Page 1

ปีที่ 14 ฉบับที่ 37

ประจำ�เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

มนตเสนห...งานกาชาด จากวันวาน...สูวันนี้


ปีที่ 14 ฉบับที่ 37

คอลัมน์ เรื่องจากปก เรียบเรียงโดย

คุณวีระวรรณ พิบูลย์

มนต์เสน่ห์...งานกาชาด จากวันวาน..สู่วันนี้

เชื่อว่าหากทุกท่านได้มีโอกาสผ่านบริเวณสวนอัมพร และสถานที่ใกล้เคียงในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ท่านคงจะได้ เห็นการก่อสร้างร้าน เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดงานกาชาดการ กุศลที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้บำ�รุงสภากาชาดไทย แต่คงมีน้อย คนนักที่จะได้ทราบประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจของงานกาชาด ที่ถึงแม้จะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย เชื่อว่ายังคงอยู่ในความทรงจำ�ของ ผู้ที่ได้เคยไปเที่ยวงานหรือได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานกาชาด ประจำ�ปีอย่างแน่นอน สภากาชาดไทย ได้จัดให้มีงานกาชาดขึ้นครั้งแรกระหว่าง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2465 – 8 เมษายน 2466 (สมัยนั้น ใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) โดยเรียกงานนี้ว่า “การรับประชาสมาชิก พ.ศ. 2466” งานนี้ได้รับความสนใจจาก ประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะสภากาชาดสยามได้จัดให้มีขบวน แห่รถยนต์ รถม้า และจักรยาน ที่ตกแต่งเป็นรูปต่าง ๆ เกี่ยว กับการอนามัย หรือสิ่งสวยงามไปตามถนนสายต่าง ๆ แล้ว ไปจอดอยู่รวมกันทีท่ อ้ งสนามหลวงพอตกเย็นก็จะมีมหรสพแตรวง ทหารบก ทหารเรือ จำ�อวด งานแห่กาชาดนี้จะนับว่าเป็น ต้นกำ�เนิดของงานกาชาดก็ว่าได้ เพราะเป็นโอกาสอันดีทเ่ี จ้าหน้าที่ ซึง่ ประกอบด้วยอนุสมาชิก นักเรียนชายหญิง และลูกเสือจะได้ พบปะประชาชนและชักชวนให้เข้าเป็นสมาชิก นอกจากนี้ ยังมี เจ้าหน้าทีบ่ างส่วนเดินไปตามวังตามบ้านอีกด้วยปรากฎว่า ปีแรกนี้ มีผู้สมัครเข้าเป็นประชาสมาชิกในกรุงเทพฯ 13,436 คน โดยการสมัครเป็นสมาชิกจะเสียค่าบำ�รุง 1 บาทต่อปี 2

ต่อมางานกาชาดได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาตามลำ�ดับ แต่ยังคงหัวใจของความเป็นงานกาชาดประจำ�ปีที่ประชาชน กลุ่มหนึ่งตั้งตาคอย โดยงานกาชาดในอดีต ถือเป็นงานรื่นเริง ที่แหวกแนวสำ�หรับอดีต แต่คลาสสิค ในเชิงอนุรักษ์สำ�หรับ ปัจจุบัน ซึ่งในอดีตงานกาชาดแต่ละปีจะมีการนำ�ความแปลกใหม่ มาจัดแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมงานอยู่เสมอ เช่น การแห่กาชาดในปี พ.ศ. 2465 และปีต่อ ๆ มาได้มีรถยนต์ เข้าร่วมขบวนกว่า 50 คัน รถจักรยานกว่า 20 คัน และ ยังมีรถม้าร่วมขบวนแห่อีกด้วย นอกจากนี้ในงานกาชาดยังได้มี การจัดแสดงมหรสพและละครจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือบางปี ได้จัดให้มีการแข่งขันว่าว เพื่อหารายได้บำ�รุงสภากาชาดไทย มีการจัดขายลูกโป่งเป็นครั้งแรกของประเทศหรือที่ในสมัยนั้น เรียกว่า “ลูกลอยกาชาด” หรือ “ลูกสวรรค์” ในเวลาต่อมา ลูกลอยกาชาดนี้ได้เป็นของใหม่ของสังคมไทยที่สั่งมาเพื่อ งานกาชาดปี พ.ศ. 2468 โดยเฉพาะ และต่อมา ในปี พ.ศ.2472 ได้มีการริเริ่มการสอย “ผลกัลปพฤกษ์” เพื่อชิงรางวัลเป็นครั้งแรก โดยค่าสอยผลกัลปพฤกษ์แล้วแต่ กำ�ลังศรัทธาของแต่ละบุคคล ในปีพ.ศ. 2473 มีการแสดง มอเตอร์ไซค์ไต่ถังเหล็กซึ่งเป็นที่น่าหวาดเสียวและตื่นตาตื่นใจ ของผู้เข้าชมงานกาชาดเป็นอย่างยิ่ง ในปี พ.ศ. 2476 มีการ ออกล็อตเตอรี่ราคาฉบับละ 1 บาท ในงานกาชาดเป็นครั้งแรก สืบต่อจากการออกล็อตเตอรี่เพื่อเก็บเงินบำ�รุงสภากาชาดไทย นอกจากนี้งานกาชาดในอดีต ยังได้มีการจัดประกวดต่าง ๆ เพื่อ


ประจำ�เดือน กรฎาคม - ธันวาคม 2561

คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วย เช่น การประกวดธิดากาชาดในปีพ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2505 โดยผู้ที่ได้รับตำ�แหน่งจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลกับ สภากาชาดไทยนอกจากนี้ในปีพ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานการแสดงบัลเลต์ประกอบเพลง พระราชนิพนธ์เรื่อง “มโนราห์” โดยพระองค์ได้เสด็จพระราช ดำ�เนินทอดพระเนตรการจัดฉาก แสง สี ด้วยพระองค์เอง รวมทั้งเสด็จฯ ทรงควบคุมการซ้อมใหญ่ และเสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงตลอดทั้ง 5 คืน ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2535 เนือ่ งในโอกาสทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา คณะผู้จัดงานได้รื้อฟื้น การจัดการประกวดธิดากาชาดขึ้นอีกครั้ง และเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นการสรรหา “กุลธิดากาชาด”และต่อมาในปีพ.ศ.2549 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นการสรรหา “กุลบุตร- กุลธิดากาชาด” เพื่อคัดสรรผู้แทนเยาวชนไทยที่ดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี และมีจิตสำ�นึกในการบำ�เพ็ญประโยชน์ในสังคม

พอในปีพ.ศ. 2471 งานกาชาดได้ย้ายสถานที่จาก ท้องสนามหลวงมาเป็นพระราชอุทยานสราญรมย์ และ สถานเสาวภาในปี พ.ศ. 2481 กระทั่งปี พ.ศ. 2500 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายสถานที่จัดงานมายังบริเวณสวนอัมพร โดยมีหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา เป็นประธานคณะ กรรมการอำ�นวยการจัดงานกาชาด ทำ�ให้การจัดงานกาชาดบริเวณ สวนอัมพรได้ขยายวงกว้างออกไปถึงถนนศรีอยุธยาด้านที่ติดกับ สวนอัมพรและข้างวัดเบญจมบพิตร ถนนราชดำ�เนินนอกจนถึง แยกถนนพิษณุโลก ลานพระบรมรูปทรงม้า และสนามเสือป่า นับเป็นเวลามากกว่า 90 ปีที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ รวมถึงร้านค้าต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้ร่วมจัด กิจกรรมรื่นเริง การเสี่ยงโชค การบริจาคเงินเพื่อการกุศล มาตลอด 9 วัน 9 คืน จึงนับได้ว่างานกาชาดเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่มีบทบาทในการหารายได้ทั้งหมดของสภากาชาดไทย 3


ปีที่ 14 ฉบับที่ 37

และในปี พ.ศ. 2561 นี้ งานกาชาดจะถูกบันทึกไว้ ในประวัติศาสตร์อีกครั้ง เพราะงานกาชาดประจำ�ปี 2561 ได้ย้ายสถานที่จัดงานจากบริเวณสวนอัมพรมายังสวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกกับงานกาชาดในสวนสวย ใจกลางกรุงเทพมหานคร และครั้งแรกกับการประดับไฟกาชาด ที่สวยที่สุด แต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของกิจกรรมรื่นเริง เพือ่ การกุศลทีร่ วมไว้ซง่ึ ความสนุกสนาน ความบันเทิงต่าง ๆ การเสี่ยงโชคชิงรางวัล การสอยดาว การจำ�หน่ายสินค้าราคาถูก และกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส 125 ปี ของการก่อตั้งสภากาชาดไทย ในปีนี้ทางสภากาชาดไทย ได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตากว่าปีที่ผ่านมา โดยทุกท่าน จะได้พบกับการแสดง แสง สี เสียง ในรูปแบบกิจกรรม ย้อนยุคหรือย้อนอดีตของการจัดงานกาชาดในสมัยก่อนที่ได้ รวบรวมความบันเทิงและความสนุกสนานมากมาย อาทิ ขบวนรถกาชาด ในความทรงจำ� เมื่อครัง้ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จพระราชดำ�เนินทอดพระเนตรในปี 2513 ประกวด ขวัญใจงานกาชาด กิจกรรมย้อนวันวานสุดคลาสสิค เช่น รถมอเตอร์ไซค์ไต่ถังสุดระทึก ประกวดว่าวไทยโบราณหรือการ แสดงว่าวไทย ที่ครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำ�เนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ทอดพระเนตรการแสดงว่าวในงานกาชาดประจำ�ปีพ.ศ. 2502 การแสดงธง การแสดงหนังเงียบ และการจัดนิทรรศการ งานกาชาด 6 แผ่นดิน ที่จะนำ�สิ่งที่เป็นตำ�นานในอดีตและ เกร็ดประวัติศาสตร์งานกาชาดมาแสดงเพื่อเล่าขานใหม่และ ให้ความรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจ โดยงานกาชาดในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด

“125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 - 22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 โดยไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู

ปลายปีนี้ทางกองบรรณาธิการ จึงขอเชิญชวนสมาชิกวารสารเพื่อนแนวร่วมฯ ทุกท่านมาร่วมสัมผัส กับครัง้ แรกของงานกาชาดในรูปแบบงานแฟร์ในสวน สัมผัสกับขบวนรถกาชาด สนุก ตืน่ เต้น เร้าใจไปกับรถมอเตอร์ไซค์ไต่ถงั สุดระทึก ลุ้นไปกับการเสี่ยงโชค และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ กับ

“นิทรรศการ ๖ แผ่นดิน พระบรมราชูปถัมภก 125 ปี สภากาชาดไทย”

และเวทีกิจกรรมที่คับคั่งด้วยศิลปินดารา มากมาย แล้วมาเที่ยวงานกาชาดที่ยังคงเป็นงานที่ให้ความรื่นเริง ความรู้ และความอิ่มเอมใจแก่ผู้เข้าชมงานอยู่เสมอสมดังคำ�พูดที่ว่า “กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด” “เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาดประจำ�ปีที่สวนลุมพินี” ด้วยกันค่ะ 4


ประจำ�เดือน กรฎาคม - ธันวาคม 2561


ปีที่ 14 ฉบับที่ 37

คอลัมน์ รอบรั้วกาชาด

ร่าง... .. เป็น... สร้าง.

” ี ป ๐ ๕ ๑ ์ ณ ย ร ท ไ ุ ส ด า น ช า า ก า ิ ร ภ ส ท า ิ น ช า ร ร ี ร ว ศ ี ส ณ ร ี ว ท ศ เ ช ร า ร า ม “องพายคาบาลสมเด็จพระบร

่กอ...

โร

ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า หรือ “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี” โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ดำ�เนินไป อย่างต่อเนือ่ งถึงชัน้ ที่ 16 จากจำ�นวน 26 ชัน้ ซึง่ อาคารหลังนี้ คาดว่าจะสำ�เร็จลุล่วงในปี 2564 เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถ ขยายการให้บริการผู้ป่วยในจาก 500 เตียงเป็น 750 เตียง มีศนู ย์ความเป็นเลิศทัง้ สิน้ 7 ศูนย์ ทีไ่ ด้มาตรฐานสถานพยาบาล ระดับสากล (Joint Commission International) หรือ JCI ประกอบด้วย ศูนย์วินิจฉัยโรคหัวใจ ศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์ทารก แรกเกิดก่อนกำ�หนด ศูนย์อบุ ตั เิ หตุ อุบตั ภิ ยั ศูนย์ผา่ ตัดส่องกล้อง ศูนย์จุลศัลยกรรม และศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม ที่มีความจำ�เป็นและเป็นประโยชน์ให้กับประชากรในภูมิภาค ตะวันออกเป็นอย่างมาก

การก่อสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี” โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องเปิดระดมทุนเพื่อหารายได้สมทบทุนสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ซึ่งยังขาด งบประมาณ ราว 1,500 ล้านบาท อาคารแห่งนีเ้ ริม่ ก่อสร้างเมือ่ ปี พ.ศ. 2558 และมีก�ำ หนดเปิดให้บริการในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้บรรลุตามพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย ที่มีพระราชดำ�ริให้พัฒนาโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทยแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการบริการทางแพทย์ในภาคตะวันออก ทดแทนอาคาร หลังเก่าทีม่ คี วามแออัด ลดเวลา ลดภาระค่าใช้จา่ ยของผูป้ ว่ ยในการเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในกรุงเทพ 6


ประจำ�เดือน กรฎาคม - ธันวาคม 2561

สำ�นักงานจัดหารายได้ ขอขอบพระคุณในกุศลจิตของสมาชิกวารสารเพื่อนแนวร่วมฯ ทุกท่านที่สละทรัพย์รายเดือน เพือ่ สภากาชาดไทยต่อเนือ่ งเสมอมาเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านถือเป็นส่วนหนึง่ ซึง่ มีความสำ�คัญในการ ก่อ...ร่าง...สร้าง...อาคารแห่งนี้ ตั้งแต่ต้นจวบจนปัจจุบัน ถึงอย่างไรก็ดีการก่อสร้างยังคงต้องดำ�เนินต่อไปให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาและยังมีความจำ�เป็นต้องใช้ เงินสนับสนุนอีกราว ๆ 1,500 ล้านบาท ดังนั้น สภากาชาดไทยยังคงเปิดรับบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจนกว่า จะแล้วเสร็จ จึงขอเชิญชวนทุกท่านและบุคคลอันเป็นที่รักของท่านร่วมกันสร้างอาคารแห่งนี้ให้สำ�เร็จลุล่วง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนและช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครไปด้วย + โดยร่วมบริจาคได้ที่ + + ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” ออมทรัพย์ เลขที่ 045-2-62588-8 + ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี “สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” ออมทรัพย์ เลขที่ 023-1-41177-4 + ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำ�นักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย” ออมทรัพย์ เลขที่ 001-2-25888-9 + ธนาคารกรุงเทพ สำ�นักงานใหญ่ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย” ออมทรัพย์ เลขที่ 101-0-11980-6 ทุกบัญชีกรุณา ระบุ “เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี” + บริจาคผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org + แอพพลิเคชั่น SCB Easy App, True Money, K Pay Plus, Pay Pal, Air Pay + ร่วมดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ ชุด “สุขใจ-ได้บุญ” (SookJai-DaiBoon) ในราคา 30 บาท (50 Coin) จำ�นวน 24 ตัว โดยรายได้น�ำ ไปสมทบทุนก่อสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี” โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทร 0 2256 4440-3, 0 2255 9911

สภากาชาดไท

ุ สขุใจ-ไดบญ ุ -อ กลองบญ

30THB

ั สงของขวญ

ไทย

กสภากาชาด

ุ ” จา -ไดบญ

นชดุ “สขุใจ

สตกิเกอรไล

บ ิมใจ ในรปูแบ

ซอื

draising

Redcrossfun

7


ปีที่ 14 ฉบับที่ 37

คอลัมน์ คุยกับ...หมอสุรินทร์

ความรู้เรื่องโรคงูสวัด และวัคซีนของผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องสำ�คัญ สำ�หรับผู้สูงอายุ เนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นและภูมิคุ้มกัน ทางร่างกายที่อ่อนแอลงจึงทำ�ให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย โดยโรค ที่เกิดกับผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ 60 ปี ขึ้นไปนั้นพบได้หลากหลาย และเสี่ยงต่อการแทรกซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคงูสวัดที่ถึงแม้ จะฟังดูคุ้นหูแต่แฝงด้วยภัยร้าย ที่ทำ�ให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับ ความเจ็บป่วยทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส และอาการแทรกซ้อน ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นหากเรารู้จักที่มาที่ไปของ โรคนี้พร้อมทั้งวิธีป้องกันก็จะสามารถทำ�ให้ผู้สูงอายุห่างไกลจาก ความเจ็บป่วยจากโรคนี้ได้ โดยโรคงูสวัดพบมากในผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ มักเกิดบริเวณผิวหนังตามร่างกายและแสดงอาการ ออกมาในลักษณะของผื่นหรือตุ่ม จะขึ้นบริเวณแนวบั้นเอว หรือแนวชายโครง บางคนอาจขึ้นที่ใบหน้า แขน หรือขา แต่จะมี ลักษณะการขึ้นที่คล้ายกัน คือขึ้นเพียงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย เท่านั้น โดยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ที่ได้รับยากดภูมิ ผู้ที่เปลี่ยน ถ่ายอวัยวะก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคงูสวัดเช่นกัน โรคงูสวัด เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิด วาริเซลลา-เซอเตอร์ ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับโรคอีสุกอีใส เคยมี ประวัติเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน หลังจากที่อาการโรคอีสุกอีใส หายแล้ว ไวรัสจะเข้าไปหลบตามปมประสาทต่าง ๆ ในร่างกาย เมื่อใดที่ร่างกายเกิดภาวะอ่อนแอ หรือมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ลดลง ไวรัสเหล่านี้จะเพิ่มจำ�นวนและแสดงอาการเป็นตุ่มน้ำ� โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการปวดแปลบ (ปวดเส้นประสาท) ประมาณ 3 - 4 วันก่อนผื่น และตุ่มน้ำ�จะเกิดขึ้น สามารถรักษาให้หายได้ในระยะเวลา 2 - 4 สัปดาห์ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปนั้น ควรได้รับวัคซีนโรค งูสวัด เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายจะ อ่อนแอและลดลง ทั้งยังมีความเสี่ยงการเกิดภาวะปวดเรื้อรัง ในตำ�แหน่งรอยโรค แม้ผื่นแผลงูสวัดได้หายไปแล้วก็ตาม ส่วนผู้ป่วยที่มีอายุ 50 - 59 ปีที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนนี้ ควรปรึกษาแพทย์ เนื่องจากวัคซีนนี้สามารถป้องกันโรคงูสวัด ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วง 5 ปีแรก หลังจากนั้นความ สามารถในการป้องกันโรคของวัคซีนจะไม่เสถียรและยังไม่มีการ ศึกษาเรื่องของการฉีดวัคซีนกระตุ้น ปัจจุบันวัคซีนงูสวัดจัดเป็นยาชีววัตถุ ฉีดเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องมีการฉีดกระตุ้นซ้ำ� เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค งูสวัดเท่านัน้ ไม่ได้เป็นการป้องกันได้ 100% ดังนัน้ หากเกิดโรคหรือ มีอาการคล้ายงูสวัดแม้ได้รบั วัคซีนแล้วนัน้ ควรรีบแจ้งแพทย์ทนั ที

และถ้าจะกล่าวถึงวัคซีนที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้สูงอายุ เพราะด้วยสภาพร่างกายของผู้สูงอายุที่ภูมิต้านทานลดลง จึงทำ�ให้เกิดมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อได้ง่าย อีกทั้ง เมื่อเกิดการเจ็บป่วยแล้วอาจจะมีอาการที่รุนแรงและต้องใช้ เวลาในการรักษานานกว่า ซึ่งอาจต้องเสี่ยงต่อภาวะพิการหรือ เสียชีวิตได้ แม้การได้รับฉีดวัคซีนในวัยเด็กจะเป็นสิ่งที่สำ�คัญ ที่อาจช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ แต่ก็ไม่สามารถป้องกันโรค ได้ตลอดไป เพราะภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนอาจลดลง เมื่อเวลาผ่านไป จึงจำ�เป็นต้องฉีดกระตุ้นใหม่ ดังนั้นผู้สูงอายุ จึงมีความจำ�เป็นที่ต้องฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน โรคในกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดล่วงหน้าเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่มักจะระบาดในฤดูฝนต่อเนื่องไปจนถึงฤดูหนาว โดยประเภท ของวัคซีนอาจจะต้องเปลีย่ นแปลงไปตามชนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้น และแม้วา่ เชือ้ ไข้หวัดใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ เดิมของวัคซีนที่เคยฉีดก่อนหน้านี้ แต่เนื่องจากวัคซีนมีอายุการ ป้องกันได้ใน 1 ปีดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องฉีดทุกปี ปีละ 1 ครั้ง + วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ หรือเชื้อนิวโมคอคคัส เป็นโรค ที่แพร่กระจายแก่ผู้อื่นได้ง่าย โดยผ่านละอองจากทางเดินหายใจ เช่น การไอหรือจาม สำ�หรับผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังอย่างโรคหัวใจ ปอด เบาหวาน ไต แนะนำ�ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 2 ชนิด + วัคซีนป้องกันบาดทะยัก มีแนวโน้มว่าจะพบในผู้สูงอายุ มากขึ้น เพราะหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักแล้วร่างกายไม่ ได้รับเชื้อบาดทะยักเลย จะมีภูมิต้านทานอยู่ประมาณ 10 ปี

8

ขอบคุณภาพประกอบจาก ThaiPR.net


ประจำ�เดือน กรฎาคม - ธันวาคม 2561

คอลัมน์ คุยสบายสไตล์หมอนาฏ

กาชาดเยี่ยม RISC

ศูนย์กลางการคิดค้นนวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยเพื่อความยั่งยืน

เมื่อ 7 มิถุนายน 2561 ทีมผู้บริหารโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทย ได้เยี่ยมชมกิจการของ RISC (Research & Innovation for Sustainability Center) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคาร Magnolia ราชดำ�ริ อันเป็นกิจการเพื่อสังคมของ กลุ่มบริษัท Magnolia Development นำ�บริหารจัดการโดย ดร.สิงห์ อินทรชูโต นักวิจัยเพื่อนวัตกรรมที่ยั่งยืนแนวหน้าของไทย RISC มีภารกิจในการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ให้ได้มาซึง่ นวัตกรรม ของวัสดุและสิ่งของต่าง ๆ ที่เราใช้ชีวิตประจำ�วันอย่างมีความยั่งยืน ตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริง เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ของ ผู้ทำ�วิจัยด้านนี้ในสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลก RISC รวบรวมนวัตกรรม, องค์ความรู้และเป็นคลังวัสดุที่เปิดให้สาธารณะเข้าถึงเพื่อนำ�ไป ประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ในการเยี่ยมชมนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง Universal Design อันเป็นการออกแบบเพือ่ ทุกคน ทำ�ให้ทกุ กลุม่ อายุทุกความต้องการสามารถใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันได้ เกิดการพึ่งพาตนเอง ( Independence ) มีการหารือ กันเรื่องวัสดุที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำ�มา ใช้กับอาคารสถานที่ให้บริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย ยิ่งไปกว่านั้น RISC ยังได้ออกแบบและผลิตชาม ถ้วยน้ำ� และช้อนที่เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ โดยที่ชาม ถ้วยน้ำ� และช้อนเพื่อผู้สูงอายุนี้จะได้รับการ ทดสอบใช้งานจริงโดยผุ้สูงอายุที่พักอาศัยในที่พักผู้สูงอายุ สวางคนิเวศ ก่อนขยายผลไปใช้ในหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป RISC เปิดให้บุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชนเข้าเยี่ยมชมได้ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น. โดยนัดหมายที่ 083-0955268 และ www.risc.in.th 9


ปีที่ 14 ฉบับที่ 37

กิจกรรม “สุขภาพเต็มร้อย” ครั้งที่ 18

ชีวิตดี๊ดี...

สร้างร่างกายให้แข็งแรง เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 8 กรกฎาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา

ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นิตยสาร HealthToday จัดกิจกรรม “สุขภาพเต็มร้อย” ครัง้ ที่ 18 (ชีวติ ดีด๊ .ี ..ถ้าไม่มโี รค) ขึน้ ภายในงานได้รบั เกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหา รายได้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึง่ การจัดกิจกรรมสุขภาพเต็มร้อย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ แสดงการขอบคุณสมาชิกวารสารเพือ่ นแนวร่วมฯ ทีไ่ ด้รว่ มบริจาคเงินสนับสนุนการดำ�เนินภารกิจของสภากาชาดไทยด้วยดี เสมอมา ด้วยการให้ความรู้ เคล็ดลับการดูแลสุขภาพอนามัยตามภารกิจ ของสภากาชาดไทย อีกทัง้ ยังเป็นโอกาสอันดีท่ี สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทยจะได้พบปะ และทำ�กิจกรรมร่วมกับสมาชิกวารสาร เพือ่ นแนวร่วมฯ อีกด้วย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุน่ และสารพันความรู้ เคล็ดลับเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพในเรือ่ งต่าง ๆ ทีส่ มาชิกสามารถนำ�ไป ปรับใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้จริง จากแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน อาทิ นพ.เอกราช อริยะชัยพาณิชย์ จากศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทีม่ าให้เคล็ดลับการเฝ้าระวังอาการที่ อาจก่อให้เกิดโรคหัวใจในหัวข้อ “ชีวติ ดีด๊ .ี ..ถ้าไม่มโี รคหัวใจ” ด้าน ผศ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล ศูนย์เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู โรงพยาบาล สมิตเิ วช ศรีนครินทร์ มาให้ความรูเ้ รือ่ งข้อเสือ่ มแล้วยังแนะนำ�วิธี ออกกำ�ลังกายแบบง่ายๆ ระหว่างวันเพือ่ ให้หา่ งไกลจากอาการข้อเสือ่ ม ในเรือ่ ง “ชีวติ สดใส...ถ้าห่างไกลข้อเสือ่ ม” ช่วงบ่าย ฟังบรรยายเรือ่ ง “ชีวติ จะพัง...หากปล่อยกระดูกพรุน” โดย รศ.นพ.พงศ์ศกั ดิ์ ยุกตะนันทน์ ภาควิชาออร์โธปิดกิ ส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และปิดท้ายด้วย “ชีวติ มึน ๆ งง ๆ หากทนกับปวด หัว” โดย นพ.กีรติกร ว่องไววาณิชย์ จากศูนย์สมองและระบบ ประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพ มาแนะนำ�วิธแี ก้อาการปวดศีรษะใน ลักษณะต่าง ๆ การจัดกิจกรรมในครัง้ นีไ้ ด้รบั การตอบรับจากสมาชิก วารสารเพือ่ นแนวร่วมฯ เป็นอย่างดี โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน 286 ราย อายุระหว่าง 15 – 92 ปี มีผบู้ ริจาคเพิม่ ยอด 40 ราย และสมัครสมาชิกรายเดือน 20 ราย

10


ประจำ�เดือน กรฎาคม - ธันวาคม 2561

ถ้าไม่มีโรค

จะไปไหน ทำ�อะไรก็สะดวก

ทัง้ นี้ หากสมาชิกท่านใดสนใจทีจ่ ะร่วมกิจกรรมสุขภาพเต็มร้อย ครัง้ ที่ 19 ทีจ่ ะจัดขึน้ ในวันอาทิตย์ท่ี 21 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำ�นักงานใหญ่ ท่านสามารถติดต่อขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้ และ ถ้าบุคคลอันเป็นทีร่ กั ของท่านประสงค์จะร่วมกิจกรรมและสมัคร เป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกับวารสารเพือ่ นแนวร่วมฯ ในการบริจาคเงิน สนับสนุนการดำ�เนินงานของสภากาชาดไทยแบบรายเดือนก็สามารถ แจ้งความจำ�นงได้ท่ี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 0 2256 4440 ,0 2255 9911 หรือ อีเมล pr-fund-rc@hotmail.com สำ�หรับท่านทีส่ มัครเป็นสมาชิกรายเดือนจะได้รบั เข็มและของทีร่ ะลึกจาก สภากาชาดไทยและมีโอกาสร่วมกิจกรรมสุขภาพเต็มร้อย ครัง้ ที่ 19 อีกด้วย

11


ปีที่ 14 ฉบับที่ 37

อีกหนึ่งแรงใจ...

จากผูบ้ ริจาค

คุณกฤษฎาพร สิงหเสนี

บริจาคกับสภากาชาดไทยมา 10 ปี ครั้งแรกที่ตัดสินใจ

บริจาค เพราะสภากาชาดไทยช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนและมีการ ทำ�งานที่เป็นระบบ เชื่อมั่นว่าเงินที่บริจาคส่งไปถึงผู้ที่ต้องการ จริง ๆ อยากขอบคุณสภากาชาดไทยที่ทำ�งานมานาน ถึง 125 ปี ช่วยเหลือคนไทยที่เดือดร้อนรวมไปถึงต่างชาติ จะคอยสนับสนุน การทำ�งานตลอดไป คุณฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล

สภากาชาดไทยทำ�หลายอย่าง นอกจากรับบริจาคเลือด

แล้วยัง ช่วยเหลือผู้ยากไร้ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอื่น ๆ อีกมาก ดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมสุขภาพเต็มร้อยครั้งที่ 18 นี้ เพราะได้รับความรู้จากคุณหมอเรื่องสุขภาพ อยากให้มีการจัดงาน แบบนี้ไปเรื่อยๆ ผู้บริจาคไม่อยากได้อะไรตอบแทนจาก สภากาชาดไทยมาก เพราะทำ�บุญด้วยใจที่อยากทำ� และในโอกาส ครบ 125 ปี ของสภากาชาดไทยที่ทำ�งานเพื่อสังคมมาตลอด อยากให้สภากาชาดไทยอยู่ร่วมกับคนไทยไปนานเท่านาน มีคนให้ความช่วยเหลือและได้รับความร่วมมือตลอดไป

คุณประมวลพร ภัทราวุธสมบูรณ์

บริจาคเลือดไม่ได้เลยเลือกที่จะบริจาคเงินแทน

เพราะเห็นว่าสภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานกลางที่นำ�เงิน บริจาคไปช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการจริงๆ ทราบว่าค่าใช้จ่ายของ สภากาชาดไทยเยอะ ส่วนไหนที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วย ในโอกาสที่สภากาชาดไทยครบ 125 ปี อยากให้สภากาชาดไทย อยู่คู่สังคมไทยเป็นตัวกลางที่จะคอยช่วยเหลือผู้อื่นตลอดไป

คุณจุฑาดา ชุม่ เกษียน

บริจาคตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะที่บ้านพาไปเดินงานกาชาด

แล้วเหมือนกับว่าบริจาคเงินให้กับสภากาชาดไทยจะได้รับของ รางวัล เลยตกลงที่จะร่วมบริจาคตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อโตขึ้นก็เลย บริจาคต่อ ภาพที่เห็นมาตั้งแต่เด็ก ๆ คือสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผูอ้ น่ ื มาโดยตลอดไม่วา่ จะภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ ทราบว่าสภากาชาดไทย มีรายจ่ายเยอะเลยพยายามทีจ่ ะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดขี น้ึ เพื่อที่จะลดรายจ่ายของรัฐบาล อยากขอบคุณสภากาชาดไทยที่ คอยช่วยเหลือประชาชน ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือ ประเทศอืน่ ๆ ทีด่ อ้ ยโอกาสกว่าเรา ขอให้รกั ษาสิง่ ดี ๆ แบบนีไ้ ปเรือ่ ย ๆ 12

คุณจรัล คล้ายสิงห์

สภากาชาดไทยช่วยเหลือคนยากไร้มานาน นำ�เงินไป

ช่วยเหลือหลายด้านทีร่ อการช่วยเหลือเลยตัดสินใจบริจาคเงินให้ สภากาชาดไทยโดยเริม่ ให้หกั จากบัญชีเงินเดือน 200 บาท ตอนนีเ้ พิม่ เป็น 500 บาท บริจาคให้โครงการซือ้ เครือ่ งมือแพทย์มาเกือบ 30 ปี แล้ว ในปีนส้ ี ภากาชาดไทยครบรอบ 125 ปี อยากให้สภากาชาดไทย ทำ�แบบนีต้ อ่ ไปเพือ่ เป็นการบำ�บัดทุกข์บ�ำ รุงสุขของประชาชน


ประจำ�เดือน กรฎาคม - ธันวาคม 2561

คุณณัญชนา รุจจิรฐั ถิตกิ าล

เริ่มบริจาคตั้งแต่รุ่นแรกของสมาชิกวารสารฯ

ทราบว่าสภากาชาดไทยนำ�เงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดีใจที่ได้มีส่วนในการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในโอกาสที่สภากาชาดไทย ครบ 125 ปี ขอให้สภากาชาดไทยเจริญรุ่งเรืองและช่วยเหลือ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ช่วยคนที่ไม่มีโอกาสเพื่อให้ พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

คุณประยูร อินทปาล คุณกีรติกาญจน์ เอีย่ มทัษน์ (ภรรยา) คุณพิมพ์ผกา ภิญโญเสาวภาคย์ (หลาน)

เป็นสมาชิกผู้บริจาครายเดือน ของสภากาชาดไทย

คุณจำ�นรรจ์ เจิมศิลป์

มานานหลายสิบปี ตั้งแต่ยังทำ�งานจนปัจจุบันเกษียณอายุแล้ว ก็ยังบริจาคต่อ ถึงแม้ว่ารายรับจะน้อยแต่ด้วยใจที่อยากทำ�บุญ เพราะสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้อื่นมานาน และรู้สึกดีใจที่มา ร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพราะได้รับความรู้ เลยพาลูกหลานมาร่วม กิจกรรมด้วย ในโอกาสครบ 125 ปี สภากาชาดไทยที่ดำ�เนิน ภารกิจมาอย่างยาวนานทั้งกับบุคคลทั่วไปในประเทศและ ต่างประเทศล้วนเป็นสิ่งที่ดี อยากให้ทำ�แบบนี้ต่อไป

ลูกแนะนำ�ให้บริจาคกับสภากาชาดไทย บริจาคมา

20 กว่าปีแล้ว ให้หักจากบัญชีเดือนละ 100 บาท พอได้มาร่วม กิจกรรมสุขภาพเต็มร้อยเลยเพิ่มมาเป็น 200 บาท ทราบว่าสภากาชาดไทย นำ�เงินไปช่วยเหลือคนที่ขาดแคลน รู้สึกอิ่มใจที่ได้ทำ�บุญตรงนี้และรู้สึกดีใจมากที่ได้รับหนังสือเชิญ มากิจกรรมสุขภาพเต็มร้อยเพราะมาทุกครั้งที่ได้รับจดหมายเชิญ ในโอกาสครบ 125 ปี ขอให้สภากาชาดไทยเจริญรุ่งเรืองเป็น ที่พึ่งของผู้ยากไร้ ของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดไป

คุณปราณี บุนนาค คุณนิธิ คงสาคร

ครั้งแรกที่ตัดสินใจบริจาค เพราะนัดกับเพื่อนที่

สภากาชาดไทยมาบริจาคเงินเป็นครั้ง ๆ พอมาหลาย ๆ ครั้งก็ มีจดหมายส่งไปที่บ้านเลยร่วมบริจาคเป็นรายเดือน รวมตอนนี้ก็ ประมาณ 3 ปี รู้สึกดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมสุขภาพเต็มร้อย ตอนแรกที่มาคิดว่าอายุน้อยที่สุด เพราะส่วนใหญ่ผู้บริจาคจะเป็น ผู้สูงอายุ แต่พอได้มาร่วมกิจกรรมสิ่งที่ได้กลับมาสามารถนำ�เรื่อง ที่ได้ในวันนี้ไปดูแลพ่อแม่ และดูแลตัวเองในอนาคต ในโอกาสที่สภากาชาดไทยครบ 125 ปี อยากให้สภากาชาดไทย เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไป

เริ่มบริจาคเงิน กับสภากาชาดไทยเพราะทำ�งานที่ธนาคาร

แล้วเห็นคนอื่น ๆ มาโอนเงินให้กับสภากาชาดไทย เลยทราบว่า สภากาชาดไทยนำ�เงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้อื่น จึงตัดสินใจบริจาค ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันเกษียณอายุงานแล้วก็บริจาคต่อ เพราะสภากาชาดไทย นำ�เงินไปช่วยคนยากจน อยากทำ�บุญด้วย เลยให้สภากาชาดไทย ช่วยเป็นสื่อกลางส่งต่อบุญอีกทอดหนึ่ง การที่ได้มาร่วมกิจกรรมสุขภาพเต็มร้อย เป็นสิ่งที่ดีสำ�หรับคน สูงอายุได้รับความรู้ การดูแลรักษาเบื้องต้น วันนี้เลยถือโอกาส ชวนเพื่อน ๆ มาร่วมทำ�บุญกับสภากาชาดไทยด้วย 13


ิค

รีว ศ ญ ็ พ เ า ้ าพจากป

ทคน เ อ น ส เ อ นั นี้ข

ปีที่ 14 ฉบับที่ 37

8 ชั่วโมง – 7 ณ า ้วันละประมะหว่างวัน การวิจัย ี่ ด ไ ้ ห ใ ย ่ ี ล ุขภ ส อ ื่ ลับโดยเฉ ต่อการทำ�งานในร กิดปัญหาสุขภาพท ห พ น เ ้ ู อ ร น า ่ ร า น อทำ�ให้เ ลกระทบ ายต้องก สาระน ปกติร่างก ยกว่านี้ โดยไม่มีผ นอนหลับไม่เพียงพึ้น ซึ่งรวมถึงโรคอ้ว ีผลกระทบ อนน้อ งให้เห็นว่า การ ิตชีวาในวันรุ่งข หลายอย่างที่ม ูว่า น จ า อ น ค บาง นี้แสด ซึมเศร้า ไม่มีชีว คลดลง มีปัจจัย ลองพิจารณาด น า น ่ ม ไ า ที่ผ่านม กกว่าความรู้สึก มต้านทานต่อโร าในการนอนหลับ รุนแรงมา โลหิตสูง และควา ็นคนหนึ่งที่มีปัญห ความดัน นหลับ หากท่านเป ากน้อยเพียงใด ต่อการนอิต่อไปนี้จะช่วยได้ม ข้อปฏิบัต 1. กำ�หนดตารางเวลานอน เช่น เข้านอนไม่เกินเวลาสีท่ ม่ ุ และตืน่ นอน ประมาณตีหา้ ฝึกทำ�เช่นนีเ้ ป็นประจำ� ไม่วา่ จะเป็นวันทำ�งานหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ซึง่ หากปฏิบตั เิ ช่นนีจ้ ะดีตอ่ สุขภาพทัง้ ผูท้ อ่ ี ยูใ่ นวัยทำ�งานและวัยเกษียณ โดยทีท่ า่ น จะสามารถตืน่ นอนในเวลาเดียวกันทุกวันได้แบบไม่ตอ้ งอาศัยนาฬิกาปลุก 2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มมากเกินไปก่อนนอน ควรรับประทานอาหาร มื้อเย็นก่อนเวลานอนประมาณ 2 ชั่วโมง และหากดื่มเครื่องดื่มมากเกินไปก่อนนอน จะทำ�ให้ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำ�บ่อย นอกจากนี้ไม่ควรรับประทานอาหารตอนดึก หากรู้สึกหิวให้รับประทานขนมปังหรืออาหารที่มีกรดอะมิโนทริปโตเฟน เช่น นมอุ่น ๆ กล้วย หรือธัญพืช เป็นต้น โดยอาหารเหล่านี้จะสร้างเซโรโทนิน ซึ่งช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น 3. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ เพราะจะทำ�ให้มปี ญ ั หาทัง้ ต่อการนอนหลับและตืน่ รวมทัง้ หลีกเลีย่ งเครือ่ งดืม่ ทัง้ หลาย ทีม่ คี าเฟอีนผสม เพราะคาเฟอีนจะทำ�ให้ระดับอะดรีนาลีนในเลือดสูง ซึง่ จะเพิม่ อัตราการเต้นของหัวใจ ทำ�ให้ปสั สาวะบ่อย และมีการสร้าง กรดในกระเพาะอาหาร สำ�หรับผูท้ อ่ี ดไม่ได้กค็ วรปรับปริมาณกาแฟทีด่ ม่ื รวมทัง้ เวลาทีด่ ม่ื เช่น ดืม่ กาแฟตอนเช้าแทนทีจ่ ะดืม่ ก่อนนอน 4. การออกกำ�ลังกาย ช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะกับการออกกำ�ลังกายคือ ช่วงบ่าย เพราะจะทำ�ให้ นอนหลับได้ดี โดยเฉพาะการออกกำ�ลังกายแบบแอโรบิกจะช่วยให้นอนหลับได้ดี และรู้สึกสดชื่น ซึ่งการออกกำ�ลังกายที่ถูกต้องควรทำ�ก่อนนอนไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง เพราะจะช่วยให้นอนหลับได้ดีกว่า 5. รักษาอุณหภูมิห้องนอนให้เย็นและเหมาะกับการนอน โดยใช้เครือ่ งปรับอากาศหรือพัดลม ห้องนอนทีเ่ ย็นหรือร้อนจนเกินไป จะทำ�ให้นอนไม่หลับ ห้องนอนทีม่ อี ณ ุ หภูมเิ ย็นสบายจะช่วยให้นอนหลับได้ดี 6. หลีกเลี่ยงการนอนกลางวัน เพราะจะทำ�ให้นอนไม่หลับหรือหลับได้น้อยลงในเวลากลางคืน สำ�หรับคนที่ทำ�งานในเวลากลางคืน เวลานอนจะตรงกันข้ามกับคนทั่วไป กรณีเช่นนี้ก็ต้องปรับสภาพแวดล้อมของห้องนอนให้มืด เพื่อแสงแดดจะได้ไม่รบกวนการนอน 7. ทำ�ห้องนอนให้เงียบ โดยอย่าใช้ห้องนอนเป็นห้องทำ�งานหรือห้องอ่านหนังสือ เช่น ปิดวิทยุและทีวีก่อนนอน บางคนอาจมีความเคยชินกับการนอนหลับหน้าทีวี ซึ่งความจริงควรจะปิดทีวีเมื่อเริ่มรู้สึกตัวว่าง่วง จะได้ประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้า และหากมีเสียงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น คู่นอนกรน เสียงจากเครื่องบิน รถไฟ เครื่องปรับอากาศเก่า ขอแนะนำ�ให้ใช้ที่อุดหู แต่สำ�หรับบางคนการทำ�สมาธิจะช่วยได้มาก 8. จัดที่นอนให้เหมาะกับตัวเอง เช่น บางคนต้องการที่นอนที่นุ่ม หรือบางคน ต้องการที่นอนที่แข็ง รวมทั้งจัดห้องนอน เพื่อวัตถุประสงค์สำ�หรับการนอนเท่านั้น เข้านอนเมื่อรู้สึกเหนื่อยและอยากนอน รวมทั้งปิดไฟเพื่อกระตุ้นให้หลับเร็วขึ้น 9. อาบน้ำ�หรือแช่น้ำ�อุ่นก่อนนอน จะทำ�ให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและหลับสบายขึ้น สังเกตได้จากผู้สูงอายุบางคนที่ให้ลูกหลานนวดแล้วจะนอนหลับคาเตียงนวด 10. หลีกเลี่ยงการรับประทานยานอนหลับ หากมีปญ ั หาการนอนหลับและจำ�เป็นต้องพึง่ ยานอนหลับ ควรปรึกษาแพทย์เพือ่ ความปลอดภัย เนือ่ งจากยาบางชนิดจะมีปฏิกริ ยิ าต่อกันอาจสร้างปัญหาอืน่ ขึน้ มาอีก และต้องระลึกเสมอว่าไม่ใช้ยานอนหลับร่วมกับแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด คอลัมน์ สรรหามาฝากจากป้าเพ็ญ

ะ ่ ค ี ด สวัส ำ�ให้หลับสบาย ท ี ธ ิ ว 0 1

เมื่อทราบถึงวิธีการนอนหลับให้สบายและฝันดีกันแล้ว สำ�หรับผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง ที่เป็นสาเหตุของปัญหาดังกล่าว และหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนนอนหลับฝันดีกันได้มากขึ้นนะคะ 14


ประจำ�เดือน กรฎาคม - ธันวาคม 2561

จ ใ ม ่ ิ อ ง อ ้ น งบุญ–

ญ ุ บ ้ ด ไ ด ั น ด า ล ต

คอลัมน์ พี่กล่องบุญ-น้องอิ่มใจ

ีพ่กล่อ

ว ย ่ ี ท เ พา ่องบุญ”

ผม “พี่กลงานจัดหา บ ั ร ค ี ด ส ั สว ระจำ�สำ�นัก งรับบริจาค ป อ ่ ล ห ด ุ ส มาสคอต กาชาดไทย มีกล่อ า รายได้ สภ ณ์ประจำ�ตัว สื่อถึง ด้ ษ เป็นสัญลัก สำ�นักงานจัดหารายไ ิน ภารกิจของ ่วยงานที่รับบริจาคเง สตาม ซึ่งเป็นหน ่วยเหลือผู้ด้อยโอกา เพื่อนำ�ไปช สภากาชาดไทยครับ ภารกิจของ สำ�หรับตลาดนัดได้บุญ จะจัดด้านหน้าสำ�นักงานจัดหา รายได้ ที่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยมักจะเรียกบริเวณนี้ว่า “ลาน สนามเปตอง” ซึ่งจะมีอาหารจากตลาดนัดที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ ตลาดน�ำ้ บางพลี ตลาดน�ำ้ บางน�ำ้ ผึง้ รวมแล้วกว่า 40 ร้านค้า ซึ่งแต่ละร้านก็มีแต่ของอร่อย ๆ และเจ้าเด็ดที่น้องอิ่มใจแนะนำ� ว่าถ้ามาตลาดนี้ต้องไม่พลาด นั้นคือปลาสลิดบางน้ำ�ผึ้ง บะหมี่เกี๊ยวกุ้งยักษ์คุณโอ๋ กระท้อนทรงเครื่อง-ผลไม้แช่อิ่มจากวังหลัง หรือจะเป็นอ้วน-อิ๋ว ลูกชิ้นหมูปิ้งกะทิสด น้ำ�จิ้มรสเด็ด รับรอง ได้ว่าอร่อยถูกปากแน่ ๆ ค่ะ หรือจะเป็นหมูฝอย ขนมโตเกียว สารพัดไส้ก็มีขายนะคะ และถ้าเดินไปเดินมารู้สึกกระหายน้ำ� อยากทานอะไรเย็น ๆ แนะนำ�ร้านน้ำ�อ้อยคั้นสด หวานหอมชื่น ใจในราคาแค่ขวดละ 20 บาทเท่านั้นเอง

ตอบคำ�ถ าม ? รางวัล

ชิง

ครั้งนี้พี่กล่องบุญ-น้องอิ่มใจ ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบ คำ�ถามชิงรางวัล และร่วมให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะในคอลัมน์ที่ท่านชื่นชอบ ชิงรางวัลสติกเกอร์ไลน์ ชุด “สุขใจ-ได้บุญ” ส่งตรงถึงหน้าจอ สมาชิกวารสารฯ ที่โชคดี จำ�นวน 10 ท่าน ซึ่งคำ�ถามคือ

“งานกาชาดประจำ�ปี 2561 คำ�ขวัญการจัดงานว่าอะไร”

สคอต

” มา ัดหา จ ใ ม ่ ิ อ ง อ ้ น งานจ หนู “

สวัสดีค่ะ ารมณ์ดีประจำ�สำ�นัก ไหว้แสดง สาวน้อยอ ากาชาดไทย ยกมือ อมใจที่ได้ รายได้ สภคุณสื่อถึงความอิ่มเ ือผู้อื่นค่ะ ความขอบ การให้ในการช่วยเหล ่ง ทำ�หน้าที่ส

้องจะพามา น ่ ี พ น ค ง อ วันนี้เราส ร่อย ที่ “ตลาดนัด ชิม อิ่มอ ่าสนใจแล้วครับว่า ป อ ้ ช ว ย ่ ี เท ่ชื่อตลาดก็น ด้บุญ และขายอะไร ค แ ” ญ ุ บ ้ ได ลาดนัดถึงไ ใจพาทุกๆ ท่านไป ต า ม ม ไ � ำ ท “ ห้น้องอิ่ม ้บาง” เดี๋ยวใันครับ หาคำ�ตอบก

ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของตลาดนัดได้บุญก็คือเป็น ตลาดที่นำ�เสื้อผ้ามือสองจากการรับบริจาคมาส่งต่อในราคาถูก ที่ผ่านการคัดสภาพมาแล้วบอกได้ว่าสวยและดีทุกตัว สำ�หรับ ท่านใดที่สนใจจะเหมาเป็นถุงใหญ่ก็ได้นะคะ 1 ถุงมี 50 ตัว ราคา 100 บาท คุม้ กว่านีไ้ ม่มแี ล้วค่ะ โซนต่อไปขายของเบ็ดเตล็ด อาทิ เสื้อชั้นในซาบีน่า ของเล่นเด็ก สินค้าอุปโภคอีกมากมาย ราคาสบายกระเป๋า เดินตลาดนัดได้บุญได้ของดีกลับบ้านแถมยัง อิ่มบุญในการเลือกซื้อสินค้าอีก ตลาดนัดที่ไหนจะได้บุญมากกว่า ที่นี่ไม่มีอีกแล้วค่ะ ที่สำ�คัญต้องบอกก่อนว่าตลาดนัดแต่ละครั้ง ก็จะมีของใช้เบ็ดเตล็ด ของอุปโภคที่แตกต่างกันไปนะคะ น้องอิ่มใจเลยอยากเชิญชวนมาเที่ยวตลาดนัดได้บุญ ซึ่งจะจัดอีก เมื่อไรติดตามได้จากเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊ก ห้องได้บุญได้เลยนะคะ

ส่งคำ�ตอบมาได้ที่ Line ID : RedCrossFundraising หรือ อีเมล : pr-fund-rc@hotmail.com หรือส่งจดหมายมาได้ที่ สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำ�นวยนรธรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร. 0 2256 4440 15


ปีที่ 14 ฉบับที่ 37

จากใจ ผู้อำ�นวยการฯ สวัสดี

ท่านสมาชิกวารสารเพือ่ นแนวร่วม 23 ตุลา วันพระปิยมหาราชทุกท่าน... วารสารฉบับนีด้ ฉิ นั มีขา่ วเรือ่ งงานกาชาด มาบอกกล่าว เพราะมีสมาชิกหลายท่านสอบถามมาทีส่ �ำ นักงานจัดหารายได้กนั มาก ในปีนส้ี ภากาชาดไทยได้ก�ำ หนดจัด “งานกาชาดประจำ�ปี 2561” ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี ภายใต้แนวคิด “125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ทง่ี ดงาม” โดยจะเป็นครัง้ แรกของงานกาชาดในสวนสวยใจกลางกรุงเทพมหานคร แต่ยงั คงความเป็นอัตลักษณ์ของกิจกรรมรืน่ เริงเพือ่ การกุศล ทีร่ วมไว้ซง่ึ ความสนุกสนาน ความบันเทิงต่าง ๆ การเสีย่ งโชคชิงรางวัล การสอยดาว การจำ�หน่ายสินค้าราคาถูก และกิจกรรมทีเ่ ป็นไฮไลท์ เพือ่ เฉลิมฉลอง ในโอกาส 125 ปี ของการก่อตัง้ สภากาชาดไทย ซึง่ จะเป็นอะไรนัน้ ดิฉนั อยากเชิญชวนท่านสมาชิกมาเทีย่ วในงานงานกาชาดทีย่ งั คงเป็นงาน...เทีย่ วสนุก สุขใจ ได้กศุ ล ค่ะ! สภากาชาดไทย ถือกำ�เนิดมา 125 ปี แล้ว และสามารถดำ�เนินภารกิจเพือ่ การบรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย แก่ประชาชนตามหลักการกาชาดทีค่ รอบคลุม ด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ด้านการบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยพิบตั ิ ด้านการบริการโลหิต และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน เป็นทีพ่ ง่ึ ของผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูป้ ระสบภัยพิบตั ทิ ว่ั ประเทศ จวบจนถึงปัจจุบนั นีก้ ด็ ว้ ยความเมตตาของผูม้ กี ศุ ลจิต ทีใ่ ห้ความเกือ้ กูล สนับสนุน สภากาชาดไทยเสมอมา ในนามของสภากาชาดไทย ดิฉนั ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านทีม่ สี ว่ นในการสนับสนุน และช่วยเหลือชีวติ เพือ่ นมนุษย์เหล่านัน้ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ถ้าปราศจากท่านผูใ้ ห้...ด้วยจิตกุศลศรัทธา เราก็คงจะไม่สามารถดำ�เนินงานการกุศลได้ดงั ทีเ่ ป็นอยูท่ กุ วันนี.้ ..

16

( หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ) ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานจัดหารายได้


ประจำ�เดือน กรฎาคม - ธันวาคม 2561

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิก

ง่ การกอ่ ตัง้ สภากาชาดไทย แห ี ป 5 12 อง ฉล ม ลิ เฉ ื ่ อ ก งานกาชาดปนี จ้ี ะจดั ขึน้ เพ คม เปน็ การจดั งานครัง้ แร วา น ธั 1 – น าย ก จิ ฤศ พ ท่ี 23 ย ทส่ี วนลุมพนิ ี กรงุ เทพฯ วัน คิด “125 ปสี ภากาชาดไท นว ้ แ ใต าย ภ ย สว วน ศส กา ยา ณ ของสภากาชาดไทยในบรร สนใจ เชน่ ขบวนแหร่ ถโบรา ่ า ี ่ น ท รม กร ิ จ ี ก นม งา ใน ” ดงาม ร้อยดวงใจส่งต่อการใหท้ ง่ี น่ ดิน การประกวด แผ 6 ล กา ช รั 6 ี ป 5 12 ไทย นิทรรศการ สดงโชวม์ อเตอร์ ฉลอง 125 ปี สภากาชาด รแ กา าด าช นก งา ใจ ญ วั ยี บ การประกวดข ริจาค ว่าวโบราณ การฉายหนังเง ม่มคี า่ ใชจ้ า่ ย และรว่ มกนั บ ยไ โด าน มง ว ร่ ้ า เข ก ชิ มา า่ นส ไซค์ไต่ถงั เปน็ ต้น ขอเชญิ ท – 22.00 น. เปน็ ต้นไปค่ะ 0 .3 10 า วล ่ เ แต ้ ง ตั ่ ม ริ นเ มิ พระ เพอ่ื ส่งต่อการใหท้ ง่ี ดงาม งา นย์รกั ษาพยาบาลรวมเฉล ศู าร าค งอ ้ า สร ่ อ รก กา า น้ ติดตามความกา้ วห พระบรมราชเทวี ็ จ เด สม าล บ ยา งพ โร ี ป 0 อัยยิกาเจ้า 15 กท่ี เกยี รตสิ มเด็จพระพนั วัสสา รงพยาบาลในภาคตะวันออ งโ ลา ก ย์ น ศู ็ น ป ะเ ตจ าค ภาพ ณ ศรรี าชา ซึง่ ต่อไปในอน ร์ และภาพข่าวกจิ กรรมสุข ท ิ น ร สุ มอ ห บ กั บ พ ้ นี าค ิ ภ สำ�คัญแกป่ ระชาชนในภมู นีค้ ะ่ เตม็ ร้อย ครง้ั ท่ี 18 ในฉบบั ตน์

: สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

คุยกับ

บก.

อรพรรณ สุวรรณรั

วารสารสมาชิก เพื่อนแนวร่วม 23 ตุลา วันพระปิยมหาราช เจ้าของ บรรณาธิการที่ปรึกษา บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ประสานงาน ศิลปกรรม ผู้จัดทำ� พิมพ์ที่

: หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ, หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ชองทอง : อรพรรณ สุวรรณรัตน์ : เลิศลักษณา ยอดอาวุธ, วีระวรรณ พิบูลย์, อุดม ปจานนท, จันทร์ประภา วิชิตชลชัย, เพ็ญศรี เสมสันต์, อุรศา ขวัญยืน ขนิษฐา สดใส, ทิพย์ดาราธร ประสาททวีพร, สรัลพร เกตุเกล้า, ณัฐพงศ์ เดชนิกร, โยษิตา เรือนใหม่ : นุกูล พัวพันยุทธการ : มงคล ศรีสุรัตนเมธากุล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานจัดหารายได้ 1873 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 0-2256-4440, 0-2255-9911 โทรสาร 0-2652-4440 E-mail : pr-fund-rc@hotmail.com website : www.redcrossfundraising.org : บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ข้าพเจ้ายินดีบริจาคเงิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลบำ�รุงสภากาชาดไทย ข้าพเจ้า ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ นามสกุล ......................................................................... อาชีพ............................................................ ที่อยู่ ........................................................................................................................................................................................................................................................................... วัน-เดือน-ปีเกิด ...........................................โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร .............................................. อีเมล .................................................................... 2,000 บาท ร่วมบริจาคเงินจำ�นวน 400 บาท 1,200 บาท 800 บาท (DMR600146) อื่น ๆ ................................ บาท โดยส่งเงินทาง บริจาคเงินออนไลน์ที่ www.redcrossfundraising.org เลขที่การบริจาค........................................................................................... เช็คสั่งจ่าย “สภากาชาดไทย” ธนาคาร ........................................................................... เลขที่ ........................................................... ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน ทาง ป.ณ.สั่งจ่าย ปทฝ.จุฬาลงกรณ์ ในนาม “ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” โอนเงินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี “สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” บัญชี “ออมทรัพย์” โอนเงินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” บัญชี “ออมทรัพย์” โอนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำ�นักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย” บัญชี “ออมทรัพย์” โอนเงินบัญชีธนาคารกรุงเทพ สำ�นักงานใหญ่ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย” บัญชี “ออมทรัพย์”

บัตรเครดิต AMERICAN EXPRESS MASTER CARD VISA หมายเลขบัตร ............................../.........................../.........................../............................ ชื่อ-นามสกุล (ตามบัตร) ................................................. วันหมดอายุบัตร .......... /.......... *ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้

อื่นๆ .................................

เลขที่ 023-1-41177-4 เลขที่ 045-2-62588-8 เลขที่ 001-2-25888-9 เลขที่ 101-0-11980-6 (NLM 37)

ลงนาม ............................................ ผู้บริจาค วันที่ ............................................

(กรุณาแนบสำ�เนาใบโอนเงินมาพร้อมด้วย เพื่อดำ�เนินการตรวจสอบรายการบริจาคและออกใบเสร็จรับเงิน)

ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง...จากสำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย


หองไดบุญ

พรอมใชงาน


เพราะความสุขของผูรับ ...เกิดจากความงดงาม ที่คุณคือผูให

บริจาคเงินออนไลนผานระบบแอพพลิเคชั่น บนสมารทโฟน

สถาภนา เสาว

ถนนสุรวงศ

สำนักงานจัดหารายได สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 บริจาคเงินผานเว็บไซต www.redcrossfundraising.org

ถนนอังรีดูนังต

รวมบริจาคเงิน เพ�อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน ของสภากาชาดไทย ไดที่... พ. งกรณ ร ย าล ตึกอธำรนรวม จุฬ ร น

ามที่ 4

ถนนพระร 1 ญอิสระ

ชา

สอบถามเพิ่มเติม ติดตอ :

ฝายประชาสัมพันธ สำนักงานจัดหารายได สภากาชาดไทย ชั้น 3 ตึกอำนวยนรธรรม เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-4440, 0-2255-9911 แฟกซ 0-2652-4440 อีเมล pr-fund-rc@hotmail.com

www.redcrossfundraising.org redcrossfundraising

@redcrossfund PR_FundRaising


Elegance of Giving รว่ มสง่ ตอ่ ความงดงามแหง่ การให.้ ..กับสภากาชาดไทย เพราะทุกการให้ คืนความงดงามสู่สังคมไทย

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) มอบเงิน 3,400,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้าง อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

คุณจินตนา (จิราธิวัฒน์) บุญรัตน์ ในนามนางสาวจันทราวดี เคียงศิริ มอบเงิน 20,000,000 บาท

คุณกมลา สุโกศล และครอบครัว มอบเงิน 5,170,000 บาท เพื่อสนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เพื่อสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณบี น้ำ�ทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ และคุณศรีริต้า เจนเซ่น มอบเงิน 61,803 บาท

นายสมบูรณ์ พัฒนรัตน์เจริญ ประธานคณะกรรมการชมรมนักเรียนเก่าอำ�นวยศิลป์ รุน่ 48 หญ้าแพรก และคณะ มอบเงิน 700,000 บาท

เพื่อกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภากาชาดไทย

บริษัท โฮลเดม เดนิม จำ�กัด มอบเงิน 283,000 บาท

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) มอบภาพวาดจำ�นวน 134 ภาพ มูลค่า 1,125,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภากาชาดไทย

บริษัท อี.ที.ซี. เอี๊ยบตงจั่น จำ�กัด มอบเงิน 100,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภากาชาดไทย

เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภากาชาดไทย

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด มอบเงิน 106,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของสภากาชาดไทย


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.