Page 1

ระบบใบสำคัญจ่ ำย

โดย นำงสำวสุ รีย์ อิทธิบำรุง

รำยงำนฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสู ตรปริญญำบริหำรธุรกิจ บัณฑิต (กำรบัญชีบริหำร) คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ พ.ศ. 2554


ระบบใบสำคัญจ่ำย

โดย นำงสำวสุรีย ์ อิทธิบำรุ ง

รำยงำนฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรปริ ญญำบริ หำรธุรกิจ บัณฑิต (กำรบัญชีบริ หำร) คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรี รำชำ พ.ศ. 2554


ชื่อ ........สุ รีย์...........................นำมสกุล.............อิทธิบำรุง........................ชื่อเล่ น.....รี........... E-mail ………ree_kung@hotmail.com....... โทรศัพท์ .......087-7102562…...............................ชื่อสถำนที่ ประกอบกำร........บริษัท เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด.............................................. ทีอ่ ยู่ 213 ซอยเทียนทะเล 16 ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150เบอร์ โทรศัพท์02-8946631 ตำแหน่ งงำนทีฝ่ ึ กงำน......ผู้ช่วยผู้ทำบัญชี........................................................................ รำยละเอียดงำนทีท่ ำ.......จัดทำบัญชี.............บันทึกข้ อมูลลงโปรแกรมบัญชี.......................................... ข้ อคิดหรือข้ อแนะนำสำหรับน้ องๆ ..............พีๆ่ ใจดี….เป็ นกันเอง…และให้ ควำมรู้ เกีย่ วกับกำรจัดทำบัญชีอย่ ำงละเอียด....แต่ แถวนั้นค่ อนข้ ำงหำของ กินยำก….และเดินทำงอำจไม่ ค่อยสะดวก.....แต่ ถ้ำอยำกได้ ควำมรู้และอยำกได้ประสบกำรณ์ ในกำรทำงำนจริงๆ .....ทีน่ ี่กเ็ หมำะสมในทีจ่ ะหำควำมรู้ และประสบกำรณ์ ในกำรทำบัญชีค่ะ................................ เหมำะสมให้ น้องฝึ กงำนต่ อ

 ไม่ เหมำะสมให้ น้องฝึ กงำนต่ อ


(1)

กิตติกรรมประกำศ รำยงำนเล่มนี้ จดั ทำขึ้นโดยกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองและประสบกำรณ์ จำกกำรฝึ กงำน จริ ง ในด้ำนกำรจัดท ำบัญชี ท ำให้มี ค วำมรู ้ และควำมเข้ำ ใจเกี่ ย วกับ กำทำบัญชี เพิ่ ม มำกขึ้ น ต้อง ขอขอบคุณ คุณชัยยุทธ พูลเจริ ญ และคุณสมมำตร รักษ์ถำวรกุล ที่ให้โอกำสในกำรเข้ำมำฝึ กงำนที่ สำนักงำนบัญชีแห่งนี้ ทำให้ทรำบว่ำขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนจริ งเป็ นอย่ำงไร จำกกำรฝึ กงำนท ำให้ท รำบถึ งระบบกำรจัดบัญ ชี ว่ำ มี ข้ นั ตอนกำรจัดท ำอย่ำ งไร ท ำให้ สำมำรถแก้ไขปั ญหำที่เกิดขึ้นด้วยตนเองได้ ต้องขอขอบคุณ คุณจุลฬำ โสดำมุข พี่หวั หน้ำทีมที่คอย ให้คำแนะนำ ให้คำปรึ กษำต่ำงๆ ขอขอบคุณ อำจำรย์พชั นิจ เนำวพันธ์ อำจำรย์ที่ปรึ กษำฝึ กงำน ที่ได้ให้คำแนะนำ คำปรึ กษำ และตรวจข้อบกพร่ องจนรำยงำนเล่มนี้ สมบูรณ์ ขอขอบคุณอำจำรย์ประจำสำขำกำรบัญชี บริ หำรทุก ท่ำน ที่ได้ให้คำแนะนำ คำชี้แนะ คำปรึ กษำ ตั้งแต่ก่อนฝึ กงำนจนกระทัง่ ฝึ กงำนเสร็ จ ขอขอบคุณคุณ พ่อ คุณแม่ และเพื่อนๆที่ได้ให้กำลังใจเสมอมำตลอดระยะเวลำในกำรจัดทำรำยงำน ขอขอบคุณพี่ๆ ที่ บ ริ ษ ทั เอส.พี . ที . เนตเวอร์ ค จำกัด ทุ ก คน ในกำรให้ข ้อมู ล และดู แลช่ วงกำรฝึ กงำนจนกระทั่ง รำยงำนเล่มนี้สำเร็ จ

สุ รีย ์ อิทธิบำรุ ง 23 มิถุนำยน 2555


(2)

คำนำ รำยงำนเล่มนี้มีเนื้อหำเกี่ยวกับระบบใบสำคัญจ่ำย จัดทำขึ้นเพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจเกี่ยวกับวิธีกำร จัดทำใบสำคัญจ่ำย ตั้งแต่เริ่ มแรกจนถึงกำรบันทึกบัญชี รำยงำนเล่มนี้ได้อธิ บำยถึงกำรจัดทำ ใบสำคัญจ่ำยของแต่ละกรณี ว่ำกำรจัดทำใบสำคัญจ่ำยมีข้ นั ตอนกำรบันทึกบัญชีและมีกำรคัดแยก เอกสำรอย่ำงไร ผูจ้ ดั ทำรำยงำนเล่มนี้หวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำ รำยงำนเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจ ได้นำ ควำมรู ้ไปประยุกต์ใช้ในแต่ละเหตุกำรณ์ได้ หำกรำยงำนเล่มนี้มีขอ้ ผิดพลำดประกำรใด ต้องขออภัย มำ ณ ที่น้ ีดว้ ย

ผูจ้ ดั ทำ นำงสำวสุ รีย ์ อิทธิบำรุ ง มิถุนำยน 2555


(3)

สำรบัญ หน้ำ กิตติกรรมประกำศ

(1)

คำนำ

(2)

สำรบัญ

(3)

สำรบัญตำรำง

(5)

สำรบัญแผนภูมิ

(6)

สำรบัญภำพ

(7)

บทที่ 1 บทนำ ควำมสำคัญของกำรฝึ กงำน

1

วัตถุประสงค์หลักของกำรฝึ กงำน

1

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรฝึ กงำน

2

บทที่ 2 กำรฝึ กงำน ณ บริษัท เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด ประวัติบริ ษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด

5

ผังกำรจัดองค์กำรและกำรบริ หำรจัดกำร

6

ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ค จำกัด

7

กลุ่มลูกค้ำของบริ ษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด

8

งำนที่ได้รับมอบหมำย

9

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรฝึ กงำน

10

ประเด็นสำคัญจำกกำรฝึ กงำนนำสู่ รำยงำนกำรศึกษำ

10

บทที่ 3 ระบบใบสำคัญจ่ ำย วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

11

ระบบใบสำคัญจ่ำย

11

ข้อค้นพบจำกกำรปฏิบตั ิกำรงำนจริ งเกี่ยวกับระบบใบสำคัญจ่ำย

12


(4)

สำรบัญ(ต่ อ) หน้ำ วิธีกำรปฏิบตั ิ

12

ผลที่ได้รับจำกกำรปฏิบตั ิจริ ง

41

บทที่ 4 บทสรุ ป สรุ ป

42

บรรณำนุกรม

43


(5)

สำรบัญตำรำง หน้ำ ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูลรำยได้ผปู้ ระกอบกำรของบริ ษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด

8

2 งำนที่ได้รับมอบหมำย

9


(6)

สำรบัญแผนภูมิ หน้ำ แผนภูมิที่ 1 แผนผังองค์กร

6


(7)

สำรบัญภำพ หน้ำ ภำพที่ 1 บริ ษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด

3

2 แผนที่ที่ต้ งั บริ ษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด

4

3 ภำพแสดงตัวอย่ำงใบสำคัญจ่ำยที่ใช้ในธุ รกิจ

13

4 ใบเสร็ จรับเงินภ.ง.ด. 1,3,53

14

5 ใบเสร็ จรับเงินภ.พ. 30

15

6 ใบเสร็ จรับเงินภ.ธ.40

16

7 STATEMENTธนำคำรกรุ งเทพ

17

8 STATEMENTธนำคำรกสิ กรไทย

18

9 กำรบันทึกใบสำคัญ

19

10 กำรบันทึกใบสำคัญ

20

11 ใบเสร็ จรับเงินประกันสังคม

21

12 STATEMENT ธนำคำรกรุ งเทพ

22

13 กำรบันทึกใบสำคัญ

23

14 ใบเสร็ จรับเงินค่ำโทรศัพท์

24

15 หนังสื อรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย

25

16 กำรบันทึกใบสำคัญ

26

17 ใบเสร็ จรับเงินชำระดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี

27

18 STATEMENTธนำคำรกสิ กรไทย

28

19 กำรบันทึกใบสำคัญ

29

20 ใบเสร็ จรับเงินซื้ อเช็ค

30

21 กำรบันทึกใบสำคัญ

30

22 ใบเสร็ จรับเงินค่ำธรรมเนียมกำรจ่ำยเงินเดือน

31


(8)

สำรบัญภำพ (ต่ อ) หน้ำ ภำพที่ 23 STATEMENTธนำคำรกรุ งเทพ

32

24 กำรบันทึกใบสำคัญ

33

25 ใบเสร็ จรับเงินกำรชำระเงินกูย้ มื ธนำคำร

34

26 กำรบันทึกใบสำคัญ

35

27 ใบเสร็ จรับเงิน ภ.ง.ด.2

36

28 หนังสื อรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย

37

29 กำรบันทึกใบสำคัญจ่ำย

38

30 ใบเสร็ จรับเงินค่ำงวดรถ

39

31 กำรบันทึกใบสำคัญ

40


1

บทที่ 1 บทนำ ควำมสำคัญของกำรฝึ กงำน กำรฝึ กงำน เป็ นกำรฝึ กลงมือปฏิบตั ิงำนทำงด้ำนบัญชี จริ ง เพื่อก่อให้เกิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับงำนด้ำนบัญชี กำรฝึ กงำนทำให้ได้มีโอกำสเรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนและระบบของงำนด้ำนบัญชี มี โอกำสได้เ รี ย นรู ้ สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ ย งั ไม่ เ คยได้เ รี ย นรู ้ จ ำกในห้ อ งเรี ย น กำรฝึ กงำนเป็ นกำรฝึ กควำม รับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย ฝึ กควำมตรงต่อเวลำ ฝึ กทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่น ทำให้ได้เรี ยนรู ้ สังคมของกำรทำงำนจริ งๆว่ำเป็ นอย่ำงไร กำรฝึ กงำนส่ งผลให้เกิ ดทักษะต่ำงๆในกำรทำงำนด้ำน บัญชี ทำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดทำบัญชี มำกขึ้น เนื่องจำกเป็ นกำรลงมือปฏิบตั ิงำนด้ำน บัญชี จริ ง ส่ งผลทำให้งำนที่ ทำออกมำมีควำมถู กต้อง น่ ำเชื่ อถื อ เพรำะงำนที่ออกมำใกล้เคี ยงกับ ควำมเป็ นจริ ง กำรฝึ กงำนท ำให้ เ กิ ด ประสบกำรณ์ เ กี่ ย วกับ กำรท ำงำนทำงด้ำ นบัญ ชี เ พื่ อ น ำ ประสบกำรณ์ ที่ได้ไปใช้ในกำรทำงำนทำงด้ำนบัญชีจริ งในอนำคต กำรฝึ กงำนจึงถื อเป็ นสิ่ งจำเป็ น มำกที่จะต้องทำก่อนไปทำงำนทำงด้ำนบัญชีจริ ง วัตถุประสงค์ หลักของกำรฝึ กงำน 1. เพื่อให้ทรำบถึงขั้นตอนและระบบของกำรจัดทำบัญชี 2. เพื่อให้ทรำบถึงวิธีกำรจัดทำบัญชี และเทคนิคต่ำงๆ ที่ใช้ในงำนจริ ง 3. เพื่อให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรจัดทำบัญชีเพิ่มมำกขึ้น 4. เพื่อให้มีประสบกำรณ์ในกำรจัดทำบัญชีก่อนไปทำงำนจัดทำบัญชีจริ ง 5. เพื่อให้ทรำบถึงปั ญหำที่เกิดขึ้นจริ งในกำรทำงำนและทรำบถึงวิธีแก้ไขปั ญหำนั้นๆ 6. เพื่อฝึ กควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย และควำมตรงต่อเวลำ 7. เพื่อเรี ยนรู ้กำรทำงำนร่ วมกันกับผูอ้ ื่น และกำรทำงำนเป็ นทีม


2

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรฝึ กงำน 1. ทำให้ทรำบถึงขั้นตอนและระบบของกำรจัดทำบัญชี 2. ทำให้ทรำบถึงวิธีกำรจัดทำบัญชี 3. ทำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรจำทำบัญชี เพิ่มขึ้น 4. ทำให้มีควำมรับผิดชอบ และตรงต่อเวลำ 5. ทำให้สำมำรถนำประสบกำรณ์ ระหว่ำงฝึ กงำนที่ได้ไปใช้เพื่อเป็ นแบบอย่ำงในกำร ทำงำนที่ดีในอนำคต 6. ทำให้ได้เรี ยนรู ้กำรใช้ชีวติ ทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่น กำรทำงำนกันเป็ นทีม


3

บทที่ 2 กำรฝึ กงำน ณ บริษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด สถำนทีต่ ้งั บริ ษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด ตั้งอยูเ่ ลขที่ 213 ซอยเทียนทะเล 16 ถนนบำงขุนเทียนชำยทะเล แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุ งเทพมหำนคร 10150

ภำพที่ 1 บริ ษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด


4

ภำพที่ 2 แผนที่ที่ต้ งั บริ ษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด


5

ประวัติ บริษัท เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด บริ ษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด (S.P.T.Network Co.,Ltd.) ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ ณ สำนักงำนทะเบี ยนหุ ้นส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหำนคร ประเภทบริ ษ ัท จำกัด ทะเบี ย นเลขที่ 0105544050103 เมื่ อวัน ที่ 30 พฤษภำคม 2544 สถำน ประกอบกำรตั้งอยูเ่ ลขที่ 213 ซอยเทียนทะเล 16 ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมดำ เขตบำง ขุนเทียน กรุ งเทพมหำนคร 10150 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000.- บำท โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำร จัดตั้งและกำรให้บริ กำรดังนี้ 1. ให้บริ กำรจัดทำบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 2. ให้บริ กำรให้คำปรึ กษำด้ำนบัญชีและภำษีอำกร 3. ให้บริ กำรจัดทำและยืน่ แบบแสดงรำยกำรเสี ยภำษี ทุกประเภท 4. ให้บริ กำรจัดทำบัญชี In-House (ถ้ำมี) บริ ษทั ให้บริ กำรจัดทำบัญชี โดยผูม้ ีควำมชำนำญและเชี่ยวชำญ ด้ำนมำตรฐำนกำรบัญชีและ ภำษีอำกร ที่มีประสบกำรณ์ มำกว่ำ 10 ปี เพื่อให้ผบู้ ริ หำรทรำบถึงผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน ของกิ จกำรรวมถึ งสภำพคล่องทำงด้ำนกำรเงิ น และใช้สิทธิ ลดหย่อนด้ำนภำษีให้ถูกต้องครบถ้วน บริ ษทั มีควำมตั้งใจ มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะให้บริ กำรที่ดีที่สุด จัดทำบัญชี ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี และ ปรับปรุ งรำยกำรบัญชีเพื่อเสี ยภำษีอำกรให้ถูกต้องครบถ้วนตำมประมวลรัษฎำกร และกฎหมำยอื่นทิ่ เกี่ ย วข้อ ง โดยให้ ลู ก ค้ำ ได้รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ำ นภำษี อ ำกรและตำมที่ ก ฎหมำยอื่ น ก ำหนดได้ ครบถ้วน บริ ษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัดได้ประกำศนโยบำยคุณภำพสำนักงำนบัญชี ที่สำคัญคือ กำรให้บริ กำรงำนอย่ำงมีคุณภำพ ซื่ อสัตย์ต่อลูกค้ำ มุ่งมัน่ ปฏิบตั ิงำนให้สำเร็ จอย่ำงมีคุณภำพ ตรงต่อ เวลำ พัฒนำบุคคลำกรอย่ำงสม่ำเสมอ


6

ผังกำรจัดองค์ กำรและบริหำรจัดกำร โครงสร้ ำงองค์ กร

แผนภูมิที่ 1 แผนผังองค์กร โครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั มีบุคลำกรทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร 3 คน และทีมงำน 9 คน ดังนี้ 1. นำยสมมำตร

รักษ์ถำวรกุล

เป็ น

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

2. นำงสำววันเพ็ญ

นวลมณี

เป็ น

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

3. นำยชัยยุทธ

พูลเจริ ญ

เป็ น

ที่ปรึ กษำกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

4. นำงสำวจุลฬำ

โสดำมุข

เป็ น

หัวหน้ำบัญชีทีม 1

5. นำงสำววิกิว

พิมเสน

เป็ น

หัวหน้ำบัญชีทีม 2

6. นำงสำวสรัญญำ

แซ่ล้ ี

เป็ น

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล/กำรเงิน

7. นำงสำวสุ วรรณำ

พุม่ เชื้อ

เป็ น

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้ อ

8. นำยพชร

สำยจันทร์

เป็ น

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยคอมพิวเตอร์


7

9. นำงสำวกัญญำรัตน์

ช่อกลำง

เป็ น

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชี

10. นำงสำวมะลิสำ

ชุมแวงวำปี

เป็ น

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชี

11. นำงสำวเพ็ญพิชญ์

พิณทอง

เป็ น

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชี

12. นำยมงคล

พันธะมุย

เป็ น

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรับ-ส่ งเอกสำร

ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด ธุ รกิจของบริ ษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด เป็ นธุ รกิจเกี่ยวกับงำนด้ำนบริ กำร ซึ่ งสำมำรถ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1. กำรให้ บริกำรด้ ำนบัญชีและภำษีอำกร 1.1 บริ กำรจดทะเบียนธุ รกิจ (Registration) 1.2 บริ กำรจัดทำบัญชีและภำษี (Accounting & Tax Service) 1.3 บริ กำรพัฒนำระบบบัญชีและภำษี (System Development) 1.4 กำรบริ กำรด้ำนตรวจสอบ 1.5 รับปรึ กษำปัญหำทำงบัญชีและภำษี 2. กำรให้ บริกำรด้ ำนกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสั งคม 2.1 รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม 2.2 จัดทำเอกสำรต่ำงๆ พร้อมนำส่ งสำนักงำนประกันสังคม 2.3 ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงบริ ษทั , สำนักงำนประกันสังคม, และ โรงพยำบำลเกี่ยวกับกำรเบิกสิ ทธิ ประโยชน์ของพนักงำน 2.4 ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ประกันสังคมเมื่อมีปัญหำกำรเรี ยกตรวจสอบ 3. กำรให้ บริ กำรด้ ำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 3.1 รับทำระเบียบข้อบังคับกำรทำงำนของบริ ษทั 3.2 เข้ำพบเจ้ำหน้ำที่แรงงำนเมื่อมีปัญหำและข้อร้องเรี ยน 3.3 ให้คำปรึ กษำ แนะนำกฎหมำยที่ออกมำใหม่


8

กลุ่มลูกค้ ำของบริษัท เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด ปัจจุบนั บริ ษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด มีลูกค้ำที่เป็ นบุคคลธรรมดำประมำณ 20 รำย และ เป็ นนิติบุคคลประมำณ 120 รำย ซึ่ งในกำรแบ่งเป็ นกลุ่มลูกค้ำของบริ ษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด คิดจำกรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรของลูกค้ำเป็ นหลัก โดยแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ บุคคลธรรมดำ ขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ โดยมีเกณฑ์แบ่งกลุ่มดังนี้

ประเภทของผู้ประกอบกำร

จำนวน

%

ไม่คำนึงถึงรำยได้

20

16.67

ขนำดเล็ก

รำยได้ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท

50

41.67

ขนำดกลำง

รำยได้ต้ งั แต่ 5 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 30 ล้ำนบำท

40

33.33

ขนำดใหญ่

รำยได้ต้ งั แต่ 30 ล้ำนบำทขึ้นไป

10

8.33

120

100.00

บุคคลธรรมดำ

จำนวนรำยได้ จำกกำรประกอบกิจกำรต่ อปี

รวม

ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมูลรำยได้ผปู้ ระกอบกำรของบริ ษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด สำหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2554


9

งำนทีไ่ ด้ รับมอบหมำย ลำดับ กำรฝึ กปฎิบตั ิ ที่

1

2 3

4

5

หมำยเหตุ คุณประโยชน์ที่ คำอธิบำยวิธีกำรปฎิบตั ิงำน

ได้รับ หรื อสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ เพิ่มเติมจำกกำรศึกษำชั้นเรี ยน

ทำให้รู้วำ่ กำรจ่ำยเงินของ จัดทำใบสำคัญจ่ำย บันทึกกำรจ่ำยเงินของกิจกำร กิจกำร แต่ละกรณี มีกำรบันทึก บัญชีอย่ำงไร ทำให้รู้วำ่ กำรรับเงินของกิจกำร จัดทำใบสำคัญรับ บันทึกกำรรับเงินของกิจกำร แต่ละกรณี มีกำรบันทึกบัญชี อย่ำงไร ทำให้รู้วำ่ กำรบันทึกเช็ครับ,จ่ำย จัดทำใบสำคัญโอนบัญชี บันทึกเช็ครับ,จ่ำยล่วงหน้ำ ล่วงหน้ำ บันทึกบัญชี อย่ำงไร ทำให้มีพ้นื ฐำนในกำรใช้ บันทึกข้อมูลลง บันทึกข้อมูลทุกอย่ำงของ โปรแกรม สำมำรถใช้ โปรแกรม กิจกำร โปรแกรมได้คล่อง เพรำะ โปรแกรมมีเมนูที่คล้ำยคลึงกัน จัดทำตำรำงค่ำเสื่ อม คำนวณค่ำเสื่ อมรำคำและ ทำให้คำนวณวันที่คิดค่ำเสื่ อม รำคำสิ นทรัพย์ บันทึกสิ นทรัพย์ที่ซ้ื อมำใหม่ รำคำได้อย่ำงถูกต้อง ตำรำงที่ 2 งำนที่ได้รับมอบหมำย


10

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรฝึ กงำน 1. สำมำรถคัดแยกเอกสำรต่ำงๆ ของลูกค้ำได้ 2. สำมำรถจัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่ำย และใบสำคัญโอนบัญชีได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 3. สำมำรถจัดทำบัญชีและนำส่ งภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 ของแต่ละเดือนได้ 4. สำมำรถใช้โปรแกรมบัญชีเพิ่มอีกหนึ่งโปรแกรม คือโปรแกรม CD – Organizer

ประเด็นสำคัญจำกกำรฝึ กงำนสู่ รำยงำนกำรศึกษำ จำกกำรฝึ กงำนมีกำรปฏิบตั ิงำนหลำยด้ำน แต่ที่ยกนำมำทำรำยงำนเป็ นเรื่ องของระบบ ใบสำคัญจ่ำย เพรำะในห้องเรี ยนไม่ค่อยได้ศึกษำตัวอย่ำงที่เป็ นของจริ ง มีกรณี กำรจ่ำยเงินหลำยกรณี ที่ไม่ได้ศึกษำจำกในห้องเรี ยน และมีเอกสำรต่ำงๆที่ไม่เคยเห็นในห้องเรี ยน เอกสำรที่ใช้จริ งมี รู ปแบบรำยละเอียดเป็ นอย่ำงไร จึงควรศึกษำเรื่ องระบบใบสำคัญจ่ำย เพื่อจะได้เห็นกำรบันทึกบัญชี และเอกสำรที่ใช้จริ ง จะได้สำมำรถนำควำมรู้และประโยชน์ไปใช้ก่อนไปฝึ กงำนหรื อทำงำนจริ งได้


11

บทที่ 3 ระบบใบสำคัญจ่ ำย วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ 1. เพื่อให้ทรำบถึงระบบในกำรทำงำนของฝ่ ำยบัญชี 2. เพื่อให้ทรำบถึงขั้นตอนในกำรจัดทำงบกำรเงิน 3. เพื่อให้ทรำบถึงวิธีกำรจัดทำงบกำรเงิน 4. เพื่อให้ทรำบถึงวิธีกำรคัดแยกเอกสำรต่ำงๆของลูกค้ำ ระบบใบสำคัญจ่ ำย ในกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินสดให้มีควำมรัดกุม เป็ นกำรป้ องกันมิให้เกิดกำรทุจริ ตเกี่ยวกับ เงินสด ธุ รกิจจึงได้นำระบบเอกสำรมำใช้เพื่อกำรควบคุมด้ำนกำรจ่ำยเงิน ระบบใบสำคัญจ่ำยจะต้อง จัดทำเอกสำรใบสำคัญสำหรับรำยกำรจ่ำยเงินทุกรำยกำร มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร ตรวจอนุมตั ิกำรจ่ำย แล้วจึงสั่งจ่ำยเช็ค ระบบใบสำคัญจ่ำยเป็ นระบบที่ใช้เอกสำรประกอบกำรจ่ำย เหมำะกับกิจกำรที่มีขนำดกลำง และขนำดใหญ่ ที่มีรำยกำรค้ำจำนวนมำก ๆ บัญชีใบสำคัญจ่ำยเป็ น บัญชีหนี้สินนำมำใช้แทนบัญชีเจ้ำหนี้ ส่ วนรำยละเอียดของเจ้ำหนี้ แต่ละรำยจะพิจำรณำจำก รำยละเอียดใบสำคัญค้ำงจ่ำยในแฟ้ มใบสำคัญจ่ำยที่ยงั ไม่ได้จ่ำยเงินที่จดั ทำขึ้น จะอธิ บำยเกี่ยวกับ วิธีกำรบันทึกบัญชีในระบบใบสำคัญจ่ำย ควำมหมำยของระบบใบสำคัญจ่ ำย ระบบใบสำคัญจ่ำย (Voucher System) เป็ นระบบกำรควบคุมกำรจ่ำยเงินของ กิจกำรโดยกำรนำเอกสำรประกอบกำรจ่ำยมำ ระบบใบสำคัญจ่ำยจึงเป็ นระบบกำรควบคุมกำร จ่ำยเงินของกิจกำร โดยรำยกำรจ่ำยเงินทุกรำยกำรที่ตอ้ งจ่ำยจะต้องจัดทำเอกสำรใบสำคัญจ่ำย มีกำร ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร ตรวจอนุมตั ิกำรจ่ำย แล้วจึงจ่ำยเช็ค


12

ข้ อค้ นพบจำกกำรปฎิบัติกำรงำนจริงเกีย่ วกับระบบใบสำคัญจ่ ำย วิธีกำรปฎิบัติ ในระบบใบสำคัญจ่ำย ก่อนจัดทำใบสำคัญจ่ำย กิจกำรควรมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ของเอกสำรที่ประกอบรำยกำรจ่ำยเงินทุกรำยกำร เช่นในกำรซื้ อ ควรตรวจสอบเอกสำรใบขอซื้ อ ใบสัง่ ซื้ อ และใบกำกับสิ นค้ำ โดยตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยกำรขอซื้ อ ปริ มำณซื้ อคุณภำพ รำคำและเงื่อนไขกำรซื้ อ เป็ นต้น เมื่อถูกต้องครบถ้วนและตรงกับรำยงำนกำรตรวจรับสิ นค้ำกิจกำร จะจัดทำใบสำคัญจ่ำยขึ้นมำเพื่อจะจ่ำยชำระให้แก่เจ้ำหนี้ ตำมแบบฟอร์ มของกิจกำรเมื่อกิ จกำรได้ จัดทำใบสำคัญจ่ำยแล้ว จะนำมำแนบพร้อมเอกสำร โดยปกติกิจกำรจะทำใบสำคัญจ่ำยหนึ่ งใบต่อ รำยกำรจ่ำยเงินแต่ละรำยกำร เพื่อใช้บนั ทึกหนี้ สินของแต่ละรำยกำรจำนวนใบสำคัญจ่ำยที่จดั ทำขึ้น จะพิ จ ำรณำจำกรำยละเอี ย ดเงื่ อ นไขกำรจ่ ำ ยเงิ น แต่ ล ะรำยกำร

เช่ น รำยจ่ ำ ยนั้น จ่ ำ ยให้ แ ก่

บุคคลภำยนอกเพียงรำยเดียวและชำระเต็มจำนวนกิ จกำรจะจัดทำใบสำคัญจ่ำยเพียงหนึ่ งใบ หำก รำยจ่ำยนั้นแบ่งระยะเวลำกำรจ่ำยชำระเป็ นงวด กำรจัดทำจำนวนใบสำคัญจ่ำยจะจัดทำแยกตำมงวด ของกำรชำระเงิน หำกรำยจ่ำยหลำย ๆรำยกำรเป็ นรำยกำรที่จ่ำยให้แก่บุคคลภำยนอกเพียงรำยเดียว จะจัดทำใบสำคัญจ่ำยเพียงหนึ่ งใบ เช่น จ่ำยชำระเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยให้แก่เจ้ำหนี้ เงินกู้ หำกรำยจ่ำย รำยกำรเดี ยวแต่จ่ำยให้แก่ผูร้ ับเงิ นมำกกว่ำหนึ่ งรำยจะจัดทำใบสำคัญจ่ำยตำมจำนวนของผูร้ ับเงิ น เช่นกำรจ่ำยเงินเดือนและหักภำษี ณ ที่จ่ำย จะจัดทำใบสำคัญจ่ำย จำนวนสองใบให้แก่พนักงำน และ กรมสรรพำกร เป็ นต้น แบบฟอร์ มของใบสำคัญจ่ำยจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของแต่ละกิจกำร โดยจะ ประกอบด้วย รำยกำรที่สำคัญดังนี้ 1. วันที่ที่จดั ทำรำยกำร 2. เลขที่ของใบสำคัญ 3. ผูร้ ับเงินตำมใบสำคัญ 4. รำยละเอียดกำรจ่ำยเงิน 5. ผูบ้ นั ทึกบัญชี ในกำรกำหนดเลขที่ใบสำคัญจ่ำยที่จดั ทำขึ้นอำจกำหนดได้แตกต่ำงกันในแต่ละกิจกำร


13

ภำพที3่ ภำพแสดงตัวอย่ำงใบสำคัญจ่ำยที่ใช้ในธุ รกิจ


14

ตัวอย่ำงแต่ ละกรณีของกำรบันทึกใบสำคัญจ่ ำย กำรบันทึกบัญชีในใบสำคัญจ่ำยนั้น ต้องดูวำ่ รำยกำรนั้นเป็ นกำรชำระค่ำสิ นค้ำหรื อบริ กำร เป็ นเงินสดหรื อเช็ค ถ้ำเป็ นกำรชำระค่ำสิ นค่ำและบริ กำรเป็ นเงินสด ให้ลงวันที่ตำมใบเสร็ จรับเงิน แต่ถำ้ เป็ นกำรชำระค่ำสิ นค้ำและบริ กำรเป็ นเช็ค ให้ไปตรวจกระทบยอดกับSTATEMENT โดยหำ ตำมเลขที่เช็คหรื อยอดเงินที่ระบุในใบเสร็ จรับเงิน และให้ลงวันที่ตำมรำยกำรที่มีในSTATEMENT

กรณี กำรนำส่ งภ.ง.ด.1,3,53 ,ภ.พ.30 ,ภ.ธ.40

ภำพที4่ ใบเสร็ จรับเงินภ.ง.ด. 1,3,53


15

ภำพที5่ ใบเสร็ จรับเงินภ.พ. 30


16

ภำพที6่ ใบเสร็ จรับเงินภ.ธ.40


17

ภำพที7่ STATEMENTธนำคำรกรุ งเทพ


18

ภำพที8่ STATEMENTธนำคำรกสิ กรไทย


19

ภำพที9่ กำรบันทึกใบสำคัญ


20

ภำพที1่ 0 กำรบันทึกใบสำคัญ


21

กรณี กำรนำส่ งประกันสังคม

ภำพที1่ 1 ใบเสร็ จรับเงินประกันสังคม


22

ภำพที1่ 2 STATEMENT ธนำคำรกรุ งเทพ


23

ภำพที1่ 3 กำรบันทึกใบสำคัญ


24

กรณี กำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ในที่น้ ี ขอยกตัวอย่ำงค่ำโทรศัพท์ เป็ นสิ นค้ำบริ กำร มีกำรหักภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%

ภำพที1่ 4 ใบเสร็ จรับเงินค่ำโทรศัพท์


25

ภำพที1่ 5 หนังสื อรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย


26

ภำพที1่ 6 กำรบันทึกใบสำคัญ


27

กรณี กำรจ่ำยดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี (ดอกเบี้ย OD)

ภำพที1่ 7 ใบเสร็ จรับเงินชำระดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี


28

ภำพที1่ 8 STATEMENTธนำคำรกสิ กรไทย


29

ภำพที1่ 9 กำรบันทึกใบสำคัญ


30

กรณี ซ้ื อเช็ค

ภำพที2่ 0 ใบเสร็ จรับเงินซื้ อเช็ค

ภำพที2่ 1 กำรบันทึกใบสำคัญ


31

กรณี จ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจ่ำยเงินเดือนผ่ำนธนำคำร

ภำพที2่ 2 ใบเสร็ จรับเงินค่ำธรรมเนียมกำรจ่ำยเงินเดือน


32

ภำพที2่ 3 STATEMENTธนำคำรกรุ งเทพ


33

ภำพที2่ 4 กำรบันทึกใบสำคัญ


34

กรณี กำรจ่ำยคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ธนำคำร

ภำพที2่ 5 ใบเสร็ จรับเงินกำรชำระเงินกูย้ มื ธนำคำร


35

\ ภำพที2่ 6 กำรบันทึกใบสำคัญ


36

กรณี กำรจ่ำยเงินปั นผล (ต้องมีสำเนำบัตรประชำชนผูร้ ับเงินปันผลด้วย)

ภำพที2่ 7 ใบเสร็ จรับเงิน ภ.ง.ด.2


37

ภำพที2่ 8 หนังสื อรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย


38

ภำพที2่ 9 กำรบันทึกใบสำคัญจ่ำย


39

กรณี กำรจ่ำยค่ำงวดรถ

ภำพที3่ 0 ใบเสร็ จรับเงินค่ำงวดรถ


40

ภำพที3่ 1 กำรบันทึกใบสำคัญ


41

ผลทีไ่ ด้ รับจำกำรปฏิบัติงำนจริง กำรทำระบบใบสำคัญจ่ำย เป็ นกำรจัดทำใบสำคัญจ่ำยสำหรับรำยกำรจ่ำยเงินทุก รำย ทำให้ทรำบถึงรำยจ่ำยทั้งหมดของบริ ษทั ว่ำมีกำรจ่ำยเงินเกี่ยวกับอะไรไปบ้ำง ทำให้สำมำรถ ควบคุมรำยจ่ำยในส่ วนที่จ่ำยมำกเกินไป เพื่อเป็ นกำรลดต้นทุนของบริ ษทั ได้


42

บทที่ 4 บทสรุป สรุ ป บริ ษทั เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค จำกัด มีกำรให้บริ กำรด้ำนบัญชีและภำษีอำกร ด้ำนสวัสดิกำร และคุม้ ครองแรงงำน ด้ำนกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม และกำรบันทึกบัญชีโดยใช้ โปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงบัญชี กำรจัดทำบัญชี ก็จะเริ่ มจำกกำรคัดแยกเอกสำรที่ผจู ้ ดั ส่ งเอกสำรไป รับมำจำกลูกค้ำว่ำมีควำมถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ หรื อไม่ จำกนั้นก็นำส่ งภำษีแต่ละเดือน ต่อมำก็ จัดทำใบสำคัญจ่ำย ใบสำคัญรับ ใบสำคัญโอนบัญชี ตำมขั้นตอน เมื่อจัดทำใบสำคัญจนครบถ้วน แล้วก็บนั ทึกข้อมูลทั้งหมดลงโปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงบัญชี และทำกำรปิ ดบัญชีแล้วส่ งต่อให้ผู ้ ตรวจสอบดำเนินกำรต่อ


43

บรรณำนุกรม อำจำรย์อมั พร ต่อฑีฆะ.กำรบัญชีข้นั ต้ น2.เข้ำถึงได้จำก http://courseware.rmutl.ac.th บทที่ 9 ระบบใบสำคัญจ่ ำย.เข้ำถึงได้จำก. dusithost.dusit.ac.th/~dusitaccount/2010/PDF_AC2.../PV.pdf ชัยยุทธ พูลเจริ ญ.กำรพัฒนำระบบกำรทำงำนและคุณภำพกำรให้ บริ กำรของสำนักงำนบัญชี ของ บริษัท เอส.พี.ที.เนตเวอร์ ค.วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต,สำขำวิชำกำรภำษีอำกร มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ ไทย,2550. วันเพ็ญ นวนมณี .คู่มือกำรปฏิบัติงำนสำนักงำนบัญชี คุณภำพ,2554.

ระบบใบสำคัญจ่าย  
ระบบใบสำคัญจ่าย  

ระบบใบสำคัญจ่าย

Advertisement