Page 1

ЙИСАТ УLА, АРТНАТ УLА, ХАНТЫ МИРЭВ НУПТАH ЯСАH! Яlаптаl тыlащ хутмет хатl 2001мет таl вуш эваlт этты питас

Российская Федерация ЯмалоНенецкий автономный округ

Вуlэh ёха – яlап закон зяйства хося муй нёх та иса lув оха вуllат. Там мосванна, прези дентэв ясаh сиран, lув партам сираlан наци ональный проект вер са. Муй симась сит на циональный проект? Муh катра пятилеткайт тайсув. Кашаh рупата тайты хоят вуйтас муй арат lувеl мосаl хyl веlтыя, муй арат мосаl мисъйиhк пустыя, муй арат хот оматтыя. На циональный проект lув иси хорпишак. Туп тата оlаhан артаlаlа муй верат шеhк атма манlат. Сяlта, ар но мас яха понман ну масlа муй сиран си вер нох аlамтыя. Ямас артаlам юпина йураh нэпек ханшlа, си ве

Тасяh ёх касlат тайман, верэн туhа сира манты ант питаl. Государства эваlт нё тап вохты мосаl. Си кеша, си вер нох аlамтыя понам хоятат вуllат. Lув антом туп партман вуllат вуlэh хоятата нёттыя, lув сельский хозяйства та lаh тэlан нох аlамты партман вуllат. Нянь торан энмаlты хоята та нётап верlат, мис энмаlты хоятата нётап верlат. Сельский хо

ран оха вуlты хоят понlа. Сяlта, вер еl хатаlтаты ураhан ох эсаllа. Сиhанся, вер нох пайтты сира си питlа рупиттыя. Мет оlаhан сельский хозяй ства верат нох аlамты постамат порайн тась на рупитты мохет хоl ты ёрэмиямат. Lув иси мет Россия хонмув юкана онтас ант вер ты хоятат. Округеван АПК хося рупитты ку сяйт си веран ясаh яс

тамеl юпийн каlаhаh хоятат иси националь ный проект lыпия ву сайт. Охна эсаlты пит сайт. Ястаса тасьна ру питты хоятат нёттыя мосаl закон ханштыя. Сяlта си закон хуват хоятlаl шимlаh мирата нёттыя. Войh мират, войlаl ки ушlат, вой lаl пиlан хоятlаl иси антома иlат. Си номас ин нумман, кусяя вуl ты хоятатан шеhк яма оша понман тайlа. Па хонмуватан Норвегияйн, Финляндияйн ищи вуlы тайlат. Сита тасян ру питты хоятат государ ства эваlт нётlайт. Вуlэн ки парl мушан, муй войн веllа – па рам войен патча охна

Клавдия Макарова верам хfр

Моlхатаl, курк ты lащ ихосьяhмет ха таlан, Валерий Фёдо рович Елескин округ Общественный палатая lоhам ху, ай мирхот пуншиlыйс, вуlэhта сяh ёха яlап закон артаlаты ураhан. Муй сират сита потарсайт сит эваlт еllы потар. Вутан яhхты хо ятlув, тасьна рупитты мохиlув там порайна тal сяхратан яhхlат. Си тумпина там монсь йис эваlт тайм вер, па сиран тайты ант рахаl. Шеhк мосаl хоята ар капартыя ка lаh рутмаlты ураhан. Исипа муйкем наh сита сём ушта, пуhаlта ки ант нётlайт, соlхос муй па шоши войт

сохаптаlайн. Вер ту hаптыя ох ки мосаl, охна кредит сира ма lайн. Наh туп вуlэн энмаlта па па вер эваlт аl нумаса. Муh хося ев па иса хаlэвтэв нумман тайlув. Яlпа ханшты закон, яма ки ханшlа, ант тэрматы ман, хаlэвтэв эваlт ант питlув нумастыя. Геннадий КЕЛЬЧИН ханшам потар

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Сергей Черкашин верам хfр

Газета №7 (685) Lапат хутмет (суббота), Курк тыlащ (февраль) 15мет хатl 2014мет таl

Айкеlат Карты юш таllэв

Хащам lапат, Дмитрий Кобылкин, Ямал губернаторэв, па Владимир Якушев, Тюмень губернатор, муh округ мувев ке ратман яhхсатан. Артаlасlан хоты камн сир промыш ленный объектат оматlайт. Lын Са бетта куртан устан, вантсаllан хоты ве рат манlат Бованен ково мувшув па мувъйиhк уlты ло тан. Ун потар ус хотсат ар сыр пор масат карты юш хуват Сабетта курта тутlыты, сиlта па еllы, щарс йиhк хуват тутаhхопатан лакки туты. Дмит рий Кобылкин ястас: «И пушан понам кар ты юш, Бованенково эваlт Карский щарс питар унты рахаl хуlамняl таllуh сыс понтыя. Си юш

таlаhа верты ураhан хутьяh миллиард соlкува мосмитаl». Там вер тумпина, питlа вертыя Ун Ас кат пелак питар эваlт ас шоппи понты норам лот. Итаl Пулhават пелак эваlт, киметаl па Lапатнаhк пелак эваlт. Норам верты юпийн, ас шоппи lу hантаlан машинайт яhхты питlат. Влади мир Якушев ясаh си ран ин там верты нор мат, таlты юшат иса мосты питlат. Тюмен ский область муван, сельский хозяйства ве рат шеhк яма верты питсайт. Ар нянь lат торн энмаllа, мис нёхи. Си lэтотат ты ныты таllыты юшат мосlат. Владимир Яку шев ястамаl, верты ве рат яма вертэт, таlаhа верты постам кеман уlтаl кашh верты вер.

Карты юш

Яlап хотата lоhlат Яlаптal тыlащ няльяh пеlа оlаhмет хатаlан, Яlап Урен гойна уlты хоятат кут эваlт, таlаh веть яh пеlа хут семья сора lыйты хотат эваlт, хув ант lый ты хотата lоhмеl. Иван Костогриз, Яlап Уренгой вош куся, яlап хотата lоhам хоятат иса мойlап ясаhан ястамаl, хот омтам хоятlаl ишак маl, яма па карка ма рупитмеl ураhан. Там порайн, Яlап Уренгойн, шfрс кем

сора lыйты хот хоlна уlтаl. Си кут эваlт, шупаl кем хотаl, ава рийныя lуhатlа, хоя тата симась хотатан уlтыя, шеhк ерамты порайн хоlна уlты ант рахаl. Яlап Уренгойн постаман уllа, там пуш, вет щfрс арат квадратный метра lо ват уlты хар вертыя, атам хотатна уlты хоятат па яlап хотата lоhты верытlат. ИА «СеверПресс» верам айкеlhан сиран КЕРАН Митры ханшас


2

№7 (685) Lапат хутмет (суббота), Курк тыlащ 15мет хатl 2014мет таl

Вахта памяти 2013 Тампуш яlап таl тыlащ 27мет хатаlан Петербург вошан ун ляль пора блокада сохнам вер lапатъяh таl постаса. Ленинград вош 872 хатl немщатан кертман лап уйман уса. Щи ляль харан кат миллион соlтан пармаl, ар пелак хоятэl интам унты нэмаl ант уйтlа, лоттам муваl антом. Петербург вош леп Синявинские высоты нэмпи мув уl. Щи муватан ляля сам вер эlты юхат ястаса, щита «ад» уlмаl. Синявин ские высоты ляль хара там порайн кашаh товиlуh по исковый отрядат яhхlат. Пулhават вош эlты няврэ мат щита ищи усат. Туняl товийн поисковый отряд няврэмат пиlан Максим Сан дрин яhхас, Пулhават вошан няlмет школайн ихощьяhмет классан lув утаlтыйl. Яhхам вераl эlты lув щиты потар тас: Пулhават вош эlты по исковый отрядан вожатыйт Андрей Евгеньевич па Стас Ибрагимов устан. Ма пиlэман и классан утаlтыты хуlам пох яhхсат, щит Артем Ди

денко, Никита Хапко па Эди яр Мухаметагимов. Ункер тыlащ 22мет хатаlан Lа патнаhк эlты Москва унты поездан мантсув, щиlта ищи поездан Петербург унты. Хон Петра воша вана ёхатмеван, Ржа станция хоща поезд эlты охаlсув. Щиlта муh лагерь унты машинайн мант сув. Щита ар лагерь верман ус, Россия муват эlты ёхтам няврэмат яха актащсат. Ки мет хатаl аlансахат ляль манам хара мантсув. Муh пиlэван сопровождающий хоят ус, нэмаl Михаил. Lув муhев ястас, уйтты патрон lув, пуляйт па па боеприпа сат, щитат иса поханты ве рытlат. Эlты куш харhайт сайт, lыпиlаl иса яlпат. Щаlта па ястысаюв, муван хырасты порайн, парам соl танат lов карат уйтlув ки, мохты айкеl верты мосаl. Оlаh хатl унт муван яhхсув. Щита унт lыпийн соlтанат лоттаман уllат, хой утща, хой па каматса хоятан яха. Тухаl тахайн юх пернайн lонщман уllайт. Каскайlаl оllат, нэмlаl ханшамат. Туп ар пелак лялян паратам соlтанат щиты щи муван

Пулhават вош эlты яhхам поисковый отряд

хащсат. Щишан, интам унты поисковый отрядат кашаh тови ляль манам харатан хирасlат. Хащам боеприпа сат яха акатlат, парам соl танат lовшукат ищи акат lыlаl, мортаh хоят хоlна нэмаl lэрамаl, щаlта щи арат таl хащам юпийн туhа щира мува лоттыlайт. Муh металлоискатель тайсув, моl

юхата тахартамат, щита ха ямат. И сапёрный лопатка муван уйтсув, воllы яlап, юх наlаl ищи таlаh. Щита таl мув лотые антом, хиртэ ван, карсар иса моlтыя хойl. Моlты снаряд ищипа эlпа питаl. Щиты муh оlаh хатаl щи лялясам хар хоща яhхсув. Муh пиlэван Новый Уренгой эlты поисковый отряд няврэмат ищи усат. Кимет хатl металлоискатель пиlан унт хуват яhхсув, снарядат, патронат акатсув. Хуlмет хатl Гайтолово курт воlа яhхсув, щи тутlысаюв. Ляль еlпийн ям lоват курт уlмаl, 61 двор. Немщатан таlаh тэlан шукатам, туп воронкайт хащмеl. Курт кимаlан паlшак таха уlмаl, высота. Щита ищи иса во

ронкаят па траншеяят. Щита муh хирассув па блиндаж уйтсув. Блиндаж lыпийн хуlам соlтан lовшукат уйт сув. И хоятэl кат метра мув иlпийн уlмаl, кимет воllы нуман. Щит муh пеhк lоват эlты артаlысlув. Череп lо ват ант хащмеl, хоlамеl. Итаl немщ уlмаl, lув ку тап кеман оlмаl. Сохlаl эlты артаlысlув, сопекат, каскайт хуват. Хахса тайм портси гарчик па документ нэпекат тайм кожаный сумочка щита уйтсув. И медальон уйтсув, туп lуhатты щир антом. И немщ медаль за ранение. Таhха, снаряд похнамтам юпийн щиты воронкая пит сат. Щи блиндаж хуlам хатl хирсэв. Щаlта па тахая мантсув, кал лота. Щита хащам пош канат акатсув. Хуlам ППШ, пистолетпулемёт Шпагина, па винтовкайт уйтсув. Хир ты lаварт, юхан лап энмам, lапатъяh таl манас. Хирман юх lэрат сэварты иса мосаl. Щита ванан сойм ус, мин Эдияр пиlан тохи мантса ман. Металлоискатель моlты моштас па сый верас. Хир ты питсаман. Хув каншсэ ман, щаlта ант похнамтам граната нох питас. Хота кепа ант хирlан, иса тэlыя пат рон па хоят lоват. Эlпа уlам отат актамат, мув иlпийн мет хоlна аршак хащмаl. Взрыв порайн муван лап питамат. Уйтам соlтанат монумент хоща лоттысайт. Батюшка поп ики ищи ус. Няlсоткем

ты карты уятаl ки, щащаl. Оlаh хатаl мув иlпийн са перный лопаткайт, противо газ, патронат уйтсув. Таlаh, ант эсlам патронат, грана тайт, миномётный минайт. Противотанковый мина уйт сув, ищи ант похнопмаl, щит пиlан шеhк хурыя уlты мосаl. Щаlта ар пулемёт ный лента, саперный лопат кайт. Муh еlпеван уйтам отат хоят муh уйтсув, щит хоl отрядат яха. Каматса хоят медальон пиlан уйтса, туп нэмlаl lуhатты щир антом. Щи монумент Синявинские высоты нэмпи харан уl, щит няlъяh километра Петербург эlты. Кашаh таl поисковый отрядат щи ёхтыlыlат. Муh щита яh хатl усув. 8 мая Петербурга ёхатсув, 9 мая Парад Победы щита вантсув. Каскайт па сапёрные лопат кайт муhев патан туты ма сайт. Щаха тата Пулhаватан музей верты номас уl, щи ураhан тусlув. Клавдия МАКАРОВА ханшам потар, Максим САНДРИН миям хfрат


3 «Полярный круг человечества» №7 (685) Lапат хутмет (суббота), Курк тыlащ 15мет хатl 2014мет таl

Кат щfрс кат хощъяhмет тal курк тыlащ яhмет хатаlан хfраh кни га «Полярный круг человечества» окружной Нацио нальный библиоте кайн презентаци яйн верса. Щимащ мойlапса Пулhават хоятата Анатолий Омельчук – Тюмень вош журналист, Юрий Неёлов – эко номический поли тика хуват рупит ты Совет Федера ции Комитет пред седатель па Сергей Лыкасов – телеопе ратор, версат. Кни гая верам катсот хfр кутан нэмаlт пораян нэпека ант верыlыйм хfрат уllат. Щимащ книга верты оlаhн Анатолий Омельчув номас понас. Ана толий Омельчук еlпи па ар нэпек Овс мув эlты хан шас, арсыр хfрат верас. Там нэпекаl верты lувеl нэпек ханшты, хfр вер

ван потрыет, верам па ханшам хfрат эlты ханшам по трат lуhатты». Юрий Неёлов ястаты щиран, щит книга кимет презентацияйl. Оlаh презентация Тюмень вошан вер са. Щи нэпек Швеция, Норвегия

хоната па Финлян дия президента мойlаса. Щи книга ве рам хоятат, Сибирь эlты масштабный проект верты но мас понтсат. Валентина РОХТЫМОВА ханшам потар па верам хfрат

Анатолий Константинович Омельчук па Юрий Васильевич Неёлов

ты хоятат нётсат. Щи презента цияя нэпек ханш ты, хfр верты, ханшты, айкеl ту ты хоятат, ашкуlа па студент няврэ мат актащисат. Щита хоятат Ана толий Омельчук па Юрий Неёлов уlап са эlты, lын lу хасlын па нэпек ураhан нопсат акатты щир эlты потарсат.

Анатолий Омель чук ястам щиран, хfр, номас, потар акатты ураhан тal эlты аршак пора манас. «Тами оlаh книга Полярный круг эlты. Ты потрат, нопсат хан шман уllайт, ар сыр хоятат пиlан уйтантыйм щират lэщатман уllайт. «Черномырдинская щука» па «Тунд ровая вахта» пот

ратан па щиран вантасlат тамщ ар хоятан уятты хо ятhан – Рем Вя хирев па Виктор Черномырдин» – ястас lув. Центр изуче ния Арктики эт нология сектор куща, филологичес кий наукайт док тор Наталья Цым балистенко ястас: «Нэпек нопса па ятты ураhан мосаl

Наталья Васильевна Цымбалистенко

Иван Григорьевич Истомин ханшом монщат няврэмата алиlысlув Александр Кулиш ёнтас. Lув аhкеl – Хуl ими Екатерина Дидюк ус, Ворhа ими па Надежда Конева ёнтас.

Округ культура хотн уlты Овс мув йис уlопса, йис верат шавиты Центр (Центр со хранения и развития народ ной культуры), хота куща нэhа Наталья Михайловна Башева рупитал, кашаh таl lуh Ямальские чтения веры lыйl. Там таl няврэмат хоща Округ санаторнолесной шко лая яhхсув.

Иван Григорьевич Исто мин курк тыlащн lапатмет хатаlн 1917 таllуhан Лор вош мувн Мужи вошн сэма питас. Ащеl хуl веlман уlмаl.

Шеhк ар нопсаh потар Иван Григорьевич ханши lыйс. Няврэмат юкана па ар потар, монщ lув хайс. Мужи вошн школайl етшом юпийн Пулhавта еllы утаl таты манас. Ур няврэмат, ханты няврэмат lув пиlаlн утаlтасат, lув пиllаl эlты ар монщ хуlлийс, щит иса нэпека ханшилысlы, щи юпийн щи монщат книгая актыlысайт. Муh, йис пи щат, йис уlопса шавиты Центран рупитты ёх, ям хувн номас вертсув, няврэмата Иван Григорьевич ханшом потрат, монщат алиlыты. Ин

там тal па Округ санаторно лесной школа няврэмат хоща яhхсув па монщат алиlысув. Монщ потарты нэ (Ли лия Морганова) няврэмата монщат монщас. Оlhа питы мойпар (Ребась Наталья) па нови мойпар (Екатерина Дидюк) эlты монщ потар тас, хоты lын кутыhа юван тастан, уlты таха аратыман. Няхты вой lынан катна тусlы па номасн понтсаllы. Щаlта мойпарhан lын кутэнан яма истан. Щаlта па и монщ няврэ мата алиlысув: “Муя хуlат йиhкан уllат?”. Хуl похие

Монщат вантмеl юпийн няврэмат па арсыр ёнта ёнтсат: “Мойпар хоща унта яhхсув”, “Вой веlты ёх па няхты войт”, “Соёп таllув”, “Юх таllув”, “Хуl веlты ёх”. Няврэмат, аматман, мон щат вантсат, ёнтсат, амамат щайт увсат. Нох питом няв рэмат мойlопсаят вусат: кни гайт, альбомат, ёнтотат. Надежда КОНЕВА ханшам потар, Наталья РЕБАСЬ верам хfрат


4

№7 (685) Lапат хутмет (суббота), Курк тыlащ 15мет хатl 2014мет таl

Ича (Селькуп монщ) (Монщ оlаh шупаl №6 (684) газетайн lуhтаlн)

Нёхиlын ухаl эlты lарпитсыlын. Пещ пелак устан, ун тут хот lыпиян версатан па кавартlатан. Ича вуlы тахтэт ёхи lоhаlсаllы па сораlты тахартсаllы. Ича хотаl канащ курт сыlан lойс. Хой муй щиран уl, иса канаща ныlа. Канащ вантаl: Ича хот тай эlты щи кем такан пусаh этаl. Канащ мит ёхlаl пеlа ястаl: – Яhхаты, вантаlан, муя Ича хот тай эlты щикем такан пусаh этаl. Канащ мит хуйhан, Аппон па Lуй, Ича хота мантсатан. Хот lыпия lоhксатан, вантlатан, ар тахты хот lыпиян тахартман уllа. Тут тайн нёхи кавараl. Шай инщсат, lэсат. Мантан еlпийн Ича ястас: – Ма вой веlты яhхсам, там lапат вуlы веlсам. Аппон па Lуй канащ хоща ху хаlмистан па ястыстан, Ича ар вуlы веlмаl. Ича lаям ус, lохlаl нох lоматсаllы па унта манас. Шушас, шушас. Сэр унта ёхтас. Хаlащ шияlас. Щита тут lэl па пусаh полыйl. Вана ёхтас па хуlатаl. Кат тур сый щащаl. По тарlатан, муй щиран канащ курт хоя тат антома верты. Нумаlмасlы хоты канащ эвеhан партман юпиян щи хаlащан истан. Нумасаl: «Канащ эвеhан, таhха, ликаh порнэ имеhана истан. Шэhк ар атам вер верты верытlатан». Ун антеl хоща ёхи манас. Устан, устан. Имоlты порайн тамщ атам вер этас: кашаh ат канащ куртан уlты хоятат ушlат, матты сэм сай отан туlайт. Канащ паlтамас, мит хуйhаllаl вохсаllы па ястаl: – Ича ма хощаем вохаlан, мосаh lув уятаl, хоlта хоятlув тапlат. Аппон па Lуй Ича хоща хухаl

мистан, хота lоhксатан. Ича инщасаl: – Муя ёхатсатан? – Канащан китсайман. Хоятlув кашаh ат шимlа иlат, хоlта манlат? Наh щи вер ант уятlэн? Ича потартаl: – Канащ кат эвеl антома истан. Lын кинмтак порнэ имия истан. Щит lын хоятат lоlамlаllын. Ма хащ lын хощайн ант питсам. Мит хуйhан канащ хоща мантсатан па ястастан, муйн Ичайн ястасайтан. Канащ lув хощайl Ича вохты партсаllы. Аппон па Lуй Ича хоща хухаlмистан. – Ича, канащ наhен lув хощайl вохlаllы. Хоl яха канащ хоща мантсат. Ка нащ ястаl: – Кашаh ат хоятlув ушlат. Ешавуl щах шимаl хоят хащаl. Мосаh наh верытlан муhев нётты? Щи ураhан ма наhен нэhа мет ай эвем маlэм. Ича кашащас канаща па хоятата нётты. Канащ пеlа ястаl: – Хоl хоятlан мет ун хота актаlан. Щи юпиян Ича ун ащеl вой веlты нётты lуhхаl тусlы па юш хура омассаllы. Канащ хот ова lапат lуhх омпсас. Ича па ампар пуhаlан аlты кещи пиlан иl ханемас. Ата иты питас… Ат кутпа ис, нэмаlты ант щащl, иса шитам. Щаlта моlты сый щащты питас, щит порнэ ими канащ хоятат ураhан иl. Порнэ ими Ича ун ащеl lуhх шияlасlы, аlэмасlы па уваlтас: – Муй наh тата кущайlы lойlан? Муя наh мосlан? Юш пуhlа вощкасlы па еllы шушаl. Хот пуhlа ёхтас, вантlаllы хот оваh lапат lуhх омасlат. Lый пеlаеl уваlтас: – Муй тата омасlаты? Хот сыlа хоl нёрщисты?

Lуhхат ястаlат: – Муй наh увlан? Lэllы муh омасlув, lэты lаhхаlаюв, мана ампара яhха, lэтот муhев тува. Щи юпиян муh наhен хот lыпия эсаllэв. Порнэ ими ампар хоща ёхтас. Щита Ичайн аlты кешийн охаl хоlты сэвар маса. Ампар пуhlа вощкаса. Ича па еllы шавиты омпсас. Еша пора хащас юш хуран па сый щащты питас. Ахой унт эlты этас па потараl: – Ахоlта опем манас, муя щи ху ват антом? Щит кимет порнэ ими иl. Ича ун ащеl ики lуhх шияlасlы, аlэмасlы па ляватты питас: – Яlап куща уятсан? Lавlы, мин наh кущаен ёхи lэlэман. Пуhlа lуhх юватсаllы. Хот пуhlа ёхтас. Хот сыlан lапат lуhх омасlат, хот сыlа нёрщисат. Порнэ ими уваl: – Муй тата омасlаты? Муя хот сыlа нёрщисты? Lуhхат ястыlат: – Ампар хоща мана, lэтот муhев тува. Муh тата и нэ китсув, lув па амуя ёхlы ант иl, муh lэты lаhхаlаюв. Порнэ ими ляватаl, щаlта ищипа ампар пеlа шушмас. Вантаl: опеl оlаl. – Муй тата оllан? Ар хоят ма такlэм lэсан па метсан? Хота хухаlмийс, аршак хоят lэты. Ича вана манас па аlты кешийн охаl хоlты сэвармисlы. – Вантаты, – ястаl Ича хоятат пеlа, – шэhк нелаhhан устан, таlаhтэlан хоятат lэстан. Муй арат атам муhев версатан. Порнэ имеhан яха понсайтан па ун тутаh шарытсайтан. Канащ ай эвеl Ичая нэhа масlы. Яма, иса lый кутlаlан нётман, еllы уlты питсат. Валентина РОХТЫМОВА рущ ясаh эlты толмащсаllы

Вой хfрат ванттыя мосlат Овкуртан музей уl. Сита хоятата ванттыя камн

Хfрат потарlат

хорпи вой хfр верман. Нынан ванты ураhан ин хуlам хfр поныlыlув. Там йисан, хоlся сэрак рахаl lыlаh вой шияlатыя. Куш кепа музея lоhlан па сита вантlан. Моса, ешавуl, lыlаh войl хоlна ант хащаl.

Охсар  лиса

Кунш  рысь

Кураhвой  лось Керан Митры ханшам ясhат па верам хfрат

Газета

«LУХ АВТ» Адрес редакции: 629008, ЯНАО, г.Салехард, ул. Подшибякина, 17 (34922) 46803, 46863 Е mail: luhavt@yandex. ru

Учредитель (соучредитель) Департамент внутренней политики ЯмалоНенецкого автономного округа (ЯНАО, г.Салехард, пркт Молодёжи, д. 9) Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАОЮгре и ЯНАО 19 апреля 2012 года Регистрационный ПИ № ТУ7200558

Тираж 700 Заказ 0054 Подписные индексы: на год  29925, на полугодие  84611

Газета вышла в свет 15 февраля 2014г. Подписано в печать 13 февраля 2014г. по графику: 17.00 фактически: 17.00 Газета выходит по субботам Цена годовой подписки 96 руб., в розницу не распространяется

Издатель Департамент внутренней политики ЯНАО (629008, Тюменская область, ЯНАО, г.Салехард, пркт Молодёжи, д. 9) Отпечатано в типографии ГУ «Северное издательство» (629008, г.Салехард ул. Ямальская, 14)

Главный редактор Кельчин Г.П.

7 лух авт  
Advertisement