Page 8

XR cise

Sitrep

‘Neergeschut’ functioneren De bonden en Defensie hebben vaak en lang met elkaar gesproken

Gelukkig is dat goed gekomen. Tenminste … op papier.

over de bezuinigingen bij Defensie. En over de gevolgen daarvan voor

Er komt een nieuwe commandantenbrief. Daarin staat, dat het PLC

jou als militair.

(Personeel Logistiek Commando) beslist over een aanvraag om neergeschut te worden geplaatst voor manschappen.

XR cise

Hoe kunnen we die gevolgen zo goed mogelijk opvangen? Er is

8

sinds vorig jaar een Sociaal Beleidskader (SBK). Dat SBK regelt welke

Dus een voorstel kan door een lokale commandant worden

uitkering je krijgt als je ontslagen wordt of vrijwillig wilt vertrekken.

ingediend, maar het PLC beslist. Niks mis mee, zou je zo denken.

Ook is in dat SBK vastgelegd op welke hulp je kunt rekenen bij het

Duidelijk maken wie de baas is, wie het voor het zeggen heeft,

vinden van nieuw werk.

voorkomt ellende.

In het SBK zijn ook afspraken gemaakt

Je kunt ook wat argwanender

over het zogenaamde ‘neergeschut’

zijn. Want waarom wordt dit

functioneren.

alleen voor manschappen

Wat is ‘neergeschut functioneren’? Dat is

duidelijk gemaakt? Wil de

wanneer je op een functie geplaatst wordt

landmacht soms met personeel

waaraan een lagere rang is verbonden.

schuiven en als het de

Bijvoorbeeld wanneer je als korporaal op

landmacht uitkomt neergeschut

een soldaten-functie wordt neergezet.

laten werken? Met de minister hebben we daarover goede

De bonden hebben met Defensie

afspraken gemaakt, maar wat

afgesproken, dat dit alleen gebeurt bij

doet de landmacht? Blijft het

hoge uitzondering. Dus alleen als er echt

bij uitzonderingen of wordt de

niemand gevonden kan worden om op die

uitzondering regel?

soldaten-functie te plaatsen. Daarom vragen wij aan Met de landmacht had de BBTV kort

jullie: laat ons jullie

geleden een duidelijk verschil van mening.

ervaring weten. Zodat wij

De landmacht had namelijk een brief aan

een goed beeld krijgen, of

alle commandanten gestuurd, waarin ze

de landmacht zich houdt

afspraken hadden staan over neergeschut

aan de afspraken.

functioneren, die niet klopten. Die brief was niet in overeenstemming met de afspraken, die we eerder met Defensie gemaakt hebben.

Reageer op bbtv@vbmnov.nl

XRcise82  

Het vakbondsblad van de BBTV

XRcise82  

Het vakbondsblad van de BBTV

Advertisement