Page 1

trivizier de vakbond voor defensiepersoneel vbm|nov+bbTv jaargang 66 nummer 6/7 juni/juli 2012

noodkreet uit de noordkop

Burgers en militairen: minister Spies wil ĂŠĂŠn (aparte) rechtspositie


Co lo f o n en i n h o u d Verschijnt 10 maal per jaar issn 0925–6237. Te controleren minimale oplage: 28.000 exemplaren REDACTIE Henri Lansink en Peter Visser @: redactie@vbmnov.nl REDACTIEmEDEwERkERs Marcel van Hemert, Flip Lodesteyn, Louis Schipper en Peter Wulms VoRmgEVIng Studio VBM|NOV DRuk Senefelder Misset, Doetinchem VERAnTwooRDElIjkhEID Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van redactionele artikelen. De redactie behoudt zich het recht voor om niet-redactionele artikelen in te korten of te weigeren. Aan de inhoud van de Trivizier kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van artikelen alleen na verkregen toestemming van de redactie en met bronvermelding. lIDmAATsChAP Leden van de VBM|NOV kunnen op elk gewenst moment hun lidmaatschap opzeggen. Bij een opzegging voor 1 december van een jaar eindigt het lidmaatschap op 31 december van dat jaar. Opzeggingen die in de maand december worden ontvangen worden pas op 31 december van het dooropvolgend jaar geëffectueerd. AbonnEmEnTEn Abonnementen voor-niet-leden van de VBM|NOV kosten E 9,53 per kwartaal (bij vooruitbetaling). bEzoEkADREssEn De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV Ametisthorst 20 Den Haag

8 In deze Trivizier: 8

Pr. Hendriklaan 53a Den Helder PosTADREs Postbus 93037 2509 AA Den Haag

20

Interview met VBM|NOV-nazorgmedewerker Gerard Valk

Na een overlijden kunnen nabestaanden niet alleen met veel verdriet worden geconfronteerd, maar ook met veel regelwerk. De VBM|NOV heeft daarom een netwerk van vrijwilligers die ondersteuning bieden na overlijden. Wie zijn deze nazorgmedewerkers en wat kunnen ze voor u betekenen? Trivizier sprak met Gerard Valk, één van de twee nazorg-medewerkers in de regio Den Helder.

TElEfoon/E-mAIlADREs 070 3155111 of mdtn *06 546 66156 Fax 070 3837000 @: vbmnov@vbmnov.nl ADREswIjzIgIngEn @: ledenadministratie@vbmnov.nl

36

Aangesloten bij het Ambtenarencentrum (AC)

Noodkreet uit de Noordkop

Defensie gaat 4 Financiële Dienstencentra sluiten. De locatie in Den Helder hoort daarbij. De 26 medewerkers kunnen solliciteren op functies in het Limburgse Eygelshoven. Voor de meeste geen serieus alternatief. Want: wie krijgt zijn huis nog verkocht in de Noordkop? Foto: Michel van Zwieten.

Financiële reserve nodig

De VBM|NOV bevindt zich in een stormachtige periode. Het einde van die storm is bovendien nog niet in zicht. Er zijn weliswaar ruime financiële reserves, maar de VBM|NOV gaat die reserves in de nabije toekomst ook keihard nodig hebben. Dat was de boodschap tijdens de Algemene Vergadering op donderdag 10 mei 2012.


ko p p en sn el l en

Veel opmerkingen over reorganisatie Bestuursstaf

Bij de Bestuursstaf moet 1 op de 3 functies verdwijnen. De VBM|NOV heeft op 10 mei jl. een aantal opmerkingen gemaakt over het concept-Voorlopig Reorganisatieplan (cVRP) Bestuursstaf. Met name het klakkeloos opnemen van de Numerus Fixus als sturend element heeft niet onze instemming. | Lees verder op pagina 6 ....................................................................................................................................................................

20

Spies wil één rechtspositie voor alle defensiepersoneel

Bij de behandeling van de initiatiefwet tot normalisering van de ambtelijke rechtspositie heeft minister Spies van Binnenlandse Zaken laten weten dat volgens het kabinet alle defensiepersoneel (zowel burgers als militairen) moet worden uitgezonderd van de wet. | Lees verder op pagina 7 ....................................................................................................................................................................

Zorgen in Zuid-Limburg

Om uitleg te geven over het SBK en antwoord te geven op andere vragen was Louis Schipper op donderdag 24 mei in Eygelshoven en Schinnen. “Terwijl er mensen uit moeten, staan aan de andere kant militairen met krantjes jongeren te werven!” | Lees verder op pagina 10

36 Rubrieken: 04 05 12 14 15 18 19 25 27 28 29 32 31 38 40

Kort Debies visie Memo en betaaldata Juridische zaken Lodesteyns Column Geachte redactie! Veteranenzaken Familieberichten 10 persoonlijke vragen Vraag en Aanbod Medezeggenschap Overleg ABP-zaken Puzzel Wat doet uw bond

....................................................................................................................................................................

Dreigende korting leeft

“Waarom haalt u die miljarden niet terug die in de jaren ’80 uit de ABP-kas gehaald zijn? Het was toch ons geld?” In totaal 1800 mensen bezochten de deelnemersbijeenkomsten van het ABP in de afgelopen maanden. Belangrijkste boodschap van het ABP-bestuur: de ‘grepen uit de kas’ zijn niet meer goed te maken. | Lees verder op pagina 16 ....................................................................................................................................................................

Insigne 50 jaar lidmaatschap

Ook dit jaar ontvingen tientallen leden van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV een insigne vanwege 50 jaar lidmaatschap. Een bescheiden blijk van waardering voor jarenlange steun. Maar de dank voor uw steun is groot! Trouwens, wist u dat de VBM|NOV leden heeft die al 72 jaar lid zijn? | Lees verder op pagina 23 ....................................................................................................................................................................

Ereschuld ingelost

Op 12 juni hebben bonden en minister Hillen overeenstemming bereikt over de ‘ereschuld’. Gewezen militairen met een militair invaliditeitspensioen die een gevolg is van een incident tijdens een missie van vóór 1 juli 2007 krijgen een bijzondere uitkering. | Lees verder op pagina 30

w w w. v b m n o v. n l


KO R T e b eR i ch T en

Klachten over kleding en uitrusting?

Gezocht: actieve postactieven

Gaat het nu wel of niet goed met de verstrekking van uitrusting, maar vooral van kleding? Is de levering op tijd? Is de levering echt verbeterd zoals Defensie zegt? Jef Stassen vertegenwoordigt de VBM|NOV in het zogeheten ‘Technisch werkverband kleding en uitrusting’. Die overlegwerkgroep komt eind juni weer bij elkaar om verder te praten over uitvoering (en mogelijk ook de aanbesteding) van de persoonsgebonden uitrusting. Jef Stassen wil graag van u horen wat uw ervaringen zijn. Heeft u suggesties of aanbevelingen ter verbetering, neem dan contact op via: @ j.stassen@vbmnov.nl of tel. 06 30687831

De VBMNOV betrekt haar leden graag bij het overleg, bijvoorbeeld door het inrichten van adviesgroepen. Zo’n groep bestaat uit enthousiaste leden die met de overlegvertegenwoordiger (Jacques van Hulsen) de actuele overlegonderwerpen bespreken. Een aantal leden van de Adviesgroep Postactieven gaat stoppen. Wij zoeken vervangers die geïnteresseerd zijn in de positie van de postactieve burger of militair. Wilt u daarover meespreken, meld u dan aan! Er zijn geen specifieke eisen. Wel vinden wij het van belang om vooraf met de kandidaten te spreken over hun motieven om zich te kandideren. Laat u zich daardoor echter niet weerhouden en meld u aan. @ j.vanhulsen@vbmnov.nl of bel 070 3155111.

Oproep AB-kandidaten

Regeling Turkse dienstplicht blijft

De bonden hebben op dinsdag 15 mei 2012 het voorstel van de minister van Defensie om de Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensieambtenaren in te trekken, unaniem afgewezen. De minister zal de Kamer hierover informeren. In 2002 heeft Defensie een regeling ingevoerd, die voorziet in de mogelijkheid om een lening af te sluiten en buitengewoon verlof te krijgen. Defensieambtenaren die de Turkse nationaliteit bezitten en in verband daarmee geacht worden de Turkse dienstplicht te vervullen, kunnen van deze voorzieningen gebruik maken om hun verplichting af te kopen. De Kamer heeft de minister bij motie gevraagd deze regeling te beëindigen. De minister heeft terecht geantwoord dat deze regeling behoort tot het domein van sociale partners, maar dat hij de wens van de Kamer zou bespreken met de bonden. Ondanks het feit dat er de afgelopen jaren niet veel gebruik van de regeling is gemaakt, zijn alle bonden van mening dat deze nog steeds in een behoefte voorziet. De VBM|NOV en de overige bonden hebben daarom het voorstel van de minister afgewezen. Wel is er ruimte gegeven om de werking te verbeteren. Dat geen buitengewoon verlof meer wordt verleend als de Turkse overheid de verplichting laat vervallen om een maand in werkelijk dienst  op te komen, is logisch. 4 | trivizier | 6/7 - 2012

De VBM|NOV zoekt kandidaten voor de functie van Algemeen Bestuurslid. De VBM|NOV roept leden van de vereniging die zich in grote mate betrokken voelen bij het personeelsbeleid binnen Defensie, en dan met name actief dienenden, op zich te melden voor deze vacatures. Een grote betrokkenheid, een actieve opstelling en voldoende tijd om aan de bestuursfunctie inhoud te geven zijn zeker een vereiste. Daarnaast worden leden van het Algemeen Bestuur geacht zich als generalist te kunnen opstellen. Een ruime blik en grondige kennis van de werkvloer zijn derhalve onontbeerlijk. Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen zich schriftelijk melden bij directeur Jacqueline de Werker-Bekx (@ j.dewerker@ vbmnov.nl of per post).

Gezocht: actiefdienende KLu-medewerkers Ter voorbereiding van onze inbreng in het overleg met de minister van Defensie zoekt de VBM|NOV kandidaten die lid willen worden van de Adviesgroep KLu. Op dit moment zijn werknemers van de Vliegbasis Leeuwarden en van de locatie De Peel lid van de adviesgroep. De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV zou het enorm waardevol vinden dat ook iemand van de Vliegbasis Volkel en van het OKLu (Woensdrecht) zijn of haar visie op actuele overlegonderwerpen zou willen delen met de overlegvertegenwoordigers (Jef Stassen en Louis Schipper). Belangstelling? Meld u dan aan via @ a.vanderveer@vbmnov. nl of bel 070 3155111.


J e a n d eb i e ,

vOOR ziT TeR

Toen was geluk …

Kunduzakkoord aanslag op portemonnee

Ooit, lang geleden, dachten we bij Defensie en ‘wangedrag’ meteen aan het roken van een joint of aan seks. In die tijd wist een soldaat die tijdens een dronken bui bij een collega in bed was beland (of zoiets) een hele batterij aan commissies en rapporten te mobiliseren. Gevolg daarvan is wel dat Defensie nu beter inzicht heeft in wangedrag op de werkvloer, met een mooi woord ‘integriteitsschendingen’ genoemd. Wat blijkt? Tegenwoordig gaat het om meer dan relatief onschuldig wangedrag. In 2011 waren er 485 meldingen van integriteitschendingen. Te weten: 139 meldingen van agressiviteit, geweld en bedreiging. Daarbij gaat het, volgens minister Hillen, vooral om (uitgaans-) geweld buiten de kazernepoort. Daarnaast veel meldingen die onder het kopje ‘overige’ vallen. Drugsgebruik (buiten) en alcoholgebruik (‘op militaire objecten’) bijvoorbeeld. Verder: ‘ongewenste omgangsvormen’ (45 meldingen). De minister maakt daar verder geen woorden aan vuil. En: fraude, diefstal, vernieling en ‘overschrijding van interne regels’ (103 meldingen). Dat laatste klinkt onschuldig. Maar waarschijnlijk gaat daar ook een affaire onder vallen die heeft geleid tot het schorsen van de commandant van het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum (MGLC) in Heerenveen. Volgens de minister zijn er ‘onregelmatigheden’ geweest bij de inhuur van personeel en de aanschaf van middelen. Naar verluidt zou de commandant zich onder meer een auto hebben toegeëigend en zijn vrouw een functie hebben gegeven. Nog erger is dat de commandant, samen met 2 of 3 anderen,

Onlangs sloten de politieke partijen, VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie het Kunduz- of Lente -akkoord. Volgens deze partijen zijn ingrijpende bezuinigingsmaatregelen nodig om de begroting van de Nederlandse staat op orde te krijgen. Eén van de maatregelen is de verhoging van het BTW-tarief van 19% naar 21%. Deze verhoging zal vrijwel altijd worden doorberekend naar de consument. Afhankelijk van uw inkomen en bestedingsgedrag kan uw besteedbaar inkomen er tussen circa € 100,- á 300,- netto per jaar op achteruit gaan. Een andere maatregel is de voorgenomen afschaffing van de fiscaal vrijgestelde kilometervergoeding voor woonwerkverkeer met de auto van € 0,19. Ook de fiscale vergoeding voor het openbaar vervoer en de fiets wil men schrappen. Geen vergoeding betekent, afhankelijk van het inkomen en de reisafstand en het aantal werkdagen dat gereisd wordt, een inkomensachteruitgang die tot honderden euro’s kan oplopen. Voor militairen, die vaak op grotere afstand van hun werk wonen of voor burgers die onlangs verder van huis hun werkplek vonden, vanwege reorganisaties, heeft dit grote financiële gevolgen. De gedachte is onzinnig dat zij een echte keuze hebben als het gaat om hun woonplaats. Wanneer Defensie als werkgever de belasting netjes inhoudt, zullen de effecten groot zijn. Ik vind dat Defensie ook in de toekomst reiskosten op het huidige netto-niveau moet blijven vergoeden. Door deze maatregel worden defensiemedewerkers onevenredig zwaar getroffen. Alsof hen niet al genoeg boven het hoofd hangt. Wat mij betreft wordt deze regeling na de verkiezingen direct doorgehaald. Verder werd voor ambtenaren een nullijn voor loonsontwikkeling voor de komende twee jaar afgekondigd. Ik vind dat er financiële ruimte moet blijven voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling. De invulling moet je overlaten aan de sociale partners. Met de verkiezingen in het vooruitzicht schrijven de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s, waarin elke partij haar zienswijze op de te maken keuzes naar voren brengt. Het CDA heeft inmiddels zijn concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het CDA zegt daarin: “Om een innovatieve, veelzijdig inzetbare en slagvaardige krijgsmacht in stand te houden, zijn voldoende investeringen en duurzame financiering nodig.” Ik hoop dat dit betekent dat er niet verder zal worden bezuinigd op Defensie, maar geïnvesteerd. Dit in tegenstelling tot de Partij van de Arbeid die, bovenop de huidige bezuinigingen van 1 miljard euro, nogmaals 1,3 miljard wil bezuinigingen. Kennelijk heeft de Partij van de Arbeid geen ambities meer op het gebied van het buitenlands veiligheidsbeleid. Naar eigen zeggen werkt de VVD hard aan haar verkiezingsprogramma. Ik ben benieuwd wat zij in petto hebben voor Defensie.

heeft gezorgd voor een groot gevoel van sociale onveiligheid bij het MGLC. Er zijn functies toegewezen aan ongekwalificeerde ‘vriendjes’. Een aantal klokkenluiders, werkzaam bij MGLC, zit ziek thuis of is ‘weggewerkt’. Kortom: een deel van het personeel bij het MGLC (49 functies) lijkt slachtoffer van intimiderend, zelfs strafbaar gedrag. Minister Hillen werkt aan een nog beter registratiesysteem van integriteitsschendingen en gaat orde op zaken stellen in Heerenveen. De VBM|NOV wil er bij de nieuwe commandant MGLC vooral op aandringen om in nauw overleg met de medezeggenschap te werken aan het herstel van de goede werkverhoudingen. Daarbij past de erkenning van de gevolgen voor onschuldige  medewerkers van het ervaren gedrag.

J. d eb i e @ v b m n Ov. n l


Veel opmerkingen over

reorganisatie Bestuursstaf De VBM|NOV heeft op 10 mei jl. een aantal opmerkingen gemaakt over het concept-Voorlopig Reorganisatieplan (cVRP) Bestuursstaf. Met name het klakkeloos opnemen van de Numerus Fixus als sturend element heeft niet onze instemming. Bij de Bestuursstaf moet 1 op de 3 functies verdwijnen. Net als alle andere defensieonderdelen krijgt de Bestuursstaf (BS) te maken met de Numerus Fixus (NF). Uitvoerende werkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten de Bestuursstaf (BS) belegd. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), de Militaire Luchtvaartautoriteit (MLA), de Inspecteur-generaal van de Krijgsmacht (IGK) en het militair Huis van de Koningin (MH) worden als Bijzondere Organisatie-eenheden (BOE’n) beschouwd en staan buiten de voorliggende reorganisatie. 156 militaire en 120 burgerfunctieplaatsen, inclusief personeel, gaan bruto over van de BS naar andere defensieonderdelen. De ontvangende defensieonderdelen nemen de functies op in hun reorganisatieplannen. Bij militaire overtolligheid stromen deze voor herplaatsing terug naar hun eigen operationeel commando. Mocht er overtolligheid ontstaan bij burgerpersoneel afkomstig van de BS, dan verzorgt de BS voor dit personeel de interne herplaatsingsinspanning. De VBM|NOV zal op de voet volgen in hoeverre de BS dit waarmaakt! Vanuit de defensieonderdelen worden ook functies overgeheveld naar de BS. De nieuwe BS krijgt uiteindelijk een omvang van 337 militaire en 317 burgerfuncties, exclusief de BOE’n en de Audit Dienst Defensie (die naar de Audit Dienst Rijk wordt overgeheveld).

Daarnaast werkt Defensie aan een mobiliteitsbeleid voor burgerpersoneel. Een onderdeel daarvan is dat burgerpersoneel wordt gestimuleerd om minimaal eens per vijf jaar van functie te wisselen. Voor de VBM|NOV klinkt dit redelijk, maar niet tegen de achtergrond van het tot op heden (vooral niet) aanwezige mobiliteitsbeleid bij Defensie. Defensie gaf toe dat het gestelde nogal prematuur is en zal hier een zéér terughoudende houding innemen.

De VBM|NOV stemt niet in met het eerder vullen van MDfuncties. Deze moeten gewoon conform de afgesproken regelgeving, als elke andere functie op het moment van de definitieve vaststelling van het reorganisatieplan op functie worden gevuld. Defensie kan sleutelfuncties eerder vullen, maar dan moet hierover wel overeenstemming zijn met de medezeggenschap. Defensie gaat op dit punt akkoord met de VBM|NOV.

Volgens het reorganisatieplan is voor individuele loopbaanbegeleiding op dit moment geen capaciteit meer voorzien. Volgens de VBM|NOV zou gewoon de loopbaanbegeleider beschikbaar moeten zijn. Defensie is het hiermee eens en gaat er mee aan de slag, ook tegen de achtergrond van het eerder genoemde mobiliteitsplan.

Bij de Bestuursstaf moet 1 op de 3 functies verdwijnen 6 | trivizier | 6/7 - 2012

De VBM|NOV wil dat iedere medewerker een gelijke uitgangspositie heeft bij het vinden van een plek in de nieuwe defensieorganisatie. Daarom is het noodzakelijk te kijken naar het moment dat men het plan wil implementeren. Er zijn allerlei andere reorganisaties aan de gang die de Bestuursstaf raken, denk maar eens aan het Financieel Administratie en Beheerkantoor (FABK). Defensie heeft beloofd hier rekening mee te houden. De Numerus Fixus (NF) is een van de randvoorwaarden geweest bij het opstellen van de nieuwe formatie van de Bestuursstaf. Dus niet de vraag wat voor een soort functies benodigd zijn om de taak te kunnen uitvoeren is leading geweest, maar de rangen en schalen op basis van de NF. Voor de VBM|NOV is dit een onjuiste benadering en dus niet conform de uitgangspunten van de Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (URD). De VBM|NOV heeft dan ook een duidelijk voorbehoud gemaakt bij de toepassing van de NF omdat dit ook nog een onderwerp van overleg is met de CMC.

De vulling van de militaire functies, vooral waar het gaat om de generaals- en kolonelsfuncties is, aldus het reorganisatieplan, afgestemd met MD-comité en eventueel in het zogeheten “kolonelsoverleg”. Wat met het laatste wordt bedoeld, kon (of wilde) Defensie niet vertellen. Defensie zal naar aanleiding van de op- en aanmerkingen van de bonden het cVRP aanpassen en vervolgens komt het plan ter behandeling terug in het overleg. 


Minister Spies wil één rechtspositie voor alle defensiepersoneel

Koşer Kaya (D66) ontbeert feitenkennis? Bij de behandeling van de initiatiefwet tot normalisering van de ambtelijke rechtspositie heeft minister Spies van Binnenlandse Zaken laten weten dat volgens het kabinet alle defensiepersoneel (zowel burgers als militairen) moet worden uitgezonderd van de wet. Het kabinet steunt daarmee de wens van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV. Op 30 mei heeft de Tweede Kamer weer gesproken over het initiatie fwetsvoorstel van de Kamerleden Koşer Kaya (D66) en Van Hijum (CDA). Met hun wetsvoorstel willen zij de ambtelijke rechtspositie afschaffen. Enkele groepen ambtenaren zijn hiervan uitgezonderd, zoals militairen. Vo l g e n s d e Va k b o n d v o o r De fensiepersoneel VBM|NOV ontstaat er op het ministerie van Defensie een onwerkbare en ongewenste situatie als er verschillende rechtsposities zouden gaan gelden voor burgers en militairen. Het kabinet steunt deze visie. Minister Spies in de Kamer: “Het kabinet geeft er de voorkeur aan om per overheidswerkgever zo veel mogelijk één arbeidsrechtelijk regime te laten gelden. De hele defensieorganisatie kan worden uitgezonderd van het

wetsvoorstel. Enerzijds leidt de voorgestelde ontvlechting tot wat hogere uitvoeringslasten. Anderzijds lijkt het door de huidige en de komende krimptaakstelling waarvoor het defensieapparaat staat, ongewenst om de defensieorganisatie met de voorgestelde ontvlechting te belasten. Die ontvlechting zou inhouden dat het burgerpersoneel naar de sector Rijk wordt overgeheveld. Dat staat dus haaks op datgene wat in 1993 is besloten, namelijk om de sector Defensie, juist om redenen van solidariteit en saamhorigheid en om ontwikkelingen in eigen hand te kunnen houden, te laten bestaan uit al het defensiepersoneel. In het amendement op stuk nr. 23 wordt de voorgestelde ontvlechting tenietgedaan en blijft het volledige de fensie p ers one el onder he t ambtenarenrecht vallen. Het kabinet heeft wel enige sympathie voor dat amendement.” Het amendement waarover minister Spies spreekt is van PvdA-kamerlid Heijnen. De initiatiefwet van Koşer Kaya en Van Hijum is geen regeringsvoorstel. Als het parlement de wet aanneemt, moet de minister door ondertekening de wet rechtsgeldig maken. Minister Spies heeft laten weten dat zij hoe dan ook met de bonden wil overleggen voordat zij gaat tekenen. Wel heeft zij in het midden gelaten of in dat geval

het ‘overeenstemmingsvereiste’ moet gelden. De initiatiefnemers bij monde van het Kamerlid Koşer Kaya zien het probleem van twee verschillende rechtsposities bij één werkgever (Defensie) niet. Koşer Kaya zei letterlijk, in antwoord op een opmerking van mevrouw Van der Burg (VVD) die het ‘ingewikkeld’ vindt dat er twee regimes binnen één organisatie komen: “Dat onderscheid <in rechtspositie?> is er al. Er zijn al heel veel militairen die ook op basis van een arbeidsovereenkomst werken”. Da argel aten wat je van he t wetsontwerp vindt – de VBM|NOV is om meerdere redenen tegen normalisatie - wij hadden van een Kamerlid meer verwacht aan feitenkennis als je het initiatief neemt tot een zeer ingrijpend wetsvoorstel. Een fractiemedewerker van D66 verklaart desgevraagd: “Ik denk dat zij (Koşer Kaya) zich vergist heeft en doelde op het - toch best wel substantiële - onderscheid dat er nu al is tussen de rechtsposities van militaire ambtenaren en burgerambtenaren.” Blijkbaar is het D66 ontgaan dat de rechtsposities van burgers en militairen zich al jarenlang naar elkaar toe bewegen. De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV denkt bovendien dat Koşer Kaya als het gaat om militairen met een arbeidsovereenkomst - spoken ziet.

6 /7 - 2012 | trivizier | 7


Noodkreet

uit de Noordkop Defensie gaat 4 Financiële Dienstencentra sluiten. De locatie in Den Helder hoort daarbij. De 26 medewerkers kunnen solliciteren op functies in het Limburgse Eygelshoven. Voor de meeste geen serieus alternatief. Tekst: Henri Lansink

Bij FDC werken veel parttimers

8 | trivizier | 6/7 - 2012

Medio maart heeft het Commando DienstenCentra via een beleidsvoornemen het besluit gepubliceerd om een Financieel Administratie en Beheerkantoor (FABK) op te richten. Van de meer dan in totaal 300 functies bij de huidige 6 Financiële Dienstencentra zullen er uiteindelijk maximaal 210 mogen overblijven. Het gaat om functies voor de afhandeling van facturen en om boekhoudfuncties defensiebreed. Er zijn 2 locaties aangewezen waar deze functionarissen tewerkgesteld zullen worden: Utrecht (Kromhoutkazerne)

en ‘een nader te bepalen locatie in Zuid-Limburg’. Waarom in Zuid-Limburg? In Eygelshoven is nu nog een administratiekantoor gevestigd. Defensie was van plan de locatie in Eygelshoven te sluiten, omdat er geen werk meer is voor de medewerkers van de voormalige Prepositioned Organizational Material Storage (Poms)Site, een logistiek onderdeel van de VS-krijgsmacht in Europa. Of de sluiting van de locatie definitief doorgaat is nog de vraag. De fe n s i e w i l h e t f i n a n c i ë l e administratiekantoor in ieder geval


in Zuid-Limburg houden. Dat heeft alles te maken met een oekaze van voormalig staatssecretaris Van der Knaap. In de tijd dat het CDA nog veel kiezersvolk in Limburg moest proberen te lijmen, besloot Van der Knaap om alle betaalkantoren van het FDC naar Zuid-Limburg te verhuizen. In 2006 haalde Van der Knaap zich daarmee al de woede van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV op de hals. Nu, in 2012, betwijfelt de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV nut en noodzaak van het stimuleren van werkgelegenheid in Limburg. Limburgse gemeenten en instanties als het UWV verwachten dat tot 2016 de arbeidsmarkt in Limburg flink krapper wordt. Dat hebben zij medio mei in een persverklaring laten weten. Oorzaak: er gaan veel mensen met pensioen en er zijn steeds minder jonge mensen om de vrijgekomen plaatsen in te vullen. Tot 2016 zijn er in Limburg bijna 142.000 mensen nodig, terwijl er slechts 109.000 mensen bij komen op de arbeidsmarkt. Het tekort loopt dan ook op tot ruim 32.000 mensen in 2016. Tegelijkertijd zal het arbeidsbestand in de provincie ‘vergrijzen’. Da a r te ge nove r s t a at d at de werkgelegenheid in de Kop van NoordHolland gestaag blijft verslechteren. Defensie is daar voor een deel zelf schuld aan. Door de oprichting van het Defensie Helikopter Commando, verdwenen er veel arbeidsplaatsen op Maritiem Vliegkamp De Kooy. Tegelijkertijd eisen ook het afstoten van aantallen varende systemen en het niet doorgaan van de verhuizing van een mariniersbataljon naar Den Helder hun tol Trivizier sprak met een aantal medewerkers van het FDC in Den Helder. Zij zijn somber gestemd over de economische situatie. Het inwonertal van Den Helder blijft dalen. De leegstand van winkelpanden in de stad is rampzalig (1 op de 3 staat leeg) en het aantal onverkochte huizen is gegroeid naar 850 stuks. En wie op zoek gaat naar een andere baan komt

in de regionale bladen alleen nog zeer specialistische vacatures tegen. Voor de FDC-medewerkers in Den Helder betekent de sluiting zeer waarschijnlijk dat men intern herplaatser wordt. Een van hen: “Bij FDC werken veel parttimers. Vooral vrouwen van boven de 40 die onmogelijk kunnen verhuizen naar Zuid-Limburg waar het grootste gedeelte zou moeten solliciteren op tijdelijke functies. Verhuizen is nagenoeg onmogelijk vanwege de gezinssituatie. Er zijn schoolgaande kinderen en partners die (nog) wel werk hebben in de regio. En dan nog: ook al zou je willen verhuizen, aan wie moet je je huis dan verkopen?” Ze zijn geschrokken. Bij vorige reorganisaties ‘viel er altijd wel wat te regelen’. “Maar nu heeft een collega - nadat ze een korte periode buiten Defensie had gewerkt, weer was terug gekomen, maar wel een tijdelijk contract had gekregen - van de ene op de andere dag te horen gekregen dat ze niet meer hoeft te komen.” “Je denkt: bij Defensie zit je wel goed. Maar dat is dus niet zo. Daar zijn we van geschrokken”, zegt een andere FDC-medewerkster. De somberheid over de toekomst versterkt het gevoel dat er in het verleden taken zijn ‘afgepakt’, zoals de verificatie van facturen onder de € 1.250,-. Bovendien weten de FDCmedewerkers heel goed dat de functies in Limburg waarschijnlijk alleen maar tijdelijk zullen zijn. En ze voelen er niet veel voor om te solliciteren op een functie in de wetenschap dat je binnen een korte tijd weer ontslagen kunt worden. De grootste ‘klant’ in Den Helder is het Marinebedrijf. In het verleden deed men in Den Helder ook veel werk voor De Kooy en voor het KIM. Toch hoeft men geen hoop te koesteren dat CZSK nog veel kan betekenen. Dat heeft te maken met de manier waarop Defensie het financieel beheer in de toekomst wil regelen. De oprichting van het FABK is een onderdeel van die algehele reorganisatie. Toch pleit men voor handhaving van een deel van de arbeidsplaatsen. Dat het aantal FDC-functies in Den Helder

VBM|NOV wil SBK 2004 Bij OprichtiNg FABK Volgens de VBM|NOV geldt bij de oprichting van het FABK grotendeels het SBK 2004. Vooruitlopend op het overleg over een Reorganisatieplan heeft de VBM|NOV tijdens het ‘informeel overleg reorganisaties Defensie’ op 24 april gewezen op de Blauwdruk Control en Audit die als belangrijke leidraad wordt genoemd in het beleidsvoornemen. Genoemde blauwdruk is al enige tijd van toepassing. In de blauwdruk wordt nadrukkelijk het SBK 2004 genoemd als begeleidende maatregel bij deze reorganisatie. Volgens de VBM|NOV kan het dan ook niet anders dat het SBK 2004 op deze reorganisatie van toepassing is. Defensie heeft volgens de VBM|NOV goede nota genomen van de opmerking.

omlaag gaat, valt zeker te verwachten. Maar er zijn genoeg argumenten om FDC-Den Helder als een soort ‘steunpunt’ te laten voortbestaan. Dat heeft als voordeel dat de bestaande communicatiekanalen intact kunnen blijven. Bovendien is er bij de hoofden van dienst bij CZSK zeker behoefte aan het in stand houden van de K&Rfunctie. Via dit Kas- en Rekeningbeheer kunnen scheepscommandanten bijvoorbeeld voorschotten buitenlands geld aanvragen. Bij defensieonderdelen werken veel boekhouders. Ook zij zullen de gevolgen gaan merken van het gewijzigde financiële beheer en de oprichting van het FABK. Net als bij de factuurbehandelaars is bij hen de motivatie om op een ‘tijdelijke’ functie niet erg groot. Vandaar dat niet alleen namens de FDC-Den Helder medewerkers, maar ook vanuit de groep boekhouders in ‘Nieuwe Diep’ een noodkreet wordt verstuurd. Men probeert de plaatselijke en regionale politici warm te krijgen voor een lobby ter behoud van werkgelegenheid, maar vooral voor behoud van toekomstperspectief.. 

6 /7 - 2012 | trivizier | 9


Zorgen in ZuidLimburg Om uitleg te geven over het SBK en antwoord te geven op andere vragen was Louis Schipper op donderdag 24 mei in Eygelshoven en Schinnen. Op de voormalige POMS-site te Eygelshoven is behalve de Logistic Support Unit (LSU) ook een Financieel DienstenCentrum gehuisvest. In Schinnen is het US Army Garisson gehuisvest, waar ook Nederlands personeel werkzaam is. Tekst: Peter Visser

Op de POMS-site (Prepositioned Organizational Material Storage) werden tot 2010 onderhoudswerkzaamheden (zoals spuiten, lassen, reparatie) van Amerikaans materieel uitgevoerd. Vanaf 2010 wordt door de LSU Nederlands materieel onderhouden. De locatie in Eygelshoven staat op de lijst met af te stoten locaties. Het FDC zal dan opgaan in het nieuwe Financieel Administratie- en Beheerkantoor dat ergens in Zuid-Limburg gevestigd zal worden. Sinds 2007 is de LSU bezig met het schoonmaken van rollend materieel dat

10 | trivizier | 6/7 - 2012

terugkomt uit Afghanistan. In eerste instantie voor het Amerikaanse leger. Abrams tanks, Humvees, het kwam allemaal voorbij. Vanaf 2010 wordt ook Nederlands materieel dat ter ugkomt uit Afghanistan in Eygelshoven geknipt en geschoren. Project manager Jo Krijgsman: “Wist je dat we het woestijnzand uit Afghanistan als chemisch afval afvoeren? Dat is omdat er zeer fijne kristallen in zitten. Die kunnen schadelijk zijn. Het is fijner dan water en trekt overal in. Zelfs in je horloge vind je het terug.” Dit project loopt tot 1 december 2012.

In de nabije toekomst hoopt de LSU ook voor andere Europese landen materieel uit Afghanistan te gaan schoonmaken. De LSU is gespecialiseerd in het grondig schoonmaken van voertuigen die terugkomen van een uitzending. Krijgsman: “De Amerikanen waren daar heel streng in. Het moest customclean zijn. Ze gingen met een witte handschoen over het oppervlak.” Op de LSU is alleen het personeel een beperkende factor, want capaciteit is er op het terrein voldoende, met onder andere acht grote loodsen (in totaal 40.000 m2), twee spooraansluitingen, twee grote reparatiewerkplaatsen, een


Terwijl er mensen uit moeten, staan aan de andere kant militairen met krantjes jongeren te werven

laswerkplaats, drie verfspuitcabines en een helikopterplatform. Projectmanager Krijgsman vertelt: “We hebben er dus de capaciteit voor. Veel Europese landen hebben zo’n voorziening niet. Ze zouden die zelf moeten bouwen. En voor Nederland past het uitstekend in het voornemen voor meer internationale samenwerking.” “Maar als er weer zo’n project komt, wat is dan het risico dat we daarna onder het SBK 2012 vallen en niet onder het SBK 2004?” is een vraag die tijdens de bijeenkomst met de VBM|NOV gesteld wordt door een medewerker

van de LSU. Volgens Schipper kan dat geen belemmering zijn. Voor alle reorganisaties die het gevolg zijn van de Beleidsbrief, of reorganisaties die dateren van na 1 januari 2012, is het SBK 2012 van toepassing, bevestigt hij. Reorganisaties die het gevolg zijn van eerdere maatregelen vallen onder het SBK 2004. Schipper: “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je als dank voor een extra project, vervolgens niet meer onder het SBK 2004 valt.” Is het SBK 2004 dan zoveel gunstiger dan het SBK 2012? Schipper: “Het SBK 2012 is helemaal niet slecht, maar het SBK 2004 is in een aantal gevallen wel gunstiger. Met name voor de ouderen onder ons die gebruik willen maken van de wachtgeldregeling, waarbij je dan ook mag bijverdienen. Dit is in het SBK 2012 niet meer mogelijk.” Een andere vraag is, wat er allemaal valt onder diensttijd. Dit is van belang voor de termijn waarop een werknemer aanspraak heeft op wachtgeld. Schipper: “Dat is niet alleen diensttijd voor Defensie, maar ook voor andere overheidswerkgevers. Dienstjaren voor de vroegere PTT tellen bijvoorbeeld ook mee, omdat de PTT in die tijd een Rijksoverheidsinstelling was. Maar er is nog wel discussie over wat wel of niet Rijksoverheid is. De SVB bijvoorbeeld niet.” Tot nu toe zijn er nog weinig mensen uit knelpuntcategorieën die gebruik maken van instrumenten uit het SBK om vrijwillig eruit te gaan. Daarvoor zijn de regelingen niet gunstig genoeg, weet Schipper. “Hoe kan het dat aan de ene kant mensen eruit moeten, terwijl aan de andere kant militairen met krantjes jongeren staan te werven? Ik krijg dit mijn familie niet uitgelegd”, vraagt een medewerker. Voor een deel heeft dit te maken met behoefte aan jong personeel. Maar het blijft natuurlijk vreemd dat monteurs eruit moeten en tegelijkertijd technisch personeel gezocht wordt op Marktplaats.

Schinnen Op het US Army Garisson in Schinnen werkt ook Nederlands personeel. Dit personeel is in dienst bij Defensie.

Problemen zijn hier vooral omtrent functieomschrijvingen. Dit heeft voor een groot deel te maken met het Engelstalige onderdeel waarop het Nederlandse personeel werkt. Ook zouden een paar jaar geleden de functiewaarderingen worden herzien, maar hier is volgens het personeel niet veel van terechtgekomen. “Ik weet dat een chauffeur hier in schaal 3 is ingeschaald en ergens anders in schaal 4, hoe kan dat?” vraagt een medewerker. Volgens Schipper is het heel belangrijk duidelijkheid te krijgen over functiewaarderingen, vóór een reorganisatie. Anders kan het uitgangspunt van een reorganisatie nooit duidelijk zijn. Ook waren er vragen over neergeschut functioneren. Is dit toegestaan? Schipper: “Ja, maar niet langer dan 18 maanden.” Uit het personeel komt de klacht dat iemand die een functie met een lagere schaal ging uitvoeren, tot zijn eigen verbazing werd ontslagen (en daarna weer aangenomen). Niet alleen was de voorlichting hierover onvoldoende, waardoor hij schrok van de ontslagbrief, maar ook werd zijn verzekering bij Loyalis stopgezet zonder dat hij dit in de gaten had. Een aanwezige vroeg naar vacatures in bijvoorbeeld Brunssum of Eygelshoven. Schipper bevestigde dat deze in de Vacaturebank terecht moeten komen, zodat personeel van andere onderdelen hierop kan solliciteren. “Wat als ik als herplaatser een functie niet krijg waar ik geschikt voor ben, maar iemand anders die ervoor bevorderd moet worden wel?”was een vraag uit het publiek. Als je geschikt of geschikt te maken bent, en je maakt zoiets in de interne herplaatsingsperiode mee, kun je je beklag doen bij een interne toetsingscommissie. Te weinig mensen maken daar gebruik van, ervaart Schipper: “Ook als de functie al is vergeven, heeft het nog steeds zin dit aan te kaarten. Je kunt hierdoor namelijk nog wel je herplaatsingstermijn verlengen.” 

6 /7 - 2012 | trivizier | 11


m em o

AGENDA BRONBEEK

VETERANENCAFE VELUWEWEST EN FLEVOLAND

De Onderofficiersmess van vliegbasis Volkel bestaat dit jaar 60 jaar. Daarom organiseert de mess een reünie die gehouden wordt op woensdag 19 september 2012. Tijdens de reünie wordt een aantal foto’s uit verschillende perioden getoond. Daarom is de commissie op zoek naar leuke en bijzondere foto’s. Deze kunnen, met een korte toelichting, gemaild worden naar: vkl.oomess.vkl.clsk@mindef.nl, of worden meegenomen naar de reünie. Aanmelden voor de reünie via: vkl. oomess.clsk@mindef.nl. De reünie begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 24.00 uur.

AGENDA MARECHAUSSEEMUSEUM

Op 12 oktober 2012 (van 11.00 tot 15.00 uur) is er een reünie voor de bemanning van Hr.Ms. Utrecht 1961/62 NNG. Locatie: het gebouw MOOC, Spoorstraat 56, 1781 JH, Den Helder. Kosten: € 20, over te maken op rekening 599551904 t.n.v. K. Budde met vermelding ‘reünie’. Opgave tot uiterlijk 21 september via tel: 06 21267043 of via e-mail: kbudde@quicknet.nl

20 juni 2012: expositie ‘De kolonialen. Het leven van zeven Bronbekers’ Onderwerp van de tentoonstelling zijn zeven ‘kolonialen’: mannen die in Nederlands-Indië gediend hebben in het Koninklijk NederlandsIndisch Leger (KNIL) tussen 1850 en 1950. De expositie brengt de rijk geschakeerde geschiedenis van zeven mannen tot leven. De expositie loopt t/m 30 december 2012 en is een opmaat naar de viering van de 150ste verjaardag van Bronbeek in februari 2013.

Sinds 2 mei 2012 bestaat er (weer) een veteranencafé voor de regio Veluwe-West en Flevoland. Op de eerste woensdagen van de maand kunnen oudgedienden elkaar ontmoeten van 14.00 tot 22.00 uur in caférestaurant ‘Het wapen van Ermelo’ op het Pauwenplein.

Bronbekers bij het monument Van Heutsz op het landgoed Bronbeek, circa 1985. Foto: Kluwers Courantenbedrijf Deventer, collectie Museum Bronbeek.

23 juni 2012: opening ‘Gelegerd in Gelderland’ Het landgoed Bronbeek is het toneel van de officiële opening van het erfgoedfestival rond het militaire verleden van Gelderland in de zomermaanden van 2012. Meer info op www.gelegerdingelderland.nl

GEHEUGEN VAN DE WEST In de afgelopen maanden hebben meer dan 500 voormalig Westgangers de 6 reünies bezocht in het Mariniersmuseum. Met de vele persoonlijke foto’s van mariniers in de West is ‘Het geheugen van de West’ samengesteld. Deze databank is voor iedereen in te zien via http://www.flickr.com/photos/66731874@ N03 Aan de rechterkant zijn de albums van Curaçao of Aruba te selecteren.

12 | trivizier | 6/7 - 2012

1 juli: Expositie ‘50 jaar dienstplicht’ in de dependance van het museum (Weeshuiswal 4). 15 juli: Openluchtconcert van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee in de tuin van Marechausseemuseum. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de Prinsenhof te Buren. Kaarten zijn vanaf 1 juni op te halen in het museum of te bestellen via postbus@marechausseemuseum. De ‘reizende tijdmachine’ van het festival ‘Gelegerd in Gelderland’ staat deze dag ook in Buren. Museum der Koninklijke Marechaussee, Weeshuiswal 9, 4116 BR Buren. Tel: 0344 571256, e-mail: postbus@ marechausseemuseum.nl, website: www. marechausseemuseum.nl. Openingstijden: maandag t/m zondag (en feestdagen) van 12.30 uur tot 16.30 uur.

Op 24 oktober a.s. wordt de jaarlijkse reünie Geschutskonstabel gehouden.De uitnodigingen zijn al verstuurd, maar wie nog geen uitnodiging heeft ontvangen dient contact op te nemen met de leden administratie t.w.: L P van Heeren SGTMJRBDGSK b.d., 06 29043095, leenvanheeren45@gmail.com Op 9 november 2012 wordt een reünie gehouden voor: Magazijnbeheerders; Vliegtuigmaker-Magazijnbeheerders; voormalige Militairen van de dienstgroep Logistieke Dienst Goederenbeheer evenals actief dienende militairen van de dienstgroep Logistieke Dienst Goederenbeheer en burgermedewerkers welke werkzaam zijn of zijn geweest bij de toenmalige Marine Inventarisdienst (MID), de Marine Magazijnsdienst (MMD), Bureaus Bevoorrading en Onderhouds/Operationele diensten ressorterend onder het Commando der Zeestrijdkrachten. Locatie: ‘De Dukdalf’ van de Marinebedrijf- Sport & Ontspanning Vereniging (MBSOV). De Dukdalf is gelegen in de directe nabijheid van het Marine Museum op de voormalige Rijkswerf te Den Helder.


Aanvang: . uur; einde: . uur. Opgave voor deelname door storting van € , individueel of € ,- met partner t.n.v. J.H. Dirks, Reünisten Materieelbeheer, bankrekeningnr:  o.v.v. ‘Reünie ’. Aanmelding dient te geschieden vóór  oktober . Nadere informatie: Co Dirks; tel:  ; e-mail: codirks@ kpnmail.nl en/of Ben Vis; tel:  ; e-mail: b.vis@quicknet.nl. De Stichting ‘Reünisten Elektromonteurs KM’ en de Stichting ‘Reünisten Onderofficieren Machinist KM’ willen een gezamenlijke reünie houden op  november . Locatie: Verenigingsgebouw ‘De Dukdalf’ op het gewezen RW-terrein te Den Helder, naast het Marinemuseum. Eenieder die gediend heeft als elektromonteur (ELMNT) of als TDE en eenieder die gediend heeft als Machinist (MACH) of als TDW, is uitgenodigd tot het bijwonen van deze reünie. Partner of introducé zijn van harte welkom. Belanghebbenden van beide stichtingen krijgen een persoonlijke uitnodiging. Inschrijving geschiedt door overmaking van €  p.p. op betaalrekening  t.n.v. de penningmeester van de Stichting Reünisten Electromonteurs KM, of op betaalrekening  t.n.v. de penningmeester van de Stichting Reünisten Onderofficieren Machinist KM. Er is een limiet gesteld aan het aantal deelnemers. Datum van het bankafschrift is bepalend. Zie ook de websites: www.elmnt. org en www.romkm.nl. Meer informatie: Secretariaat ELMNT, W.H.J. van Keeken, tel.  , e-mail: elmnt@kpnmail.nl of secretariaat MACH, V. de Roy van Zuydewijn, tel.  , e-mail: victorrz@planet.nl.

STOP HERSENTUMOREN VBM|NOV-lid Huib van Doorn, werkzaam voor DBBO in Stroe, vraagt aandacht voor de stichting Stop Hersentumoren. De stichting richt zich specifiek op onderzoek naar hersentumoren en werft fondsen voor de financiering van dat onderzoek. Nadere informatie over de stichting is te vinden via de site www.stophersentumoren.nl. Hier is ook volledige inzage te vinden in waar welke middelen blijven. Het banknummer van de stichting is 1364.68.942. Giften aan de stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

LAATSTE MCAM 18-UURSRIT Op 20 en 21 april werd de allerlaatste 18-uursrit van de Militaire Commissie voor Automobielen Motorwedstrijden (MCAM) verreden. In de Gevorderdenklasse telde deze rit mee voor het Defensiekampioenschap Kaartlezen. De verschillen in strafpunten waren zo gering dat tot en met de laatste rit vijf teams in de Gevorderdenklasse om de eerste plaats streden. De zege ging uiteindelijk naar maj K.A. Raggers en ltkol P. de Boer. Tweede werden sm P.J. Staats en kpl A.C.N. Groot. Op de derde plaats eindigden elnt P.R. van Reeuwijk en maj F.R.L. Vermeij. Bij de beginners ging de zege naar wmr1 H. van Elburg en OW C.M.H. Crombach. De volledige uitslag en alle foto’s staan op: www.mcam.info Waarnemend voorzitter van de MCAM, maj Johan Veldhuizen, bedankte alle deelnemers en ook alle vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet voor het welslagen van de Defensie kaartleesritten.

Maj K.A. Raggers en ltkol P. de Boer.

Wmr1 H. van Elburg en OW C.M.H. Crombach.

BETAALDATA JUNI Defensie maakt de salarissen over op vrijdag 22 juni. Het ABP stort de pensioenen en uitkeringen op donderdag 21 juni.

6 /7 - 2012 | trivizier | 13


J U R I D I S CH

Tekst: mr. Marieke Billiet

Defensie was volgens de rechter niet in staat gebleken om andere deugdelijk vastgestelde gegevens te overleggen”

Korporaal1 B. is veroordeeld voor het mede-plegen van diefstal met geweld en bedreiging met geweld. Defensie heeft B. ontslagen op grond van wangedrag. B was het hier niet mee eens.

Veroordeeld?

Ontslag niet vanzelfsprekend!

Na de veroordeling is B. tegen zijn veroordeling in hoger beroep gegaan. Hierdoor is - zoals dat heet - ‘de veroordeling nog niet in kracht van gewijsde gegaan’. Volgens artikel 8 Militaire Ambtenarenwet (MAW) geldt enkel een uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan als bewijs. Omdat B. in hoger beroep is gegaan, kan Defensie zijn veroordeling niet als bewijs gebruiken. Voordat B. veroordeeld werd, wist Defensie waarvoor B. terecht moest staan. B. had hier zelf melding van gedaan bij zijn leidinggevende en naar aanleiding daarvan was hij gehoord en was aan hem een ambtsbericht opgelegd. Namens B. is de VBM|NOV in bezwaar gegaan tegen het ontslagbesluit. In een voorlopige voorziening (kort geding) oordeelde de rechtbank dat op grond van artikel 8 MAW de veroordeling van B. en de daarin genoemde feiten en overweging niet als vaststaand feit mogen worden beschouwd, nu B. in hoger beroep is gegaan. Dat betekent echter niet dat aan het vonnis geen betekenis mag worden toegekend, maar het brengt wel met zich mee dat mede op basis van andere deugdelijk vastgestelde gegevens de overtuiging moet zijn verkregen dat B. zich aan de hem verweten gedraging schuldig heeft gemaakt. Defensie was volgens de rechter niet in staat gebleken om andere deugdelijk

14 | trivizier | 6/7 - 2012

vastgestelde gegevens te overleggen. Daarenboven werd er steeds verwezen naar feiten en omstandigheden die al voor de veroordeling bekend waren en waarvoor B. reeds een ambtsbericht had ontvangen. Andere, nieuwe, deugdelijk vastgestelde gegevens kon het Defensie niet overleggen, waarna het verzoek om een voorlopige voorziening werd toegewezen en het ontslag van B. tijdelijk werd geschorst tot zes weken na de beslissing op bezwaar. In de beslissing op bezwaar die vervolgens volgde bleek dat Defensie zich nagenoeg niets gelegen liet liggen aan de uitspraak van de rechtbank. Defensie handhaafde het ontslagbesluit. Hiertegen heeft de VBM|NOV namens B. beroep aangetekend en met opnieuw een verzoek om een voorlopige voorziening. In deze (nieuwe) procedure heeft Defensie een verklaring van een medeverdachte van B. naar voren gebracht. Maar deze verklaring was ontlastend voor B.. Voor het overige kon het bevoegd gezag geen deugdelijk vastgestelde gegevens naar voren brengen, waarna de rechtbank oordeelde dat daarom niet de overtuiging kon worden verkregen dat B. zich aan de hem verweten gedraging schuldig heeft gemaakt. Het bevoegd gezag was derhalve niet bevoegd B. ontslag te verlenen wegens wangedrag.

De rechter verklaarde vervolgens het beroep gegrond en voorzag zelf in de zaak, in die zin dat de voorzieningenrechter het primaire ontslagbesluit heeft herroepen en de uitspraak van de rechter in de plaats treedt van dat vernietigde besluit. Met andere woorden B. is wederom met terugwerkende kracht in dienst van Defensie. Defensie is tegen de uitspraak wel in hoger beroep gegaan en daarenboven dient binnenkort het hoger beroep van B. Als hij volledig wordt vrijgesproken, zal het niet eenvoudig zijn voor Defensie om B. alsnog te ontslaan. Wordt hij niet vrijgesproken en alsnog veroordeeld, kan in die veroordeling wel aanleiding ontstaan om B. te ontslaan, omdat in dat geval de veroordeling onherroepelijk kan worden geacht. De genoemde feiten en omstandigheden kunnen dan wel dienen als bewijs. 


CO LU M N ,

LODESTEYN

Wanstaltig ouderschap Hoe gedisciplineerd militairen ook mogen zijn, in hun jeugd kreeg menigeen wel eens flink op zijn lazer vanwege kattenkwaad, schoolverzuim of het jatten van een kauwgombal bij de kruidenier op de hoek. Niets menselijks is ons allen vreemd. Vaak kwam de klacht van de boze buurman, rector of middenstander overdag bij de moeder des huizes terecht, waarna deze de zondaar bij de achterdeur opwachtte. Daar werd alvast een vermanend woord gesproken, waarna de boosdoener naar zijn kamertje werd gestuurd met de mededeling ‘wacht maar tot pa thuiskomt’. De uren die de betrapte tiener scheidden van thuiskomst van de strenge vader, leken dagen te duren. Het ene na het andere doenscenario passeerde de revue. Het leven zou nooit meer hetzelfde zijn. Dat laatste viel in de regel erg mee. De meeste ouders hanteren gelukkig het principe dat een misstap met een eenmalige sanctie is afgedaan en dat het leven daarna gewoon weer verder gaat. Deze rechtvaardige aanpak moet bij de diverse overheidsinstellingen in ons land nog doordringen. Ettelijke weken geleden werden we geconfronteerd met de zoveelste instantie die meende iets over de inmiddels bijna antieke Srebrenica-affaire te moeten roepen. De Landelijke Reflectiekamer van het Openbaar Ministerie heeft de zaak onderzocht naar aanleiding van een klacht van een handjevol moslimweduwen. De conclusie is dat het OM overste Karremans zou moeten vervolgen. Let wel, zeventien jaar na dato. En tien jaar na verschijning van het uitgebreide en zeer gedetailleerde NIOD-rapport, dat de leden van Dutchbat III volledig vrijpleit van schuld aan de tragedie die zich afspeelde na hun gedwongen vertrek uit de Bosnische enclave. Onomstotelijk wordt in deze rapportage vastgesteld dat de schuld moet worden gezocht bij (inter)nationale politici en de VN. Op het moment dat het rapport verscheen, werd alom aangenomen dat daarmee eindelijk een streep kon worden gezet onder de jarenlange discussies over

de schuldvraag van de amper bewapende blauwhelmen die zich geconfronteerd zagen met een Servische overmacht onder aanvoering van de bloeddorstige generaal Mladic. Niets bleek echter minder waar. Telkens wordt er wel weer iets gevonden dat nieuwe roering veroorzaakt. Opvallend genoeg komt die tamtam steevast uit eigen land. Waar Dutchbat III-veteranen bij de jaarlijkse herdenkingsmars in Srebrenica al geruime tijd liefdevol worden ontvangen door de lokale bevolking, zien dezelfde mannen zich in eigen land vaak met uitgetrokken nagels bejegend. Ik hoor het u vragen: het waren nu toch weer enkele Srebrenica-weduwen die een verzoek tot vervolging van het Dutchbatcommando indienden? Ja, dat is waar. Maar bedenken ze dit soort strategieën op de jaarvergadering van de lokale Vereniging van Bosnische huisvrouwen? Welnee! Ze zijn voor het publiciteitskarretje gespannen van enkele aandachtsgeile Nederlandse advocaten die de treurende vrouwen schadevergoedingen en grote showprocessen hebben voorgespiegeld. Deze raadslieden doen er alles voor om hun eigen smoel op het NOS-journaal te krijgen. Wat grienende vrouwen met hoofddoekjes in hun kielzog en het prplaatje staat. Dat de door hen geëxploiteerde vrouwen door het jarenlange juridische getouwtrek nooit aan ver werking toekomen, interesseert ze niet. Pure lijkenpikkerij. Dat rechtsorganen als de Reflectiekamer in deze dwaasheid meegaan en vervolging van individuele Ductchbat-officieren adviseren voor zaken waarvan diepgaand NIOD-onderzoek hen allang vrijpleitte, geeft zwaar te denken. Ondertussen zit Dutchbat voor de zoveelste keer op zijn kamertje te wachten op het oordeel van vadertje staat over één en dezelfde vermeende misstap. Een staaltje van wanstaltig ouderschap.

Pure lijkenpikkerij

Flip Lodesteyn

6 /7 - 2012 | trivizier | 15


Dreigende korting leeft ‘Grepen uit de kas’ niet meer goed te maken

“Waarom haalt u die miljarden niet terug die in de jaren ’80 uit de ABP-kas gehaald zijn? Het was toch ons geld?” In totaal 1800 mensen bezochten de deelnemersbijeenkomsten van het ABP in de afgelopen maanden. 16 | trivizier | 6/7 - 2012

Een kleine 200 ABP-deelnemers ging op 25 april jl. in het Lucent Danstheater in Den Haag in de clinch met het bestuur van het ABP. In Den Haag waren dat Joop van Lunteren en Xander den Uyl. Veruit het gevoeligste punt is de dreigende korting op de pensioenen per 1 april 2013. De gepensioneerde die een emotionele oproep deed om de ‘grepen uit de kas’ nu eens ongedaan te maken, kon rekenen op een enthousiast applaus als steunbetuiging. Toch hadden Van Lunteren en Den Uyl weinig moeite om de toehoorders te overtuigen van een paar simpele waarheden. Het feit dat in 1996 bij de ‘privatisering’ van het ABP de ‘afroming’ uit de jaren daarvoor tot een gesloten boek werd verklaard, maakte daarbij de minste indruk.

Wat was de ‘privatisering’ van het ABP? Nadat in de jaren ’80 de regering vond dat de pensioenfondsen ‘te grote overschotten’ hadden, heeft de minister van Financiën besloten de pensioenpremie te verlagen naar minder dan 10%. Ter vergelijking: de premie is nu ver boven de 20%. Er werd dus te weinig premie afgedragen. Overigens wordt ook beweerd dat de overheid


indertijd bepaalde leningen van het ABP niet heeft afgelost. Het ABP bevestigt de juistheid van die uitspraak niet. De vakbonden bij de overheid, verenigd in de centrales van overheidspersoneel, vonden dit beleid van grote premiekortingen onverantwoord. Het was echter regeringsbeleid, goedgekeurd door het parlement. Voor de bonden was het dus slikken. En om niet tegelijk te ‘stikken’ voerden zij actie voor de verzelfstandiging of privatisering van het ABP. Dat lukte ook en in 1996 werd het ABP een particuliere stichting. Grote winst voor de bonden: de premiestelling moest voortaan voldoen aan wettelijke eisen, net als de dekkingsgraad. En willekeurige ‘grepen uit de kas’ of ‘afromingen van het vermogen’ behoorden daarmee tot het verleden. Tegelijkertijd werd afgesproken dat het vermogen van het ABP ten tijde van de privatisering voldoende was om de verplichtingen na te komen. Dus: de dekkingsgraad was op orde.

En klopt dat ook? Volgens het bestuur van het ABP wel. En een paar feiten staaft dat: - de dekkingsgraad bij een vergelijkbaar fonds als PZFW (zorgsector) is nu ongeveer net zo hoog als dat van het ABP; maar bij PZFW - toen PGGM waren er geen ‘grepen uit de kas’. - het vermogen van het ABP nam tussen 2008 en 2011 toe van 175 miljard naar 245 miljard; er is dus veel geld in kas.

Dus wat is het probleem? Volgens het bestuur van het ABP de marktrente. Het ABP ‘waardeert’ de verplichtingen aan de deelnemers voor een periode van 60 jaar. In die 60 jaar mag je uitgaan van een bepaalde groei van het vermogen. Die groei wordt berekend met de marktrente, specifiek: de zogenaamde SWAP. Als de rente laag is, dan moet het vermogen dus hoog zijn bij begin van de 60-jaar periode. De rente is nu laag en de wet schrijft voor dat je bij te weinig vermogen in relatie tot je verplichtingen (= een lage

dekkingsgraad) niet mag indexeren. Bij een dekkingsgraad die langdurig onder de 105% dreigt te blijven (tegenover 100 euro verplichting staat 105 euro in kas) moet een pensioenfonds zelfs korten. Dat dreigt per 1 april 2013 te gebeuren. Bij een dekkingsgraad onder de 105% moet het ABP een plan met herstelmaatregelen indienen en de korting is één van de maatregelen.

Hoe hoog is die korting? Het ABP denkt nu dat het zou moeten korten met 0,5%. Dat betekent dat mensen die al een pensioen genieten 0,5% minder pensioen zullen ontvangen. D e ‘ p re m i e b e t a l e r s ’ ( a c t i e fdienenden) krijgen een korting op hun opgebouwde pensioenrechten van 0,5%.

Is de korting de enige herstelmaatregel? Nee, de actief-dienenden hebben ook een premie-verhoging gekregen. Bij Defensie is overigens het inkomenseffect voor actief-dienenden van de hogere premie per 1 april 2012 minimaal - 0,6%.

Had het ABP dat niet kunnen voorzien? Volgens het bestuur van het ABP was de stijging van de levensverwachting wel voorzien. Maar het ABP is verrast door de extra stijgingen na 2005. Zie hiervoor: http://www.abp.nl/ over-abp/financiele-positie/uitleglevensverwachting.asp

Heeft de splitsing in 2008 van ABP en APG niet geleid tot te hoge uitvoeringskosten? Nee. De kosten dalen zelfs.

Ons is een welvaartsvast pensioen toegezegd. U pleegt toch contractbreuk door te korten? Er was tot de privatisering van het ABP (1996) sprake van een welvaartsvast pensioen. Dat is een pensioen dat de - toen nog centrale - salarisontwikkeling bij de overheid 1 op 1 volgt. Tegenhanger was het waardevaste pensioen. Dat volgt de prijsinflatie.

Kan het ABP de kortingsmaatregel verzachten voor gepensioneerden met lagere inkomens? ‘Wij kunnen niet aan inkomenspolitiek doen’, aldus Xander den Uyl.

Voor de VUT (1981 ingevoerd) is jarenlang geen premie betaald. De uitkeringen kwamen ten laste van het vermogen. Gaat het ABP dat geld nog terughalen? Nee. Ook dat is niet mogelijk. Eigenlijk om dezelfde reden als bij de vraag over het terughalen van de premie. Bij de privatisering van het ABP zijn de voorafgaande jaren tot een gesloten boek verklaard.

Is alleen de ‘lange rente’ de boosdoener? Nee. Ook de gestegen levensverwachting (mensen leven langer na hun pensioen) speelt een rol.

Probleem is dat een zelfstandig pensioenfonds - welke keuze je in dit opzicht ook maakt - zeer grote buffers moet aanhouden als je een dergelijk pensioen wil garanderen. In 1996 is dan ook afgesproken dat het ABP niet verplicht is om te indexeren. Maar het bestuur streeft er wel naar om de pensioenen mee te laten lopen met de loonontwikkeling. De afspraak is dat de pensioenen - als de dekkingsgraad dit toelaat - worden verhoogd met de gemiddelde loonstijging van alle overheidssectoren. Kijk voor meer vragen op http:// www.abp.nl/over-abp/financielepositie/veel-gestelde-vragen.asp

6 /7 - 2012 | trivizier | 17


G E ACH T E R ED

CTIE

Postbus 93037 2509 AA Den Haag, email: redactie@vbmnov.nl

CORRECTIES/AANVULLINGEN To e k e n n i n g D r a a g i n s i g n e Gewonden Naar aanleiding van de artikelen over Draaginsignes Gewonden, toegekend aan leden van de VBM|NOV, ontving de redactie een aantal reacties. Het lijkt de redactie daarom zinvol om nog eens te benadrukken dat het Draaginsigne Gewonden wordt toegekend wanneer een militair/veteraan lichamelijke of psychische verwondingen heeft opgelopen ‘in oorlogsomstandigheden en vredesoperaties’. Voor lichamelijke verwondingen geldt wel de bijzondere bepaling dat die het gevolg moeten zijn van ‘oorlogshandelingen’. Task Force Uruzgan In het boek ‘Task Force Uruzgan’ (besproken in Trivizier 2012-5) heeft maj drs. Jos Groen niet 1 maar 2 jonge vrouwelijke officieren geïnterviewd.

MEGACLAIM Telegraaf,  mei ; een precedent is geschapen. Eerst Rawagedeh, nu ZuidSulawesi. Nederland is de werkelijkheid totaal kwijt. Eerst in het geval met Rawagedeh en nu met Zuid-Sulawesi. Indonesiërs hebben gemerkt dat het vrij eenvoudig is om geld los te krijgen van het ‘rijke’ Nederland. En het zou ons niets verbazen als Nederland weer eens toe zou geven door ‘oorlogsmisdaden’ te erkennen en voor het gemak de ruim  gevallen Nederlandse militairen die daar liggen, postuum nog eens een trap na te geven. Men dient niet te vergeten dat er toen een oorlogssituatie heerste, die niet met schone handen was op te lossen. Dat er dan ook ‘nevenschade’ kan ontstaan, is begrijpelijk.

De erebegraafplaats van Rawagedeh.

18 | trivizier | 6/7 - 2012

Daarom zou ik de Indonesiërs de zinloze moorden op Nederlanders tijdens de bersiap periode nimmer verwijten, laat staan vergoedingen eisen, het was oorlog! Wees nou eens zo ‘netjes’, om er niet meer over te beginnen. Dan zullen wij ook geen vergoedingen eisen van onze nog steeds in Indonesië liggende bezittingen, waar wij tot op de dag van vandaag ook nooit vergoedingen voor hebben gehad. Of dacht u nu werkelijk, dat er zo'n verziekte Indonesische advocaat zal opstaan om ons bij te staan? Ik behoor tot de categorie Indische Nederlanders die het geluk hadden dat er Nederlandse militairen in de buurt waren, en dat wij het daarom hebben overleefd. Westerling was één van die Nederlandse militairen die vele Nederlandse levens heeft gered. Hij opereerde onder het gezag – hij kreeg opdrachten dus – van de APRA - Ankatan Perang Ratoe Adil Indonesisch voor ‘Strijdkrachten van een gerechtvaardige Vorst’. Die ‘Vorst’ had zichzelf al gezien als ‘Onderkoning van Indië’, naar het model van de ‘Vice Roy’ van India, Lord Louis Mountbatten. Toen die ‘Vorst’ merkte dat zijn intriges niet volgens plan zouden verlopen, liet hij kapitein Westerling zakken. Die kreeg de Zwarte Piet. Wie die ‘Gerechtvaardigde Vorst’ is geweest laat ik even in het midden, voor een journalist is dat eenvoudig te achterhalen. Maar over welke excessen heeft advocaat Liesbeth Zegveld het eigenlijk, executies van vaders en van trauma's? Inderdaad was het toen geen Amsterdamse Flower Power tijd, het was oorlog! Het Postuum natrappen van onze gevallen militairen is abject. Zij werden door de Nederlandse regering gestuurd, zij hadden te gaan. Het

is bedenkelijk, verwerpelijk en uitermate laf om hen – achteraf, nu zij zich niet meer kunnen verdedigen – oorlogmisdaden in de schoenen te schuiven. J. Mac Mootry, Leersum

OPROEP AAN OUD-MLD’ERS Even een klein berichtje van mijn hart. Als ex MLD’er (Marine Luchtvaart Dienst) en Nieuw Guinea Veteraan ben ik na ruim  jaar in het buitenland vorig jaar weer terug in Nederland en heel nieuwsgierig naar het weerzien met de oude gabbers. Van de duizenden MLD’ers hadden de meeste wel in Nieuw Guinea gezeten, dus goede hoop op weerzien. Maar eenmaal in Bronbeek tijdens de NNG-veteranendag wel x alle zalen rondgelopen en slechts een hofmeester en chauffeur getroffen. In Rotterdam op de veteranendag uitgenodigd door B&W van Rotterdam in de Van Ghent-kazerne, eveneens geen enkele MLD-er aanwezig. Uiteindelijk tijdens de grote veteranendag op het Malieveld in Den Haag eindelijk een handvol echte MLD-ers getroffen. Mijn vraag: waar zijn al die MLD-ers gebleven? AOO Bijzonder Dienstgroep Vliegtuig Telegrafist -, Herbert Reinderhoff, herbie_@hotmail.com - -. Reactie redactie: Tja, al die MLD’ers zijn waarschijnlijk ook uitgevlogen over de hele wereld. Maar wie weet helpt deze oproep.

AOO BDVGTLG b.d. Herbert Reinderhoff.


V E T ER A N EN

KAPINGSACTIES 1977: MILITAIREN KRIJGEN GEEN VETERANENSTATUS! Minister Hillen zal nog dit jaar (2012) het Veteranenbesluit aan de Tweede Kamer aanbieden. Dit besluit is nodig om de Veteranenwet uit te kunnen voeren. Defensie zal in het besluit ook een aanvulling op de wet opnemen. Er zijn bijzondere groepen militairen die zonder bezwaar onder de definitie van veteraan kunnen vallen. De minister wil voor zichzelf de mogelijkheid om - bij toekomstige gelegenheden - deze groepen aan te wijzen. De minister gaat dit doen door militaire acties ‘onder de wet’ (=Veteranenwet) te brengen. Die acties moeten dan wel ‘langdurig en omvangrijk’ zijn en ‘hoog in het geweldsspectrum’. Vooralsnog is dat dus geen toezegging om de deelnemers de (rechtspositionele) veteranenstatus te geven. Wel ontstaat in deze bijzondere gevallen het wettelijke recht op waardering en erkenning, net als het recht op veteranen(na)zorg. Het lijkt in ieder geval niet de bedoeling van de minister om de militairen die in 1977 zijn ingezet bij de beëindiging van de kapingsacties in Nederland de veteranenstatus toe te kennen. Wel wil hij voor deze groep een bijzonder draaginsigne instellen.

NA DE MISSIE Tijdens Veteranendag 2012 wordt het boek ‘Na de missie’ op het Malieveld gepresenteerd. In dit boek van Erwin Kamp en Michaela Schok staan praktische tips en tools voor militairen, veteranen en het thuisfront na terugkeer van een militaire missie. ‘Na de missie’ geeft inzicht en perspectief voor militairen en veteranen na de missie en biedt ondersteuning bij de overgang naar het dagelijks leven. Oorlogsverslaggever Joeri Boom schrijft in het voorwoord: 'Een onmisbaar boek. Ik wou dat het veel eerder was gepubliceerd'. ISBN 9789059726413, 136 pagina’s, paperback

VERBETERPUNTEN VETERANENBELEID Minister Hillen schrijft in de Veteranennota dat er de afgelopen jaren ‘veel tot stand is gekomen’ voor veteranen. Er is bijvoorbeeld geld gekomen voor de zogeheten ‘ereschuld’. Helaas is het wel lastig om het geld goed te verdelen over alle veteranen van missies van vóór 2007, maar volgens de minister moet het lukken om het ‘grootste deel van de rechthebbenden’ nog dit jaar een uitkering te geven. Er is in ieder geval een regeling (zie pagina 30 van deze Trivizier). Er zijn ook ‘verbeterpunten’ in het veteranenbeleid. Die zijn vooral aan het licht gekomen in het zorgtraject rond de Nederlandse bijdrage aan ISAF. Volgens de minister moet de ‘ketencoördinatie’ scherper. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken en het contact daarover tussen zorgverleners en toezichthouders (op die zorg) moet beter op elkaar afgestemd worden. Ook de verschillende zorgverleners moeten elkaar beter informeren. De minister denkt daarom aan het onderzoeken van een informatiesysteem dat de kwaliteit van de (na)zorg beter kan borgen.

Een tweede verbeterpunt heeft te maken met het adaptatieprogramma bij terugkeer na een missie. Er zijn problemen met het gezamenlijk houden (voor de gehele eenheid) van het adaptatieprogramma. De minister heeft hier (nog?) geen pasklare oplossing voor. Probleem is ook het contact tussen het Sociaal Medisch Team in het uitzendgebied en dat op de adaptatielocatie. Het contact tussen de operationele commandant en het adaptatieteam wil de minister beter regelen. De Tweede Kamer behandelt de Veteranennota op 25 juni a.s.

6 /7 - 2012 | trivizier | 19


Het wegnemen van de rompslomp Na een overlijden kunnen nabestaanden niet alleen met veel verdriet worden geconfronteerd, maar ook met veel regelwerk. De VBM|NOV heeft daarom een netwerk van vrijwilligers die ondersteuning bieden na overlijden. Nabestaanden van post-actieven, maar ook van actief dienenden kunnen een beroep doen op de (na)zorgmedewerkers van de VBM|NOV. Wie zijn deze nazorgmedewerkers en wat kunnen ze voor u betekenen? Trivizier sprak met Gerard Valk, ĂŠĂŠn van de twee nazorg-medewerkers in de regio Den Helder.

20 | trivizier | 6/7 - 2012


Ik hoor echtgenotes vaak zeggen: mijn man regelde de administratie

Hulpverlening en nazorg door de VBM|NOV Gerard Valk kwam in 1968 als 16-jarige op bij de Koninklijke Marine. Hij werd seiner-telexist en maakte plaatsingen mee op onder andere Hr.Ms de Ruyter (de ‘Kojak’) en de Witte de With. Valk vertelt: “Mijn laatste varende plaatsing was als chef der equipage op de Van Nes. Daarna werd ik geplaatst op het hoofdkwartier als (vak)officier. Vervolgens ben ik begeleidingsofficier geworden bij de Sociaal Medische Dienst (SMD). Als begeleidingsofficier was ik de contactpersoon tussen een zieke medewerker, de arts, zijn werkplek en CZSK. Bij de marine werd je, als je langdurig ziek was, van je functie afgehaald en geplaatst bij de SMD. Dan kwam je onder de hoede van een begeleidingsofficier en een bedrijfsarts. Als begeleidingsofficier was je dan een beetje de spin in het web.” Niet alleen zieken, maar ook mensen die verslaafd waren geraakt aan genotsmiddelen en niet meer inzetbaar waren op de werkvloer, werden bij SMD geplaatst. Valk: “Nee, het ging niet alleen om alcohol. Ook drugsverslaving kwam wel eens voor. Verder was ik begeleidingsofficier van de ‘stoute jongens’ bij de baas, dus die om allerlei redenen in de gevangenis terechtkwamen. Gelukkig kwam dat maar incidenteel voor. Uiteindelijk werden die mensen meestal geplaatst in het militair penitentiair centrum in Stroe. In veel gevallen zullen mensen na zo’n vergrijp de dienst moeten verlaten, maar dat duurt meestal vrij

lang. Het kan langer dan 2 jaar duren voordat er een gerechtelijke uitspraak is.” In 2004 ging Valk als LTZ2OC de dienst uit. Sinds 2009 is hij actief als nazorgmedewerker bij de VBM|NOV. Hij nam in dat jaar het stokje over van Dorus Tuin. Samen met Jan Mulder neemt Valk nu de regio van Den Helder tot en met Schagen voor zijn rekening. Valk: “Als begeleidingsofficier maakte ik ook al mee dat actief dienende militairen ziek werden en overleden, dus ik had enige ervaring met dit werk, zoals het regelen van de begrafenis in overleg met nabestaanden en de nazorg daarna. Ik denk dat je toch wel een ‘sociaal’ karakter moet hebben om dit werk te doen. Bovendien help ik de nabestaanden graag met de kennis die ik heb.” Wanneer de VBM|NOV bericht van overlijden ontvangt, gaat er een brief naar de nabestaanden met daarin de condoleances en het aanbod om gebruik te maken van de nazorg als service van de VBM|NOV. “Wij regelen vervolgens bloemen en gaan naar de uitvaart” legt Valk uit. “Daar stel ik me voor aan de nabestaanden, die dan meestal de brief al hebben gehad en weten dat ik contact met ze zal opnemen. Ik laat een kaartje met telefoonnummer achter, zodat we, als er behoefte is aan nazorg, een afspraak kunnen maken. Als nabestaanden zeggen: wij redden het zelf, dan bel ik vaak na een week of drie, vier om te vragen of ze eruit

komen of alsnog hulp nodig hebben. Problemen waar nabestaanden vaak tegenaan lopen zijn bankzaken, verzekeringen – soms heeft men nog oude polissen. Ik heb al een aantal keren meegemaakt dat een polis nog op de naam van een ex-partner stond. Dat soort dingen lossen we dan op. Ook bij belastingtechnische zaken zoals de Zorgtoeslag en Huurtoeslag kunnen we helpen, of met het stopzetten van de zogenaamde ‘aanrechtkorting’ (algemene heffingskorting). Denk verder aan het opzeggen of aanpassen van het huurcontract of de hypotheek, de internetprovider, telefoon, kortom alles waar je op geabonneerd bent. Vooral de weduwen hebben daar vaak mee te maken, omdat veel van die zaken op naam van de man blijken te staan.” Het pensioenfonds, de Sociale Ve r z e k e r i n g s b a n k e n d e B elastingdienst worden door de gemeente ingelicht via de Gemeentelijke Basisadministratie. Pensioenfonds en SVB sturen vrij snel de informatie over (onder andere) alleenstaanden-AOW en nabestaandenpensioen. Valk: “Dat is zo, maar soms zijn er toch wel eens problemen, met name als er in het verleden een echtscheiding is geweest en de nieuwe partner is niet aangemeld bij het ABP of een ander pensioenfonds. Daardoor krijgt de weduwe, als de man komt te overlijden, geen nabestaandenpensioen. Het kan ook voorkomen dat door

6 /7 - 2012 | trivizier | 21


Nabestaanden van (oud) marinepersoneel laten de as vaak verstrooien door de Koninklijke Marine. Valk: “Desgewenst helpen wij met de aanvraag.” een echtscheiding men minder nabestaandenpensioen ontvangt dan verwacht. Je kunt dat controleren op het jaarlijkse pensioenoverzicht en als je nog vragen heb kun je contact opnemen met het pensioenfonds.” Valk heeft een aantal tips. “Eén tip is: kijk nog eens naar oude polissen. Niet alleen als u een echtscheiding achter de rug heeft, maar ook als u een uitvaartverzekering heeft die een geldbedrag uitkeert. Dat is soms nogal een tegenvaller. Die polissen zijn vaak in het verleden opgesteld en vertegenwoordigen een waarde waar je niet veel meer mee kunt. De kosten van een uitvaart variëren tussen de 5.000 en 10.000 euro. Natuurlijk hebben veel mensen wel een spaarpotje, maar het is vervelend als men dacht goed verzekerd te zijn. Een andere heel belangrijke tip is: waarschuw bij overlijden de VBM|NOV! In de Trivizier staan om de paar jaar de ‘bewaarpagina’s’. Daar staan heel nuttige adviezen in. Ik hoor echtgenotes vaak zeggen: mijn man regelde de administratie. Dan is het voor de vrouw een hele uitzoekerij. Daarom raad ik mensen aan, papieren allemaal keurig in een map te doen, dan komen wij daar wel uit. Na een overlijden heb je al verdriet genoeg,

22 | trivizier | 6/7 - 2012

dan is het prettig als je zo de map kunt pakken: ‘hier zit alles in’. Een andere tip geldt voor mensen die een en/of bankrekening hebben. Valk: “Als een van beiden overlijdt, kan het soms lastig zijn om de bankrekening op één naam te krijgen. Vooral als er een testament is. De bank verlangt dan vaak een verklaring van erfrecht om de bankrekening op eigen naam te kunnen zetten. Die kost tussen de 350 en 600 euro bij de notaris. Bovendien kan er best veel tijd overheen gaan. Daarom kan het een tip zijn om – als de partner niet meer te genezen is en binnen afzienbare tijd komt te overlijden – de bankrekening dan al op naam van de achterblijvende partner te zetten. Ik begrijp heel goed dat mensen moeite hebben met deze stap. Maar als je dit van tevoren gedaan hebt, hoef je na het overlijden geen zaken met de bank te doen. Ik begrijp dat niet iedereen hiervoor voelt tijdens zo'n moeilijke periode, maar het is het overwegen waard. Hou er wel rekening mee dat alleen die partner dan nog de bankzaken kan doen. Wel is het zo dat bij een en/of rekening de achterblijvende partner altijd over de bankrekening kan beschikken.”

Een volgende tip is, dat men kan overwegen, als het gaat om het verdelen van goederen en kostbaarheden, om een codicil te maken. Wie regelt het, hoe is de verdeling. Een codicil kun je ook van tevoren maken in het bijzijn van de kinderen. Zo’n codicil is rechtsgeldig als je het met de hand schrijft en van een handtekening voorziet. Met name bij een complexe gezinssituatie kan het ingewikkeld worden. Dan is het advies om de regeling vast te laten leggen in een testament of een codicil vast te laten leggen bij een notaris. Dit brengt wel kosten met zich mee.” Nabestaanden die de as willen laten verstrooien door de Koninklijke Marine, helpt Valk met de aanvraag. ”Veel mensen maken daar gebruik van. Eén nadeel is: je mag niet meevaren, dus je kunt er niet bij zijn als de as verstrooid wordt. De urn laat je achter aan boord van het schip. Verder vindt de asverstrooiing plaats met alle ceremonieel en respect.” Toch is het nazorgwerk niet alleen papierwerk, vertelt Valk. “Nee, zeker niet. Het sociale aspect hoort er gewoon bij. Als ik voor het eerst bij mensen kom, dan zitten ze meestal al met de papieren klaar. Maar eerst wil ik weten hoe het met ze gaat. Je komt bij ze omdat ze een dierbare hebben verloren en je moet ze ook de gelegenheid geven om hun verhaal te vertellen. Het is toch al moeilijk genoeg. Dat papier komt daarna wel weer. Als alles achter de rug is reageren mensen meestal heel dankbaar en heel opgelucht. Want we nemen toch een gedeelte van al die rompslomp van ze over. Ik kan hun verdriet niet wegnemen, maar de mensen wel helpen en met een gerust gevoel achterlaten.”

De VBM|NOV is voor de regio U trec ht en voor de re g io Limburg nog op zoek naar een nazorgmedewerker. Meer informatie: René Landsweers, 070 3155111, r.landsweers@vbmnov.nl


V ER EN I G I N GSN I EU W S

Speld jaar lidmaatschap Een tiental leden die 50 jaar (of langer) lid zijn van de VBM|NOV was dinsdag 22 mei 2012 bijeen in het vakbondsgebouw te Den Haag. Na een toespraak waarin algemeen bestuurslid Gerard Busse uitgebreid inging op de historische gebeurtenissen uit de bewogen periode vanaf 1962, ontvingen de leden de speld voor langdurig lidmaatschap. Deze werd hen uitgereikt door algemeen bestuursleden Gerard Busse en Pierre Bus en voorzitter van de afdeling Den Haag Henk Feijes. De leden zijn: SMRJ TDV b.d. M.W.G. ten Berge SMJR MARNS b.d. P.G.J.M. Corver AOO BDVGVL b.d. G.W.A. van Duyne SMRJ BDGSK b.d. M. den Harder SGT BDMTD b.d. R. Hoekema BURGER A.F.G. Pottjegort AOO BDCT b.d. M.L. Stoffer AOO BDPPR b.d. H.A.B.J Veldhoen AOO BDMTD b.d. J.W.G.M ter Weeme AOO BOTT b.d. A.W.J. van Zo

lidmaatschap

Op 1 mei 2012 heeft Rob Maljers, afdeling Valkenburg, de speld wegens 50 jaar lidmaatschap uitgereikt aan oppertelegrafist b.d. B. van Velthoven (90 jaar). De heer Van Velthoven is lid sinds 1 februari 1940, in totaal dus al 72 jaar! De uitreiking is georganiseerd in nauwe samenwerking met familie en met woonzorgcentrum Bloemswaard in Hillegom. De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV heeft de medebewoners bij gelegenheid getrakteerd op koffie en gebak. 6 /7 - 2012 | trivizier | 23


Onderstaande leden ontvingen in 2012 een insigne wegens 50 jaar trouw lidmaatschap. Hen werd - op eigen verzoek - het insigne toegezonden op huisadres. Namens het algemeen bestuur dank voor uw steun aan de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV!

SMJR MARNALG b.d. J.H. Achilles SMJR BDWKA b.d. C.M. Achterberg LTZE2OC b.d. N.G.J. Alberts MJR GSKNST b.d. E. van Amerongen LTZ2OC b.d. C.J. Bakker SGT LDGB b.d. J.A. Barneveld LTZE1 b.d. B.H.M. Belderbos AOO LDGD b.d. E. Benedick MAJ INF b.d. P. van den Berg MJR TPMKR b.d. W.C. Bernds OPP RRMNT b.d. C. Betzoldt LTZT2 b.d. J. Bierens AOO TDE b.d. J. Biernau AOO TDE b.d. H.W. van Boeijen LTKOL KLu b.d. T.R.J. Brink SMJR ODND b.d. J.J.J. Brochard KAPMARNS b.d. D.R. Broman KAPMARNS b.d. D.J. Burger SGT BDVMBP b.d. H. Chermin AOO ODND b.d. F.D. Coppoolse SMJR MARNS b.d. H.F.J. van Dalen MJR KOK b.d. W.J.M. van Dam LTZT2 b.d. H. Dörr SMJR LDA b.d. G.W. van Driesten AOO TDE b.d. F.B. Duizer AOO BDVMME b.d. J.C. van Engelenburg SMJR BDVMMBP b.d. J.C.F.M. van Erve SMJR LDA b.d. J. van Geldere AOO MARNVB b.d. G. Goudkade SMJR BDAV b.d. J.B. Grolleman SGT HOFM b.d. W. van Groningen SGT BDVMK b.d. C.J. de Groot AOO LDGB b.d. J. van der Hart LTZT2OC b.d. J. ten Have LTZA1 b.d. H.H.P. Heemskerk AOO MARNALG b.d. H. van der Heide AOO LDA b.d. R.A.J. van der Heijden SGT BDSCHM b.d. T.P.M. Heijmans SMJR MARNALG b.d. P.J.M. van den Heuvel SMJR KOK b.d. T. Hiemstra LTZ2OC b.d. D.J. Hoevens LTZT2 b.d. T. van ‘t Hof LTZT1 b.d. J.W. van der Hoogt LTZ2OC b.d. C.R. Hubertse SMJR MARNS b.d. S.J.C. Hulpusch SGT HOFM b.d. H.J. Hundriks AOO TDV b.d. L. Keizer MILWKM b.d. A.N. Kleist SMJR TDV b.d. J. Kok SMJR LDGB b.d. B. Kok AOO MARNALG b.d. N.M.M. Kraan SGT HOFM b.d. H. de Kruijk KAPMARNS b.d. A.J.M. Kuppens

24 | trivizier | 6/7 - 2012

SMJR BDVMME b.d. H.L. Langendoen AOO MARNALG b.d. A.R.M. Ligteringen SGT VGMRKNST b.d. V. Louwaars AOO MARNALG b.d. W. Luth LTZT2OC b.d. J.E. Maas KOL KL b.d. J.G.P. van de Mortel AOO BD b.d. J.P. Mostert LTZA2OC b.d. J.H.W. Mulder LTZ2OC b.d. C. Nagtegaal OPP WEMNT b.d. A.J.J.M. van Opstal AOO MARNS b.d. S.D. Otsen AOO WDV b.d. J.J. Overbeek BURGER E.G. Pieters MJR KOK b.d. R.R. Ribbens SGT BDMTD b.d. D.P. de Rijke LTZVK2 b.d. P. Rijpma LTZT2OC b.d. W.M. van Rijsbergen AOO MARNVB b.d. A. van de Rijt BURGER C. Rob LTZA2OC b.d. G. van Roekel LTZE2OC b.d. A.P. Roosjen AOO TDW b.d. F.S. Scargo MJR KOK b.d. P.A. Schinkel OPP TLG b.d. C.H. Schipper AOO BDVMK b.d. N. Schoonderwaldt LTZT1 b.d. M.P. Schroo AOO BDMZKT b.d. J. Segers SMJR BDVMBP b.d. W. van Smaalen SGT BDMTD b.d. A.C. Smidt SMJR ODND b.d. J.L. Tijssen AOO TDW b.d. L.F.J. Timmermans SMJR LDGB b.d. H. van der Veer OPP TLG b.d. B. van Veldhoven SGT BDVNBP b.d. J.A. Verdonck AOO BDGSK b.d. H. Vinke LTZT2OC b.d. C. Voogd LTZV1 b.d. J. de Vos OPP TLG b.d. B.H.W. de Vries LTZT2 b.d. H.P.A.W.M. Vrinds LTZ2OC b.d. N. Wagemaker OPP WEMNT b.d. J.P.A. van Walsum AOO MARNALG b.d. W.B.A. Wensing LTZA2 b.d. H. te Wierik LTZT2OC b.d. J.A. Wijntjes AOO TDV b.d. J. Worseling LTZ2OC b.d. W. van der Woude OPP TLG b.d. P.G. Wurpel SMJR LDA b.d. F.M. van der Zijde Zijn uw gegevens niet juist vermeld? Ontbreken er gegevens? Laat het ons weten, bij voorkeur via redactie@vbmnov.nl. Telefonisch of per brief kan ook. Telefoon 070 3155111 of schrijven naar Redactie, Postbus 93037, 2509 AA Den Haag.


fa m i l i eb er i ch t en Postbus 93037 2509 AA Den Haag, email: redactie@vbmnov.nl

Ov er l ed en Februari 2012 16-02 A.N. Stoorvogel (58 jaar) Paradera 99 Oranjestad Aruba

21-04

J.H. van der Velden (85 jaar) KAP ART b.d. Kapelleboom 50 6865 AV Doorwerth

05-05 C.W. van Twuijver (66 jaar) OPP VLKNST b.d. Rietschooten 30 1785 RT Den Helder

Maart 2012 04-03 A. van de Vijver (86 jaar) MJR VGMRKNST b.d. Gouwestraat 23 4388 RA Oost-Souburg

24-04 D.F. Dukers (69 jaar) LTZE2OC b.d. Jan Jacobsz Quastplantsoen 16 1785 BG Den Helder

08-05 M.R. Bekkers (74 jaar) SMJR TDW b.d. Pieters Janssoonstraat 56 1785 LP Den Helder

09-03 P. Hack (79 jaar) LKOL VBDD b.d. Kweeklustlaan 10 6711 HP Ede

25-04 G. van Kooten (59 jaar) SGT TDW b.d. Brakkeveldweg 132 1782 AK Den Helder

09-05 R.J. van Leeuwen (49 jaar) AOO LDA Duinaveruit 10 2224 DV Katwijk

16-03

25-04 P.R. van Zelst (69 jaar) MJR HOFM b.d. Tjalk 3851 8232 ML Lelystad

12-05

B.T.A. Schuiten-Henkes (74 jaar) Corr.: Corsolaan 17 1731 WE Winkel

13-05

C. van Wijnen (93 jaar) OPP MACH b.d. p/a Dongestraat 1 4388 VJ Oost-Souburg

19-05

H.W. Lammers (83 jaar) OPP ZVP b.d. Laan van Ouderzorg 241 2352 HP Leiderdorp

T. Noordhof (70 jaar) SGT KLU b.d. Windas 7a 8441 RC Heerenveen

April 2012 04-04 L.M.G. Roijen (72 jaar) KPL1 AAT b.d. p/a Jan van Galenstraat 27 5666 GN Geldrop 12-04

A.H. Aarts (54 jaar) BURGER Tjalk 30 4871 DB Etten-Leur

14-04

L.A. Leibbrand (75 jaar) KPL HOFM b.d. Schaepmanstraat 6 2221 ER Katwijk

15-04

G. Norder (76 jaar) KPL1 KL b.d. Blokwieke 36 9501 EX Stadskanaal

19-04 M.M. Geelen-Timmer (80 jaar) Cornelis Riekelstraat 16 1785 NN Den Helder 20-04 F. Gerritsen (84 jaar) AOO MARNALG b.d. Schanscamp 24 3992 RR Houten

26-04 J.C. Jansen (82 jaar) AOO BDGSK b.d. Kerkstraat 50 1781 GB Den Helder 26-04 J.W. van Ewijk (68 jaar) SGT KOK b.d. Kruiszwin 5234 1788 RT Juliandorp 30-04 H.P.M. Postma (80 jaar) SMJR ODND b.d. Julianastraat 20 1616 CK Hoogkarspel Mei 2012 01-05 D. Djurrema (83 jaar) KPL BRB b.d. Kanaalweg 110 1782 GG Den Helder 03-05 T. Zwart (71 jaar) LTZVK2OC b.d. Kleasterkamp 10 9243 KP Bakkeveen

26-05 W.H. Swikker (84 jaar) Lid van verdienste VBM|NOV LTZVK2OC b.d. Heliotroop 8 1703 BN Heerhugowaard 28-05 A.W. Verhorst (73 jaar) SGT TDE b.d. Bremstraat 29 1783 JA Den Helder 29-05 R.A.M. Bakker (21 jaar) MARN 1 Abdij van Rijnsburglaan 8 2374 BH Oud Ade

Het algemeen bestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.

6 /7 - 2012 | trivizier | 25


FA M I L I EB ER I CH T EN Postbus 93037 2509 AA Den Haag, email: redactie@vbmnov.nl

KO N I N K L I J K O N D ER S CH EI D EN Op  april zijn de volgende leden van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV koninklijk onderscheiden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau: KAP MARNS b.d. W.F.J. Elgers uit Helmond LTZAOC b.d. J.F. Boogaard uit Oegstgeest

Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden: MAJ KL M.M. Garnier uit Maastricht

I N M EM O R I A M Op  mei jl. is de heer W.H. Swikker ( jaar) overleden. De heer Swikker ontving het teken van verdienste op  december  uit handen van toenmalig voorzitter C. Koorn. De heer Swikker, voormalig opperschrijver en LTZVKOC bij de KM, was onder meer tweede administrateur van de vereniging, secretaris hoofdbestuur, lid van de Stichtingsraad MSF en vertegenwoordiger in het Georganiseerd Overleg. De heer Swikker was ‘bescheiden als altijd’ – zo schrijft het verenigingsblad verbaasd over de toekenning. Het Algemeen Bestuur herinnert de heer Swikker als een zeer betrokken lid van onze vereniging, als iemand met het hart op de goede plaats en wenst de nabestaanden veel sterkte met het dragen van dit verlies.

26 | trivizier | 6/7 - 2012

Allemaal hartelijk bedankt voor de lieve woorden, prachtige kaarten en mooie bloemen tijdens de ziekte en na het overlijden van Gerard Groothof. Het was een grote steun in deze moeilijke tijd. Ook uw komst naar het crematorium hebben wij als steun en troost ervaren. Namens allen, Willy-Anke Berkhoff Utrecht, april  Voor de warmte en de steun die wij mochten ontvangen na het overlijden van Jeanne Berg-van Velzen willen wij u hartelijk danken. Het is fijn om te weten dat zo velen met ons hebben meegeleefd. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en nicht Sassenheim, april 


10 P ER S O O N L I J K E V R AG EN Grote kans dat hij u al eens op de foto heeft gezet als u in Den Helder werkt. Dit keer een geschreven portret van Chris Minneboo (58 jaar), coördinator toegangszaken.

          1 . Wat i s u w h u i d i g e g e m o e d s toestand? Je weet als defensiemedewerker niet hoe de volgende bezuinigingsronde voor jezelf gaat uitpakken. Vorig jaar werd het Bureau Toegangszaken/Fotostudio in eerste instantie wegbezuinigd. Maar het besluit is heroverwogen. Nu maken we deel uit van het Facilitair Bedrijf Defensie. Ik werk hier met veel plezier. 2. Wie zijn uw helden? Alleenstaande ouders die zich in deze crisis staande moeten houden en alle vrijwilligers in de zorg. De dochter van mijn huidige vrouw is alleenstaand moeder. Nu de opvang veel duurder is geworden, heeft ze met een uitkering net zo veel te besteden als met haar huidige baan. Mijn vrouw werkt als vrijwilligster in een centrum voor dagbehandeling. Mijn moeder van 80 is ook vrijwilligster. 3. Als u iets aan uzelf zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn? Dan zou ik willen leren om wat meer geduld te hebben. Ik kan er slecht tegen dat ik wegens een systeemaanpassing een week lang geen passen kan laten maken. 4. Hoe moedig bent u? Moeilijk om dat van jezelf te zeggen. Ik ben bij een volleybalclub (Volley For Fun) en het zag er naar uit dat die ter ziele zou gaan. Toen

ben ik de kar gaan trekken, ook al vond ik mezelf geen type daarvoor. Eerst regelde ik alles zelf - zaalhuur, contributie innen, toernooi organiseren - maar nu heb ik ook het een en ander kunnen delegeren. 5. Wat is uw grootste mislukking? Dat ik na 24 jaar ben gescheiden van mijn eerste vrouw. Het was mijn keus, maar ik voelde me een mislukking. In die periode ging het ook niet lekker op mijn werk. Vrienden lieten me links liggen. Ik voelde me schuldig ten opzichte van mijn kinderen. Ik kwam er pas uit nadat ik professionele hulp had ingeschakeld. 6. Van wie hebt u het meeste geleerd? Van mijn ouders. Respect voor elkaar stond bij hen hoog in het vaandel en dat vind ik ook belangrijk. Mijn ouders hadden een cafébiljart in Den Helder (Cafébiljart Minneboo). 7. Lijkt u op uw ouders? Mijn vrouw zegt dat ik op mijn moeder lijk, terwijl mijn broer meer weg heeft van mijn vader. Mijn ouders betekenen veel voor mij. Ze hebben me na de scheiding goed opgevangen. Toen mijn vader overleden was in 2006, heb ik een afscheidstoespraak gehouden. Dat kostte me emotioneel veel moeite. Maar achteraf was ik heel voldaan.

8. Wat is uw grootste ondeugd? Volgens mijn vrouw mijn rechtlijnigheid. Laatst was er een tv-programma over kinderen van bajesklanten. De boodschap: die kinderen zijn ook zielig. Dan denk ik: Natuurlijk is het vervelend als je vader in de bajes zit, maar hij zit er niet voor niets. 9. Wanneer was u het gelukkigst? Toen ik - lang geleden - samen met mijn kinderen naar Sesamstraat zat te kijken. Dat samenzijn met je jonge kinderen en de onderlinge vertrouwelijkheid, dat is een mooi gevoel. 10. Welke eigenschappen waardeert u het meest in een man en een vrouw? Bij een man kameraadschap, saamhorigheid betrouwbaarheid. Bij een vrouw, waardering, liefde en genegenheid. Eigenlijk is het belangrijk dat iedereen elkaar regelmatig een compliment geeft. Bonus: Als ik minister van Defensie was dan zou ik … … eerst vragen om het geldverslindende Europese parlement te halveren en te reorganiseren. En ik zou kijken hoe ik - ondanks de bezuinigingen - toch de kennis en ervaring binnen Defensie kan houden. Het is beter om mensen aan de slag te houden dan om ze in een uitkering te zetten. Dan snijdt het mes aan twee kanten. 

6 /7 - 2012 | trivizier | 27


V R A AG EN A A N B O D Postbus 93037 2509 AA Den Haag, e-mail: redactie@vbmnov.nl

Redactionele tekst Eenmalige plaatsing van advertenties is voor leden gratis. Het is daarnaast mogelijk om tegen betaling advertenties te plaatsen in deze rubriek. Voorwaarden en tariefinfo: bel 070 3155111 of mail naar redactie@vbmnov.nl

TE HUUR Cu ra ç a o ( B o t te l i e r, omgeving Caracasbaai) 6-pers. Vakantie villa, met uniek uitzicht over het eiland. Altijd een heerlijke verkoelende bries. Het is gelegen in de prachtige, chique wijk Bottelier, vlakbij het Lagun van Jan Thiel en op 5 min. van de stranden Mambo Beach, Seaquarium en 10 min. van Willemstad. Grote woonkamer met een open, volledig ingerichte keuken met bar. Daarnaast 3 slaapkamers, 2 badkamers en 2 grote porches. Info: www.casadonpedro.com, e-mail: casadonpedro@gmail.com telefoon 0622112330 (ex sgt. Marns. Alg. Piet de Ridder).

TE KOOP In Garderen, Putterweg 74a, vrijstaande recreatiebungalow op ruime kavel van 395m2 erfpachtgrond. Bouwjaar 1974. De bungalow ligt op het park ‘KleinGrindhorst’ aan de doorgaande weg Putten-Garderen en grenst aan het Speulder- en Sprielderbos. De bungalows hebben veel privacy ten opzichte van elkaar. Begane grond: woonkamer met houtkachel en deur naar deels overdekt terras, open keuken in hout uitgevoerd

met 4-pits gaskookplaat en afzuigkap, open trap naar tweede slaapkamer, slaapkamer met vaste wastafel en grote kast, hal met garderobekast, doucheruimte met toilet en vaste wastafel. 1e verdieping: 2e slaapkamer (2 persoons) met vaste wastafel. Buiten: buitenberging met CV, kast, ruime, mooi aangelegde tuin. Alles voorzien van dubbel glas, rolhorren en luxaflex. € 92.000 kk. Tel. 06 22130320. E-mail: c.durieux@planet.nl Herenhuis, hoekwoning in Geertruidenberg (uitvalswegen A27 en A59), Terreplein 50, vrij uitzicht op rivier de Donge: een unieke woning (4 verdiepingen, 3 vaste trappen) waarbij gedacht kan worden aan de combinatie

28 | trivizier | 6/7 - 2012

wonen/werken (praktijk/kantoor aan huis). Op de begane grond een tweetal (praktijk/ werk)ruimtes die multifunctioneel zijn, het woongedeelte bevindt zich op de eerste, tweede en derde verdieping. Voor parkeren zijn er twee vaste parkeerplaatsen op het binnenterrein aanwezig. De woning heeft een op zuid gelegen loggia die te bereiken is vanuit de woonkamer via dubbel openslaande deuren. Vanuit deze gezellige loggia heeft u een schitterend uitzicht.

@: jnobel79@hotmail.com of tel. 0648184239. Negen marine schildjes t.e.a.b. Constantia Et Fide (Mil. vorming/kaderschool) 1947/51 / Ik val aan - Volgt mij (Karel Doorman) / Hic Porta Classis Est (1947/54) / Hr. Ms. Snellius/ Suffisant "ik weersta elke storm" / Hr. Ms. Groningen (1957/58) / Opgewekt en vrijmoedig (Parera) (1951/68) / Hr. Ms. van Nes (1971/73) / Scite Et Cito. + 2 jaargangen van Trivizier 2010/2011 (gratis af te halen). E-mail: jedejonge@ ziggo.nl; tel: 071 5419956.

GEZOCHT Bij historische christelijke sociale instelling in het centrum van Den Haag zoekt het College van Regenten per 1 juli a.s een Beheerdersechtpaar.

U fungeert als aanspreekpunt voor de bewoonsters en de regenten. U vervult een aantal taken, waaronder lichte administratieve werkzaamheden, het onderhoud van de historische tuinen, het toezien op orde, veiligheid en netheid in en om het wooncomplex. U verhelpt technische en andere storingen zo nodig. U houdt toezicht op de uitvoering en reparatie van onderhoudswerkzaamheden. U organiseert jaarlijks een aantal evenementen, zoals de Open Monumentendag en de Kerstviering. U verleent eerste hulp bij ziekte en andere moeilijkheden. Vereisten: De uiteenlopende werkzaamheden van het beheerdersechtpaar vragen een bewezen en dienstbare en ondernemende rolopvatting. Daarbij is een groot aantal persoonlijke eigenschappen en vaardigheden van belang. Samengevat bent u flexibel, sociaal, handig, communicatief en zakelijk. Een ideale baan voor vroeggepensioneerden. Beloning: U woont op één van de fraaiste groene plekken in het hartje van Den Haag. Vrije woning in een 17e eeuws monumentenpand (5 kamers) gelegen aan een fraaie tuin, telefoonvergoeding en parkeerplaats. Stuur dan uw sollicitatie voorzien van een uitgebreide motivatie met recente foto van u beiden en cv binnen 14 dagen naar mw. drs. J. Kamerlingh Onnes, regentes-secretaris van de stichting per e-mail: j.kamerlinghonnes@hetnet.nl


M ED E Z EG G EN S CH A P

De medezeggenschap zal - helaas - de komende tijd zwaar aan de bak moeten met alle reorganisatieplannen. De VBM|NOV adviseert om de plannen te

Functiebeschrijvingen zijn geënt op de taakstellingen van de organisatie

toetsen aan de Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (URD).

Tekst: Louis Schipper

Numerus Fixus

is een onding bij reorganisaties

De VBM|NOV vindt dat de Numerus Fixus en het maken van generieke functieomschrijving onverenigbaar zijn met de afspraken in de Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (URD), die ook voor de werkgever een leidraad is waaraan men zich ‘verplicht’ heeft. De Numerus Fixus (NF) geeft commandanten van de defensieonderdelen richtlijnen voor de opbouw van hun personeelsbestand. Per onderdeel is vastgelegd uit hoeveel medewerkers van een bepaalde rang of schaal de organisatie op 1 januari 2016 mag bestaan. De kwartiermakers, projectofficieren / leiders kunnen niet om deze afspraken heen. Defensie ziet de NF als een onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Klinkt mooi, maar in een periode van intensieve reorganisaties is dit volgens de VBM|NOV een verkeerde aanpak. Daarnaast ziet de VBM|NOV dat Defensie te pas en te onpas zoveel mogelijk generieke functieomschrijvingen wil. Defensie wil af van de enorme hoeveelheid functieomschrijvingen. Daar valt veel voor te zeggen, maar dit is natuurlijk nooit het doel van een reorganisatie. De VBM|NOV vindt beide punten in tegenspraak met de URD. De URD omschrijft 4 soorten functies: • Nieuwe functies • Gewijzigde functies

• (vrijwel) Ongewijzigde functies • Vervallen functies Uitgangspunt is het 20%-criterium. De vraag die in overleg (!) met de medezeggenschap moet worden gesteld is of van een bestaande functie de inhoud meer of minder dan 20% wijzigt. Daarnaast is ook het relevant - of de aan de functies gekoppelde kennis, inzicht en vaardigheden (in termen van opleiding, ervaring en bekwaamheden) significant wijzigen - of de (hiërarchische of functionele) plaats van de functie in de organisatie wijzigt. Als het goed is, zijn de beschrijvingen geënt op de taakstellingen van de te bouwen of te veranderen organisatie. Als je deze methode gebruikt, kun je niet van te voren vastleggen uit hoeveel medewerkers van een bepaalde rang of schaal de organisatie moet bestaan. Daarom adviseert de VBM|NOV de medezeggenschap om nadrukkelijk de URD als uitgangspunt te nemen en dus puur op de inhoud van de functies te bepalen wat hiermee gebeurt. Een functie wordt niet anders door een andere naam, wel door een wezenlijk andere inhoud. In of na overleg met de medezeggenschap: - geeft het Dienstencentrum

Functiewaardering een rang of schaal aan de vastgestelde functieomschrijvingen - kan worden bepaald welke transitiecodes de functies vanuit de ‘ist’ naar de ‘soll’situatie krijgen -en ontstaat er een functievergelijkingstabel die ‘leading’ is voor het op te stellen personeelsvullingsplan. De Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) en de Defensie-onderdeel Medezeggenschapscommissie (DMC) van het CDC hebben bedenkingen bij de NF. Ook zij vinden dat je eerst moet kijken welke taken de organisatie moet uitvoeren om vervolgens die taken logisch geclusterd in de organisatieelementen onder te brengen. Vervolgens kijken de organisatie-elementen hoe zij de taken in functies kunnen beleggen. Dit heeft gevolgen voor de omvang van de organisatie en de functiewaardering die immers pas dan gaat plaatsvinden. Met het hanteren van de NF wordt een voorschot genomen op de inrichting van de organisatie met als randvoorwaarden min of meer vooraf gewaardeerde functies. Dit doet geen recht aan de afspraken in de URD. De VBM|NOV is het eens met de CMC en de DMC CDC. Daarom neemt de VBM|NOV bij het behandelen van reorganisatieplannen afstand van de NF. 

6 /7 - 2012 | trivizier | 29


Ereschuld: overeenstemming bereikt

Bonden en Defensie hebben op 12 juni overeenstemming bereikt over een stelselherziening in het militaire invaliditeitspensioen. De oplossing van de zogeheten ‘ereschuld’ (globaal: voor veteranen met invaliditeit die vóór 1 juli 2007 is ontstaan en die vóór die datum met ontslag zijn gegaan) vormt daarin een belangrijk element.

Andere elementen zijn de introductie van het beroepsincident en een aanpassing van de staffeling van de bijzondere invaliditeitsverhoging. Omdat met name de Ereschuldregeling of eigenlijk het ontbreken daarvan publicitair de nodige aandacht heeft gekregen, gaan wij daar nu kort nader op in. Via de website kunt u de regeling en de toelichting raadplegen.

Uitzondering 2: als de mate van arbeidsongeschiktheid met dienstverband hoger is dan de mate van invaliditeit, dan is de mate van arbeidsongeschiktheid bepalend voor de hoogte van de uitkering.

De doelgroep van de regeling zijn de gewezen militairen die voor 1 juli 2007 ontslagen zijn en bij wie als gevolg van oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit met dienstverband is vastgesteld, voor zover zij op 1 juni 2012 in verband daarmee aanspraken genoten of voor die datum een eerste aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen hebben ingediend.

Wijziging van het invaliditeitspercentage na vaststelling van de uitkering heeft geen invloed op de hoogte van de uitkering. Overigens is de regeling zo ontworpen dat rechthebbenden, die menen recht te hebben op een hogere schadevergoeding naar de rechter kunnen. Zij moeten dan evenwel de onrechtmatigheid van het handelen van de Staat aantonen. Ook gelden de normale verjaringstermijnen.

Hoe hoog is de uitkering?

Nog een addertje onder het gras?

Hoe hoog is de grondslag? De grondslag is € 125.000,-

Is de uitkering eenmalig? Wie zijn de rechthebbenden Ja, de uitkering is eenmalig. Hij wordt één voor de ‘ereschuldregeling’? keer vastgesteld en één keer uitgekeerd.

Het bedrag van de uitkering is gekoppeld aan de mate van invaliditeit. Bij een invaliditeitspercentage van 50% bedraagt de uitkering bijvoorbeeld 50% van de grondslag. Uitzondering 1: bij een invaliditeit van minder dan 10% wordt afgerond naar 5%.

30 | trivizier | 6/7 - 2012

Nou, een gewezen militair die in het verleden al een schadevergoeding heeft ontvangen voor zijn invaliditeit, ontvangt alleen het deel van de ereschuld-uitkering dat hoger is dan het bedrag van de materiële schadevergoeding die hij/zij al heeft ontvangen.

En wat als de mate van invaliditeit nog niet is vastgesteld? Als op 1 juni 2012 nog geen mate van invaliditeit of arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, dan ontvangt de militair de uitkering op het moment dat beide wel zijn vastgesteld. Voor invalide veteranen die na 1 juni 2012 een eerste aanvraag voor een invaliditeitspensioen indienen of die na 1 juli 2012 ontslagen zijn geldt een andere regeling. .

Moeten rechthebbenden de uitkering zelf aanvragen? Nee.

Wanneer start het ABP met de uitbetaling? De meeste gegevens die het ABP nodig heeft voor een correcte uitvoering, hebben ze al. Toch zal het de nodige tijd vergen voordat alle rechthebbenden hun schadeloosstelling hebben ontvangen.

Wat gebeurt er als de veteraan komt te overlijden voordat het ABP gaat uitbetalen? Als een rechthebbende op 1 juni 2012 in leven was, dan keert het ABP de ereschuld uit. 


A B P -Z A K EN

In 2014 pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar Op 5 juni heeft het kabinet het wetsvoorstel waarin de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2019 en naar 67 jaar in 2023 wordt geregeld aan de Tweede Kamer aangeboden. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Daarnaast veranderen de fiscale regels voor het aanvullend pensioen, het zogeheten Witteveenkader. In het Witteveenkader wordt allereerst de pensioenrichtleeftijd aangepast. Deze pensioenrichtleeftijd staat op dit moment op 65 jaar en wordt in 2014 verhoogd naar 67 jaar. Vervolgens wordt deze pensioenrichtleeftijd op vergelijkbare wijze als de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Per 1 januari 2014 worden de maximale opbouwpercentages voor ouderdomspensioen verlaagd van 2% naar 1,9% voor eindloonregelingen en van 2,25% naar 2,15% voor middelloonregelingen. Dit betekent dat er meer dienstjaren nodig zijn om een pensioen van 70% van het laatstverdiende loon te bereiken. Nu kan dat in 35 jaar. In de nieuwe situatie zijn – kort gezegd – 37 dienstjaren nodig. Het blijft mogelijk om met 65 met pensioen te gaan. Het ABP schrijft op zijn website hierover: “Er is een akkoord bereikt dat in 2014 de richtleeftijd voor de opbouw van een aanvullend pensioen omhoog gaat naar 67 jaar. Nu bouwt u pensioen op om bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar met pensioen te gaan. Maar u mag dat pensioen ook eerder of later laten ingaan. Gaat u eerder met pensioen, dan is uw maandelijkse pensioenbedrag lager. Gaat u later, dan wordt het pensioen hoger dan wanneer u op uw 65ste met pensioen gaat. In de plannen van het kabinet bouwt u vanaf 2014 pensioen op om vanaf uw 67ste met pensioen te gaan. Maar ook dan mag u dat pensioen nog steeds eerder of later laten ingaan. En ook dan geldt: gaat u eerder met pensioen dan met 67 jaar dan wordt uw pensioen lager. Gaat u later, dan wordt het meer dan wanneer u op uw 67ste met pensioen gaat.” Dat aan dergelijke keuzes behoorlijke financiële gevolgen verbonden zijn, komt minder prominent naar voren.

PA S O P 65+ WERK VERKE

ER

Dekkingsgraad ABP zakt weer De dekkingsgraad van het ABP begon dit jaar aan een bescheiden opmars, maar is weer aan het zakken. Eind maart stond de dekkingsgraad van het ABP op 95%. Dat was meer dan aan het einde van het 4e kwartaal in 2011, maar het is nog altijd niet voldoende om aan de aangekondigde pensioenkorting per 1 april 2013 te ontkomen. Intussen ziet het er niet naar uit dat de minimale dekkingsgraad van 105% aan het einde van dit jaar (2012) gehaald gaat worden. Volgens RTLZ zou de dekkingsgraad van het ABP begin juni zelfs zakken naar 83%. RTLZ gaat bij die berekening uit van een rekenrente van 1,77%. Dat is de stand van de zogenaamde SWAP-rente op 1 juni 2012. De grote vraag is hoe die SWAP-rente zich verder gaat ontwikkelen. De afgelopen tijd is een duidelijke neerwaartse ontwikkeling zichtbaar. In de loop van de eerste week van juni is de SWAP-rente voor 30-jaar leningen overigens weer enigszins opgekrabbeld. Een dalende rente heeft niet alleen gevolgen voor gepensioneerden, maar ook voor iedereen die nu nog pensioen opbouwt (actief-dienenden). Want het ABP zal ook hun opgebouwde pensioen moeten verlagen om de vereiste dekkingsgraad te halen. Het ABP zelf laat op de website (www.abp.nl) weten dat de dekkingsgraad aan het einde van april op 94% staat. Het ABP zal de dekkingsgraad per eind mei medio juni (dus rond de datum dat deze Trivizier verschijnt) publiceren. 6 /7 - 2012 | trivizier | 31


OV ER L EG INSTELLING CTC EN CVA Op 10 mei jl. heeft de Hoofddirecteur Personeel, luitenantgeneraal Willem van de Water, de leden van de Centrale Toetsingscommissie (CTC) ontvangen. De CTC is ingesteld als waarborg voor de uitvoering van het Sociaal Beleidskader 2012 (SBK 2012). Zowel militairen als burgers kunnen zich op verschillende momenten met een adviesaanvraag richten tot de CTC. De CTC is een opvolger van een adviescommissie voor uitvoering van het SBK 2004.

DEFENSIE HERSTELT FOUT BIJ COMMUNICATIE OVER KNELPUNTCATEGORIEËN Bonden en Defensie hebben eind april overeenstemming bereikt over de tweede tranche knelpuntcategorieën. Het gaat daarbij met name om burger medewerkers. De bedoeling was om iedereen die tot een knelpuntcategorie behoort persoonlijk te informeren. Inmiddels is duidelijk dat er problemen waren bij de uitvoering van dit voornemen. Op basis van signalen die de VBM|NOV ontving en informatie die Defensie naar aanleiding van onze interventie heeft gegeven, is duidelijk geworden dat zo’n tweeduizend medewerkers van het CLAS de persoonlijke brief niet ontvangen hebben. Defensie heeft toegezegd deze tekortkoming onverwijld te zullen rechtzetten. De eerste tranche heeft een bescheiden aantal medewerkers opgeleverd, dat Defensie vrijwillig wil verlaten. De verwachting is dan ook dat de in eerste instantie aangewezen knelpuntcategorieën ook na het verstrijken van de inschrijftermijn zullen blijven bestaan.

MBK-ERS: EINDELIJK GOEDE INFO V.l.n.r.: Lgen W.A.G. van de Water, W. van den Burg (AFMP), Briggen mr. J.P. Spijk, J.A.F. Stassen (VBM|NOV) en en KTZ mr E.P.J. Schelkers.

Daarnaast is onlangs een Commissie van Advies (CvA) Persoonlijk Ontwikkelplan ingesteld. De CvA toetst bezwaren in het kader van het al dan niet nakomen van afspraken die met militairen zijn gemaakt en die in een Persoonlijk Ontwikkelplan zijn opgenomen. Zowel de CTC als CvA staan onder voorzitterschap van brigadegeneraal mr Jan Peter Spijk die wordt bijgestaan door een vertegenwoordiger van de centrales van overheidspersoneel en Defensie. Beide commissies bevorderen een eenvormige en zorgvuldige besluitvorming en borgen daarmee de rechten van de defensiemedewerker. Ook biedt het de defensiemedewerker een laagdrempelige mogelijkheid tot toetsing zonder dat direct het traject van een bezwaarprocedure moet worden gevolgd.

BRIEF GEHAD WEGENS KNELPUNTCATEGORIE? Defensie benadert de medewerkers die tot de knelpuntcategorieën behoren, ook individueel. Omdat er bij het vaststellen van knelpuntcategorieën voor groepen medewerkers is gekozen, kunnen ook medewerkers die ontslagbescherming genieten of medewerkers die nog onder het oude SBK vallen (SBK 2004) een brief ontvangen. Voor alle duidelijkheid, medewerkers die de brief ontvangen zijn niet persoonlijk overtollig. Er is slechts sprake van overtalligheid in de groep. Ook medewerkers met ontslagbescherming of medewerkers die onder het oude SBK vallen, kunnen van de uitstroombevorderende maatregelen gebruik maken. Als zij dat willen, moeten zij zich echter realiseren dat zij daarmee onder de werking van het SBK nieuwe stijl (SBK 2012) gaan vallen.

32 | trivizier | 6/7 - 2012

Defensie heeft nog een groep burgermedewerkers in dienst, die een functioneel leeftijdsontslag kennen. Enige jaren geleden zijn er afspraken gemaakt over een geleidelijke verhoging van hun ontslagleeftijd. Een groot deel van deze medewerkers werkzaam bij DBBO. In de communicatie naar deze medewerkers over de individuele consequenties, is het een en ander mis gegaan. Zo moest een aantal medewerkers uit een brief die zij ontvingen opmaken dat zij - anders dan is afgesproken – door plaatsing op een andere functie buiten het overgangsregime zouden vallen. Fout natuurlijk en meer dan genoeg reden voor de VBM|NOV om aan de bel te trekken. Inmiddels is er een duidelijke uitleg. Zie hiervoor www.vbmnov.nl.

USG RESTART GAAT EXTERN BEMIDDELEN Eind 2012 is de aanbestedingsprocedure gestart voor de externe bemiddeling van herplaatsingkandidaten. Met enige vertraging is de uitkomst daarvan nu bekend geworden. De bemiddeling zal door USG Restart worden verzorgd. 


Wat een z… Is de krijgsmacht werkelijk die supergoede werkplek? Die waar je met prima collega’s de schouders er onder zet, waar je weet wat er van je verwacht wordt en het na hard werken ook af en toe samen hard ontspannen is? Als je naar de cijfers kijkt die Defensie onlangs aan de bonden heeft aangeboden, dan slaat de twijfel toe. Want op veel punten scoort Defensie gewoon een stuk minder dan het gemiddelde van alle Nederlandse bedrijven.

Voorbeelden? Bij Defensie krijg je niet voldoende informatie over wat je onderdeel wenst te bereiken. Slechts 46% van het defensiepersoneel is hierover tevreden. Bij de rest van de bedrijven in Nederlands is dat meer dan de helft (54 %) van alle bedrijfsmedewerkers. Als je kijkt naar de defensieonderdelen, dan scoren vooral de Bestuursstaf, CLAS en CLSK slecht. Alleen bij de KMar is de groep tevreden medewerkers net iets groter dan de tevreden groep in de Nederlandse bedrijven (56% KMar). De veelgeprezen collegialiteit en samenwerking is binnen de

Alleen bij de KMar is de groep tevreden medewerkers net iets groter dan de tevreden groep in de Nederlandse bedrijven.

krijgsmacht niet beter of slechter dan in de rest van de Nederlandse bedrijven. Globaal driekwart van alle werknemers is daar tevreden over. Bij Defensie zijn CLAS, CZSK en KMar positieve uitschieters. Bij die onderdelen zijn 8 van de 10 mensen tevreden of positief, bij CZSK zijn dat er zelfs bijna 9 van de 10. Maar over de werksfeer is de de fensiemedewerker duideli jk minder te spreken dan de rest. 82% van de bedrijfsmedewerkers noemt de werksfeer goed, tegenover 69% van de defensiemedewerkers. Hier zijn CZSK en KMar positieve uitzonderingen. Maar die onderdelen scoren niet hoger dan de rest van de Nederlandse bedrijven. Defensiemedewerkers zijn zeker ook negatiever over de opleidingsmogelijkheden en over de mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing. Alleen CZSK scoort beter dan (opleidingsmogelijkheden) of bijna gelijk als (ontplooiing) de rest van de Nederlandse bedrijven. Tevreden over het werken bij het eigen onderdeel is 55% van het defensiepersoneel. Bij de andere bedrijven is dat maar liefst 78%. Negatieve uitschieter: bij DMO zijn maar 4 van de 10 medewerkers tevreden. Op twee aspecten scoort Defensie beter. Dat is de tevredenheid over de aandacht voor veiligheid (67% tevreden, 5% meer dan bij de bedrijven). Op dat punt scoort CLSK het hoogst met 79%. En het tweede aspect is de manier van leidinggeven van de directe chef, maar hier is het verschil met de bedrijven een magere 2%. Vooral CZSK en KMar maken op dit punt een verschil met respectievelijk 72% en 67% tevreden medewerkers.

Defensiemedewerkers zijn zeker ook negatiever over de opleidingsmogelijkheden en over de mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing.

Vergelijkbaar? De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV heeft naar aanleiding van het werkbelevingsonderzoek een brief gestuurd naar minister Hillen van Defensie. De bond vraagt zich af of de resultaten van het werkbelevingsonderzoek te vergelijken zijn met de gegevens die de minister onlangs nog aanbood aan de Tweede Kamer. In de ‘Personeelsrapportage over 2011’ blijkt opnieuw hoe weinig vertrouwen in de toekomst het defensiepersoneel heeft. Het werkbelevingsonderzoek zegt daar niets over. Wa t w e l t e r u g k o m t i n h e t werkbelevingsonderzoek is ‘motivatie’. Maar waar volgens de ‘ verander monitor ’ uit de personeelsrapportage in het vierde kwartaal van 2011 ‘gemotiveerd’ op een score van 55% ligt, zou volgens het werkbelevingsonderzoek de ‘motivatie’ op 60% moeten liggen. Wat o o k n i e t te r u g ko m t i s ‘ t e v re d e n h e i d ’ ( w e l i n d e verandermonitor, niet in het werkbelevingsonderzoek). Kortom: een en ander schreeuwt v o l g e n s d e Va k b o n d v o o r Defensiepersoneel VBM|NOV om nadere uitleg. Vandaar de brief. 

6 /7 - 2012 | trivizier | 33


OV ER L EG

Medewerker met ontslagbescherming verdringt herplaatsingskandidaat:

onacceptabel De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV accepteert geen verdringingseffecten! In de praktijk komt het vaak voor dat een medewerker met ontslagbescherming een herplaatsingskandidaat verdringt bij de toewijzing van een functie. Maar dat is niet de bedoeling. In het overleg is onlangs gesproken over de uitvoering van de passage in het SBK, die gaat over de medewerkers met ontslagbescherming. De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV heeft geconstateerd dat er in de praktijk allerlei verschillende uitwerkingen worden ontwikkeld en toegepast, die meer dan op gespannen voet staan met het SBK. Als een herplaatsingskandidaat en een medewerker met ontslagbescherming op dezelfde functie solliciteren, wie krijgt dan bij geschiktheid de functie toegewezen? In de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid is een uitgebreide discussie gevoerd over de uitvoering van SBK-afspraken. Directe aanleiding waren twee brieven, waarvan één van de VBM|NOV, over het beleid ten aanzien van medewerkers met ontslagbescherming. De bonden hebben geconstateerd dat het ene defensieonderdeel een bepaald beleid heeft ontwikkeld en hanteert en een ander krijgsmachtdeel zoiets niet kent. Sterker nog, handelt op een wijze die niet in overeenstemming is met de SBK-afspraken.

Waar draait het om? In het SBK is de volgende afspraak opgenomen: “Het aanmerken als herplaatsingkandidaat vindt niet plaats bij een medewerker die op de peildatum 1 januari 2012 nog vier jaar of korter verwijderd is van zijn reguliere ontslagdatum voor UKW, pensioen- of andere leeftijdsontslagregelingen. Deze medewerker wordt bij het vervallen van zijn functie in beginsel een andere functie toegewezen of krijgt passende werkzaamheden opgedragen tot de datum van zijn reguliere ontslag voor UKW-pensioen of een andere leeftijdsontslagregeling. Deze medewerkers kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij tijdelijke projecten of activiteiten binnen Defensie, of daarbuiten indien Defensie daar een belang bij heeft. Ook kan de medewerker een taak worden gegeven als coach of mentor. De BBO zal in het functietoewijzingsproces de balans tussen deze categorie en de categorie ‘interne herplaatsingkandidaten’ monitoren.”

34 | trivizier | 6/7 - 2012

Wat als er op een functie op zijn minst t we e m e d e we r k e r s s o l l i c i t e r e n , e e n herplaatsingskandidaat en een medewerker met ontslagbescherming? In de praktijk zien de bonden dat er gekozen wordt voor de medewerker met ontslagbescherming. Laatstgenoemde verdringt de herplaatsingskandidaat. Defensie is het eens met de bonden dat nadrukkelijk bedoeld is om in het SBK te verankeren dat verdringingseffecten voorkomen moeten worden. In het gegeven voorbeeld wordt dus een verkeerde keuze gemaakt. Defensie ontwikkelt momenteel een beleid dat beoogt enig houvast te bieden. De gedachte daarbij is om medewerkers die op twee jaar voor ontslag zitten geen functie meer toe te wijzen. Pas als duidelijk is dat er geen verdringing bestaat en er een match is tussen een kandidaat en een functie, is functietoewijzing aan de orde. Voor medewerkers met ontslagbescherming die van 4 tot 2 jaar voor ontslag zitten is de lijn dat deze meedoen in het functietoewijzingsproces, maar bij de selectie vallen zij af als er verdringing aan de orde is. Zodra er meer duidelijkheid is over de uitwerking die Defensie voor alle defensieonderdelen voor ogen heeft, zullen wij dat melden. Neem regelmatig een kijkje op www.vbmnov.nl. De kern is echter heel helder: geen verdringingseffecten! 


ov er l eg

CLSK

Onderwerp: Reorganisaties CLSK Datum: 26 april 2012 Tekst: Louis Schipper

STAND VAN ZAKEN REORGANISATIES BINNEN CLSK Ook bij CLSK is een tsunami aan reorganisaties in aantocht. CLSK kiest voor het laten opmaken van een voorlopig reorganisatieplan (VRP) voor min of meer alle onderdelen apart. Dit is ook met de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie (DMC) besproken. Er zijn in totaal 12 beleidsvoornemens. CLSK zal de medezeggenschap hierbij betrekken. Overschrijdende reorganisaties zullen ook in de DMCCLSK aan de orde kunnen komen. In een aantal gevallen zal een Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschapscommissie (TRMC) moet worden ingesteld omdat er meerdere onderdelen zijn betrokken. Daarnaast is er een aantal relatief kleine reorganisaties dat in een apart reorganisatieplan wordt opgepakt, zoals de Object Grondverdediging (OGRV), de Kapel KLu en – specifiek voor Woensdrecht – de PIOFAH functies; (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, en Huisvesting), zeg maar: facilitaire, dienstverlenende functies. De (re)organisatie van het ‘Faseonderhoud’ wordt volgens CLSK in de reorganisatie van het Logistiek Centrum Woensdrecht meegenomen. Een TRMC zal dit begeleiden. De VBM|NOV heeft nadrukkelijk aangegeven dat er dan wel een duidelijke ‘ist’ situatie moet worden vastgesteld voor de zendende onderdelen. Dit houdt in dat de delen (faseonderhoud) op de onderdelen moeten worden beschouwd als een ‘black box’. Het CLSK heeft dit bevestigd en gaf aan dat de personele vulling binnen de reorganisatie LCW moet plaatsvinden. Numerus Fixus (NF): de wereld op zijn kop! CLSK moet de vertaling van de Numerus Fixus (NF) meenemen in de reorganisaties en in de vakgebieden. De NF-opdracht is dus in de reorganisatieplannen uitgewerkt. CLSK heeft de bonden een overzicht gegeven. De VBM|NOV heeft nadrukkelijk afstand genomen van deze aanpak. Wellicht zijn de wonderen de wereld nog niet uit maar deze aanpak roept bij de VBM|NOV grote vraagtekens op. Het meenemen van de NF in een reorganisatietraject is volgens de VBM|NOV de wereld op zijn kop! CLSK vraagt om moeilijkheden. Volgens de VBM|NOV moet de taak van de organisatie zo vertaald worden naar kwantiteit en kwaliteit dat je kunt spreken van een zogenaamde ‘puntlanding’. Niet de NF maar de taak en de daarvoor benodigde middelen (aantal medewerkers met een voor de taakuitvoering beschreven FIF) moeten volgens de VBM|NOV het uitgangspunt zijn! Er is ook een discussie in de CMC over dezelfde toepassing van de NF bij reorganisaties. De VBM|NOV steunt het initiatief van de CMC. De bonden vinden dat er, alvorens de NF bij onderdelen wordt geïmplementeerd, eerst Defensiebreed duidelijkheid moet zijn.

Personele vulling reorganisaties: synchroon en voor 100%? CLSK streeft naar een zo synchroon mogelijke vulling van functies. Het CLSK verwacht dat de reorganisatieplannen vóór de zomervakantie klaar zijn en dat men deze in het najaar met de bonden kan bespreken. Vanaf 1 januari tot aan de zomer van 2013 is er dan tijd om het Personeelsvullingsplan (PVP) als één parallelle operatie af te wikkelen. Dit kan alleen als de Definitieve Reorganisatieplannen (DRP’n) zoveel mogelijk tegelijk worden uitgevoerd. Het CLSK zal dan ook accepteren dat het eerste DRP dat gereed is voor uitvoering, mogelijk moet wachten op het laatste. De VBM|NOV heeft hier met instemming kennis van genomen. De VBM|NOV heeft aandacht gevraagd voor het feit dat er niet voor 100% mag worden gevuld. Hoe gaat het CLSK hier mee om? Het CLSK zal in de lijn van de reorganisatie zoveel mogelijk trachten te vullen.

LuITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE (LOCATIE DE PEEL) SLEChT BEREIKBAAR De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV heeft de slechte bereikbaarheid van de Luitenant-generaal Bestkazerne (Venray, locatie De Peel) in het overleg aan de orde gesteld. Er is nauwelijks openbaar vervoer bij de kazerne. De bereikbaarheid van de kazerne per openbaar vervoer is al langer een zorgenkindje. Op de locatie werken ruim 800 mensen. Voor zo ver zij er geen legeringskamer hebben, zijn zij bij het dagelijkse woon-werkverkeer aangewezen op eigen vervoer. In 2011 is in de reorganisatieplannen afgesproken dat de commandant moet zorgen voor bijvoorbeeld een pendeldienst tussen het treinstation in Venray en de kazerne. In overleg met de medezeggenschap zou een vervoerplan opgesteld worden. Eind april 2012 was er nog altijd geen vervoerplan. Volgens de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV is het daarom dringend nodig om in het overleg over de vervoerssituatie rond Vredepeel te praten. Al was het maar om vast te stellen dat de kazerne per OV moeilijk bereikbaar is. Dat betekent dat het personeel in aanmerking zou komen voor een verhoogde reiskostenvergoeding. 

6 /7 - 2012 | trivizier | 35


V ER EN I G I N GSN I EU W S

Verslag 88e Algemene Vergadering VBM|NOV

Ruime financiële reserves hard nodig Tekst: Peter Visser Foto’s: Henri Lansink

De VBM|NOV bevindt zich in een stormachtige periode. Het einde van die storm is bovendien nog niet in zicht. Er zijn weliswaar ruime financiële reserves, maar de VBM|NOV gaat die reserves in de nabije toekomst ook keihard nodig hebben. Dat was de boodschap tijdens de Algemene Vergadering die donderdag 10 mei gehouden werd in het vakbondskantoor te Den Haag. Het jaar 2011 was een turbulent en bewogen jaar voor de VBM|NOV. Vanaf begin januari werden vele acties op kazernes georganiseerd om de arbeidsvoorwaardeninzet - geen gedwongen ontslagen, een goed Sociaal Beleidskader en koopkrachtbehoud voor onze leden - kracht bij te zetten. Op 17 februari werd een grote manifestatie gehouden op het Malieveld, die werd bijgewoond door zo’n tweeduizend militairen. Op 26 mei volgde een grote manifestatie voor het hele defensiepersoneel op het Koekamp in Den Haag. Ongeveer zesduizend militairen en defensieburgerambtenaren namen hieraan deel. Deze acties resulteerden uiteindelijk in een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord, dat in december werd ondertekend. In 2011 kwam eindelijk de Veteranenwet tot stand. De VBM|NOV heeft hier actief aan bijdragen. Met het toekennen van de veteranenstatus aan actiefdienenden ging een lang gekoesterde wens van de VBM|NOV in vervulling. Tevens werden belangrijke stappen gezet in de aflossing van de ‘ereschuld veteranen’. Een ander belangrijk succes van de VBM|NOV was de afronding van het dossier ‘achterstallige salarisbetaling NATRES-personeel 2005-2007’.

36 | trivizier | 6/7 - 2012

Voor de komende tijd houdt de VBM|NOV rekening met een aantal belangrijke ontwikkelingen. Voorzitter Jean Debie somde op: “We hebben te maken met afnemende ledentallen door de bezuinigingen op Defensie. Er is veel minder instroom en veel aanstellingen worden niet verlengd. 12.000 functies gaan verdwijnen. De politiek legt straks voor twee jaar een nullijn op. Gaan onze leden dat accepteren? Gaan we weer actie voeren? En er zijn weer verkiezingen op 12 september. Zal Defensie de bezuinigingsdans dan ontspringen?” Daarbovenop heeft Defensie, zo merkte Debie op, te maken met een groot aantal dreigende uitbestedingsprojecten. Namens de financiële adviescommissie gaf Dick Jansen een korte toelichting op de financiële situatie van de VBM|NOV. Jansen haalde aan dat het bestuur van de NOV de samenwerking met de VBM|NOV heeft beëindigd. Het nadelige exploitatieresultaat over 2011 wordt met name veroorzaakt door de maatregelen die noodzakelijk zijn om het beëindigen van de samenwerking door de NOV op te vangen. Hiervoor is een reservering opgenomen. Het zal niet mogelijk zijn het huidige personeel te behouden. De financiële consequenties hiervan komen volledig voor de rekening van de VBM|NOV. “Het vermogen van de VBM|NOV moet ruimschoots voldoende zijn om het vertrek van de NOV op te vangen”, rekende Jansen voor. Jean Debie: “We proberen zo veel mogelijk in materiële en bestuurskosten te snijden. Als het gaat om personele kostenverminderingen, hebben we voor zes medewerkers beëindiging van de arbeidsovereenkomst aangevraagd bij de kantonrechter. We proberen in elk geval per 1 januari 2013 de structurele inkomsten en uitgaven weer in balans te hebben. Dat is van belang voor de voortgang van deze vereniging.”


Algemene Vergadering.

Foto onder: Mario van der Linden, voorzitter van de afdeling Rotterdam.

Vacature secretaris-penningmeester Diverse kandidaten hebben belangstelling getoond voor de functie van secretaris-penningmeester. In de najaars-AV zal uiteindelijk een nieuwe secretaris-penningmeester benoemd worden. Voor wat betreft de tussenliggende periode ging de AV akkoord met de oplossing, dat de overige bestuursleden en de directeur de taken van de secretaris-penningmeester tot de najaars-AV blijven waarnemen.

Financiële afwikkeling NOV De verwachting is dat de financiële afwikkeling met de NOV eind juni 2012 afgerond zal zijn.

Gebouw Den Helder De projectontwikkelaar die het VBM|NOV-kantoor in Den Helder wilde kopen, heeft laten weten dat hij vanwege economische ontwikkelingen afziet van de koop van het pand. Het pand blijft te koop staan.

Foto onder: Dick Jansen geeft een toelichting op de financiële situatie.

Verslagen bestuursvergadering He t v o o r s t e l o m v e r s l a g e n v a n d e A l g e m e e n Bestuursvergaderingen hetzij op te nemen in de Trivizier, dan wel te verspreiden via een digitale nieuwsbrief, is door de afdeling Den Helder teruggenomen. 

6 /7 - 2012 | trivizier | 37


P U Z Z EL Postbus 93037 2509 AA Den Haag, e-mail: puzzel@vbmnov.nl

FOEBELE ...

Het EK 2012 is van start gegaan. 17 juni speelt Nederland de laatste partij in hun poule en hopelijk gaan ze door naar de kwartfinale! De quiz-filippine staat dus in het teken van het voetballen (sorry voetbalhaters!). Stuur uw oplossing vóór 4 juli 2012 naar: Redactie Trivizier (puzzel) Postbus 93037 2509 AA Den Haag of E-mail: puzzel@vbmnov.nl Vergeet niet uw adres te vermelden! Onder de goede inzendingen worden een VVV-iris-cheque t.w.v. € 25,- en twee VVV-iris-cheques t.w.v. € 12,50 verloot. (Alleen inzendingen door leden loten mee). Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Oplossing mei 2012: Foto: zaklopen, koekhappen, koninginnesoep, défile (paleis Soestdijk), aubade, bordes en spijkerpoepen.

De ‘Act of Valor’ pakketten zijn gewonnen door:

S. Visker, Geffen C. van Stijn, Rotterdam De redactie wenst u veel plezier met uw vrijkaartjes voor de film, een T-shirt, een cap en een zaklamp. (Prijzen beschikbaar gesteld door 511Tactical).

38 | trivizier | 6/7 - 2012

Woordzoeker: Koninginnedag De puzzelredactie biedt haar excuses aan voor de storende fout die in de woordzoeker is gemaakt. Dat liet gelukkig velen onder u niet weerhouden om de goede oplossing in te sturen. De winnaars zijn (na loting): A. den Boer, Den Helder R. Hoogeveen, Almere G. Goedel, Deil


Quizfilippine: Vul de woorden in volgens de gegeven omschrijvingen. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Breng vervolgens de letters over naar de gelijkgenummerde vakjes in de balk onder het diagram. Bij juiste invulling leest u daar de namen van beroemde oud-voetballers.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 54

35

21

46

15

44

7

26

15

40

55

55

35

17

54

52

23

5

33

51

6

42 7

35

3

6

42

43

32

37

34

47

48

23

22

54

49

32

53

2

10

11 35 39

49

27

23

13

15

25

16

14

53

16

20

48

9

45

29 54

16

24

2

19

17

36

17

32

46

9

46

50

27

38

22

46

47

10

6

42

1

32

15

29

18

49

18

4

28

16

6

10

32

20

3

18

12

40

31

27

1

18

32

18 18

19

18

27

54

46

12

3

8

16

49

14

17 47

36

13

30 22

2

17 40 29 3

6

11

9

3

41

6

36

54

55

23

Oplossing quizfilippine:

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

10

11

12

13

14

5

15

16

17

18

19

20

10

21

22

23

24

25

XX

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

5

36

37

38

39

40

41

10

42

43

44

45

46

XX

47

48

49

XX

50

51

1. Polen en Griekenland speelden hier hun 1e wedstrijd. 2. Deze nederlandse oud-international speelde 130 keer een interland. 3. Een van de eigenaren van SBS6. 4. Is getrouwd met Yolanthe Cabau van Kasbergen. 5. Nederland, Duitsland, Portugal en ... vormen samen groep B. 6. 14 mei j.l. zette hij een punt achter zijn voetbalcarrière. 7. In dit dorp vond het een na laatste trainingskamp plaats van het Nederlands elftal. 8. Hij is de 38ste bondscoach van het Nederlands elftal. 9. Grenst in het zuiden aan de Zwarte Zee, in het oosten aan Rusland, in het noorden aan Wit-Rusland en in het westen aan Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en Moldavië.

11

52

53

10. In 1960 vond in dit land het eerste EK plaats. 11. Voormalig Ajacied, speelt nu bij Everton. 12. Veel vorkomende afkorting in clubnaam. 13. Hier speelt Nederland zijn eerste drie wedstrijden. 14. Bolvormig voorwerp. 15. Tegen welk land speelde Nederland in 1905 zijn eerste interland? 16. Deze groningse kruidkoek speelt nu bij Bayern München. 17. Topscorer bij Jong Oranje. 18. Tot op heden is hij de grootste topscorer (40 doelpunten) aller tijden van Oranje! 19. Deze Heerenveense speler maakte op 30 mei j.l zijn officiële interlanddebuut.

6 /7 - 2012 | trivizier | 39


Afspraak is afspraak

Een burgermedewerker van het Marinebedrijf kreeg te horen dat hij onder een reorganisatie zou vallen. Uit voorlichtingssessies door de leiding van het bedrijf bleek, dat hij op de datum dat zijn functie zou vervallen, meteen het externe traject in zou kunnen, in plaats van binnen Defensie herplaatst te worden. De medewerker besprak dit uitgebreid met zijn personeelsfunctionaris. Ondanks dat hem dit was toegezegd, ontving de medewerker een dag nadat zijn functie was vervallen een brief dat hij zou worden herplaatst. Hij wendde zich tot de VBM|NOV, die meteen een voorlopige voorziening bij de rechter aanvroeg om de functietoewijzing te bevriezen. Defensie haalde bakzeil en stelde dat voorlopig geen functie zou worden toegewezen. In de afhandeling van de bezwaarprocedure werd de ambtenaar door een jurist van de VBM|NOV bijgestaan. Uiteindelijk stelde Defensie de ambtenaar in het gelijk; hij kon het externe bemiddelingstraject in.

Ontslag vernietigd

WAT DOET UW BOND VOOR U?

Met hulp van de VBM|NOV zijn onlangs twee onterechte ontslagen vernietigd. Een militair werd ontslagen vanwege wangedrag buiten de dienst. Het ontslag was gebaseerd op een veroordeling van de militair in een strafzaak. De militair is echter tegen de veroordeling in hoger beroep gegaan. Daarom mag deze uitspraak op grond van artikel 8 MAW niet als vaststaand feit worden beschouwd. Defensie moest dus zelf nog aanvullend onderzoek doen. Dat is niet gebeurd, ook niet na een voorlopige voorziening. De Rechtbank den Haag heeft vervolgens het beroep gegrond verklaard en bepaald dat het ontslag moet worden vernietigd. Zie ook pagina 14 van deze Trivizier. Een burger medewerker was geplaatst bij DCR en na ommekomst van zijn ontslagbescherming werd hij ontslagen. Hiertegen heeft de VBM|NOV rechtsmiddelen ingezet en uiteindelijk beroep aangetekend. Het beroep is gegrond verklaard omdat de rechter van mening was dat Defensie te weinig inspanningen had verricht om de medewerker ergens geplaatst te krijgen. Ook dit ontslag is vernietigd.

of via MDTN *06 54666156 (géén GSM!)

Ledenadministratie

Nazorg

Fons Kraaikamp

De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV verleent nazorg bij overlijden. Wij kunnen u doeltreffend ondersteunen. U kunt ons helpen door al uw gegevens te ordenen. Vraag bij de VBM|NOV naar de handleiding voor nabestaanden. Of kijk op www.vbmnov.nl bij ‘service’.

Helpdesk

Stichting MSF (sociaal fonds)

Lita Sheikkariem

Belastinginfo en -hulp Ton van Elst Adri van der Veer Nelleke van der Vorm

Nabestaandenzorg René Landsweers

Johan Liekens 0223 615885. Bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 09.00-16.00 uur. Tevens te bereiken via e-mail: stichting.msf@gmail.com www.stichtingmsf.nl.

Beroepsrisicodekking

Het extra risico dat u als militair loopt – denk maar aan oefeningen, uitzendingen of grensverleggende activiteiten – is bij de meeste verzekeraars niet gedekt. Via de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV kunt u een ongevallenverzekering afsluiten die deze risico’s standaard wel dekt. Bovendien zijn – zonder premietoeslag – de risico’s van VVHO-operaties ook gedekt. Bel voor meer informatie met 070 3155111.

Adreswijziging of andere vragen Gaarne doorgeven aan: 070 3155111 of ledenadministratie@vbmnov.nl

Trivizier juni juli 2012  

Vaktijdschrift voor leden van de Vakbond voor Defensiepersoneel

Trivizier juni juli 2012  

Vaktijdschrift voor leden van de Vakbond voor Defensiepersoneel

Advertisement