Page 1

ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition

5- 8 JULY ( W E D - S AT )

www.gftexpo.com

BITEC • BANGKOK

Into the Heart of ASEAN

Garment&Textile

ก้าวสู่ ใจกลางเครื่องนุ่งห่ม และสิ่งทออาเซียน

3 คลังแห่งความรู้ รอคุณอยู่ 5 การผสมผสานอันลงตัวของเทคโนโลยีและแฟชั่น 9 PRODUCT HIGHLIGHTS

p.

p.

p.

และข้อมูลข่าวสารอัพเดทต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมาก...

Officially Supported by:

Organized by:


PRODUCTIVITY

REMODELED

5-8

JULY 2017

PROFITABILITY

REDESIGNED

ติดอาวุธธุรกิจของคุณ

The ever-changing demand, along with the arrival of mechanization and digital technologies are forcing garment and textile manufacturers to explore new ways to create, deliver and capture market. Consequently, seeking the right semiautomatic machinery, the right smart solutions and the business connections can help the sector to confidently embark into the new digital era.

ด้วยนวัตกรรม

Arm Your Business with

Innovations

From Wednesday, 5 to Saturday, 8 July 2017, GFT 2017, ASEAN’s most comprehensive exhibition for garment and textile manufacturing will arm your business with the right innovations and solutions to serve the existing market and future trends. At the show floor, you will experience hosts of top-notch computerized embroidery machines with multi-task features that can create complex patterns and colors while maintaining high precision and productivity. Meanwhile, leading smart solution providers will be offering digital sewing machines, as well as CAD software that will ensure your finished apparel will be manufactured according to customer needs. Moreover, you can witness the largest gathering of screen printing technologies and services, ranging from the world’s fastest digital printers, heat transfer and dye-sublimation that will take your business to new level of success.

ความต้องการและความคาดหวังที่ ไม่เคยหยุดนิ่งของลูกค้า ตามด้วยการ แทรกซึมของเทคโนโลอัตโนมัติและยีดิจิตอล ส่งผลให้ผู้ผลิตเครื่องนุ่ง ห่มและสิ่งทอต้องค้นหาแนวทางใหม่ในการสร้าง ส่งมอบ และจับตลาด ทำ�มูลค่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ การจัดซื้อเครื่องจักรอัตโนมัติ โซลูชั่นอัจฉริยะ รวมถึงการขยายเครื่องข่ายธุรกิจจะสามารถช่วย อุตสาหกรรมให้มุ่งสู่ยุคดิจิตอล อย่างมั่นใจ ตั้งแต่วันพุธที่ 5 ถึงวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 งาน จีเอฟที 2017มหกรรมเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่ง ทอที่ครบครันที่สุดในอาเซียน พร้อมติดอาวุธธุรกิจของคุณด้วย นวัตกรรมและโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดปัจจุบันและ อนาคต โดยภายในงาน คุณสามารถชมทัพเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์ อแห่งอนาคตสำ�หรับการปักลวดลายและสีที่ซับซ้อน ในขณะที่ ประสิทธิภาพการผลิตและรายละเอียดชิ้นงานสูง เช่นเดียวกัน เจ้าของ “smart solution” ชั้นนำ�พร้อมนำ�เสนอเครื่องเย็บผ้าดิจิตอล รวมไป ถึงซอฟแวร์ CAD เพื่อให้คุณมั่นใจว่าชิ้นงานเย็บและออกแบบตามความ ต้องการของลูค้า นอกจากนี้ การรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุดของโซลูชั่นด้าน พิมพ์สกรีนที่ล้ำ�สมัยที่สุด เช่นเทคโนโลยีพิมพ์สกรีนระบบดิจิตอลที่เร็ว ที่สุดของโลก เครื่องระบบฮีตทรานเฟอร์ และระบบซับลิเมชั่น เพื่อนำ� ธุรกิจสู่อีกระดับแห่งความสำ�เร็จ

Join “GFT” to explore, to discover, to be inspired, to collaborate, and to open up new opportunities and tackle any challenges no matter how rapidly the changing business environment may be. หมายเหตุ : งาน“จีเอฟที และ จีเอ็มเอส” เป็นงานสำ�หรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำ�กว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล IMPORTANT NOTE : “GFT and GMS” is open to trade visitors only. Please dress in business attire. Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall. The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.

“จีเอฟที” เตรียมให้คุณพบกับบริการ โซลูชั่น และเทคโนโลยีใหม่ รวม ทั้งได้รับแรงบันดาลใจ อีกทั้งยังจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อเปิดรับ โอกาสใหม่และเปิดกว้างรับความท้าทาย ในยุคที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อาจพลิกผันได้ทุกขณะ www.gftexpo.com

2


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

คลั ง แห่ ง ความรู ้ รอคุ ณ อยู ่ Wealth of Knowledge Awaits You เตรี ย มพบกั บ แหล่ ง รวมความรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า นุ ร กิ จ ต่ า งๆ มากมายที่จะช่วยขยายมุมมองด้านกลยุทธ์และ วิสัยทัศน์ให้กับผู้เข้าฟัง ในการประชุมที่น่าสนใจ ตั้งแต่กลยุทธ์การตลาดิจิตอล ตลอดจนถึงเท รนด์สี เพื่อให้คุณพร้อมต้อนรับความเปลี่ยนแปลงและคว้าโอกาสก้าว สู่ความก้าวหน้าในธุรกิจ ด้านล่างเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหัวข้อ สัมมนาที่คุณห้ามพลาด:

Prepare to discover vast amount of knowledge and business insights which will be imparted to expand strategic visions and minds of delegates with hosts of special seminars. From digital marketing strategies to color trends, get ready to embrace radical changes and take advantage of the emerging opportunities. Below are some of the topics you can’t miss!

การพัฒนาสิ่งทอไทยสู่การ

สร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมในอนาคต

ASEAN Garment & Textile Summit รี้ด เทรดเด็กซ์ ได้ผนึกกำ�ลังกับ สถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) เพื่อจัดสัมมนาภายใต้ แนวคิด “การพัฒนาสิ่งทอไทยสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมในอนาคต” โดยมีเป้าหมายช่วยเจ้าของ ธุรกิจสิ่งทอค้นหาตลาดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน ที่พร้อมมา แบ่งปันนโยบายและวิสัยทัศน์เพื่อเสริมความแกร่งให้ อุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคไทย โอกาสสร้างจุดแข็ง และใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของอุตสาหกรรม เกษตรได้มาถึงแล้ว

6 July

5 July

Wed 13.30-16.00 hrs.

EH 103

ร่วมจัดโดย :

Aiming to help the textile business owners find new market and business opportunities, Reed Tradex join forces with the Thai Textile Institute (THTI) to organize this special seminar under the topic “The Development of Thai Textile towards Value-Added Industry”, will bring renowned textile experts both from the private and public sectors to share policies and vision to further strengthen the Thai technical textile industry against any unforeseen challenges. Learn how your business can maximize advantage and benefit from the growing agriculture industry.

เสริมธุรกิจ พลิกการตลาด

Thu 13.30-16.00 hrs.

EH 103

พิชิตความสำ�เร็จแบบก้าวกระโดด

Branding and Marketing Forum 2017 เพื่อขับเคลือนธุรกิจเครื่องนุ่งห่มไทยและสิ่งทอ ไทยเข้าสู่ยุค อุตสาหกรรม 4.0 ดังนั้น สัมมนา ครั้งนี้ จะนำ�เสนอกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลใหม่ๆ เพื่อรองรับแนวโน้มและความต้องการในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้นักอุตสาหกรรมไทยได้เรียนรู้จาก เจ้าของแบรนด์แฟชั่น นักการตลาดมืออาชีพ และ ผู้ให้คำ�ปรึกษา ที่จะมารวมตัวเพื่อวิเคราะห์ความ ท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ 3

With goals to drive Thai garment and textile businesses to enter into Industry 4.0, this exclusive seminar will offer unique digital marketing strategies correspond to trends and demand. Guiding the attendees are fashion brand owners, marketing experts and business advisers who will come together to examine challenges and opportunities facing Thai garment and textile industrialists. n e w s l e t t e r # 2


PRODUCTIVITY

REMODELED

5-8

JULY 2017

PROFITABILITY

REDESIGNED

Trends เจาะลึกแนวโน้มสีและวัสดุแฟชั่น 2018/2019

7July

Fri 13.30-16.00 hrs.

EH 103

เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจแฟชัน่ ไทย

Design Trend Forum 2017

ร่วมจัดโดย :

สัมมนาคุณภาพ Color Trend เปิดเวทีให้คนใน วงการแฟชั่น เจ้าของกิจการเครื่องนุ่งห่มและสิ่ง ทอ และผู้บริการจากภาครัฐ มาศึกษา ว่าทำ�ไม สี และลายสามารถพลิกรูปแบบของงานผ้า และปัจจัย สำ�คัญที่มีส่งผลให้ผู้บริโภคชื่นชอบสีต่างๆ โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์สีและผู้นำ�ธุรกิจจะมาบอก เล่าประสบการณ์หัวข้อ “เจาะลึกแนวโน้มสีและวัสดุ แฟชั่น 2018/2019 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ แข่งขันของธุรกิจแฟชั่นไทย” ซึ่งจะช่วยเสริมภาพ ลักษณ์และยอดขายของสินค้าด้วยทักษะการใช้สี ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำ�ความรู้ใหม่มา พลิกสินค้าให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

The Color Trend seminar is an ideal rendezvous for the Thai fashion scene, garment and textile businesses and related government agencies to discover how colors and patterns affects fashion, and different factors that influence consumers to gravitate towards a certain color. This year color experts and business leaders will share their experience about “How Fashion Trend Goes and Grows in SS 2018 and AW 2019”, which will help you learn how to enhance your visibility and sales with cutting-edge colors and color branding techniques. Come catch up with color trends, and transform new knowledge to value goods.

Family Business

Showcase in Textile Industry

8 July

Sat 13.30-16.00 hrs.

EH 103

Family Business Forum 2017 ร่วมจัดโดย : ธุรกิจครอบครัวเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจในทุกประเทศ ปัจจัยความยั่งยืนและการ เติบโตของธุกิจครอบครัวก็คือ ผู้สืบทอดธุรกิจ ของครอบครัวนั้นเอง ซึ่งปัจจุบันธุรกิจครอบครัว ส่วนใหญ่จะพบปัญหาการสืบทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีก รุ่นหนึ่ง ซึ่งการถ่ายโอนธุรกิจเป็นกระบวนการที่เต็ม ไปด้วยความยากลำ�บากและเป็นความท้าทาย ดังนั้น การสัมมนาในครั้งนี้ จึงมีจุดประสงค์ที่จะหาคำ�ตอบ ในการขจัดปัญหาโดยร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ มุมมองใหม่ และแนวทางการบริหารธุรกิจครอบครัว ให้ประสบความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน

The important role of family business as an economic driver of the nation is undeniable. One factor that contributes to family business sustainability and growth is preparing the next generation to enter the business. However, passing the family company to the next generation is a challenging and complicated business. Therefore, this special seminar will feature business leaders from different generations to share experiences, viewpoints and managing guidelines that will help family business achieve success.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูล For more information, please call Contact Center Tel. +66 686 7222 Email: contactcenter@reedtradex.co.th or visit website: www.gftexpo.com หมายเหตุ : การบรรยายเป็นภาษาไทย ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกำ�หนดการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Remark : Presentations are conducted in Thai. The Organizer reserves the right to adjust the program without prior notice.

www.gftexpo.com

4


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

ทัพกิจกรรม พร้อมต่อยอดอนาคตธุรกิจ Activities Ready to Advance Business Success คณะผู้จดั งานมุ่งมั่นที่จะเสนอความรู้และโอกาสใหม่ๆ ผ่าน กิจกรรมพิเศษ อาทิ สัมมนา ส่วนแสดงพิเศษ บริการจับคู่ทางธุรกิจ งานแฟชั่น และอีกมากมาย เพื่อเสริมความได้เปรียบทางธุรกิจ โดยคุณสามารถ เป็นส่วนร่วมกิจกรรม

Our dedicated team has been preparing many exciting special activities, including conferences, special zones, matchmaking services, fashion show and many more to sharpen your competitive advantage. You can look forward to join these diverse activities.

การผสมผสานอันลงตัวของ เทคโนโลยีและแฟชั่น

ภายใต้แนวคิด “Siam Silhouette” กิจกรรมแฟชั่น โชว์ จะเป็นครั้งแรกที่คุณจะได้ เห็นการนำ�เทคโนโลยี วัสดุ และ ทักษะการออกแบบล่าสุดมาผลิต งานแฟชั่นเพื่อเป็นแรงบันดาล ใจให้แก้อุตสาหกรรม โดยแต่ละ ชิ้นงานได้ใช้เครื่องพิมพ์ดิจิตอล สมัยใหม่และผ้าผืนลวดลาย สวยๆ เพื่อรังสรรค์คอลเล คชั่นที่จะมาเผยโฉมบนเวทีเดิน แบบ ยิ่งกว่านี้ คุณยังสามารถ จัดซื้อผลงานหลากหลายสไตล์ ของนักออกแบบเพื่อจัดตั้ง แบรนด์แฟชั่นหรือเป็นผู้รับผลิต เสื้อผ้าให้บริษัทแฟชั่นอื่นๆ ผู้ สนใจสามารถชมการแสดงได้ที่ เวทีกิจกรรมเพื่อประกอบการ ตัดสินใจในการลงทุน

The Perfect Blend of Technology and Fashion

Under the theme, “Siam Silhouette” GFT’s fashion is the perfect place to see how modern technologies, materials and innovative designs can come in to push the boundaries of fashion manufacturing and designing. Each piece of work combines advanced printing technologies and unique fabrics to craft trendy fashion that will appear on the runway. What’s more you can also invest in their collections to establish your own fashion brand or manufacture garments for other companies. Be the first to experience these unique collections which will be held on “Activity Stage.”

ศึกษาจากผูร้ ขู้ องวงการแฟชัน่ ใน

Designers’ Room

Learn from the Best at Designers’ Room สำ�หรับนักออกแบบมือใหม่ จุดเริ่มต้น ของการเป็นมืออาชีพคือการสร้างคอน เซ็ปต์ ให้กล้ายเป็นความจริง นอกจากมี ทักษะการออกแบบแล้ว พวกเขาจำ�เป็น ต้องรับรู้ว่าวัสดุและเทคโนโลยีไหนที่เหมาะ สมกับการผลิตเสื้อผ้า เพื่อควบคุม คุณภาพการผลิต ดังนั้น รี้ด เทรดเด็ก ซ์ ร่วมกับโครงการ Dee Project จีงมี กำ�หนดจัดส่วนแสดงพิเศษ “Designers’ Room” เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เห็น การนำ�เทคโนโลยี ตั้งแต่เครื่องจักรปัก คอมพิวเตอร์ ตลอดจนถึงเครื่องจักร เย็บผ้าดิจิตอล มาประยุกต์ใช้ผลิตงาน แฟชั่นเพื่อไปเสนอในตลาด

Turning a fashion concept to reality is a big step to take for new designers. Besides design process, they will need to know which materials and technologies to be used in order to take clothing designs to production stage. Therefore, Reed Tradex and Dee Project Group will join forces to co-organize a special zone called “Designers’ Room” to enable visitors to see the applications of technologies, from computerized embroidery machines to digital sewing machine, to create an actual fashion line which will be introduced to the market place. 5

n e w s l e t t e r # 2


PRODUCTIVITY

5-8

JULY 2017

REMODELED

PROFITABILITY

REDESIGNED

มิกซ์ แอนด์ แมทช์

วัสดุใหม่ๆ

Mix & Match New Materials

“จีเอ็มเอส” ร่วมกันจัดตั้งโซนพิเศษ “Fabric Market” ได้รวบรวมซัพพลายเออร์ชั้นนำ�จากประเทศจีน เพื่อให้คุณมาคัดสรร ผ้าผืนคุณภาพและแปลกใหม่ ที่คุณอยากนำ�ไปตัดเสื้อผ้าเก๋ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นเกี่ยวกับเทรนด์ล่าสุด นอกจากผ้าแล้ว ผู้แสดงสิน้คาของงาน “จีเอ็มเอส” ยังเตรียมอุปกรณ์เสริมโดย เฉพาะ อาทิ เคมี ด้าย กระดุม ซิป เทป ผ้าลูกไม้ เครื่องประดับ ไม้แขวน หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ อย่าลืมแวะไปชม ผ้าลายเท่และสินค้ามากมายจากผู้แสดงสินค้าชั้นนำ�ในงาน “จีเอ็มเอส” “GMS” will organize a special zone, “Fabric Market” to gather collection of leading international suppliers from China in one place for you to explore high quality and exotic fabrics that you can’t wait to turn into breathtaking garments. Besides fabrics, suppliers of materials and accessories at “GMS” will showcase high quality chemicals, threads, yarns, buttons, zippers, labels / tags, tapes, laces, ornament/jewelry, interlining, hangers, package and boxes. Don’t forget to drop by to see what they have in store for you.

สร้างพันธมิตร

ทางธุรกิจง่ายกว่าทีเ่ คย

Expand Networking Partners Effectively ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา คณะผู้จัดงานได้เดินทาง ไปสมาคมและกลุ่มบริษัทเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอของ ประเทศไทย เพื่อมอบโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้โอกาส แลกเปลี่ยนนามบัตรและข้อคิดเห็นกับคนในวงการ โดยทีมงาน จีเอฟที ได้เข้าเยี่ยมนักอุตสาหกรรม เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอในหลายจังหวัด อาทิ: (รูป: เริ่มจากบนลงล่าง) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำ�กัด, บริษัท เค สปริงคอร์ท (ไทย แลนด์) จำ�กัด, บริษัท เอ็ม.เอส.บี.แอพพาเรล จำ�กัด และ บริษัท ไพโอเนียร์ อีลาสติค (ประเทศไทย) จำ�กัด โดยแต่ละสมาคมและบริษัทชั้นำ�ให้ความสนใจที่จะเข้า ร่วมงานจึงทำ�ให้ จีเอฟที และ จีเอ็มเอส เป็นเวที ธุรกิจเพื่อเติมเต็มเครือข่ายทางธุรกิจ สำ�หรับเจ้าของ กิจการที่ต้องการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งในอาเซียน www.gftexpo.com

The organizer is actively promoting the show to major garment and textile areas in Thailand, in order to deliver participants the opportunities to exchange contacts and insights with key players. The GFT has reached out to garment and textile industrialists such as: (In picture: from top to bottom) the DEPARTMENT OF INDUSTRIAL PROMOTION, MINISTRY OF INDUSTRY, H&B INTERTEX CO., LTD., K.SPRING COURT (THAILAND) CO., LTD., M.S.B APPAREL CO., LTD., and PIONEER ELASTIC (THAILAND) CO., LTD. which they expressed keen interest to join the upcoming event. Therefore, GFT and GMS 2017 will be the perfect meeting place to fulfill network for business leaders seeking to create powerful string networks in Thailand. 6


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

T/C GREY FABRIC

T/C GREY FABRIC

GFT17210001

GFT17210002

• T/C 65/35 110*76 47” • T/C 65/35 110*76 63” • T/C 65/35 133*72 47” • T/C 65/35 133*72 63”

BAODING RUIKANG TEXTILE CO., LTD.

BAODING RUIKANG TEXTILE CO., LTD.

HIGHLIGHT

PRODUCT

• T/C 65/35 110*76 47” • T/C 65/35 110*76 63” • T/C 65/35 133*72 47” • T/C 65/35 133*72 63”

GARMENT ACCESSORIES

INTERLINING

GFT17210003

Brand : HEIMA Model : WOVEN FUSIBLE INTERLINING/NON WOVEN FUSIBLE INTERLINING/ NAPPINGINTERLINING

• Customer Oriented Design • Good Quality • Original Raw Material • Eco-Friendly

• Superior Bond Strength • Moderate Hand Feelining • Wide Fusing Temperature • Designed For Different Fabrics

BAODINGSHI TIANMA INTERLINING CO., LTD. / SHANGHAI MAPTEX GARMENT ACCESSORIES CO., LTD.

BAODINGSHI TIANMA INTERLINING CO., LTD. / SHANGHAI MAPTEX GARMENT ACCESSORIES CO., LTD.

KNITTED FABRIC

KNITTED FABRIC

GFT17210005

Brand : OEM Model : OEM • All kinds of Knitted fabric for garments, home textiles & toyes

GFT17210006

Brand : OEM Model : OEM

• All kinds of Knitted fabric for garments, home textiles & toyes

CHANGSHU TOP-LONG IMP. & EXP. CO., LTD.

CHANGSHU TOP-LONG IMP. & EXP. CO., LTD. 7

n e w s l e t t e r # 2

CHINA PAVILION

Brand : MAPTEX Model : SHOULDER PADS/ TOP FUSE INTERLINING/ POCKETING/SLEEVE HEAD/ CANVAS/ HORSEHAIR INTERLINING/ LINING

GFT17210004


5-8

PRODUCTIVITY

JULY 2017

REMODELED

PROFITABILITY

REDESIGNED

MINIMATT

TAFFETA

GFT17210007

CHINA PAVILION

• Minimatt is for the tablecolth and school uniform

• Taffeta is for bags fabric and Linings

CHANGXING CHAOQIANG SILK CO., LTD.

CHANGXING CHAOQIANG SILK CO., LTD.

POLYESTER BED SHEET FABRICS

POLYESTER FABRIC

GFT17210009

GFT17210008

GFT17210010

• 100% Polyester • Luster • Soft Hand Feeling • Multi-Color

CHANGXING GOODLUCK TEXTILE CO., LTD.

CHANGXING GOODLUCK TEXTILE CO., LTD.

GFT17110011 MICROFIBER FABRICS, MICRO PEACH FABRICS, BEDDING SETS FABRICS, BED SHEET FABRICS HOME TEXTILE FABRICS, POLYESTER FABRICS, BRUSH FABRICS

GFT17110012 MICROFIBER FABRICS, MICRO PEACH FABRICS, BEDDING SETS FABRICS, BED SHEET FABRICS HOME TEXTILE FABRICS, POLYESTER FABRICS, BRUSH FABRICS

Brand : GUANGFA Model : POLYESTER FABRICS

Brand : GUANGFA Model : POLYESTER FABRICS

• BED SHEET FABRIC • HOME TEXTILE FABRIC • BEDDING SETS FABRIC • MICROFIBER BRUSH FABRICS

• BED SHEET FABRIC • HOME TEXTILE FABRIC • BEDDING SETS FABRIC • MICROFIBER BRUSH FABRICS

CHANGXING GUANGFA TEXTILE CO., LTD.

CHANGXING GUANGFA TEXTILE CO., LTD.

HIGHLIGHT

PRODUCT

• Multi-Design • Multi-Color • High Density • Good Color Fastness

www.gftexpo.com

8


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

POLYESTER SATIN FABRIC

POLYESTER SATIN FABRIC

GFT17210013

GFT17210014

CHANGXING WENTAO CLOTH CO., LTD.

CHANGXING WENTAO CLOTH CO., LTD.

PRODUCT

We are specialized in satin (DRESS LINING MATERIAL), is a industrial and trade company located in changxing, China. We own ingreige factory which equipped more than 200 waterjet machines. Welcome customer from all of the world to build business relationship.

HIGHLIGHT

We are specialized in satin (DRESS LINING MATERIAL), is a industrial and trade company located in changxing, China. We own ingreige factory which equipped more than 200 waterjet machines. Welcome customer from all of the world to build business relationship.

KNITTED DENIM FABRIC, KNITTING YARN COWBOY

KNITTED DENIM FABRIC, KNITTING YARN COWBOY

GFT17210015

GFT17210016

• Twill • Loop • Jersey • Rib

CHANGZHOU SHUANGYAN DYEING AND WEAVING CO,. LTD.

CHANGZHOU SHUANGYAN DYEING AND WEAVING CO,. LTD.

EMBROIDERY SPRAY ADHESIVE

SPOT LIFTER

GFT17210017

CHINA PAVILION

• Twill • Loop • Jersey • Rib

GFT17210018

Brand : SPRAYIDEA Model : Sprayidea DY-100/ 88/89,81/85/86

Brand : SPRAYIDEA Model : Sprayidea 61/63, 67/68/69

• Large coverage and low penetration • Repositionable temporary paste.quilt layers,applique quickly and easily. • Clear color,non toxic,low odorless • Not stain fabric or gum up sewing machine needles

• Dry powder to remove grease and oil stains quickly within 1-3minutes or 3-5minutes. • Use on oil stains from furniture upholstery,slipcovers,carpet,clothing, hat, neckties • Safe and effective onwool, cotton, silk, synthetic materials. No ring left • Eco friendly non toxic.

DONGGUAN DAYANG AEROSOL CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

DONGGUAN DAYANG AEROSOL CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 9

n e w s l e t t e r # 2


PRODUCTIVITY

5-8

JULY 2017

REMODELED

PROFITABILITY

REDESIGNED

CCD CAMERA LABELS AND PATCHES LASER CUTTING MACHINE

GALVO HEAD LASER MARKING MACHINE

GFT17210019

Brand : GBOS Model : XXP3-180

Brand : GBOS Model : GN1080CCD

CHINA PAVILION

• Automatic reading and cutting • Any size cutting • Positioning cutting for multiple design • Defective products can be selected automatically

• Unique optical system Speed improved by 20% • Large working size 300*300- 600*600mm /adjustable • Integrated for both cutting & engraving • Imported metal laser generator No consumable parts

GBOS LASER INC.

GBOS LASER INC.

DENIM FABRIC

GFT17210020

DENIM FABRIC

GFT17210021

GFT17210022

Siro Denim Fabric

GUANGDONG FOSHAN AUFAR TEXTILES CO., LTD.

GUANGDONG FOSHAN AUFAR TEXTILES CO., LTD.

IMITATED LINEN FABRICS

POLYESTER BEDDING FABRICS

HIGHLIGHT

PRODUCT

Siro Denim Fabric

GFT17210023

GFT17210024

• High Price Performance • Very Good Hand Touch • Beautiful Designs And Looking • Very Good Air Permeability

Brand : SHWY

GUANGDONG SIHAI WEIYE TEXTILE TECHNOLOGY CO., LTD.

GUANGDONG SIHAI WEIYE TEXTILE TECHNOLOGY CO., LTD.

www.gftexpo.com

• High Price Performance • Very Soft Hand Touch • Beautiful Designs And Looking • Good Washing Duability

10


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

PRINTING WITH ALL FABRICS

PRINTING WITH ALL FABRICS

GFT17210025

• Fast 3meters 2days of delivery, daily production reached 20000m,the delivery time 100% guqrqntee. • Quality full import digital printing machine,fully enclosed dust free workshop,solve the problem of digital printing,skew mottled white leakage. • Innovation original design team,the introduction of new flowers every week Hundreds of groups,to provide development for vip customers • Service make full use of the internet+mode,so that customers easily completed the choice of material,procurement and other work.

• Fast 3meters 2days of delivery, daily production reached 20000m,the delivery time 100% guqrqntee. • Quality full import digital printing machine,fully enclosed dust free workshop,solve the problem of digital printing,skew mottled white leakage. • Innovation original design team,the introduction of new flowers every week Hundreds of groups,to provide development for vip customers • Service make full use of the internet+mode,so that customers easily completed the choice of material, procurement and other work.

GUANGZHOU JUCAI TEXTILE CO., LTD.

NORMAL LABELS

PRODUCT

Brand : Guangzhou jucai

HIGHLIGHT

Brand : Guangzhou jucai

GFT17210026

GUANGZHOU JUCAI TEXTILE CO., LTD.

OFFSET PRINTING

GFT17210027

GFT17210028

Brand : Tagless Model : Null

• Eco-friendly, Water-based inks • Meets Oeko-Tex Standard 100 Class 1 • Halo-free, no glue edges,dedicate • Wash resistance:3A standard, Color fastness:4.5 degree above

• Eco-friendly, Water-based inks • Meets Oeko-Tex Standard 100 Class 1 • Halo-free, no glue edges,dedicate • Wash resistance:3A standard, Color fastness: 4.5 degree above

GUANGZHOU MOUNTAINWOOD GARMENT ACCESSORIES CO., LTD.

GUANGZHOU MOUNTAINWOOD GARMENT ACCESSORIES CO., LTD.

SPEED FISHING NET MACHINE

WARP KNITTING MACHINE

GFT17210029

CHINA PAVILION

Brand : Tagless Model : Null

GFT17210030

Brand : AOYUAN Model : HY299 Series • Adopt oil-immersed cam-link institutions, use groove needle and equipped with electronic let-off and electronic winding. • It is used for weaving various agricultural knotless fishing net, sandwich net, sport net and so on, warp knitting fabric

Brand : AOYUAN Model : HY303

GUANGZHOU TOP-ONE IMPORT&EXPORT CO., LTD.

GUANGZHOU TOP-ONE IMPORT&EXPORT CO., LTD.

• Used for weaving all kinds of high range elastic fabrics, widely used in fashion fabrics, household decorative fabric, for example, tablecloth, curtains and other fabrics.

11

n e w s l e t t e r # 2


5-8

PRODUCTIVITY

JULY 2017

REMODELED

PROFITABILITY

REDESIGNED

NON WOVEN FUSIBLE INTERLINING

WOVEN FUSIBLE INTERLINING

GFT17210031

Brand : BANQIU Model : 73030

Brand : BANQIU Model : 8625

CHINA PAVILION

• Heavy Enzyme Washing Condition • 70 Degree Washing Temperature • Different Weights: 25-100Gsm • Used For Different Clothes

• Width: 48” & 60” ; Weight:20-140Gsm • Pa Double Dot (Best Glue) With Strong Adhesiveness • Colorful: Hundreds Of Colors • Not Been Permeated

HAINING BANQIU INTERLINING CO., LTD.

HAINING BANQIU INTERLINING CO., LTD.

BIRD MESH FABRIC

GFT17210032

COOLMAX SPORT FABRIC

GFT17210033

GFT17210034

Brand : Chengliang Model : 1750GSM/150CM

• Sport • Clothing • Safety • Fashion

• Sport • Cool Max • Fashion • Functionality

HAINING CHENGLIANG WEFT KNITTING CO., LTD.

HAINING CHENGLIANG WEFT KNITTING CO., LTD.

FOUR WAY STRETCH SPANDEX FABRIC

VELVET

HIGHLIGHT

PRODUCT

Brand : Chengliang Model : 130GSM/150CM

GFT17210035

Brand : Hongyi Model : 150-170cm,130-300gsm

Brand : Hongyi Model : 150-160cm;160-280gsm

• Good fastness • Breathable • Warm • Stability

• Four way stretch • Smooth • Soft • Breathable

HAINING CITY HONGYI WARP KNITTING CO., LTD. www.gftexpo.com

GFT17210036

HAINING CITY HONGYI WARP KNITTING CO., LTD. 12


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

POLYESTER BEDDING FABRICS

IMITATED LINEN FABRICS

GFT17210037

GFT17210038

Brand : SHWY

• High price performance • Very soft hand touch • Beautiful designs and looking • Good washing duability

• High price performance • Very good hand touch • Beautiful designs and looking • Very Good Air Permeability

GUANGDONG SIHAI WEIYE TEXTILE TECHNOLOGY CO., LTD. / JIANGSU OLYMPIC TEXTILE CO., LTD.

GUANGDONG SIHAI WEIYE TEXTILE TECHNOLOGY CO., LTD. / JIANGSU OLYMPIC TEXTILE CO., LTD.

CORDS BRAIDING MACHINE

LACE&ELASTIC BRAIDING MACHINE

HIGHLIGHT

PRODUCT

Brand : SHWY

GFT17210039

GFT17210040

Brand : HENGHUI Model : KBL17-4-90

• High capacity • Less operate • Low waste • Low noise

• High capacity • Less operate • Low waste • Low noise

XUZHOU HENGHUI BRAIDING MACHINE CO., LTD.

XUZHOU HENGHUI BRAIDING MACHINE CO., LTD.

100% POLYESTER SOLID DYED FABRIC

100%POLYESTER DISPERSED

GFT17210041

CHINA PAVILION

Brand : henghui Model : KBL16-4-90

GFT17210042

Model : weight:75gsm-135gsm, width:150cm-170cm, 220cm-260cm

Brand : weight :55gsm-120gsm, width:150cm-170cm,220cm-300cm

• 100% polyester • plain/twill • lots of designs • for bedsheet

• 100% polyester • for bedsheet • plain/twill • White/bleach

HUZHOU KAIYANG TEXTILE CO., LTD.

HUZHOU KAIYANG TEXTILE CO., LTD. 13

n e w s l e t t e r # 2


5-8

PRODUCTIVITY

JULY 2017

REMODELED

PROFITABILITY

REDESIGNED

STENTER CLIP, CHAIN, GUIDE RAIL, MACHINE

STENTER CLIP,CHAIN, GUIDE RAIL, MACHINE

GFT17210043

CHINA PAVILION

Brand : HOTE stenter clip and chain Model : stenter clip and chain

Brand : HOTE stenter clip and chain Model : stenter clip and chain

• Stenter clip,chain, pin holder, can use in Monforts, Artos, Bruckner types. • Hot Heating, compactor • Carbon rail, pin plate, roller • Endring, Brush, Selvedge,Cutter

• Stenter clip, chain, pin holder, can use in Monforts, Artos, Bruckner types. • Hot Heating, compactor • Carbon rail, pin plate, roller • Endring, Brush, Selvedge, Cutter

JIANGSU HONGTE MACHINERY CO., LTD.

JIANGSU HONGTE MACHINERY CO., LTD.

100% POLYESTER OXFORD

100% POLYESTER TAFFETA FABRIC

GFT17210045

Brand : YONGLI Model : 1*1 ,2*2

GFT17210044

GFT17210046

Brand : YONGLI Model : 150T-230T

• Thick • Hard • Strong • Most For Luggage Fabric

• Thin • Soft • Smoooth • For All Kind Of Lining Fabric

PRODUCT

HIGHLIGHT

JIAXING YONGLI TEXTILE CO., LTD.

DENIM FABRICS AND KNIT FABRICS

JIAXING YONGLI TEXTILE CO., LTD.

DENIM FABRICS AND KNIT FABRICS

GFT17210047

• Tencel denim • double face denim • jacquard knit • hacci knit

• Tencel denim • double face denim • jacquard knit • hacci knit

SHAOXING AIZHOU TEXTILE CO., LTD.

SHAOXING AIZHOU TEXTILE CO., LTD.

www.gftexpo.com

14

GFT17210048


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

POLYESTER DYED FARBICS WITH EMBROIDERY

POLYESTER DYED FARBICS WITH EMBROIDERY

GFT17210049

Pending

SHAOXING FABRINA TEXTILE CO., LTD.

SHAOXING FABRINA TEXTILE CO., LTD.

HIGHLIGHT

PRODUCT

Pending

GFT17210050

KNITTING FABRIC

WOVEN FABRICS

GFT17210051

GFT17210052

-

SHAOXING GUAN SHENG TRADING CO., LTD.

SHAOXING GUAN SHENG TRADING CO., LTD.

DIGITAL PRINTING

KNITTING FABRIC

CHINA PAVILION

-

GFT17210053

GFT17210054

• Digital Printed Fabric • Digital Printed Scarf • Digital Printed Arm Sleeve • Digital Printed Hometextile Products

• Single Jersey • Jacquard • Rib • Scuba

SHAOXING HAOERXIN TEXTILE CO., LTD.

SHAOXING HAOERXIN TEXTILE CO., LTD. 15

n e w s l e t t e r # 2


PRODUCTIVITY

5-8

JULY 2017

REMODELED

PROFITABILITY

REDESIGNED

SILKY CHIFFON, CHIFFON YORYU, DOBBY GGT, CHARMUSE, SPAN CHARMUSE

SILKY CHIFFON, CHIFFON YORYU, DOBBY GGT, CHARMUSE, SPAN CHARMUSE

GFT17210055

GFT17210056

CHINA PAVILION

• Silky Chiffon • Chiffon Yoryu • Dobby Ggt • Span Charmuse

• Silky Chiffon • Chiffon Yoryu • Dobby Ggt • Span Charmuse

SHAOXING KEQIAO TUOPIN TEXTILE CO., LTD.

SHAOXING KEQIAO TUOPIN TEXTILE CO., LTD.

COTTON DIGITAL PRINTING

VISCOSE DIGITAL PRINTING

GFT17210057

GFT17210058

• Colorful And Strong Three-Dimensional Effect • Small Quantity • Quick Deliverytime • Cheap Price

SHAOXING YIXIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

SHAOXING YIXIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

T/C SOLID DYED

T/C SOLID DYED

HIGHLIGHT

PRODUCT

• Colorful and strong three-dimensional effect • Small quantity • Quick deliverytime • Cheap price

GFT17210059

• T/C 65/35 80/20 • 45X45/92X72 110X76 57/58”

• T/C 65/35 80/20 • 45X45/92X72 110X76 57/58”

SHIJIAZHUANG MELEN TRADE CO., LTD.

SHIJIAZHUANG MELEN TRADE CO., LTD.

www.gftexpo.com

16

GFT17210060


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

CURTAIN AND PILLOW

RUBBER BAND/ ELASTIC BAND

GFT17210061

GFT17210062

• 100% Japanese qulity. • Made in China and Vietnam. • Pipe Pillow • Shade curtain

• Any type of bands, tapes and cord. Such as binder, piping, jacquard, print, elastic/non elastic, customize. • 100% made in Vietnam. • Japanese and Taiwanese quality.

SUN FOREST HOME TEXTILE CO., LTD.

SUN FOREST HOME TEXTILE CO., LTD.

INTERLINING

INTERLINING

GFT17210063

GFT17210064

Brand : STK Model : Various

• Fusible • Woven • Knitted • Nonwoven

• Fusible • Woven • Knitted • Nonwoven

SUZHOU ZHONGHE APPAREL ACCESSORIES CO., LTD.

SUZHOU ZHONGHE APPAREL ACCESSORIES CO., LTD.

MESH

CARBOXYMETHYL CELLULOSE

CHINA PAVILION

Brand : STK Model : Various

GFT17210065

GFT17210066

Brand : Unionchem Model : Dye printing grade & textile sizing grade

• Mesh,Spandex,Fleece,Single Jersey, Tricot And Boned Fabrics

• CMC can be used as high performance thickener in textile dye printing.It can evenly mix and suspend, stabilize the color pigment ,solvents and water. It is stable in viscosity excellent pentration with unique properties of pseudoplasticity.

TONGXIANG YUSEN KNITTING CO., LTD.

UNIONCHEM 17

PRODUCT

Brand : Moritomo Holdings Vietnam Co., LTD. Model : cloth, medical, sports

HIGHLIGHT

Brand : Sun Forest Home Textile Co., LTD. Model : hometextile

n e w s l e t t e r # 2


5-8

PRODUCTIVITY

JULY 2017

REMODELED

PROFITABILITY

REDESIGNED

PRINTING PASTE THICKENER

NYLON TAFFETA RIP-STOP

GFT17210067

Brand : Unionchem Model : Printing paste thickener

Model : 20D*20D, 380T

CHINA PAVILION

• Stable and high performance in textile dye printing, Compatible with other ingredients in the dyeing.

• Water Proof • Down Proof • Anti-Static • Light Weight

UNIONCHEM

WUJIANG KUNYU TEXTILE CO., LTD.

POLYESTER TAFFETA STRIPE

GFT17210068

HIGH SPEED BRAIDING MACHINE

GFT17210069

Model : 20D*20D, 380T

GFT17210070

Brand : YITAI Model : YTS 4/16

• Water Proof • Uv 40+ • Light Weight

• High cost performance • Stable work performance • Processing technology mature • Low failure rate

PRODUCT

HIGHLIGHT

WUJIANG KUNYU TEXTILE CO., LTD.

HIGH SPEED NEEDLE LOOM

XIAMEN YITAI INDUSTRIAL CO., LTD.

NYLON YARN

GFT17210071

GFT17210072

Brand : YITAI Model : TYB 8/30

Brand : FEIYAN Model : 28D-100D

• High cost performance • Stable work performance • Processing technology mature • Low failure rate

• High Elasticity • Eco-Friendly • Water Absorbability • High Tenasity

XIAMEN YITAI INDUSTRIAL CO., LTD.

ZHEJIANG FEIYAN CHEMICAL FIBER CO., LTD.

www.gftexpo.com

18


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

SPANDEX COVER YARN

RUBBER

GFT17210073

Brand : FEIYAN Model : 2075/2070, 3075/3070, 4075/4070

GFT17210074

Brand : Jinwang

ZHEJIANG FEIYAN CHEMICAL FIBER CO., LTD.

ZHEJIANG JINWANG CHEMICAL FIBER CO., LTD.

SPANDEX COVERED YARN

CLOTHING

HIGHLIGHT

PRODUCT

• 3.2-3.5DR • AA GRADE

• Socks yarn • elastic • TPM • DR

GFT17210075

Brand : Jinwang

GFT17210076

• Socks yarn • elastic • TPM • DR

Our fabrics are mainly for clothing, inner decoration of vehicle, home decoration and industrial base colth which for both exportation and possessing.

ZHEJIANG JINWANG CHEMICAL FIBER CO., LTD.

ZHEJIANG SANDELI TEXTILE CO., LTD.

CLOTHING

KNITTED FABRIC

GFT17210077

GFT17210078

Brand : Shengdannu Model : 100% polyester single jersey

Our company is capable of producing products ranging from 120cm to 220cm in width and 50g to 350g in weights /square meter. Our fabrics are mainly for clothing, inner decoration of vehicle, home decoration and industrial base colth which for both exportation and possessing.

• 100% polyester • Good hand-feel • Good color fastness • Perfect for sportswear, garments, etc.

ZHEJIANG SANDELI TEXTILE CO., LTD.

ZHEJIANG SHENGDANNU TEXTILE CO., LTD. 19

n e w s l e t t e r # 2

CHINA PAVILION

Our company is capable of producing products ranging from 120cm to 220cm in width and 50g to 350g in weights /square meter.


PRODUCTIVITY

5-8

JULY 2017

REMODELED

PROFITABILITY

REDESIGNED

SPORTSWEAR FABRIC

MIRCO FIBER FABRICS

GFT17210079

Brand : Shengdannu Model : Shengdannu

GFT17210080

Model : mirco fiber fabrics • Brushed • Printing • Dyeing

• Wicking & Quick Dry Finished • Good Hand-Feel • Good Color Fastness • Perfect For Sportswear

CHINA PAVILION

ZHEJIANG SHENGDANNU TEXTILE CO., LTD.

ZHEJIANG SHENGFA TEXTILES PRINTING & DYEING CO., LTD.

PEACHING SKIN

HIGH-GRADE PVC RAINCOAT FABRIC

GFT17210081

• brushed • printing

GFT17210082

• high-grade PVC raincoat fabric • Oxford cloth • high-grade PVC raincoat film • fabric for bags

PRODUCT

HIGHLIGHT

ZHEJIANG SHENGFA TEXTILES PRINTING & DYEING CO., LTD.

ZHEJIANG SILVIYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

HIGH-GRADE PVC RAINCOAT FABRIC

LACE & BAND CROCHET MACHINE

GFT17210083

• High-Grade Pvc Raincoat Fabric • Oxford Cloth • High-Grade Pvc Raincoat Film • Fabric For Bags

Brand : DAHU Model : 750-8B48

ZHEJIANG SILVIYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

DAH HEER INDUSTRIAL CO., LTD.

www.gftexpo.com

• Max. Spped 1,200 rpm. • Double awing device for needle bar system, its will decrease needle being broken. • Automatic oil lubrication.

20

GFT17210084


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

LACE & BAND CROCHET MACHINE

COMPUTERIZED NARROW FABRIC JACQUARD LOOM

GFT17210085

GFT17210086

• Max. Spped 1,200 rpm. • Double awing device for needle bar system, its will decrease needle being broken. • Automatic oil lubrication.

• Jacquard head is made of high-strength, high toughness alloy material. CNC processing. • Using USB for data transfer, convenient, fast stable and USB attached. • Jacquard plate and rope are imported from Japan. • Belt-fed weft yarn feeding makes stable and accurate yarn feeding, easy to adjust the quantityof yarns. • Grounded Type Plate is to ensure steady running of machine.

DAH HEER INDUSTRIAL CO., LTD.

DKY MACHINERY CO., LTD.

HIGH SPEED BRAIDING MACHINE

INDUSTRIAL SEWING MACHINE NEEDLE

GFT17210087

Brand : DKY MACHINERY CO. LTD. Model : DK16-4A

TAIWAN PAVILION

• With a significant improvement for the heat of needle, • a. Improvement for big hole on the cloth • b. Improvement for broken yarn • c. Improvement for sticky to the needle

DKY MACHINERY CO., LTD.

INDUSTRIAL SEWING MACHINE NEEDLE

GFT17210088

Brand : DOTEC Model : HP needle

• Apply to different kind of product; Easy to operatate. • The speed is three times faster than tradition braiding machine. • Automatic rubber feeder for covered cord; Automatic stop device; Low attrition rate. • High quality of spare part, and long life span.

DOTEC NEEDLE CO., LTD.

SHIRTING

GFT17210089

GFT17210090

shirting, suiting, spandex fabrics, corduroy, embroidery, yoga sports wear, knitting fabrics & hometextile.

Brand : DOTEC Model : BK needle • Solve The Problem Of Sticky And Yarn Drawn Out On The Special Fabric.

DOTEC NEEDLE CO., LTD.

HI-TEC INDUSTRIAL CO., LTD. 21

PRODUCT

Brand : DKY MACHINERY CO., LTD Model : DHJm8/45/320

HIGHLIGHT

Brand : DAHU Model : 750-8B48

n e w s l e t t e r # 2


PRODUCTIVITY

5-8

JULY 2017

REMODELED

PROFITABILITY

REDESIGNED

LR54-3DS

SUPERFAN

GFT17210091

TAIWAN PAVILION

Brand : KOLOWA

Brand : KOLOWA

• Supply cooling working environment. • Moving the over heating. • To reduce dust

• Add Center Wind • Bring cooling air • high-performance industrial fans • large-diameter, low-speed

KOLOWA VENTILATION CO., LTD.

KOLOWA VENTILATION CO., LTD.

50.75

JC51.5150 G104

GFT17210093

GFT17210092

GFT17210094

Brand : LONG HUA Model : Raschel Needles (Compound Needle)

• Quality and Stability

• Quality and Stability

LONG HUA TEXTILE ACCESSORIES CO., LTD.

LONG HUA TEXTILE ACCESSORIES CO., LTD.

HIGH SPEED BRAIDING MACHINE

AUTOMATIC CUTTER

HIGHLIGHT

PRODUCT

Brand : Long Hua Model : Raschel Needles (Latch Needle)

GFT17210095

GFT17210096

Brand : PT Model : POC4/16A

Brand : KM Model : KMC-520

• Produce inner threads, hollow elastic or non- elastic cord • Bobbin dimension :48mm x 140mm • Adopt Inverter to adjust the speed

• High Speed KM original sharpening and know-how on knife structure make it possible to cut at high speed. • High Quality Using reliable and highly accurate “Made in Japan” parts. • High Efficiency Excellent production, efficiency with Electric power saving system and low running cost.

QUNXIN DELICATE MACHINE CO., LTD.

APP. MARKETING CO., LTD.

www.gftexpo.com

22


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

CAD SOFTWARE for SEWN PROCUCT

MOTHER OF PEARL BUTTONS (IMITATION)

GFT17210097

GFT17210098

Brand : BBT Model : NB561

Product Description: OptiTex is the final solution for all apparel products. No matter you are new or a professional, big or small, OptiTex can serve you all. OptiTex has more than 40,000 software installed, around the world. OptiTex provides the skillful staff, full of experience, ready to support you wherever you are. OptiTex software has been localized into 23 languages. OptiTex is very easy to use with low maintenance cost.

• Eco-friendly look • Heat resistance • High strength

APP MARKETING CO., LTD.

BEST BUTTONS (THAILAND) CO., LTD.

HIGHLIGHT

WOOD IMITATION BUTTONS

PRODUCT

Brand : OPTITEX Model : OPTITEX SUITE

HAPPY HCH-701P-30

GFT17210099

GFT17210100

Brand : BBT Model : nb1534

Brand : Happy Japan Model : HAPPY HCH-701P-30

• Eco-friendly look • Heat resistance • High strength

• Maximum speed 1,000 s.p.m. • Single head 7 colors • Color LCD touch screen control panel • Lan and USB connection

BEST BUTTONS (THAILAND) CO., LTD.

GOODWORK INTERTRADE CO., LTD.

HAPPY HCR3-1512-45

THE SPECIAL APPLICATION NEEDLE

GFT17210101

Brand : Happy Japan Model : HAPPY HCR3-1512-45

GFT17210102

Brand : Groz-Beckert Model : SAN® 10

• Maximum speed 1,100 s.p.m. • Multi head 15 colors • Automatic thread trimmer • Automatic thread break detection

• Higher seam quality coupled with gentle fabric treatment • Fewer skipped stitches and fewer needle breakage problems • Processing of fabrics with critical sewing properties and increased productivity • Scope for using a larger thread size with the same needle thickness (larger eye)

GOODWORK INTERTRADE CO., LTD.

GROZ-BECKERT EAST ASIA LLP 23

n e w s l e t t e r # 2


5-8

PRODUCTIVITY

JULY 2017

REMODELED

PROFITABILITY

REDESIGNED

THE SPECIAL APPLICATION NEEDLE

CAMERA POSITIONING LASER CUTTING MACHINE

GFT17210103

Brand : Groz-Beckert Model : SAN® 10 XS

Brand : YUEMING Model : CMA-1080V

• Extreme care of the fabric • Ultra small needle hole • Processing of fabrics with extremely critical sewing properties

• Collaborative work of camera positioning system and computer software, with full automatic tracking compensation for subtle fabric tensile deformation, ensures high cutting accuracy. • Time is profit. Yueming software with the shortest cutting path design saves 10%-20% work time (10-20% profit) compared to machine without this design.

HONGKONG SINCHAROEN TRADING (THAILAND) CO., LTD.

GROZ-BECKERT EAST ASIA LLP

LASER CUTTING MACHINE

HRK1501, HRK1502

GFT17210105

Brand : YUEMING Model : CMA-1008-B-A (80/100/130w)

PRODUCT

HIGHLIGHT

• Introducing the latest feature with new display • Single head and double heads cylinder arm machine dropdown table machine with 15 needles • Max embroidery speed: 850rpm on dropdown table machine, Maximum embroidery area 400x450 m • Machine memory of 400 designs (a total of 16 million stitches), support 400 times color change for one design • The high-precision servo pantograph motor to work for the exquisite pattern

HONGKONG SINCHAROEN TRADING (THAILAND) CO., LTD.

HOORAY VENTURE (THAILAND) CO., LTD.

HRK901

DIGITAL TRANSFER SERVICE

GFT17210107

Brand : Hooray Venture Model : HRK901

GFT17210108

Brand : Image Logo • Provide printing service of heat transfer for logos, labels or any trademarks on clothes • Provide printing service of dye sublimation for clothes, bags and other fabric accessories • High quality with no minimum order

HOORAY VENTURE (THAILAND) CO., LTD. www.gftexpo.com

GFT17210106

Brand : Hooray Venture Model : HRK1501,HRK1502

• Equipped with our company own-developed Smart Carve software and controller, adopted high-speed Interpolation movement algorithm to achieve high-speed and stable movement. • Support Ethernet (10/100M) USB 2.0 transmission, the maximum transfer speed of USB can reach 12M and the longest distance is 5M. • Support continued working after power failure and labor-hour preview function, it can be accreted to millisecond.

• Single head cylinder arm machine dropdown table machine with 9 needles • Max embroidery speed 1000rpm. Maximum embroidery area 300x350 mm. • Machine memory of 100 designs (a total of 2 million stitches), support 100 times color change for one design • Thread clamp system fitted on machine, it holds the thread in its individual position securely and decrease body vibration.

GFT17210104

IMAGE LOGO CO., LTD. 24


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

HEAT TRANSFER MATERIALS AND MACHINES

AUTOMATIC FABRIC CUTTER MACHINE

GFT17210109

Brand : Image Logo

Brand : SERKON Model : MC80

IMAGE LOGO CO., LTD.

J.TECH INTERNATIONAL CO., LTD.

INDUSTRIAL SEWING MACHINE

GFT17210111

• เป็นเครื่องปูผ้าอัตโนมัติมีให้เลือก ทั้ง ผ้ายืด (Knit) ผ้าทอ (woven) และผ้าถุงกลม (Tubular) • ควบคุมการทำ�งานด้วยระบบ PLC Controller ประหยัดเวลาและแรงงาน ให้ผลผลิตของงานมากกว่าคนถึง 3 เท่า

• Direct-drive, high-speed, lockstitch sewing system with automatic thread trimmer • Digital functions which accentuate excellent “seam” quality • Management of sewing performance and sewing machine by the utilization of IoT (Internet of Things) • Digitalized control panel

J.TECH INTERNATIONAL CO., LTD.

P-CAM SERIES MULTI-PLY COMPUTERIZED CUTTING MACHINE

GFT17210112

Brand : JUKI Model : DDL-9000CF

Brand : SERKON Model : MN1 AND TS2

JUKI (THAILAND) COMPANY LIMITED

SEWING NEEDLES

GFT17210113

GFT17210114

Brand : GROZ-BECKERT Model : Sewing needles

Brand : SHIMA SEIKI Model : P-CAM 1620/1820/2020

• Increased productivity and efficiency. • A comprehensive, specialized product range. • First class innovative products and services. • Competitive advantage.

• Head Height Control : Fabric thickness is detected automatically upon suction, thereby controlling optimum head height for increased cutting accuracy and efficiency • Knife Width Auto Measurement Function: For machine with reciprocating knife, when the knife blade becomes worn from repeated cutting and sharpening precision cutting becomes increasingly difficult.

JUKI (THAILAND) COMPANY LIMITED

KANAR INTERNATIONAL CO., LTD 25

PRODUCT

• เป็นเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ ที่สามารถเชื่อมกับโปรแกรม CAD ได้ทุกระบบ • ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในแผนกตัด ช่วยลดต้นทุนในการผลิต ระยะยาว

HIGHLIGHT

• Full-scale solutions of heat transfer materials machines and accessories • Satisfaction guarantee • After sales service support

AUTOMATIC SPREADING MACHINE AND AUTOMATIC TUBULAR SPREADING MACHINE

GFT17210110

n e w s l e t t e r # 2


5-8

PRODUCTIVITY

JULY 2017

REMODELED

PROFITABILITY

REDESIGNED

SEWING NEEDLES

HOORAY

GFT17210115

Hooray HRZ 920, the computerized embroidery machine is an innovative embroidery technology developed for use in High speed work and exquisite work done by embroidery. It suits for medium and large garment factories. The Hooray HRZ 920 has 20 headers, 9 needles with 1,000 RPM and 16 million needles or 400 embroidery. There is 12-inch LCD touch screen with Thai menu. The structure of the embroidery machine has developed by the advanced engineering, it’s making the structure highly flexible.

Brand : Triumph Needle Corp. (TNC) Model : Sewing needles • CM needle or Ceramic coating technology in the needle surface have a very good attrition resistance and have a very low friction coefficient. • KN needles with special needle blade are special design for lower penetration force and higher fabric protection in very densely knit wears sewing. • Lower fabric damaged or needle hole. • Less skipped stitches and thread breakage.

KANAR INTERNATIONAL CO., LTD

KITMEECHAI

KITMEECHAI TRADING CO., LTD.

COMPUTERIZED EMBROIDERY MACHINE

GFT17210117

HIGHLIGHT

PRODUCT

Vector is designed to provide the highest standards of reliability. Its unique on-board intelligence maximizes production by monitoring machine behavior, offering a real-time interface to Lectra’s call centers. As part of a Smart Services package, this predictive maintenance anticipates breakdowns, allowing Vector to maintain one of the best uptimes in the industry - up to 98%. With Lectra’s Vectorspecific service offer, Vector is not just a machine but a solution that takes the cutting room to a new level of excellence.

• Single head with servo motor • Easy to operate • Compact body • High performance

KMCC CO., LTD.

AGMS AUTOMATIC CNC CUTTING MACHINE

GFT17210119

Brand : BARUDAN Model : BEKY-S1506CII

Brand : AGMS Model : AK-A2007JSM

• High spec drop table machine with servo motor • Perfect model for variety of order sizes • Compact, fast and reliable • User-friendly icons with text

• Increase cutting productivity by 40% • 100% Cutting accuracy • Save more operators • Save times and fabrics

KMCC CO., LTD.

M.T. SEWING MACHINE CENTER CO., LTD.

www.gftexpo.com

GFT17210118

Brand : BARUDAN Model : BEXT-S901CAII

KITMEECHAI TRADING CO., LTD.

COMPUTERIZED EMBROIDERY MACHINE

GFT17210116

26

GFT17210120


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

DURKOPP ADLER HEAVY DUTY SINGLE NEEDLE SEWING MACHINE

HP LATEX PRINTER

GFT17210121

Brand : HP Model : HP LATEX 570

Brand : Durkopp Adler Model : 867 M-type

MBA INTERNATIONAL CO., LTD.

ROLAND PRINT&CUT

DIGITAL DYE SUBLIMATION PRINTER

GFT17210123

Brand : Roland Model : VG-640

GFT17210124

Brand : EPSON Model : SureColor-F6070

• Print&Cut Solutions • 4 Coulors (C,M,Y,K) OR 7 Colours (C,M,Y,K,LC,LM,LB) • Print Speed 17.5 M/2H • Cutting Speed : 10 to 300 mm/s

• Advanced Micro Piezo TFP Print Head, 10-channel, drop- on-demand, ink jet head • Continuous Ink Supply System, 1.5L High- Capacity Tanks, 4Color (Cyan, Magenta, Yellow, Black) • Epson Ultra Chrome DS ink, Industrial-level dye-sublimation ink technology • 720 nozzles per Color, 1440 x 720 dpi; 720 x 720 dpi; 720 x 360 dpi, Max speed 63 sq.m./ hr.

MBA INTERNATIONAL CO., LTD.

NEXT TECH SCREEN SUPPLY CO., LTD.

DIRECT TO GARMENT (DTG)

GFT17210125

GFT17210126

Brand : EPSON Model : SureColor-F2000

Brand : EPSON Model : SureColor-F7170

• Advanced PrecisionCore TFP Print Head, 8-Channel, drop-on-demand, ink jet head • Epson UltraChrome DG Ink, 8 Channels of 360 Nozzles, 6 Ink Cartridge BaysA • Up to 1440×1440 dpi for White Ink, Up to 1440×720 dpi for Color Ink • Additional Medium Garment Platen (14″ x 16″)

• New after heater platen reduces ink drying times for true roll-to- roll productivity • New built-in take up reel for accurate roll-to-roll media handling • Advanced MicroPiezo TFP Print Head, 10-channel, drop-on-demand, ink jet head • 440 x 720 dpi; 720 x 720 dpi; 720 x 360 dpi, Max speed 63 sq.m./ hr.

NEXT TECH SCREEN SUPPLY CO., LTD.

NEXT TECH SCREEN SUPPLY CO., LTD. 27

PRODUCT

M.T. SEWING MACHINE CENTER CO., LTD.

HIGHLIGHT

• Print quality color (best) : Up to 1200 * 1200 dpi • Print Speed 23m/hr - Indoor Quality (6.pass) • Print technology:HP Latex Printing Technology • Number of print cartridges : 7 (black, cyan, light cyan, light magenta, magenta, yellow, HP Latex Optimizer)

• The extremely high sewing foot lift up to 20 mm max for thick material • Optionally with XXL hook for increased productivity • The large clearance and the slim sewing head facilitate the handling of large-area workpieces • The powerful and effective feeding system with bottom feed, needle feed and alternating feet guarantees a trouble-free and displacement free material feed when processing most different fabric thicknesses and structures

DIGITAL DYE SUBLIMATION PRINTER

GFT17210122

n e w s l e t t e r # 2


5-8

PRODUCTIVITY

JULY 2017

REMODELED

PROFITABILITY

REDESIGNED

AUTOMATIC HEAT TRANSFER LABEL PRINTING MACHINE

DOUBLE NEEDLE BELT LOOP SEWING MACHINE

GFT17210127

GFT17210128

Brand : SUPREME Model : CSM-F101

Brand : SUPREME Model : CSM-254-ZD

• Fastening label with fastening function • Feeding, Changing and Removing automatically • Collecting automatically • Counting automatically

• Simple Structure easy adjustment • Automatic screening and removing waste materials • Rapid and simple operating system • High production and efficiency

NINGBO SUPREME ELECTRONIC MACHINERY INC.

NINGBO SUPREME ELECTRONIC MACHINERY INC.

DIGITAL PRINTER

DIGITAL PRINTER

GFT17210129

Brand : MS Model : JP4

• Suitable for Reactive/ Acid/ Disperse/ Pigment Printing • Top Speed 330 linear meter per hour • Max. Configuration = 16 printheads, 8 colors, 180 cm printing width • User friendly Interface and Software

• Suitable for Sublimation Printing • Top Speed 150 linear meter per hour • Max. Configuration = 4 printheads, 8 colors, 200 cm printing width • User friendly Interface and Software

P.T. KALORIN KREASI BAHANG

P.T. KALORIN KREASI BAHANG

HIGHLIGHT

PRODUCT

Brand : MS Model : JP7

GFT17210130

SWF

SWF

GFT17210131

Brand : SWF Model : SWF/K-UK1206-45

Brand : SWF Model : SWF/K - WE92055

• ปักหมวกสำ�เร็จรูป • ปักแจ๊คเก็ตและเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป • ปักงานทั่วไป • ปักอาร์ม

ปัก 3 งานทั่วไปสำ�หรับงานจำ�นวนมาก

PMP MACHINERY LIMITED PARTNERSHIP

PMP MACHINERY LIMITED PARTNERSHIP

www.gftexpo.com

28

GFT17210132


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

MAYA SML

MAYA SML

GFT17210133

GFT17210134

Brand : MAYA SML Model : TH/1208C

ปักงานทั่วไปสำ�หรับงานจำ�นวนมาก

• ปักหมวกสำ�เร็จรูป • ปักแจ๊คเก็ตและงานสำ�เร็จรูป • ปักงานทั่วไป • ปักอาร์ม

PTS MACHINERY INTERNATIONAL CO., LTD.

PTS MACHINERY INTERNATIONAL CO., LTD.

EMBROIDERY MACHINE

EMBROIDERY MACHINE

HIGHLIGHT

GFT17210135

PRODUCT

Brand : MAYA SML Model : FHE-920-550

GFT17210136

Brand : Brother Model : PR655

Brand : Brother PR655 Model : VR

• Brother PR655 • Embroidery machine • 1 Head 6 needies

• Embroidery machine • Brother VR • 1 Head 1 needle

PRECISION ACCESSORIES LTD., PART.

PRECISION ACCESSORIES LTD., PART.

GFT17210137 DIGISTAR INK

SUBLIMATION PRINTER

GFT17210138

Brand : KIIAN Model : Digital ink, Offset Kiian Digital is colour and it is ink. Kiian Digital is the de-facto standard when it comes to sublimation transfer ink formulations. But Kiian Digital is more: it can deliver solutions for a wide range of applications. Sublimation, disperse direct and pigment inks for digital textile printing. All water based. All are reliable and sustainable.

Brand : GRANDO Model : TX1800-5113

PURPOSE CO., LTD.

PURPOSE CO., LTD.

• Print Head Double 5113 Head. • Max printing width 184 cm. • Printing Resolution 1440 dpi. • Fast Printing Speed 120m2/h

29

n e w s l e t t e r # 2


5-8

PRODUCTIVITY

JULY 2017

REMODELED

PROFITABILITY

REDESIGNED

QOCCOPRO

SWF EMBROIDERY MACHINE

GFT17210139

Brand : RISO Model : QS200

Brand : SWF Model : K-UK1206-45

• Digital Screen Maker • Maker Screen in one step • Maintenance free • Save time, Save space, Save environment

• Top quality world class standard • Lower noise • T-Shirt, Cap, Shoes, Bag embroidery • Full function and reliability service

SKT. EMBROIDERY CO., LTD.

SKT. EMBROIDERY CO., LTD.

SUBLIMATION

เครื่องรีดความร้อน

GFT17210141

GFT17210140

GFT17210142

Brand : GS

16P1R, 19P2R (เครื่องซับตัวนี้ใช้ในการพิมพ์ลงกระดาษ อย่างเดียว เป็นเครื่องที่ใช้งานง่าย สะดวก ราคาย่อมเยา ต้นทุนการผลิตต่ำ� พิมพไว อะไหล่ราคาถูก และสีที่พิมพ์ออกมา ได้ค่าสี 100%)

80*100, 1700*300, 1700*420, 1700*600 (เครื่องรีดความร้อนมีหน้าที่เอางานที่พิมพ์จากเครื่องซับ มารีดลงผ้าอีกที และใช้ได้กับผ้าทุกชนิด (ผ้าผิวเรียบ) เช่น ไมโคร, TK, TC, ชีฟอง, ซาติน อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวกีฬา แฟชั่น หมอนอิง รองเท้า สามารถทำ�ได้โดยเครื่องตัวนี้ และต้นทุน การผลิตที่ต่ำ�

STARJET CO., LTD.

STARJET CO., LTD.

HIGHLIGHT

PRODUCT

Brand : TAISE

INNER BOX AND HANGTAG

PRINTED LABEL

GFT17210143

Brand : SUNSHINE PRESS

Brand : SUNWAY LABEL

• More than 30 machines for printed hangtag in our factory. • Make your Hangtag different and outstanding in fashion. Our machine can do variety of print product with high resolution.

• Many colors are available for printed labels. • The following materials are commonly used material for printed labels Satin, Polyester and Nylon.

SUNSHINE PRESS CO., LTD.

SUNWAY LABEL CO., LTD.

www.gftexpo.com

30

GFT17210144


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

STICKER

WOVEN LABEL

GFT17210145

GFT17210146

• บริการพิมพ์งานลงบนสติกเกอร์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย พิมพ์ภาพ ได้ถึง 7 สี งานสวยคมชัดเหมือนจริง และยังสามารถตัดเป็นรูปร่าง ต่างๆ ตามความต้องการได้ • เหมาะกับงานเสื้อผ้า รองเท้า และ กระเป๋า หรืองานแฟชั่นต่างๆ เป็น อย่างยิ่ง เพราะเราสามารถพิมพ์งาน ลงบนเนื้อสติกเกอร์ได้ หลายรูปแบบ หรือจะเพิ่มเติมตกแต่งด้วยการปั๊ม เคเงินหรือปั๊มเคทองก็สามารถทำ�ได้

• Created your most important brand identity with our woven label product: Taffeta Label,Satin Label, Damask Label, woven Edge Label, Dicut Label,Heat Seal Label. • We Produce the following label with the feature of softest edge,the greatest detail and the most luxurious finishes-all with high speed and efficiency.

SUNSHINE PRESS CO., LTD.

SUNWAY LABEL CO., LTD.

AUTOMATIC FOLDING AND BAGGING MACHINE

AUTOMATIC POCKET MOUTH CURLING MACHINE

GFT17210147

Brand : Thermotron Model : STP-1000, PV-40

Brand : IMB Model : MB-2001A-IM

• Automatic cloth folding and putting finished clothes into bag quietly, precisely and very fast • Only need one operator needed • 5,500 clothes per 8 hours. (Depend on skill operator and type of clothes) • Convenient when use together with automatic bagging machine

• No required skill operator, easy to use. • Fast for curling the mouth of pocket with no edge expose. • Width and stitch length can be adjustable. • Reduce labor cost

T.PAIROJ INTERPLUS CO., LTD.

T.PAIROJ INTERPLUS CO., LTD.

AUTOMATIC POCKET SETTING MACHINE

GFT17210148

AUTOMATIC POLO PLACKETING MACHINE

GFT17210149

Brand : RAMBO Model : RM-310S

Brand : UZU Model : PL-59 SERIES

• Pocket creasing and completely finished sewing on garment. • East convenient. • Easy to operate machine by touchscreen. • Reduce labor cost.

• Automatic Polo placketing, with auto knife cutting and stitching. • Can do both center and hidden placket and is easily to adjust no need mechanic changing. • New series upgrade with higher speed knife. • Customer can choose JUKI or BROTHER head Promote name : (AATPR)

T.PAIROJ INTERPLUS CO., LTD.

T.PAIROJ INTERPLUS CO., LTD. 31

PRODUCT

Brand : SUNWAY LABEL

HIGHLIGHT

Brand : SUNSHINE PRESS

GFT17210150

n e w s l e t t e r # 2


5-8

PRODUCTIVITY

JULY 2017

REMODELED

PROFITABILITY

REDESIGNED

PRINT AND CUT INKJET PRINTER

WIDE-FORMAT INKJET PRINTER FOR WATER-BASED SUBLIMATION INKS

GFT17210151

Brand : Mimaki Model : CJV150-75 • Multi-function print and cut in one machine, immediately turns an idea into a real product • Small-footprint suitable for stickers, labels and flex • Max. resolution 1440 dpi with on-demand piezo head • Max. speed of printing 19.5 m2/h

Brand : Mimaki Model : JV150-160

TECHNOLOGY 2004 CO., LTD.

TECHNOLOGY 2004 CO., LTD.

KNITTING NEEDLE AND PARTS

GFT17210152

• High-speed and reliable print quality • Inks produces high-density bright color sublimation transfer printing onto polyester • Max. resolution 1440 dpi with on-demand piezo head • Max. speed of printing 19.5 m2/h

KNITTING OIL

GFT17210153

Brand : SAMSUNG

GFT17210154

Brand : SAMSUNG Model : SS VERT

• Knitting Needle for Circular, Flat, Socks, Seamless and Warp machines • Parts for Circular, Flat, Socks, Seamless Knitting machines

• Lubricate oil made from Paraffin and Naphthen • Good function for high speed knitting machine • Prevent Gum-up • Excellent cleaning ability

PRODUCT

HIGHLIGHT

THAI HANLEE CO., LTD.

HEAT RESISTANT BAKING SHEETS

THAI HANLEE CO., LTD.

HEAT RESISTANT TAPE

GFT17210155

Brand : TACONIC Model : Heat resistant tape

Brand : TACONIC Model : Heat resistant baking sheets • Heat resistant from -73 up to 260 degrees, chemical resistant • Non slip surface and high tension material

• Heat resistant from -73 up to 260 degrees, • Chemical resistant

THAI POLYMER SUPPLY CO., LTD.

THAI POLYMER SUPPLY CO., LTD.

www.gftexpo.com

32

GFT17210156


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

INTELLOBUY

INTELLOCUT

GFT17210157

• Gives accurate buying consumption • Saves material cost at buying stage

• Automates cutting room processes • Save 10% fabric cost • Boosts 50% profits

THREADSOL PRIVATE LIMITED

THREADSOL PRIVATE LIMITED

PRODUCT

Brand : ThreadSol

HIGHLIGHT

Brand : ThreadSol

GFT17210158

CALENDERING SUBLIMATION HEAT PRESS

MIMAKI SUBLIMATION TRANSFER INKJET PRINTER

GFT17210159

Brand : MONTI ANTONIO S.P.A

Brand : MIMAKI

• Sublimation transfer, Bonding, Lamination heat press for both continuous & piece fabric • Precise temperature control across heating surface • Automatic felt centering • Various sizes & configurations for all fabrics

• High-Quality, High-Production Subimation Printer • Develop for the Textile print industry • Low-sedimentation ink achieves stable and beautiful printing

WINSON SCREEN CO., LTD.

WINSON SCREEN CO., LTD.

TAJIMA “FLAT TYPE” COMPUTERIZED EMBROIDERY MACHINE – TMCR-VF SERIES

GFT17210160

TAJIMA “FLAT TYPE” COMPUTERIZED EMBROIDERY MACHINE – TMCR-VF SERIES+ ABSOTENSION

GFT17210161

Brand : TAJIMA BRAND Model : TMCR-V1215F (680X400)S

GFT17210162

Brand : TAJIMA BRAND Model : TMCR-V0912F (680X400)S

• TAJIMA latest flagship model with unsurpassed flexibility powered by sophisticated features & technologies • incoporation of digitially controlled presser foot tremedously reduces fabric fluttering which is very effective for embroidering thick & very thin fabric and folds of materials

• TAJIMA latest technology – absotention : digitally control of upper thread tension and thus eliminate manual adjustments of upper thread tension by operators • this allows constant and uniform embroidery finishing for all heads & avoid poor embroidery finishing quality caused by operator’s inadequte / inexperience upper thread tension adjustments.

STITCH TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD. TAJIMA SERVICE CENTER

STITCH TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD. TAJIMA SERVICE CENTER 33

n e w s l e t t e r # 2


PRODUCTIVITY

5-8

JULY 2017

REMODELED

PROFITABILITY

REDESIGNED

SWIMWEAR FABRIC SPORTSWEAR FABRIC

HOOK & LOOP TAPE

GFT17220002

• We are a professional manufacuturer in hook and loop series products for more than 8 years. • We are one of the top suppliers who have the full process of industry chain and great integration of sources capability. • Our company has three wholly-owned subsidiaries, taking hook&loop and its related products as a core of production and marketing. • Our company grows steadily and rapidly since the company established in 2009. And we have long term relationship with more than 700 customers all over the world.

Capacity of underwear fabric, swimwear fabric sportswear fabric,Yoga clothes fabric, Lingerie fabric. Functional process:Quick dry, antibacterial, Anti-UV, waterrepellent.

HONGDA HIGH-TECH HOLDING CO., LTD.

HOOK & LOOP TAPE

SHENZHEN HUAZHENG TEXTILE CO., LTD.

INK-JET PLOTTER

GFT17220004

PRODUCT

HIGHLIGHT

• We are a professional manufacuturer in hook and loop series products for more than 8 years. • We are one of the top suppliers who have the full process of industry chain and great integration of sources capability. • Our company has three wholly-owned subsidiaries, taking hook&loop and its related products as a core of production and marketing. • Our company grows steadily and rapidly since the company established in 2009. And we have long term relationship with more than 700 customers all over the world.

Brand : TKT Model : TKT DOT 1800

SHENZHEN HUAZHENG TEXTILE CO., LTD.

APP. MARKETING CO., LTD.

INK-JET PLOTTER AND INK-JET CUTTER/PLOTTER

ACCUMARK 3D

GFT17220005

High quality focused products to satisfy the most demanding part of the market. Distinguished by an excellent European design, that combines robustness, functionality and the beauty of simplicity. Simple operation, with sleek design and agility of this 4 heads inkjet plotter will surely speed up your plotting process and decrease your plot job in half or even more. Try it today and you will feel its power.

GFT17220006

GFT17220007

Brand : GERBER TECHNOLOGY Model : AccuMark 3D

Brand : ATP Model : 4185-E and 2185-CPE

• The AccuMark 3D interface is intuitive and easy to use. • Deliver a higher quality product at a better cost. • Combine the latest in 3D rendering technology with proven pattern design software. • Create presentation ready images with the click of a button.

These 2 models of ATP plotter will be able to handle your work perfectly. For model 4185-E, it has 4 print heads, which can finish your job very fast, at the minimal cost of paper and ink. For model 2185-CPE, it can do both jobs in one machine, plot and cut. Buy one and get 2 functions. ATP products are based on the high production quality and good quality of material used.

APP. MARKETING CO., LTD. www.gftexpo.com

GFT17220003

DKSH (THAILAND) LIMITED 34


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

ACCUPLAN

HIGH SPEED NEEDLE LOOM AND BRAIDING MACHINE

GFT17220008

Brand : GERBER TECHNOLOGY Model : AccuPlan

Brand : SAEHWA LOOM

DKSH (THAILAND) LIMITED

TAE SIN I&T CO.

HIGH SPEED LABEL WEAVING MACHINE

GFT17220010

PRODUCT

• high speed needle loom to produce the elastic band and webbing tape • cord knitting machine for shopping bag and other rope • braiding machine for shoe lace and other rope and elastic band

HIGHLIGHT

• AccuPlan interface is intuitive and easy to use. • Powerful costing module thatís easy to setup and run. When the cut plan solution is done, AccuPlan also generates costing reports. • New and more powerful tools of Marking, Spreading and Cutting Settings and Constraints that lead to optimal cut plan results. • Import multiple cut work orders from ERP systems, speeding up the process of cut planning and marker generation.

SHUTTLE RIBBON WEAVING MACHINE

GFT17220009

GFT17220011

Brand : JULI Model : RC2013/RC2014

Brand : JULI Model : R9000SX/R9500SX

• Adapt to produce different belts with chemical fibrc, cotton yarn, rayon. • Produce different specifications. For example, the 2.5cm wide fabric, it can make 38 belts(3 floors)

• Latest developed JLB-TCS thermal cutting system • Specialized full width temple and thermofixing device • Unique label machine frame structure design

HUZHOU HYUNDAI TEXTILE MACHINERY CO., LTD.

WINSON SCREEN CO., LTD.

ROTOR COMPLETE

ROTOR COMPLETE

GFT17220012

Brand : H&F Model : T100/D34D

Brand : H&F Model : PLC 72-8-9/C533D

• Max Speed up to 110,000 RPM • Diamond coating • Full ceramic ball bearing

• Max Speed up to 110,000 RPM • Diamond coating • Full ceramic ball bearing

WUXI HONGFEI INDUSTRIAL AND COMMERCIAL CO., LTD.

WUXI HONGFEI INDUSTRIAL AND COMMERCIAL CO., LTD. 35

GFT17220013

n e w s l e t t e r # 2


PRODUCTIVITY

REMODELED

5-8

JULY 2017

PROFITABILITY

REDESIGNED

HANDMADE BEADS FRENCH LACE FABRICS

HANDMADE BEADS FRENCH LACE FABRICS

GFT17220014

GFT17220015

Brand : Top-one Model : 11385

Brand : Top-one Model : 11447

• Handmade Design • Beads Frencch lace Fabrics

• Handmade Design • Beads With Flower 3D French lace Fabrics

GUANGZHOU TOP-ONE IMPORT&EXPORT CO., LTD.

GUANGZHOU TOP-ONE IMPORT&EXPORT CO., LTD.

MERCERIZED VELVET

NYLON/SPANDEX

GFT17220016

• Spadex fabric • Supersolf velboa • Mesh

Brand : Yitai Model : knitting fabric

HAINING KANGDE WARP KNITTING CO., LTD.

HAINING YITAI KNITTING CO., LTD.

GFT17220017

• Single jersey • Soprtswear fabric • Lingerie fabric • Stretch

PRODUCT

HIGHLIGHT

POLYESTER+SPANDEX

GFT17220018

Brand : Yitai Model : knitting fabric

easy ways

• Single jersey • Soprtswear fabric • Stretch • Quick wicking

to get more detailed information of technology Tel : 0 2686 7390, 0 2686 7349 0 2686 7279 Fax : 0 2686 7266 e-mail : pis@reedtradex.co.th

HAINING YITAI KNITTING CO., LTD. www.gftexpo.com

36


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

ขยายเครือข่ายกับ

พาวิเลีย่ นนานาชาติจากจีนและไต้หวัน

Get Connected National Pavilion from China and Taiwan นอกจากผู้แทนธุรกิจจากต่างประเทศ พาวิเลี่ยน นานาชาติจากจีนและไต้หวันยืนยันตบเท้าร่วมงาน มาแสดงเทคโนโลยีล้ำ�สมัยเพื่อโอกาสทางธุรกิจใน ไทย ทั้งนี้ยังเป็นเรื่องสำ�คัญที่สมาคม China Textile Machinery Association (CTMA) และ Taipei Sewing Machine Association (TSMA) มีความเชื่อมั่นใน ประเทศไทยในฐานะเป็นประตูเพื่อขยายแบรนด์ สินค้าสู่ตลาดอาเซียน ดังนั้น งาน จีเอฟที จะ เป็นเวทีเพื่อขยายเครือข่ายสำ�หรับคนในวงการที่ ต้องการหาช่องทางเข้าถึงทวีปเอเชีย

Along with overseas delegations, national pavilions from China and Taiwan already confirmed their participation to showcase the latest cutting-edge technologies for Thailand opportunities. The presence of China Pavilion and Taiwan Pavilion lead by China Textile Machinery Association (CTMA) and Taipei Sewing Machine Association (TSMA) suggest that Thailand is not only a choice of investment destination but also a critical gateway to ASEAN. Besides great solutions to garment and textile, this is an ideal opportunity to expand networks that could lead to business success in Asia.

ประหยัดเวลาด้วย บริการจับคูค่ า้ ทางธุรกิจ

Save Your Time with Business Matchmaking Service พบผู้จำ�หน่ายสินค้าที่คุณกำ�ลังมองหาง่ายขึ้น ผ่าน “บริการจับคู่ทางธุรกิจ” (Business Matchmaking Service) ของงาน เพียง แจ้งประเภทสินค้าที่คุณต้องการกับเรา เราจะ แนะนำ�รายชื่อผู้จำ�หน่ายที่คุณสามารถทำ�นัด ล่วงหน้าเพื่อพบปะแบบตัวต่อตัวภายในงาน

Find the right supplier through our “Business Matchmaking” service that will match buyers and sellers in the most efficient manner. Simply tell us which type of products you want to source, and we can recommend the right suppliers with whom you can set appointments in advance to meet at the show.

For more information, please contact : Mr. Wishjanond V. Tel. +662 686 7302 Mr. Krisorn N. T el. +662 686 7310 or email: delegation@reedtradex.co.th

Exclusive Privileges for

Overseas Visitors

The Business Delegation Service allows overseas visitors and delegates to facilitate the visit to “GFT and GMS 2017.” All eligible participants can efficiently plan their onsite route and schedule to develop fruitful results and make sure their valuable will be well spent, with a series of exclusive privileges designed to optimize the visiting experiences.

Expand Markets with Agent Wanted Program!

Many world-class technology owners are looking for the right distributor in ASEAN. The “Agent Wanted” service can help you get in touch with them. For more information, please contact: delegation@reedtradex.co.th 37

n e w s l e t t e r # 2


PRODUCTIVITY

REMODELED

5-8

JULY 2017

PROFITABILITY

REDESIGNED

ลงทะเบียนล่วงหน้าออนไลน์

Easy Online Pre-registration

เพื่อให้การเข้าชมงานราบรื่นไม่สะดุด ลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ทาง www.gftexpo.com ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม เพื่อรับสิทธิพิเศษ For your convenience to visit the show quickly and easily, pre-register online via www.gftexpo.com within 3 July to receive special benefits.

Like us on Facebook ติดตามทุกความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook!

ไม่ตกกระแสเกาะติดทุกข่าวสาร

และติดตามนวัตกรรมที่น่าจับตามอง NEW FEATURE gftpage ไปกับ จีเอฟที ไลน์! ID:@GFTEXPO ติดตามเราทาง Facebook เพื่อไม่พลาดเทรนด์อุตสาหกรรม Never go out style. Get ความเคลื่อนไหวของงาน หัวข้อสัมมนา กิจกรรมพิเศษและอีกมากมาย! updates on industry news and innovations with Follow us on Facebook to catch up all the latest industry movements, show updates, conference topics, special activities and more!

www.facebook.com/gftpage

GFT Line!

3M • AATPR INDUSTRY CO., LTD. • AGMS • ANAJET • APP. MARKETING CO., LTD. • APP. • ARISTO • ATMA • BAIXING GROUP CO., LTD. • BAJUJET • BANDPACK • BANGERQI • BANQIU • BAODING RUIKANG TEXTILE CO., LTD. • BAODINGSHI TIANMA INTERLINING CO., LTD. • BARUDAN CO., LTD. • BATTISTELLA • BCM • BEISLER • BEST BUTTONS (THAILAND) CO., LTD. • BISHAMON • BOFA • BRIGHT • BROTHER • C M M • CANON • CGG LASER PRO • CHAM PAPER “TRANSJET” • CHANGSHU TOP-LONG IMP & EXP CO., LTD. • CHANGXING CHAOQIANG SILK CO., LTD. • CHANGXING GOODLUCK TEXTILE CO., LTD. • CHANGXING GUANGFA TEXTILE CO., LTD. • CHANGXING KIND CLOTHING MATERIAL CO., LTD. • CHANGXING TIANMEI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. • CHANGXING WENTAO CLOTH CO., LTD. • CHANGZHOU SHUANGYAN  DYEING AND WEAVING CO., LTD. • CHENGLIANG • CROWN ELEPHANT • DAH HEER INDUSTRIAL CO.,LTD. • DASOM • DINO • DKSH (THAILAND) LIMITED • DKY MACHINEYR CO., LTD. • DONGGUAN DAYANG AEROSOL CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD. • DOTEC • DOTEC NEEDLE CO., LTD. • DURKOPP ADLER • DYNAGO • EASTMAN • ECLS • ECOINK • EPSON • EURATEX • EVER GREEN ULTRASONICS • EVER GREEN ULTRASONICS CO., LTD. • FEIYA • FEIYAN • FIMOR  • FIVE PLUS • FOTECO • FUJIAN JINLUN FIBER SHAREHOLDING COMPANY LIMITED • GBOS LASER • GBOS LASER INC. • GERBER TECHNOLOGY • GIRDEAR • GOELIA • GOODWORK INTERTRADE CO., LTD. • GRAPHPACK CO., LTD. • GROW LASER • GROZ-BECKERT • GROZ-BECKERT EAST ASIA LLP • GS • GUANGDONG FOSHAN AUFAR TEXTILES CO., LTD. • GUANGDONG SIHAI WEIYE TEXTILE TECHNOLOGY CO., LTD. • GUANGFA • GUANGZHOU JUCAI TEXTILE CO., LTD. • GUANGZHOU MOUNTAINWOOD GARMENT ACCESSORIES CO., LTD. • GUANGZHOU TOP-ONE IMPORT & EXPORT CO., LTD. • GUERQI • HAINING BANQIU INTERLINING CO., LTD. • HAINING CHENGLIANG WEFT KNITTING CO., LTD. • HAININGCITY HONGYI WARP KNITTING CO., LTD. • HAINING KANGDE WARP KNITTING CO., LTD. • HAINING KELI WARP.KNITTING CO., LTD. • HAINING YITAI KNITTING CO., LTD. • HANFOR • HAPPY • HASHIMA SINGAPORE PTE., LTD. • HEIMA • HIGHLEAD • HI-TEC INDUSTRIAL CO., LTD. • HIX • HONGDA HIGH-TECH HOLDING CO., LTD. • HONGKONG SINCHAROEN TRADING (THAILAND) CO., LTD. • HONGYI • HOORAY VENTURE • HOORAY VENTURE CO., LTD. • HOTE • HOTRONIX • HP • HUZHOU HYUNDAI TEXTILE MACHINERY CO., LTD. • HUZHOU KAIYANG  TEXTILE CO., LTD. • I-CLIQQ • IMAGE FLEX • IMAGE HEAT PRESS • IMAGE LOGO • IMAGE LOGO CO., LTD. • IMAGE PRINT • IMAGE TM SUBLIMATION • IMAGE TM TRANSFER • INK SPA • J.TECH INTERNATIONAL CO., LTD. • JIANGSU HONGTE MACHINERY CO., LTD. • JIANGSU OLYMPIC TEXTILE CO., LTD. • JIAXING YONGLI TEXTILE CO., LTD. • JIEERQI • JINWANG • JUKI (THAILAND) COMPANY LIMITED • JUKI CORPORATION SEWING MACHINERY BUSINESS UNIT • JUKPUK.COM • JZ • KANAR INTERNATIONAL CO., LTD. • KANZEN • KITMEECHAI TRADING CO., LTD. • KMCC CO., LTD. • KOLOWA VENTILATION CO., LTD. • KX • KYANG YHE DELICATE MACHINE CO.,LTD. • LASER PRO /GCC • LECTRA • LONG HUA TEXTILE ACCESSORIES CO.,LTD. • LONGJIANG TEXTILE GROUP LIMITED • LUNASEW • M.T. SEWING MACHINE CENTER CO., LTD. • MACHI • MACPI • MAPTEX • MAROTY LTD. • MAYA SML • MBA INTERNATIONAL CO., LTD. • MIMAKI • MONTI ANTONIO  • MORITOMO HOLDINGS VIETNAM CO., LTD. • MS PRINTING SOLUTIONS • MULTICAM • NANJING FOREVER TEXTILE CO., LTD. • NEXT TECH SCREEN SUPPLY CO., LTD. • NINGBO SUPREME ELECTRONIC MACHINERY INC. • OCHIRLY • OPTITEX • OSHIMA • P.P. COLOUR TEX CO., LTD. • PANDA • PMM • PMP MACHINERY LIMITED PARTNERSHIP • POLYONE • PONY • PRECISION ACCESSORIES LTD., PART. • PT. BIPORIN AGUNG • PT. KALORIN KREASI BAHANG • PTS MACHINERY INTERNATIONAL CO., LTD. • PURPOSE CO., LTD. • QIDONG DEITY INTERLINING CO., LTD. • QIDONG QIANFAN INTERLINING CO., LTD. • QUNXIN DELICATE MACHINE CO.,LTD. • RICHPEACE • RICOMA • RISO • ROLAND • SAATI • SAMSUNG • SEIKO • SERKON • SHAANXI JIYUN TECHNOLOGY TEXTILES CO., LTD. • SHANGHAI MAPTEX GARMENT ACCESSORIES CO., LTD. • SHAOXING AIZHOU TEXTILE CO., LTD. • SHAOXING CHENXIANG EXPORT & IMPORT CO., LTD. • SHAOXING FABRINA TEXTILE CO., .LTD. • SHAOXING GUAN SHENG TRADING CO., LTD. • SHAOXING HAOERXIN TEXTILE CO., LTD. • SHAOXING KEQIAO TUOPIN TEXTILE CO., LTD. • SHAOXING YIXIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. • SHENGDANNU • SHENZHEN HUAZHENG TEXTILE CO., LTD. • SHIJIAZHUANG MELEN TRADE CO., LTD. • SHINGLING • SHWY • SINAJET • SISER • SKT EMBROIDERY CO., LTD. • SPRAYIDEA • SPRAYWAY • STARJET CO., LTD. • STITCH TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.-TAJIMA SERVICE CENTER • STROBEL • SUN FOREST HOME TEXTILE CO., LTD. • SUNFLY TEXTILE CO., LTD. • SUNSHINE PRESS CO., LTD. • SUNWAY LABEL CO., LTD. • SUPREME • SUZHOU ZHONGHE APPAREL ACCESSORIES CO., LTD. • SWF • TAIWAN ASSOCIATION OF MACHINERY INDUSTRY • T.PAIROJ INTERPLUS CO., LTD. • TACONIC • TADEE • TAE SIN I&T CO. • TAGLESS • TAIAN YUANXIN TEXTILE CO., LTD. • TAISE • TAJIMA INDUSTRIES LTD. • TAKAOKA BANDKNIFE • TAKAOKA TECHNOCUT • TECHNOLOGY 2004 CO., LTD. • THAI HANLEE CO., LTD. • THAI POLYMER SUPPLY CO., LTD. • THAI SYSTEM CO., LTD. • THERMOTRON • THREADSOL PRIVATE LIMITED • TIANJIN RICHPEACE COMPUTER & MACHINERY CO., LTD. • TKT • TONGXIANG YUSEN KNITTING CO., LTD. • TOP-ONE • TOUCH PRINTING REPUBLIC CO., LTD. • TOYOTA • TSM • ULANO • UNIONCHEM • UNISUN • UNION TSL CO., LTD. • UZU • WINSON SCREEN CO., LTD. • WUJIANG KUNYU TEXTILE CO., LTD. • WUXI HONGFEI INDUSTRIAL AND COMMERCIAL CO., LTD. • X’PAN TRADING PTE LTD. • XIAMEN YITAI INDUSTRIAL CO., LTD. • YAOHAN • YIN GROUP • YITAI • YONGLI • YUEMING • ZHEJIANG CHANGXING CHENMAO WEAING CO., LTD. • ZHEJIANG FEIYAN CHEMICAL FIBER CO., LTD. • ZHEJIANG JIAYI MACHINERY CO., LTD. • ZHEJIANG JINWANG CHEMICAL FIBER CO., LTD. • ZHEJIANG SANDELI TEXTILE CO., LTD. • ZHEJIANG SHENGDANNU TEXTILE CO., LTD. • ZHEJIANG SHENGFA TEXTILES PRINTING &DYEING CO., LTD. • ZHEJIANG SILVIYA IMPROT AND EXPORT CO., LTD. • ZOJE (As of 18 May 2017)

EXHIBITOR LIST

GFT 2017 Newsletter #2  

Into the Heart of ASEAN Garment & Textile

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you