__MAIN_TEXT__

Page 1

HOTEL AMAYA REEF 3* www.amayaresorts.com ñ HIKKADUWA

HOTEL GALWAY FOREST LODE 3* www.galway.lk ñ NUWARA ELIYA

SERENDIB HOTEL 3* www.serendibleisure.com ñ BENTOTA

HOTEL KANI LANKA 4* www.kanilanka.com ñ KALUTARA

HOTEL TREE OF LIFE 4* www.hoteltreeoflife.com ñ KANDY

HOTEL RIVERINA RESORT 4* www.riverinahotel-beruwela.com ñ BERUWELA

HOTEL DEER PARK 4* coloursofangsana.com ñ GIRATALE

HOTEL BENTOTA BEACH 4* www.cinnamorhotels.com/bentota ñ BENTOTA

HOTEL TEA FACTORY 5* www.aituenspencehotels.com ñ NUWARA ELIYA

HOTEL BLUE WATERS 5* www.bluewatersrilanka.com ñ WADDUWA

HOTEL TAJ EXOTICA 5* www.tajhotels.com ñ BENTOTA

HOTEL EARL’S REGENCY 5* www.aituenspencehotels.com ñ KANDY

HOTEL HERITANCE AHUNGALLA 5* www.heritancehotels.net/ahungalla ñ AHUNGALLA

HOTEL LIGHT HOUSE 5* www.aituenspencehotels.com ñ GALLE

HOTEL KANDALAMA BOUTIQUE DELUXE www.aituenspencehotels.com ñ SIGIRIYA

HOTEL PARK STREET BOUTIQUE DELUXE www.taruvillas.com ñ COLOMBO

HOTEL THE RIVER HOUSE BOUTIQUE DELUXE www.taruvillas.com ñ BENTOTA

HOTEL THE KANDY HOUSE BOUTIQUE DELUXE www.thekandyhouse.com ñ KANDY

HOTEL AMANGALLA BOUTIQUE DELUXE www.amanresorts.com ñ GALLE

HOTEL AªANWELLA BOUTIQUE DELUXE www.amanresorts.com ñ TANGALLE

HOTEL ELEPHANT CORRIDOR BOUTIQUE DELUXE www.elephantcorridor.com ñ SIGIRIYA

™ÚÈ §¿Óη HIGHLIGHTS 7 Ë̤Ú˜ / 5 Ó‡¯Ù˜ Colombo, Giratale, Sigiriya, Polonnaruwa, Kandy, Pinnawela, Kalutara

∆· ˘„›‰· Ù˘ ∫¸ϿÓ˘ 8 Ë̤Ú˜ / 6 Ó‡¯Ù˜ Colombo, Pinnawela, Kandy, Sigiriya, Nuwara Eliya, Thissamaharamaya, Kalutara

πÛÙÔÚÈÎfi˜ Á‡ÚÔ˜ ™ÚÈ §¿Óη 10 Ë̤Ú˜ / 8 Ó‡¯Ù˜ Colombo, Giritale, Sigiriya, Polonnaruwa, Kandy, Nuwara Eliya, Thissamaharamaya, Galle, Kalutara

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ ∞ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ñ π‰ÈˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·fi/ÚÔ˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ñ ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÍÂÓԉԯ›· ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜ ñ ¶ÚˆÈÓfi˜ ÌÔ˘Ê¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ñ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘, ÍÂÓ·ÁÔ‡ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ñ ŸÏ˜ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ȉȈÙÈÎfi mini van A/C, TOYOTA ‹ NISSAN ñ ŸÏ˜ ÔÈ Â›ÛÔ‰ÔÈ ÌÔ˘Û›ˆÓ Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ñ ∫·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ì ÁÈÚÏ¿ÓÙ˜ ñ ¢ÒÚÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ñ ŒÓÙ˘Ô ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ñ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÛÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ ºfiÚÔÈ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ñ ∂ÈϤÔÓ Á‡̷ٷ, ÔÙ¿ ‹ ÚÔÛˆÈο ¤ÍÔ‰· ñ Ÿ,ÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚËÙ¿ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜.


COLOMBO: ™ËÌÂÚÈÓ‹ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ™ÚÈ §¿Óη Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ªÔÓÙ¤ÚÓ· fiÏË Ì ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ¤ÓÙÔÓË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. ∂‰Ò ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ANURADHAPURA: ∏ ·Ú¯·›· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·fi ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ̤¯ÚÈ ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ∏ ·Ú¯·›· fiÏË, Û‹ÌÂÚ· ¯ÒÚÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ UNESCO, ıˆÚÂ›Ù·È ÈÂÚ‹ fiÏË ÛÙÔ ‚Ô˘‰ÈÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ϤÁÌ· ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ¤ÎÙ·ÛË 40 km2.

™À¡∆√ª∏ π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤Ó˜ ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙÔ 543 Ì.Ã. ∆fiÙ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Â‰Ò ÔÈ ™ÈÁÁ·Ï¤˙ÔÈ ·fi ÙËÓ πÓ‰›·. √ µÔ˘‰ÈÛÌfi˜ ‰È·‰fiıËÎÂ Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Û·Ó ıÚËÛΛ·. ∫·Ù¿ ÙÔ 1505, ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ Î·È ›‰Ú˘Û·Ó ·ÔÈΛ·. √È ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÎÏËÚ¿ ÛÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓ›˜. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÔÈ √ÏÏ·Ó‰Ô›, ÔÈ Èı·ÁÂÓ›˜ ËÁÂÌfiÓ˜ ¤Î·Ó·Ó Û˘ÌÌ·¯›· Ì·˙› ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ·fi ÛÎÏËÚÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ÔÈ √ÏÏ·Ó‰Ô› ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Î·È ¤‰ÈˆÍ·Ó ÙÔ˘˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÌÂٷ͇ ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È √ÏÏ·Ó‰›·˜, Ë ∫¸ϿÓË ¤Ú·Û ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·. ∆Ô 1802 ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠÂ›ÛËÌ· Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· Î·È ÙÔ ÓËÛ› ¤ÁÈÓ “·ÔÈΛ· ÙÔ˘ ÛÙ¤ÌÌ·ÙÔ˜”. ∏ ™ÚÈ §¿Óη ¤ÁÈÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙȘ 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1948, ·Ú¤ÌÂÈÓ fï˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ µÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙ›·˜. ∏ ∫¸ϿÓË ‹ fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ·ÚÁfiÙÂÚ·, ™ÚÈ §¿Óη (∂˘ÏÔÁË̤ÓÔ ¡ËÛ›), ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÒÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ÂͤÏÂÍ Á˘Ó·›Î· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ 1960, ÙËÓ ™Èڛ̷‚Ô ª·ÓÙ·Ú·Ó¿ÈÎÂ, Ë ÔÔ›· ¤Î·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÌÂÙ·Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ÛÙ‹ÚÈÍ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ÂÈÛ‹Á·Á ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ∫›ÓËÌ· ÙˆÓ ∞‰¤ÛÌÂ˘ÙˆÓ (Non-aligned Movement), ·ÏÏ¿, ΢ڛˆ˜, Î·È ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¿ÏÏ·Í ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ı¤ÛÈÛÂ Ó¤Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ∆Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ÚÈ §¿Óη ʤÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘.

∏ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ™ÚÈ §¿Óη (·ÏÈfiÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ∫¸ϿÓ˘) Â›Ó·È ÌÈ· ÓËÛȈÙÈ΋ ¯ÒÚ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙˆÓ πÓ‰ÈÒÓ Ì ¤ÎÙ·ÛË 65.610 km2 Î·È ÏËı˘ÛÌfi 20.743.000. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ™ÚÈ §¿Óη Â›Ó·È Ë fiÏË ∫ÔÏfiÌÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÛÙÔ ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· Â›Ó·È µÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ (61%), ÈÓ‰Ô˘ÈÛÙ¤˜ (21%), ̈·ÌÂı·ÓÔ› Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› (7%). √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ÁˆÚÁ›·. ¶·Ú¿ÁÔ˘Ó Ú‡˙È, ÁÏ˘ÎÔ·Ù¿Ù·, ·ÚÙfiηÚÔ˘˜, ÙÛ¿È (ÂÚ›ÊËÌÔ ÙÔ ÙÛ¿È ∫¸ϿÓ˘) Î·È ÎÔÎÎÔÊÔ›ÓÈΘ, ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈο Ë ÁˆÚÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È ·ÓÂ·Ú΋˜. ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Â›Ó·È ÙÔ ∫fiÙÙ (·ÁÁÏ. Sri Jayawardenepura), fï˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Â›Ó·È ÙÔ ∫ÔÏfiÌÔ. ∏ Â›ÛËÌË ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È Ë ÛÈÓ·ÏÂ˙È΋, ÂÓÒ ÔÌÈÏÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ Ë Ù·Ì›Ï Î·È Ë ·ÁÁÏÈ΋. ∆Ô ÓËÛ› ˘ԉȷÈÚÂ›Ù·È Û ÙÚÂȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: ∆Ô ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È ‰ÈÓfi. ™ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÌÈÎÚ¤˜ ‰ȿ‰Â˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÔÚÂÈÓÔ› fiÁÎÔÈ Ì ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ù· ‚Ô˘Ó¿ ¶ÈÓÙÔ˘ÚÔ˘Ù·Ï·ÁοϷ. ∂Âȉ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi (ÌÂٷ͇ 5Ô˘ Î·È 10Ô˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡), Ë ∫¸ϿÓË ¤¯ÂÈ Îϛ̷ ıÂÚÌfi Î·È ˘ÁÚfi. √È ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó›˜ Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË. ŒÙÛÈ, ÂÓÒ Ë ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÛÎÂ·Ṳ̂ÓË Ì ˆÚ·›· ‰¿ÛË, ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È ÌÈ· ÊÙˆ¯‹ ˙Ô‡ÁÎÏ·. ∏ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË. ∆Ô ÙÔ›Ô Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÚÁÈÒ‰Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË. ∏ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı›. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ÂÏ·ÈÔ˘ÚÁ›·˜, ‚˘ÚÛԉ„›·˜, ηÓÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î.¿. ∏ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û’ ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ë ¯ËÌÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚ˘¯Â›· ÁÚ·Ê›ÙË, ̛η˜ Î·È ÔχÙÈÌˆÓ Ï›ıˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È 15%. ∏ ∫¸ϿÓË ¤¯ÂÈ ÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÁÁÚ¿ÌÌ·ÙˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹˜ ∞Û›·˜.

ÃÚ‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ & Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË £¤ÛË: ∆Ô ÓËÛ› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ ∞Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜, ¡.∞. Ù˘ πÓ‰È΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘. ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÛËÌÂ›Ô Û‡˙¢Í˘ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ. °ÏÒÛÛ·: ∂˘Ú›· ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜. £ÚËÛΛ·: µÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ (61%), ÈÓ‰Ô˘ÈÛÙ¤˜ (21%), ̈·ÌÂı·ÓÔ› Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› (7%). flÚ·: +3,5 ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÂÚfi & Ê·ÁËÙfi: ∏ ÙÔÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ πÓ‰È΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ‰˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· (Ï·¯·ÓÈο, ¯fiÚÙ·, Ú‡˙È, ÎÚ¤·˜ Î·È „¿ÚÈ Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·Ú¿ÍÂÓ˜ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÁÔ‡ÛÙ· Û¿ÏÙÛ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ÊÚÔ‡Ù·). À¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó ∂˘Úˆ·˚΋ ηÈ, ÁÂÓÈο, ‰˘ÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi. ∏ÏÂÎÙÚÈΤ˜ Ú›˙˜ & Ù¿ÛË: ŸÏ· Ù· ÍÂÓԉԯ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ¤˜, ÔfiÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û·˜ Û˘Û΢¤˜ ¿ÊÔ‚·. ∆¿ÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È 230-240 Vt. AÓÙ·ÏÏ·Á‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ: ∆· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙ‹ÚÈ· Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ù· ηχÙÂÚ· ̤ÚË ÁÈ· Ó· οÓÂÙÂ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ·. ∂›Ó·È ·ÍÈfiÈÛÙ·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ (08:30 .Ì. - 09:00 Ì.Ì.) Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÈÛÔÙÈ̛˜ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ŸÙ·Ó ÎÔÈÙ¿˙ÂÙ ÙȘ ÈÛÔÙÈ̛˜ Ó· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÙÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜. ∞ÏÏ·Á‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Â›Û˘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÚ›Ô˘ 2%, Ù· ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ì ÚÔÌ‹ıÂÈ· 5-8%. ∆· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ì·Á·˙È¿ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS). ∆ËϤʈӷ: °È· Ó· ¿ÚÂÙ ÙËϤʈÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ ÚÈÓ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ‹ ÎÈÓËÙfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ó· ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÎÒ‰Èη Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ 0030. ∆ËϤʈÓÔ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÎÈÓËÙfi ÂÊfiÛÔÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈ·ÁˆÁ‹ (ÚÔÛÔ¯‹! ªÂÁ¿Ï˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ), ·fi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ηÚÙÔÙËϤʈӷ. √È ÙËÏÂοÚÙ˜ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì fiÛ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏ· Ù· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ ÔÏÏÒÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ. ¡fiÌÈÛÌ·: ∏ ƒÔ‡È· Ù˘ ™ÚÈ §¿Óη, Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓ˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ Ì ÙÔ ∂˘ÚÒ (1ú ÂÚ›Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 160 ÚÔ‡Ș, ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2008). ∫ϛ̷: ∆ÚÔÈÎfi Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·fi 25o C - 35o C, ̤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 29o C, Ë ÍËÚ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚË Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ª¿ÚÙË, Ë ˘ÁÚ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚË. ¶∂ƒπ√Ã∏ ∫ÔÏfiÌÔ ∫¿ÓÙ˘ Nuwara Eliya ªÂÓÙfiÙ·

π·Ó.-∞Ú. Max. Min. 22ÔC 30ÔC 17ÔC 31ÔC 14ÔC 21ÔC 24ÔC 32ÔC

ª·È.-∞‡Á. Max. Min. 30ÔC 24ÔC 29ÔC 21ÔC 18ÔC 16ÔC 33ÔC 25ÔC

™Â.-¢ÂÎ. Max. Min. 29ÔC 22ÔC 28ÔC 18ÔC 18ÔC 15ÔC 33ÔC 23ÔC

µ›˙· & ¢È·‚·Ù‹ÚÈÔ: ¢ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë µ›˙· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘. ∆Ô ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Ì·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∂Ó‰˘Ì·Û›·: ∫·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ·, Ì·˙› Ì οÙÈ ÈÔ ˙ÂÛÙfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘Ú¿ ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ù· ˘„›‰· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Nuwara Eliya. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ˘ËÚÂۛ˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜. ∆· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ·ÓÂ›ÛË̘ Ù·‚¤ÚÓ˜ ̤¯ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÚÂÛÙÔÚ¿Ó. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÏÏ¿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ì ‰ÈÂıÓ‹ Î·È gourmet ÎÔ˘˙›Ó·. ∏ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È Ù· ·Ú·Ïȷο ı¤ÚÂÙÚ·. ÀÁ›·: ∏ ™ÚÈ §¿Óη ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÈΛӉ˘ÓË ¯ÒÚ· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ οÔȘ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ‰ÂÓ ı· ÎÈÓ‰˘Ó¤„ÂÙ ·fi ‰È¿ÚÚÔȘ Î·È ÛÙÔÌ·¯Èο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

POLLONARUWA: ∏ ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·fi ÙÔÓ 11Ô ¤ˆ˜ ÙÔÓ 13Ô ·ÈÒÓ·. √ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ Pollonaruwa ÚÔÛʤÚÂÈ Î·ÏԉȷÙËÚË̤ӷ ÂÚ›È· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÙˆÓ 6.000 ÌÔÓ·¯ÒÓ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ıËÛ·˘Úfi ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Ï·ÍÂ˘Ì¤ÓÔÈ µÔ‡‰Â˜. KANDY: ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙˆÓ ‚·ÛÈϤˆÓ ™ÈÓ¯¿Ï·, ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿. ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Kandy Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Á‡Úˆ ·fi Ï›ÌÓË, ÂÓÒ ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÙ·È ·fi Î·Ù¿Ê˘ÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·Ï¿ÙÈ Î·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‚ÔÙ·ÓÈÎfi ΋Ô, ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔÓ πÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ¢ÔÓÙÈÔ‡, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ‚Ô˘‰ÈÛÙÈÎfi Ó·fi ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. SIGIRIYA: √ ‚Ú¿¯Ô˜ Sigiriya, ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÂÚ›È· ÂÓfi˜ ·Ú¯·›Ô˘ οÛÙÚÔ˘, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ ÙˆÓ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ. ∆Ô fiÁ‰ÔÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, fiˆ˜ ÙÔ ·ÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ, ı· Ì·˜ Û˘Ó·Ú¿ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘, ÙȘ ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ‚Ú·¯ÔÁڷʛ˜, Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ÛηϛÛÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ·ÂÚ›ÁÚ·ÙË Ê‡ÛË. MIHINTALE: ∆Ô ˘„›Â‰Ô “Missaka Pabbata” ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Mihintale ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÔÈÙ›‰· ÙÔ˘ ‚Ô˘‰ÈÛÌÔ‡ ÛÙË ™ÚÈ §¿Óη. ∂‰Ò ¤ÊÙ·Û·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ πÓ‰›· ÔÈ ‰È‰·¯¤˜ ÙÔ˘ µÔ‡‰· Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. DAMBULLA: ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ˆ˜ «Ô ¯Ú˘Ûfi˜ Ó·fi˜». ∞ÔÙÂÏ› ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜ ‚Ô˘‰ÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÁÏ˘Ù¿ ̤۷ Û ¤ÓÙ Û‹Ï·È·. ™˘ÓÔÏÈο ÂÚȤ¯ÂÈ 153 ·Á¿ÏÌ·Ù· µÔ‡‰·, 3 ·Á¿ÏÌ·Ù· ÙÔÈÎÒÓ Î·È 4 ·Á¿ÏÌ·Ù· ÈÓ‰Ô˘ÈÛÙÈÎÒÓ ıÂÔًوÓ. PIN¡AWELA: ∆Ô ÔÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô ÂÏÂÊ¿ÓÙˆÓ ÛÙÔ Pinnawela ȉڇıËΠÙÔ 1975 ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ¯Ù˘Ë̤ӷ ‹ ÂÁηٷÏÂÏÂÈ̤ӷ ˙Ò· Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ΤÓÙÚ· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ì ·ÚÈıÌfi ÂÏÂÊ¿ÓÙˆÓ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ 60. ¡UWARA ELIYA: ∏ ÔÌÒÓ˘ÌË fiÏË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¯Ù›˙ÂÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ˆ˜ ÙÔ ÔÚÂÛ›‚ÈÔ ı¤ÚÂÙÚÔ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜. ∞ÔηÏÔ‡ÌÂÓË Û‹ÌÂÚ· Î·È ˆ˜ «Ë ÌÈÎÚ‹ ∞ÁÁÏ›·», Ë fiÏË ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÔÈÎȷ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, ÂÚ›ÙÂ¯ÓˆÓ Î‹ˆÓ, ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ÂÈÚÚÔÒÓ Î·È Âı›ÌˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ·ÏÂÔ‡‰ˆÓ, ÙÔ fiÏÔ, ÙÔ ÎÚ›ÎÂÙ Î·È ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈ΋ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ·Ó›‰·˜ Î·È ¯ÏˆÚ›‰·˜. ∂£¡π∫√π ¢ƒÀª√π (HORTON PLAINS, MIRIYA, YALA): ∆· ÂıÓÈο ¿Úη Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¤ÓÙÔÓË ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ›‰Ë ÙÔÈ΋˜ ·Ó›‰·˜ Î·È ¯ÏˆÚ›‰·˜. ¶ÂÚȤ¯Ô˘Ó ˙Ô‡ÁÎÏ·, ·Ú·Ï›Â˜, Ï›ÌÓ˜ Î·È ÔÙ¿ÌÈ·, ÂÓÒ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ∂‰Ò ‚ÈÒÓÔ˘Ó ¿ÁÚÈÔÈ ∞ÛÈ·ÙÈÎÔ› ÂϤʷÓÙ˜, ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔÈ, ·ÁÚÈfi¯ÔÈÚÔÈ, ÓÂÚÔ‚Ô‡‚·Ï· Î·È ÏÂÔ·Ú‰¿ÏÂȘ. GALLE: ∆Ô Galle ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ηٿ ÙË ¯Ú˘Û‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ˘ÂÚı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂˆÓ Î·È ‚·ÛÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÂÌÔÚ›·˜. ™‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ‰È·ÙËÚË̤ÓÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ ·ÔÈÎȷ΋˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÛÙËÓ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›·. ∏ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ, Ô˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÚÔÛٿ٢·Ó ÙËÓ fiÏË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·Ù¤˜, ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÏ·Ó‰È΋ ·ÔÈÎȷ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ. BENTOTA, HIKKADUWA, WADDUWA, KALUTARA: ∆· ‚·ÛÈο ı¤ÚÂÙÚ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ fi¯ıË ÙÔ˘ ÈÓ‰ÈÎÔ‡ ˆÎ·ÓÔ‡. ¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÛÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó Ì ı¤· Ù· Á·Ï¿˙È· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜, οو ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÎÎÔÊÔ›ÓÈΘ Î·È ¿Óˆ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ï¢ÎË ¯Ú˘Û‹ ·ÌÌÔ˘‰È¿. ∞ÔÙÂÏ› Â›Û˘ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÛÔÚ Î·È ÂȉÈο ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ı·Ï¿ÛÛÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘¤ÚÔ¯ˆÓ ÎÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓÒÓ ˘Ê¿ÏˆÓ. ∆Ë Ó‡¯Ù· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ¯ÔÚfi Î·È ÁϤÓÙÈ ÛÙ· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ÎÏ·Ì.

Profile for Red elephant

Σρι Λάνκα  

Σρι Λάνκα  

Advertisement