Page 1

MINSKA STRESSEN

Checklista: Hur du underlättar en hållbar arbetssituation • Vara ett positivt exempel för dina anställda. Kanske tror dina anställda att du inte har något liv utanför arbetet? Berätta hur du själv gör för att försöka få balans i tillvaron. • Uppmuntra ditt team att öppet diskutera problem som uppstår. • Fråga dina anställda vad som händer i deras liv och vad som betyder mest för dem. Räkna inte med att alla kommer säga att arbetet är viktigast. • Ta upp frågan om livsbalans till diskussion. • Skapa en kultur som fokuserar på kvalitet i arbetet istället för kvantitet. • Utnyttja de möjligheter tekniken ger för distansarbete och flexibla arbetstider. • Acceptera att de anställda ägnar viss del av arbetstiden åt personliga göromål. Undersökningar visar att anställda som ges denna möjlighet är klart mer motiverade än dem som inte ägnar någon del respektive större delen av arbetstiden åt privata behov. • Uppmuntra dina medarbetare att fullfölja sina åtaganden med familjen. • Ingrip aktivt vid tillfällen då du ser att någon arbetar för mycket. • Boka in löpande individuella samtal med dina medarbetare. • Sök aktivt efter tecken på stress, för hög belastning och sjuknärvaro. • Tillåt begäran om ledigheter så långt det är möjligt. • Coacha aktivt dina medarbetare genom svåra situationer. Källa: Insightlab AB

Stress Checklista hållbar arbetssituation  
Stress Checklista hållbar arbetssituation  
Advertisement