__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

10.00 - 18.00 HRS.

3-5 NOV

NEWSLETTER

( TUE - THU )

2020 BITEC

Unlock

BANGKOK

New Beauty

Opportunities

ปลดล็ อ คโอกาสใหม่ ใ ห้ ธุ ร กิ จ ค ว า ม ง า ม

Decoding the Future of

Beauty

ASEAN’s Only Exhibition on Manufacturing Technologies, Machinery, Packaging & ODM/OEM Services for Cosmetics, Personal Care & Dietary Supplement Products

Supported by:

Organized by:

Exhibit space is open for reservation +66 2686 7299 cosmex@reedtradex.co.th @cosmex cosmexpage www.cosmexshow.com


What’s

on the News? The Key to Success in

Beauty Business

กุญแจสู่ความสำ�เร็จ ในธุรกิจความงาม

2

www.cosmexshow.com


Thailand’s beauty and personal care market is one of the fast-growing sectors with tremendous business potentials. According to Euro Monitor, revenue generated in the Thai beauty and personal care market has continuously increased and amounted to THB 218,000 million in 2019. Although value growth is expected to be flat in 2020 due to various effects of COVID-19, growth is set to return quickly in 2021*. These reflect that beauty has proven to be a substantial investment category due to its high margins, recurring purchase patterns, and high resistance to macroeconomic crisis. To strengthen the industry’s growth, COSMEX 2020 - ASEAN’s only exhibition on manufacturing technologies, machinery, packaging & ODM/OEM services for cosmetics, personal care & dietary supplement products will offer a unique and ultimate B2B platform. This is where the latest and smartest solutions are showcased for all beauty players to keep up and adapt to the dynamic technological and social change, in order to stay ahead in the beauty industry.

ตลาดความงามและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลตนเองของไทย เป็ น หนึ่งในอุตสาหกรรมที่เปี่ยมด้วยศักยภาพและโอกาสทาง ธุรกิจ รายงานจาก Euro Monitor เผยว่า ตลาดความ งามและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองของไทยสร้างรายได้ที่เพิ่ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และในปี 2562 ได้ แ ตะระดั บ สู ง สุ ด ถึ ง 2.18 แสนล้านบาท แม้มูลค่าตลาดคาดการณ์ว่าจะทรงตัว ในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 แต่ตลาด ยังจะสามารถกลับมาเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2564 นี่จึง สะท้อนให้เห็นว่า อุตสาหกรรมความงามมีศักยภาพในการ เป็นพื้นที่การลงทุนที่สำ�คัญ สร้างผลกำ�ไรที่สูง และมีรูปแบบ พฤติกรรมการซื้อซ้ำ�แม้ว่าจะอยู่ ในช่วงวิกฤติทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต งาน COSMEX 2020 งานแสดงเทคโนโลยีการผลิต บรรจุ ภัณฑ์ และการรับจ้างผลิตเครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์ดูแล ตนเอง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร งานเดียวในอาเซียน จึงเป็นเวทีโดดเด่นที่จะนำ�เสนอโซลูชั่นใหม่และล้ำ�สมัยที่สุด สำ�หรับผู้ประกอบการในวงการความงาม เพื่อติดตามเทรนด์ โลกและปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ความต้องการของตลาด (Source: Euro Monitor)

Email is quick, but nothing compares to Face-to-face networking! Grab the opportunities to discover technologies, services and packaging solutions & create networking in Thailand and ASEAN’s burgeoning market to revitalize and reshape your beauty business for a sustainable growth at COSMEX 2020 from 3 - 5 November 2020, at BITEC, Bangkok, Thailand. The key to your success is awaiting! แม้ว่าเราจะติดต่อกันผ่านอีเมลได้ แต่จะมีอะไรดีไปกว่าการได้พบและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบตัวต่อตัว! คว้าโอกาสที่จะ เข้าถึงตลาดความงามไทยและอาเซียน พบปะผู้ซื้อที่ ใช่ รวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาธุรกิจ ความงามให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ที่งาน COSMEX 2020 ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ไบเทค บางนา ห้ามพลาดโอกาสแห่งความสำ�เร็จที่รอคุณอยู่

3


Why

ทำ�ไมต้องเป็น

COSMEX 2020?

Compare & Capitalize

Catch up & Capture

Opportunity to compare among quality Stay up-to-date with the latest manufacturers and suppliers that best beauty trends and capture suits your needs to capitalize on the knowledge for the best business burgeoning beauty market. ideas.

4

Connect & Collaborate

Build partnerships with over 10,000 clients and industry experts.

เปรียบเทียบได้ตรงใจ

เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้

ขยายพันธมิตรทางธุรกิจ

เราคัดสรรผู้ผลิตและผู้จำ�หน่าย ที่ ได้มาตรฐานหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือก ให้ธุรกิจของคุณ

อัพเดทเทรนด์ความงามและ กลยุทธ์ การตลาดเชิงรุก

เชื่อมต่อและขยายเครือข่ายธุรกิจกับ ลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญในวงการ กว่า 10,000 ราย

www.cosmexshow.com


All-in-one

Destination for Cosmetics Manufacturing

่ี ่ จุดหมายของการผลิตสินค้าความงามรวมไว้ทนี COSMEX 2020, will be co-located with “in-cosmetics Asia” Asia’s leading exhibition on personal care ingredients. This joint event is the all-in-one destination for an in-depth experience of the whole cosmetics production journey from ingredients and formula creation to manufacturing and packaging processes. Join us to engage with key buyers from the entire Asia Pacific region and place your brand on the top of the beauty landscape. งาน COSMEX 2020 จะจั ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ งาน “in-cosmetic Asia” ซึ่ ง เป็ น งานแสดงด้ า น ส่วนประกอบเครื่องสำ�อางชั้นนำ�ของเอเชีย โดยการจัดงานพร้อมกันจะครอบคลุมทุกเส้นทางด้าน การผลิต ตอบโจทย์ทุกความต้องการตั้งแต่ การคัดเลือกส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงกระบวนการ ผลิตและสรรหาบรรจุภัณฑ์ หากคุณคือส่วนหนึ่งในวงการธุรกิจความงาม มางานเดียวครบทุกขั้นตอน

Let’s

เริ่มต้นและเติบโตไปด้วยกันที่ COSMEX If you own a small or medium sized beauty business, don’t hesitate to join our show, because there is always an “SME” in COSMEX! With over 10,000 industrialists from across Asia Pacific, this is the most comprehensive platform for you to explore beauty community better, learn about what is trending, unveil your brand’s uniqueness and enhance your brand awareness. Join COSMEX 2020 now and grow bigger together. หากคุณคือเจ้าของธุรกิจความงามขนาดเล็กหรือกลาง อย่าลังเลที่จะเข้าร่วมงานของเรา เพราะ COSMEX พร้อมสนับสนุนการเติบโตของ “SME” เสมอ! ด้วยจำ�นวนผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในธุรกิจความงามกว่า 10,000 รายทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ต่างมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตหรือการ ให้บริการ ไปจนถึงการดำ�เนินงานและเจรจาธุรกิจ COSMEX 2020 จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ ครอบคลุมที่สุด พร้อมให้คุณได้พบประสบการณ์ ใหม่ ในวงการความงาม ติดตามเทรนด์ล่าสุด และเติบโตธุรกิจของคุณไปด้วยกัน

Expose your brand to 10,000 beauty industry professionals เผยศักยภาพแบรนด์คุณ บนพื้นที่แห่งโอกาสทางธุรกิจ

cosmex@reedtradex.co.th

Tel: +66 2686 7222

www.cosmexshow.com

5


Easy

Online Pre-registration To visit the show quickly and easily, pre-register online via www.cosmexshow.com to receive special benefits: • Free-of-charge entrance (A fee of THB 400 is

charged on-site).

• Fast track to the exhibition. Your badge will be ready at the Pre-registration Counter. • Complimentary i-Directory. • Complimentary access to in-cosmetics Asia. • Complimentary subscription to the latest industry news and show movements through our e-Newsletters.

Group visit For group visitors (at least 5

members from the same organization), exclusive benefits

will be offered to your group when pre-register online: • Free-of-charge entrance (A fee of THB 400 is

charged on-site).

• Fast and convenient track to the exhibition. Your badge will be ready at the Group Pre registration Counter. • Complimentary i-Directory. • Complimentary access to in-cosmetics Asia. • Take picture of your group to promote your company / organization in our media.

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ง่าย

ไม่พลาดสิทธิพิเศษ

เพื่อให้การเข้าชมงานราบรื่น ลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.cosmexshow.com เพื่อรับสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้: • การยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมงานมูลค่า 400 บาท • รับบัตรเข้าชมงานได้ทันทีที่หน้างาน โดยไม่ต้องรอลงทะเบียน ที่เคาน์เตอร์ • รับสูจิบัตรของงานในรูปแบบ i-Directory • สามารถใช้บัตรเดียวเข้าชมงาน in-cosmetics Asia โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม • รับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และข่าวอุตสาหกรรมส่งตรง ถึงอินบ็อกซ์ฟรี

การชมงานเป็นหมู่คณะ สำ�หรับผู้เข้าชมงานที่มี สมาชิกในคณะไม่ต่ำ�กว่า 5 ท่าน จากหน่วยงานเดียวกัน สามารถได้ รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้เมื่อลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า: • การยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมงานมูลค่า 400 บาท • สมาชิกคณะสามารถรับบัตรเข้าชมงานทันทีที่หน้างาน โดยไม่ต้องรอลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ • รับสูจิบัตรของงานในรูปแบบ i-Directory • สามารถใช้บัตรเดียวเข้าชมงาน in-cosmetics Asia โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม • ถ่ายรูปคณะเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท / หน่วยงานในสื่อ ประชาสัมพันธ์

6

www.cosmexshow.com

Scan here to pre-register your visit สแกนทีน่ ่ี เพือ่ ลงทะเบียนชมงานล่วงหน้า


CMX202010001

• Variety premium products available: Plastic jar, Plastic tube, Plastic bottle for serum, foundation and etc. • Aluminum part with variety of color by anodizing process • Glass-look bottle with frosting process • Full decoration services: customized color, silkscreen, offset, hot-stamping Minimum order : 5,000 sets

RPET BOTTLE ECO FRIENDLY PACKAGING • Plastic bottle blown from recycled plastic waste • In-house mold shop (CNC) to custom, design and made mold as client’s requirements • Full decoration services: customized color, silkscreen, offset, hot-stamping, labeling • Good quality and suitable for general formula Minimum order : 5,000 sets

A.BEST INTER PRODUCTS CO., LTD.

A.BEST INTER PRODUCTS CO., LTD.

BAR SOAP MANUFACTURER

CMX202010003

• Natural cold process bar soap • Transparent bar soap • Extruded toilet soap • Natural cold process handmade bar soap

CMX202010004

MODERN MEDICINE AND DIETARY SUPPLEMENT MANUFACTURER (OEM)

• Over 40 years of experience in modern medicine and dietary supplement manufacturer. • Professional team with pharmacists, scientists, researchers who specialize in innovative products and process development. • One-stop Service: Customer request, Quotation/Sign contract, Testing, Packaging design, Registration, Production, Delivery, and After-sales service. Minimum order: 100,000 tablets/capsules/sachets

KENYAKU (THAILAND) CO., LTD.

BANGKOK SOAP CO., LTD. CMX202010005

OEM MANUFACTURER • Oral care • Hair Care • Personal Care • Skin Care

CMX202010006

ORIGINAL INNOVATION MANUFACTURE (OIM) FOR WELLNESS & BEAUTY PRODUCTS CREATION

• PRODUCT HIGHLIGHTS •

PREMIUM SKIN CARE SET PACKAGING

CMX202010002

We are Original Innovation Manufacture (OIM) for Wellness & Beauty products creation, including personal care, functional supplement, alternative herbal medicine and medical equipment. We continue to develop and innovate new products through our state-of-the-art research and production facilities combined with our expertise team.

NEOCOSMED CO., LTD.

SPECIALTY INNOVATION CO., LTD.

7


CMX202010007

• PRODUCT HIGHLIGHTS •

CUSTOM MADE, ODM, PRIVATE LABEL, AND OEM BAR SOAP, CLEANSING & PERSONAL CARE PRODUCTS • Natural soap specialist inherited from generation to generation • Over 70 years of experiences in soap industry • Modern invention in bar soap and cleansing products especially with natural and herbal • ODM, private label, and OEM for bar soap, all types of cleansing products, and personal care products

STS CONSUMER PRODUCTS CO., LTD.

CMX202010008

ODM FOR ALL KINDS OF BAR SOAP, WIDE VARIETIES OF CLEANSING PRODUCTS AND PERSONAL CARE PRODUCTS Brand : STS CONSUMER PRODUCTS • PICK YOUR STYLE ALL KINDS OF BAR SOAP • Toiletries: All kinds of soap, shower gel, shower cream, shampoo, conditioning shampoo • Spa Products: Herbal scrub, salt scrub, bath bomb • Bar Soap by process: Extrusion, melt & pour, handmade (cold process and hot process)

STS CONSUMER PRODUCTS CO., LTD. CMX202010009

UV LED CURING FLATBED INKJET PRINTER Brand : MIMAKI Model : UJF-6042 MKII • Support A2 size & 150 mm height. • Different materials from plastics, glass and metals can now be printed onto many applications. • The UJF-6042 allows you to print on promotional products such as any skin care packaging. • Maximum resolution of 1800 x 1800 dpi with green technology ink source

TECHNOLOGY 2004 CO., LTD.

THAI PRASERT LABELS

CMX202010010

• Expertize in self-adhesive label printing with deep knowledge and experience. • The winner, Labels (Health & Beauty) of The Asia Pacific and Japan HP Digital Print Excellence Awards for the year 2013, 2015, and 2018. • Label Printing with various techniques such as varnishes, silk-screen, laminates, double layer or multilayer labels, pop-up labels. • Offer high quality label printing services for short to long run with a cost effective solution.

THAI PRASERT LABELS CO., LTD.

CMX202010011

CMX202010012

DECORATIVE 3D TRANSFER STICKER

FLEXIBLE SOFT PACKAGING

• Made by a mix of Japanese traditional handicraft technique and advanced silkscreen printing technology • 3D (raised or embossing) textured is possible by our printing technology. • A wide range of colors are available such as metallic (gloss or matt), pearl shade, pantone colors and more. • Great physical properties such as peel, scratch, water, alcohol and heat resistance

We offer a vast range of material and style packaging options appropriate for PET, Nylon, ALU, CPP, LLDPE, MPET, MCPP, PVC, Shrink label film, PP bag, PPA, PE, 3-side seal, 4-side seal, Center seal, Fin seal, Stand-up pouch / Zipper bags, Side seal, Hanger bag, Box bottom pouch, Thomson die cut and pocket zip.

Minimum order: 500 pcs.

TOYO LABEL CO., LTD.

8

www.cosmexshow.com

WORLD PACKAGING INDUSTRY CO., LTD.


KEEPING EVERYONE SAFE IS OUR PRIORITY

ความปลอดภัยของคุณ คือเรื่องสำาคัญที่สุดของเรา

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ร่วมงานทุกท่าน คือความสำาคัญอันดับหนึ่งสำาหรับเรา รี้ด เทรดเด็กซ์ จึงได้จัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดไว้ เพื่อให้ทุกท่านชมงานของเราได้อย่าง ไร้กังวัล หากคุณมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเราที่ไลน์ : @cosmex

• PRODUCT HIGHLIGHTS •

Health and safety of all participants is our number-one priority. Reed Tradex has prepared strict preventive measures that will make sure you visit our show with peace of mind. If you have questions, please contact us at Line : @cosmex

Follow show update at / ติดตามความคืบหน้าของงานได้ที่

WEBSITE

FA C E B O O K

@COSMEX

9

Profile for Reed Tradex Co., Ltd.

Unlock New Beauty Opportunities  

Thailand’s beauty and personal care market is one of the fast-growing sectors with tremendous business potentials. According to Euro Monitor...

Unlock New Beauty Opportunities  

Thailand’s beauty and personal care market is one of the fast-growing sectors with tremendous business potentials. According to Euro Monitor...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded