__MAIN_TEXT__

Page 1

∂͈ÙÈο

Ù·Í›‰È·


°˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜; ∂›Ó·È ÌÈ· ı¤ÛË Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÎÙ¿ fiÏÔ Î·È ÂÚÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¤ÓıÂÚÌÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜. °È·Ù› fi¯È; ª‹ˆ˜ ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ıˆÚԇ̠ÁÓˆÛÙ¿, ‰ÂÓ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ; °È’ ·˘Ùfi ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ì·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È «ƒ·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘». ¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜, Âȉ˘ÏÏÈ·ÎÔ‡˜ Î·È Û·ÁËÓ¢ÙÈÎÔ‡˜, Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ˘„ËÏfi ۤڂȘ. ª·Ï›, ™ÈÁηÔ‡ÚË, ª·Ï‰›‚˜, ∆·¸Ï¿Ó‰Ë, §ÔÌfiÎ, ª·Ï·ÈÛ›·, ∫›Ó·, ™Â¸¯¤ÏϘ, µÈÂÙÓ¿Ì, ∫·ÌfiÙ˙Ë, µÈÚÌ·Ó›·, ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· Î·È °·ÏÏÈ΋ ¶ÔÏ˘ÓËÛ›·. ªÂ ÛÔ˘‰‹ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ÂÙÔÈÌ¿Û·Ì ÙÔÓ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ Î·È ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ Î·È Ù˘ ·Ú¤·˜ Û·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ͯÓԇ̠fiÙÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· Î·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ. ∆·Íȉ¤„·Ì ÛÙËÓ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹, ÂÈÛÎÂÊı‹Î·Ì ¿ÌÔÏÏ· ÍÂÓԉԯ›·, Û˘ÁÎÚ›Ó·Ì ÙÈ̤˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜, Û˘Ó‰˘¿Û·Ì ÒÚ˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜ Û ÂÛ¿˜, ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜. °È·Ù› ÂÛ›˜ Ì·˜ ηٷٿͷÙ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ӷ Û·˜ ÎÚ·Ùԇ̠˘Í›‰· Û ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›Û·ÌÂ Î·È Û fiÛ· ¿ÏÏ· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∆Ô ª·Ï› ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ë ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙË µfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·. º¤ÙÔ˜ ÙÔ ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈÔ ÓËÛ› Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Û ÔÈÎÈÏ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÁÒÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ ª·Ï› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ Â͈ÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È Ù· ·̷ٷ ÙÔ˘ wind surfing. ∂›Ó·È Ë ˙Ô‡ÁÎÏ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì ٷ extreme sports Î·È ÙȘ ÓÙfiȘ Ê˘Ï¤˜, Ù· ı¤ÚÂÙÚ· Ì ÙËÓ ··Ú¿ÌÈÏÏË ÊÚÔÓÙ›‰·, ÎÚ˘Ì-

̤ӷ ÛÙËÓ ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÙȘ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì ٷ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚ· Á‹‰· ÁÎÔÏÊ. ¢ÂÓ Ì·˜ ·ÚΛ fï˜ ÌfiÓÔ ÙÔ ª·Ï›. ∏ ª·ÓÁÎfiÎ, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Í·Ó¿ Û·Ó ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÈÎfi ¯ÚÒÌ·, ˘„ËÏfiÙÂÚË ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ¤Î·Ó·Ó Í·Ó¿ ÙËÓ ª·ÎÁÎfiÎ ÙÔ Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ Ù˘ ∞Û›·˜. ∏ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏ˘ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙ·È Û·ÁËÓ¢ÙÈο Ì ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌfi Î·È ÙË ‚Ô˘‰ÈÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ, Û ¤Ì·˜ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜, ÙË Ì·Á›· Ù˘ Ê˘Á‹˜. ∆Ô ¶Ô‡ÎÂÙ Ì ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û· Ì·ÁÓ‹Ù˘. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ôχ ηϿ Ò˜ Ó· Û‚fiÌ·ÛÙ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ·ÚÎԇ̷ÛÙ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙ˘›· ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. £· Û·˜ Û˘ÓÔ‰¤„Ô˘Ì Û ͤÊÚÂÓ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¶Ô‡ÎÂÙ, ·ÏÏ¿ Î·È ı· Û·˜ ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ì ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ȉȈÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ı¤ÚÂÙÚÔ˘, ·ÚΛ Ó· ÙÔ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ∫·È ‚¤‚·È·, ‰È·ÙËÚԇ̠ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Ô˘ ηıÈÂÚÒÛ·ÌÂ. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ì·˜ Â›Ó·È Î·Ù’ ¢ı›·Ó ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ì ÙËÓ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Singapore Airlines Î·È ÙËÓ Thai Airways Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Aegean Airlines Î·È Û·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÔ˘Ì ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2007 Ì ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Û οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∂Û›˜ ۯ‰ȿÛÙÂ Î·È ÔÓÂÈÚ¢Ù›ÙÂ. ∆· ˘fiÏÔÈ· ·Ê‹ÛÙ ٷ ÛÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Â͈ÙÈο Ù·Í›‰È·.

¶¿ÓÙ· ÈÛÙÔ› Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ù·ÍÈ‰Â˘Ù‹ ∆Ì‹Ì· ∂͈ÙÈÎÒÓ ∂ΉÚÔÌÒÓ


2 °ÂÓÈΤ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 4 °·Ì‹ÏÈ· Ù·Í›‰È· 8 ª·Ï›... ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ ·ÚÌÂÓ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi

20 ™ÈÁηÔ‡ÚË... fiÙ·Ó Ë ‰‡ÛË Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ 22 ª·ÓÁÎfiÎ... Ë ·Ú¯fiÓÙÈÛ· Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜

32 ∫›Ó·... ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ì ·ÚÔ˜ 34 ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ... Ó¤· Ìfi‰· 36 ª·Ï·ÈÛ›·... ÔÈÎÈÏfiÌÔÚÊÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

10 ∂ΉÚÔ̤˜ - ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ - ÂÚÈ¤ÙÂÈ·

26 ¶Ô‡ÎÂÙ... ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜

39 ª·Ï‰›‚˜ ... ËÚÂÌ›· Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË

12 ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÍÂÓԉԯ›· -

30 ™·ÌÔ‡È... ͯˆÚ›ÛÙ ٷÍȉ‡ÔÓÙ·˜

ÛÙ· ÈÔ ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘

ȉȈÙÈΤ˜ ‚›Ï˜ 18 §ÔÌfiÎ... ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜

ÛÙÔ ÈÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÓËÛ› Ù˘

42 ™Â¸¯¤ÏϘ... Â›ÁÂÈÔ˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜

∆·¸Ï¿Ó‰Ë˜

*

∂∫¢√™∏ 2007 - 2008 ∂͈ÙÈο ∆·Í›‰È· ∞Û›· - Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹


Afi ÙÔ 1999 ηÈÓÔÙÔÌԇ̠ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ fiϘ Ì·˜ ÙȘ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â͈ÙÈ΋ AÛ›·, Õˆ AÓ·ÙÔÏ‹ Î·È A˘ÛÙÚ·Ï›· ·fi £E™™A§ONIKH. E›Ì·ÛÙÂ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ÊÚÔÓÙ›Û·Ì ÁÈ· ÙËÓ È‰·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ B. EÏÏ¿‰·˜. TÒÚ· ϤÔÓ ·Ó·¯ˆÚԇ̠ÁÈ· Ù· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ Ù·Í›‰È· Ì·˜, ·fi fiÏË ÙËÓ E§§A¢A (X·ÓÈ¿, HÚ¿ÎÏÂÈÔ, Iˆ¿ÓÓÈÓ·, K·‚¿Ï·, AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË Î·È fiÏË ÙË ÓËÛȈÙÈ΋ EÏÏ¿‰·) ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ Û·˜ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ì ÙËÓ . ÕÏÏË ÌÈ· ηÈÓÔÙÔÌ›· Ô˘ Ì·˜ οÓÂÈ ·Ï¿ Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ì ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚԇ̠¤Ó· ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

Œ¯ÔÓÙ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ȉȷ›ÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È fi¯È Û ·Ϥ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜, ‰È¢ڇÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ù·ÍȉÈÒÓ.

™E O§A MA™ TA TA•I¢IA ¶PO™ºEPOYME 1. ¶TH™EI™ - AEPO¶OPIKA EI™ITHPIA AÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ SINGAPORE AIRLINES, THAI AIRWAYS, Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ Ó·‡ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙËÓ BUSINESS CLASS. 2. Y¶HPE™IE™ TO¶IKøN ANTI¶PO™ø¶øN ™Â ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Õˆ AÓ·ÙÔÏ‹˜ Î·È Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÙ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› Ì·˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ı· Û·˜ ηψÛÔÚ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ı· Û·˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ·. £· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ Î·È ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›ÙÂ.

5. •ENO¢OXEIA - I¢IøTIKE™ BI§E™ MÂÙ¿ ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓ‹ Ì·˜ ›ڷ ÛÙ· Â͈ÙÈο Î·È Ì·ÎÚÈÓ¿ Ù·Í›‰È· Ù˘ AÛ›·˜ Î·È Ù˘ Õˆ AÓ·ÙÔÏ‹˜ ÂϤÁÍ·Ì ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈο fiÏ· Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ۋÌÂÚ· Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÁÁ˘Ëıԇ̠ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÙÔ service ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. EÛ›˜ ·Ï¿ ‰È·Ï¤ÍÙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·¤ÚÈÙË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ Ritz Carlton, ÛÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Le Meridien, ‹ ·ÎfiÌË Î·È ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÔÓÂÈ4. °EYMATA ™Â fiÏ· Ù· ÍÂÓԉԯ›· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÂÈ- ÚÂ̤Ó˜ ȉȈÙÈΤ˜ ‚›Ï˜. ÏÂÁ̤ÓÔ ÚˆÈÓfi ÌÔ˘Ê¤ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ù‡Ô˘. °È· Ù· ˘fiÏÔÈ· Á‡̷ٷ Ó· Û˘Ì‚Ô˘- 6. TA•I¢IøTIKA ENTY¶A-XAPTE™ §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË, Û·˜ ·Ú·‰›ÓÔ˘Ì Ï‡ÂÛÙ ÙÔÓ ÙÈÌÔηٿÏÔÁfi Ì·˜. fiÏ· Ù· Ù·ÍȉȈÙÈο Û·˜ ¤ÁÁÚ·Ê· Ì·˙› Ì ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ 3. METAºOPE™ A¶O/¶PO™ AEPO¢POMIO AÎfiÌË Î·È Â‰Ò ‰È·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ. ŸÏ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·fi/ÚÔ˜ Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ȉȈÙÈο jeep ‹ mini van Î·È fi¯È ̠ψÊÔÚ›·. ŒÙÛÈ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÔÈfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi Ù·Í›‰È. ŸÏ· Ù· jeep ‹ mini van Â›Ó·È ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ·, Ì Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ô‰ËÁfi.

ÂÈÛΤÙÂÛÙÂ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ Ù·Í›‰È Û·˜. 7. EK¢POME™ - •ENA°H™EI™ ŸÏ˜ ÔÈ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÂΉÚÔ̤˜ - ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ȉȈÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, jeep ‹ mini van. E›Ó·È ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ô‰ËÁfi η Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ÍÂÓ·Áfi. EȉÈο ÛÙÔ M¶A§I fiϘ ÔÈ ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ Ì·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· EÏÏËÓÈο. 8. ºI§O¢øPHMATA - AX£Oº√PIKA ™Â fiϘ ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ ÚÔ˜ ÙËÓ AÛ›·, Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÊÈÏÔ‰ˆÚËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÔÛfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 20 ú ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ.

TA•I¢EæTE TøPA KAI ¶§HPø™TE ™E 4 ATOKE™ ¢O™EI™ * ™·˜ ‰›ÓÔ˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Â͈ÊÏ‹ÛÂÙ ÙÔ Ù·Í›‰È Û·˜ Û 4 Ú·ÁÌ·ÙÈο ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ VISA & MASTER CARD 2

* H ÚÔÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜


Afi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1999 ‰‡Ô ÁÚ·Ê›· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ì ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ÍÂÓԉԯ›· 5 ∞™∆∂ƒø¡ ÙÔ˘ ª¶∞§π: ñ ™ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô LE MERIDIEN RESORT ñ ™ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô CONRAD BEACH NUSA DUA

ŸÏ· Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ Â›Ó·È ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÙ ÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙËÓ

Â͈ÙÈ΋ π¡¢√¡∏™π∞.

EÌ›˜, οÓÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Â͈ÙÈο Û·˜ Ù·Í›‰È·.

3


º¤ÙÔ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› Ì·˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì·Á¢ÙÈο Á·Ì‹ÏÈÔÈ.

ª·Ï›, ¶Ô‡ÎÂÙ, §ÔÌfiÎ, ™·ÌÔ‡È, ª·ÓÁÎfiÎ, ™ÈÁηÔ‡ÚË, µÈÚÌ·Ó›·, ª·Ï‰›‚˜, ™ÚÈ §¿Óη, ∫·Ú·˚‚È΋, °·ÏÏÈ΋ ¶ÔÏ˘ÓËÛ›·, ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· Î·È ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÛ¿˜, ÙÔ˘˜ Ó¤ÔÓ˘ÌÊÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ ̤ÏÈÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ˙ˆ‹ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÙÂ, ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. °È·Ù› ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ Á·Ì‹ÏÈÔ Ù·Í›‰È ‰›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·Û›· ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙˆÓ ÓÂÔÓ‡ÌʈÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù˜ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·. ∞fi ʤÙÔ˜ ÏÔÈfiÓ ¤¯Ô˘Ì ÚԂϤ„ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ Á·Ì‹ÏȘ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ οı ¢Â˘Ù¤Ú·, ∆Ú›ÙË Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË. ¡·È, ÔÈ ÓÂfiÓ˘ÌÊÔÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó È· ÙÔ Á·Ì‹ÏÈÔ Ù·Í›‰È ͯˆÚÈÛÙ¿ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÁÎÚÔ˘, fi¯È ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ‚¿˙Ô˘Ì Û ·ÔÌfiÓˆÓÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù›, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ Á·Ì‹ÏÈÔ Ù·Í›‰È ÎÚ‡‚ÂÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ¯¿ÚË ÛÙ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ì ÚÔÓÔ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈfi·ÓÙÚÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜. ∫·È fiÙ·Ó Ï¤Ì ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ. ªÂ ÙÔ Ô˘ ı· ‚ÚÂı›Ù ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û·Ì¿ÓÈ·, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ӈڛÙÂÚ· ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂȉÈο ÂÛ¿˜, ÙÔ˘˜ ÓÂfiÓ˘ÌÊÔ˘˜. ∫·È ‚¤‚·È· ¤¯Ô˘Ì ÚԂϤ„ÂÈ Ó· ηı›ÛÂÙ Û ‰ÈϤ˜ ı¤ÛÂȘ ÌfiÓÔÈ Û·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û·˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˜. ∫·È Ôχ ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÂÙ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜, ¤¯Ô˘Ì ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Ì·˜ Ó· Û·˜ ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ Î·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ. ∂ΛÓÔÈ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· fiÏ·, ÂÓÒ ÂÛ¿˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ› Â›Ó·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÁÈ· Ó· Û·˜ ηψÛÔÚ›ÛÔ˘Ó, Ë ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ ÂÙÛ¤Ù· ÁÈ· Ó· ÊÚÂÛηÚÈÛÙ›ÙÂ Î·È ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· Ó· ‰ÚÔÛÈÛÙ›ÙÂ. ™ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô - fiÏ· ÂÓÙ¿ÛÙÂÚ· - Ô Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘ ̤ÏÈÙÔ˜ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û ¤Ó· DELUXE KING ROOM, ÁÈ·Ù› Ô ¤ÚˆÙ·˜ ‰Â ¯ˆÚ¿ Û η̷ÚԇϘ. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë Û·Ì¿ÓÈ·, Ù· Â͈ÙÈο ÊÚÔ‡Ù·, ÙÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È· Ì¿ÓÈÔ, Ë Á·Ì‹ÏÈ· ÙÔ‡ÚÙ· Î·È Ù· ÚÔ‰Ô¤Ù·Ï· Ô˘ οÓÔ˘Ó Ì·Á¢ÙÈ΋ ÙËÓ ÚÒÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ fiÙÈ ÚԂϤ„·Ì ¤ˆ˜ Î·È Ì¿ÙÏÂÚ, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘. °È·Ù› ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ͷӷ›, ÔÈ Ù·ÍȉȈÙÈΤ˜ Ì·˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ÌÈ· Î·È ·˘Ù‹ οÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙË ‰È·ÊÔÚ¿.

4


∏ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË Ì¤Ú· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜! ∫·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÁÈ· ÙÔ Á·Ì‹ÏÈÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ ª·Ï›! ∆Ô ÓËÛ› ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Î·È Ù˘ Ô›ËÛ˘, ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ, ÙÔ˘ Á¤ÏÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ıÂÒÓ Î·È ËÚÒˆÓ.

°È· ȉ·ÓÈÎfi Á·Ì‹ÏÈÔ Ù·Í›‰È, ‰È·Ï¤ÍÙ ÙÔ ª·Ï›. ∞Ê‹ÛÙ ̷˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ̤ÏÈÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ·˜ Û·˜ ˙ˆ‹˜... ...Î·È ·Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ÓÈfi·ÙÚÔÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÓÂÒÛÂÙ ÙË Û¯¤ÛË Û·˜ ‹ ·Ï¿ Ó· ¯·Ú›Ù ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ Û·˜ ÛÙÔ ª·Ï›!

*

Ï›ÛÙ· Á¿ÌÔ˘...

∏ Ï›ÛÙ· Á¿ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ¿ÂÈÚ· ‚·˙¿ÎÈ·, ηÊÂÙȤÚ˜ Î·È ÌÈÎÚÔÛ˘Û΢¤˜ Ô˘ ‰Â ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ۯ‰fiÓ ÔÙ¤. ∞ÓÙ› ÁÈ· ÌÈ· ·‰È¿ÊÔÚË Ï›ÛÙ· Á¿ÌÔ˘ Ì ‰Âο‰Â˜ ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÂÏ¿Ù ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ Î·È ÂÙÔÈÌ¿ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Û·˜: ÔÚÁ·ÓÒÛÙ ̷˙› Ì·˜ ÙÔ Á·Ì‹ÏÈfi Û·˜ Ù·Í›‰È. √È Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Û·˜ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÒÛÙ ӷ Û·˜ Ì›ÓÂÈ ÙÔ Á·Ì‹ÏÈÔ Ù·Í›‰È ·Í¤¯·ÛÙÔ. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ¿ÂÈÚ˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› fiÏÔÈ ÂÚÂıÈÛÙÈÎÔ›, ÁÂÌ¿ÙÔÈ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÙÂ. ∫¿ÔÈÔÈ ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÙÂ Ë Ï›ÛÙ· Á¿ÌÔ˘ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ Ó· Û·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Â͈ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È ÙÔ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ øηÓÔ‡, ¿ÏÏÔÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ‹ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÂÓÒ Û›ÁÔ˘Ú· οÔÈÔÈ ı· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÌÈ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋. ∏ Ï›ÛÙ· Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜ ¯ˆÚ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ extreme ÓÂfiÓ˘ÌÊÔ˘˜: ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ʇÁÔ˘Ó Î·Ù¢ı›·Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÁÈ· Û·Ê¿ÚÈ ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘ ‹ ÁÈ· ÔÚÂÈ‚·Û›· ÛÙÔ ∫ÈÏÈÌ¿ÓÙ˙·ÚÔ.

5


H ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· THAI ȉڇıËΠÙÔ 1960. ™‹ÌÂÚ·, Ì ¤Ó· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô, Û·˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ Û οı ¯ÒÚ· Ù˘ Õˆ AÓ·ÙÔÏ‹˜ Î·È ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›·. E›Ó·È ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ “Star Alliance” Î·È ÔÈ Ù‡ÔÈ ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Â›Ó·È Ù· Airbus A390, Jumbo jet B747 ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ Boeing 777, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÁÎfiÛÌÈ· ηÈÓÔÙÔÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ A£HNA M¶AN°KOK. A˘Ùfi Ô˘ ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÊÈÏÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ, Â›Ó·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¿ÓÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™Â fiÔÈ· ı¤ÛË ÎÈ ·Ó Ù·Íȉ¤„ÂÙÂ, fiÏÔÈ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÎÚ·Û›, ¿ÓÂÙ· Ì·ÍÈÏ·Ú¿ÎÈ· Î·È ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜, ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÚÔÛˆÈ΋ ÔıfiÓË Ì ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ›Ó·Î·. M ÙËÓ THAI ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ, ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜, fiÙÈ ı· ¤¯ÂÙ ¤Ó· ¿ÓÂÙÔ, ‹ÚÂÌÔ Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È.

∏ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· QATAR AIRWAYS ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ˆ˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ Ù·¯‡ÙÂÚ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ fiÏË DOHA, Ë ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓ· ·ÂÚÔÛοÊË ÙÚ›Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ Î·È ÂÎÙÂÓ¤˜ ‰›ÎÙ˘Ô Ù‹ÛˆÓ, ÛÂ Û˘ÓÔÏÈο 75 ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∆Ô Â͢ËÚÂÙÈÎfi, ÊÈÏÈÎfi Î·È ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÚÔÛʤÚÂÈ ·Í¤¯·ÛÙË Ù·ÍȉȈÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· 5*. ∆·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ı¤ÛË Ô ÂÏ¿Ù˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ‡ terminal ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ DOHA INTERNATIONAL.

6


H SINGAPORE AIRLINES ˘Ô‰¤¯ıËΠÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì·Á¢ÙÈο ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÁÈ· οı ٷÍȉÈÒÙË, Û fiÔÈ· ı¤ÛË ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ù˘ Î·È ·Ó Ù·Íȉ‡ÂÈ. M Ôχ ˘„ËϤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Â‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ¿ÓÂÛË, ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÛÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û·˜ ·fi Î·È ÚÔ˜ Â͈ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. M ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ÛÙfiÏÔ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ÙÚ›Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜, ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ ‚Ú·‚›· ˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ AÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2001-2002. T›ÙÏÔÈ Î·È ‚Ú·‚›· Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 17 ¯ÚfiÓÈ·. T·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ SINGAPORE AIRLINES, ı· ÂÈ‚È‚·ÛÙ›Ù ÛÙÔ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, BOEING 777, ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÁÈ· ¿ÓÂÙ˜ Ù‹ÛÂȘ Î·È Ì ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ service ÁÈ· ÙȘ ˘„ËϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ηχÙÂÚÔ gourmet catering ·ÏÏ¿ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÓ ÒÚ· Ù‹Û˘.

the new BUSINESS CLASS

the new FIRST CLASS

the new ECONOMY CLASS

MÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·fi 16 Û 12 ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ FIRST CLASS ÛÙ· ·ÂÚÔÛοÊË Ù˘ MEGATOP 747, ÛÎËÓÔı¤ÙËÛ Ì ·ÎÚÈ‚¿ ˘ÏÈο ¤Ó·Ó Ôχ... ÚÔÛˆÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì ı·ÏˆÚ‹, ¿ÓÂÛË Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔÓ fiÓÂÈÚÔ. ™· Ó· ›ÛÙÂ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂÈ‚¿Ù˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ÌÔÓ·‰È΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È service, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ¤ÁÓÔÈ· ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È “ÛÔ˘›Ù˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡”. E‰Ò, Î·È ÌfiÓÔ Â‰Ò, Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ηı›ÛÌ·Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ηÓÔÓÈο ÎÚ‚¿ÙÈ· Ì ·Ó¤ÛÂȘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. °È· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· gourmet ÎÔ˘˙›Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ıËÎ·Ó ÊËÌÈṲ̂ÓÔÈ ÛÂÊ Î·È ÂȉÈÎÔ› ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡, ÒÛÙÂ Ë ¯Ïȉ‹ Ó· ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙ· È¿Ù· Û·˜ Î·È Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ Ù· ÔÙ‹ÚÈ· Û·˜. H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ Ù‹ÛÂÈ ÔıfiÓË ·ÙÔÌÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Ì ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜ Ì·˙› Ì fiϘ ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. H ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·, ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÂȉÈο ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ FIRST CLASS ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ Ù˘ ÈÔ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÛÔ˘›Ù·˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘.

E›Ù ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔÛÁ›ˆÛË, ›Ù ӷ ÂÚÁ·ÛÙ›Ù Ì ÌÈÎÚ¿ „˘¯·ÁˆÁÈο ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·, Ë BUSINESS CLASS, ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ, fiÔ˘ Ë ÎÔÌ„fiÙËÙ· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È ÙȘ ·Ú·ÌÈÎÚ¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ı· Û·˜ Ì·Á¤„ÂÈ. ∂ȉÈο ÌÂÏÂÙË̤ӷ ηı›ÛÌ·Ù·, ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Givenchy Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÂÛË ¯ÒÚÔ˘ Û BUSINESS CLASS, ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¿ÓÂÙÔ Ù·Í›‰È. H ÌÂÏÂÙË̤ÓË ÔıfiÓË ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· LAPTOP, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ¿ÌÂÛË ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈÎÚ¿, ·ÎÚÈ‚¿ Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÙ ÛÙÔ Ù·Í›‰È Û·˜ Ô˘Û›· Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. K·È ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÔÈ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛÂÊ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÎÚ·ÛÈÒÓ. T·Íȉ¤„Ù Ì ¿ÓÂÛË Î·È ÛÙ˘Ï.

H ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈÎÒÓ Ù‹ÛÂˆÓ ı· Û·˜ Ê·Ó›... ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙË, ¯¿ÚË ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ SINGAPORE AIRLINES Î·È ÙÔ “KRIS WORLD”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÒÔ˘ ÛÙÔÓ A¤Ú·, fiˆ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· 60 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Ô˘ Û·˜ Û˘ÓÙÚÔÊÂ‡Ô˘Ó Û fiÏÔ ÙÔ Ù·Í›‰È. √È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÁÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ¿ÓÂÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË Û‹ÌÂÚ·. ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù‹Û˘, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÔÙÒÓ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜, ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ OÈÎÔÓÔÌÈ΋ ECONOMY CLASS Ù˘ SINGAPORE ˆ˜ ÙËÓ ÈÔ... ÓfiÛÙÈÌË Î·È ¿ÓÂÙË ECONOMY CLASS Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ù·ÍȉȈÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜.

“MÈÎÚ¿ ‹ ÌÂÁ¿Ï· Ù·ÍȉȈÙÈο fiÓÂÈÚ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó style. KÈ ÂÌ›˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ” 7


ŒÓ· ·Ú·Ì‡ıÈ Ô˘ ·ÚÌÂÓ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ IÓ‰ÈÎfi ˆÎ·Ófi, ÙÔ M·Ï›, ‰ÂÓ ÎÔ˘Ú¿˙ÂÙ·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ó· Û·˜ ηٷÎÙ¿ Î·È Ó’ ·Ê‹ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÙ Ì ¯›ÏÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. TÚÔÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ÁÏ˘Î¿ ÙÔ›·. XÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·ÎÙ¤˜, fiÔ˘ Ë ¿ÌˆÙË Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙ· fi‰È· Û·˜ ÎÔ¯‡ÏÈ· ‚˘ıÒÓ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈˆÓ ÎÈ Ë ·Ï›ÚÚÔÈ· Û ΢ÓËÁ¿ÂÈ ÒÛÔ˘ Ó’ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›˜ ·fi Ù· Ú‡̷ٷ. ™·Ó ·fi ¯¤ÚÈ ıÂ˚Îfi, ·Ú·Ù·Á̤ÓÔÈ ·Ì¤ÙÚËÙÔÈ ÔÚ˘˙ÒÓ˜ ÎÈ ·Ì¤ÙÚËÙÔÈ Ó·Ô›, ¿ÏÏÔÈ ÛȈËÏÔ› ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Ôχ‚Ô˘ÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜. N·È, ÙÔ M·Ï› ‰Â ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÙfiÔ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË. ™ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÔ˘ Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È Ë ¯Ïȉ‹ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ - ̤ÁÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη - ÂÍÂ˙ËÙË̤ÓÔ ÁÔ‡ÛÙÔ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, fiÏ· ·˘Ù¿ Û ȉ·ÓÈΤ˜ ‰ÔÛÔÏÔÁ›Â˜, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ M·Ï› Î·È Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘, ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ Õˆ AÓ·ÙÔÏ‹˜. TÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· ÛÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ KÈÓÙ·Ì¿ÓÈ, ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ M·Ï›, ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ·Ú·‰ÔÛȷο ¯ˆÚÈ¿, ÓÈÁ̤ӷ ÛÙÔ ÙÚÔÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ. OÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙȘ ˙Ô‡ÁÎϘ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi. H ηٿ‚·ÛË Ì ڿÊÙÈÓÁÎ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÙÔ˘ M·Ï› ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ÛÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. OÈ Î·Ù·‰‡ÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‚˘ıfi ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙ· ˙ÂÛÙ¿ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡. H ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ Û¤ÚÊÈÓÁÎ ÛÙ· ·̷ٷ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ÙÔ˘ M·Ï› ÙÚ·‚¿ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÔÚ, ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. H ·fiÏ·˘ÛË ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙȘ ÂÚ›ÂÚÁ˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Î·È ÛÙȘ ÈÛ›Ó˜, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙȘ ÛÔÊÈÛÙÈΤ ηٷÛ΢¤˜ ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ‚›Ï˜, ÛÙ· ˉÔÓÈÛÙÈο spa. TÔ M·Ï› Â›Ó·È ‰È¿ÛËÌÔ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ™ÙȘ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙÔ Ì·Û¿˙, ÙÔ ¯·Ì¿Ì Î·È Ë Û¿-

8


Ô˘Ó· Â›Ó·È ·Ϥ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. TÔ ÛÈ¿ÙÛÔ˘, Ë ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›·... Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Ô˘ ÌfiÓÔ ÛÙÔ M·Ï› ͤÚÔ˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. KÈ ÂÓÒ ÙÔ M·Ï› ·ÎÚÔ‚·Ù› ·Ó¿ÌÂÛ· Á˘ ÎÈ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Î·Ïfi Î·È ÛÙÔ Î·Îfi, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙË ¯Ïȉ‹, ÙÔ Ù·Í›‰È Û·˜ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Â‡ÎÔÏ·. T·Íȉ‡ÂÙ Û Á‡ÛÂȘ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜, Û ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì˘ÛÙËÚȷ΋, ̤۷ ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ϤÓ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ô ÙfiÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋, fiÔ˘ ÙÔ ¯ÚÒÌ·, ÔÈ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ Í·ÊÓÈ¿˙Ô˘Ó ÎÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙË Ì·ÙÈ¿. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Ô˘ ÔÏÏÔ› ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Ìfi‰·˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ M·Ï› ÁÈ· ¤ÌÓ¢ÛË. T· ·Ú·‰ÔÛȷο ¯ÚÒÌ·Ù·, Ù· ÌÔÓ·‰Èο ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, Ù· ÂÚ›Ù¯ӷ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË Ìfi‰· ‰ÈÂıÓÒ˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ M·Ï› ÔÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ‰Â ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ›‰Ë ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. ™ÙÔ M·Ï› ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ¤ÈÏ· ·fi ·ÎÚÈ‚fi ͇ÏÔ ÙÈÎ Î·È ÔÈÔÙÈÎfi Ì·ÌÔ‡, Ù· ÔÔ›· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Î·È ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. MËÓ ·ÔÚ‹ÛÂÙ ·Ó ‰Â›Ù ÓÂfiÓ˘ÌÊÔ˘˜ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â›ψۋ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ M·Ï›. EÈϤÁÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È· Î·È ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ Â›ÏˆÓ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÛÈÙÈÎfi ÙÔ˘˜. H ‰È·ÛΤ‰·ÛË, 24ˆÚË Î·È ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. Afi ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‹ÚÂÌÔ˘˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi ‹ ̤۷ ÛÙ· ‰ÚÔÛÂÚ¿ ‰¿ÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜, ̤¯ÚÈ ‚Ú·‰ÈÓ¿ ÎÏ·Ì˜ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ì ÈÓ‰ÔÓËÛȷΤ˜, ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈΘ Á‡ÛÂȘ. OÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·Ì¤ÙÚËÙ˜! T· ÍÂÓԉԯ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È· Ù˘¯·›· Ë ÂÈÏÔÁ‹. ŒÓ· ·Ú·Ì‡ıÈ Ô˘ ·ÚÌÂÓ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ IÓ‰ÈÎfi øηÓfi, ÙÔ M·Ï›. ŸÛÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ì›· ÊÔÚ¿ ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ı· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÔ˘Ó. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ fiÛÔ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÂΛ ‰ÂÓ ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔț٠·ÎÚÈ‚Ò˜. ŸÙ·Ó ÙÔ ÂÁηٷÏ›„ÂÙÂ Î·È ¿ÚÂÙ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ, ÙfiÙ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ fiÙÈ Î¿ÙÈ Û·˜ Û˘Ó¤‚Ë. K¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Ù·Í›‰È Û’ ¤Ó·Ó Â͈ÙÈÎfi ÙfiÔ...

9


AÔÊ·Û›Û·Ù ӷ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ M·Ï›, ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ IÓ‰ÔÓËÛ›·˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ٷ ·ÍÈÔı¤·Ù· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ηıÒ˜ Î·È Ó· οÓÂÙ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔÈÎÒÓ ÂȉÒÓ. N· ¤¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÛÙÔ ÓÔ˘ Û·˜ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ M·ÏÈÓ¤˙Ô˘˜ ˆÏËÙ¤˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ·˙¿ÚÈ· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÙ‚¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ ̤¯ÚÈ Î·È 70%.

°È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜ Ô˘ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ª¶∞§π. ñ ŸÏ˜ ÔÈ ÂΉÚÔ̤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ȉȈÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ì aircondition Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔÈÎfi ÍÂÓ·Áfi. ñ ŸÏ˜ ÔÈ ÂΉÚÔ̤˜ - ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Û ¢ÚÒ. ñ ¶¤Ú· ·fi ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ - ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÂȉÈο ÔÏ˘‹ÌÂÚ· ADVENTURE TOURS ηÙfiÈÓ ˙‹ÙËÛ‹ Û·˜.

∞•π√£∂∞∆∞

∂∫¢ƒ√ª∂™ - •∂¡∞°∏™∂π™

KINTAMANI: T· ¯ˆÚÈ¿ KÈÓÙ·Ì¿ÓÈ Î·È ¶ÈÓÂÏÔοÓ, ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙÔ˘ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ Batur Î·È Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ Ï›ÌÓ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 10,5 ¯ÏÌ. Î·È 20 ̤ÙÚ· Ê¿Ú‰Ô˜.

1. HÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ HÊ·›ÛÙÂÈÔ KINTAMANI Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ M¶APON°K (¢È¿ÚÎÂÈ· 9 ÒÚ˜).

TANAH LOT: ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Ó·Ô‡˜, ÙÔ Tanah Lot, Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜ ÂÏÒÚÈÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·fi ı¿Ï·ÛÛ·.

3. HÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ HÊ·›ÛÙÂÈÔ KINTAMANI Î·È ÛÙÔÓ IÂÚfi N·fi M¶E™AKIX. (¢È¿ÚÎÂÈ· 9 ÒÚ˜).

MAS: K¤ÓÙÚÔ Í˘ÏÔÁÏ˘ÙÈ΋˜. OÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÏ·ÓËıÔ‡Ó ÛÙ· M·ÏÈÓ¤˙Èη Û›ÙÈ· ı·˘Ì¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÛηÏÈÛÙ¤˜ ÎÔÏÒÓ˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ·˘ÙÒÓ, Î·È Ó· ‰Ô˘Ó Ù¯ӛÙ˜ Â› ÙÔ ¤ÚÁÔ.

4. EΉÚÔÌ‹ ÌÈÛ‹˜ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¯ˆÚÈfi UBUD. (¢È¿ÚÎÂÈ· 4 ÒÚ˜).

OYM¶OYNT: K¤ÓÙÚÔ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Ì ÌfiÓÈÌË ¤ÎıÂÛË M·ÏÈÓ¤˙ÈÎˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È Í¤ÓˆÓ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÛÙÔ M·Ï›.

6. HÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ÈÂÚfiÙÂÚÔ Ù¤ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ M·Ï› ÙÔ Tanah Lot, ÛÙÔ ¢¿ÛÔ˜ ÙˆÓ Èı‹ÎˆÓ Î·È ÛÙÔ Mengwi. (¢È¿ÚÎÂÈ· 6 ÒÚ˜).

T™E§OYK: H ËÁ‹ ÙˆÓ M·ÏÈÓ¤˙ÈÎˆÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ. M¶E™AKIX: O ÈÔ ÈÂÚfi˜ Ó·fi˜ ÛÙÔ M·Ï›, ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ °ÎÔ˘ÓÔ‡ÁÎ, Â›Ó·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÚÔÛ¢¯‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ IÓ‰Ô˘ÈÛÙÒÓ-M·ÏÈÓ¤˙ˆÓ. ™A°KEX: OÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·fi Ì·˚ÌÔ‡‰Â˜ Î·È Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙÔ IÂÚfi ‰¿ÛÔ˜ Î·È ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Ó ÛÙÔ Ó·fi Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ™ÙÔ tour ÙÔ˘ T¿Ó· §ÔÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙȘ ‰Â›ÙÂ.

10

2. HÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ IÂÚfi N·fi M¶E™AKIX Î·È Û ·Ú·‰ÔÛȷο ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ AÓ·ÙÔÏÈÎÔ‡ M·Ï›. (¢È¿ÚÎÂÈ· 8 ÒÚ˜).

5. HÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¢¿ÛÔ˜ ÙˆÓ Èı‹ÎˆÓ (ALAS KEDATON) Î·È ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÙÔ Mengwi. (¢È¿ÚÎÂÈ· 6 ÒÚ˜).

7. HÌÂÚ‹ÛÈ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙÔ ÓËÛ› Lambongan Ì ηٷ̷ڿÓ. (¢È¿ÚÎÂÈ· 10 ÒÚ˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Á‡̷ٷ Î·È ÔÙ¿) 8. RAFTING ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi AYUNG Ì Á‡̷. (¢È¿ÚÎÂÈ· 5 ÒÚ˜) O§E™ OI ¶APA¶ANø EK¢POME™ EINAI ¶POTEINOMENE™ KAI √π ¶IO BA™IKE™ °IA NA °NøPI™ETE A¶O KONTA THN KOY§TOYPA KAI TON ¶O§ITI™MO TOY M¶A§I...


4 M¶A§I 8, 10, 11, 12, 15 Ë̤Ú˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿

4 M¶A§I - ™I°KA¶OYPH 10, 11, 12, 13, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, TÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹

4 M¶A§I - §OM¶OK 8, 10, 11, 12, 13, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, TÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹

4 M¶A§I - §OM¶OK - ™I°KA¶OYPH 12, 13, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, TÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹

4 §OM¶OK 8, 10, 11, 12, 13, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, TÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹

4 °YPO™ IN¢ONH™IA™ 12, 15, 21 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, TÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹

4 M¶A§I - ¶OYKET 10, 12, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, TÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹

4 M¶A§I - ™I°KA¶OYPH - ¶OYKET 12, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, TÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹

4 ™I°KA¶OYPH, KOYA§A §OYM¶OYP, ¶ENA°K ‹ §AN°KAOYI 12, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, TÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹

4 ™I°KA¶OYPH - M¶A§I - M¶AN°KOK 12, 13, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, TÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹

4 ™I°KA¶OYPH - M¶AN°KOK - ¶OYKET 12, 13, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, TÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹

4 ™I°KA¶OYPH - XON°K KON°K- M¶A§I 12, 13, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, TÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹

4 M¶AN°KOK - M¶A§I 8, 10, 12, 13, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, ¶¤ÌÙË, ™¿‚‚·ÙÔ

4 ¶OYKET 8, 10, 11, 12, 13, 15 Ë̤Ú˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿

4 ™AMOYI 8, 10, 11, 12, 13, 15 Ë̤Ú˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿

4 M¶AN°KOK - ¶OYKET - ™AMOYI 12, 13, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, ¶¤ÌÙË, ™¿‚‚·ÙÔ

4 M¶AN°KOK - KPAM¶I 10, 11, 12, 13, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, ¶¤ÌÙË, ™¿‚‚·ÙÔ

4 M¶AN°KOK - T™IAN°K MAI/PAI - ¶OYKET 12, 13, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, ¶¤ÌÙË, ™¿‚‚·ÙÔ

4 M¶AN°KOK - ™AMOYI 10, 11, 12, 13, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, ¶¤ÌÙË, ™¿‚‚·ÙÔ

4 M¶AN°KOK - M¶A§I - §OM¶OK 12, 13, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, ¶¤ÌÙË, ™¿‚‚·ÙÔ

4 M¶AN°KOK - XON°K KON°K - M¶A§I 12, 13, 15 Ë̤Ú˜, οı ¢Â˘Ù¤Ú·, ¶¤ÌÙË, ™¿‚‚·ÙÔ * ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· E°KAIPE™ KPATH™EI™ ÁÈ· ÙË ‰È΋ Û·˜ ηχÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ÏfiÁˆ ÌÂÁ¿Ï˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô IÔ˘Ï›Ô˘ - A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. * ZËÙ‹ÛÙ ̷˜ ÙÔÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ Ì ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ù· Â͈ÙÈο Ì·˜ Ù·Í›‰È·.

11


ÍÂÓԉԯ›·

ª¶∞§π

¶¤Ú·Û ۯ‰fiÓ ÌÈÛfi˜ ·ÈÒÓ·˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤Ó·˜ ÈÂÚ¤·˜ ı·‡Ì·˙ ÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ Û‹ÌÂÚ· Ô Ó·fi˜ T¿Ó· §ÔÙ, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÈÂÚ¿ ÙÂ̤ÓË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. AÙÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·¤Ú·ÓÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÙÚÔÈο ‚Ô˘Ó¿, ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈÓfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Û˘Ì‚Ô‡Ï„ ÙÔ˘˜ M·ÏÈÓ¤˙Ô˘˜ Ó· ÎÙ›ÛÔ˘Ó Â‰Ò ÙÔ Ó·fi T¿Ó· §ÔÙ, “ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ øηÓÔ‡ Î·È Ù˘ °Ë˜”. A˘Ù‹ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÂȉÈÎÔ› Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ·Ï˘Û›‰·˜ Le Meridien Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÎfiÛÌËÌ·, Ì ı¤· ÙÔÓ ÈÂÚfiÙÂÚÔ Ó·fi ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ¿Óˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. E˘Ú‡¯ˆÚ· Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì ˘ÏÈο fiˆ˜ Ì¿ÚÌ·ÚÔ, ͇ÏÔ Î·È Ì ̛· ·›ÛıËÛË ÌÔÓ·‰È΋˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ 245 ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 20 ÛÔ˘›Ù˜, 12 bungalows Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ȉȈÙÈΤ˜ ‚›Ï˜. Spa, Á‹Â‰Ô ÁÎÔÏÊ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Lobby, café, business center, Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂ. BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·fi ÙÔ 1998 Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. Œ¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ‚Ú·‚›·, ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· ÛÙËÓ Õˆ AÓ·ÙÔÏ‹.

∆Ô ÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ M·Ï›. OÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔÓ M¿ÈÔ ÙÔ˘ 2004, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Benoa Ù˘ Nusa Dua. O Sir Conrad ¤Î·Ó ¿ÏÈ ÙÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ï¿ÙÈ Ì ۇÁ¯ÚÔÓË Ì·ÏÈÓ¤˙ÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÂÎÏËÎÙÈÎÔ‡˜ Â͈ÙÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÊËÌÈṲ̂Ó˜ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ¢È·ı¤ÙÂÈ 313 ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜. H ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË Ô˘ fiÏÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÔÈ 20 ȉȈÙÈΤ˜ ‚›Ï˜, Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2007. ™·˜ ÙÔ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ·ÓÂÈʇϷÎÙ· ÁÈ· ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.

12


ÍÂÓԉԯ›·

ª¶∞§π

ÃÙÈṲ̂ÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÁË Î·È ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, Û ÌÈ· ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈ· ÙÔÔıÂÛ›· ÙÚÔÈ΋˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘, ‰›Ï· ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË ·Ú·Ï›· Jimbaran. ¢È·ı¤ÙÂÈ 425 ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÚ¿Ì· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. ¶¿ÓÙ· Ì Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Á‡ÛˆÓ, „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. ∆Ô Intercontinental, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÓÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ª·ÏÈÓ¤˙È΢ ıÂÚ·›·˜, ÚÔÛʤÚÂÈ spa center ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜!

TÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Nusa Dua Beach Â›Ó·È Ô Ù¤ÏÂÈÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ ·Ó¤ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘. Afi ÙÔ 1983 Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ‚·Û›ÏÈÛÛ˜, ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ, ÙȘ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜ ‰È·ÎÔ¤˜...

13


ÍÂÓԉԯ›·

ª¶∞§π

ŒÓ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô boutique ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ §ÂÁÎÈ¿Ó. Œ¯ÂÈ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙ· ÈÔ trendy ÂÚÈÔ‰Èο fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‰È¿ÛËÌˆÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ. TÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô LEGIAN ‰È·ı¤ÙÂÈ 70 ÛÔ˘›Ù˜, fiϘ Ì ı¤· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi, ȉȈÙÈ΋ ÈÛ›Ó· Î·È È‰ÈˆÙÈ΋ ·Ú·Ï›·. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 5* DELUXE ˆ˜ Art Hotel, ηıÒ˜ Ë Ì›ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·fi ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜. TÔ ÛÙ˘Ï ÌÔÓ·‰ÈÎfi, Ì ˘„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋. AÔÏ·‡ÛÙ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÙ· 2 gourmet ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ‹ ·ÊÂı›Ù ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·ÈÛıËÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi MANDARIN SPA ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. EÌÂÈÚ›· ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ ‰Â ı· ‚Ú›Ù ‡ÎÔÏ· Û ¿ÏÏÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. O ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ... ÂÛ›˜ ·Ï¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÂÙÂ.

TÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô RAMAYANA ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 4* Superior. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·˘ÛÙËÚ¿ Ì·˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Â›Ó·È ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ÏËÚ› fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰È·ÌÔÓ‹. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·Ú·Ï›· Ù˘ KOYTA, Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ·fi Ù· ÊËÌÈṲ̂ӷ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È clubs. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi Ù·ÍȉÈÒÙË. TÔ ÊÈÏÈÎfi service Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ı· Û·˜ Û˘Ó·Ú¿ÛÂÈ.

14

KÙÈṲ̂ÓÔ Û 70 ÂÎÙ¿ÚÈ· Á˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ 323 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È 36 ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ‚›Ï˜. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· T˙ÈÌ·Ú¿Ó Î·È Â›Ó·È ·ÌÊÈı·ÙÚÈο ÎÙÈṲ̂ÓÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡ ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi. Œ¯ÂÈ ‰È΋ ÙÔ˘ ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›·, ‰‡Ô ÈÛ›Ó˜, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Á‹Â‰Ô ÁÎÔÏÊ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Spa, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ì Á‡ÛÂȘ ·fi fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∏ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∆˙·Î¿ÚÙ·, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÈÓ‰ÔÓËÛȷ΋˜ ÚˆÙÔÙ˘›·˜. ÕÍÈ· ÎÚ·Ù› Ù· Û΋ÙÚ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ritz-Carlton. AÓ Î¿ÓÂÙ ÙÔ Á·Ì‹ÏÈÔ Ù·Í›‰È Û·˜ ÛÙÔ M·Ï›, Û·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· Á·Ì‹ÏÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, Ì ÙȘ ÚˆÙfiÙ˘˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÓÈfi·ÓÙÚÔ˘˜.


ÍÂÓԉԯ›·

ª¶∞§π

∞fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· 5 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ÎÙÈṲ̂ÓÔ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ì·ÏÈÓ¤˙ÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÌÈ·˜ ¤Íԯ˘ ·ÌÌÒ‰Ô˘˜ ·Ú·Ï›·˜ 300m. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ù˘ Nusa Dua Ë ·Ï›ÚÚÔÈ· Î·È Ë ¿ÌˆÙË Â›Ó·È Ôχ ·ÚÁ‹, ÔfiÙ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂÈ ÛÙ· ηٷÁ¿Ï·Ó· ÓÂÚ¿ Ù˘ fiÏË Ì¤Ú·. √È Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈÎÔ› ÙÔ˘ ΋ÔÈ Â›Ó·È ‰È¿Û·ÚÙÔÈ Ì ¤ÍÔ¯· ·Á¿ÏÌ·Ù· ÙÔÈÎÒÓ Ì˘ıÈÎÒÓ ËÚÒˆÓ. 537 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜, fiÏ· Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ì ı¤· ÛÙÔ˘˜ Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì fiϘ ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÛÔ˘›Ù˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û·ÏfiÓÈ Î·È ÙÚ·Â˙·Ú›·. Executive fiÚÔÊÔÈ: 22 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Â›ψÛË Û Ì·ÏÈÓ¤˙ÈÎÔ ÛÙ˘Ï.

¡Â·ÓÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4*, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·Ú·Ï›· Ù˘ Kuta. ∞ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ù· ·̷ٷ, ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÌÈ· ¢Ú›· ÂÈÏÔÁ‹ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ. ∆Ô ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û˘Ó·Ú¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È ¿ÓÂÙË ‰È·ÌÔÓ‹! ¢È·ı¤ÙÂÈ 191 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ˘¤ÚÔ¯Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ café, spa, ÈÛ›Ó·, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ.

K·ÙËÁÔÚ›·˜ De Luxe, 5 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ Nusa Dua, ÎÙ›ÛÙËÎÂ Û·Ó ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·Ï¿ÙÈ, Û ¤Ó· ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 ÛÙÚÂÌ. Ì fiÌÔÚÊÔ˘˜ ΋Ô˘˜, Ô˘ ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÌÈÎÚ¤˜ Ï›ÌÓ˜ Ì Óԇʷڷ Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì ÙËÓ ¿ÛÚË ¿ÌÌÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ 750 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÌÔÈÚ·Ṳ̂ӷ Û 4 ÎÙ›ÚÈ·, ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì Ì·ÏÈÓ¤˙Èη ÌÔÙ›‚·, ÔÏÏ¿ ·’ ·˘Ù¿ Ì Ì·ÓȤڷ Ô˘ «‚ϤÂÈ» - Ì ·Ú¿ı˘ÚÔ - ÚÔ˜ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. Y¿Ú¯Ô˘Ó 6 ÈÛ›Ó˜, ÁÈ· Âȉ˘ÏÏȷΤ˜ ̤Ú˜ οو ·’ ÙÔÓ ÙÚÔÈÎfi ‹ÏÈÔ.

15


ÍÂÓԉԯ›·

ª¶∞§π - UBUD

∂Ó·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ Ubud, ÙÔ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ UMA boutique Resort, Û¤‚ÂÙ·È ÙËÓ ·ÁÓ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÂÌÂÈÚ›· ‰È·ÌÔÓ‹˜ Û 5* ÍÂÓԉԯ›Ô. ∞ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ··Ú¿ÌÈÏÏ˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ. «∞ÔÏ·‡ÛÙ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ï¿ ¿ÎÔ˘ ÙË ˙ˆ‹, Ù· ˙Ò·, Ù· Ô˘ÏÈ¿, ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ù·Íȉ¤„Ù Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ UBUD». ∆Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÛÎËÛË YOGA Î·È ∞°π√Àµ∂ƒ¢∞ ÁÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù·ÛË ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

16

TÔ fiÓÔÌ· Alila ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Û·ÓÛÎÚÈÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· “¤ÎÏËÍË” Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ‰È·ÌÔÓ‹ Û ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô boutique, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 5*. ¢È·ÎÚÈÙÈ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Ì˘ÛÙËÚÈ·Îfi ÙÔ›Ô, Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ubud, Ì ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ˘ÏÈο Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ‰È·Ì¿ÓÙÈ ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· ÙÔ˘ ÙÚÔÈÎÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜. TÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·Ù·¯ˆÚ‹ıËΠ‹‰Ë ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ “Desing hotels”. ¢È·ı¤ÙÂÈ ‰˘Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÈÛ›Ó· Â͈ÙÂÚÈ΋ Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙÔ ÙÚÔÈÎfi ‰¿ÛÔ˜, 68 ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È 12 ȉȈÙÈΤ˜ ‚›Ï˜, ÌÔÓ·‰ÈÎfi spa Î·È gallery shop Ì ·Ú·‰ÔÛȷο ›‰Ë Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. ™·˜ ÙÔ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ˆ˜ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›·.


TÔ §ÔÌfiÎ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù·. AÓ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔ M·Ï›, ÌfiÏȘ ÙÒÚ· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙË ÊÈÏfiÍÂÓË ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. £· ÊÙ¿ÛÂÙ ·fi ÙÔ M·Ï› ›Ù Ì ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, ÌfiÏȘ 35 ÏÂÙ¿ Ù‹Û˘ ‹ Ì ÙÔ Î·Ù·Ì·Ú¿Ó Ì¤Û· Û ‰‡Ô ÒÚ˜. ¢Â ı· ‚Ú›Ù ÔÏÏ¿ ÓËÛÈ¿ ÛÙËÓ IÓ‰ÔÓËÛ›· Î·È ÙÔÓ EÈÚËÓÈÎfi øηÓfi Ô˘ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·ÊÔÏÈÛÙÈ΋ ËÚÂÌ›· ÙÔ˘ §ÔÌfiÎ. OÈ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ˙ËϤ„Ô˘Ó Ù›ÔÙ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÛÙÔ M·Ï›. H ˙ˆ‹ fï˜ Â‰Ò Â›Ó·È ÈÔ ‹ÚÂÌË. ¶ÈÔ ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ÓÔ ·fi ÙÔ M·Ï›, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·fi Ê˘Ù›˜ ηڇ‰·˜ Î·È Ì·Ó¿Ó·˜. H ˙ˆ‹ Î˘Ï¿ ‹ÚÂÌ·. ÕÏψÛÙ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ §ÔÌfiÎ ı· Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ·fi Ù· ·Ó¤ÚÈ· ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜. £· Û·˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ÛÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙ· ÙÚÔÈο ‰¿ÛË, ›ıËÎÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ù·˝ÛÔ˘Ó. M· ‰Â ı· ÂÚȉȷ‚›Ù ٷ ÙÚÔÈο ‰¿ÛË ÙÔ˘ §ÔÌfiÎ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ¿ÛÂÙ ÙÔ˘˜ Èı‹ÎÔ˘˜. H ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· Ê˘ÙÒÓ Î·È ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ, ÔÈ ÎÔÎÔÊÔ›ÓÈΘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÔÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ› ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ì ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ‰Â ı· Û·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ηÙ‚¿ÛÂÙ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ·fi ÙÔÓ ÒÌÔ. OÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ì ٷ ÙÚÔÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ §ÔÌfiÎ, ‰›ÓÔ˘Ó Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ËÏÈÔıÂÚ·›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¤ÓÙ·ÛË ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ Î‡Ì· ÙÔ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ øηÓÔ‡, Ô˘ ÛοÂÈ Î¿ı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ‰›Ï· Û·˜. MËÓ ÌÂډ‡ÂÛÙ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ͤÚÂÙ ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ı¿Ï·ÛÛ˜. EΛ ÙÔ Î‡Ì· ÌÔÚ› Ó· ÛοÂÈ ÁÈ· ̤ÙÚ· ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ·›˙ÂÙ ÁÈ· ÒÚ˜ Ì·˙› ÙÔ˘. £· ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÙ›Ù Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ §ÔÌfiÎ, Ô˘ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÈ ÌÔÙ›‚· ·fi ÙÔ M·Ï› Î·È ÙËÓ I¿‚·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ì·ÎÚÈÓ‹ ¶ÔÏ˘ÓËÛ›·. £· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙȘ ÂÚ›ÂÚÁ˜ Á‡ÛÂȘ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ §ÔÌfiÎ Î·È Ôχ ÊԂԇ̷ÛÙ fiÙÈ ı· „¿¯ÓÂÙ ÁÈ· ˘ÏÈο Î·È Û˘ÓÙ·Á¤˜. Œ¯ÂÙ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÔ‡· ·fi ¿ÓıÔ˜ Ì·Ó¿Ó·˜; ◊ Ì‹ˆ˜ ›ÓÂÙÂ Û˘¯Ó¿ ¯˘Ìfi ·fi ·‚ÔοÓÙÔ Î·È passion fruits; AÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ›ÛÙ Ô·‰fi˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ, ı· ‚Ú›Ù ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ô˘ ı· ÙȘ ˙‹Ï¢·Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ηχÙÂÚ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. A˘Ùfi Ô˘ ı· ˙ËϤ„Ô˘Ó fiÏÔÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÚÔÈÎfi ¯ÚÒÌ· Ô˘ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙÂ, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ·Ó ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ §ÔÌfiÎ. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ª·Ï› ÛÙÔ §ÔÌfiÎ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Â›Ù Ì ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Â›Ù Ì CATAMARAN. ¢È¿ÚÎÂÈ· Ù‹Û˘: 35 ÏÂÙ¿. ¢È¿ÚÎÂÈ· Ù·ÍȉÈÔ‡ Ì ÙÔ CATAMARAN: 2 ÒÚ˜.

18


ÍÂÓԉԯ›·

§√ª¶√∫

NOVOTEL LOMBOK 4*

The OBEROI Hotel LOMBOK 5*

SENGGINGI BEACH Hotel LOMBOK 5*

SHERATON SENGGINGI LOMBOK 5*

Hotel JAYAKARTA LOMBOK 4*

The HOLIDAY INN LOMBOK 4*

19


™¯Â‰fiÓ ÛÙÔÓ IÛËÌÂÚÈÓfi Ë ™ÈÁηÔ‡ÚË, Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÁÎfiÛÌÈ·, ·ÎÚÔ‚·Ù› Ì ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ı¤ÏËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓË ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·, ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰Ôͷۛ˜ Ù˘. ™ÙÔ˘˜ Ôχ¯ÚˆÌÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ CHINATOWN, Ì¿ÓÙÂȘ Ù˘ Ù‡¯Ë˜, Ì¿ÁÔÈ, ηÏÏÈÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÈÛÙÔ› ÙˆÓ Ó·ÒÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ™ÙË ªÈÎÚ‹ πÓ‰›· ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓÔ Û·Ú› ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÊÚ¤Ûη ηڢ·̷ٷ ‹ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙËÓ ÈÔ ÚÔÛÊÈÏ‹ Û ۷˜ πÓ‰Ô˘ÈÛÙÈ΋ ıÂfiÙËÙ·. ™Ù· ÌÈÎÚ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ARAB STREET, fiÔ˘ Ô ÈÌ¿Ì˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Â˘Ï·‚ÈÎfi˜ ·fi ÙÔ T˙·Ì› ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘, ÌÔÚ›Ù ӷ ·˙·Ú‡ÂÙ ÁÈ· ÒÚ˜ Ù· ¿ÓÙ·. E‰Ò ÌÔÚ›Ù Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ¤Ó· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ, Ó· ‚Ú›Ù ٷ ηχÙÂÚ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÚÔÏfiÁÈ· Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Û ÙfiÛÔ Î·Ï¤˜ ÙÈ̤˜, Ô˘ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ÙÔ Ù·Í›‰È Û·˜ Î·È ·ÁÔÚ·ÛÙÈο Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ. ™ËÌ›ˆÛË: H ™ÈÁηÔ‡ÚË Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì fiÏ· Ì·˜ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ Õˆ AÓ·ÙÔÏ‹. EÛ›˜ ·Ï¿ ÂÈϤÍÙ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Û·˜ Î·È ÂÌ›˜ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Û·˜ Û ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÍÂÓԉԯ›· ÁÈ· 1, 2 ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚Ú¿‰È·. A°OPE™ ™TH ™I°KA¶OYPH MÔÓÙ¤ÚÓÔ ÓÙ‡ÛÈÌÔ: Orchard Road Î·È Marina Bay ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ/ËÏÂÎÙÚÔÓÈο: Funan Centre KÈÓ¤˙Èη, IÓ‰Èο, AÚ·‚Èο ·˙¿ÚÈ·: ™Â ÈÛÙÔÚÈο ÎÙ›ÚÈ· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. OÈ Î·ıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È Î·ÓfiÓ·˜ ÛÙ· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û’ ¤Ó· Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÔÏÏÔ› ÏÈ·ÓÔˆÏËÙ¤˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÈ̤˜ Û ÂÙÈΤÙ˜. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÚÈÓ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙÂ. E›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‡ÎÔÏÔ ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙȘ ›‰È˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÁÔÚÒÓ Ì ·ÚfiÌÔÈ· ·Á·ı¿. ŸÙ·Ó ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÛÙ ے ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ, ÍÂÎÈÓ‹ÛÙ ڈÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¤ÌÔÚÔ ÁÈ· ÙËÓ “ηχÙÂÚË ÙÈÌ‹” Î·È ÌÂÙ¿ οÓÙ ÌÈ· Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿. N· ›ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ÚÈÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÙ Û ÌÈ· ÙÈÌ‹ Û˘ÌʈÓË̤ÓË Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. Discount Shops (ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÂÎÙÒÛÂȘ): °È· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰Â ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·˙¿ÚÈ·, Ù· discount shops ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ·ÁÔÚ¤˜. T· ηχÙÂÚ· discount shops ›ӷÈ: *Under S$2 Shop ÛÙËÓ Coleman Street Î·È ÛÙËÓ Chinatown *Tangs Î·È Budget Corner ÛÙÔ Tangs Plaza *K·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Orchard Road Î·È ÛÙË Marina Square *Esprit ÛÙÔ Hiap Huat House *B&N ÛÙÔ Plaza Singapur

ÍÂÓԉԯ›·

20

™π°∫∞¶√Àƒ∏™

Furama City Centre

Holiday Inn Atrium

Gallery

Orchard

York

60 Eu Tong Sen Street Singapore 188061 Tel: +65 6533 3888

371Outram Road Singapore 169075 Tel: +65 6733 0188

76 Robertson Quay Singapore 238254 Tel: +65 6849 8686

442 Orchard Road Singapore 238879 Tel: +65 6734 7766

21 Mount Elizabeth Singapore 228516 Tel: +65 6737 0511


ºA°HTO ∏ ÔÈÎÈÏ›· Ù˘ ™ÈÁηÔ‡Ú˘ ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ηٷÏËÎÙÈ΋. √È ÙÈ̤˜ ÛÙÔ˘˜ Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ·Ú·‰ÔÛȷο Ì·Á·˙È¿ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi S$3 - S$5 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ÛÙ· fast food S$4 - S$7 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ÂÓÒ ÛÙ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· S$10 - S$120 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· ÁÂ˘Ì·Ù›ÛÂÙÂ. ºÔÚ¤ÛÙ casual, ‚·Ì‚·ÎÂÚ¿ Î·È ÏÈÓ¿ ÚÔ‡¯·. ¢˘ÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·: T· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ‰˘ÙÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Â›Ó·È ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ Û ̤ÚË fiˆ˜ ÙÔ Holland Village, Boat Quay, Clarke Quay Î·È ÛÙË ˙ÒÓË ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÛÙËÓ Orchard Road, fiÔ˘ ı· ‚Ú›Ù ÔÏÏ¿ Á·ÏÏÈο, ·ÁÁÏÈο, ÌÂÍÈοÓÈη Î·È ÌÂÛÔÁÂȷο ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, fiÏ· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi. Y¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙÔ Bukit Tumah!

T·Íȉ¤„Ù ÛÙËÓ Õˆ AÓ·ÙÔÏ‹ ‹ ÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÙË ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙË ™π°∫∞¶√Àƒ∏ Ì 32 USD Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ SINGAPORE STOPOVER SPLENDOUR M 32 ¢ÔÏÏ¿ÚÈ· (USD) Û·˜ ·Ú¤¯Ô˘ÌÂ: ñ ¢È·ÌÔÓ‹ ÁÈ· 1 Ó‡¯Ù· Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô A’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ñ MÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ÈÁηÔ‡Ú˘. ñ EK¶TøTIKA KOY¶ONIA ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ıÂ·Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ™ÈÁηÔ‡Ú˘. ñ MÈ· ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÍÈÔı¤·Ù· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ SIA Bus (Hopin/off) ñ EȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ Û·˜. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì Â›Û˘ ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›· 5* ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ fiˆ˜ ÙÔ ªarina Mandarin, Hilton, Westin Stanford Î.Ï..

ÍÂÓԉԯ›·

™π°∫∞¶√Àƒ∏™

Hilton

Marina Mandarin

Meritus Mandarin

581 Orchard Road Singapore 238883 Tel: +65 6737 2233

6 Raffles Boulevard Marina Square Singapore 039594 Tel: +65 6845 1000

333 Orchard Road Singapore 238867 Tel: +65 6737 4411

The Ritz-Carlton, Millenia Singapore 7 Raffles Avenue Singapore 039799 Tel: +65 6337 8888

Shangri-La Singapore 22 Orange Grove Road Singapore 258350 Tel: +65 6737 3644

21


AÓ Î¿ÔÈÔ˜ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË M·ÓÁÎfiÎ ˆ˜ Â͈ÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ÌËÓ ÙÔÓ ÈÛÙ¤„ÂÙÂ. MÂÙ¿ ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ· ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È ·ÁÒÓˆÓ, Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ T·¸Ï¿Ó‰Ë˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ Õˆ AÓ·ÙÔÏ‹˜, ‰È·ÚÎÒ˜ ·Ó·Ù˘ÛfiÌÂÓÔ. MÔÚ› Ó· Ï›ÂÈ È· Ô Â͈ÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ fiÏË, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË Â‰Ò ¿ÓÙ· ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. KÈ ·Ó οÔÙ ÛÊ˘Ú›Í·Ù ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ÂÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ “H Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ K‚¿È”, ÙfiÙ ¤¯ÂÙ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ·ÊÂı›Ù ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. MfiÓÔ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ‚·Ú˘ÊÔÚو̤ӷ ·fi ¯Ú˘Ûfi Î·È ‰È¿ÎÔÛÌÔ ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ·Ï·ÙÈÔ‡ ··ÈÙ› ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Ì¤Ú·. K·È ·Ó Ë ψً Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ M·ÓÁÎfiÎ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È· ÙËÓ ·ÏÈ¿ ψً ·ÁÔÚ¿, ÂΛ ÎÔÓÙ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‚·ÛÈÏÈΤ˜ ‚¿ÚΘ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÁÈ· ·ÈÒÓ˜ ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ T·¸Ï¿Ó‰Ë˜ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi TÛ¿Ô ¶Ú¿ÁÈ· Ù˘ M·ÓÁÎfiÎ ÁÈ· Ó· ¢ÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ËÁ‹ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ T·¸Ï¿Ó‰Ë. K·È ÌÂÙ¿ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ EıÓÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ T·¸Ï¿Ó‰Ë˜ ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ù· ÎÂÓ¿ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Û·˜ ÁÓÒÛ˘, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú·‰ÈÓfi ÂÚ¿ÙËÌ· ÛÙËÓ ˘·›ıÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Ù˘ M·ÓÁÎfiÎ ı· Û·˜ ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ¯ÚÒÌ·Ù·. AÓ ÂÈ̤ÓÂÙ ÁÈ· ÌÈ· ψً ·ÁÔÚ¿, ÙÔ NÙ·ÌÓfiÈ ™¿ÓÙÔ˘·Î, ¤Íˆ ·fi ÙËÓ M·ÓÁÎfiÎ, ‰È·ÙËÚ› ·Ó¤·ÊÔ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. MÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÁÔÚ¿ ¯ÙÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÛ¿ÏÔ˘˜, fiÔ˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÙ Ì ÙȘ Ï¿‚˜, ÙȘ ‚¿ÚΘ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ. K·È ‚¤‚·È· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ë Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¶·Ù ¶ÔÓÁÎ Ì ٷ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÈÛÙ¿ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô›ÎˆÓ Î·È Ù· ·Ù¤ÏÂȈٷ Î·È ÂÍ·ÓÙÏËÙÈο ·˙¿ÚÈ·. A˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÂȉÒÓ ÂÒ-

22


Ó˘ÌˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ ÛÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ M·ÓÁÎfiÎ. MËÓ ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ٷ ÂȉÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˆÏÔ‡Ó ÔχÙÈ̘ Î·È ËÌÈÔχÙÈ̘ ¤ÙÚ˜, Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜. AÎfiÌË ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ӷ Ú¿„ÂÙ ¤Ó· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ‹ ¤Ó· ÌÂٷ͈Ùfi ÊfiÚÂÌ·, Ë M·ÓÁÎfiÎ Â›Ó·È Ô È‰·ÓÈÎfi˜ ÙfiÔ˜. T· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔÈ Ú¿ÊÙ˜ Ôχ ηÏÔ› Î·È Ù· ¿ÓÙ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹ Û·˜ ·fi ÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. K·È ·Ó Û·˜ ̤ÓÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ·Ú¯·›· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· AÁÈÔ˘Ù¿ÁÈ· ‹ ηÓÔÓ›ÛÙ ÙÚ¤ÎÈÓÁÎ Ì ÂϤʷÓÙ˜ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÏË. ¢ÂÓ ı· ·Ú·Ï›„ÂÙ ‚¤‚·È· Ó· ÂÈÛÎÂÊı›ÙÂ Î·È ÙË ‰È¿ÛËÌË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ K‚¿È, ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·. K·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ı· οÓÂÙÂ Î·È ÌÈ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Ì ʷÁËÙfi ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi K‚¿È ÁÈ· Ó· Û·˜ Ì›ÓÂÈ Ë ÂΉÚÔÌ‹ ·Í¤¯·ÛÙË. N· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Ë M·ÓÁÎfiÎ ¤¯ÂÈ Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÌÔÏϘ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜, ·Ú¿ ÙËÓ Ù·¯‡Ù·ÙË ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û ۇÁ¯ÚÔÓË ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË. AÓ Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ ÙËÓ M·ÓÁÎfiÎ Ì ÙÔ M·Ï› Î·È ÙÔ §ÔÌfiÎ, ÙfiÙ ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Û·˜ ÛÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ AÓ·ÙÔÏ‹ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì ÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ Û·˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÂÌÂÈڛ˜.

23


ÍÂÓԉԯ›·

ª¶∞¡°∫√∫

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 5*, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ «The Leading hotels of the World». ¢È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈÎfi ÛÙ˘Ï, ‰È·ı¤ÙÂÈ 200 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÈÛ›Ó·, spa, 3 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú. ¶Ôχ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈfi ÙÔ˘ «Glow» Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·.

5* ÍÂÓԉԯ›Ô, ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi resort ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Bangkok, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÂΛ Ô˘ ¯Ù˘¿ Ë ÂÌÔÚÈ΋ Î·È Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ηډȿ Ù˘ fiÏ˘. ∆Ô 2005 „ËÊ›ÛÙËΠˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ 210 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜ ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó· Ì ͇ÏÔ Î·È ÌÂٷ͈٤˜ Ù·ÂÙ۷ڛ˜ ÁÈ· ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜. ∆Ô ∆·¸Ï·Ó‰¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «Celadon», ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, „ËÊ›ÛÙËΠˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ Bangkok ·fi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «Travel & Leisure». ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÈÛΤÙË ·ÎfiÌ·, 3 Ì·Ú, ÈÛ›Ó· ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, spa, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Á‹Â‰Ô Ù¤ÓȘ Î·È squash.

24

ŒÓ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô - resort 5* ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¿Úη, ‰›Ï· ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ skytrain. ¢È·ı¤ÙÂÈ 340 ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈÛ›Ó· ÛÙËÓ fiÏË, spa, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› 24 ÒÚ˜, 7 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú. Œ¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜.


ÍÂÓԉԯ›·

ª¶∞¡°∫√∫

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 5* ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ‰›Ï· ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ·. ∆· 398 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÔÈ ÛÔ˘›Ù˜ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ô˘ ÂÈ˙ËÙ¿ Ô ÂÈÛΤÙ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈÎÔ› fiÚÔÊÔÈ ÁÈ· ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ 7 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, spa, ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÁÈ· jogging, 2 Á‹‰· Ù¤ÓȘ, ÌÂÁ¿ÏË ÈÛ›Ó· ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi fiÌÔÚÊÔ˘˜ ΋Ô˘˜.

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 5*, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Â›Ó·È ÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ Bangkok Ì 64 ÔÚfiÊÔ˘˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ 216 ÛÔ˘›Ù˜ Ô˘ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÙÔÓ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi ÂÈÛΤÙË. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÈÛ›Ó·, spa, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ, 12 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú, ηıÒ˜ Î·È 12 ·›ıÔ˘Û˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛˆÓ. «Highlight» ·ÔÙÂÏ› Ë Â›Û΄‹ Û·˜ ÛÙÔ roof garden ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÛÙÔÓ 64Ô fiÚÔÊÔ, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· Û’ fiÏË ÙËÓ fiÏË.

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* sup., ¤Ó·˜ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˘ 38 ÔÚfiʈÓ, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ 454 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜, ÈÛ›Ó·, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, spa, Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. ¶Ôχ ‰È¿ÛËÌÔ Â›Ó·È ÙÔ Î·ÓÙÔÓ¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «Shanghai 38» ÛÙÔÓ 38Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÍÂÓԉԯ›Ô, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·.

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4*, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Û ·fiÛÙ·ÛË 30 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 2 Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ Plaza Tower 16fiÚÔÊÔ) Î·È ÙÔ Crown Tower (27fiÚÔÊÔ). ¢È·ı¤ÙÂÈ 700 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ӷ, 5 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÈÛ›Ó·, spa. •Â¯ˆÚÈÛÙfi 3fiÚÔÊÔ Executive club ηχÙÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·.

25


MÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ÒÚ˜ Ù‹Û˘ ·fi ÙË M·ÓÁÎfiÎ, οÔ˘ Â‰Ò ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜, Ù· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ Î·È Ù· Ì·Û¿˙... BÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÓËÛ› ¶Ô‡ÎÂÙ, ‚fiÚÂÈ· Ù˘ IÓ‰ÔÓËÛ›·˜. ŒÓ·˜ ÙfiÔ˜ ÎÔÛÌÈÎfi˜ Î·È ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ȉ·ÓÈÎfi˜ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜. TÔ Â›ÎÂÓÙÚfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û ̋ÎÔ˜ ·Ú·Ï›· Patong, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓË Î·È fiÏË Ë Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÍÂÓ‡¯ÙÈ· Î·È ¿ÁÚȘ Ó‡¯Ù˜. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹ ‰È΋ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÂÙ ÙȘ ÈÛ›Ó˜ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È Ó· ·ÊÂı›Ù ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ¶Ô‡ÎÂÙ. N· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙËÓ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË Û·˜ ÛÙÔ Ì¿ÓÙ˙È Ù˙¿ÌÈÁÎ ‹ Ù· ·ÏÂÍ›وٷ ı·Ï¿ÛÛ˘ Î·È Ó· Ì›Ù «ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿» Ì Ù˙ÂÙ ÛÎÈ. OÈ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¶Ô‡ÎÂÙ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Î·È Î·ı·Ú¤˜. OÈ Ó·ÚÔ› T·¸Ï·Ó‰Ô› Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ı· Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÔ˘Ó, ÙfiÛÔ Ì ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. AÍ›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊı›Ù ·ÎfiÌË ÙËÓ ·Ú·Ï›· Bang Tao, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ù· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. O ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi˜ ΋Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÙÔ Aquarium Î·È ÌÈ· ‚fiÏÙ·-trekking ¿Óˆ Û ÂϤʷÓÙ· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ¶Ô‡ÎÂÙ. K¿ı Ë̤ڷ ÛÙÔ ¶Ô‡ÎÂÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ηÏfi Ì·Û¿˙ ÛÙ· Â͈ÙÈο Î·È ÁÈ· fiÏ· Ù· ‚·Ï¿ÓÙÈ· Spa. K¤ÓÙÚ· Spa ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û οı ÍÂÓԉԯ›Ô. A˘Ù¿ Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi T·¸Ï·Ó‰¤˙ÈÎÔ Ì·Û¿˙ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Banyan Tree Î·È Le Meridien. AÓ ‰Â ̤ÓÂÙ Û ·˘Ù¿, Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÓÂÙ ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜ Î·È Ó· ›ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÙ ·ÎfiÌË Î·È 2000 Baht ÙËÓ ÒÚ· (ÂÚ›Ô˘ 50ú) ÁÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÚÈÔ›ËÛË Î·È ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·-

26

›˜. K·È ÌfiÓÔ Ë ÙÔÔıÂÛ›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ·Í›˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÈÌ‹. £· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÚÈÔÈ‹ÛÂȘ, ı· Á‡ÂÛÙ ¤Ó· ÙÛ¿È Ù˙›ÓÙ˙ÂÚ Î·È ı· ÓÈÒıÂÙ ÙÔ ÎÔÚÌ› Û·˜ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÊfiÚÌ·. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ fï˜ Î·È T¿È-Ì·Û¿˙ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ·fi ÙÔ˘˜ Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜, Ì 200 Baht ÙËÓ ÒÚ· (ÂÚ›Ô˘ 5ú). A˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. MÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ηÏfi Ì·Û¿˙ Ë Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ¶Ô‡ÎÂÙ ı· Û·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˘˜ Î·È Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· Á˘Ú›ÛÂÙ ٷ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ù· Ì·Ú ÙÔ˘. AÔÏ·‡ÛÙ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÛÙ·ÎÔ‡˜ Î·È Î·‚Ô‡ÚÈ·, Á·Ú›‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· Û ÙÈ̤˜ Ô˘ ‰Â ‚¿˙ÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÓÔ˘˜ (·fi 11,7ú ÙÔ ÎÈÏfi Ô ·ÛÙ·Îfi˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·!), Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi ÁÏ˘ÎfiÍÈÓ˜ Ù·¸Ï·Ó‰¤˙ÈΘ Á‡ÛÂȘ, Û¿ÏÙÛ˜ ÛÙÚÂȉÈÒÓ, Ú‡˙È· Î·È ÎÚ·ÛÈ¿ N¤·˜ ZËÏ·Ó‰›·˜. MÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÙ ÛÙÔ club Banana, ÙÔ ÈÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ ·’ fiÏ·... ¶ÚÔÙÈÌ›ÛÙ ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÙÔÈο ÎÔÎÙ·›ËÏ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Îϛ̷. ŒÓ· M¿È T¿È ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·›ÚÂÙË ÂÈÏÔÁ‹. TÔ ¶Ô‡ÎÂÙ Ù· ¤¯ÂÈ fiÏ·. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë Â͈ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙÔ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ ÙÔ›Ô, Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ¶È ¶È ‹ Î·È T˙¤Ë̘ MÔÓÙ (‹Ú·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ PfiÙ˙ÂÚ MÔ˘Ú Î·È ÙÔ «Goldfinger» Ô˘ Á˘Ú›ÛÙËΠÂΛ). ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÌÔÓÔ‹ÌÂÚ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È‹ÌÂÚ˜ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ·fi ÙÔ ¶Ô‡ÎÂÙ. ™Ù· ¶È ¶È ÓÔÈÎÈ¿ÛÙ ÂÍÔÏÈÛÌfi ·˘ÙÔ‰‡ÙË Î·È Î¿ÓÙ scuba-diving, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Û·˜ ÊÔÚ¿. O ‚˘ıfi˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ¤Ó· ˘‰¿ÙÈÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ... H ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ÂÈϤ¯ıËÎÂ Ù˘¯·›· ÁÈ· Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ «The Beach».


ÍÂÓԉԯ›·

5* ÍÂÓԉԯ›Ô, ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Laguna Phuket, 20 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ 115 ‚›Ï˜, fiϘ Ì ȉȈÙÈ΋ ÈÛ›Ó·, Ô˘ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÈÔ ··ÈÙËÙÈο ÁÔ‡ÛÙ·. ªÔÓ·‰È΋ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ë ÚÔ‰ÚÈ΋ ÛÔ˘›Ù·, 600 Ù.Ì. ∆Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ú¤¯ÂÈ 8 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú (ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ Laguna Phuket), ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, spa, ÈÛ›Ó·, 3 Á‹‰· Ù¤ÓȘ, ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ, Ì·ı‹Ì·Ù· areobic Î·È yoga. «Highlight» Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· ÙˆÓ ÛÎÂ·ÛÌ¿ÙˆÓ!

∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Laguna Phuket Î·È Â›Ó·È 5*. ∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ Î‹Ô Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ 226 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜, 1 ÈÛ›Ó·, Á‹Â‰Ô Ù¤ÓȘ, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, spa.

¶√À∫∂∆

∆Ô ÚÒÙÔ 5* ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔ Phuket, ·¤¯ÂÈ 45 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÌfiÏȘ 5 km ·fi ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ·Ú·Ï›· Ù˘ Patong. ∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Û ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÙ·ÛË 40 ÂÎÙ·Ú›ˆÓ, Ì ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· ÂÓfi˜ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚÔ˘, Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ∆·¸Ï·Ó‰¤˙ÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ô˘ ÈηÓÔÔÈ› Î·È ÙÔÓ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi ÂÈÛΤÙË. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 470 ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ 2 ÈÛ›Ó˜, spa, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, 2 Ì·Ú, 6 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÏËıÒÚ· ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ∆Ô «highlight» ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ ÛÙ· ÎÔÓÙÈÓ¿ ÓËÛÈ¿.

¶ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ΋Ô˘˜, Û’ ¤Ó·Ó ·Ú·ÏÈ·Îfi ÎfiÏÔ, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Karan. ∆Ô 5* ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ 479 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜, fiÏ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ÈÛ›Ó˜ (Ë Ì›· Ì ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi), 2 Á‹‰· Ù¤ÓȘ, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ȉȈÙÈÎfi È·ÙÚ›Ô, spa, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ·›ıÔ˘Û· ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô˘, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, 4 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú, ÂÓÒ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· Ù·¸Ï·Ó‰¤˙È΢ ÎÔ˘˙›Ó·˜.

27


ÍÂÓԉԯ›·

¶√À∫∂∆

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 5*, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Patong. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 197 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜, fiÏ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ı¤ÙÂÈ 3 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, 1 Ì·Ú, 2 ÈÛ›Ó˜, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, spa, ÎÔÌً̈ÚÈÔ, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û¯ÔÏ‹ ηٷ‰‡ÛˆÓ.

5* ÍÂÓԉԯ›Ô, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ Kata, 60 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ 273 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜, 2 ÈÛ›Ó˜, 4 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú.

28

5* ÍÂÓԉԯ›Ô, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Patong, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 40 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 460 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜ (ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û¿Ô˘Ó·). ¢È·ı¤ÙÂÈ 4 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú, ÈÛ›Ó·, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, spa, bowling.

∆Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Holiday Inn Â›Ó·È 4* sup. Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ‰È¿ÛËÌ˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ Phuket, Ù˘ Patong. XÙÈṲ̂ÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 104 studios, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Ù¤Ú˘Á· Ì ‚›Ï˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·. ¢È·ı¤ÙÂÈ 2 ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÈÛ›Ó˜, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, spa Î·È 4 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ «Sani’s steak House» Ô˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÚ¤·Ù· ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·.


ÍÂÓԉԯ›·

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* sup. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Patong, Ì ÌÔÓ·‰È΋ Ì›ÓÈÌ·Ï ·ÈÛıËÙÈ΋. ¢È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô Ù¤Ú˘Á˜ Ì 217 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, fiÏ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ·Í¤¯·ÛÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Ì 2 ÌÂÁ¿Ï˜ ÈÛ›Ó˜, 5 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È spa.

ŒÓ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* sup., ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ú˘ıÌfi, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ù·¸Ï·Ó‰¤˙ÈÎÔ ¯ˆÚÈfi, ÓÈÁ̤ÓÔ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ. ∞¤¯ÂÈ 30 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ 135 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈÛ›Ó· ÛÙËÓ ∆·¸Ï¿Ó‰Ë (4.900 ÙÌ.), spa, 5 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú, ÏËıÒÚ· ·ÏıËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÂÓÒ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ Patong. «Highlight» ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ 60 Ocean View Villas ÙÔ˘ Ì jacuzzi ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ¯ÙÈṲ̂Ó˜ ·ÌÊÈı·ÙÚÈο, fiÔ˘ Ë ÚfiÛ‚·ÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ԉÔÓÙˆÙfi ·Û·ÓÛ¤Ú!

ŒÓ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi boutique ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Patong, 45 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·Ô 90 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ Á·ÏÏÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÈÛ›Ó·, internet cafe.

¶√À∫∂∆

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* ÛÙËÓ Patong. ∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË 36 ÂÎÙ·Ú›ˆÓ, ÌfiÏȘ 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ¢È·ı¤ÙÂÈ 326 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 57 bungalows, 2 ÈÛ›Ó˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È Ì·Ú.

∞fi Ù· ηχÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· 4* sup., ·¤¯ÂÈ 30 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û’¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎfiÏÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 108 bungalows. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÈÛ›Ó·, 2 Á‹ÂÚ· Ù¤ÓȘ, spa, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ì ı¤· ÙÔÓ ˆÎ·Ófi, 2 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È 2 Ì·Ú.

∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ‰È¿ÛËÌË ·Ú·Ï›· Ù˘ Patong, 35 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. 4* ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 141 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜, 2 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È 2 Ì·Ú, 2 ÈÛ›Ó˜, spa, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ÛÔ˘‚ÂÓ›Ú.

29


∆Ô ™·ÌÔ‡È Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÓËÛ› ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘ ∆·¸Ï¿Ó‰Ë˜. ∞fiÏ˘Ù· Â͈ÙÈÎfi Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi, ı· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ËÚÂÌ›·˜ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, Û 2 ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘, ÛÙË ÊËÌÈṲ̂ÓË Chaweng, Ì ÙËÓ ˘ÎÓ‹ ÙÚÔÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË §·Ì¿È. ¢È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÓËÛ› Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÌÈÎÚ¿ „·ÚÔ¯ÒÚÈ·, Ê˘Ù›˜ ·fi ÊÔ›ÓÈΘ Î·È Ì·ÌÔ‡, Ï·ÈÛȈ̤ӷ ·fi µÔ˘‰ÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¡·Ô‡˜ Î·È ·Á҉˜. ™ÙÔ ™·ÌÔ‡È ı· Û·˜ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ì Ì ÙËÓ Bangkok Airways, ›Ù ·fi ÙËÓ ª·ÓÁÎfiÎ, ›Ù ·fi ÙÔ ¶Ô‡ÎÂÙ. ªÂÙ¿ ·fi Û‡ÓÙÔÌË Ù‹ÛË ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÛÙ Û ¤Ó·Ó Â͈ÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ∏ ˘Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÌÔÓ·‰È΋. £· Û·˜ ˘ԉ›ÍÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÙ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘Û›Ô, ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ ∞ÓÁÎÙÔ‡ÓÁÎ, ¤Ó· Û‡ÌÏÂÁÌ· ·fi 40 ÓËÛÈ¿, ÚÈÁ̤ӷ Û ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÓÂÚ¿, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ÎÔÓÙÈο ÓËÛ¿ÎÈ· ¶¿ÁÓÎ ¡ÁÎ¿Ó ·ÏÏ¿ Î·È ∆¿Ô. ∆¤ÏÔ˜ Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ™·ÌÔ‡È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ù˘ ∆·¸Ï¿Ó‰Ë˜ Ì ÛÌ·Ú·Á‰¤ÓÈ· ÓÂÚ¿. ÷Ú›Ù ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ Î·È Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï.

ÍÂÓԉԯ›·

ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ «The Leading hotels of the World». µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Taling Ngam. ∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ·ÌÊÈı·ÙÚÈο, Û ÌÈ· Ï·ÁÈ¿, Û ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË 16 ÂÎÙ·Ú›ˆÓ, ÌÚÔÛÙ¿ Û ·Ú·Ï›· 2,5 km. ¢È·ı¤ÙÂÈ 70 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ‚›Ï˜, spa, 7 ÈÛ›Ó˜, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, 2 Á‹‰· Ù¤ÓȘ, ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ, 7 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú, ηıÒ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜.

30

™∞ª√Àπ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 5*, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi resort ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Chaweng, 15 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ÃÙÈṲ̂ÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 208 ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜, 6 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú, 2 Á‹‰· Ù¤ÓȘ, Û¯ÔÏ‹ ηٷ‰‡ÛˆÓ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÈÛ›Ó·, ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, spa.

ŒÓ· ·fi Ù· ÌfiÏȘ ‰¤Î· 5* ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· «The Leading small hotels of the Wolrd». ∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Û ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË 23 ÂÎÙ·Ú›ˆÓ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 20 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, 3 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú, spa, ÈÛ›Ó·, Á‹‰· Ù¤ÓȘ Î·È squash, ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ. ™Â ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÍÂÓ‰Ô¯Â›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÎÔÏÊ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó.


ÍÂÓԉԯ›·

™∞ª√Àπ

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 5*, Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ Chaweng, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· ÍÂÓԉԯ›· ÛÙÔ Samui, Ì 187 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜, fiÏ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 2 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, 1 Ì·Ú, 2 ÈÛ›Ó˜, spa, Û¯ÔÏ‹ ηٷ‰‡ÛˆÓ, ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ Î·È ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «Prego» Ì πÙ·Ïfi chef.

ÃÙÈṲ̂ÓÔ È‰·ÓÈο ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Ï¢΋ ·ÌÌÔ˘‰È¿ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ CHAWENG Î·È Ù˘ Á·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓ˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ Ù˘ ∆·¸Ï¿Ó‰Ë˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ 53 ÛÔ˘›Ù˜ Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·¸Ï·Ó‰¤˙ÈÎË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ì ȉȈÙÈΤ˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÏ·˘ÛË. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚÔÈÎfi spa “RAI - RA” ·fiÏ˘Ù˘ ËÚÂÌ›·˜ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. ∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÈÛ›Ó·, Ù· ηʤ Î·È Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ì ÎÏ·ÛÈ΋ thai ÎÔ˘˙›Ó· & ÌÔ˘ÛÈ΋ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÌÈ· ÔÓÂÈÚÂ̤ÓË ‰È·ÌÔÓ‹.

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* plus, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ∆·¸Ï·Ó‰¤˙ÈÎÔ ÛÙ˘Ï, ‚fiÚÂÈ· Ù˘ Chaweng, 10 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi fiÌÔÚÊÔ˘˜ ΋Ô˘˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ 96 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Ì·Ú, ÈÛ›Ó·, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, spa.

ªÈÎÚfi Î·È ‹Û˘¯Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4*, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Chaweng beach, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 15 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ 80 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜, 2 ÈÛ›Ó˜, spa, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È Ì·Ú.

4* ÍÂÓԉԯ›Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙË ‰È¿ÛËÌË ·Ú·Ï›· Ù˘ Chaweng, 15 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ÃÙÈṲ̂ÓÔ Ì¤Û· Û ÌÈ· ηٷÚ¿ÛÈÓË ¤ÎÙ·ÛË Ì ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ΋Ô˘˜, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌfiÏȘ 24 ÔÏ˘ÙÂÏ‹ bungalows, 1 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, 1 Ì·Ú, ÈÛ›Ó· Î·È spa.

3* ÍÂÓԉԯ›Ô, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Chaweng, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 15 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÈÛ›Ó·, 2 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú, spa.

31


∞ ¡ ∞ § À ∆ π ∫ √ ¶ ƒ √ ° ƒ∞ ª ª ∞ ∂ ∫ ¢ ƒ √ ª ∏ ™ 1Ë - 2Ë Ë̤ڷ: £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - ¶ÂΛÓÔ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›· ÛÙȘ 11.55 Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛË Ì Ù‹ÛË Ù˘ AEGEAN ÁÈ· ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙËÓ QATAR, ̤ۈ ÂӉȿÌÂÛÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡, ¿ÊÈÍË ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ ÛÙȘ 14.15 (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ. ªÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ∂χıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. ¢Â›ÓÔ ÛÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Beijing Quanjude Duck,Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ «¿È· ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ˘». 3Ë Ë̤ڷ: ¶ÂΛÓÔ ¶ÚˆÈÓfi Û ÌÔ˘Ê¤, ·Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ 09.30 ÁÈ· ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ¡·fi ÙÔ˘ √˘Ú·ÓÔ‡, ∆È·ÓÙ¿Ó Ì ÙȘ ÙÚÂȘ ΈÓÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ™ÈÓÈÎfi ∆›¯Ô˜, ¤Ì‚ÏËÌ· ·ÚÔ˘˜ Î·È ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÓıÚÒÈÓÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi ·fi ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ. EχıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· „ÒÓÈ· ‹ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÁÈ· ¤Ó· ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi massage οو ¿ÎÚˆÓ. ¢Â›ÓÔ Û ÌÔ˘Ê¤ Î·È „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ªÔÁÁÔÏÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. 4Ë Ë̤ڷ: ¶ÂΛÓÔ ¶ÚˆÈÓfi Û ÌÔ˘Ê¤, ·Ó·¯ÒÚËÛË ÁÈ· ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∆È¤Ó ∞Ó ª¤Ó Î·È ÛÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∞·ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó˘ fiÏ˘ fiÔ˘ ˙Ô‡Û·Ó Î·È ·’ fiÔ˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ ªÈÓÁÎ Î·È ÙˆÓ ∆ÛÈÓÁÎ, ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛfi ·ÈÒÓ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ıÂÚÈÓ¿ ·Ó¿ÎÙÔÚ·, ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÍÈÔı¤·Ù· ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ˘. ¢Â›ÓÔ Û ÌÔ˘Ê¤ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·Ú¿ÛÙ·Û˘ “GONGFU” ÛÙÔ ∫fiÎÎÈÓÔ £¤·ÙÚÔ. 5Ë Ë̤ڷ: •È¿Ó ¶ÚˆÈÓfi Û ÌÔ˘Ê¤, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ù‹ÛË ¶ÂΛÓÔ - •È¿Ó. ÕÊÈÍË ÛÙÔ •È¿Ó, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ∆Ô •È¿Ó Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È Ë ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ «¢ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÈÔ‡». •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙ· Ù›¯Ë ÙˆÓ ªÈÓÁÎ, Ù· ÌÔÓ·‰Èο ηÏԉȷÙËÚË̤ӷ Ù›¯Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ 14Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÛÙËÓ ·Áfi‰· Ù˘ ÕÁÚÈ·˜ Ëӷ˜, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÙ›ÛÌ· Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ ∆·ÓÁÎ. ¢Â›ÓÔ Û ÌÔ˘Ê¤, ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. 6Ë Ë̤ڷ: •È¿Ó ¶ÚˆÈÓfi Û ÌÔ˘Ê¤, ·Ó·¯ÒÚËÛË ÁÈ· ÙÔÓ Ù‡Ì‚Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∆ÛÈÓ - ™› - ÃÔ˘¿ÓÁÎ ∆È, fiÔ˘

32

ı· ‰Ô‡Ì ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙˆÓ 6.000 ‹ÏÈÓˆÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∆ÛÈÓ Ì ٷ ¿ÏÔÁ· ·fi ÙÂÚ·ÎfiÙ· ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ¡ÂÔÏÈıÈÎfi √ÈÎÈÛÌfi ª¿ÓÔ. ∆Ô ‚Ú¿‰˘ ‰Â›ÓÔ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ ∆·ÓÁÎ. 7Ë Ë̤ڷ: •È¿Ó - ™·ÁÎ¿Ë ¶ÚˆÈÓfi Û ÌÔ˘Ê¤, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ 07.00 ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ •È¿Ó Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛË Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË ™·ÁοË. ÕÊÈÍË ÛÙËÓ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ™·ÁοË, ÙËÓ fiÏË Ê¿ÚÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∫›Ó·˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ÚÔÎ˘Ì·›· «ªÔ˘ÓÙ» Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ̋ÎÔ˜ 1,5¯ÏÌ. ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÃÔ˘¿ÓÁÎÔ˘. ¢Â›ÓÔ Û ÌÔ˘Ê¤, ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. 8Ë Ë̤ڷ: ™·ÁÎ¿Ë ¶ÚˆÈÓfi ÌÔ˘Ê¤, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ™·Áο˘, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi 123.000 ÂÚ›Ô˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù¤¯Ó˘, ÌÚÔ‡ÓÙ˙ÈÓ·, ÎÂÚ·ÌÈο Î·È ÌÔÓ·‰Èο ‰Â›ÁÌ·Ù· ηÏÏÈÁÚ·Ê›·˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ µÔ‡‰· ·fi ¡ÂÊÚ›ÙË, ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ‚Ô˘‰ÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ °ÈÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ ªÈÓÁÎ. ¢Â›ÓÔ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÂÓfi˜ ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ·ÎÚÔ‚·ÙÈο ı¿̷ٷ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. 9Ë Ë̤ڷ: ™·ÁÎ¿Ë - ™Ô˘ÙÛfiÔ˘ ¶ÚˆÈÓfi Û ÌÔ˘Ê¤. √ÏÔ‹ÌÂÚË Ô‰È΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÛfiÔ˘ «ÛÙË µÂÓÂÙ›· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜», ÙËÓ fiÏË Ì ٷ ·Ì¤ÙÚËÙ· ηӿÏÈ·. •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ ÙÔ˘ ª·¤ÛÙÚÔ˘ ÙˆÓ ‰È¯Ù˘ÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜. ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÌÂٷ͈ÙÒÓ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰Â›ÓÔ Û ÌÔ˘Ê¤, ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ô‰ÈÎÒ˜ ÛÙË ™·ÁοË. ¢È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË. 10Ë - 11Ë Ë̤ڷ: ™·ÁÎ¿Ë ¶ÚˆÈÓfi Û ÌÔ˘Ê¤, ÂχıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· „ÒÓÈ·. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™·Áο˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÛË Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜, ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ̤ۈ ÂӉȿÌÂÛÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡,¿ÊÈÍË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙËÓ AEGEAN Ù‹ÛË ÁÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ÕÊÈÍË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ 18.55.

∏ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋.


™∏ª∂πø™∂π™ ñ ∆· ‰È·‚·Ù‹ÚÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈÛ¯‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6 Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘. T· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‚›˙·˜ ›ӷÈ: 1 ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ·›ÙËÛ˘ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ñ ∂Ï¿¯ÈÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ 15 ¿ÙÔÌ·. ñ ªÂ ÙË ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ 500 ú. ñ À¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· 4 ¿ÙÔÎˆÓ ‰fiÛÂˆÓ Ì ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Visa, Master, American Express (Alpha Bank). H ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¿ÙÔÎˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ñ ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ¢ÔÏ·Ú›Ô˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ì EUR ÛÙȘ 23/1/07. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÙÈÌ‹˜.

¶∂ƒπ§∞ªµ∞¡√¡∆∞π ñ ∞ÂÚÔÔÚÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ı¤Û˘ ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì AGEAN - QATAR AIRWAYS. ñ ∞ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ¶ÂΛÓÔ - •È¿Ó - ™·ÁÎ¿Ë - ¶ÂΛÓÔ. ñ 3 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ Ì ÚˆÈÓfi ÌÔ˘Ê¤ - •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* ñ 2 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ÛÙÔ •È¿Ó Ì ÚˆÈÓfi ÌÔ˘Ê¤ - •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* ñ 3 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ÛÙË ™·ÁÎ¿Ë Ì ÚˆÈÓfi ÌÔ˘Ê¤ - •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* ñ ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ ηıã fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ (Û‡ÓÔÏÔ 8 Á‡̷ٷ). ñ 1ÔÙ‹ÚÈ ÎÈÓ¤˙È΢ Ì‡Ú·˜ ‹ ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi Û fiÏ· Ù· Á‡̷ٷ. ñ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ì ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ· Ô‡ÏÌ·Ó Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ñ •ÂÓ·Á‹ÛÂȘ, ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ ·fi ·ÁÁÏfiʈÓÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÍÂÓ·ÁÔ‡˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ñ ŸÂÚ· ¶ÂΛÓÔ˘, ÃÔÚ¢ÙÈÎfi show ÛÙÔ •È¿Ó, ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎfi show ™·Áο˘. ñ ∞¯ıÔÊÔÚÈο ñ ∞Ú¯ËÁfi˜ - Û˘ÓÔ‰fi˜ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜. ñ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÛÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. ñ º.¶.∞

¢∂¡ ¶∂ƒπ§∞ªµ∞¡√¡∆∞π ñ ºfiÚÔÈ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ (ÂÚ›Ô˘ 185 ú) AEGEAN - QATAR AIRWAYS (ÙÂÏÈ΋ ÂȂ‚·›ˆÛË Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ) ñ µ›˙· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∫›Ó· (42 ú) ñ ºÈÏÔ‰ˆÚ‹Ì·Ù· Î·È ÂÈϤÔÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù·ÍȉÈÔ‡ (·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ·ÒÏÂÈ· ·ÔÛ΢ÒÓ)(45 ú) ñ ∂›ÛÔ‰ÔÈ ÌÔ˘Û›ˆÓ Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ (65 ú) ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË

¶ƒ√∞πƒ∂∆π∫∞ ñ ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi massage οو ¿ÎÚˆÓ (20 ú) ñ ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙË ™·ÁÎ¿Ë (15 ú)

33


£˘Ì¿ÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÏ˘ÊÔÚÂ̤ÓÔ... Â‰Ò Û˘Ó·Óٿ٠ÙËÓ AÓ·ÙÔÏ‹ Ì ÙË ¢‡ÛË... ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì ÙÔ ·ÏÈfi.... ÎÏ... ÎÏ... Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ›‰·Ù Û ‰Âο‰Â˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ‹ ¤ÓÙ˘·; §ÔÈfiÓ, ÙÔ XÔÓÁÎ KÔÓÁΠ›¯·Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÁÈÓ ÎÏÈÛ¤ ÁÈ· ‰Âο‰Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. XÔÓÁÎ KÔÓÁÎ, EȉÈ΋ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ §·˚΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ K›Ó·˜, ‹ Â¿Ó ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ, ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ¶fiÏË Ù˘ Zˆ‹˜! E›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÁÂÌ¿ÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·. XÔÓÁÎ KÔÓÁÎ - ¤ÓÙÔÓ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ, ˙ˆ‹ Û·Ó ·È¯Ó›‰È. PÈÛοÚÂÙÂ Î·È ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÙÂ. K¿ÓÙ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ı· ‰Â›Ù ÙÔ ÌÈÛfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û ‰‡Ô ÒÚ˜. E¿Ó Ë N¤· YfiÚÎË ˙ÂÈ Û ͤÊÚÂÓ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜, Â‰Ò Ó· ‰Â›ÙÂ! BÁ›Ù ÁÈ· „ÒÓÈ· ÛÙȘ 02:00 ÙÔ Úˆ› Î·È ÁÂ˘Ì·Ù›ÛÙ ÔÔÙ‰‹ÔÙÂ. H ˙ˆ‹ ÛÙËÓ fiÏË ı· Û·˜ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ‹ÛÂÈ Î·È ı· Û·˜ Ì›ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙË. K·Ì›· ¿ÏÏË fiÏË ÛÙË ÁË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ó ÙÔ XÔÓÁÎ KÔÓÁÎ. T· ηÏÔη›ÚÈ· Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙ¿, Ì ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ ·fi IÔ‡ÏÈÔ Ì¤¯ÚÈ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ. H ¿ÓÔÈÍË Î·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Â›Ó·È ıÂṲ́˜ ÂÔ¯¤˜ Ì ÂÚÈÛÙ·Ûȷ΋ ‚ÚÔ¯‹ Î·È „˘¯Ú¿ ‚Ú¿‰È·. O ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Ï›Á˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÎÚ‡Ô˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ‹ÈÔ˜. XÚ‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ E›Ù οÓÂÙ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û·˜ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ÛÙÔ¤˜, ›Ù Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ë ÔÈÎÈÏ›· ·Á·ıÒÓ Î·È ÙÈÌÒÓ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ¶ÔÏÏ¿ ‰È¿ÛËÌ· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ìfi‰·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙÔ XÔÓÁÎ KÔÓÁΠηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›‰Ë ÙÔ˘˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·. K·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ Û‹Ì· HKTA (Hong Kong Tourist Association) Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·ÔÌÈÌ‹ÛˆÓ... ¶·˙¿ÚÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ Ì·Á·˙È¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜. Y¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙÔ Stanley ÙÔ˘ Hong Kong Island Î·È ÛÙÔ Temple Street ÙÔ˘ Kowloon Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ·ÁÔÚ¿. H Ú·ÙÈ΋ Â‰Ò Â›Ó·È ˘„ËÏ‹ Ù¤¯ÓË Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ì›ÓÂÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ. MËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë, ÔÙ¿ Î·È ·ÚÒÌ·Ù·, ÙÔ XÔÓÁÎ KÔÓÁÎ Â›Ó·È ÏÈÌ¿ÓÈ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙˆÓ ÂȉÒÓ. º·ÁËÙfi Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË TÔ XÔÓÁÎ KÔÓÁÎ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ΤÓÙÚ· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ KÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi, Ô˘ Â›Ó·È ¤ÍÔ¯Ô, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÏÏ¿ IÓ‰Èο, BÈÂÙӷ̤˙Èη, ºÈÏÈÈÓ¤˙Èη, M·Ï·ÈÛÈ·Ó¿ Î·È T·¸Ï·Ó‰¤˙Èη ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ·˘ıÂÓÙÈÎfi KÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi Û ¤Ó· sampan (ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ ÏÔÈ¿ÚÈÔ) ÛÙË Causeway Bay ‹ Û ¤Ó· ψÙfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙÔ Aberdeen. E›Û˘ ı· ‚Ú›Ù ÔÏÏ¿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ì E˘Úˆ·˚Îfi Ê·ÁËÙfi.

34


ÍÂÓԉԯ›·

NIKKO HOTEL

Ã√¡°∫ ∫√¡°∫

KOWLOON HOTEL

N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·, ÓÙ›ÛÎÔ, ÎÏ·Ì, ı¤·ÙÚ· Î·È ÛÈÓÂÌ¿. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ¤ÚÁ· Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ “Hong Kong’s City Hall”, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ·›ıÔ˘Û· ¯ÔÚÔ‡ Î·È Û·ÏfiÓÈ ÁÈ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. TÔ “Hong Kong Cultural Centre”, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û˘Ó·˘ÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ 2.100 ı¤ÛˆÓ, Grand Theatre 1.750 ı¤ÛˆÓ, Studio Theatre 300 - 500 ı¤ÛˆÓ, Ì·Ú Î·È ¿ÏϘ ·Ó¤ÛÂȘ, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÎÔÓÛ¤ÚÙ·, ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ· Î·È fiÂÚ˜. ∆Ô “Hong Kong Art Centre” Û Wan Chai Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ÙÔ˘ City’s Hall Ì ÎÈÓ¤˙ÈÎË ŸÂÚ· Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ. AÌÂÚÈηÓÈΤ˜, Â˘Úˆ·˚Τ˜, ÎÈÓ¤˙ÈΘ Î·È È·ˆÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜ ÛÙ· ÔÏÏ¿ ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ· ÛÈÓÂÌ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ¢‡Ô ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Ë Hong Kong Standard Î·È Ë South China Morning Post, ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· Û·˜. ŒÓ· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰Â›ÙÂ Â›Ó·È ÔÈ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÈÔ‰ÚƠ̂˜, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı TÂÙ¿ÚÙË ‚Ú¿‰˘, ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ M¿Ë.

35


N¤Ô˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. EÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÈÎÈÏfiÌÔÚÊÔ˜, fiÔ˘ ı· ‰Â›Ù ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˘˜ ÎÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ›˜ ˘Ê¿ÏÔ˘˜, ·¤Ú·ÓÙ˜ ·ÌÌÔ˘‰È¤˜, Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜, ·Ó‡„ËÏ· ‚Ô˘Ó¿, ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, Ï›ÌÓ˜, Û˘ÌϤÁÌ·Ù· ÔÙ·ÌÒÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÁÈ· rafting, ηıÒ˜ Î·È ·¯·Ó›˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ Î·È ÙÚÔÈÎÒÓ ‰·ÛÒÓ. £¤ÏÂÙ ÊÚÂÛο‰· ÛÙ· Ù·Í›‰È· Û·˜; M·Ï·ÈÛ›·! O ηÈÚfi˜ ÙÚÔÈÎfi˜, ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ οÓÂÈ ˙¤ÛÙË, fï˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤¯ÂÈ ÂÏ·ÊÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ. EÏ·ÊÚ¿ ‚·Ì‚·ÎÂÚ¿ Î·È ÏÈÓ¿ ÊÔÚÈÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. XÚ‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ Afi ·Ó¿ÎÚÈ‚· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ̤¯ÚÈ ˘·›ıÚȘ ·ÁÔÚ¤˜, fiÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·˙·Ú¤„ÂÙ ٷ ¿ÓÙ·. T· ÓËÛÈ¿ Penang Î·È Langkawi Â›Ó·È ˙ÒÓ˜ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙˆÓ ÂȉÒÓ. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Û fiÏË ÙË M·Ï·ÈÛ›· ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ· ›‰Ë, fiˆ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜, ÚÔÏfiÁÈ·, ¤Ó˜, ηÏÏ˘ÓÙÈο, ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ›‰Ë. æ¿ÍÙ ÁÈ· ·ÛËÌÈο, ÌÚÔ‡ÓÙ˙ÈÓ·, ›‰Ë ·fi ηÛÛ›ÙÂÚÔ Î·È Ì·Ù›Î. KÔ˘¿Ï· §Ô˘ÌÔ‡Ú °ÓˆÛÙ‹ Û·Ó “O K‹Ô˜ ÙˆÓ ºÒÙˆÓ”, Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÛÈ·ÙÈ΋ fiÏË, Ô˘ ηÙfiÚıˆÛ fï˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ÁÔËÙ›·, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Ù˘ ¯ÚÒÌ·Ù·. O˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ηٷÛ΢¤˜ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ·ÏȤ˜ ·ÔÈÎȷΤ˜ ηÙÔÈ˘, KÈÓ¤˙ÈÎÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ Î·È Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ Ì ηÚÔÙÛ¿ÎÈ·, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ê·ÁËÙfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜. ¶ÂÓ¿ÓÁÎ BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ XÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ Langkawi. E›Ó·È Ô ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜ BÚÂÙ·ÓÈÎfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ M·Ï·ÈÛ›·˜ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ı¤ÚÂÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. OÈ ·Ú·Ï›Â˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜, fï˜ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ì·Á›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Â›Ó·È Ë ÁÂÌ¿ÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· fiÏË Georgetown. H fiÏË ı˘Ì›˙ÂÈ K›Ó· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÈ ·fi ÙÔ XÔÓÁÎ KÔÓÁÎ! ¶ÂÚ·Ù›ÛÙ ÛÙȘ ·ÏȤ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÂÚı›Ù 50 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÛÙËÓ ·ÔÈÎȷ΋ ·ÎfiÌ· M·Ï·ÈÛ›·. T· ÌÈÎÚ¿ Ú·ÊÙ¿‰Èη, ÔÈ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ, Ù· ˘·›ıÚÈ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ Î·È ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙË Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ K›Ó·˜ Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· ¯·ı› ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ AÛ›·˜. TËÓ Ë̤ڷ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ferringhi Î·È ÙË Ó‡¯Ù· οÓÂÙ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË.

36


ÍÂÓԉԯ›·

HILTON (Kuching)

SWISS GARDEN (Kuala Lumpur)

ª∞§∞π™π∞™

SHERATON BEACH RESORT (Langkawi)

MUTIARA BEACH RESORT (Penang)

KfiÙ· KÈÓ·Ì¿ÏÔ˘ ™ÙË ‚fiÚÂÈ· ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ BfiÚÓÂÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Ó¤· fiÏË Ù˘ K.K. H ·Ú¯È΋ - ·ÏÈ¿ fiÏË Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ÛÙÔ B’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. EÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi BÔ˘Ófi KÈÓ·Ì¿ÏÔ˘, ÂÚ·Ù‹ÛÙ ٷ ηٷÏËÎÙÈο ‰¿ÛË ÙÔ˘, οÓÙ ڿÊÙÈÓÁÎ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÂÚÔ‡˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ‹ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙȘ η˘Ù¤˜ È·Ì·ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘. E¿Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ Â›Ó·È Èηӿ Ó· Û·˜ ʤÚÔ˘Ó Â‰Ò, ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ı· Û·˜ ʤÚÔ˘Ó Ù· 5¿ÛÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· Ì ÙȘ ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘˜. §·ÓÁÎ¿Ô˘È TÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·fi Ù· 104 ÓËÛÈ¿ Ù˘ M·Ï·ÈÛ›·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ XÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ T·¸Ï¿Ó‰Ë˜. ºËÌ›˙ÂÙ·È, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿, ÙȘ ¤ÚË̘ ·ÌÌÔ˘‰È¤˜ Î·È Ù· Á·Ï¿˙È· ÓÂÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Î·È ıÚ‡ÏÔ˘˜ Î·È Ù· ¤ıÈÌ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÊÈÏÈÎÔ› Ì ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜.

37


∆Ô ÎÔڷϤÓÈÔ ·Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜ Ì 26 ·ÙfiϘ Î·È 1.190 ÓËÛÈ¿, ‚›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¡.¢. Ù˘ πÓ‰›·˜. ∂ÎÏËÎÙÈο ÓËÛÈ¿ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÛÌ·Ú·Á‰¤ÓÈÔ ÂÚȉ¤Ú·ÈÔ Û ÌÈ· ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚ‹ Á·Ï¿˙È· ı¿Ï·ÛÛ·. ¡ËÛÈ¿ Á·ÚÓÈÚÈṲ̂ӷ Ì ÊÔ›ÓÈΘ, ÂÎÙ˘ÊψÙÈΤ˜ Ï¢Τ˜ ·Ú·Ï›Â˜, Ù˘ÚÎÔ˘¿˙ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜, ÔÏÔοı·Ú· Î·È ˙ÂÛÙ¿ ÓÂÚ¿ Ì ÎÔÚ·ÏÈÔÁÂÓ›˜ ˘Ê¿ÏÔ˘˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÍÈÙ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ Î¿ı ÂÈÛΤÙË ÙÔ˘˜. ª¤ÚÔ˜ ¢ÏÔÁË̤ÓÔ, Ì ÙÔ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔ ÙÚÔÈÎfi ÙÔ˘ Îϛ̷ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÛÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi øηÓfi. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ˆ˜ Ô ÈÔ top ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ηٷ‰‡ÛÂȘ. ªfiÓÔÓ Ë Ê‡ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙfiÛÔ Ù¤ÏÂÈ·. ™ÙȘ ª·Ï‰›‚˜ Ô ÂÈÛΤÙ˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ȉ˘ÏÏÈ·Îfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÓÂfiÓ˘ÌÊÔ˘˜ Î·È ÙfiÔ˜ ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË. ÕÂÈÚ· ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈ· ÙÔ›· ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·È, ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ·’ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ¯¤ÚÈ Ù˘ ʇÛ˘. ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ª¿ÏÂ Î·È ·ÊÔ‡ ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ‹ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ, ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ˘¤Úԯ˜ Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·’ ÙÔ ª¿Ï ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÓËÛ¿ÎÈ· Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ¯‡ÏÔÔ ‹ ˘‰ÚÔÏ¿ÓÔ. ¶ÔÏ˘ÙÂϤÛٷٷ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÙÚÔÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÙË ¯Ú˘Û‹ ¿ÌÌÔ Î·È Ù· ηٷÁ¿Ï·Ó· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÓÂÚ¿, Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ¿„ÔÁÔ service, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙˆÓ ÔÓÂÈÚÈÎÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ Û·˜. ∂›ÛËÌË ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È Ë Divehi, fï˜ fiÏÔÈ

ۯ‰fiÓ ÌÈÏÔ‡Ó ∞ÁÁÏÈο. ∆Ô Îϛ̷ Â›Ó·È ÙÚÔÈÎfi Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ 23ÔC - 32oC Î·È ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı¿Ï·ÛÛ·˜ 27ÔC. NfiÌÈÛÌ· ƒÔ‡È· MVR, ÈÛÔÙÈÌ›· 1ú = 15,33 ÚÔ‡Ș. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÒÚ·˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È 3 ÒÚ˜ ÌÚÔÛÙ¿. πηÓfiٷٷ ÛÙÂϯˆÌ¤Ó· ı¤ÚÂÙÚ· ÁÈ· ¿„ÔÁÔ Service 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ÒÚÔ. ªÔÓ·‰È΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Spa Water Villas, ¯ÙÈṲ̂Ó˜ Û ·ÛÛ¿ÏÔ˘˜ ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈο ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ì ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÓÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Jacuzzi, ocean view villas, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÛÙËÓ ÙÚÔÈ΋ ʇÛË. ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÙËÓ Ì·Á›· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ Ì ηٷ‰‡ÛÂȘ Î·È snorkeling, ‰È·ÛΉ¿ÛÙ οÓÔÓÙ·˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˝· ‹ ‚fiÏÙ· Ì ηڷ‚¿ÎÈ ÛÙ· ηٷÁ¿Ï·Ó· ÓÂÚ¿. ∑‹ÛÙ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜. ŸÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ıÂÏ‹ÛÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰ÂÈÓ‹ÛÂÙ ‹ Ó’·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙÔ ÔÙfi Û·˜. √È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÂÊ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ù· ÈÔ ÊÚ¤Ûη ˘ÏÈο ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÔÓ·‰Èο È¿Ù· ÁÈ· Û·˜, ÌÂ Û˘Óԉ›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ ·fi ÙȘ ο‚˜ Ì ÎÚ·ÛÈ¿ ۯ‰fiÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∑‹ÛÙ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ÛÙ· Spa Resorts, fiÔ˘ ı· ‚Ú›Ù ÔÈÎÈÏ›· Ê˘ÛÈÎÒÓ ıÂÚ·ÂÈÒÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ „˘¯‹˜. ∞Ó Ë Ê·ÓÙ·Û›· Û·˜, Û·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÂٷʤÚÂÈ Û ηٿϢΘ ·ÌÌÔ˘‰È¤˜, ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, ÙfiÙ ∆√§ª∏™∆∂ ∆√! √ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ!

39


ÍÂÓԉԯ›·

40

ª∞§¢πµ∂™

∞ÔÌÔӈ̤ÓÔ Î·È ‹ÚÂÌÔ... ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ÂÙÚ¿‰È, Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ ÛÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ÈÓ‰ÈÎÔ‡ ˆÎ·ÓÔ‡. ∫·ÏÒ˜ ÔÚ›Û·Ù ÛÙÔ One & Only Kanuhura. ∆Ô ÔÓÂÈÚÂ̤ÓÔ ı¤ÚÂÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙfiÏË Lhavivani, Û ·fiÛÙ·ÛË 40’ Ì ÙÔ ˘‰ÚÔÏ¿ÓÔ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ Male. ¶Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2005. ¢È·ı¤ÙÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 100 ‚›Ï˜ (beach & water) Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰‡ÎÙÈÔ, ı˘Ú›‰· ·ÛÊ·Ï›·˜, tv, dvd Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÁÈ· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ı¤·. ™ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ı· ‚Ú›Ù ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi spa, Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·Ù·‰˘ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÙÔÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ.

∂›Ó·È ¤Ó·˜ Â›ÁÂÈÔ˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Ô˘ Û·ÁËÓ‡ÂÈ Î¿ı ÂÈÛΤÙË. ∆Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi Banyan Tree ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ôӈ̤ÓË ÎÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ‹ ·ÙfiÏË VABµINFARU ÛÙÔ ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈÔ ·Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜ ÙˆÓ ª·Ï‰›‚ˆÓ. ∞¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ 20’ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Male. ∆Ô ı¤ÚÂÙÚÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 48 Ì·Á¢ÙÈΤ˜ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ‚›Ï˜ Ì Â͈ÙÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ‰›Ï· ÛÙ· ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· Î·È Î·Ù·Á¿Ï·Ó· ÓÂÚ¿. ∆Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ILAAPATHI ı· Û·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ Û Á¢ÛÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÂÓÒ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ spa ·Ú¤¯ÂÈ Ì¤Û· ıÂÚ·›·˜ Î·È ·Ó·˙ˆÔÁfiÓÓËÛ˘ ÁÈ· ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘.

∆Ô Paradise Island ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÏȘ 20’ Ì ÙÔ Ù·¯‡ÏÔÔ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ Male, ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¿ÎÚÔ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∞ÙfiÏ˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 260 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 220 super deluxe bungalows Î·È 40 water bungalows. ŸÏ· ·Ú¤¯Ô˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ, fiˆ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ì›ÓÈ Ì·Ú, Î.¿. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÈÛ›Ó·, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Û¿Ô˘Ó·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, È¿ÓÔ Ì·Ú Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi club. ™ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛË ‚˘ıÔ‡, Û¤ÚÊÈÁÎ, ηÓfi Î·È Ù˙ÂÙ ÛÎÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ì ÙÔÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔ˘˙›Ó·.

∫Ï›ÛÙ ٷ Ì¿ÙÈ· Û·˜ Î·È ÔÓÂÈÚ¢Ù›Ù ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ... ∆Ô Royal Island Resort ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ Male, ÛÙËÓ ·ÙfiÏË BAA Î·È ·¤¯ÂÈ 30’ Ì ˘‰ÚÔÏ¿ÓÔ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ∆· beach villas Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ Ì fiϘ ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 5*. √ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔ Û·ÁËÓ¢ÙÈÎfi ÙÔ›Ô. ∆Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ú¤¯ÂÈ Û·ÏfiÓÈ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÁÈ· ıÂÚ·›· ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÛÒÌ·ÙÔ˜, Û¿Ô˘Ó·, jacuzzi. ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ Î·È Ì›ÓÈ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ Û ÎÔÓÙÈÓ¿ ÓËÛÈ¿.


ÍÂÓԉԯ›·

ª∞§¢πµ∂™

ºËÌÈṲ̂ÓÔ ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ÔÓÂÈÚÂ̤ӷ ηٷʇÁÈ·, ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ı¤ÚÂÙÚÔ Hilton Resort Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Û ‰‡Ô ÁÂÈÙÔÓÈο ÓËÛ¿ÎÈ· ̤۷ Û ̷Á¢ÙÈ΋ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·, 35’ Ì ÙÔ ˘‰ÚÔÏ¿ÓÔ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ Male. √ ÂÈÛΤÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Beach Villas, Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ˘ÎÓ‹ ÙÚÔÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙȘ Water Villas, Ô˘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂Ó˜ Û ·Û¿ÏÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙ· ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· Ù˘ÚÎÔ˘¿˙ ÓÂÚ¿. ŸÏ˜ ÔÈ ‚›Ï˜ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ. °È· ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Deluxe Water Villas Ì ȉȈÙÈÎfi jacuzzi Î·È ÔÈ Sunset Water Villas (350m2) Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Á˘¿ÏÈÓÔ ¿ÙˆÌ· Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘.

∆Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·ÔÙÂÏ› ÔÓÂÈÚÂ̤ÓË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· οı ··ÈÙËÙÈÎfi ÂÈÛΤÙË. µÚ›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 35’ Ì ˘‰ÚÔÏ¿ÓÔ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Male. ∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ˘ÎÓ‹, ÙÚÔÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi Ù· ηٷÁ¿Ï·Ó· ÓÂÚ¿ Ù˘ ÏÈÌÓÔı¿ÛÛ·˜. ∆· 102 ÔÏ˘ÙÂϤÛٷٷ ηٷχ̷ٷ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¿ÓÂÛË ¯ÒÚÔ˘ Î·È ·fiÏ˘ÙË ËÚÂÌ›·. √ ÂÈÛΤÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ∆Ô ıÂÚÂÙÚÔ ·Ú¤¯ÂÈ ÌÔÓ·‰Èο ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú Ì ηٷÏËÎÙÈÎfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ Î·È Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.

∆Ô Taj Coral Reef ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ·fi ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ, ¤Ó· ·Úı¤ÓÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ËÚÂÌ›· Î·È ·ÔÌfiÓˆÛË. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ÒÚ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ¯‡ÏÔÔ ·fi ÙÔ Male Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ Lagoon Villas Ô˘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂Ó˜ Û ¿Û·ÏÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙ· ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÓÂÚ¿ Î·È ÙȘ Beach Villas Ô˘ ʈÏÈ¿˙Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ··Ï‹ ¿ÛÚË ·ÌÌÔ˘‰È¿. ŸÏ˜ ÔÈ ‚›Ï˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ·Ó¤ÛÂȘ. ∆Ô ÊËÌÈṲ̂ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·Ù·‰‡ÛÂˆÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜ ˘Ôı·Ï¿ÛÛȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ: Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙÔ Í·ÎÔ˘ÛÙfi Ó·˘¿ÁÈÔ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Â͈ÙÈÎÒÓ „·ÚÈÒÓ Î·È ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ∂ÎÏÂÙÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜.

∫·ÏÒ˜ ‹Úı·Ù ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜! ∆Ô µandos Island Resort ·¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ 7 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Male Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË Î·Ï‡ÙÂÙ·È Ì ٷ¯‡ÏÔÔ Û 10’. ∆Ô ı¤ÚÂÙÚÔ ÚÔʤÚÂÈ Ù¤ÏÂÈ· Ê˘ÛÈ΋ ·ÚÌÔÓ›· Ì fiϘ ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ ÂÓfi˜ 5* ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ¶·Ú¤¯ÂÈ ÔÈÎÈÏ›· ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ οı ÂÏ¿ÙË, fiˆ˜ Ù· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹ Water Villas, Ù· Jacuzzi Beach Villas ‹ Ù· Garden Villas. ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·Ù·‰˘ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ, ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô spa Anggerive. √ ÂÈÛΤÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÁÂ˘Ì·Ù›ÛÂÈ ÛÙ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú, Ì ٷ ÙÔÈο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ‰¤ÛÌ·Ù·.

ªfiÏȘ 15’ ·fiÛÙ·ÛË Ì ÙÔ Ù·¯‡ÏÔÔ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Male, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ FULL MOON. ¢È·ı¤ÙÂÈ 156 deluxe ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È bungalows Ì ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ·Ó¤ÛÂȘ. ™ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ, ηٷ‰‡ÛÂȘ Î·È ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛË, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, spa, Û¿Ô˘Ó·, Á‹Â‰Ô Ù¤ÓȘ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú. ∞Ê‹ÛÙ ÙȘ ¤ÁÓÔȘ ›Ûˆ Û·˜ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ª∞§¢πµø¡!

MÈ· ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈ· ÙÔÔıÂÛ›· Ô˘ ı· Û·˜ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∆Ô Sun Island ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 35’ Ì ÙÔ ˘‰ÚÔÏ¿ÓÔ ·fi ÙÔ Male ‹ 2 ÒÚ˜ Î·È 35’ Ì ÙÔ Ù·¯‡ÏÔÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ 350 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, bungalows Î·È ÛÔ˘›Ù˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 64 Water Bungalows. ŸÏ· Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ Ì fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ. À¿Ú¯ÂÈ ÈÛ›Ó·, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Û¿Ô˘Ó·, jacuzzi, Ì·Ú, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ï‹ıÔ˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÈÛΤÙË ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ‰¤ÛÌ·Ù· Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔ˘˙›Ó·.

41


◊Ù·Ó ÙÔ 1742, fiÙ·Ó Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ Lazare Picault ·Ó·Î¿Ï˘„ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ «Â›ÁÂÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ». ∆Ô ·Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜ ÙˆÓ ™Â¸¯ÂÏÏÒÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 115 ÁÚ·ÓÈÙ¤ÓÈ· ÓËÛÈ¿ Ì ÏËı˘ÛÌfi ÂÚ›Ô˘ 80.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·’ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÓËÛÈ¿, ÙÔ Mahe, ÙÔ Praslin Î·È ÙÔ la Digue. √È ÓÙfiÈÔÈ Â›Ó·È ÌÈ· Ì›ÍË ∂˘Úˆ·›ˆÓ, ∞ÊÚÈηÓÒÓ Î·È ∞ÛÈ·ÙÒÓ. ∏ ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È Ë Creole, ·ÏÏ¿ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ηϿ ÙfiÛÔ Ù’ ∞ÁÁÏÈο, fiÛÔ Î·È Ù· °·ÏÏÈο, ηıÒ˜ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ∞ÁÁÏÈ΋ Î·È °·ÏÏÈ΋ ·ÔÈΛ·. ∑ÂÛÙ¿ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÓÂÚ¿, ηÏÔη›ÚÈ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¯Ú˘Û·Ê¤ÓȘ ·ÌÌÔ˘‰ÂÚ¤˜ ·Ú·Ï›Â˜, ÙÚÔÈο ‰¿ÛË, ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈ· Ô˘ÏÈ¿, Â›Ó·È Î¿ÔÈ· ·’·˘Ù¿ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙȘ ™Â¸¯¤ÏϘ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈ· ·˘Ù¿ ÓËÛÈ¿ Â›Ó·È 7 ‚·ıÌÔ‡˜ ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ·, Ù· ηıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·ÛÊ·Ï‹ ÚÔÔÚÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ. √È ™Â¸¯¤ÏϘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ·fi ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ·˘Ù‹˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ UNESCO. ∂Ï¿Ù ӷ Ù· ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ̷˙›!!! ∫ϛ̷: fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ·fi 24√ ¤ˆ˜ 38√ C. ¡fiÌÈÛÌ·: ™Â¸¯ÂÏϤ˙ÈΘ ƒÔ˘›Â˜, 1 ¢ÚÒ = 6,65 SCR. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È µ›˙·. MAHE ∆Ô Mahe Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÓËÛ› Ô˘ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙÂ, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ∂›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜ ÙˆÓ ™Â¸¯ÂÏÏÒÓ, 27 km Ì‹ÎÔ˜ Î·È 12 km Ï¿ÙÔ˜, ÁÚ·ÓÈÙ¤ÓÈ· ‚Ô˘Ó¿ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 905 m ‡„Ô˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· ÙÚÔÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ¿Óˆ ·fi 75 ¯Ú˘Û·Ê¤ÓȘ ·Ú·Ï›Â˜ Û’ fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Â›Ó·È Ë Victoria, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· ·ÁÔÚ¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ, ÊÚÔ‡ÙˆÓ, Ì·¯·ÚÈÎÒÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ¿Â˙˜, ηı‰ÚÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜, ‚ÔÙ·ÓÈÎfi ΋Ô, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È 2 ÛÙ¿‰È·. √ÚfiÛËÌÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ clock tower ˆ˜ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Big Ben ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. º·ÁËÙfi: Creol ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Â˘Úˆ·˚΋, „¿ÚÈ· Û ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ÔÈÎÈϛ˜, Bourglois, Vara Vara, Jobor Croissant, ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ì ηڇ‰·, ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË Û·Ï¿Ù· ÙÔ˘ ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˘ ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη, ÁÏ˘Î¿ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Á¿Ï· Ù˘ ηڇ‰·˜ Î·È ÊÚÔ‡Ù·, ÁÏ˘ÎÔ·Ù¿Ù˜, Cassava, ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ì ÎÔÏÔ·ı˜.

42

Ste ANNE ISLAND ∆˘ÈÎfi Û¸¯ÂÏϤ˙ÈÎÔ ÙÔ›Ô, Ì ·Ú·Ï›Â˜ Ô˘ Îfi‚Ô˘Ó ÙË ·Ó¿Û·, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á·ÛÙÚÔÓoÌÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ Ì 87 ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ‚›Ï˜. ŒÓ· ·Úı¤ÓÔ Î·È ¿ÛÈÏÔ ÙÔ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ʇÛ˘... Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ù˘ ËÛ˘¯›·˜. µÚ›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Mahe, ÌfiÏȘ 15 ÏÂÙ¿ Ì ÙÔ Î·Ú¿‚È. ™ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÒÙÔ ÂıÓÈÎfi ¿ÚÎÔ Ì ¿Óˆ ·fi 150 ›‰Ë „·ÚÈÒÓ, ÁÈ· ÎÔχÌÈ, ÁÈ· ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ „¿ÚÂÌ·, ËÏÈÔıÂÚ·›· Î·È fiÏ· Ù· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ. CERF ISLAND 20 ÏÂÙ¿ ·’ ÙÔ Mahe (·fiÛÙ·ÛË 5 km). ¢È·ı¤ÙÂÈ ı¿Ï·ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ, ˘¤Úԯ˜ ·Ú·Ï›Â˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ, ÙÚÔÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË... Â›Ó·È ÙÔ ÓËÛ› Ì ÙȘ ¯ÂÚÛ·›Â˜ ¯ÂÏÒÓ˜ ÎÈ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·‰‡ÛˆÓ. PRASLIN ∞ÚÌÔÓÈο ÙÔ›· ·fi ÙÚÔÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ÁÚ·ÓÈÙ¤ÓÈÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜. °Ï˘Îfi, ··Ïfi Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi, ·ÏËıÈÓfi˜ ıËÛ·˘Úfi˜, ÙÔ Praslin Ì ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ ‰¿ÛÔ˜ «Valle de Mai», Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ Ù˘ Á˘ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÚ›ÊËÌÔÈ ÊÔ›ÓÈΘ Coco de Mer. ™ÙÔ Praslin ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Á‡ÔÓÙ·È ÙÔ Î·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› «∆Ô Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ øηÓÔ‡». ¢È·ı¤ÙÂÈ 44 km ΋Ô˘˜ Ù˘ ∂‰¤Ì Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÓËÛ› Ì ÙÔ˘˜ ÊÔ›ÓÈΘ. µÚ›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ÏÂÙÒÓ Ì ÙÔ Î·Ú¿‚È. ∂›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÓËÛ› Ì 700 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ÛËÏȤ˜ Î·È ·Ú·Ï›Â˜ Ô˘ Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Û·. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ë ÂÚ›ÊËÌË ·Ú·Ï›· Anse Lazio, ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË ˆ˜ Ì›· ·’ ÙȘ 5 ηχÙÂÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. LA DIGUE ISLAND ∆Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ Û ÛÂÈÚ¿ ÓËÛ› ÙˆÓ ™Â¸¯ÂÏÏÒÓ, 43 km ·fi ÙÔ Mahe. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ¯·ÚÈو̤ÓÔ ÓËÛ› Ì ÂÎı·Ì‚ˆÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÍÂÓԉԯ›·. ∏ ÌÂٷΛÓËÛË Á›ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì Ô‰‹Ï·Ù· Î·È Ì ¿Ì·Í˜ Ì ˙Ò·. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ï¿ÛÙËÛË ˆ˜ ÙÔ ÁÚ·ÓÈÙ¤ÓÈÔ ‚Ô˘Ófi Eagles Nest, Ô˘ ˘„ÒÓÂÙ·È ÛÙ· 300 ̤ÙÚ· Î·È Î·Ï‡ÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ›. ™Ù· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÌÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·Ï›·, Ë Sourced Argent, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÓÈÙ¤ÓÈÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ Ô˘ ¿ÏÏÔÙÂ Â›Ó·È ÚÔ˙ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ Â›Ó·È ÁÎÚÈ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜.


ÍÂÓԉԯ›·

∆Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ·Ú·Ï›· BEAU VALLON, ÛÙË ÓfiÙÈ· ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ¶Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2004, ÙÔ ı¤ÚÂÙÚÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ 70 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜ (junior & senior) Ì ÌÂÁ¿Ï· ÏÔ˘ÙÚ¿ Î·È Ì·ÏÎfiÓÈ· ‹ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi. ŒÓ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ̤۷ Û ÙÚÔÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ì ÈÛ›Ó·, ‰‡Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ‰‡Ô Ì·Ú, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È spa.

∆Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 5 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ MAHE Î·È ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· VICTORIA, ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ. ÃÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ¿Óˆ Û ηٿÏ¢ÎË ·Ú·Ï›·, ÂÚÈÛÙÔȯÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÚÔÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË. ¢È·ı¤ÙÂÈ 10 ¢ڇ¯ˆÚ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ. ∆Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ›Ó·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú, spa Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi ÁÈ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ.

™∂ΩÃ∂§§∂™

∆Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó Â›ÁÂÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Û ÏÔ‡ÛÈ· ÙÚÔÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È „ËÏ¿ ÊÔÈÓÈÎfi‰ÂÓÙÚ·. ∆Ô ı¤ÚÂÙÚÔ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ INTENDANCE, ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ MAHE. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο 47 ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ‚›Ï˜ Ì ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›·, ÈÛ›Ó·, jacuzzi Î·È spa. √È ÂÈÛΤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‚›Ï˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÂÁ¤ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›·. ŸÏ˜ ÔÈ ‚›Ï˜ ‰È¤ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ BANYAN TREE, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ηٷχ̷ٷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ÁÈ· ÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È ÙÔ ÛÒÌ·. ™ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È 7 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi Â͈ÙÈο ‰¤ÛÌ·Ù·.

∆Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Â›Ó·È ÊˆÏÈ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ MAHE. AÓ¿ÌÂÛ· Û ÙÚÔÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜, ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ˜ Ï›ÌÓ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋ ·Ú·Ï›· Ì ··Ï‹, Ï¢΋ ·ÌÔ˘‰È¿. ∏ ¢¯¿ÚÈÛÙË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ë ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ÎÙÈÚȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, ÌÈ· ·Í¤¯·ÛÙË ÂÌÂÈÚ›·. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ӷ ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÙÔ ÔÔ›· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ Ì fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ, Ì ı¤· ÛÙÔ˘˜ Â͈ÙÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ ‹ ÛÙÔÓ Î·Ù·Á¿Ï·ÓÔ ˆÎ·Ófi. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÈÛ›Ó·, ‰‡Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È ‰‡Ô Ì·Ú ÁÈ· ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜.

43


ÍÂÓԉԯ›·

™∂ΩÃ∂§§∂™

∆Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Û ¤Ó· ÙÚÔÈÎfi ΋Ô ·fi ÊÔ›ÓÈΘ Î·È Ê˘Ù›˜ ηڇ‰·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ BAIE LAZARE. ¶Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 4 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÎÏ·Ì. ¢È·ı¤ÙÂÈ 200 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È 5 ÛÔ˘›Ù˜ Ì ı¤· ÙÔÓ ˆÎ·Ófi ‹ ÙË Ï›ÌÓË. ∞ÔÏ·‡ÛÙ ˘¤Úԯ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ÂȉÈ΋ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·: πÓ‰›·, ∆·¸Ï¿Ó‰Ë, ∞ÊÚÈ΋ Î·È ·Í¤¯·ÛÙË Ù‹ÛË Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ¿Óˆ ·fi Ù· Ì·Á¢ÙÈο ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ™Â¸¯ÂÏÏÒÓ.

∆Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÏȘ 15 km ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ MAHE Î·È 5 km ·fi ÙË µÈÎÙÒÚÈ·. ÃÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ·Ú·Ï›· BEU VALLON. ¶ÂÚÈÛÙÔȯ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÙÚÔÈÎfi ‰¿ÛÔ˜ Ì ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ¢È·ı¤ÙÂÈ 160 ¢ڇ¯ˆÚ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ÙËÏÂfiÚ·ÛË, fiÏ· Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· Î·È ı¤· ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛ›Ó· ‹ ÙÔÓ ˆÎ¿ÓÔ. ∂›Û˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ì ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÈÓ‰È΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ‰‡Ô Ì·Ú, ÈÛ›Ó·, ΤÓÙÚÔ Î·Ù·‰‡ÛÂˆÓ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ.

∆Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ LA DIGUE, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙÚÔÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ÁÚ·ÓÈÙ¤ÓÈ· ‚Ú¿¯È·. ¢È·ı¤ÙÂÈ 10 ‰ÈfiÚÔÊ· bungalow (70m2) Ì Ï‹Ú˘ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÁÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Â›ÓÔ. ∏ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ï›· Ì ηٷÁ¿Ï·Ó· ÓÂÚ¿ Î·È Ï¢΋ ·ÌÌÔ˘‰È¿ ÂÁÁ˘¿Ù·È ·Í¤¯·ÛÙ˜ ‰È·ÎÔ¤˜.

44

∆Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ·Ú·Ï›· BEAU VALLON Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ 232 ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔ ı¤ÚÂÙÚÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 156 standrd ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 74 superior Î·È 2 family rooms, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó 2 ÂÓ‹ÏÈΘ Ì 3 ·È‰È¿ οو ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ. ŸÏ· Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ·Ú¤¯Ô˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ fiˆ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Ì›ÓÈ Ì·Ú. ∆Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ú¤¯ÂÈ Creol Á‡ÛÂȘ ÛÙ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÙÚÔÈο ÔÙ¿ ÛÙ· Ì·Ú. ªÔÚ›Ù ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙËÓ Ù‡¯Ë Û·˜ ÛÙÔ casino.

√ÏÔη›ÓÔ˘ÚÈÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· COTE d’OR, ÛÙÔ ÓËÛ› PRASLIN. ¢È·ı¤ÙÂÈ 32 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ı¤·, Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ù· ÔÔ›· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ì›ÓÈ Ì·Ú, Î.¿. ∆Ô Acajou Hotel ÚÔÛʤÚÂÈ ÈÛ›Ó·, ÂÍÔÏÈÛÌfi ÁÈ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ, Ì·Ú Î·È ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÎÚÂÔϤ˙ÈÎË Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔ˘˙›Ó·.

∆Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜ La Digue Island Lodge ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ì·Á¢ÙÈ΋ ·Ú·Ï›· REUNION. ¢È·ı¤ÙÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 60 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ӷ ÌÂ Ê˘ÛÈο, ·Ú·‰ÔÛȷο ˘ÏÈο, fiˆ˜ ÙÚÔÈο ʇÏÏ· Î·È Í‡ÏÔ Takamaka. ∏ ˘ÎÓ‹ ÙÚÔÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÈÛ›Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù¤ÏÂÈÔ ÛÎËÓÈÎfi ÔÓÂÈÚÂ̤ÓÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. ∆Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Le Pecheur ÚÔÛʤÚÂÈ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Î·È Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·.


°ÂÓÈÎÔ› fiÚÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ Û οÔÈ· ÂΉÚÔÌ‹, ‰È·‚¿ÛÙ Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∂À£À¡∂™ ∆∏™ ∂∆∞πƒπ∞™ ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ÂÓÂÚÁ› ˆ˜ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂΉÚÔÌÒÓ, (fiˆ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÍÂÓԉԯ›·, ÙÔÈο Ù·ÍȉȈÙÈο ÁÚ·Ê›·, Î.Ï..) ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛÔ ¤ÏÂÁ¯Ô. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·Ú·Ï‹„ÂÒÓ Ù˘, ‰Â ʤÚÂÈ Î·Ì›· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ˘·ÈÙÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ‹ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë Úfi‚ÏÂ„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∆¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÎÏÔ‹, ·ÒÏÂÈ· ‹ ÊıÔÚ¿ ·ÔÛ΢ÒÓ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ·ÏÏ·Á¤˜, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ·Î˘ÚÒÛÂȘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ·ÒÏÂȘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù·ÍȉȈÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ¤ÎÙ·ÎÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‹ Û ÏfiÁÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ‚›·˜, fiˆ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÂȉË̛˜, ˘ÚηÁȤ˜, ÏËÌ̇Ú˜, ÛÂÈÛÌÔ›, ·ÂÚÁ›Â˜, Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·Ù·, fiÏÂÌÔÈ, ·ÂÚÔÂÈڷٛ˜ Î·È ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. º˘ÛÈο Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٷ‚¿ÏÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂΉÚÔÌ›˜. ∂À£À¡∂™ - À¶OXPEø™EI™ TA•I¢IøTøN ∫¿ı ٷÍȉÈÒÙ˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯‡, ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ (‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ıˆڋÛÂȘ, ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ, ¿‰ÂÈ· ·Ô‰ËÌ›·˜, ‚›˙· Î.Ï..). ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ‹ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. OÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙË ‰‹ÏˆÛË Î·È ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‹ ͤÓ˜ ÙÂψÓȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ ηıÒ˜ Î·È ¿ÏϘ ·Í›Â˜ ‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔÓ Ù·ÍȉÈÒÙË ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏfiÁˆ ÌË ·ÎÚÈ‚‹˜ ‰ËÏÒÛˆ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙfiÙÂ Ô ÂÏ¿Ù˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ÀÔ¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. OÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ‹ Ì ÙÚ·Â˙ÈÎfi ¤Ì‚·ÛÌ· ‹ ̤ۈ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡ Ú¿ÎÙÔÚ· ‹ Ì ÊÈÏÈÎfi ÚfiÛˆÔ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ™Ù· ÔÌ·‰Èο Ù·Í›‰È· ··Ú·›ÙËÙË Â›Ó·È Ë ÊÈÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ, ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi Ó‡̷ Î·È Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÛÂ Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜. OÈ Û˘ÓÔ‰Ô› ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡. µ·ÛÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ οı ٷÍȉÈÒÙË Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÔÌ·‰Èο Ù·Í›‰È· Â›Ó·È Ë ¤ÁηÈÚË ÚÔۤϢÛË ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ Î·È ·Û˘Ó¤ÂÈ·˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ë ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Ù·ÍȉÈÒÙË Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜, ÌÂٷΛÓËÛ˘ ‹ ¿ÏÏ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¯ˆÚ›˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. O Ù·ÍȉÈÒÙ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·Û˘Ó‰Âı› Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ¢ı‡ÓË Î·È ¤ÍÔ‰·. ∂∫∆∂§∂™∏ ¶PO°PAMMATO™ ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È Û˘ÓÂ¤ÛÙÂÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ. ∞Úfi‚ÏÂÙ˜ fï˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÂȂ‚ÏË̤ÓË, ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ‹ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡. ∞. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜, ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ Î·È Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô Ù·ÍȉÈÒÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ÚÔηٷ‚¿ÏÂÈ ¯ˆÚ›˜ ηÌÌ›· ¿ÏÏË ··›ÙËÛË. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ٷ͛‰È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ ÛÎfiÈÌÔ˘˜ (·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î.Ï..) ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·Ô˙ËÌÈÒÛˆ˜ ¤Ú·Ó Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÂÏ·ÊÚ¤˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‹ ·ÓˆÙ¤Ú· ‚›·. ŸÏ· Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ¤ÍÔ‰· (ÂÈϤÔÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ, Ê·ÁËÙfi, ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î.Ï..) ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜, ÂÊ’ fiÛÔÓ ·fi ÙË Ê‡ÛË Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë Úfi‚Ï„‹ ÙÔ˘˜.

¶EPI§AMBANOMENE™ Y¶HPE™IE™ A. AEPO¶OPIKA EI™ITHPIA OÈ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ı¤Ûˆ˜ Î·È ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ Ó·‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi Û˘ÌÌÂÙ·Û¯fiÓÙˆÓ, (Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·Ù¿ ÚÔÔÚÈÛÌfi) Î·È ˘fiÎÂÈÙ·È Û ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÓ‰È·Ì¤ÛˆÓ ÛÙ¿ÛˆÓ. OÈ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Â› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂΉÚÔÌÒÓ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÛÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ù˘¯fiÓ ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÛÂȘ. µ. •∂NO¢OXEIA ∏ ηÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È (ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ∞ ηÙ. Î.Ï..) Â›Ó·È Û‡ÌʈÓË Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó. ∂Âȉ‹ fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓÈ·›Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ú·‰ÂÎÙfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ·˘Ù‹, Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÍÂÓԉԯ›· ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›·. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Â›Ó·È Ì¤ÙÚÈ·, Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì¤ÙÚȘ ·Ó¤ÛÂȘ. OÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ™˘Ó›ÛÙ·Ù·È Ë ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ ÙÚ›ÎÏÈÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ηٿ ηÓfiÓ· Â›Ó·È ‰›ÎÏÈÓ·, Ì ÚÔÛı‹ÎË ÙÚ›ÙÔ˘ ÎÚ‚·ÙÈÔ‡ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÛÙÂÓfi¯ˆÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ fiÚÔ˘˜ Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÒÚ· ¿ÊÈ͢ ‹ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÂÓԛΈÓ. °. ¶OY§MAN OÈ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·fi fiÏÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÍ·›ÚÂÛË. ¢. ∞ƒÃ∏°O™ - ™YNO¢O™ ∆· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Ì·˜ Ù·Í›‰È· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤ÌÂÈÚÔ Î·È ÁψÛÛÔÌ·ı‹ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ - Û˘ÓÔ‰fi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÂΉÚÔ̤·, ÁÈ ·˘Ùfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù‹Û˘ ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡Ó˜ ‹ ·Ú·Ï‹„ÂȘ ̤۷ ÛÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Óı‹ÎË Ù˘ µ·ÚÛÔ‚›·˜. ™∆. A¶O™KEYE™ ∫¿ı ٷÍȉÈÒÙ˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÌÈ· ‚·Ï›ÙÛ· Î·È ÌÈ· ¯ÂÈÚ·ÔÛ΢‹. ™Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο Ù·Í›‰È· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÛ΢ÒÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 20 ÎÈÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÌÈ· ¯ÂÈÚ·ÔÛ΢‹ ÛÙËÓ Î·Ì›Ó· ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÊıÔÚ¿˜ ‹ ·ÒÏÂÈ·˜ ·ÔÛ΢‹˜, Ë ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ı· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÙÔÓ Ù·ÍȉÈÒÙË ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·ÔÛ΢‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Û˘Óı‹ÎË Ù˘ µ·ÚÛÔ‚›·˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ·ÔÛ΢‹˜. ¢È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÌË ÙÔÔıÂÙ›Ù ›‰Ë ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜ ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜. ∞§§∞°∏ ∆πªø¡ ∆· ¤ÍÔ‰· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ٷÍȉÈÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: - ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ Ó·‡ÏˆÓ ‹ η˘Û›ÌˆÓ. - ªË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ. - ∞ÈÛıËÙ‹ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Û˘Ó/ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÏËÊı›Û˜ ηٿ ÙËÓ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ·Î‡ÚˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∞™º∞§∂π∞ ∆∞•π¢πø∆ø¡ ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛı› Â›ÛËÌ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÔÈ Î·Ï‡„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ ·fi ÏËÌÌÂÏ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙ· ¤ÍÔ‰· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Ó· ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È È‰ÈˆÙÈο Î·È ÁÈ· Ù· ÔÛ¿ Î·È ÙȘ ηχ„ÂȘ Ô˘ ÂΛÓÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ¶ƒ∞°ª∞∆O¶OIH™H AKYPø™H EK¢POMH™ °È· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂΉÚÔÌÒÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÙfïÓ, ›ÛÔ˜ Ì 15 (‰Âη¤ÓÙÂ) Û ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÁÈ· Ô‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ··ÈÙÂ›Ù·È 25 (ÂÈÎÔÛÈ¤ÓÙÂ). ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ٷ͛‰È ·Ó

Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÎÚÈı› ·ÓÂ·ÚΛ˜ Î·È ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 7 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηٷ‚¿ÏÂÈ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜. ∂°°ƒ∞º∂™ - ∫ƒ∞∆∏™∂π™ £∂™∂ø¡ °È· Ó· Â›Ó·È ¤Á΢ÚË ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÎÚ¿ÙËÛË ı¤Û˘ (Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹) Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ›ÛË Ì ÙÔ 40% Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜. ∆ËÏÂʈÓÈΤ˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ‰ÂÛ̇ÂÈ ı¤ÛÂȘ. OÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ÁÈ· οı ÂΉÚÔÌ‹ ÚÔıÂÛÌ›· ÂÁÁÚ·Ê‹˜, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ, ·Ó ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ı¤ÛÂȘ. ∏ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÚÔηٷ‚ÔÏÈο, fi¯È ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi 7 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜. ∞∫Àƒø™∂π™ °È· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÏËÚÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÛ¿ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂΉÚÔÌÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Î·È ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈÎÚ‹˜ ‹ ÔÏÈ΋˜ ·Î‡ÚˆÛ˘. °È’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Ù· οوıÈ ÔÛ¿ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô Ù·ÍȉÈÒÙ˘ ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘. 1. ∞·ڈÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 25 ̤Ú˜ Î·È ¿Óˆ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜, ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ·ÎÙ·‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ, ÏËÓ ÔÛÔ‡ 23,5 ú ηٿ ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· ¤ÍÔ‰· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù¤ÏÂÍ, Ê·Í Î.Ï.. 2. ∞·ڈÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 25-15 ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜, Ô Ù·ÍȉÈÒÙ˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ 35% Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜. 3. ∞·ڈÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 14 - 15 ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜, Ô Ù·ÍȉÈÒÙ˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ 50% Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜. 4. ∞·ڈÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 4 ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜, Ô Ù·ÍȉÈÒÙ˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ 75% Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜. ¶∞ƒ∞∫ƒ∞∆∏™∏ ™À¡∞§§∞°ª∞∆O™ OÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û ÂΉÚÔ̤˜ Ì Ô‡ÏÌ·Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜, ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÂÍfi‰ˆÓ ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ.

™YMMETOXH ™E O¶OIA¢H¶OTE EK¢POMH TOY ¶PO°PAMMATO™ ¶POΩ¶O£ETEI THN ANE¶IºY§AKTH A¶O¢OXH TøN °ENIKøN OPøN.

√ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÂΉÚÔÌÒÓ: DION TOURS £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË A.M. E.O.T.: 09.33.E.61.00.00648.01


Profile for Red elephant

Άπω Ανατολή  

Άπω Ανατολή  

Advertisement