Page 1

trivizier de vakbond voor defensiepersoneel vbm|nov+bbTv jaargang 66 nummer 10 oktober 2012

‘Premier Rutte, laat de krijgsmacht niet weer in de steek!’

‘Vrijheid is niet gratis.’ Harde woorden bij afscheid zware cavalerie


Co lo f o n en i n h o u d Verschijnt 10 maal per jaar issn 0925–6237. Te controleren minimale oplage: 26.500 exemplaren REDACTIE Henri Lansink en Peter Visser @: redactie@vbmnov.nl REDACTIEmEDEwERkERs Marcel van Hemert, Flip Lodesteyn, Louis Schipper en Peter Wulms VoRmgEVIng Studio VBM|NOV DRuk Senefelder Misset, Doetinchem VERAnTwooRDElIjkhEID Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van redactionele artikelen. De redactie behoudt zich het recht voor om nietredactionele artikelen in te korten of te weigeren. Aan de inhoud van de Trivizier kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van artikelen alleen na verkregen toestemming van de redactie en met bronvermelding. lIDmAATsChAP Leden van de VBM|NOV kunnen op elk gewenst moment hun lidmaatschap opzeggen. Bij een opzegging voor 1 december van een jaar eindigt het lidmaatschap op 31 december van dat jaar. Opzeggingen die in de maand december worden ontvangen worden pas op 31 december van het dooropvolgend jaar geëffectueerd. AbonnEmEnTEn Abonnementen voor-niet-leden van de VBM|NOV kosten E 9,53 per kwartaal (bij vooruitbetaling). bEzoEkADREssEn De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV Ametisthorst 20 Den Haag Pr. Hendriklaan 53a Den Helder PosTADREs Postbus 93037 2509 AA Den Haag soCIAlE mEDIA twitter.com/VBMNOV www.facebook.com/VBMNOV TElEfoon/E-mAIlADREs 070 3155111 of mdtn *06 546 66156 Fax 070 3837000 @: vbmnov@vbmnov.nl ADREswIjzIgIngEn @: ledenadministratie@vbmnov.nl

Aangesloten bij het Ambtenarencentrum (AC)

4 In deze Trivizier: 04 Harde woorden

“Vrijheid is niet gratis. Soms moet je vechten voor je vrijheid.” Deze woorden sprak commandant der landstrijdkrachten lgen De Kruif bij het opleggen van de standaarden van de cavalerieregimenten Huzaren van Sytzama en Huzaren Prins van Oranje.

05 Oproep aan premier Rutte

In zijn ‘Visie’ doet VBM|NOV-voorzitter Jean Debie een dringende oproep aan premier Rutte (en de VVD) om Defensie deze keer niet in de steek te laten. Krijgsmacht en militairen hebben in 2010 wat dat betreft een slechte ervaring gehad.

16 Samen op pad

“Je kunt best wel verschil van mening hebben, maar je moet altijd proberen om samen verder te gaan. Dan doen de verschillen tussen de rangen er niet meer toe. En ook niet het verschil tussen burger en militair.”


KO P P EN SN EL L EN

Verbijstering over kledingvoorschrift

Sinds woensdag 29 augustus hebben militairen van de landmacht een nieuw kledingvoorschrift (Wijziging VS 2-1593). Men is verbijsterd over het vervallen van de mogelijkheid om bij extreme hitte het gevechtstenue te mogen aanpassen aan de omstandigheden. | Lees verder op pagina 6 ....................................................................................................................................................................

5

Europrotector, uw hulp bij schade

Europrotector en de VBM|NOV werken samen. Europrotector is een grote toonaangevende specialist op het gebied van (letsel) schade. Europrotector werkt nationaal en internationaal. Dat maakt Europrotector uniek. | Lees verder op pagina 9 ....................................................................................................................................................................

Kandidaat AB-lid

Tijdens de 89ste Algemene Vergadering op 30 november a.s. vinden bestuursverkiezingen plaats. In deze Trivizier stellen wij kandidaat bestuurslid Léon Kooijman (korporaal der genie) aan u voor. | Lees verder op pagina 18 ....................................................................................................................................................................

16 Rubrieken: 04 05 08 11 12 13 14 20 20 21 22 24 30 31 32

Kort Debies visie Juridische zaken 1 Juridische zaken 2 Veteranen/UKW/65+ Column Memo en betaaldata Familieberichten Geachte redactie! Medezeggenschap Overleg (kort) Overleg Vraag en aanbod Puzzel Wat doet uw bond

Nieuwe juridische assistent Noordkop

Met ingang van 1 november wordt Bert Peereboom (AOOLDA, 51 jaar) juridisch assistent voor de VBM|NOV. Peereboom werkt in Den Helder en woont in Hippolytushoef. De redactie Trivizier stelt hem aan u voor. | Lees verder op pagina 19 ....................................................................................................................................................................

Geen SBK 2004 voor FDC-personeel

Eind augustus is het reorganisatieplan voor de oprichting van het Financieel Administratie en Beheer Kantoor (FABK) besproken in het overleg. De VBM|NOV heeft – helaas tevergeefs – voor het personeel van de Financiële Dienstencentra (FDC) aangedrongen op toepassing van het SBK 2004. | Lees verder op pagina 23 ....................................................................................................................................................................

Afdelingsvergaderingen: u komt toch ook? Binnenkort vinden overal in het land en ver daarbuiten weer afdelingsvergaderingen plaats. Praat mee over uw bond en bezoek deze vergaderingen! | Lees verder op pagina 29

twitter.com/VBMNOV• www.facebook.com/VBMNOV• www.vbmnov.nl


KO R T E B ER I CH T EN

Harde woorden bij afscheid zware cavalerie BBO en USG Restart overtuigen niet Met het ‘opleggen van de standaarden’ zijn zondag 16 september op een steenworp afstand van het Binnenhof de cavalerieregimenten Huzaren van Sytzama en Huzaren Prins van Oranje ontbonden. Daarmee kwam definitief een einde aan de zware cavalerie. De ceremonie werd bijgewoond door oudgedienden, veteranen, parate troepen en slechts twee volksvertegenwoordigers: Willibrord van Beek (VVD) en Angelien Eijsink (PvdA).

Eind augustus hebben de Defensie Begeleidings en Bemiddelings Organisatie (DBBO) en uitzendorganisatie USG Restart een presentatie gegeven voor de vakbonden. Ofschoon de presentaties klonken als een klok, konden zij niet overtuigen. Defensie heeft wel een aantal belangrijke toezeggingen gedaan. In de eerste plaats zal de kwaliteit van het herplaatsingstraject gemeten worden. Niet afgaan op de verhalen van de uitvoerders, maar luisteren naar de verhalen en ervaringen van de medewerkers in het herplaatsingstraject. In de tweede plaats heeft Defensie ingestemd met het verzoek van de VBM|NOV om oud-medewerkers van de EBD actief te benaderen voor een functie bij de BBO-organisatie.

Zin en onzin over pensioenen Commandant der Landstrijdkrachten generaal De Kruif haalde in zijn toespraak hard uit naar de bezuinigingen op Defensie. “De jarenlange verwaarlozing en bezuiniging tussen de Wereldoorlogen hebben geleid tot een krijgsmacht die niet meer in staat was haar taak te verrichten. Ondanks de strijdlust en het heldhaftig optreden van ook de huzarenregimenten in mei 1940 in de strijd rond de Residentie, Rotterdam en bij de Grebbelinie, bleek dit een vergeefse strijd te zijn”, sprak de generaal. De Kruif sprak ook over de vele veteranen van beide regimenten: “Waar we ook waren, op geen enkele plaats was de levensstandaard ook maar enigszins te vergelijken met de situatie in Nederland. In Bosnië zijn geen sociale voorzieningen. In Irak bestaat geen ziektekostenverzekering en in Afghanistan moet je als kind twintig kilometer lopen om je door ISAF te laten helpen aan een gebroken been. Alle veteranen die terugkomen uit deze missie delen veel ervaringen, waarvan er één unaniem is. En dat is dat wij in Nederland leven in het paradijs. Het woord ‘crisis’ is voor ons veteranen niet te plaatsen. Circa 70 jaar geleden was dit anders. Nederland en NederlandsIndie waren bezet. De prijs voor de vrijheid was hoog, en werd niet alleen door Nederlanders betaald. In Nederlandse grond liggen meer dan 50.000 geallieerden begraven. Vrijheid is niet gratis. Soms moet je vechten voor je vrijheid. Vechten vergt een krijgsmacht die goed materieel heeft en de beste mensen. En daar hebben we een uitdaging. Nederland voelt zich veilig. Vechten voor je vrijheid is niet opportuun, vechten voor de vrijheid van anderen is steeds minder vanzelfsprekend en de begraafplaatsen van geallieerden zijn meer een natuurpark dan een waarschuwing. En dus hebben we ook minder geld over  voor Defensie. Dat is de echte reden dat we hier staan.”

4 | trivizier | 10 - 2012

Op maandag 5 november en donderdag 29 november organiseert het Ambtenarencentrum in samenwerking met APG 2 pensioeninformatiebijeenkomsten voor onze actiefdienende leden (20 – 60 jaar). Op het programma staat een presentatie over de zin en onzin over onze pensioenen. De presentatie wordt gegeven door de heren Hiemstra en Lardinois van APG. Cees Michielse is als bestuurder van het ABP aanwezig. De presentatie is via webcasting rechtstreeks op het internet te volgen. Deze opzet geeft ook de volgers via internet de mogelijkheid om direct vragen over de presentatie of algemene pensioenvragen te stellen die vervolgens worden beantwoord. Meer info via www.vbmnov.nl

Defensieonderdelen drukken hun snor Defensie wil van gedachten wisselen over de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Defensieonderdelen (APDO). De bonden vinden het belangrijk om in APDO met elkaar te spreken over nieuw beleid dat de defensieonderdelen willen uitvoeren. Gebruik de werkgroep APDO dus ook voor technisch overleg over de uitvoering van het defensie-onderdeelsbeleid. De laatste tijd viel het op dat de defensieonderdelen niet meer voltallig aanwezig waren. Alleen als er een voor het eigen onderdeel belangrijk onderwerp op de agenda staat, was er een vertegenwoordiger. Dat is niet goed. Defensie wil er in het vervolg voor zorgen dat ieder defensieonderdeel vertegenwoordigd is in de werkgroep APDO.

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++


J e a n d eb i e ,

Paresto heeft de zaken nog niet op orde! De bonden hebben het reorganisatieproces bij Paresto stil laten leggen. Dit omdat de medezeggenschap nog geen advies had gegeven over het definitieve reorganisatieplan. Volgens de VBM|NOV geeft dit ruimte voor betere rechtspositionele afspraken. Voordat Defensie het nieuwe ‘Dienstencentrum Paresto’ kan inrichten, moet er eerst met de MedezeggenschapsCommissie (MC) Paresto overeenstemming zijn bereikt over de reorganisatie. Daarnaast is er het overleg met de bonden over het plaatsen van het personeel vanuit de oude situatie in de nieuwe organisatie. Het Sociaal Beleidskader Defensie 2004 is op deze reorganisatie van toepassing. Onlangs ontving het personeel een brief. Daaruit bleek dat het (Definitieve) Reorganisatieplan ‘Dienstencentrum Paresto’ op 18 augustus 2012 was vastgesteld. Daarnaast ontving het personeel de functievergelijkingstabel met de transitiecodes, tegelijk met de aankondiging dat men na een geplande voorlichting een ‘voornemen tot (niet) plaatsing’ zou ontvangen. Dit alles terwijl er nog geen positief advies ligt van de MC Paresto en dit is in strijd met alle gemaakte afspraken. Omdat het plan, achteraf gezien, veel te vroeg aan de bonden is aangeboden, zijn er nog algemene personele aspecten waarover de bonden met Defensie willen spreken. De bonden willen eerst duidelijke afspraken maken over de personele vulling alvorens het personeel te informeren. Die afspraken zijn nog niet helder en daarom hebben de bonden Defensie dringend verzocht om de in gang gezette inrichting van het Dienstencentrum Paresto, in het belang van het personeel, stop te zetten.

De bonden beseffen dat het personeel hierdoor langer moet wachten en dus wat langer in onzekerheid blijft. Maar het is van groot belang dat vóór de inrichting van Paresto aan de hand van dit reorganisatieplan, er goede rechtspositionele afspraken worden gemaakt. Voor de VBM|NOV staat vast dat duidelijke afspraken leiden tot een beter vervolgtraject. Volgens de VBM|NOV zal het personeel van Paresto hier verder geen nadeel van hoeven te ondervinden. De bonden zullen maximaal, samen met de MC Paresto, de belangen van het  personeel behartigen.

vOOR ziT TeR

Premier Rutte, laat de krijgsmacht niet weer in de steek! Uit de Defensiebegroting voor 2013 blijkt de neergang van de Nederlandse krijgsmacht duidelijker dan ooit door de ingezette bezuinigingen van premier Rutte tot 2016. Voor het defensiepersoneel ziet het er dramatisch uit. In 2013 en 2014 verdwijnen 12.000 banen en worden 6.000 militairen en burgers gedwongen ontslagen. Eenheden en materieel verdwijnen, kazernes worden gesloten en locaties afgestoten. De instroom van jonge militairen stagneert doordat het aanzien van Defensie als betrouwbare werkgever door de bezuinigingen ernstig is geschaad. Verder neemt de niet geplande uitstroom van jonge militairen alleen maar toe. Militairen die zich voorbereiden op of op uitzending zijn, moeten nog maar zien of na terugkomst van de uitzending nog een functie binnen Defensie beschikbaar is. De krijgsmacht wordt aanzienlijk kleiner en de herinrichting leidt tot honderden reorganisaties en tot grote onzekerheid bij onze leden. 2013 wordt voor velen een zeer moeilijk jaar. Premier Rutte, meer dan de helft van onze leden heeft op uw VVD gestemd omdat zij ervan overtuigd zijn dat u niet verder op onze (inter-) en nationale veiligheid en dus op Defensie zult bezuinigen. Dit heeft u ook in uw verkiezingsprogramma vastgelegd. Onze leden houden u aan deze verkiezingsbelofte. Tijdens de vorige verkiezingen wilde u meer geld bij Defensie. De kater bij onze leden was dan ook zeer groot toen bleek dat u had toegestaan om € 635 miljoen te bezuinigen op Defensie. Het defensiepersoneel wil niet nogmaals geconfronteerd worden met een bezuiniging. Ik houd u aan uw verkiezingsbelofte: geen cent er af bij Defensie. De heer Samsom van de PvdA wilde tijdens de vorige verkiezingen € 1 miljard bezuinigen op Defensie. Ik stel vast dat de heer Samsom door u premier Rutte op zijn wenken is bediend. Rutte (1) bezuinigde € 1 miljard op Defensie met als gevolg het verlies van 12.000 arbeidsplaatsen. Geachte heer Samsom, onze leden vinden het dan ook ongelooflijk dat u wederom € 1 miljard wilt bezuinigen met als gevolg een verlies van 20.000 arbeidsplaatsen bovenop de nog te bezuinigen 12.000 arbeidsplaatsen. Geachte premier Rutte, de hoop van het defensiepersoneel is volledig op u gevestigd. Laat onze leden, de militairen en burgers bij Defensie niet voor een tweede keer in de steek. Kies voor een geloofwaardige krijgsmacht. Dit is in uw belang, de veiligheid van Nederland, de handel en onze welvaart.

J. d eb i e @ v b m n Ov. n l


Verbijstering over kledingvoorschrift

Een tiental leden meldt aan de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV dat er sinds woensdag 29 augustus een nieuw kledingvoorschrift voor militairen van de landmacht is uitgevaardigd (Wijziging VS 2-1593). Men is verbijsterd over het vervallen van de mogelijkheid om bij extreme hitte het gevechtstenue te mogen aanpassen aan de omstandigheden. De Commandant Landstrijdkrachten heeft de maatregel per direct van kracht verklaard. Dat houdt in dat het niet meer toegestaan is om bij hoge temperaturen het (woodland) t-shirt zichtbaar te dragen. Ook mogen de broekspijpen niet meer over de zwarte laarzen worden gedragen. Ter toelichting stelt de commandant d at ‘derden’ het zomerse gevechtstenue veelal ervaren als een niet correct geklede militair. Dat past volgens hem niet in het beeld van de ‘professionele’ militair. ‘Eigenlijk domweg ongelooflijk’ is een nog redelijk gematigde reactie van één van de VBM|NOV-leden. Niet alleen bij uitzendingen, maar ook in Nederland, doen militairen hun werk regelmatig in zeer ‘tropische’ omstandigheden. Het kledingvoorschrift beperkt velen in hun operationele inzetbaarheid, juist omdat men dan niet meer in staat is

6 | trivizier | 10 - 2012

om de kleding aan te passen aan de omstandigheden. De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV is van plan om vragen te stellen over de wijziging van dit tenuevoorschrift. Daarom hebben wij leden opgeroepen om te reageren. De oproep heeft gezorgd voor wisselende reacties. Hieronder een selectie.

Een overste van de landmacht ziet zich geplaatst voor een moeilijk oplosbaar probleem. “C-LAS heeft gelijk over feit dat het er niet goed uitziet. Maar hij geeft in de brief aan dat er voldoende andere mogelijkheden zijn om je bij warm weer correct te kleden. Misschien mis ik wat PGU maar wat is die correcte kleding dan? Onderhemd uittrekken onder jas gevechtstenue? Zomerjas gevechtstenue op eigen kosten aanschaffen?” Maar een kapitein der mariniers b.d. vindt het een goede maatregel. “Eindelijk iemand die zijn verantwoording durft te nemen voor wat betreft de correctheid in de kledingvoorschriften.” Militairen zijn volgens deze marinier geen ‘bouwvakkers’. De maatregel om de broek in de laars te stoppen heeft volgens hem alles te maken met veiligheid.

“Waarom niet iedere militair een overhemd uit het tropentenue verstrekken, zodat ze er fris en toch correct uitzien?”, vraagt een voormalige kleermaakster bij Defensie zich af. Dat je er in een t-shirt niet fris en correct zou uit zien, betwijfelen velen. Termen als ‘ouderwets’ worden regelmatig gebruikt. Hoewel... ouderwets? Een oudonderofficier schrijft dat je gewoon weer het singlet moet invoeren. Dan gaat er vanzelf een gevechtsjas overheen … Een sergeant vindt dat je er ook in t-shirt correct kunt uit zien. “Ik loop nu al enkele jaren de Vierdaagse van Nijmegen mee en als ik dan kijk naar de buitenlandse collega`s met hun camo-shirts, polo`s etc. dan mogen wij daar een voorbeeld aan nemen, ziet er erg correct uit hoor.” De sergeant krijgt steun van een in het buitenland geplaatste majoor. Die verzekert dat veel buitenlandse militairen regelmatig in t-shirt werken. In meerdere reacties plaatst men kanttekening bij het argument dat ‘derden’ een militair in t-shirt ervaren als een niet correct geklede militair. Een majoor: “Wie zijn die derden? Zijn dat onze politici die hun bewondering voor de inzet duidelijk hebben laten blijken en die bij mijn weten nooit een probleem hadden

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++


met het feit dat men in extreme hitte in t-shirt werkte?” Een enkeling vermoedt angstgedrag bij leidinggevenden: “Daar waar echt sprake is van mogelijke derden die zich storen, kan de commandant ter plaatse altijd het gewenste tenue voorschrijven. Maar ja, dan moet er weer een impopulaire maatregel worden genomen en laat dat nu erg lastig zijn voor veel leidinggevenden. Dan is een tenuevoorschrift wijziging natuurlijk veel eenvoudiger.” Een oudere onderofficier geeft een wijze raad. Hij begrijpt het besluit van de C-Las. Een professionele uitstraling is belangrijk. Dan laat je zien dat het belastinggeld goed wordt gebruikt. Maar … “die professionele warm-weerlessen, die ervaringsopbouw tijdens missies in tropische landen, etc., etc. worden nu teniet gedaan. Dit draagt niet bij in de geloofwaardigheid van de militair in het algemeen met als gevolg dat veel jongere collega’s deze maatregel ervaren als ‘weer zo’n tegenslag’. Zij zijn nog jong en hebben nog kansen in de burgermaatschappij. Ik zie dan ook leegloop van deze categorie. Zorg nu eens als militair bedrijf dat er acceptatie komt en gebruik bijvoorbeeld het nieuwe ondergoed als opstap voor deze maatregel. Militairen zijn erg gevoelig voor nieuwe uitrusting. In een pakketje met nieuwe T-shirts (ondergoed) en een begeleidende brief, had hij kunnen aangeven dat uitstraling naar buiten nu van groots belang is en daarom krijgt iedere militair speciaal verbeterde onder t-shirts met gratis zomerjasjes gevechtstenue.”

Kortom: de meerderheid vindt dat het verbod op het dragen van het t-shirt in werkomstandigheden teruggedraaid moet worden. Daarentegen is men het wel eens met de maatregel om de platte pet af te schaffen. Ook die maatregel maakt deel uit van het gewijzigde tenuevoorschrift.

Brandgevaarlijke onderkleding Onlangs is nieuw vochtregulerend ondergoed, met onder meer een onderhemd (t-shirt), uitgeleverd aan alle Nederlandse militairen. Het is gemaakt van stof die veel polyester bevat en daarom brandgevaarlijk is, aldus KPU. Vanuit de marine zijn er vervolgens klachten gekomen. Het is niet verantwoord om het onderhemd als t-shirt te dragen in bijvoorbeeld machinekamers van schepen. Het kledingbedrijf van Defensie, KPU, heeft de uitlevering van het ondergoed aan militairen van de zeemacht eind juli gestaakt. Ook is er bij de marine een draagverbod afgekondigd. KPU heeft (nieuwe) katoenen onderhemden voor marinemilitairen besteld. Deze verstrekt men zodra de partij binnen is. Het KPU-bedrijf geeft aan dat er met alle defensieonderdelen overleg is geweest over het nieuwe ondergoed en dat men pijnlijk verrast is door deze ontwikkelingen. De vraag is natuurlijk wel hoe het mogelijk is dat het nieuwe ondergoed na raadpleging van alle betrokkenen toch niet blijkt te voldoen. KPU zoekt daarom uit hoe dit heeft kunnen gebeuren om in de toekomst soortgelijke missers uit te kunnen sluiten. De vraag is volgens de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV ook of het ondergoed in meerdere omstandigheden (gevechtsoperaties?) extra gevaar oplevert. In reactie op dit artikel laat een burgermedewerker weten dat polyester ondergoed niet per definitie brandgevaarlijk is. Volgens hem is katoen dat dus wel! Volgens hem veronderstelt de VBM|NOV dat polyester altijd brandgevaarlijk is. Dat doet het KPU-bedrijf ook. Een brandweerman bij de luchtmacht vraagt zich af of KPU het ondergoed ook aan zijn collega’s heeft verstrekt. Zelf heeft hij nog niets ontvangen. Tot slot pleit een adjudant bij de marine voor het plaatsen van deskundigen uit alle defensieonderdelen bij KPU. Dan kun je dit soort beslissingen (tot aankoop van ondeugdelijk ondergoed) vermijden. Het is nog steeds mogelijk uw mening te geven via kleding@vbmnov.nl.

10 - 2012 | trivizier | 7


J U R I D I S CH

Deeltijder moet naar rato net zo veel profijt hebben

De Commissie Gelijke Behandeling pleit voor invoering van een jaarurensysteem voor verrekening van de jaarlijkse vaste feestdagen

Tekst: mr. Maarten de Haas

(maximaal 7 verlofdagen per jaar). VBM|NOV-jurist Maarten de Haas legt uit.

Vaste feestdagen gelijk verdelen Onderscheid maken in arbeidsvoorwaarden op grond van arbeidsduur is verboden in Nederland. De Wet onderscheid arbeidsduur regelt dit. Deze wetsregel lijdt uitzondering als er voor dat onderscheid een objectieve rechtvaardiging is. Wie vindt dat een werkgever een ongeoorloofd onderscheid maakt, kan een verzoekschrift indienen bij de Commissie gelijke behandeling (CGB, www.cgb.nl) die deze, en ook andere gelijke behandelingswetgeving beoordeelt. Oordelen van de commissie zijn, hoewel juridisch niet bindend, wel van belang voor de rechtspraktijk, ook die van het (militaire)ambtenarenrecht. I n fe b r u a r i 2 0 1 1 d i e n d e e e n deeltijdmedewerker van Shell een verzoekschrift in bij de CGB (oordeel 2011-127). Daarin verzocht hij de commissie te onderzoeken of Shell verboden onderscheid maakt door hem als deeltijder geen compensatie te geven voor de vaste feestdagen in het jaar die op zijn vrije dag, de maandag, vallen. Shell meende dat zij haar medewerkers juist gelijk behandelt want voor alle werknemers geldt dat als een erkende feestdag valt op een dag waarop de werknemer werkt, hij vrij krijgt. Verder wees Shell erop dat een deeltijder mogelijk minder profijt van de vaste feestdagen heeft dan een fulltimer, maar

8 | trivizier | 10 - 2012

dat daar tegenover staat dat als een deeltijder wel vrij heeft op zo’n erkende feestdag, hij er relatief (in verhouding tot het totale aantal uren dat een deeltijder jaarlijks werkt) meer van profiteert dan een fulltimer. De commissie nam geen genoegen met deze argumenten. Zij stelde zich op het standpunt dat een deeltijder in beginsel naar rato net zoveel profijt van de vaste feestdagen moet hebben als een fulltimer. De commissie heeft vervolgens

VERLOF D [BEPERKT VERLOF VOOR DEELTIJDERS]

en wel naar rato van de omvang van de arbeidsduur. Zo profiteert iedere medewerker in gelijke mate van de vaste feestdagen. Shells bezwaar dat de invoering van dit systeem te duur en te bewerkelijk is, heeft de commissie verworpen. De commissie heeft al met al geoordeeld dat ook dat Shell verboden onderscheid op grond van arbeidsduur heeft gemaakt. Ook Defensie kent geen compensatie voor deeltijders die geen profijt hebben van bepaalde vaste feestdagen. De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV vindt dat Defensie en bonden hiervoor een goede oplossing moeten zien te vinden. Reageren? Dat kan via redactie@vbmnov.nl

uitgerekend dat verzoeker minder profijt heeft dan een fulltimer. Vervolgens heeft de commissie de vraag of er sprake is van een objectieve rechtvaardiging voor dit onderscheid met nee beantwoord. De commissie stelde namelijk dat Shell van een alternatieve rekenmethode, het zogenoemde jaarurensysteem, gebruik kan maken. In dat systeem zijn de vaste feestdagen voor iedere medewerker verdisconteerd

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++


EUROPROTECTOR, UW HULP BIJ SCHADE

Europrotector en de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV werken samen. Europrotector is een grote toonaangevende specialist op het gebied van (letsel) schade. Europrotector werkt nationaal en internationaal (Europa, Noord-Afrika, de Verenigde Staten en Canada). Dat maakt Europrotector uniek. OP UW WERK, EN PRIVÉ Dat militair een beroep met risico’s is, hoeven we u niet te vertellen. U hoeft er bijvoorbeeld tijdens een oefening of als burgerambtenaar bij Defensie tijdens uw werk, niet bij stil te staan wat er moet gebeuren nadat u letsel heeft opgelopen. Dat regelt u via de VBM|NOV. Maar waar kunt u heen, als u privéschade oploopt door toedoen van anderen? Het antwoord is eenvoudig: hetzelfde onafhankelijke schade-expertisebureau, dat door VBM|NOV wordt ingeschakeld, Europrotector. Niet alleen u als militair of burgerambtenaar bij Defensie, ook uw inzittende(n), familie, kennissen, buren of teamgenoten kunnen bij Europrotector terecht als zij schade lijden door toedoen van anderen. Wat Europrotector voor u kan doen, kunnen we het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Of u nu tijdens werktijd, een oefening of in privétijd schade oploopt, Europrotector is uw hulp bij schade. HET ONGEVAL Een militair was met verlof en reed in zijn auto van huis naar een pretpark. Hij had een zware week achter de rug, was moe en was toe aan een leuke dag uit. Of die vermoeidheid meegespeeld heeft, weten we niet, maar hij zag op een kruising met verkeerslichten een auto, die van rechts kwam, niet op tijd. De militair hoefde die auto ook niet te verwachten, want hij had zelf groen licht. De militair kwam er niet zonder kleerscheuren af. Zijn auto raakte flink beschadigd en hij liep vrij ernstig letsel op. Door een gebroken been en pijn in zijn nek en rug kon de militair zijn werk tijdelijk en misschien zelfs blijvend niet meer uitoefenen. Na zo een ongeval wil je maar één ding: herstellen. Maar een ongeval heeft meer consequenties: de juridische bewijslast over aansprakelijkheid, de berekening van de hoogte van de schade - zoals inkomstenverlies, niet verzekerde medische kosten, smartengeld en natuurlijk de schade aan de auto - en het verkrijgen van een schadevergoeding.


EUROPROTECTOR, UW HULP BIJ SCHADE SCHADEVERHAAL De VBM|NOV had de militair gelukkig geïnformeerd over de diensten van Europrotector. Hij wist waar hij terecht kon als hij letselschade zou oplopen, niet alleen als gevolg van een verkeersongeval, maar ook door bijvoorbeeld geweld of een medische fout. De militair kon zich nu volledig richten op zijn herstel. Europrotector heeft vastgesteld dat de andere bestuurder inderdaad wettelijk aansprakelijk was, de hoogte van de schade berekend, en namens de militair de schade met succes op die ‘wederpartij’ verhaald. WAAROM EUROPROTECTOR? Onze medewerkers zijn specialist op het gebied van verhalen van materiële schade en letselschade, zowel in Nederland als in het buitenland. Dat doen wij al jaren met succes en in de meeste gevallen kost ons werk het slachtoffer geen cent. Als Nederlands recht van toepassing is, kunnen wij namelijk de door ons gemaakte kosten ook verhalen op de aansprakelijke partij. Er zijn ook schadegevallen waar het recht uit een ander land van toepassing is. Dat is het geval als u in het buitenland schade oploopt. Europrotector is een van de weinige bureaus die u ook met schade in het buitenland kunnen helpen. Wij hebben de mogelijkheden en de juridische kennis in huis om schade op een buitenlandse partij, volgens het daar geldende recht, te verhalen en dat maakt ons uniek. Omdat in het buitenland onze kosten meestal niet verhaald kunnen worden op de aansprakelijke partij – dit is namelijk een wettelijke regel die niet in alle landen geldt – spreken we van te voren met u af wat onze kosten zullen zijn en hoe die verrekend gaan worden. Alleen materiële schade? Vraag naar onze mogelijkheden om deze voor u te verhalen. Tijdens uw werk of privé: Europrotector helpt u met het verhalen van schade op de aansprakelijke partij! CONTACTGEGEVENS Op www.europrotector.com vindt u alle informatie over onze diensten en onze aanpak. Op onze website kunt u vragen stellen, een schadegeval direct aanmelden, of u door ons laten bellen. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen: Europrotector bv Einsteinlaan 20 2289 CC Rijswijk tel. 070 413 76 00 info@europrotector.com www.europrotector.com


J U R I D I S CH

Een zaak die ogenschijnlijk weinig voorstelt, kan op raadselachtige wijze toch enorme proporties aannemen. Zoals de zaak van een officier wiens vergrijp is,

Noch de schorsing, noch het negatieve ambtsbericht bleef overeind

dat hij zong op de gang. Inmiddels is zijn

Tekst: mr. Marieke Billiet- de Jonge

dossier 25 centimeter dik!

Het duimendikke dossier van de zingende officier Een officier, lid van de VBM|NOV, is een fervent amateur operazanger. Een leeg trappenhuis galmt zo lekker en dus kon de officier de verleiding niet weerstaan en zong een stukje uit een bekende opera. Zijn zangkunsten werden echter niet gewaardeerd door zijn leidinggevende, die hem hierop aansprak. Al snel escaleerde het gesprek tussen de officier en zijn leidinggevende. Deze laatste eindigde de discussie met de opdracht dat de officier na het weekend zijn ontslag maar moest indienen. Hij wilde de officier niet meer zien! Toen de officier zich vervolgens toch meldde op het werk, werd hij naar huis gestuurd en werd aangegeven dat hij òf zelf ontslag kon nemen òf dat hij zou worden ontheven uit zijn functie en er een negatief ambtsbericht zou worden opgemaakt. Het vakbondslid gaf aan met beide keuzes niet te kunnen leven en bood aan om een goed gesprek met elkaar aan te gaan om op die manier de problemen op te lossen. De leidinggevende wilde hiervan niets weten en stuurde de officier naar huis. Later bleek dat hij was geschorst. Zonder hoorzitting, zonder duidelijkheid omtrent zijn rechtspositie. Wat vo l g d e wa re n d i ve rs e bezwaarschriften, beroepschriften,

klachten, negatieve ambtsberichten etc. In totaal heeft de officier meer dan zes maanden geschorst thuis gezeten. Om uit de ontstane situatie te raken heeft de VBM|NOV namens de officier een appèl gedaan op bemiddeling door de commandant van het krijgsmachtdeel. Deze gaf echter tot twee keer toe niet thuis. Mogelijk wilde hij liever de uitkomst afwachten van de klacht die de officier inmiddels had ingediend tegen zijn leidinggevende. Uiteindelijk bleef noch de schorsing, noch het negatieve ambtsbericht overeind. Beide zijn inmiddels ingetrokken. Wat nog wel loopt, is een procedure met betrekking tot vergoeding van de schade die de officier heeft opgelopen, alsook een klacht bij de Nationale Ombudsman. Het is de VBM|NOV en de officier een raadsel, hoe een zaak die feitelijk zo weinig om het lijf heeft, zulke enorme proporties kan aannemen en hoe een militair zo lang thuis kan zitten, zonder dat daar een goede motivatie voor is. Van het bevoegd gezag kwam het verwijt dat de officier het overheidsapparaat te veel zou belasten met zijn bezwaaren beroepschriften. Vergeten werd echter dat hij geen andere keuze had. Hij werd namelijk om de oren geslagen

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++

met het ene na het andere negatieve besluit. Als (militair) ambtenaar heb je nu eenmaal geen andere keuze dan om rechtsmiddelen in te zetten tegen besluiten die je eenzijdig door de overheid worden opgelegd en waar je het niet mee eens bent, noch om hebt gevraagd. Het dossier is inmiddels minstens 25 centimeter dik en dat was niet nodig geweest. Als het bevoegd gezag op tijd had ingegrepen en de twee militairen had opgedragen de zaak als volwassenen op te lossen, dan waren alle procedures niet nodig geweest. De commandant had niet moeten afwachten, maar moeten ingrijpen. Hoewel de zaak juridisch gezien misschien interessant was, was hij voor de officier alleen maar belastend. Een positieve uitspraak van de Nationale Ombudsman zou in elk geval het rechtvaardigheidsgevoel goed doen.

Dit is de laatste bijdrage van mr. Marieke de Jonge aan de Trivizier. Met ingang van 1 oktober 2012 heeft zij na 13 jaren de VBM|NOV verlaten om een nieuwe uitdaging aan te gaan. De redactie van Trivizier bedankt Marieke de Jonge voor haar vele verhelderende en soms ook spraakmakende bijdragen.

10 - 2012 | trivizier | 11


U K W 65 +

UKW/65+ NIEUWS

Foto: stock.xchng

Herdenking

Roermond

Op zaterdag 1 september heeft Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje een krans gelegd tijdens de 25e herdenking van de militaire slachtoffers van het conflict tussen Nederland en Indonesië (1945 - 1962). Dat gebeurde bij het Nationale IndiëMonument in Roermond. Het was voor het eerst sinds 1977 dat een lid van het Koninklijk Huis aanwezig was bij de herdenking. In dat jaar heeft wijlen Prins Bernhard het monument voor de ruim 6.000 militaire slachtoffers onthuld. Op bijgaande foto salueren de ZKH Prins van Oranje en generaal-majoor Morsink, hoofd van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin, direct na de kranslegging. De foto heeft extra actualiteitswaarde omdat de prins de zogenaamde ‘platte pet’ draagt en de generaal-majoor de baret. Voor meer achtergrondinformatie daarover verwijzen wij de lezers naar pagina 6 en 7 van deze Trivizier.

12 | trivizier | 10 - 2012

Verhoging AOW-leeftijd Het Ministerie van Sociale Zaken is onlangs gestart met een campagne om duidelijk te maken wat de verhoging van de AOW-leeftijd voor u als individuele Nederlander betekent. Het is helaas nog altijd niet mogelijk wat het wegvallen - voor een bepaalde periode - van uw basisinkomen betekent indien u een FPU-, Vut-, prepensioen of andere uitkering geniet, bijvoorbeeld wegens leeftijdsontslag (UGM/UKW). De onderhandelingen met Defensie zijn gestart, maar veel verder dan een ‘contourenbespreking’ is men nog niet. Vooralsnog geldt nog altijd de pensioenleeftijd van 65 jaar. Dat betekent dat op het moment dat u 65 jaar wordt, het ABPouderdomspensioen tot uitkering komt. Maar u mist wel de inkomsten van de AOW voor 1 maand (als u in 2013 AOW gaat ontvangen) of meer maanden (vanaf 2014 recht op AOW). Zo lang er geen aanpassing komt van het ABP-pensioenreglement, blijft dat ook zo. Bij de besprekingen speelt ook de eventuele verhoging van de ontslagleeftijd een rol. Wanneer er meer bekend is over de onderhandelingen, kunt u daarover alles lezen via Trivizier en www. vbmnov.nl.

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++


CO LU M N ,

LODESTEYN

Het D-woord Niet eerder waren er zo veel tvdebatten voorafgaand aan Tweede Kamerverkiezingen. De lijsttrekkers van de grotere politieke partijen waren wekenlang niet van de buis te branden. Menig echtgenoot zag Mark Rutte en Diederik Samsom nog vaker dan zijn eigen vrouw. In de stortvloed van politieke uitspraken over de koers van ons land, Griekenland, de euro, immigratie, blauw op straat en zelfs het 130 rijden op snelwegen, viel het D-woord niet. Geen letter, geen seconde, zelfs geen verwijzing naar Defensie. Klaarblijkelijk een besmet onderwerp, iets waarmee niet valt te scoren. Ronduit verbijsterend; in al die debatten, zowel op de publieke zenders en bij de commerciëlen, achtte werkelijk niemand het ook maar één enkele keer opportuun om aandacht te besteden aan de beste veiligheidsverzekering van Nederland. Misschien maar beter ook overigens. Bij een niet op tv uitgezonden debat tussen aspirant-Kamerleden over de toekomst van de krijgsmacht, riep een GroenLinks-politicus ongegeneerd dat de marine gemakkelijk toe kan met minder fregatten. Toen een marineofficier, wetende dat inmiddels geen tien fregatten meer resteren, de man vroeg hoeveel er volgens hem nog rondvaren onder Nederlandse vlag, kreeg deze het verbijsterende antwoord van ‘een stuk of dertig’ te horen. Tja, bij zoveel onnozelheid is het inderdaad beter je snavel te houden. Maar toch, de oorverdovende stilte over de krijgsmacht geeft te denken, net als de op grond van de verkiezingsuitslag onvermijdelijke samenwerking tussen VVD en PvdA. De liberalen hebben geenszins uitgesproken de kazernes, bases, staven en havens gegarandeerd met rust te laten. Van de PvdA is genoegzaam bekend dat partijleider Samsom er zelfs geen kwaad in ziet om nog maar eens een miljardje weg te snoepen. Kortom: dat belooft wat bij de kabinetsformatie die meteen na de verkiezingsuitslag door voormalig defensieminister Henk Kamp werd afgetrapt. De grote vraag is of de politici zich iets gelegen laten liggen aan het

wanhoopsoffensief dat vooral de laatste twee weken voor de verkiezingen los kwam vanuit Defensiekringen. Zo kropen de gezamenlijke officieren uit hun schulp en belegden een heuse persconferentie om te waarschuwen voor de desastreuze gevolgen voor economie en veiligheid bij verdere kortingen. Het was voor het eerst dat ze zo’n noodkreet in het openbaar slaakten, zo benadrukten de officieren. En veel te laat, zo erkende hun voorman Rob Hunnego. "We bleven te lang loyaal aan de politiek en hadden hier eigenlijk jaren geleden al moeten zitten,” zo verzuchtte hij. Inderdaad, bedroevend dat de hogere militairen niet al veel eerder schouder aan schouder stonden met onder meer de VBM|NOV toen deze in het verleden al aandacht vroeg voor de ingrijpende gevolgen van de opeenvolgende saneringsrondes. Ga het kaasschaafrijtje maar eens na: de Prioriteitennota 1993, de Defensienota 2000, de Prinsjesdagbrief 2003, de beleidsbrief Wereldwijd dienstbaar 2007 en de beleidsbrief Defensie na de kredietcrisis 2011. Prachtige termen die nooit meer opleverden dan ordinair hakken in het budget. Rijkelijk late krokodillentranen van de officieren kortom. Luttele dagen na de verkiezingen kwam er steun uit onverwachte hoek: geheel op eigen houtje en volslagen ongevraagd, richtte de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) zich in een niet mis te verstaan schrijven tot de nieuw gekozen Staten-Generaal. Als Nederland zichzelf serieus wil nemen, zijn economische belangen wil waarborgen en internationaal geen paria wil worden, moet het huidige budget minimaal onaangetast blijven, zo waarschuwt voorzitter Frits Korthals Altes onomwonden. Dat snijdt hout, zou je zeggen. Als regering en parlement die zich doof houden voor de door hun zelf aangestelde adviseurs, kunnen dezen net zo goed naar huis worden gestuurd. Dat levert dan weer een flinke besparing op.

Zo kropen de gezamenlijke officieren uit hun schulp”

Flip Lodesteyn

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++

10 - 2012 | trivizier | 13


M EM O

T LUCHTVAAR

MILITAIRE

M US E U M AGENDA BRONBEEK Themazondagen rond Nederlands-Indië en Indonesië

In het Militaire Luchtvaart Museum is zondag 30 september en zondag 25 november van 12.00 tot 16.30 uur ‘Open Cockpit Zon dag ’. In het Flying Centre kunnen jonge bezoekers een vlucht met een F-16 straaljager sim uleren. Toegang is gratis.

Adres: Kampweg 120, Soesterberg.

Met ‘Balinese cultuur’ start op zondag 4 november 2012 de zevende reeks themadagen op het landgoed Bronbeek te Arnhem. Historici, wetenschappers, kunstenaars en schrijvers belichten de historie en cultuur van het voormalige Nederlands-Indië en het huidige Indonesië. Het programma van de vier themadagen omvat lezingen met dia- of filmpresentaties en soms korte dansen muziekuitvoeringen. De dagthema‘s zijn: ‘Balinese cultuur’ (4 november 2012) ‘Bandoeng/Bandung’ (20 januari 2013) ‘Over Bronbeek’ (17 februari 2013) ‘Ethische politiek’ (17 maart 2013) De themadagen vinden plaats in het reünie- en congrescentrum Kumpulan op het Landgoed Bronbeek. Ontvangst vanaf 10.00 uur, programma 11.00 - 15.00 uur. Toegangsprijs per dagprogramma: € 25,– (incl. koffie of thee, spekkoek, Indisch buffet en een consumptie). Voorinschrijving is vereist, er is geen kaartverkoop ter plaatse. Inschrijven voor de afzonderlijke dagprogramma’s is alleen mogelijk via een formulier dat kan worden aangevraagd via e-mail Loket.KTOMM.Bronbeek@ mindef.nl. Inschrijven kan tot één week voor de datum van het dagprogramma. Annuleren leidt niet tot teruggave. N.B. Honden zijn op het Landgoed Bronbeek niet toegestaan. Actuele informatie op www.bronbeek.nl (in Agenda) en op www.indischerfgoed.nl (evenementen). Adres: Velperweg 147, Arnhem.

BETAALDATA OKTOBER Defensie maakt de salarissen over op woensdag 24 oktober. Het ABP stort de uitkeringen en pensioenen op dinsdag 23 oktober. Uiterlijk de volgende werkdag staat het bedrag op uw rekening.

14 | trivizier | 10 - 2012

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++


R EÜ N I E S

O  oktober a.s. is er een reünie voor alle oudopvarenden van de ‘roofdier fregatten’. Locatie: de Dukdalf te Den Helder. (. tot . uur, zaal open om . uur). Echtgenotes en partners zijn welkom. Toegangsprijs: € , p.p. (voor leden RZN € ,– p.p.) incl. koffie, cake, bezoek aan het Marinemuseum en een nasimaaltijd. Aanmelden via: http://roofdierklasse.nl/ index.php/algemeen/opgave-reunie- D Identiteits_ g ro e p Vre d e s _ machten van de Bond van Wapen_ broeders nodigt u en uw partner uit voor de jaarlijkse reünie die in  in het teken van de Afrikamissies staat. Uitgenodigd worden: leden van de Identiteitsgroep Vredesmachten en alle (ex)militairen die hebben deelgenomen aan de diverse missies in Afrika o.a. EUFOR Tchad/ RCA, Sudan, UNMIL, Congo, UNOMUR/ UNOMIR, Burundi, UNAVEM /, UNTAG, UNOMSA, UNOMOZ, UNOC, UNMEE. Datum/plaats: vrijdag  oktober  op de Bernhard kazerne te Amersfoort gebouw R. Aanvang tussen . uur en . uur, einde . uur. Tussen de middag warm buffet. Vert’s van het Veteranen Instituut, De Basis en de Bond van Wapenbroeders zijn aanwezig. Entree € ,– p.p. incl. lunch. Aanmeldingen en betalingen dienen vóór  oktober  binnen te zijn. Aanmelding is definitief wanneer alle benodigde gegevens op aanmeldformulier zijn ontvangen en na betaling. Aanmeldingen bij voorkeur via de website, of bij de reüniecommissie van de IVM. Betalingen op bankrekeningnr.  t.n.v. Bond van Wapenbroeders (IVM) te Aduard, of via Ideal op de website. Aanmeldingen en nadere informatie: Frank Kluiters, reüniecommissie IVM, Albert Schweitzerlaan ,  ZT Pijnacker. afrika.reunie@gmail.com of via www.vredesmachten.nl. Toezending van de uitnodiging/toegangsbewijs/ routebeschrijving vindt ongeveer één week voor de reünie plaats.

V: Magazijn -beheerders; V lieg tuigmaker-Magazi jnb ehe erders; vml. militairen van de dienstgroep Logistieke Dienst Goederenbeheer evenals actief dienende militairen van de dienstgroep Logistieke Dienst Goederenbeheer en burgermedewerkers die werkzaam zijn of zijn geweest bij de toenmalige Marine Inventarisdienst (MID), de Marine Magazijnsdienst (MMD), Bureaus Bevoorrading en Onderhouds/Operationele diensten ressorterend onder het Commando der Zeestrijdkrachten, zal op  november  een reünie worden gehouden in 'De Dukdalf' van de Marinebedrijf- Sport & Ontspanning Vereniging (MBSOV). De Dukdalf ligt vlak bij het Marine Museum op de voormalige Rijkswerf te Den Helder. Aanvang . uur, einde . uur. Opgave door storting van € , individueel of € ,– met partner t.n.v. J.H. Dirks, Reünisten Materieelbeheer, bankrekeningnr:  o.v.v. “Reünie ”. Aanmelden vóór  oktober . Nadere informatie: Co Dirks, tel:  , e-mail: codirks@kpnmail.nl of Ben Vis, tel.  , e-mail: b.vis@ quicknet.nl. I verband met FLO van een aantal collega’s organiseert de FLO-commissie Verbindingsdienst KM wederom haar halfjaarlijkse afscheidsreceptie op donderdag  november  ten . uur in gebouw De Witte Raaf, Marinekazerne Willemsoord te Den Helder. Kosten voor het bijwonen van deze receptie, die tevens het karakter draagt van een beperkte reünie, € ,–. Belangstellenden worden verzocht het verschuldigde bedrag over te maken op: Postbank giro  t.n.v. Commissie Verbindingsdienst KM, Boterzwin ,  WL Den Helder. Er mag ook aan de zaal betaald worden. Verdere inlichtingen bij: LTZOC b.d. C. G. Wouters, tel.   of AOOODVB b.d. A. Kreukniet, tel.  , of op de site van de FLOCommissie : www.bravozulu.nl.

D reüniecommissie ex-schrijvers/ logistieke dienst administratie der KM houdt op woensdag  april  de -jaarlijkse reünie. Deze is toegankelijk voor actiefdienenden en postactieven. Echtgenotes, partners en introducés zijn ook van harte welkom. Locatie: Evenementencentrum bij de MEA (marine-etablissement Amsterdam), aanvang . uur en einde . uur. Aanmelden bij voorkeur via http://www. schrijvers-lda.nl, of schriftelijk bij W. Kram, Commandeursplein ,  NE Den Helder, e-mail w.kram@quicknet. nl, o.v.v. naam, adres, woonplaats, actief dienend c.q. postactief en/of veteraan. Tevens uw kenteken vermelden indien u per auto komt. Toegangsprijs € , p.p. (inbegrepen thee/koffie, gebak en een aangeklede rijsthap). Dit bedrag dient vooraf te worden voldaan op rekeningnummer ... t.n.v. exschrijvers/LDA-personeel der KM te Den Helder. Sluitingsdatum:  maart . I de e of e week van september  zal in Doorn een reünie zijn van LDA-personeel (schepelingen) en officieren van administratie die werkzaam zijn of zijn geweest bij het Korps Mariniers in Doorn. Aanvullende bijzonderheden en programma volgen. Aanmeldingen, vragen, suggesties of een actieve bijdrage t.a.v. het programma voor deze dag kunt u richten aan: P.Bronkhorst@mindef. nl. Aanmeldingen onder vermelding van naam, voorletters, rang/stand, regnr(oud)/of werknemersidnr (nw), periode in Doorn van/tot en uw huidige email adres.

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++

10 - 2012 | trivizier | 15


In Harderwijk woont Frits Gerritsen (63), samen met zijn vrouw Hetty en de honden Luna en Lara. Met een ‘Mag ik mijn verhaal eens vertellen’, meldt hij zich bij de redactie Trivizier. Waarom? Bijvoorbeeld omdat Gerritsen burger en militair in één persoon verenigt.

Tekst: Henri Lansink

Samen op pad Frits Gerritsen heeft duidelijke opvattingen. Bijvoorbeeld deze: “Hoe moeilijk de komende tijd ook lijkt te zijn, des te gemakkelijker is de oplossing als men daarvoor bereid is om menselijk en intermenselijk te blijven communiceren.” Het is Gerritsen op dit moment - na 43 jaar KLu, waarvan bijna 20 jaar als lid van de medezeggenschapscommissie Air Operations Control Station Nieuw Milligen - alleen nog vergund om vanaf de zijlijn zijn visie te geven. Op Nieuw Milligen werkte hij als loopbaanadviseur. Officieel is hij nog in dienst, maar hij is in afwachting van een ‘herplaatsing’. Naar eigen zeggen is hij ‘externe herplaatser zonder bemiddeling’. Zijn loopbaan bij de krijgsmacht begon

16 | trivizier | 10 - 2012

“En dan regel je natuurlijk wat”

in Duitsland bij de Groep Geleide Wapens in Hessisch Oldendorf (4GGW). Hij maakt deel uit van een bijna legendarische - nu uitstromende - generatie die op het hoogtepunt van de Koude Oorlog in Duitsland een bijdrage leverde aan de verdediging tegen het rode (lucht-)gevaar. Hij bleef in dienst als burger, maar naast dit dienstverband was hij, na terugkeer in Nederland, ook reservist bij de Groep Luchtmacht Reserve. Dat betekent dat hij regelmatig deelnam aan opkomsten voor oefening en scholing. Voor zijn dagelijkse werkzaamheden kreeg hij de kans om zich via opleidingen te bekwamen in het personeelswerk. “Ik deed op mijn 58ste de MBO-opleiding Personeel en Organisatie.

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++


waarop hij positief terugkijkt. Het werk als loopbaanbegeleider bracht hem in contact met veel individuele militairen. Hij kan daar meeslepend over vertellen, bijvoorbeeld hoe hij ontdekte waarom een jonge militair altijd maar zakte voor een bepaald examen. Hij bleek dyslectisch en had dat nooit durven toegeven. “En dan regel je natuurlijk wat”. Maar hij kent ook de andere kant. Van mensen die op hoge poten eisen dat ze recht hebben op het volgen van een gewenste studie. “Dan zei ik: ho, ho, dat bepaal ik wel of je die studie kunt volgen. Het moet wel in het plaatje passen.” Daarnaast was er het overleg in de medezeggenschapscommissie. Dat zorgde soms voor moeilijke gesprekken met commandanten. Maar wat Gerritsen betreft kunnen gesprekken alleen maar mislukken als er geen bereidheid is om op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te praten. Wat zou je doen als je minister van Defensie was? “Dat word ik nooit …”

Ben je daar trots op? “Ik ben er trots op dat ik Frits Gerritsen ben. Het is natuurlijk heel mooi om carrière te maken, maar ik heb vaak gezien dat een adjudant prima op zijn plek was in bijvoorbeeld een technische functie. En dat diezelfde adjudant dan kon doorstromen naar een officiers- dus leidinggevende managementfunctie waarin hij dan vaak volledig de mist in ging door de verandering collega-collega naar chefcollega. Voor mij is carrière maken nooit een must geweest. Lekker dat doen waarin je goed bent kan zeer verfrissend werken.” Gerritsen kan putten uit een oneindige stroom anekdotes en verhalen over zijn ervaringen. Ervaringen

Waarom niet? “Ik ben geen lid van een politieke partij … Als ik het wel zou worden, dan werd ik binnen een paar maanden weggestuurd omdat ik me te veel zou ergeren aan het wangedrag van parlementariërs die geen idee hebben wat bezuinigingen kunnen bewerkstelligen. Als we nog meer bezuinigen, dan krijgen we straks een Zwitsers leger met alleen reserve-militairen. Er zijn mensen die denken dat we nooit meer oorlog krijgen, maar dat kan binnen een dag zomaar veranderen. We willen de beste militaire partner binnen de NAVO zijn, maar we breken onze eigen krijgsmacht af. Als je dan zo nodig een grote jongen wilt zijn, dan moet je ook de middelen daarvoor hebben. Maar als ik minister van Defensie was, dan zou ik met de top gaan overleggen: wat doen we nou echt en wat hebben we daarvoor nodig? Al het overbodige kan dan overboord. Verder zou ik niet

beknibbelen op de pensioenen. Ga maar langer werken, dan blijft het wel betaalbaar.” Geldt dat ook voor militairen? “Ja. Maar dan voor functies waar niet al te zware fysieke inspanningen voor nodig zijn.” Maar dan rem je de doorstroom. De krijgsmacht heeft toch jonge mensen nodig? “Maar we gooien nu ervaring de tent uit en we zien wel wat er gebeurt. Dat kan volgens mij dus niet. Je kunt niet 7000 ervaren mensen ontslaan en tegelijkertijd jonge mensen zonder enige ervaring aannemen.” Ho e g a j e z o ’n p ro b l e e m aanpakken? “Door er met elkaar over te praten. Je moet als mens je collega’s duidelijk maken wat er volgens jou nodig is. Je komt een heel eind als je bereid bent om intuïtie en creativiteit bij elkaar te gooien. Dat was ook altijd mijn instelling in de jaren dat ik in de medezeggenschap zat. Ik ben er ook altijd tegen geweest om als medezeggenschap het vertrouwen in je hoofd van diensteenheid op te zeggen. Je kunt best wel verschil van mening hebben, maar je moet altijd proberen om samen verder te gaan. Dan doen de verschillen tussen de rangen er niet meer toe. En ook niet het verschil tussen burger en militair. Door het samen te doen kom je verder en dat is het beste voor het onderdeel.” Welke militaire eigenschappen zou iedereen moeten hebben? “Alle.” Wat zijn de belangrijkste? (denkt hardop na) “ZelfHulpKameradenHulp, velddienst, een trefzeker schutter zijn, NBC-discipline … ehh … Nou, het belangrijkste is dat je weet wat je geleerd hebt en moet doen. Dus je moet je skills kennen. En daarbij is de grootste vaardigheid dat je bereid bent om met elkaar de klus te klaren.” 

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++

10 - 2012 | trivizier | 17


V ER EN I G I N GSN I EU W S

volgens zijn majoor ‘een echte vakbondsman’ ”

Kandidaat Algemeen-Bestuurslid Tijdens de 89ste Algemene Vergadering op 30 november a.s. vinden bestuursverkiezingen plaats. In deze Trivizier stellen wij kandidaat bestuurslid Léon Kooijman aan u voor. Korporaal Léon Kooijman (30) is werkzaam bij de 101 CBRN Verdedigingscompagnie (11 Pantsergeniebataljon). Kooijman, volgens zijn majoor ‘een echte vakbondsman’, werd kort na zijn opkomst eind 1999 lid van de BBTV. Ruim 6 jaar geleden nam Kooijman zitting in de MC van 101 Geniebataljon. Nu is hij voorzitter van de MC van 11 Pantsergeniebataljon. Hij heeft regelmatig contact met zijn vakbond, zowel voor ondersteuning in de medezeggenschap als voor andere vragen en problemen. “Door mijn ervaring in de medezeggenschap ben ik erachter gekomen dat personeel zich soms laat gebruiken of misbruiken, omdat ze niet altijd weten hoe het hoort. Ze zeggen ja en amen omdat een sergeant of luitenant iets nu eenmaal gezegd heeft. Maar Defensie verwacht van de militair dat hij zich correct aan alle voorschriften houdt. Dan mag de militair ook van Defensie verwachten, dat Defensie zich aan de voorschriften houdt.” Een voorbeeld? “Een geval waarbij Defensie voor een oefening van 5 dagen maar 4 dagen wilde betalen, door alles in 4 x 24 uur te passen. Of dat je wordt gevraagd tijdens een oefendag zelf brood mee te nemen, omdat er geen geld is voor voeding. Je kunt

18 | trivizier | 10 - 2012

dan denken: ‘doe niet zo moeilijk, smeer een paar boterhammen’, maar de afspraak is dat Defensie de voeding verzorgt. Sommigen vinden mij misschien wel een zeikerd, maar dat interesseert me niet. Want als je accepteert dat afspraken nu niet hoeven worden nagekomen, wat betekent dat dan voor de volgende keer?” Kooijmans ervaringen binnen de MC zijn overwegend positief. “We hebben een hele reorganisatie achter de rug. Ik vind dat de bataljonscommandant en de MC dat goed en netjes gedaan hebben. Meningsverschillen zijn altijd bespreekbaar geweest.” Als actief dienend militair en medezeggenschapper weet Kooijman wat er op de werkvloer leeft. Zoals het opvallende kledingvoorschrift van generaal De Kruif. “Hoe kan het dat je bij hitte verplicht wordt te werken in een veel te warme basisjas, terwijl het echte probleem is dat veel collega’s geen compleet tenue kunnen krijgen? Dát is de reden dat het er niet strak uitziet.” Kooijman heeft er zin in om zich ook binnen de vakbond sterk te maken voor het personeelsbelang. “Overal lees je over ‘pax’, maar het gaat over mensen. Wat dat betreft begint Defensie steeds meer op een normaal bedrijf te lijken. De veel geroemde loyaliteit is eraf. Mensen willen een hoop doen voor dit ‘bedrijf’, maar het houdt een keer op.” 

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++


v er en i g i n gsn i eu w s Wat doet een juridisch assistent? “In mijn optiek is een juridisch assistent een individuele belangenbehartiger die een defensiemedewerker (burger en/of militair) kan bijstaan in juridische zaken.”

Waar moet je dan aan denken? “Helaas komt het nog al eens voor dat medewerkers worden geschorst, ontheven worden van opleidingen en/of moeten verschijnen voor een hoor- en adviescommissie (HAC). Vaak heeft een medewerker geen idee hoe het (straf) proces verloopt en welke rechtspositionele gevolgen dit voor hem kan hebben. Door hem daarin bij te staan, kan een juridisch assistent veel voor hem betekenen. Daarnaast kan de medewerker zich voor hoor- en adviescommissies laten bijstaan door een juridisch assistent.”

Hebt u ervaring met soortgelijke of dezelfde werkzaamheden?

Juridisch assistent Bert Peereboom Met ingang van 1 november wordt Bert Peereboom (AOOLDA, 51 jaar) juridisch assistent voor de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV. Peereboom werkt in Den Helder en woont in Hippolytushoef. Hieronder stelt de redactie Trivizier hem aan u voor. Wat is uw huidige functie bij de marine? “Ik ben onderzoeker personeelsbeheer. Ik controleer de personele processen bij de eenheden/inrichtingen met als doel deze - waar nodig - te verbeteren. Mijn neventaak is stafadjudant en chef d’equipage bij de Directie Planning en Control.

“In mijn loopbaan bij de KM heb ik veel functies binnen de P&Oorganisatie vervuld. Als medewerker van de afdeling rechtspositie (REPOS) heb ik op juridisch gebied veel ervaring opgedaan. Maar ook tijdens mijn uitzending in de West heb ik diverse malen opgetreden als lid of als secretaris van verschillende commissies, waaronder de HAC. Dat was een rol ‘aan de andere kant van de tafel’, dan de rol die ik als juridisch assistent van de VBM|NOV ga vervullen.”

Wat motiveert u om dit werk te doen? “Dat je iemand kan helpen in een benarde situatie. Dat je diegene kan adviseren en begeleiden in een situatie waar hij hopelijk maar zelden mee te maken krijgt. Ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt bij de KM, een fantastisch bedrijf, waar ik per 1 november met leeftijdsontslag ga. Maar omdat ik mij als vrijwilliger in de rol als juridisch assistent bij de VBM|NOV beschikbaar heb gesteld, zal ik veel contact houden met de organisatie en de marinemannen en vrouwen.”

U bent sinds 1980 lid van de Vakbond voor Defensiepersoneel. Goeie vakbond? “Als medewerker van Defensie is het van belang dat je aangesloten bent bij een bond. Zij behartigen voor jou de zaken op collectief (arbeidsvoorwaarden) en op individueel gebied, denk hierbij aan juridische bijstand, belastingservice etc. Ik vind dat de VBM|NOV op dit gebied goed is georganiseerd. Kennis en kunde is in ruime mate aanwezig, met elke vraag op rechtspositioneel gebied kan je een beroep op ze doen. Daarnaast vind ik de Trivizier een blad dat mij goed op de hoogte houdt van huidigeen toekomstige ontwikkelingen bij Defensie.”

Kunnen de leden van de VBM|NOV rechtstreeks contact met u opnemen? “Als een medewerker zich door een juridisch assistent wil laten bijstaan, dient in eerste instantie contact opgenomen te worden met de juridische helpdesk. Bij deze afdeling wordt bekeken welke jurist of juridisch assistent kan worden ingezet om de medewerker te adviseren en/of te begeleiden.” 

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++

10 - 2012 | trivizier | 19


fa m I l I eb er I CH T en +

G e aCH T e r edaC T I e Postbus 93037 2509 AA Den Haag, email: redactie@vbmnov.nl

Ov er l ed en Augustus 2012 02-08 J. van Driel (48 jaar) SMJR KLu Houtelaar 60 5121 SG Rijen

10-09 M.H.J. Wiggers (68 jaar) LTZE1 b.d. Vleermuisstraat 46 7559 BT Hengelo Ov. 11-09

08-08 B. van Twillert (73 jaar) SMJR BDGSK b.d. Haydnplantsoen 31 3752 JV Spakenburg 11-08

21-08

J. Vennink (84 jaar) LTZVK2OC b.d. Ganzenveld 49 7827 SC Emmen W.M. de Nijs (43 jaar) SGT ODVB b.d. Corr.: Paasloosstraat 66 8043 TR Zwolle

23-08 F.K.M. van Lint (76 jaar) OPP HOFM b.d. Middelzand 3448 1788 ER Julianadorp 23-08 R.R. Ribbens (67 jaar) MJR HOFM b.d. Nicolaas Damesstraat 27 2171 KA Sassenheim 27-08 G.H. Bouwens (74 jaar) SMJR BDGSK b.d. Corr.: Dahliastraat 89 1782 ME Den Helder September 2012 03-09 C. Rebel (85 jaar) KPL1 KL b.d. Bruggelaan 53 5628 RG Eindhoven 05-09 R.H. Zondervan (79 jaar) KPL1 KL b.d. Het Kanaal 247 9402 AH Assen 06-09 M.E. van der Rijst (79 jaar) AOO LDGB b.d. Corr.: Wilde Zwaan 33 3752 KA Bunschoten 10-09 E.J. Bosveld (71 jaar) AOO MARNALG b.d. David Tenierslaan 32 3904 ZA Veenendaal

R.L. Bax (84 jaar) SMJR OBD b.d. Corr.: Waterkeringsweg 35 1785 HW Den Helder

v r eUGd e en v er d r I e T Op 14 augustus jl. hebben mijn ouders E.J. Bosveld (adjudant korps mariniers b.d.) en mevrouw L. Bosveld-Westenberg hun 50-jarig huwelijk nog samen mogen vieren. Op 10 september jl. is mijn vader E.J. Bosveld op 71 jarige leeftijd overleden. Corr: David Tenierslaan 32 3904 ZA Veenendaal. Karin Smit-Bosveld

da n k Ik kan nog zoveel woorden gebruiken, al waren het er een miljard. Maar wat ik eigenlijk gewoon wil zeggen: Ik bedank je met heel mijn hart … voor alle steun na het overlijden van A.C. van Toledo. Mevrouw Van Toledo Den Helder, augustus 2012 Hartverwarmend was het dat zo velen ons terzijde stonden bij het afscheid van George Beringer. Ieder koos hiervoor een eigen manier, met woorden, bloemen, praktische hulp of een luisterend oor. Dit heeft het afscheid voor ons heel bijzonder gemaakt. Namens allen, Rikki Beringer-Blom Den Helder, augustus 2012 Het medeleven dat u getoond heeft na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en opoe Wilhelmina Bekkers – de Bondt heeft ons in deze dagen zeer gesterkt. Wij betuigen u onze oprechte dank. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Den Helder, augustus 2012

KAPITAALVERNIETIGING Defensieminister H illen is demissionair, mag hij dan nog zulke verstrekkende beslissingen nemen door de mariniers naar Vlissingen te verhuizen? De VBHKazerne in Doorn biedt, bijna zonder extra kosten, voldoende faciliteiten voor de huidige sterkte van het Korps Mariniers, in Vlissingen moet alles nog worden opgebouwd en dat zal de belastingbetaler kapitalen kosten. Leuk voor mevrouw Peijs (net als Hillen van CDA-huize) voor de werkgelegenheid in haar regio, maar zeker niet voor de mariniers en de Nederlandse belastingbetalers. Moet een dergelijk handjeklap, ook achteraf, niet worden bestraft? Dergelijke geld-over-de-balk-smijterij hebben wij al vaker gezien: mevrouw Netelenbos met haar spoorlijnen, Hoogervorst met zijn ziekmakende gezondheidszorg etc. Kunnen deze ‘politieke doordrammers’, kan Hillen later alsnog ter verantwoording worden geroepen of blijven zij - net als Netelenbos en Hoogervorst - ook buiten schot? Mariniers hebben gedurende jaren hun bestaan opgebouwd in en rond Doorn. Die worden nu voor heel veel extra kosten - kosten die ze niet kunnen betalen - gedwongen om te verhuizen. Goed personeel met dure (militaire) opleidingen overwegen nu de dienst te verlaten; verlies van banen en expertise. Dat zoiets pure kapitaalvernietiging is, behoeft geen betoog! Los daarvan, het Korps Mariniers heeft een expeditionair karakter en Doorn ligt centraler, dus als uitvalsbasis ligt Doorn meer voor de hand. Dat alles heeft Hillen met één pennenstreek tenietgedaan en dat is ondoordacht en riekt naar willekeur en onkunde! J. Mac Mootry, Leersum


M ED E Z EG G EN S CH A P

De reorganisaties als gevolg van de Beleidsbrief zijn in volle gang. De

Het is vreselijk dit te moeten meemaken”

medezeggenschap is hier intensief bij betrokken. Veel leden van de medezeggenschapscommissies zijn er zo

Tekst: Louis Schipper

langzamerhand de hele dag mee bezig.

Overhevelen van functies aan de orde van de dag De eerste Voorlopige Reorganisatieplannen (VRP’n) zijn inmiddels van een advies voorzien en ook de eerste dreigende geschillen dienen zich aan. Kortom, iedereen gaat er vol tegenaan. De consequenties worden zo langzamerhand ook zichtbaar en daaruit blijkt hoe groot de klappen voor de defensieorganisatie zijn. Het is vreselijk dit te moeten meemaken. Als het gaat om de ‘Algemene Personele Aspecten’ worden de concept Voorlopige Reorganisatieplannen – zoals dit in de regeling Uitvoering Reorganisaties Defensie (URD) is vastgelegd – aangeboden aan de bonden. De bonden hebben inmiddels een aantal cVRP’n besproken. Het grootste aantal VRP’n wordt op verzoek van de bonden ‘ter behandeling’ aangeboden aan de Werkgroep Reorganisaties, waarin in besluitvormende zin wordt gesproken over Algemene Personele Aspecten. Bij het behandelen van deze plannen valt het de VBM|NOV op, dat in veel gevallen functies worden overgeheveld naar andere eenheden of zelfs defensieonderdelen die in de meeste gevallen zelf ook in een reorganisatietraject zitten. Daarnaast zijn er functies die overgeheveld worden naar nieuw te formeren eenheden / organisaties. Dit betekent dat bepaalde groepen personeel in reorganisaties tijdelijk niet meedoen, omdat deze naar een andere eenheid / organisatie worden

overgeheveld. In de meeste gevallen kan dit echter niet tegelijkertijd tot stand gebracht worden, omdat de ontvangende eenheid / organisatie nog niet gereed is dan wel nog in reorganisatie is. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat personeel ‘vuil’ overgeheveld wordt naar een andere eenheid / organisatie. Met ‘vuil’ wordt bedoeld dat bij de nieuwe, ontvangende eenheid er nog een aantal van de overgehevelde functies komen te vervallen. Personeel dat uiteindelijk niet bij de nieuwe eenheid kan worden geplaatst, wordt in deze situatie door de oude commandant aangewezen als herplaatsingskandidaat. De VBM|NOV vindt de term ‘vuil’ overhevelen overigens een verkeerde term en spreekt liever over een bruto overheveling. Het personeel dat wordt overgeheveld naar een andere eenheid / organisatie wordt vaak in een ‘Black Box ’ ondergebracht. Feitelijk betekent dit dat dit personeel tijdelijk wordt geparkeerd (en dus niet met de personele vulling van de nieuwe zendende eenheid meedoet) totdat het in één klap kan worden overgebracht naar de ontvangende eenheid / organisatie. Functies kunnen maar in één functievergelijkingstabel (FvT) zijn voorzien van een transitiecode, aldus Defensie. Voor de medezeggenschap is het uitermate moeilijk dit soort functies te volgen van de oude situatie naar de

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++

nieuw te vormen eenheid / organisatie). De medezeggenschap van de zendende partij zal dan ook in de TRMC van de ontvangende eenheid moeten participeren. Defensie hanteert echter de regel dat een arbeidsplaats maar in één reorganisatieplan kan worden voorzien van een transitiecode. Dit uitgangspunt leidt ertoe dat in een aantal reorganisatieplannen, in de ’Ist’ situatie de functies niet zijn opgenomen en zelfs het over te hevelen personeel niet is opgenomen in de functievergelijkingstabel. Dit is voor de VBM|NOV onbegrijpelijk. In het Informeel Overleg over de Reorganisaties ( IO REO) heeft de VBM|NOV aangegeven, dat in de functievergelijkingstabel goed gewaarborgd moet worden waar de functies vandaan komen en ook waar de functies naartoe gaan. Dit zowel bij de zendende als ontvangende partij. De VBM|NOV heeft Defensie geadviseerd in de functievergelijkingstabel een aparte kolom op te nemen. Daarin kan duidelijk worden weergegeven waar de functie(s) naartoe gaan en ook waar de functie(s) vandaan komen. De VBM|NOV roept de medezeggenschapscommissies op, om dit goed in de reorganisatieplannen te laten opnemen. In die zin is het standpunt van Defensie dat een arbeidsplaats maar in één FvT opgenomen kan zijn, absoluut onrealistisch. 

10 - 2012 | trivizier | 21


KO RT E BERICH T EN UI T H E T OV ERL EG

Reorganisatieplannen geven geen informatie over personele vulling

Nieuwe OGRV-capaciteit CLSK ‘op het randje’

De VBM|NOV en de collega bonden hebben in het overleg op 23 augustus nadrukkelijk laten weten dat op dit moment (concept-)reorganisatieplannen alleen maar “ter behandeling” kunnen worden aangeboden aan de Werkgroep REO. Dat wil zeggen dat ze eerst formeel met de bonden besproken moeten worden. De reden hiervan is dat bij aangeboden plannen in het hoofdstuk 7 ‘Algemene personele aspecten en personele gevolgen’ veelal wordt verwezen naar afspraken over de Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (URD), hoofdstuk 5, die nog niet geldig zijn omdat de bonden en Defensie er geen overeenstemming over hebben bereikt. Juist dit punt leidt ertoe dat je het personeel nog steeds niet kunt vertellen hoe de personele vulling bij de voorliggende reorganisaties concreet wordt aangepakt. Volgens de VBM|NOV en de andere bonden zet je op deze wijze het personeel volledig op het verkeerde been. De bonden betreuren een en ander ten zeerste maar kunnen niet anders. De bonden zijn wel bereid om inhoudelijk over de Algemene Personele Aspecten te spreken.

CLSK wil 2 pelotons Object Grondverdediging (OGRV), met de daarbij behorende instructiecapaciteit, opheffen. In de huidige situatie zijn er 194 functies en in de nieuwe situatie moet dit aantal zijn teruggebracht naar 120. In totaal dus 74 functies minder! In de oude situatie is er sprake van vijf OGRV pelotons, twee op Vliegbasis Leeuwarden en drie bij het Defensie Helikopter Commando (DHC). In de nieuwe situatie is er sprake van een eenheid met 2 vluchten op Vlb. Leeuwarden en dezelfde eenheid met 2 vluchten (ieder 23 functies) bij het DHC. Vliegbasis Leeuwarden gaat van 79 naar 60 en het DHC van 115 naar 60 functies. De VBM|NOV heeft op 22 augustus uitleg gevraagd over het ambitieniveau van de Eenheid OGRV. Door de reductie van capaciteit zal er een grotere focus komen te liggen op het uitvoeren van de elementaire expeditionaire bewakingstaken. De taakinhoud “verschraalt”, zo erkent CLSK. Volgens het CLSK kan men met het verminderde aantal functies toch het ambitieniveau waar maken, maar het is wel op het randje. Men zal in de evaluatie kijken of er geen problemen ontstaan. Het is niet zo dat er 74 medewerkers ontslagen zullen worden. Dit omdat de afgelopen tijd een groot aantal vacatures niet is gevuld. Maar er zal zeker overtolligheid ontstaan.

Begrip ‘operationele plaatsing’ KM op overlegagenda Een operationele plaatsing is bij veel functies een verplichting om voor een (vervolg)functie in aanmerking te komen. Het CZSK gaf aan dat het zich kan voorstellen dat voor bepaalde functies operationele ervaring van groot belang is. Daarom zou dit tot de functie-eisen kunnen behoren. Er is op 30 augustus afgesproken om eens een keer met elkaar te praten over de definitie van het begrip operationele plaatsing.

22 | trivizier | 10 - 2012

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++


u i t h e t ov er l eg Eind augustus is het reorganisatieplan voor de oprichting van het Financieel Administratie en Beheer Kantoor (FABK) besproken in het overleg. De VBM|NOV heeft - helaas tevergeefs - voor het personeel van de Financiële Dienstencentra (FDC) aangedrongen op toepassing van het SBK 2004.

Geen SBK 2004

voor personeel FDC bij overgang naar FABK Tekst: Louis Schipper De oprichting van het Financieel Administratie en Beheer Kantoor (FABK) is een onderdeel van een reorganisatie van het functiegebied Control en Audit. FABK gaat de financiële administratie en het financiële beheer voor Defensie uitvoeren. Defensie gaat ervan uit dat alle vereiste werkzaamheden uiteindelijk uit te voeren zijn met maximaal 210 functies. Voorwaarde is wel dat de ondersteuning op het gebied van de informatievoorziening (IV) volledig en adequaat is. Naar verwachting zal het IV-systeem nog niet onmiddellijk functioneren. Daarom heeft men besloten 65 tijdelijke

projectfuncties tot 31 december 2014 aan te houden (datum einde functie). Deze functies worden via de vacaturebank gevuld. De VBM|NOV heeft - op 23 augustus 2012 - in het overleg een aantal opmerkingen over deze projectfuncties gemaakt. Het personeel op deze functies dient de garantie te krijgen dat men enerzijds op 31 december 2014 nog steeds van het SBK (Sociaal Beleidskader) gebruik kan maken. Defensie garandeert dit. Daarnaast moet men volgens de VBM|NOV de mogelijkheid krijgen eerder gebruik te maken van SBK-instrumenten indien men ander werk kan vinden. Defensie heeft gezegd dat deze mogelijkheid er is.

Politiek besluit Eijgelshoven De bonden hebben aan Defensie gevraagd in hoeverre de garantie van werkgelegenheid in Limburg, zoals ooit afgesproken, een rol speelt bij de oprichting van het FABK. Ooit is er immers beloofd dat er rond de 150 functies zouden worden overgeplaatst naar Eijgelshoven. Hiervan zijn er bij aanvang van het FABK 101 over, waaronder 57 tijdelijke. Uiteindelijk zullen er in Eijgelshoven 44 functies overblijven. Defensie trekt hier zijn handen vanaf. De opdracht is duidelijk en wordt uitgevoerd. Als de bonden hier iets mee willen, zullen zij bij de politiek moeten aankloppen. Defensie voelt zich hier niet verantwoordelijk voor!

Verplaatsingen over grote afstand De VBM|NOV heeft aandacht gevraagd voor mogelijke verplaatsingen over een grote afstand. Het is immers duidelijk dat alle locaties binnen Nederland (van het oude Financieel Diensten Centrum FDC) komen te vervallen. Alleen Utrecht en Eijgelshoven blijven over. Om gedwongen overplaatsingen te vermijden zou Defensie soepel moeten omgaan met de passendheid van de functie voor personeel dat mogelijk op grond van een code 1 of 2 moet volgen. Defensie is bereid per individueel geval op basis van maatwerk hier naar te kijken. Dit zal moeten gebeuren in de Begeleidingscommissie (BCO) waarin ook de bonden zitting in hebben.

SBK 2004? Volgens de VBM|NOV zou het FDC (als onderdeel van het FABK) onder het SBK 2004 moeten vallen. In het verleden was Defensie van plan om de reorganisatie van het FDC (3.0) als Besluitvormingsmaatregel (BVM) uit te voeren. Deze BVMmaatregel is echter uitgesteld en meegenomen in de Beleidsbrief 2011. Daarom is het Sociaal Beleids Kader (SBK) 2012 van toepassing. De VBM|NOV is het hiermee niet eens. Ook na een lange discussie hierover en een paar keer schorsen over en weer bleef Defensie zeer terughoudend. Men is niet van plan om het SBK 2004 van toepassing te verklaren! Voor deze reorganisatie geldt onverkort het SBK 2012. In het SBK 2012 is er wel sprake van een overgangsbeleid. Indien er in individuele gevallen aantoonbare toezeggingen / verwachtingen zijn, kan men mogelijk op basis van maatwerk kijken naar oplossingen. Maar volgens Defensie zal dit slechts zéér incidenteel kunnen worden toegepast. 

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++

10 - 2012 | trivizier | 23


OV ER L EG Staf BESTUURSSTAF Op 21 augustus hebben bonden en Defensie gesproken over de reorganisatie van de MIVD en van de projectorganisatie Loopbaanlint. De reorganisatie MIVD treft vooral Signals Intelligence, maar het hoeveel functies daar vervallen is nog niet bekend. De projectorganisatie Loopbaanlint wordt de nieuwe DCC VeVa. Hier verdwijnen 5 burgerfuncties ten gunste van 5 nieuwe militaire functies.

KLu LUCHTMACHT Ook bij CLSK hakken de bezuinigingen er stevig in. Zo moeten de Pelotons OGRV 74 functies inleveren (zie korte berichten, pagina 22). Dit betekent - ook volgens CLSK - een verschraling van de operationele capaciteit. Een nog groter aantal verdwijnt bij de staf: 254,5 functies in totaal. Bij de Kapel KLu gaan 16 functies weg.

CDC CDC Op 23 augustus hebben bonden en Defensie gesproken over reorganisaties. In alle gevallen gaat het om CDC-eenheden. Trieste balans van de plannen (inclusief de oprichting van het FABK, zie het artikel op pagina 23): meer dan 400 functies geschrapt.

Staf ALGEMEEN PERSONEELSBELEID Defensie lost de door de bonden gesignaleerde problemen bij de Defensie Beveiligings- En Bewakings Organisatie (DBBO) zeer traag op. Liever gezegd: Defensie lost de problemen niet op. De VBM|NOV heeft Defensie op 30 augustus laten weten dat zoiets echt wel kan.

Onderwerp: Informeel Overleg Reorganisaties bij de Bestuursstaf Datum:  augustus  Tekst: Louis Schipper

REORGANISATIE MIVD TREFT VOORAL SIGNALS INTELLIGENCE Het doel van de reorganisatie is het aanpassen van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) aan de nieuwe wijze van besturen bij Defensie, rekening houdend met onder andere de opgedragen taakstellende formatiereductie. De reorganisatie verloopt in twee transitiefasen. In de eerste fase gaat de MIVD van 944 functies terug naar 864 functies. De feitelijke reorganisatie moet op 1 januari 2013 ingaan. Het is de bedoeling dat de tweede transitiefase wordt geïmplementeerd op 1 januari 2015 waarbij de formatie is teruggebracht naar 834 functies. Het einddoel is om op 1 januari 2016 de formatie te hebben teruggebracht naar 792 functies. De projectleider MIVD heeft aangegeven dat men de medezeggenschap volop heeft betrokken bij de totstandkoming van het concept-Voorlopig Reorganisatieplan (cVRP). Het cVRP was gereed om aan de MC MIVD aan te bieden voor formeel advies. In hoeverre Defensie de taakstelling als uitgangspunt neemt voor de opgelegde reductie van functies? Volgens de projectleider is men feitelijk van de bestaande taken uitgegaan. De MIVD is nu eenmaal gebonden aan wetten. Defensie heeft vooral gekeken of de taken anders kunnen worden uitgevoerd. En hier en daar zijn prioriteiten gesteld. Defensie liet in antwoord op een vraag van de VBM|NOV weten dat men vooral in de Nationale Signals Intelligence Organisatie (NSO) zal automatiseren. Dat levert dus functies op, maar pas als het nieuwe geautomatiseerde systeem werkt. De bonden hebben opmerkingen gemaakt over de ‘algemene personele aspecten’. Transitiefase 2 zal leiden tot nog meer te schrappen functies. Defensie zou bij het opmaken van het personeelsvullingsplan ook een doorkijk moeten geven naar de 2e transitiefase. Hierdoor wordt voorkomen dat mogelijk personeel op functies wordt geplaatst die in de 2e fase weer vervallen. Defensie zal dit meenemen. De MIVD merkt een aantal functies aan als knelpuntcategorie. Met name in de radiokamer NSO-Organisatie komen functies te vervallen. Volgend jaar zal Defensie besluiten welke dat zijn. Bonden en Defensie hebben nog steeds geen overeenstemming bereikt over de vullingsprocedure. Dit heeft te maken met de wijziging van de Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (URD). De VBM|NOV betreurt het ten zeerste dat Defensie hierover nog steeds geen overeenstemming wil bereiken met de bonden. Daarom is het aan het personeel niet uit te leggen op welke wijze en met welke procedure de personele vulling gaat plaatsvinden.

ONBEANTWOORDE VRAGEN BIJ REORGANISATIE DCC VEVA De Opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) heeft tot doel de positie van Defensie op de arbeidsmarkt te verbeteren, de eigen opleidingsinspanning te verminderen en de ‘niet

24 | trivizier | 10 - 2012


OV ER L EG

KLu

Onderwerp: Informeel Overleg Werkgroep Reorganisaties CLSK Datum:  augustus  Tekst: Louis Schipper

REORGANISATIE KAPEL KLU TOCH PER 1 JULI 2013

beschikbaarheid-op-functie’ (van de op te leiden militairen) te reduceren. Defensie werkt hiertoe samen met regionale Opleidingscentra (ROC’s), externe werkgevers, departementen en brancheverenigingen. Dit om opleidingen en stages mogelijk te maken die gericht zijn op instroom bij en doorstroom binnen Defensie. En tussen Defensie en externe werkgevers. In een oplopende reeks tot 2015 voorziet de opleiding VeVa in een Defensiebrede personele capaciteit van in totaal 551 functies. Deze capaciteit is verdeeld over instructeurs bij de ROC’s, medewerkers coördinatie (Command en Control) en instructeurs Beroepspraktijkvorming (BPV). Op 21 augustus hebben bonden en Defensie gesproken over het concept-Voorlopig Reorganisatieplan voor de reorganisatie van het Defensie Coördinatie Centrum Veiligheid en Vakmanschap (DCC VeVa). Het plan beperkt zich tot de oprichting en implementatie van de centrale Command en Control-element DCC VeVa bij de Hoofddirectie Personeel (HDP) waarna het één op één zal worden ondergebracht bij te Divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD). Op dit moment is er nog sprake van een projectorganisatie Loopbaanlint binnen de HDP. Deze organisatie bestaat uit 15 functies. De nieuwe op te richten DCC VeVa bestaat ook uit 15 nieuwe functies. Vijf burgerfuncties worden vervangen door 5 militaire functies. Op de vraag van de bonden in hoeverre er sprake is van mogelijk oude functies die minder dan 20% zijn gewijzigd, kan Defensie geen antwoord geven. Ook is onduidelijk in hoeverre er met de medezeggenschap is gesproken. De nieuwe functies worden “conform de vigerende regelgeving” gepubliceerd waardoor het huidige personeel in de projectorganisatie kan solliciteren.

De reorganisatie van de KLu Kapel heeft tot doel om de Drumfanfare van de Kapel op te heffen en om de organisatie in te richten volgens de opgelegde Numerus Fixus (NF). Tevens zal de KLu Kapel niet-formatief worden opgehangen binnen het Defensie Helikopter Commando (DHC). Feitelijk zal het DHC de PIOFACH taken uitvoeren (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting). De Kapel KLu blijft wel als Bijzonder Organisatie Eenheid (BOE) binnen de Staf CLSK. Er verdwijnen 16 functies van de 78. Dit is exclusief 4 functies die op termijn moeten worden overgeheveld naar het nog op te richten impresariaat van de Commandant Militaire Muziek (CDS/CMMK). De drumfanfare bestaat uit 19 functies. Door het toegepaste vacaturemanagement worden hoogstwaarschijnlijk 8 korporaals daadwerkelijk als herplaatser aangemerkt. Hiervan faseren er 2 uit. De bonden hebben met name uitleg gevraagd over de datum van 1 januari 2013 die door de CDS is opgelegd als de implementatiedatum. De bonden zijn het hier niet mee eens. Volgens hen valt ook deze reorganisatie onder de afspraken van de synchronisatie van alle CLSK-plannen, dus: implementatie per 1 juli 2012. Dit staat nota bene ook in het VRP vermeld. De CLSK kan zich hier in vinden en zal deze datum aanhouden als Begin Geldigheid Nieuwe Eenheid! Het cVRP zal ter behandeling worden aangeboden aan de Werkgroep Reorganisaties.

254 FUNCTIES WEG BIJ STAF CLSK Alle staven moeten met minimaal 35% inkrimpen. Bij de Staf Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) blijven er van de 628,5 functies maar 374 functies over. Dat is een reductie van bijna 40,5 %! De nieuwe structuur is het zogeheten drie directeurenmodel met een directeur Operations, directeur Materieel-logistieke Instandhouding (DMI) (tevens cdt LCW) en een directeur Personeel en Bedrijfsvoering. De PIOFACH (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting) van de staf CLSK komt volledig bij het Defensie Helikopter Commando (DHC). De PIOFACH functies gaan “vuil” over naar het DHC. Dat bevestigt CLSK na een vraag van de VBM|NOV. Dit betekent dat er vervolgens mogelijk nog functies gaan vervallen. Overigens worden deze functies meegenomen in het Voorlopig Reorganisatie Plan DHC. De VBM|NOV en de andere bonden hebben nadrukkelijk het standpunt ingenomen dat de implementatie van de nieuwe Staf CLSK synchroon moet lopen met de implementatie van de andere staven bij de Defensieonderdelen. Dus alle Definitieve Reorganisatie Plannen synchroon implementeren. Dit betekent dat het cVRP Staf CLSK als enige een andere datum “Begin geldigheid (nieuwe) Eenheid” heeft. Op grond van onder andere dit punt zal het VRP “ter behandeling” worden aangeboden aan de Werkgroep Reorganisaties.

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++

10 - 2012 | trivizier | 25


ov er l eg Onderwerp: Informeel Overleg Werkgroep Reorganisaties Defensie Datum: 23 augustus 2012 Tekst: Louis Schipper

cdc ExpErtisEcEntrum LEidErschap

tE vroEg van start

Er komt een nieuw Expertisecentrum voor Leiderschap (ECLD). De oprichting van het ECLD moet leiden tot een bundeling van capaciteiten die nu bij de zeven defensieonderdelen zijn ondergebracht. De uitvoering van de oprichting is neergelegd bij de Nederlandse Academie (NLDA) (opdrachtnemer). Er komen 20 functies te vervallen (48 naar 28). De bonden hebben begrepen dat er vooruitlopend op het voorliggende plan vacatures in de vacaturebank zijn gepubliceerd. Er hebben zich al kandidaten gemeld. Dit is voor de bonden onacceptabel, want het plan en dus ook de functies zijn nog lang niet definitief. De medezeggenschap moet er ook nog wat van vinden. Daarom wilden de bonden op 23 augustus 2012 het plan in eerste instantie niet verder bespreken. Eerst zal aan degenen die hebben gereageerd een (excuus)brief moeten verzenden waarin de fout wordt hersteld. Daarnaast moet daarin worden aangegeven dat men op een later tijdstip wederom kan solliciteren. Defensie moet dit regelen. En moet ook de OPCO’s op de hoogte brengen van het intrekken van de vacatures. Defensie beloofde dat men nog dezelfde dag de (excuus)brief zou verzenden. Defensie heeft woord gehouden en vervolgens is het plan besproken.

cdc mEdiacEntrum dEfEnsiE (mcd):

26 functiEs wEg

Het nieuwe Mediacentrum Defensie wordt gevormd vanuit de Audiovisuele Dienst Defensie (AVDD), de Divisie Facilitair & Logistiek van het Commando Dienstencentra en het Dienstencentrum Defensiemedia (DCDM) dat deel uitmaakt van de Directie Communicatie van de Bestuursstaf. Doel van de reorganisatie is de voortzetting van de al ingezette optimalisatie binnen de communicatieorganisatie Defensie binnen het opgelegde formatieplafond. Het MCD krijgt onderdak op het Plein/Kalvermarktcomplex te Den Haag. De AVDD zal dus de Marinekazerne te Amsterdam verlaten. De omvang van het MCD gaat van 103 functies naar 77. Van deze 77 functies zijn er 29 aangemerkt als militaire functies. Op dit moment zijn militaire functies vanwege mismatch omgezet naar burgerfuncties. De VBM|NOV heeft gevraagd waarom er bij de AVDD zoveel functies code 4 hebben gekregen. Volgens Defensie heeft dit te maken met het feit dat de functies in de nieuwe organisatie meer dan 20% zijn gewijzigd.

cdc dvvo ingrijpEnd gErEorganisEErd De reorganisatie van de Defensie Verkeers- en Vervoerorganisatie (DVVO) bestaat feitelijk uit twee gedeelten. Enerzijds de overdracht van de capaciteit goederenvervoer over de weg van

26 | trivizier | 10 - 2012

DVVO als zelfstandig werkende entiteit naar het Commando Landstrijdkrachten CLAS / Operationele Ondersteunings Capaciteit Land (OOCL) met inbegrip van een volledig werkend SAP Transport Management Systeem (SAP TM) en anderzijds het herinrichten van het personenvervoer, gecombineerd met een intensiever gebruik van de Wissellaadsystemen (WLS’n). De DVVO zal de eigen organisatie hierop moeten aanpassen. Het gaat in totaal om 552 functies bij de DVVO waarvan er ongeveer 260 richting het CLAS gaan. Zodra dat is gebeurd zal het CLAS 68 functies moeten schrappen bij de Bevoorrdadingsen Transport elementen. Defensie noemt deze reorganisatie ‘ingrijpend’. Veel functies verschuiven of verdwijnen. Maar de personele gevolgen zijn door vacaturemanagement ‘gering’, aldus Defensie. Defensie zal zoveel mogelijk rekening houden met de grootschalige standplaatswijzigingen. Omdat de functiebeschrijvingen allemaal gelijk zijn en geen onderscheid kennen tussen goederen en personenvervoer, komt het grootste deel van het personeel voor functies binnen de DVVO evenals bij het CLAS in aanmerking. De bonden hebben aangegeven dat er veel code-2 functies in de functievergelijkingstabel zijn opgenomen. Daarom bestaat het gevaar dat personeel van de ene locatie weg moet en dat een collega van een andere locatie (op grote afstand) hiervoor

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++


ov er l eg Inmiddels is besloten om te defaseren. Dit betekent dat de oprichting van de DPOD bestaat uit - de inrichting van de DPOD, - de oprichting van nieuwe uitvoeringsbedrijven, - het omhangen van de Sociaal Medische Dienst (SMD), nu nog bij het Commando Zeestrijdkrachten, en de Bijzonder Medische Beoordelingen (BMB) van de Bedrijfsgroep Gezondheidszorg, - het omhangen van de bestaande dienstencentra vanuit de bedrijfsgroep Defensie Personele Diensten (DPD) en het Defensie Coördinatie Centrum (DCC) vanuit de HDP onder C-DPOD. Defensie zal beginnen met het overhevelen van arbeidsplaatsen vanuit de operationele commando’s naar de DPOD en met het onderbrengen van de uitvoerende bedrijven. Op de vraag van de VBM|NOV in hoeverre de medezeggenschap zich met het voorliggende concept-Voorlopige Reorganisatie Plan (cVRP) kan vinden, gaf commandeur Itzig Heine aan dat hij intensief overleg heeft gevoerd met de medezeggenschap. Inmiddels heeft de Tijdelijke Reorganisatie MedezeggenschapsCommissie een lijst met rond de 30 opmerkingen gemaakt maar die hebben volgens de commandeur niet direct met het cVRP te maken. De bonden hebben gesignaleerd dat er geen functievergelijkingslijst aanwezig was. In die zin is het moeilijk om een oordeel te geven over het cVRP.

verplaatst moet worden. Dit zou een merkwaardige situatie zijn. Daarom moet je dit in het personeelsvullingsplan via de belangstellingsregistratie zoveel mogelijk oplossen. Defensie hoopt inderdaad door een intensieve belangstellingsregistratie zoveel mogelijk personeel op de juiste (en gewenste) functies te kunnen plaatsen. Maar dit is geen garantie dat iedereen de gewenste plaatsing krijgt. Daarnaast zal er zoveel mogelijk synchroon met de CLAS worden opgelopen zodat iedereen gelijke kansen heeft. De bonden hebben aangegeven dat men via de BCO de vulling van het personeel naar zowel de DVVO als de CLAS zal volgen. Er moet sprake zijn van één personeelsvullingsplan.

Naschrift: Uit betrouwbare bron heeft de VBM|NOV vernomen dat er wel degelijk een functievergelijkingstabel voor de oprichting van de DPOD is. Maar die tabel is niet aan de bonden aangeboden. Naar de reden daarvan kunnen we slechts gissen. Volgens de VBM|NOV ontbreekt het op dit moment aan coördinatie bij de totstandkoming en aanbieding van concept-Voorlopige Reorganisatieplannen. Verbetering is gewenst!

cDc Geen functieverGelijkinGslijst bij oprichtinG DpoD Defensie gaat een Divisie Personeel&Organisatie Defensie (DPOD) oprichten. Doel is de bundeling van kennis en ondersteuning in uitvoeringsbedrijven. Daardoor kunnen de operationele commando’s zich maximaal richten op de uitvoering van de opgedragen doelstellingen en taken (gereedstelling van militaire eenheden). De DPOD wordt ondergebracht bij het Commando DienstenCentra (CDC) als één van de vier divisies. Het formatieplafond van de DPOD is vastgesteld op 1142 functies.

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++

10 - 2012 | trivizier | 27


ov er l eg Onderwerp: Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Defensieonderdelen Datum: 30 augustus 2012 Tekst: Louis Schipper

cDc Problematiek Dbbo sleePt zich voort Defensie lost de door de bonden gesignaleerde problemen bij de Defensie Beveiligings- En Bewakings Organisatie (DBBO) zeer traag op. Liever gezegd: Defensie lost de problemen niet op. Als reactie gaf Defensie aan dat er inmiddels een werkgroep is ingesteld die zich buigt over de problemen en daar een oplossing voor probeert te vinden. Volgens de VBM|NOV moet er structureel iets gebeuren. Zo wordt er al 20 jaar gesproken over de 55-jaar problematiek. Resultaat: er is helemaal niets mee gedaan. Overigens is dit niet alleen een probleem van de DBBO! Het is een schande. In die zin zal de reorganisatie fase 2 in het licht moeten staan van de structurele oplossingen. Maar omdat het personeel op dit moment onder grote druk staat moet er toch echt op korte termijn iets gebeuren. De VBM|NOV heeft al in maart (!) de problemen gesignaleerd en hier oplossingen voor gevraagd. Door de vacaturestop, de inhuurstop en de beperking om de organisatie voor 100% te mogen vullen, zijn de problemen ontstaan. Defensie kan de DBBO helpen door hier op een verantwoorde wijze mee om te gaan. Dus gewoon een beslissing nemen. Daarnaast zijn er de afspraken over de korporaal-bewaker / beveiliger die mogelijk een kans zouden krijgen om als burger (na het einde van hun militaire contract) bij de DBBO door te kunnen werken. Door de eerder genoemde beperkingen komt ook dit niet van de grond. Defensie gaf aan dat inmiddels een aantal contracten is omgezet naar burger aanstellingen bij de DBBO. Defensie zegde toe om nog eens nadrukkelijk naar de mogelijke korte termijn oplossingen te kijken.

klu ‘Voorkeurspositie’ buitenland geplaatst

personeel aanpakken?

Het CLSK was van plan op grond van de nota ‘Gelijke kansen’ de, zoals de CLSK dit noemt, ‘voorkeurspositie’ aan te pakken

28 | trivizier | 10 - 2012

van het personeel dat vanuit een plaatsing in het buitenland terugkeert naar Nederland. Het CLSK heeft in de nota gelezen dat vanuit het buitenland roulerend personeel op basis van ‘gelijke kansen’ vanaf de minimale functieduur van 3 jaar kan solliciteren op een nieuwe functie. Dit in tegenstelling tot de collega’s in Nederland die vanaf 2 jaar minimale functieduur kunnen solliciteren. De bonden vonden dit een merkwaardige oplossing. Zeker tegen de achtergrond van het feit dat een militair in het buitenland tenminste 9 tot 12 maanden van te voren moet weten welke functie er beschikbaar is bij terugkeer. Er moet vaak weer een woning worden gezocht, dus er is een aantoonbare behoefte aan duidelijkheid vooraf. De VBM|NOV vindt het alleszins redelijk dat een militair in het buitenland deze duidelijkheid krijgt. Van een voorkeurspositie is dan ook volgens de VBM|NOV geen sprake. De militair heeft immers niet om de buitenlandplaatsing gevraagd en wordt vaak aangewezen. Defensie gaf op zich toe dat dit inderdaad een belangrijk punt is. De bonden vinden dat ook de CLSK-militair in het buitenland gewoon vanaf minimaal 2 jaar moeten kunnen opteren op een vacature.

klu C-lsk zet streep door afspraken tussen

MC en CoMMandant?

Op verzoek van de secretaris-generaal heeft de Commandant-LSK blijkbaar eenzijdig opdracht gegeven om afspraken te annuleren tussen commandanten en hun medezeggenschapscommissies over het ‘verlof commandant’ en het verlof ‘niet op verzoek’. De VBM|NOV was en is hierover zéér verbaasd, dit vooral tegen de achtergrond van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD). Want volgens het BMD kan dit niet. De VBM|NOV vraagt zich af hoe het gesteld is met de kennis van het BMD bij de C-LSK. Inmiddels hebben medezeggenschapscommissies het College voor geschillen ingeschakeld. Defensie gaf toe dat dit inderdaad niet de schoonheidsprijs verdient. Het ging echter om verlof dat uitsluitend betrekking had op de individu (artikel 86 AMAR). Daar gaat het Hoofd Diensteenheid niet over. Omdat Defensie het toch weer over de boeg gooide dat het op zich wel terecht was wat de C-LSK had gedaan, heeft de VBM|NOV verwezen naar het BMD, artikel 30. Daarin is geregeld dat, als het HDE niet bevoegd is deze bij een hoger bevoegd gezag (in dit geval de C-LSK) het standpunt zou moeten halen. Dan was hoogstwaarschijnlijk het niet zo ver gekomen. Rest nog de vraag of niet alleen C-LSK te weinig kennis heeft van het BMD, maar ook de leiding van Defensie? Hopelijk komt het goed. 

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++


Geef ugw m e n i n i l of p er ma ko m . . .

v er en i g i n gsn i eu w s Afdelingsvergaderingen voorafgaand aan de Algemene Vergadering op vrijdag 30 november 2012 in de Kumpulan Bronbeek te Arnhem.

Afdeling Rotterdam

Afdeling Assen

Afdeling Friesland

Aanvang 15.30 uur Plaats: Van Ghentkazerne, Rotterdam

Aanvang 19.30 uur Plaats: Brammert, Johan Friso Kazerne, Balkenweg 3 te Assen

Aanvang 19.00 uur Plaats: Gebouw de Hameie (in winkelcentrum), Fourmanderij 1, Hurdegaryp

Maandag 22 oktober 2012

Maandag 29 oktober 2012

Afdeling Havelte/Steenwijk Afdeling Amsterdam

Donderdag 8 november 2012

Afdeling Den Helder

Dinsdag 23 oktober 2012

Dinsdag 30 oktober 2012

Afdeling Valkenburg

Afdeling Volkel/de Peel

Afdeling Twente/Eibergen

Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) Plaats: Wijkvereniging Hoornes/ Rijnsoever, Van Houtenstraat 1, Katwijk (ZH)

Aanvang 19.30 uur Plaats: Ujes Hofke, Pres. Kennedylaan 22, Uden

Aanvang 19.30 uur Plaats: Zuidkamp Z95, multifunctionele ruimte, Braakweg, Enschede

Aanvang 19.30 uur Plaats: Echos Home Havelte, Joh. Postweg 5, Havelte

Dinsdag 23 oktober 2012

Aanvang: 19.00 uur Plaats: Marinekazerne Amsterdam Zie website vbm|nov.nl: vereniging/ afdelingen/Amsterdam

Dinsdag 30 oktober 2012

Donderdag 8 november 2012 Aanvang 20.00 uur Plaats: VBM|NOV-gebouw, Prins Hendriklaan 53a, Den Helder

Maandag 12 november 2012

Afdeling Amersfoort/Utrecht Afdeling Duitsland

Afdeling Limburg

Aanvang 19.30 uur Plaats: Sporthal Rustenburg, Fürglerplein 3, Amersfoort

Aanvang 20.00 uur Plaats: Brasserie MINLI Strijthagen BV, Einsteinstraat 5, 6372 BW, Landgraaf

Woensdag 24 oktober 2012

Woensdag 31 oktober 2012

Afdeling Eindhoven

Afdeling België

Afdeling Zwolle

Aanvang 19.00 uur Plaats: Echos Home Oirschot, Eindhovensedijk 28, Oirschot

Aanvang 18.00 uur Plaats: Gebouw 309, ‘Wooden Shoe’ te SHAPE, België

Aanvang 19.30 uur Plaats: Gebouw 150 Tonnetkazerne, Eperweg 141, ’t Harde

Woensdag 24 oktober 2012

Aanvang 18.30 uur Plaats: NSE-gebouw Ramstein

Dinsdag 6 november 2012

Dinsdag 13 november 2012

Dinsdag 13 november 2012

Afdeling Apeldoorn

Afdeling Zeeland

Afdeling Den Haag

Aanvang 20.00 uur Plaats: Echos Home Schaarsbergen, Deelenseweg 28, Schaarsbergen

Aanvang 20.00 uur Plaats: Marinekazerne Vlissingen

Aanvang 19.30 uur Plaats: Gebouw VBM|NOV, Ametisthorst 20, Den Haag

Donderdag 25 oktober 2012

Dinsdag 6 november 2012

Afdeling Doorn

Afdeling West-Brabant

Aanvang 10.00 uur Plaats: VBH-kazerne, Doorn

Aanvang 19.30 uur Plaats: Hotel v/d Valk Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA, Breda

Donderdag 25 oktober 2012

Woensdag 14 november 2012

Woensdag 7 november 2012

10 - 2012 | trivizier | 29


V R A AG EN A A N B O D Postbus 93037 2509 AA Den Haag, e-mail: redactie@vbmnov.nl

Redactionele tekst Eenmalige plaatsing van advertenties is voor leden gratis. Het is daarnaast mogelijk om tegen betaling advertenties te plaatsen in deze rubriek. Voorwaarden en tariefinfo: bel 070 3155111 of mail naar redactie@vbmnov.nl

TE HUUR Cu ra ç a o ( B o t te l i e r, omgeving Caracasbaai) 6-pers. Vakantie villa, met uniek uitzicht over het eiland. Altijd een heerlijke verkoelende bries. Het is gelegen in de prachtige, chique wijk Bottelier, vlakbij het Lagun van Jan Thiel en op 5 min. van de stranden Mambo Beach, Seaquarium en 10 min. van Willemstad. Grote woonkamer met een open, volledig ingerichte keuken met bar. Daarnaast 3 slaapkamers, 2 badkamers en 2 grote porches. Info: www.casadonpedro.com, e-mail: casadonpedro@gmail.com telefoon 0622112330 (ex sgt. Marns. Alg. Piet de Ridder).

TE HUUR Groot vrijstaand familiehuis gelegen in de Bourgogne aan de D905 tussen Tonnerre en Montbard. Geschikt voor kleine en grote families (2 tot 18 personen). Het huis, een voormalige graanmolen, heeft een woonkamer met open keuken, een tweede keuken annex zitkamer, 8 slaapkamers, 4 badkamers, een recre-

Nederlandse grens, 6 km vanaf Bourtange en maar 4 km van de A31 verwijderd. De woning is een vierpersoonswoning, ca. 60 m2 groot en voorzien van plavuizen. U beschikt over een 1,5m hoog omheinde tuin. Inlichtingen of boekingen: Peter en Ineke Houniet. Ned. mobiel: 06 51730580, e-mail: peter-inekehouniet@ewetel. net, website: www.vakantiewoninghouniet. eu

GEZOCHT Voor de periode medio maart/april 2013 een oppashuis op Curaçao, of een mogelijkheid voor huizenruil Curaçao/Den Helder met marine FLO’er. Reacties naar André de Groot tel: 0223 630683 / 06 24805992 of per e-mail naar pd1dre@quicknet.nl

TE KOOP opzet zwembad van 4 ø en er zijn enkele fietsen aanwezig. Uw hond is ook welkom. Er zijn nog enkele weken vrij in oktober. Prijs vanaf € 600. Trefwoorden omgeving: fietsen, vissen, kastelen, mooie stadjes en rust, maar ook vlakbij Auxerre, Dijon en Troyes en 2½ uur rijden van Parijs en Euro Disney. Voor info en foto’s: J. de Graaf 058 2674659 of j.graaf64@chello.nl

Zeer goed onderhouden IJlstervlet 10.00 Ok, ruime stahoogte: kajuit 1,9 m., kombuis 1,83 m., toilet 1,75 m. Slaapplaatsen: 2+2. In 1990 in zijn geheel voorzien van massieve teakhouten binnen betimmering. Perkins diesel 4208 M. 51 pk. Elektrisch toilet. Vuilwatertank, boegschroef, tvinstallatie, radio mp3, koelkast, 4-pits gaskookplaat, zon-

Vakantiewoning. U kunt met of zonder honden bij ons een ontspannen vakantie vieren. Wij wonen in Noordelijk Emsland, direct aan de atiekamer met bar, een grote hal en is van alle moderne gemakken voorzien. Het is een groot huis met een ruime tuin, met veel recreatieve mogelijkheden. Er staat een

30 | trivizier | 10 - 2012

Om gezondheidsredenen hebben we moeten besluiten te stoppen met de watersport, we hadden met dit schip nog jaren verder gewild. De Wending wordt vaarklaar opgeleverd. Afmetingen 9,60 x 3,30 x 90. Prijs €49.000,-. Voor nadere informatie: Peter en Tineke Maton, 0223 642662 of 06 33930095, @: pw.maton@quicknet.nl Gelegen op een heuvel, circa 15 meter boven NN/ NAP, in het rustige en mooie Esterwegen, midden in het ‘Erholungsort’ NordHümmling, bieden wij u het volgende aan in de deelstaat Nieder-Sachsen: Een riant 2-familie huis op 1126 m2 eigen grond aan de rand van het bos met 250 m2 woonoppervlakte, 2 inpandige garages en een gemetseld tuinhuis van 40m2 met gemetselde bar. Elke verdieping heeft 4 slaapkamers, gang, toilet, badkamer (met ligbad, douche en dubbele wasbak), keuken (met inbouwkeuken), eetkamer, woonkamer en balkon. In de kelder bevinden zich, naast de 2 garages, nog 5 ruimtes. Vanuit de kelder loopt u zo de tuin in. Kozijnen en deuren zijn van duurzaam kunststof (2008). CV installatie is van 2009. Overname is mogelijk rond april 2013. Eerder kan in onderling overleg. Vraagprijs € 195.000. Natuurlijk staan wij open voor een reëel tegenbod. Contact via berry.niesten@ewetel. net of als u haast heeft via 06 53580463.

nepaneel. Dit schip is sinds 2002 in ons bezit (aankoop keuringsrapport aanwezig) en is in de tijd hierna door ons ver troeteld (over zicht beschikbaar op aanvraag).

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++


P U Z Z EL Postbus 93037 2509 AA Den Haag, e-mail: puzzel@vbmnov.nl

KRUISWOORDRAADSEL

Onder de goede inzendingen worden een VVV-iris-cheque t.w.v. € 25,- en twee VVV-iris-cheques t.w.v. € 12,50 verloot. (Alleen inzendingen door leden loten mee). Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Breng de gevraagde letters over naar de oplossingsbalk. Stuur deze oplossing vóór 31 oktober 2012 naar: Redactie Trivizier (puzzel) Postbus 93037 2509 AA Den Haag of

Oplossing Trivizier 9-2012: zonnevlekken De winnaars zijn (na loting): H.H.M. Mergler, Alblasserdam A. de Waal, Meeuwen J. Slor, Veendam

E-mail: puzzel@vbmnov.nl Vergeet niet uw adres te vermelden!

C

B A D I

Horizontaal

2. Daar 3. Bevel 4. Grond 8. Ned. woord voor vervolg van bijv. film/boek 10. Pers.vnw. 11. Pers.vnw. 12. Loof 14. Herfstvrucht 16. Doorgeefraam 17. Klaar 18. Zwaar weer 22. Zwam 25. Gay 26. Slingerplant 27. Bijbelse plaats 28. Haast 30. Luchtstroom 31. Broodbeleg 33. Boom 34. Rag 38. Bazige vrouw 39. Vocale improvisatie in de jazz 40. Mantel 44. Rondhout 45. Nachtspiegel 46. Schimmelplant 47. Staat in een bos 49. Stadsdeel 50. Nevel 53. Water 54. Ego

G F

H

E

Verticaal

1. Open stuk in bos 2. Insecteneter 4.Domeinnaam van Antarctica 5. Goud (afk.) 6. Rijksbestuurder 7. Inwoner van Denemarken 8. Halsbedekking 9. Gelofte 12. Ruwe buitenschil 13. Knaagdier 14.Soort paddestoel 15. Herfstvrucht 17.Gravin van Holland 19. Niet buitenshuis 20. Rector magnificus (afk.) 21. Sporenplant 22. Watertje 23. Tandeloos zoogdier 24. Regenworm 29. Niet uit 30. Camera op de computer 32. Mevrouw (afk.) 35. Langs 36. Populaire turkse meisjesnaam 37. Clown 41. Muziekteken 42. Gedroogde druif 43. Aanmanen tot stilte 47. Jonge onvolgroeide ui met blad 48. Islamitisch geestelijk leider 51. Intelligentiequotiënt (afk.) 52. Deel van een boom

Oplossing: A

B

C

D

E

F

G

H

I

10 - 2012 | trivizier | 31


Opsteker voor Sergeantmajoor Een sergeant-majoor bij de marine aanvaardde in februari 2010 een nieuwe functie. De majoor vond de functie te laag gewaardeerd en vroeg functiewaardering aan, maar er gebeurde niets. Van een juridisch medewerker van de VBM|NOV kreeg hij een ‘formulier ingebrekestelling’. Dan moet Defensie binnen 2 weken actie ondernemen, anders moet er € 1260,- als dwangsom betaald worden. Begin 2012 bepaalde het Dienstencentrum Functieadvies definitief dat het om een adjudantfunctie ging. Vervolgens vroeg de sergeant-majoor met terugwerkende kracht een adjudantsalaris, vanaf de datum waarop hij de functie aanvaard had. Dat kreeg hij, ook al geldt in principe de regel dat de herwaardering pas ingaat op het moment dat die is aangevraagd. Voor de sergeantmajoor een aardige opsteker. Hij is sinds kort met leeftijdsontslag. Zijn UGM en pensioen worden nu dus ook hoger. En zijn opvolger komt in een correct gewaardeerde functie.

Vergoeding reiskosten

WAT DOET UW BOND VOOR U?

Een burgermedewerker van Defensie vroeg een openbaar-vervoerkaart aan. Hij volgde nauwgezet alle instructies die Defensie hierbij geeft, onder andere door de website OV9292 te raadplegen en op grond dáárvan het aantal buszones te bepalen. Tot zijn verbazing bleek Defensie opeens één buszone minder te willen vergoeden, omdat men vond dat de medewerker “net zo goed een halte eerder kon uitstappen”. De VBM|NOV diende namens de medewerker een bezwaarschrift in en legde uit dat de medewerker alle instructies van Defensie correct had gevolgd. Met resultaat: de burgermedewerker kreeg alsnog ook de laatste zone vergoed.

of via MDTN *06 54666156 (géén GSM!)

Ledenadministratie

Nazorg

Fons Kraaikamp

De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV verleent nazorg bij overlijden. Wij kunnen u doeltreffend ondersteunen. U kunt ons helpen door al uw gegevens te ordenen. Vraag bij de VBM|NOV naar de handleiding voor nabestaanden. Of kijk op www.vbmnov.nl bij ‘service’.

Helpdesk

Stichting MSF (sociaal fonds)

070 3155111 ledenadministratie@vbmnov.nl

Belastinginfo en -hulp Ton van Elst Adri van der Veer

Nabestaandenzorg René Landsweers

Johan Liekens 0223 615885. Bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 09.00-16.00 uur. Tevens te bereiken via e-mail: stichting.msf@gmail.com www.stichtingmsf.nl.

Beroepsrisicodekking

Het extra risico dat u als militair loopt – denk maar aan oefeningen, uitzendingen of grensverleggende activiteiten – is bij de meeste verzekeraars niet gedekt. Via de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV kunt u een ongevallenverzekering afsluiten die deze risico’s standaard wel dekt. Bovendien zijn – zonder premietoeslag – de risico’s van VVHO-operaties ook gedekt. Bel voor meer informatie met 070 3155111.

Adreswijziging of andere vragen Gaarne doorgeven aan: 070 3155111 of ledenadministratie@vbmnov.nl

+++volg ons ook op twitter.com/VBMNOV en www.facebook.com/VBMNOV+++

Trivizier 10 2012  

Verenigingsblad voor leden van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV

Trivizier 10 2012  

Verenigingsblad voor leden van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV

Advertisement