Page 1

RENEXPO

®

Poland

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej International Trade Fair & Conferences for Renewable Energy & Energy Efficiency

19. - 21.10.2016

EXPO XXI, Warszawa/Warsaw www.renexpo-warsaw.com


ZAWARTOŚĆ CONTENTS Strona Page Informacje o targach Trade Fair Information

4

Słowo wstępu Greetings

5

Network Network8 Konferencje Conferences10 Wystawcy (A-Z) Exhibitors Stoisko dla czasopism Magazines

24 54

3

www.renexpo-warsaw.com


INFORMACJE O TARGACH TRADE FAIR INFORMATION RENEXPO® POLAND 19. - 21.10.2016, Warsaw, Poland Miejsce Venue Warszawskie Centrum EXPO XXI

Warsaw Centre EXPO XXI

ul. Prądzyńskiego 12/14

12/14 Prądzyńskiego Street

01-222 Warszawa

01-222 Warsaw, Poland

Godziny otwarcia

Opening hours

Środa, 19.10.2016, 09.00 - 17.00

Wednesday, October 19 2016, 9.00 am - 5.00 pm

Czwartek, 20.10.2016, 09.00 - 17.00

Thursday, October 20 2016, 9.00 am - 5.00 pm

Piątek, 21.10.2016, 09.00 - 16.30

Friday, October 21 2016, 9.00 am - 4.30 pm

Opłaty za wstep

Entrance fees

Środa / bezpłatnie* Czwartek / bezpłatnie*

Wednesday / free of charge* Thursday / free of charge*

Piątek / bezpłatnie*

Friday / free of charge*

*Po rejestracji

*With online registration

Organizator

Organiser

REECO Poland Sp. z o. o.

REECO Poland Sp. z o. o.

ul. Bartycka 22B/21A

22B/21A Bartycka Street

00-716 Warszawa

00-716 Warsaw

tel: +48 (0) 22 266 02 16

Tel: +48 22 266 02 16

fax: +48 (0) 22 379 7860

Fax: +48 22 379 78 60

info@reeco-poland.pl

info@reeco-poland.pl

www.reeco.eu

www.reeco.eu

www.renexpo-warsaw.com

4


SŁOWO WSTĘPU GREETINGS Szanowni Państwo, Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland odbywają się po raz szósty w Warszawie. Targi te, podobnie jak wydarzenia im towarzyszące, stały się już tradycją i pokazują jak proste i ekologiczne może stać się generowanie, dostawa i użytkowanie energii przyszłości. RENEXPO® Poland stało się najważniejszą platformą branżową dla kluczowych osób i ekspertów polskiego sektora OZE. Targi i konferencje mają na celu zaprezentować branżę energii odnawialnej nie tylko na płaszczyźnie polskiej ale również międzynarodowej. Przedstawiciele znanych firm i stowarzyszeń spotkają się w stolicy Polski, aby uzyskać ogólny zarys najnowszych wydarzeń, technologii i innowacji w tej branży. Dzięki RENEXPO® Poland dowiedzą się Państwo, jak stać się częścią fascynującego rozwoju polskiej branży energii odnawialnej. Poprzez prezentację swoich produktów i usług mogą Państwo dotrzeć do europejskich odbiorców i wzmocnić swoją pozycję na rynku energii odnawialnej. Mimo problemów, z którymi boryka się ta branża w Polsce, udało nam się zebrać reprezentatywną liczbę wystawców i dołożyliśmy wszystkich starań, aby można było te targi zaliczyć do udanych. Pragniemy podziękować wszystkim naszym sponsorom, wystawcom, prelegentom, osobom nas wspierającym, mediom i partnerom, którzy pomogli nam przyczynić się do sukcesu tego wydarzenia. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Ministerstwa Energii i Marszałka Województwa Mazowieckiego, którzy objęli nasze przedsięwzięcie patronatem honorowym. Życzymy wszystkim sponsorom, wystawcom, uczestnikom konferencji oraz zwiedzającym udanych i obfitujących w informacje i ciekawe kontakty targów. Z poważaniem

Małgorzata Bartkowski

5

www.renexpo-warsaw.com


SŁOWO WSTĘPU GREETINGS Szanowni Państwo, jako gospodarz ziemi mazowieckiej serdecznie witam Państwa w Warszawie na kolejnych już Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland 2016. Wyrażam wielkie zadowolenie, że znów mogłem objąć patronat honorowy nad tym bardzo ważnym wydarzeniem branżowym. Odnawialne źródła energii oraz zagadnienia związane z efektywnością energetyczną to niezwykle istotne elementy gospodarki niskoemisyjnej. Wynikający z członkostwa Polski w strukturach UE wymóg osiągnięcia konkretnych poziomów redukcji emisji jest bardzo ambitnym zadaniem dla naszej gospodarki. Realizacja powyższych celów wymaga intensywnych działań w takich obszarach jak energetyka, ale również gospodarka przestrzenna, rolnictwo i transport. Gospodarka czerpiąca z zasobów odnawialnych jest szansą na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz na stworzenie dziesiątek tysięcy nowych miejsc pracy. Ogłoszony w kwietniu 2012 roku przez Komisję Europejską Pakiet Zatrudnieniowy wskazuje na zieloną gospodarkę jako kluczowe źródło tworzenia miejsc pracy w Europie. Według wskazanych w nim szacunków zaangażowanie środków tylko w zakresie efektywności energetycznej może prowadzić do 2 mln miejsc pracy stworzonych lub zachowanych do 2020 r. Dodatkowo rozwój sektora odnawialnych źródeł energii może przyczynić się do stworzenia kolejnych 3 mln zielonych miejsc pracy do 2020 r. Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland to wyjątkowo cenne przedsięwzięcie o szerokim rozmachu, w którym biorą udział przedstawiciele świata nauki, biznesu, gospodarki i przemysłu oraz reprezentanci władz publicznych i organów państwowych. To dla nich znakomita okazja do pogłębienia specjalistycznej wiedzy, podzielenia się swymi doświadczeniami, a także do konstruktywnej dyskusji o aktualnych problemach branży OZE oraz o przyszłości polskiego systemu elektroenergetycznego. Wierzę, że tegoroczna edycja RENEXPO® 2016 okaże się bardzo owocna nie tylko pod względem biznesowym dla przedsiębiorców prezentujących swoje instalacje, lecz będzie również forum wymiany poglądów dotyczących kierunków oraz uwarunkowań rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie. Życzę organizatorom, wystawcom i gościom Targów realizacji założonych celów, nawiązania nowych, cennych kontaktów oraz samych pozytywnych wrażeń z imprezy. Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

www.renexpo-warsaw.com

6


NETWORK NETWORK Partnerzy i Współorganizatorzy Konferencji w ramach RENEXPO® Poland 2016

Prasa Regionalna

Partnerzy Medialni

elektroonline.pl

www.renexpo-warsaw.com

8


NETWORK NETWORK

Wsparcie Ideowe

9

www.renexpo-warsaw.com


KONFERENCJE CONFERENCES 6. Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaiki w Polsce 6th International Photovoltaic Conference Polska Fotowoltaika u progu zmian Polish Photovoltaics on the threshold of change Data/Date: Środa, 19/10/2016 Wednesday, 19/10/2016 Miejsce/Place: Warszawa EXPO XXI Warsaw Exhibition Centre EXPO XXI Czas/Time: 09:00 - 17:00 09:00 a.m. - 5:00 p.m. Opis/Description: Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki w ramach/we współpracy z RECCO zawierać będzie przegląd rozwoju rynków PV w Europie i na świecie. Eksperci z towarzystw fotowoltaicznych, a także przedstawiciele przemysłu PV, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych będą dyskutowali na temat szans oraz barier na drodze rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Dyskusja będzie dotyczyła znowelizowanej w czerwcu 2016 Ustawy o OZE, jak również propozycji Ministerstwa Energii dalszej nowelizacji tej Ustawy. Ponadto omówione będą mechanizmy wsparcia wejscia na rynek polski i proces inwestycyjny systemów PV. Niezwykle istotną sprawą jest jakość instalowanych systemów. Podczas konferencji będzie również poruszany temat dot. Programu Certyfikowania Mikroźródeł OZE, certyfikacji instalatorów systemów OZE, a także o zagrożeniach związanych z brakiem poprawnego wykonania instalacji prosumenckiej PV. The conference, organized by the Polish Society for Photovoltaics (PV POLAND) in cooperation with RECCO, will include a review of the development of PV markets in Europe and worldwide. Experts, PV industry representatives, distributed systems operators, representatives of state and regional authorities will discuss the opportunities and barriers hindering photovoltaics development in Poland. During the conference will be present you information about Microinstallation Ceryfication Program, certification of installers for Renewable Energy systems and hazards connected with prosumer PV installation and maintenance. During the panel discussion we will try to present the perspectives of development of photovoltaics in Poland. Organizatorzy/Organisers:

Platynowy sponsor/Platinum Sponsor:

Pod patronatem/Patronage:

www.renexpo-warsaw.com

10


KONFERENCJE CONFERENCES 6. Polska Konferencja Hydroenergetyczna 6th Polish Hydropower Conference Data/Date: Środa/Czwartek, 19-20.10.2016 Wednesday/Thursday, October 19 - 20, 2016 Miejsce/Place: Warszawa EXPO XXI Warsaw Exhibition Centre EXPO XXI Czas/Time: 9:00 - 17:30 09:00 a.m. - 5:30 p.m. Opis/Description: Konferencja jest pomyślana, jako platforma dyskusji o wyzwaniach, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w Polsce w świetle zmian w otoczeniu prawno-administracyjnym, ale także możliwości wynikających z potencjału hydroenergetycznego, stanu techniki oraz uwarunkowań ekonomicznych i środowiskowych. Platforma ta służy jednocześnie wymianie opinii i informacji na temat perspektyw i obserwowanych trendów rozwojowych sektora, doświadczeń z budowy i eksploatacji elektrowni wodnych, a także nowych rozwiązań technicznych i wyników prac badawczo-rozwojowych. The hydropower conferences have become part of the annual major events in the field of hydropower engineering in the country. They became a platform for a lively debate on the burning issue of hydropower sector problems in Poland, in the light of legal and administrative requirements, but also opportunities arising from hydropower potential, technology, economic and environmental conditions. By increasing emphasis on the scientific and technical segment, this platform should be a place to exchange opinions and information on the perspectives and observed development trends of the sector, experiences from construction and operation of hydropower plants, as well as new technical solutions and the results of research and development activities. Such formula is reflected in the preliminary conference framework program. Organizatorzy/Organisers:

Partner/Partner:

11

www.renexpo-warsaw.com


KONFERENCJE CONFERENCES 3. Konferencja Społeczne Aspekty OZE 3rd Conference - The social aspects of RES in Poland Nowy europejski rynek energii, bezpieczeństwo energetyczne i technologie Data/Date: Środa, 19/10/2016 Wednesday, 19/10/2016 Miejsce/Place: Warszawa EXPO XXI Warsaw Exhibition Centre EXPO XXI Czas/Time: 10:00 - 17:00 10:00 a.m. - 5:00 p.m. Opis/Description: W tym roku III Konferencja społeczne aspekty OZE. Nowy europejski rynek energii, bezpieczeństwo energetyczne i technologie koncentruje się na zagadnieniu wpływu technologii oze na tworzenie europejskiego rynku energii oraz miejsca oze w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. W konferencji biorą udział eksperci reprezentujący think thanki, organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska oraz naukowcy. Organizatorzy/Organisers:

www.renexpo-warsaw.com

12


KONFERENCJE CONFERENCES III Forum BUDYNEK I ENERGIA „Technologie energooszczędne w obiektach wielkopowierzchniowych i wielkogabarytowych III Forum Energy in Megastores Data/Date: Środa, 19/10/2016 Wednesday, 19/10/2016 Miejsce/Place: Warszawa EXPO XXI Warsaw Exhibition Centre EXPO XXI Czas/Time: 10:00 - 13:00 10:00 a.m. - 1:00 p.m. Opis/Description: To wyjątkowe wydarzenie poświęcone inwestycjom energooszczędnym w obiektach użyteczności publicznej, handlowych, produkcyjnych oraz magazynowych. Będziemy koncentrować się na wymianie doświadczeń w zakresie oszczędności i zarządzania energią od etapu projektu, przez instalację, aż po fazę eksploatacji. Zajmiemy się kwestiami związanymi z pozyskiwaniem i efektywnym zarządzaniem energią, systemami zapewniającymi chłód/ciepło, sprawną i wydajną wentylacją .Całość tematyki obejmie instalacje wewnętrzne oraz te, związane z bryłą budynku i przegrodami, Nie zabraknie praktycznych aspektów dotyczących inwestycji w systemy fotowoltaiczne oraz nowość – komfort akustyczny. Energy in Megastores (2nd edition) is a unique event dedicated to energy-saving investments in commercial buildings, both large-scale discount stores and networks. It will focus on the exchange of experiences in the field of economy and energy management in commercial networks from the design stage through installation to operation phase. We will deal with issues related to obtaining and efficient energy management systems providing electricity and cold / warm and smooth and efficient ventilation. In the context of the provisions of the new Law on Renewable Energy Sources lot of attention is given to practical aspects of investment in photovoltaic systems. We will present an overview of renewable energy solutions used in large-scale buildings, heating and cooling heat pump. We present HVAC systems using ground air heat exchanger and heating of large objects using heat pumps and capillary mats too. During our events, there will be presented energy management systems in buildings - practical examples and practical aspects of the construction of the photovoltaic installation. Organizator/Organiser:

Partner/Partner:

13

www.renexpo-warsaw.com


KONFERENCJE CONFERENCES 6. Edycja Dnia Samorządowca w ramach RENEXPO® Poland 6th Local Government Day during RENEXPO® Poland Data/Date: Środa, 19/10/2016 Wednesday, 19/10/2016 Miejsce/Place: Warszawa EXPO XXI Warsaw Exhibition Centre EXPO XXI Czas/Time: 12:00 - 15:30 12:00 a.m. - 3:30 p.m. Opis/Description: W tegorocznej konferencji będą poruszane takie tematy jak: - Doświadczenia gmin w realizacji programu Prosument – Gmina Kobylnica - Nowa ustawa OZE – zapraszamy przedstawiciela Ministerstwa Energii - Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – Przedstawiciel PIGEOR - Nowe programy priorytetowe NFOŚiGW – zapraszamy przedstawiciela NFOŚiGW - Instalacje fotowoltaiczne – jak prawidłowo zaprojektować, wykonać i eksploatować ? - Maciej Rau Prezes Zarządu Stowarzyszenie na Rzecz Jakości i Bezpieczeństwa Pracy In stalacji Fotowoltaicznych - „Efektywność Energetyczna dla Polski” – Michał Cichosz, Inwestycje Lokalne Sp. z o.o. - Technologia wirtualnej elektrowni – efektywne zarządzanie źródłami energii - Przedstawiciel firmy Mitsubishi Electric - Przydomowa turbina wiatrowa z hybrydowym wyróżnikiem szybkobieżności - Piotr Grzymski, Windmet - Budynki energooszczędne i pasywne w Polsce: przykady najciekawszych realizacji, koszty wykonania i korzyci dla samorządów i inwestorów prywatnych - Tadeusz Pawlaczyk, ambas ador Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej non profit - Forum dyskusyjne The conference will discuss the following themes: - The experience of the municipalities in the implementation of the Prosumer program (for example of two municipalities) - New law on RES - The law of investments in wind power plants - The new priority programmes of the NFOŚiGW (The National Fund for Environmental Protection and Water Management) - Municipality - prosumer - benefits? - Discussion Organizatorzy/Organisers:

www.renexpo-warsaw.com

14


KONFERENCJE CONFERENCES EVIM CENTRAL EUROPE – 2016 Pojazdy Elektryczne i Infrastruktura EVIM CENTRAL EUROPE – 2016 Electric Vehicle and Infrastructure Meeting Data/Date: Środa/Czwartek/Piątek, 19 - 21.10.2016 Wednesday/Thursday/Friday, 19 - 21/10/2016 Miejsce/Place: Warszawa EXPO XXI Warsaw Exhibition Centre EXPO XXI Czas/Time: 09:00 - 17:00 09:00 a.m. - 5:00 p.m. Opis/Description: Konferencja EVIM CENTRAL EUROPE 2016 to międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest omówienie, przedstawienie i zapewnienie wspólnych podwalin pod rozwój elektromobilności na całym świecie. #evimCE #EVIM2016 #EVIMinternational EVIM Central Europe – 2016 poświecony jest rozwojowi regionalnego rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury stwarzającej możliwość użytkowania na szeroką skalę pojazdów elektrycznych, zarówno przez licznych klientów prywatnych, firmowych jak i użytkowników z sektora miejskiego i publicznego. Cel: Omówienie szans i perspektyw dla rozwoju pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej, sposobu na stworzenie infrastruktury do ładowania akumulatorów i serwisowania pojazdów elektrycznych; uwzględnienie ewentualnych projektów miejskich i komercyjnych oraz indywidualnych rozwiązań; wspólne nakreślenie wizji rozwoju elektromobilności w Europie Środkowej. Electric Vehicle and Infrastructure Meeting 2016 is an international event aimed to provide the discussion, exhibition and networking framework for development of electromobility all over the world. #evimCE #EVIM2016 #EVIMinternational EVIM Central Europe 2016 is dedicated to the development of regional electric vehicles market and infrastructure necessary to ensure perspectives of widespread use of electric vehicles with numerous private consumers, corporate, municipal and public sectors users. Objective: To discuss, in convenient informal environment, the opportunities and prospects of the electric vehicles in Central Europe, the ways of creation the infrastructure for battery charging and service maintenance of electric vehicles. To consider possible municipal, commercial projects and individuals solutions. Jointly define the vision of electromobility development in Central Europe. Organizatorzy/Organisers:

Współorganizator konferencji/Conferece co-organiser:

15

www.renexpo-warsaw.com


KONFERENCJE CONFERENCES 5. Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 5th Congress of Polish Organization of Heat Pump Technology Development Data/Date: Czwartek, 20/10/2016 Thursday, 20/10/2016 Miejsce/Place: Warszawa EXPO XXI Warsaw Exhibition Centre EXPO XXI Czas/Time: 10:00 - 16:30 10:00 a.m. - 4:30 p.m. Opis/Description: Celem kongresu jest przedstawienie możliwości zastosowania pomp ciepła jako jeden ze sposobów na walkę z niską emisją - problemem zanieczyszczonego powietrza z którym boryka się wiele polskich miastach i gmin. Nowa formuła Kongresu, dzieląca wydarzenie na sesje tematyczne ma na celu jak najlepsze dopasowanie tematyki do zróżnicowanego grona uczestników. W planach m.in. panel techniczny dla instalatorów i projektantów, który ma przybliżyć stosowanie opracowanych przez PORT PC pomocnych narzędzi – Wytyczne i arkusze kalkulacyjne. Oraz bardzo ciekawy panel dla samorządowców i architektów pokazujący przykłady dobrych praktyk w likwidacji niskiej emisji z uwzględnieniem nadchodzących zmian w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Congress of PORT PC has developed into one of the most important heat pump industry events in Poland and has became a significant factor in establishing cooperation within industry. Each year Conference provides an opportunity for participants to meet with heat pump and energy experts not only from Poland but also from Europe. The main topic of 5th Congress of PORT PC is heat pumps as a best practice for decreasing harmful emissions from in-home combustion of fossil-fuels. This will definitely arouse a wide interest among participants - officials, decision makers, heat pump installers, designers, sellers and students. Those group of interests could also take advanteage of lectures about new technical standards and tools prepared and published by PORT PC. Organizator/Organiser:

Partner/Partner:

www.renexpo-warsaw.com

16


KONFERENCJE CONFERENCES 5. Forum Biogazu 5th Biogas Forum Data/Date: Czwartek, 20.10.2016 Thursday, 20/10/2016 Miejsce/Place: Warszawa EXPO XXI Warsaw Exhibition Centre EXPO XXI Czas/Time: 10:15 - 14:30 10:15 a.m. - 2:30 p.m. Opis/Description: Na razie w Polsce nie wykorzystujemy w pełni olbrzymiego potencjału biogazu. Czy wejście w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie sprzyjało powstawaniu nowych biogazowni? Jakie szanse w nowym otoczeniu prawnym będą miały małe biogazownie? Jak budować biogazownie, aby przynosiły one dochody? Na te pytania postaramy się udzielić odpowiedzi podczas V Forum Biogazu. Nie zabraknie również informacji na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz wyników badań naukowych, które mogą przyczynić się do dynamiczniejszego rozwoju branży biogazowej w Polsce i na świecie. Poland’s great potential to produce biogas is not fully used so far. Whether the entry into force of the law on renewable energy sources will foster the emergence of new biogas plants? What are the opportunities for small biogas plants in the new legal environment? How to build biogas plants to bring them income? These are some of the questions we will try to answer during the 5th Biogas Forum. There will also be information on modern technologies and research results that can contribute to a more dynamic development of biogas industry in Poland and in the world. Organizatorzy/Organisers:

17

www.renexpo-warsaw.com


KONFERENCJE CONFERENCES 1. Międzynarodowy Kongres: Magazynowanie Energii w Polsce 1st International Energy Storage Congress in Poland Data/Date: Czwartek, 20/10/2016 Thursday, 20/10/2016 Miejsce/Place: Warszawa EXPO XXI Warsaw Exhibition Centre EXPO XXI Czas/Time: 09:00 - 17:00 09:00 a.m. - 5:00 p.m. Opis/Description: Magazynowanie energii ma kluczowe znaczenie dla zmieniającego się rynku energii elektrycznej. Kongres stanowi platformę do dyskusji w międzynarodowym gronie na temat technologii, trendów oraz problemów związanych z magazynowaniem energii. Celem kongresu jest zidentyfikowanie potencjału rynku magazynów energii w Polsce m.in. w świetle Ustawy o OZE, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Planu Elektromobilności. Przedstawione zostaną kierunki badań oraz rozwiązania stosowane w Europie i na świecie, zarówno w zakresie magazynów wielkoskalowych jak też zasobników do domowego użytku. Zaprezentowane zostaną polskie rozwiązania służące magazynowaniu energii oraz inicjatywy podejmowane w tym zakresie przez polskie grupy energetyczne. Omówiona zostanie rola magazynów energii w kontekście rozwoju w Polsce generacji ze źródeł odnawialnych. Energy storage is a crucial factor in the changing market of electrical energy. The congress is a platform for international discussions on technologies, trends and other issues related to energy storage. The purpose of this congress is to identify the potential of energy storage market in Poland, also in the framework of the Law on Renewable Energy Sources, Strategies for Responsible Development and Electromobility Plan. The presentations will focus on research directions and European and worldwide solutions, both in terms of large scale energy storage as well as home use storage devices. The speakers will also present the Polish energy storage solutions as well as initiatives taken in this scope by the Polish energy groups. We will discuss the role of energy storage in the context of the development of renewable resources in Poland. Organizatorzy/Organisers:

www.renexpo-warsaw.com

Srebrny sponsor/Silver sponsor:

18


KONFERENCJE CONFERENCES Strefa Kariery Teraz Środowisko Jobs & Careers Event Data/Date: Czwartek, 20/10/2016 Thursday, 20/10/2016 Miejsce/Place: Warszawa EXPO XXI Warsaw Exhibition Centre EXPO XXI Czas/Time: 11:00 - 17:00 11:00 a.m. - 5:00 p.m. Opis/Description: Jakie są tendencje na rynku pracy w branży energetyki odnawialnej? Jacy specjaliści są dziś najczęściej poszukiwani? Kogo będziemy potrzebować za kilka lat? Czego warto się nauczyć, by zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie? Jakich kompetencji wymagają pracodawcy? Kto rekrutuje? Odpowiedzi na powyższe pytania szukać będziemy podczas Strefy Kariery Teraz Środowisko. Renexpo® Poland 2016 gościć będzie jej specjalną edycję, poświęconą energetyce odnawialnej. Specjaliści przedstawią sytuację na polskim i światowym rynku pracy w branży. Zaproszeni dyrektorzy ds. zasobów ludzkich firm sektora OZE przedstawią swoje oczekiwania wobec kandydatów oraz opowiedzą o trudnościach w rekrutacji niektórych specjalistów. Strefie Kariery towarzyszyć będą warsztaty, podczas których analizowane będą aktualne oferty zatrudnienia w sektorze, najczęstsze wymagania stawiane kandydatom oraz sposoby na skuteczne poszukiwanie pracy. Oprócz konferencji i warsztatów, zwiedzający RENEXPO® Poland 2016 będą mogli zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy wystawców oraz innych rekrutujących firm z sektora. Interaktywne ekrany ustawione będą na stoisku Teraz Środowisko przez wszystkie trzy dni trwania imprezy. What tendencies can we observe at global and local renewable energy job market? What specialists are being the most hunted for? Who are we going to need in coming years? Are there any issues that one should learn to increase their chances for being hired? What skills are the most appreciated by employers? Who’s recruiting today? Our team and invited experts will try to answer these questions during our 3-days-lasting event dedicated to green jobs in renewable energy industry. The event will be composed of lectures and workshops, as well as “career zone” where visitors will have the possibility to search for current vacancies in the sector. It’s a great opportunity for anyone already working or considering starting his or her career in renewable energy field. Organizator/Organiser:

Partner/Partner:

19

www.renexpo-warsaw.com


KONFERENCJE CONFERENCES 5. Forum PV 5th PV Forum Data/Date: Piątek, 21.10.2016 Friday, 21/10/2016 Miejsce/Place: Warszawa EXPO XXI Warsaw Exhibition Centre EXPO XXI Czas/Time: 10:00 - 12:00 10:00 a.m. - 12:00 a.m. Opis/Description: Podczas forum zostaną wygłoszone prezentacje firm z branży PV. Forum zostanie zakończone dyskusją, podczas której eksperci branży PV chętnie udzielą odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania. Papers from the PV industry will be delivered during the forum. Issues which concern solutions and benefits of photovoltaic roof installations will be addressed. Part of the forum will be dedicated to innovative technologies in photovoltaics on the Polish market and the profits that flow from electricity generated by photovoltaic installations. Points on how to choose the best PV panels or how to claim damages and many other related issues will be covered. The forum will come to an end with a discussion, where experts from the PV industry will answer any questions that you might have. Organizatorzy/Organisers:

www.renexpo-warsaw.com

20


KONFERENCJE CONFERENCES 5. Konferencja na Temat Biopaliw 5th Biofuels Conference Nowy europejski rynek energii, bezpieczeństwo energetyczne i technologie Biofuels as a means to decarbonize transport. Updated trends and challenges of the sector Data/Date: Piątek, 21.10.2016 Friday, 21/10/2016 Miejsce/Place: Warszawa EXPO XXI Warsaw Exhibition Centre EXPO XXI Czas/Time: 09:30 - 16:00 09:30 a.m. - 4:00 a.m. Opis/Description: „Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu. Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed branżą.“ Tegoroczna edycja konferencji wielowymiarowo analizuje znaczenie i stan polskiego sektora biopaliw transportowych, począwszy od aktualnych wyzwań związanych z potrzebą nowelizacji prawnych regulacji determinujących funkcjonowanie branży, przez kwestie związane z bezpieczeństwem żywnościowym, czy emisyjnością krajowych upraw surowców dedykowanych produkcji biopaliw w odniesieniu do kopalnych. Tradycyjnie już kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie ekspercka debata służąca analizie faktycznej roli biopaliw w dekarbonizacji transportu, w której udział wezmą przedstawiciele administracji państwowej, think-tanków z dziedziny energetyki i przedstawiciele branży wytwórczej biokomponentów. Zwieńczeniem konferencji będą prezentacje związane z badaniami naukowymi służącymi zwiększeniu efektywności i wprowadzeniu nowych technologii w zakresie produkcji biopaliw oraz aktualnymi wyzwaniami względem certyfikacji biokomponentów pod kątem zrównoważonego rozwoju. This year’s edition of the conference aims to multi-approach analysis of the meaning and status of the Polish biofuels industry, beginning from challenges of the necessary actualization of legal acts regulating the sector, through issues of feed supply security or GHG emissions of local crops used for biofuels production in comparison to fossil fuels. Traditionally the focal point will be connected with expert’s debate on the actual meaning of liquid biofuels in decarbonization of the transport, with presence of administration representants, experts from energy and climate think-tanks and biofuels producers. Final part will be devoted to new R&D projects aiming to raise effectiveness and upgrade biofuels production as well as issues related to certification of sustainability. Organizator/Organiser:

Partnerzy Konferencji/Conference partner:

21

www.renexpo-warsaw.com


KONFERENCJE CONFERENCES 2. Kongres Budownictwa Energooszczędnego oraz Certyfikacji Budynków 2nd Congress of Energy-Efficient Construction and Building Certification Data/Date: Piątek, 21.10.2016 Friday, 21/10/2016 Miejsce/Place: Warszawa EXPO XXI Warsaw Exhibition Centre EXPO XXI Czas/Time: 09:00 - 16:15 09:00 a.m. - 4:15 a.m. Opis/Description: W programie m.in.: - Przepisy prawne regulujące rynek budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego, - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, - Przyszłość budownictwa zrównoważonego w Polsce, - Podnoszenie efektywności energetycznej w istniejących budynkach, - Certyfikacja LEED, BREEAM, DGNB, HQE – przebieg procesu certyfikacji, przykłady, - Polska jako lider certyfikacji wielokryterialnej w Europie Środkowo-Wschodniej, - Polskie certyfikaty budownictwa ekologicznego, - Dofinansowania do budownictwa energooszczędnego oraz na poprawę efektywności energetycznej budynków, - Materiały i technologie w budownictwie energooszczędnym, - Rozwiązania IT do efektywnego zarządzania mediami, - Termowizja i badania szczelności budynków. During the conference will be present you information about the legal provisions concerning of the energy-efficient and passive construction market, subsidies for energy-efficient construction. The conference will discuss also the perspectives of development of sustainable construction in Poland and many other interesting topics. Organizatorzy/Organisers:

www.renexpo-warsaw.com

22


KONFERENCJE CONFERENCES Przyszłość Polskiej Biomasy i praktyka wykorzystania ciepła z OZE 2nd Congress of Energy-Efficient Construction and Building Certification Data/Date: Piątek, 21.10.2016 Friday, 21/10/2016 Miejsce/Place: Warszawa EXPO XXI Warsaw Exhibition Centre EXPO XXI Czas/Time: 09:30 - 15:30 09:30 a.m. - 3:30 a.m. Opis/Description: Podczas konferencji poświeconej tematyce polskiej biomasy oraz praktyce wykorzystania ciepła z OZE zostaną przedstawione takie kwestie jak: udział biomasy lokalnej w polskiej energetyce - uwarunkowania prawne wykorzystania biomasy na cele energetyczne, przyszłość polskiej branży biomasy, nowoczesne metody wykorzystania biomasy oraz polskie realia, a opłacalność produkcji energii z OZE. Ponadto zaprezentowany zostanie Projekt B4B, a konkretnie narzędzia wypracowane w tym projekcie, oraz wyniki projektu „FROnT” w tym prezentacja narzędzi obliczeniowych. Organizator/Organiser:

23

www.renexpo-warsaw.com


WYSTAWCY EXHIBITORS Hala-nr stoiska Hall-Booth No. Wystawcy Exhibitor

H1-M3

A+Tech Sp. z o.o. ul. Warzelnicza 27 A 03-255 Warszawa Tel: 0048-(0)-22-811-50-80 solar@aplustech.pl

Poland Fax: 0048-(0)-22-811-50-80 www.aplustech.pl

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem paneli fotowoltaicznych wyprodukowanych przez firmy SERAPHIM SOLAR i HAREON SOLAR oraz inwerterów firmy GOODWE. Pomagamy inwestorom w zakresie procesów inwestycyjnych.

H1-O3

Abrys Sp. z o.o. ul. Daleka 33 60-124 Poznań Tel: 0048-(0)-61-655-81-50 redakcja@czystaenergia.pl

Poland Fax: 0048-(0)-61-655-81-01 www.czystaenergia.pl

Miesięcznik poświecony tematyce pozyskiwania i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, promujący zagadnienia oszczędności i efektywnego wykorzystania energii. Wydawany od 2001 r. w nakładzie 6700 egz.

H1-A8

AEG-Polska Astronautów 3/413 01-450 Warszawa Tel: 0048-(0)-732-021-912 polska@aeg-industrialsolar.de

Poland www.industrialsolar.solutions

AEG-Polska to firma, która poprzez innowacyjne rozwiązania wprowadza nowe standardy w utrzymaniu, monitorowaniu oraz zarządzaniu instalacjami fotowoltaicznymi. Obecnie promuje na rynku swoje innowacyjne moduły AEG.

H1-G22

ALUMERO Metal Components Sp. z o.o. ul. Kluczborska 29 41-508 Chorzów Poland Tel: 0048-(0)-32-346-17-60 alumero@alumero.pl www.alumero.pl

www.renexpo-warsaw.com

24


WYSTAWCY EXHIBITORS Wystawcy Exhibitor Hala-nr stoiska Hall-Booth No.

Baks Kazimierz Sielski ul. Jagodne 5 05-480 Karczew Tel: 0048-(0)-22-710-81-00 baks@baks.com.pl

H1-N11 Poland Fax: 0048-(0)-22-710-81-01 www.baks.com.pl

Firma BAKS jest wiodącym w Polsce producentem systemów nośnych dla przemysłu energetycznego, telekomunikacyjnego, kabli pneumatycznych, wodnych oraz konstrukcji pod panele PV i kolektory solarne.

BAUER Group Polska Sp. z. o.o. Jesionka 102 21-200 Parczew Tel: 0048-(0)-83-355-17-44 biuro@bauerpolska.pl

H1-J15 Poland www.bauerpolska.pl

Spółka BAUER Group Polska jest wyłącznym importerem produktów grupy BAUER na terenie Polski. W swojej ofercie posiadamy: - pełny zakres urządzeń do zagospodarowania gnojowicy: separatory, wozy asenizacyjne, mieszadła, pompy. - systemy nawadniania firmy BAUER: deszczownie, węże techniczne, rury, pompy.

H1-E6

BayWa r.e. Systemy energii solarnej GmbH Eisenbahnstr. 150 72072 Tübingen Germany Tel: 0049-(0)-707-198-98-70 Fax: 0049-(0)-707-198-98-710 Verena.Winter@baywa-re.com www.baywa-re.com We have been offering the full range of components for photovoltaic systems for 25 years: PV-storage solutions, solar modules, inverters and hot water heat pumps; as well as TÜV-tested mounting systems.

BRUK-BET SOLAR ul. Mroźna 8 33-102 Tarnów Tel: 0048-(0)-14-632-08-20 solar@bruk-bet.pl

H1-D3 Poland Fax: 0048-(0)-14-632-08-21 www.solar.bruk-bet.pl

BRUK-BET SOLAR producent wysokowydajnych modułów fotowoltaicznych.

25

www.renexpo-warsaw.com


WYSTAWCY EXHIBITORS Hala-nr stoiska Hall-Booth No. Wystawcy Exhibitor

H1-J3

Caldoris Polska Sp. z o.o Al. Armii Krajowej 220 43-316 Bielsko-Biała Tel: 0048-(0)-33-813-83-97 caldoris@caldoris.pl

Poland www.caldoris.pl

W skład Grupy Energia Polska wchodzą dwie firmy obsługujące różne grupy docelowe. Caldoris Polska obsługuje klientów prywatnych oraz małe i średnie firmy, oferując im niezależność energetyczną oraz własne źródła tańszego prądu i ciepła. Energia Polska skupia się na większych projektach z zakresu lokalnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz efektywnego zarządzania energią, realizowanych dla dużych firm oraz samorządów.

H1-M6

Cloudindustries.eu Zamenhofo st. 5 (II floor) 06332 Vilnius Tel: 00370-(0-)-5-27-427-07 info@aedilis.lt

Lithuania www.cloudindustries.eu

CloudIndustries.eu – a flexible platform for monitoring applications with its infrastructure delivered as a cloud-based service focusin in renewable power plants and energy efficiency.

H1-01

Cogiterra Sp. z o.o. ul. Hoża 57 lok. 80 00-681 Warszawa Tel: 0048-(0)-22-208-35-26 kontakt@teraz-srodowisko.pl

Poland www.teraz-srodowisko.pl

Teraz Środowisko to codzienne aktualności rynkowe, prawne i administracyjne oraz oferty pracy dla specjalistów i osób związanych z sektorem ochrony środowiska.

H1-J9 H1-Z3

CORAB Sp. z o.o. ul Michłla Kajki 4 10-547 Olsztyn Tel: 0048-(0)-89-527-52-54 corab@corab.com.pl

Poland Fax: 0048-(0)-89-527-52-54 www.corab.eu

CORAB to polski producent systemów mocowań paneli fotowoltaicznych. W naszej ofercie posiadamy systemy mocowań do wszystkich rodzajów pokrycia dachów skośnych, płaskich oraz systemów wolnostojących. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów firma posiada w ofercie panele PV, falowniki oraz okablowanie. Corab jest polskim dystrybutorem SolarEdge.

www.renexpo-warsaw.com

26


WYSTAWCY EXHIBITORS Wystawcy Exhibitor Hala-nr stoiska Hall-Booth No.

H1-J22

Coral W. Perkowski J. Perkowski Sp.j. ul. Błękitna 15-136 Białystok Poland Tel: 0048-(0)-85-654-45-26 Fax: 0048-(0)-85-6752474 coral@coral.com.pl www.coral.com.pl

H1-M11

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa Poland Tel: 0048-(0)-22-319-90-00 Fax: 0048-(0)-22-464-88-18 office@daikin.pl www.daikin.pl Posiadamy wyjątkowo bogatą ofertę w zakresie urządzeń HVAC, a szczególnie jeśli chodzi o klimatyzację i pompy ciepła typu powietrze-woda.

DELOITTE al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa Tel: 0048-(0)-22-511-08-11 dpoland@deloittece.com

H1-J19 Poland Fax: 0048-(0)-22-511-08-13 www.deloitte.com.pl

DELOITTE- zespół ds. energii i zasobów naturalnych.

Directorate General of New, Renewable Energy and Energy Conservation of Indonesia Jl. Pegangsaan Timur no. 1, Menteng 12820 Jakarta Pusat Indonesia Tel: 0062-(0)-21-398-300-77 Fax: 0062-(0)-21-3190-10-87 info@ebtke.esdm.go.id www.ebtke.esdm.go.id

H1-M15

Directorate General of New, Renewable Energy and Energy Conservation Directorate of Bioenergy, Republic of Indonesia

27

www.renexpo-warsaw.com


WYSTAWCY EXHIBITORS Hala-nr stoiska Hall-Booth No. Wystawcy Exhibitor

H1-A10

EcoSolar ul. Mahatmy Gandhiego 19 lok. 33 02-645 Warszawa Poland Tel: 0048 (0) 22-8449188 Fax: 0048 (0)-22-8449188 biuro@ecosolar.pl www.ecosolar.pl Zajmujemy się budową elektrowni słonecznych od projektu do instalacji. Jesteśmy głównym dystrybutorem: Victron Energy, Winaico, Letrika, Phocos, Lorentz, Dynawatt Oferujemy: systemy sieciowe, systemy wyspowe i hybrydowe, systemy zasilania dla: pojazdów lądowych i pływających, systemy dla zastosowań cywilnych i militarnych.

H1-M16

H1-A7 H1-Z4

Electricom Engineering Sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 8/14 31-530 Kraków

ELEKTROTAXI Sp. z o.o Zygmunta Słomińskiego 17/41 00-195 Warszawa Tel: 0048-(0)-664-702-876 kontakt@elektrotaxi.com.pl

Poland

Poland www.elektrotaxi.com.pl

Pierwsza w Polsce korporacja TAXI realizująca usługę przewozu samochodami elektrycznymi. Kwestia zanieczyszczenia powietrza oraz hałas w mieście mają dla nas ogromne zanczenie.

H1-N3

EMU Sp. z o.o. Sp. k. ul. Twarda 12 80-871 Gdańsk Tel: 0048-(0)-58-344-04-01-03 info@emu.com.pl

Poland Fax: 0048-(0)-58-344-88-77 www.emu.com.pl

Jeden z największych w Polsce producentów magazynów energii, oferujący również kompleksowe wdrożenia OZE oraz doradztwo przy rozwiązywaniu różnorodnych wyzwań energetycznych.

www.renexpo-warsaw.com

28


WYSTAWCY EXHIBITORS Wystawcy Exhibitor Hala-nr stoiska Hall-Booth No.

Energetyka Wodna Ul. Skrajna 41 a 25-650 Kielce Tel: 0048-(0)-518-304-194 biuro@energetykawodna.info

EnergetykaDomowa.pl ul. Koszykowa 75 00-665 Warszawa Tel: 0048-(0)-22-234-76-15 krzysztofrafal@gmail.com

Poland www.energetykawodna.info

H1-N5 Poland Fax: 0048-(0)-22-234-60-23 www.energetykadomowa.pl

EnergetykaDomowa.pl - producent malych elektrowni wiatrowych i inwerterow, programowanie i monitoring produkcji energii.

Energia Polska S.A. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa kontakt@energiapolska.pl

H1-J3 Poland www.caldoris.pl

W skład Grupy Energia Polska wchodzą dwie firmy obsługujące różne grupy docelowe. Caldoris Polska obsługuje klientów prywatnych oraz małe i średnie firmy, oferując im niezależność energetyczną oraz własne źródła tańszego prądu i ciepła. Energia Polska skupia się na większych projektach z zakresu lokalnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz efektywnego zarządzania energią, realizowanych dla dużych firm oraz samorządów.

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA ul. Jesionowa 15 40-159 Katowice Tel: 0048-(0)-32-20-89-215 epk@epk.com.pl

H1-H18 Poland Fax: 0048-(0)-32-259-88-20 www.epk.com.pl

EPK: Jedna z największych firm inżynierskich, od 67 lat świadcząca usługi w zakresie doradztwa, projektowania oraz nadzoru przy realizacji obiektów energetycznych w Europie (Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Finlandia, Grecja, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rosja, Rumunia i Ukraina) oraz Angoli, Egipcie, Jordanii, Nigerii, Turcji i Indiach.

29

www.renexpo-warsaw.com


WYSTAWCY EXHIBITORS Hala-nr stoiska Hall-Booth No. Wystawcy Exhibitor

H1-A3

Engineering Project Company ECS-3.COM LLC Kitoboyev 16 54018 Mykolayv Tel: 0038-(0)-050-206-59-19 ecs-3com@ecs-3.com

Ukraine www.ecs-3.com

Create a credible alternative to the traditional construsction. Economical, intergrated to ecosystem, connectable, simple,comfortable,sustainable...less expensive & higher quality than the market of the country.

H1-G11

Europrojekty Consulting Sp. z o. o. Plac Angersa 7 61-894 Poznań Poland Tel: 0048-(0)-664-702-876 Fax: 0048-(0)-61-668-38-01 biuro@europrojekty.com www.europrojekty.com „Europrojekty Ltd. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze i pozyskiwaniu dotacji unijnych dla inwestycji w OZE. Opracowujemy dokumentacje aplikacyjne, biznes plany, analizy finansowo-ekonomiczne i marketingowe oraz organizujemy szkolenia na temat nowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.“

H1-N15

Frankensolar Eastern Europe s.r.o. Kostelecká 879/59 19600 Praha 9 Czech Republic Tel: 00420-(0)-274-776-746 Fax: 00420-(0)274-776-748 info@frankensolar.cz www.frankensolar.cz Hurtowania fotowoltaiczna oraz realizator elektrowni PV. Oferujemy pełny asortyment; panele, falowniki, system montażowy, przewody solarne, akumulatory itp.

H1-E18

FreeVolt Sp. z o.o. ul. Paciorkiewicza 3 85-862 Bydgoszcz Tel: 0048-(0)-52-3185020 biuro@freevolt.com

Poland Fax: 0048-(0)-52-3151101 www.freevolt.com

Wiodący producent oraz instalator elektrowni PV w Polsce.

www.renexpo-warsaw.com

30


WYSTAWCY EXHIBITORS Wystawcy Exhibitor Hala-nr stoiska Hall-Booth No.

FRONIUS POLSKA SP. Z O.O ul. Eiffel‘a 8 44-109 Gliwice Tel: 0048-(0)-326-210-700 sales.poland@fronius.com

H1-E3 Poland Fax: 0048-(0)-326-210-701 www.fronius.pl

Fronius International to austriackie przedsiębiorstwo z siedzibą w Pettenbach oraz zakładami w Wels, Thalheim, Steinhaus i Sattledt. Firma zatrudnia 3385 pracowników na całym świecie i działa w następujących branżach: systemy ładowania akumulatorów, spawalnictwo i fotowoltaika. Eksport na poziomie około 91,5% to zasługa 21 międzynarodowych spółek firmy Fronius oraz partnerów handlowych i przedstawicieli w ponad 60 krajach. Ze swoimi innowacyjnymi produktami oraz 928 patentami, Fronius jest światowym liderem innowacji.

GALMET SP. Z O.O. SP.K ul. Raciborska 36 48-100 Głubczyce Tel: 0048-(0)-77-403-45-00 galmet@galmet.com.pl

H1-N9 Poland Fax: 0048-(0)-77-403-45-99 www.galmet.eu

Galmet jest producentem polskich systemów grzewczych m.in.: ogrzewaczy wody, wymienników c.w.u., kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów c.o.

H1-O11

GEOSYSTEM S.C. wydawca GLOBEnergia ul. Cechowa 51 30-614 Kraków Poland Tel: 0048-(0)-12-654-52-12 Fax: 0048-(0)-12-654-52-12 redakcja@globenergia.pl www.globenergia.pl Jesteśmy grupą medialną oraz doradczą sektora OZE i poszanowania energii. Markę budujemy od 2006 roku zaczynając jako redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie zajmujemy się organizacją szeregu cyklicznych wydarzeń branżowych, działalnością doradczą oraz prowadzimy portale internetowe GLOBEnergia.pl oraz Termo24.pl

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 33 60-479 Poznań Tel: 0048-(0)-61-842-58-05 office@dimplex.pl

H1-K1 Poland www.dimplex.pl

Dimplex-ponad 30 lat doświadczenia w rozwoju innowacyjnych i ekologicznych systemów pomp ciepła wykorzystujących wodę gruntową, glebę i powietrze zewnętrzne jako źródło energii.

31

www.renexpo-warsaw.com


WYSTAWCY EXHIBITORS Hala-nr stoiska Hall-Booth No. Wystawcy Exhibitor

H1-M18

Grupa MEDIUM Sp. z o.o. S.K. ul. Karczewska 18 04-112 Warszawa Tel: 0048-(0)-22-810-21-24 biuro@medium.media.pl

Poland Fax: 0048-(0)-22-810-27-42 www.medium.media.pl

GWL Power Ltd. Průmyslová 11 10219 Praha Tel: 00420-(0)-277-007-500 export@i4wifi.eu

Czech Republic Fax: 00420-(0)-277-007-529 www.ev-power.eu

GWL Power Ltd. is a joint-stock company with a yearly turnover of more than USD 20 million. We are now the leading distributor of high-power energy solutions based on lithium iron technology.

H1-H16

HORUS - ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska 43 05-070 Sulejówek Tel: 0048-(0)-608-183-165 a.nadulska@horus-energia.pl

Poland Fax: 0048-(0)-22-33-15-323 www.horus-energia.pl

Biogaz, ekopaliwa, paliwa z odpadów. Zespoły prądotwórcze, kogeneracja. Moc od 63 kWE i 93 kWt do 22 Mwe i 2,5 MWt. Możliwość budowy bloków energetycznych do 32 jednostek w synchronizacji.

H1-G3

IBC SOLAR s. r. o. Klikatá 353/13 158-00 Praha Tel: 00420-(0)-235-097-437 info@ibc-solar.cz

Czech Republic Fax: 00420-(0)-235-097-440 www.ibc-solar.pl

IBC SOLAR jest wiodącym, światowym specjalistą w branży fotowoltaicznej, który oferuje rozwiązania systemowe dla produkcji energii odnawialnej ze słońca. Poszukujemy wykonawców na terytorium Polski.

www.renexpo-warsaw.com

32


WYSTAWCY EXHIBITORS Wystawcy Exhibitor Hala-nr stoiska Hall-Booth No.

H1-A5

Institute for Security, Energy and Climate Studies – ISECS ul. Marszałkowska 55/73 lok. 75 00-676 Warszawa Poland Tel: 0048-(0)-514-905-539 biuro@isecs.eu www.isecs.eu ISECS jest instytutem naukowym zajmujęcy się zagadnień bezpieczeństwa, energetyki i klimatu.

IVENDO Solar ul. Lubawska 3/14 14-200 Iława Tel: 0048-(0)-89-644-30-43 sklep@ivendo.pl

H1-E16 Poland www.ivendo.pl

Firma IVENDO Solar jako producent działający w branży fotowoltaicznej oferuje swoim klientom innowacyjne produkty przystosowane do wszystkich systemów montażowych.

Jean Müller Polska Sp. z o.o. ul. Krótka 4 02-293 Warszawa Tel: 0048-(0)22-751-79-01 biuro@jeanmueller.pl

KENO-ENERGY ul. Daszyńskiego 609 44-151 Gliwice Tel: 0048-(0)-32-323-11-49 biuro@keno-energy.com

H1-H22 Poland Fax: 0048-(0)-751-79-03 www.jeanmueller.pl

H1-G6 Poland www.keno-energy.com

KENO-integrator systemów fotowoltaicznych i producent konstrukcji do PV. Postaw na jakość i podejmij współpracę z największym dystrybutorem firm SMA, SHARP, LG w Polsce.

33

www.renexpo-warsaw.com


WYSTAWCY EXHIBITORS Hala-nr stoiska Hall-Booth No. Wystawcy Exhibitor

H1-H18

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Nowowiejska 21/25 00-665 Warszawa Poland Tel: 0048-(0)-22-626-09-10 kape@kape.gov.pl www.kape.gov.pl KAPE niezależny doradca w efektywnym zarządzaniu energią. Oferujemy wykonanie audytu energetycznego budynków i zakładów przemysłowych oraz doradztwo jak zoptymalizować zużycie energii w obiekcie.

Magazyn Biomasa ul. Polna 7 60-006 Kobylnicak/Poznania Tel: 0048-(0)-609-336-794 redakcja@magazynbiomasa.pl

Poland www.magazynbiomasa.pl

MEDIA CREATIONS ADAM HORDEJUK ul. Francuska 2 21-500 Biała Podlaska Poland Tel: 0048-(0)-83-342-32-63 info@media-creations.pl www.media-creations.pl

Miesięcznik „Napędy i Sterowanie” Wydawnictwo „Druk-Art“ SC ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz Poland Tel: 0048-(0)-32-755-18-23 marketing@drukart.pl www.nis.com.pl

www.renexpo-warsaw.com

34


WYSTAWCY EXHIBITORS Wystawcy Exhibitor Hala-nr stoiska Hall-Booth No.

Ministerstwo Energii Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel: 0048-(0)-22-693-50-00 me@me.gov.pl

H1-M19 Poland Fax: 0048-(0)-22-693-40-48 www.me.gov.pl

Minister Energii pełni funkcję Instytucji Pośredniczej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla I i VII osi priorytetowej.

Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) ul. Krakowska 50 32-083 Balice Poland Tel: 0048-(0)-12-347-65-00 Fax: 0048-(0)-12-630-47-01 mpl@mpl.mee.com www.pl3a.mitsubishielectric.com

H1-J25

Korporacja Mitsubishi Electric, jest uznanym światowym liderem w dziedzinie automatyki, produkcji, sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

MPL Energy Sp. z o.o ul. Staniewicka 14 03-310 Warszawa Tel: 0048-(0)-32-44-00-877 handel@mplenergy.pl

H1-N6 Poland Fax: 0048-(0)-22-675-49-98 www.mplenergy.pl

Firma działająca w zaresie odnawialnych źródeł energii. Oferuje panele fotowoltaiczne, falowniki i pozostały osprzęt do budowy instalacji fotowoltaicznych oraz akumulatory AGM i żelowe do systemów autonomicznych.

Neo Energy Sp. z o.o. Franciszka Klimczaka 1 02-797 Warszawa Tel: 0048-(0)-501-930-771 patrycja.porebska@neoenergy.pl

H1-H15 Poland Fax: 0048-(0)-751-79-03 www.neoinvestments.pl

Spółka NEO Energy jest wytwórcą energii elektrycznej i ciepła wykorzystującym właściwości energetyczne metanu, który pozyskuje w biogazowniach, składowiskach odpadów komunalnych, oczyszczalniach ścieków oraz zamkiętych i czynnych kopalniach węgla kamiennego.

35

www.renexpo-warsaw.com


WYSTAWCY EXHIBITORS Hala-nr stoiska Hall-Booth No. Wystawcy Exhibitor

H1-H26

P.W BATNA MAGDALENA MUCHA ul. Olgi Boznańskiej 3e 42-200 Częstochowa Poland Tel: 0048-34-361-04-48 adrian@anteny24.pl www.anteny24.pl Batna jest głównym dystrybutorem w Europie takich marek jak: Ubiquiti oraz Mikrotik. Nieustannie udoskonalamy jakość oferowanych produktów, wprowadzamy nowe rozwiązania technologiczne oraz poszerzamy asortyment.

H1-D22

Oxytree Solutions ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław Tel: 0048-(0)-71-726-00-16 katarzyna.lach@ carbonsolutionsglobal.com

Poland www.oxytree.pl

Oxytree-hybryda paulowni stworzona po to, aby chronić środowisko. Bardzo szybko rośnie i posiada ogromne liście, dzięki czemu produkuje 10-krotnie więcej tlenu niż inne drzewa

H1-O10

POLSKI INSTALATOR Al. Komisji Edukacji Narodowej 95 02-777 Warszawa Poland Tel: 0048-(0)-22-678-35-25 Fax: 0048-(0)-22-678-31-13 w.putko@polskiinstalator.com.pl www.polskiinstalator.pl „Polski Instalator“ – ceniony tytuł branżowy. Na rynku od 25 lat. Obejmuje czasopismo, portal (www.polskiinstalator.com.pl), profil na Facebooku, aplikację mobilną, newslettery.

H1-A2

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PV Poland) ul. Prałatowska 5 lok. 50 03-510 Warszawa Poland Tel: 0048-(0)-605-09-781 Fax: 0048-(0)-22-679-88-70 pietruszko@pv-polska.pl www.pv-polska.pl Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki promuje szerokie wykorzystanie niezawodnego i ekonomicznego źródła energii, jakim jest słoneczna energia elektryczna, w gospodarce i codziennym życiu Polski.

www.renexpo-warsaw.com

36


WYSTAWCY EXHIBITORS Wystawcy Exhibitor Hala-nr stoiska Hall-Booth No.

H1-O4

PUBLIKATECH M.Kozińska A.Parzych Sp.j. ul. Bogumińska 12 /12 03-619 Warszawa Poland Tel: 0048-(0)-22-743-00-70-71 Fax: 0048-(0)-22-743-00-68 re@magazynfotowoltaika.pl www.magazynfotowoltaika.pl Kwartalnik poświęcony systemom fotowoltaicznym.

PV Kits Direct Units 2 & 8 Yale Business Park Bluestem Road, Ransomes Industrial Estate IP3 9RR Ipswich, Suffolk England Tel: 0044-(0)-147-323-79-70 kontakt@pvdirect.co.uk www.pvdirect.co.uk

H1-C9

Projektujemy i realizujemy projekty domowe, komercyjne oraz farmy słoneczne. Zapewniamy o sprawnej dostawie materiałów, jesteśmy zobowiązani do oferowania wysokiej jakości usług w konkurencyjnych cenach.

REC Solar EMEA GmbH Leopoldstr. 175 80804 München Tel: 0049-(0)-89-4-42-38-59-0 muenchen@recgroup.com

H1-H9 Germany www.recgroup.com

Celebrating its 20th anniversary in 2016, REC is a leading European brand of solar panels. Founder in 1996, REC is headquartered in Norway with operational headquartered in Singapure.

REECO Poland ul. Bartycka 22B/21A 00-716 Warszawa Tel: 0048-(0)-22-266-02-16 info@reeco-poland.pl

Poland Fax: 0048-(0)-22-379-78-60 www.reeco.eu

37

www.renexpo-warsaw.com


WYSTAWCY EXHIBITORS Hala-nr stoiska Hall-Booth No. Wystawcy Exhibitor

H1-H23

H1-G9

Renusol GmbH Piccoloministr. 51063 Köln Germany Tel: 0049-(0)-2217-887-077-6 Fax: 0049-(0)-221-788-707-99 sabine.vonreibnitz@renusol.com www.renusol.com

Selfa GE S. A. ul. Bieszczadzka 14 71-042 Szczecin Tel: 0048-(0)-91-81-46-300 info@selfa-pv.com

Poland Fax: 0048-(0)-91-81-46-354 www.selfa-pv.com

Polski producent modułów PV oferujący kompleksowe rozwiązania zarówno w zakresie małych instalacji prosumenckich jak i dużych farm fotowoltaicznych.

H1-A6

SEMICON Sp. z.o.o. ul. Zwoleńska 43/43 A 04-761 Warszawa Tel: 0048-(0)-22-615-73-75 info@semicon.com.pl

Poland Fax: 0048-(0)-22-615-73-71 www.semicon.com.pl

Semicon jest wyłącznym dystrybutorem produktów fotowoltaicznych firmy Multi-Contact. Oferta: fotowoltaiczne złącza MC-4 i in., przewody PV, puszki, narzędzia do montażu paneli PV.

H1-J9

Solar Edge Technologies 1 Hamada 4672505 Herzliya Tel: 00972-(0)-9-957-6620 info@solaredge.com

Israel Fax: 00972-(0)-9-957-6591 www.solaredge.com

Czołowy producent falowników fotowoltaicznych oraz optymalizatórow mocy.

www.renexpo-warsaw.com

38


WYSTAWCY EXHIBITORS Wystawcy Exhibitor Hala-nr stoiska Hall-Booth No.

SOLAR PV ul. Zblewska 10B 83-200 Starogard Gdański Tel: 0048-(0)-58-531-36-10

H1-D12 Poland

H1-H24

Solar-Log™ Solare-Datensysteme Fuhrmannstraße 9 72351 Geislingen-Binsdorf Germany Tel: 0049-(0)-7428-941-864-0 Fax: 0049-(0)-7428-941-828-0 info@solar-log.com www.solar-log.com Solar-Log™, made by Solare Datensysteme GmbH, is the market leader in PV monitoring. The „Made in Germany“ system is compatible with most types of inverter manufacturers available on the market today.

SOLTEC s.c. ul. Wolczynska 133 01-919 Warszawa Tel: 0048-(0)-22-864-89-90 waldemar.bajbak@soltec.pl

H1-G18 Poland Fax: 0048-(0)-22-864-89-90 www.soltec.sklep.pl

Soltec S.C. - hurtownia fotowoltaiczna, generalny dystrybutor inwerterów fotowoltaicznych Steca w Polsce. Firma zlokalizowana jest w Warszawie przy ulicy Wólczyńskiej, gdzie znajduje się nasze biuro oraz magazyn skąd prowadzimy wysyłkę do naszych kontrahentów.

Specjaliści Energetyczni S.C. ul. Małkowskiego 30/1 70-304 Szczecin Tel: 0048-(0)-71-75-75-399 kontakt@ specjaliscienergetyczni.pl

H1-C1 Poland www.specjaliscienergetyczni.pl

Grupa Doradcza „Specjaliści Energetyczni“ planuje, pozyskuje fundusze oraz realizuje inwestycje OZE.

39

www.renexpo-warsaw.com


WYSTAWCY EXHIBITORS Hala-nr stoiska Hall-Booth No. Wystawcy Exhibitor

H1-J1

SunSol ul. Mirosławskiego 21 80-430 Gdańsk Tel: 0048-(0)-58-746-38-99 biuro@sunsol.pl

Poland Fax: 0048-(0)-690-990-675 www.sunsol.pl

Firma SunSol zajmuje się projektowaniem i montażem instalacji PV. Pracujemy na komponentach renomowanych marek Q-cells, SunPower, Fronius oraz SMA. Kładziemy duży nacisk na jakość wykonania instalacji.

H1-D5

TEDOM Poland Sp. z o.o. ul. Racjonalizatorów 10 41-506 Chorzów Tel: 0048-(0)-32-721-83-96 tedompoland@tedom.com

Poland www.tedom.com

Firma TEDOM została założona w 1991 roku, obecnie zatrudnia ponad 500 pracowników. Jednym z kluczowych obszarów działalności firmy jest produkcja jednostek kogeneracyjnych. W obszarze małej i średniej kogeneracji TEDOM należy do grona przodujących producentów w Europie. Dzieki długoletniemu doświadczeniu z instalacjami kogeneracyjnymi w różnych krajach, jesteśmy w stanie elastycznie reagować na różne nietypowe wymagania naszych Klientów. W 40 krajach świata zainstalowano do tej pory ponad 3500 jednostek kogeneracyjnych TEDOM.

H1-J19

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego UPEBI ul. Jana III Sobieskiego 102 A lok. U7 00-764 Warszawa Poland Tel: 0048-(0)-22-550-91-00 Fax: 0048-(0)-22-696-52-72 upebi@upebi.pl www.upebi.pl Organizacja, która powstała, aby zintegrować branżę biogazową w Polsce i wspólnie działać na rzecz gospodarki biogazowej pod hasłem ‚‘RAZEM DLA BIOGAZU‘‘.

H1-G17

VENSYS Energy AG ul. Ogrodowa 3A 62-081 Przeźmierowo Tel: 0048-(0)-61-652-31-70 a.maciejewska@vensys.de

Poland www.vensys.de

VENSYS Energy AG jeden z pionierów w produkcji elektrowni wiatrowych z technologią bezprzekładniową. W Przeźmierowie k/Poznania znajduje się Oddział sprzedaży i punkt serwisowy.

www.renexpo-warsaw.com

40


WYSTAWCY EXHIBITORS Wystawcy Exhibitor Hala-nr stoiska Hall-Booth No.

WINDMET ul. Kiełmina 65 95-010 Stryków Tel: 0048-(0)-506-070-545 biuro@windmet.pl

H1-E22 Poland www.windmet.pl

Przydomowa turbina wiatrowa z hybrydowym wyróżnikiem szybkobieżności.

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. ul. Radzikowskiego 1 31-305 Kraków Poland Tel: 0048-(0)-12-351-10-90 biuro@inzynieria.com www.inzynieria.com

Wydawnictwo Trade Media International ul. Koszykowa 6 00-564 Warszawa Poland Tel: 0048-(0)-22-852-44-15 info@trademedia.us www.trademedia.us

Zeversolar GmbH Luxemburger Str. 59 50674 Cologne Tel: 0049-(0)-221-80-05-15-50 info@zeversolar.net

H1-G16 Germany Fax: 0049-(0)-221-80-05-15-52 www.zeversolar.com

Firma Zeversolar powstała w 2007 r. i jest wiodącym chińskim producentem niezawodnych, prostych i ekonomicznych falowników fotowoltaicznych. W 2013 r. stała się ona częścią Grupy SMA i aktualnie spółka SMA AG posiada w niej 100% udziałów. Centrala firmy Zeversolar znajduje się w Suzhou w Chinach, a oddziały w Niemczech i Australii; zatrudnia ona ponad 290 pracowników i produkuje falowniki fotowoltaiczne do zastosowań prywatnych i komercyjnych, a także falowniki centralne do zastosowań przemysłowych. Ofertę produktów uzupełniają oprogramowanie i narzędzia do monitorowania. Zeversolar łączy w sobie to co najlepsze z tych dwóch regionów: chińską elastyczność i niemiecką niezawodność.

41

www.renexpo-warsaw.com


WYSTAWCY EXHIBITORS Hala-nr stoiska Hall-Booth No. Wystawcy Exhibitor

ZPR Media SA ul. Dęblińska 6 04-187 Warszawa Tel: 0048-(0)22-5905-000

H1-F1

GLOBTECHNIC Sp. z o.o. ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań Tel: 0048-(0)-612-794-455 elektro@globtechnic.pl

Poland www.grupazpr.pl

Poland Fax: 0048-(0)-612794-456 www.globtechnic.pl

VICTRON ENERGY - OFF-GRID/SOLAR, SELFCONSUMPTION AUTONOMICZNE SYSTEMY ZASILANIA

H1-J16

KWE AB ENERGY POLSKA SP. Z O.O ul. Miedziana 38 43-305 Bielsko-Biała Poland Tel: 0048-(0)-33-821-65-62 Fax: 0048-(0)-33-821-50-93 kwe@kwe.pl www.kwe.pl KWE AB ENERGY POLSKA SP. Z O.O.-projektowanie, dostawa i serwis agregatów kogeneracyjnych.

H1-H17

NOVEAIDEA Strykowska 1 95-060 Brzeziny Poland Tel: 0048-(0)-884-885-888 boguslawokulski@gmail.com www.noveaidea.com Grupa niezależnych doradców energetycznych, współpracujących z portalem ekologicznym NOVEAIDEA. Pomagamy we wdrażaniu nowych rozwiązan energetycznych z jednoczesnym uwględnieniem oszczędności finasowych po ich wdrożeniu.

www.renexpo-warsaw.com

42


WYSTAWCY EXHIBITORS Wystawcy Exhibitor Hala-nr stoiska Hall-Booth No.

OCHSNER Pod Fortem 19 31-302 Kraków Tel: 0048-(0)-662-107-692 kontakt@ochsner.pl

H1-E12 Poland www.ochsner.pl

Najwyższa jakość pomp ciepła OCHSNER to oszczędność i bezpieczeństwo poparte 38-letnim doświadczeniem, 120 000 wykonanych instalacji, rekordami wydajności oraz wartościami szczytowymi bezgłośnej pracy.

NISSAN SALES CEE kft Al. Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa Tel: 0048-(0)-22-345-10-40 poland@nissan-service.eu

H1-D15 H1-Z2 Poland Fax: 0048-(0)-22-345-10-40 www.nissan.pl

Lider w produkcji samochdów elektrycznych na świecie. W ofercie posiadamy zarówno samochody osobowe, jak i lekkie dostawcze z zasięgiem nawet do 250km i opcją ładowania w zaledwie 30 minut.

RAWICOM Sp. z o.o. Sp. K ul. Szubińska 10 89-210 Łabiszyn Tel: 0048-(0) 663 654 924 biuro@rawicom.eu

H1-D15 Poland www.rawicom.eu

Firma działa w branży energii odnawialnej od 2006. Mamy na swoim koncie instalacje o mocy od 3kW do 3 MW. Posiadamy własny dział projektowy oraz doświadczonych instalatorów. Nasze specjalizacje to elektrownie słoneczne oraz stacje ładowania pojazdów elekt.

Kancelaria Niezależnych Doradców Finansowych Oszczędny Dom - Irena Arabei, Andrzej Wolański, Piotr Sobczyk, Tadeusz Pawlaczyk ul. Widok 24 lok 17 00-023 Warszawa Poland Tel: 0048-(0)-505-088-088 kontakt@oszczednydom.org.pl www.oszczednydom.org.pl

43

H1-D22a

www.renexpo-warsaw.com


WYSTAWCY EXHIBITORS Hala-nr stoiska Hall-Booth No. Wystawcy Exhibitor

H1-G25

Enterprise Europe Network ul. Starobojarska 15 15-073 Białystok Tel: 0048-(0)-740-86-83 pfrr@pfrr.pl

Poland Fax: 0048-(0)-740-86-85 www.pfrr.pl

PFRR / Enterprise Europe Network sieć w Europie świadcząca kompleksowe usługi na rzecz MŚP w zakresie innowacji, współpracy zagranicznej, transferu technologii, źródeł finansowania i PR.

H1-J11

ODWIERTY.EU S.A ul. Strażnicza 1 82-300 Elbląg Tel: 0048-(0)-55-641-99-29 biuro@odwierty.eu

Poland Fax: 0048-(0)-740-86-85 www.odwierty.eu

Wykonujemy studnie głębinowe i odwierty pod dolne źródło dla gruntowych pomp ciepła. Oferujemy profesjonalne usługi przy realizacji Państwa inwestycji oraz fachowe doradztwo na etapie przygotowań.

H1-J11

VIGOTHERM ul. Jeziorna 6 86-300 Grudziądz Poland Tel: 0048-(0)-56-462-23-21 biuro@odwierty.eu www.odwierty.eu Pompy ciepła VIGOTHERM. Powietrzne AERO i gruntowe GEO. Dostarczamy pompy ciepła już 20 lat. Twój solidny partner i fachowy doradca.

H1-N18

XDISC S.A. ul. Jagiellońska 82 03-301 Warszawa Tel: 00048-(0)-22-811-21-43 pv@xdisc.pl

Poland Fax: 0048-(0)-22-811-21-45 www.x-disc.pl

XDISC to polski producent paneli fotowoltaicznych ACTIVESOL: ramowych, do zastosowań mobilnych oraz BIPV. XDISC oferuje także usługi OEM i realizuje zamówienia na niestandardowe rozwiązania fotowoltaiczne.

www.renexpo-warsaw.com

44


WYSTAWCY EXHIBITORS Wystawcy Exhibitor Hala-nr stoiska Hall-Booth No.

IMAO electric s.r.o. Mladeznicka 108 01701 Povazska Bystrica Slovakia Tel: 00421-(0)-421-42-44-31-879 Fax: 00421-(0)-421-42-44-31-880 imao@imao.sk www.imaogroup.com

H1-G25

Od momentu powstania w 2008 roku, IMAO Electric Sp. z o.o. znacznie rozbudowała zakres swojej działalności. Z firmy, której głównym przedmiotem działalności była dystrybucja materiałów elektroinstalacyjnych i oświetlenia, stała się międzynarodową grupą kapitałową, aktywną w wielu obszarach. W skład IMAO Group wchodzi obecnie sześć przedsiębiorstw, działających w sześciu państwach europejskich. IMAO jest liderem rynku w zakresie projektowania, budowy i obsługi elektrowni biogazowych.

KOSMETIX Daniel Romanowski ul. Modlińska 335 E 03-151 Warszawa Tel: 0048-(0)-48-505-19-75-20 daniel@kosmetix.com.pl

Hurst Boiler 100 Boilermaker Lane 31738 Coolidge Tel: 001(0)-887-994-877-8 stelian@aldexenergy.com

H1-H11 Poland

H1-E17 United States www.hurstboiler.com

Hurst Boiler & Welding Company, Inc. has been manufacturing, designing, engineering and servicing gas, oil, coal, solid waste, wood, biomass and hybrid fuel-fired steam and hot water boilers since 1967, for thousands of satisfied customers. In addition to a complete line of steam and hot water boilers, Hurst Boiler & Welding Company also manufactures a complete line of boiler parts and boiler room peripherals and provides unparalleled turnkey after-market products and services to deliver complete installation and operation to its customers.

ENETECH Sp. z o.o. Czerwone Maki 84 30-392 Kraków Tel: 0048-(0)-667-343-748 mlisowski@enetech.com.pl

H1-A25 Poland www.enetech.com.pl

Misją firmy ENETECH jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, energetyki odnawialnej oraz odzysku energii odpadowej.

45

www.renexpo-warsaw.com


WYSTAWCY EXHIBITORS Hala-nr stoiska Hall-Booth No. Wystawcy Exhibitor

H1-A25

PV INSTALATOR POLSKA Azotowa 31 33-101 Tarnów Tel: 0048-(0)-14-622-33-44 biuro@pvinstalator.pl

Poland Fax: 0048-(0)-14-622-3-44 www.pvinstalator.pl

Firma PV Instalator Polska jest generalnym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych na terenie całej Polski. Specjalizujemy się w kompleksowym zarządzaniu projektami w dziedzinie OZE.

H1-A25

EKO-WERY ul. Sokola 14/70 82-500 Kwidzyn Tel: 0048-(0)-510-415-074 biuro@palnikwery.pl

Poland www.palnikwery.pl

Eko-Wery polska firma z Kwidzyna, która wprowadziła na rynek rewolucyjne rozwiązanie w zakresie ograniczenia niskiej emisji z palenisk domowych.

H1-A25

DESTO ANNA STODULSKA UL.WĘŻYKA 7 31-580 Kraków Tel: 0048-(0)-12-641-80-80 DESTO@DESTO.PL

Poland Fax: 0048-(0)-12-641-80-80 www.desto.pl

Dzięki współpracy z najlepszymi na świecie producentami i wysokim kompetencjom naszego zespołu oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu chłodnictwa, automatyki, armatury przemysłowej, napędów elektrycznych i ciepłownictwa.

H1-A25

Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii "BioEnergia"

Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia” ul. Jana Pawła II 16 32-420 Gdów Poland Tel: 0048-(0)-513-157-977 gwcislo@o2.pl www.bioenergia.krakow.pl Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia” zajmuje się technologiami z zakresu odnawialnych źródeł energii OZE. Najwięcej uwagi poświęcamy tworzeniu innowacyjnych technologii i produkcji urządzeń do wytwarzania biopaliw oraz energii elek

www.renexpo-warsaw.com

46


WYSTAWCY EXHIBITORS Wystawcy Exhibitor Hala-nr stoiska Hall-Booth No.

PV Energia Plac Dąbrowskiego 2a 33-300 Nowy Sącz Tel: 0048-(0)-600-403-662 info@pvenergia.com

H1-A25 H1-A25 Poland www.pvenergia.com

Polska firma wykonująca instalacje fotowoltaiczne w systemie zaprojektuj i wybuduj. Realizujemy inwestycje instalacji fotowoltaicznych dla klientów sektora biznesu i osób prywatnych. Doradzamy inwestorom w zakresie doboru rozwiązania, finansowania oraz fu

SOLEO PV ul. Stary Trakt 7 32-086 Węgrzce Tel: 0048-(0)-12-333-73-45 biuro@soleopv.pl

H1-A25 Poland Fax: 0048-(0)-14-622-3-44 www.soleopv.pl

Firma Soleo PV została założona z myślą o wykorzystaniu energii słonecznej. Naszym celem jest propagowanie w Polsce mikroinstalacji OZE (mikroelektrowni, mikroźródeł OZE) opartych o energię pochodzącą ze słońca. Jesteśmy obecnie jedną z niewielu firm na r

DOM PLUS Sp. z o.o. Kokotów 752 32-002 Kokotów Tel: 0048-(0)-603-525-634 biuro@domplus.org.pl

H1-A25 Poland www.domplus.org.pl

DOM PLUS oferuje zdrowe, naturalne i ekonomicznie optymalne domy pasywne i wysoko energooszczędne, zbudowane w oparciu o tradycyjną murowaną technologię. Budynki DOM PLUS tworzone w oparciu o najnowsze technologie budowlane i instalacyjne gwarantują zdrowe mury, czyste świeże powietrze i wyjątkowo niskie koszty eksploatacyjne.

iBros technic Aleksandra Fredry 2 30-605 Kraków Tel: 0048-(0)-12-376-70-51 www.ibros.pl

H1-A25 Poland biuro@ibros.pl

BEZPOŚREDNIA dystrybucja urządzeń pomiarowych. Dystrybuujemy urządzenia pomiarowe światowych marek w tym szczególnie TSI Incorporated(anemometry, balometry, mierniki HVAC, pyłomierze) oraz FLIR Systems (kamery termowizyjne i mierniki). Oferujemy oczywiści

47

www.renexpo-warsaw.com


WYSTAWCY EXHIBITORS Hala-nr stoiska Hall-Booth No. Wystawcy Exhibitor

H1-A25

ENERGOBUD INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Zgrzebnioka 41-516 Chorzów Poland Tel: 0048-(0)-32-241-47-19 biuro@energo-bud.pl www.energo-bud.pl Firma budowlana specjalizująca się w przedsięwzięciach z zakresu OZE, która oferuje kompletną realizację inwestycji wraz z przygotowaniem potrzebnej dokumentacji technicznej i wykonawczej.

H1-Z1

H1-Z5

Marcin Mizgalski ul. Kisielewskiego 5h 05-123 Chotomów Tel: 0048-(0)-510-048-103 Marcin.mizgalski@gmail.com

Poland

EVrent.pl ul. Lazurowa 5 01-314 Warszawa Tel: 0048-(0)-22 290 44 62 bartek@grupaabramczyk.pl

Poland

www.renexpo-warsaw.com

48

www.evrent.pl


WYSTAWCY EXHIBITORS

reklama_własna_druk.indd 1

2016-02-23 15:28:01


CENA 10,00

ZŁ (W TYM

8 % VAT)

TEMAT

WYDANIA Czujniki

ROZMOW A 24

Urszula BizońŻaba, Alexan Punzenberge der r, COPA-DATA

do zadań

SPRZĘT

specjalnyc

h

I APA

RATURA Systemy pneumatyki 52 – przegląd nowości rynkowych

AUTOM ATYKA ISSN 2392-

1056

INDEKS

403024

AUTOMA TICON

Przewodnik po

targach

64

AUTOMATY

KAONLINE.P

L

3/2016

Pewność i jakość. 70 lat złą czy przem ysłowych

Han ®

Autoryzowany

dystrybutor

HARTING

AUTOMATYCZNIE

NAJLEPSI Z E S K A N UJ KO D I C Z Y TA J M A G A Z Y N „ A U T O M AT Y K A ” W W E R S J I N A TA B L E T Y * W Y D AW C A

P R Z E M Y S Ł O W Y I N S T Y T U T A U T O M AT Y K I I P O M I A R Ó W P I A P A L . J E R O Z O L I M S K I E 2 0 2 , 0 2 - 4 8 6 WA R S Z AWA

*APLIKACJA MOBILNA DOSTĘPNA NA PLATFORMY IOS ORAZ ANDROID

New website, latest offers, start saving… Subscribe and stay ahead of the game!

· GIS · GPS

July/August Volume 11 Issue 7

· CAD · REMOTE SENSING · PHOTOGRAMMETRY · SURVEYING · CARTOGRAPHY · IMAGE PROCESSING

Geoconnexion International Magazine

· BUSINESS GEOGRAPHICS

This month incorporating July/August 2012

The content that you can trust

SPOT THE DETAIL PLÉIADES 50 CM IMAGERY CAPTURES IT ALL ASIAN SPOTLIGHT GEO:INNOVATION BORDERLINE CASES IN GERMANY EDUCATION RISK MANAGEMENT

.50 Just £2 th a Mon

Print &ack p Online

The latest geoinformation serving the World

Online

pack

info@geoconnexion.com geoconnexion.com


Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej

DAIKIN ECH2O

- Brak ryzyka rozwoju bakterii lagionella - Brak osadzania się zanieczyszczeń - Efektywne zaizolowanie bufora - Współpraca z innymi źródłami ciepła - Możliwe podłączenie kolektorów słonecznych w systemie Drain back - Sprężarka regulowana inverterowo - Szeroki temperaturowy zakres pracy


Наш эксперт Лёха


STOISKO DLA CZASOPISM

MAGAZINES

Prasa Press

Stoisko prasowe Press stand

Stoisko prasowe Press stand

Stoisko prasowe Press stand

Stoisko prasowe Press stand

ARCHITEKTURA MURATOR ul. Dęblińska 6 04-187 Warszawa Tel: 0048-(0)-22-59-05-026 architektura@murator.com.pl

Poland Fax: 0048-(0)-22-590-52-89 www.architektura.muratorplus.pl

Energetyka Wodna ul. Skrajna 41a 25-650 Kielce Tel: 0048-(0)-518-304-194 biuro@energetykawodna.info

Poland Fax: 0048-(0)-56-46-49-643 www.energetykawodna.info

ENERGOELEKTRONIKA.PL ul. Puławska 34 05-500 Piaseczno Tel: 0048-(0)-22-70-35-291 marketing@energoelektronika.pl

Poland www.energoelektronika.pl

Euro-Media Sp. z o.o. miesiecznik Świat Szkła ul. Rosoła 10a 02-786 Warszawa Poland Tel: 0048-(0)-22-53-53-062 szklo@swiat-szkla.pl www.swiat-szkla.pl

www.renexpo-warsaw.com

54


STOISKO DLA CZASOPISM

MAGAZINES Prasa Press

Expert Media Sp. z o.o. Aleja KEN 95 02-777 Warszawa Poland Tel: 0048-(0)-22-678-37-30 Fax: 0048-(0)-22-679-71-01 k.selder@elektroinstalator.com.pl www.elektroinstalator.com.pl

Stoisko prasowe Press stand

Grupa MEDIUM Sp. z o.o. S.K. ul. Karczewska 18 04-112 Warszawa Tel: 0048-(0)-22-810-21-24 biuro@medium.media.pl

Stoisko prasowe Press stand

Lux Magazyn ul. Ludwika Solskiego 4a/14 52-416 Wrocław Tel: 0048-(0)-600-500-933 biuro@lednews.pl

Magazyn Biomasa ul. Polna 7 62-006 Kobylnica Tel: 0048-(0)-609-336-794 redakcja@magazynbiomasa.pl

Poland www.medium.media.pl

Stoisko prasowe Press stand Poland www.lednews.pl

Stoisko prasowe Press stand Poland www.magazynbiomasa.pl

55

www.renexpo-warsaw.com


STOISKO DLA CZASOPISM

MAGAZINES

Prasa Press

Stoisko prasowe Press stand

MEDIA CREATIONS ADAM HORDEJUK ul. Francuska 2 21-500 Biała Podlaska Poland Tel: 0048-(0)-83-342-32-63 info@media-creations.pl

Stoisko prasowe Press stand

Miesięcznik AUTOMATYKA Al. Jerozolimskie 202 02-486 Warszawa Tel: 0048-(0)-22-874-00-66 automatyka@piap.pl

Stoisko prasowe Press stand

Stoisko prasowe Press stand

MURATOR ul. Dęblińska 6 04-187 Warszawa Tel: 0048-(0)-22-590-50-01 murator@murator.com.pl

Poland www.automatykaOnline.pl

Poland Fax: 0048-(0)-22-590-54-44 www.murator.pl

Redakcja czasopisma „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja“, Wydawnictwo SIGMA NOT-Sp. z o.o. ul. Czackiego 3/5 p. 216 00-950 Warszawa Poland Tel: 0048-(0)-22-828-27-26 cieploogrzewwent@sigma-not.pl www.cieplowent.pl

www.renexpo-warsaw.com

56


STOISKO DLA CZASOPISM

MAGAZINES Prasa Press

Świat Obrabiarek i Narzędzi ul. Klikowska 101C 33-102 Tarnów Tel: 0048-(0)-14-62-66-852

Stoisko prasowe Press stand Poland

Wydawnictwo Cogiterra sp. z o.o. ul. Chłodna 64 00-872 Warszawa Poland Tel: 0048-(0)-22-416-43-07 kontakt@teraz-srodowisko.pl www.teraz-srodowisko.pl

Stoisko prasowe Press stand

Abrys Sp. z o.o. ul. Daleka 33 60-124 Poznan Tel: 0048-61 655 81 00 biuro@abrys.pl

Stoisko prasowe Press stand

Poland www.abrys.pl

PUBLIKATECH M.Kozińska A.Parzych Sp.j. ul. Bogumińska 12 /12 03-619 Warszawa Poland Tel: 0048-(0)-22-743-00-70-71 Fax: 0048-(0)-22-743-00-68 re@magazynfotowoltaika.pl www.magazynfotowoltaika.pl

57

Stoisko prasowe Press stand

www.renexpo-warsaw.com


Doradztwo rynkowe Marketing Public Relations


Publikatech

9/2015

ELEKTROTECHNIKA WYDARZENIA LUDZIE

cena 9,90 zł (w tym 8% VAT)

ISSN 1897-4376

Wydawnictwo branż y elektrotechnicznej

www.rynekelektryczny.pl

WIELKOPOLSKA PRZEWAGA Rozmowa z Grzegorzem Piątkiem, dyrektorem handlowym Lena Lighting SA

cena 16,50 zł (w tym 8% VAT)

ISSN 2083-070X

2/2015

magazyn

fotowoltaika

www.magazynfotowoltaika.pl

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ SERWISU JEST MOŻLIWA. PONIEWAŻ STAWIAMY NA SILNYCH PARTNERÓW. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://www.fronius.com/szkolenia-pv

Cover_fotowoltaika_Training_205x235_PL.indd 1

03.06.2015 13:33:06

ISSN 2082-9108

LED 15 zł (w tym 8% VAT)

nr 3/2015

www.akademialed.pl

Ocena efektywności energetycznej projektowanego oświetlenia drogowego Wpływ zmian wartości napięcia zasilania na parametry elektryczne opraw LED Finansowanie modernizacji oświetlenia

www.publikatech.pl


Renewable Energy Exhibition and Conference Group

We build bridges and open doors...

REECO® Group REECO Holding GmbH & Co. KG Postfach 1565 DE-72705 Reutlingen Tel. +49-7121-3016-0 holding@reeco.eu

REECO GmbH Unter den Linden 15 DE-72762 Reutlingen Tel. +49-7121-3016-0 redaktion@reeco.eu REECO Austria GmbH Josef-Schwer-Gasse 9 AT-5020 Salzburg Tel. +43-662-8226-35 info@reeco.at

REECO Poland Sp. z o.o. ul. Bartycka 22B/21A PL-00-716 Warszawa Tel: +48-22-266-02-16 info@reeco-poland.pl

REECO SRB d.o.o Petra Drapsina 33 RS-21000 Novi Sad Tel: +381-21-210-1898 info@reeco.rs

Renexpo Poland 2016 Katalog/catalogue  
Renexpo Poland 2016 Katalog/catalogue  
Advertisement