Page 1

COACHA OCH MOTIVERA Tidsåtgång: ca 60 minuter

Checklista: coachande och motiverande frågor

Bakgrund Frågor är ditt viktigaste verktyg för att hjälpa den du coachar att precisera problem, hinder och åtgärder. Med hjälp av frågorna nedan lotsar du personen vidare i processen att själv hitta lösningar kring aktuella frågeställningar, utmaningar eller problem.

Vad ska du göra? Till skillnad från frågor som ”vad kan du göra?” syftar denna fråga direkt mot ett beslut. Lämpliga följdfrågor här är att utreda detaljer kring beslutet och vilka alternativ som står till buds.

När ska du göra det? Detta är ofta den svåraste frågan av alla. Vi har alla stora idéer kring vad vi skulle vilja göra, men det är först när de sätts in i ett tidsperspektiv som de blir realistiska. Be att få både ett startdatum och en tid då projektet skall vara slutfört. Låt dig inte nöjas med vaga tidsramar.

Kommer denna handling att föra dig mot dina mål? Syftet med denna fråga är att dubbelkolla att personen inte har avvikit ifrån det ursprungliga målet, något som annars är lätt hänt när man börjar diskutera detaljer. Om målet avviker behöver det dock inte betyda att de nya planerna är dåliga. Det kanske är så att det ursprungliga målet behöver modifieras.

Vilka hinder kommer du möta på vägen? Det är av stor vikt att ta med eventuella hinder i beräkningarna och göra dem explicita så att de kan tas med i diskussionen. Annars är det lätt hänt att den du coachar använder första bästa hinder som ursäkt för att inte nå sina mål.

Vilka behöver veta? För att undvika att medarbetare som behöver kännedom om projektet får det alltför sent är det bra att i förväg upprätta en lista över alla som kan tänkas behöva bli informerade. Nöj dig inte med att ta reda på vem, gå vidare och fråga när – och vad – de behöver veta.


COACHA OCH MOTIVERA

Vilket stöd behöver du? Denna fråga är relaterad till den tidigare, men stöd kan komma i många olika former. Det kan vara allt från att knyta upp resurser till något så enkelt som att informera andra om ett beslut. Lämpligt är att utveckla ett par, tre scenarios för att verkligen täcka in alla tänkbara resurser som kommer att krävas.

Vilka andra funderingar har du? Detta är en ”restfråga” ämnad att fånga upp allt som inte dittills diskuterats. Hur sannolikt är det att du kommer att göra det du nu har sagt? Använd en skala från 1–10. Detta är inte ämnat att mäta huruvida målen verkligen kommer att uppfyllas. Syftet är att pejla personens intentioner och hur pass motiverad han eller hon är att nå hela vägen fram. Erfarenheten visar att de som rankar sig själva lägre än ”8” sällan når sina mål. För samtliga frågor gäller att det är lämpligt att utveckla dem med följdfrågor som preciserar varje svar. Vilka frågor som är lämpliga beror på situationen ifråga, men ovanstående frågor ger en generell ram att följa som leder till mer handlingsinriktning hos den du coachar.

Exempel på frågor i coachsamtalet A. Inledningsfrågor • Vad har hänt sedan vi pratades vid senast? • Vad skulle du vilja ta upp idag? • Hur har din vecka varit? • Har det hänt något speciellt? B. Innehåll Vad fungerar bra? • Vad är det eventuellt som hindrar dig? • Vad är det som bekymrar dig mest angående...? • Vad vill du uppnå? C. Summering • Vilken är din slutsats? • Hur skulle du vilja beskriva det? • Vad tror du att det här innebär för dig? • Hur vill du sammafatta din insats så här långt? D. Handling • Vad blir ditt nästa steg? Och efter det? • Vad konkret ska du göra? När? • Behöver du ändra på något i ditt upplägg? I så fall vad? • Vilka övriga åtgärder vill du vidta? • Hur vill du gå vidare? Källa: Chefens guide till ett motiverande ledarskap, Insightlab AB

Coaching Coachande och motiverande frågor  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you