IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

Page 1

publikacija rezultata online studentske radionice

COVID 19 CHALLENGES: ARCHITECTURE OF PANDEMICS presentation of the results of online student workshop

1


2


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERSITY OF BELGRADE - FACULTY OF ARCHITECTURE

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE publikacija rezultata online studentske radionice COVID 19 CHALLENGES: ARCHITECTURE OF PANDEMICS presentation of the results of online student workshop

BEOGRAD 2020.POVOD: Povod za pokretanje inicijative u formi online studentske radionice se ogleda u prepoznavanju negativnih posledica globalne pandemije COVID-19. U istoriji su kroz evoluciju globalnog društva manifestovane različite krize koje su imale, ali i dalje imaju, direktan uticaj i negativne posledice na društvo, politike i ekonomije. Globalne krize poput ekonomske, klimatskih promena i globalnog zagrevanja, siromaštva, terorizma, razaranja imaju kontinuirani i duži tok manifestovanja negativnih uticaja, te su i njihove posledice pravovremeno sagledive i već postoje globalno uspostavljene strategije za njihovo savladavanje i ublažavanje. Međutim, specifičnost aktuelne krize COVID-19 se ogleda u manifestaciji u znatno kraćem vremenskom okviru zbog čega su i posledice ekstremne i direktno vidljive, te je u skladu sa time neophodna brza reakcija, odnosno profesionalno delovanje u cilju smanjenja rizika širenja virusa. Sa druge strane, ovakve specifične krize, koje su čak i teško predvidive, pokazuju da trenutno ne postoji adekvatan prostornoprogramski okvir koji čini osnov za prevenciju i suzbijanje širenja pandemije, odnosno ublažavanja njenih posledica. U tom smislu, važnost aktivnog delovanja i efektivnog traganja za odgovarajućim reakcijama u vanrednom stanju jedan je od vodećih izazova u svetlu pandemije COVID-19. Kreiranje novih prostorno-programskih scenarija koji će omogućiti bezbedno i efektivno obavljanje svakodnevnih aktivnosti je osnovni zadatak profesionalaca u domenu arhitekture i urbanizma. Prepoznajući navedene aspekte i izazove, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet je inicirao i realizovao Online studentsku radionicu ,,Izazovi COVID-19: Arhitektura pandemije” usmerenu na traganje za novim, inovativnim tipologijama i arhitektonskim scenarijima koji će činiti osnov za kreiranje prostorno-programskih rešenja u cilju smanjenja rizika širenja virusa. Radionica je realizovana u periodu od 13. do 27. aprila 2020. godine uz učešće studenta svih nivoa studija i studijskih programa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

INITIATIVE: The negative consequences of the global pandemic COVID-19 were recognized as the occasion for the initiative in the form od the online student workshop. Throughout history, the global society faced various crises, which had negative consequences for society, politics, and the economy. Some of these negative consequences are still to be felt even today. Global crises such as economic, climate change and global warming, poverty, terrorism, have a continuous and longer course of negative impacts, and their consequences are timely perceived. There are already globally established strategies for overcoming or mitigating them. However, the specificity of the current COVID-19 crisis is manifested in a much shorter time frame, which makes the consequences immediately visible. Therefore a rapid response regarding professional action is needed to reduce the risk of spreading the virus. On the other hand, such specific crises, which can often be unpredictable, show the lack of an adequate spatial-programming framework for the prevention and suppression of the pandemic spread, or mitigation of its consequences. In this sense, the practical and theoretical research of the appropriate responses during the emergency is one of the leading challenges in light of the COVID-19 pandemic. Creating new spatial and programming scenarios that will enable the daily activities to be carried out safely and effectively is a fundamental task of professionals in the field of architecture and urbanism. Recognizing these aspects and challenges, the University of Belgrade - Faculty of Architecture has initiated and conducted an online student workshop, Challenges of COVID-19: A Pandemic Architecture focused on the search for new, innovative typologies and architectural scenarios. The main aim of the workshop is to form the platform for the creation of spatial and programmatic solutions in order to reduce the further risks of spreading the virus. The workshop was organized from April 13th to April 27th, 2020, and the participants were the students of different levels of study and study programms from the Faculty of Architecture in Belgrade and the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad.


REALIZACIJA:

REALISATION:

Radionica je realizovana kroz 4 faze sprovedene u okviru Microsoft Teams platforme kao digitalnog poligona za komunikaciju između studenata, tutora i kritičara. Inicijalna faza radionice je održana 13. aprila u vidu Uvodne prezentacije u okviru koje su tutori, asistenti i istraživači Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, studentima predstavili tematski okvir i očekivane rezultate radionice. Na osnovu prepoznatih istraživačkih i projektantskih perspektiva u svetlu izazova COVID-19 studenti su 20. aprila predstavili ideograme polja delovanja u vidu PechaKucha prezentacija. Ukupno 98 studenata osnovnih, integrisanih, master i doktorskih akademskih studija, podeljenih u 29 grupa, predstavili su polazna istraživačka pitanja i prepoznali probleme koji se mogu rešavati kroz dalji proces istraživanja i dizajna u okviru radionice. Na osnovu komplementarnosti određenih aspekata, prostornog nivoa delovanja i programskog usmerenja studentske grupe sa pripadajućim idejama su podeljene u šest tematskih okvira u kojima je nastavljen dalji rad u okviru radionice. U svakom tematskom okviru su pored studenata i tutora učestvovali i kritičari, nastavnici Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Treća faza radionice je realizovana 25. i 26. aprila i bila je usmerena na razradu idejnih rešenja i studija kroz diskusiju studenata, tutora i kritičara u svih 6 tematskih okvira. Četvrta faza radionice je podrazumevala samostalni rad studenata na finalizaciji idejnih rešenja i studija u skladu sa kritikama i preporukama kritičara i tutora.

The workshop was organized in 4 phases conducted with the help of Microsoft Teams application, used as a digital framework for communication between students, tutors and critics. The initial phase of the workshop was held on April 13 in the form of an Introductory Presentation, in which tutors, teaching assistants and researchers from the Faculty of Architecture in Belgrade presented the topic and expected results of the workshop to the students. Following recognized research and design perspectives related to COVID-19 challenges, on April 20, students presented ideograms of initial visions through PechaKucha presentation. A total of 98 undergraduate, single-cycle5-year integrated, master, and doctoral students, divided into 29 groups, presented the initial research questions and identified problems that could be addressed through further research and design during the workshop. Based on the complementarity of certain aspects, the spatial level of activity and the programmatic orientation of the ideas, the student groups were divided into six thematic frameworks, within which further work continued. Aside from the students and tutors, teachers of the Faculty of Architecture in Belgrade also participated in each thematic framework as critics. The third phase of the workshop was realized on April 25th and 26th, with the main focus on the development of conceptual designs and studies through open discussions of students, tutors, and critics in all six thematic frameworks. The fourth phase of the workshop involved students' independent work on finalizing conceptual designs and studies, following the recommendations of the assigned critics and tutors. This three-day action resulted in the creation of 29 conceptual designs and studies in six thematic frameworks: (1) Improvement of Functional Performance of Space, (2) Alternative Modes of Space-use, (3) Urban Equipment and Public Spaces, (4) Design of Protective Equipment - Prototypes, (5) Altered Everyday Life, and (6) Models of Accommodation for the Most Vulnerable Groups. Through work, creative and critical thinking during the workshop, more

Ova trodnevna akcija je rezultovala izradom 29 idejnih rešenja i studija u šest tematskih okvira: (1) Unapređenje funkcionalnih performansi prostora, (2) Alternativni režimi korišćenja prostora, (3) Urbani mobilijar i javni prostori, (4) Dizajn zaštitne opreme - prototipi, (5) Promenjena svakodnevica, i (6) Modeli smeštajnog prostora najugroženijih grupa. Kroz rad, kreativno i kritičko mišljenje u toku radionice, više od 100 stručnjaka i budućih eksperata je pokazalo svoju motivaciju, želju i energiju za profesionalnim delovanjem u skladu sa savremenim izazovima transformacije gradova i nepredvidivim procesima koji imaju direktan uticaj na prostor kao osnovnu arenu profesionalnog delovanja arhitekata i urbanista.

6


than 100 experts and future professionals have shown their motivation, desire, and energy to act professionally in accordance with the contemporary challenges of city transformation and unpredictable processes. These have a direct impact on space as a wider arena of the professional activity of architects and urban planners.

7


8


9


ISTRAŽIVAČKE PERSPEKTIVE NOVO NORMALNO Izmenjene okolnosti stvorene vanrednim stanjem su uslovile da svaki pojedinac prepozna određene specifikume i probleme vezane za potpuno nove životne uslove. To se najpre ogleda u formiranju alternativnih režima svakodnevnog života, rada i slobodnog vremena, kao i transformaciji redovnih režima određenih prostora ili prostornih celina u potpuno nove namene ili scenarije korišćenja prostora, zbog čega se kao jedna šira tema otvara pitanje novog normalnog. Kako će izgledati i na koji način će funkcionisati svakodnevni život u toku i nakon pandemije? Koje će trenutne vanredne mere postati redovne mere odnosno pravila u našem životu? Kakav će uticaj imati na građenu sredinu i celu disciplinu? Kako će izgledati novi režimi kretanja i funkcionisanja susedstva, kvartova i gradova generalno?

PANDEMIJSKA REALNOST Prethodna iskustva u velikim epidemijama koje su donele slične promene, poput epidemija kolere, tuberkuloze i tifusa, otvaraju pitanje relacije pandemije i arhitekture odnosno konceptualnog okvira arhitekture pandemije kao predmeta radionice. Arhitektura i urbanizam kao disciplinarni okvir su postali arena za uspostavljanje novih koncepata gradova lečenja, arhitekture zdravlja, otpornih gradova i sl., dok je izgrađena sredina počela da se koristi za kontrolu pandemije. U toku 19. veka, korišćeni su specifični mehanizmi u planiranju i projektovanju, dok su u toku 20. veka arhitekte modernizma prepoznale svoje objekte kao lek, kao mesto higijene i čistoće u gradu. Danas se centralno istraživačko pitanje odnosi na transformaciju gradova i njihovo prilagođavanje pandemijskoj realnosti u okviru koje je sve primarno usmereno na (a) uspostavljanje javnog zdravlja zajednice i (b) promišljanje alternativnih scenarija za smeštaj velikog broja obolelih ljudi, odnosno održavanje normalnog funkcionisanja grada i života za ostale stanovnike.

PROSTORNA DISTANCIRANOST

10

Centralno istraživačko pitanje u arhitektonskom diskursu se ogleda u preispitivanju prostorne distanciranosti – odnosno preispitivanje relacije prostorne distanciranosti i društvene solidarnosti i usklađivanja prostornih i socioloških nivoa. Ove teme su u polje arhitekture uvezene iz tangetnih diskurzivnih studija o prostoru poput prostorne kognicije i psihološke percepcije okruženja, pa su i brojni teoretičari arhitekture na ovoj liniji razvijali konceptualne okvire koji definišu nivoe prostorne distanciranosti i operacionalizuju ih u projektantske strategije. Na tim osnovama se danas otvaraju pitanja novog odnosa sa prirodom i okruženjem, nove opreme i tehnike i uticaja ovih aspekata na definisanje novih antropometrijskih, ergonomskih i dimenzionalnih aspekata.

RESEARCH PERSPECTIVES NEW NORMALITY The changed circumstances in the state of emergency have led each individual to recognize specific needs and problems in relation to entirely new living conditions. This is reflected firstly in the formation of alternative modes of daily life, work, and leisure, as well as in the transformation of the functional regimes of certain spaces or spatial units into entirely new scenarios of space use, which raises the question of the new normality in a broader sense. What will it look like and how will the everyday life take place during and after the pandemic? Which of the current emergency measures will become legal measures in our lives, or even rules? What impact will it have on the built environment and the whole discipline? What will be the new modes of mobility and functioning of neighborhoods and cities in general? PANDEMIC REALITY Previous experiences traced during the outbreak of major epidemics that have brought similar changes, such as cholera, tuberculosis and typhoid, raised question of the relationship between the pandemic and architecture, or the conceptual framework of pandemic architecture, which is the subject of the workshop. The professional field of architecture and urbanism has become a ground for numerous concepts such as healing cities, health architecture, resilient cities, etc. During the 19th century, specific mechanisms from planning and urban design were used to deal with these situations, while during the 20th century, architects of modernism recognized their objects as a cure, as a place of hygiene and cleanliness in the city. Today, the central research question concerns the transformation of cities and their adaptation towhat we might call a pandemic reality, in which everything is primarily directed towards (a) establishing public health in the community and (b) considering alternative scenarios for the accommodation of a large number of the infected people while maintaining the normal functioning of the city and daily life of other residents. SPATIAL DISTANCE The central research question in architectural discourse is reflected in the re-examination


of the spatial distance - the relation between spatial distancing and social solidarity and the harmonization of spatial and sociological levels. These themes were brought into the field of architecture from similar discursive studies of space, such as spatial cognition and psychological perception of the environment, and were used by many architectural theorists to develop the concepts that define levels of spatial distance and operationalize them into design strategies. On these bases, questions are being raised today regarding the new relationship with nature and environment, innovative equipment and techniques and their influence on defining new anthropometric, ergonomic and dimensional aspects.

NIVO GRADA CITY LEVEL

NIVO KVARTA DISTRICT LEVEL

NIVO ULICE STREET LEVEL

otvoreni javni prostori / open public spaces vanredni vs. redovni režimi korišćenja prostorno distanciranje i socijalna solidarnost alternative vs. regular usage regimes spatial distancing and social solidarity

neformalno stanovanje / informal housing

NIVO OBJEKTA BUILDING LEVEL

NIVO OBJEKTA UNIT LEVEL

prostori zdravlja / health places

prostori samoizolacije / places for self isolation

NIVO ELEMENTA ELEMENT LEVEL

reprogramiranje / reprograming alternativni režimi korišćenja montažno demontažni sistemi prostora assembly and dismantling alternative regimes of systems space usage

upotrebni predmet / usable object

promišljanje i redizajn rethinking and redesign

mikrotipologije / microtypologies

alternativni režimi korišćenja prostora alternative regimes of space usage

scenariji i modeli / scenarios and models

prostori trgovine / markets and trade reprogramiranje / reprograming

prostori rekreacije / recreational spaces reprogramiranje / reprograming

mobilnost / mobility

modalliteti i objekti / modalities and buildings

sanitarni prostori / sanitary spaces

dezintegracija vs. dezinfekcija / disintegration vs.disinfection nova higijena / new hygiene

prostori produkcije / production spaces scenariji i modeli / scenarios and models

radni prostori / workspaces

deztransformacija - fleksibilnost / transformation - flexibility

11


TEMA 1:

UNAPREĐENJE FUNKCIONALNIH PERFORMANSI PROSTORA Teme koje su predložili studenti odnose sa formiranje egzoskeleta za unapređenje komunikacije i uspostavljanje prostornih distanci u javnim objektima (Grupa 01) ali i elemenata i mehanizama dostave, transporta, izbacivanja otpada u visokim objektima (Grupa 21). Drugi set tema se odnosi na kreiranje PostCorona Neufert-a koji preispituje projektantske module u odnosu na prostorne distance (Grupa 16), razvijanje scenarija korišćenja stambenog prostora od strane različitih korisnika (Grupa 18) ali i redefinisanja vetrobrana i ulaznih partija u prostorima stanovanja (Grupa 13).

TEMA 2:

ALTERNATIVNI REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA

TOPIC 1:

IMPROVEMENT OF FUNCTIONAL PERFORMANCE OF SPACE Research and design perspectives suggested by students within this topic are related to the development of exoskeletons structures in order to enhance communication and establish spatial distances in public buildings (Group 01) but also to the elements and mechanisms of delivery, transportation, and waste disposal in high-rise buildings (Group 21). The second set of research and design proposals concerns the creation of Post-Corona Neufert, which rethinks design modules in line with spacing (Group 16), the development scenarios of space-use in housing by different groups (Group 18), and the redefinition of windshields and entry lots in residential areas (Group 13).

TOPIC 2:

ALTERNATIVE MODES OF SPACE-USE

Osnovne ideje koje su prezentovane na radionici tiču se preispitivanja načina za reorganizaciju prostora i sistema pijaca (Grupa 02), trgovinskih objekata i kreiranja novih tipologije supermarketa (Grupa 08, Grupa 34), ali i prenamene garaža i parking prostora na otvorenom u vreme vanrednih okolnosti (Grupa 25). Još jedna ideja koja je predstavljena odnosi se na kreiranje mobilnih jedinica primarne zdravstvene zaštite (Grupa 19).

TEMA 3:

URBANI MOBILIJAR I JAVNI PROSTORI

The basic ideas presented within the topic of alternative modes of space-use are about rethinking ways for the reorganization of trading space and open market systems (Group 02), trade facilities and creation of new supermarket typologies (Group 08, Group 34), but also the transformation of public garages and outdoor parking spaces in times of emergency (Group 25). Another idea presented is about creating a mobile infirmary unit for primary health care (Group 19).

TOPIC 3:

URBAN EQUIPMENT AND PUBLIC SPACES

U skladu sa idejom prostorne, ali ne i socijalne distanciranosti, studenti su predložili preispitivanje prostora rada i stanovanja na otvorenom (Grupa 22), mapiranje i adaptaciju neiskorišćenih prostora u svrhu kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena (Grupa 30), prostora igre u javnom prostoru (Grupa 07), intervencija u javnom prostorima u vidu pregrada za obezbeđivanje fizičke distance (Grupa 04) ali i korišćenja resursa vode i priobalja (Grupa 24).

12

With the idea of hindering spatial distancing, but maintaining the sense of social closeness, students suggested rethinking of outdoor work and accommodation styles (Group 22), mapping and adaptation of unused space for the better quality of leisure activities (Group 30), design of spaces of play in public (Group 07), intervention in public spaces in the form of security barriers for physical distancing (Group 04) and interaction with water and riverside resources (Group 24).


TEMA 4:

DIZAJN ZAŠTITNE OPREME – PROTOTIPI

TOPIC 4:

DESIGN OF PROTECTIVE EQUIPMENT – PROTOTYPES

Ideje se prvenstveno odnose na kreiranje prototipa zaštitne opreme koja će se koristiti za vreme trajanja pandemije i to pre svega kroz kreiranje punktova za reciklažu tekstila i kreiranje barijera u prostorima edukacije (Grupa 32), izrade Corona kit-a odnosno opreme za dezinfekciju (Grupa 05), dizajna zaštitnih maski i odela (Grupa 31) i dizajna pneumatskih struktura u svrhu zaštite (Grupa 33).

The ideas primarily relate to the creation of prototypes of protective equipment to be used during the pandemic, mainly through the creation of textile recycling points and the creation of spatial barriers in the educational facilities (Group 32), design of Corona kit or disinfection equipment (Group 05), protective mask and overall designs (Group 31) and design of pneumatic structures for protection purposes (Group 33).

TEMA 5:

PROMENJENA SVAKODNEVICA TOPIC 5:

ALTERED EVERYDAY LIFE

U okviru teme promenjene svakodnevice svrstane su ideje o preispitivanju odnosa spolja i unutra, odnosno nove normalnosti. U skladu sa tim preispituju se teme ekstenzija terasa (Grupa 06, Grupa 29), enterijera sobe (Grupa 17), svesti o značaju prirode u izolaciji (Grupa 20), ali i prostora za rekreaciju (Grupa 28).

Within the topic of changed everyday life, proposed ideas are reconsidering relations between outside and inside spaces and the new normality. Projects review issues of terrace extensions (Group 06, Group 29), the interior arrangements of the room (Group 17), awareness of the importance of nature in isolation (Group 20), but also recreational spaces (Group 28).

TEMA 6:

MODELI SMEŠTAJNOG PROSTORA NAJUGROŽENIJIH GRUPA Ideje u okviru ove teme, odnose se na promišljanje prostora domova za stare (Grupa 09), redefinisanja prostora za privremeni smeštaj obolelih pacijenata u vreme pandemije (Grupa 10), alternativnih pristupa smeštaju u ruralnim sredinama (Grupa 11), izrade jedinica za smeštaj obolelih (Grupa 23) ali i prostora za smeštaj i izolaciju beskućnika (Grupa 12).

TOPIC 6:

ACCOMMODATION MODELS FOR THE MOST VULNERABLE GROUPS The ideas within this topic are related to the rethinking of nursing homes (Group 09), redefining the space for temporary accommodation of sick patients at the time of the pandemic (Group 10), alternative approaches to accommodation in rural environments (Group 11), production of accommodation units for the sick patients (Group 23) but also space for housing and isolation of the homeless (Group 12).

13


TEMA 1 / TOPIC 1: UNAPREĐENJE FUNKCIONALNIH PERFORMANSKI PROSTORA IMPROVEMENT OF FUNCTIONAL PERFORMANCE OF SPACE grupa 01 : ŠALTER SKELE group 01 : SCAFFOLDING COUNTERS grupa 13 : COVID BARIJERA group 13 : COVID BARRIER grupa 16 : POSTCORONA NOJFERT group 16 : POSTCORONA NEUFERT grupa 18 : RAD OD KUĆE U DOBA PANDEMIJE group 18 : WORKING FROM HOME IN TIME OF A PANDEMIC grupa 21 : BALON INFRASTRUKTURA group 21 : BALLOON INFRASTRUCTURE

tutori / tutors: dr Mladen Pešić, Aleksandra Milovanović, Neda Sokolović 14

kritičari / critics: v.prof. dr Ana Nikezić, doc. dr Jelena Ristić Trajković


G-01: ŠALTER SKELE SCAFFOLDING COUNTERS Teodora Spasić Sara Stanković Ksenija Tajsić Andrija Vujović

15


Kao da je sama suština konzumerističkog društva izvrnuta naopako. Pokretna traka svakodnevnog, dobija novu dimenziju reprezentativnog – štaka, proteza, skela ili scena za neki drugačiji život. It seems like the very essence of consumerist society is turned upside down. The conveyor belt of the everyday life gets a new representational dimension – a crutch, a prosthesis, a scaffolding, or a scene for a different life.

dr Ana Nikezić

Prepoznata je važna tema potrebe za izmenjenim režimima komunikacije u javnim objektima usled zahteva za prostornom distancom u vreme pandemije. Zanimljiv koncept egzoskeleta i novoprojektovanog multifunkcionalnog modula nudi rešenje za linearno kretanje, izbegavanje ukrštanja komunikacija i smanjenje kontakta i susreta prilikom korišćenja javnog prostora, ali i novu pandemijsku estetiku i identitet urbanog prostora. A significant topic of the need for a change in modes of communication in public facilities due to the requirement for spatial distancing at the time of the pandemic was identified. An interesting concept of an exoskeleton and newly designed multifunctional module offers a solution for linear movement, avoiding cross-communication and reducing contacts and encounters when using public space, offering a new pandemic aesthetic and urban space identity.

dr Jelena Ristić Trajković

16


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

17


18


19


20


21


22


23G-13: COVID BARIJERA COVID BARRIER Mina Jovanović Katarina Đurović

25


Filmski scenario distopičnog grada XXX veka u rukama arhitekture postaje zanimljiva prostorna instalacija. The film script for a XXX century dystopian city in the hands of architecture becomes an interesting spatial installation.

dr Ana Nikezić

Ulazni prostor u stan kao kontakt između polu-javnog i privatnog prostora ima poseban značaj u smislu zahteva za pojačanom higijenom u pandemijskim uslovima. Novi režimi ponašanja u pandemijskim uslovima prilikom ulaska u stan inspirisali su istraživanje novih materijala i elemenata u prostoru. Novoprojektovani element pored funkcionalnih, ima i veoma zanimljive ambijentalne potencijale. Entrance to an apartment as a contact between semi-public and private space is of particular importance in relation to the requirements for enhanced hygiene in pandemic conditions. New modes of behaviour when entering the apartment in these conditions inspired the exploration of new materials and elements in space. The newly designed element in addition to the functional, offers very exciting ambient features and potentials.

dr Jelena Ristić Trajković

26


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

27


28


29


30


G-16: POSTKORONA NOJFERT POSTCORONA NEUFERT Bojana Mijatov Sara Mučibabić Tijana Jovičić

31


Nova vrednost Pandemijske Distance „PanDist” stimuliše novi način promišljanja gramatike projektovanja, uvodeći neki novi poredak u sprezi čoveka i prostora. The new value of the Pandemic Distance “PanDist” stimulates a new way of rethinking design grammar, introducing some other yet new order in the relation between a human and space.

dr Ana Nikezić

Koje su ključne prostorne implikacije zahteva za društveno-prostornim distanciranjem usled pandemije i na koji način arhitektura i urbanizam mogu da daju potencijalni doprinos u generisanju rešenja i unapređenju uslova života pod ovim okolnostima? Kakva je priroda transformacije arhitektonskih objekata i urbanih prostora usled mera distanciranja, promenjenih relacija ličnog i zajedničkog prostora, i kulturološki usvojenih obrazaca ponašanja? Ovaj rad pokušava da ponudi odgovore na pitanje na koji način pandemija može da izmeni razumevanje i prostorno-programske koncepte urbanog i arhitektonskog prostora. What are the critical spatial implications of the socio-spatial distancing requirements in the time of the pandemic, and how can architecture and urbanism contribute to generating solutions and improving living conditions under these circumstances? What is the nature of the transformation of architectural buildings and urban spaces faced with new measures of distance, altered relationships between personal and collective space, and culturally adopted patterns of behavior? This project aims to provide answers to the question of how a pandemic can alter the understanding and change the spatial-programming concepts of urban and architectural space.

dr Jelena Ristić Trajković

32


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

33


34


35


36


37


38


G-18: RAD OD KUĆE U DOBA PANDEMIJE WORKING FROM HOME IN TIME OF A PANDEMIC Marija Matijević Katarina Jeremić Marina Marković Jovan Matović

39


Način na koji projektujemo „dom” uslovljen je kako fizičkim, tako i duševnim zdravljem. Promenjen odnos prema svakodnevnom uspostavlja i nove životne eko-niše. Iz korena se menja status privatno-javno, gde ono iz dihotomnog prelazi u domen hibridnog odnosa prema čoveku, korisniku i stanovniku. Both physical and mental health condition the way we design a “home”. Altered attitudes towards everyday life also influence the creation of new eco-niches. The status between private and public changes from the root, going from a dichotomous relationship to the hybrid relationship to humans, users and residents.

dr Ana Nikezić

Rad preispituje uticaj novih pandemijskih i post-pandemijskih životnih i radnih stilova na performativnost stambenog prostora kroz različite aspekte: odnos ličnog i zajedničkog prostora, zoniranje i opremu stambenog prostora, kvalitet stambenog okruženja za nesmetano funkcionisanje i interakciju različitih kategorija korisnika prilikom obavljanja rada i edukacije od kuće, nove prostorne koncepte za nove životne/radne obrasce, itd. Tema je veoma aktuelna sa aspekta novonastalih potreba za intenzivnom upotrebom informacionih i telekomunikacionih tehnologija i uticaja ove situacije na stambenu svakodnevicu, ambijentalnost, prostorno-programske obrasce i mogućnost stambenih prostora da odgovore na nove potrebe. Prihvatanje ovih obrazaca kao „novog normalnog“ svakako će imati uticaja na buduće koncepte arhitektonskog projektovanja stambenih prostora. The project questions the impact of a new pandemic and post-pandemic life and work styles on the performativity of living space through various aspects: the relationship between personal and common space, the zoning and equipment of living space, the quality of the living environment for the plane functioning and interaction of different categories of users when performing work and education activities from home, new spatial concepts for new life/work patterns, etc. The topic is very relevant regarding the emerging needs for intensive use of information and telecommunications technologies and the impact of these circumstances on everyday life, ambiance features, spatial-programming patterns, and the ability of housing space to respond to new needs. Accepting these patterns as a part of “new normality” will undoubtedly have an impact on future concepts of architectural design in housing.

dr Jelena Ristić Trajković

40


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


G-21: BALON INFRASTRUKTURA BALLOON INFRASTRUCTURE Isidora Brković Anđela Radulović Tatjana Konjikovac Emilija Jović Ana Jovanović

51


U ekstremnim okolnostima svakodnevice, nadolazeći novi životni stilovi neumitno se utiskuju u arhitekturu, podsećajući nas na zavodljivu igru dijalektike prostornih i društvenih praksi, koje se kroz arhitekturu građenog i življenog prostora neumorno uvek iznova susreću. In the extreme circumstances of everyday life, forthcoming lifestyles are immeasurably imprinted in architecture, reminding us of the seductive play of the dialectic of spatial and social practices, which are continuously and repeatedly encountered through the architecture of built and lived space.

dr Ana Nikezić

Rad istražuje potencijale arhitekture da odgovori na promenjene režime urbanog života u uslovima pandemije. Poseban doprinos ogleda se u preispitivanju mogućnosti da se istovremeno uključe različiti aspekti rešavanja problema i unapređenja performativnosti stambenih objekata (novi režimi dostave, zdravlja i biofilije) kroz slojevitu opnu objekta koja pored funkcionalnih, omogućava i unapređenje ekoloških i društvenih performansi objekata. The project explores the potential of architecture to respond to changing modes of urban life in a state of a pandemic. A unique contribution is made by examining the possibility of simultaneously integrating different aspects of problem-solving and improving the performance of residential buildings (new modes of delivery, health and biophilia) through a layered membrane that, in addition to functional, enables the improvement of environmental and social performances of buildings.

dr Jelena Ristić Trajković

52


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

53


54


55


56


57


58


59


TEMA 2 / TOPIC 2: ALTERNATIVNI REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA ALTERNATIVE MODES OF SPACE-USE grupa 02 : ADAPTACIJA PIJACE ZA VREME PANDEMIJE group 02 : MARKET ADAPTATION IN STATE OF A PANDEMIC grupa 08 : REORGANIZACIJA I TRANSFORMACIJA TRGOVINSKIH OBJEKATA group 08 : REORGANIZATION AND TRANSFORMATION OF TRADING FACCILITIES grupa 19 : POP-AP AMBULANTA group 19 : POP-UP INFIRMARY grupa 25 : ANGARŽMAN group 25 : ANGARZMAN grupa 34 : ŠOPING TRAKA group 34 : SHOPPING BELT

tutori / tutors: Aleksandra Milovanović, Aleksandra Đorđević, Miloš Kostić kritičari / critics: doc. dr Grozdana Šišović, doc. dr Milica Milojević, doc. dr Marija Milinković


G-02: ADAPTACIJA PIJACE ZA VREME PANDEMIJE MARKET ADAPTATION IN STATE OF A PANDEMIC Ana Šabanović Una Korica Lena Lojanica

61


Pijac je jedno od mesta gde su kontakti između prodavca i kupca neposredni i često lični. Imati svog čoveka na pijaci znači imati poverenje u kvalitet njegovih proizvoda i redovnim snabdevanjem negovati to poznanstvo. Zato, i u uslovima pandemije COVID19 na bazi poznanstva i poverenja, samoinicijativno je nastavljeno direktno snabdevanje na bazi ličnog poverenja. Prodavci tako „čuvaju“ svoje mušterije, a kupci se i dalje oslanjaju na dobra iskustva. Tako u Beogradu ovih dana za pojedine građane pijac funkcioniše i van objekta pijace. The market is one of the places where contacts between seller and buyer are direct and often personal. Having a man at the market means trusting the quality of his products and nurturing that acquaintance with regular supply. Therefore, even in the context of the COVID19 pandemic based on that acquaintance and trust, direct supply based on personal trust continued on its initiative. In that way, sellers “are keeping” their customers, and buyers continue to rely on good experiences. So, in the city of Belgrade these days, for many citizens, the market functions outside the market facility.

dr Milica Milojević

Osim toga što u središte pažnje postavlja mesta od vitalnog značaja za život u gradu, gradske pijace, kvalitet ovog rada je u pristupu prostornoj „reorganizaciji“. Racionalno, pažljivo osmišljenim strategijama pregrupisavanja, modifikacija, i prilagođavanja trenutnim, vanrednim uslovima korišćenja pijace, u radu se ispituje fleksibilnost postojećih prostora i društvenih praksi i mogućnost „elastičnih“ promena. Parametri trenutno preporučenih „mera zaštite“ su polazište za razmišljanje o problemu „društvene distanciranosti“, na mestima najintenzivnijeg društvenog kontakta. Besides focusing on places of vital importance for life in the city – the city markets, the quality of this work lies in the approach of spatial “reorganization”. Rationally and carefully designed through strategies of regrouping, modifying, and adapting to current, extraordinary conditions for the performance of markets, the project examines the flexibility of existing spaces and social practices and the possibility of “resilient” changes. The parameters of the currently recommended “measures of protection” are the starting point for rethinking the problem of “social distance” in places of the most intense social contact.

dr Marija Milinković

U sintezi prostorno-funkcionalne reorganizacije pijace i podrške kupcima i prodavcima kroz aktivno i ažurno informisanje, koncipirana je intervencija koja se bavi praktičnim pitanjima života tržnice ali se na angažovan način odnosi i prema njegovoj pozadini - opstanku proizvođača i pronalasku načina da kupac na bezbedan način dođe do proizvoda. In the synthesis of the spatial-functional market reorganization and providing support for buyers and sellers through current and up-to-date information, an intervention that addresses the practical issues of the market life was designed engagingly referring to its background - the survival of the manufacturer and finding ways for the buyer to arrive safely to the product.

dr Grozdana Šišović

62


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

63


64


6567


68


6971G-08: REORGANIZACIJA I TRANSFORMACIJA TRGOVINSKIH OBJEKATA REORGANIZATION AND TRANSFORMATION OF TRADING FACCILITIES Milica Ćoćić Danica Petrović Relja Petrović Rista Vasiljević

73


Ad-hok rešenje koje se drži na nivou reorganizacije prostora održavajući snabdevanje na željenom nivou. Prepakivanje i pregrupisanje rafova i artikala su redovne aktivnosti poslovođa marketa. Alternativa režimu korišćenja prostora ovde nije otvorena onako kako ekstremne okolnosti mogu da isprovociraju kritičko promišljanje pa izazovi arhitektonske struke ovako ostaju neprimetni. An ad-hoc solution that stays in the domain of space reorganization while maintaining supply at the desired level. Repacking and regrouping of shelves and items are regular activities of market managers. The critical thinking and alternative way of space-use haven’t been employed to the degree that extreme circumstances allow. Therefore, the challenges of the architectural profession remain unnoticed.

dr Milica Milojević

Da li bi dalji, studiozniji rad na dimenzionalnoj koordinaciji, koji je bio polazište za promišljanje novih uslova korišćenja postojećih prostora, uz uporednu analizu različitih tipologija, mogao da otvori šire i kompleksnije polje angažovanja arhitekata, u radikalno izmenjenim uslovima svakodnevice? Would a further, more studious work on dimensional coordination, which was a starting point for thinking about new conditions of use of existing spaces, with comparative analysis of different typologies, open a broader and more complex field of engagement of architects, in radically altered conditions of everyday life?

dr Marija Milinković

Još jedan rad koji otvara vrlo korisno i aktuelno pitanje poboljšanja sigurnosti i efikasnosti u svakodnevnom snabdevanju stanovništva osnovnim životnim namirnicama i čini se, demonstrira vrlo jasno da je zadatak arhitekata potrebno tražiti u domenu temeljnijeg preispitivanja tipologije hiper-marketa pre nego u njegovoj unutrašnjoj reorganizaciji. Čini se da u ovoj svima novoj situaciji, polumontažni objekti za efikasni obrt novca vape za bar delimičnom demontažom i ponovnim montiranjem - sadržaja i forme društvenih odnosa. Another work that raises an instrumental and relevant issue of improving safety and efficiency in the daily supply of groceries, while clearly demonstrating that the task of architects should be sought in the domain of a more thorough rethinking of the typology of hypermarkets rather than its internal reorganization. It seems that in this situation, which is new for all of us, semi-prefabricated facilities for efficient cash flow are crying out for at least partial disassembly and re-assembly - the content and form of social relationships.

dr Grozdana Šišović

74


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

75


76


77


78


79


80


G-19: POP-AP AMBULANTA POP-UP INFIRMARY Kristina Ćirović Milijana Živković Marko Gavrilović Ognjen Živković

81


Dostupnost zdravstvene pomoći u uslovima pandemije dodatno su otežane ili uskraćene stanovnicima u različitim krajevima Srbije. Potreba da se već urušenom zdravstvenom sistemu pruži pomoć, evidentna je. U ovom radu ispitivana je mogućnost sistemskog pristupa koji bi bio osetljiv na lokalne uslove. U rešenju Pop-ap ambulante primenjen je montažno demontažni, rastući, fleksibilan i mobilan sistem koji se instalira u javnom prostoru. Efekat Pop-ap ambulante nije samo dostupna pomoć stanovništvu, već prva pomoć lokalnim zdravstvenim ustanovama. The availability of health care in a state of a pandemic is further hampered or interdicted to residents in different parts of Serbia. The need to provide assistance to an already collapsed health care system is evident. This work examines the possibility of a systematic approach sensitive to local conditions. The solution of a Pop-up infirmary utilizes a prefabricated, growing, flexible, and mobile system installed in the public space. The effect of the Pop-up infirmary is not only perceivable in the availability of assistance to the population, but as well in providing first aid to local health care facilities.

dr Milica Milojević

Rad polazi od veoma konkretnog i aktuelnog problema, neravnomerne distribucije medicinskih ustanova i usluga, i predlaže konkretan i kompleksan odgovor arhitektonskim sredstvima: projekat sistema mobilnih i fleksibilnih jedinica, pop-ap ambulanti. Postavlja se pitanje na koji način bi dalja razrada, uz učešće eksperata iz drugih oblasti, odnosno postavka teme kao interdisciplinarnog zadatka, mogla da doprinese njenoj suštinskoj utemeljenosti u novoj realnosti? The project starts from a very particular and relevant problem - an uneven distribution of medical facilities and services while proposing a specific and complex response trough architectural means: a system of mobile and flexible units, popup infirmaries. The question that arises is how could further elaboration, with the participation of experts from other fields, or the setting of a topic as an interdisciplinary task, contribute to its essential foundation in the new reality?

dr Marija Milinković

Rad takođe odgovara i na prepoznati problem da se u uslovima pandemije „slika na terenu” u različitim sredinama menja iz dana u dan pa se samim tim javlja i potreba intenzivnije reakcije zdravstvenog sistema u akutnim novonastalim žarištima. Sistem je koncipiran kao prilagodljiv i potencijalno rastući. Bilo bi korisno razraditi ga kroz dalju optimizaciju dizajna, proizvodnje i transporta elemenata. The project also responds to the recognized problem that in the conditions of a pandemic “live from the spot” in different environments changes day by day. Therefore, the need for a more intensive reaction of the health system in acute emerging hotspots arises. The system is conceptualized as adaptable and potentially growing. It would be useful to elaborate it through further optimization of element design, production and transportation.

dr Grozdana Šišović

82


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

83


84


85


86


87G-25: ANGARŽMAN ANGARŽMAN Aleksandar Despotović Katarina Dragojlović Ivona Despotović Jovana Dragović Stevan Đekić Ana Drekić

89


Rad koji nas podseća da u našem društvu u uslovima pandemije postoji empatija prema drugom, prema onom ko je od mene više ugrožen. Empatija nije od pomoći ako se ne angažuje, kao što ni pružena pomoć nije dovoljna ako se krug siromaštva ne prekine. Nacrtana namera osciluje između plemenite želje da se marginalnim grupama pruži zaštita u uslovima pandemije i suprotne težnje da se njihovim lokalizovanjem tek dominantno stanovništvo zaštiti. Project that reminds us that in our society during the pandemic, there is empathy for the other, the one who is endangered more than me. Compassion is not helpful if it is not engaged, as the assistance provided is not sufficient if the cycle of poverty is not put to an end. The proposed intention oscillates between the noble desire to provide protection for marginal groups in time of a pandemic and the opposite tendency to localize these groups only in order to protect the dominant population.

dr Milica Milojević

U radu je jasno prepoznat značaj i neophodnost inicijativa društvene solidarnosti, kao vitalnog odgovora na otvaranje i produbljivanje egzistencijalnih problema velikog broja stanovnika u uslovima pandemije. Postavlja se pitanje u kojoj meri predložena adaptacija otvorene garaže obezbeđuje adekvatne uslove za aktivnosti koje se odnose na doniranje i redistribuciju hrane, odeće i sredstava za higijenu? Osmišljen kao „hitna intervencija“, koja ne ulazi dublje u karakter društvenih odnosa koje reguliše prostornom organizacijom, ovaj predlog probleme čini, ne toliko rešivim, koliko vidljivim. The project clearly recognizes the importance and necessity of social solidarity initiatives as a vital response to opening and deepening the existential problems of a large population in the state of pandemic. The question that arises is to what extent does the proposed adaptation of open air parking garage provide adequate conditions for activities related to the donation and redistribution of food, clothing, and hygiene products? Designed as an “emergency intervention” which does not go deeper into the character of social relations regulated by the spatial organization, this proposal makes the problems, not so much solvable, as visible.

dr Marija Milinković

Ideja da se kapaciteti javnih montažnih garaža iskoriste kao prostor za prikupljanje i distribuciju pomoći u uslovima pandemije, vredna je inicijativa aktiviranja javnog prostora za realizaciju preko potrebnih humanitarnih akcija. Sam projektantski rad na prostorno-programskoj razradi ideje trebalo bi intenzivno da uključi i teme komfora, efikasnosti, pristupačnosti i prilagodljivosti sistema potrebama korisnika pripadnicima ranjivih grupa i volonterima koliko i donatorima. The idea of using the capacity of prefabricated public garages as a space to collect and distribute assistance in a state of a pandemic is a valuable initiative that activates public spaces for the realization of necessary humanitarian actions. The very design on the level of spatial-programming should intensively include topics of comfort, efficiency, accessibility, and adaptability of the system to the users’ needs – members of vulnerable groups, volunteers, and donors as well.

dr Grozdana Šišović

90


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

91939597G-34: ŠOPING TRAKA SHOPPING BELT Milica Bjelić Anđela Stojanović Ana Arsenović Milana Tokić

99


„Кao na pokretnoj traci“ izraz je koji opisuje efikasnu, serijsku, masovnu produkciju predmeta, optimizovano, sračunato, u standardu. Na aerodromima pokretne trake daju ubrzanje putnicima koji žure da savladaju velike distance terminala za kraće vreme. Кao pasivan predmet, čovek na traci u marketu je bez uticaja na brzinu svog kretanja ili zadržavanja, bez mogućnosti vraćanja ili izlaska sa trake, izolovan „za njegovo dobro“. Kao što se na kasi ređaju izabrani proizvodi, a između robe dva kupca postavlja graničnik tako je ovde čovek postavljen na traku, paravanima odvojen od „opasnog“ suseda, pasivan i sapet u nepodnošljivoj lakoći šopinga u uslovima pandemije. “Like on an assembly line” is a term that describes the efficient, serial, mass production of objects, optimized, calculated, in the standard. At airports, conveyors give acceleration to passengers who are in a hurry to master long-distance terminals in a short time. As a passive object, a person on the market lane is unaffected by the speed of their movement or retention, without the ability to return or getting off the conveyor, isolated “for his own good.” Just as selected goods are handled at the checkout counter, and a border is placed between the products of two customers, a person is here placed on a lane separated from the “dangerous” neighbor, passive and bound in the unbearable ease of shopping in a state of a pandemic.

dr Milica Milojević

Polazna pretpostavka, da se alternativnom upotrebom poznatih tehničkih rešenja, svakodnevna potreba nabavke životnih namirnica u velikim gradovima može učiniti bržom i efikasnijom, dovedena je do apsurda. Rad upozorava na zamke koje stoje iza limitiranih projektantskih ciljeva i nedostatka šire slike postojećih društvenih prilika, Кrležinim rečima „poprilično nepriličnih“. The starting assumption that through alternative use of well-known technical solutions, the everyday necessity of goods supply in big cities can be made faster and more efficient, has been brought to the absurd. The project points to the pitfalls behind limited design goals and the lack of a broader picture of existing social opportunities that are in Krleža’s words “rather indecent”.

dr Marija Milinković

Postavlja se pitanje da li je moguće promeniti polazište, „obrnuti” sistem, „izvrnuti” arhitektonsku tipologiju objekata na kojima se interveniše, pa tehniku upotrebiti na način da radi za nas, ali tako da se naše prisustvo izostavi. Uz tako ambiciozne investicije u automatizaciju, pričekali bismo radije na isporuku robe negde u zelenilu i na svežem vazduhu, možda na ozelenjenom krovu iznad ove neumorno uposlene mašine. The question is whether it is possible to change the starting point, to “invert” the system, to “turn upside down” the architectural typology of the buildings on which intervention is made, and to use the technology in a way that works for us, but yet in a way that leaves out our presence as well. With such ambitious investments in automation, we would rather wait for the delivery of goods somewhere in the greenery and on the fresh air, perhaps on a green roof above this tirelessly employed machine.

dr Grozdana Šišović

100


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

101103


104


105


106


107


108


109


TEMA 3 / TOPIC 3: URBANI MOBILIJAR I JAVNI PROSTORI URBAN EQUIPMENT AND PUBLIC SPACES grupa 04 : RAZDVOJENI ZAJEDNO group 04 : TOGETHER APART grupa 07 : FEŠTA, IGRAONICA, SEDELJKA group 07 : CELEBRATION, PLAYROOM, PARTY grupa 22 : SUIREN_OTVORENO-OTVOREN PROSTOR group 22 : SUIREN_OPEN-OPEN SPACE grupa 24 : VAN(REDNA) REGATA group 22 : EMERGENCY REGATTA grupa 30 : #OSTANINA(SVOM)POLJU group 30 : #STAYONYOURSIDE

tutori / tutors: Aleksandra Đorđević, Ana Zorić, Jovana Bugarski kritičari / critics: v.prof. dr Ksenija Lalović, v.prof. Vesna Cagić Milošević, v.prof. Igor Rajković


G-04: RAZDVOJENI ZAJEDNO TOGETHER APART Mina Marković Aleksa Lukić

111


I uobičajeno prisutan mobilijar za sedenje na otvorenom ali dizajniran tako da obezbedi socijalnu interakciju korisnika uz istovremenu fizičku distancu. Univerzalan karakter dizajna prijemčiv za različite ambijente značajan su kvalitet ovog rada. A commonly used outdoor seating equipment yet designed to stimulate social interaction for users while providing physical distance. The universal character of the design is receptive to different environments and thus present a significant quality of this work.

Vesna Cagić Milošević

Rešenje podcrtava značaj bliskosti za opstanak ljuskog bića i traga za mogućnostima njegove realizacije u uslovima fizičkog distanciranja. Provocira na promišljanje kako biti odvojen a imati punu komunikaciju u kojoj osim reči pogled, pokret, približavanje i udaljavanje imaju značaj. The solution underlines the importance of closeness for the survival of human beings and quests for the possibilities of its realization under conditions of physical distance. It provokes thinking about being separate and yet having full communication in which apart from the words, the view, movement, approaching, and keeping distance are of great importance.

dr Ksenija Lalović

Prepoznavanje i podcrtavanje termina SOCIJALNO DISTANCIRANJE i psiholoških posledica koje se javljaju u vidu osećaja otuđenosti, gubitka motivacije, monotonije, nedostatka interakcije i samoće, čine polazni osnov za istraživanje mogućnosti umanjenja posledica koje će se tek osetiti i istraživati nakon prolaska pandemije koja nas je zadesila. Ponuđena rešenja koje odlikuje pozitivan, racionalan i realan ton, omogućavaju socijalnu interakciju uz umanjenje fizičke distance, čime se psihološke posledice redukuju, a samim tim i vreme koje se provodi u izolaciji čini lakšim. Recognizing and underlining the term of SOCIAL DISTANCE and the psychological consequences that occur in the form of feelings of alienation, loss of motivation, monotony, lack of interaction and loneliness, is the starting point for exploring the possibilities of reducing the effects that will only be felt and studied after the pandemic which have caught us. The solutions that were offered in a positive, rational and realistic tone, allow social interaction while reducing physical distance and the psychological consequences, thus making the time spent in isolation easier.

Igor Rajković

112


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123G-07: FEŠTA, IGRAONICA, SEDELJKA CELEBRATION, PLAYROOM, PARTY Emilija Petrinjac Katarina Dankov Mirjana Novaković Nevena Nikolić Đorđe Petković

125


Koncept prostora za inače uobičajeni društveni događaj – žurku, uz implementaciju za pomenuti događaj karakterističnog narativa i obezbeđenje uslova za socijalnu interakciju uz poštovanje mera fizičkog distanciranja, primaran su i značajan kvalitet ovog rada. Transformabilnost i primenjivost za raznovrsne druge aktivnosti, čine poseban potencijal rešenja. The concept of space for an otherwise ordinary social event - a party, trough implementation for the event mentioned above of a specific narrative and the provision of conditions for social interaction with respect to measures of physical distancing is the primary quality of this work. Transformability and applicability to a variety of other activities are the particular potential of the solution.

Vesna Cagić Milošević

Izuzetno zanimljiv i značajan koncept budućih održivih gradova. Koristi „igru/ples“ kao individualno/ grupni čin slobode i isceljenja. Nudi rešenje za ko-kreaciju prostora u kome se ove esencijalne ljudske potrebe mogu zadovoljiti čak i u kontekstu potrebe za ekstremnom fizičkom distancom. An exciting and significant concept for future sustainable cities. It uses “game/dance” as an individual/group act of freedom and healing. It offers a solution to co-create a space where these essential human needs can be met even in the context of the extreme physical distance requirements.

dr Ksenija Lalović

Igra, koja je u nas duboko usađena od detinjstva, a živom biću čini živim osećanjem slobode i sreće koju ona nosi sobom, u trenutku je uskraćena silom koju pandemija nosi i realnošću koja je neizvesna. Ponuđeno rešenje daje mogućnost, da grubo presečena veza može biti prevaziđena ili ponovo uspostavljena jednostavnim montažno-demontažnim poligonom, koji je sam po sebi igra, a u vremenu korišćenja – njen integralni deo, poštujući sve preporučene mere za sprečavanje širenja virusa. The game, which has been deeply ingrained in us since our childhood, gives a human being an alive sense of the freedom and happiness and it is embedded in its very sense, momentarily hindered by the force that the pandemic brings and the uncertainty of the reality. The offered solution gives the possibility to overcome or re-establish the roughly severed connections by a simple mounting and dismantling polygon, which is itself a game, and at the time of use - its integral part, respecting all the recommended measures to prevent the spread of the virus.

Igor Rajković

126


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

127


128


129


130


131


132


133


134


135137139


140


G-22: SUIREN_OTVORENO OTVORENI PROSTOR SUIREN_OPEN-OPEN SPACE Ivana Krsmanović Andrea Đorđević Miona Radenković

141


Jednostavno rešenje urbanog mobilijara – individualni radni prostor na otvorenom. Aktuelnost teme u savremenim uslovima „nomadskog“ života i rada i dizajn prijemčiv za različite ambijente, razvojni su potencijal ovog rada. A simple solution to urban equipment – a personal outdoor working space. The relevance of the topic in contemporary conditions of the “nomadic” way of life and work and the design receptive to different environments is the developing potential of this work.

Vesna Cagić Milošević

Zanimljiv i utilitaran pogled na izazov zajedničkog rada u uslovima potrebe fizičkog distanciranja. Istražuje mogućnosti stvaranja uslova zajednički rad i bivanje u javnom prostoru kroz inovaciju urbane opreme uz pomoć savremenih tehnologija i pristupa dizajnu „po meri“ potrebe korisnika. An exciting and practical look at the challenges of teamwork under conditions of physical distancing. It explores the possibilities of creating the conditions for outdoor teamwork through the innovation of urban equipment with the help of contemporary technologies and user-friendly design approach.

dr Ksenija Lalović

Rad predstavlja bitan činilac održavanja ritma savremenog društva, a odsustvo radnog mesta i atmosfere koju ono nosi, dovodi do umanjenja želje za radom, produktivnosti i postizanja određenih ciljeva, koji čoveka u vremenu pandemije čini nezadovoljnim. Prepoznavanje ovih činjenica, kao i potencijalnih pozicija u prostoru i elemenata koji produktivan rad čine mogućim, daju mogućnost da se osećaj nezadovoljstva i gubitka svakodnevnog ritma ublaži u granicama novo uspostavljenih pravila ponašanja. The project presents an essential factor for maintaining the rhythm of contemporary society. At the same time, the absence of a workplace and the atmosphere it carries reduces the desire to work, productivity, and achievement of specific goals, which makes a person unhappy in a state of a pandemic. Recognition of these facts, the potential distribution in space and the elements that make productive work possible can alleviate the sense of dissatisfaction and loss of daily rhythm within the limits of the newly established rules of behavior.

Igor Rajković

142


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

143


144


145147G-24: VAN(REDNA) REGATA EMERGENCY REGATTA Boris Martić Dragana Zorić Nina Krčum Olga Andrić

149


Kompleksnost predloženog rešenja afirmiše mogućnost implementacije više atraktivnih tema u zoni rečnog priobalja u domenu javnog korišćenja. Prilagodljivost koncepta za različite zone obale u predloženoj ili drugačijoj kombinaciji sadržaja i aktivnosti, kako u aktuelnim tako i u uobičajenim uslovima, dodatni je potencijal ovog rada. The complexity of the suggested solution gives affirmation to the possibilities of implementing several attractive topics in the riverside zone in the domain of public use. Concept's adaptability to different coastal zones in a proposed or different combination of contents and activities is an additional potential of this work, both under current and usual conditions.

Vesna Cagić Milošević

Provokativna i inspirativna ideja koja iznova podseća da postoji neotkrivena mogućnost ili urbani sloj koji nismo do sada uključili u punom kapacitetu. Rešenje koje u svakoj situaciji omogućava bivanje sa sobom i prirodom, a ipak zajedno i interaktivno u celini. A provocative and inspiring idea that again reminds us that there is an undiscovered possibility or urban layer that we have not used in its full capacity so far. A solution that allows you to be with yourself and with nature in every situation, yet together and interactively as a whole.

dr Ksenija Lalović

Boravak na otvorenom, jedna od osnovnih fizičkih i psihičkih potreba čoveka, dodatno je pojačana u vreme koje od nas traži da se samoizolujemo i fizički distanciramo od drugih. Prepoznavanje potencijala otvorenih prostora uz vodenu površinu i na njoj, kao i mogućnost sigurnog boravka u atmosferi koja blagotvorno deluje na čoveka, uz intervenciju koja menja dosadašnje potencijale i način korišćenja priobalja, svakako doprinosi lakšem i čovekomernijem prevazilaženju okolnosti u kojima se nalazimo. Being outdoors, as one of the fundamental physical and mental needs of a human, has been further enhanced at a time that requires us to self-isolate and physically distance ourselves from others. Recognizing the potential of open spaces adjacent to and on the water surface, as well as the possibility to be safe and stay in an places that have a beneficial effect on humans, with an intervention that changes the current potentials and the way of using the coast, positively contributes to the easier and more humane overcoming of the circumstances in which we are.

Igor Rajković

150


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

151


152


153


154


155


156


157


158


G-30: #OSTANINA(SVOM)POLJU #STAYONYOURSIDE Jasmina Baba-Milkić Milica Božović Tamara Nikolić Jelena Šćekić

159


Iako nastalo sa ciljem da zadovolji potrebu za „pokretom, suncem i svežim vazduhom“ u uslovima pandemije, predloženo rešenje nudi suptilnu afirmaciju inače neiskorišćenog i suštinski nekorisnog prostora „urbanih pukotina“, što je posebno vredan potencijal ovog rada. Koncept i dizajn daju mogućnost dugoročne upotrebljivosti i u „redovnim“ uslovima bez dodatnih intervencija. Although created to meet the need for “movement, sun, and fresh air” in a state of a pandemic, the proposed solution offers a subtle affirmation of the otherwise unused and mostly useless space of “urban fissures”, which is an extreme value of this work. The concept and design give the possibility of long-term usability even in “regular” conditions without additional interventions.

Vesna Cagić Milošević

Jednostavno, a tako sadržajno i višestruko utilitarno rešenje. Lebdenje i ljuljanje kao pozicija povratka u „unutrašnje dete“ i mesto sa koga je sve moguće, sa koga se i „neupotrebljivi“ gradski prostori pretvaraju u mesta zajedničke unutrašnje avanture. A simple solution yet rich in its content and multi-practical dimension. Hovering and swinging as a position of return to the “inner child” and a place from which everything is possible, from which even “useless” city spaces are transformed into areas of shared inner adventure.

dr Ksenija Lalović

Zapušteni i nepromišljeni prostori, čije se mogućnosti prepoznaju u trenutku kada vremena za postavljanje pitanja ima i više nego što je potrebno, predstavljaju beskonačnu inspiraciju koju je potrebno iskoristiti svrsishodno. Rešenja koja su ponuđena, korišćenjem potrebe za opuštanjem na najjednostavniji način – ljuljanjem, prepoznate problematične pozicije pretvaraju u nove urbane markere koji uz minimalno ulaganje mogu pružiti mnogo, a benefit za vreme i nakon pandemije postaje neprocenljiv. Neglected and ill-considered spaces, whose possibilities are recognized at an occasion when there is more time to ask questions, are an endless inspiration that needs to be used purposefully. Suggested solutions use the need for relaxation in its simplest way – by swinging. In that way, problematic positions are transformed into new urban markers that, with minimal investment, can provide very much, while the benefits during and after a state of a pandemic become invaluable.

Igor Rajković

160


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


TEMA 4 / TOPIC 4: DIZAJN ZAŠTITNE OPREME - PROTOTIPI DESIGN OF PROTECTIVE EQUIPMENT - PROTOTYPES grupa 05 : MULTIFUNKCIONALNI KOMPLET ZA DEZINFEKCIJU group 05 : MULTIFUNCTIONAL DISINFECTION KIT grupa 31 : COVID KAPUT group 31 : COVIDCOAT grupa 32 : REDEFINISANJE DISTANCE group 32 : REDEFININING DISTANCE grupa 33 : UTOPIJA ZA PONETI group 33 : UTOPIA TO GO

tutori / tutors: Dejan Todorović, Neda Sokolović, Andrej Josifovski kritičari / critics: v.prof. Nebojša Fotirić, doc. dr Milena Kordić


G-05: MULTIFUNKCIONALNI KOMPLET ZA DEZINFEKCIJU MULTIFUNCTIONAL DISINFECTION KIT Anja Nedeljković Natalija Živadinović

173


Unapređena verzija putničkog kompleta transformisanog u formu koja se može koristiti svakodnevno. Oblik i način pričvršćivanja prilagođeni su različitim korisnicima i situacijama. An upgraded version of a travel kit transformed into an object that can be used on a daily bases. The shape and method of attachment are tailored to different users and situations.

Nebojša Fotirić

Komplet alata koji omogućava dezinfekciju i neophodnu zaštitu u svakom trenutku na svakom mestu – novi lični omiljeni predmet poput mobilnog telefona.

A toolkit that provides disinfection and the necessary protection at all times at any place - a new favorite personal item such as a cell phone.

dr Milena Kordić

174


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

175


176


177


178


179


180


G-31: COVID KAPUT COVIDCOAT Ana Marković Sandra Marković Natalija Radovanović

181


Smeo dizajnerski poduhvat, koji pre svega simboliše fizičko distanciranje ljudi. Moguće je primenjivati ga i nakon specifične situacije. Uočava se i mogućnost primene kod različitih grupacija korisnika varijacijom na temu dezena. A bold design endeavor, which above all symbolizes the physical distance of people. It is possible to apply it even after a specific situation. There is also a possibility to be used by various groups of users by variation on a theme.

Nebojša Fotirić

Druga vrsta predmeta dizajna bez koje nećemo „želeti“ da budemo u budućnosti je zaštitna odeća koja omogućava i fizičku distancu. Estetika linije kabanica – distancera kao novo polje za identifikaciju pojedinaca i društvenih grupa.

Another type of design item without which we wouldn’t “want” to be in the future is protective clothing that also allows physical distancing. The aesthetics of the raincoat line – distancers as a new field for individuals and social groups self identification.

dr Milena Kordić

182


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

183

G-32: REDEFINISANJE DISTANCE REDEFINING DISTANCE Tatjana Argakijev Anđelija Ćurčić Nina Stevović

191


Proizvod koji omogućava simboličko distanciranje tokom nastave, uz upotrebu recikliranog tekstila. Jasan je i stav autora o potencijalima korišćenja i nakon prestanka pandemijske opasnosti. A product that allows symbolic distancing during the teaching process, with the use of recycled textiles. The authors’ attitude about potential use even after the end of the pandemic is extremely clear.

Nebojša Fotirić

Svest o potrebi za cirkularnim dizajnom primenjena na prostorima za rad (npr. studenata na fakultetu) obezbeđuje pojačanu izolaciju radnih mesta, uključuje upotrebu otpadnog tekstila ili tekstila koji je završio prvi ciklus upotrebe. Awareness of the need for circular design applied in workspaces (e.g. students at the university) provides increased isolation of workplaces, including the use of waste textiles or textiles that have completed the first cycle of use.

dr Milena Kordić

192


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


G-33: UTOPIJA ZA PONETI UTOPIA TO GO Ana Vojinović Tamara Koneska

203


Interesantan dizajnerski poduhvat koji fizičko i socijalno distanciranje od okruženja transformiše na univerzalni nivo. An exciting design endeavor that brings the physical and social distancing from the surrounding to the universal level.

Nebojša Fotirić

Ako poželimo da regeneracija nadvlada zaštitu, možda sebi obezbedimo kapsulu „utopija za poneti“, koja osim dodatnog kiseonika i aromatičnih ulja nudi i UV zaštitu u okviru svoje prenosive mikroklimatizovane pneumatske ćelije.

If we wish for regeneration to override the protection, we may provide ourselves with a “utopia to go” capsule, which, in addition to additional oxygen and aromatic oils, also offers UV protection within its portable microclimate pneumatic cell.

dr Milena Kordić

204


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

205


206


207


208


209


210


211213


214


215


TEMA 5 / TOPIC 5: PROMENJENA SVAKODNEVICA ALTERED EVERYDAY LIFE grupa 06 : PARAZIT-TERASA group 06 : PARASITTERRACE grupa 17 : PROZOR U SVET group 17 : A WINDOW ON THE WORLD grupa 20 : PROMIŠLJANJE DISTANCE group 17 : RETHINKING DISTANCE grupa 29 : CORONA PRIMERI PROŠIRENOG STANOVANJA group 29 : CORONA CASES FOR EXTENDED LIVING grupa 28 : KOMUNIKACIJA – REKREACIJA group 28 : COMMUNICATION – RECREATION

tutori / tutors: Jovana Bugarski, Ana Zorić, dr Mladen Pešić kritičari / critics: v.prof. dr Nataša Ćuković Ignjatović, doc. dr Ivana Rakonjac, doc. dr Pavle Stamenović


G-06: PARAZIT-TERASA PARASITERRACE Sandra Ojdanić Isidora Nikolić

217


„Naše malo može biti mnogo onima koji nemaju ni malo” – lepo je primetio Duško Radović, ali i grupa studenata koja je osetila kako relativno malom intervencijom možemo napraviti veliki kvalitativni pomak u skučenim stambenim prostorima. Predloženo rešenje, iako skromnog prostornog okvira, pruža korisnicima dragocenu mogućnost boravka na otvorenom prostoru u uslovima brojnih ograničenja koja na trenutke prete i duhu i telu, obezbeđujući nešto što je u tom trenutku neizmerno vredno, poželjno, prijatno, ugodno i zdravo. “Our little can be a lot to those who have nothing” - remarked by Dusko Radovic, but also by a group of students who felt that with a relatively small intervention, we could make a significant qualitative shift in the limited living space. The proposed solution, albeit of a modest space, provides users with the valuable opportunity to stay outdoors in the face of numerous constraints that threaten both mind and body at a moment’s notice, providing something that is at that moment immensely valuable, desirable, comfortable, cosy and healthy.

dr Nataša Ćuković Ignjatović

Kapacitet projekta oslikan je kroz definisanje industrijskog proizvoda koji nudi brzo i jednostavno rešenje ekstenzije stambenog prostora u vidu lakomontažne terase. Parasiterrace specifičnost ostvaruje kroz aspekte moguće serijske proizvodnje, kompaktnosti pakovanja, samim tim i pojednostavljenog transporta (dostava), zatim i samostalne montaže od strane korisnika. The capacity of the project is reflected in the definition of an industrial product that offers a quick and easy solution of the living space extensions in the form of a quickly assembled terrace. Parasitterrace achieves uniqueness through aspects of possible serial production, compact packaging, and therefore simplified transport setup (delivery), and individual installation by the end-user.

dr Ivana Rakonjac

Može se reći da pitanje adaptivnosti prema izmenjenim okolnostima zauzima ključno mesto u ovom radu. Shodno tome, težište ovog rešenja je ispitivanje mogućnosti da pojedinac brzo (pravovremeno) i samostalno (DIY) reaguje u odnosu na lični prostor stanovanja. Ovo rešenje treba razmatrati kao dizajn proizvoda kojim se može nadograditi prozorsko okno, a time i unaprediti prostor stanovanja. It can be said that the issue of adaptability to altered circumstances occupies a key place in this project. Accordingly, the focus of this solution is to examine the ability of an individual to respond quickly (timely) and independently (DIY) in relation to their personal space of residence. This solution should be considered as an product design which can be used to upgrade a window, and thus improve the living space.

dr Pavle Stamenović

218


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

219


220


221


222


223


224


225


226


G-17: PROZOR U SVET A WINDOW ON THE WORLD Anja Popović Aleksandra Ljubičić Luka Rajšić Jelena Leković Nikolina Rašović Nikola Prostran Olja Radovanović

227


Prinuđeni da u stanu provodimo i ono vreme koje bismo inače proveli napolju, na svežem vazduhu, u parku ili u prirodi, svoj dom na trenutke počinjemo da percipiramo kao kavez u kojem smo zatvoreni protiv svoje volje. Pokušaj da se od „kaveza” napravi „saksija”, novi prostorni okvir koji će nam omogućiti i da upijemo malo sunca, da ipak „bujamo” i da deo svoje svakodnevne rutine provedemo u neposrednijem kontaktu sa svojim okruženjem, rezultovao je konceptom koji se dalje može razvijati u nove projektantske strategije primerene izmenjenim okvirima stanovanja. Since we are forced to spend the time in the apartment that we would otherwise spend outside in the fresh air, in the park or nature, for a moment, we begin to perceive our home as a cage in which we are locked up against our will. The attempt to make a “cage” a “pot”, a new spatial framework that will allow us to soak up some sun, to still “flourish” and to spend part of our daily routine in direct contact with our environment, has resulted in a concept that could be further developed into new design strategies appropriate to revised housing limits.

dr Nataša Ćuković Ignjatović

Intervencija daje mogućnost formiranja ekstenzije unutrašnjeg prostora u vidu staklene bašte koja dozvoljava boravak u (stvorenoj) prirodi u svim godišnjim dobima. Remodelovanje elementa konvencionalnog prozora – površina postaje volumen, izolaciju transformiše povećanjem fleksibilnosti granice koja definiše prostore različitih nivoa dostupnosti. The intervention gives the possibility of creating an extension of the interior space in the form of a greenhouse that allows to stay in (created) nature at all seasons. Remodeling of a conventional element of the window - the surface becomes volume, isolation is transformed through the increase of the flexibility of the boundary that defines spaces of different levels of accessibility.

dr Ivana Rakonjac

Prefabrikovani modularni element žardinjere ima za cilj da stanarima omogući direktan kontakt sa vegetacijom, kako vizuelni tako i taktilni. Kapacitet ovog rešenja ogleda se u mogućnosti implementacije novih preporuka za projektovanje stambenih objekata u kontekstu novih okolnosti preporučenog društvenog distanciranja i izolacije. The prefabricated modular element of the flower pots is intended to give inhabitants direct contact with vegetation, both visual and tactile. The capacity of this solution is reflected in the ability to implement new housing design recommendations in the context of new circumstances of recommended social distance and isolation.

dr Pavle Stamenović

228


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

229


230
G-20: PROMIŠLJANJE DISTANCE RETHINKING DISTANCE Mina Jeremić Una Obradović Đorđe Ćebić

233


Slobodni prostori unutar gradskog bloka oduvek su bili prostori druženja, kontakta, komunikacije, poligon razonode za sve uzraste. Obezbeđivanje prostorne distance i fizičkih barijera u prostoru socijalizacije, komunikacije i rekreacije je neobičan izazov na koji je ponuđen odgovor generisan kao sistemski pristup primenjen na konkretnom stambenom bloku u centralnoj gradskoj zoni, gde je ovaj tip prostora neophodan svim starosnim grupama. The open spaces within the city block have always been spaces for socialization, contact, communication, entertainment grounds for all generations. Providing spatial distance and physical barriers in the area of socialization, communication, and recreation is an unusual challenge, to which offered response was generated as a systematic approach applied on a particular housing block in the central city area, where this type of space is necessary for all age groups.

dr Nataša Ćuković Ignjatović

Promišljanje fizičkih distanci kroz ukidanje socijalne distance je osnovni kvalitet rešenja. Formiranje novih prostornih relacija razmatranjem morfologije terena u okviru otvorenog javnog prostora omogućava ostvarivanje društvenih kontakata bez rizika izlaganju infekciji i uz poštovanje mera bezbednosti.

Thinking about physical distances by eliminating social distance is an essential quality of this solution. The formation of new spatial relationships by considering the morphology of the terrain within an open public space enables the establishment of social contacts without the risk of infection and with respect to protection measures.

dr Ivana Rakonjac

Ovo rešenje otvara diskusiju za preispitivanje pojma kolektiviteta u kontekstu korišćenja otvorenih javnih prostora. Naime, otvoreni, rekreativni prostor susedstva jeste i dalje javni, ali je korišćenje individualno. This solution opens up a discussion about re-examination of the notion of collectivity in the context of the use of open public spaces. Namely, the open, recreational space of the neighborhood is still public, but the use is individual.

dr Pavle Stamenović

234


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

235


236


237


238


G-29: CORONA PRIMERI PROŠIRENOG STANOVANJA CORONA CASES FOR EXTENDED LIVING Marija Andrić Slađana Aničić Milena Arsić

239


Kako arhitektura može da nam ponudi „extended living”? – Možda je „extended living space” najdirektniji i najkonkretniji mogući odgovor arhitekte. Sveži, dinamični, otvoreni sistem koji predlaže grupa studenata podseća nas na to koliko raznovrsnih dobrobiti možemo generisati jednostavnim ali promišljenim delanjem i da rešenje postoji čak i u veoma nepovoljnim okolnostima – zdravstvenim i prostornim neraskidivo povezanim. How can architecture offer us “extended living”? - Perhaps “extended living space” is the architect’s most direct and specific response. The fresh, dynamic, open system suggested by a group of students is reminiscent of how many different benefits we can generate by thoughtful but straightforward actions, and that there is a solution even in very unfavorable circumstances - health and spatial inextricably linked.

dr Nataša Ćuković Ignjatović

Rešenje razmatra temu efemernog u arhitekturi nudeći mogućnost uticaja korisnika na personalizaciju prostora i ostvarivanje željenog nivoa komfora. Predlog strukture definisan je kroz jasan sistem (egzoskelet) koji dozvoljava fleksibilnost u izbora ponuđenih elemenata čime se formira jedinstvena ekstenzija stambenog prostora. The solution addresses the theme of the ephemeral in architecture, offering the ability to influence users to personalize space and achieve the desired level of comfort. The proposal of the structure is defined through a clear system (exoskeleton) that allows flexibility in the choice of the offered elements, thus forming a unique extension of the living space.

dr Ivana Rakonjac

Koncepcijski, egzoskelet koji služi kao dodatak – appendix na artikulaciju postojeće fasadne ravni tumači se kao novi, strukturalni, generički okvir koji omogućava pojedinačne programske intervencije. Paleta materijala i dodataka ovaj predlog čini arhitektonski artikulisanim u odnosu na varijabilna svojstva pojedinačnih elementa opreme. Conceptually, an exoskeleton that serves as an appendix to the articulation of an existing façade plane is interpreted as a new, structural, generic framework that enables individual programming interventions. The range of materials and accessories makes this proposal architecturally articulate with respect to the variability of properties of the individual equipment elements.

dr Pavle Stamenović

240


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

241


242


243


244


245


246


247G-28: KOMUNIKACIJA - REKREACIJA COMMUNICATION - RECREATION Tatjana Gavrilović

249


Suočeni sa ograničenjima kretanja van stambenog prostora, preispitujemo neplanirane potencijale stambenih zgrada. Gde i kako možemo dobiti „poligon”, prostorni i funkcionalni okvir za zadovoljenje svojih potreba koje ranije nisu bile vezane za stambeni prostor? Rekreacija, igra, slobodne aktivnosti, pa i rad, sada se prenose u stambene zgrade. Da li bi trebalo da se podsetimo Korbizjeovog unité d’habitation i da ponudimo neki novi koncept za novi vek i nove izazove? Faced with restrictions on movement outside the dwelling, we are reviewing the unplanned potentials of residential buildings. Where and how can we obtain a “polygon”, a spatial and functional framework for meeting our needs that were not previously related to housing? Recreation, play, leisure activities, and even work are now being transferred to residential buildings. Should we be reminded of Corbusier’s Unité d’habitation and offer a new concept for a new century and new challenges?

dr Nataša Ćuković Ignjatović

Predlog nudi veoma racionalno i (brzo) izvodljivo rešenje aktivacije neiskorišćenih krovova blokova Novog Beograda sa ciljem ostvarivanja prostora interakcije u okviru susedstva uz postizanje definisanih distanci koje predstavljaju novu normalnost svakodnevnog života. The proposal offers a very rational and (quick) feasible solution to activate the unused roofs of the New Belgrade blocks, intending to create a space of interaction within the neighborhood while achieving defined distances that represent the new normality of daily life.

dr Ivana Rakonjac

Ovo rešenje uvažava zajedničke prostore stambenih objekata kao resurs za preispitivanje potencijala novih korišćenja, sa posebnim težištem na pitanju programskog kapaciteta ravnih krovova.

This solution recognizes the shared spaces of residential buildings as a resource for questioning the potential of new uses, with particular emphasis on the programming capacity of flat roofs.

dr Pavle Stamenović

250


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

251


252TEMA 6 / TOPIC 6: MODELI SMEŠTAJNOG PROSTORA NAJUGROŽENIJIH GRUPA ACCOMODATION MODELS FOR THE MOST VULNERABLE GROUPS grupa 09 : PROMIŠLJANJE PROSTORA DOMOVA ZA STARE group 09 : RETHINKING SPACES OF RETIREMENT HOMES grupa 10 : (NE)PRIJATNOSTI PANDEMIJE group 10 : PANDEMIC (DIS)COMFORT grupa 11 : RE:VITALIZE - SLUČAJ VOJVOĐANSKOG SELA group 11 : RE:VITALIZE - THE CASE OF VILLAGE IN VOJVODINA grupa 23 : ZRAK group 23 : THE RAY grupa 12 : SNAGA I SVETLOST ZA SMEŠTAJ BESKUĆNIKA group 12 : SNAGA & SVETLOST FOR ACCOMODATION OF HOMELESS

tutori / tutors: Miloš Kostić, Andrej Josifovski, Dejan Todorović kritičari / critics: doc. dr Danijela Milovanović Rodić, doc. dr Ratka Čolić


G-09: PROMIŠLJANJE PROSTORA DOMOVA ZA STARE RETHINKING SPACES OF RETIREMENT HOMES Aleksandra Stevanović Jovana Stefanović

255


U ovom radu se studenti bave istraživanjem mogućnosti za unapređenje bezbednosti, ali i kvaliteta života korisnika domova za stare u uslovima pandemije. Nakon analize standardnog funkcionalnog i prostornog sklopa doma za stare sa stanovišta „pandemijske“ logike, identifikovana su mesta povećanog rizika za koja su zatim formulisani predlozi mogućih rešenja. In this project, students are exploring the possibilities for improving safety and quality of life in retirement homes in a state of a pandemic. After analyzing the conventional functional and spatial structure of the retirement home, but from the perspective of “pandemic” logic, students have identified the places of increased risk for which proposals and possible solutions were formulated.

dr Danijela Milovanović Rodić

Formiranje transformabilnih zona u domovima za stare ima za cilj unapređenje uslova izolacije, boravka i socijalizacije starih kao najugroženije kategorije u uslovima pandemije. Prenamena i rekonstrukcija zajedničkih prostorija – dnevnog boravka, trpezarije i i kuhinje u atrijum i transparentnu lođu za komunikaciju i socijalizaciju, primenjiva je u atrijumskim modelima domova za stare. The creation of transformable zones in retirement homes aims to improve the conditions of isolation, residence and socialization of the elderly people as the most vulnerable category in a state of a pandemic. Renovation and reconstruction of common rooms living room, dining room and kitchen into the the atrium and transparent loggia for communication and socialization, is applicable in atrium types of buildings.

dr Ratka Čolić

256


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

257


258


259


260


261


262


263


264


265


266


G-10: (NE)PRIJATNOSTI PANDEMIJE PANDEMIC (DIS)COMFORT Ivana Tomić

267


Rad predstavlja rezultat kritičkog preispitivanja postojećih modela privremenog smeštaja velikog ljudi sa blažom kliničkom slikom u okviru većih zatvorenih prostora (sajamske hale, školske sale i sl.), ali i traganja za humanijim, prijatnijim i udobnijim smeštajem korišćenjem modularnih elemenata i sklopova koji se njima mogu formirati. The project presents a result of a critical rethinking of existing models of temporary mass accommodation for people with a light clinical image within larger closed spaces (fair halls, school halls, etc.), but also the search for more humane, more comfortable and pleasant accommodation using modular elements and assemblies that can be formed.

dr Danijela Milovanović Rodić

Da arhitektura može da ponudi odgovor na unapređenje kvaliteta smeštaja i osećaja ugodnosti u uslovima izolacije, ukazuje rad najmlađe studentkinje (I godine studija) učesnice radionice, koja nadahnuto i smelo postavlja mobilne harmonika zidove-pregrade u „anatemisani’’ prostor privremene bolnice „Sajma’’ u Beogradu za smeštaj lakše obolelih od COVID-a. The idea that architecture can offer the answer to the improvement of the quality of accommodation and the feeling of comfort in the conditions of isolation, is ingrained in the work of the youngest student (I year of study) participating in the workshop. On an inspiring and boldly way, she places mobile accordion walls-partitions in the “anathema” space of the temporary hospital of Belgrade “Fair” used for the accommodation of the COVID patients.

dr Ratka Čolić

268


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

269


270


271G-11: RE:VITALIZE - SLUČAJ VOJVOĐANSKOG SELA RE:VITALIZE - THE CASE OF VILLAGE IN VOJVODINA Anastasija Radovanović Iva Pejčić Staša Zeković Sara Krnjajić Branislav Opačić

273


Radom se na veoma zanimljiv način povezuju dva, po svim osnovama, veoma različita problema i predlaže integrisan odgovor u vidu održivog modela (a) zbrinjavanja pojedinaca i porodica koje moraju biti u izolaciji u (b) revitalizovanim napuštenim objektima vojvođanskih sela. Obnovljena seoska imanja (različitim vidovima saradnje javnih institucija i njihovih vlasnika), predstavljaju deo institucionalnog sistema zbrinjavanja ljudi u periodima vanrednih situacija (pandemija, ali i poplave, zemljotresi i sl.), dok se van tih perioda koristiti kao resurs za razvoj eko i etno seoskog turizma i obnovu sela. The project brings together two very interesting yet different problems and proposes an integrated response in the form of a sustainable model for (a) caring about individuals and families who must be isolated in (b) revitalized abandoned buildings in Vojvodina villages. Revitalized rural estates (by different types of cooperation of public institutions and their owners) are part of the institutional system care for people in periods of emergency (pandemics, but also floods, earthquakes, etc.). At other times, outside of these periods, they can be used as a resource for the development of eco - ethno rural tourism and revitalization of rural areas.

dr Danijela Milovanović Rodić

Rad odlikuje integralni pristup planiranju razvoja i obnove napuštenih seoskih domaćinstava, kao i rafinisan model prenamene i rekonstrukcije seoskih kuća i uređenja pomoćnih objekata i bašti. Više postavljenih promišljenih ciljeva usmereno je na obezbeđivanje smeštaja za oporavak obolelih, njihovu socijalnu i ekonomsku integraciju, uz finansijsku održivost projekta. Pristup je analiziran na konkretnom primeru, i može da se primeniti kao model u praksi. The project is characterized by an integral approach to the planning development and reconstruction of abandoned rural households and a refined model for the conversion and revitalization of rural houses and the arrangement of ancillary facilities and gardens. More deliberate goals have been set to provide housing for the recovery of the sick, their social and economic integration, bringing the financial sustainability of the project. The approach has been analyzed on a specific example and can be applied as a model in practice.

dr Ratka Čolić

274


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

275277


278


G-23: ZRAK THE RAY Ana Hriešik Stefan Živančev

279


Inovativan i izuzetno inspirativan koncept montažno-demontažnih struktura sastavljenih od prefabrikovanih modula za smeštaj ljudi čija klinička slika ne zahteva medicinski tretman, već izolaciju, je zasnovan na primeni više sistema naprednih tehnoloških rešenja. Futuristički pristup podstiče na diskusiju i promišljanje novih modela primenljivih u vreme pandemije, ali i ostalim situacijama u kojim je potrebno brzo obezbediti privremen smeštaj. An innovative and incredibly inspiring concept of assembling and disassembling structures composed of prefabricated modules for the accommodation of people whose clinical image does not require medical treatment, but isolation. This concept is based on the application of various systems of advanced technological solutions. The futuristic approach encourages discussion and reflection on new models that are applicable at the time of a pandemic, as well as other situations in which temporary accommodation is quickly needed.

dr Danijela Milovanović Rodić

„Zrak’’ u ovom radu ima višestruko značenje. Zrak je i vertikala – montažno centralno jezgro sa modularnim jedinicama kao ekstenzija postojećih COVID centara za zdravstvenu negu pacijenata, smeštaj osoblja i laboratorijske analize. Zrak je i osvetljena aksa grada koja prikazuje podatke o broju obolelih, zaraženih. I najposle, Zrak ukazuje na neophodnost podizanja svesti o značaju javnog zdravlja i brige o najugroženijima, i važnosti sistema zdravstvene zaštite. The “Zrak” (eng. Ray) in this paper has multiple meanings. The ray is a vertical - an assemblable center core with modular units as an extension of existing COVID patient care centers, staff placement, and laboratory analysis. The ray is also the illuminated axis of the city, showing information about the number of infected people. Finally, the ray points to the need to raise awareness about the importance of public health and care for the most vulnerable and the importance of the health care system.

dr Ratka Čolić

280


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

281283


284


G-12: SNAGA I SVETLOST ZA SMEŠTAJ BESKUĆNIKA SNAGA & SVETLOST FOR ACCOMODATION OF HOMELESS Teodora Arsenijević Tijana Žišić Marija Milenković Jelena Ružanović Milena Stojković

285


U fokusu profesionalne pažnje ovog rada, sa ciljem da se istim podstakne šira društvena briga, su beskućnici, čiji su životi i inače, a posebno u doba pandemije posebno ugroženi. Studenti sa puno empatije promišljaju njihovu svakodnevicu, a zatim sa ogromnom kreativnom energijom i vedrinom kreiraju složene sklopove sačinjene od malih jedinica raznolikih tipologija i tehnologija gradnje i materijalizacije. Posebno značajno je traganje za prostornim rešenjima i metodama gradnje koji omogućavaju usvajanje novih životnih veština potrebnim za njihovu društvenu reintegraciju. Aiming to stimulate broader social concern, the focus of the professional attention of this project is are the homeless people, whose lives are at constant risk, but especially during the pandemic. With admirable empathy, students reflect on their everyday life. Then, with tremendous creative energy and serenity, design complex assemblies made up of small units of diverse typologies, construction technologies, and materialization. The especially significant part is seen in the quest for spatial solutions and construction methods that enable the acquisition of new life skills necessary for their social reintegration.

dr Danijela Milovanović Rodić

Kritička refleksija u odnosu na problem smeštaja primarnih beskućnika u Beogradu inspirisala je kreiranje modularnih kapsula od održivih i recikliranih materijala, prilagođenih potrebama korisnika. Dodatna vrednost rada je pristup cirkularne promene namene - privremeno stanovanje u postojećem nedovoljno iskorišćenom objektu braunfild lokacije „Snaga i svetlost’’. The critical reflection on the housing problem of primarily homeless people in Belgrade inspired the creation of modular capsules made from sustainable and recycled materials, tailored to the users’ needs. The added value of the work is perceivable in the approach of circular change of use - temporary housing in an existing underutilized brownfield site of „Snaga i svetlost’’.

dr Ratka Čolić

286


UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET

ONLINE STUDENTSKA RADIONICA

IZAZOVI COVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE

287


288


289


290


291


292


293


294


295


296


297


298


299


300


301


UČESNICI / PARTICIPANTS: TUTORI / TUTORS Aleksandra Đorđević, ass. Jovana Bugarski, ass. dr Mladen Pešić, ass. Ana Zorić, ass. Miloš Kostić, ass. Dejan Todorović, ass. Andrej Josifovski, ass. Aleksandra Milovanović, ist. prip. Neda Sokolović, ass.

KRITIČARI / CRITICS arh. Vesna Cagić Milošević, v.prof. dr Ana Nikezić, v.prof. dr Ksenija Lalović, v.prof. arh. Nebojša Fotirić, v.prof. arh. Igor Rajković, v.prof. dr Nataša Ćuković Ignjatović, v.prof. dr Danijela Milovanović Rodić, doc. dr Millica Milojevic, doc. dr Ratka Čolić, doc. dr Marija Milinković, doc. dr Milena Kordić, doc. dr Pavle Stamenovic, doc. dr Jelena Ristić Trajković, doc. dr Ivana Rakonjac, doc. dr Grozdana Šišović, doc.

STUDENTI / STUDENTS Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski Fakultet / University of Belgrade Faculty of Architecture:

302

Andrić Olga, Prva godina MASA Andrić Marija, Druga godina MASA Aničić Slađana, Druga godina MASA Argakijev Tatjana, Treća godina OASA Arsenijević Teodora, Prva godina MASA Arsenović Ana, Treća godina OASA Arsić Milena, Druga godina MASA Baba-Milkić Jasmina, Prva godina MASA


Bjelić Milica, Druga godina OASA Božović Milica, Prva godina MASA Brković Isidora, Druga godina OASA Ćebić Đorđe, Treća godina OASA Ćirović Kristina, Prva godina MASA_Gostujući student Ćoćić Milica, Treća godina OASA Ćurčić Andjelija, Treća godina OASA Dankov Katarina, Prva godina MASA Đekić Stevan, Treća godina OASA Despotović Ivona, Treća godina OASA Despotović Aleksandar, Treća godina OASA Đorđević Andrea, Prva godina OASA Dragojlović Katarina, Treća godina OASA Dragović Jovana, Treća godina OASA Drekić Ana, Treća godina OASA Đurović Katarina, Treća godina OASA Gavrilović Marko, Prva godina MASA Gavrilović Tatjana, Prva godina DASA Jeremić Katarina, Druga godina MASA Jeremić Mina, Treća godina OASA Jovanović Mina, Treća godina OASA Jovanović Ana, Druga godina IASA Jović Emilija, Druga godina IASA Jovičić Tijana, Treća godina IASA Koneska Tamara, Druga godina MASA Konjikovac Tatjana, Druga godina OASA Korica Una, Prva godina MASA Krčum Nina, Prva godina MASUA Krsmanović Ivana, Prva godina OASA Leković Jelena, Četvrta godina IASA Ljubičić Aleksandra, Četvrta godina IASA Lojanica Lena, Treća godina OASA Lukić Aleksa, Druga godina OASA Marković Marina, Druga godina MASA Marković Mina, Druga godina OASA Marković Ana, Treća godina OASA Marković Sandra, Treća godina OASA Martić Boris, Prva godina MASA Matijević Marija, Druga godina MASA Matović Jovan, Druga godina MASA Mijatov Bojana, Druga godina MASA Milenković Marija, Četvrta godina IASA Mučibabić Sara, Druga godina MASA Nedeljković Anja, Prva godina IASA Nikolić Nevena, Prva godina MASA Nikolić Tamara, Prva godina MASA Nikolić Isidora, Prva godina MASA Novaković Mirjana, Prva godina MASA Obradović Una, Treća godina OASA Ojdanić Sandra, Druga godina MASA Petković Đorđe, Prva godina MASA Petrinjac Emilija, Prva godina MASA Petrović Danica, Treća godina OASA Petrović Relja, Treća godina OASA Popović Anja, Četvrta godina IASA

Prostran Nikola, Studira u Švedskoj_završio OASA Radenković Miona, Prva godina OASA Radovanović Natalija, Treća godina OASA Radovanović Olja, Studira u Kini_završila OASA Radulović Andjela, Druga godina OASA Rajšić Luka, Prva godina MASA Rašović Nikolina, Četvrta godina IASA Ružanović Jelena, Prva godina MASA Šabanović Ana, Peta godina IASA Šćekić Jelena, Prva godina MASA Spasić Teodora, Peta godina IASA Stanković Sara, Druga godina MASA Stefanović Jovana, Treća godina IASA Stevanović Aleksandra, Treća godina OASA Stevović Nina, Treća godina IASA Stojanović Andjela, Druga godina IASA Stojković Milena, Četvrta godina IASA Tajsić Ksenija, Druga godina MASA Tokić Milana, Treća godina OASA Tomić Ivana, Prva godina OASA Vasiljević Rista, Treća godina OASA Vojinović Ana, Peta godina IASA Vujović Andrija, Druga godina MASA Zorić Dragana, Prva godina MASA Žišić Tijana, Četvrta godina IASA Živadinović Natalija, Prva godina OASA Živković Milijana, Prva godina MASA Živković Ognjen, Treća godina OASA Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka / University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences: Hriešik Ana, MAS Arhitektura Krnjajić Sara, MAS Arhitektura Opačić Branislav, MAS Arhitektura Pejčić Iva, MAS Arhitektura Radovanović Anastasija, MAS Arhitektura Zeković Staša, MAS Arhitektura Živančev Stefan, MAS Arhitektura

303


ŠTA DALJE?

NEXT STEPS?

Rezultati online studentske radionice „Izazovi COVID-19: Arhitektura pandemije’’ se mogu prepoznati na dva nivoa. Prvi nivo se ogleda u stručnoprofesionalnom doprinosu u skladu sa izazovima COVID-19 u vidu 29 idejnih rešenja i studija koje nude odgovor na različitim prostornim nivoima i programskim okvirima. Tematski i istraživački okvir arhitekture pandemije je inicirao realnu praktičnu arenu u okviru koje su studenti podstaknuti i osnaženi da na podjednako procesno i problemski orijentisan način tragaju za odgovorima na savremene izazove društva. Na taj način je disciplinarni okvir arhitekture i urbanizma još jednom osvetljen kao simbioza tehničkotehnoloških, društveno-humanističkih i umetničkih aspekata. Drugi nivo doprinosa se ogleda u razvijenom modelu i metodološkom okviru nastave na daljinu, odnosno kroz digitalnu platformu koju nudi nudi aplikacija Microsoft Teams, koja može da posluži kao model za realizaciju sličnih nastavnih i vannastavnih aktivnosti u budućnosti.

The results of the online student workshop "Challenges of COVID-19: A Pandemic Architecture" can be recognized on two levels. The first level is reflected in the professional contribution in line with the challenges of COVID-19 in the form of 29 conceptual designs and studies that offer answers on different spatial and program matters. The pandemic architecture thematic and research framework formed a scope within which students were encouraged and empowered to seek, in both process and problem-oriented manner, the answers to contemporary societal challenges. In that order, the disciplinary framework of architecture and urbanism is once again illuminated as a symbiosis of technical, technological, socio-humanistic and artistic aspects. The second level of contribution is reflected in the developed model and methodological framework of distance learning through the Microsoft Teams application, which can serve as a model for the realization of similar teaching and extracurricular activities in the future.

Zahvaljujemo se svim studentima i nastavnicima koji su svojim zalaganjem i aktivnim učešćem u toku radionice doprineli uspešnoj realizaciji svih aktivnosti.

We would like to thank all the students and teachers who contributed to the successful realization of all activities, through their dedication and active participation during the workshop.


impresum: Urednici / Editors: Aleksandra Đorđević, Jovana Bugarski, Mladen Pešić, Ana Zorić, Miloš Kostić, Dejan Todorović, Andrej Josifovski, Aleksandra Milovanović, Neda Sokolović Naslov: Izazovi Covid 19: Arhitektura pandemije Title: Covid 19 challenges: Architecture of Pandemics Izdavač: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet Publisher: University of Belgrade - Faculty of Architecture Za izdavača: Vladan Đokić

Dizajn vizuelnog identiteta / Design of visual identity: Miloš Kostić Dizajn tim / Design team: Miloš Kostić, Dejan Todorović, Aleksandra Đorđević, Ana Zorić, Aleksandra Milovanović, Jovana Bugarski

305