Page 1

5- 8 JULY ( W E D - S AT )

BITEC • BANGKOK

Weaving ASEAN’s Threads เสริมสายใยเครือข่าย ประสานพลังอาเซียน Co-located with:

ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition

PRODUCTIVITY

www.gftexpo.com

REMODELED

Exhibit space is open for reservation. +66 2686 7299 gft@reedtradex.co.th www.facebook.com/gftpage

Officially Supported by:

Organized by:


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition

PRODUCTIVITY

REMODELED

TGMA เดินหน้าผลักดัน

ธุรกิจนุง่ ห่มไทยกับนวัตกรรมดิจติ อล

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าเราจะ ประสบปัญหาด้านแรงงานที่ขาดแคลน ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสิทธิประโยชน์ทางการค้าเสรี ซึ่งทำ�ให้ประเทศไทย เสียเปรียบในด้านการค้า สมาคมฯ ได้พยายามขับเคลื่อนกลุ่มฯ ให้อยู่ได้และไปต่อหรือต่อยอด ในกลุ่มสินค้าพรี เมี่ยม เพื่อสร้างงมูลค่าให้กับสินค้า เช่น การผลิตแบบ MTM (Make To Measure) เป็นต้น การผลิตสินค้า ในลักษาณะนี้ จำ�เป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีสารทนเทศเข้ามาบริหารจัดการในระบบการผลิต ในลักษณะ Real คุณรวีวรรณ เมศร์ศิริตระกูล Time สิ่งที่สมาคม จะขับเคลื่อนให้เกิด คือ การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล การไปศึกษาดูงานยังประเทศที่ Ms. Raweewan Messiritrakul, อุปนายกและประธาน ล้ำ�หน้าไปก่อนแล้วด้านเทคโนฯ เช่น ประเทศจีน เป็นต้น การวิจัย งานสัมมนา ฯลฯ ตลอดจนถึงงานแสดงสินค้า นอกจากนี้ สมาคม ฯ ได้ศึกษาและเตรียมแผนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของ รัฐบาล ด้วยลักษณะของกลุ่มงานที่ยังต้องกาศัยทักษะและฝีมือคน ยังไม่สามารถก้าวไปถึง 4.0 ในช่วงเวลา นี้ โดยได้ศึกษาโมเดลของ “Factory of the Future” ขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ที่พร้อมจะนำ� ด้านเทคโนโลยีล้ำ�สมัยและทักษะใหม่ๆ” มาใช้ในกระบวนการผลิต “ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังไม่กล้าลงทุน เทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับใช้กับบริษัท เพราะพวกเขายังเข้าไม่ถึงการนำ�หลักการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ ในประยุกต์ใช้ในสายการผลิต อย่างเต็มที่” คุณรวีวรรณ เมศร์ศิริตระกูล อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนา อุตสาหกรรม สมาคมฯ กล่าว “จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ทุกบริษัทจำ�ต้องปรับตัวไม่ ว่าบริษัทจะมีขนาดใหญ่/กลาง/เล็ก เพราะการทำ�งานในลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน (ตั้งแต่ต้นน้ำ�/กลางน้ำ�/ปลาย น้ำ�จนถึงผู้บริโภค)ได้ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสของโลกดิจิตอลทุกอย่างอยู่ใน Application”

ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม Vice President, Industry Development

การชมงานแสดงสินค้าก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจเรียนรู้และเห็นเทคโนโลยีล่าสุด โดยคุณรวี วรรณได้กล่าวไว้ว่า “งาน จีเอฟที และ จีเอ็มเอส 2017 ที่จะเกิดขึ้นปีหน้าจะทำ�ให้ผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มมีโอกาส มองหาและคัดสรรเครื่องจักรล้ำ�สมัยอย่างใกล้ชิด รวมถึงขยายเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบ การ ตรงกับผู้ขายอีกด้วย พวกเราเชื่อว่า นี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำ�หรับผู้เชี่ยวชาญมากมายจากหลากหลายสาขา มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแชร์ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์อุตสาหกรรมนี้ ให้ ดียิ่งขึ้นค่ะ”

TGMA Urged Thai Garments to Adopt Digital Technology

2

www.gftexpo.com

Thai garment industry is one of key engines that drive the economy forward; however the declining workforce, rising raw material costs, and trade liberalization have posed challenges to the industry with fierce competitions from China, Vietnam and other major garment producers in Asia. In efforts to encourage local manufacturers expand into value-added products through Made to Measure (MTM) production. Clothes sewn by this method requires IT technologies to manage the manufacturing process in real time. To drive the industry into the digital future, the Thai Garment Manufacturers Association (TGMA) has made preparations by hosting seminars, research, exhibitions as well as visiting trade shows that display innovation in countries such as China. Moreover, TGMA has prepared several strategic roadmaps, in accordance with the government’s “Thailand 4.0” initiative aimed at businesses that needs skilled labor, which at this time are unable to embrace “Industry 4.0.” These plans include “Factory of the Future” model that serves to assist businesses that are ready to invest innovative technologies and skills. “Thai business owners are doubtful about implementing new technologies, because they have not been updated with the concept of IT technologies managing production,” said Ms. Raweewan Messiritrakul, Vice President, Industry Development, Thai Garment Manufacturers Association. “As technologies evolve, so do Thai businesses of all sizes in order to manage in an environment where the value chain has been digitalized.” Another approach to learn and see the latest technologies are trade exhibitions as noted by Ms. Raweewan, “The upcoming GFT and GMS trade show in 2017 will be able to bring garment manufacturers to take a closer look at the latest machineries and expand networks. As Industry 4.0 is making the garment and textile industry more competitive, we believe this is a perfect opportunity for professionals from variety of fields to come together to share trends and ideas that will innovate the industry.”


5-8 JULY BITEC • BANGKOK

PROFITABILITY

REDESIGNED

“จีเอฟที 2017” เป็นงานแสดงสินค้าที่ครบครันที่สุด สำ�หรับอุตสาหกรรม การผลิตเสื้อผ้า และสิ่งทอ จัดขึ้นปีละสองครั้ง ณ ศูนย์นิทรรศการ และการ ประชุมไบเทค ด้วยกลุ่มผู้ซื้อกว่า 17,000 ราย และ 250 แบรนด์ชั้นนำ� จาก 25 ประเทศที่จะมาเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานแสดงครั้งนี้ “จีเอฟที” จึงเป็นสถาน ที่สำ�หรับพบปะพูดคุยกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายจากทั่วภูมิภาคอาเซียน ที่จะร่วม มือกันพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากการเข้าร่วม เออีซี

ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

“GFT 2017” is ASEAN’s most comprehensive exhibition for garment and textile manufacturing industry, taking place biannually in the Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) exhibition halls. With more than 17,000 buyers, and 250 leading brands from 25 countries to exhibit on the show’s venue, it is the place to be for buyers and sellers around ASEAN to develop stronger and tighter business partnerships to fully tap on the opportunities that AEC brings.

เวทีครบครันที่สุด สำ�หรับวงการเครื่องนุ่งห่ม และสิ่งทอ

The Most Comprehensive Platform for Garment and Textile

แม้ว่า AEC จะมอบโอกาสทางธุรกิจที่ดีให้แก่อุตสาหกรรมเสื้อผ้า และสิ่งทอ แต่ความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของ คุณภาพ และความสามารถในการผลิต ทำ�ให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ แก่นัก อุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ถือว่าเป็นโอกาสใหม่สำ�หรับผู้ผลิต ใน การขยายธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วน และเทคโนโลยีล้ำ�สมัย ซึ่งสามารถบริหารจัดการ ขั้นตอนการผลิตเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้เท่าเทียมมาตรฐานสากล ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำ�คัญในการลงทุนกับเครื่องจักรที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องจักรปักอัตโนมัติ จักรเย็บผ้าอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สกรีน รวมไปถึงก้าว ให้ล้ำ�หน้าเทรนด์ตลาด คุณสามารถขยายสินค้า และเครือข่ายทางธุรกิจของคุณ ให้กว้างไกลออกไป ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ อย่างงาน “จีเอฟที” ซึ่งเป็นเวทีแสดงสินค้าระดับภูมิภาค ที่ผู้ซื้อจะมา เพื่อเชื่อม สัมพันธภาพกับนักอุตสาหกรรมจากทั่วประเทศอาเซียน

Although AEC provides wealth of business opportunities for the garment and textile industry, the ever-changing demands for quality and productivity poised new challenges for industrialists. The new challenging environment will be emerging opportunities for manufacturers to expand their business with new partnerships and new technologies that could manage process, achieving efficiency on parity with global standards. Therefore, they will need to consider investing in the latest automated embroidery machine, automated sewing machine, smart screen printing machines and stay ahead on market trends. You can extend your products and networks across the region by participating in an international trade show such as GFT, which will be a regional community platform where buyers will come together to mingle and connect with fellow industrialists from across ASEAN.

มาร่วม

Some of 250 Brands from 25 Countries

แสดงนวัตกรรมกับเรา และทำ�ให้ธุรกิจของผู้ซื้อ ของคุณประสบความสำ�เร็จ ในการยกระดับธุรกิจ!

Exhibit your innovations with us and take your buyers’ businesses to the level beyond their imagination! NEWSLETTER#1

3


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition

PRODUCTIVITY

REMODELED

ในสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารแข่งขันกันสูงของทุกวันนี้ ผูผ้ ลิตเสือ้ ผ้าและสิง่ ทอ ไม่ สามารถอาศัยเทคโนโลยีอย่างเดียวในการอยูเ่ หนือคูแ่ ข่งคนอืน่ โดยเครือ่ งประดับ ทีม่ คี วามแปลกใหม่ และวัสดุท่ี ใช้ ถือว่าเป็นส่วนสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ธรุ กิจเติบโตอย่าง สำ�เร็จ ด้วยการออกแบบทีส่ ร้างสรรค์ และความมีประโยชน์ของวัสดุใหม่ นัก อุตสาหกรรมทัง้ หลาย ยังสามารถเพิม่ มูลค่า และความน่าดึงดูดให้กบั สินค้า สำ�เร็จรูปอีกด้วย

In today’s competitive business environment, garment and textile manufacturers cannot rely only on technologies to be winner of the market; unique accessories and materials also plays vital role in their business success. With the help of creative designs and functionality that the latest materials can provide, industrialists can add value and attractiveness to their finish products.

ทวีคูณโอกาสแห่งอนาคตกับ

Multiply Emerging Opportunities at นอกจากจะทำ�ให้การพบปะกันง่ายขึน้ ระหว่าง ผูใ้ ห้บริการชัน้ นำ�ด้านเสือ้ ผ้า และสิง่ ทอคุณภาพสูง และผูซ้ อ้ื ทีม่ คี วามต้องการสรรสร้างเสือ้ ผ้าทีท่ นั สมัยแล้ว สมาคม อุตสาหกรรมเครือ่ งนุง่ ห่มของไทย (TGMA) ได้รว่ มมือกับบริษทั รีด้ เทรดเด็กซ์ จำ�กัด เพือ่ จัดงาน “การ์เม้นท์ แมนูแฟกเจอเรอร์ ซอร์ซง่ิ เอ็กซ์โป” (จีเอ็มเอส) 2017 มหกรรมแสดงสินค้าวัสดุ และอุปกรณ์เพือ่ ตกแต่งเครือ่ งนุง่ ห่มและ สิง่ ทอ งานเดียวในอาเซียน มาจัดร่วมกับงาน “จีเอฟที 2017” ยิง่ ไปกว่า นัน้ ด้วยการรวมตัวกันทีส่ มบูรณ์แบบของทัง้ สองงานนัน้ ทำ�ให้คณ ุ ได้มี โอกาสพบเจอโดยตรงกับผูซ้ อ้ื ทีม่ าจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรม เพือ่ เรียนรูค้ วามต้องการของพวกเขา รวมไปถึงสร้างรากฐานทีม่ น่ั คง และ ความสัมพันธ์ทม่ี ปี ระโยชน์ได้ทน่ี ่ี

And to make it easier for leading providers of high-quality garment and textile materials to meet buyers who will need to create fashionable garments, Thai Garment Manufacturers Association (TGMA) join forces with Reed Tradex Co., Ltd. to bring Garment Manufacturers Sourcing Expo (GMS), ASEAN’s only exhibition on materials, accessories and equipment for garment and textile manufacturing as a co-located event with “GFT 2017.” Therefore, with the perfect blend of the two shows, you can meet more buyers from different sectors face-to-face, learn their needs, and establish sustainable and profitable relationships in one place.

Come join us now and start reaching out to 100,000 buyers via an มาร่วมเป็นส่วนหนึง่ กับเรา และเข้าถึงผูซ้ อ้ื กว่า 100,000 คน ด้วยกลยุทธ์ extensive targeted visitor promotion campaign, design to reach your การประชาสัมพันธ์ทเ่ี ข้าถึงกลุม่ เป้าหมายโดยตรง ออกแบบเพือ่ เข้าถึงกลุม่ เป้า target market. Promotion will be aim at manufacturers, importers, traders and retailers. หมายของคุณ ไม่วา่ จะเป็นผูผ้ ลิต ผูน้ �ำ เข้า ตัวแทนจำ�หน่าย และผูค้ า้ ปลีก

สำ�รองพื้นที่ จีเอฟที และ จีเอ็มเอส วันนี้เพื่อ คว้าโอกาสเข้าถึงคนในวงการเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ! Book Your “GFT and GMS” space now! Reach out to key businesses in the garment and textile landscape! กรุณาติดต่อ: / Please contact: Tel: +662 686 7230 / +662 686 7329 / +662 686 7233 Fax: +662 686 7288 E-mail: gft@reedtradex.co.th 4

www.gftexpo.com


5-8 JULY BITEC • BANGKOK

PROFITABILITY

REDESIGNED

ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

ทัพโรดโชว์ต่างประเทศ สร้างกระแส “จีเอฟที และ จีเอ็มเอส”

International Roadshows Generated “GFT & GMS” Buzz เมือ่ ไม่กเ่ี ดือนทีผ่ า่ นมานี้ ทีมงาน จีเอฟที ได้ตตี ลาดต่างประเทศเพือ่ เข้าสูป่ ระเทศที่ มีอตุ สหกรรมเสือ้ ผ้า และสิง่ ทอเป็นส่วนใหญ่ อาทิ จีน อิตาลี อินเดีย ญีป่ นุ่ และไต้หวัน เพือ่ ประชาสัมพันธ์งาน “จีเอฟที และ จีเอ็มเอส” ทัง้ นีท้ มี งานได้รบั การ ต้อนรับทีอ่ บอุน่ จาก สมาชิกผูบ้ ริหาร จากสมาคมและหน่วยงานราชการ ซึง่ เป็นที่ คาดว่าจะมีผเู้ ข้าชม และผูแ้ สดงสินค้าจากต่างประเทศเพิม่ มากขึน้

In the past years, the GFT Team had hit the international road to major garment and textile countries, in order to promote the GFT and GMS exhibitions. The team visited China, Italy, India, Japan and Taiwan to promote the show among associations and government agency. It’s expected that there will be an increase of international presence among visitors and exhibitors.

สมาคมและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เข้าพบ

Associations and Government Agency Visited

JAPAN EMBROIDERY ASSOCIATION

TAIWAN ASSOCIATION OF MACHINERY INDUSTRY

INDIAN TECHNICAL TEXTILE ASSOCIATION

INDIAN TEXTILE ACCESSORIES & MACHINERY MANUFACTURERS’ ASSOCIATION

TEXTILE COMMITTEE OF INDIA

JAPAN TEXTILE MACHINERY ASSOCIATION

TEXTILE MACHINERY MANUFACTURERS’ ASSOCIATION (INDIA)

CTMA ขยายธุรกิจ เจาะตลาดอาเซียน

CTMA Expands Business in ASEAN

เพื่อให้ทางเลือกใหม่ ในการจัดซื้อเครื่องจักรล่าสุดแก่ผู้ผลิตสิ่งทอในอาเซียน สมาคม China Textile Machinery Association (CTMA) จะนำ�ทัพสมาชิกมาออกงานภายใต้ พาวีเลี่ยนจีน เพื่อ สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภูมิภาค To provide textile manufacturers in ASEAN with the latest machinery, China Textile Machinery Association (CTMA) will bring its member to exhibit under “China Pavilion” that aims to promote new technological applications.

ทัพสมาชิก TSMA พร้อมเสริมแกร่งอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

TSMA Ready to Push Industry Forward

ด้วยความมั่นใจ สมาคม Taipei Sewing Machine Association (TSMA) เตรียมพร้อมนำ� สมาชิกกลับมาอีกครั้งภายใต้ “พาวีเลี่ยนไต้หวัน” เพื่อมาเผยโฉมเครื่องจักรเย็บผ้าและเทคโนโลยี เพื่อการผลิตเครื่องนุ่งห่มสมัยใหม่ ซึ่งจะเสริมความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม With full confidence, Taipei Sewing Machine Association (TSMA) confirmed to lead its members under “Taiwan Pavilion” to showcase cutting-edge sewing and garment manufacturing technologies that will sharpen the industry’s competitive-edge. NEWSLETTER#1

5


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition

PRODUCTIVITY

REMODELED

กิจกรรมสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจใหม่ๆ

Activities to Inspire New Business Ideas

เกาะติดเทรนด์ผ้ากับ “Fabric Market”

Discover Design Trends at “Fabric Market” “จีเอฟที” และ “จีเอ็มเอส” ร่วมกันจัดตั้งโซนพิเศษขึ้นมา ที่เรียกว่า “Fabric Market” ได้รวบรวมซัพพลายเออร์จากต่างประเทศไว้ สำ�หรับผู้เชี่ยวชาญด้านเสื้อผ้า และสิ่งทอ มาคัดสรรผ้าและสิ่งทอต่างๆ จากต่างประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะด้านการออกแบบ หรือ เทรนด์ และนำ�ไปปรับแต่งเสื้อผ้าที่โดดเด่น ภายในงานคุณจะเข้าใจถึง คุณสมบัติที่แตกต่างกันของผ้า และสิ่งทอ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เกี่ยวกับเทรนด์ล่าสุด ซึ่งสามารถนำ�กลับไปปรับใช้กับ ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของตลาดได้

“GFT” and “GMS” will organize a special zone, “Fabric Market” to gather collection of international suppliers in one place for professionals from the garment and textile sectors to discover exotics fabrics to inspiration around designs and trends in order to customize their breathtaking garments. This is where you can understand the different properties of fabrics and discuss the latest trends to serve the ever-changing need of the market.

ชมอนาคตแห่งแฟชั่นไทยกระแสใหม่

Glimpse at Thailand’s Contemporary Fashion งานแฟชั่นโชว์ของงาน GFT ทำ�ให้คุณได้มีโอกาสได้ พบปะแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดัง ผู้ที่นำ�คอลเลคชั่น ของตั ว เองมาโชว์ บ นรั น เวย์ ซึ่ ง การมี ช่ อ ง ทางการติดต่อกับแฟชั่นดีไซน์เนอร์หลากหลาย ท่าน จะทำ�ให้คุณรับรู้ถึงวิวัฒนาการที่ทันสมัย ของอุตสาหกรรมในยุคนี้

GFT’s Fashion Show event wil allow you to meet with leading fashion designers whose collections wil be showcased on the runway. Making new contacts with fashion designers enable you to stay up-to-date with the latest industrial development.

ศึกษาจากผูร้ ขู้ องวงการในสัมมนา “ASEAN Garment & Textile Summit”

Learn from the Best in “ASEAN Garment & Textile Summit”

งานสัมมนาที่ ให้ทั้งความรู้ในด้านเทคนิค และความรู้ทั่วไป ภายในงาน “จีเอฟที และ จีเอ็มเอส 2017” ซึ่งจะช่วยเสริมความคิดที่แปลกใหม่ นวัตกรรม ความรู้ รวมไปถึงแรงบันดาลใจ ให้แก่คณะนักธุรกิจ นอกจากจะช่วย จุดประกายความคิดใหม่ๆ แล้ว ยังเป็นเวมีเสริมพันธมิตรการค้าให้แน่นแฟนอีก ด้วย นอกจากนี้ สัมมนามีจัดหัวข้อ Color Trends พร้อมให้นักออกแบบและ โรงงานตัดเย็บนำ�เทรนด์ใหม่ๆ มาสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจ 6 www.gftexpo.com

Don’t miss technical and non-technical seminars during “GFT and GMS 2017” to empower business delegations with creative ideas, innovations, knowledge and inspirations. New ideas will be sparked and new business will be bonded. Sessions will also include “Color Trends” where fashion designers and textile manufacturers can turn trends into business opportunities.


5-8 JULY BITEC • BANGKOK

PROFITABILITY

REDESIGNED

ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

Exclusive Privileges for Overseas Visitors

The Business Delegation Service allows overseas visitors and delegates to facilitate the visit to “GFT and GMS 2017.” All eligible participants can efficiently plan their onsite route and schedule to develop fruitful results and make sure their valuable will be well spent, with a series of exclusive privileges designed to optimize the visiting experiences such as full access to VIP Lounge, Business Matchmaking Service and many more.

For more information please send your inquiries to delegation@reedtradex.co.th or visit www.gftexpo.com

Expand Markets with Agent Wanted Program! Many world-class technology owners are looking for the right distributor in ASEAN. The “Agent Wanted” service can help you get in touch with them. This additional service is exclusive for international exhibitors. For more information, please contact: delegation@ reedtradex.co.th

Like us on Facebook

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook!

EXHIBITOR LIST

gftpage

ติดตามเราทาง Facebook เพื่อไม่พลาดเทรนด์อุตสาหกรรม ความเคลื่อนไหวของงาน หัวข้อสัมมนา กิจกรรมพิเศษและอีกมากมาย! Follow us on Facebook to catch up all the latest industry movements, show updates, conference topics, special activities and more!

www.facebook.com/gftpage

AATPR INDUSTRY CO., LTD. • AGMS • APP • APP MARKETING CO., LTD. • ATMA • BARUDAN CO., LTD. • BATTISTELLA • BCM • BEISLER • BEST BUTTONS (THAILAND) CO., LTD • BISHAMON • BRIGHT • BROTHER • CANON • CHAM PAPER “TRANSJET” • CROWN ELEPHANT • DINO • DURKOPP ADLER • DYNAGO • EASTMAN • ECLS • ECOINK • EPSON • EURATEX • FEIYA • FIMOR • FOTECO • GOODWORK INTERTRADE CO., LTD. • GROW LASER • GROZ-BECKERT • GROZ-BECKERT EAST ASIA LLP • GS • HANFOR • HAPPY • HIGHLEAD • HIX • HONGKONG SINCHAROEN TRADING (THAILAND) CO., LTD. • HOORAY VENTURE • HOORAY VENTURE CO., LTD. • HOTRONIX • HP • I-CLIQQ • IMAGE FLEX • IMAGE HEAT PRESS • IMAGE LOGO • IMAGE LOGO CO., LTD. • IMAGE PRINT • IMAGE TM SUBLIMATION • IMAGE TM TRANSFER • INK SPA • JUKI (THAILAND) COMPANY LIMITED • JUKI CORPORATION SEWING MACHINERY BUSINESS UNIT • JUKPUK.COM • KANZEN • KITMEECHAI TRADING CO., LTD. • KMCC CO., LTD. • KX • LECTRA • LUNASEW • M.T. SEWING MACHINE CENTER CO., LTD. • MACHI • MACPI • MAYA SML • MBA INTERNATIONAL CO., LTD. • MIMAKI • MONTI ANTONIO • MS PRINTING SOLUTIONS • NEXT TECH SCREEN SUPPLY CO., LTD. • OPTITEX • OSHIMA • P.P. COLOUR TEX CO., LTD. • PANDA • PMM • PMP MACHINERY LIMITED PARTNERSHIP • POLYONE • PONY • PRECISION ACCESSORIES LTD., PART. • PT. BIPORIN AGUNG • PT. KALORIN KREASI BAHANG • PTS MACHINERY INTERNATIONAL CO., LTD. • PURPOSE CO., LTD. • RICOMA • RISO • ROLAND • SAATI • SAMSUNG • SEIKO • SHINGLING • SINAJET • SKT EMBROIDERY CO., LTD. • SPRAYWAY • STARJET CO., LTD. • STITCH TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD • STROBEL • SUNSHINE PRESS CO., LTD. • SUNWAY LABEL CO., LTD. • SUPREME • SWF • T.PAIROJ INTERPLUS CO., LTD. • TACONIC • TADEE • TAISE • TAJIMA INDUSTRIES LTD. • TAKAOKA BANDKNIFE • TAKAOKA TECHNOCUT • THAI HANLEE CO., LTD. • THAI POLYMER SUPPLY CO., LTD. • THAI SYSTEM CO., LTD. • THERMOTRON • TKT • TOUCH PRINTING REPUBLIC CO., LTD. • TOYOTA • TSM • ULANO • UNISUN • UZU • WINSON SCREEN CO., LTD. • X’PAN TRADING PTE LTD. • YAOHAN • YIN GROUP • YUEMING • ZOJE • (As of 9 December 2016) NEWSLETTER#1

7


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition

PRODUCT HIGHLIGHT

AUTOMATIC CUTTER

GFT17110025

CAD SOFTWARE FOR APPAREL

Brand : KM Model : KMC-520

Brand : OPTITEX Model : 3D Suite

Add more precision to your garment by using our “KM” Automatic Cutter. With the newest technology and long experience, KM can satisfy your major needs in production. • High Speed KM original sharpening and know-how on knife structure make it possible to cut at high speed. • High Quality Using reliable and highly accurate “Made in Japan” parts. • High Efficiency Excellent production, efficiency with Electric power saving system and low running cost.

Optitex empowers apparel and soft goods companies to revolutionize the way they develop, produce and market their products. Optitex is the world’s leading provider of an integrated 2D/3D software platform that enables customers to quickly create true-to-life 3D digital garments that inspire. Brands, retailers and manufacturers can now view their collections in all styles and colors months earlier, and leverage digital garments to collaborate, market and sell better than ever before.

APP MARKETING CO., LTD.

APP MARKETING CO., LTD.

MOTHER OF PEARL BUTTONS (IMITATION)

GFT17110001

WOOD IMITATION BUTTONS

GFT17110026

GFT17110002

Brand : BBT Model : nb1534

Brand : BBT Model : NB561

• Eco-friendly look • Heat resistance • High strength

• Eco-friendly look • Heat resistance • High strength

PRODUCT

HIGHLIGHT

BEST BUTTONS (THAILAND) CO., LTD.

เครื่องปักระบบคอมพิวเตอร์ Brand : HAPPY Model : HCH-P701-30 • นำ�เข้าจากประเทศญี่ปุ่น • เครื่องปักขนาดเล็ก • ปักโลโก้ ปักงานได้ทุกประเภท • รับประกัน 2 ปี

8

GOODWORK INTERTRADE CO., LTD. www.gftexpo.com

BEST BUTTONS (THAILAND) CO., LTD. GFT17110003

เครื่องปักอุตสาหกรรมระบบ คอมพิวเตอร์

GFT17110004

Brand : HAPPY Model : HCR3-1512-45 • นำ�เข้าจากประเทศญี่ปุ่น • เหมาะสำ�หรับขนาดโรงงานใหญ่ อายุการใช้งานได้นานถึง 15 ปี • ปักงานได้ทุกประเภท • รับประกัน 2 ปี

GOODWORK INTERTRADE CO., LTD.


5-8 JULY PRODUCT BITEC • BANGKOK

HIGHLIGHT

COMPUTER EMBROIDERY MACHINE

GFT17110007

ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

LASER ENGRAVING / CUTTER MACHINE

GFT17110008

• จักรปักเฟยย่ารุ่นนี่เหมาะสำ�หรับงานปัก ธง ปักผ้าหลา หรืออื่นๆ เพราะมีพื้นที่ปักกว้างคูณยาวสูงสุด 48 x 120 ซม. • เคลื่อนย้ายง่าย งานปักละเอียด ปักได้ความเร็วสูงถึง 1200 RPM มีช่องต่อ USB และมีที่กรอ ด้ายล่างอยู่ด้านหลังของตัว เครื่อง • สามารถปักเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป ผ้าเป็นชิ้น ปักหมวก • หน้าจอทัชสกรีน

• 32 bit high speed DSP SmartCarve controller is designed to improve performance and achieve stable S type acceleration control. Automatic attenuation compensation technique is adopted to achieve the desired result for different cutting application. • User can design route optimization in the software according to specific requirement. • Material : Wood, paper, leather, textile, acrylic, epoxy resin, wool, plastic, bamboo and non metal

HONGKONG SINCHAROEN TRADING (THAILAND) CO., LTD.

HONGKONG SINCHAROEN TRADING (THAILAND) CO., LTD.

HRK1501, HRK1502

HRK901

GFT17110009

GFT17110010

Brand : Hooray Venture Model : HRK1501,HRK1502

Brand : Hooray Venture Model : HRK901

• Single head and double heads cylinder arm machine dropdown table machine with 15 needles • Max embroidery speed: 850rpm on dropdown table machine. Maximum embroidery area 400x450 m. • Machine memory of 400 designs (a total of 16 million stitches), support 400 times color change for one design • The high-precision servo pantograph motor to work for the exquisite pattern

• Single head cylinder arm machine dropdown table machine with 9 needles • Max embroidery speed 1000rpm. Maximum embroidery area 300x350 mm. • Machine memory of 100 designs (a total of 2 million stitches), support 100 times color change for one design • Thread clamp system fitted on machine, it holds the thread in its individual position securely and decrease body vibration

HOORAY VENTURE (THAILAND) CO., LTD.

HOORAY VENTURE (THAILAND) CO., LTD.

IMAGE FLEX

GFT17110005

IMAGE HEAT PRESS

PRODUCT

Brand : Yueming Model : CMA1080V

HIGHLIGHT

Brand : FEIYA Model : CTF1201:48x120 cm.

GFT17110006

Brand: Image Flex

Brand: Hotronix

• High quality of heat transfer materials, perfectly used to custom graphics on a variety of fabrics • More than 40 colors ranging from standard, metallic, fluorescent, silicone, glitter, reflective to other special effects • Suited for multilayer applications

• The most accurate, innovative and technologically advanced heat press machines in the industry • Exclusive patented features designed to increase production volume and decrease operator fatigue • Life-time warranty

IMAGE LOGO CO., LTD.

IMAGE LOGO CO., LTD. NEWSLETTER#1

9


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition

PRODUCT HIGHLIGHT

MF-7913DRH24 SERIES

MO-6700DA

GFT17110044

Model : MF-7913DRH24 Series

Model : MO-6700DA

• The machine is provided with the digital type top-belt feed mechanism • Digital setting of the top-belt feed mechanism / Reduction in setup time • Fabric damages of sewn products are eliminated. • Flat and soft seams (H24)

• JUKI's dry-head technology protects the sewing products from oil stains • Best selling machine to eliminate oil stains on the sewing product • Oil stains on the sewing product are eliminated • Cutting-edge dry technology for achieving a lubrication-free mechanism

JUKI (THAILAND) COMPANY LIMITED

JUKI (THAILAND) COMPANY LIMITED

DIAMINO

PRODUCT

HIGHLIGHT

10

GFT17110043

GFT17110011

VECTOR FASHION Q80

Brand : LECTRA Model : Diamino Expert Pro

Brand : LECTRA Model : VT-FA-Q80

• A key component of lean production • Easily calculate fabric consumption for costing and fabric purchasing • Produces technical marker datasheets and exports marker characteristics to streamline internal data transfer to the ERP and beyond • Automated calculation of batch process marker lists overnight

• Competitive Price • Optimized cutting of tangent pieces • Permanent bristle block cleaner • Auto-diagnostics of electronic cards

KITMEECHAI TRADING CO., LTD.

KITMEECHAI TRADING CO., LTD.

BEKY-CII SERIES COMPUTERIZED EMBROIDERY MACHINE

GFT17110021

SINGLE HEAD COMPUTERIZED EMBROIDERY MACHINE

Brand : BARUDAN Model : BEKY-S1506CII

Brand : BARUDAN Model : BEXT-S901CAII

• Heavy Duty, steel construction provides stability and minimum vibration resulting in superior stitch quality • Designed to be compact and powerful • Our machine will fit through most standard doors so you can set up shop almost anywhere • Barudan proves itself every day by the quality of its finished embroidery

• Simple Operation • High-Speed Production • Superior Stitch Quality • Network Ready

KMCC CO., LTD. www.gftexpo.com

KMCC CO., LTD.

GFT17110012

GFT17110022


5-8 JULY PRODUCT BITEC • BANGKOK

HIGHLIGHT

AGMS AUTOMATIC CNC CUTTING MACHINE

GFT17110013

ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

DURKOPP ADLER HEAVY DUTY SINGLE NEEDLE SEWING MACHINE

GFT17110014

Brand : Durkopp Adler Model : 867 M-type

• Increase cutting productivity by 40% • 100% Cutting accuracy • Save more operators • Save times and fabrics

• The extremely high sewing foot lift up to 20 mm max for thick material • Optionally with XXL hook for increased productivity • The large clearance and the slim sewing head facilitate the handling of large-area workpieces • The powerful and effective feeding system with bottom feed, needle feed and alternating feet guarantees a trouble-free and displacement-free material feed when processing most different fabric thicknesses and structures

M.T. SEWING MACHINE CENTER CO., LTD.

M.T. SEWING MACHINE CENTER CO., LTD.

ROLAND TEXTART XT-640

ROLAND VERSA STUDIO BN-20

HIGHLIGHT

GFT17110015

PRODUCT

Brand : AGMS Model : AK-A2007JSM

GFT17110016

Brand : Roland Model : XT-640 Dye-Sublimation Printer

Brand : Roland Model : BN-20

• Piezoelectric inkjet, Printing reolution (dpi) Maximum 14440 dpi • Printing width : Maximum 1,615 mm (63.6 in.) • Media width : 10.2 to 64 inch (259 to 1625 mm.) • Ink : 4 colors (cyan,magenta,yellow,and black) 8 colors (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, orange and violet)

• Desktop Inkjet Printer/Cutter • Printing/Cutting width : Maximum 18.9 inch (480 mm.) • Printing reolution (dpi) Maximum 14440 dpi • Cutting Speed 0.4 (10mm/s) to 5.9 in/s (150mm/s)

MBA INTERNATIONAL CO., LTD.

MBA INTERNATIONAL CO., LTD.

DIGITAL DYE SUBLIMATION PRINTER

GFT17110049

Brand: EPSON Model: SureColor-F6070 • Advanced Micro Piezo TFP Print Head, 10-channel, drop-on-demand, ink jet head • Continuous Ink Supply System, 1.5L High-Capacity Tanks, 4 Color (Cyan, Magenta, Yellow, Black) • Epson Ultra Chrome DS ink, Industrial-level dye sublimation ink technology • 720 nozzles per Color, 1440 x 720 dpi; 720 x 720 dpi; 720 x 360 dpi, Max speed 63 sq.m./ hr.

NEXT TECH SCREEN SUPPLY CO., LTD.

DIRECT TO GARMENT (DTG)

GFT17110050

Brand: EPSON Model: SureColor-F2000 • Advanced PrecisionCore TFP Print Head, 8-Channel, drop-on-demand, ink jet head • Epson UltraChrome DG Ink, 8 Channels of 360 Nozzles, 6 Ink Cartridge BaysA • Up to 1440×1440 dpi for White Ink, Up to 1440×720 dpi for Color Ink • Additional Medium Garment Platen (14″ x 16″)

NEXT TECH SCREEN SUPPLY CO., LTD. NEWSLETTER#1

11


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition

PRODUCT HIGHLIGHT

DIGITAL PRINTER

DIGITAL PRINTER

GFT17110018

Brand : MS Model : JP7

Brand : MS Model : JP4

• Suitable for Reactive / Acid / Disperse / Pigment Printing • Top Speed 330 linear meter per hour • Max. Configuration = 16 printheads, 8 colors, 180 cm printing width • User friendly Interface and Software

• Suitable for Sublimation Printing • Top Speed 150 linear meter per hour • Max. Configuration = 4 printheads, 8 colors, 200 cm printing width • User friendly Interface and Software

P.T. KALORIN KREASI BAHANG

P.T. KALORIN KREASI BAHANG

SWF

PRODUCT

HIGHLIGHT

12

GFT17110017

GFT17110019

SWF

Brand: SWF Model: SWF/K-UK1206-45

Brand: SWF Model: SWF/K - WE92055

• ปักหมวกสำ�เร็จรูป • ปักแจ๊คเก็ตและเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป • ปักงานทั่วไป • ปักอาร์ม

ปักงานทั่วไปสำ�หรับ งานจำ�นวนมาก

PMP MACHINERY LIMITED PARTNERSHIP

PMP MACHINERY LIMITED PARTNERSHIP

MAYA SML

GFT17110045

MAYA SML

GFT17110020

GFT17110046

Brand : MAYA SML Model : TH/1208C

Brand : MAYA SML Model : FHE-920-550

• ปักหมวกสำ�เร็จรูป • ปักแจ๊คเก็ตและงานสำ�เร็จรูป • ปักงานทั่วไป • ปักอาร์ม

ปักงานทั่วไปสำ�หรับงานจำ�นวนมาก

PTS MACHINERY INTERNATIONAL CO., LTD. www.gftexpo.com

PTS MACHINERY INTERNATIONAL CO., LTD.


5-8 JULY PRODUCT BITEC • BANGKOK

HIGHLIGHT

EMBROIDERY MACHINE

GFT17110023

ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

EMBROIDERY MACHINE

GFT17110024

Brand : Brother PR655 Model : VR

• Brother PR655 • Embroidery machine • 1 Head 6 needies

• Embroidery machine • Brother VR • 1 Head 1 needies

PRECISION ACCESSORIES LTD., PART.

PRECISION ACCESSORIES LTD., PART.

HIGHLIGHT

PRODUCT

Brand : Brother Model : PR655

QOCCOPRO

GFT17110027

SWF EMBROIDERY MACHINE

Brand : RISO Model : QS200

Brand : SWF Model : K-UK1206-45

• Digital Screen Maker • Maker Screen in one step • Maintenance free • Save time, Save space, Save environment

• Top quality world class standard • Lower noise • T-Shirt, Cap, Shoes, Bag embroidery • Full function and reliability service

SKT. EMBROIDERY CO., LTD.

SKT. EMBROIDERY CO., LTD.

SUBLIMATION

GFT17110047

เครื่องรีดความร้อน

GFT17110028

GFT17110048

Brand : TAISE

Brand : GS

16P1R, 19P2R (เครื่องซับตัวนี้ใช้ในการพิมพ์ลงกระดาษ อย่างเดียว เป็นเครื่องที่ใช้งานง่าย สะดวก ราคาย่อมเยา ต้นทุนการผลิตต่ำ� พิมพ์ไว อะไหล่ราคาถูก และสีที่พิมพ์ ออกมาได้ค่าสี 100%)

80*100, 1700*300, 1700*420, 1700*600 (เครื่องรีด ความร้อนมีหน้าที่เอางานที่พิมพ์จากเครื่องซับมารีดลงผ้า อีกที และใช้ได้กับผ้าทุกชนิด (ผ้าผิวเรียบ) เช่น ไมโคร, TK, TC, ชีฟอง, ซาติน อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวกีฬา แฟชั่น หมอนอิง รองเท้า สามารถทำ�ได้โดยเครื่องตัวนี้ และต้นทุนการผลิตที่ต่ำ�

STARJET CO., LTD.

STARJET CO., LTD. NEWSLETTER#1

13


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition

PRODUCT HIGHLIGHT

“NEW” ELECTRONIC SINGLE HEAD AUTOMATIC EMBROIDERY MACHINE

GFT17110041

GFT17110042

Brand : TAJIMA BRAND Model : TMBR-S1201C (360X500)S

Brand : TAJIMA BRAND Model : TMBP-S1201C (360X500)S

• With digitally controlled preseer foot (dcp), it can produce fine quality of finishing & embroider on thick material. • With fs mode feature, it can embroider loosely twisted thread with high quality of finishing. • With slim cylinder, caps can be embroidered at higher speed thus increase production efficiency. • Optional multi cording device can be installed which is first of its kind in the industry enabling the embroidery of up to 6 colors of cord which add value to your final product.

• Newly streamlined design body that produce extremely low noise even when machine is running at over 1000rpm • Newly designed slim cylinder that enables easy embroidery on sleeves and pockets • Embroidery data can be sent easily to the machine via lan network and thus production progress can be monitored • Wide variety of optional devices can be installed which in turn increase your product variety range

STITCH TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.

STITCH TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.

INNER BOX AND HANGTAG

STICKER

GFT17110029

GFT17110030

Brand : SUNSHINE PRESS

Brand : SUNSHINE PRESS

• More than 30 machines for printed hangtag in our factory • Make your Hangtag different and outstanding in fashion., Our machine can do variety of print product with high resolution.

• บริการพิมพ์งานลงบนสติกเกอร์ด้วย เครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย พิมพ์ภาพได้ถึง 7 สี งานสวยคมชัดเหมือนจริง และยังสามารถตัดเป็นรูปร่างต่างๆ ตามที่ต้องการได้ • เหมาะกับงานเสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋า หรืองานแฟชั่น ต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง เพราะ เราสามารถพิมพ์งานลงบน เนื้อสติ๊กเกอร์ได้หลายรูปแบบ หรือจะเติมแต่งด้วยการปั๊มเค เงิน หรือปั๊มเคทองก็สามารถ ทำ�ได้

SUNSHINE PRESS CO., LTD.

SUNSHINE PRESS CO., LTD.

PRODUCT

HIGHLIGHT

14

“NEW” ELECTRONIC SINGLE HEAD AUTOMATIC EMBROIDERY MACHINE

PRINTED LABEL

GFT17110031

WOVEN LABEL

Brand : SUNWAY LABEL

Brand : SUNWAY LABEL

• Many colors are available for printed labels. • The following materials are commonly used material for printed labels Satin, Polyester and Nylon.

• Created your most important brand identity with our woven label product: Taffeta Label, Satin Label, Damask Label, Woven Edge Label, Di-Cut Label, Heat Seal Label. • We Produce the following label with the feature of softest edge, the greatest detail and the most luxurious finishes-allwith high speed and efficiency.

SUNWAY LABEL CO., LTD. www.gftexpo.com

SUNWAY LABEL CO., LTD.

GFT17110032


5-8 JULY PRODUCT BITEC • BANGKOK

HIGHLIGHT

KNITTING NEEDLE AND PARTS

GFT17110033

Brand : SAMSUNG

HEAT RESISTANT BAKING SHEETS

GFT17110034

Brand : SAMSUNG Model : SS VERT • Lubricate oil made from Paraffin and Naphthen • Good function for high speed knitting machine • Prevent Gum-up • Excellent cleaning ability

HIGHLIGHT

THAI HANLEE CO., LTD.

KNITTING OIL

PRODUCT

• Knitting Needle for Circular, Flat, Socks, Seamless and Warp machines • Parts for Circular, Flat, Socks, Seamless Knitting machines

ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

THAI HANLEE CO., LTD. GFT17110035

HEAT RESISTANT TAPE

GFT17110036

Brand : TACONIC Model : Heat resistant baking sheets

Brand : TACONIC Model : Heat resistant tape

• Heat resistant from -73 up to 260 degrees, chemical resistant • Non slip surface and high tension material

• Heat resistant from -73 up to 260 degrees, • Chemical resistant

THAI POLYMER SUPPLY CO., LTD.

THAI POLYMER SUPPLY CO., LTD.

EPSON SURECOLOR SC-F2000

GFT17110037

EPSON SURECOLOR SC-F9270

GFT17110038

Brand : EPSON Model : F2000

Brand : EPSON Model : F9270

• The best color available in DTG printing • Engineered to meet the needs of garment printing businesses, the SC-F2000 can print a t-shirt in just 27 seconds • It comes with a height adjustable garment platen for fast loading, and is accessible via a full colour LCD control panel • Keeping the SC-F2000 running smoothly is a breeze with its smart features

• textile dye-sublimation transfer printer • Designed specifically for the purpose of dye-sublimation printing • printhead technology with an original dual 1.5L ink tank system to deliver amazing • media width 300 mm (11.8”) to 1625 mm (64”)

TOUCH PRINTING REPUBLIC CO., LTD.

TOUCH PRINTING REPUBLIC CO., LTD. NEWSLETTER#1

15


ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 20th Edition

PRODUCT HIGHLIGHT

CALENDERING SUBLIMATION HEAT PRESS

GFT17110039

MIMAKI SUBLIMATION TRANSFER INKJET PRINTER

GFT17110040

Brand : MONTI ANTONIO S. P. A

Brand : MIMAKI

• Sublimation transfer, Bonding, Lamination heat press for both continuous & piece fabric • Precise temperature control across heating surface • Automatic felt centering • Various sizes & configurations for all fabrics

• High-Quality, High-Production Subimation Printer • Develop for the Textile print industry • Low-sedimentation ink achieves stable and beautiful printing

WINSON SCREEN CO., LTD.

WINSON SCREEN CO., LTD.

GMS 15

ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 5th Edition

5-8 JULY BITEC • BANGKOK

PROFITABILITY

REDESIGNED

Co-located with:

Officially Supported by:

Co-organized by:

Organized by:

Exhibit space is open for reservation. +66 2686 7299 gft@reedtradex.co.th www.gftexpo.com www.facebook.com/gftpage

GFT 2017 Newsletter#1  

Weaving ASEAN's Treads

GFT 2017 Newsletter#1  

Weaving ASEAN's Treads

Advertisement