Page 1

Frejaneren 5 1 0 2 r 책 r o F

Serie 6 blev til serie 5 og...

Jyllandsserien blev vekslet til Danmarksserien hos drengene... - og Serie 1 blev til Jyllandserien hos pigerne


SOMMER

2015 Jan Daucke, hovedformand

Som en gammel og for medierne uinteressant idrætsforening, synes jeg det er passende at fremhæver, at det faktisk går rigtig godt i Aalborg Freja.

• Stort fremmøde til både senior standerhejsningen og børnestanderhejsningen. • Super nystartet Kvinde oldies arrangement ”Tarteletten”. • Endnu et super mande oldies arrangement ”Gule ærter”. • Vi har netop overstået en Aalborg City Cup, som igen må betegnes som en succes. • Vi er i skrevne øjeblik i planlægningsfasen med Aalborg kommune og SIFA omkring Ungdomslegene 2015, hvor vi står for fodboldturneringen og bespisningen af samtlige del tagere. • Vi er rykket op Danmarksserien med vores 1. herrehold. • Vi er oprykker til jyllandserien med vores 2. kvindehold. • Og så skriver U15s 2. hold Frejas historie ved som det første 2. hold at rykke op i mesterrækken. Flot. • Og så er der netop indløbet nyheden om, at Freja har modtaget national træningskompensation for Lukas og Oliver Augustus Sparre Klitten som har skrevet kontrakt med AaB.. Herudover ligger der masser af succeshistorier i alle afdelingerne som bare ikke har nået bestyrelsen og mig endnu. I sandheden et forår som, i vores egen optik er en stor succes. Desværre ukendt for omverdenen da vi pt. har ikke mediernes opmærksomhed. Men alle succes’erne kræver arbejde og engagement. Vores sociale arrangementer ”Tarteletten” og ”Gule ærter” er et resultat af ældre engagerede medlemmers lyst til at skabe sociale sammenkomster med et socialt og økonomisk overskud til klubben. Rigtig prisværdigt at vi er begunstiget med et sådant engagement. City Cuppen kræver stor planlægning og mobilisering af mange frivillige. Nu har vi gjort det i mange år, hvorfor flere forhold mere eller mindre er løst på forhånd, men skærpede krav fra - samarbejspartnere, Eurosportring omkring selve afholdelsen og aktiviteter, - kommunen omkring bygge tilladelse til teltet,

2

- brandberedskab omkring skoleovernatningerne og - de veterinære myndigheder omkring fødevarehåndteringen i boder og bespisningsteltet. Nu har ingen af disse forhold nogensinde været et problem, hvorfor det heller ikke er et problem at opnå omtalte tilladelser og godkendelser, men det er meget tids- og ressourcekrævende, hvilket alt andet lige belaster den frivillige organisation yderligere. Men alle disse udfordringer til trods løste FREJA endnu en gang årets cup med bravour, og der er tanket op på selvtilliden, det sociale sammenhold og bankkontoen. En kæmpetak til alle som har hjulpet på alle niveauer. Til alle nye medlemmer og forældre, nuværende medlemmer og forældre og for den sags skyld også tidligere medlemmer, kan jeg kun opfordre til, at I skal gøre jer selv den tjeneste at prøve at tage del i Aalborg City Cup. Det kunne være en vagt i en bod eller spiseteltet, det kunne være i planlægningen eller som dommer. Eller noget helt andet. I vil opleve hvilket sammenhold der eksisterer, I vil møde nye og spændende mennesker, hvoraf jeg ved med bestemthed, at I vil knytte nye venner, bekendte, netværk. Tro mig, jeg ved det. Jeg har selv oplevet det igennem al min tid i FREJA. Allerede i slutningen af juli og starten af august skal FREJAs organisatoriske evner og FREJAs frivillighed igen stå sin prøve. Her har kommunen og SIFA anmodet os, på grund af vores evner og erfaringer fra City Cuppen, at være behjælpelig med afviklingen og specielt bespisningen af alle deltagerne til Ungdomslegene 2015. Selve fodboldturneringen bliver langt fra niveauet (størrelsesmæssigt) til city cuppen, idet der ”kun” er ca. 1.300 deltagere og ledere som er fordelt på 17 sportsgrene. På nuværende tidspunkt bliver fodboldturneringen kun med ca. omkring 175 deltagere. Den store øvelse, til hvilken din frivillighjælp er ønsket, er bespisningen og cafeterievagter. Vi stiller gerne vores anlæg, evner og erfaring til rådighed for kommune og SIFA med hvem vi meget gerne samarbejder. Og hvem ved, måske der også tjenes en skilling til klubben således vores fantastiske faciliteter kan vedligeholdes og evt. udvides. Apropos SIFA har der som bekendt verseret en sag hvor skat via nogle nye bekendtgørelser reelt vil lukke for SIFAs indtjeningsgrundlag via TV-


Bingo og dermed den fabelagtige hjælp SIFA er for sine ca. 200 medlemsforeninger. Jeg synes selvfølgelig, og det er der blevet gjort opmærksom på i de relevante fora, at det er dybt beklageligt at man i Danmark på topniveau lukker sådanne små og lokale tiltag som løser store samfundsmæssige opgaver. Netop dette synes også at være gået op for alle lokale politikere som jo nærmest har stået i kø for at bakke op om SIFA. Jeg vil gerne her berolige evt. nervøse FREJAmedlemmer. Forsvinder SIFAs indtjeningsgrundlag og dermed SIFAs mulighed for at støtte lokalsporten vil det ikke være livstruende for FREJAs overlevelse. Vi modtager støtte fra SIFA, men vi er så stor en klub, at vi vil kunne overleve uden, dog med visse tilretninger. Jeg har derimod den største frygt for nogle af de andre sportsgrene i Aalborg. Sportsgrene som er markant ”tyndere” end fodbold, med færre medlemmer og som har væsentlig mindre forbund. Her er der klubber som er truet på livet, hvis SIFA pludselig ikke kan støtte med eksempelvis hjælp til transport. Med en herreseniorafdeling på 7 stk. 11-mandshold og en kvindeseniorafdeling på 3 stk. 11-mandshold stilles der store krav til at kunne stille hold hele tiden. Mange er jo studerende, og er ikke disponible hver weekend pga. af fritidsjob eller besøg hjemme hos mor og far. I ungdoms- og børneafdelingerne er der også voldsomt mange medlemmer. Små 1.000 medlemmer består Aalborg Freja af. Det stiller helt naturligt ekstreme krav til omklædnings- og baneforhold. FREJA er faktisk den klub i Aalborg som har mindst baneplads pr. medlem i Aalborg. Det synes jeg godt man kan mærke. Jeg ved kommunen er bekendt med det forhold, og jeg håber de vil arbejde lidt hurtigere for at afhjælpe situationen. Vores inspektør har i hvert fald taget den store logistikuddannelse på den hårde måde. Den ugentlige omklædnings- og banefordelingskabale er ikke for sarte sjæle. Som FREJAmedlem kan du godt være stolt. Vi har en god organisation som kan håndtere rigtig mange og rigtig svære opgaver, vi har et rigtig godt socialt sammenhold - som altid kan gøres bedre eller forfines, vi opnår rigtig fine sportslige resultater på alle niveauer, og vi har en økonomi som gør os uafhængige. Desværre bedrøver det mig, som aldrende medlem, at flere og flere gamle medlemmer og venner stopper

med fodbolden og tilstedeværelsen i FREJA. Nogle bliver skadet, andre finder andre interesser. Så’en kan det jo gå, men jeg synes det er lidt ulykkeligt. Jeg savner mange af disse fine gamle medspillere og kammerater. Jeg genser nogle af dem til Gule Ærter – heldigvis – men hvor ville jeg ønske de brugte lidt tid i den klub, som har givet dem så meget. De har indsigten til at bidrage til en fortsat udvikling af FREJA. I er meget velkomne og særdeles ønsket.

Sponsorer:

Heldigvis kommer der hele tide nye medlemmer og nye forældre. Og det hænder faktisk tit, at det giver nye og blivende ærke-Frejanere med hjertet på det rette sted. Tak for det. Rigtig god sommer og efterår.

Du ved, at vi sælger 7 ud af 10 villaer over 4 mill.*

Ved du også, at vi sælger mere end hver 4. villa i 9000 Aalborg?**

*Kilde: E-nettet.dk: Solgte villaer i Hasseris over 4 mill. fra juni 2013- juni 2014 ** Kilde: Boligsiden.dk: Vore 2 afdelinger sælger i alt 27 % af solgte villaer i hele 9000 de seneste måneder (uddrag) - 9.juli 2014

13.13

3


Beretning for herresenior forår 2015

Jy llands s tørs te herres eniorafdeling Vi blev i løbet af februar måned kontaktet af DBU Jylland, der gerne ville lave en historie omkring størrelsen af klubbens herreseniorafdeling. Dette fordi de havde regnet sig frem til, at Aalborg Freja med et medlemstal på 154 på daværende tidspunkt havde Jyllands største herreseniorafdeling. Det blev en meget positiv fremstilling af klubbens herreseniorafdeling, og vi var ganske tilfredse med både videoindslaget på DBUs hjemmeside og ligeledes artiklen i magasinet ”Jysk Fodbold.” Opfølgning på s trukturændring Overordnet set er vi stadig i en proces i forhold til at implementere den ændrede struktur i afdelingen. Der tegner sig et efterhånden et klart billede, der viser at ændringerne først og fremmest har haft betydning omkring 1. og. 2. holdstrupperne. Det overordnede mål med strukturændringen var at optimere forholdene omkring 1. holdstruppen.

På den måde vil denne trup være bedre rustet til at kunne indfri den sportslige målsætning om, at klubben skal have 1. holdet repræsenteret i Danmarksserien på permanent basis. Alt i alt har det vist sig, at klubben var i stand til at tage det første skridt i forhold til at indfri målsætningen, da 1. holdet på fornem vis sikrede sig oprykning til netop Danmarksserien. I kølvandet herpå skal vi i begyndelsen af efteråret have sat fokus på, hvad der fremadrettet skal til, for at indfri den kommende fase af målsætningen. Noget det skal afstemmes imellem truppens spillere, trænere og klubbens hovedbestyrelse. Generelt har vi oplevet at træningsintensiteten og det spillemæssige niveau er blevet markant højere i 1. holdstruppen efter ændringen. En af de væsentligste årsager til dette, vil jeg ubetinget tilskrive det faktum, at truppen nu består af færre spillere end tidligere. I den forbindelse har vi udvidet antallet af spillere i dette forår fra 20 til 22, og det har vist sig, at det aktuelt er den ideelle størrelse for denne trup. Strukturændringen har betydet, at der ikke har været så meget samarbejde imellem spillerne i 1. - og 2. holdstruppen i de ugentlige træningspas. En ganske naturlig konsekvens, da de ikke mere er indlemmet i samme trup. Heldigvis har de respektive trænere været gode til at samarbejde omkring op - og nedrykning af spillere imellem de to hold. Da 2. holdet opnåede en bedre placering end i de seneste 2 halvsæsoner med en godkendt 3. plads i deres turnering, er der umiddelbart ikke noget der tyder på, at

LOGODESIGN +++ WEB-DESIGN

EMBALLAGE-DESIGN TRYKSAGS- OG ANNONCEPRODUKTION ILLUSTRATIONER AF ALLE SLAGS ERHVERVSPORTRÆTTER +++ PRODUKTFOTOS

Tegnerne ∙ Østre Allé 6 ∙ 9530 Støvring ∙ 98 12 10 12 ∙ mail@tegnerne.dk ∙ www.tegnerne.dk

4

ændringen har påvirket dette hold negativt. For trupperne under 1. - og 2. holdet har strukturændringen ikke haft den store betydning. En af de væsentligste udfordringer har for disse trupper har været at tilpasse størrelserne af trupperne, således at de enkelte trupper har været selvforsynende med spillere. Dette for at gøre det muligt for dem, at etablere en stamme af spillere omkring de respektive hold. Dette er lykkedes ganske glimrende, da holdenes trænere har været gode til at samarbejde med hinanden. C- truppen, der traditionelt består af de lavest rangerende hold i klubben, oplevede en stor medlemstilgang i begyndelsen af sæsonen. Dette betød, at vi valgte at eftertilmelde endnu et hold fra denne trup til at deltage i turneringssammenhæng. Det har vist sig at denne beslutning har holdt vand, og derfor vil klubben også være repræsenteret med hele 7 herreseniorhold i den kommende efterårssæson. I øvrigt dejligt igen at kunne konstatere, at trænerne endnu engang har formået at forene de sociale og fodboldmæssige elementer i denne trup. Sam arbejds kultur Vi har i afdelingen lavet en opfølgning på endnu et vigtigt forhold, nemlig at lave et fundament omkring samarbejdskulturen, så den kommer til at hvile på dialog og positiv kommunikation. I den henseende har vi taget nogle ganske store skridt, da trænerne generelt har haft et godt samarbejde. På den måde har de været godt til at følge den udstukne linje, hvilket har været til stor gavn for klubben og spillerne. En anden vigtig faktor i den henseende har været, at trænerne har formået at have fokus på det hold, de har haft det primære ansvar for, samtidig med at de har haft forståelse for det brede perspektiv i afdelingen. Ans v arlighed om kring bolde Klubben har i ganske mange år haft et specielt fokus på antallet af mistede bolde. Således har det også været et tema i herreseniorafdelingen, og derfor er det en stor fornøjelse for mig at konstatere, at dette forhold har været meget positivt i indeværende forårssæson. Afdelingen har kun mistet 4 bolde i perioden, og dette vidner omkring en stor ansvarlighed blandt både trænerne og spillere i afdelingen. Målet er naturligvis at vi overhovedet ikke mister bolde, men sammenlignet med tidligere sæsoner er det særdeles godt gået. Når dette er


5


sagt, er det jo selvsagt vigtigt, at vi fremadrettet følger op på den gode udvikling. Jy llands s erien En særdeles succesfuld forårssæson for klubbens flagskib blev fuldbyrdet med sejren over Hornbæk i sæsonens sidste kamp. Sejren blev hermed den kulmination på sæsonen, som mange havde forventet og håbet på, og den betød oprykning til Danmarksserien. Dermed indfriede 1. holdstruppen den entydige sportslige målsætning, der var fastsat inden sæsonstarten. Oprykningen kom ikke i hus uden at trænerstaben og spillerne mødte en del udfordringer undervejs. Den største udfordring af dem alle var en sæsonstart langt under det forventede, dette både på det spille - og pointmæssige plan. Derfor havde holdet i særdeles mange kampe ryggen mod muren, og der var simpelthen ikke råd til at sætte point til, hvis målsætningen skulle realiseres. Derfor er det intet mindre end imponerende, at holdet fra kamp nummer 6 forløste en vindermentalitet, som holdt resten af forårssæsonen. Truppen er netop gået på en velfortjent sommerferie inden det hårde arbejde henimod en udfordrende og krævende sæson i Danmarksserien. Den sidste betydende kamp spillede holdet imod Lindholm I. F. i pokalturneringen. En god og solid præstation i denne kamp resulterede i en sejr, og dermed er Aalborg Freja stadig med i denne turnering, når næste runde spilles umiddelbart efter sommerferien. Alt i alt har det været en halvsæson, hvor det særdeles kompetente trænerteam og spillerne i fællesskab har indfriet den sportslige målsætning. Ganske godt gået. S erie 2 Klubbens 2. hold fik den værst tænkelige start på forårssæsonen, da de to første kampe endte med nederlag. Derfor var det en smule op af bakke inden holdets 3. kamp, som skulle spilles mod Sulsted I. F., som på daværende tidspunkt havde maksimumpoint. Denne kamp blev imidlertid et

vendepunkt for holdet, som vandt kampen ret overbevisende med 3 - 0. Herefter spillede holdet mange gode og seværdige kampe, der resulterede i så god en pointhøst, at de var med i kampen om oprykning helt hen til 3. sidste spillerunde. En seriøs og målrettet indsats af træneren og spillerne betød, at den godkendte halvsæson resulterede i en 3. plads. S erie 3.1 Dette hold har generelt haft en stabil og godkendt sæson. Holdet kom hurtigt ud af starthullerne, og har igennem hele sæsonen været iblandt de hold, der har kandideret til den enlige oprykningsplads. Trænernes og spillernes ihærdige og seriøse tilgang til spillet, resulterede i en flot 2. plads med samme pointantal som Støvring I. F., der kun rykkede op fordi, de var bedre i de indbyrdes spillede kampe mod Aalborg Freja. Det bliver spændende at se, om holdet kan tage det sidste skridt op af stigen i den kommende efterårssæson, og dermed sikre sig oprykning til serie 2. S erie 3.2 Med et avancement til denne række inden sæsonstarten var den sportslige målsætning ubetinget at sikre holdet endnu en sæson på dette niveau. En spillemæssig god indledning på sæsonen resulterede imidlertid i en beskeden pointhøst, og dette betød, at der var et stort efterslæb at indhente i de senere kampe. Det lykkedes ikke at opnå de nødvendige point til endnu en sæson i rækken, men alt i alt havde holdet stor ære i mange af de jævnbyrdige kampe. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende at rykke ned, men vi må også konstatere, at holdet var kommet i en svær pulje, hvor mange af klubberne var repræsenteret med deres 1. hold. Holdets træner og spillerne har under alle omstændigheder lagt et seriøst arbejde for dagen, så på den del har sæsonen været godkendt. S erie 5 Aktørerne omkring dette hold havde inden sæsonstarten ganske store forventninger til den netop afsluttede forårssæson. En kompetent trup

bestående af spillere, der har det primære fokus på det sociale område, men som også har ambitioner på det spillemæssige felt. Holdet har igennem hele sæsonen været placeret i toppen af kredsen, og bejlede indtil allersidste spillerunde til den oprykningsgivende 1. plads. Det lykkedes imidlertid ikke at indløse den eftertragtede oprykningsbillet til serie 4, men en 2. plads betyder, at holdet helt igennem har haft en godkendt sæson. S erie 6.1. Dette hold formåede igennem hele sæsonen at holde sig til i toppen af rækken, selvom det ikke blev til en prangende start. Svenstrup/Godthåb vandt derimod deres første 6 kampe og havde derfor i den grad kurs mod serie 5. Imidlertid bevirkede pointtab i de efterfølgende kampe for dem, at Aalborg Freja kunne spille sig definitivt ind i oprykningskampen inden de sidste og afgørende spillerunder. Holdet gjorde på fornem vis rent bord i sæsonens sidste 6 kampe, der hermed resulterede i 18 point. Alt i alt var den samlede pointhøst nok til at holdet sluttede på en imponerende 1. plads, og dermed indløste de en billet til at spille i serie 5 i den kommende efterårssæson. Efter en særdeles godkendt forårssæson, bliver det spændende at følge holdet i den kommende efterårssæson. S erie 6.2 Dette hold blev som før beskrevet eftertilmeldt på baggrund af en stor medlemstilgang i C - truppen inden sæsonstarten. Resultatmæssigt har holdet haft en blandet sæson, og det resulterede i en plads i midten af rækken. Dette må betragtes som værende godkendt. Holdet har været trænet af C- truppens hovedtrænere, nemlig Mikkel Kristensen og Peter Grillo. Som holdansvarlige i forbindelse med afvikling af turneringskampe har Patrick Skoda og Mikkel Petersen stået i spidsen for dette hold. Min forhåbning for holdet er fremadrettet, at aktørerne kan forbedre dette forårs placering. Bjarne Pedersen Formand for herreseniorafdelingen

)n)UHMDPHGOHPVUDEDWKHQYLVWLOGHQQHDQQRQFH

6


Jyllandsserien herrer Bageste række fra venstre: Lasse Daucke, holdleder Søren Nielsen, cheftræner Jan Werther, Magnus Andersen, Mikkel Rømer, Lasse Søgaard, Anders Verwohlt, Thomas Justesen, Mathias Mygind, Chris Jensen, målmandstræner Nikolaj Nielsen, fysioterapeut Lars Arendrup, Martin Aagaard og Nichlas Svendsen. Forreste række fra venstre: Christian Pedersen, Daniel Gravesen, Nikolaj Bøhne, Simon Gasberg, Thomas Otkjær, Søren Hansen og Frederik Holt

Jaaaaa s ku, v i gjorde det. Vores målsætning var en oprykning til DS og den holdt hjem. Der var ellers ikke mange der kunne se at vi ville ende i top 2 efter de første 5 runder hvor vi stod med sølle 5 point. Men med hårdt arbejde og en bred trup som blev ved med at klø på til træning og ikke mindst tro mod vores spilkoncept sluttede vi rigtig godt af. Det blev til 7 sejre og 2 uafgjorte i de sidste 9 kampe. 12 kampe i træk uden nederlag. IMPONERENDE DRENGE. Vi har vist høj moral og blevet ved med at tro på at vi kunne vende tingende også selvom vi kom bagud. Vi er i 6 opgør kommet

bagud og har vendt det på fornemste vis. Spillerne kan jeg kun rose for dette forår. Vi har døjet med mange skader hver weekend, men som sagt så viste vores bredde gang på gang, at vi løfter i flok. Og da vi så endelig selv kunne afgøre tingene med 3 runder tilbage viste spillerne, at vi også her mestrede nerverne ved at vinde de nødvendige kampe til slut. Så der var stor lettelse da der blev fløjtet af hjemme 14. juni mod Hornbæk. Armene blev løftet og jublen brød løs. S TORT TILLYKKE TIL OS ALLE S AMMEN. Og til jer i klubben som laver mange ting uden for stregerne for os.

Prikken over i’et var så pokalkampen hjemme mod Lindholm, hvor vi vandt 4-2. Vi var enige om at vi ville bruge kampen ”for at måle os” med DS, og det viste sig, at vi godt kan være med på det niveau. Så nu holder vi en velfortjent ferie og begynder så småt at se frem til nye og spændende udfordringer i efteråret. Tusind tak for støtten på lægterne... - det er en fornøjelse at mærke jeres opbakning. God S om m er til alle. Mv h Jan Werther Lars en Fjerrits lev.

7


Serie 2 herrer Øverst fra venstre: Nicolai Sams, Mads Hedelund, Jonas Nielsen, Troels Nielsen, Magnus Ødemark, Lasse Bøgh, Tobias Kofod og Træner Steffen Agerbo. Nederst fra venstre: Morten Jørgensen, Lars Arendrup, Søren Møller, Viktor Ellefsen og Philip Behrensdorff.

Forårssæsonen startede lørdag den 31. januar med standerhejsning og efterfølgende var der traditionen tro suppe. I løbet af de første to ugers træning, kom der rigtig mange nye spillere til klubben. Spillere som alle havde forhåbninger om, at komme i betragtning til klubbens to bedste seniorhold. Dette, sammenholdt med nogle rigtig gode betingelser på kunstgræsbanen, samt en mild vinter, gjorde, at det var med store forventninger, vi startede træningskampene sidst i februar. Resultaterne og niveauet i træningskampene var af svingende karakter, da der var mange nye spillere og konstellationer, der skulle prøves af. Efterhånden som turneringen

nærmede sig, var der dog flere af de nye spillere, som af forskellige årsager var stoppet igen. I ”generalprøven” inden turneringsstart spillede vi en rigtig god kamp og vandt fortjent over AaB´s serie 1 hold. Derfor var det med stor optimisme, at vi startede forårssæsonen hjemme mod Aabybro. Det blev imidlertid lidt af en mareridtskamp, hvor vi fik 2 stamspillere alvorligt skadet og tabte med 0-2. I den næste kamp skulle vi møde oprykkerne fra Aalborg KFUM i en kamp, hvor vi var ramt af sygdom og afbud i forbindelse med påsken. Kampen blev en tæt affære, hvor vi bl.a. ramte træværket flere gange. Stik imod spil og chancer scorede KFUM på en omstilling midt i 2. halv-

leg. Da det ikke lykkedes os at score, havde vi fået den værst tænkelige start på turneringen med to nederlag. Herefter kom vi ind i en fantastisk god periode, hvor vi spillede rigtig god fodbold og fik omsat det pæne spil og chancerne til mål. Det resulterede i 17 point i de næste 7 kampe. Med den nye status af tophold var det med masser af optimisme, at vi som nummer 2 skulle møde rækkens duks fra Sulsted. Vi var tvunget til at vinde, hvis vi skulle holde liv i det spirende oprykningshåb. Kampen startede rigtig godt og vi førte fortjent 1-0 ved pausen. Sulsted var imidlertid som forvandlede, da de kom ud til 2. halvleg. Derfor scorede de 3 mål i løbet af det første kvarter. Hermed tabte vi både kampen og muligheden for oprykning. Resultatsmæssigt var højdepunkterne i foråret 3-0 sejeren mod oprykkerne fra Sulsted og den flotte 8-1 sejr over Solsiden. Alt i alt har det været et godkendt forår, som har resulteret i en 3. plads S teffen Agerbo

8


Serie 3.1 herrer Bagerst fra venstre:Torben Nymark, Andreas Corfitz, Frederik Andersen, Jacob Smed, Magnus Ødemark, Morten Amdi, Jeppe Fredborg, Tinus Pedersen, Niles Møller og Jan Knudsen. Forest fra venstre: Sofus Rommerdahl, Jan Lund, Niklas Bramsen, Ronni Bødker, Kristoffer Staun, Daniel Hürdum og Lars Arendrup

Efter en velfortjent juleferie, skulle Torben og jeg nu træne Frejas 3. hold, så vi var en lille smule spændt på, om vores spilkoncept kunne bruges i serie 3. Vi gik fra en klassisk 4-4-2 til 4-1-4-1, det kan måske på papiret se lidt defensiv ud, men skal vi lige nævne, at det er det absolut ikke (se nedenfor) Træningskampene gik ok, dog tabte vi 0-4 i den første kamp mod 'semiproffere' fra RKG, de senere oprykker fra den anden Aalborgpulje, hvor det er ikke er resultatet der er vigtigt, men sammenspillet. det er også disse kampe man skal se de nye spillere an og hvor de 'gamle' kommer til at stå lidt i skyggen. 2. april blev sæsonen så skudt igang, alle ved hvor vigtigt det er, at man får point i den kamp, det lykkedes også, dog med en smal 2-1 sejr over LKB, hvor vi skulle kæmpe noget for det. I de næste kampe skulle så bygge videre, i takt med spillet skulle blive bedre, den næste var hjemme mod Bælum, den vandt vi 5-0, men der blev brændt mange chancer, hvilket fik Jan Daucke til at true med at, han ville genoptage seniorkarrieren, det hjalp da han gik, der scorede vi, til 1-0, så troede vi, at nu var vi rigtigt i gang, man ak. I Vaarst spillede vi 3-3, vi førte 1-3 da der manglede 10 min. og da vi var i 2 min. overtid, scorede Vaarst til 3-3, hvilket blev et meget dyrt pointtab. I de næste kamp kunne man godt se, at Vaarst kamp stadig 'sad' i spillerne, specielt de to kampe mod Gug og Støvring, hvor vi laver noget rigtige dumme fejl og ikke score på de chancer vi får, hvilket også bliver

udslagsgivende mod Støvring, som vi taber 3-1 Så skulle vi til at tage os sammen, for der var ikke råd til ret mange flere fejl, hvis vi ville med i toppen. Det var lige det 'wake-up call', vi havde brug for, godt nok spiller vi 0-0 mod LKB, men i lokalopgøret mod VB, viste vi at vi hørte med i toppen, den vinder vi 32, efter vi havde smidt en 2-0 føring på 7 min. lige efter pausen. De 3 næste kampe vinder vi med en målscore på 13-3, så var der ellers lagt op til Støvring skulle komme på besøg i den alt afgørende 'vind eller forsvind' på Freja, MEN desværre for vi kun 1-1, hvilket var nok for Støvring til oprykning til serie 2:( Så kunne man jo godt frygte lidt, at spillere nu gik på sommerferie og ville være ligeglade med de sidst 2 kampe, så ikke ville betyde noget i den samlet stilling, uanset ville vi kun blive 2'er, men spillerne viste rigtig god moral og vandt også disse, dog kunne den sidste kamp godt minde lidt om en sommer kamp, som blev vundet 3-4 i Als. Alt ialt en super sæson, med godt fodbold, højt humør, gejst og moral og en par pilsner på terrassen :) Nyd ferien og sommeren, den er velfortjent :) En tak skal også lyde til Steffen, Maasse, Torben og Jens for godt samarbejde og de U19 spillere vi måtte låne da det gjaldt, vi ser frem til efter sommerferien hvor I er blevet seniorer Tak til Jesper 'GYGY' Stoltze og Kristoffer 'Tyrker' Staun for de sociale indslag (genvalg) Held & Lykke til dem, som vi ikke kom-

mer til at se efter ferien Stort tillykke til Jan W, Chris, Nicolai, Sus og 1. Herre og Finn, Amdi og 2. Damer med den flottet oprykning Lidt statistik: Der er brugt ialt 35 spillere i 14 kampe. Der blev scoret 40 mål for og 19 imod Topscorer i foråret: Sofus Rommerdahl: 7 mål Forårets spiller: Magnus Ødemark Forårets bisse: Niels Møller Mvh Knudsen

Foråret Serie 3.2 Med udskiftning på trænerposten og en oprykning til serie 3, så det allerede i starten ud til at blive en svær sæson for det nye serie 3 hold. Jan Knudsen og Torben Nymark var blevet forfremmet til 3. holdstrænere, og havde nok også haft en lille finger med i spillet om, at jeg skulle overtage 4. holdet efter dem. Men ikke desto mindre stod jeg klar til en ny sæson som uprøvet træner for en flok gutter på min egen alder. Hele vintertræningen trænede de to trupper sammen (de to serie 3 hold), og der var rigtig mange hele vinterperioden, plus at der var en del nye ansigter, men også en del gamle at spore imellem. Træningskampene gik også ok, vi vandt et par stykker, men vi tabte også nogen, som ligeså godt kunne have været endt ud til vores fordel. Men med et nyt hold kunne jeg som træner ikke forlange mere, da man først skulle lære hinanden at kende. Første turneringskamp mod Løgstør var på græs, som vi ikke havde været

9


Serie 3.2 herrer Bagest f. v.: Mads Madsen (Kaptajn), Jonathan Groth, Mads Jensen, Casper Steglich, Tobias Severinsen, Magnus Henriksen, Casper Olsen, Kasper Schmidt. Forrest f. v.: Michael Larsen, Simon Lyhne, Martin Kjærgaard Pedersen (Træner), Andreas Gern, Sharif Saloni.

på siden sidste år, så man skulle lige vænne sig til at bolden ikke reagerede som på kunstgræs, som vi havde været vandt til at spille på hele vinteren. Vi endte med at tabe 3-2, som måske ikke var et helt fair resultat. De næste to endte uafgjort mod henholdsvis Chang ude og Skalborg ude. I disse kampe var vi bagud 3-0 i Chang og 2-0 i Skalborg, så jeg må sige, at holdet bestemt ikke manglede fighterånd, og det må jeg give holdet kredit for. Det var først i 8. spillerunde, hvor man så første serie 3 sejr ude mod Løgstør, og jeg må sige, at det var fuldt fortjent. Selvom det så svært ud, havde holdet

stadig troen på, at man kunne blive oppe i serie 3. De sidste 6 kampe fik holdet kun 2 point, og må desværre ned og runde i serie 4 efter sommer. Selvom det flotte spil til tider har været at finde, må jeg desværre nok sige, at alt for megen rotation i truppen grundet skader og afbud betyder, at man i denne omgang må ned at vende i serie 4. Til slut vil jeg sige tak for en god sæson, på trods af nedrykning. Selvfølgelig også et stort tillykke til 1. holdet herre, og 2. holdet damer, der rykkede op. Martin Kjærgaard Pedersen

C-truppen Inden den officielle opstart, måtte trænerteamet for C-truppen (Mikkel Lundtoft og Peter Grillo red.) erkende, at man havde mange spillere at vælge imellem, og 2 hold nok ikke kunne opfylde alles ønske om at spille kampe. En hurtig optælling har vist, at C-truppen råder over ca. 60 spillere, som alle er meldt ind i klubben, og kan spille kampe.Trænerne søgte derfor om tilladelse til at få et 3. hold med, et såkaldt serie 6.2-hold. Et ønske der blev imødekommet af klubben.

Serie 5 herrer Øverst til venstre: Peter Grillo - Nikolaj Lund Jensen - André Bondo Biilmann - Brian Kjær Andersen (captain) - Thomas Seerup - Daniel Steffensen - Casper Lajgaard - Mikkel Lundtoft Kristensen. Nederst til venstre: Mikkel Højvang - Nima Mouritzen - Søren Platz - Theis Scherwin - Jacob Mignon - Christian Fuglsang - Lars Ferré

10


Serie 6.1 herrer Øverst til venstre: Christoffer Glinvad - Troels Paulsen (captain) - Morten Schøler - Alexander Jensen - Lasse Nelboe - Kenneth Ulstrup Nederst til venstre: Casper Lajgaard - Jan Fisker - Rasmus Bjørn - Nikolaj Lund Jensen - Hans Thomsen - Frederik Møller Rosendal - Jonas Vagtholm

C-truppen kunne derfor, for første gang i klubbens historie, stille med 3 hold. Om det skyldes de to træneres motiverende tilgang til træningen, eller det skyldes at Freja generelt er en populær klub, lader vi være usagt. Ansvaret for serie 6.1 og serie 6.2, blev uddelegeret til henholdsvis Jan Fisker (6.1) og Mikkel Petersen og Patrick Skoda (ja, det hedder han ? red.) (6.2). Hvorom alting er, så startede sæsonen lidt blandet for de 3 hold. Serie 6.1 startede godt, med 2 sejre og en uafgjort. Derefter var der lidt

slinger i valsen, men serie 6.1, endte med en fantastisk slutspurt. 6 kampe og 6 sejre. Hvilket betød oprykning til serie 5. Serie 6.2 sluttede midt i tabellen, efter en svingende sæson. Men holdet er helt nystartet, og mange af spillerne på det hold, har aldrig spillet sammen før, så resultatet er helt klart godkendt. Serie 5 spillede de første 4 kampe uafgjort, men derefter fulgte 4 sejre i streg. Det betød en direkte oprykningskamp mod Vestbjerg, hvor man

kunne nøjes med uafgjort, og selv sikre oprykningen i sidste kamp. Det var en intens kamp, som sluttede 3-2 til Vestbjerg, og dermed havde Freja forspildt sin chance, for at rykke op i serie 4. Det hjalp således ikke, at man i sidste kamp lammetævede Langholt med 8-1. Topscorer for C-truppens serie 6-hold blev Glindvad, med lidt over 20 mål (vi stoppede med at tælle efter 15). For serie 5 blev topscoreren André med 9 mål. 1 mindre end hans målsætning for foråret. Nu går C-truppen efteråret i møde,

Serie 6.2 herrer Øverst til venstre: Stefan Gøtke - Patrick Bjørklund Skoda - Kasper Thor - Daniel Humphries - Andreas Betzer - Morten Lavrsen - Jesper Laursen. Nederst til venstre: Henrik Klemme - Ibrahim Khana Ali - Gerald Abschneider - Anders Søderberg - Mikkel Christian Petersen

11


med 2 serie 5 hold, og 1 serie 6 hold. Målsætningen er helt klart, at serie 5.1 skal forsøge at gentage succesen fra foråret, og gå efter oprykningen til serie 4. Serie 5.2 skal gå efter ikke at rykke ned, mens serie 6 bare skal nyde spillet, og gå efter de gode resultater.

Hip hop, Freja op! Ding dang, ned m ed Chang! Mikkel Kris tens en og Peter Grillo - trænere for C – truppen

Young oldboys Optakten til sæsonen var igen i år kaotisk. Kun 4 hold havde tilmeldt sig Oldboys A. Dette betød at de 4 hold (KFUM, VB, AaB og os) blev slået sammen med 4 Oldboys B hold. Så vi vidste allerede på forhånd hvilke kampe, der var vigtige.Til denne sæson var vi igen blevet forstærket. Thomas Poulsen og Kenneth Kristensen var stoppet i A-truppen og følte, at de var blevet voksne nok til at spille Oldboys. Samt Martin Juel, som var startet op efter et par års pause. Med resten af truppen stort set intakt fra sidste år, var det med store forventninger, at vi begyndte sæsonen. Første kamp blev vundet 2-1 over AaB på scoringer af Sønder og debutanten Thomas Poulsen. Spillet var ikke godt, timingen manglende og kondien var ikke i top. Men en sejr i premieren er altid vigtigt. Næste kamp blev vundet 2-0 over B52. Målscorere var den gamle topscorer Borcher og Anders Dahl. Næste kamp blev vundet 3-0 over Storvorde, hvor Frandsen kan nævnes blandt målscorerne. Næste kamp var forårets højdepunkt. Kampen mod KFUM. Alle spillere var klar til kamp på nær ”klippen i

Young oldboys Øverst fra venstre Anders Dahl, Malthe Stougaard, Topscorer Thomas Poulsen, Per Kallesøe, Thomas Bredgaard, Per Hove. Nederst fra venstre Michael Seerup, Dan Sørensen, Morten Krabbe, Martin Søndergaard, Kenneth Kristensen

forsvaret” Kenneth Kristensen og Frandsen, som var ude med en overbelastningsskade… Hvordan det så end er muligt med Frandsens løbepensum. I første halvleg spillede vi klart bedste halvleg i år, men en "spændende" dommer gav KFUM et tyndt straffe og fløjtede til halvleg ligesom Sønder var sendt afsted på en friløber, så stillingen var 1-1 i pausen. Vi kommer lidt skævt ud til anden halvleg og kommer hurtigt bagud 2-1 og 3-1. Vi giver aldrig op og kommer hele tiden tilbage i kampen, men taber desværre 5-3. Det skal nævnes, at Thomas Borcher viste sig fra sin absolut skarpeste side og stod for alle 3 scoringer. Næste kamp blev vundet 3-2 over Vejgaard, som blev fulgt op med 8-0 over Gug. Før sidste kamp var

ÅBNINGSTIDER ALLE DAGE

8 21 TIL

Bageren åbner hver dag kl. 7.30 Kvickly Vestbyen · Dannebrogsgade 64 · www.kvickly.dk

12

Postbutikkens åbningstider Mandag til fredag 10.00-17.00 Lørdag 10.00-12.00 Søndag lukket

der kun spænding om, hvem der skulle være topscorer. Rækken var vundet af KFUM, og vi var lige efter. Efter sommer ved vi ikke helt hvad der sker. Vi bliver måske slået sammen med en anden pulje. Vi håber bare på at der kommer flere kampe. 7 kampe på en halv sæson er ikke nok, når træning er en by i Rusland. Nå tilbage til sidste kamp mod St. Restrup. Sidste sæsons topscorer Borcher var med 6 mål i spidsen foran Sønder (4mål) og Thomas Poulsen (3 mål). Men Borcher var skadet til kampen og frygtede for titlen. Og det var med god grund. Thomas Poulsen snød alt og alle og lavede med 7 mål (ja, du læste rigtigt) i 16-1 sejren og Sønder lavede 3 mål og sneg sig også lige forbi Borcher. Poulsen sluttede på 10 mål, Sønder på 7 mål og Borcher på 6 mål. Per Hove sluttede med et hattrick og følger derfor efter med 5 mål. Anfører Bredgaard har lavet 3 mål. Forsvaret har været styret på fornem vis af Kenneth, Ståle og Grand old mand Kallesøe. 6 sejre og et ærgerligt nederlag er facit efter foråret. Så vi ser frem til revanche mod KFUM i efteråret. Træner Dan Sørensen og Sportsdirektør (og festarrangør) Morten Krabbe.


Bagest fra venstre: Jørn 34, Jan Frederiksen, Jørn Bach, Jan Petersen, Henning Gade, Jørgen Christensen, Brian Melvyn, Mogens Ryberg og Niels Kjærsgaard. Øvrige som har spillet på holdet: Børge Hasselgren, Ebbe Dalsgaard, Henrik Bastholm, Jørgen Boserup, Kaj Jørgensen, Jørgen Pyndt, Peter Sæderup, Jens Erik Hoff. Theis Scherwin, Kim Johansen, Andreas Strandfelt og Jan Fisker Billedet er som de fleste angribere på holdet...desværre temmelig uskarpt!

Super Veteraner Med baggrund i efterårets kampe 2014 med manglende bemanding til holdet, var det det tvivlsomt, om vi i det hele taget kunne stille hold i år. Derfor skrev jeg ud til samtlige spillere, som på papiret var til rådighed i truppen, om de kunne stille deres talent til disposition for sæsonens kampe. Tilbagemeldingerne var overvejende positive og med dispensation til benyttelse af et par yngre spillere, skulle det være muligt at gennemføre sæsonen. Efter den hårde vintertræning på vores dejlige kunstgræsbane startede sæsonen. Det blev i starten til mange gode sejre og på et tidspunkt lå vi som nr. 1 i puljen efter en strålende sejr over topholdet Vejgård. Så begyndte skaderne at indfinde sig og enkelte spillere meldte fra. Samtidig fik Dyrlægen tilbud om at spille på et yngre hold og fik skader, da han naturligt nok slet ikke kunne være med på det niveau. Derfor har det i de sidste kampe været svært at stille hold, hvilket også medførte, at bundniveauet blev nået med 2 store nederlag til NUBI og KFUM. Men glædeligt at den sidste kamp mod B52 blev vundet i overbevisende stil. Så foråret har været en blandet omgang med op- og nedtur og med en placering under midten. Når vi ser på resultattavlen er der håb forude! Det er ikke mange point som deler holdene, så der er forsat gode chancer for at nå til tops i puljen i efteråret. Derfor er det nødvendigt at spillerne I sommerpausen arbejder med forbedringer på det fysiske plan, hvor selvtræning er en vigtig faktor. For nogle spillere, kan det også anbefales, at arbejde med det mentale niveau. En festlig afslutning på forårssæsonen blev det også til, da Henning og Lia lagde hus og drikkevarer til en hyggelig aften med efterfølgende bow ling og besøg ude i nattelivet. En stor tak til dem! God sommer Manager Tom Nielsen

Vi har oprettet et fodboldskades-team, der med erfaring fra forebyggelse og skadesbehandling på højeste niveau, er klar til at undersøge og behandle akutte og langvarige skader. Teamet består bl.a. af:

Morten Skjoldager Fysioterapeut. Tilknyttet DBUs ulandshold & AaB SAS-Liga

Annemette Bech Idrætsfysioterapeu t i Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter.

Per Gade Fysioterapeut. Tidl. SAS-liga spiller i AaB og AC Horsens

www.arkadensfysioterapi.dk · J.F. Kennedys Plads 1R, 4.sal · 9000 Aalborg Tlf. 99204060 · info@arkadensfysioterapi.dk

13


Kvinde 1 Bagerst fra venstre: Holdleder Torben Schou – Træner Bettina BETH Madsen – Malene Kær – Amalie Hvelplund – Katrine Reberholt – Anne Andreasen – Ika Nimb Mathilde Eriksen – Træner Lars GUT Jensen – Træner Frode Andersen. Forrest fra venstre: Ane Overgaard – Lise Roland – Trine Tophus – Cecilie Pedersen Kathrine Therkildsen – Marlene Schjoldager – Karina Søgaard – Majbritt Solsø – Cecilie Høeg. På billedet mangler: Camilla Thinggaard – Thorunn Sigursdottir – Mia Andersen Cirkeline Højbak – Emma Reberholt – Mari Kalmo Maja Michelsen – Nadia Nygaard – Kathrine Thorup.

Foråret for Kvinde 1 er forløbet nogenlunde som Beth og jeg havde forventet. Målsætningen var at ende så højt som overhovedet muligt i rækken og aldrig komme i nærheden af nedrykningsstregen og det lykkedes. Vi ender foråret som nummer 5 med 17 points afstand til nedrykkerne fra Aarhus Posten. Vi viste også godt at med den store udskiftning som er foretaget i spillertruppen ville vi få svært ved at spille med om den ene oprykningsplads til Kvinde 1. Division der er i Kvindeserie Vest. Og det viste sig også at holde stik. Der er 13 point imellem os og opryk-

kerne fra Thisted. Som tidligere nævnt så slutter vi som nummer 5 i foråret. Vi vinder 5 kampe – spiller 5 kampe uafgjort – taber 4 kampe. Vi slutter med en målscore på 27 – 24. Topscorer i foråret er Anne Andreasen med 6 mål. Vi bruger 27 spillere i foråret. 3 målmænd og 24 markspillere. Det tager tid at spille et nyt hold sammen, og med 11 nye spillere i en trup på 20 så er der et stykke imellem det bedste og det værste, vi har vist på banen i foråret. Vi mener, at vi kan kan blive meget bedre end det vi har vist i foråret og

derfor bliver træningen i efteråret også intensiveret og hårdere end i foråret. Efterårets træning og 14 kampe skal bruges til at få sammentømret et slagkraftigt hold som i foråret 2016 igen kan spille med om oprykningspladsen til Kvinde 1.Division. Tilly kke til Jan,Kris og drengene m ed opry kningen til DS . Tilly kke til Finn og Am di og pigerne m ed opry kningen til JS . Godt gået piger! God S om m er - BETH – GUT

HIP HOP FREJA I TOP

s n e d i s l So fart t s i r Tu Tlf. 98 17 29 00 www.solsidensturistfart.dk E-mail: soltur@mail.dk Fax 98 17 25 23

14


Serie 1 kvinder Bagest fra venstre: Søndergaard, Freja, Laila, Saaby, Lysse, Winther, Milena, Maach og træner Finneman. Forrest fra venstre: Thiesson, Andreas, Degn, Thorunn, Egholm, Heidi og Bats. På billedet mangler Sanden, Højgaard, Marie Be og holdleder Amdi

Tidligere serie 2 …..tidligere serie 1…... og nu Jyllandsserien! Ja det kan til tider gå stærkt…. efter en suveræn efterårssæson 2014, hvor vi rykkede op fra serie 2 med max point, nåede vi lige at krydre vinterpausen med et Nordjysk Mesterskab i indefodbold, inden forårssæsonen 2015 gik i gang. Forventningerne til foråret var i første omgang en stabilisering af holdet, og så skulle vi prøve at tage et skridt videre til Jyllandsserien i efteråret…. UPS, det glemte jeg så bare at fortælle spillerne ☺ ☺ ☺ Efter at have set kredsinddelingen, hvor vi fik B52, som var nedrykker, og bl.a. Fortuna’s 3. hold som modstandere, ja så passede min ambition fint. Da vi så startede træningen op, vidste det sig, at 1.holdstruppen fik antalsmæssige problemer, det gjorde at de tog 4-5 spillere op…. uden at vi fik nogen ned. Det var nok ikke lige den start jeg havde håbet på, og oven i det, var Winther så uheldig at brække armen på en af de første træningsaftener, der fik jeg godt nok lidt panderynker. Men så kom heldet i uheldet, U-19 holdet blev desværre nedlagt p.g.a. mangel på spillere og vi overtog så Degn, Thiesson og Freja som gerne ville fortsætte oppe i seniorafdelingen. Jer 3 ”låste” vi bevidst omkring 2. holdet, for ikke at gentage tidligere års fejl, hvor vi pressede unge spillere for hårdt, så de derved mistede lysten. Det var et godt valg set på alle parametre. I gav os bredde, energi og kvalitet og vi gav jer sammenhold,

humør og vilje. Sammenlagt med det, fik vi tilgang af bl.a. Laila, hjælp fra Bats da Thorup blev syg op til de afgørende kampe, Anne der pga arbejde, kom ned til os, og så også jer spillere, som spillede mest for 3. holdet, I holdt et flot niveau når vi skulle bruge jer. Læg dertil at alle der var med til oprykningen i efteråret 2014, bevarede sulten i foråret. Dette gav os overhånden i de sidste afgørende kampe. Så med minimal hjælp oppefra (1,4 spillere i gennemsnit) og efter en kanonkamp mod B52 så VUPTI…. -stod vi så og kunne afgøre oprykningen med bare uafgjort i den sidste kamp oppe i Aabybro, og det gør man bedst ved at vinde 12-3…. SÅDAN☺ Så foråret sluttede med en af de absolut bedste lørdage, som jeg har haft i min tid i Freja. Kampen…..fantastisk ☺ Stemningen……outstanding ☺ Køreturen hjem fra Aabybro..…uforglemmelig ☺ Og ovenover det hele, var holdet…..☺ Tak til dig Amdi, for at udfylde holdlederrollen så godt, tak for det gode samarbejde til Heffar og Basse fra 3. holdet, tak til dig Frode for din smittende entusiasme, tak til vores hårdtarbejdende formand Bo, og tak til alle jer spillere i 2. og 3. holdsafdelingen. Den største tak skal dog gå til dig Egholm, for at tage hele 5 kampe i målet, du lukkede kun 1 ind, dvs. 4 clean-sheets, super flot. Du var ikke glad for handskerne, men du gjorde det alligevel…TAK… det var SÅ vigtigt og faktisk meget kendeteg-

nende for vores hold. Nedenstående råb, og bagagerumsmøderne vil blive husket meget længe……tillykke med oprykningen piger.

JY-JY-JYLLANDSERIE JY-JY-JYLLANDSERIE JY-JY-JYLLANDSERIE

Serie 2 Kvinder Det har været et resultatmæssigt skuffende sæson, ikke fordi der var mangel på folk til træning, ikke fordi indsatsen til kampene ikke blev givet. Men i mine øjne fordi heldet simpelthen ikke var med os. For at sige det på et godt trænersprog har det været en ”Stolpe ud” sæson og ikke en ”Stolpe ind”, vi har i alle kampe kunne hive point hjem, så vi har allerede målsætningen klar til efteråret, det skal være en ”Stolpe ind” sæson! Det har været en ren fornøjelse at træde til som træner for kvindeafdelingen. Og jeg glæder mig personligt til at komme i gang med efteråret, da jeg virkelig syntes at vi har en fantastisk spillertrup, og vi sagtens kan udvikle videre på den spillestil vi fandt her til sidst på foråret, og dette er jeg ret sikker på, at når den lige bliver fin pudset, vil give resultaterne som alle dem som har været forbi Serie 2 fortjener med den indsats der er blevet lagt! ☺ Ser frem til efteråret med iver! God Sommer og så ses vi på den anden side! ☺ Henrik Ladefoged

15


Oldgirls

2015 blev året, hvor en flok halvrutinerede fodboldkvinder, der ikke længere følte, de havde lysten, tiden og overskuddet til at træne flere gange ugentligt og bruge weekenderne på kamp, besluttede at starte et Oldgirls hold op i Aalborg Frejas navn. Fordi de alligevel ikke helt kunne slippe legen med bolden og det store sociale aspekt, der altid har været omkring et fodboldhold. Der blev skrevet rundt til tidligere spillere og profiler i klubben og forslaget blev mødt med stor begejstring, hvilket betød, at vi hurtigt havde en trup på 15 spillere og blev nødt til at ”lukke for tilmeldinger”, for der var hele tiden nogen, der kendte nogen, der godt kunne tænke sig at spille for sjov igen. Det skulle dog vise sig, at 15 spillere ikke var for mange til et 8-mands hold, men med lidt hjælp hist og her fik vi samlet nok spillere sammen til at kunne stille hold til hver kamp, hvilket ikke altid var tilfældet hos vores modstandere. Vi blev tilmeldt DGI’s 8-mands turnering, som bestod af 7 hold fra Aalborg og omegn, hvilket betød mange gode lokalopgør. Holdet sluttede på en suveræn 1. plads med 36 point af 36 mulige og en målscore på ikke mindre end 98-2!!! Og det vel og mærke uden fast målmand, træning eller nævneværdig taktik Men selvom modstanden og niveauet ikke har været prangende i debutsæsonen, vender Frejas Oldgirls hold stærkt tilbage i efteråret… Om ikke for fodbolden, så for hyggen- og den velfortjente tirsdagsbajers skyld☺ Go’ s om m er Lis e Roland (holdleder)

Glarmesterfirmaet

BHS Glas

Ny Kastetvej 21 9000 Aalborg Telefon

98 11 46 00 16


Gule ærter med højt humør og EM-helten Store Larsen Det hele var, som det skulle være: Det flittige ærteudvalg med assistance fra Pudser-holdet og andre behjertede sjæle havde været i gang næsten fra morgenstunden med at anbringe borde og stole efter en nøje udtænkt plan. Borddækningen foregik med en militærisk præcision, der ville have

varmet Oberst Hackel fra Korsbæk, den røde løber blev rullet ud – og op mod kl. 18 begyndte det så at myldre ind med gæster til den årlige sammenkomst, der er bundet sammen af det kit, der har holdt Freja så spillevende i over 100 år: En helt fantastisk klub-ånd. Et blik ud over forsamlingen afslørede, at gråt åbenbart er den fremherskende modefarve indenfor herreog hentehår. Påklædningen var som sædvanlig et tværsnit af de sidste 40 års herremode – og snakken bevægede sig mestendels indenfor den populære ”ka´ du huske”-kategori”. Omsider kom alle til bords, og toastmaster Keld ”Melis” Jensen kunne byde velkommen med sit kendte og elskede repertoire af brokker og

kærlige stikpiller, der fik latteren til at runge i lokalet. Sommetider så højt, at vi måske burde søgt polititilladelse af hensyn til beboerne i Støberiet! Formand Jan Daucke leverede ”State of the union”-talen om livets gang og tingenes tilstand i gamle Freja, og så rullede armadaen af serveringsvogne ind under kyndig betjening af ærteudvalgets bedste halvdele og den sædvanlige flok af glade spillere fra kvindeafdelingen. Labs og gule ærter blev behændigt langet ud, og der manglede sandt

Klubhuset var fyldt til bristepunktet til det årlige rally i gamle minder og fede fodboldhistorier – og Longos kolde fidus til Hasselgren

havde denne gang fået opfyldt et længe næret ønske om at præsentere én af heltene fra EM-holdet i 1992, og det lykkedes, da turneringens danske topscorer Henrik ”Store” Larsen sagde ja til at lægge vejen om ad Aalborg og Freja. Og ja, naturligvis var sejren i Sverige i 1992 den største oplevelse i en lang karriere, men ”Store” fortalte mindst lige så begejstret og engageret om sin tid som ungdomsspiller i bl.a. Glostrup og HIK inden han som senior slog igennem hos Lyngby og fik en fin professionel karriere i Italien, Tyskland og England. Men EM-triumfen og topscorerværdigheden var det gennemgående tema, og ”Store” havde ikke

for dyden heller ikke øl eller gyldne dråber på bordene, så stemningen havde ikke svært ved at lette.

Man ska ku’ når man skal! Til akkompagnement af Frejas svar på Liberace, Per ”Drop” Taudal, blev der sunget flittigt fra Frejas berømte sanghæfte, så alle var godt varmet op, da aftenens hemmelige gæst indtog scenen. Ærteudvalget

anden forklaring på den uventede danske succes, end at man som underdogs havde alt at vinde og intet at tabe. Og pludselig stemplede alle ind og vejrede sensation. Om sine tre mål

17


og dermed store andel i triumfen, forklarede ”Store”: Man ska ku , når man skal! Og dermed rammede han hele hemmeligheden i fodbold og sex ind med en enkelt bemærkning. Stående ovationer fulgte Henrik ”Store” Larsen på plads, og han blev så begejstret for klubben og stemningen, at han driblede med ind over byen i de sene nattetimer.

Den kolde fidus til en veteran Næste underholdende indslag var overrækkelsen af Erik ”Longo” Lyngøs

kolde fidus til en Frejaner, der har dummet sig i årets løb. Og her faldt valget på én, der har Freja i blodet og hjertet helt fra han var en lille knægt: Børge Hasselgren. Jan ”Fryser” Frederiksen holdt en vittig og veloplagt tale for den gamle veteran, som fik prisen fordi han valgte at trække sig fra ærteudvalget et år før han kunne have 25 års jubilæum. Børges ordenssans, hans kampvilje,

Hovedkontor: Lundeborgvej 20, 9220 Aalborg Øst Telefon: 70 235 225 · Fax: 70 235 226 · Email: post@togf.dk · www.togf.dk

skrammerne i skaldepanden fra arbejdet i kilometervis af fjernvarmerør og lave krybekældre – jo, det hele var med i et kærligt og muntert portræt af en Frejaner, der fortjener alles respekt for sin livslange trofasthed overfor hjerteklubben. Og så gik det ellers slag i slag med amerikansk lotteri, snak, grin, øl & snaps og flere sange, bl.a. med akkompagnement af DAD (den afdankede duo), Arne Lund Kristensen og Peter Bendixen – og som sædvanlig var der klumper i halsen og våde øjenkroge under den fælles afsyngelse af ”Sams” uforlignelige Frejahymne ”Sangen om vor bane”. Det blev, helt efter bogen, langt ud på de små timer inden de sidste på usikre ben og med salige smil om munden forlod Gule Ærter anno 2015. Ærteudvalget kan kun love én ting: Vi er tilbage den første fredag i marts 2016! Jørgen ”Mua” Pyndt

18


Ungdomsafdelingen forår 2015 måde som drengene. Her er det mere det sociale og fællesskabet, der er drivkræften. Det er også derfor, at de fleste piger i ungdomsafdelingen har tilmeldt sig turen til Costa Brava Cup, som primært er en social tur.

Af ungdomsformand Martin Jørgensen

En forårssæson der sportsligt har været en rigtig flot sæson både på drenge- og pigesiden. Vi har i foråret haft 13 ungdomshold tilmeldt inklusiv U12 piger i DBU Jyllands turnering, hvilket må betragtes at være flot i en tid, hvor teenagere zapper mellem idrætstilbuddene. Desværre måtte vi trække vores U17 hold i forårssæsonen, da halvdelen af holdet mistede lysten til fodbold. Den anden rykkede så op til U19, hvorfor vi i foråret havde to U19 hold. U19 drenge 2 tabte desværre semifinalen i JM ogU15 drenge 2 måtte desværre se sig slået i ottendedelsfinalen på vejen mod JM. I skrivende stund har AaB skrevet ungdomskontrakt med to af vores tidligere spillere Oliver og Lukas Klitten fra årg. 2000 og det rygtes at endnu én af vores tidligere spillere Søren Tengstedt også kommer på ungdomskontrakt. Endelig har AaB rykket Oliver Abildgaard op i Superligatruppen. Oliver spillede i Freja for en hel del år siden efterhånden. Vi kan godt tillade os at være stolte over det arbejde, vi laver i klubben og glæde os på drengenes vegne.

U15 piger, årg. 2000 Da der ikke var spillere nok til at stille hverken et U17 eller U19 hold, da mange af pigerne var taget på efterskole, blev vi nødt til at søge dispensation for 5 spillere fra årgang 99, da vi ikke havde andet tilbud til dem. Heldigvis fik vi dispensationen. Pigerne har taget godt imod de ”nye” piger. Det er altid dejligt at følge pigerne, for de er altid glade og i godt humør og super opmærksomme på hinanden. Pigerne har i foråret rykket sig rigtigt meget og har i spillet noget flot fodbold. Sportsligt sluttede de på 2. pladsen med 24 ud af 30 point. Ærgerligt, de kun spillede 6 kampe, da der var to hold, der træk sig. U14 piger, årg. 2001 Henover vinterpausen mistede årgangen mange spillere til andre fritidsinteresser. Men på trods af den store åreladning af spillere har pigerne alligevel vist godt sammenhold. De fik en lidt sløj start på sæsonen, da de ingen målmand havde. Det skabte lidt usikkerhed på holdet. Heldigvis sluttede holdet godt af vandt to af de sidste fire kampe. U13/U12 piger, årg. 2002/03 Har resultatmæssigt klaret sig fornuftigt. Begge hold har vundet 4 kampe, spillet en uafgjort og tabt 5,

hvilket rækker til en midterplacering for begge hold. Som det er tilfældet med de to andre pigehold, er der også her, kun lige spillere nok til at stille hold. Det er dejligt at se, at man hjælper hinanden, når der er behov for det.

Sådan gik det drengeholdene U19 drenge, årg. 96/97 I vinter så det ud til, at vi kun kunne stille et hold i U19. Men da der kom nye spillere til holdet og vi blev nødt til at trække vores U17-hold, fordi havdelen af holdet stoppede, rykkede vi den sidste halvdel op i U19-afdelingen, således vi fik to hold. 1. holdet fik en midterplacering og 2. holdet vandt deres pulje, hvilket betød, at de skulle ud og spille om JM. Desværre tabte de semifinalen til Hinnerup efter at have vundet kvartfinalen over Aabybro. Jeg vil gerne rose og takke de U17 drenge, som sagde ja til at rykke op i U19-afdelingen. Det har været et hårdt, men også et lærerigt forår for jer. Halvdelen af afdelingen rykker op til senior. At rykke fra ungdom til senior er den sværeste overgang, der findes. Specielt i Freja hvor der er 7 seniorhold, 150 spillere samt rutinerede og etablerede spillere på holdene. I ønskes alle god vind fremover i seniorafdelingen. U15 drenge, årg. 2000 Inden sæsonen gik i gang var målsætningen, at 1. holdet skulle vinde rækken og dermed rykke op i Vest 1. Desværre måtte vi tage til takke med en andenplads, så vi efter ferien skal spille Vest 2. Vi har på 1. holdet ople-

Sådan gik det pigeholdene På pigesiden har der også været gode resultater, om end pigerne ikke primært spiller for at vinde på samme

)n )U HM D PHGO HPV U DEDW    KHQY L V  W L O  GHQQH DQQRQF H

19


vet, at AaB hvert halvår de seneste par år har hentet vores bedste spillere. Lidt ærgerligt men også dejligt at se, at de spillere AaB henter, alle er fast mand på AaB`s 1. hold. Det er stort skulderklap til Finn og Staffe og årgangen i øvrigt, at AaB værdsætter det arbejde, vi laver. Derfor må vi desværre også erkende, at vi ikke længere har niveauet til den bedste række. Det er absolut ingen skam at spille i næstbedste række i de ældste ungdomsrækker, hvor licensklubberne har krav på at være i den bedste række. Men selvfølgelig en svær pille at sluge, når man plejer at være med i bedste række. Målsætningen for 2. holdet var, at de også skulle vinde deres række. Målsætningen blev opfyldt og holdet skal efter ferien spille Mester. Det er vist første gang, at vi har et 2. hold i Mester. Stort tillykke med oprykningen til alle spillere og trænere, der for anden sæson i træk bliver puljevindere. 3. holdet har også haft en flot sæson, hvor de blev nr. 2. Når man tænker på, at det er et 3. hold, er det faktisk et flot resultat drengene og Theis har lavet. En førsteplads og to andenpladser i årgang 2000 er flotte resultater. Stort skulderklap og stor ros til trænerne og lederne i årgangen. U14 drenge, årg. 2001 For et par år siden var årgangen ikke så stærk. Og det første år i ungdomsafdelingen sluttede 1. holdet sidst i a-rækken. Men der er godt nok sket ting og sager med holdet i løbet af det seneste års tid. Fra at være bundhold til at blive nr. 2 i a-rækken. Flot arbejde af Mick og trænerteamet, der

har fået styr på holdet og afdelingen. 2. holdet har desværre ikke haft den bedste sæson. Vi håber på, at sejrene kommer i efterårssæsonen. Positivt er det, at afdelingen har oplevet medlemsfremgang, så de nu er oppe på 34 spillere. U13 drenge, årg. 2002 Det har været et svært forår for årgangen. De har desværre ikke haft den bedste sæson. Forklaringerne her til kan være mange. Begge hold sluttede desværre sidst i deres respektive puljer. Alt i alt blev det kun til et point. Desværre går det ikke altid, som man havde forventet og håbet. Jeg er fuld af fortrøstning for efterårssæsonen med ny træner og håber på, at drengene efter at have holdt sommerferie, vender stærkt tilbage med masser af mod, tro og humør. Der er ingen tvivl om, årgangens niveau berettiger til mere. Det skal vi som klub hjælpe med at overbevise drengene om, for der er masser af kvalitet i årgangen. Aalborg City Cup Den store internationale fodboldturnering som Aalborg Freja selv arrangerer i samarbejde med EuroSportring har stor betydning og værdi for klubbens selvforståelse, værdier, holdninger, fællesskab, kammeratskab og økonomi. Klubbens politik er, at alle børn der deltager i turneringen skal hjælpe til. Det børnene får ud af det er gratis deltagelse i en stor international fodboldturnering, oplevelser, 3 fantastiske dage sammen med deres venner og en gratis tur i Fårup Sommerland. Vi forventer også, at forældrene hjæl-

per til. Alle bedes hjælpe til, fordi vi er afhængige af hjælpen, men også for at give vores medlemmer et indblik i, hvad det vil sige at være en del af en forening. Frivillig arbejdskraft og alle bidrager til fællesskabet er nøgleord i en forening. Vi har ikke kunnet afholde City Cup og opnå alle de gode ting, vi får ud af turneringen, hvis det ikke var fordi, der var så mange, der hjalp til år efter år. En stor tak til alle jer, der hjalp. Håber, I er villige til at hjælpe igen næste år. I er uundværlige. Verdens beds te klub Aalborg Freja tilbyder kunstgræsbane med mulighed for fodbold hele året rundt, stort og flot klubhus, gratis deltagelse i vores egen store internationale fodboldturnering, gratis tur til Fårup Sommerland, en udlandstur til fodboldturnering i Spanien på 4*hotel med swimmingpool og der er trænere til alle hold. Vi har kort sagt faciliteterne, rammerne og midlerne til at give et fantastisk fritidstilbud til de unge mennesker. De andre klubber i Aalborg, lokalområdet og Nordjylland kender Freja, og ved hvad vi står for. Mange klubber vil gerne ligne Freja og er misundelige på os. Jeg ved godt, hvilken klub jeg ville vælge… En stor tak skal der lyde til Beth, Alexander Staffe, René Studsgaard, Torben Nielsen, Niels Møller Jensen, Jens Johansen og Mads Førby Pedersen, Mathias Abild som alle stopper som trænere i ungdomsafdelingen. God s om m er. //Jørgens en

Husk nu Frejas benefit-aftaler! Det koster ikke dig ekstra - men giver Freja cool cash! Du støtter Freja når du køber din ferierejse hos SunCharter - hele Nordjyllands charterarrangør. SunCharter er sponsor for hele U11-U13-afdelingen. Desuden modtager Freja et kontantbeløb på kr. 300 for hv er SunCharter-rejs e, s om er henvis t af Aalborg Freja. Bestiller du en rejse telefonisk eller via SunCharters hjemmeside, så brug vores henvisningskode: FREJA Skriv koden i feltet "Gavekort/kampagnekode" når du bestiller online, eller sig det når du ringer mBrug ka en od pagnek når ”FREJA” ler il du best din rejse

20

Støt Freja når du sælger bolig Skal du sælge din bolig, støtter du Freja ved at sætte boligen til salg via ejendomsmægler Thorkild Kristensen. Du skal blot nævne din relation til Freja når du indgår en formidlingsaftale. Aftalen indebærer at Thorkild Kristensen sponserer Freja med kr. 4.000,- når din bolig bliver sat til salg. Sponsoratet har ingen indflydelse på vurderingen eller salget af din bolig. Aftalen gælder hos Thorkild Kristensen, Hasserisvej 143, 9000 Aalborg, Telefon 96 31 60 00 Støt Freja relatio n til - nævn di n la ve r en Freja når du le m ed af ta fo rm id lin gs ns en, om te is Kr ld Th or ki bo lig . sa lg af di n


U 19 drenge 1 Bagerst fra venstre: Cheftræner Peter Holdt, Sigurd Gregersen, Casper Høeg, Mickey Holm Glinvad, Peter Ibsen, Christopher Sølgaard, Martin ”Kiess” Johansen, Lasse Bøgh og Assistenttræner Martin Ingvorsen. Forrest fra venstre: Mikkel Rank, Jonas Ibsen Brandt, Tonny Le, Oliver Henriksen, Philip Behrensdorff, Christian Øie og Frederik Ørsted Thomsen

U19 drenge 1 Efter at have trænet lidt med U19 i vinterpausen blev jeg efter mange års trænerpause lokket til at tage U19 i en halvsæson. En opgave der kræver ydmyghed al den stund, at opgaven jo både består i at aflevere nogle ”småslebne” diamater til seniorafdelingen samt fastholde unge voksne mænd med mange interesser og muligheder i den sport og klub, der også som senior kan give så mange glæder. Heldigvis havde jeg både Martin, som kendte truppen godt fra sidste år, og adgang til erfarne trænerkolleger (tak Finn), som kunne give lidt inspiration og opdatering omkring træning, planlægning og øvelser. Da Freja ikke kunne stille med et U17 hold, valgte vi at tilmelde to U19 hold og bruge en blanding af U19/U17 på hold to. En opgave Martin har varetaget med stor succes. Foråret har været resultatmæssigt svingende men spillemæssigt positivt, og især har der været en meget positiv udvikling. 8 kampe, 4 sejre og 4 nederlag blev det til. Uafgjorte kampe er for de kedelige hold og ikke for vores offensive tropper! Efter en svær opstart med manglende kontinuitet på grund af mange skader og udlandsture med skoler/ gymnasier fik vi os etableret som et hold, der leverer rækkens bedste spil, og som kommer til mange chancer og scoringer i hver eneste kamp. Desværre har vi også været sårbare, især over for de ”dumme mål” imod os efter dødboldsituationer og klumpspil foran mål. Først her til sidst føler jeg, at vi defensivt er blevet sta-

bile nok. I returrunden burde vi have vundet alle fire kampe, men det blev til to knappe nederlag mod både Skalborg og Aars, skønt vi i begge kampe viste det bedste fodboldspil. Det har været en god oplevelse at være træner. Der er blevet arbejdet seriøst med tingene, og jeg kan se en stor positiv udvikling i truppen på det halve år. For mange af jer vil det gælde, at I kan komme til at spille fodbold på godt niveau som seniorer, såfremt I selv vil det. Held og lykke med det; jeg glæder mig til at følge jer. Sluttelig vil jeg takke Martin Ingvorsen for samarbejdet. Martin, du har været en kæmpe hjælp, en stor ressource, en kreativ co-træner og en rigtig god kammerat. Tak for det! Jens J U19 drenge 2 En spændende sæson er ovre. En sæson hvor U19-afdelingen voksede en del i forhold til efteråret, både nye ansigter, spillere fra U17 og spillere der tidligere havde været i Freja, men havde været andre steder at spille, kom til afdelingen. Vi kom i pulje med Tranum, Ranum, Solsiden og Støvring. En pulje som holdet hurtigt blev enige om, at her var det bestemt muligt at spille med i den sjove ende. Heldigvis gik det også sådan, og det gik tilmed så godt, at vi endte på 1. pladsen, á point med 2. pladsen, men bedre indbyrdes. 8 kampe blev vekslet til 16 point – 5 sejre, 1 uafgjort og 2 dumme nederlag, som stadig den dag i dag tænkes tilbage på med irritation. Vi startede fornuftigt hjemme mod

Tranum (puljens nr. 2), hvor vi fik tilkæmpet os en 4-3 sejr. Vi havde heldet med os i denne kamp, men heldet opsøger jo som sagt den dygtige. Dernæst spillede vi hjemme mod Solsiden, hvor vi fik forårets største sejr med en 7-0 sejr. Derefter tog vi til Støvring, hvor vi kom hjem med et nederlag på 4-1. Det lykkedes os dog at ryste skuffelsen af igen på hjemmebane, hvor vi vandt 3-2 over Ranum – en utrolig tæt kamp, som igen kunne have gået begge veje. Herefter tog vi til Tranum, hvor vi spillede en rigtig god kamp rent defensivt, men manglende kynisme gjorde, at vi gik derfra med 0-0, hvilket vi var glade for, da vi de sidste knap 10 min. spillede 9 mod 11. Efter Tranumkampen tog vi imod Støvring og her fik vi revanchen med en sejr på 4-0. Specielt i 1. halvleg var vi klart det bedste hold, selvom banen gjorde det lidt svært at spille anstændigt fodbold. Efter denne sejr kunne vi godt og vel have lukket puljen med en sejr ude mod Solsiden, men vi ville gerne have lidt spænding og derfor valgte vi at tabe 6-2. Til dette nederlag skyldes der en tak til dommeren, som havde det lidt vanskeligt med de der indviklede fodboldregler,

21


og hvor- når man dømmer hvad. Igen lykkedes det os dog at få en oprejsning, da vi på udebane vandt 5-2 over Ranum og derned sikrede os 1. pladsen i puljen og adgang til kvartfinalen i JM, så må vi håbe at vi kan leve op til egne ambitioner. Efter 2 år i U19 afdelingen er det blevet tid til at jeg skal på nye eventyr og hvilken måde at slutte af på. Det har været en periode hvor der har været 4(!) 1. holdstrænere, men jeg har lært noget af dem alle. Den har stået på mange sejre og en del nederlag, men vigtigst af alt har det været utrolig lærerigt, og sjovt som bare pokker at være i en afdeling, hvor der altid er fart på. Jeg har været vidne til træningspas, hvor der har mødt 3 spillere op, og jeg har været vidne til at der har mødt 30 spillere op, der alle var klar på at give den gas. Derfor skal der slutteligt lyde en kæmpe tak til alle de spillere jeg har haft fornøjelsen af at arbejde med – jeg har sikkert ikke lært jer særlig meget, men i har lært mig en helt masse! Martin ”Harry Potter” Ingv ors en

SPONSORNEWS Vi var lidt spændte på, om vi kunne holde sponsorindtægterne på uændret niveau, og det er faktisk lykkedes - endda lidt over budget. Det er stadig hårdt arbejde at skaffe sponsorkroner til klubkassen, men vi har et stærkt hold, der nok skal arbejde hårdt. Selvom det kan være svært at få nogle nye sponsorer med på holdet, så siger vi 1000 gange tak dem der støtter op om Freja og Vestbyen. I 2015 har vi også sagt pænt goddag til disse nye sponsorer: Cafe Peace Hjørring S tillads udlejning Lars Bloch London Pub Plus Bolig S eaport Café & Bow ling S lagter Ole Stygge Krumpen S ens u Uggerhøj S unCharter Has s eris s lagter NBT Urban Driv e. Sponsorudvalget har lavet et par gode benefitaftaler som du som medlem gerne må støtte op om. Læs mere her-om andet sted i bladet. Jes per Hedegaard Thom s en s ponudv alg@aalborgfreja.dk

22

SLUTSTILLING

TIPSDYST FORÅR 2015

Aalborg Kaffe ...................... 60 point Aalborg City ........................ 50 point Guldbageren Vestbyen ...... 50 point Frugt Karl ............................. 40 point Malerfirmaet Bonderup...... 40 point Alabu Bolig .......................... 40 point Alverdens Gulve ................. 40 point Lars Bloch Briller ............... 40 point Himmerland Boligforening 40 point Nordjyske Bank .................. 40 point Nordjyske Medier................ 40 point Slagter Ole ........................... 10 point

Husk

Onsdags-snegle.... ÅBENT ALLE UGENS DAGE KASTETVEJ 115 BORGERGADE 32


U 15 drenge 1 U15 drenge 2, årg. 2000 Lad os bare starte med slutningen:

Vi blev mestre! Knejterne skal spille U16 Mester i sæsonen 2015 efterår. Det var dog ikke nogen dans på roser at nå frem til målet. Sæsonen starter ud med, at flere drenge har forladt verdens bedste klub Aalborg Freja. Heldigvis har vi i forvejen en bred trup, hvor der absolut ikke er langt mellem drengenes niveau. Specielt på én post var vi på holdet presset. Vi lægger stille og roligt ud med, at vores keeper vælger at stoppe på holdet 3 dage inden turneringsstart. Så er vi ligesom i gang? En flok drenge stod tilbage med ansigter mod jorden. Tanken om oprykning var langsomt på vej væk? Heldigvis har vi i Freja en stor vilje til at hjælpe hinanden på tværs af holdene, og undervejs i sæsonen får vi tilknyttet U14’s keeper Magnus Gaardsøe. Tak til Magnus, som jeg har indtryk af, også fik lidt ud af det, og var superglad for at være med. Inden denne løsning, med en rigtig keeper, var vores 3. keeper og verdensmand Mathias Nielsen på mål i vores 2 første kampe. Tak til Nielsen for at ofre sig for holdet. Igennem sæsonen går vi til opgaven med løftet pande, og en tro på, at vi kan vinde alle fodboldkampe. Til sidst får vi tiltusket os den fornemme 1. plads, og resultatet af dette er en tur i U16 Mester. Det er måske første gang i Frejas historie, at klubben har et andethold i mesterrækken. Stor respekt for det herfra, og tillykke til drengene. Generelt er vi i trænerteamet super tilfredse med sæsonen trods gummiben og dårlig karma i 1. finale mod Skalborg. Til gengæld blev 1. pladsen

U 15 drenge 2 Bagerst fra venstre: Alvin Shangula, Johan Bysted, Nicolaj Løvaas, Frej Rosenbæk, Reza Bahramian, Mathias Skjold Daucke, Simon Drejer og Magnus Gaardsøe. Forrest fra venstre: Philip Messi Brandtoft, Malthe Alexis Møller, Rasmus Bale Terp, Jens Christian Klitgaard, Mathias Nielsen og Yonas Afghani. Nederst i sofaen: Michael Rønholt Thomsen

sikret under fine forhold på Klarup stadion under Klarup festuge. Det var en superfed oplevelse for drengene at få navnene læst op af speaker før kampstart. Tak til jer drengene for mange gode

oplevelser og gode fodboldkampe. Vi ses næste sæson. I kan godt begynde at løbe ☺ Mv h. Jacob Chris tens en og Nicolaj Ros engren Ols en

2015 015 STJERNEV VINEN I NEN 2 2 2011 011 TORRES TORRES GR GRAN AN C CORONAS ORONAS AO PENEDÈS, MIGUEL TORRES

80

NU PR. FL.

UGENS VIN på w w w.aov.dk

RETRO TR

Alt om vin

LUKSUSVIN UKSUS

SPAR 445,5,SPAR

PR. FL. www.vinspecialistenaalborg.dk

VINGÅRDSGADE VINGÅRDSGADE 13-15 13-15 • AALBORG AALBORG • TLF. TLF. 98125290 98125290 • AALBORG@VINSPECIALISTEN.DK AALBORG@VINSPECIALISTEN.DK

23


træningsturnering i M/A - Rækken, som både bød på sejre, uafgjorte samt nederlag. Holdet har aldrig nogensinde klaret det bedre i A-rækken, hvor det blev til en flot 2. plads med 17 point, hvoraf de 12 point blev skaffet i turneringens sidste fire kampe. Turneringen blev vundet af Dronninglund, som gjorde rent bord med 30 point i 10 kampe. Under Aalborg City Cup, var holdet tilmeldt A-rækken, hvor modstanderne var mesterrækkehold fra rundt i landet. Holdet fik både en storsejr og nogle såkaldte snittere til cuppen.

U 15 drenge 3 U15 drenge 3, årgang 2000 Aalborg Frejas U 15 tredjehold har i år spillet i B-rækken, hvor det blev til en andenplads. Vi startede sæsonen ud med en sejr, i anden kamp skulle vi møde Gug som endte med at rykke op. Der blev det et 4-1 nederlag, hvor jeg ville sige cifrene lyver lidt! I de efterfølgende kampe vandt vi 4 overbevisende sejre og især vores presspil og boldbesiddende spil begyndte at sidde der. Efter alle de flotte sejre havde vi spillet os til en puljefinalekamp mod Gug. De første 15 min er vi klart bedst, men får desværre ikke scoret på vores chancer, så kommer vi bagud på en dum personlig fejl. Efter det lidt dumme mål falder vi desværre lidt sammen og taber kampen 5-2.

Topscorerprisen endte Samir Kachach med at tage med 9 mål, ligeledes sluttede han også øverst på bisselisten med 1 rødt og 3 gule kort. På assistlisten endte anfører Sofus Toft med at vinde med 5 assist. Alt i alt ville jeg gerne takke alle drengene for en flot sæson selvom det ikke blev til oprykning. Der har til gengæld været stor udvikling at se ved næsten alle drenge, så der skulle være en masse at bygge videre på i næste sæson. Theis Lars en U14 drenge 1, årg. 2001 Oven på oprykningen fra B-rækken for Aalborg Frejas U14 1. hold, gik holdet derfor i spænding ind til forårssæsonen, hvor der skulle spilles DBU’s A-række turnering. Forud for turneringen, var holdet tilmeldt en

Vejgård Torv 5 · 9000 Aalborg · Tlf. 98 13 89 86

2015 015 STJERNEV VINEN I NEN 2 2011 2011 TORRES TORRES GR GRAN AN C CORONAS ORONAS AO PENEDÈS, MIGUEL TORRES

80

NU PR. FL.

UGENS VIN på ww w.aov.dk

RETRO TR LUKSUSVIN UKSUS

SP AR 4 5,SPAR 45,-

PR. FL. www.vinspecialistenaalborg.dk

VINGÅRDSGADE VINGÅRDSGADE 13-15 13-15 • AALBORG AALBORG • TLF. TLF. 98125290 98125290 • AALBORG@VINSPECIALISTEN.DK AALBORG@VINSPECIALISTEN.DK

24

Alt om vin

Der er i forårssæsonen blevet trænet meget ball-possession, hurtige generobringer, taktisk forsvarsspil og taktisk angrebsspil. Efterårssæsonen i 2015 bliver på baggrund af de seneste to halvsæsoner meget spændende, da holdet i den seneste år, har været inde i en rivende udvikling. Holdet deltager ydermere til efte-rårets Costa Brava tur. Der skal lyde en stor tak til de U13 spillere der deltog i kampene Trænerteamet på U14 1, vil gerne takke spillere, forældre samt Freja for en dejlig forårssæson og vi ser frem til en spændende efterårssæson i 2015. Sportslige hilsner Andreas og Mick U14 drenge 2, årg. 2001 U14, 2. holdet var forud for forårssæsonen tilmeldt en indendørs fodbold turnering, hvor holdet fik hevet et par sejre hjem. Holdet havde ligeledes fået tilgang af en ny B-holdstræner, ved navn Mathias Abild, som tidligere har spillet fodbold og ligeledes trænet U13 M hold i Aarhus omegn. Mathias er 22 år og læser humanistisk informatik på Aalborg Universitet. Holdet har på papiret haft en skidt forårssæson i DBU’s B-rækketurnering, da nogle kampe bød på nogle store nederlag og en placering i bunden af rækken. Holdet arbejdede dog hårdt til træning, hvilket resulterede i en rigtig flot spil i den sidste del af sæsonen, hvor sejre var meget tæt på i nogle kampe, dog uden det fornødne held. Det forbedrede spil samt det bibeholdte gode humør og gejst har resulteret i tilgang af flere spillere, hvilket blev til stor gavn for holdet. Holdet deltog i Aalborg City Cup og fik både uafgjorte og nederlag i nogle meget tætte kampe, hvor der var tro og håb på sejr indtil det sidste slutfløjt. Der er i forårssæsonen blev trænet meget teknisk træning såsom: førstegangsberøringer, driblinger, lange afleveringer og ball-possession.


U 14 drenge 1 Bagerst fra venstre: Træner Mick Alsted, Magnus Olsson, Steffen Schøning, Jacob Tveit, Magnus Kjærsgaard, Phillip Strehle, Jonas Andreasen, Johan Bysted og træner Andreas Pedersen. Forrest fra venstre: Magnus Eriksen, Marcus Wissing, Asbjørn Thorgaard, Magnus Kanstrup, Tristan Holdensgaard, Jannik Pedersen, Mikkel Thomsen.

U 14 drenge 2 Fra venstre: Emil Nielsen, Jonas Mansoure, Phillip Nørgaard, Andreas Brøndum, Patrik Bast, Mathias Jensen, Aland Haidar, Elias Davidsen, Tobias Møller, Marcus Jespersgaard, Magnus Donner, Sigurd Elten, David Bækman og Albert Wilsborg.

Holdet deltager i efteråret til Costa Brava turen i efteråret 2015. Til efterårssæsonen vil der ske en ændring i trænerstaben. Torben, som har fulgt holdet siden børneafdelingen, har valgt at takke af, da tiden nu

www.vokslev.dk

synes rigtig. Mathias takker ligeledes af efter en halv sæson som 2. holds træner, da studie til efteråret byder på udfordringer, hvor der ikke kan findes plads til trænergerningerne. Der skal lyde en stor tak til de U13

spillere der deltog i kampene. Trænerteamet vil gerne takke spillere, forældre samt Freja for en dejlig fodboldsæson og ser desuden frem til en spændende efterårssæson i 2015. S ports lige hils ner Torben og Mathias

Tlf. 21 18 18 10 · Mail: ph@gardinkonsulenten.dk www.gardinkonsulenten.dk

25


U 15 piger

U15 piger, årg. 00 Det har været er godt forår, hvor målsætningen fra trænerne var klar: Vi skulle have en top-to-placering. Pigerne var enige om det ambitionsniveau og vidste, at hvis det skulle lykkes, skulle de give den en ordentlig skalle. Vi har i løbet af vintertræningerne lagt mere ansvar over på pigerne, ved at give dem ansvaret for den første halve time af træningen. Dette skulle give dem en forståelse for, hvordan det er at stå i trænerrollen, men også en bedre forståelse for, hvorfor øvelserne er som de er, og hvad de træner i de enkelte øvelser. Over vinteren fik vi også forstærket vores trup med fem 99’ere fra det gamle U18-hold. Pigerne har været gode til at få dem integreret og få dem til at blive en del af holdet. Vores trup var nu oppe på hele 18 spillere, noget vi ikke har prøvet i lang tid. Det kunne mærkes, da der nu blev kamp om at komme på holdet til weekendens kamp. Vi så en øget træningsindsats hos pigerne, som også tog meget ved lære af de nye tilkomne. Udviklingen og koncentrationen til træning fortsatte, og vi var klar til første kamp i turneringen, som desværre blev aflyst da modstanderne ikke kunne stille hold. De første 3 point var derfor nemme at tjene. Derefter kom Fortuna Hjørring på besøg og med første rigtige turneringskamp på bane 1 var både spillere og trænere spændte. Pigerne var mega klar og det bar spillet også præg af, hvilket resulterede i en overbevisende sejr på 4-0. Selvtilliden og det gode spil fortsatte sæsonen igennem. Det eneste hold, der kunne få os ned på jorden igen var Jetsmark, som vi tabte til begge gange. Vi holdt dog hovedet højt, lærte af vores fejl og tog de gode ting med videre. Vi fortsatte med at score mål og takket være vores to dygtige målmænd, gik der ikke mange mål ind på os. Vi afsluttede sæsonen med en sejr og en samlet målscore for foråret på +23, samt en flot og fortjent anden plads. Vores målsætning var nået, pigerne har udviklet sig utrolig meget, og vi kan roligt sige, at de har nogle stolte trænere. Mange tak fra os for en god sæson og vi håber, at den næste bliver lige så god. Vi ønsker jer, der tager på efterskole, et rigtig godt år, og glæder os til at se jer igen på Freja. Anna, Beth og Thorup

26


U 14 piger U14 piger, årg. 2001 Sæsonen for U14 piger startede med lidt udfordringer, da vi desværre havde 10-11 piger, der var stoppet i vinterpausen, så vi startede ud med en trup på kun 11-12 spillere. Vi startede sæsonen med en "rystesammen" tur med overnatning i Aalestrup, hvor vi havde lånt en ungdomsklub, hvor der var alt af underholdning til pigerne. Det var en utrolig hyggelig tur, hvor der også blev snakket meget fodbold og taktik. Turen blev afsluttet med en god gang træning. En kanontur som pigerne har snakket en del om. De første kampe bar lidt præg af, at vi havde en smal trup, og desuden ikke havde en fast målmand. Det blev til et par knebne nederlag, og et enkelt klart nederlag, men stemningen i truppen var stadig super god, og der var stadig et godt sammenhold, og vi fik truppen udvidet til 16 spillere. Vi deltog også i City Cup hvor vi var med i U15 rækken, og det kunne godt ses på modstanderene, der var lidt større end vores piger. Det blev dog tre gode dage med en masse hygge og godt vejr. Vi har brugt meget tid på at få forbedret vort pasningsspil, og generelt blive bedre med bolden, og det kunne ses i kampene efter City Cup.

blev presset til det yderste i den sidste kamp. Det har været en fornøjelse at se den store udvikling pigerne har været igennem, og at kunne se at de nu "tør" spille fodbold - rigtigt godt gået piger. Der skal også lyde en stor tak til forældre for god opbakning til kørsel, og frugt til kampene. Der har altid været nok der bød ind, så det har været dejligt. Håber at se ALLE jer piger til træning efter ferien. Rene S tuds gaard Gry S v ends en Johnny S v ends en

U13/U12 piger, årgang 2002/2003 Det har været et spændende udfordrende og givende forår for de 2 hold. Der har været mange kampe, fantastiske oplevelser, en del køreture, super humør, god stemning, en lidt træls skadessituation og alt for få mål. Hvis der er en ting der opsummerer foråret er det desværre, at vi har scoret for lidt på vores chancer, og det er nu engang målene, der gør, at vi

vinder kampe. Derfor har vi desværre også vundet lidt for få kampe. Alt det pos itiv e Udviklingen i spillet går kun den rette vej. Vi bliver bedre og bedre til samspillet, afleveringerne og vi tilkæmper os mange chancer, som i perioder desværre ikke giver mål. Holdene har altid været kendetegnet ved en enorm fightervilje og fighterånd. Vi giver aldrig op, og kæmper videre til vi nærmest skal have iltapparatet i gang. I U12 tæller man stadig ikke point, så hvor i tabellen vi er endt, ved vi ikke helt. Vi har vundet en del kampe og har været umådeligt tæt på i de fleste af de andre kampe. For at være helt ærlige føler vi os lidt ”snydt”, da vi bestemt har haft flest chancer i næsten alle kampene. I U13 tæller man nu point og derfor ved vi, at vi er blevet nr. 3 i vores pulje. Da maj næsten var færdig lå vi endda på en delt 1. plads i puljen. Vi er ikke kommet helt i mål, da vi gik efter minimum en andenplads som i efterårssæsonen. Begge hold har vundet 5 kampe, tabt 4 og spillet en uafgjort, hvilket er lidt pudsigt.

Vi fik løst vores målandsproblem, og spillede lige pludselig rigtigt godt fodbold. Det betød også, at vi begyndte at vinde kampe, og kom væk fra bunden af rækken. Det blev bl.a. til en sikker 2-0 sejr over puljens nummer tre, og førerholdet

27


U 13 piger Fra venstre bagerste række: Birte Fjordvald træner,Caroline Møller Frandsen, Stinna Jensen, Maiken Kristine Nielsen, Sonia Rani Sobti Kumar, Rasmus Bech Frandsen træner/holdleder. Foran: Mahdis Hedayatpor, Malou Bang, Emilie Ilum. Forreste række: Linnea Arent. Manglende spillere: Dicte Hvingel Jørgensen, Charlotte Asta Eriscon, Maria Harboe og Mille Emma Østergaard.

Det m indre pos itiv e Det mindre positive i foråret har været ,at vi ikke har kendt vores besøgstid foran mål. Begge hold har oplevet en meget stor scoringskrise her fra slutningen af maj og i juni måned. Sat skematisk op ser det sådan her ud for U13: Måned Kampe Mål Point April 3 3 3 Maj (ca.) 4 13 10 Juni 3 1 0

Der er flere årsager til vores scoringskrise, for mange kampe – for få træninger, for få spillere, modstanderne, koncentration osv. Men det korte af det lange er, at hvis man ikke scorer mål, så vinder man ikke fodboldkampe, så vi skal have gang i målscoringen igen. Pigerne kæmper det bedste de har lært, så trænerteamet kan jo godt se ,at vi nok skal have lidt mere fokus på afslutningerne ☺.

Det v irkelig træls e Alle de forbistrede skader har gjort slutningen på forårssæsonen lidt træls. For det første er det synd for pigerne at de bliver skadet! For det andet gør det, det meget svært at stille hold og få den kontinuitet ind i spillet, der gør at vi kan udvikle os i den rigtige retning og for det tredje så taber vi desværre flere kampe end vores talent berettiger. ØV. Men alt i alt når man tager de trælse ”småting” væk, så har det været endnu en fantastisk halvsæson. En tid med en enorm udvikling for pigerne, både på banen og udenfor (og her siger vi også tak til alle de drenge der har været som tilskuere det har været en sand fornøjelse, overhovedet ikke distraherende for pigerne). Der skal især lyde en stor tak til de piger, der altid melder sig for at hjælpe det andet hold. Vi glæder os meget til efterårssæsonen, hvor vi skal prøve kræfter med 11-mandsfodbolden for især de kommende U14 piger, men også for de af U13 pigerne der har mod på det. Vi er jo en lille sluttet flok, så vi skal hjælpe hinanden alt det vi kan. Skulle der for resten gemme sig et par piger derude som har mod på at spille fodbold, så har vi masser af plads til jer – det er sjovt, meget sjovt at spille med os! Hils en Anna Marie, Birte og Ras m us

U 12 piger Fra venstre: Birte Fjordvald (træner), Maiken Kristine Nielsen, Ewa Davidowicz, Mille Svendsen, Stinna Jensen, Victoria Corfits Johansen, Linnea Arent Warming, Bendicte Gjøtz, Miriam Cherry, Anna Marie Corfits (holdleder) Forrest: Olivia Reonda Nielsen. Manglende spiller: Olivia Dahl Gaub.

28


I Fårup Sommerland med verdens bedste klub ....Vil du med en tur i skoven der er så mange træer - rundt omkring dig og foroven halløjsa kom så med - så tager vi af sted der er så fuld af sjov, inde i en skov.... Søndag den 21. juni var dagen for årets tur i Fårup Sommerland for alle de børn og unge, der havde hjulpet ved at tage diverse vagter til årets City Cup. Turen var som altid planlagt af Aalborg Frejas bedste Beth og der var som altid styr på det hele ☺ Beth havde endda også sørget for, at der søndag den 21. juni var godt vejr, hvilket jo ikke er noget vi har været vant til i år. Hele 4 fyldte busser kørte fra Freja søndag morgen kl. 9.00 fyldt med børn og unge, der glædede sig til en dag i skoven med masser af sjov og aktiviteter. Efter ankomsten gik vi i fælles flok til ”Frejas borde” og her fik alle informationer om, at der altid ville være voksne tilstede, og at alle skulle komme retur kl. 17.00 til franske hotdog og saftevand – da det var sagt løb alle børn og unge af sted med deres venner og det var meget af dem vi voksne så inden kl. 17.00. De vildeste ”uheld” i år var våde bukser efter en tur i træstammerne eller river rafting. Noget af det mest fantastiske man oplever, når man er med Freja i Fårup er, at se at alle hygger sig sammen. De store tager sig af de små, hvis der er behov for det, og ingen er på noget tidspunkt alene – der er et fantastisk Frejasammenhold ☺ For selvom der er forskel på os to så er vi gode venner, kan du tro! Kl. 17.00 samledes alle ved ”Frejas borde” og der blev spist franske hotdogs og drukket saftevand – godt nok ikke så meget som forventet, mon ikke der var nogen, der havde haft gang i en kæmpe Fårup-is på en dag med så godt et vejr ☺ Dagen sluttede i Fårup kl. 18.30, hvor alle stod klar til afgang ved busserne. Så husk lige alle Frejapiger og Frejadrenge – det betaler sig at tage et par vagter til City Cup, du hjælper din klub, men du får også tilbudt en hel fantastisk tur med et fantastisk sammenhold, som belønning for din hjælp. Så husk nu alle at sætte kryds i kalenderen hele Kr. Himmelfartsferien næste år, så du kan hjælpe din klub.

2015 015 STJERNEV VINEN I NEN 2 2 2011 011 TORRES TORRES GR GRAN AN C CORONAS ORONAS AO PENEDÈS, MIGUEL TORRES

80

NU PR. FL.

UGENS VIN på w w w.aov.dk

TR RETRO

Alt om vin

LUKSUSVIN UKSUS

SPAR SPAR 445,5,-

PR. FL. www.vinspecialistenaalborg.dk

VINGÅRDSGADE VINGÅRDSGADE 13-15 13-15 • AALBORG AALBORG • TLF. TLF. 98125290 98125290 • AALBORG@VINSPECIALISTEN.DK AALBORG@VINSPECIALISTEN.DK

..ved hvad der skal skal til til for at være bland blandtt de bedste Intego A/S

Blytækkervej 3-7 Aalborg Intego A/S • Aalborg Aalborg • Tlf. Tlf. 99 36 40 9000 00

    9 UGLVNDEHQGH(OWHNQLVNH/¡VQLQJHUłZZZLQWHJRGN

29


Endnu en Freja-succes med den store City Cup 3000 ungdomsspillere fra otte lande dystede i Aalborgs vestby! Så har de gjort det endnu en gang, de mange frivillige i Aalborg Freja: Afviklet den store internationale ungdomsfodboldturnering Aalborg City Cup med succes. For 12. år i træk lagde Freja – sammen med Firmasporten og Aalborg Rugbyklub – baner til de mange kampe, der blev afviklet fra tidlig morgen Kr. Himmel-fartsdag og til langt hen under aften den følgende lørdag. De to første dage var vejret godt med masser af sol, enkelte drivende skyer og kun lidt regn, men lørdag blev en mere våd omgang, uden at det dog gik nævneværdigt ud over stemningen og slet ikke spillet på banerne, hvor der blev vist meget talent. Alt i alt kan vi kun være tilfredse med dette års turnering. Takket være den enorme indsats fra de mange frivillige forløb stævnet på bedste vis, og når først vi får evalueret forløbet og gjort kassen op, så er jeg sikker på, at Freja står endnu bedre rustet til de fremtidige udfordringer, siger klubbens formand, Jan Daucke. Og havde turneringen ikke kollideret med den norske nationaldag 17. maj, så er formanden sikker på, at man kunne have nået et rekordstort antal deltagere. Så stor er interessen for City Cup blevet rundt om i Europa.

Beatbox er m ed s ucces Det var ikke kun indenfor kridtstregerne, at der var mange succes-oplevelser. Også de mange andre aktiviteter med masser af boder, sodavands-diskotek og hygge i klubhuset gav stemning – og da beatboxeren Thorsen fra Thisted gik på scenen ved den officielle åbning torsdag aften, steg stemningen yderligere. Gymnasieeleven, der vandt TV2s store talentkonkurrence, gav de mange ungdomsspillere en stor oplevelse med sin fænomenale stemme og rytmesans. Og efter at landsholdsspiller Line Jensen fra Fortuna Hjørring havde foretaget den officielle åbning, fortsatte spillet lige til lørdag aften. Middelfart Boldklub blev den mest vindende med tre titler ved årets City Cup, mens resten af førstepladserne fordelte sige pænt mellem de øvrige klubber. Aalborg Freja opførte sig i øvrigt som eksemplariske værter ved ikke selv at lægge beslag på nogle af førstepladserne! Jørgen ”Mua” Py ndt

30


www.madogfest.dk • info@madogfest.dk • Tel. 98 78 03 00 Fax 98 78 04 00 • Magisterparken 18 • 9000 Aalborg

31


Lørdag d. 28. marts blev sæsonen indledt for årgangene U4-U11 med den årlige standerhejsning! Vejret var indbydende, så hele 175 spillere var mødt op til denne første forårstræning, heraf alene 20 spillere i den yngste årgang U5-U4. Desuden deltog mange søskende og forældre som tilskuere. Først blev alle budt velkommen af Frejas børneformand Morten "Muddi" Ubbesen, der lagde særligt vægt på alle spilleres og forældres aktive deltagelse i at fastholde og udvikle Aalborg Frejas kvaliteter. Særligt glædeligt var det, at Muddi kunne præsentere klubbens nye børnekonsulent, Terry McKernan, der har stor erfaring med træning af børnehold. Terrys opgave bliver

32

især at hjælpe de nye årgange godt i gang, og vil blandt andet stå for træning af de mindste i U5-U4 årgangen frem til sommerferien, inden forældrekollektivet overtager. Efter velkomsten blev de mange spillere sendt i aktion på klubbens lækre kunstgræsbane, dog havde de ældste fået lov til at bruge ”de rigtige” græsbaner i dagens anledning. På trods af, at de fleste årgange har holdt formen ved lige gennem hele vinteren, er der altid noget særligt ved årets første RIGTIGE træning! Efter endt træning samledes alle til velfortjent kagemand og saft i vores dejlige klubhus. Som en særlig gevinst lykkedes det på dagen at få startet en helt ny pigeafdeling for årgangene 20072009. Forårssæsonen blev dermed sparket i gang for hele klubben.


U 11 drenge Årgang 2004 - en fantas tis k udv iklings rejs e Sæsonen lakker mod enden, og vores store årgang af drenge fra 2004 kan se tilbage på en masse dejlige oplevelser og se frem mod en ny spændende tid med eksterne trænere og ny struktur. Mange af vores spillere startede med at spille fodbold i Freja for 6 år siden når man er 10-11 år er det et halvt liv! Det kan vi også se på banen. Drengene er vant til at have en bold ved fødderne. Førsteberøringerne er gode, der er drive, finesser og flow over spillet, og vores 8-mands-spilkoncept forstås og følges flot af drengene. Det sidste år er der bygget på de tekniske færdigheder med god taktisk forståelse. Allervigtigst er det dog, at der stadig er en stor spilleglæde hos drengene, som er skøn at opleve, og at de fungerer rigtig godt sammen socialt. Fastholdelsen af spillere er høj og vi har p.t. ca. 35 spillere. Årgangen har i

årets løb været opdelt i 3 niveaudelte kamp-hold. Vi har i trænergruppen prioriteret ikke at rykke spillere op og ned med korte intervaller. I stedet har vi givet ro og stabilitet og finjusteret holdene ca. hvert halve år. Det har fungeret godt. Alle 3 hold har haft gode og lige kampe i turneringerne i foråret og årgangen har både trænet fælles og niveaudelt i kamphold på skift. Der har alt i alt været et rigtig godt og positivt udviklingsmiljø for spillerne. Resultaterne kan efterhånden også ses i klubhuset, hvor 2004årgangens pokaler begynder at fylde en del. I løbet af næste sæson får 2004-drengene eksterne trænere. Det bliver rigtig godt for både drengene og for de forældretrænere, der gennem årene har trukket et stort læs med mange timers frivilligt arbejde omkring årgangen i Freja. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en rigtig stor tak til tordenskjolds soldater på trænerfronten de sidste 5 år for de mange gode aktive timer med

drengene. Det er indimellem hårdt arbejde, og nu jeg har pennen, vil jeg gerne opfordre Freja til at tage lidt bedre vare på klubbens forældretrænere. Vær hurtigt ude med løbende hjælp til organisation af børneårgange, struktur og direkte træningshjælp. Jeg har i årenes løb set lidt for mange forældretrænere i forskellige årgange smide håndklædet i ringen på grund af omfanget af det frivillige arbejde. Det er ærgerligt både for de frivillige selv og ikke mindst for spillerne. Desuden opfordrer jeg til, at Freja prioriterer struktureret talentpleje i egen klub. Vi har så mange dygtige fodboldspillere, at det er ærgerligt ikke at pleje egne talenter i klubben. Til sidst en stor tak til jer drenge. I arbejder godt på træningsbanen, I er skønne at træne og I er nu blevet så gode, at I NÆSTEN kan vinde over jeres forældretrænere.... U11 v/Simon Sigfusson

33


hvilket har været rigtig godt og udviklende for dem. For første gang har pigerne været med til City Cuppen. Det var en helt igennem fantastisk oplevelse for dem, såvel sportsligt som socialt. Holdet spillede sig i semifinalen, hvor de blev slået ud på straffespark. Altid en barsk måde at blive” slået på”! Men allerede et par timer senere havde de "rejst sig" og vandt bronzekampen. De glæder sig allerede til ACC i 2016. Som en del af forårssæsonen har årgangen været på hyttetur. Vi havde booket en fin lille hytte ved Hammer Bakker og drog afsted midt i juni. Til turen have vi medbragt to små mobile mål, så pigerne

U 11 piger Frejas U11 piger - foråret 2015 For første gang skulle vi spille i A-rækken. Så det var med stor spænding, at vi gik foråret i møde. I og med, at vi er det eneste Aalborghold i denne række, så har det betydet nogle længere køreture i regionen. Rækken har været utrolig jævnbyrdig; små sejre og små nederlag. Pigerne har ikke haft nogen nemme kampe og de har kæmpet hårdt for alle deres point,

fik straks bygget deres egen fodboldstadion ”Santiago Skov Stadium”, hvor der blev spillet en del turneringer.

www.suncharter.dk

Som afslutning på foråret tager vi til Vodskov cup, hvor vi håber at vi kan forsvare vores 1. plads fra sidste år. En god afrunding på forårssæsonen og en lille appetitvækker til fodboldskole på Freja i uge 27. Gertrud og S us anne

2015 015 STJERNEV VINEN I NEN 2 2011 2011 TORRES TORRES GR GRAN AN C CORONAS ORONAS AO PENEDÈS, MIGUEL TORRES

80

NU PR. FL.

UGENS VIN på ww w.aov.dk

RETRO TR LUKSUSVIN UKSUS

SP AR 4 5,SPAR 45,-

PR. FL. www.vinspecialistenaalborg.dk

VINGÅRDSGADE VINGÅRDSGADE 13-15 13-15 • AALBORG AALBORG • TLF. TLF. 98125290 98125290 • AALBORG@VINSPECIALISTEN.DK AALBORG@VINSPECIALISTEN.DK

34

Alt om vin

Super-tøse-truppen består af: Sille Olsen Sigrid Sindbjerg Ubbesen Kaisa Greve Henriksen Kirstine Sund Frandsen Tilde Arentoft Louise Pedersen Caroline Fisker Lea Reimer Sille Vejrgang Sofie Elbæk


Bagest fra venstre: Johanne- Anna- Ida K – Ellen – Miriam – Ida A – Nanna Miderste række: Vidya – Sofie Forrest: Meera Manglende: Luna, Ingrid

Vidste du at

U 10 piger Som m eren er ov er os En travl forårssæson er afsluttet. For U10 pigerne har det været en fantastisk tid, med en masse nye glade, friske piger, som virkelig går til den til træningen. Vi startede forårssæsonen med nogen bekymring, idet vores hold med 7 stabile piger ikke ville være nok til at stille et hold på 8 spillere til efteråret. Hurtigt kom der dog 1-2--5 nye piger og pludselig var der 12 spillere til træning. Det er fantastisk at se pigerne gå til den og se dem hygge sig med hinanden. Sæsonen bød også på debut i City Cup’en hvor pigerne deltog i U11rækken. Det var tydeligt at banen pludselig var større og modstanderne både ældre og fysisk stærkere end dem, vi spiller mod til dagligt. Kampene blev dog afviklet med højt humør og det var tydeligt, at der var udvikling i spillet henover turneringen, hvilket også resulterede i en sejr efter straffesparkskonkurrence i den sidste kamp. Til slut en kæmpe ros til trænerne for den gode indsats og tak for den gode forældreopbakning til holdet. Fantastisk at opleve den positive ånd der er omkring holdet, hvor det er er og skal være plads til alle uanset niveau ☺.

.... har selskabslokale til 20-60 personer .... har lokaler til møder i hjertet af Aalborg .... serverer brunch alle ugens dage fra 9.00 .... har stor succes med brunch & tapas ud af huset .... serverer enkel mad af gode råvarer .... bruger friskbagt brød til alle retter .... tilbyder vinsmagninger i egen vinkælder .... har en vinkælder med vine fra hele verden af meget høj kvalitet

Vi glæder os til at se dig på Café Peace

· BOOK BORD PÅ 70 70 71 03 · eller på mail: cafe@cafepeace.dk

Vi glæder os til at spille 8 mands fodbold med en flok glade fodboldpiger på det kommende U11 hold. Nikolaj Jens en, adm inis trator U10

little things mean a lot CAFÉ PEACE · BOULEVARDEN 4 · 9000 AALBORG

35


U 9 drenge Førs te City Cup og m as s er af gode oplevels er Årgangen består af 25-30 glade fodbolddrenge som har trænet tirsdag, torsdag og for dem der ikke kunne nøjes med det, også fredag sammen med nogle U10 drenge. Årgangen kører meget stabilt med Christian og Rasmus som de to primære trænere, godt hjulpet af Per, Kristian, Anders, John og Peter m.fl. som hjælpetrænere og målmandstræner. Herudover er der stabil, flot opbakning rundt om årgangen blandt forældrene til både stort og småt. Som noget helt nyt meldte DBU i foråret ud, at der ville blive niveaudeling i DBU-turneringen allerede fra U8 og derved også vores U9 drenge. Niveaudelingen er forløbet fint med nogle bittesmå bump på vejen. Der blev tilmeldt 2 a-hold, 1 b-hold og

1 c-hold. Tilgangen til niveaudelingen har været, at alle drenge skulle matches på et niveau, hvor de oplever at det er sjovt og hvor de fodboldmæssigt kan være med til at gøre en forskel i målet, i forsvaret eller længere fremme på banen. Vi har forsøgt at stille med hold, som er tro mod de tre niveauer og derved har givet grundlag for fair kampe for både vores egne drenge og for modstanderholdene. De første par spillerunder blev brugt til helt at tune os ind på hvor vores drenge lå i forhold til de andre klubber og hvordan vi bedst muligt skulle blande spillerne på de forskellige hold. A-holdene Vi stillede med to a-hold som har gjort det rigtig godt med næsten lutter sejre. Der har været en fast stamme,

som har været suppleret med spillere, som også spillede med på b-holdet. I de sidste par kampe lavede vi et ahold, for at få en fast stamme på holdet, og fordi vi på baggrund af foråret har vurderet, at det rigtige for årgangen er at stille med 1 a-hold, 2 b-hold og 1 c-hold. B-holdet Holdet har gjort det rigtig fint med masser af godt spil og mange gode kampe og sejre. Vi har brugt de første par runder til at få holdet helt på plads og det har vist sig, at der er basis for at tilmelde to b-hold til efteråret. C-holdet Foråret har budt på både opture og nedture. Drengene skulle lige vænne sig til, at det nu var dem der skulle ind og gøre en forskel og der var mere tid og plads på banen. Der har været tætte kampe og sejre, men også enkelte kampe mod lidt for stærke hold, som nok mere hører til i en række over. Det skyldes især, at holdet har deltaget i en B/C række - vi forventer, at rækken vil være mere jævnbyrdig til efteråret. Stæv ner U9 deltog i foråret for første gang i Frejas egen City Cup. Det var en stor succes for drengene med masser af gode kampe og sammenhold mellem de tre Freja hold. De glæder sig allerede til næste år. Årgangen har også deltaget i en række andre stævner og træningsturneringer i Dall, Gistrup, Vebbestrup, Vodskov og hos B52. Det blev bl.a. til guldmedaljer og en stor pokal i Vebbestrup som gled ned sammen med en stor is. Næste udfordring er Vildbjerg Cup, hvor årgangen stiller med et hold i både a og b-rækken.

36


Frejas s uper s eje U9 piger Forårssæsonen 2015 På Aalborg Frejas U9 pigehold har vi 19 super seje fodbold piger, der elsker at spille fodbold. Pigerne har i her i foråret deltaget i DBU’s 5-mands turnering med 2 hold, et tirsdagshold og et lørdagshold. Begge hold har gjort det supergodt i deres kampe, der er blevet kæmpet, scoret og reddet bolde på målstregen. Til kampene har der været stor forældreopbakning, og pigerne elsker at spille kamp, og i pauserne bliver der hygget med frugt, kage og lignende og dette på trods af, at vi i dette forår har spillet de fleste kampe i regn og blæst. Vi har i dette forår også deltaget i Aalborg KFUMs Cup, hvor pigerne igen gav den gas og kæmpede sig til flotte sejre. I forbindelse med Aalborg Frejas store turnering City Cup havde vi i år arrangeret egen turnering, som blev afviklet torsdag formiddag. Her deltog hold fra Nibe, Aalborg KFUM og Nørresundby Boldklub. Turneringen var en stor succes for både Frejapigerne og de øvrige deltagende hold, og turneringen sluttede af med et stor kagebord i det store madtelt (adgangsbilletten for alle hold var nemlig, at de skulle medbringe kage). Freja havde givet en stor pokal, som gik til Nibe og vi har efterfølgende hørt, at pokalen giver store udfordringer for Nibetrænerne, der har lavet den helt store plan for, hvem af pigerne, der skal have pokalen hjem... hvornår ☺ Helt sikkert så stor en succes, så den skal gentages næste år. Vi slutter dette forår af med en turnering i Holtet i slutningen af juni måned. Alt dette kunne ikke lade sig gøre uden den store opbakning fra forældrene, der stiller op som trænere, chauffører og leverandører af frugt mm. til pigernes kampe – håber den store opbakning fortsætter mange år endnu. Til sidst skal der lyde en KÆMPE stor tak til Supertræneren Trine, som har været træner for pigerne de sidste år. Trine har fra sommeren valgt at stoppe som træner for pigerne. Det bliver et stort savn for pigerne, men Trine slipper os da heldigvis ikke helt, da hun stadig er med på sidelinjen som mor. Dette betyder jo så også, at vi fra efterårssæsonen mangler en træner – gerne flere, som vil hjælpe Chalotte med denne post. Så kære U9 forældre – overvej meget gerne, her hen over sommeren om ikke det kunne være noget for jer, tjansen kan

U 9 piger Lørdagsholdet - Nederst fra venstre: Liv, Sarah, Signe, Katrine, Astrid Øverst fra venstre: Ida, Karoline, Cathrine - På billedet mangler: Vigga

U 9 piger Tirsdagsholdet - Forrest: Isabella - Nederst fra venstre: Caroline, Naja, Josefine, Flora- Øverst fra venstre: Gertrud, Katrine, Laura - På billedet mangler: Sara som sagt sagtens deles mellem flere forældre. På vegne af Frejas super seje U9 piger og med et ønske om en super god

sommer til alle frejanere ☺ Tina Torp S taffe, adm inis trator

37


U 7 drenge Verdens beds te U7, i v erdens beds te klub Hold da ferie, alle spillerne er blevet superdygtige i løbet af det sidste år. De glæder sig meget til at spille på en lidt større bane til næste år. Vi har hele året kæmpet, fightet, svedt, jublet, øvet, grædt, grinet, hygget, danset, jagtet, løbet og scoret!!! Vi har derudover for første gang sovet i klubhuset, en træningslejr, hvor vi fik lært hinanden endnu bedre at kende. Heldigvis har vi en masse forældreopbakning og deres hjælp er uundværlig. Derudover har vi naturligvis spillet en masse fodbold - til træning laver vi alt med bolden, da bolden helst skal

38

være deres "bedste ven". Uge for uge bliver spillerne bedre og bedre, vi prøver at udvikle dem skridt for skidt, hvilket er vigtig. Alle skal udfordres og bygge forskellige færdigheder på det de allerede kan. Vi har ca. 30 fodboldspillere på U7 holdet - alle er glade når de kommer glade når de går - glade når de kommer hjem. Vi glæder os til næste år, hvor vi skal til og spille 5 mands. Tak til alle drengene - I er fantastiske. Hils en Henrik – Jes per og Rene


Pü billedet er fra venstre til højre: Frederik, Lucas, Tristan, Magnus, Hjalte

U 6 drenge

39


ØKONOMISK GENERALFORSAMLING D. 26. MARTS 2015 Kystens Perle Bådehavnsvej 10 9000 Aalborg Tlf. 98 11 41 87

6 fremmødte udover bestyrelsen til denne generalforsamling.

ȱ

ȱ ȱ

1. Valg af dirigent: Tom Nielsen. Gennemgang af dagsorden.

ȱ

ȱ ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱȱ

1‘55(681'%<

2. Indkomne forslag: Ingen. 3. Regnskab for ”Aalborg Frejas Træner- og lederfond” gennemgået ved Jan Daucke. Nr. 18 donation uddelt i ‘14 til Rikke Thomsen. 4. Regnskab for ”Aalborg Frejas Ungdomsrejsefond” gennemgået ved Jan Daucke Der er ca. +22.894 til udlodning til rejser i ungdomsafdelingen i 2015.

Slagter Ole Skrågade 5

5. Regnskab for ”Cafeteriet” gennemgået ved Jan Daucke.

98 17 28 37

6. Regnskab for ”Fonden” gennemgået ved Jan Daucke.

www.slagterole.dk

7. Regnskab for ”Aalborg Freja” gennemgået ved Jan Daucke. 8. Budget for ”Aalborg Freja” Ved Ole Madsen. Budgettet for 2014 er taget til efterretning. 9. Eventuelt Regnskab for ”Vennerne” til orientering ved Jan Daucke. Overført til Freja Fonden 25.000,10. Regnskab for ”Banen ved Annebergvej, Aalborg Freja” til orientering ved Jan Daucke. 11. Evt. Debat vedrørende distribution af Frejaneren. Skal alle medlemmer have udsendt Frejaneren? Punktet drøftes i Hovedbestyrelsen. Vi sluttede af med et kæmpe Freja HURRA. Tak for i javten!!!!!, Sillll tak!!!!

40


”Verner” får de forjente blomster af Jan ”Babben” Jensen fra 1.-2.-holdsudvalget

100-kam ps jubilæum for Anders Verwohlt alias ”Verner” Anders rundede det magiske antal kampe for Aalborg Frejas 1. hold i udekampen mod Hornbæk d. 10. maj 2015. ”Verner” er en af truppens ældste spillere og har efterhånden udviklet sig til en af holdets kulturbærere. Dette til trods for at han stemplede ind i klubben fra lokalrivalerne fra

Aalborg KFUM. I sandhed rigtig godt gået. Anders har igennem perioden udvist en fantastisk vilje og dedikation til fodboldspillet. Dette både til de mange træningspas og kampe, han har medvirket i. Verner har med tiden opnået et højt bundniveau, og en af hans absolutte forcer er, at han kan dække de fleste positioner på banen, og dermed er

Sorø i det daværende Sorø Amt. Skolerne blev organiseret på den måde som man i dag kender det de fleste steder - 5 dage i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 15.00. Fodboldskolen

han truppens universalspiller. En anden spidskompetence er en fantastisk hurtighed, som fra tid til anden bevirker, at han svæver et godt stykke over jorden, dette både på og udenfor banen. I sine 100 kampe har Anders scoret 13 mål. Til trods for sin kompromisløse spillestil er det kun lykkedes ham at blive tildelt 1 rødt og 13 gule kort, hvilket må siges at være ganske imponerende. ”Verner” er blevet modnet en del på det menneskelige og spillemæssige plan med årene. I den proces har han ganske givet været en stor udfordring for de fleste af trænerne. Derfor kan han vel heller ikke helt sige sig helt fri for at have en del af deres grå hår på samvittigheden. Alt i alt har Anders, med sin personlighed og spillemæssige egenskaber, været med til at sætte mange positive aftryk i klubben. Derfor er der mange mennesker i klubben, der håber på, at han i fremtiden også vil være med til at præge tingene omkring klubbens 1. hold. Sluttelig vil jeg ønske ham et stort tillykke med jubilæet. Bjarne Peders en/ form and herres enior

i Sorø har somden eneste i landet været afviklet uafbrudt siden sommeren 1990. Efter den første sommer kom der efterhånden flere og flere amtsforeninger med og da DGI blev dannet i efteråret 1992 var fodboldskolen stort set landsdækkende i DDSG&I og DDGU. Freja startede med at afholde fodboldskole i 1991, og det er dermed 25. gang at DGI afholder fodboldskole i Freja.

- og så slutter vi billederne af med de muntre drenges sejrsdans ved oprykningen til danmarksserien: ....hip-hop...FREJA

op!

Fodboldskole i Freja for 25. gang på stribe... Fodboldskolen har i sommerferien endnu engang samlet fodboldtossede børn på Freja. Med omkring 200 børn fuld gang på alle baner. "Danmarks Fodboldskole” gik i samarbejde med DDSG&Is amtsforeninger (nu DGI) for i sommeren 1990 at få de første fodboldskoler. Den første fandt sted i uge 26 i Mørkøv i det daværende Holbæk Amt, mens den anden skole blev afviklet ugen efter i

41


Redaktion "Frejaneren":

Vennerne:

Keld Jensen (ansvarsh.) ................................20 13 80 77 anke@stofanet.dk

Jan Daucke ...................................................25 27 12 85 daucke@tdcspace.dk

Baneanlæg og klubhus: Aalborg Freja..................................................98 13 31 13 Vestre Fjordvej 15 · 9000 Aalborg

www.aalborgfreja.dk mail: aalborgfreja@aalborgfreja.dk

Hovedbestyrelse: Jan Daucke, Hovedformand ..........................25 27 12 85 daucke@tdcspace.dk Jan Petersen, Næstformand...........................22 44 74 14 janpetersen@stofanet.dk Martin Jørgensen, Ungdomsformand ...........22 82 41 46 martin_joergensen4@hotmail.com Bo Pullich,Kvindeseniorformand....................25 11 77 23 bo@pullich.dk Bjarne Pedersen, Herreseniorformand...........29 42 99 52 Bjarne.Pedersen@Gammelhasserisskole.dk Ole Post Madsen, Økonomiformand..............40 76 87 11 inspektor@aalborgfreja.dk

Ole Madsen ...................................................40 76 87 11 inspektor@aalborgfreja.dk Bent Christensen ..........................................22 98 07 26 Bentchr63@gmail.com Tom Nielsen ............................................. ....26 16 49 00 tomnielsen7@gmail.com Jan Petersen ..................................................22 44 74 14 janpetersen@stofanet.dk

Tøs og bolde: Bent Christensen ..........................................22 98 07 26 Bentchr63@gmail.com

Cafeteria-udvalg: Lars Johannesen ..........................................22 50 40 68 lars.schaumburg@mail.dk

Arkiv-udvalg:

1.-2. holdsudvalg herrer:

Keld Jensen ..................................................20 13 80 77 anke@stofanet.dk

Bjarne Pedersen ............................................29 42 99 52 Bjarne.Pedersen@Gammelhasserisskole.dk Karsten Mortensen ........................................40 13 16 65

Medlemmer/kontingent:

Kvindeudvalg: Bo Pullich ......................................................25 11 77 23 bo@pullich.dk

Kasserer: Ole Madsen....................................................40 76 87 11 inspektor@aalborgfreja.dk

Inspektør: Ole Madsen ...................................................40 76 87 11 inspektor@aalborgfreja.dk

Kampfordeler: Lars Johannesen ..........................................22 50 40 68 lars.schaumburg@mail.dk

Sponsor-udvalg: Jesper Thomsen, Formand ...........................26 14 70 95 hedegaard00@gmail.com Jens Kærvad Pedersen .................................22 11 81 81 kaervad@gmail.com Lars Johannesen ..........................................22 50 40 68 lars.schaumburg@mail.dk Ole Post Madsen ..........................................40 76 87 11 inspektor@aalborgfreja.dk Christian Hjulmand .......................................24 82 78 44 christian@hjulmand.net Arne Frandsen .............................................22 94 15 93 arnefrandsen@gmail.com

46

Baner og klubhus:

Jan Petersen ..................................................22 44 74 14 janpetersen@stofanet.dk

FrejaShoppen: Ole Post Madsen............................................40 76 87 11 inspektor@aalborgfreja.dk

Internet-udvalg: Lars Mørch ....................................................22 13 39 22 lars@morch.dk

TRÆNERE OG LEDERE I SENIORAFDELINGEN: A-trup: DS og serie 2 Jan Werther Larsen, DS Træner.....................23 83 97 97 larsen.werther@gmail.com Chris Jensen, Ass. træner .............................29 43 09 08 Chrisdalgaard@gmail.com Steffen Agerbo Jensen, Serie 2 træner ..........22 55 91 34 sa@vejgaardoestreskole.dk Nikolaj Nielsen, Målmandstræner ..................31 57 63 09 nni@sanistaal.dk Niklas Mortensen, Fys. .................................31 72 40 58 B-trup: Serie 3 og serie 4 Jan Knudsen, Serie 3 træner .........................26 36 21 74 Hoegaard09@gmail.com Martin K. Pedersen, Serie 3 træner................27 59 13 92 Martin__p@hotmail.com

Torben Nymark, Ass. træner ..........................51 41 45 21 torbennymark@msn.com C-trup: Serie 5 og serie 6 Peter Grillo Frederiksen, Serie 5 træner.........26 83 37 69 peter@pgf-design.dk Mikkel Lundtoft Kristensen, Serie 5 træner ...20 99 70 20 mikkel.lundtoft@hotmail.com Jan Fisker Bruun Jørgensen, Serie 6 træner .22 12 14 11 Fisker22@gmail.com Old Boys afdelingen: Old Boys: Dan Sørensen ...............................30 78 13 97 dan.s@live.dk Morten Kjær Jensen ......................................25 53 20 51 mk@smv.dk Grand Old Boys: Michael Mathiesen .............40 44 44 20 micmar@stofanet.dk Henrik Nielsen ..............................................25 27 12 36 hji@sparnord.dk Super Grand Old Boys: Ole Bach ..................40 11 90 33 obach@stofanet.dk Veteraner: Jan Brandt ...................................31 48 72 20 mail.jan.brandt@gmail.com Superveteraner: Tom Nielsen .......................26 16 49 00 tomnielsen7@gmail.com

KVINDEAFDELINGEN: Kvinde Serie Vest, jyllandsserie og serie 2: Lars Jensen, Kvindeserie Vest .......................24 40 01 67 larsgut@webspeed.dk Bettina Madsen, Kvindeserie Vest..................27 15 01 02 bethham23@yahoo.dk Torben Schou, Ass. træner ............................20 32 39 85 Finn Nielsen, Jyllandsserietræner ..................20 14 30 37 finnsmil@hotmail.com Brita Amdi, Holdleder ...................................40 59 60 16 Henrik Ladefoged, Serie 2 træner ..................31 43 03 41 heffar.ladefoged@gmail.com Frode Andersen, Målmandstræner.................98 83 72 72 fwimony@hotmail.com Charlotte Sørensen,Fys. ................................27 21 88 67 CkrogS@stofanet.dk

TRÆNERE OG LEDERE I UNGDOMSAFDELINGEN: Martin Jørgensen, Ungdomsformand ...........22 82 41 46 martin_joergensen4@hotmail.com U19, årgang 97/98/99 Jens Peter Bendixen, Træner ........................20 74 01 61 jp.bendixen@hotmail.com U16, årgang 00 Finn Christensen, 1. holds træner..................21 47 83 08


fchri@ferslevskole.dk Martin Ingvorsen,1. holdstræner ...................40 57 68 29 ingersen7@hotmail.com Jacob Christensen, 2. holdstræner ................61 10 39 69 mrgunners_jr@hotmail.com Nicolaj Rosengren Olsen, 2. holdstræner .....40 47 72 66 olsen.nicolaj769@gmail.co Christoffer Høj Sørensen, 3. holdstræner 22 66 69 56 christofferfc@gmail.com Jesper Kristensen, Administrator ................28 10 84 10 jek@keylearning.dk U15, årgang 01 Mick Alsted, 1. holds træner .........................31 77 04 25 mickjaal@gmail.com Andreas Pedersen, 1. holds træner ..............30 66 07 54 andreaspedersen6@hotmail.com U14, årgang 02 Theis Larsen,1. holdstræner ..........................28 68 72 32 Theis.larsen90@gmail.com Noel Bangne, 2. holdstræner ........................28 10 58 66 noelbangne@live.dk Stig Ottesen, 2. holdstræner .........................31 60 70 80 shzo.ottesen@stofanet.dk Rikke Ørsted, Administrator..................... ....30 96 87 96 rcthomsen@mail.dk Piger U17, årgang 99/00 Kathrine Thorup, træner ...............................40 18 07 10 katrinethorup94@outlook.com Anna G. Henriksen, træner musse_gh@hotmail.com Lone Broe, Administrator loneb.dalsgaard@alfalaval.com

TRÆNERE OG LEDERE I BØRNEAFDELINGEN: Børneudvalg: Morten Ubbesen, Formand ...........................20 68 17 17 mu-kultur@aalborg.dk Rasmus Greve Henriksen, Administrator 22 79 30 91 grevrasmus@gmail.com Peter Sønderlund ..........................................22 50 12 42 ps8sport@gmail.com Lars Gaub .....................................................21 62 69 66 lars.gaub@gmail.com Jesper Thomsen ...........................................26 14 70 95 hedegaard00@gmail.com U11 drenge, årgang 04 Thomas Bredgaard .......................................27 24 21 28 thomas@dps.aau.dk Trine Theilmann, Administrator ...................20 86 52 00 trine@husetmoller.dk Claus Donner ................................................22 83 80 60 donner@stofanet.dk Simon Sigfusson ..........................................26 14 43 48 sigfusson@stofanet.dk Steen Smed Schutze .....................................99 39 29 81 steen.smed.schutze@arlafoods.com Jesper Strandquist ........................................40 62 10 40 jsn@lsb.dk Jens Enggaard ..............................................20 24 83 31 jje@bms.dk

Piger U15, årgang 01 Johnny Svendsen, Træner ............................60 13 33 82 johnnytrine@gmail.com Gry F. Svendsen, Træner ...............................26 18 87 16 gryfuglsangsvendsen@gmail.com Chalotte Harrig, Administrator .....................24 41 77 70 chalotte@harrig.dk

U10 drenge, årgang 05 Bjørt Nybo, Holdleder ...................................28 23 42 37 aalborgfreja05@gmail.com Lars Møller, Træner .......................................20 70 05 85 ars.moller@stofanet.dk Jørn Thorgaard, Træner ................................22 47 17 85 iabtatr@gmail.com Rene Svendsen, Træner ................................61 33 32 64 hyldgaard1@gmail.com Anders Møller, Træner ..................................30 29 00 23 heidioganders@hotmail.com Kim Pedersen, Træner ..................................24 45 95 39 basse123@email.dk

Piger U14/13, årgang 02/03 Birte Fjordvald, Træner .................................24 23 19 88 b_fjordvald@hotmail.com Rasmus Bech Frandsen, Ass. træner.............27 74 44 76 rbf@kubenman.dk Anna Marie Corfits Johansen, Holdleder .......29 82 32 15 am_corfits@hotmail.com

U9 drenge, årgang 06 Peter Sønderlund, Holdleder .........................22 50 12 42 ps8sport@gmail.com Rasmus Henriksen, Træner ...........................22 79 30 91 grevrasmus@gmail.com Christian Kjølby, Træner ................................27 84 30 60 ckjolby@gmail.com

Målmandstrænere ungdom Simon Gasberg, Målmandstræner ................26 28 82 60 simon_gasberg@hotmail.com Diego, Målmandstræner ...............................25 33 55 53 michael702@hotmail.com Christoffer Vich Pedersen, Målmandstræner 29 76 95 35 christoffer-vich@hotmail.com

U8 drenge, årgang 07 Thomas Rønfeldt, Træner .............................31 31 65 81 thr@law.aau.dk Thomas Kjeldsen, Træner .............................24 29 00 43 thomas@kjeldsen.mail.dk Arne Banasik, Træner ....................................24 82 03 16 arne_banasik@hotmail.com Louise Sørensen, Administrator ..................51 91 51 54 lon@nybolig.dk

U7 drenge, årgang 08 Rene Tengstedt, Træner ................................28 44 64 39 tengstedt50@gmail.com Jesper Thomsen, Administrator ..................26 14 70 95 hedegaard00@gmail.com Jesper Jensen, Træner jbjensen@gmail.com U6/U5 drenge, årgang 09/10 (Drenge og piger) Simon Krog, Træner .....................................29 21 69 73 swkrog@gmail.com Piger U11, årgang 04 Susanne Krogh Elbæk, Træner ......................60 95 22 02 ske@rn.dk Gertrud Sindbjerg, Træner ............................30 20 05 55 ggs@ah.dk Rasmus Greve Henriksen, Administrator.. ..22 79 30 91 grevrasmus@gmail.com U10 piger, årgang 05 Jesper Karmisholt, Træner ............................28 90 97 36 mkarmisholt@yahoo.dk Torben Rydahl, Træner vesterled17@stofanet.dk Bettina Larsen, Administrator la@frhavn-gym.dk U9/U8 piger, årgang 06/07 Chalotte Harrig, ræner ..................................24 41 77 70 chalotte@harrig.dk Tina Torp Staffe, Administrator ....................72 69 13 15 erik@staffe.dk Trine Theilmann, Træner ...............................20 86 52 00 trine@husetmoller.dk

Produktion: Tegnerne ApS Tryk: Støvring Bogtryk/Offset ApS Oplag: 1.000 stk. 2 gange årligt Frejaneren er også tilgængelig som PDF på www.aalborgfreja.dk

47


Frejaneren 1 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you