Page 1

trivizier Oirschot laconiek over verdwijnen CV-90?

de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM+BBTV jaargang 67

nummer 12

december 2013

Algemene Vergadering: we moeten het samen doen!


CO LO F O N EN I N H O U D Verschijnt 10 maal per jaar issn 0925–6237. Te controleren minimale oplage: 25.500 exemplaren REDACTIE Henri Lansink en Peter Visser @: redactie@mijnvbm.nl REDACTIEMEDEWERKERS Marcel van Hemert, Flip Lodesteyn, Jacques van Hulsen, Jef Stassen en Louis Schipper VORMGEVING Studio VBM DRUK Senefelder Misset, Doetinchem VERANTWOORDELIJKHEID Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van redactionele artikelen. De redactie behoudt zich het recht voor om nietredactionele artikelen in te korten of te weigeren. Aan de inhoud van de Trivizier kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van artikelen alleen na verkregen toestemming van de redactie en met bronvermelding. LIDMAATSCHAP Leden van de VBM kunnen op elk gewenst moment hun lidmaatschap opzeggen. Bij een opzegging voor 1 december van een jaar eindigt het lidmaatschap op 31 december van dat jaar. Opzeggingen die in de maand december worden ontvangen worden pas op 31 december van het daaropvolgend jaar geëffectueerd.

06

ABONNEMENTEN Abonnementen voor-niet-leden van de VBM kosten € 9,53 per kwartaal (bij vooruitbetaling). BEZOEKADRESSEN De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM Ametisthorst 20 Den Haag VBM Den Helder Havengebouw, kamer 4-12 Het Nieuwe Diep 33 Den Helder POSTADRES Postbus 93037 2509 AA Den Haag SOCIALE MEDIA twitter.com/mijnvbm www.facebook.com/mijnvbm TELEFOON/E-MAILADRES 070 3155111 of mdtn *06 546 66156 Fax 070 3837000 @: vbm@mijnvbm.nl ADRESWIJZIGINGEN @: ledenadministratie@mijnvbm.nl

In deze Trivizier: 06 91e Algemene Vergadering: we moeten het samen doen De 91e Algemene Vergadering beraadslaagt op vrijdag 29 november in Arnhem over de versterking van de zichtbaarheid van de VBM. Vertegenwoordigers van (bijna) alle leden kiezen 5 leden voor het Algemeen Bestuur. Rode draad door de vergadering: We moeten het samen doen!

20 CV-90 weg uit Oirschot: wat vindt het personeel? “Wat ik van het verdwijnen van de CV-90 vind? Gaat die weg dan?”, vraagt een infanterist in Oirschot. Nou ja, wel uit Oirschot. 13 Mechbrig gaat opereren met wielvoertuigen. Gemotoriseerd in plaats van gemechaniseerd. Maar of dat nou zo veel verschil maakt?

34 AOW-gat: SVB of ABP, that’s the question Hoe zit het nou met die overbruggingsregeling voor je AOW-gat? “Ik heb een brief gekregen van de SVB dat ik in aanmerking kom voor een overbruggingsuitkering” is op 5 november een vraag uit de zaal tijdens de 64-jarigendag van de VBM. “Maar zit er een addertje onder het gras?” Aangesloten bij het Ambtenarencentrum (AC)

In deze Trivizier vindt u op verschillende pagina’s QR-buttons. Scan deze buttons met de QR-reader op uw smartphone/ tablet. Nog niet op uw device, download dan de (I-nigma)app.


KO P P EN SN EL L EN

KPU gooit het roer om Defensie wil de verstrekking van kleding en uitrusting anders aanpakken. Waarom? U raadt het al: om geld te besparen. Het KPU-bedrijf begint daarom deze maand (december) met een proef. | Lees verder op pagina 5 ....................................................................................................................................................................

VBM bij geschil over bemanningsregeling

20

Het Bureau Ondersteuning Medezeggenschap van de VBM ondersteunt leden bij hun werk voor de medezeggenschap. Jef Stassen van de VBM is op 22 november adviseur van de medezeggenschap tijdens een zitting van de geschillencommissie. | Lees verder op pagina 14 ....................................................................................................................................................................

Herman Tenten in klachtencommissie Op 25 september 2013 is de Centrale Klachtencommissie Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform geïnstalleerd. Voorzitster is mr. Tanja ten Wolde. De leden zijn Loek Habraken, Hugo van de Kamp, John Rutten, Bernard Schutte, Bob Segaar en – een oude bekende binnen de VBM – Herman Tenten.

34

| Lees verder op pagina 18 ....................................................................................................................................................................

Rubrieken: 04 05 10 11 13 16 19 23 33 36 38 39 40

W

Kort Debies visie Juridische zaken Lodesteyns column Medezeggenschap Geachte redactie! Betaaldata en korte berichten Overleg Familieberichten Belastingservice Vraag en aanbod Puzzel Wat doet uw bond voor u? Bekijk ook eens de digitale uitgave van de Trivizier op onze website.

Wet werk en zekerheid moet SBK met rust laten Ook het defensiepersoneel krijgt te maken met de verandering van het WWregime. De insteek van de VBM is dat een wijziging niet ten koste mag gaan van (de afspraken die wij gemaakt hebben voor) medewerkers die Defensie met overtolligheidsontslag moeten verlaten. | Lees verder op pagina26 ....................................................................................................................................................................

Onderzoek naar kwaliteit bemiddeling De bonden hebben afspraken gemaakt met Defensie over begeleiding in het Sociaal Beleids Kader (SBK) 2012. Dat je het hek over gaat is erg. Maar zonder doeltreffende steun zou het helemaal een ramp zijn. De vraag is wel: hoe goed begeleidt Defensie overtollige medewerkers? | Lees verder op pagina 28 ....................................................................................................................................................................

Ooggetuige van de geschiedenis Natuurlijk heeft vrijwel elk schip en iedere eenheid uit de Tweede Wereldoorlog zijn of haar eigen verhaal. Zo kent ook Hr.Ms. Jacob van Heemskerck een bijzondere geschiedenis. Vooral interessant vanwege de vele tegenslagen die overwonnen moesten worden. | Lees verder op pagina 30

twitter.com/mijnvbm• www.facebook.com/mijnvbm• www.vbm.info


KO R T E B ER I CH T EN

Uitbesteding Paresto gelopen race?

De bal kan raar rollen …

Bonden en Defensie discussiëren over de uitbesteding van Paresto. De VBM verwijt de minister een dogmatische houding. Wat de bond(en) betreft is de race nog niet gelopen! In het regeerakkoord van het huidige kabinet staat de volgende passage: “Door openstelling van de laagste loonschalen kunnen flexwerkers aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals schoonmakers en cateringmedewerkers, gewoon weer in dienst worden genomen. De rijksoverheid zal op dit punt het goede voorbeeld geven.”

Als een burgerambtenaar ziek wordt, ontvangt hij de eerste 12 maanden 100% salaris. Maar na die 12 maanden ontvangt hij 70% van zijn salaris. ‘Dus’, zo is op de een of andere wijze in de defensiesystemen terecht gekomen, ontvangt deze medewerker ook een eindejaarsuitkering die berekend wordt over 70% van het salaris. En dat is tegen de regels. Ook langdurig zieke medewerkers behoren een eindejaarsuitkering te krijgen die gebaseerd is op hun volledige bezoldiging. Een VBM-jurist ontdekt de fout bij controle van de jaaropgaves van een re-integrerende collega. Zo gaat de bal rollen. Uiteindelijk corrigeert Defensie tot en met 2009 van iedereen die in hetzelfde schuitje zit.

Kindpremie ziektekostenverzekering

De VBM heeft de minister van Defensie in oktober gevraagd hoe deze passage zich verhoudt met het voornemen om Paresto, de Defensie cateringsorganisatie, uit te besteden. De minister reageert in eerste instantie schriftelijk. In het overleg van 26 november jl. komt daarop een nadere toelichting. Die reactie is, zoals te verwachten valt, afhoudend. De minister ziet geen relatie tussen Paresto en het beleid dat in het regeerakkoord is aangekondigd. De VBM ziet die relatie wel. Het is onbegrijpelijk dat de regering aan de ene kant laag betaalde werkzaamheden bij de overheid wil inbesteden, terwijl aan de andere kant dezelfde overheid in de gedaante van het Ministerie van Defensie die werkzaamheden wil uitbesteden. Defensie zou wat de VBM betreft serieus moeten kijken naar alle varianten. Je hoeft Paresto bijvoorbeeld niet uit te besteden naar de markt, waar medewerkers zich binnen de kortste keren terugvinden in allerlei halve flexbanen. Waarom niet gekeken naar een nieuwe ambtelijke cateringorganisatie. Of inbesteding van cateringwerkzaamheden bij Defensie? Vooralsnog laat Defensie de dogmatische benadering niet los.  De discussie gaat begin 2014 verder.

4 | trivizier | 12 - 2013

Eind oktober is Defensie eindelijk ‘om’. Kinderen onder de 18 uit het gezin van een alleenstaande militair of van twee militairen, zijn per 1 januari 2014 gratis verzekerd voor het verzekeringspakket Zorgzaam Ster 4. Dat was Zorgzaam Ster 3. Kinderen onder de 18 zijn verzekerd via hun ouder(s). Maar als beide ouders militair zijn of als een militair alleenstaande ouder is, kan dat niet. Die zijn geen verzekeringnemer volgens de Zorgverzekeringswet. Dankzij de bonden kan de Stichting Zorgzaam deze kinderen kosteloos verzekeren. Voor welk pakket? Dat was kort gezegd de kern van de discussie tussen bonden en Defensie over de zogeheten ‘kindpremie’. Zie www. vbm.info voor nadere toelichting.

SBK 2012 en WUL-compensatie 2014 Het SBK 2012 geldt voor elke reorganisatie waarvan het beleidsvoornemen vóór 1 januari 2016 is vastgesteld. Volgens een antwoord op Kamervragen trekt met ministerie hiervoor in de periode 2016 – 2020 in totaal een kleine 80 miljoen euro uit. Op 21 oktober staat de toezegging trouwens zwart op wit. Eind november biedt Defensie een verlenging aan van de tijdelijke regeling die de grootste negatieve effecten van de WUL repareert. De VBM blijft een volledige reparatie eisen. Er mogen geen negatieve WUL-effecten blijven. Een definitieve reparatie laat dus nog op zich wachten. Vooralsnog is het motto voor 2014: beter iets dan niets.


J E A N D EB I E ,

Defensie wil verstrekking PGU / PSU anders aanpakken Defensie wil de verstrekking van kleding en uitrusting anders aanpakken. Waarom? U raadt het al: om geld te besparen. Het KPU-bedrijf begint daarom deze maand (december) met een proef. Tegelijkertijd gaat een werkgroep kritisch kijken naar de behoefte aan kleding en uitrusting. Wat houdt de proef in? De militair die deelneemt aan de proef, krijgt een virtueel budget. Dit is je ‘i-bundel’. Met dat virtuele geld kun je je bestellingen betalen. Hoe hoog is dat virtuele budget? In de proef krijg je een i-bundel van 10% van de gemiddelde (nieuw)waarde van je kleding en uitrusting. Dit is je budget voor één jaar. Met andere woorden: je krijgt in 10 jaar tijd precies genoeg om al je spullen 1x te vervangen. Is 10 % genoeg? Volgens Defensie ligt de gekozen 10% iets boven het gemiddelde, van wat jaarlijks bij het KPU-bedrijf besteld wordt. Defensie wil ook af van de vele kleine bestellingen die militairen doen. Daarom mag je – in de proef – in een jaar tijd nog maar 2x een bestelling doen zonder extra kosten te maken. Voor elke volgende bestelling binnen een jaar zal telkens 6 euro van jouw i-bundel worden afgehaald. Het gaat nu nog om een proef. Er zullen in de proefperiode geen gevolgen zijn. Niemand krijgt een echte rekening. Ga je over je ‘virtuele budget’ heen? Dan zal Defensie dat als feit accepteren. Wel kan het zo zijn dat de verantwoordelijke functionaris je hier een vraag over stelt. Maar dit kan geen gevolgen hebben.

Tegelijkertijd met de proef gaat een ‘Werkgroep Kleding en Uitrusting’ kritisch kijken naar de behoefte aan kleding en uitrusting. Wie heeft wat nodig en wat kost dat? Er zijn op dit moment verschillen. Bij het ene krijgsmachtdeel heb je aanspraak op twee uniformen en bij het andere op één. Bij het ene krijgsmachtdeel zit de slaapzak standaard in de PSU en bij het andere niet. De werkgroep begint hier deze maand (december) mee. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Defensie en van de bonden. Medio 2014 moet blijken wat er allemaal moet veranderen, en of  Defensie het nieuwe systeem kan invoeren.

VOOR ZIT TER

Dramatisch jaar 2013 2013 is een dramatisch jaar vol stress, ongeloof, onmacht, baanonzekerheid en boosheid. Oorzaak is onder andere de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). De minister laat toe dat het salaris van de militair met 4,7% achteruit gaat. Schandalig! Onder druk van de bonden blijft de achteruitgang voorlopig beperkt tot 1,5%. Ik vind dit nog steeds niet te accepteren en de VBM blijft volledige compensatie eisen! De reorganisatieplannen doen veel pijn en veroorzaken grote onzekerheid. Duizenden arbeidsplaatsen gaan verloren. Zeer gewaardeerde collega’s krijgen gedwongen ontslag. Anderen kiezen eieren voor hun geld en verlaten de organisatie. Je moet solliciteren op een kleiner aantal functies. Dat doet pijn en frustreert je. De angst om na weer een afwijzing je baan te verliezen neemt gestaag toe. De onzekere toekomst heeft een negatieve weerslag op jouw welbevinden en dat van je gezin. Denk je dat de ellende over is, kondigt de minister in juni nog

Minister … zorg voor koopkrachtverbetering! eens 348 miljoen euro bezuinigingen aan! Boven op de 12.000 schrapt Defensie weer 2.400 banen. In een rondetafelgesprek wijs ik de Kamerleden op hun verantwoordelijkheid: stop met verdere bezuinigingen! Namens de VBM eis ik meer geld en behoud van arbeidsplaatsen. Voorlopig resultaat: er verdwijnen minder functies. Maar het gaat nog altijd om 1.750 gedwongen ontslagen. Dan is er nog het vooruitzicht op het AOW-gat. Niet iedere wachtgelder, FLO’er, (M)IP’er of UGM’er heeft het geld of kan genoeg sparen om dit gat te overbruggen. De SVBoverbrugginsregeling schiet tekort. De VBM blijft vechten om het AOW- gat te dichten. Op 16 januari 2014 komt de gezamenlijk aangespannen zaak tegen de Staat voor de rechter. Maar dat neemt niet weg dat ook Defensie dit gat moet dichten. Defensie is al lang geen goede werkgever meer. Het vertrouwen in de top is compleet zoek. Ik roep de minister krachtig op om dit te herstellen. Begin maar eens met een claim op de 250 miljoen euro die voor loonontwikkeling in het Sociaal Akkoord is opgenomen. Defensiepersoneel heeft recht op een fatsoenlijke loonontwikkeling in 2014! Ik zou zeggen: minister, nu u het materieel - de JSF - binnen hebt, sta eindelijk eens voor uw personeel en zorg voor koopkrachtverbetering. Wat brengt 2014 ons? Ik wens u allen fijne feestdagen toe en een gelukkig en gezond 2014.

j.d e b i e @ m i j n v b m . n l


V ER EN I G I N GSN I EU W S

Verslag 91e Algemene Vergadering

‘We moeten het samen doen’ Benoemingen

De e Algemene Vergadering vond op vrijdag  november plaats in het

Het Algemeen Bestuur is uitgebreid tot  leden. Waarom? Vooral omdat de keuze voor een Dagelijks Bestuur van  leden inmiddels wel structureel is (waar volgens de statuten maximaal  is toegestaan). En verder onder andere omdat bestuurders de VBM op allerlei gelegenheden moeten vertegenwoordigen. Dit is belangrijk voor de zichtbaarheid, herkenbaarheid en bekendheid van de VBM. Gevolg is, dat het aantal vacante posities in het bestuur voor de Algemene Vergadering op  komt. Cees Schaaf, Johan Geijtenbeek en Gerard Busse worden herkozen in het Algemeen Bestuur. Daarnaast worden de heren Maarten Brouwer en Peter Schilt verkozen. De VBM bedankt alle leden die zich verkiesbaar hebben gesteld voor hun kandidatuur en feliciteert de gekozen kandidaten. Overige benoemingen: De vertrouwenscommissie bestaat per  november  uit Henk Feijes, Martin Huijsman en Frits Steinhorst. Stefan van Twuijver, Jaap van der Laan en Hans van Rooijen zijn benoemd tot plaatsvervangend lid van de vertrouwenscommissie. De financiële adviescommissie bestaat uit Dick Purmer, Dick Jansen en Sara Eckhardt. In de begeleidingscommissie zitten Ary Hartman, Hans Poorthuis en Henk Feijes.

reünie- en congrescentrum Kumpulan op landgoed Bronbeek te Arnhem. Vertegenwoordigers van (bijna) alle afdelingen bespraken diverse onderwerpen en kozen  leden voor het Algemeen Bestuur. Rode draad door de vergadering: We moeten het samen

Peter Schilt.

doen! Maarten Brouwer.

6 | trivizier | 12 - 2013


Voldoende zichtbaar?

Hans Dijkers en zijn partner.

Peter Weiler.

Nieuwe dragers ‘Teken van verdienste’ Peter Weiler ontvangt het Teken van verdienste vanwege zijn grote inzet voor de vereniging. Peter Weiler werd op  mei  lid en werd algauw actief voor en binnen de VBM. Weiler participeerde in diverse commissies en klankbordgroepen. Zo is hij lid geweest van de medezeggenschapscommissie LCKLu, de Klankbordgroep Evaluatie VERSTRUC, de klankbordgroep Beleidsplan en de vertrouwenscommissie. Sinds begin jaren ‘ heeft Peter Weiler deel uitgemaakt van het afdelingsbestuur Roosendaal, thans de afdeling West Brabant. Meer dan  jaar vervulde hij – op uitstekende wijze – de rol van voorzitter. “Een positief kritische bestuurder” noemt Jean Debie hem. “Je hebt deze erkenning zeker verdiend.” Hans Dijkers ontvangt het Teken van verdienste vanwege zijn grote inzet gedurende vele jaren voor de VBM. Hans Dijkers werd op  maart  lid van de toenmalige VBZ, één van de voorgangers van de VBM. Sinds medio jaren ' maakt hij deel uit van de nazorgfunctionarissen, die desgewenst nabestaanden of leden in hun laatste levensfase begeleiden. Het helpen van deze leden met allerlei (administratieve) aangelegenheden, tijdens een zeer emotionele periode, is niet altijd even gemakkelijk. Mede door zijn integriteit, inlevingsvermogen en bevlogenheid is Hans Dijkers een goede steun voor de nazorgorganisatie van de VBM. Dijkers wordt geprezen om zijn kunde, enthousiasme, sociale bewogenheid en doortastendheid. Debie: “ Dat zijn kenmerken die nodig zijn voor een nazorgvertegenwoordiger. De VBM kan altijd een beroep op jou doen en is daar heel dankbaar voor. Deze erkenning is zeer verdiend.”

Is de VBM genoeg zichtbaar op de werkvloer? Mario van der Linden (afdeling Rotterdam): “Wij zijn geen vakbond van borstkloppers en rondschreeuwers en dat moeten we ook niet worden. Wel moeten we in de gaten houden, dat anderen de door ons behaalde successen niet gaan gebruiken voor hun eigen promotie. We zijn soms té bescheiden in onze uitingen. Op het gebied van PR moeten we niet volgen, maar vooraan staan. Zichtbaar voor de leden die vertrouwen in ons hebben gesteld.” En hoe zit het met de zichtbaarheid in de media? Daarover lopen de meningen uiteen. “Best irritant als je in de auto zit, en dan hoor je Jean Debie weer op de radio. Dan schrik je toch wel” grapt Rik Veenendaal (afdeling Amsterdam). Anderen zouden graag zien dat de VBM vaker in de media genoemd wordt. Bijvoorbeeld om, zoals Eric van Eijk (afdeling Apeldoorn) het verwoordt, de afbraak van Defensie via de media in de kiem te smoren. Een voorbeeld? Het sourcingproces. Waarbij ‘sourcing’ door de Defensieleiding uitsluitend wordt vertaald als ‘uitbesteding’. Probeer via de media bekend te maken, dat uitbesteden vaak helemaal verkeerd uitpakt, suggereert Van Eijk. En over andere zaken die op de werkvloer spelen zou de VBM ook vaker een standpunt mogen innemen. Zoals het feit dat oefeningen worden onderbroken voor ontbijt, lunch en diner op de kazerne – op eigen kosten – in plaats van voeding van rijkswege. Overigens komt hier ‘train as you fight’ in een heel vreemd daglicht te staan, aldus Van Eijk.

Optreden richting politiek “Ons overkomt altijd alles” verzucht Eric van Eijk (afdeling Apeldoorn). Hoe kan een vakbond ervoor zorgen dat politici niet telkens verkeerde beslissingen nemen? Dat is niet gemakkelijk, weet Jean Debie: “We hebben natuurlijk niet veel invloed op de politiek.” Maar het kan wel, zegt Debie: “Intensief investeren in de ChristenUnie en SGP heeft er uiteindelijk toe geleid dat het kabinet ging praten met beide partijen, waardoor er minder bezuinigd wordt op Defensie. Maar er blijven wel  miljoen aan bezuinigingen over.”

Eric van Eijk.

Mario van der Linden. Rik Veenendaal.

12 - 2013 | trivizier | 7


Informatiedag voor nieuwe bestuurders

Mali-missie

De VBM zal voor nieuwe bestuurders voortaan een ‘informatiedag’ organiseren om hen zo goed mogelijk wegwijs te maken binnen de organisatiestructuur en werkwijze van de VBM. De eerste informatiedag zal gehouden worden op  februari . Uitnodigingen hiervoor zijn in de eerste week van december verstuurd.

Voorzitter Jean Debie spreekt de vergadering bij over het VBM-standpunt ten aanzien van de missie naar Mali (Minusma). Voor de VBM zijn er nog een paar losse eindjes voor wat betreft de geneeskundige ondersteuning. Debie: “Over de inzet van het KCT en het Korps Mariniers maak ik mij geen zorgen, maar als een militair gewond raakt, zijn de tijd-ruimtefactoren enorm. Mali is een enorm groot land. Casualty evacuation moét goed geregeld zijn. De inzet van de VBM is, dat dit door Nederlandse helikopters moet gebeuren.” Ook heeft de VBM nog vragen over het Role hospitaal, dat door China wordt geleverd. Voor de VBM is een hospitaal dat Nederlandse militairen goede gezondheidszorg kan bieden, noodzakelijk.

André van Uden.

Jan Bruurmijn.

Jacques van Hulsen, Jean Debie en Jacqueline de Werker-Bekx.

Jonge militairen welkom!

Patriotmissie

Waarom komen er zo weinig jonge militairen naar de afdelingsvergaderingen? Een probleem dat bij veel afdelingen speelt. Jan Bruurmijn (afdeling Volkel / De Peel): “Ze hebben het druk, ze zijn met hun eigen sores bezig. Maar hoe was het vroeger? Toen ik zelf luitenant was, ging ik ook niet naar een vakbondsvergadering.” André van Uden (afdeling Eindhoven): Ze hebben hun carrière, een jong gezin, ze moeten sporten. Volgens Albert Lok (afdeling Zwolle) ligt het ook aan het tijdsgewricht: “Het is een tijd van individualisering. Men ziet het vakbondslidmaatschap als een soort rechtsbijstandverzekering.” Maar laat er geen misverstand over bestaan. Jonge militairen zijn van harte welkom op de afdelingsvergaderingen.

Er is kort gesproken over de patriot-missie in Turkije. De VBM maakt zich hard voor handhaving van de uitzendbescherming. Dat betekent:  periode uitzending wordt gevolgd door  gelijke periodes zonder uitzending. Doordat de missie inmiddels een jaar draait, kan Defensie voor bepaalde groepen niet voldoen aan de uitzending/ rust-cyclus. Debie: “Dat komt vooral doordat de politiek in  heeft besloten van  naar  batterijen in te krimpen.” Het personeel zit met een dilemma. Aan de ene kant wil men uitgezonden worden, aan de andere kant begint het thuisfront flink te balen dat ‘vader’ altijd weg is. De VBM heeft aan Defensie laten weten, vast te blijven houden aan de verhouding  : . Defensie heeft aangegeven maatwerk te leveren aan de individuele gevallen waarin die afspraak geschonden wordt. Dat het ‘voorzettingsvermogen’ kleiner wordt, zoals de minister in haar Defensienota heeft geschreven, is zonder meer duidelijk. Volgens de VBM heeft minister Hennis nu de taak, om aan de Tweede Kamer uit te leggen dat het nu ècht uit moet zijn met verder bezuinigen op Defensie.

8 | trivizier | 12 - 2013


Begroting 

Contributie 

De Algemene Vergadering heeft de Begroting  goedgekeurd. Een punt van zorg is uiteraard de teruggang van het aantal leden, als gevolg van de inkrimping van Defensie. Mario van der Linden (afdeling Rotterdam) brengt hierbij wel een nuancering aan: aan de aantoonbaar succesvolle werving van nieuwe leden ligt het in elk geval niet.

De AV gaat akkoord met de verhoging van de contributie naar € , ( jaar en jonger), € , ( jaar en ouder) en € , (post-actieven). Een voorstel van de afdeling Den Helder om de contributie voor  jaar te bevriezen lijkt sympathiek, maar levert voor de leden slechts een besparing op van maximaal € , per jáár (voor de meesten nog minder) en zadelt de vereniging dan wel met een negatief resultaat op de begroting.

Dick Krul.

Dirk Spijker.

Cor Kapaan.

Minder afdelingen?

WUL

Moet de VBM toe naar een andere structuur, met minder afdelingen? Lid van verdienste Dirk Spijker gooit het balletje op, diverse afdelingen reageren, al dan niet in hun beschouwing. Volgens Spijker is een keuze voor een andere opzet een logische. “Door de bezuinigingen en de sluiting van meer kazernes zullen afdelingen genoodzaakt zijn zichzelf op te heffen”, betoogt hij. In de afdelingsbesturen zitten veel post-actieven, waardoor de afstand tot de werkvloer groter is dan gewenst. Spijker: “Zijn de andere actief dienende leden dan niet meer geïnteresseerd in de VBM? Zeker wel. Ze weten hun weg naar de VBM wel te vinden, indien ze dat zelf nodig hebben. Maar dat contact vindt plaats zonder tussenkomst van het afdelingsbestuur.” Deze discussie wordt ongetwijfeld vervolgd.

Defensie gaat de tijdelijke maatregel van  verlengen. Door die tijdelijke maatregel werd in  een deel van de door de WUL veroorzaakte inkomensschade gerepareerd. Maar lang niet alles. De VBM en de andere bonden willen af van de tijdelijke maatregel en willen dat het negatieve effect, dat voor elke militair aanwezig is, geneutraliseerd wordt.

12 - 2013 | trivizier | 9


J U R I D I S CH

Defensie wilde herplaatsingsbesluiten niet herroepen

In Trivizier - schreven we dat de ‘omgekeerde ontslagvolgorde’ op de helling stond. Na twee uitspraken van de rechtbank Arnhem is de verouderde

Tekst: mr. Maarten de Haas

bepaling inmiddels definitief vervangen door het afspiegelingsbeginsel.

Herstel gemaakte fouten zo snel mogelijk! De omgekeerde ontslagvolgorde komt voort uit de plaatsingsvolgorde die in reorganisaties van burgerpersoneel van Defensie wordt gehanteerd (artikel  BARD). Een lid van de VBM vroeg zich af of Defensie zich schuldig maakt aan leeftijdsdiscriminatie door medewerkers met meer dan  dienstjaren in reorganisaties achter te stellen bij jongere werknemers. Volgens het College voor de Rechten van de Mens is de plaatsingsvolgorde in strijd met de ‘Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid’. Defensie belooft het college om artikel  BARD aan te passen. Maar tot die tijd zal Defensie zich houden aan het artikel. Zes VBM-leden met meer dan  dienstjaren leggen zich daar niet bij neer. De VBM tekent namens deze leden bezwaar aan. Op  juli  schort de rechtbank de herplaatsingsbesluiten van de VBM-leden op tot zes weken nádat op hun bezwaren tegen de herplaatsing zou zijn beslist. Ook mag Defensie geen anderen op hun functies plaatsen én de zes krijgen een voorkeurspositie voor de eerst vrijvallende en passende functie. Na een radiostilte van enkele weken vaardigt de HDP een beleidslijn uit: iemand met meer dan  dienstjaren mag niet meer worden achtergesteld

10 | trivizier | 12 - 2013

in lopende en komende reorganisaties. Daarbij stelt Defensie dat er een harde inspanningsverplichting is om degene die inmiddels bezwaar hadden aangetekend tegen een discriminerend herplaatsingsbesluit, op een andere functie te plaatsen. Defensie past dus een koerswijziging toe, maar wil niet zover gaan om de herplaatsingsbesluiten te herroepen. Op die functie waren inmiddels al derden geplaatst. Uit een nieuwe uitspraak d.d.  september  blijkt dat de rechtbank Arnhem deze koerswijziging niet toereikend vindt. Het is voor rekening en risico van Defensie dat er een derde op functie zit, zo stelt de rechter. De rechtbank vernietigt daarom het herplaatsingsbesluit van de betreffende ambtenaar en bepaalt daarbij dat hij moet worden behandeld als ware er geen derde op zijn functie geplaatst. Op  oktober  doet de rechtbank Arnhem opnieuw uitspraak in een vergelijkbare zaak. Daaruit blijkt dat Defensie inmiddels heeft besloten om de onrechtmatige herplaatsingsbesluiten, waartegen bezwaar was gemaakt, in te trekken en de betrokken ambtenaren op een verzamelarbeidsplaats te plaatsen, in afwachting van een andere functie. Ook dat is niet toereikend, aldus de

rechter. De rechtbank: ’… in aanmerking genomen dat Defensie vooralsnog niet voornemens lijkt te zijn om nieuwe plaatsingsregels vast te stellen, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om (...) te bepalen dat verzoekers worden behandeld als ware zij in hun eigen functie in de nieuwe organisatie geplaatst. De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat Defensie verzoekers vanuit die positie tijdelijk – in afwachting van nadere besluitvorming over plaatsing in de eigen functie in de nieuwe organisatie – andere werkzaamheden zal opdragen. Daarbij wordt aangetekend dat het voor rekening en risico van Defensie komt dat de door verzoekers geambieerde functies reeds aan anderen zijn toegewezen. Dat betekent dat niet valt uit te sluiten dat Defensie te zijner tijd twee medewerkers voor dezelfde functie heeft’. Deze overweging laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Defensie zal diegenen die nog geen nieuwe functie hebben, weer moeten toelaten tot het arbeidsproces. En hen op papier en in praktijk een volwaardige functie moeten bieden. Het was een misrekening van Defensie om de bepaling toch te blijven toepassen. Het getuigt in het algemeen van wijsheid om gemaakte fouten zo snel mogelijk te herstellen in plaats van erin te blijven volharden. 


CO LU M N ,

LODESTEYN

De Gewonde Soldaat Frisse kop en een rustige oogopslag. De ietwat scheve grimas trekt mijn blik naar het litteken naast zijn mond. Zijn relaas klinkt ietwat nasaal, maar is ter zake. Ik knik en ga staan. De gehurkte houding die ik heb aangenomen om hem recht te kunnen aankijken, houd ik niet lang vol. "Mijn benen doen pijn,” zeg ik vergoelijkend. Ik hoor het hem denken: "Daar heb ik geen last meer van.” De man in de rolstoel met twee geamputeerde benen spreekt de woorden niet uit. Dennis van Esch () is één van de militairen die zwaar gewond raakten in Uruzgan. Het pantservoertuig waarin hij op  juni  met vijf makkers op patrouille is, blijkt niet bestand tegen de enorme klap van een exploderende IED. De medische diagnose na aankomst in het calamiteitenhospitaal van kamp Holland is eenvoudig samengevat ‘nagenoeg hopeloos’. De dan -jarige fuselier kampt met ademhalingsproblemen en hersenletsel. Bovendien zijn beide benen door de explosie zwaar verminkt. Hij dankt zijn leven aan kundige medici die klokrond opereren en aan collega’s in Kamp Holland die zich na een oproep bij de medische staf melden om bloed te geven. Eind  zit Dennis tegenover me. Een koude dag in de bossen van Doorn. Het onderkomen van de BNMO op de achtergrond. In het naburige revalidatiecentrum hebben artsen hem twee pinnen in zijn heup aangemeten. Daaraan kan hij protheses bevestigen waarmee hij door zijn huis kan wandelen. Buitenhuis gebruikt hij liever de rolstoel. Niet onverdienstelijk. Hij nam al deel aan het WK Wheeling in Duitsland. Zo hard mogelijk met je rolstoel rondjes racen, zeg maar. Hij is er goed in, vertelt hij met een twinkeling in de ogen. Dennis, die inmiddels in Oirschot als burger voor de Koninklijke Landmacht werkt, doet de dingen nooit half. In het najaar rijdt hij met een ‘handfiets’  kilometer door de glooiende omgeving van Rhenen.

Daar houdt de Koninklijke Landmacht voor het eerst de Grebbeberg Masters, waarbij geld wordt ingezameld voor de anderhalf jaar geleden opgerichte Vereniging De Gewonde Soldaat. Dennis is lid van het eerste uur. Hij heeft veel aan de gesprekken die de vijftig jonge lotgenoten onderling voeren. Sommigen fysiek verminkt, anderen psychisch in de kreukels. Afgekeurd voor het militaire werk waarin ze hart en ziel legden en dat in al zijn weerbarstigheid hun leven ingrijpend veranderde. De onderlinge gesprekken gaan vaak over respect. Of het gebrek eraan. Dennis heeft er zelf niet eens zo veel last van. "Mijn verwondingen zijn zichtbaar, dus niemand twijfelt aan de ernst.” Maar collega’s met PTSS of verwoeste ledematen die door kleding worden verhuld, ontmoeten vaak onbegrip. "Zagen jullie die bermbom dan niet liggen”, is een veelgehoorde vraag. "Ja hoor, maar ik wilde alleen kijken of het een

echte was”, is het antwoord dat Dennis dan het liefst wil geven. Nederland heeft geen veteranencultuur en weet niet hoe om te gaan met zijn oorlogsgewonden. Mensen kijken weg of merken op dat zoiets nou eenmaal het risico is als je het leger in gaat. Alsof je kiest voor gewond raken of sterven, denkt Dennis dan. Hij veroordeelt de reacties niet meer, accepteert de onwetendheid. Hij meldt slechts dat het juist daarom zo fijn is om met lotgenoten te praten. En verder maakt hij er het beste van. Met zijn allen willen de leden van De Gewonde Soldaat volgend jaar naar de Wounded Warrior Games in de VS. Als sporter of supporter. De landmachtcollega’s sportten bij de Grebbeberg al . euro bijeen. Nu de rest nog. Het bankrekeningnummer van De Gewonde Soldaat is te googlen. Eigenlijk zou het onder de noemer ‘helden’ te vinden moeten zijn. Flip Lodesteyn

http://www.degewondesoldaat.nl/

12 - 2013 | trivizier | 11


M ED E Z EG G EN S CH A P

Waarschijnlijk gaat het komende jaar ons minder reorganisaties brengen. Tijd voor het kiezen van nieuwe medezeggenschapscommissies. De VBM kan u daarbij steunen.

Aarzel niet om u kandidaat te stellen

Tekst: Louis Schipper

Medezeggenschap: de VBM steunt u! Defensie heeft er de afgelopen tijd veel nieuwe organisaties bij gekregen. Ook is de organisatorische inrichting van de defensieonderdelen veranderd. Nieuwe onderdelen hebben nieuwe medezeggenschapscommissies nodig. Defensie overlegt met de bonden over de inrichting van de medezeggenschap in haar totaliteit. Dit betekent in de praktijk dat de bonden meepraten over de organisatorische inrichting en structuur van de medezeggenschap. Ook praat Defensie met de bonden over het uitblijven van het instellen van een afzonderlijke medezeggenschapscommissie of over een wijziging van de, per defensieonderdeel, vastgestelde beleggingsschema’s. De beleggingsschema’s geven een overzicht van eenheden waar de nieuwe medezeggenschapscommissies (MC) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissies (GMC’s) en de Defensieonderdeel medezeggenschapscommissie (DMC) kunnen komen. Daarnaast bestaat er een mogelijkheid om een Locatie medezeggenschapscommissie (LMC) in te stellen voor het personeel dat op de locatie werkt of woont. Beleggingsschema’s komen veelal in overleg met de DMC’s per defensieonderdeel (bestuursstaf, OPCO’s, CDC en DMO) tot stand. In het kort hieronder de mogelijkheden voor het instellen van de diverse medezeggenschapscommissies op basis van de bevoegdhedentoedeling aan de hoofden van de diensteenheden. (Zie schema). Een medezeggenschapscommissie (mc) hoort zo laag mogelijk in de organisatie! Niveau: RVE/RVE. Daarbij valt te denken

aan onderdelen op bataljonsniveau, een vliegbasis, een schip of groep van schepen. (Zie tabel). Een gemeenschappelijke medezeggenschapscommissie (GMC) kun je inrichten bij een eenheid op een hiërarchisch hoger niveau in de organisatie (Ressortcommandant of RVE). De GMC behandelt alleen aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de meerderheid van de diensteenheden waarvoor ze is ingesteld! Een defensieonderdeel medezeggenschapscommissie (DMC) behandelt met de commandant van het defensieonderdeel alleen aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de meerderheid van de diensteenheden van dat defensieonderdeel. De centrale medezeggenschapscommissie (CMC) bespreekt met de secretarisgeneraal alleen aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de meerderheid van de defensieonderdelen! De leden van de DMC, GMC en CMC zijn altijd ook lid van een MC enz. Een locatie medezeggenschapscommissie (LMC) kun je formeren op een locatie waar personeel van meer dan één diensteenheid werkt of woont (RVE).

riode flexibel afstemmen op de populatie van de diensteenheid, als dat nodig is om de continuïteit van de medezeggenschap te waarborgen.

Word kandidaat! Defensie heeft medezeggenschap nodig! Aarzel niet om u kandidaat te stellen als er verkiezingen aan komen. De VBM steunt de leden in de medezeggenschap extra, onder meer met specifieke informatie, maar ook met presentaties en themadagen. U kunt altijd een beroep doen op Jef Stassen en mij als adviseurs. Kijk ook op www.vbm.info onder ‘Medezeggenschap’.

Zittingsduur Ieder lid van een medezeggenschapsorgaan maakt daar minimaal  jaar deel van uit. De medezeggenschapscommissie kan in het instellingsbesluit vastleggen dat zij om de vier jaar gelijktijdig aftreden of om de twee jaar voor de helft. Zo kan een medezeggenschapscommissie de zittingspe-

Minder dan  medewerkers:  tot  "  tot  "  of meer: "

 - ten hoogste  leden  - ten hoogste  leden  - ten hoogste  leden  - ten hoogste  leden

12 - 2013 | trivizier | 13


Het Bureau Ondersteuning Medezeggenschap van de VBM ondersteunt leden bij hun werk voor de medezeggenschap. Jef Stassen van de VBM is op  november adviseur van de medezeggenschap tijdens een zitting van de geschillencommissie. Tekst: Jef Stassen

VBM bij geschil bemanningsregeling hydrografische opnemingsvaartuigen

Maar de commandant geeft niet thuis

14 | trivizier | 12 - 2013

De ‘geschillencommissie’ bij Defensie (officieel het College Geschillen Medezeggenschap Defensie CGMD) komt op  november bijeen voor een hoorzitting. Bij de Dienst der Hydrografie – verantwoordelijk voor het maken van zeekaarten – van de marine is er een conflict tussen een medezeggenschapscommissie (MC) en het hoofd van de diensteenheid (HDE). Het conflict gaat over de ‘bemanningsregeling’. Bij de marine varen twee hydrografische opnemingsvaartuigen, kortweg: HOV’n, Zr.Ms. Luymes en Zr.Ms. Snellius. Sinds  zijn op die schepen  bemanningen ingedeeld. Dat gebeurt op basis van een regeling meerbemanningsconcept (MBR). De regeling zorgt ervoor dat beide schepen een evenredige gebruiksbelasting hebben. In de praktijk leidt dit tot een schema waarbij de eenheden ongeveer  maanden in een  bemanningconcept varen en ongeveer

 maanden een normaal vaarschema volgen met  bemanning.

Vier MC’s, één conflict Elke bemanning kiest een vertegenwoordigende medezeggenschapscommissie (MC). Zo is dat ook vastgelegd in het totale beleggingsschema medezeggenschap van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Er zijn dan ook drie MC's actief onder de noemer MC HOV A, B en C. Op  januari  heeft CZSK, zonder overleg met één van de medezeggenschapscommissies HOV, eenzijdig een nieuwe meerbemanningsregeling (MBR) van kracht verklaard. Daar is lang niet iedereen even blij mee. Er komt bijvoorbeeld minder compensatie voor werk in het weekend. Eén van de drie MC’s, de MC HOV B, maakt eerst informeel en later formeel in het overleg met de commandant bezwaar tegen de eenzijdig opgelegde wijziging van de MBR.


Maar de commandant geeft niet thuis. Volgens hem heeft ‘hogerhand’ de gewijzigde MBR opgelegd. En in dat geval is hij niet bevoegd hierover overleg te voeren. Vervolgens nemen de leden van de MC HOV B contact op met medewerkers van het bureau ondersteuning medezeggenschap (BOM) van de VBM. Op advies van de VBM plaatst de MC de gewijzigde MBR formeel op de overlegagenda. In de overlegvergaderingen die volgen blijft de commandant als hoofd diensteenheid (HDE) herhalen dat hij zich niet bevoegd acht de MBR met de MC inhoudelijk te bespreken. Wel blijkt de gewijzigde MBR inmiddels voor advies voorgelegd te zijn aan de gezamenlijke medezeggenschapscommissie (GMC) voor de kleine bovenwaterschepen (GMC KBW). Bij die schepen horen bijvoorbeeld ook de mijnenjagers. Volgens de VBM is die commissie niet bevoegd om advies te geven over de regeling. De MC wijst het HDE daarop. Het HDE moet de gewijzigde MBR als voorgenomen maatregel, overeenkomstig artikel  lid  van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD), voor advies voorleggen aan de medezeggenschapscommissie die vertegenwoordiger is van het personeel dat daadwerkelijk met de gewijzigde regeling te maken krijgt. De MC geeft daarbij tot slot aan dat het HDE de voorgenomen maatregel niet mag invoeren. Daarvoor moet het HDE, overeenkomstig artikel  van het BMD, overeenstemming bereiken. Daarom verzoekt de MC het HDE om de gewijzigde MBR in te trekken, niet voor te leggen aan de GMC KBW, maar alsnog overleg te voeren met de MC.

Zo ontstaat een geschil … Het HDE gaat niet in op deze verzoeken. Daarom vraagt de MC HOV B de

geschillencommissie om advies. Op vrijdag  november  behandelt de geschillencommissie deze zaak inhoudelijk. Jef Stassen van de VBM woont als adviseur van de MC HOV B deze zitting bij. De MC HOV B maakt bij die inhoudelijke behandeling nog eens duidelijk • dat de eenheden sinds  met een MBR regeling werken en dat per  januari  eenzijdig zonder overleg een wijziging op de MBR werd ingevoerd. In de optiek van de MC betreft dit, overeenkomstig artikel  lid  van het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD), een voorgenomen maatregel en het bevoegd gezag had de wijziging MBR moeten voorleggen aan de MC;

• dat overeenkomstig artikel  van het BMD het bevoegd gezag een voorgenomen maatregel niet mag invoeren als er geen overeenstemming is bereikt met de MC; • dat de GMC KBW in de optiek van de MC HOV B niet bevoegd is over de gewijzigde MBR advies te geven. De GMC KBW behandelt overeenkomstig artikel  lid  uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of voor een meerderheid van de diensteenheden die zij vertegenwoordigt. Dat is in deze situatie niet het geval. Ten slotte verzoekt de MC HOV B de commissie te adviseren de gewijzigde MBR in te trekken en terug te keren naar de MBR zoals in  vastgesteld. Een dag voor de behandeling van het geschil overhandigt de HDE

een document. Daarin verzoekt hij de GMC KBW om de ingevoerde gewijzigde MBR alsnog te ratificeren. De GMC KBW heeft de regeling nooit geratificeerd. Het HDE erkent dat de gewijzigde MBR geen recht doet aan de inspanning en inzet van het personeel. Hij biedt twee oplossingsmogelijkheden. Enerzijds een aanpassing van het AMAR en anderzijds een uitzonderingspositie voor de HOV’n. Hij herhaalt het standpunt dat hij niet bevoegd is om overleg te voeren over dit onderwerp.

Maar wie dan wel? Als vervolgens de geschillencommissie vraagt waar de gewijzigde MBR terug te vinden is en door welk gezag deze is ondertekend, antwoordt het HDE dat er geen formeel document is. Ook vraagt de geschillencommissie of de MC HOV A en C zich wel kunnen vinden in de gewijzigde MBR? En wat zijn de eventuele gevolgen voor de andere MC’n als de CGMD een advies verstrekt? De VBM vraagt de geschillencommissie om indien mogelijk ook een advies uit te brengen over de belegging van de medezeggenschap bij de HOV’n. Een overkoepelend overlegorgaan kan onderwerpen bespreken die voor de bemanningen in zijn geheel van toepassing zijn zoals deze MBR. De MC HOV B is niet bereid om het overlegrecht over te dragen aan de GMC KBW. Dit omdat deze overdracht niet voldoet aan artikel  lid . Maar ook omdat bij het behandelen van dit onderwerp in de GMC KBW het minderheidsbelang van de HOV’n te weinig aan bod komt. De MC HOV B vraagt de commissie om hierover niet te adviseren. Omdat beide partijen vervolgens bevestigen dat een bemiddelingspoging geen zin heeft, zal de geschillencommissie deze maand (december ) uitspraak doen. 

12 - 2013 | trivizier | 15


G E ACH T E R ED

CTIE

Postbus 93037 2509 AA Den Haag, email: redactie@mijnvbm.nl

MALI

<advertorial>

Zorgzaam heeft de premie voor de basisverzekering verlaagd!

Zorgzaam heeft de premie van de basisverzekering voor 2014 aanzienlijk verlaagd. De premie voor de basisverzekering Zorgzaam 2014 bedraagt € 87,31 per maand. Daarnaast hebt u bij Zorgzaam een grote keuzevrijheid met de vijf aanvullende verzekeringen tegen een zeer scherpe prijs. De premie van de Zorgzaam Comfortverzekering is niet gewijzigd. Hieronder de maandpremies van de aanvullende verzekeringen Zorgzaam 2014. Zie ook de website

www.zorgzaamverzekerd.nl.

Ster 1

€ 3,75

Ster 2

€ 15,00

Ster 3

€ 25,50

Ster 4

€ 44,00

Ster 5

€ 59,55

Militaire missies zoals door onze onvolprezen regering en hun militaire adviseurs gepland naar een broeinest als Mali, dienen verzekerd te zijn van vuurkracht, mobiliteit en een gegarandeerde logistiek. Hoeveel pantserwagens gaan er mee en hoe wordt de brandstofvoorziening voor die voertuigen gegarandeerd? Bij insluiting, wat niet denkbeeldig is, gezien het operatiegebied, het geringe aantal eigen mensen en de lange aanvoerlijnen over moeilijk terrein - hoeveel artillerie platform helikopters gaan er dan mee als vuursteunelement en hoeveel transport heli’s om bijvoorbeeld  man - bij dreigende insluiting - en bloc te kunnen evacueren? Aan transportmiddelen, vuurkracht en mogelijkheden tot logistieke garanties van personeel en materieel ontbreekt het bij onze krijgsmacht ten enen male; wij zijn niet in staat om een ingesloten eenheid binnen pakweg twaalf uur met vijfhonderd man te versterken. De veiligheid van ingezet militair personeel wordt daarmede te grabbel gegooid. Alleen al het idee om militairen - met de hen ter beschikking staande geringe middelen - erheen te sturen is absurd en onverantwoordelijk. Wij hebben nog meer vraagtekens, maar alleen al wanneer op één van bovenstaande vragen geen duidelijke antwoorden zijn - feitelijk betekent dit dus dat je de benodigde middelen inderdaad

achter de hand moet hebben - dan is een uitzending naar Mali een zelfmoordmissie. Wie kan achteraf dan ter verantwoording worden geroepen? Het Nederlandse volk heeft het recht om dat - vooraf - te weten. Anna M. Hermans, Leersum

64-JARIGENDAG Hierbij een groot compliment voor iedereen die z’n steentje heeft bijgedragen aan de organisatie van de VBM -jarigendag-, dinsdag  november. De dag stak goed in elkaar, uiteraard goede verzorging op het MEA, goede onderwerpen en fijne sprekers. Toch een bijzonder complimentje voor twee gastsprekers. Ten eerste mevrouw Alerta Schroten, die ons wegwijs maakt in erfrecht. Vakkennis gekoppeld aan humor doet het altijd wonderwel goed. Ten tweede dhr. Fred Lardinois van ABP. De beste kerel mag voorlopig nog even niet met pensioen. Hij kan als geen ander

(op z’n Limburgs) enthousiast een zaal inpakken en aan het handje meevoeren door de gevoelige materie. Met dit soort dagen / presentaties legt de VBM veel eer in. Ik hoop dan ook dat de VBM deze dagen in de toekomst blijft organiseren. Han van Doornik, Berkel en Rodenrijs

AOW-GAT: WAT MOET IK DOEN? Per  januari  gaat de pensioenrichtleeftijd naar  jaar. Tijdens een online vragenuurtje met het ABP bestuur werd de vraag gesteld wat voor consequenties dit heeft voor militairen met een UGM uitkering. De heer Cees Michielse gaf het volgende antwoord. De UGM regeling blijft vooralsnog ongewijzigd. Dit betekent

16 | trivizier | 12 - 2013


dat op  jarige leeftijd het UGM eindigt. Met het vervroegen van het ABPouderdomspensioen kan men het gat overbruggen. Het UGM, in relatie tot het ouderdomspensioen, blijft overigens wel een onderwerp op de agenda van het Sectoroverleg Defensie. Nu heb ik altijd (ook van het VBM) begrepen dat er voor militairen voorlopig niets verandert. Uit het antwoord van het ABP bestuur merk ik dat militairen vanaf hun e het gat kunnen overbruggen door het pensioen eerder te laten ingaan. Dit houdt in dat de maandelijkse pensioenuitkering omlaag gaat. Er wordt wel gesteld dat er nog wordt onderhandeld, maar blijkbaar staat de overbrugging tot de pensioenrichtleeftijd niet meer ter discussie. Wilt u s.v.p. zo vriendelijk zijn om mij te vertellen in hoeverre dit in de onderhandelingen al is overeengekomen en hoe de VBM hier verder mee omgaat? M.a.w. komt er enige vorm van compensatie voor in de plaats? Want als dit zo is, krijg ik met een WUL, AOW-gat en ABP-gat te maken om het pensioen te bereiken waar ik op had gerekend. Dan mag ik, in die paar jaar die mij nog resten tot het pensioen wel flink gaan sparen, al weet ik niet waarvan. Beer van Huet, Gemert

Reactie Jacques van Hulsen, vicevoorzitter VBM: De heer Michielse reageert als bestuurder van een pensioenfonds, het ABP, en niet als cao-onderhandelaar bij Defensie of als vertegenwoordiger van een vakbond die het recht heeft om over de inhoud van de ABP-regeling te spreken. Michielse constateert als feit dat het militair defensiepersoneel in de huidige regeling een pensioeningangsmoment kent van  jaar. Tot vorig jaar viel dat moment samen met het moment waarop de AOW inging. Vanaf  is dat niet meer het geval. Door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd ontstaat er een toenemend verschil tussen beide momenten (het AOW-gat). De overheid heeft deels voorzien in een oplossing, de overbruggingsregeling. Deels, omdat deze regeling geen oplossing biedt voor mensen die dit jaar uitstromen naar een (gedefinieerde) uitkeringssituatie, voor mensen die pas na  de AOW-leeftijd bereiken of teveel inkomen of vermogen hebben. S o c i a l e p a r t n e r s, i n d e z e d e overheidswerkgevers en de centrales (bonden) van overheidspersoneel, hebben in het pensioendomein een voorziening gecreëerd met hetzelfde doel; het dichten van het gat. Over deze voorziening, die ook voor gewezen defensiepersoneel geldt, spreekt u in uw mail. In de kern komt deze voorziening er op neer dat een deel van het (toekomstige) ouderdomspensioen versleept wordt. U stelt dat het ouderdomspensioen daardoor daalt. U hebt gelijk, dat is juist. Hoe groot is dit effect? Hoe meer maanden tussen de  jarige leeftijd en de AOW-ingangsdatum overbrugd moeten worden, hoe groter de daling. De komende jaren valt het effect mee, maar daarna zal het snel oplopen. Alle ambtenaren kunnen, maar hoeven geen gebruik te maken van de ‘versleepregeling’. Zij die gebruik kunnen maken van de overbruggingsregeling zullen dat in elk geval niet doen. Althans dat zou ons advies zijn.

Genoemde oplossingen staan vast. Daar wordt niet meer over gesproken. Blijft over de vraag of met de overbruggingsregeling en de versleepregeling een adequate faciliteit getroffen is. Die vraag beantwoordt de VBM voor het defensiepersoneel ontkennend. De VBM is van mening dat Defensie als werkgever een verantwoordelijkheid heeft om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het AOW-gat. Het zal u niet verbazen dat Defensie daar anders tegen aankijkt – al was het maar om dezelfde reden als die u in uw laatste zin beschrijft. De grootste groep gewezen defensiemedewerkers die tegen het AOW-gat aanloopt zijn de militairen die met UGM zijn of gaan. Maar de groep is groter; ook burgers met een FLO-uitkering, wachtgelders, invaliditeitsgepensioneerden, etc. zitten met hetzelfde probleem. Tekent zich op dit moment een oplossing af? Nee, helaas niet. Een acceptabele oplossing ligt nog niet binnen bereik en wij verwachten dat het nog wel enige tijd gaat duren voordat Defensie en de defensiebonden elkaar vinden. ( Voor meer informatie over de overbruggingsuitkering van de SVB en de ABP versleepregeling, zie pagina's -)

12 - 2013 | trivizier | 17


N I EU W S Op  september  is de Centrale Klachtencommissie Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform geïnstalleerd. Voorzitster is mr. Tanja ten Wolde. De leden zijn Loek Habraken, Hugo van de Kamp, John Rutten, Bernard Schutte, Bob Segaar en Herman Tenten.

Klachtencommissie Nuldelijnsondersteuning Veteranen Met name Herman Tenten zal bij een aantal VBM-leden bekend zijn. Tenten () is een voormalig ziekenverpleger (‘ziekenpa’) van de marine. Maar hij was ook actief als afdelingsbestuurder binnen de VBZ, een voorloper van de VBM. Verder was hij  jaar lid van het hoofdbestuur (van  – ). Tenten moet begin  de VBZ verlaten omdat … hij overstapte naar de landmacht. Tenten: “Tja, zo ging dat in die tijd. Maar toen in  de VBZ voor het eerst VBM werd, ben ik meteen weer lid geworden.”

Hoe kom je in die klachtencommissie terecht? “Omdat ik voorzitter ben van de afdeling Utrecht/’t Gooi van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO). Ik heb pas nog kerstpakketten rondgebracht. Er zijn veel veteranen die je uit hun eenzaamheid kunt halen.”

Je bent zelf ook veteraan? “Jazeker! Ik was onder meer in Bosnië (Unprofor), Srebrenica (DB- en ) en Kosovo. Ik was röntgenlaborant in Srebrenica. In Kosovo deed ik de Hygiënische Preventieve Gezondheidszorg (HPG). Je wilt niet weten wat ik in die functie allemaal tegenkwam. Wist je trouwens dat Cyprus het enige land in de EU is dat tot voor kort een open asbestmijn had? Daar heeft Nederland dus wel militairen naar uitgezonden!”

Hoe kom je bij de BNMO? “Omdat er in  al PTSS is vastgesteld bij mij. In  is dat erkend en ik ben dus ook in aanmerking gekomen voor de ereschuldregeling.”

Ben je voor de commissie gevraagd als lid van de BNMO? “Ik ben altijd bestuurlijk actief geweest, niet alleen binnen de vakbonden, maar ook in een schoolbestuur. In het bestuur van het Veteranenplatform ben ik de vertegenwoordiger van de BNMO. Dat is de reden dat ik gevraagd ben voor de klachtencommissie.”

18 | trivizier | 12 - 2013

Waarom die klachtencommissie? “In Nederland kun je alleen maar hulpverlening organiseren als je ook een klachtencommissie instelt.”

Wat doet die commissie? “Vanuit het Veteranenplatform is er een enorme boost gegeven aan de nuldelijnsveteranenzorg. Veel veteranenclubs en reünieverenigingen doen wat op dat gebied en vrijwilligers vangen als contactpersonen de eerste signalen van problemen op. Het Veteranen Platform is met de steun van het vfonds in  begonnen met het versterken van de nuldelijnsondersteuning van veteranen en hun relaties. Er moet een landelijk dekkend netwerk komen van opgeleide nuldelijnshelpers die onder andere zijn te bereiken via de Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv). Die helpers krijgen een opleiding. Ook de klachtencommissie moet de kwaliteit van de ondersteuning borgen. Dus als je als veteraan een klacht hebt over de nuldelijnsopvang, dan moet je daarmee ergens naar toe kunnen.”

Behandelt de commissie ook klachten over de Geestelijke Verzorging? “Nee. Ik heb gehoord dat die een eigen klachtencommissie hebben.”

Je hebt bij de marine, bij de landmacht en bij de luchtmacht gewerkt. Welk krijgsmachtdeel vond je het leukst? “De marine. Het was trouwens wel heel leuk om het eigene van de marine mee te nemen naar de landmacht. Bij de landmacht kun je bijna altijd gebruik maken van hulpmiddelen die ergens in je directe omgeving wel voorhanden zijn. Op een schip moet je vooraf bedenken wat je altijd mee moet nemen, voor het geval dat. Als je met zo’n houding in de landmacht stapt, dan merk je dat mensen veel van je kunnen leren.” 


KO R T E B ER I CH T EN

Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar

Ouderen die hun rijbewijs willen laten verlengen, hoeven vanaf 1 januari 2014 pas vanaf 75-jarige leeftijd een verplichte rijbewijskeuring te ondergaan. De keuring moet vervolgens ten minste iedere vijf jaar worden herhaald. De kosten voor de rijbewijskeuring zijn voor eigen rekening, evenals de kosten voor de benodigde Eigen Verklaring. Bent u 75 jaar of ouder en moet u zich laten keuren voor uw rijbewijs? Bel dan eerst de VBM en vraag waar bij u in de buurt een keuring tegen gereduceerd tarief mogelijk is. Telefoon: 070 3155111. Rijbewijshouders tussen de 70 en 75 jaar die vóór 1 januari 2014 gekeurd zouden moeten worden, moeten zelf een afweging maken of dit nog de moeite waard is, of dat men tot 1 januari zonder rijbewijs kan.

Universeelpolis Univé op Curaçao

Leden van de VBM die op Curaçao wonen, vragen de bond of er een contactpersoon is bij wie ze terecht kunnen met specifieke vragen over de Universeelpolis - was buitenlandpolis - van Univé. Die contactpersoon is er. Het is Jan-Willem van Hoorn. Hij is bereikbaar via het e-mailadres: Jan-willem.van.hoorn@vgz.nl. Let op! Jan-Willem van Hoorn is vraagbaak voor de Zorgzaamdeelnemers die niet meer bij Defensie werken en die de Universeelpolis van Univé hebben. Zij krijgen op Curaçao te maken met financiële garantstelling bij (spoed) opname in het ziekenhuis. Defensie regelt deze garantstelling voor de daar geplaatste militairen en hun gezinsleden.

Defensie hanteert afspiegelingsbeginsel

Defensie gaat voortaan het afspiegelingsbeginsel hanteren in plaats van de ‘omgekeerde ontslagvolgorde’. De afspraak is een gevolg van een rechterlijke uitspraak. De omgekeerde ontslagvolgorde kwam onder vuur te liggen nadat een VBMlid die bepaling begin december 2012 aankaartte bij het College voor de Rechten van de Mens. Op 15 maart 2013 werd de VBM’er in het gelijk gesteld. Op 25 november 2013 heeft de HDP de definitieve aangepaste regeling aangeboden. Kijk voor meer info op www.vbm.info

Trivizier alleen nog digitaal ontvangen?

Wilt u de Trivizier voortaan liever digitaal ontvangen in plaats van op papier? Dat kan. Geef uw mailadres dan door aan redactie@mijnvbm.nl en schrijf erbij dat u de Trivizier alleen nog digitaal wilt ontvangen. Hoe werkt het? Telkens als er een nieuwe Trivizier verschijnt, sturen we u een link waar u de Trivizier kunt lezen. Let er dan wel op, dat wanneer in de toekomst uw mailadres verandert, u die wijziging moet doorgeven aan redactie@mijnvbm.nl!

Mantelzorgcompliment verdwijnt

Op 1 januari 2015 vervalt het mantelzorgcompliment van de SVB (bron UWV perspectief ). Het mantelzorgcompliment bedraagt momenteel € 200 en is bedoeld als blijk van waardering voor het werk dat mantelzorgers verrichten. En als tegemoetkoming in de kosten. De reden voor het verdwijnen van het financiële compliment is dat de waardering en erkenning van mantelzorgers bij de gemeenten komt te liggen. In de overhevelingsplannen ontbreekt het compliment. Wel wordt het budget voor het compliment toegevoegd aan het gemeentefonds. Wat de gemeentes gaan doen met dit ‘extraatje’ is nog niet bekend en zal waarschijnlijk ook van gemeente tot gemeente gaan verschillen. In 2013 en 2014 wordt het compliment nog gewoon uitgekeerd.

Betaaldata december en januari

Defensie maakt de salarissen over op vrijdag 20 december 2013 en vrijdag 24 januari 2014. Het ABP betaalt de (pensioen)uitkeringen op vrijdag 20 december 2013 en donderdag 23 januari 2014. Uiterlijk de volgende werkdag staat het geld op uw rekening.

12 - 2013 | trivizier | 19


“Wat ik van het verdwijnen van de CV- vind? Gaat die weg dan?”, vraagt een infanterist in Oirschot. Nou ja, wel uit Oirschot.  Mechbrig gaat opereren met wielvoertuigen. Gemotoriseerd in plaats van gemechaniseerd.

Afstoting helft CV-90’s Minder slagkracht: ja; minder werk: nee Maar of dat nou zo veel verschil maakt? De VBM houdt begin december een korte steekproef onder de militairen bij met name de infanterieen herstelcompagnieën in Oirschot. Reden: in een reactie op het behoud van het e Pantserinfanteriebataljon (nu in Ermelo, wordt verplaatst naar Havelte) heeft de VBM laten weten dat de landmacht werkgelegenheid behoudt ten koste van slagkracht en

20 | trivizier | 12 - 2013

verminderde loopbaanmogelijkheden. Maar vinden de militairen van de e Gemechaniseerde Brigade in Oirschot dat ook? De commandant der landstrijd krachten, luitenant-generaal Mart de Kruif, vertelt op  oktober via zijn facebookpagina dat hij een nieuw ‘plan’ heeft voor de landmacht. Het plan komt erop neer dat de landmacht

veelzijdiger moet worden en meer gaat samenwerken met internationale partners. In de Telegraaf van  oktober gaat een ‘zegsman’ in op een gevolg van het nieuwe landmachtplan. Belangrijkste concrete gevolg van het plan is het verdwijnen van de helft van de CV’s. Dat is een pantserrupsvoertuig waarin  infanteristen passen naast de voertuigbemanning. Het


voertuig zit vol met geavanceerde elektronica en beschikt over een ‘state of the art’  mm kanon. In de krant noemt de journalist de ombouw van een gemechaniseerde naar een gemotoriseerde brigade een ‘degradatie’. Maar de top van de landmacht denkt dit goed te kunnen uitleggen. „De ervaring uit Irak en Uruzgan leert dat we het zware materieel amper

gebruiken. Als een CV- over een Afrikaanse brug rijdt, stort die in. We kunnen vaak beter uit de voeten met lichtere voertuigen”, zo stelt de legertop, die eerder al afscheid nam van alle tanks", zo schrijft de krant. Naast een ‘degradatie ’ is het afstoten van de helft van alle CV- voertuigen vooral een desinvestering van een kleine half miljard euro. De aanschafkosten van de CV- zijn iets

meer dan  miljard euro geweest. Dat lijkt weinig in vergelijking met ruim  miljard voor een nieuw jachtvliegtuig, maar het is wel veel geld. Een deel van de voertuigen blijft bij de e Gemechaniseerde Brigade in Havelte en een paar gaan er naar het Opleidings- en Trainingscommando in Amersfoort. De militairen van de brigade in Oirschot zijn intussen door hun

12 - 2013 | trivizier | 21


leidinggevende ingelicht over de ombouw naar een gemotoriseerde manier van optreden. Ook is er duidelijk aangegeven dat de ombouw geen arbeidsplaatsen gaat kosten. Tot slot: de fasering van de ombouw is nog niet bekend. Vooralsnog blijven zij werken met de CV-. Om de mening en gevoelens van het personeel te peilen deelt de VBM op  december enquêteformulieren uit en voeren we gesprekken met infanteristen en herstelmonteurs. Uit de ingeleverde formulieren (in totaal  stuks) blijkt dat een kleine  een functie heeft die verband houdt met de CV-. De reactie van veel van deze militairen die we begin december op de Generaal-Majoor De Ruyter van Steveninck Kazerne spreken, is laconiek. Opvallend vaak beluisteren we frustratie over de vele weken dat de voertuigen in reparatie zijn. De CV- is kwetsbaar vanwege de vele elektronica. Voor het personeel is het geen betrouwbaar voertuig. Dat komt, zo beluisteren we, omdat de Nederlandse variant in vergelijking met andere types, ‘goedkoop’ is. De volledige naam van de Nederlandse versie is de CVNL. Er zijn ook types B en C.

Niettemin is iets meer dan  het eens met de stelling dat je slagkracht verliest als je zonder de voertuigen moet opereren. Een officier stelt zelfs dat je bijvoorbeeld in Mali geen kans maakt tegen de wapens van de rebellengroepen daar. Die hebben een veel grotere dracht dan de ., het machinegeweer op de Boxer en de Bushmaster. Het heeft volgens hem in zo’n situatie geen enkele zin om het gevecht aan te gaan. Je verkeert bij voorbaat in een verloren positie.

22 | trivizier | 12 - 2013

Wordt door de afstoting van de CV het werk minder aantrekkelijk? Zo’n  denkt dat het werken met de ‘opvolgers’, de pantserwielvoertuigen Boxer en Bushmaster, aantrekkelijker is. Maar ze weten ook dat er duurdere, minder storingsgevoelige types zijn dan de Nederlandse versie van de CV. Meerdere militairen stellen dat het werken op een CV- aantrekkelijker zou zijn, als die voertuigen minder vaak in de herstelplaats zouden staan. Als de CV- voertuigen uit Oirschot verdwijnen heeft dat ook gevolgen voor de loopbaanmogelijkheden van de militairen van  Mechbrig in Oirschot. Ook kan dat hun kansen kleiner maken om in de krijgsmacht werkzaam te blijven. Daarom stellen we op  december daarover vragen. Ten eerste: verwacht u minder loopbaankansen door afstoting van de CV-? Ten tweede: wordt door het afstoten van de CV- de kans op een vervolgfunctie kleiner? De antwoorden op beide vragen ontlopen elkaar niet veel (zie illustratie). Het is voor een kwart moeilijk om antwoord te geven op de vraag of ze langer bij de krijgsmacht kunnen blijven. Een meerderheid denkt wel dat de loopbaanmogelijkheden hetzelfde blijven. Uit de gesprekken komt naar voren dat de militairen geen grote veranderingen verwachten. Met de komst van de CV- heeft de landmacht een nieuw systeem ingevoerd voor het ‘uitgestegen optreden’. Er zijn in dat systeem  commandanten (in plaats van één), een voertuigcommandant en een commandant uitgestegen groep, allebei in de rang van sergeant. Omdat de vervangende wielvoertuigen ook geschikt zijn voor die manier van

opereren, gaat er weinig veranderen, zo is de verwachting. Dat neemt niet weg dat er voor de manschappen altijd al weinig loopbaanmogelijkheden waren. De chauffeur en/of de boordschutter van de CV- hebben nagenoeg geen doorstroommogelijkheden, zo verneemt de VBM. Bij het antwoord op deze vragen doet zich ook een verschil voor tussen de infanteristen en de herstellers. De monteurs, en zeker die van de wielvoertuigen, verwachten nauwelijks tot geen gevolgen van het afstoten van de CV- voor hun loopbaanmogelijkheden en verblijf in de landmacht. Maar er is ook een groep herstellers/ monteurs die helemaal gespecialiseerd is in het ‘schietsysteem’, het Bushmaster III / snelvuurkanon.

Zij worden in het bijzonder geraakt door het verdwijnen van de helft van de CV- voertuigen. Als ze hun werk willen houden, zal dat vrijwel zeker via een plaatsing in Havelte moeten gebeuren. Al met al is de voorlopige conclusie d at de me erderheid van he t personeel het verdwijnen van de helft van de CV-’s net als de VBM ziet als een vermindering van de slagkracht van de landmacht. Maar de mening van de VBM dat ook de loopbaanmogelijkheden kleiner worden, deelt men in meerderheid niet. Wat niet wegneemt dat de VBM bij de komende reorganisatieplannen zeker de belangen van de monteurs ‘CV- schietsysteem’ scherp in het oog zal houden. 


OV ER L EG UITSTEL VAN REORGANISATIES GEZONDHEIDSZORG

BESTAANDE OV-KAARTEN VERDWIJNEN

De NS vervangt binnenkort de huidige abonnementskaarten (OV-jaarkaart, NS-jaarkaart en de trajectkaarten) door de NS-Business Card. Defensie moet (noodgedwongen) de overstap naar de business card volgen. Vanaf januari reizen defensiemedewerkers dan ook met de NS-Business Card. De meest ingrijpende wijziging is de verplichting om voortaan iedere keer in en uit te checken. Op  november heeft Defensie de bonden een toelichting gegeven. Defensie onderschrijft de stelling van de bonden dat de noodzakelijke verandering geen rechtspositionele gevolgen mag hebben. Bonden en Defensie praten een volgende keer verder over de vraag wie moet wat doen als iemand vergeet uit te checken. Ook moet er nog duidelijkheid komen over de vraag of er eventueel consequenties zijn voor reizigers die naar het buitenland reizen of juist vanuit het buitenland naar Nederland. Er zijn ook vragen over de mogelijke verplichting om minimaal een aantal dagen per week te reizen.

Bonden en Defensie praten een volgende keer verder over de vraag wie moet wat doen als iemand vergeet uit te checken.

Bonden en Defensie zijn het totaal niet eens over het gewenste voorzieningenniveau in de gezondheidszorg van het ministerie van Defensie. Dat blijkt op  oktober  in het overleg. De kloof gaapt zo groot dat overbrugging niet mogelijk is. Gevolg is een vertraging van de geplande reorganisaties. Defensie en bonden vinden beide dat het niet realistisch is om op korte termijn een oplossing te vinden. Daarom komt er een werkgroep onder leiding van luitenantgeneraal b.d. Leijh. In die werkgroep gaan bonden en Defensie snel een heldere inventarisatie maken van het probleem. Vervolgens gaat ze voorstellen doen voor het gewenste voorzieningenniveau. De werkgroep zal alle gezondheidszorggerelateerde onderwerpen die vanaf  in het overleg aan de orde zijn gekomen, op de weegschaal leggen. Wat waren de afspraken (of ontbreken deze), wat is daarvan terecht gekomen, hoe passen de huidige plannen met de medische zorg bij deze afspraken, hoe kan je een kwaliteitsimpuls geven, etc.? De consequentie is een vertraging van de geplande reorganisaties. De werkgroep Leijh komt naar verwachting in  met concrete aanbevelingen. Het zal pas in de tweede helft van  mogelijk zijn om het Eerstelijns Gezondheidsbedrijf (EGB) op te richten.

S B K

HOE GAAT HET MET DE UITVOERING VAN HET SBK?

De signalen die bij ons, maar ook bij andere bonden binnenkomen roepen het beeld op dat aan de her plaatsingsinspanningen voor het over tollig defensiepersoneel nog het een en ander te verbeteren valt. Wij zijn nog steeds blij met signalen die we ontvangen. Op  november spreken bonden en Defensie niet alleen over de kwartaalrapportage (e kwartaal ). Er zijn ook vragen: Wat betekent het als een herplaatsingskandidaat ziek wordt of een zieke medewerker herplaatsingskandidaat? Hoe gaan we om met functies die na de reorganisatie als deeltijdfunctie terugkomen? Inmiddels is vanuit het ‘Cluster Trends, Onderzoek en Statistiek’ (voorheen Gedragswetenschappen) een onderzoek gestart. Op basis van dat onderzoek kan Defensie de inspanningen verbeteren als daar aanleiding voor is. De komende weken zal een speciale werkgroep de verschillende thema’s nader verkennen. De bonden maken deel uit van die werkgroep.

12 - 2013 | trivizier | 23


OV ER L EG BS

Defensie gaat alsnog het operationele toezicht op de Rotary en Fixed Wing vliegtuigen van de kustwacht in het Caribische gebied toevertrouwen aan de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA). Daarmee komt het ministerie tegemoet aan een eis van de VBM.

MLA gaat operationeel toezicht Kustwacht Carib doen Het operationele toezicht op de Rotary Wing vliegtuigen (helikopters) is al een functie van de MLA. Daar komt nu het toezicht op de Fixed Wing (vastvleugelige) vliegtuigen bij. Het gaat om vliegtuigen van het type DASH-, ooit aangeschaft ter vervanging van de PC Orion patrouille vliegtuigen. In het Caribisch gebied doet een civiele partij, FB Heliservices Ltd., het toezicht op de luchtwaardigheid. Maar operationeel toezicht door een Nederlandse instantie was volgens Defensie niet nodig. Redenen: de vliegtuigen hebben geen Nederlandse registratie en de Canadese fabrikant controleert de toepassing van de internationale luchtwaardigheidseisen. De VBM is het daarmee niet eens. De luchtvaar tuigen krijgen een Nederlandse registratie. Daarom moet het operationele toezicht in Nederlandse handen zijn. Defensie denkt dit op te lossen door vanuit Nederland regelmatig gesprekken te voeren met de betreffende vliegers en bemanningen. Zo wil het ministerie onregelmatigheden signaleren en oppakken. Voor de VBM is dit niet voldoende. De

24 | trivizier | 12 - 2013

controle op de luchtwaardigheid door Canadese autoriteiten staat los van het toezicht op de operationele inzet. Dat toezicht moet de MLA doen. Juni  belooft Defensie, na een lange discussie, om in het reorganisatieplan van de MLA het operationele toezicht op te nemen. De VBM merkt daarbij op dat Defensie het waarschijnlijk vertikt om hiervoor functies vrij te maken. Op  november erkent Defensie dat de VBM een goed punt heeft. Het reorganisatieplan bevat nu een omschrijving van het toezicht op de DASH- vliegtuigen. Maar er moet nog veel gebeuren! DMO moet, samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), proberen om de vliegtuigen die in Canada geregistreerd staan, in het Nederlands Luchtvaartregister opgenomen te krijgen. Als het zo ver is, dan zullen de MLA en de ILT het toezicht op deze vliegtuigen verdelen. De ILT wil alleen toezicht op de luchtwaardigheid doen. MLA moet dan het operationele toezicht op de DASH- vliegtuigen doen. De VBM vindt het een goede zaak dat het toezicht is omschreven en dat Defensie nu eindelijk werk maakt van

de Nederlandse registratie. Dat mag ook wel, want het is een verplichting die voortvloeit uit een in  (!) getekend contract. Rest nog de vraag: wat betekent dit voor de formatie van de MLA? In het huidige reorganisatieplan is voor het operationele toezicht geen formatie gereserveerd. Na Nederlandse registratie komt er extra werk voor de MLA. Hoe gaat Defensie dit oppakken? Defensie moet dit nog bekijken. Wellicht valt het operationele toezicht op de DASH- toestellen te combineren met toezicht op de helikopters. Als dat mogelijk is, dan wil Defensie, voor de duur van het contract met FB Heliservices Ltd, een extra positie laten financieren. Dat kan alleen als FB Heliservices Ltd. akkoord gaat met een herziening van het contract. De VBM vraagt ook aandacht voor de veiligheid van de helikopters bij de Kustwacht in het Caribisch gebied. De VBM krijgt signalen dat niet alle functies bezet zijn. De werklast is daardoor te groot. Volgens Defensie heeft dit de aandacht van de MLA. Blijkbaar heeft de MLA het takenpakket daarom al beperkt.


OV ER L EG DMO

DEEL VAN DMO OPERATIONS KAN OPNIEUW SOLLICITEREN

DEFENSIE PIJPLEIDING ORGANISATIE VERLIEST RUIM 15 FUNCTIES

DMO garandeert de VBM dat bij het reorganisatieplan van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) rekening is gehouden met wijzigende omgevingsfactoren. ‘Daar is goed over nagedacht en we verwachten geen verrassingen’, aldus DMO op  oktober in het overleg. De reorganisatie van DPO gaat lang uren. De nieuwe organisatie moet er in  staan. Het SBK  is van toepassing, ook als DMO pas na  januari  de reorganisatie kan uitvoeren. DMO moet overigens – na een vraag van de bonden erkennen dat de huidige functiebeschrijvingen veranderen. DMO zal dit met de medezeggenschap bespreken. De invulling van de reductie is afhankelijk van de toekomstige (nog te maken) functie-eisen. Er komt een voorstel voor de invulling in het reorganisatieplan. Een en ander blijkt bij de bespreking van het beleidsvoornemen. Omdat in het beleidsvoornemen twee reorganisatiemomenten zitten, krijgen de bonden op  oktober een presentatie van het voornemen. DPO neemt brandstof in en transporteert deze vanuit Rotterdam naar militaire en civiele klanten in Nederland en daarbuiten. In december  is een besluit genomen om de kosten voor de militaire klanten te verlagen. Een geïntegreerde controlekamer moet een depot gaan besturen. De omvang van de organisatie moet per  januari  afnemen van , VTE (voltijdsfuncties) naar  VTE. Vervolgens komt er per  januari  als gevolg van het op afstand bedienen van een depot nog een reductie van  operators. Per  januari  blijven er  VTE over.

De VBM kan niet instemmen met de voorgenomen vulling van  arbeidsplaatsen binnen CI&I. Deze specifieke functies uit de Black-Box OPS (voorheen IVENT) zijn volgens de VBM zonder het voorgeschreven overleg, dus ten onrechte verschoven naar de nieuwe afdeling CI&I binnen JIVC. Na de behandeling van de heroverwegingen in de begeleidingscommissie JIVC heeft DMO alle nieuwe en vacante functies gepubliceerd. Op deze functies kon iedereen (defensiebreed) opteren. Na de sluitingsdatum zijn gesprekken gevoerd met sollicitanten. Definitieve functietoewijzing mag pas nadat de functies zijn voorgelegd aan de begeleidingscommissie (BCO). De bonden controleren in deze BCO of er geen verdringingseffecten zijn. Op  oktober spreken bonden en DMO af dat de medewerkers van Operations waarvan het werk uit de black box wordt verplaatst naar CI&I alsnog moeten kunnen solliciteren op die nieuwe functies binnen CI&I. DMO moet de functies opnieuw binnen Operations publiceren. Op basis van de nieuwe sollicitaties zal DMO kandidaten selecteren. Vervolgens zal de VBM in een vervolg-BCO kritisch controleren of deze afspraken zijn nagekomen.

KPU RIJKSDISTRIBUTIEBEDRIJF?

Er zijn blijkbaar plannen om het Defensie KPU-bedrijf ook te belasten met de distributie van kleding en persoonlijke uitrusting bij de Nationale Politie. De VBM wil op korte termijn helderheid over deze plannen. Het samenvoegen van het KPU-bedrijf met de Unit Logistiek en Distributie van de Nationale Politie zal zeker gevolgen hebben voor de rechtspositie van de medewerkers. Dat begint al bij de vraag welke regels er gelden voor de medezeggenschap. Vandaar dat de VBM vooraf duidelijkheid wil over een aantal kwesties. De VBM wil dat Defensie zich houdt aan de afspraken met de bonden. Er is blijkbaar - zie de reorganisatie van de militaire musea - een neiging om die afspraken te negeren. VBM en DMO gaan dit onderwerp binnenkort bespreken, zo hebben zij op  oktober afgesproken.

12 - 2013 | trivizier | 25


Een wijziging mag niet ten koste gaan van de afspraken die wij gemaakt hebben voor medewerkers die Defensie met overtolligheidsontslag moeten verlaten.

De Wet Werk en Zekerheid komt eraan. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wet eind november aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit wetsontwerp komen drie belangrijke onderwerpen aan de orde. De versterking van de rechtspositie van flexwerkers, het ontslagrecht en de aanpassing van de WW. Volgens de minister is het sociaal akkoord dat begin dit jaar werd gesloten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties de basis voor het wetsontwerp.

26 | trivizier | 12 - 2013

werk en zekerheid

Wet

moet SBK met rust laten


Meer zekerheid flexwerker He t komt te vaak voor d at werknemers tegen hun zin langdurig op basis van tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever werken. Minister Asscher wil een einde maken aan dit misbruik van flexibele werkvormen. Daarom komt hij met het voorstel om werknemers met opeenvolgende tijdelijke contracten eerder aanspraak te geven op een vast contract. Niet na drie jaar, maar al na twee jaar. De minister vindt dat er te grote verschillen zijn ontstaan tussen flexwerkers en werknemers met een vast arbeidscontract. Hij wil die twee weer beter in balans brengen en flexwerkers meer zekerheid bieden.

Omslag in ontslag De minister wil op de tweede plaats het ontslagrecht meer richten op het vinden van een nieuwe baan.

De nieuwe wet moet werknemers blijven beschermen tegen ongerechtvaardigd ontslag. De minister handhaaft de preventieve toetsing. Dat gebeurt nu nog via UWV of kantonrechter. Met de Wet werk en zekerheid komt er een vast voorgeschreven route: ontslag om bedrijfseconomische reden gaat via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen wordt door de kantonrechter beoordeeld. Nu is het ook zo dat de ene werknemer wel een gouden handdruk krijgt, maar de ander zonder vergoeding op straat komt te staan. Dat vindt de minister een onrechtvaardige tweedeling. De minister stelt daarom voor om per  juli  alle werknemers, ook flexwerkers, na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht te geven op een wettelijk genormeerde vergoeding. Deze transitievergoeding is bedoeld voor scholing en andere middelen die werknemers makkelijker naar een andere baan of een ander beroep laten overstappen. De hoogte van deze transitievergoeding is af hankelijk van de leeftijd en de duur van het dienstverband. Mensen van boven de  die langer dan  jaar in dienst zijn bij een werkgever krijgen een vergoeding van een maandsalaris per dienstjaar. -minners krijgen / maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris voor ieder jaar dat men langer in dienst is dan  jaar. D e h o g e re v e r g o e d i n g v o o r -plussers is een tijdelijke maatregel. Vanaf  januari  krijgen ook zij / maandsalaris of ½ maandsalaris (bij meer dan  dienstjaren) per dienstjaar bij die werkgever. De vergoeding wordt maximaal € .. Voor mensen die meer dan € . per jaar verdienen, is het maximum gesteld op  jaarsalaris.

Snel uit WW De maximale duur van de publiek betaalde WW wordt vanaf  geleidelijk teruggebracht, zodat die in  niet meer  maanden maar

 maanden is. Minister Asscher kiest voor een activerende aanpak, waarbij het doel is om werklozen zo snel mogelijk weer uit de WW en aan het werk te helpen. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk als passende arbeid aanvaarden. De maatregelen gelden niet voor de huidige WW-gerechtigden. Voor oudere werknemers, die lastiger weer werk vinden, komen er overgangsmaatregelen.

Opvatting VBM Het wetsontwerp focust zich (op twee van de drie thema’s) op de situatie in het bedrijfsleven. Niet bij de overheid. De overheid kent op het gebied van aanstelling en ontslag zijn eigen regelingen. De VBM is van mening dat de (voorgenomen) maatregelen in het kader van het creëren van meer zekerheid ook vertaald moeten worden naar de rechtspositie van het burger defensiepersoneel. Dat hebben we indertijd, toen de genoemde drie jaarstermijn in het Burgerlijk Wetboek terecht kwam, ook gedaan. Als het gaat om het ontslagregime ligt een en ander gecompliceerder. Defensie kent een afwijkend regime. Wat daarmee gaat gebeuren is als eerste afhankelijk van de politieke discussie over de normalisatie. De VBM is van mening dat die aan het defensiepersoneel voorbij zou moeten gaan. De discussie daarover heeft een tijd lang stilgelegen, maar is onlangs weer gestart. In elk geval stellen wij vast dat de situatie van twee gescheiden trajecten, die Asscher met zijn voorstel wil aanpakken, bij Defensie niet speelt. Met een mogelijke verandering van het WW-regime zal ook het defensiepersoneel geconfronteerd worden. De insteek van de VBM is dat een wijziging niet ten koste mag gaan van (de afspraken die wij gemaakt hebben voor) medewerkers die Defensie met overtolligheidsontslag  moeten verlaten.

12 - 2013 | trivizier | 27


Onderzoek naar

kwaliteit bemiddeling De bezuinigingen zijn niet te stoppen. Daarom hebben de bonden afspraken gemaakt met Defensie over begeleiding in het Sociaal Beleids Kader (SBK) . Dat je het hek over gaat is erg. Maar zonder doeltreffende steun zou het helemaal een ramp zijn. De vraag is wel: hoe goed begeleidt Defensie overtollige medewerkers? De bonden hebben een helder doel voor ogen. Defensie moet er voor zorgen dat iedereen weer ergens aan de slag komt. Op zo’n manier dat iedereen tevreden is met de nieuwe baan. Daarom gaat Defensie onderzoeken of overtollige medewerkers klachten hebben over de manier waarop zij begeleid zijn bij hun overgang naar een andere functie buiten Defensie. De VBM roept alle herplaatsingskandidaten op om de vragenlijsten in te vullen. Zij krijgen deze toegestuurd. Eind  hebben de bonden met Defensie gesproken over de begeleiding en bemiddeling van (potentiele) herplaatsingskandidaten. O m z icht te ho ude n o p de ontwikkelingen en zeker om oog te houden op de kwaliteit van de begeleiding en bemiddeling van overtollig defensiepersoneel, zi jn afspraken gemaakt over een periodieke rapportage. Van

28 | trivizier | 12 - 2013

wezenlijk belang daarbij zijn de signalen van de werkvloer. Via een tevredenheidsonderzoek, het zogenaamde KTO, gaat Defensie deze signalen verzamelen. Het Dienstencentrum Gedragswetenschappen is intussen gestart met het echte onderzoek naar de kwaliteit van de begeleiding en bemiddeling starten. Komt Defensie de gemaakte afspraken na? Zijn ze praktisch uitvoerbaar? Is de personeelsorganisatie (P&O) en zi jn de b e geleidings - en bemiddelingsorganisaties (zoals BBO) in staat om – naar het oordeel van de herplaatsers – iedereen optimaal van werk naar werk te begeleiden? Hanteren ze de ‘menselijke maat’? Is het duidelijk waar je terecht kunt? Het tevredenheidsonderzoek moet antwoord geven op deze vragen. Op verschillende momenten tijdens het begeleidingstraject zullen h e r p l a a t s i n g s k a n d i d a te n e e n vragenlijst voorgelegd krijgen *). Dit zijn de meetmomenten: A . Ongeveer twee weken na overgang naar de tweede herplaatsingsperiode. Je kunt dan je mening geven over de begeleiding door P&O (personeelsdiensten) tijdens de eerste herplaatsingsperiode en de

intake bij BBO. Ook kun je dan vragen beantwoorden over de ervaringen voorafgaande aan die periode (voor militairen de zwevende periode, voor burgers de sollicitatieperiode). B. Circa twee weken na overgang naar de derde herplaatsingsperiode. Dan gaat het om vragen naar je ervaringen met BBO en de P&Oorganisatie tijdens de tweede herplaatsingsperiode. Ook kun je je mening kwijt over de beleving van de intake bij USG (de externe bemiddelingsorganisatie).


De VBM roept alle herplaatsingskandidaten op aan dit onderzoek mee te werken en de vragen naar eer en geweten in te vullen. Het is belangrijk om bij te kunnen sturen als blijkt dat praktijk en theorie omtrent begeleiding en bemiddeling uit elkaar (dreigen te) lopen. Dat kan alleen op basis van goede gegevens. De VBM vindt trouwens het derde meetmoment (C) wat aan de vroege kant. Veel herplaatsingskandidaten zijn al wat ouder. Daarom zit er een gat tussen het derde en vierde meetmoment van een jaar. De ervaringen in die periode komen hierdoor niet op tijd beschikbaar om in voorkomend geval het herplaatsingsproces bij te sturen. De VBM gaat hierover met Defensie in gesprek. 

Zonder doeltreffende steun zou het helemaal een ramp zijn

C. Plusminus vier maanden na de overgang naar de derde herplaatsingsperiode. Dan krijg je vragen over je ervaringen met de begeleiding en bemiddeling door USG. Daarbij komen ook vragen over scholing en training aan de orde. D. Een laatste meetmoment wordt ongeveer drie maanden na ontslag voorzien. Hoe kijk je terug op het herplaatsingstraject en wat zijn de eerste ervaringen bij een andere werkgever of als werkzoekende?

*) Op verschillende momenten tijdens het begeleidings- en bemiddelingstraject krijgen herplaatsingskandidaten een lijst voorgelegd met vragen over hun ervaringen tijdens en beleving van het herplaatsingstraject. Het gaat daarbij om ‘natuurlijke momenten’ wanneer herplaatsingskandidaten een bepaalde periode / fase hebben afgesloten en over hun beleving daarvan informatie kunnen geven. In week  zijn vragenlijsten verstuurd over de interne herplaatsingsperiode. Er komen ook vragenlijsten die betrekking hebben op de tweede en de derde (externe) herplaatsingsperiode. Herplaatsingskandidaten kunnen binnen afzienbare tijd een uitnodiging verwachten om een vragenlijst in te vullen, maar daar kunnen nog wel enkele weken over heengaan. Het onderzoek beperkt zich overigens sowieso tot de herplaatsers met SBK . Een en ander laat het Dienstencentrum Gedragswetenschappen weten. Dat dienstencentrum heet sinds  oktober overigens R&I/CL TOS. Dat staat voor Regie en Integratie / Cluster Trends, Onderzoek en Statistiek. Dat cluster maakt deel uit van de Divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD). De ‘afdeling TOS’ voert toegepast sociaal wetenschappelijk onderzoek uit.

PRAKTIJKERVARINGEN Een eerdere oproep van de VBM om de ervaringen met externe bemiddeling te delen, levert voorbeelden van onvoldoende begeleiding. Zo is er een militair van de marine die al langer op non-actief staat. Hij zegt niet meer te weten met wie hij contact kan opnemen. Zijn concrete probleem: hij kan een opleiding gaan volgen voor een functie buiten de krijgsmacht, maar er liggen  maanden tussen zijn ontslagdatum en het begin van de opleiding. Hij heeft contractverlenging aangevraagd, maar krijgt te horen dat de kans daarop ‘zeer gering is’. Een burgermedewerker krijgt code  omdat de inhoud van de functies wijzigt. De verschillen vallen bij nader inzien niet in het oog. Over  maanden moet hij in de wachtgeldregeling. Het laatste contact met Conclusion ( d e ex te r n e b e m i d d e l a a r ) was  maanden geleden. De begeleider maakt duidelijk dat de medewerker ‘slechts’ een mavodiploma heeft. ‘Waarom werkt u al  jaar bij Defensie? Hebt u geen ambities?’ Conclusion volstaat vervolgens met het sturen van een algemene vacaturekrant. De VBM hoopt dat het onderzoek ook de aandacht vestigt op een ander probleem. Herplaatsers ervaren een te strikte scheiding tussen ‘begeleiden’ en ‘informeren’. Conclusion zegt bijvoorbeeld dat het alleen aan ‘begeleiding’ doet. Maar als je vragen hebt over de regelingen (van het herplaatsingstraject en wat daarna komt) dan geeft Conclusion niet thuis. Je komt dan al snel in een ‘van het kastje naar de muur’ situatie: Conclusion verwijst naar DCHR in Enschede, DCHR verwijst naar de afdeling P&O van het defensieonderdeel en die zegt: kijk maar op intranet (waar je niet op kunt omdat je thuis zit).

12 - 2013 | trivizier | 29


Ooggetuige van de geschiedenis De generatie veteranen die de Duitse inval in  bewust heeft meegemaakt, wordt helaas in rap tempo kleiner. Gelukkig hebben sommigen hun ervaringen uit die jaren nauwgezet op schrift gesteld. Zo ontving de redactie van Trivizier onlangs uit handen van mevrouw De Neeve – Overgoor een uitgebreid verslag van de hand van wijlen viceadmiraal jonkheer Edzard Jacob van Holthe. Van Holthe was als kapitein-luitenant ter zee en later

30 | trivizier | 12 - 2013

kapitein ter zee in de jaren - commandant van de lichte kruiser Hr.Ms. Jacob van Heemskerck. Zijn collega, de latere commandeur A.C.M de Neeve heeft het boekwerk jarenlang in bezit gehouden. Sinds zijn overlijden in  heeft mevrouw De Neeve-Overgoor het bewaard. Natuurlijk heeft vrijwel elk schip en iedere eenheid uit die hectische tijd zijn of haar eigen verhaal. Zo kent ook Hr.Ms. Jacob van Heemskerck e en bi jz ondere geschie denis .

Vooral interessant vanwege de vele tegenslagen die overwonnen moesten worden. Het is opmerkelijk hoe het marinepersoneel destijds wist te ‘roeien met de riemen die het had.’ Dat het schip überhaupt voor de geallieerden inzetbaar was, mag een klein wonder heten. Het schip was in september  te water gelaten. Om de politiek beladen term kruiser te vermijden, werd de Heemskerck als ‘flottieljeleider’ aangeduid.


Kleurenfoto: De Neeve op latere leeftijd. Foto rechts: De prinsessen Irene en Beatrix spelen aan boord van Hr.Ms. Sumatra. Foto ernaast prinses Beatrix aan boord van Hr.Ms. Sumatra. Foto's onder: links Hr.Ms. Jacob van Heemskerck. Rechts groepsfoto van de bemanning van kruiser (later logementsschip) Hr.Ms. Jacob van Heemskerck (1940-1969), tijdens W.O. II. Commandant kltz Jhr. E.J. van Holthe zit in het midden.

Toen op  mei  de oorlog Nederland bereikte, was het schip nog lang niet afgebouwd. Zonder functionerende bewapening, zonder bescherming tegen mijnen, zonder goed werkend kompas en met maar   van de bemanning lukte het ondanks alle oorlogsgeweld toch om de haven van Portsmouth in Engeland te bereiken. Van Holthe schrijft hierna: “Einde mei krijgen we onze eerste opdracht. Een heel belangrijke en vooralsnog

heel erg geheim! Het gaat lang niet goed met den oorlog in België en Frankrijk en het gevaar van een Duitsche invasie in Engeland is zeker niet denkbeeldig.” De Heemskerck krijgt de eervolle opdracht om Juliana en de prinsesjes Beatrix en Irene naar Canada te brengen. Later wordt de opdracht iets gewijzigd: de koninklijke gasten zullen embarkeren op de lichte kruiser Hr.Ms. Sumatra en de Heemskerck zal dit schip escorteren.

Eén van de vele problemen bij die opdracht is de nog altijd beperkt inzetbare bewapening. Van Holthe stelt: “Met de  cm kanons is aan boord nog nimmer geschoten en we hebben bovendien maar  schoten per kanon aan boord. Ook aan de vuurleidingsinstallatie (…) ontbreekt nog vrijwel alles. En als secundaire batterij hebben we slechts zes mitrailleurs van  millimeter.” Vijandelijk contact blijft gelukkig uit. Spannend wordt het wanneer

12 - 2013 | trivizier | 31


Foto links Hr.Ms. Sumatra (http://www. vlaggeschipsmaldeel5.nl. Rechts de Heemskerck in actie tijdens WO II. Dankzij veel inzet en krijgsmansgeluk overleeft de Heemskerck vele levensgevaarlijke situaties.

kortsluiting in de degaussingkabel een brandje veroorzaakt. Dit wordt geblust, maar door de consternatie is de Sumatra uit het zicht verdwenen. ”In deze donkere nacht is het zonder licht of radioseinen onbegonnen werk elkaar weer terug te vinden” schrijft Van Holthe. Pas na  uur krijgt de Heemskerck de Sumatra weer in zicht. De reis naar Canada verloopt verder succesvol en de Heemskerck keert terug naar Engeland. Daar word t he t schip omgebouwd tot antiluchtkruiser. Vijf cm dubbelkanons met een dubbele antiluchtvuurleiding vervangen de zes  cm kanons. Hoewel Van Holthe meer dan eens beschrijft dat de oorlog zeer ongunstig verloopt voor de geallieerden, is van wanhoop niets te merken. Er is plaats voor humoristische anekdotes, bijvoorbeeld over een brief die een Engels meisje aan haar Hollandse vriend schreef. Die brief bevatte de wens ‘God behoede je brandkast’. Van Holthe: “Blijkbaar had zij in een Engelsch-Nederlandsch woordenboek het woordje ‘safe’ opgezocht.” De Heemskerck wordt vaak ingezet voor het escorteren van konvooien. “Eens op een avond zijn wij met een klein convooi op weg naar Bristol in de Zuidelijke Ierse Zee. Als het bijna geheel donker is, worden wij door een paar Duitsche vliegtuigen aangevallen. Dankzij onze voortreffelijk werkende radar-installatie slagen wij erin als de vijand nadert een barrage van afweervuur voor zijn neus te leggen, een gordijn van springende granaten, waar hij niet doorheen durft te vliegen. Hij draait af en probeert het uit een andere richting, maar ook daar vangen wij hem netjes op.

32 | trivizier | 12 - 2013

Dit spelletje gaat zoo door, vijf keer achter elkaar; het is op de radarkaart te volgen en wij verheugen ons al dat het zo goed gaat. Maar wij hebben te vroeg gejuicht. De vijand zet een zesde aanval in van recht vooruit, heel laag over het water vliegend. Wij kunnen daar geen vuur afgeven omdat een paar schepen van het convooi net in de vuurlijn liggen. (…) Even later treft een bom een groote Engelsche tanker, die onmiddellijk in brand vliegt.” Een volgende aanval blijft uit en het merendeel van de bemanning wordt gered. Dankzij veel inzet en krijgsmansgeluk overleeft de Heemskerck vele levensgevaarlijke situaties. Zoals op  maart , ten zuiden van de Straat Soenda. Van Holthe schrijft: “… even later meldt onze radar uit Noordelijke richting naderende vliegtuigen (…) Als zij in zicht komen blijken het negen groote bommenwerpers te zijn, zeer hoog vliegend, keurig in formatie. Nu is het erop of eronder!” Wat de situatie nog gevaarlijker maakt, is de deklading van de Heemskerck: grote hoeveelheid broodnodige munitie voor de Britse oorlogsschepen. “Wij zetten aan tot  mijl, ondanks de krappe olievoorraad, maar het moet! Zoodra de Jappen binnen het vuurbereik van onze hoofdbatterij komen, branden wij los en de salvo’s van  granaten ieder volgen elkaar snel op. Maar de kerels zitten ellendig hoog, meer dan  meter en wij kunnen nog geen zichtbare uitwerking van ons vuur constateren. Maar het heeft toch wel resultaat, want hij gaat niet in duikvlucht op ons schip en werpt zijn eerste serie bommen van zijn groote hoogte af. Dit moment,

dat wij kunnen waarnemen, is voor ons het oogenblik om het roer aan boord te leggen om de aanslagen te ontwijken, waarvoor wij  seconden tijd hebben! Dit lukt: alle  bommen vallen achter en aan stuurboord van de Heemskerck in het water; zij springen bij de aanraking met het wateroppervlak en veroorzaken alleen een regen van scherven over dek.“ Ook een tweede aanval wordt op deze wijze afgeslagen. Het verslag eindigt eind . “De vrij goede berichten van de verschillende gevechtsfronten doen ons echter de hoop koesteren dat het getij nu definitief ten goede gekeerd is en dat  ons misschien zelfs wel de overwinning zal brengen.”

De Heemskerck verrichte tot juni  escorte- en konvooidiensten. Daarna ging het terug naar GrootBritannie voor onderhoud, dat een jaar zou duren. Sinds  diende de Heemskerck als logementsschip. In  werd het uit dienst gesteld en een jaar later gesloopt. A.C.M. De Neeve werd geboren in  en overleed in . Midden jaren ’ was bij Commandant Zeemacht in Nederlands NieuwGuinea. Jonkheer Edzard Jacob van Holthe (geboren ) diende tot . Van  tot  was hij bevelhebber der zeestrijdkrachten. Hij overleed in . 

Bronnen: - Nederlands Instituut voor Militaire Historie - ‘Hr.Ms. Jacob van Heemskerck -’ - Chris Mark, ‘Schepen van de Koninklijke Marine’ - Henk van Willigenburg ‘Nederlandse oorlogsschepen -’, - www.unithistories.com - www.kitlv.nl - http://www. vlaggeschipsmaldeel.nl


FA M I L I EB ER I CH T EN Postbus 93037 2509 AA Den Haag, email: redactie@mijnvbm.nl

OV ER L ED EN OVERLEDEN Juni  - M.J.R. Mintjens ( jaar) AOO LDGD b.d. Bakkerstraat   CR Alkmaar September  - A. van de Laar ( jaar) SMJRMARNS b.d. Vaasahof  K  DX Rotterdam Oktober  - F.J.P. Storij ( jaar) SMJR ODOPS Sterappel   ZV Tiel -

N. Hendrikx ( jaar) LTZOC b.d. Breedmede   AS Middelburg

-

J. Hitz ( jaar) AOO SD b.d. Jaarsveldstraat   CT Den Haag

-

L. Verkamman ( jaar) LTZ b.d. Langestraat b  PK Den Helder

November  - J.B.J. Ensink ( jaar) LTZEOC b.d. De Vaart   DE Schagen -

-

E. da Thesta ( jaar) SMJR OBD b.d. Berkenlaan   GR Den Helder C.J. de Vos ( jaar) LTZVK b.d. Schepenerf   KL Houten

DA N K -

J.M. Zethof ( jaar) SMJR ODOPS b.d. Vogelzand   MC Julianadorp

-

D. Douwes ( jaar) SMJR BDVMBP b.d. Admiraal de Ruijterlaan   SE Katwijk Z-H

-

M. Voorn ( jaar) SMJR VGMRIMKR b.d. Parnassia   JR Katwijk Z-H

Zonder Leo Zwanenburg is alles anders. Wij weten dat zijn heengaan niet alleen in ons gezin een grote leegte heeft achtergelaten. Nu nog zijn we intens verdrietig, maar het verdriet zal veranderen in weemoed en weemoed in heimwee. Heimwee naar een mooie tijd met veel herinneringen, heimwee naar een bijzonder mens. Wij danken u allen oprecht voor elke vorm van medeleven. Dat hebben wij zeer gewaardeerd. Wij danken de VBM voor de prachtige bloemen. Denise Zwanenburg, Claudia en Paul Dordrecht, november 

Het algemeen bestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.

Tijdens de ziekte en na het overlijden van Gerke Hylkema hebben wij mogen ervaren dat heel veel mensen aan ons dachten door warm meeleven in woord en gebaar. Het heeft ons goed gedaan het verdriet te kunnen delen. Hartelijk bedankt. T. Hylkema-Hielkema (namens de familie) Den Helder, november 

CO R R EC T I E De heer F. de Lange, overleden op  oktober , was geen AOO MARNS b.d. maar een OPPSPR b.d. Met excuses voor de vergissing.

50 JA AR LID

Mede namens de familie wil ik u dank zeggen voor uw medeleven en uw prachtige bloemstuk bij het overlijden van Nico-Klaas Noorlander. Het heeft ons goed gedaan en steun gegeven. Ook voor de goede nazorg dank. C.R. Noorlander-Nieuwenburg Den Helder, november  Uw vele blijken van deelneming na het overlijden van Roel Ilbrink hebben ons diep ontroerd. Zij waren voor ons het bewijs van grote vriendschap en waardering voor Roel. Bedankt dat u ons in deze donkere dagen zo nabij bent geweest. Uit aller naam: B.E. Ilbrink-Tesselhoff Den Helder, november 

KPL KL b.d. G. Hovestad, OPP TPMKR b.d. C.J.M. Nieuwlaat, SGT LDV b.d. J.M. Weidema en AOO KL b.d. H.D. Zijlstra hebben het insigne voor  jaar lidmaatschap ontvangen. Hartelijk dank voor uw steun aan de VBM!

12 - 2013 | trivizier | 33


V ER EN I G I N GSN I EU W S

VBM 64-jarigendag

Overbrugging ABP of SVB: w

“Lieve dames, beste heren, mariniers” zo begon nazorgmedewerker Arie van den Broek dinsdag  november zijn presentatie tijdens de -jarigendag. Een kleine humoristische noot tijdens een bijeenkomst vol serieuze onderwerpen. Ongeveer  belangstellenden lieten zich in de Marinekazerne te Amsterdam bijpraten over pensioenen, fiscale regelingen, nazorg en erfrecht. VBM-erelid Van den Broek gaf uitleg over zorg en nazorg van de vakbond. De aanwezigen hadden op dat moment al presentaties gehoord van kandidaat-notaris Alerta Schroten over erfrecht en van Albert Winkel over het sociaal fonds voor leden van de VBM, het MSF. Later in de middag gaf Fons Kraaikamp uitleg over wat er verandert op het gebied van belastingen in het jaar dat je  wordt. De meeste vragen waren echter voor Fred Lardinois, die namens het ABP het één en ander kwam vertellen over pensioenen. Want hoe zit het nou met die overbruggingsregeling voor je AOW-gat? “Ik heb een brief gekregen van de SVB dat ik in aanmerking kom voor een overbruggingsuitkering” is een vraag uit de zaal. “Maar zit er een addertje onder het gras?” Dat zit er inderdaad, legt Lardinois uit, in die zin dat van die uitkering uw aanvullende inkomsten worden afgetrokken. Met andere woorden: heeft u een klein pensioen, dan wordt dat bedrag van de uitkering afgetrokken. Heeft u een goed pensioen, dan verdwijnt de uitkering helemaal. Ook als

34 | trivizier | 12 - 2013

u vermogen heeft, krijgt u geen uitkering. (Kijk voor de voorwaarden op www.svb.nl.) Andere aanwezigen hebben juist een brief van het ABP ontvangen met een ander aanbod. Het ABP kan het AOWgat vullen met pensioen. Maar, zo waarschuwt Lardinois: dit gaat wel ten koste van de hoogte van uw pensioen! U leent het geld als het ware uit uw eigen pensioenpot. En wat kost dat dan precies per maand? Daarover geeft de brief van het ABP kennelijk geen duidelijkheid. Lardinois rekent voor dat het om enkele euro’s per maand gaat. Maar moet ook toegeven dat deze oplossing alleen geldt voor


gsregeling wat is wijsheid?

bruto inkomen (uit pensioen) gelijk wordt getrokken, hou je netto toch minder over. Een andere vraag is: als je partner gebruik heeft gemaakt van de ABP-versleepregeling (en nu dus een lager pensioen heeft) en kort daarna overlijdt, wat dan? Moet de achterblijvende partner dan de versleepregeling ‘terugbetalen’ met een lager pensioen? Dat is niet zo, legt Lardinois uit. Het ABP rekent met de gemiddelde levensverwachting. Het kan dus ook zijn dat iemand na zijn pensionering heel lang blijft leven en dus heel lang blijft ‘terugbetalen’.

mensen met een AOW-gat van maximaal drie maanden. Voor alle anderen is nog geen oplossing. Een ander punt van kritiek is dat in de ABP-brief kennelijk niet duidelijk wordt, dat je kunt reageren. Terwijl je absoluut niet verplicht bent van deze ABP-versleepregeling gebruik te maken. Afhankelijk van de financiële situatie kan de overbruggingsregeling van de SVB voordeliger zijn. Bijvoorbeeld wanneer u een heel klein pensioen ontvangt. Nog een punt om rekening mee te houden als je kiest voor de ABP-versleepregeling: omdat je nog geen AOW ontvangt, betaal je daar nog AOW-premie voor. Gevolg: terwijl het

“Kan de misgelopen indexering later worden goedgemaakt met terugwerkende kracht?” is een andere vraag uit het publiek, die ongetwijfeld bij meer werkenden en gepensioneerden zal leven (ook de pensioenen van werkenden zijn niet geïndexeerd). “Een inhaalindexatie is mogelijk” zegt Lardinois, “maar dan moet het wel héél goed gaat met het pensioenfonds.” Hoewel de dekkingsgraad er weer wat beter begint uit te zien, zal daar voorlopig nog wel geen sprake van zijn … Let op! U kunt niet van beide overbruggingsregelingen gebruik maken. Van de SVB ontvangt u een brief als u mogelijk voor de SVB-regeling in aanmerking komt. Als u niet van de ABPversleepregeling gebruik wilt maken, moet u schriftelijk reageren op de pensioenopgave van ABP. U moet dan expliciet aangeven dat u er geen gebruik van wilt maken! 

12 - 2013 | trivizier | 35


Onze GRATIS belastingservice is al jarenlang een groot succes. Wij verzorgen de aangifte 2013 en voorgaande jaren voor u en thuiswonende gezinsleden. Meld u snel aan, de belangstelling is zeer groot en vol is vol…!

Spelregels uitsluitend particuliere aangiftes (géén winstaangiften) aanmelden via internet 1) kunt u voor 1 april 2014 geen aangifte doen, dan dient u ZELF tijdig uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst: 0800-0543 1)

Als u geen computer heeft kunt u de bon invullen

En verder • •

wij vragen van u geen DigiD-code, alle aangiften worden met onze eigen code verzonden de belastingservice is altijd overdag, alleen in Den Helder zijn avondafspraken mogelijk

Antillengangers opgelet! Bij uitzending naar de Antillen wordt u uitgeschreven uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Van de Belastingdienst ontvangt u dan een vragenbrief “ Verzoek om informatie bij emigratie”. Het is van groot belang dat u die vragen zorgvuldig beantwoordt en aangeeft militair te zijn! Indien u dat niet doet of u heeft geen formulier ontvangen, dan beschouwt de Belastingdienst u als emigrant en ontvangt u het zgn. M-formulier en is het onmogelijk om op de normale manier belastingaangifte te doen. Geef u dan op voor de belastingservice op de Antillen (zie aanmelden buitenland).

Deadline internet Tot 28 maart 2014

Deadline bon Tot 1 februari 2014

Ga naar www.vbm.info en klik op de belastingbutton (o.a. onder de tab ledenservice). Bent u nog in het bezit van uw lidmaatschapnummer en wachtwoord, dan kunt u zich gelijk aanmelden/inloggen. Volg anders onderstaande stappen voor het opzoeken en aanmaken van uw lidmaatschapnummer en wachtwoord. Aanmelden via internet kan tot 28 maart 2014. Zolang er plaats is!

1

Klik op ‘lidmaatschapnummer zoeken’. Vul uw achternaam en geboortedatum in (xx-xx-xxxx = dag-maand-jaar). Klik op zoeken.

• • •

Aanmelden internet

2

U bent gevonden. Klik op het lidmaatschapnummer om door te gaan.

3

Vul de ontbrekende gegevens in. Maak zelf uw wachtwoord aan. E-mail, telefoonnummer en/of mobiel zijn ook verplichte velden. Klik dan op aanmelden.

4

Bevestig de ontvangen e-mail door op de activatielink te klikken in dit bericht.

5

Klik in dit scherm op HIER om in te loggen.

Log in met uw lidmaatschapnummer en wachtwoord.

6

Selecteer hier de locatie, datum en tijdstip.

Belastingservice 2014


Aanmelden buitenland Voor de leden die geplaatst zijn in het buitenland, te weten Curaçao, Aruba en Ramstein/Heidelberg/Munster, geldt het volgende:

Vlb. Ramstein/Heidelberg

Munster

Curaçao

Aruba

@

@

@

@

U kunt zich aanmelden bij: Dhr. H. Klappers  harry_klappers@hotmail.com

U kunt zich aanmelden via de: Belastingservice   f.kraaikamp@mijnvbm.nl

U kunt zich aanmelden bij: SGTLDA S.A. Hop   SA.Hop@mindef.nl

U kunt zich aanmelden bij: SGTLDA Luciën Jansink, via  telefoonnummer  LJH.Jansink@mindef.nl

Tevens willen wij opmerken dat wanneer u gebruik maakt van de belastingservice van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM, u geen DigiD-code nodig heeft. De belastingservice heeft van de Belastingdienst een eigen DigiDcode ontvangen, waardoor wij alle aangiften onder deze code kunnen verzenden.

 Aanmelden bon Alléén als u geen computer heeft. S.v.p. zo veel mogelijk gegevens invullen en de hele bon opsturen.

Naam en voorletters

.............................................................................................................................................................................................................................

Adres

.............................................................................................................................................................................................................................

Postcode + plaats

.............................................................................................................................................................................................................................

Telefoon privé (verplicht) ............................................................................................................................................................................................................................. Telefoon werk

.............................................................................................................................................................................................................................

Registratienummer

............................................................................................................................................................................................................................

E-mail

.............................................................................................................................................................................................................................

Op welke werkdagen tussen 10 februari en 31 maart bent u verhinderd? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Waar kunnen wij u deze service verlenen? Zet een kruisje bij de plaats waar u geholpen wilt worden.  Amersfoort  Amsterdam  Apeldoorn  Assen  Bergen op Zoom  Breda  Den Haag

      

Den Helder (overdag) Den Helder (avond) Doorn Ede/Harskamp Eindhoven Emmen Enschede/Twenthe

      

Ermelo ‘t Harde Havelte Heerlen Katwijk (ZH) Leeuwarden Nijmegen

 Rotterdam  Schaarsbergen  Terneuzen  Venlo  Vlissingen  ‘s-Hertogenbosch  Weert

Knip de gehele bon uit en stuur deze voor

 februari  gefrankeerd terug naar:

VBM Belastingservice Postbus   AA Den Haag


V R A AG EN A A N B O D Postbus 93037 2509 AA Den Haag, e-mail: redactie@mijnvbm.nl

TE HUUR Curaçao (Bottelier, omgeving Jan Thiel) -pers. Vakantievilla, met uniek uitzicht over het eiland. Altijd een heerlijke verkoelende bries. Het is gelegen in de prachtige, chique wijk Bottelier, vlakbij het Lagun van Jan Thiel en op  min. van de stranden Mambo Beach, Seaquarium en  min. van Willemstad. Grote woonkamer met een open, volledig ingerichte keuken met bar. Daarnaast  slaapkamers,  badkamers en  grote porches. Info: www.casadonpedro.com, e-mail: casadonpedro@gmail.com telefoon  (ex sgt. Marns. Alg. Piet de Ridder).

GEZOCHT Er wordt met spoed gezocht naar twee personen die de functies van secretaris en penningmeester willen vervullen bij de FOVAM (Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actief dienend Marinepersoneel, www.fovam.nl ). Meer informatie is verkrijgbaar bij W. Kram, Commandeursplein ,  NE Den Helder (e-mail: w.kram@quicknet.nl) Gaat u onze bezoekers gastvrij onthalen? Gaat u ons verhaal vertellen? In september  wordt op de voormalige Vliegbasis Soesterberg het Nationaal Militair Museum (NMM) geopend. Vanaf dan is iedereen van harte welkom in de museale wereld van de Nederlandse krijgsmacht. Ons nieuwe museum kan niet zonder vrijwilligers. Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste collega’s tussen  en  jaar die zich willen inzetten om onze bezoekers een plezierige dag te bezorgen. Ook u kunt ons team versterken. Door met ons de bezoekers gastvrij te onthalen of door bijvoorbeeld het verzorgen van

38 | trivizier | 12 - 2013

rondleidingen en het begeleiden van kinderfeestjes en evenementen. Kan iedereen vrijwilliger worden? Ja, maar affiniteit met het onderwerp van het museum en beschikbaarheid voor minimaal één dagdeel in de week zijn vereist. Uw inzet als vrijwilliger wordt beloond met een kleine vergoeding en veel waardering. Wilt u als vrijwilliger aan de slag in het NMM? Dan kunt u een cv en motivatie sturen naar vrijwilligers@nmm.nl. Regelmatig vinden er informatiebijeenkomsten plaats, dus meld u aan! Kijk voor meer informatie op www.nmm.nl. TE KOOP Kavel op Aruba (ongeveer  m)! Ligging NO Santa Cruz (Siribana Residence). Inlichtingen na . uur   of via e-mail: teunenels@hotmail.com. Rustig gelegen, goed onderhouden -kamer appartement op de e verdieping van een appartementencomplex met lift te Rotterdam. De woning beschikt over een ruime en lichte woonkamer, een keurige eigentijdse keuken,  slaapka-

mers, nette badkamer met douchecabine en vaste wastafel, balkon op het zuiden. De woning is zeer centraal gelegen, en in de buurt vindt u een winkelcentrum, ziekenhuis, diverse scholen, diverse uitvalswegen. Prima bereikbaarheid van het OV, treinstation. Vooral voor mensen die werkzaam zijn op de marinierskazerne te Rotterdam, is dit een aanrader! Omschrijving: b.g.: afgesloten entree met intercom en lift. Tevens is er de toegang tot de kelderbergingen. e verdieping: entree, hal met berg-/ meterkast en betegeld toilet met fonteintje; eigentijdse keuken , x , aan de voorzijde met, afzuigkap, kookplaat en geiser; lichte woonkamer , x , voorzien van spanplafond en laminaatvloer. De woonkamer is eventueel eenvoudig te vergroten door het verwijderen van de tussenwand; slaapkamer voorzijde , x , voorzien van laminaatvloer; slaapkamer , x , aan de achterzijde met toegang tot het zonnige balkon op het zuiden; badkamer , x , in lichte kleur betegeld en v.v. douchecabine en vaste wastafel. Onder het appartementencomplex bevindt zich de ruime berging ca. , x , v.v. elektra. Bijzonderheden: het appartement is zowel binnen als buiten goed onderhouden. De woning is geheel voorzien van dubbel glas en wordt verwarmd middels blokverwarming. Voor het appartementencomplex is voldoende parkeergelegenheid, waar uitsluitend appartementbewoners mogen parkeren. De VvE heeft een gezonde financiële positie en is actief, bijdrage  ,per maand, exclusief de stookkosten. Eigen grond. Bouwjaar . Woonoppervlakte ca.  m. Inhoud ca.  m. De vraag-

prijs is  . . (Maar hierover valt te onderhandelen.) De reden voor de verkoop is, is omdat ik naar Brabant wil verhuizen. Voor meer informatie/bezichtiging, graag een mailtje naar annelies@live.nl. In Oud Rijswijk gelegen  kamer-appartement met berging en balkon op prachtige locatie nabij gezellige winkels en het Julianapark. Vraagprijs:  . k.k. Omschrijving: hoofdentree; centrale hal met bellen- en brievenbussentableau; e afgesloten centrale hal met toegang tot berging en het trappenhuis; e etage; entree appartement; ruime hal (ca. , x ,) met diepe vaste kast met opstelplaats c.v. combiketel; toilet met fontein; meterkast ( gr + ALS); ruime woon/eetkamer (ca. , x ,) met plavuizenvloer en deur naar het voorbalkon; open keuken (ca. , x ,) met eenvoudig keukenblok; grote slaapkamer (ca. , x ,) met deur naar het voorbalkon; nieuwe badkamer (ca.  x ) met douche, vaste wastafel en WMA; heerlijk ruim voorbalkon (O) met uitzicht op de Herenstraat. Fietsenberging op de begane grond met elektra. Bijzonderheden: eigen grond. VvE actief, bijdrage   per maand, /e aandeel, dubbelglas. Bouwjaar ; woonopp. ca.  m; CV combiketel Vaillant ‹. Inlichtingen: tonnysbrievenbus@gmail.com of tel. . AANGEBODEN Gratis af te halen te Den Helder:.  paar witte schoenen, maatje . Een paar is nieuw en het andere paar zo goed als nieuw. Telefoon:   of  .


Defensie wil verstrekking PGU / PSU anders aanpakken

Dramatisch jaar 2013

l van kamp Holland ledematen die door kleding worden van De Gewonde Soldaat is te googlen. egrepen ‘nagenoeg dat er voor militairen voorlopig militair defensiepersoneel in de huidige dat Defensie eenUw inzet als vrijwillig ). als werkgever vereist. ngevat zou hetwww.fovam.nl onder de noemer verhuld, ontmoeten vaak onbegrip. Eigenlijk regeling een pensioeningangsmoment iets verandert. verantwoordelijkheid om een Meer informatie is heeft ver- infanterist wordt beloond in metOirsch een klei zijn. -jarige fuselier "Zagen jullie die bermbom dan niet ‘helden’ te vinden moeten itingsproblemen het antwoord en van het ABP bestuur kent van  jaar. Tot vorig jaar viel dat bijdrage te leveren aan de oplossing vergoeding en veel waarderin krijgbaar bij W. Kram, liggen”, is een veelgehoorde vraag. "Ja P U Z Z EL 2013 is een dramatisch merk ik dat militairen hun e hetikgat moment samenofmet het Flip moment waarop Commandeursplein van het AOW-gat. Wilt u als vrijwilliger aan de sl , Oirschot.  Mechb Lodesteyn hoor, maar wilde alleen kijken het en zijn beide benenvanaf Postbus 93037 2509 AA Den Haag, e-mail: puzzel@mijnvbm.nl Defensie wil de verstrekking van kleding en uitrusting anders ongeloof, onmacht, ba unnen overbruggen door het pensioen de AOW inging. Vanaf  is dat niet Het zal u niet verbazen dat Defensie daar  NE Den Helder (e-mail: in het NMM? Dan kunt u een waar verminkt. Hij aanpakken. Waarom? U raadt hetdeal:geleidelijke om geld te besparen. Het en boosheid. Oorzaak erder te laten ingaan. Dit houdt in dat de meer het geval. Door anders tegen aankijkt – al was het maar w.kram@quicknet.nl) en motivatie sturen naar wielvoertuigen. Gev kundige medici die http://www.degewondesoldaat.nl/ de Wet Uniformerin KPU-bedrijf begint van daarom deze maandontstaat (december) met een reden als die u in uw laatste maandelijkse pensioenuitkering omlaag verhoging de AOW-leeftijd om dezelfde willigers@nmm.nl. Regelma Onder de goede inzendingen worden een VVV-iris-cheque t.w.v. € 25,- en en aan PICTOGRAMMENPUZZEL collega’s in (WUL). De minister la proef. Tegelijkertijd werkgroep kritisch kijken naar de€ 12,50 verloot. (Alleen inzendingen twee VVV-iris-cheques t.w.v. door leden Vind het fragment. Noteer op welke pagina diteen staat.toenemend Zoekgaat in heteen paginaaat. zin beschrijft. er verschil tussen beide Gaat u onze bezoekers gastvinden er informatiebijeenko gemechaniseerd. loten mee). Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.salaris van de milit ich na nummerkader een oproepop welke letter aanbehoefte deze bladzijde gekoppeld. deze aaniskleding en Plaats uitrusting. tussen de [ dat ] onder bijbehorende pictogram. Zo (het vormtAOW-gat). zich achterr melden wordtletter wel gesteld er het nog wordt momenten D eonthalen? g r o o tGaat s t e u ons g r overhaal ep gew e z eplaats, n vrij sten dus meld u aa om bloed Oplossing november 2013: Beukennootje achteruit gaat. Schand Wat houdt de proef in? eenvolgend de oplossing. Stuur deze oplossing vóór 15 januari 2014 naar: nderhandeld, maar blijkbaar staat de defensiemedewerkers die tegen het De overheid heeft deels voorzien in een vertellen? In september  Kijk voor meer informatie Begroting  De militair die deelneemt aan de proef, krijgt een Contributie  Redactie Trivizier (puzzel) van de bonden blijft de virtueel budget. De winnaars zijn (na loting): Postbus 93037 KO R T E B ER I CH T EN oplossing, de overbruggingsregeling. verbrugging tot de pensioenrichtleeftijd AOW-gat aanloopt zijn de militairen wordt op de voormalige www.nmm.nl. De Algemene Vergadering heeft de Begroting I.J.D. vanDe AV gaat akkoord met de verhoging van de contributie ennis 2509 tegenover Loosbroek-Ritmeester, Amsterdam AA Den Haag of voorlopig beperkt tot 1 Dit is je Deels, ‘i-bundel’ . Met dat virtuele geld kun je je bestellingen omdat deze regeling geen iet meer ter discussie. die met UGM zijn of gaan. Maar de Vliegbasis Soesterberg P. Dijkman, Julianadorp E-mail: puzzel@mijnvbm.nl goedgekeurd. Een punt van zorg is uiteraard de teruggang naar € , ( jaar en jonger), €het , ( jaar ouder) en in de bossen van V ER EN I G I N GSN I en EU W Sniet nog steeds te ac betalen. W. Haanstra, Wirdum Vergeetzo nietvriendelijk uw adres te vermelden! oplossing biedt voor mensen die dit jaar Wilt u s.v.p. zijn om groep is groter; ook burgers met TE KOOP Nationaal Militair Museum van het aantal leden, als gevolg van de inkrimping van € , (post-actieven). Een voorstel van de afdeling Den men van de BNMO VBM blijft volledige com hoog is dat virtuele budget? In de proef krijg je een i-bundel uitstromen naar een (gedefinieerde) mij vertellen in hoeverre ditvan inHoe de een FLO-uitkering, wachtgelders, Kavel op Aruba geopend. Vanafvoor dan Defensie. Mario der Linden (afdeling Rotterdam) Helder(NMM) om de contributie isjaar te bevriezen lijkt(ongeve . Intehet naburige De reorganisatieplannen doen veel pijn en ver van 10% van de gemiddelde (nieuw)waarde van je kleding en uitkeringssituatie, voor mensen die pas nderhandelingen al is overeengekomen invaliditeitsgepensioneerden, etc. zitten  m)! Ligging NO Santa Cr iedereen van harte welkom in brengt hierbij wel een nuancering aan: aan de aantoonbaar sympathiek, maar levert voor de leden slechts een besparing hebben artsen hem onzekerheid. Duizenden arbeidsplaatsen gaa uitrusting. Dit is jede budget voor één bereiken jaar. Met andere woorden: na  AOW-leeftijd of met hetzelfde probleem. nheup hoe aangemeten. de VBMsuccesvolle hier verder mee omgaat? ( S i r i b a n a R esidence de museale wereld van de op van maximaal € , per jáár (voor de meesten maar werving van nieuwe leden ligt het in elk geval gewaardeerde collega’s krijgen gedwongen o je krijgt teveel in 10 inkomen jaar tijd precies genoeghebben. om al je spullen 1xzich te op dit n, hoeven Wilt u de Trivizier voortaan liever M.a.w. komt er enige vorm van compensatie of vermogen Tekent moment een oplossing Nederlandse krijgsmacht. Inlichtingen na . ongeveer  euro) op en zadelt de vereniging dan wel op met uur niet. otheses bevestigen kiezen eieren voor hun geld en verlaten de or vervangen. verplichte digitaal ontvangen in plaats oor de plaats? S o c i a l e p a r t n e r s, i n d e z e een d e negatief af? nieuwe Ons museum niet  of via e-mail: te resultaat op dekan begroting. huisinkan wandelen. Je moet solliciteren op een kleiner aantal functi Is 10 % overheidswerkgevers genoeg? Volgens Defensie ligt de gekozenNee, 10%helaas iets van opik papier? Dat kan. Geef Want als dit zo is, krijg met een WUL, en de centrales niet. Een acceptabele nenels@hotmail.com. zonder vrijwilligers. Wij zijn hij liever de rolstoel. en frustreert je. bereik De angst boven gemiddelde, van wat jaarlijks bij het KPU-bedrijf eOW-gat vijf jaar ABP-gat uw mailadres dan doorhet aan (bonden) van overheidspersoneel, oplossing niet binnen enom na weer een afw het daarom opligt zoeknog naar enthousiHij namen al deel aan te maken ombesteld verliezen neemt gestaag toe. De onzekere toek wordt. gensioen zijn voorte bereiken redactie@mijnvbm.nl wij verwachten dat  heten nog hebben in het pensioendomein een aste, haden schrijf Rustig gelegen, goed ond collega’s tussen  wel enige Duitsland. Zo hard waar ik op Defensie negatieve weerslag op jouw welbevinden en d wil ook af van de vele kleine bestellingen die militairen gde EigenDan erbij u de alleenvoorziening nog .. = gecreëerd erekend. mag in die paar jaar die met hetzelfde tijd gaatzich duren voordat de -kamer inzettenDefensie om houden [blz. .. ik,=dat ]Trivizier [blz. ] proef [blz. ..jaar = die ]willen [blz. ..en=over ] apparteme toel rondjes racen, Denk je dat de ellende is, kondigt de min doen. Daarom mag je – in de – in een jaar tijd nog maar digitaal wilt ontvangen. doel; het dichten van het gat. Over deze mij nog resten tot het pensioen wel flink defensiebonden elkaar vinden. onze bezoekers een plezierige op de e verdieping van e goed in, vertelt hij 2x een doen die zonder extra kosten te maken. Voor elke naan voor uw al weet Hoeikwerkt het? Telkens als bestelling er een voorziening, ook voor gewezen sparen, niet waarvan. dag te bezorgen. appartementencomplex met n de ogen. Dennis, volgende bestelling binnen een jaarspreekt zal telkens 6 euro van jouw neerdevan buurt nieuwe Trivizier verschijnt, sturen defensiepersoneel geldt, u in Huet, Gemert Ook u kunt ons team versterte Rotterdam. De woni irschot als burger worden afgehaald. we u een link waari-bundel u de Trivizier uw mail. beschikt over een ruime en lic ken. Door met ons de bezoeLandmacht werkt, nuop, nog omkomt een proef. Er zullen in deerproefperiode geen kunt lezen. Let er Het dangaat wel In de kern deze voorziening op kers gastvrij te onthalen of door te woonkamer, een keuri half. In het najaar zijn. Niemand krijgt een echte rekening. Ga je over je r 1 januari dat wanneer in de gevolgen toekomst uwdat neer een deel van het (toekomstige) bijvoorbeeld het verzorgen van eigentijdse keuken,  slaapk dfiets’  kilometer ‘virtuele budget’ heen? Dan zal versleept Defensie als feit accepteren. zelf een mailadres verandert, u dieouderdomspensioen wijziging moet doorgeven aandat wordt. geving van Rhenen. Wel kanUhetstelt zo zijn de ouderdomspensioen verantwoordelijke functionaris je hier at men tot redactie@mijnvbm.nl! datdat het een vraag over stelt. Maar dit kangelijk, geen dat gevolgen De vrouwen hadden het daardoor daalt. U hebt is juist.hebben. 38 | trivizier | 12 - 2013 ook naar de zin. Hoe Hoe meer [blz. .. = ] [blz.groot .. = is dit effect? ] [blz. .. =12 - 2013 |]triviziereens [blz. ..bezuinigingen = ] aan! Boven | 11 348 miljoen maanden tussen de  jarige leeftijd schrapt Defensie weer 2.400 banen. In een ron en de AOW-ingangsdatum overbrugd wijs ik de Kamerleden op hun verantwoordelij 038_TJ12 moeten worden, hoe groter de daling. De VA.indd 38 verdere bezuinigingen! Namens de VBM eis i n de bond Op 1 januari 2015 vervalt komende het mantelzorgcompliment jaren valt het effectvan mee, maar 6-12-2013 11:53:59 behoud van arbeidsplaatsen. Voorlopig resultaa nnen met de SVB (bron UWV perspectief ). Het daarna zalmantelzorgcompliment het snel oplopen. minder functies. Maar het gaat nog altijd om 1. nlandpolis bedraagt momenteel € 200 is bedoeld als kunnen, blijk van maar Alleenambtenaren ontslagen. waardering voor het werk dat mantelzorgers verrichten. als van hoeven geen gebruik te En maken Dan is er nog het vooruitzicht op het AOW-g r via het tegemoetkoming in de kosten. De reden voor. Zij hetdie verdwijnen ‘versleepregeling’ gebruik kunnen wachtgelder, FLO’er, (M)IP’er of UGM’er he van het financiële compliment datdedeoverbruggingsregeling waardering en makenisvan Maar of dat nou zo veel ve “Lieve dames, beste heren, mariniers” zo begon kan genoeg sparen om dit gat te overbru Zorgzaam-[blz. erkenning bij dedat gemeenten komt te liggen. zullen in=elkvan geval doen. Althans maakt? De VBM houdt begin dec nazorgmedewerker den Broek dinsdag  november .. = van] mantelzorgers [blz. .. Arie ] niet overbrugginsregeling schiet tekort. De VBM en die de Dirk In de overhevelingsplannen ontbreekt het compliment. Wel dat zou ons advies zijn. een korte steekproef ond zijn presentatie tijdens de -jarigendag. Een kleine Spijker. om het AOW- gat te dichten. Op 16 januari Curaçao te wordt het budget voor het compliment toegevoegd Genoemde oplossingen staanaan vast. Daar militairen bij met name de infan humoristische noot tijdens een bijeenkomst vol serieuze gezamenlijk aangespannen zaak tegen de Staat pname in het gemeentefonds. Wat de gemeentes en herstelcompagnieën in Oirs onderwerpen. Ongeveer  belangstellende lieten zich in Maar dat neemt niet weg dat ook Defensie dit g Tegelijkertijd de proef gaat een ‘Werkgroep Kleding en gaan doen metdedit ‘extraatje’ met is te nog Reden: in een reactie op het b Marinekazerne Amsterdam bijpraten overWUL pensioenen, Minder afdelingen? Defensie12is-al2013 lang geen| goede werkgever meer. Uitrusting’ kritischook kijken naar de behoefte aan kleding en geplaatste niet de bekend en fiscale zal waarschijnlijk | trivizier 17 Pantserinfanterieba van het  e regelingen, nazorg enmet erfrecht. Moet VBM toe naar een andere structuur, minder Defensie gaat de tijdelijke maatregel van verlengen. in de top is compleet zoek. Ik roep de minis uitrusting. Wie heeft wat nodig en wat kost dat? Er zijn op van gemeente tot gemeente gaan gooit het balletje (nu in Ermelo, verplaats afdelingen? Lid van verdienste Dirk Spijker Door die tijdelijke maatregel werd in een deelwordt van de om dit te herstellen. Begin maar eens met e dit moment verschillen. Bij het ene krijgsmachtdeel heb je verschillen. In 2013 en 2014 wordt het Havelte) heeft de VBM laten VBM-erelid den in Broek gaf uitleg over zorg en de nazorg op, diverse afdelingen reageren, alVan dan niet hun beschouwing. door WUL veroorzaakte inkomensschade gerepareerd. 250 miljoen euro die voor loonontwikkeling aanspraak op twee uniformen en bij het andere op één. Bij het compliment gewoon uitgekeerd. dat de bonden landmacht werkgelege van de vakbond. De aanwezigen hadden op dat moment al alles. De VBM en de andere Maar lang niet willen af Volgens Spijker nog is een keuze voor een andere opzet een logische. Akkoord is opgenomen. Defensiepersoneel he ene krijgsmachtdeel zit de slaapzak standaard in de PSU en bij 2 GA.indd 17 11:58:07 behoudt ten koste van slagkra presentaties gehoord van kandidaat-notaris Schroten “Door de bezuinigingen en de sluiting van meer kazernes zullen Alerta van de tijdelijke maatregel en willen dat het 6-12-2013 negatieve effect, fatsoenlijke loonontwikkeling in 2014! het andere niet. overzijn erfrecht enop van Albert Winkel Liekens afdelingen genoodzaakt zichzelf te heffen”, betoogten hij.Johan dat voor over elke militair aanwezig is, geneutraliseerd wordt. Ik zou zeggen: minister, nu u het materieel De werkgroep begint hier deze maand (december) mee. In de het sociaal fonds voor leden waardoor van de VBM, In de afdelingsbesturen zitten veel post-actieven, de het MSF. hebt, =f sta eindelijk werkgroep zitten vertegenwoordigers van Defensie en van de =yeens =qvoor =ruw personee 20 | trivizier=p | 12 - 2013 Later groter in de middag gaf Fons Kraaikamp afstand tot de werkvloer is dan gewenst. Spijker: “Zijn uitleg over wat er koopkrachtverbetering. bonden. =w =s =d =t =f verandert hetniet gebied belastingen in het jaar dat je de andere actief dienende ledenopdan meervan geïnteresseerd Wat brengt 2014 ons? wens=i u allen fijne fee Medio 2014 moet blijken wat er allemaal moet veranderen, en of =r =e =h Ik=l  wordt. in de VBM? Zeker wel. Ze weten hun weg naar de VBM wel  een gelukkig en gezond 2014.=s Defensie hetover nieuwe systeem20kan invoeren. =a =k =r =e hanteren maaktzede salarissen op waren vrijdag december De meeste vragen voor Fred Lardinois, te Defensie vinden, van indien dat zelf nodig hebben. Maarechter datoverwonnen contact ie de commandant de lichte kruiser tegenslagen die moesten =i =d =z =v =d e afspraak 2013plaats en vrijdag 24 januari 2014.het 020_TJ12 CV90.indd heeft, 20 u vermogen krijgt u geen uitkering. (K die namens ABP hetHet éénis en ander kwam vindt zonder tussenkomst van het afdelingsbestuur.” heeft Hr.Ms. Jacob van Heemskerck. worden. opmerkelijk hoe vertellen het j.d e b i e @ mijnvb =k =n =m =r =t mgekeerde Het ABP betaalt de (pensioen)uitkeringen op vrijdag 20 voorwaarden op www.svb.nl.) over pensioenen. Want hoe zit het nou discussie wordt ongetwijfeld vervolgd. n rap Zijn Deze collega, de latere commandeur marinepersoneel destijds wistmet te die =p =x =s =m =b een VBMdecember 2013 en donderdag 23 januari 2014. AOW-gat? Uiterlijk de heb een brief overbruggingsregeling Andere aanwezigen hebben juist een brief v boekwerk ‘roeienvoor met je de riemen die“Ik het had.’ ebben A.C.M de Neeve heeft het =m =c =a =o =l te bij het volgende werkdag staat het geld op uw rekening. ontvangen met een ander aanbod. Het ABP ka gekregen van de SVB dat ik in aanmerking kom voor een it die jarenlang in bezit gehouden. Sinds 2013 werd gat vullen met pensioen. Maar, zo waarschuwt L overbruggingsuitkering” is een vraag uit de zaal. “Maar zit esteld. zijn overlijden in 004_TJ12 heeft mevrouw kort en visie.indd 5Dat het schip überhaupt voor de 013 heeft gaat wel ten koste van de hoogte van uw pensio er een addertje onder het gras?” ivizier De Neeve-Overgoor het bewaard. geallieerden inzetbaar was, mag een oden. Kijk er inderdaad, Lardinois uit, in dieschip zin dat van die - 2013 39 het geld als het ware12uit uw| trivizier eigen| pensioenpot. vrouw Natuurlijk heeft vrijwelDat wonder heten. Het was elkzit schip en kleinlegt uitkering uw inkomsten afgetrokken. En wat kost dat dan precies per maand? Daaro ebreid iedere eenheid in die hectische in september  teworden water gelaten. tijd aanvullende

werk en ekerheid

et

Trivizier alleen nog digitaal ontvangen?

oet SBK met st laten

VBM 64-jarigendag

Minister … zorg voo koopkrachtverbeterin

Mantelzorgcompliment verdwijnt

etuige e hiedenis

kel 116

Afstot helft Overbrug Minder ABP of SV slagkra ja; min werk: n

Betaaldata december 2013 en januari 2014


Wet geldt ook voor Defensie Kennelijk bestaat de ‘can do’mentaliteit ook ten aanzien van personeelszaken. Want Defensie probeert soms dingen die klip en klaar onmogelijk zijn. Een voorbeeld: Defensie had een burgermedewerker al járen in tijdelijke dienst. Eerst op uitzendbasis, daarna 3x op basis van een tijdelijke aanstelling, vervolgens weer op uitzendbasis en toen weer 3x met een tijdelijke aanstelling. Daarna werd de medewerkster doodleuk ontslagen vanwege het aflopen van haar aanstelling. Terwijl ze natuurlijk al lang een vaste aanstelling had moeten hebben. De rechtbank keurde deze “slimme” constructie uiteraard af en bepaalde dat de burger met terugwerkende kracht een vaste aanstelling kreeg, ingaand na haar derde tijdelijke aanstelling. Dus: alleen het uitzendwerk vooráfgaand aan de eerste tijdelijke aanstelling, telt niet mee in de reeks. Is uw situatie vergelijkbaar met deze burger? Neem dan contact op met uw vakbond.

Schade na val vergoed

WAT DOET UW BOND VOOR U?

Een militair viel over een boven de vloer uitstekende bout. Deze bout diende, met vier verzonken bouten, ter bevestiging van een vloerstrip. Helaas hield de militair aan de val langdurige klachten over. Aanvankelijk kreeg hij van de medicus te horen dat het door rust moest genezen. Later bleek hij onder andere een breuk in het kuitbeen te hebben! De militair heeft met hulp van de VBM Defensie aansprakelijk gesteld voor de onveilige werkplek en de slechte medische behandeling. Defensie wilde de aansprakelijkheid afwijzen: de militair had volgens Defensie gewoon beter moeten uitkijken. Maar in het Arbeidsomstandighedenbesluit staat duidelijk dat vloeren ‘zoveel mogelijk vrij moeten zijn van oneffenheden’. Vier bouten waren wel verzonken, een vijfde niet. Defensie kon er dus niet onderuit om aansprakelijkheid te erkennen. De zaak wordt door de letselschadeadvocaat van de VBM (Europrotector) verder afgehandeld.

of via MDTN *06 54666156 (géén GSM!)

Ledenadministratie

070 3155111 ledenadministratie@mijnvbm.nl

Belastinginfo en -hulp Fons Kraaikamp

Helpdesk

Ton van Elst Adri van der Veer

Nabestaandenzorg René Landsweers nazorg@mijnvbm.nl

Nazorg

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM verleent nazorg bij overlijden. Wij kunnen u doeltreffend ondersteunen. U kunt ons helpen door al uw gegevens te ordenen. Vraag bij de VBM naar de handleiding voor nabestaanden. Of kijk op www.vbm.info bij ‘ledenservice’.

Stichting MSF (sociaal fonds) Johan Liekens 0223 615885. Bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 09.00-16.00 uur. Tevens te bereiken via e-mail: stichting.msf@gmail.com www.stichtingmsf.nl.

Collectieve ongevallenverzekering

De VBM heeft voor alle actief dienende leden (militairen en burgers) een unieke ongevallenverzekering afgesloten. Deze ongevallenverzekering geeft dekking in de hele wereld, ook tijdens missies, gedurende 24 uren per dag, 7 dagen per week en gedurende het hele jaar. De ongevallenverzekering vervangt de woonwerkverkeerverzekering en het uitzendcertificaat. U hoeft dus géén uitzendcertificaat meer in te vullen als u op uitzending gaat.

Adreswijziging of andere vragen Gaarne doorgeven aan: 070 3155111 of ledenadministratie@mijnvbm.nl

Triv12 2013  

Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM Bond, defensie, leden, burgers, militairen

Advertisement