Page 1

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

VERKTYG

VERKTYG 5

Workshop: Vad innebär medarbetarskapet hos oss? Bakgrund Dagens organisationer behöver aktiva och ansvarstagande medarbetare. Vad som förväntas av den enskilde medarbetaren är något som ofta ”sitter i väggarna” i varje organisation. Det kan handla om både skrivna och oskrivna regler. Detta gör processen med att få in medarbetarna i kulturen vansklig. Allt fler organisationer försöker därför tydliggöra vad det innebär att vara medarbetare i den egna verksamheten. Vilka rättigheter och skyldigheter har varje person? Vad förväntas av mig som individ?

Genomförande Samla gruppen och diskutera gemensamt igenom följande områden. Bestäm vilka beteenden som ska känneteckna medarbetarskapet hos er. Diskutera även hur ni bäst sprider och skapar engagemang kring dessa frågor.

Vilka värderingar lever vi efter? • Vilka är organisationens kärnvärden? • Vilka beteenden är särskilt önskvärda hos chefer och medarbetare utifrån dessa kärnvärden? • Vilka beteenden är inte önskvärda?

Verksamhetsutveckling • I vilken utsträckning förväntas var och en att bidra till verksamhetsutvecklingen? • Hur och i vilka forum ska idéer och förslag presenteras? • Hur belönas och följs medarbetarförslag upp?

Coaching och utveckling • Vilket ansvar har den enskilde medarbetaren för den egna utvecklingen? • Vilka resurser tillhandahåller chefen/organisationen? • Vem tar initiativ till utvecklingssamtal? Hur ska dessa förberedas? • Vem tar initiativ till chefsutveckling och befordringar? Vad förväntas av medarbetaren?

Arbetsklimat • Hur beter vi oss mot varandra? • Hur raka och öppna är vi/ska vi vara? • Hur löser vi konflikter? • Hur beter vi oss när vi tycker att något är fel? • Hur skapar vi god stämning?

© InsightLab

www.hrleadership.se


VERKTYG

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

Intern kommunikation och mötesrutiner • Efter vilka principer skickar vi mejl? • När använder vi cc respektive bcc? • Vilka fasta möten har vi? • Vilka ska kallas? • Vad gör vi före och efter varje möte?

Extern kommunikation • Vilka riktlinjer har vi kring den externa kommunikationen? • Hur hanterar vi missnöjda kunder/avnämare? • Under vilka förutsättningar kan var och en uttala sig till journalister och andra? • Hur kan medarbetare och chefer använda sig av sociala medier?

Arbetstider och tillgänglighet • I vilken utsträckning är det okej att jobba hemifrån/på annat håll än kontoret? • Efter vilka klockslag bokar vi inte in möten? • När är det okej att ringa varandra (kvällar – helger)?

Beslutsfattande och avstämningar • Hur fattar vi beslut? • Hur förbereder vi beslut – underlag? • Är det några beslut som kräver enighet? • Vad kan chefen/teamledaren besluta på egen hand? • Hur säkerställer vi att vi är på rätt spår?

Övrigt • Vilka andra beteenden och ansvar vill vi lägga med i medarbetarskapet hos oss? • Hur skulle en veckas utbildning i medarbetatskapet hos oss kunna utformas?

Källa: Insightlab AB

www.hrleadership.se

© InsightLab

HRL Verktyg 5  
Advertisement