Page 1

Newsletter

20- June 2013 23 BITEC, Bangkok Thailand

No. 1 • December 2012 - February 2013

A Turning Point for Plastics Production to Maximize Profitability จุดเปลี่ยนยุคการผลิตพลาสติก เพื1อผลกําไรทวีคูณ Measuring, Control & Test Injection Machinery

Materials & Chemicals

Composites

Bio Plastic Products

Parts & Components

Rubber & Synthetic Fibers

Thailand’s Only Plastics & Rubber Technology Show

A part of:

Supported by:

www.interplasthailand.com

Organized by:


The Only Stage for Plastics Parts and Packaging Manufacturing อินเตอรพลาส ไทยแลนด งานเดียวเพื1อพลาสติก พลิกการผลิตชิ้นสวนและบรรจุภัณฑ “InterPlas Thailand 2013”, the only plastics & rubber manufacturing machinery and technologies in Thailand, a part of “Manufacturing Expo 2013” (Thailand’s largest manufacturing and supporting industries event), will be the only exhibition in Thailand to serve the needs of manufacturers of auto-parts, plastic packaging, and many more, who seek production upgrade, with innovative machinery and technologies from over 370 leading technology providers, from 25 countries, including 3 international pavilions, China, Taiwan, and Singapore. The exhibition will be held from 20 – 23 June, 2013, at BITEC, Bangkok, Thailand.

2

www.interplasthailand.com

“อินเตอรพลาส ไทยแลนด 2013” งานแสดงเครื่องจักร และเทคโนโลยี เ พื่ อ การผลิ ต พลาสติ ก และยางงานเดี ย วใน ประเทศไทย สวนหนึ่งของงาน “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซโป 2013” (มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม สนับสนุนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย) จะเปนงานเดียวในไทย ที่ ต อบสนองความต อ งการของผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นยานยนต แ ละ ผูผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก รวมถึงสาขาอุตสาหกรรมอื่น ที่ ตองการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยเครื่องจักรและ เทคโนโลยีล้ําสมัย จากผูแสดงสินคาชั้นนํากวา 370 ราย จาก 25 ประเทศ รวมทั้ง 3 พาวิลเลี่ยนนานาชาติ คือ จีน ไตหวัน และสิงคโปร ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2556 ณ ไบเทค บางนา


Discover Hi-Tech Injection Technology for Auto-Parts Manufacturing พบเทคฯ การฉีดล้ําสมัยเพื1อชิ้นสวนยานยนต By 2017, Thailand will become one of the world’s Top 10 auto-makers with the annual production of 3 million vehicles. So, Thai auto industry will require increasing number of auto plastic parts, and the injection technology is vital for producing them. This is an important opportunity for technology providers to answer to the needs to enhance the production to supply to the demand. InterPlas Thailand will be fully equipped with latest injection technologies from leading companies such as SP Intermach Co., Ltd. (Haitian), Woojin Plaimm Co., Ltd., Yizumi, Toshiba, Victor CNC (Thailand) Co., Ltd., Panvatana Co., Ltd., Intermach & Services Co., Ltd., Richland Machine Tool Co., Ltd. and many more.

ภายในป 2560 ประเทศไทยจะผลิตรถยนตได 3 ลานคัน มากเปนอันดับหนึ่งในสิบของโลก ดังนั้น อุตฯ ยานยนตไทย ตองการชิ้นสวนพลาสติกในยานยนตเปนจํานวนมหาศาล ซึ่ง เทคโนโลยีการฉีดเปนสวนสําคัญในการผลิตชิ้นสวนเหลานั้น นี่จึงเปนโอกาสสําคัญที่ผูจําหนายเทคโนโลยีจะไดตอบสนอง ความตองการในการเรงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อปอนชิ้น สวนใหทันกับความตองการของตลาด โดย งานอินเตอรพลาส ไทยแลนด จะเพียบพรอมไปดวยเทคโนโลยีฉีดที่ทันสมัย จาก บริษัทชั้นนํา อาทิ SP Intermach Co., Ltd. (Haitian), Woojin Plaimm Co., Ltd., Yizumi, Toshiba, Victor CNC (Thailand) Co., Ltd., Panvatana Co., Ltd., Intermach & Services Co., Ltd., Richland Machine Tool Co., Ltd. และอีกมาก

Get Composites Insights at “Composites Thailand Pavilion” เจาะลึกคอมโพสิท ใน “คอมโพสิท ไทยแลนด พาวิลเลี่ยน” This Feature Pavilion will present the entire value chain of the composites industry, from raw materials to processing technologies and products. Plus, Taiwan Composites Association with its government support will present advanced composite technologies at the Pavilion. นักอุตสาหกรรมจะไดเรียนรูกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมคอมโพสิท ตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ การผลิต จนถึงผลิตภัณฑสําเร็จรูป และสมาคม คอมโพสิทของไตหวัน ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล จะนํานวัตกรรมทาง เทคโนโลยีคอมโพสิทมาจัดแสดงใหชมดวย

20>23 June 2013 • BITEC, Bangkok, Thailand

3


A Turning Point for Plastics Production จุดเปลี่ยนยุคการผลิตพลาสติก Thailand’s plastics industry has a promising future. After AEC implementation in 2015, Thai plastics industry will grow increasingly. Currently, the total production is four hundred billion baht ($13 billion) and it may rise to eight hundred billion baht ($26 billion) because the industry has high competitiveness and can expand continuously; particularly, the packaging industry which occupies 46% of the entire industry. (Source: http://www.tpia.org/news/plasticnews) The efficient machinery and technologies are one of the main factors to enhance productivity and they can add value to the outputs enormously. This can maximize business’s profitability and success. Plastics packaging and household products manufacturers can seek innovative machinery and technologies at InterPlas Thailand from technology providers such as Chum Power Machinery Corporation; Tinfo Enterprise Co., Ltd.; Napattaranan Ltd., Part.; Thai Hydraulic Machinery (1987) Co., Ltd.; Thai Mangkorn Plastic Industry Co., Ltd.; Sheng Cheng (Thailand) Co., Ltd.; Gala Industries Asia Ltd.; Kreyenborg GMBH; Thai Vinyter Co., Ltd.; Automatic Industrial Technology Co., Ltd.; Technology 2004 Co., Ltd.; and many more.

4

www.interplasthailand.com

อุตสาหกรรมพลาสติกไทยมีอนาคต สดใส โดยหลังเปด AEC อุตฯ พลาสติกไทยจะเติบโตขึ้น อีกมาก โดยปจจุบันมี มูลคาการผลิตรวมอยูที่ 4 แสนลานบาท อาจ เพิ่มเปน 8 แสนลาน บาท เพราะอุตฯ มี ความสามารถในการ แข ง ขั น และขยายตั ว ได ดี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบรรจุ ภัณฑ ที่คิดเปนรอยละ 46 ของมูล คาอุตฯพลาสติก (Source: http://www.tpia.org/news/plasticnews) เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเปนเครื่องมือสําคัญ ของวงจรการผลิต โดยสามารถเพิ่มกําลังการผลิตและเพิ่ม มูลคาใหกับสินคาไดอยางมหาศาล นั่นหมายถึงผลกําไรและ ความสําเร็จทางธุรกิจที่จะไดรับดวย ผูประกอบการพลาสติกใน อุตฯ บรรจุภัณฑ และเครื่องใชในชีวิตประจําวัน สามารถพบ เครื่องจักรและเทคโนโลยีล้ําสมัยไดในงาน อินเตอรพลาส ไทย แลนด จากเจาของเทคโนโลยี อาทิ Chum Power Machinery Corporation; Tinfo Enterprise Co., Ltd.; Napattaranan Ltd., Part.; Thai Hydraulic Machinery (1987) Co., Ltd.; Thai Mangkorn Plastic Industry Co., Ltd.; Sheng Cheng (Thailand) Co., Ltd.; Gala Industries Asia Ltd.; Kreyenborg GMBH; Thai Vinyter Co., Ltd.; Automatic Industrial Technology Co., Ltd.; Technology 2004 Co., Ltd. และอีกมากมาย


Plastics and Rubber Forum: Value Creation and Production Advancement Towards Leadership Plastics and Rubber Forum: สรางคุณคา พัฒนาศักยภาพการผลิต สูการเปนผูนําอุตฯ พลาสติกและยาง Plastics & rubber manufacturers and interested persons are invited to attend Plastics & Rubber Forum 2013 on the topic “Value Creation and Production Advancement Towards Leadership in Plastics & Rubber Industries” on 4 April 2013, 13.30 – 16.00 hrs., at the Grand Ballroom, 7th Floor, the Landmark Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand. Held by experts from renowned institutes, this academic conference will broaden new manufacturing know-hows for all participants to sharpen their competitive edge through topics as follows: • What is value creation? Why is it important to Thai plastics and rubber industries? • How does value creation benefit to manufacturers? • Approaches to create value for manufacturers • Trends of plastics and rubber’s products in value creation • Thai plastics and rubber business after implementing value creation

ขอเชิญผูประกอบการพลาสติกและยาง รวมถึงผูที่สนใจเขารับฟง การสัมมนาในงาน Plastics & Rubber Forum ภายใตหัวขอ “สราง คุณคา พัฒนาศักยภาพการผลิต สูการเปนผูนําอุตสาหกรรม พลาสติกและยาง” วันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนดมารค วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่มีชื่อเสียงจะรวมแบงปนวิสัยทัศน และเปดมุมมองใหมๆ เพื่อผูประกอบการไทยจะไดนําไปปรับใชเพิ่ม ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ ผานหัวขอดังตอไปนี้ • Value Creation คืออะไร มีความสําคัญอยางไร ตออุตสาหกรรมพลาสติกและยางของไทย • การเพิ่มคุณคาแบบองครวมจะสรางประโยชน ตอผูประกอบการอยางไร • วิธกี ารทีจ่ ะนําไปสูก ารเพิม่ คุณคาแบบองครวมสําหรับผูป ระกอบการ • แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑพลาสติกและ ยางในรูปแบบ Value Creation • อนาคตของธุรกิจพลาสติกและยางของไทย หลังการปรับใช Value Creation

Mr. Boonharn Ou-udomying Chairman of Rubber-based Industry Club The Federation of Thai Industries คุณ บุญหาญ อูอุดมยิ่ง ประธานกลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

Dr.Kriengsak Wongpromrat Executive Director Plastics Institute of Thailand ดร. เกรียงศักดิ์ วงศพรอมรัตน ผูอํานวยการ สถาบันพลาสติก

Mr. Chawat Trangadisaikul Managing Director Bangkok Metropolis Motor Co., Ltd. คุณ ชวัตร ตรังอดิศัยกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร จํากัด

Moderator: Asst.Prof.Dr. Krisda Suchiva Deputy Executive Director, National Metal and Materials Technology Center (MTEC) ผูดําเนินรายการ ผศ. ดร. กฤษฎา สุชีวะ รองผูอํานวยการ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

Reserve your seat or for more information at สํารองที่นั่ง หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่

Tel: + 66 2686 7222 E-mail: contactcenter@reedtradex.co.th Click here for reply form 20>23 June 2013 • BITEC, Bangkok, Thailand

5


PRODUCT HIGHLIGHT GRAVIMETRIC BLENDER

ITP13010001

ITP13010002

Brand : Maguire USA Mode : WSB-440CT2 The perfect blend of simplicity and control, 12 model are available, up to 650 kg/hr. For small to medium extruders, large injection machines and central blending system, Removable hopper option, Up to 8 components, Touch screen control 5.5” color, Controls all functions of all weigh scale blenders, Add on pellet feeder, Exclusive 5- Year warranty

Brand : Maguire USA Model : PRS-20 Purging recovery system- until now, size-reduction of purgings has meant buying a massive, heavyduty granulator, using a shredder in combination with a standard granulator, or cutting the parts with a saw before granulation. These are all expensive and sometimes dangerous options. The purging recovery system efficiently reduces purgings into high quality regrind in two simple stages, contained in one compact piece of machinery, Exclusive 5- Year warranty

AUTOMATIC INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

AUTOMATIC INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

A2 SERIES INJECTION MOLDING MACHINE

SM2 SERIES INJECTION MOLDING MACHINE

ITP13010003

Brand : YIZUMI Model : UN60A2~UN2600A2 A2 series injection molding machine are newly developed machines with excellent advantages of energy-saving, high precision, fast response and reliable performance. It adopts the latest technology in injection molding which has posed the machine in a leading position in terms of repeatability, plasticizing speed, power consumption and noise level.

Brand : YIZUMI Model : UN60SM2~UN2600SM2 • Green developing and designing concept • Perfect combination of electrical and hydraulic driving technology • Innovation on hydraulic driving technology

CHESO (THAI) MACHINERY CO., LTD.

CHESO (THAI) MACHINERY CO., LTD.

INJECTION MOLDING MACHINE

ITP13010005

INJECTION MOLDING MACHINE

ITP13010004

ITP13010006

Brand : CHUAN LIH FA Model : CLF 120TX 1. Electricity saving by 60%. 2. High speed response under standard Speed and pressure control. 3. Low thermal growth. 4. Meets environmental Protection requirement.

Brand : CHUAN LIH FA Model : CLF 285TX 1. Electricity saving by 60%. 2. High speed response under standard Speed and pressure control. 3. Low thermal growth. 4. Meets environmental Protection requirement.

CHUAN LIH FA MACHINERY WORKS CO., LTD.

CHUAN LIH FA MACHINERY WORKS CO., LTD.

PP CORRUGATED PRODUCTS (CONDUCTIVE AND NON-CONDUCTIVE GRADE; UV AND CORONA TREATMENT UPON REQUEST)

PP CORRUGATED SHEETS (CONDUCTIVE AND NON-CONDUCTIVE GRADE; UV AND CORONA TREATMENT UPON REQUEST)

Brand : CLPG PP Corrugated box is more durable with longer life cycle, cost effective and environmental friendly. PP Corrugated boxes are available in a variety of sizes and design to fit your space and logistic requirement.

Brand : CLPG The PP (Polypropylene) Corrugated Sheets can be used at the fields such as Materials handling and storage, Protective Sheeting, Food handling, Printing and Graphic arts (corona treatment).

CLPG PACKAGING INDUSTRIES SDN. BHD.

CLPG PACKAGING INDUSTRIES SDN. BHD.

ITP13010007

6

PURGING RECOVERY SYSTEM

www.interplasthailand.com

ITP13010008


PRODUCT HIGHLIGHT SELF ADHESIVE TAPES AND HOT MELT GLUE

ITP13010009

Brand : TIP-210, STB-274LSE, STB-7710, STB-7410, GUM-6001, HMA-151, HMA-101 We are well recognized in comprehensive range of adhesive tape widely used in every kind of industrial, office and home use such as OPP tapes, double sided tapes, acrylic foam tape, plate mounting tape, floor masking tape, hot melt glue etc. Our products are quality guarantee also we are continuously developing our product and service to satisfy our customer.

DOOTEK MERCHANDISE (THAILAND) CO., LTD.

EXTRUSION LINE MACHINE

ITP13010011

Brand : Hercules-Beier Model : SJZ65/132 Beier machinery, hi-level mechanical tooling equipment and effective quality management system. We introduce latest technology and management principle. We try best to provide high-quality plastic extrusion machine and also provide all-round technical support and service. We pay great attention to inspection and testing of products in each production stage to make sure customer’s satisfaction.

SELF ADHESIVE TAPES AND HOT MELT GLUE

ITP13010010

Brand : TIP-123, TIP-124, GUM-M2K, TIP-514, TIP-519, TIGER-MK05

Our policy is “customer oriented”, we serve all customers the best with various kinds of adhesive tapes with good quality and reliability to meet your needs. TIP-123,TIP-124 and GUM-M2K are high quality OPP tapes good for multi-purpose packaging suitable for heavy duty carton sealing needs. TIP514,TIP-519, TIGER-MK05 are Masking Tapes widely used for packing and protection for spray painting work.

DOOTEK MERCHANDISE (THAILAND) CO., LTD.

INJECTION BLOW MOULDING MACHINE

ITP13010012

Brand : Hercules-Victor Model : MSZ45

Victor machinery, the leading manufacture of injection blow moulding machine, has more than fifty years of advanced experience on high quality packing material industrial. The machine is suitable different material like PE, PP, PS, SAN, PEGT, EVA. Features: Horizontal injection system, making plasticizing reliable and operation easy; high speed, average production speed 8 to 10 seconds; and so on.

HERCULES ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD.

HERCULES ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD.

ULTRASONIC PLASTIC WELDING MACHINE

ULTRASONIC SURGICAL GOWN MACHINE

ITP13010013

ITP13010014

Brand : EVER GREEN ULTRASONIC Model : EGW – 1518 (15 KHZ / 1800W) Communication, Automobile Industry, Textile, Electronics, Food Industry, Stationery, Household, Toys, etc.

Brand : EVER GREEN ULTRASONIC Model : EGG – 025L, EGR - 053 Medical : Surgical gown, Cap, Respirator, Pillow case. Industry : Duster coat, Anti – static electricity clothes, Filter net and Head wrap. Automobile : Seat cover, Headrest (cover). Others : Suit cover, Shower cap.

HORNWELL ULTRASONIC (THAILAND) CO., LTD.

HORNWELL ULTRASONIC (THAILAND) CO., LTD.

PLASTIC INJECTION MOULDING MACHINE

PLASTIC INJECTION MOULDING MACHINE

ITP13010015

ITP13010016

Brand : Lanson Model : GT-S (Servo drive)

เครื่องฉีดพลาสติกแบบขอพับประสิทธิภาพและความแมนยําสูง ทํางานไดรวดเร็ว Cycle time ต่ํา ปมมอเตอรระบบ Servo ทํางานรวมกับแทนฉีดแบบกระบอกสูบ เดี่ยว (Single Cylinder) วางบนราง Linear Guide-way ชวยประหยัดคาไฟฟาไดถึง 60-70% เมื่อเทียบกับเครื่องระบบ Fixed pump ทั่วไป อะไหลและอุปกรณหลักดาน ไฮโดรลิคและไฟฟาเปนยี่หอชั้นนําจากญี่ปุน และยุโรป คอนโทรลเลอรที่วางใจไดจาก Techmation ไตหวัน

Brand : Lanson Model : GT-S (Servo drive) Toggle-type machine featuring high efficiency, energy saving, fast cycle time and high precision. Servo drive system incorporates with SingleCylinder with Linear guide-way injection unit save energy up to 60-70% comparing to conventional fixed pump. Reliable Techmation controller from Taiwan and mojor hydraulicand electric components are supplied from well known brands

INTERMACH & SERVICE CO., LTD.

INTERMACH & SERVICE CO., LTD. 20>23 June 2013 • BITEC, Bangkok, Thailand

7


PRODUCT HIGHLIGHT INJECTION MOLD

ITP13010017

• Performance • Comprehensive guidance and advice within the injection molding process. • Good design and production for high quality and precision molds. Competence • Multi cavity mold with high performance. • Mold for Packaging, Medical, Cosmetic, Engineering Products. Product & Technology • Long experience in flip top cap. • Many types of the mold.

KOHAN KOGYO CO., LTD.

ITP13010019

Brand : KREYENBORG Model : IRD The KREYENBORG infrared rotating drum IRD takes just minutes, instead of hours, to dry material, offering a great advantage in comparison to conventional methods. Drying, crystallizing and warming, high flexibility, minimal process times, low energy consumption.

KREYENBORG GMBH ITP13010021

SWING-ARM ROBOT

ITP13010022

Brand : MaTec Model : HB-550V

MATEC ENTERPRISE CO., LTD.

MATEC ENTERPRISE CO., LTD. ITP13010023

Brand : TOSHIBA Model : EC100S High speed mold open/close and ejector operations provide higher productivity. Enables powerful high speed and high pressure filling with smooth motion. Enhanced features allow increased productivity and stability in precision molding.

MECHATROL CO., LTD. 8

ITP13010020

Gear pump for extrusion, compounding and polymerization. With KREYENBORG continuous screen changers there is no disruption or interference of the production during the screen change. In addition to supplying parts for BKG’s own underwater pelletizing and drying systems, BKG also offers die plates, blades and cutter hubs for other manufacturer’s pelletizers.

Brand : MaTec Model : JM-1600SIISVIIF

ALL - ELECTRIC INJECTION MOLDING MACHINES

PELLETIZING LINE WITH INTEGRATION OF MELT PUMP AND SCREEN CHANGER

Brand : KREYENBORG | BKG Model : Melt pump type GPE + screen changer type K-SWE + granulator type AH 75

KREYENBORG GMBH

LARGE SERVO TYPE TRAVERSING ROBOT

ITP13010018

KH is a cermet hard material composed of a hard phase that consists of ceramic particles from an iron poryboride substance and of a binder phase that consists of material equivalent to stainless steel. The high degree of hardness contributes to its exceptional characteristics, including superior wear resistance together with high corrosion resistance. Injection molding machine parts made with KH can contribute your quality improvement and cost reduction as well.

KOHAN KOGYO CO., LTD.

INFRARED DRUM IRD

KH INJECTION MOLDING MACHINE PARTS

www.interplasthailand.com

ALL ELECTRIC INJECTION MOLDING MACHINES

ITP13010024

Brand : TOSHIBA Model : EC180S Shock-less, smooth and quick mold open/close with dynamic acceleration and deceleration reduce cycle time. Reducing take out time with sharp performance by high response ejection. Greaseless tie bars elinimates grease sticking to mold and product allowing clean production environment. Eliminates grease problems in parts take-out and mold replacement operations and improves productivity.

MECHATROL CO., LTD.


PRODUCT HIGHLIGHT MASTERBATCH

ITP13010025

MASTERBATCH

Brand : Pacific Color Model : Masterbatch for plastic High quality color and additive Masterbatches for wide range of applications. Competitive price and our Research and Development strive to provide solution to the customer problems in the shortest possible time.

Brand : Pacific Color Model : Masterbatch for Rubber Pacific Color Offers Masterbatches for Rubber applications. Easy to used and good dispersion.

PACIFIC COLOR CO., LTD.

PACIFIC COLOR CO., LTD.

SHINE WELL

ITP13010027

Model : CX Series (High speed servo control)

• มีขนาดตั้งแต 80-550 ตัน • กลไกการทํางานถูกออกแบบใหม 5 จุด ทําใหมีความรวดเร็วในการฉีดสูง ความเร็วของ Toggle speed มีผลชวยลดทอนเวลาการทํางานนอยลง 30% และมีพื้นที่เหลือเพิ่ม 15% ทําใหสามารถใสแมพิมพไดใหญขึ้น Tie bar กวางขึ้น • ในชุด Hydraulie ออกแบบพิเศษใหเหมาะสมที่สุดดวยการสงน้ํามัน Hydraulie ใน ระบบที่ดีไปยังระบบชุดฉีด ชุดเปด-ปดแม พิมพ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ไดมากขึ้น • ชุด Servo Moter ถูกออกแบบมาใหใชพลังงาน ไดสูงสุดชวยประหยัดไฟไดถึง 70%

PANVATANA CO., LTD.

LASER CUSING / MELTING MACHINE

SHINE WELL สุดยอดเครื่องฉีด (ORIGINAL MADE IN TAIWAN)

ITP13010028

Model : Servo E Series (Energy Saving)

• มีขนาดตั้งแต 90-570 ตัน • รุนประหยัดไฟไดถึง 40-60% มี Pressure gauge วัดแรงดันติดตั้งมองเห็นไดงายใช สําหรับเวลาฉีด จะไมทําใหสกรูถอยกลับเร็วเกินไป จะชวยตานไวไมใหงานยุบ และมีโปรแกรมฉีดเนื้อทิ้งอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาไดตามที่ตองการ • ชุด contral แยกกัน ตัวไหนเกิดชํารุดสามารถ ซอมเฉพาะจุดได • วัดระยะดวย Transducer แทน Encoder และจุดตอของ Toggle จะเปนแบบแหวน ล็อคซึ่งแข็งแรงกวาแบบสลัก

PANVATANA CO., LTD. ITP13010029

ROTARY AND LINEAR MOTORS

Brand : Concept Laser GmbH Model : X line

Brand : Aerotech Model : Nano-Translation model ANT130-110-XY

The term LaserCUSING®, made up of the letter C from CONCEPT Laser and the word FUSING (complete melting), describes the technology: The fusion process can generate components layer-by-layer using 3D CAD data. And its allows the fabrication of both mould inserts with closecontour cooling and direct components for the jewellery, medical, dental, automotive and aerospace sectors. This applies to both prototypes and batch parts.

Nano Motion Technology. Rotary and Linear, Motion controllers, Nano positioning stages, Aerotech provide motion control and positioning solutions for applications in semiconductor, automotive, medical, electronics, photonics, imaging, and other industries. Aerotech also manufacture custom, vacuum, and clean room compatible components and systems.

PMC TECHNOLOGY CO., LTD.

PMC TECHNOLOGY CO., LTD.

DELTA SILICON INDUSTRIAL PARK

ITP13010026

ITP13010031

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Brand : PT LIPPO CIKARANG Tbk Delta Silicon is a light industry zone in the east of Jakarta, Indonesia. It is specialized for non-pollution technological industries. Compatibility with nature is the main concern in developing this area.

Brand : BOLE Model : BL-160 EK

PT LIPPO CIKARANG TBK

RICHLAND MACHINE TOOL CO., LTD.

ITP13010030

ITP13010032

• Lead the technological revolution of injection molding machine industry • Super energy saving with perfect application of servo control technology • Guarantee high quality and high performance, low investment and high achievement • Art design and production of sheet metals, wide platen bears the characters of reliability, uneasy deformation and long service life

20>23 June 2013 • BITEC, Bangkok, Thailand

9


PRODUCT HIGHLIGHT PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

ITP13010033

• • • •

Brand : BOLE Model : BL-120 EK • Super energy saving with perfect application of servo control technology • Outstanding quality, creating values • Advantage of floating tie bars and semi-flexible platens • Longer stroke opening and bigger injection capacity

RICHLAND MACHINE TOOL CO., LTD

SCREW, BARREL, GEARBOX, DIE AND AIR RING

ITP13010034

Bimetallic Screw Barrel Single Screw Barrel Twin Screw Barrel Gearbox, Die, Air Ring

ROAMCHAROENKIT CO., LTD. ITP13010035

HAITIAN MARS SERIES

ITP13010036

Brand : สกรู, กระบอก, กระปุกเกียร, หัวเปา, จานลม

Brand : Haitian Plastics Machinery Model : MA600-MA40000 Plastic injection machines. Energy and water saving solution for application in the standard sector.

ROAMCHAROENKIT CO., LTD.

SP INTERMACH CO., LTD.

HAITIAN VENUS SERIES

ITP13010037

HERMETIC 612/912 UNIVERSAL

ITP13010038

Brand : Haitian Plastics Machinery Model : VE400-VE4100 Plastic injection machines. All electric, energy efficient and economic solution with the best performance characteristics for high precision application.

Go to success in manufacturing with TAMPOPRINT model Hermetic 612/912 Universal

SP INTERMACH CO., LTD.

ST. PRODUCTS INTERTRADE CO., LTD.

SEALED INK CUP 60E/90E

10

BIMETALLIC SCREW AND BARREL

ITP13010039

PLASMA

ITP13010040

Good start in printing with TAMPOPRINT PAD PRINTING starter kit model SIC 60E/90E

Brand : Multicam (USA) Model : 1103P • High rigidity and top load capacities in all load direations. • Hypertherm unit Power Max. • High speed for outing. • Optional Torch Height control.

ST. PRODUCTS INTERTRADE CO., LTD.

TECHNOLOGY 2004 CO., LTD.

www.interplasthailand.com


PRODUCT HIGHLIGHT UV LED FLATBED TABLE TOP PRINTER

ITP13010041

TECHNOLOGY 2004 CO., LTD.

THAI VINYTER CO., LTD. ITP13010043

Brand : MULTIPLAS Enginery Model : V3-2R-15T~V3-2R-250T Automatic moulding system with rotary table features electric servomotor driven rotary table is particularly applicable for fast and accurate positioning. This machine has solid structure designed for accurate high-speed injection. 6-Axis robot has been expensively equipped to place inserts and take parts out accurately at ultimate fast cycle speed. On-line vision inspection system is installed to detect upon shape and dimensions of the mouldings.

ITP13010044

Automatic liquid silicone rubber injection moulding machine features slide table and fully automatic take-out system providing constant moulding cycle and stabilized properties on plastics. Fully automatic take-out system enhances high productivity and efficiency under harsh and extremely hot operational environment. LSR moulding is considered more practical to be conducted on the vertical clamping configuration than the horizontal’s due to the difficulties of taking out of LSR mouldings.

THAICHEN TECHNIC CO., LTD. ITP13010045

Brand : Full Shine – Taiwan Model : FS-IB 60

T-SHIRT BAG AND GARBAGE BAG 5 TIMES AUTO FOLDING MAKING MACHINE

ITP13010046

Brand : PAL-TAIWAN Model : 42BFDGFA-V-5FD 1. Special design for extra size bag 2. It’s can produce T-Shirt Bag, Garbage Bag in one machine. 3. Auto folding to save labor cost. 4. High speed to increase output value.

1. To provides the better solution to combing 2-in-1 production performance. 2. To produce various small bottles & containers by PE, PP, PS material. 3. The best feature of the bottles, made by FS-IB60, is to have the shining surface. 4. Seamless body and less contamination during production.

TINFO ENTERPRISE CO., LTD.

LSS-8000/LS-6000

VERTICAL INJECTION MOLDING MACHINE WITH SLIDE TABLE Brand : MULTIPLAS Enginery Model : V4-S-15T~V4-S-250T

THAICHEN TECHNIC CO., LTD.

ONE STAGE INJECTION BLOW MOLDING MACHINE

ITP13010042

Brand : LEISTER จากประเทศสวิสเซอรแลนด สําหรับงานเชื่อมพลาสติก แบบมีหนาจอ DIGITAL รุน TRIAC AT (NEW) 230 V 1600 W 700 องศาเซลเซียส สามารถปรับอุณหภูมิ และปรับ ระดับลมได แบบ HEAVY DUTY โดย ทํางานตอเนื่อง 8-10 ชั่วโมง/ วัน มี ACCESSORIES ที่สามารถ เลือกใชตามความเหมาะสมของงาน

Brand : MIMAKI Model : UJF 3042 HG • Flatbed system offers a direct print on a wide range of applications. • 6 color, white and clear ink achieves eye-catching print results. • Automatic primer application function is imcorported. Primer processing simple and smooth. • Nozzle recorerg function for reducing downtime.

VERTICAL INJECTION MOLDING MACHINE WITH ROTARY TABLE

อุปกรณเปาลมรอน

TINFO ENTERPRISE CO., LTD. ITP13010047

TSS-6000E

Brand : CHUM POWER Model : CPSB-LSS-8000/LS-6000 The Fastest and Most Saving Power of Stretch Blow Moulding Machine in Taiwan

Brand : CHUM POWER Model : CPSB-TSS-6000E The newest model linear Stretch Blow Moulding Machine in Thailand

TRUMPO ENTERPRISE (THAILAND) CO., LTD.

TRUMPO ENTERPRISE (THAILAND) CO., LTD.

ITP13010048

20>23 June 2013 • BITEC, Bangkok, Thailand

11


PRODUCT HIGHLIGHT BOOSTER AIR COMPRESSOR

ITP13010049

Brand : DYNA COMPRESSOR Model : DBC-150 (20 HP) Booster air compressor can boost the air pressure from 5-10 kg/ cm2 to 25 -60 kg/cm2. We provide booster air compressor from 10 to 60 hp. Booster air compressor nonnally use In plastic industry.

Brand : DYNA COMPRESSOR Model : DS 120-30 (40 HP) Screw air compressor has working pressure of 7 to 13 bar. He provide screw aircompressor 10 th 350 horse power. Maintenance for screw air compressor is three time cheaper than oil free screw. Screw air compressor is high in capacity, lower air temperature, consume less energy and low noise.

U.P.E. ENGINEERING LTD., PART.

U.P.E. ENGINEERING LTD., PART.

SEMI-ELECTRIC STACKER

ITP13010051

TILTING BARREL/DRUM LIFTER

Brand : “VP” ตราหัวมา Model : HES SERIES Heavy duty design with quality mast construction can lift 1,000 kgs. At every lifting height. Made from high quality steel to insure stability and intensity. Mast is made from u-beam. Double mast reduces the overall height of stacker. High quality hydraulic pump “hydrapp” made in italy. Easy to operate, lifting by deep cycle battery durable and easy to maintenance.

Brand : “VP” ตราหัวมา Model : COT 0.35 N Multifunctional application for lifting, stacking, tranpsorting, tilting and pouring. Suitable for both plastic drum and steel drum. Easy to operate either by hand pump or foot pump in the same unit.

V.P. HYDRAULIC CO., LTD.

V.P. HYDRAULIC CO., LTD.

VE INJECTION MOLDING MACHINE VE-110 – VE-280

ITP13010053

VS INJECTION MOLDING MACHINE

ITP13010050

ITP13010052

ITP13010054

Victor taichung has long specialized in the production of reliable, consistent, high quality injection moulding machinery. The Ve series,employing years of R&D and PIM laboratory experience and using the most advan- ced components and highly innovative solutions, gives you, the customer, precise and consistent results even in the most unsuitable working condutions.

Designed for your universal processing applications, this series of machinery is fast, accurate and has excellent repeatability. With two controllers to choose from and standard proportional a flow control, this Victor injection-moulding machine can help you reach a maximum productibility, using a wide range of materials.

VICTOR CNC (THAILAND) CO., LTD.

VICTOR CNC (THAILAND) CO., LTD.

FULLY AUTOMATIC ELECTRONIC HIGH SPEED DOUBLE LAYER (8 LINES) CUTTING&SEALING MACHINE FOR T SHIRT BAGS

SUPER HIGH SPEED FULLY AUTOMATIC T SHIRT BAGS MAKING MACHINE WITH 2 PHOTO CELLS&DOUBLE SERVO–DRIVER

Brand : CHAO WEI Model : CWA2+8+P-800-SV Double layer 8 lines production, very high speed for non printing bags.

Brand : CHAO WEI Model : CW-800P-SV

CHAO WEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD.

CHAO WEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD.

ITP13010055

TAIWAN PAVILION TAIWAN PAVILION 12

SCREW AIR COMPRESSOR

www.interplasthailand.com

ITP13010056

Human machine touch screen, simple op0eration. Heat cutting type, super high speed 200-250 cycles per minute. Inverter-motor tension control un-winder, regarding to production speed, brake to change feeding speed.


PRODUCT HIGHLIGHT PE AIR BUBBLE SHEET EXTRUSION LINE

ITP13010057

PE BREATHABLE/ UN-BREATHABLE FILM EXTRUSION LINE

ITP13010058

Brand : Chi Chang Machinery (C.C.M.) Model : CC/BS-120/100D-2500W Packaging of electronic material with anti-static additive, Agricultural sector(green house) with anti-UV additive, Covering of swimming pool with anti-UV additive, Typical packaging with anti-shock, anti-abrasion and anti-crushing functions, Laminated with Paper, PE Woven and Aluminum foil for making envelope.

Brand : Chi Chang Machinery (C.C.M.) Model : CC/CPE-130S-2200W

CHI CHANG MACHINERY ENTERPRISE CO., LTD.

CHI CHANG MACHINERY ENTERPRISE CO., LTD.

2 STAGE PET STRETCH BLOW MOLDING MACHINE

ITP13010059

This Breathable Film is especially designed for baby diaper and mask. It has been used as a unique ventilating oute rcover. with micro pores. It helps to prevent stuffiness and rashes. Better air circulation, air goes out and liquid does not leak. Keep baby skin dry, comfortable and healthy. This machine is using a 2.5m wide auto flat T-die & an auto thickness gauging system, it has been designed to be a complete automatic machine and easy operation.

EXTRUSION BLOW MOLDING MACHINE Brand : Chia Ming Machinery Co.,Ltd. Model : CM-40~100S.D.T.F ( single or double station) CM-75~100I (accumulative type) All LDPE HDPE PP PS PVC PC bottles. Multi-layer bottles. Capacity available from 5ml to 30L Total Solution for different material bottles.

CHIA MING MACHNERY CO., LTD.

CHIA MING MACHNERY CO., LTD.

WIRE SEAL, GASKET, ANTI-LEAKAGE LOOP, INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS, SILICON PRODUCTS.

WIRE SEAL, GASKET, ANTI-LEAKAGE LOOP, INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS, SILICON PRODUCTS.

Brand : Hao Yueh Model : Wire seal We specialized in Silicone and Rubber parts, including oil rings, packing, conductive rubber. Gasket water tight plugs for automobile/ motorcycle, electronic, electric appliances….etc.

Brand : Hao Yueh Model : Gasket We specialized in Silicone and Rubber parts, including oil rings, packing, conductive rubber. Gasket water tight plugs for automobile/motorcycle, electronic, electric appliances….etc.

HAO YUEH ENTERPRISE CO., LTD.

HAO YUEH ENTERPRISE CO., LTD.

ITP13010061

HEAT TRANSFER PRINTING FOIL Brand : HSF Model : HC This is an easy & simple product surface decoration technology. Suitable for product with flat and smooth surface. Offering diversity pattern, and distinctive customer design. Maximum printing dimension could reach to 2m width.

HUNG SEN FUH ENTERPRISE CO., LTD.

ITP13010063

ITP13010062

WATER TRANSFER PRINTING FILM

TAIWAN PAVILION

Brand : Chia Ming Machinery Co.,Ltd. Model : CMA-2000S, CMA-3000S, CMA-4000S, CMA-6000S, CMA-2000BD, CMA-2000CD, CMS-series All PET material bottles for detergent, cosmetic, jar candy, jar jerry bottles. All PET material bottles for mineral water, beverage, soft drink, edible oil. Etc.. Total Solution for PET from 50ml ~ 30L bottles. Fully auto, fully servo model PET stretch blow molding machine for all models.

ITP13010060

ITP13010064

Brand : HSF Model : HW Ideally for irregular shape, 3-dimension, rough surface, and sharp angle product. One printing module for diversity product. Suitable for Plastic (PP, ABS, PU,EVA, Acrylic, PE, PVC), wood, metal, and glass.

HUNG SEN FUH ENTERPRISE CO., LTD. 20>23 June 2013 • BITEC, Bangkok, Thailand

13


PRODUCT HIGHLIGHT PLASTIC CRUSHER KNIFE

ITP13010065

Brand : JEE FENG The knife for plastic industries

JEE FENG CUTTER CO., LTD. ITP13010067

ITP13010068

TAIWAN N PAVILION PAVILION

Brand : Jin Kuo Hua Plastic Machine Model : PR-160-75RB

JIN KUO HUA PLASTIC MACHINE CO., LTD.

JIN KUO HUA PLASTIC MACHINE CO., LTD.

ITP13010069

Could be Feeding by Auto weighing System or by Manuel and then through Dispersion Kneader to make the compound and then through the skip conveyor to pour out to the Extruder Hopper and then from Enforce Taper Twin Screw Feeder combine with Main Single Screw Extruder through the Pelletizer to make the right size of the pellets or through the T-Die to make the correct size of the compounding sheet.

PET STRETCH BLOW MOLDING MACHINE

Brand : KEENPRO Model : EM08S1

Brand : KEENPRO Model : EM04M

KIN PRECISION INDUSTRY CORP.

KIN PRECISION INDUSTRY CORP.

Exclusively designed machine construction that combine the blow molding machine with conveyor system. Adopt a servo control screw driving system; it is rapid, stable, clean and environmentally friendly. Employ a single-lamp with double-side heating design and will save about 50% heating consumption. Saving investment costs and energy consumption by up to 15% by using air recovery system.

BLOWN FILM MACHINE

ITP13010070

Exclusively designed machine construction that combine the blow molding machine with conveyor system. Adopt a servo control screw driving system; it is rapsid, stable, clean and environmentally friendly. Employ a single-lamp with double-side heating design and will save about 50% heating consumption. Saving investment costs and energy consumption by up to 15% by using air recovery system.

ITP13010071

PLASTIC RECYCLING MACHINE

ITP13010072

Brand : POLYSTAR Model : HA SERIES (High Speed)

Brand : POLYSTAR Model : HNT-V The HNT recycling machine is the perfect equipment to process PE and PP plastic films and bags, transforming the waste materials into high quality plastic pellets for reprocessing. This compact but powerful machine combines shredding, extruding and pelletizing units into one complete recycling line.Please see the video of HNT-V series: http:// www.youtube.com/ watch?v=7zWVefUR4c0

POLYSTAR MACHINERY CO., LTD.

POLYSTAR MACHINERY CO., LTD.

The HA series blown film machine is the perfect equipment to manufacture PE plastic films, including HDPE, LDPE, and LLDPE. The HA model can also be equipped with automatic winder and back-to-back double winder. Please see the video of HA series blown film machine:http://www.youtube.com/ watch?v=b22Z86NJ9c4 Polystar is also very experienced in manufacturing other types of blown film machines such as Co-Extrusion, Double (Twin) Head, and Mini Type blown film.

14

RUBBER ACCELERATOR COMPOUND PELLETS MAKING LINE

Brand : Jin Kuo Hua Plastic Machine Model : CMP100-PR125 Auto Feeding System Link to the Continuous Mixer with Extrusion Pelletizing Line and keep the running materials continuously for smooth output and get the good quality of the compounding pellets.

PET STRETCH BLOW MOLDING MACHINE

ITP13010066

Brand : JEE FENG The knives for paper industries

JEE FENG CUTTER CO., LTD.

CONTINUOUS MIXER WITH EXTRUSION PELLETIZING LINE

SLITTER KNIVES (UPPER & LOWER)

www.interplasthailand.com


PRODUCT HIGHLIGHT GRAVIMETRIC BLENDER LOSS IN WEIGHT FEEDER

ITP13010073

TOU MOU INTERNATIONAL CO., LTD. ITP13010075

ROTORLESS RHEOMETER

Brand : U-CAN Model : UA-2074 Ozone generation: High voltage anticorrosive ceramic plate. Standard model: 25~250pphm (extensible in according to customer order). Ozone concentration accuracy: 2% of full scale. Ozone destruction: Activated carbon

Brand : U-CAN Model : UR-2010SD Two types of mold cavity: Chamber with seal and Chamber without seal type. Both types can apply to the listed optional software. New Type rheometer offers good repeatability and reproducibility based on the anti-noise circuit and the exclusive DSP analysis program improves significantly the machine design and quality.

U-CAN DYNATEX INC.

U-CAN DYNATEX INC. ITP13010077

A-PICSAS

Brand : Muratec Information Systems Model : MICS7 Ver 1.0 • Factory production control system for plastic molding • Support all molding machines • Operability and excellent schedule a unique concept • Monitored in real time production status

Brand : Arcadia-soft (Thailand) Model : A-PICSAS

ARCADIA KNOWLEDGE INDUSTRY CO., LTD.

ARCADIA KNOWLEDGE INDUSTRY CO., LTD.

ITP13010076

TAIWAN AIW AIWA WAN AN PAVILION PAVI PAV VIL LION N

TOU MOU INTERNATIONAL CO., LTD.

MICS7

ITP13010074

Brand : LAO SOUNG Model : LS 450 High efficient elegant design & durable, available for any powder and viscous liquid.

Brand : TMC Continuous loss-in weight gravimetric dosing and blending system dosing of components is done continuously and the material flow for each component is constantly.

OZONE TEST CHAMBER

VIBRO SEPARATOR & FILTER

ITP13010078

• Production management system • The system which made the basic concept unification of various stock of “materials inventory, process stock, middle stock, and finished goods inventory” • Automatic creation of an efficient schedule. • A lot number cooperates and the traceability corresponding to ISO attestation becomes possible.

ITP13010079

AUTOMOTIVE MATERIALS Brand : Mitsubishi Chemical / AMS Dept. Mitsubishi Chemical Holdings Group has expanded its expertise in a diversified range of fields, continuously develops technologies and broadens product portfolio. Especially, we have always focusing to Automotive development. Our various materials provide the future automobile with sustainability and environment friendly.

MITSUBISHI CHEMICAL (THAILAND) CO., LTD.

MITSUBISHI CHEMICAL (THAILAND) CO., LTD. 20>23 June 2013 • BITEC, Bangkok, Thailand

15


PRODUCT HIGHLIGHT PP NONWOVEN FABRIC PRODUCTION LINE

ITP13010080

ITP13010081

Brand : AL Model : S SS SMS This line is the professional manufacturing nonwoven fabric equipment. Our company combines overseas advanced technology and domestic producing situation to develop autonomously the professional equipment. It is featured by lower investment, compact structure, smaller area, simple production technology, easy operation, saving labor and widely compatibility

Brand : AL Model : AL-B600 AL-B700 AL-B800 This machine is specially designed for nonwoven bags. The machine takes PP nonwoven fabric as raw material. It can produce nonwoven bags of various sizes and shapes, such as T-shirt, D-cut, Handle shopping bags, clothing bags, shoes bags etc.

DONGYANG AOLONG NONWOVEN EQUIPMEN CO., LTD.

DONGYANG AOLONG NONWOVEN EQUIPMEN CO., LTD.

SCREW AIR COMPRESSOR

AIR DRYER

ITP13010082

Brand : LINGHEIN Model : L22D-8 Linghein screw air compressor is one part of the atlas-copco group Belt-drive, directdrive and various sppeed drive, 7/8/10/12.5 Bar for you selection High efficient, low price, save electricity High quality and reliable component, help you saving maintenance cost.

Brand : JIANYE Model : BL0030 High quality and reliable component, reduce fault time Maintenance costs and energy costs are kept low in every process Easy to operate, reduce technical cost Reasonable inner structure and good appearance.

JIANYE GROUP CO., LTD.

JIANYE GROUP CO., LTD.

SCREW BARREL

ITP13010084

INJECTION MOLDING MACHINE

ITP13010083

ITP13010085

Brand : JINYI Screw barrel for mixing plastic, is the most important part for plastic machinery

Brand : NBM We provide small tons injection molding machine with competitive price

NINGBO JINYI PRECISION MACHINERY CO., LTD.

NINGBO JINYI PRECISION MACHINERY CO., LTD.

THERMOPLASTIC ELASTOMER (TPE)

TPV

ITP13010086

Brand : Topolymer® Model : granules Top Polymer TPE compounds offer excellent properties for wide range of applications, including household, infant products; toothbrush, food/water storage seals, electrical accessories. etc Which has good thermal stability, anti-slip, smooth surface, high performance, good UV and chemical resistance, easier coloring, recyclability and safety.

TOP POLYMER CO., LTD.

16

HIGHSPEED NONWOVEN BAG MAKING MACHINE

www.interplasthailand.com

Brand : Topolymer® Model : granules Top Polymer TPV compounds is dynamic vulcanization EPDM, possessing excellent temperature resistance, weather and solvent resistance property, which can be used for PP over molding, and widely applied in tool grips, edge bands or construction, electrical accessories, automotive parts. etc.

TOP POLYMER CO., LTD.

ITP13010087


PRODUCT HIGHLIGHT HEAT TRANSFER PRINTING FILM, IN MOULD LABEL

ITP13010088

Brand : VST Model : VST-01 International famous manufacturer, top quality and service. VST heat transfer printing film and in mould label has the advantages of high definition ,bright color, fading-resistance, contributing to significantly upgrading of product quality and increasing of commodity addedvalue. And it is widely used in surface decoration of different kinds products, such as plastic pail, sheet, cup, bottle, stationery, toys etc.

Weshida series heat transfer machine through the EU CE certification has import and export rights. Adhering to the people-oriented, customer respect the original intention of fully integratedapplication of relevant resources to support and a full range of marketing concepts and services into production operations inclusive industry giant, to create pioneering heat transfer industry.

ZHEJIANG WEISHIDA PRINTING CO., LTD. ITP13010090

Brand : ZHUXIN Model : SJ-A45 The machine body is channel steel frame traction frequency friction, with single rolling friction, lift up and down which is suitable for blowing high-low pressure polyethylene industrial film and agricultural film.

HEAT-SEALING & COLD-CUTTING BAG MAKING MACHINE

ITP13010091

Brand : Zhuxin Model : GFQ-600-1200 It is used to produce vest bags and flat-opening bags with pringting. The main motor adopts frequency converter motor which to save more electricity and regulate speed more freely. The color code tracker with good performance makes the sealing and cutting length more accurate and the error smaller. It adopts advanced computer to adjust length more freely and accurately.

ZHEJIANG ZHUXIN MACHINERY CO., LTD.

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE WITH THIN-WALL MOLD

ITP13010089

Brand : VST Model : VST2018 VST2022 VST2058 VST2015-1 VST2018-1 VST2022-1 VST2015 VST2038

ZHEJIANG WEISHIDA PRINTING CO., LTD.

MINI TYPE FILM BLOWING MACHINE

HEAT TRANSFER PRINTING MACHINE

ZHEJIANG ZHUXIN MACHINERY CO., LTD.

ITP13010092

STACK MOLD FOR BUTTER CONTAINER AT FAST CYCLE

Brand : JW Model : JW-220SLIM • Plastic Injection Molding Machine • Plastic Mold • Turnkey Plant Plastic Items • Plastic Accessory Auxiliary Equipment

Brand : JONWAI Model : 4 Cav. For Food Container Mold For Package Industry 100 ml butter case , 4 cav. cycle time 3.00 sec.

JONWAI MACHINERY WORKS CO., LTD.

JONWAI MACHINERY WORKS CO., LTD.

ITP13010093

Travel the New Technology World… with Your Finger Tip! P.I.S. (Product Information Service).

This is the “Right Place” for your inquiries and explorations to more than 50,000 items of manufacturing technologies. This is the “Information Center” for machinery and technologies to be showcased in the coming Reed Tradex exhibitions, for your planning and preparations to visit the events. This is the “News Channel” for you to continuously update with machinery and technologies of all exhibitors in our expos, even after the shows end. Convenient, user-friendly and free-of-charge service for inquiries.

Easy ways to get more detailed information of technology Tel: 0 2686 7279 0 2686 7246

Fax: 0 2686 7266

E-mail: machineinfo@reedtradex.co.th dex.co.th

20>23 June 2013 • BITEC, Bangkok, Thailand

17


Exhibitor List • ABONI• ADVANCED PLASTIC INTERTRADE CO., LTD. • ANGES • ARCADIA SOFT (THAILAND) CO., LTD. • ASTERPAC SDN. BHD. • AUTOMATIC INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD. • BAUER ROTOCOMP • BENSONIC • BKG • CHAO WEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD. • CHEN DE MACHINERY • CHEN YU PLASTIC MACHINE CO., LTD. • CHENGCHAO • CHESO (THAI) MACHINERY CO., LTD. • CHI CHANG MACHINERY ENTERPRISE CO., LTD. • CHIA MING MACHINERY CO., LTD.•CHUAN LIH FA • CHUAN LIH FA MACHINERY WORKS CO.,LTD. • CHUM POWER • CHUMPOWER (THAILAND) CO., LTD. • CLPG PACKAGING INDUSTRIAL SDN. BHD. • CONCEPTLASER • DOOTEK MACHANDISE (THAILAND) CO., LTD. • DYNA COMPRESSOR • ENAIVIV • EVER GREEN ULTRASONIC • F.K. FAKO (THAILAND) CO., LTD. • FUJI • GALA INDUSTRIES ASIA LTD. • GALA INDUSTRIES, INC. • GAS INJECTION WORLDWIDE • HAITIAN • HAITIAN (THAILAND) CO., LTD. • HANVOS • HAO YUEH ENTERPRISE CO., LTD. • HERCULES ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD. • HOA GIA PLASTICS INDUSTRIAL CO.,LTD. • HORN WELL ULTRASONIC (THAILAND) CO.,LTD. • HSGM • HUAYAN • HUNG SEN FUH ENTERPRISE CO., LTD. • IMPRESS • INTERMACH & SERVICE CO., LTD. • IPM • JEE FENG CUTTER CO., LTD. • JIAHAO • JIN KUO HUA PLASTIC MACHINE CO., LTD. • JING DAY MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD. • JINGBAOTIAN • JOINHANDS INDUSTRY CO., LTD. • JON WAI MACHINERY MACHINERY WORKS CO., LTD. • JSW • KAWAGUSHI • KEPL • KIN PRECESION INDUSTRY CORP. • KOHAN KOGYO CO., LTD. • KREYENBORG • KREYENBORG GMBH • LASER SPEED • LEISTER • LIENYU • LIGUANG • LIPPO CIKARNAG • LK • MAGUIRE • MATEC • MATEC ENTERPRISE CO., LTD. • MATERIAL & MACHINERY INTERTRADE CO., LTD. • MAXPRINT•MECHATROL CO., LTD. • MING LEE • MITSUBISHI • MITSUBISHI CHEMICAL (THAILAND) CO., LTD. • MR MACHINERY (THAILAND) CO., LTD. • MULTICAM - USA • NAPATTARANAND LTD., PART • NIGATA • NISSEI • NOVALAS • ONE TO ONE MACHINERY CO., LTD. • OR • ORIENTAL PRECISE MOULD CO., LTD. • PACIFIC COLOR CO., LTD. • PAL • PANVATANA CO., LTD. • PARKINS PLASTIC MACHINERY CO., LTD. • PHATARAKORN MACHINERY CO., LTD. • PLAS ALLIANCE LTD. • PMC TECHNOLOGY CO., LTD. • PMS • POLYSTAR MACHINERY CO., LTD. • POR RONG CO., LTD. • PT LIPPO CIKARANG TBK • QUAN HUNG MACHINERY CO., LTD. • REXROTH • RICHLAND MACHINE TOOL CO.,LTD. • ROTORCOMP • S. CHAROENKIT PLASTIC LTD., PART. • S+S • SANYU TECHNICAL INDUSTRIES CO., LTD. • SHENG CHENG (THAILAND) CO., LTD. • SP INTERMACH CO., LTD. • ST. PRODUCTS INTERTRAE CO., LTD. • T.N. METAL WORKS CO., LTD. • TECHNOLOGY 2004 CO., LTD. • TEDERIC MACHINERY CO., LTD. • TENSO • THAI HYDRAULIC MACHINERY (1987) CO., LTD. • THAI MANGKORN PLASTIC INDUSTRY CO., LTD. • THAI VINYTER CO., LTD. • THAICHEN TECHNIC CO., LTD. • THE SAILOR (THAILAND) CO., LTD. • THE SAILOR PEN CO., LTD. • THMCO • TINFO ENTERPRISE CO., LTD. • TONGDA • TOOL-TEMP • TOSHIBA • TOSHIBA • TOU MOU INTERNATIONAL CO., LTD. • TOYO • TRUMPO ENTERPRISE (THAILAND) CO., LTD. • U.P.E. ENGINEERING LTD., PART. • U-CAN DYNATEX INC. • ULTRA PLAST • V.P. HYDRAULIC CO., LTD. • VICTOR • VICTOR • VICTOR CNC (THAILAND) CO., LTD. • VINITA • VP • WELL SHYANG MACHINERY CO., LTD. • WOOJIN PLAIMM • WOOJIN PLAIMM CO.,LTD. • YANN BANG • YUANDA • YUKEN • YUTING (As of 22 February, 2013)

Important Step in Thailand to

Endless Opportunities in ASEAN กาวสําคัญในประเทศไทยสูโอกาสไมสิ้นสุดในอาเซียน “NEPCON Thailand” is ASEAN’s number 1 trading platform for innovations, machinery and technologies for the electronics industry. The positive outlook of Thailand’s industry’s recovery and the inflow of foreign investment signal the best time for electronics producers and subcontractors to source new machinery to strengthen their productivity for the growing demand. “NEPCON Thailand 2013” will serve as a businessinducing marketplace that connects those in the electronics and supporting industries from throughout Thailand and ASEAN together. With the network expanded and new prospects opening up, “NEPCON Thailand 2013” will help you sharpen your production line’s capacity and efficiency, as well as expand your networks throughout ASEAN. The show will be colocated with “Manufacturing Expo 2013” during 2023 June 2013 at BITEC, Bangkok, Thailand. Never miss “NEPCON Thailand’s” movements when you follow us at www.nepconthailand.com

“เนปคอน ไทยแลนด” คือมหกรรมอันดับ หนึ่งในอาเซียนดานการนําเสนอนวัตกรรม เครือ่ งจักรและเทคโนโลยีสาํ หรับอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ในประเทศไทย กอปรกับการหลัง่ ไหลของนัก ลงทุนตางชาติ สงสัญญาณวานี่คือชวงเวลา ทีด่ ที สี่ ดุ สําหรับผูผ ลิตในการจัดซือ้ เทคโนโลยี ใหมๆ เพื่อเสริมความแกรงใหสายการผลิตพรอมรับกับออเดอรที่จะเพิ่มสูงขึ้น “เนปคอน ไทยแลนด 2013” จะเปนเวทีทชี่ ว ยสงเสริมการทําธุรกิจ เพือ่ การสรางประชาคม อิเล็กทรอนิกสแกผูผลิตในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมสนับสนุนทั้ง จากในประเทศไทยและอาเซียน เมื่อประตูสูโอกาสใหมๆ เปดกวาง “เนปคอน ไทยแลนด 2013” จะชวยเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพใหแกการผลิตของคุณ และชวยขยายเครือ ขายพันธมิตรทางธุรกิจอยางไรขอบเขตในภูมภิ าคอาเซียน โดยจัดรวมกับ “แมนูแฟกเจอริง่ เอ็กซโป 2013” ระหวางวันที่ 20-23 มิถุนายนนี้ ที่ไบเทค บางนา อยาพลาดทุกขาวสารความเคลื่อนไหวของ “เนปคอน ไทยแลนด 2013” ที่ www.nepconthailand.com

Organized by:

32nd Floor, Sathorn Nakorn Tower, 100/68-69 North Sathon Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel: +66 2686 7299, Fax: +66 2686 7288 e-mail: interplasthailand@reedtradex.co.th

www.interplasthailand.com

InterPlas Thailand

interplasexpo

InterPlas Thailand Newsletter #1  

The first newsletter of "InterPlas Thailand 2013," Thailand's only international plastics and rubber technology trade exhibition and confere...

InterPlas Thailand Newsletter #1  

The first newsletter of "InterPlas Thailand 2013," Thailand's only international plastics and rubber technology trade exhibition and confere...

Advertisement