Page 1


www.sahinmedyagrup.com


SAYFA 4

AKTÝVÝTE

M. Sabri Dânâbaþ Aile, Toplum ve Birey... Ka K an a nd n dýrrm mayýn, Kanmayý sabri@gazeteyenimahalle.com

Aile, toplumun en küçük birimi olarak kabul edilmekte... Aile denince genellikle bir evde oturan anne ve baba ile, varsa onlarýn evlenmemiþ çocuklarý oluþturuyor. Bu tip aileye "çekirdek aile" diyoruz. Güzel bir tanýmlamadýr aile heryönüyle.. Çekirdek ailedeki çocuklarýn evlenmesiyle de yeni bir çekirdek aile ortaya çýkýyor. Ama aile sözcüðünün bundan daha geniþ anlamý da bulunuyor. Daha çok sayýda akrabadan oluþan birimi, hatta bir soyu ya da sülaleyi tanýmlamak için de aile sözcüðünü kullanýyoruz. "Aile" sözcüðü günlük dilde çok deðiþik gruplarý tanýmlamak için de kullanýlýyor. Örneðin "Hasan iyi bir aileydi" dendiðinde, Hasan'ýn sorumlu bir baba ve koca olduðu anlaþýlmakta.. Oysa birisi "Benim ailem Adana'dan gelmiþ" dediði zaman, annesiyle babasýnýn, hatta belki de dedelerinin Adana'da yaþamýþ olduðunu belirtirmekte. Bir baþkasý "Bu bir aile toplantýsýdýr" dediðinde, o toplantýda yalnýzca akrabalarýn bulunacaðý anlaþýlýyor. Bunlar amcalar, dayýlar, teyzeler, halalar, yeðenler ve evlilik baðýyla aileye katýlmýþ kiþileri oluþturuyor. Bütün bunlar bize, "aile" kavramýnýn her zaman evliliðe ya da ortak atalara dayalý iliþkileri kapsadýðýný göstermektedir. Çaðdaþ toplumlarda, yeni evlenen çiftler genellikle baba evinden ayrýlarak yeni bir evde yaþamaya baþlýyor. Oysa bundan yüz, iki yüz yýl önce yeni evliler, damadýn ya da gelinin ailesin yanýnda oturuyorlardý. Anne, baba, kýzlar, damatlar, oðullar, gelinler ve torunlarýn ayný çatý altýnda yaþadýðý böyle ailelere geniþ aile denilmekteydi. Bu gelenek, tarýma dayalý geleneksel yapýsýný koruyan birçok toplumda bugün de geçerliliðini sürdürmekte. Sanayileþmiþ çaðdaþ toplumlarda, özellikle kentlerde geniþ aileler yerini giderek küçük ailelere býrakmýþtýr. Anne, baba ve evlenmemiþ çocuklardan oluþan bu küçük ailelere çekirdek aile deniliyor. Çekirdek aile, yalnýz birey sayýsýyla deðil yapýsýyla da geniþ aileden çok farklý bir kavram. Çekirdek aile, kentlerdeki yaþam ve üretim koþullarýna baðlý olarak doðmuþtur. Kýrsal kesimde aile, çoðu kez bütün bireylerin birlikte çalýþýp birlikte ürettikleri ekonomik bir birimdir. Ama aile kentlerde bu özelliðini yitirir. Aile bireyleri, üretimin aile dýþýnda yapýlmasýndan dolayý, ev dýþýnda çalýþarak baðýmsýz hale geliyorlar. Bu durum, geniþ ailedeki katý alt-üst iliþkilerini ortadan kaldýrýyor ve ailede daha eþitlikçi iliþkilerin oluþmasýný saðýyor. Çocuklarýn bilgi ve beceri edinmelerini, toplumla bütünleþmelerini saðlama iþlevini üstlenen aile, bireyin geleceðinin bir parçasý oluyor. Birçok toplumda ailenin temelini evlilik oluþturuyor. Hemen bütün ülkelerde ailenin kurulmasý ve aile birliðinin bozulmasý yasalarla düzenlenmiþ durumda. Bugün birçok ülkede evlilikler tekeþlidir. Bu, evlilik baðýnýn yalnýzca bir erkek ile bir kadýn arasýnda kurulabileceði anlamýna geliyor. Bu tür evliliklere monogami denliyor. Oysa bazý ülkelerde bir erkek birden çok kadýnla, bir kadýn birden çok erkekle evlenebiliyor. Çokeþli bu tür evliliklere poligami denilmekte. Bir erkeðin birden çok kadýnla evliliðine poligini adý verilir. Bu tür evlilikte ayný evin içinde her kadýnýn kendi çocuklarýyla birlikte oturduðu ayrý birimler oluþmaktadýr. Bu geleneðe bazý Asya ve Afrika ülkelerinde, özellikle zenginler arasýnda yaygýn olarak rastlanýlýyor. Buna karþýlýk bazý toplumlarda, örneðin Hindistan'daki Toda'lar ve Nayar'lar arasýnda kadýnlarýn birden çok erkekle evlenmesi olaðan bir durum. Buna da poliandri deniliyor.

Ankara Büyükþehir Belediyesi Meclisi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüðü ile Ýmzalanan, 'Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme' Protokolünü Onayladý. Ankara Büyükþehir Belediyesi Meclisi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüðü ile imzalanan, 'Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme' protokolünü onayladý. Ankara Büyükþehir Belediye baþkanlýðýndan yapýlan açýklamaya göre, belediye meclisi, Baþkan Melih Gökçek baþkanlýðýnda toplandý

Belediye meclisi, Bent deresi ve Hisar Caddeleri ile Kevgirli Sokak arasýnda kalan Arkeolojik Sit Alaný'nda yapýlacak çalýþmalara iliþkin Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüðü ile yapýlan protokolü oy birliði ile kabul etti. Protokol gereði, 'Altýndað Ýlçesi Bentderesi Caddesi, Hisar Caddesi ve Kevgirli Sokak arasýnda kalan 1 ve 2. derece Arkeolojik Sit Alaný içerisindeki tüm yapý parsellerinin kamulaþtýrýlmasý, tahliye edilmesi, arkeolojik eser ve tescilli yapý haricinde kalan yapýlarýn yýkýlmasý, kazý çalýþmalarýna iþçi, araç, gereç ve gerekli ekipmanlarýnýn saðlanmasý, proje danýþmanlýk hizmet alýmý ve uygulama iþlerini' Büyükþehir Belediyesi yapacak Toplantýda CHP'li bazý üyeler, bölgedeki tarihi alanlarýn ortaya çýkarýlmasý ve biran önce restorasyonlarýn yap

yapilacak >>> Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü Damperli Kamyon Kiralanmasý iþi ihalesi 19.07.2010 tarihinde saat:09:30'da gerçekleþtirilecektir. Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü Çayyolu Prof.Ahmet Taner Kýþlalý Mah. 66-67-79-81 Adalar arasý park yapým iþi ihalesi 21.07.2010 tarihinde saat:09:30'da gerçekleþtirilecektir. Yenimahalle Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Çöp Konteyneri alýmý iþi ihalesi 10.08.2010 tarihinde saat: 10:30'da gerçekleþtirilecektir. Yenimahalle Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü Boya ve Boya Malzemeleri alýmý iþi ihalesi 16.07.2010 tarihinde saat: 09:30'da gerçekleþtirilecektir.

Not: Ýhaleler ile ilgili teknik þartname ve detaylý bilgileri Destek Hizmetleri Biriminden alabilirsiniz.

EMLAK DÜNYASI Oktay SAHIN - Ali AYYILDIZ

Yani aile kavramý toplum ve birey kavramlarý yaþadýðýmýz dünya üzerinde çok farklý anlamlar ifade ediyor. Her ne kadar farklý modellerde aile yapýlarý o l u þ t u r u l u r s a o l u þ t u r u l s u n ke n d i ö r f v e geleneklerimize göre tesis ettiðimiz kendi aile yapýmýz hepsinden çok daha uygun çok daha geçerli bir model. Ben bizdeki aile yapýmýzý çok seviyorum. Saðlýcakla kalýn, esen kalýn, hep sevgiyle kalýn..

ýlmasýný desteklediklerini belirterek, bölgedeki vatandaþlarla kamulaþtýrma bedelleri konusunda anlaþmazlýk yaþandýðýna dikkati çekti. Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek de vatandaþlarýn Hacý Bayram ve civarýnda kamulaþtýrma bedeli olarak normal deðerin en az 10 katýný istediklerini söyledi. Gökçek, 'Mübalaða etmiyorum 300-350 bin liraya rahatlýkla kamulaþtýrýlmasý gereken yere, vatandaþýn istediði para þu anda 3 milyon lira. Pazarlýk ediyorsun, 2 milyon liraya iniyor, aþaðý inmiyor. Olacak þey deðil. Yani inanýlmaz bir þey. Nasýl olsa proje yürüyor, ne koparýrsak kar, arzusu var' dedi.

GAZETE YENÝMAHALLE ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: Savaþ ÞAHÝN info@gazeteyenimahalle.com YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Ayþegül ÞAHÝN aysegul@gazeteyenimahalle.com GENEL YAYIN YÖNETMENÝ: M.Sabri DANABAÞ sabri@gazeteyenimahalle.com GRAFÝK / TASARIM & UYGULAMA Emrah AKYÖN grafik@gazeteyenimahalle.com HABER MERKEZÝ: Ragýp Tüzün Cadddesi 135/3 Y.Mah. / ANKARA Tel-Fax: (0 312) 343 38 48 Web: www.gazeteyenimahalle.com E-mail: info@gazeteyenimahalle.com

BASKI: Özkan Matbaacýlýk Gazetecilik San. ve Tic. Ltd. Þti. Ývedik OSB Güleryüz San. Sitesi 30. Cad. 538. Sk. No:62-64 Ývedik / ANKARA Tel.:(0 312) 395 48 91-92 Fax:(0 312) 395 48 93 1 yýllýk abone 90 TL. - 6 aylýk abone 60 TL. *KDV Hariçtir.

Yýl: 2 Sayý: 16 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 15 GÜNDE (1) BÝR KEZ YAYINLANIR BASIM TARÝHÝ: 16.07.2010 -Gazetemiz Basýn yayýn ahlâk yasasýna ve Meslek ilkelerine uyar -Yazarlarýn görüþleri kendi öz düþüncesini yansýttýðýndan yazýlan yazýdan yazan kiþi sorumludur. Gazetemiz Sorumlu tutulamaz -Sözleþmesi olmayan yazarlara ücret ödemez.

Adres : Damladol Sokak No:62/A (Ragýp Tüzün Cad. Ýþ Bankasý Arkasý) Yenimahalle / ANKARA Tel:0312 327 02 28 - 327 81 43 Gsm: +90 533 243 02 66 - 0506 649 97 37 emlakdunyasioktay@gmail.com

ISSN1309-2381 GAZETE YENÝMAHALLE BASILI METERYAL


M.E.B ÖZEL


M ÖZ .E.B EL

Ragýp Tüzün Cad. Miralay Nazým Bey Sokak. No:162 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 343 85 68-69 GSM: (0533) 745 99 39 www.karakayaetut.k12.tr


SPOR & GÜNCEL SAYFA 19

Milliler Uluslararasý Turnuvadan Madalya ile Döndü 7-10.Temmuz.2010 tarihleri arasýnda Fransa'da yapýlan Uluslararasý Fransa Açýk Turnuvasý'ndan Milliler toplamda 7 madalya ile döndü. 22 ülkeden 186 sporcunun katýldýðý Uluslararasý Turnuva'ya Türk Milli Takýmý 8 sporcu ile katýlmýþtýr. 10.Klas Bayan Takýmý'nda yarýþan Kübra Öcsoy ve Ümran Ertiþ Altýn Madalya alarak þampiyon oldu. 4.Klas Tekerlekli Sandalye Erkek Takýmý'nda Abdullah Öztürk ve Nesim Turan Bronz Madalya alarak 3. oldu. 3.Klas Tekerlekli Sandalye Kýz Takýmý'nda Kezban Çakýr ve Nergiz Altýntaþ Bronz Madalya alarak 3. oldu. Ferdi müsabakalarda 10. Klasta yarýþan Ümran Ertiþ kendi klasýnda 2. olurken Open'da Bronz Madalya alarak 3. olmuþtur. Ferdi müsabakalarda 7.Klasta Kübra Öcsoy Bronz Madalya ile 3. olmuºtur. Ferdi müsabakalarda 3.Klasta Nergiz Altýntaþ Bronz Madalya alarak 3. olmuþtur.

Dünya ªampiyonasý hazýrlýklarýna hýz veren ekip, Þampiyona öncesi yapacaklarý 3 kamp dýþýnda bir de Dünya Þampiyonasý Hazýrlýk kampýna katýlacak.

78 0312 330 38 93 0542 641 39 97 0542 336 96

'Ýyi Ekip,Ýyi Organize ve Motive Olmuþ Takým' Masa Tenisi Milli Takým Antrenörü Sayýn Ýlhami KILINÇKAYA sporcularýn ve tüm ekibin çok çalýþtýðýný,çok iyi motive olarak bu tunuvaya katýldýklarýný dile getirdi. Eksik sporcu ile katýldýklarý bu turnuvada beklentilerinin üzerinde baþarýlar elde ettiklerini söyleyen Kýlýnçkaya, 24.Ekim-4.Kasým tarihleri arasýnda Güney Kore'de düzenlenecek olan Bedensel Engelliler Masa Tenisi Dünya Þampiyonasý öncesi bu baþarýlarýn bütün ekibi motive ettiðini,daha da baþarýlý olacaklarýný kaydetti. Dünya ªampiyonasý hazýrlýklarýna hýz veren ekip, Þampiyona öncesi yapacaklarý 3 kamp dýþýnda bir de Dünya Þampiyonasý Hazýrlýk kampýna katýlacak.

Ankara Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekipleri hýrsýzlýk olaylarýnýn artmasýyla il genelinde bir çalýþma baþlattý. Yapýlan çalýþmalarda Çankaya, Yenimahalle, Sincan Keçiören ve Gölbaþý bölgelerinde evden nakit para, laptop, elektronik eþya hýrsýzlýðý yaptýðý belirlenen Lesgin A. ve Aytaç A. yakalanarak tutuklandý. Yakalanan þahýslan suç ortaklan Yýlmaz K. ile Gökhan A., Engin B., Mehmet Ali K., Doðan D., Hasan Ç., Süleyman B. ise kýsa bir süre sonra polis tarafirdan gözaltýna alýndý. Þahýslarýn ev ve iþyerlerinde yapýlan aramalarda çok sayýda laptop, elektronik eþya, ziynet eþyalan, saatler, koleksiyon paralan ve sahte kimlikler ele geçinldi. Zanlýlarýn yapýlan sorgusunda ve elde edilen kamera görüntülerinde Ankara genelinde çok sayýda eve girdikleri belirlendi. Þahýslann çaldýklarý ziynet eþyalan Çankaya'da kuyumculuk yapan ve çete üyesi olan Hasan C ve Süleyman B.'ye ait iþyerinde sattýklan anlaþýldý. Zanlýlar yine çalmýþ olduklarý elektronik malzemeyi ise elektronik eþya alýp satan Doðan B.'ye sattýklan kaydedildi. Þahýslann bu yöntemle yaklaþýk 500 bin TL haksýz kazanç elde ettikleri saptandý. Hýrsýzlara karþý önlem almayý unutmayýn Baþkent'te yaklaþýk 400 eve giren hýrsýzlarýn kullandýklan yöntem polis ekiplerini þaþkýna uðrattý. Çetenin, üyelerini Diyarbakýr'dan getirttiði belirlenirken, hýrsýzlarýn özellikle lüks apartmanlan tercih ettiði öðrenildi.

Þentepe Pamuklar Mah. Televizyon Cad. Ardan Sok. Þentepe Yol Aðzý No:14/C Þentepe / Yenimahalle / Ankara www.ankaradugunsalonum.com


Yenimahalle16  

www.sahinmedyagrup.com ISSN1309-2381 GAZETE YENÝMAHALLE BASILI METERYAL BASKI: Özkan Matbaacýlýk Gazetecilik San. ve Tic. Ltd. Þti. Ývedik O...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you