Page 1

Trivizier

Verslag 97e AV --------------------Functiegebouw in steigers --------------------15 miljard voor Defensie ---------------------

Belastingservice p36

Regering laat u in de kou staan! jaargang 70

nummer 12

december 2016

-


CO LO F O N Verschijnt 10 maal per jaar issn 0925–6237. Te controleren minimale oplage: 24.000 exemplaren REDACTIE Henri Lansink en Peter Visser @: redactie@mijnvbm.nl REDACTIEMEDEWERKERS Jacques van Hulsen, Flip Lodesteyn, Rob Maljers en Louis Schipper VORMGEVING Studio VBM

S O CI A L E M ED I A

@mijnvbm: Nadientijd in mindering brengen op AOW-gat? Dit vereist een aanpassing van de UGM.

DRUK Senefelder Misset, Doetinchem VERANTWOORDELIJKHEID Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van redactionele artikelen. De redactie behoudt zich het recht voor om niet-redactionele artikelen in te korten of te weigeren. Aan de inhoud van de Trivizier kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van artikelen alleen na verkregen toestemming van de redactie en met bronvermelding. LIDMAATSCHAP Leden van de VBM kunnen op elk gewenst moment hun lidmaatschap opzeggen. Bij een opzegging voor 1 december van een jaar eindigt het lidmaatschap op 31 december van dat jaar. Opzeggingen die in de maand december worden ontvangen worden pas op 31 december van het daaropvolgend jaar geëffectueerd.

twitter.com/mijnvbm

*

ADRESWIJZIGINGEN @: ledenadministratie@mijnvbm.nl

Aangesloten bij het Ambtenarencentrum (AC)

| Lees verder op pagina 6 Juridische assistenten

| Lees verder op pagina 8

De minister kan het besluit nog altijd doordrukken, maar dan moet ze wel met goede argumenten komen. CDA en PvdA houden verhuizing FSC tegen.

| Lees verder op pagina 15 facebook.com/mijnvbm

Regiobijeenkomst Den Helder Regiobijeenkomsten zijn laagdrempelige, openbare bijeenkomsten die de VBM desgewenst organiseert. Woensdag 2 november was er een in de Witte Raaf te Den Helder.

www.vbm.info

| Lees verder op pagina 16 Extra zoekslag Chroom-6

POSTADRES Postbus 93037 2509 AA Den Haag

TELEFOON/E-MAILADRES 070 3155111 of MDTN (sterretje dan nummer) 06 546 66156 Fax 070 3837000 @: vbm@mijnvbm.nl

Tijdens de 97e Algemene Vergadering op 25 november is de verenigingsbegroting 2017 goedgekeurd. De contributie gaat met 1,4% omhoog (zie pagina 38 van deze Trivizier).

Verhuizing FSC: pauze …

VBM DEN HAAG (BEZOEKADRES) Ametisthorst 20 2592 HN Den Haag

SOCIALE MEDIA twitter.com/mijnvbm www.facebook.com/mijnvbm

97e Algemene Vergadering

Als u als lid van de VBM of BBTV in de problemen komt, dan kunt u gebruik maken van de juristen van uw vakbond. Maar ook een juridisch assistent kan u bijstaan.

ABONNEMENTEN Abonnementen voor-niet-leden van de VBM kosten € 9,65 per kwartaal (bij vooruitbetaling).

VBM DEN HELDER (BEZOEKADRES) Havengebouw, kamer 4-12 Het Nieuwe Diep 33 1781 AD Den Helder

KO P P EN SN EL L EN

Op verzoek van alle partijen, in de eerste plaats van de vakbonden, gaat het RIVM een extra zoekslag maken naar het verband tussen chroom-6 en bepaalde ziektes. Download de VBM-app. Verkrijgbaar in de App Store, Google Play, vbm.info en bbtv.nl

In deze Trivizier vindt u op verschillende pagina’s QR-buttons. Scan deze buttons met de QR-reader op uw smartphone/ tablet. Nog niet op uw device, download dan de (I-nigma)app.

| Lees verder op pagina 25 64+jarigendag Zo’n 150 VBM-leden die binnenkort de AOW-gerechtigde leeftijd hopen te bereiken waren op 15 november in Rotterdam aanwezig om te luisteren naar belangwekkende informatie.

| Lees verder op pagina 26


Rubrieken: 04 Kort 05 Debies visie 11 Juridische zaken 12 Medezeggenschap 13 Lodesteyns column 14 Zorgzaam 23 Memo en Betaaldata 24 Geachte redactie! 29 ABP-pensioenen 30 70 jaar Trivizier: 2009 31 AOW-gat 32 Familieberichten/50 Jaar lid 33 Human interest 34 Ledenservice 34 Just Brands Factory Outlet 35 Belastingservice 36 Belastingbon 38 Vraag en aanbod 38 Verenigingsnieuws 39 Puzzel 40 Wat doet uw bond voor u?

18

19

Defensiebegroting verdubbeld?

In de kou

Om toe te kunnen groeien naar de Navo-norm moet Nederland het budget voor Defensie verdubbelen. Dat gaat in ieder geval de komende 5 jaar niet gebeuren. Er gaat iets meer geld naar de krijgsmacht in 2017.

VVD en PvdA lijken alleen oog te hebben voor de AOW-gat problematiek van militairen. Maar de regering laat burgers en militairen in de kou staan. De politiek stelt hen ernstig teleur. De VBM gaat door met rechtszaken.

20 Waar bemoeien we ons mee? De VBM bemoeit zich nu al met iets wat er nog niet is maar er wel aankomt: het functiegebouw Defensie. Op 16 november konden leden van de medezeggenschap zich in Garderen dankzij de VBM opladen voor de discussies die zeker zullen komen.


KO R T E B ER I CH T EN

Tussenstand arbeidsvoorwaardenoverleg

ENQUÊTE DEFENSIEPERSONEEL

Het arbeidsvoorwaardenoverleg verloopt traag. Wel hebben bonden en Defensie afgesproken dat 6 december duidelijk moet zijn of het nog zin heeft om dit jaar (2016) een resultaat te bereiken. En daarnaast geldt (zoals gebruikelijk) het motto: je moet een broedende kip niet storen. Bonden en Defensie willen nog altijd zo snel mogelijk een (vervolg-) akkoord sluiten. In april 2015 is het eerste (deel-)akkoord gesloten. Vervolgens kwam er in juli 2015 een centraal loonakkoord. (Zie QR-codes. In de digitale versie van de Trivizier zijn deze ook terug te lezen.) De verwachting was toen dat het zou moeten lukken om in 2016 vervolgafspraken te maken, onder meer over een salarisverhoging in 2017. Eind september 2016 moesten de bonden het overleg stilleggen omdat er volgens Defensie ‘ontwikkelingen zijn geweest die voor de werkgever van invloed zijn op de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen’. Kortom: Defensie kon niet met een bod komen. Op 27 oktober kon Defensie de bonden laten weten dat er ‘perspectief’ was. Volgens de minister moesten er afspraken gemaakt kunnen worden over het diensteindestelsel, FPSstelsel, de onderwerpen van het eerste deelakkoord, maar ook over loonontwikkeling. Op 6 december moet dus duidelijk zijn of het zin heeft te proberen om in ieder geval begin 2017 een onderhandelaarsakkoord te bereiken dat Defensie en bonden aan hun achterban kunnen voorleggen. Wel zijn er intussen een paar losse afspraken vastgelegd. Zoals die over de mogelijkheid tot de uitruil van de bruto eindejaarsuitkering voor reiskosten (Cafetariamodel) en de mogelijkheid van langer nadienen vanwege de nieuwe Diensteinderegeling. Daarover heeft de VBM gepubliceerd in Trivizier en op de website. Hou die website (www.vbm.info) goed in de gaten voor nieuws over het verloop van de onderhandelingen.

In 2014 hebben AFMP, MARVER en VBM een enquête gehouden. Doel: inzicht krijgen in het vertrouwen van de leden in de militaire top van Defensie. En: hoe kijkt u tegen de politieke besluiten rond Defensie aan. Nu, eind 2016 willen de bonden – deze keer doen alle bonden mee – dit onderzoek herhalen. We hebben de enquête aangepast aan de actualiteit. Bij dit onderzoek is de Universiteit van Amsterdam betrokken. De VBM roept hierbij alle leden, burgers en militairen, actief-dienend en postactief, op om de enquête in te vullen. Hoe? Kijk op www.vbm.info. Invullen kan tot eind december. Wij stellen uw deelname zeer op prijs!

“Je moet een broedende kip niet storen”

4 | Trivizier | 12 - 2016

PA - ‘MILITAIRE’ PASFOTO NIET MEER NODIG Voor het aanvragen van een post-actieven defensiepas hoeft u niet meer naar een defensielocatie. Voorheen moest u daar naar toe om een pasfoto te laten maken. Tegenwoordig kunt u via https://www.defensie.nl/downloads/formulieren/2016/02/16/verstrekkingsformulier-postactievenpas het aanvraagformulier invullen, printen en er zelf een geldige pasfoto opplakken. Vervolgens stuurt u het formulier naar uw voormalige defensie-, dan wel krijgsmachtonderdeel (CZSK, CLAS, CLSK, KMar, CDC/DICO, DMO, BS). De adressen vindt u op het aanvraagformulier.

TRIVIZIER DIGITAAL ONTVANGEN? Wilt u de Trivizier voortaan liever digitaal ontvangen in plaats van op papier? Dat kan. Geef uw mailadres en uw registratienummer dan door aan redactie@mijnvbm.nl en schrijf erbij dat u de Trivizier alleen nog digitaal wilt ontvangen. Hoe werkt het? Telkens als er een nieuwe Trivizier verschijnt, sturen we u een link waar u de Trivizier kunt lezen. Let er dan wel op, dat wanneer in de toekomst uw mailadres verandert, u die wijziging moet doorgeven aan redactie@mijnvbm.nl!


J E A N D EB I E

AOW-gat en pensioenschade: Strijd duurt voort!

Jaarverslag MSF 2015 De stichting MSF, het sociaal fonds waar alle leden van de VBM gebruik van kunnen maken, heeft in 2015 in totaal 560 aanvragen ontvangen voor financiële bijstand. Bij de meeste aanvragen gaat het om bijdragen in de kosten van thuiszorg. Er zijn ook veel aanvragen voor tegemoetkoming in de reiskosten van ziekenbezoek. De uitgaven namen in 2015 toe. MSF vraagt geen eigen bijdrage meer bij de berekening van de tegemoetkoming in de reiskosten. Ook vallen door wettelijke ontwikkelingen de rekeningen van het CAK (thuiszorg) hoger uit. De inkomsten van MSF nemen af, onder meer door een teruglopend ledental bij de VBM en door minder donaties. U kunt het jaarverslag opvragen via: stichting.msf@gmail.com. Of bel (dinsdag of vrijdag tussen 9 en 16 uur) met 0223 615885 Het bestuur van de stichting MSF dankt alle donateurs voor hun steun! Dankzij MSF zijn ook in 2015 weer veel (oud-) collega’s geholpen!

“De werkgever Defensie faalt en laat (oud-) medewerkers in de kou staan”

Duizenden militairen en honderden oud-defensiemedewerkers volgden op 2 november het overleg tussen de ministers Hennis (Defensie), Asscher (Sociale Zaken), staatsecretaris Wiebes (Financiën) en de Tweede Kamer. Volgens Kamerlid Teeven (VVD) botst de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM) met de zogeheten RVU-heffing – de boete vanwege het leeftijdsontslag – die Defensie jaarlijks moet betalen (2016 174 miljoen euro). Teeven wil alleen de militairen compenseren, de burgers met wachtgeld liet hij in de kou staan. Mevrouw Eijsink (PvdA) vroeg de minister van Defensie wat de bijzondere positie van de militair waard was, nu de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) én de verhoging van de AOW-leeftijd de militairen financieel zeer benadelen. Via een amendement willen VVD en de PvdA 8 miljoen euro per jaar toevoegen aan de begroting van Defensie. 8 miljoen is niet genoeg om de UGM en de wachtgelduitkering door te trekken tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. De heren Knops (CDA) en Van Dijk (SP) willen het AOW-gat voor zowel de burger als de militair volledig compenseren binnen de Rijksbegroting. Op 8 december heeft de Tweede Kamer over amendement en motie gestemd. Defensie handelt in strijd met de wet en maakt zich schuldig aan leeftijdsdiscriminatie. De VBM vindt dat Defensie hieraan een eind moet maken door de uitkeringen door te laten lopen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Die oplossing kost Defensie 100 miljoen per jaar, te betalen uit het afschaffen van de RVUheffing (de boete). Minister Asscher en staatssecretaris Wiebes accepteren deze oplossing niet. De strijd voor een oplossing van het AOW-gat kan kennelijk niet anders dan door tussenkomst van de rechter worden gevoerd. De werkgever Defensie faalt en laat oud-medewerkers in de kou staan. Op 8 december is gebleken of de Tweede Kamerleden bereid zijn om dit onrecht voor u op te lossen, zonder dat dit ten koste gaat van de defensiebegroting. Tweede Kamer, laat de militairen die voor volk en vaderland, in opdracht van u, veelal gedurende 35 jaar in oorlogsgebieden zijn ingezet en burgermedewerkers die in het verleden als gevolg van uw bezuinigingen zijn ontslagen, niet in de steek!

j.debie@mijnvbm.nl

12 - 2016 | Trivizier | 5


V ER EN I G I N GSN I EU W S

Begroting 2017 vastgesteld; twee algemeen bestuursleden gekozen Tijdens de 97e Algemene Vergadering op 25 november is de begroting 2017 goedgekeurd. De contributie gaat met 1,4% omhoog (zie pagina 38 van deze Trivizier). Ook koos de vergadering twee algemeen bestuursleden. De (pensioen-) premieverhoging van het ABP, de normalisatie van de ambtelijke rechtspositie, het arbeidsvoorwaardenoverleg, de stand van zaken rond het AOW-gat, de defensiebegroting 2017, de nieuwe Diensteinderegeling en andere onderwerpen kwamen ook – meestal informatief – aan de orde. De Financiële Adviescommissie (FAC) had de Algemene Vergadering een positief advies meegegeven. De verwachting is dat in 2017 de inkomsten van de vereniging enigszins zullen dalen. De FAC noemt de raming van de uitgaven ‘terughoudend’, maar heeft na inzage in de exploitatiecijfers 2016 er alle vertrouwen in dat er een realistische begroting is opgesteld.

Bevriezing contributie post-actieve leden? De Algemene Vergadering heeft ongeveer een decennium geleden voor de contributieberekening een vaste rekenmethode afgesproken. De afdeling Apeldoorn pleit voor het bevriezen van de contributie voor post-actieve leden (in 2017 6,66 euro per maand). De afdeling Valkenburg steunt

6 | Trivizier | 12 - 2016

dat pleidooi. Voorzitter Jean Debie zegt toe dat het bestuur dit voorstel zal bespreken.

Plafond Structuurfonds In 2005 heeft de VBM besloten om voor incidentele grote uitgaven die te maken hebben met de belangrijkste statutaire taak (belangenbehartiging) een zogeheten Structuurfonds in te stellen. Intussen is het bedrag in dat fonds flink opgelopen. De Algemene Vergadering heeft besloten om geen geld meer toe te voegen aan het fonds. Ook is besloten om het Structuurfonds weer aan te vullen wanneer daar gebruik van wordt gemaakt. De vergadering keurde een amendement van de afdeling Den Helder goed, om een plafond aan te brengen in het Structuurfonds. Als gevolg daarvan zal 1.000 euro uit het Structuurfonds worden toegevoegd aan de algemene middelen.

Verkiezingen Algemeen Bestuur Bij acclamatie is J.G. de Werker-Bekx herbenoemd als lid van het dagelijks bestuur, in de hoedanigheid van secretaris/penningmeester. Dit na een positief advies van de vertrouwenscommissie.


R.A.J. van Riel en J.G.M. van Doremalen zijn verkozen tot leden van het algemeen bestuur. Zij vervangen de leden L. Kooijman en W.T.J.A. Sanders. Overigens bleek tijdens de verkiezingsprocedure dat bij een gelijk aantal stemmen op twee kandidaten, het lot beslist wie zitting mag nemen in het algemeen bestuur. Zo is bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

Commissieleden 2017 De Financiële Advies Commissie zal in 2017 weer bestaan uit Sara Eckhardt, Dick Jansen en Huub Schouenberg. De vertrouwenscommissie bestaat uit de leden: Henk Feijes, Martin Huijsman en Jaap van der Laan. Plaatsvervangende leden: Hans van Rooijen, Frits Steinhorst en Jos Ubachs De begeleidingscommissie bestaat uit de leden: Hans van Ginneken, Martin Huijsman en Peter Weiler. Plaatsvervangend lid: Hans Dijkers.

50 jaar lid Generaal-majoor b.d. Jan Br uur mi jn, inmiddels jarenlang lid van het afdelingsbestuur Volkel/De Peel, ontving uit handen van voorzitter Jean Debie het insigne voor 50 jaar trouw lidmaatschap. Dank voor uw trouwe steun!

Bovenste foto J.G. de Werker-Bekx. Foto’s daaronder: links Ronald van Riel en rechts Hans van Doremalen. Een Duits euro-muntje viel in het voordeel van Van Riel, die evenveel stemmen kreeg als Ferry de Haan.

Jan Bruurmijn neemt de felicitaties in ontvangst.

J.G. (Hans) van Rooijen Lid van verdienste De 97e Algemene Vergadering heeft Hans van Rooijen benoemd tot drager van het Teken van Verdienste. Hans van Rooijen zet zich al zo’n 20 jaar in voor de Belastingservice van de VBM. Tijdens de invulperiode (medio februari tot medio april) is hij doorgaans de hele dag te vinden op het kantoor in Den Helder. Mede door zijn inzet is de Belastingservice van de VBM een goed draaiende, professionele en door de leden zeer gewaardeerde service van de bond. Hans van Rooijen legt ook regelmatig huisbezoeken af om de leden te helpen met het doen van belastingaangiftes. Hans van Rooijen was begin 2016, na het overlijden van Fons Kraaikamp, een grote steun en toeverlaat voor het bestuur en voor de secretaris/ penningmeester in het bijzonder. Dankzij zijn belangeloze inzet, gedrevenheid en kennis is de belasting-invulperiode 2016, ondanks het verlies en gemis van Fons Kraaikamp als hoofd belastingzaken, goed en met voor de leden zo min mogelijk hinder verlopen.

Hans van Rooijen en zijn vrouw.

12 - 2016 | Trivizier | 7


V ER EN I G I N GSN I EU W S

Maak kennis met de Juridisch Assistenten

Wie? Gerhard Diekerhof Juridisch assistent sinds begin 2009 Bij Defensie: B u r g e r m e d e we r ke r personeelszaken Met wat voor soort problemen kunnen leden bij jullie terecht? Met allerlei zaken op het gebied van individuele belangenbehartiging. Als ik kijk naar de afgelopen tijd dan zijn drank, drugs en vechtpartijen de dingen waar ik het meest tegenaan loop. Het merendeel zijn militairen van fase 1 of 2. De laatste tijd nog bijzondere zaken meegemaakt? Dat valt wel mee maar voor die mensen zélf zijn ze wel bijzonder en leveren ze spanning op. Het is voor hen waardevol dat er iemand meegaat naar de hoorzitting. Ik houd altijd een voorgesprek een paar dagen voor de hoorzitting. Zodat ik weet waarover het precies gaat, maar ook zodat ik, als er echt juridische voetangels aan zitten, weer ruggespraak kan hebben met de juridische afdeling van de vakbond BBTV en VBM, voordat ik naar zo’n hoorzitting ga.

Als u als lid van de VBM of BBTV in de problemen komt, dan kunt u gebruik maken van 1 van de juristen van uw vakbond. Maar het kan ook zijn dat u geholpen wordt door een juridisch assistent van de VBM en BBTV. Zij kunnen u ondersteunen bij hoorzittingen, of met van alles op het gebied van individuele belangenbehartiging. Trivizier stelt deze ouwe rotten hier aan u voor.

8 | Trivizier | 12 - 2016

Wie? Jan Houtman Sinds een jaar juridisch assistent, maar zorgde in het verleden ook al voor juridische ondersteuning. Bij Defensie: LTZ2OC bij de KM Waarom is dit zulk belangrijk werk? Je ziet dat mensen in een situatie zitten die heel belastend voor ze is en die verregaande gevolgen kan hebben. Ze weten vaak niet wat er op ze af komt. Ik kan ze daarop voorbereiden en zorgen dat ze zich juridisch indekken. Hoe bedoelt u dat? Nou, het zijn vaak geen criminele zaken, mensen zijn zich vaak óf niet bewust dat ze iets verkeerd hebben gedaan óf wat de gevolgen van hun handelen kunnen zijn. Ze hebben niet het overzicht over de gevolgen. Wij kunnen zorgen dat ze hun eigen zaak niet schaden. Het hele proces van hoor en wederhoor bewaken.


Wie? Bertil de Matter

Wie? Ger van Gelder

Juridisch assistent sinds mei 2016 Bij Defensie: LKOL bij de KL

Juridisch assistent sinds 2006 Bij Defensie: Zowel militair als burger geweest

Juridisch assistent geworden omdat? Ik heb zelf diverse aanvaringen met Defensie gehad en ben daarbij goed geholpen door de vakbond. Als ik nu wat terug kan doen, stel ik me graag daarvoor beschikbaar. Ik ben commandant geweest bij een verbindingscompagnie en heb me in die jaren héél goed verdiept in de regels. Waar moet je als jonge militair voor uitkijken? Dat het belangrijk is om de juiste woorden te vinden. Dat iets beschreven wordt zoals het daadwerkelijk gebeurd is. Als je iets verkeerd gedaan hebt, heb je iets verkeerd gedaan, maar we kunnen je wel behoeden voor valkuilen.

Wie? Willem Kodde Juridisch assistent sinds maart 2015 Bij Defensie: Kapitein der mariniers Wat voor zaken komt u vooral tegen? Vooral zaken die gerelateerd zijn aan het strafrecht. Bijvoorbeeld een militair heeft een misstap begaan en wordt veroordeeld tot 42 uur taakstraf. Hij voert deze taakstraf uit in zijn vakantie en denkt er dan vanaf te zijn. Niets is minder waar, even later krijgt hij een uitnodiging om te verschijnen voor een commissie die de zaak zal beoordelen volgens het bestuursrecht. Dat hij een taakstraf van 42 uur heeft gehad, kan voor Defensie reden zijn om hem te ontslaan. En anders kan hij ook nog zijn VGB verliezen, wat weer leidt tot mogelijk ontslag. Waarom wilde u juridisch assistent worden? Zowel tijdens mijn werk bij Defensie als erna, werd ik regelmatig geconfronteerd met zaken waarbij de wetgeving dusdanig geïnterpreteerd of verbogen werd, om iemand maar te kunnen vervolgen of bestraffen. Dit gebeurt helaas ook bij leden van onze bond. Hierbij kan het juridische team van de BBTV en VBM van onschatbare waarde zijn.

Welk advies zou u militairen willen geven? A, dat het erg belangrijk is om lid te zijn van een vakbond en B, dat als er iets gebeurt wat niet goed is, je ook contact opneemt met je vakbond. Wij komen situatie tegen dat mensen de vakbond niet hebben ingeschakeld en dan naderhand geconfronteerd worden met gevolgen, en dan is er soms niets meer aan te doen. Gaat het werk als juridisch assistent nog niet vervelen? Nee, ik doe dit nu 10 jaar en heb heel veel verschillende zaken meegemaakt in die tijd. Maar het is altijd leuk als je resultaten boekt voor de mensen voor wie je het werk doet.

Wie? Ronald Wiegerink Juridisch assistent sinds 2012 Bij Defensie: Kapitein bij de KLu U bent actief in de regio Brabant. Druk zeker met al die kazernes? Er zijn veel kazernes maar het lijkt of die bevolkt wordt door allemaal brave borsten . Dat lijkt dus gunstig. Dit jaar had ik maar 10 zaken, tegen 20 vorig jaar. Ook als ik vergelijk met jaren daarvoor, is het dit jaar minder. Heeft u een tip voor jonge militairen? Met name in het voortraject al kijken of je assistentie nodig hebt. Om te voorkomen dat de vakbond er op een te laat moment bij wordt geroepen. Want dan kunnen we niet zo veel meer doen of missen we een stukje van het verhaal.

12 - 2016 | Trivizier | 9


N I EU W S EN A DV ER TO R I A L

Tijdelijk langer doorwerken Op dringend verzoek van de bonden heeft de minister van Defensie op 24 november jl. een voorstel ingediend om het tijdelijk langer doorwerken vanaf 1 januari 2017 mogelijk te maken. De bonden hebben ingestemd met dit voorstel. Hiermee komt eindelijk de noodzakelijke duidelijkheid voor de militairen uit de overgangsregeling (AMAR artikel 39a) in afwachting van een nieuwe diensteinderegeling. Per 1 januari 2017 zou er een nieuwe diensteinderegeling (nDER) moeten worden geëffectueerd, maar dat is niet mogelijk. Het is wenselijk om de militairen die in de periode van 1 januari 2017 tot de inwerkingtreding van de nDER leeftijdsontslag (LOM) wordt verleend, toch de mogelijkheid te geven om langer door te werken. Deze keuzemogelijkheid voorziet in de behoefte van militairen die twijfelen of zij voor de huidige diensteinderegeling dan wel de nDER zullen kiezen. Op het moment dat de exacte condities bekend zijn, kan de militair aangeven of hij in de nDER wenst te blijven of gebruik maakt

van zijn aanspraken op de huidige diensteinderegeling. Per 1 januari 2017 komt de nota over vrijwillig nadienen uit 2001 te vervallen. Hiervoor in de plaats zal dus de mogelijkheid om tijdelijk langer door te werken zoals hierboven beschreven, worden ingericht. Op www.mijnvbm.info leest u meer over de exacte voorwaarden die voor de overgangsperiode gelden.

verlaagt de premie van de Comfortverzekering van € 22,50 naar € 16,50 per maand in 2017! U zit er niet op te wachten, maar het komt vaker voor dan u denkt: een onverwachte ziekenhuisopname. Vervelend, want een ziekenhuisopname komt altijd ongelegen. Wie verzorgt ondertussen uw huishouden? En wie zorgt er na ontslag uit het ziekenhuis voor u? Speciaal voor deze situatie biedt Zorgzaam de Comfortverzekering. Deze aanvullende verzekering neemt uw zorgen uit handen, zowel tijdens als na uw verblijf in het ziekenhuis. Naast hulp in de huishouding biedt

10 | Trivizier | 12 - 2016

de Comfortverzekering u een luxer verblijf in het ziekenhuis. Zoals vergoedingen voor bijvoorbeeld een telefoon of televisie op de kamer. Of vervoer naar huis.

De aanvullende verzekeringen van Zorgzaam

Zorgzaam biedt behalve de Comfortverzekering nog vijf uitgebreide aanvullende verzekeringen. Kijk op zorgzaam.nl/zorgverzekering en stel het pakket samen dat het beste bij u past. Zorgzaam is

voor het jaar 2017 in staat de premies van Ster 1 t/m Ster 3 gelijk te houden. Alleen Ster 4 en Ster 5 ondergaan een verhoging, als gevolg van het uitbreiden van de dekking. Dankzij de combinatie van de Zorgzaam basisver zekering, de uitgebreide aanvullende verzekeringen en de Comfortverzekering, is er altijd een verzekeringspakket dat op uw specifieke zorgbehoeften aansluit.


?!

J U R I D I S CH

Sinds 1 januari 2016 zorgt de Wet kwaliteit, klachten, en geschillen zorg (hierna te noemen: wet) er onder meer voor dat zorgaanbieders openheid van zaken moeten geven over incidenten. Tekst: Mr. Maarten de Haas

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg – een wegwijzer De wet kent drie pijlers, waarvan de eerste pijler ‘kwaliteit’ is. In artikel 7, tweede lid, van de wet is geregeld dat de zorgaanbieder (zoals de militair geneeskundige dienst), zorg draagt voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Als zich een incident tijdens de zorgverlening voordoet dat voor een cliënt wel merkbare gevolgen heeft, dan moet de zorgaanbieder dit direct melden aan de cliënt of aan zijn nabestaanden. Ook dient er een aantekening in het dossier van de cliënt worden gemaakt en moet de zorgaanbieder de cliënt informeren over de mogelijkheden om de gevolgen van het incident weg te nemen of te beperken. Als het incident de dood tot gevolg heeft of een ander ernstig gevolg, dan wordt gesproken van een calamiteit en moet het incident daarnaast ook extern worden gemeld bij de inspectie voor de gezondheidszorg. De tweede pijler van de wet is het klachtrecht. De wet schrijft voor dat zorgverleners verplicht een klachtenregeling instellen. Defensie heeft dit inmiddels gedaan. Militairen die zich willen beklagen over de Militair Geneeskundige Dienst kunnen een beroep doen op de Regeling

klachtenbehandeling gezondheidszorg Defensie 2016. Verder is in de wet bepaald dat de zorginstelling verplicht is om een contactpersoon aan te wijzen die potentiële klagers met raad en daad kan bijstaan. Als een cliënt onvrede ervaart of een klacht heeft, dan dient hij hierover eerst het gesprek aan te gaan met de zorgverlener. Het kan verstandig zijn om dat gesprek samen met een contactpersoon te voeren want dat vergroot de kans op een vruchtbaar gesprek. Ons advies is om van zo’n gesprek verslaglegging te vragen. Als het gesprek de lucht niet heeft geklaard, dan kan een klacht worden ingediend op grond van voornoemde regeling. Ook dit kan met de hulp van de contactpersoon. Goed om te weten is dat de contactpersoon onafhankelijk van de zorgverlener opereert. Binnen Defensie is men druk doende om contactpersonen (verder) op te leiden zodat zij hun taak professioneel en onafhankelijk kunnen verrichten. De derde pijler van de wet is geschilbeslechting. De wet regelt dat cliënten een geschil kunnen voorleggen aan een geschillencommissie. Deze mogelijkheid

komt in beeld als de klacht een onbevredigend resultaat heeft opgeleverd en of als de cliënt schadevergoeding wil vorderen van de zorgaanbieder. De geschillencommissie kan een maximale tegemoetkoming toekennen van € 25.000. Wie meer wil vorderen, kan niet bij de geschillencommissie terecht en zal een letselschadeclaim moeten indienen. De Minister van Defensie heeft zich aangesloten bij de Geschillencommissie voor consumentenzaken en heeft per 1 januari 2016 voor militairen de Geschillencommissie Defensie geneeskundige zorg ingesteld. Deze commissie werkt volgens een reglement dat via https://www.degeschillencommissie.nl/ over-ons/commissies/ defensie-geneeskundige-zorg/

is te raadplegen. Wie nog verder wegwijs wil raken in de wet- en regelgeving op dit gebied, kan een beroep doen op de afdeling IBB van de VBM. 

12 - 2016 | Trivizier | 11


M ED E Z EG G EN S CH A P

Medezeggenschap is prachtig werk en ook een grote belasting van de medezeggenschappers. Maar er zijn ‘tools’ om het allemaal te kunnen behappen en de VBM helpt graag! Tekst: Louis Schipper

Vele handen maken licht werk Medezeggenschap is steeds meer een professioneel onderdeel van de bedrijfsvoering. Ik hoor vaak dat je het werk er niet zomaar even bij doet. Er komt veel op medezeggenschappers af door de gecompliceerde onderwerpen en de nog steeds lopende reorganisaties. Helaas vallen daardoor te vaak leden af. In ieder geval is het zaak dat er een goede verhouding ontstaat tussen het reguliere en het medezeggenschapswerk. Het besluit Medezeggenschap Defensie maakt dit mogelijk met verschillende middelen.

Taakverdeling Belangrijk is een goede onderlinge taakverdeling! Het is verstandig om als MC-lid specifiek onderwerpen / taken op je te nemen. Een voorbeeld is Arbo en Milieu. Als er onder de leden hierover deskundigheid bestaat, moet je daarvan gebruik maken en heeft deze persoon vanzelfsprekend ook het woordvoerderschap. Ook kun je een werkgroep Arbo en Milieu instellen met deze persoon als voorzitter. Dan kun je ook door scholing en vorming de deskundigheid op dit gebied te bevorderen.

Ambtelijk Secretaris (AS) In overleg met het Hoofd van Diensteenheid (HDE) bestaat de mogelijkheid voor het benoemen van een Ambtelijk Secretaris (AS). De AS kan de MC ondersteunen met organisato12 | Trivizier | 12 - 2016

rische -, administratieve - en secretariele werkzaamheden. De AS kan wellicht ook stukken voor de vergadering voorbereiden en vanuit zijn of haar expertise adviezen geven.

medezeggenschap kan in overleg met het HDE meer uren afspreken. Bijvoorbeeld het MC-lid dat Arbo en Milieu als onderwerp / taak heeft en met 60 uur niet uitkomt.

Deskundigen

Scholing en Vorming

Vaak hoor je ook van MC leden dat men over een aantal onderwerpen geen enkele deskundigheid heeft. Het kost dan enorm veel energie om je die eigen te maken. Het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) geeft mogelijkheden om deskundigheid binnen te halen. Je kunt dan zoeken naar iemand binnen of buiten de defensieorganisatie. Schroom niet om gebruik te maken van deskundigheid binnen Defensie. Aan deskundigheid buiten Defensie zijn vaak kosten verbonden. In overleg met het HDE kun je hier afspraken over maken. Overigens zijn de kosten van deskundigen altijd voor rekening van Defensie.

De MC heeft recht op scholing en vorming. Het is voor de eigen organisatie van de MC belangrijk over voldoende deskundigheid te beschikken. MC-leden hebben voor scholing recht op minimaal 5 dagen per jaar, werkgroepleden op minimaal 3 dagen per jaar. Lid van meerdere (overkoepelende) MC-commissies? Dan heb je recht op minimaal 8 dagen.

Kosten medezeggenschap / eigen budget Kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de MC komen ten laste van het HDE. De MC kan ook over een eigen budget beschikken (vast budget op jaarbasis).

Werkgroepen

Eigen organisatie MC ontzettend Het is ook goed om werkgroepen voor belangrijk! specifieke onderwerpen in te stellen. Dan kun je ook mensen van buiten de medezeggenschapscommissie er bij betrekken. Vele handen maken licht werk.

Faciliteiten De voorzitter en secretaris hebben recht op ten minste 100 uur per jaar, de overige leden op ten minste 60 uur per jaar. De

Richt je eigen organisatie dus optimaal in. Het BMD biedt bovenstaande instrumenten. Maak hier dus gebruik van! De VBM heeft een korte module ontwikkelt die ingaat op de eigen organisatie van de medezeggenschap. Vraag ernaar bij het Bureau Ondersteuning Medezeggenschap (BOM)! 


LODESTEYN

L

CO LU M N

Lof-Trumpet Het snel naderende jaar 2017 trapt straks af met de beëdiging van Donald Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten. Velen in Europa reageerden vorige maand met afschuw en ongeloof op de verkiezing van deze zich geregeld lomp en ongenuanceerd uitlatende miljardair tot machtigste man van de wereld. Op defensiegebied lijkt deze schrik logisch. Althans, voor de heersende politiek. Uitgezonderd een handjevol trouwe bondgenoten, heeft het gros van de Europese NAVO-leden zich jarenlang met een jantje-vanleiden afgemaakt van zijn afgesproken financiële verplichtingen jegens het Atlantisch Bondgenootschap. In Nederland wordt niet eens de helft van de overeengekomen twee procent van het Bruto Nationaal Product afgedragen aan de krijgsmacht. Jarenlang kwamen de wanbetalers hiermee weg omdat het Witte Huis weinig ophef maakte over dit gebrek aan solidariteit, maar onder Trump lijkt dit een ander verhaal. Hij zegt er genoeg van te hebben dat zijn land maar steeds de beurs moet trekken voor de veiligheid en bescherming van de Europese landen die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Daar is iets voor te zeggen. En bovenal schept het kansen voor de Nederlandse krijgsmacht. Want niet alleen de Amerikaanse belastingbetaler ondervindt de negatieve gevolgen van de uitgeholde defensiebudgetten in de ‘oude

Wellicht wordt straks in Ermelo, Den Helder en Leeuwarden ook de ‘lofTrumpet’ gestoken.

wereld’. Het zijn vooral de militairen die dag in dag uit worden geconfronteerd met een organisatie waarin schraalhans keukenmeester is. Juist ook in Nederland. Aan alles is tekort: personeel, materieel, visie en politieke ambitie. De douceurtjes die het kabinet Rutte 2 het laatste jaar in petto had voor de krijgsmacht, zijn volstrekt ontoereikend om de deplorabele staat van het kapot gesaneerde leger te verbeteren. Pappen en nathouden luidt het devies in Den Haag en er is weinig uitzicht op verbetering. Tenzij Trump zijn harde woorden jegens de NAVO-bondgenoten waarmaakt. Indien de lidstaten straks worden gehouden aan hun financiele beloftes, kan dat slechts goed uitpakken voor de dagelijkse gang van zaken op de kazernes en bases. Het zou immers een verdubbeling van

het huidige defensiebudget betekenen en wat kun je daar allemaal wel niet mee doen? De geschiedenis kent rare wendingen. Trump wordt vaak vergeleken met Ronald Reagan. Ook op zijn uitverkiezing werd in de jaren ‘80 meesmuilend gereageerd in Europa. De oerconservatieve Republikein ging uiteindelijk echter de boeken in als de president die, geholpen door de ‘Perestrojka’ van Sovjetpresident Gorbatsjov, zijn handtekening zette onder de meest ingrijpende ontwapeningsverdragen ooit. Wellicht wordt straks in Ermelo, Den Helder en Leeuwarden ook de ‘lof-Trumpet’ gestoken over een Amerikaanse president die zich na zijn aantreden ontpopte als verlosser in bange dagen. Flip Lodesteyn

12 - 2016 | Trivizier | 13


N I EU W S

FSC

‘Besluit is genomen’? Nog niet dus … Minister Hennis wil hoe dan ook doorgaan met het voornemen om het Financieel Service Centrum (FSC) van Eygelshoven naar Utrecht te verhuizen. Dat levert geen geld op en het is onbekend of er financieel nadeel is, maar het personeel wil duidelijkheid, aldus de minister begin november. Defensie lijkt een nieuwe methode te hebben gevonden om discutabele besluiten er door te drukken. Net als bij de verhuizing van het Haagse deel van de Defensie Materieel Organisatie naar Utrecht, komt die tactiek ook bij het Financieel Service Centrum naar boven. We nemen het besluit – ook al is dat tegen de zin van het personeel – want dat schept duidelijkheid en dat is goed voor het personeel. Zo kun je die tactiek kort samenvatten. Maar … De minister krijgt weerstand van de Tweede Kamer. Tijdens een overleg in de Tweede Kamer op 3 november verzet met name het CDA zich heftig tegen de verhuizing van het FSC naar de Utrechtse Kromhoutkazerne. Ook de PvdA is absoluut niet overtuigd van nut en noodzaak van het weghalen van zo’n 60 arbeidsplaatsen uit een gemeente in Zuid-Limburg met het hoogste werkloosheidspercentage van de toch al geplaagde regio. Volgens minister Hennis valt het wel mee met het verlies van de werkgelegenheid. Het gaat immers ‘maar’ om zo’n 35 burgerfuncties (voltijd). En bovendien loopt de daling van de werkgelegenheid die de overheid biedt in de regio ‘niet uit de pas’ met de daling elders …

En verder heeft de verhuizing een aantal veronderstelde voordelen waarvan nog moet blijken of die er inderdaad zijn. Maar hoe zit het met de nadelen, zo wil het CDA weten. Is er bijvoorbeeld gedacht aan kosten van omscholing? Of van wachtgelden voor personeel dat niet naar Utrecht mee kan? De minister moet het antwoord op die vragen schuldig blijven. Blijkbaar ligt er wel een ‘business case’ onder het voornemen, maar die is niet openbaar en ze wil die eigenlijk ook niet openbaar maken. Het debat in de Tweede Kamer krijgt een vervolg. Het CDA dient een motie in, samen met de PvdA. In die motie wijzen Raymond Knops en Sultan Günal-Gezer erop dat in 2006 bewust is gekozen voor Zuid-Limburg als vestigingsplaats voor het huidige FSC. Er zijn geen financiële voordelen te verwachten. De medezeggenschap is tegen de verhuizing. In strijd met eerdere beloftes heeft het Kabinet Rutte 2 in totaal zeker 375 arbeidsplaatsen weggehaald uit Zuid-Limburg. Daarom vragen beide parlementariërs om een grondige heroverweging van het besluit. Ook willen zij dat de minister intussen geen onomkeerbare besluiten neemt! Op 22 november steunt een meerderheid van de Tweede Kamer deze motie. De VVD steunt het voortbestaan van FSV in Eygelshoven niet en stemt tegen de motie. Of een grondige heroverweging een ander besluit oplevert? We wachten af. De VBM zou het onverstandig vinden om het besluit tot verhuizing te handhaven. 

12 - 2016 | Trivizier | 15


R EG I O B I J EEN KO M S T

VBM Regiobijeenkomst Den Helder Regiobijeenkomsten zijn laagdrempelige, openbare bijeenkomsten die de VBM desgewenst organiseert, waar ĂŠĂŠn of meerdere onderwerpen besproken en uitgediept kunnen worden.

16 | Trivizier | 12 - 2016


Woensdag 2 november was er een regiobijeenkomst in de Witte Raaf te Den Helder. Er stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Er werd uitgebreid gesproken over onder meer het arbeidsvoorwaardenoverleg, het nieuwe diensteindestelsel, het onderhoud aan de onderzeeboten en de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Vicevoorzitter Jacques van Hulsen van de VBM kreeg tijdens de Regiobijeenkomst de vraag, waarom het arbeidsvoorwaardenoverleg met Defensie eind september was stilgelegd. De communicatie hierover was immers niet echt helder: de bonden spraken over een ‘kink in de kabel’, maar concreet werd dit niet. “Wat erachter zat, is de forse premieverhoging van het ABP” verduidelijkt Van Hulsen. Wat de pensioenpremie op 1 januari precies gaat doen is nog onduidelijk, maar naar verwachting gaat deze fors omhoog. Het ABP-bestuur moest nog een besluit nemen, hoeveel omhoog. Inmiddels is duidelijk dat de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor burger medewerkers stijgt van 18,8% naar 21,1% en voor militairen van 18,5% naar 23,3%. (Het overleg is zoals u wellicht weet op 27 oktober hervat, en daarna weer stil komen te liggen. Zie voor de laatste stand van zaken www.vbm.info.) Bij aanwezige militairen blijken vragen te leven over het nieuwe diensteindestelsel. Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet bekend. Maar doordat het overleg een aantal weken heeft stilgelegen, wordt de streefdatum van 1 januari 2017 sowieso niet gehaald. Nu blijkt dat loopbaanbegeleiders van Defensie aan militairen die per 1 januari of later met FLO gaan, een keuze voorhouden: dat ze nu moeten kiezen of ze onder het oude of nieuwe diensteindestelsel willen vallen. Van Hulsen: “En dat is een lastige vraag. Want niemand kan je vertellen wat er precies gaat komen.” Een oplossing is de variant die Van Hulsen voor het gemak even de ‘ik blijf nog even langer’-variant noemt. Meer informatie daarover vindt u op pagina 10 van deze Trivizier. Ook is gesproken over de werklast bij het onderhoud aan de onderzeeboten. Dit onderwerp speelt al sinds 2012. Personeel krijgt voor dit zware werk de hoogste toelage bezwarende omstandigheden, maar die geldt voor maximaal 360 uren per jaar. En dat is niet afdoende. Eerder heeft de VBM voorgesteld om de zwaarte van de werkzaamheden in de functiewaardering te verrekenen. Het Hoofd Diensteenheid mag zich in elk geval niet verstop-

pen achter het feit dat hij niet bevoegd is, zegt Jef Stassen (VBM). “Dat hij niet bevoegd is, slaat helemaal nergens op. Want hij kan ergens anders zijn bevoegdheid halen.” Van Hulsen waarschuwt wel dat de norm voor maximaal 360 uur bij verzwarende omstandigheden, niet voor niets is vastgelegd op dat aantal uren. “Dat is omdat wij vinden, dat dat eigenlijk wel het maximum is. Dat willen we liever niet oprekken. Probeer de bezwarende omstandigheden zo veel mogelijk te elimineren. Wat niet te vermijden is, moet je proberen in die 360 uren te stoppen. Pas als dat niet kan, kunnen we het over verruimen van de 360 uur gaan praten.” Jef Stassen kon de aanwezige mariniers bijpraten over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. “Die verhuizing wordt weer vertraagd. Het grootste probleem is, dat het Commando Dienstencentra (CDC) gaat over het bouwen van kazernes, maar de hoofdgebruiker is het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). CZSK heeft bepaalde wensen, CDC zegt: ik heb zoveel geld, ik ga het zo bouwen. Bovendien wordt op verschillende niveaus van medezeggenschap gesproken over hoe dat pand eruit moet zien, en zijn een paar conflicten ontstaan.” De VBM maakt zich zorgen om dit proces. Er zijn drie medezeggenschapscommissies (MC’s) mee bezig. Stassen: “Zorg nou, dat duidelijk is welke MC spreekt over welk onderwerp.” En dan is er nog een defensienota, waarin staat waar de komende 20 jaar defensiegebouwen aan moeten voldoen. Stassen: “Het kan toch niet zo zijn dat de nieuwe marinierskazerne, die pas in 2021 wordt gebouwd, niet aan deze normen voldoet?” Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanwezigheid van eenpersoonskamers. Volgens de projectleider is hier bij de kazerne in Vlissingen ‘geen geld voor’. Stassen: “Mijn persoonlijke mening is: accepteer dat niet, ga ervoor liggen. Anders wordt er een kazerne gebouwd die bij oplevering al weer verouderd is!” De mariniers vragen ook aandacht voor het onderhoud van de VBH-kazerne in Doorn en met name de Joost Dourleinkazerne op Texel. “Leuk dat de verhuizing wordt uitgesteld, maar Texel stort bijna in, er wordt niet meer geïnvesteerd.”

Moet er in uw regio een Regiobijeenkomst worden georganiseerd? Neem dan contact op met cbb@mijnvbm.nl

12 - 2016 | Trivizier | 17


en

ef

rD

vo o

Op

we g

na

ar

s ie ?

15 mi ljar d

B EG ROT I N G 2017

Je zag het in 2014* al aankomen. Maar blijkbaar zijn nu de politieke partijen ‘om’. Er zou zelfs in de komende kabinetsperiode zomaar een coalitie kunnen komen die het defensiebudget nog meer gaat opplussen dan het huidige kabinet deed. Maar helaas heeft het opplussen van dit kabinet (Rutte 2) nog geen echte zoden aan de dijk gezet. Defensie moet het in ieder geval nog altijd met 100 miljoen minder doen dan bij de start van Rutte 2. En het gat van 350 miljoen wat Defensie sowieso tekort kwam (door organisatorische ‘over-stretch’) is nog altijd niet aangevuld. Nederland zou internationaal trouwens een modderfiguur slaan als het zou doorgaan op de ingeslagen weg. GrootBrittannië en Frankrijk hebben al eerder de budgetten flink opgekrikt. Ook Duitsland blijft niet achter. Minister Hennis heeft al eerder gezegd (bijvoorbeeld in maart van dit jaar) dat er ministens 2 miljard bij moet. Ze heeft bij de begrotingsbehandeling medio november in de Tweede Kamer ook duidelijk uitgelegd waarom. Wellicht omdat er voorafgaand aan de begrotingsbehandeling vraagtekens waren bij haar ‘visie’(die ze volgens het regeerakkoord Rutte 2 zou moeten aanbieden) schetste zij het volgende beeld: De vervanging wapensystemen (slagkracht) vereist meer geld dan waarover Defensie nu beschikt. Het uitblijven van een langdurige investeringsimpuls is ongewenst. Veel systemen zijn dringend aan vervanging toe. Nederland moet zelf kunnen voorzien in gevechtsondersteuning. ‘Even lenen is niet meer mogelijk’. De minister wijst erop dat de jarenlange technologische voorsprong van de westerse krijgsmachten niet meer vanzelfsprekend is en op sommige gebieden is veranderd in een achterstand. De krijgsmacht moet in het zogeheten ‘cyberdomein’ (spionage via internet) gaan optreden (het is ‘een integraal

onderdeel’ ervan). De krijgsmacht moet in staat zijn om dreigingen van buiten en van binnen (terrorisme) het hoofd te bieden. De grotere complexiteit van dreigingen en risico’s betekent dat de krijgsmacht ‘wendbaarder’ moet worden. Dit komt tot uiting in het ‘Total Force concept’. Een brief daarover naar de Kamer volgt. Ze laat er vervolgens geen misverstand over bestaan wat dat gaat kosten. Nederland moet meer in de pas gaan lopen met andere Navo-landen. “We schieten nu tekort.” Een budget ter grootte van de Navo-norm (2% van het BNP = ca. 15 miljard euro) is gewenst. Voor de instandhouding van huidige krijgsmacht is 1 miljard (p.j.) extra “wellicht genoeg”. Opvallend is een van haar reacties op de vraag waarom zij er dan nu niet voor zorgt dat het defensiebudget met grotere bedragen wordt geplust. Daarbij verwijst ze naar de “puinhoop die ze onder handen heeft genomen”. Waarvan acte.

Waar was 50PLUS? Alleen SP, GL, 50PLUS en DENK willen een lager budget voor Defensie. De overige partijen zijn voorstanders van niet meer bezuinigen tot veel geld toevoegen. Zo bleek op 16 en 17 november in de Tweede Kamer. Grote afwezige in het debat over de begroting van 2017 is de partij 50PLUS. Waarschijnlijk was men daar te druk met het disciplineren van de kandidaat-Kamerleden.

*Lees het bericht uit 2014 18 | Trivizier | 12 - 2016

op www.vbm.info onder het tabblad nieuws. Ga hier naar pagina 10 of verder. (http://bit.ly/2frcU5J)


AO W

Politiek maakt geen einde aan AOW-gat Fred Teeven leek vooraf nog wel zin te hebben om de zaak zwaar aan te zetten. Hij liet uit eigen beweging de Telegraaf weten dat volgens hem de regering de militairen in de kou liet staan. Het voorlopige resultaat: minister Hennis van Defensie krijgt er waarschijnlijk 8 miljoen euro bij om de compensatieregeling te verbeteren. Of die 8 miljoen er bij komen, moet op 8 december duidelijk worden als de Tweede Kamer gaat stemmen over het zogeheten ‘amendement Harbers/Nijboer’. Mark Harbers is van de VVD en Henk Nijboer van de PvdA. Daarmee lijkt het amendement verzekerd van een meerderheid in de Tweede Kamer. Wat Fred Teeven (VVD) betreft zal Defensie dat geld alleen gebruiken voor een betere compensatie voor militairen, zo verklaarde hij op 16 november uitdrukkelijk in de Tweede Kamer. Via een amendement kan de Tweede Kamer een wijziging aanbrengen in de begroting van een departement. In dit geval gaat het om het verschuiven van geld naar Defensie dat niet gebruikt wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Defensie moet die 8 miljoen gebruiken om de zogeheten RVU-heffing – de boete vanwege het leeftijdsontslag – mee te betalen. Er komt daardoor 8 miljoen euro vrij voor Defensie en minister Hennis kan dat gebruiken om de compensatieregeling op te plussen. Dat houdt in dat militairen en burgers met een AOW-gat elke maand een uitkering kunnen ontvangen die netto gelijk is aan het voor hen geldende AOW-bedrag. Volgens Defensie kost het verbeteren van de compensatieregeling ruim 7 miljoen euro (30 in plaats van 23 miljoen per jaar tot 2035). De VBM blijft vasthouden aan het oorspronkelijke standpunt: Defensie doet aan leeftijdsdiscriminatie en moet daaraan een eind maken door de uitkeringen door te laten lopen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Die oplossing kost Defensie 100 miljoen per jaar. Dat kun je financieren door de RVU-heffing (de boete) af te schaffen. De VBM gaat dan ook door met de rechtszaken.

ter Asscher en staatssecretaris Wiebes de Tweede Kamer vertellen dat ook Defensie gewoon de wet moet toepassen. Dat er twee tegenstrijdige wetten zijn (de Uitkeringswet Gewezen Militairen en de Wet op de Loonbelasting met daarin een uitvoeringsbepaling die werkgevers een boete oplegt als er te veel mensen boven de 55 worden ontslagen), daar hebben de bewindslieden geen boodschap aan. Kortom: de strafkorting van 157 miljoen per jaar op het defensiebudget blijft bestaan en Defensie moet het AOW-gat zelf maar oplossen. In de Tweede Kamer kondigt op 19 november VVD-lid Teeven een amendement aan dat 8 miljoen (per jaar) toevoegt aan de begroting van Defensie. Een aantal partijen dient die dag moties in, maar die (b)lijken kansloos. Op 8 december heeft de Tweede Kamer gestemd over het amendement Harbers/Nijboer en de motie Knops/Van Dijk. Die motie vraagt de regering om het verlengen van de uitkeringen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd te betalen uit de Rijksbegroting (en niet uit de Defensiebegroting).

DE REGERING LAAT DE MILITAIREN IN DE KOU STAAN

Korte achtergrond: Na een hoorzitting in oktober – ja, ze hebben u gehoord, maar daar iets mee doen is blijkbaar een stap te ver – komen minis-

12 - 2016 | Trivizier | 19


M C- DAG

Harde waarschuwin

e

i te Ru

R u u d D irkz

ol

w

snel bij ontwikkelin

r

Dirk de Ruiter sprak namens het UBOF uitgebreid over regelgeving omtrent functiebeschrijvingen en met name het actualiseren daarvan en de rol van medezeggenschap hierin. De Ruiter: “Als u behoefte hebt, zijn wij in staat speciaal voor MC-leden een workshop te houden. Wij krijgen nu wel eens een MC-lid op een workshop, maar nog niet structureel.” (Volgend jaar heet het UBOF trouwens Dienstencentrum Organisatie en Formatie.) De Ruiter ging in op diverse vragen uit de zaal, onder ander over functies die niet de waardering krijgen die ze volgens betrokkenen zouden moeten hebben. En als je een functie opwaardeert die binnen andere defensieonderdelen ook voorkomt, heeft dat dan effect op het hele ‘functiegebouw’ van Defensie? Die vraag beantwoordt De Ruiter bevestigend, mits er echt sprake is van identieke functies.

D irk

d

Betrek bo medezegg

ag

er

Neem dan contact op met het UBOF (Uitvoeringsbedrijf Organisatie en Formatie). Die uitnodiging deed Dirk de Ruiter namens het UBOF tijdens de VBM Medezeggenschapsdag op 16 november. Nog een boodschap die luid en duidelijk gebracht werd: Wacht bij het invoeren van een Functiegebouw Defensie niet te lang met het betrekken van medezeggenschap en de bonden! Dirkzwager meldt daarnaast ook, in samenhang met de ontwikkeling van het Functiegebouw Defensie, dat Defensie als werkgever ook op zoek gaat naar meer flexibiliteit van het p-bestand. “Van volledig gevuld naar grotendeels gevuld met een flexibele pool.” Hoe dit vormgegeven gaat worden, is volTon de gens de kolonel nog niet bekend. LTZ K K

Maar wat is dan de huidige stand van zaken van de ontwikkeling van het Functiegebouw Defensie? Daarover kon KLTZ Ton de Kleijn meer vertellen. De Kleijn: “Toen wij op een bepaald moment de thermometer erin staken, waren er bij

ij n

20 | Trivizier | 12 - 2016

kennis van regelgeving in het O-gebied?

le

Kolonel Ruud Dirkzwager (Hoofddirectie Personeel) gaf een inleiding over het Functiegebouw Defensie. Dat wordt ontwikkeld naar model van het Functiegebouw Rijk, dat iedereen op internet kan bekijken*. Het Functiegebouw Defensie is sinds enkele jaren in ontwikkeling. “We zijn nog aan het bouwen” zegt Dirkzwager. “Het moet ook worden besproken met de bonden, want het functiegebouw kán het personeelsbeleid raken.” Dirkzwager erkent dat met de bonden overeenstemming moet worden bereikt. “Maar er is nu geen voorgenomen maatregel. Als het concreet is, gaan we de personele aspecten bespreken met de bonden en is overeenstemming nodig. Tot die tijd zijn wij aan het ontwikkelen, er is nog geen steen gelegd voor het Functiegebouw Defensie.”

Wil je als medezeggenschapscommissie meer

K


ng vanuit sector Rijk:

onden & genschap

ng Functiegebouw! li n

functies. Bij de KMar zijn met behulp van klankbordgroepen inmiddels 6 functiegroepen geïdentificeerd. Bij CZSK zijn ze op dit moment met behulp van klankbordgroepen aan dit O l av W proces begonnen. el Binnen de sector Rijk is het hele traject van de totstandkoming van het Functiegebouw inmiddels afgerond. Olav Welling, directeur ambtenaar & organisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, was in zijn vorige functie als directeur P & O op hetzelfde ministerie (gedurende 6 jaar) betrokken bij dit traject. “Een van de dingen die Defensie van ons kan leren is: ga niet te laat met de bonden praten. Die fout hebben wij gemaakt. Als het overleg is opgeschort, dan praat men ook niet meer over dit soort onderwerpen en dan ga je als werkgever te ver in de voorbereiding. Dan heb je later heel veel tijd nodig om weerstand weer weg te nemen. Daarom vind ik het een heel goed initiatief van de VBM om dit onderwerp hier te bespreken.” Ook bij analyses van het personeelsbestand is het Functiegebouw te gebruiken: waar liggen tekorten, waar liggen kansrijke mogelijkheden om over te stappen naar andere onderdelen binnen het Rijk. Dit heeft binnen het Rijk geleid tot een aantal verrassende overstappen, vertelt Welling. De Pe t e r ervaring is dat invoering ervan de mobiliteit van W het personeel ten goede komt. Het is van belang dat het personeel de ‘taal’ van het Functiegebouw leert. Aan de hand van de ’roos’* kan een en ander inzichtelijk worden gemaakt. Ook Peter Wulms heeft het traject binnen de Rijksoverheid van dichtbij meegemaakt. Wulms is naast

g

ul

12 - 2016 | Trivizier | 21

ms

Defensie 30.000 functiebeschrijvingen op 60.000 functies.” Dan is het moeilijk voor een medewerker om loopbaanstappen te overzien. Bovendien is de vacaturebank lastig in gebruik, erkent de KLTZ, en biedt deze weinig inzicht in loopbaanstappen die je zou kunnen maken. Het Functiegebouw Defensie moet daarin verbetering brengen (voor zowel burger- als militair personeel). Defensie wil met dit instrument de medewerker meer het stuur in eigen hand geven zodat deze vorm kan geven aan zijn eigen ontwikkeling. Niet alle Defensieonderdelen zijn even ver met het bouwen aan het Functiegebouw. Men moet kernprofielen per functiegroep vinden, die gebaseerd worden op de bestaande


M C- DAG

medewerker van de VBM, tevens onderhandelaar bij de sector Rijk. “Wat we vooral hebben geleerd van het traject: zorg dat je iedereen die erover gaat, er op tijd bij betrekt! Je kunt wel zeggen: er ligt nog geen voorgenomen maatregel, er hoeft nog niet over overlegd te worden, maar als je te lang wacht met bespreken geeft dat alleen maar ellende. Een tweede punt is eveneens van groot belang: Defensie kent een centrale medezeggenschap. Zorg dat je duidelijk hebt, waarover de medezeggenschap praat en waarover de bonden gaan, en hoe je dat traject ingaat. Verdeel de onderwerpen over de overlegtafels. Een derde waarschuwing: als je over het functiegebouw gaat spreken, praat je voor je weet ook over het loongebouw, bezoldiging, reorganisaties. Allemaal onderwerpen die in meer of mindere mate samenhangen met het functiegebouw. Die zaken moet je niet uit het oog verliezen. Bij de invoering ga je tegen heel veel discussies aanlopen.” Vervolgens zijn vragen vanuit de zaal voorgelegd aan een speciaal hiervoor samengesteld panel. Hierin hebben, naast de genoemde sprekers, onder andere ook de directeur van Logius (IT beheer Nederlandse overheid) Bob Papenhuijzen en de voorzitter van de ondernemingsraad van het Rijksvastgoedbedrijf Dirk Degryse plaats genomen. Vanuit het panel worden onder andere de volgende tips meegegeven:t • Z o rg d a t je a ls t e h medezegge oor v n sc h a p g o o de betrokken w • He b l van de me i j ordt en z realiseer je g e vo e ij of h d at het , r n e niet slechts ee werk kunne h c i n z teche d nische operat moet n in e n ie is n e herk enaam functi • Het is van bel ang een goe de dia loo g te voeren met partije n en goe d na te den ken ove r de implementatie

• Het is verstandig dat bonden en medezeggenschap samen optrekken, want de scheidslijn tussen overlegdomein is niet altijd even duidelijk.

nc ti e• Bi j he t Fu het gebo uw Ri jk is de en ge sp re k tu ss eed m lijnmanager en t oo gr w er ke r va n t ur be belang. Daar ge or vo s het. Zorg du iteit voldoende kwal den en van leidinggev 22 | Trivizier | 12 - 2016

De dagvoorzitter John van Balen en de organisatoren Jef Stassen en Louis Schipper.

Kolonel Dirkzwager bezweert dat Defensie het Functiegebouw niet als een konijn uit een hoge hoed zal toveren. De kolonel vindt het een goed initiatief om te praten over functiegebouw en doet meteen een oproep om een datum te prikken voor formeel of technisch overleg. “Er komt heel wat bij kijken en we hebben elkaar retehard nodig. We moeten goede afspraken maken en ik hoop dat dit de opmaat is.” Is het Functiegebouw Defensie niet gewoon bedoeld als bezuinigingsmaatregel? Wanneer wordt het geïmplementeerd? Waarom schiet het niet op? Tijdens de Medezeggenschapsdag is een groot aantal vragen gesteld en op papier ingeleverd. Het aantal vragen was te groot om tijdens de Medezeggenschapsdag te kunnen beantwoorden. Deze zullen in een apart katern van de eerstvolgende Trivizier worden gepubliceerd.  * Het Functiegebouw Rijk en bijbehorende ‘Roos’ vindt u op www.functiegebouwrijksoverheid.nl

VERKIEZINGSDATA MEDEZEGGENSCHAP CZSK: Marinierskazerne Savaneta Aruba (tussentijds; 3 zetels) 13 december 2016

CLSK: Koninklijke Militaire School Luchtmacht 16 december 2016

Zr. Ms. Van Speijk 13 december 2016

CDC: Defensie Tandheelkundige Dienst 8 tot 15 december 2016

Koninklijke Marine Technische Opleidingen (tussentijds) 19 januari 2017

MC MGLC te Heerenveen 27 januari 2017


M EM O

V.l.n.r. Bastiaan van Es en Robert Ghielen (deelnemers), Monique Egbers en André Odenkirchen. (Foto: Natascha Duncker)

3E WALK4VETERANS LEVERT 5000 EURO OP Op 23 september jl. heeft Walk4Veterans-coördinator André Odenkirchen op symbolische wijze de opbrengst van de sponsorloop ter grootte van 5000 euro aan Monique Egbers van de Stichting Hulphond Nederland overhandigd. Dat gebeurde bij het Rijdend UNIFIL Museum ‘De Dorstige Types’ in Gorinchem.

AGENDA BRONBEEK De tabakscultuur op de oostkust van Sumatra – lezing, 18 december 2016, 14:00 uur Louis Bracco Gartner werpt licht op de stormachtige ontwikkeling van de tabaksteelt op de oostkust van Sumatra. Het Nederlandse kina- en kininemonopolie – lezing, zondag 5 februari 2017, 14.00 uur Dr. Arjo Roersch van der Hoogte zal duidelijk maken hoe een hoogwaardige kinacultuur in Nederlands-Indië de basis vormde voor een kina- en kininemonopolie in de periode Het proefschrift van dr. Arjo Roersch van 1920-‘40. der Hoogte. Deze lezingen worden georganiseerd in samenwerking met de Volksuniversiteit Arnhem. De toegangsprijs (incl. museumentree) bedraagt € 15 per lezing. Inschrijving is noodzakelijk via www.volksuniversiteitarnhem.nl.

REUNIËS DE reüniecommissie ex-schrijvers/logistieke dienst administratie der KM zal op woensdag  april  haar -jaarlijkse reünie houden. De reünie is toegankelijk voor actief dienenden en postactieven uit de doelgroep en tevens zijn echtgenotes, partners en introducés van harte welkom . Locatie: KPL van Oudheusdenkazerne, Noodweg  te Hilversum (voormalig MOKH). Aanvang . uur. Aanmelden kan bij voorkeur via http://www.schrijvers-lda.nl, dan wel schriftelijk bij W. Kram, Commandeursplein ,  NE Den Helder, e-mail w.kram@quicknet.nl . o.v.v. naam, adres, woonplaats, actief dienend c.q. postactief en/of veteraan. Tevens vermelden uw kenteken, indien u per auto komt. De toegangsprijs bedraagt € , p.p. (inbegrepen ontvangst met thee/koffie en gebak, borrelgarnituur en een aangeklede rijsthap). Dit bedrag dient vooraf te worden voldaan op rekeningnummer NLRBRB t.n.v. ex-schrijvers/LDA-personeel der KM te Den Helder. Sluitingsdatum:  maart .

BETAALDATA DEFENSIE EN ABP Defensie betaalt de salarissen op donderdag 22 december 2016 en dinsdag 24 januari 2017. Uiterlijk de volgende werkdag wordt het salaris op uw rekening bijgeschreven. ABP stort de uitkeringen op 22 december 2016 en maandag 23 januari 2017.

12 - 2016 | Trivizier | 23


G E ACH T E R ED

CTIE

Postbus 93037 2509 AA Den Haag, email: redactie@mijnvbm.nl

REÜNIE HR.MS. FRIESLAND In mijn beleving en de herbelevingen welke mij duidelijk voor ogen staat, is dat ik niet door de inhoud van een koffiepercolator mijn verwondingen opliep doch door een vuurstraal komende vanuit de longroom. Daar ik vanuit de gamelle via de whalegang mij naar de longroom begaf om de snert te serveren op het moment van. Waardoor ik de verwonding, brandwonden en inslagen op mijn borstkas opliep en waardoor er zich op een bepaald moment losse huiddelen bevonden op mijn borstkas. Mocht ik zoals gemeld onder de douche zijn geplaatst dan zou ik geheel nat zijn geweest doch dat was ik niet, wat misschien littekens zou hebben kunnen nagelaten. Welke ik in het geheel niet heb en wat mij tot op heden verwondert. Ik liep verdwaasd door de impact (vermoedelijke shock) en de pijn als eerste reactie naar de ziekenboeg die op dat moment niet toegankelijk was. Hier werd ik opgevangen en op een bank in het onderofficiersverblijf gelegd en werden mijn brandwonden (naar later bleek) afgedekt met speciaal brandwondengaas en werd mij drinken aangeboden wat ik diende te nuttigen, onder andere jenever wat mijn gevoelens verdoofde. Hierna werd ik na aankomst in Kristiansand afgevoerd naar het ziekenhuis waar ik werd behandeld en verder verbonden samen met de mij toen onbekende andere slachtoffers. Hier werd mij later de keus gesteld te blijven en te herstellen en later op een andere wijze terug naar Nederland of mee terug varen met schip en bemanning. Ik koos voor de laatste optie en voer mee terug en werd verzorgd in de ziekenboeg waarna ik na aankomst in Den Helder werd overgebracht naar de Centrale Ziekenboeg om daar enige dagen later te worden opgehaald door mijn toenmalige schoonva-

24 | Trivizier | 12 - 2016

der en verloofde. Bij hen thuis herstelde ik verder en na enige weken kon ik weer terugkeren aan boord nadat ik in het Marine Hospitaal Overveen na onderzoek weer arbeidsgeschikt was verklaard. Ik ben me ervan bewust dat hetgeen ik hier boven verklaar, tegenstrijdig is aan hetgeen in de documenten van destijds (proces-verbaal) is en werd vermeld en met daarbij tevens de hoop dat ik hiermede, voor mijzelf, dit wederom een plekje kan geven en dit eindelijk achter mij kan laten. Schiedam, René Burger, HOFM b.d.

JEUKWOORDEN Ik vond de bijdrage ‘Jeukwoorden’ van de heer Dorrestijn leuk. Het artikel lijkt mij enigszins vergelijkbaar met het aardige ‘English for All Hands’, vanaf  april  gepubliceerd in ‘Marinenieuws’ en later in Alle Hens. Nederlands, bijvoorbeeld, de sneeuw ligt  meter hoog; Engels ‘ feet deep’. Den Helder, Henk Visser OPPSNRT b.d.

AOW-GAT Ik hoop wel dat er ook gekeken wordt of alles goed geregeld is voor de nabestaanden van de ex-militairen. Ik kreeg afgelopen week bericht van het ABP, na mijn e vervalt de aanvulling ANW en mag ik leven van   per maand, nog niet genoeg voor mijn vaste lasten. A. Nota-Kruize Reactie redactie: De Anw-compensatie (Anw = Algemene Nabestaandenwet) voor partners van overleden militairen verviel op het moment dat de partner 65 jaar werd. Indien er geen eigen inkomsten zouden zijn uit andere bron, zouden zij een AOWgat hebben. Eind 2014 hebben de bonden en werkgevers daarom de afspraak gemaakt

om in 2015 de Anw-compensatie door te betalen totdat de partner (in veel gevallen de weduwe) van de overleden deelnemer en pensioengerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Deze afspraak is voor 2016 verlengd en onlangs (eind november) voor 2017. Als het goed is, hebben alle rechthebbenden daarvan bericht gehad. Partners met recht op nabestaandenp e n s i o e n v a n ove r l e d e n A B Pdeelnemers en pensioengerechtigden krijgen dus Anw-compensatie zo lang zij nog niet AOW-gerechtigd zijn. Die compensatie voor de Anw-uitkering vervalt op het moment dat de partner AOW gaat ontvangen. Uitzondering: indien de partner jonger is dan 40 jaar op het moment dat de deelnemer of pensioengerechtigde overlijdt, bestaat er recht op 12 maanden Anw-compensatie. De Anw zelf biedt slechts een zeer beperkte groep nabestaanden recht op een uitkering.


ARBO

Chroom-6 en ziekte:

RIVM maakt extra zoekslag Dat je ziek kunt worden van stof waarin chroom-6 verbindingen aanwezig zijn, is bekend. Defensie heeft een lijst met ziektes die je kunt oplopen als je die stof binnen krijgt of hebt gekregen. Chroom-6 verbindingen zitten met name in (grond-)verf op luchtvaartuigen, maar ook op schepen, onderwatersystemen, voertuigen, gamellen … Iedereen die onvoldoende beschermd of onbeschermd verf heeft gespoten of verflagen heeft geschuurd, geslepen, gefreesd, geboord … kan dus chroom-6 hebben ingeademd. En kan dus daardoor een ziekte hebben opgelopen. In een enkel geval kun je ook ziek worden van chroom-6 door stof dat op je huid komt en daar lang blijft zitten omdat je zweet. Maar welke ziektes kun je van die stof krijgen? Toen de bonden begin 2015 met Defensie afspraken hebben gemaakt over een voorlopige tegemoetkoming voor defensiemedewerkers (de chroom-6 coulanceregeling), zijn de volgende ziektes aangewezen:

• longkanker en/of neuskanker (categorie 1); • een aantal huidziektes en –allergieën (categorie 2); • maagkanker en nieraandoeningen, of chronische longziektes (categorie 3); • sommige immunologische aandoeningen (zoals auto-immuunziektes) (categorie 4). Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat de komende tijd bekijken of dit rijtje echt uitputtend is. Zijn er mogelijk nog meer ziektes die in verband worden gebracht met chroom-6 of niet? Met deze zoekslag hoopt het RIVM meer duidelijkheid te krijgen over de vraag wat het gevaar is van chroom-6 (chroom houdende verbindingen).

Het RIVM stelt daarbij dat de zoekslag niets zegt over het risico dat (voormalige) defensiemedewerkers hebben gelopen. Hoe groot of klein dat risico is, wordt bepaald door de manier waarop je met de stof hebt gewerkt. Wie verf met chroom houdende (chemische) verbindingen spuit zonder voldoende afzuiging ter plekken en zonder persoonlijke beschermingsmiddelen, loopt een groter risico dan iemand die wel maatregelen heeft genomen. In de wetenschap wordt er verschil gemaakt tussen ‘gevaar’ en ‘risico’. Chroom houdende verbindingen zijn gevaarlijk, maar je loopt niet per definitie risico dat je er ziek van wordt als je er mee werkt. Anders gezegd: de stof is gevaarlijk, maar het risico is afhankelijk van de vraag of je de stof binnen krijgt. Naar verwachting is het RIVM begin volgend jaar (2017) klaar met de zoekslag. Leidt dit (deel-)onderzoek naar een uitbreiding van de lijst die nu wordt gebruikt voor de coulanceregeling? Dat weten we nog niet. Kun je op basis van een uitgebreidere lijst succesvol een claim indienen? Nee. Daarvoor moet er eerst nog meer onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld naar de blootstelling aan chroom-6 op de werkplek(ken) binnen Defensie. De resultaten van dat onderzoek zijn naar verwachting in de zomer van 2017 bekend.

CIJFERS COULANCEREGELING

De minister schrijft op 21 oktober aan de Tweede Kamer dat 2556 (peildatum: 4 oktober 2016) (oud-)medewerkers zich hebben laten registreren bij het meldpunt van het CAOP. Op 3 oktober 2016 hebben 694 (oud-)medewerkers een beroep gedaan op de coulanceregeling.244 aanvragen zijn toegekend en uitgekeerd. Er zijn nog 8 aanvragen in behandeling. Er zijn 442 aanvragen afgewezen. De minister meldt niet hoe veel bezwaarprocedures in behandeling zijn.

12 - 2016 | Trivizier | 25


6 4 -J A R I G EN DAG

Grote belangstelling

voor VBM 64+jarigendag

Meer dan 150 VBM-leden waren aanwezig om te luisteren naar belangwekkende informatie.

Helaas moest dit jaar een groot deel van de belangstellenden afzien van een bezoek aan de 64+jarigendag, die de VBM organiseert voor leden die (vlak) voor hun AOW-gerechtigde leeftijd staan. Op 15 november was het zo’n chaos in het Randstedelijk verkeer dat een aantal genodigden er voor koos om dan maar niet naar de Rotterdamse Van Ghentkazerne af te reizen. Niettemin waren er altijd nog zo’n 150 VBM-leden aanwezig om te luisteren naar belangwekkende informatie. Alle vijf sprekers hadden waardevolle tips en adviezen. VBM-voorzitter Jean Debie opende met een gloedvol betoog over de stand van zaken bij de strijd van de bond tegen het AOW-gat. Omdat de standpunten van de bonden en de minister van Defensie ver uiteen liggen, is er een groot pro-

26 | Trivizier | 12 - 2016

bleem. De minister kan niets anders dan ‘armoe verdelen’ en de bonden willen dat er een eind komt aan de onwettige leeftijdsdiscriminatie die nu duizenden burgers en militairen bij Defensie treft. Het is zaak de druk op de ketel te houden (onder meer via de rechter) en de schade voor de arbeidsvoorwaarden van al het defensiepersoneel te herstellen. Dat houdt voor de militairen met leeftijdsontslag (en een UGMuitkering) en voor de burgers met een wachtgelduitkering tot aan hun pensioenleeftijd in: de uitkering moet doorlopen tot men de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Vervolgens was het woord aan mr. Guido van der Brug van BolscherBrugDeijl notarissen. Hij gaf een uitgebreide lezing over erven en nalaten, inclusief de noodzaak van een testament, de wenselijkheid van een codicil en van een zogeheten levenstestament. Ook ging hij in op de mogelijkheid om via schenkingen de eigen zorgbijdrage te temperen. Johan Liekens gaf een presentatie over het sociaal fonds MSF dat in 2018 100 jaar zal bestaan. Het MSF ondersteunt leden van de VBM in financiële zin. Onder meer met tegemoetkomingen in de kosten van gezinsverzorging en bij reiskosten naar ziekenhuizen en instellingen. Maar ook met renteloze leningen bij schulden (als deze niet hoger zijn dan 7.500 euro in totaal). Na een heerlijke Paresto-lunch (uiteraard een nasi-maaltijd) heeft Jan Mulder de aanwezigen meegenomen in een minder prettig onderwerp dat tegelijkertijd een zeer gewaardeerde service is van de VBM. Leden van de VBM hebben recht op nazorg. In een apart kader leest u meer over enkele aspecten van deze dienstverlening door vrijwilligers van de bond. Hans van Rooijen heeft vervolgens met de aanwezigen in


een vlotte presentatie enkele behartigenswaardige weetjes gedeeld over een andere zeer gewaardeerde service van de VBM: de belastingservice. Leden met vragen over de belastingservice kunnen altijd terecht bij Luminita Ligtenberg, tel. 070 3155111 of e-mail: l.ligtenberg@mijnvbm.nl. Tot slot heeft Claudia Herbeck van het ABP voor de aanwezigen haarfijn een heldere route uitgestippeld door het doolhof van de pensioenregelingen. Herbeck heeft bijvoorbeeld uitgelegd wat de ‘pensioenrekenleeftijd’ is. Het ABP moet voor het berekenen van het maximaal te bereiken pensioen uitgaan van de leeftijd van 67 jaar als ingangsdatum van een individueel – dus uw – pensioen. Omdat militairen nog altijd verplicht op 65-jarige leeftijd een ABP-pensioen gaan ontvangen, bouwen zij te weinig pensioen op (anders gezegd: ze bouwen twee jaar geen pensioen op, terwijl het ABP wel moet doen alsof ze pensioen opbouwen). Het ABP hanteert de pensioenrekenleeftijd pas vanaf 2015, dus vooralsnog is de schade beperkt. “Dus we krijgen minder pensioen’, zo concludeerde één van de aanwezigen. Herbeck: “Duidelijker had ik het niet kunnen zeggen.” De 64+jarigendag van de VBM zal in 2017 op 7 november worden gehouden. De VBM is nog op zoek naar een passende naam voor dit evenement dat elk jaar weer veel belangstelling heeft van alle leden die vlak voor hun AOW staan. Omdat de AOW-leeftijd opschuift, zal ook de naam wellicht nog een keer moeten veranderen. Vooralsnog blijft het de 64+jarigendag. Suggesties? Organisator René Landsweers houdt zich aanbevolen.

VBM-voorzitter Jean Debie opende met een gloedvol betoog over de stand van zaken bij de strijd van de bond tegen het AOW-gat.

Na een heerlijke Paresto-lunch (uiteraard een nasi-maaltijd) kwam de zeer gewaardeerde service nazorg aan de orde. Mr. Guido van der Brug van BolscherBrugDeijl notarissen gaf een uitgebreide lezing over erven en nalaten.

Jan Mulder (in het midden) in gesprek.

12 - 2016 | Trivizier | 27


6 4 -J A R I G EN DAG

Hans van Rooijen neemt de aanwezigen mee in een vlotte presentatie over de zeer gewaardeerde service van de VBM: de belastingservice.

SCHENKEN VERLAAGT DE BELASTING

Mr. Van der Brug laat weten dat veel mensen al bij leven geld schenken aan hun kinderen. Hierdoor vermijd je dat de erfgenamen erfbelasting moeten betalen. Met ingang van 2017 is het ook weer mogelijk om aan kinderen onder de 40 jaar een bedrag van maximaal 100.000 euro te schenken (nu nog: maximaal 50.000 euro) voor de aankoop, verbouwing of verbetering van een huis. Schenken kan ook gunstig zijn om de eventuele zorgbijdrage te verlagen. Die bijdrage kan oplopen tot ruim 2.300 euro per maand (p.p.).

LEVENSTESTAMENT

Een levenstestament treedt in werking als iemand zelf zijn zaken niet (meer) kan behartigen door bijvoorbeeld Alzheimer of een andere aandoening waardoor iemand niet meer wilsbekwaam is. Dat testament moet je laten opstellen door een notaris. In het testament kun je onder meer regelen wie beslissingen kan nemen bij medische handelingen, bij opname in een verzorgings- of verpleeghuis, wat er moet gebeuren met uw inkomen, de inboedel en het huis. Een levenstestament is in ieder geval van belang als echtparen samen een huis bezitten. De niet-wilsbekwame partner moet instemmen met een eventueel voorgenomen verkoop van de woning. Het is zaak dat vooraf goed te regelen, anders kan het huis niet worden verkocht.

28 | Trivizier | 12 - 2016

Claudia Herbeck van het ABP legt het uit.

VBM VOLTOOIT ALTIJD HET NAZORGTRAJECT

Jan Mulder verzekert dat de nazorg van de VBM pas stopt, als het hele traject voltooid is (inclusief de belastingaangifte over het jaar van overlijden). De nabestaande kan lid blijven, maar dit is niet noodzakelijk als het nazorgtraject nog niet volledig afgewikkeld is. “Het is niet zo dat de nazorgmedewerker een keer komt en daarna weer weg is en blijft�, aldus Jan Mulder.

LET OP BIJ MEERDERE INKOMSTENBRONNEN!

Wie met AOW gaat en daarnaast een ABP-pensioen ontvangt (en wellicht nog meer uitkeringen van pensioenfondsen) moet goed opletten. Wanneer alle instanties die u voorzien van inkomen de voorheffing toepassen (dus belasting inhouden op de uitkeringen), dan kunnen ze allemaal de heffingskorting(en) toepassen. In dat geval is de totale korting te hoog. Het is dus zaak om bij de uitkeringsinstanties aan te geven dat zij geen rekening moeten houden met de heffingskorting(en). Deze tip geeft Hans van Rooijen van de VBMbelastingservice. Ook wanneer je ervoor zorgt dat de heffingskortingen niet worden toegepast, loop je gevaar dat je te weinig belasting betaalt. In dat geval adviseert de VBM om te vragen om een voorlopige aanslag. Die kun je voldoen in maandelijkse termijnen, maar ook (met een korting) ineens.


P EN SI O EN EN

ABP-premie stijgt in 2017,

geen indexatie

Pensioenfonds ABP verhoogt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2017. De feitelijke premie stijgt van 18,8% (sinds april 2016) naar 21,1% in 2017. Het fonds kan de pensioenen niet laten meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling. De financiĂŤle positie daarvoor is niet toereikend. Bij ABP is een structureel hoger premieniveau nodig. In 2017 wordt een eerste stap gezet met een verhoging van 2,3%-punt. In de komende jaren volgen verdere stappen. De exacte hoogte van de premie stelt het ABP-bestuur jaarlijks vast aan het eind van het jaar. Pensioen is duurder geworden omdat de economische vooruitzichten een lagere rente en lager rendement laten zien. Daarnaast moet de financiĂŤle positie van ABP, met een dekkingsgraad onder het vereiste niveau, versterkt worden. Daarom zal de premie moeten stijgen om de pensioenregeling van ABP gezond en betaalbaar te houden.

Premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2017 De eerste stap op weg naar een structureel hoger premieniveau wordt gezet in 2017. De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt dan met 2,3%-punt naar 21,1%. Die stijging wordt veroorzaakt door een aantal factoren: de lagere verwachting van rente en rendement, de toegenomen levensverwachting en de ontwikkelingen in het deelnemersbestand. De pensioenpremie wordt door werkgever en werknemer betaald (70% resp. 30%). Voor een werknemer met een maandinkomen van 3500 euro bruto, die pensioen opbouwt bij ABP, betekent de verhoging van de premie in 2017 dat hij ongeveer 11 euro netto meer betaalt.

Geen indexatie ABP mag de pensioenen verhogen als de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% bedraagt. De beleidsdekkingsgraad lag op 31 oktober 2016 op 92%. Daarom kunnen de pensioenen in 2017 niet meegroeien met de prijsontwikkeling (inflatie). De prijsinflatie in 2016 bedroeg 0,19%. De totale maximaal gemiste indexatie, over de periode 20092016, komt uit op 11,9%. ABP schat in dat het fonds de komende vijf jaar niet of nauwelijks in staat zal zijn om het pensioen te verhogen.

Advies van Verantwoordingsorgaan Het Verantwoordingsorgaan van ABP heeft positief geadviseerd over het premie- en indexatiebesluit 2017. Reactie VBM: Een premieverhoging tast de koopkracht en een eventuele salarisverhoging van actief-dienenden aan. Daar staat tegenover dat het ABP-bestuur de premie moest verhogen om een verlaging van de pensioenen te vermijden. Een verlaging van de pensioenen raakt gepensioneerden direct in de portemonnee, maar tast ook de pensioenopbouw van actief-dienenden aan.

12 - 2016 | Trivizier | 29


19 4 6 -2016

jaar verenigingsperiodiek Trivizier bestaat in 2016 70 jaar. We hebben dit jaar teruggekeken vanaf 1946 tot nu, in stappen van 7 jaar. Deze keer zijn we in 2009.

2009 – Vriendschap Op de cover van de eerste editie

ruimte voor materieel-berichten

psychisch gewonden. Hun offers

van dat jaar prijkt pontificaal de

(bijvoorbeeld de introductie van

leiden tot een aangescherpt

zin: ‘Leen een vriend’. Een zin

de Mercedes 280 CDI Softtop).

en verder uitgewerkt

die doet terugdenken aan de

Er zijn ook werkplek-artikelen,

veteranenbeleid.

thematiek die in 1946 regelmatig

maar niet meer elke editie zoals

Iemand die zelf veteraan

in het blad besproken werd. Er

in 2002.

is, beseft donders goed

was de mensen van het eerste

In 2009 kan voorzitter Jean

hoe belangrijk het is om

uur veel aan gelegen om de

Debie de eerste spelden voor

elkaar te steunen. In de

onderlinge vriendschap van het

beloning van (50 jaar) trouw

ledenvergadering

marinepersoneel te bevorderen.

lidmaatschap uitreiken.

2008 heeft Mario van der

najaar

Men moest toch in staat zijn om

We lezen dat je je eigenlijk

Linden, aanvoerder van het

over de onderlinge (menings-)

helemaal niet ongerust hoeft te

team dat de ledenservice

verschillen heen te stappen?

maken over een (pensioenfonds)

op de werkvloer verzorgt,

De Trivizier wordt in 2009

dekkingsgraad van minder dan

een hartstochtelijk pleidooi

gemaakt door Peter Visser en

100%. Het wordt pas echt een

gehouden voor meer passie

Henri Lansink, de opmaak is

probleem als je onder de 60%

voor de bond. “Laat uw passie

in handen van José Jansen

duikt, aldus André ten Damme,

voeden door de historie van

en

Vaste

directeur Financiën van APG,

wat we geweest zijn”, zo tekent

medewerkers zijn Marcel van

de uitvoerder van het ABP-

Trivizier uit zijn mond op. “De

Ton

van

Elst.

Hemert en Flip Lodesteyn als

pensioen.

vakbond moet een vriend zijn.

columnisten, Louis Schipper

Er is dat jaar een speciale editie

Want vriendschap is meer waard

(Medezeggenschap) en Peter

met daarin de resultaten van

dan vriendelijkheid. “

Wulms (Arbo; Roberto van der

het arbeidsvoorwaardenoverleg

Ware woorden, passend bij de

Pol neemt die taak in 2009 over).

2009-2010.

historie van deze bond!

Nog altijd is ‘Juridische zaken’,

Er sneuvelen 2 Nederlandse

met daarin heldere en beknopte

militairen in Uruzgan, zo meldt

bijdragen van de juridische

Trivizier in de oktober-editie.

medewerkers van de bond, een

Kevin van de Rijdt (KCT-

vaste rubriek. Op de laatste

operator) en Mark Leijsen

bladzijde is een nieuwe rubriek

komen begin september om

verschenen: ‘Wat doet uw bond

het leven. In totaal zal de inzet

voor u?’

van Nederlandse militairen in

Wat valt inhoudelijk op? Er is

Afghanistan 23 levens kosten,

niet veel verschil met de inhoud

naast een veel groter aantal

van 2016. Er is in 2009 wel meer

fysiek en nog groter aantal

30 | Trivizier | 12 - 2016


AO W - G AT

VBM gaat in hoger beroep tegen uitspraken rechter De VBM gaat in hoger beroep tegen de uitspraken van de rechtbank in Den Haag (d.d. 6 oktober) over het AOW-gat voor militairen met een UGM-uitkering (leeftijdsontslag) of een uitkering op grond van de Militaire Wachtgeld Regeling. Er is hoger beroep aangetekend ondanks de voor betrokkenen gunstige uitspraak. De VBM is en blijft van mening dat de uitkeringen moeten doorlopen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Het is en blijft leeftijdsdiscriminatie om de uitkeringen voor die leeftijd te stoppen. Er moet een einde komen aan die onwettige praktijk. De VBM is daarnaast van mening dat de rechtbank een te beperkt kader heeft meegeven voor de nieuwe besluiten die de minister van Defensie moet nemen.

Overige zaken (militairen) In de andere honderden beroepszaken die aanhangig zijn bij de rechtbank Den Haag zal de rechtbank individueel een uitspraak moeten doen. Het is echter nog niet bekend wanneer dat zal zijn. Het kan zijn dat de rechtbank voorstelt om deze zaken ‘zonder zitting’ af te doen omdat hij zich voldoende acht voorgelicht op basis van de zitting van 25 augustus 2016. Het kan ook zijn dat de beroepszaken worden aangehouden totdat de hoogste bestuursrechter (Centrale Raad van Beroep) uitspraak heeft gedaan op het hoger beroep tegen de uitspraken van 6 oktober 2016. Zodra hierover meer bekend is, zal er een bericht op de website worden geplaatst. Als er ontwikkelingen zijn in individuele zaken, zal Hanneke Nummerdor-Buijs per e-mail contact opnemen.

Ook bezwaar tegen nieuw besluit Defensie (burgers) Naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (hoogste ambtenarenrechter) van 18 juli jl. stelt Defensie voor om de compensatie te verhogen naar het netto-AOW-bedrag (per maand). Ook doet Defensie een voorstel om het inkomensverlies te compenseren als gevolg van het naar voren halen van het pensioen. Deze voorstellen gelden alleen voor de 20 gevallen waar de Raad een uitspraak over

ER IS HOGER BEROEP AAN GETEKEND ONDANKS DE VOOR BETROKKENEN GUNSTIGE UITSPRAAK

heeft gedaan. De hieronder vallende 11 leden van de VBM zijn hiertegen (weer) in beroep gegaan; ze gaan er immers nog steeds gigantisch op achteruit, terwijl ook de duur van het AOW-gat toeneemt (nu 9 maanden en dat loopt op naar 24 maanden en wellicht – in 2025 – zelfs naar 36 maanden).

Te hoge bedragen griffierecht in rekening gebracht? Voor een groot aantal UGM’ers geldt dat bij de rechtbank een griffierecht van 168 euro is geheven in plaats van het verlaagde griffierecht van 46 euro. De Rechtbank in Den Haag is bezig met het terugstorten van deze bedragen. De stortingen zijn gekoppeld aan de naam en het dossiernummer van de UGM’er. Deze manier van terugbetalen vraagt ook veel uitzoekwerk van de VBM en daar zijn we druk mee bezig. Wij zullen deze terugbetalingen zo spoedig als mogelijk afhandelen.

12 - 2016 | Trivizier | 31


FA M I L I EB ER I CH T EN Postbus 93037 2509 AA Den Haag, email: redactie@mijnvbm.nl

OV ER L ED EN

DA N K

Augustus  - F.M.M. ten Westenend ( jaar) AOO BD b.d. Gulden   DA Uden

Bedankt voor het medeleven en het prachtige bloemstuk tgv het overlijden van mijn man Hub Chermin. Mia Chermin Schoenmakers Voorschoten, oktober 

September  - S. Leeuwens ( jaar) SMJR TDW b.d. Molengracht   NB Den Helder Oktober  - G.E. Kraaikamp ( jaar) LTZEOC b.d. Royal Palm resort -C PO BOX  Willemstad, Curaçao -

R. van de Poll ( jaar) SGT BDSCHM b.d. p/a Pijlkruid   ME Hardenberg

-

A.J. Zandijk ( jaar) LKOL KL b.d. Europalaan   EC Middelburg

jaar lid LTZE2OC b.d. J.J.A. Boonk heeft het insigne voor 50 jaar lidmaatschap op huisadres ontvangen. Hartelijk dank voor uw trouwe steun!

32 | Trivizier | 12 - 2016

-

F.H. Blankers ( jaar) SMJR KLU Auvergnelaan   ES Eindhoven

-

J.G.J. Muller ( jaar) SMJR TDE b.d. p/a J.J. van Veenstraat   JR Den Helder

-

L.W. Steenwijk ( jaar) SMJR OBD b.d. Boterzwin   WR Juliandorp

-

H. van der Tol ( jaar) SGT HOFM b.d. Ganskuijl A  EW Amersfoort

Het algemeen bestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.

Ons verdriet is nog groot, maar de wijze waarop u met ons heeft meegeleefd na het onverwacht overlijden van Frans Cramer geeft ons de moed en de kracht om verder te gaan. A. Cramer-Bekkers, kinderen en overige familie Den Helder, november  Alle belangstelling na het overlijden van Jacob de Mos - in wat voor een vorm dan ook - heeft ons als familie erg getroost. Onze dank gaat ook uit naar de gekregen hulp van nabestaandenzorg van de VBM en naar de Marine voor de waardevolle militaire uitvaart. Namens de familie, AOO Sarah Beauchamp (kleindochter) November  Wij willen u bedanken voor de steunbetuiging en prachtig bloemstuk na het overlijden van Henri Muller. Het heeft ons gesteund en getroost te merken wat een bijzonder persoon Henri niet alleen voor ons, maar ook voor velen is geweest. Mevr. Muller-Schaap en familie November 


H U M A N I N T ER E S T

Oliebollen … ‘Het leven van een marinier’ is de titel van het boek geschreven door de SMJRMARNS b.d. Marco Briggen. Ik heb hieronder een verkorte versie gemaakt van een ervaring in de decembermaand 1988. Briggen was met zijn gezin uitgezonden naar Aruba. In 1988 waren zij door een collega magazijnbeheerder uitgenodigd zijn trouwerij bij te wonen, direct na de Kerst, in het land van zijn geliefde, Venezuela. Met een tweemotorig vliegtuigje kwamen de genodigden aan in Punto Figo in Venezuela. Zoals overal in Venezuela waren er ook op dit vliegveld (te) veel militairen aanwezig, die het gezelschap in gesloten colonne begeleidden naar de uitgang. De taxichauffeur bracht hen naar het hotel, zich tijdens deze rit niet storend aan de toegestane snelheden en waarschijnlijk ook volgens zijn gewoonte met 100 kilometer per uur door op rood staande stoplichten rijdend. De kennismaking met de bruid en haar familie was allerhartelijkst. Zij woonden in een houten huisje onder de rook van de grootste raffinaderij van Venezuela. Wat overheerste was de geweldig spontane vriendelijkheid en gastvrijheid. Alleen, de meegereisde dames schrokken van het ontbreken van enig behoorlijk sanitair. De kleur van het toilet was veranderd van wit naar licht bruin en in de keuken moest je maar liever niet kijken. Dit armoedige beeld vervaagde op de 2e dag al snel toen de prachtige bruid te voorschijn kwam. Een schitterende bruid en een groot bruiloftsfeest gaan in Venezuela voor alles. Daar draagt de gehele familie financieel aan bij. En een feest werd het. Shoppen tussen het bruiloftsfeest en de jaarwisseling was uiteraard voor de meegereisde dames ook een feest. Vooral mooie, echt leren schoenen voor een zacht prijsje was het doel. Maar ook tijdens het winkelen hoorden zij hoe de orde werd bewaard, namelijk met vele geweerknallen. Ter voorkoming dat dit de damesklanten zou kunnen afschrikken, liet de eigenaresse het rolluik zakken opdat er op die manier een wat veiliger gevoel zou ontstaan. Besloten werd dat de jaarwisseling Hollands moest zijn, dus werden er inkopen gedaan voor het bakken van oliebollen.

Het bakken moest gebeuren in de eerder genoemde keuken, dus daarvoor was voor de Nederlandse dames een en ander te ‘overwinnen’. De dames gingen aan de slag met het beslag, de krenten, rozijnen, appels en met de bananen uit eigen tuin, want de oliebol moet een goede vulling hebben! Het gehele gezelschap liet zich de oliebol goed smaken en het werd een gezellige ouderwetse Hollandse jaarwisseling, of toch niet helemaal. Neen, gezien de dichtbij staande raffinaderij, was vuurwerk niet toegestaan, maar er werden wel heel veel andere knallen gehoord, uit geweren. Ach ja, weer eens een ander soort jaarwisseling.

Mees Bax

12 - 2016 | Trivizier | 33


SERV I CE

Ongevallenverzekering voor leden VBM en BBTV De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) heeft voor alle actief dienende leden (militairen en burgers) een ongevallenverzekering afgesloten. Deze ongevallenverzekering geeft dekking in de hele wereld en ook tijdens missies gedurende 24 uren per dag, 7 dagen per week en gedurende het hele jaar. Deze verzekering is voor leden van de VBM en BBTV gratis. U hoeft hiervoor zelf géén actie te ondernemen. Deze verzekering biedt een dekking van: € 2.500,- bij overlijden als gevolg van een ongeval; € 6.000,- in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval. Bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig percentage van € 6.000,-. Het bijzondere van deze verzekering is dat niet alleen ongevallen tijdens missies zijn verzekerd maar ook alle andere ongevallen die plaatsvinden tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden als militair in en buiten Nederland, waar-

34 | Trivizier | 12 - 2016

onder oefeningen en grensverleggende activiteiten, maar ook ongevallen die tijdens uw woon-werkverkeer plaatsvinden. De verzekering kent ook uitsluitingen, gebeurtenissen die niet onder de dekking vallen. Zo zijn berg-, onderwater- en wintersportactiviteiten als zij niet als onderdeel van uw werkzaamheden als militair worden uitgevoerd, niet verzekerd. Let op: Gebeurtenissen die schade aan lijf of leden hebben veroorzaakt of als gevolg waarvan iemand overleden is, moeten binnen 30 dagen bij ons (070 3155111) worden gemeld!


B EL A S T I N G N I EU W S

Belastingnieuws, - tips, -weetjes Voorlopige (negatieve) aanslag inkomstenbelasting 2017 De meeste voorlopige (negatieve) aanslagen 2017 worden in december 2016 automatisch, op basis van voorgaande jaren, opgelegd. hypotheekrente

teruggave

mutaties

Hebt u uw hypotheekrente dit jaar verlaagd of bent u van plan om dat binnenkort te doen? Dan is uw voorlopige negatieve aanslag inkomstenbelasting 2017 mogelijk te hoog.

Ontvangt u al jaren dezelfde maandelijkse teruggave van de Belastingdienst en dient u, na het indienen van uw aangifte belasting te betalen? Dan is uw voorlopige teruggaaf mogelijk te hoog.

Verandert uw situatie in 2017 ( s c h e i d i n g, a a n ko o p e n / of verkoop eigen woning, emigratie, immigratie)? Dan verandert mogelijk uw (recht op een) voorlopige negatieve aanslag.

Vanaf begin december kunt u uw voorlopige (negatieve) aanslag inkomstenbelasting 2017 wijzigen, aanvragen of stopzetten op Mijn Belastingdienst. Gebruik hiervoor het online formulier “verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2017”.

Uitstel van aangifte aanvragen U moet de aangifte inkomstenbelasting 2016 op tijd, voor 1 mei 2017, indienen. Doet u dat niet, dan krijgt u mogelijk een boete opgelegd. Indien u, door overige omstandigheden, uw aangifte niet voor de indieningsdatum kunt doen, dan dient u voor die datum uitstel aan te vragen. U krijgt dan een standaard uitstel van 4 maanden, tot 1 september 2017. Uitstel kunt u op drie manieren doen: telefonisch

BelastingTelefoon 0800 0543

online

Op Mijn Belastingdienst

schriftelijk

Via het formulier “aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting” (zie belastingdienst.nl)

Telefonisch kunt u hiervoor de BelastingTelefoon 0800 0543 bellen, van 1 maart tot 1 mei. Burgerservicenummer en geboortedatum van u en uw fiscale partner vereist. Binnen 3 weken krijgt u van de fiscus een schriftelijke reactie op uw aanvraag. Let op! U dient uitstel zowel voor u als voor uw fiscale partner aan te vragen!

12 - 2016 | Trivizier | 35


B EL A S T I N GSERV I CE 2017 Onze GRATIS belastingservice is al jarenlang een groot succes. Wij verzorgen de aangifte 2016 voor u en thuiswonende gezinsleden. Meld u snel aan, de belangstelling is zeer groot en vol is vol…!

Ga naar www.vbm.info en klik op de belastingbutton (o.a. onder de tab ledenservice). Bent u nog in het bezit van uw lidmaatschapnummer en wachtwoord, dan kunt u zich gelijk aanmelden/ inloggen. Volg anders onderstaande stappen voor het opzoeken en aanmaken van uw lidmaatschapnummer en wachtwoord. Aanmelden via internet kan tot 31 maart 2017. Zolang er plaats is!

 

 

Klik op ‘lidmaatschapnummer zoeken’. Vul uw achternaam en geboortedatum in (xx-xx-xxxx = dag-maand-jaar). Klik op zoeken.

U bent gevonden. Klik op het lidmaatschapnummer om door te gaan.

Vul de ontbrekende gegevens in. Maak zelf uw wachtwoord aan. E-mail, telefoonnummer en/of mobiel zijn ook verplichte velden. Klik dan op aanmelden.

Bevestig de ontvangen e-mail door op de activatielink te klikken in dit bericht. Klik in dit scherm op HIER om in te loggen.

Spelregels • uitsluitend particuliere aangiftes (géén winstaangiften) • aanmelden via internet 1) • kunt u vóór 1 mei 2017 geen aangifte doen, dan dient u ZELF tijdig uitstel voor uzelf en uw partner aan te vragen bij de Belastingdienst: 0800-0543 1) Als u geen computer heeft kunt u de bon invullen

En verder • wij vragen van u geen DigiD-code, alle aangiften worden met onze eigen code verzonden • de belastingservice is altijd overdag, alleen in Den Helder zijn avondafspraken mogelijk

Antillengangers opgelet! Bij uitzending naar de Antillen wordt u uitgeschreven uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Van de Belastingdienst ontvangt u dan een vragenbrief “Verzoek om informatie bij emigratie”. Het is van groot belang dat u die vragen zorgvuldig beantwoordt en aangeeft militair te zijn! Indien u dat niet doet of u heeft geen formulier ontvangen, dan beschouwt de Belastingdienst u als emigrant en ontvangt u het zgn. M-formulier en is het onmogelijk om op de normale manier belastingaangifte te doen. Geef u dan op voor de belastingservice op de Antillen (zie aanmelden buitenland).

Log in met uw lidmaatschapnummer en wachtwoord.

Selecteer hier de locatie, datum en tijdstip.

Deadline internet Tot 31 maart 2017

Deadline bon

Tot 28 februari 2017

36 | Trivizier | 12 - 2016


S .V. P. D E H EL E PAG I N A O P S T U R EN

Aanmeldbon

Aanmelden buitenland

Waar kunnen wij u deze service verlenen? Zet een

kruisje bij de plaats waar u geholpen wilt worden.

Voor de leden die geplaatst zijn in het buitenland, te weten Curaçao, Aruba en Ramstein / Heidelberg / Münster, geldt het volgende: Vlb. Ramstein/Heidelberg U kunt zich aanmelden bij: H. Klappers  0049 159 02 85 35 99 @ harry_klappers@hotmail.com Münster U kunt zich aanmelden bij: Belastingservice  0031 703 15 51 11 @ belastingservice@mijnvbm.nl Curaçao U kunt zich aanmelden bij: R. van der Pol  5230523 @ R.vd.Pol@mindef.nl Aruba U kunt zich aanmelden bij: M. Hanenburg  522 54 17 @ M.Hanenburg@mindef.nl

 Amersfoort  Amsterdam  Apeldoorn  Assen  Bergen op Zoom  Breda  Den Bosch  Den Haag  Den Helder (overdag)  Den Helder (avond)  Doorn  Ede/Harskamp  Eindhoven/Oirschot  Emmen  Enschede/Twenthe  Ermelo  ‘t Harde  Havelte  Heerlen  Katwijk (ZH)  Leeuwarden  Nijmegen  Rotterdam  Schaarsbergen  Sluiskil/Terneuzen  Venlo  Vlissingen  Weert

Tevens willen wij opmerken dat wanneer u gebruik maakt van de belastingservice van de VBM, u geen DigiD-code nodig heeft. De belastingservice heeft van de Belastingdienst een eigen belastingconsulentencode ontvangen, waardoor wij alle aangiften onder deze code kunnen verzenden.

Alléén als u geen computer heeft. S.v.p. zo veel mogelijk gegevens invullen en de hele bon opsturen.

Naam en voorletters

Adres

Postcode + plaats

Telefoon privé (verplicht)

Telefoon werk

Registratienummer/werknemersnummer of geboortedatum

E-mail

Op welke werkdagen tussen 13 februari en 7 april bent u verhinderd?

Stuur deze pagina voor 28 februari 2017 gefrankeerd terug naar: VBM Belastingservice Postbus 93037 2509 AA Den Haag

S .V. P. D E H EL E PAG I N A O P S T U R EN 12 - 2016| Trivizier | 37


V ER EN I G I N GSN I EU W S / V R A AG& A A N B O D

Volg ons op Facebook en Twitter of download de VBM-app. Zie ook www.vbm.info.

VBM IN HET NIEUWS

ENQUETTE VBM APP De VBM vraagt leden die de VBM app op hun tablet of smartphone geïnstalleerd hebben, om deel te nemen aan een – korte – enquête. U kunt deze vinden op www.vbm.info of in de app (bij ‘nieuws’).

CONTRIBUTIE 2017 De contributie is per 1 januari 2017: € 9,17 per maand voor actief dienenden jonger dan 23 jaar € 9,83 per maand voor actief dienenden van 23 jaar en ouder

 Het AD citeert op 12 november Jean Debie over de te geringe doorstroom van VeVa-scholieren naar de krijgsmacht. Naast het maken van meer reclame op middelbare scholen, zou het ook helpen als Defensie een betere werkgever zou zijn dan bedrijven. ....................................................................................................  Op zaterdag 12 november bespreekt Jean Debie op Radio1 (WNL) de mogelijke weerbaarheid tegen terreurdreiging. Ook komt de defensiebegroting 2017 aan de orde. ....................................................................................................  Op 15 november interviewt BNR Jean Debie over de wenselijkheid van een EU-krijgsmacht. Volgens Debie vereist het samenwerken op Europees niveau hogere investeringen in de krijgsmacht en kan die samenwerking alleen van onderop tot stand komen. Landen zullen vooralsnog hun soevereiniteit niet opgeven. ....................................................................................................

€ 6,66 voor postactieven.

Nazorg

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM verleent nazorg bij overlijden. Wij kunnen u doeltreffend ondersteunen. U kunt ons helpen door al uw gegevens te ordenen. Vraag bij de VBM naar de handleiding voor nabestaanden. Of kijk op www.vbm.info bij ‘ledenservice’.

Stichting MSF (sociaal fonds)

Johan Liekens 0223 615885. Bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 09.00-16.00 uur. Tevens te bereiken via e-mail: stichting.msf@gmail.com www.stichtingmsf.nl.

Collectieve ongevallenverzekering

De VBM heeft voor alle actief dienende leden (militairen en burgers) een ongevallenverzekering afgesloten. Deze ongevallenverzekering geeft dekking in de hele wereld, ook tijdens missies, gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week en gedurende het hele jaar. De ongevallenverzekering vervangt de woon-werkverkeerverzekering en het uitzendcertificaat. U hoeft dus géén uitzendcertificaat meer in te vullen als u op uitzending gaat.

Adreswijziging/ ledenadministratie

Gaarne doorgeven aan: 070 3155111 of ledenadministratie@ mijnvbm.nl

Belastinginfo en -hulp

belastingservice@mijnvbm.nl

Helpdesk

Ton van Elst Adri van der Veer 070 3155111 of vul formulier in op onze website

Nabestaandenzorg René Landsweers nazorg@mijnvbm.nl

TE HUUR Curaçao (Bottelier, omgeving Jan Thiel) 6-pers. Vakantievilla, met uniek uitzicht over het eiland. Altijd een heerlijke verkoelende bries. Het is gelegen in de prachtige, chique wijk Bottelier, vlakbij het Lagun van Jan Thiel en op 5 min. van de stranden Mambo Beach, Seaquarium en 10 min. van Willemstad. Grote woonkamer met een open, volledig ingerichte keuken met bar. Daarnaast 3 slaapkamers, 2 badkamers en 2 grote porches. Info: w w w.casadonpedro.com, e -mail: casadonpedro@gmail.com telefoon 0622112330 (ex sgt. Marns. Alg. Piet de Ridder). Vraag naar onze last minute prijzen!


dus chroom-6 hebben ingeademd. In de wetenschap wordt er verschil gemaakt tussen ‘gevaar’ Gan zeggen: erIn ligteen nog geen voorgenomen hoeft en ‘risico’. Chroommaatregel, houdendeerverbindingen zijn gevaarlijk, n ziekte hebbenwel opgelopen. 3817 R. van de Poll (75 jaar) niet over te worden, maar te lang wacht je loopt nietals perjedefinitie risico dat je er ziek22-10 van wordt ek worden van nog chroom-6 dooroverlegd stof maar efoon privé (verplicht) SGT BDSCHM b.d. met omdat bespreken geeft datalsalleen maarwerkt. ellende. P U Z Z EL je er mee Anders gezegd: de stof is gevaarlijk, maar ar lang blijft zitten je zweet. p/a Pijlkruid 11 De dagvoorzitter John van Balen en de organisatoren Jef Een tweede punt is eveneens van groot belang: Defensie kent Postbus 93037 Den Haag, e-mail: puzzel@mijnvbm.nlStassen en Louis het risico is afhankelijk van de vraag of je de 2509 stofAA binnen e van die stof krijgen? Schipper. 7772 ME Hardenberg een centrale hebben medezeggenschap. Zorg dat je duidelijk hebt, krijgt. 15 met Defensie afspraken JURIDI 24-10 klaar A.J. Zandijk (88 jaar) waarovervoor de medezeggenschap praat en waarover de bonden is het RIVM begin volgend jaar (2017) pige tegemoetkoming defen- Naar verwachting V ER EN I G I NHet GSN IE efoon werk algeme LKOL KL b.d. gaan, en hoezijn je dat Verdeel de onderwerpen met ingaat. de zoekslag. oom-6 coulanceregeling), de traject PICTOGRAMMENPUZZEL Onder de goede inzendingenEuropalaan worden een VVV-iris-cheque t.w.v. € 25,- en nabestaand 28 het fragment. op welke pagina staat. Zoek in het pagina-naar een over de Noteer overlegtafels. Kolonel Dirkzwager bezweert Defensie het Functiegebouw Leidtditdit (deel-)onderzoek vant.w.v. de lijst ezen: Vind tweeuitbreiding VVV-iris-cheques € 12,50 verloot.dat (Alleen inzendingen door nummerkader op welke letter aan deze bladzijde is gekoppeld. Plaats leden loten mee). Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. hun ve 4334 EC Middelburg deze letterEen tussen de [ waarschuwing: ] onder het bijbehorende pictogram. Zo vormt derde over het functiegebouw gaat niet als een konijn uit een hoge hoed zal toveren. Demet kolonel dieals nujewordt gebruikt voorzich de coulanceregeling?

?!

Oliebollen …

Sinds 1 januari 2016 zorgt de Wet kwaliteit, klachten,

achtereenvolgend de oplossing. Stuur deze oplossing vóór 16 januari 2017

?!

Oplossing november 2016: spreken, praat je voorDat je weet het loongebouw, vindt het een goed initiatief om te praten over functiegenaar: wetenook we over nog niet. anker (categorie 1); Redactie Trivizier (puzzel) of geboortedatum Gekkengetal gistratienummer/werknemersnummer bouw en doet meteen oproeper omonder een datum te prikken bezoldiging, reorganisaties. Allemaal onderwerpen die in Kun je op basis van een uitgebreidere succesvol claim een wet) en –allergieën 2); en geschillen zorglijst (hierna teeennoemen: Postbus (categorie 93037 2509 AA Den Haag of De winnaars zijn (na loting): van een marinier’ is de titel van het boek geschremeer of mindere mate samenhangen voor formeel of technisch overleg. “Er komt heel wat bij kijindienen? met functiegebouw. Die doeningen, of chronische longziekG. van der Poel, Hoofddorp de SMJRMARNS b.d. Marco Briggen. Ik heb E-mail: puzzel@mijnvbm.nl H. van Keulen, Teteringen en hebben we elkaar retehard We moeten goede zaken moet je niet uit het oog verliezen. Bij de invoering ga Nee. Daarvoor moet er eerst meerken onderzoek worden meer voor datnog zorgaanbieders openheid vannodig. zaken Vergeet niet uw adres te vermelden! F. Mokveld, Delft een verkorte versie gemaakt van een ervaring in afspraken maken en ik hoop dat dit de opmaat is.” je tegen heel veel discussies aanlopen.” gedaan, bijvoorbeeld naar de blootstelling aan chroom-6 che aandoeningen (zoals auto-immail ermaand 1988. Briggen was met zijn gezin uitIs het Functiegebouw Defensie niet gewoon bedoeld op de werkplek(ken) binnen Defensie. De resultaten van e 4). moeten geven moet over incidenten. naar Aruba. InVervolgens 1988 warenzijn zij vragen door een collega vanuit de zaalzijn voorgelegd aan een inals bezuinigingsmaatregel? Wanneer wordt het geïmdat onderzoek naar verwachting de zomer van 2017 eheerder uitgenodigd zijn trouwerij bij te wonen, speciaal hiervoor samengesteld panel. Hierin hebben, naast plementeerd? Waarom schiet het niet op? Tijdens de bekend. Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Tekst: Mr. Maarten de Haas e Kerst,ofindit hetrijtje land vanROT zijn geliefde, de genoemde sprekers, onder andere ook de directeur van Medezeggenschapsdag is een groot aantal vragen gesteld B EG I N G Venezuela. 2017 kijken echt uitputtend weemotorig vliegtuigje kwamen de genodigden aan Logius (IT beheer Nederlandse overheid) Bob Papenhuijzen en op papier ingeleverd. Het aantal vragen was te groot om meer ziektes die in verband worden welke werkdagen tussen 13 februari en 7 april bent u verhinderd? jaartelid in Venezuela. Zoals overal Venezuela de voorzitter van de waren ondernemingsraad van het tijdens de Medezeggenschapsdag kunnen beantwoorfigo niet? Met dezeen zoekslag hooptinhet dit vliegveld (te) veel militairen aanwezig, die het Rijksvastgoedbedrijf plaats genomen. Vanuit den. Deze zullen DeDegryse VBM gaat in hoger beroep tegen de uitspraken vanindeeen apart katern van de eerstvolgende d te krijgen over de vraag wat het Dirk in gesloten colonne begeleidden naar de uitgang. het panel worden onder andere de volgende tips meegegeven: Trivizier worden gepubliceerd.  rechtbank in Den Haag (d.d. 6 oktober) over het AOW-gat chroom houdende verbindingen). LTZE2OC b.d. J.J.A. Boonk heeft het uffeur bracht hen naar het hotel, zich tijdens deze V ER..EN W S .. =met een]UGM-uitkering voor[blz. militairen (leeftijdsontslag) [blz. .. = ] of [blz. .. = ] [blz. = I G I N]GSN I EU insigne voor 50 jaar lidmaatschap op rend aan de toegestane snelheden en waarschijneen uitkering op grond van de Militaire Wachtgeld Regeling. lgens zijn gewoonte met 100 kilometer uur beroep aangetekend ondanks de voorhuisadres t Erper is hoger betrokke-ontvangen. or he o v g Hartelijk dank voor uw trouwe steun! o o rijdend. od staande stoplichten 7 gefrankeerd naar: bterug mede- nen gunstige uitspraak. 6 HeA n deTO aER EGELING v j l i U W SmetEN DV R I A L e z o making de gbruid en haar familie was allerharev * Het Functiegebouw Rijk en bijbehorende ‘Roos’ of De VBM6 is Z eno rg blijftdvan dat de uitkeringen moeten a t mening h i j Kamer p 21 oktober aan de dat 2556 (peildatum: 4 oktober je 2016) a ls (oud-)medewerkers e r, huisje nen r k Tweede n vice u w ehouten woonden in een onder de rook van m e k d vindt e doorlopen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Het is enu op www.functiegebouwrijksoverheid.nl zde e geerhvan Gerhard Diekerhof ghebben klachtenbehandeling gezondheidszorg lijkheid komt in wethet kent waarvan2016 e n sc i cDe gistreren bij het meldpunt CAOP. Op 3 oktober (oud-)medewerkers h a694 edrie pijlers, p Wie? d oet z n n 7raffinaderij van i mVenezuela. b et ro e Wat overheerste was k k en e blijft leeftijdsdiscriminatie om de uitkeringen voor die leefw n p de coulanceregeling.244 aanvragen zijn toegekend en uitgekeerd. Er zijn nog 8 aanvragen in or Juridisch assistent sinds begin 2009 d n beeld als de ste pijler ‘kwaliteit’ is. In artikel 7, tweede Defensie t en 2016. h e r k e aaen ag realiseer je mgastvrijheid. g42 spontane vriendelijkheid Alleen, datVerder aanvragen afgewezen. De minister meldt niet hoe veel bezwaarprocedures inwet behandeling nlid, e tijd te stoppen. Er moet een einde komen aan die onwettige i h et t Bij Defensie: B u r geen e r m e d e we r ke r c klacht van de wet is geregeld dat de zorgaanis in de bepaald dat de zorginn fu niet slechts ee n techeisde dames schrokken vanbieder het ontbreken van enig praktijk. (zoals de militair n geneeskundige contactper- onbevrediische operatie stelling verplicht is om eenpersoneelszaken is 32 een | Trivizier | 12 - 2016 van het toiletzorg veranderd Nsanitair. A O P De S[blz. Tkleur U R.. EN De VBM van de rechtbank gend vooriseen soon aandat te wijzen = dienst), ] wasdraagt [blz. ..daarnaast =systemati] mening [blz. ..die = potentiële ] te klagers [blz.resul.. = ] ar licht bruin en in de keuken moest je maar liebeperkt kader heeft meegeven voor de nieuwe besluiten die Met wat voor soort kunnen taat problemen heeft sche bewaking, beheersing en verbetering met raad en daad kan bijstaan. ken. Het bakken gebeuren inonvrede de teerder genoemde keuken, e-of ti 12 - de 2016 | Trivizier | 37 nc minister van moet Fu leden bij jullie terecht? opgeleverd van de kwaliteit van de zorg. AlsDefensie zich een moest Als nemen. een cliënt ervaart een he 6 Bi j Tijdens de 97e Algemene Verg 6 Het heteen en ander van2e bel is dige beeld vervaagde op bonden de dag al snel toen de van dus daarvoor voor degeNederlandse ang ingend verzoek van is de heeft de de minister jk dames Rihij bo uw Met allerlei van indien op of het als gebied de incident tijdens zorgverlening voor- was klacht heeft, dan dient hierover eerstzaken een begroting 2017 goedgekeurd. de goe de dia en loo gingediend ERin IS HOGER BEROE tu ss bruid voorschijn kwam. Een schitterende bruid ‘overwinnen’. sie opte24 november jl. een voorstel omzaken het re| k Overige (militairen) ge 11 - sp 2016 Trivizier | 25 viduele belangenbehartiging. Als ik om kijkdreiJe zag het in 2014 al aankomen. Maar blijkbaar zijn nu de polionderdeel’ ervan). De krijgsmacht moet staat zijn doet dat voor een cliënt wel merkbare het gesprek aan te gaan met de zorgvercliënt schadete voeren met pareed m omhoog (zie pagina 38 van en er ag GETEKEND ONDANKS an nm ot gaanpartijen invanaf Venezuela voor alles. Daar De dames gingen aan dedie slag met beslag, deafgelopen krenten, lij jkbruiloftsfeest langer doorwerken 1 januari 2017 mogelijk te 6 is verstandig In de andere honderden beroepszaken aanhangig zijn bij naar de tijd danwil zijnhet drank, tieke ‘om’. zou zelfs inHet de de komende kabinetsperiode gingen vanhet buiten enom binnen (terrorisme) hoofd te heeft, dan moet zorgaanbielener. Het kan verstandig zijn dat vergoeding tije tvan n engevolgen oo goe gr d Er n na va r vergadering twee algemeen ke er VOOR BETROKKENEN Gb ehele familie financieel aan bij. een werd rozijnen, appels en metsamen dew bananen uitcontactpersoon eigen tuin, wantvorderen de n. De bonden hebben met ditfeest datdie bonden enaan mededevoorstel. rechtbank Dendefensiebudget Haag zal de rechtbank individueel een uitte ten vechtpartijen deningestemd drugs de dingen waar ur zomaar een coalitie komen het nog bieden. ken der dit En direct aan de cliënt of gesprek met een van de be ove ge r kunnen de melden ar Da . ng bela hebben! premieverhoging van het ABP, UITSPRAAK oliebol moet goede mee komt eindelijk degaat noodzakelijke duidelijkheid voor imp zeggenschap samen lem or van spraak moeten Het iseen echter nog niet bekend wanneer entzijn voloop. atie ik vulling het tegenaan Het merendeel zijn militairen dus de meer opplussen dan het Ook huidige kabinet De grotere complexiteit en risico’s betekent dat nabestaanden. dient erdoen. een deed. aante voeren want dat kans opdreigingen zorgaanbieder. De geschillenc rg Zovergroot t. hemeest lijke rechtspositie, het arbeids eitsmaken ussen enheeft de jaarwisseling Het gehele gezelschap lietfase zich de oliebol goed en it litairenhet uitbruiloftsfeest de overgangsregeling (AMAR artikel 39a)dit incliënt al optrekken, want de kw dat zalwas zijn. Het kan zijn dat de voorstelt om deze e nd van 1 of 2. oe Maar helaas het opplussen van kabinet (Rutte 2)rechtbank nog de krijgsmacht ‘wendbaarder’ moet worden. tekening in het dossier van de woreen vruchtbaar gesprek. Ons advies is sie kan een maximale tegemoet vold van zaken rond het AOW-gat, n evenin voor meegereisde dames ook een feest. Vooral werd een ouderwetse Hollandse gg htingdevan een nieuwe diensteinderegeling. scheidslijn tussen id=in le zaken ‘zonder tegezellige doen omdat hij voldoende nkomt vagesprek geen zoden aan de dijk gezet. moet in ieder Dit tot uiting het ‘Total Force concept’. brief den en moet deDefensie zorgaanbieder om van zo’n verslaglegging te toekennen € 25.000. Wie m [blz. .. =echte ]gemaakt [blz. .. het =zitting’ ]afhet [blz. ..zich ] dejaarwisseling, [blz. =vanEen ] daarnieuwe..Diensteinderegeling en htjanuari leren schoenen voor een zacht prijsje was het of toch niet helemaal. Neen, gezien de dichtbij staande raf2017 zou er een nieuwe diensteinderegeling overlegdomein is niet acht voorgelicht op basis van de zitting van 25 augustus De laatste tijd nog bijzondere zaken meegemaakt? geval nog altijd metinformeren 100 miljoen minder doen dan bij vragen. de start over naar de Kamer volgt. de cliënt over de mogelijkhevorderen, kan niet bij de geschil ook – meestal informatief – aa ookmoeten tijdens worden hetvan winkelen hoorden zij hoe de orde finaderij, was niet maar ergeen werden wel R) geëffectueerd, maar dat ishet niet altijd even 2016. Het kan ook zijn dat vuurwerk de beroepszaken worden aangeheeft gedaan. De hieronder vallende valttoegestaan, wel maar voor diemisverstand mensen zélf zijn ze Rutte 2. Enom het van 350 miljoen wat duidelijk. Defensie sowieso Ze laat ermee vervolgens over bestaan wat dat den degat gevolgen van incident weg Als hetDat gesprek de lucht niet heeft missie terecht en wel zal bijeen letsel De Financiële Adviescommis ard, vele geweerknallen. Ter voorkoheel veel andere knallen gehoord, uit geweren. lijk. namelijk met houden tot dat de hoogste bestuursrechter (Centrale Raad zijn hiertegen (weer) in beroep gegaa leveren ze spanning op.meer Het in ismoeten voor waardetekort kwam (door organisatorische ‘over-stretch’) altijdzonder gaaten kosten. moet de pashen gaan lopen met te nemen of te beperken. Als het incidentis nog geklaard, dan kan een Nederland klacht worden claim indienen. Vergadering een positief adv itwenselijk de damesklanten zou kunnen liet Ach ja, eens een vol ander soort jaarwisseling. om deniet militairen in afschrikken, de periode van 1ofjanuvanweer zijn aanspraken op de huidige diensteinderegeling. vanheeft Beroep) uitspraak heeft gedaan het hoger beroep nog gigantisch op Defensie achteruit, te dat er iemand naar desteeds hoorzitting. Ik van houd altijd terhee aangevuld. andere Navo-landen. “We schieten tekort.” Een budget dedie dood tot gevolg een ander erningediend op grond vanmeegaat voornoemde De nu Minister ting uit is dat in 2017 de inkomste esse zakken opdat er op die manier een 17 tothet derolluik inwerkingtreding van de nDER leeftijdsontslag Per 1 januari 2017 komt de nota over vrijwillig nadienen tegen de uitspraken van 6 oktober 2016. Zodra hierover meer het AOW-gat toeneemt (nu 9 maande een voorgesprek een paar van dagen voor hoorzitting. Zodat Nederlandstig zougevolg, internationaal modderfiguur grootte vandehet BNPbij= de ca.Geschillencom 15 miljard dan wordt trouwens gesproken een van een regeling. Ook dit kanvan metde deNavo-norm hulp de(2% aangesloten zullen dalen. De FAC noemt r) gevoel zou ontstaan. wordt verleend, tochals de het mogelijkheid geven om lan2001 te vervallen. Hiervoor in geplaatst. dehet plaats zal dus de mogeis, zal er een bericht op de website worden maanden en wellicht – in ik weet waarover precies gaat, maar ook zodat ik, als2025 er – ze slaan zou doorgaan op deincident ingeslagen weg. Grooteuro) is gewenst. Voor de24 instandhouding van huidige krijgscalamiteit entebekend moet het daarcontactpersoon. voor consumentenzaken en ‘terughoudend’, maar heeft na =u =p =y =k = Q erd te datwerken. de jaarwisseling Hollands moest zijn, dus oor Deze keuzemogelijkheid voorziet in de lijkheid om tijdelijk langer door te werken zoals hierboven 22 | Trivizier | 11 2016 Als er ontwikkelingen zijn in individuele zaken, zal Hanneke echt juridische voetangels zitten, ruggespraak kan milita Brittanniënaast en Frankrijk hebben al eerder debij budgetten flink miljard (p.j.)aan extra “wellicht genoeg”. ook extern worden gemeld de Goed om temacht wetenisis1dat de contactperperweer 1 januari 2016 voor 2016 er alle vertrouwen in da =g =s =s =r =a inkopen gedaanopgekrikt. voor bakken van oliebollen. Meesbeschreven, Bax efte van militairen die het twijfelen ofvoor zij voor deniet huidige worden ingericht. Nummerdor-Buijs per e-mailsoon contact opnemen. Tereacties hoge bedragen griffiere hebben met de afdeling van de vakbond BBTV enzij er Ook Duitsland blijft achter. Opvallend eenzorgverlener van haar op de vraag waarom inspectie de gezondheidszorg. onafhankelijk vanisjuridische de Geschillencommissie Defensie =eis opgesteld. =h =l =i teinderegeling dan wel de nDER zullen kiezen. Op gebracht? voordat ik voor naar hoorzitting ga. Minister Hennis heeft al eerder gezegd (bijvoorbeeld maartVBM, dan nuDefensie niet zorgt dat het defensiebudget met grotere De tweede pijler van dehet wet is het in opereert. Binnen is zo’n men=a druk kundige zorg ingesteld. Deze c =d =t =r =j UGM’ers ent dat de exacte condities bekend zijn, kan de militair Op www.mijnvbm.info leest u meer over de exacte voorwaarOok2 miljard bezwaar tegen nieuw Defensie Voor groot geldt van dit jaar) dat er ministens bij moet. Ze heeft bij deombesluit bedragen wordt geplust. verwijst naar de=g “puinhoop klachtrecht. doende contactpersonen (verder)Daarbij op een sie werktzeaantal volgens een reglem Bevriezing contributie p =i =ij =z van =v =v ven of hij inAls de begrotingsbehandeling nDER wenst te blijven of gebruik maakt den die voor de overgangsperiode gelden. (burgers) een griffierecht 168 euro is gehe u als lid de medio VBM of in de TweedeteKamer die zij ze hun onder handen heeft genomen”. De van wet schrijft voornovember datBBTV zorgverleners leiden zodat taak professioneel via www.degeschillencommissie De Algemene Vergadering he =n griffierecht =m =n van =f46 euro. D Naar aanleiding de uitspraken van de Centrale Raad =x verlaagde Wie? Jan Houtman ook duidelijk uitgelegd Wellichtvan omdat eren voorafWaarvan acte.verrichten. verplicht een waarom. klachtenregeling instelonafhankelijk kunnen raadplegen. geleden voor de contributiebe =r =e =b =e van Beroep (hoogste van 18 de juli jl. stelt Haag=a isWie bezig met het terugstorten v in de problemen komt, dan kunt uambtenarenrechter) een jaar juridisch assistent, maar zorgde inwegwijs het ver-wil rake gaand aanlen. de Defensie begrotingsbehandeling vraagtekens waren bijSinds heeft dit inmiddels gedaan. De derde pijler van wet is geschilnog verder thode afgesproken. De afdel =m =p =b =o =c 12 2016 | Trivizier | 33 Defensie voor om de compensatie te verhogen naar het netstortingen gekoppeld aan de naa leden ook al voor juridische ondersteuning. haar ‘visie’(die ze volgens het willen regeerakkoord Rutte 2 zou moeWaar was 50+? Militairen die zich beklagen over beslechting. De wet regelt dat cliënwet- zijn en regelgeving op dit gebi bevriezen van de contributie (per kunmaand).ten Ook doet Defensie voorstel mer van deberoep UGM’er. Deze manier van gebruik maken van 1hetvan de Dienst juristen Defensie: bij de KM ten aanbieden) schets zijto-AOW-bedrag volgende beeld: Alleen SP,een GLvoorleggen enBij DENK willen een budget voor Defensie. de Militair Geneeskundige een geschil kunnen aanLTZ2OC eenlager doen op de afdeling 2017 6,66 euro per maand). D om het inkomensverlies te compenseren als gevolg van het ook veel uitzoekwerk van de VBM en De vervanging (slagkracht) vereist meer De overige partijen voorstanders van niet meer bezuininen wapensystemen een beroep doen op de Regeling de VBM. een geld geschillencommissie. Dezezijn mogenaar voren halen ook van het pensioen. Deze gelden bezig. Wij zullen deze terugbetalingen vandan uw vakbond. het kan Waarom is ditZozulk belangrijk werk? waarover DefensieMaar nu beschikt. genvoorstellen tot veel geld toevoegen. bleek op 16 en 17 november 12 - 2016 | Trivizier | 39 alleen voor de 20 gevallen waar de Raad een uitspraak over lijk afhandelen. Je ziet dat mensen in een situatie zitten Het uitblijven van een langdurige investeringsimpuls is onge- in de Tweede Kamer.

VBM gaat in hoger beroep tegen uitspraken rechter

t

en

ef

rD

vo o

Op

we g

na

ar

s ie ?

15 mi ljar d

Wet kwaliteit, klachten en geschille zorg – een wegwijzer Maak kennis Begroti met de Juridisch algeme ijdelijk langer doorwerken Assistenten

verlaagt de premie van de


WAT D O E T U W B O N D VO O R U?

Petitie tegen AOW-gat De VBM heeft samen met de andere vakbonden die het AOWgat juridisch aanvechten (BBTV, AFMP, MarVer, KVMO, GOV/MHB, FNV Overheid) èn met de groep ‘Militairen met FLO’, een petitie gestuurd richting de leden van de Vaste Kamercommissie voor Defensie. De politici worden in deze petitie opgeroepen om op 8 december aanstaande vóór de motie te stemmen, die de regering verzoekt het AOW-gat bij Defensie volledig te compenseren. Op het moment dat deze Trivizier bij u in de bus valt, heeft deze stemming mogelijk dus al plaatsgevonden. Kijk dan voor de laatste stand van zaken op www.vbm.info.

Recht op vergoeding ziektekosten? Defensiepersoneel dat wordt ontslagen wegens een dienstgerelateerde ziekte, maakt aanspraak op een aanvulling van de WIA uitkering èn op vergoeding van ziektekosten. Het komt voor dat deze oud-medewerkers wèl de aanvulling op de WIA-uitkering toegekend krijgen, maar niet de vergoeding van ziektekosten. De VBM kan in zo’n geval actie ondernemen. Het gaat hierbij uiteraard alleen om ziektekosten die verband houden met de ziekte. Indien u recht meent te hebben op deze aanspraak, neem dan gerust contact met ons op voor advies.

Nog geen lid? Meld u aan op www.vbm.info of via MDTN (sterretje dan nummer) 0654666156

Triv12 2016  

Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM Bond, defensie, leden, burgers, militairen

Triv12 2016  

Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM Bond, defensie, leden, burgers, militairen

Advertisement