Page 1

Trivizier

woon-werkverkeer:

VBM wint rechtszaak -----------------------VBM gaat in zee met AON

xzzxz Stem op een AC-kandidaat! jaargang 68

nummer 3

maart 2014

-


CO LO F O N Verschijnt 10 maal per jaar issn 0925–6237. Te controleren minimale oplage: 25.500 exemplaren REDACTIE Henri Lansink en Peter Visser @: redactie@mijnvbm.nl REDACTIEMEDEWERKERS Marcel van Hemert, Jacques van Hulsen, Flip Lodesteyn, Louis Schipper en Jef Stassen

S O CI A L E M ED I A

@mijnvbm: Tijd voor een evaluatie van de medezeggenschap bij Defensie. Wat vindt u?

VORMGEVING Studio VBM

LIDMAATSCHAP Leden van de VBM kunnen op elk gewenst moment hun lidmaatschap opzeggen. Bij een opzegging voor 1 december van een jaar eindigt het lidmaatschap op 31 december van dat jaar. Opzeggingen die in de maand december worden ontvangen worden pas op 31 december van het daaropvolgend jaar geëffectueerd.

VBM DEN HELDER (BEZOEKADRES) Havengebouw, kamer 4-12 Het Nieuwe Diep 33 Den Helder

twitter.com/mijnvbm

Aangesloten bij het Ambtenarencentrum (AC)

| Lees verder op pagina 6

Hoeveel tegemoetkoming in de kosten van je woon-werkverkeer kan je krijgen? Daarvoor is belangrijk, of je wel of niet een ‘eigen huishouding voert’. En wat is dat?

facebook.com/mijnvbm

| Lees verder op pagina 7 Ontslag op eigen verzoek? Functionarissen op een aantal kazernes zetten (geblesseerde) militairen in de initiële opleiding onder druk om een versnelde ontslagprocedure te accepteren. Onaanvaardbaar, vindt de VBM!

www.vbm.info Bekijk ook eens de digitale versie van de Trivizier op onze websites

| Lees verder op pagina 7 Kortingen op verzekeringen Verzekeringsmakelaar AON biedt leden van de VBM scherpe premies en optimale pakketten. Zo is er onder meer (zonder extra kosten) een buitenhuisdekking in de inboedelverzekering. Handig voor militairen.

SOCIALE MEDIA twitter.com/mijnvbm www.facebook.com/mijnvbm

ADRESWIJZIGINGEN @: ledenadministratie@mijnvbm.nl

| Lees verder op pagina 4

Vergoeding woon-werkverkeer

POSTADRES Postbus 93037 2509 AA Den Haag

TELEFOON/E-MAILADRES 070 3155111 of mdtn *06 546 66156 Fax 070 3837000 @: vbm@mijnvbm.nl

Werknemers die in 2013 een inkomen hadden boven de € 40.248 krijgen dit jaar (2014) waarschijnlijk een naheffing. Omdat de loonadministratie geen rekening houdt met de verminderde arbeidskorting.

Tot grote verbazing van de VBM moet alleen het KPU-bedrijf functies inleveren vanwege de samenwerking met de Nationale Politie.

ABONNEMENTEN Abonnementen voor-niet-leden van de VBM kosten € 9,53 per kwartaal (bij vooruitbetaling). VBM DEN HAAG (BEZOEKADRES) Ametisthorst 20 Den Haag

Naheffing door arbeidskorting?

30 functies weg bij KPU-bedrijf

DRUK Senefelder Misset, Doetinchem VERANTWOORDELIJKHEID Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van redactionele artikelen. De redactie behoudt zich het recht voor om niet-redactionele artikelen in te korten of te weigeren. Aan de inhoud van de Trivizier kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van artikelen alleen na verkregen toestemming van de redactie en met bronvermelding.

KO P P EN SN EL L EN

| Lees verder op pagina 27 In deze Trivizier vindt u op verschillende pagina’s QR-buttons. Scan deze buttons met de QR-reader op uw smartphone/ tablet. Nog niet op uw device, download dan de (I-nigma)app.

Bezoek de afdelingsvergadering! Wat zijn de personele gevolgen van alle reorganisaties? Hoe staat het met het arbeidsvoorwaarden-overleg? Op 13 maart beginnen de afdelingsvergaderingen. Praat mee!

| Lees verder op pagina 29


I N D E Z E T R I V I Z I ER

Rubrieken: 04 05 08 09 10 12 13 20 21 24 25 26 28 30 31 32

Kort Debies visie Lodesteyns column Geachte redactie! Betaaldata en Memo Column Mees Bax Juridische zaken Overleg BS Overleg CZSK Overleg CDC Medezeggenschap Familieberichten Verenigingsnieuws Vraag en aanbod Puzzel Wat doet uw bond voor u?

14 Staat de ‘V’ voor vertrouwen?

16

Op 12 februari staat een prominente veteraan in de schijnwerpers. In Breda dient de rechtszaak tegen het ministerie van Defensie, aangespannen door kolonel Van Harskamp. Van Harskamp is niet de eerste veteraan die de verklaring van geen bezwaar dreigt te verliezen …

Kies een AC-kandidaat! In maart kunt u uw vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan van het ABP kiezen. Op de lijsten 1 (gepensioneerden) en 3 (actieven) vindt u de AC-kandidaten. Wie zijn ze en waar staan ze voor?

22 TD en WD één dienstvak: mei is te vroeg! De marine wil in mei twee dienstvakken ceremonieel gaan samenvoegen. De VBM vindt dat veel te vroeg en voorbarig. De bond geeft er de voorkeur aan om eerst de resultaten van studies en pilot af te wachten. Een en ander maakt de bond op 30 januari duidelijk in het overleg.


KO R T E B ER I CH T EN

Meer instructeurs en faciliteiten nodig

Trivizier alleen nog digitaal ontvangen?

De VBM vindt dat de reorganisatie van de defensiesportorganisaties te ver is doorgeschoten. Zeker nu blijkt dat nog altijd duizenden militairen niet toekomen aan het afleggen van de conditieproef. Dat zegt VBM-voorzitter Jean Debie in het AD van 4 februari.

Wilt u de Trivizier voortaan liever digitaal ontvangen in plaats van op papier? Dat kan. Geef uw mailadres en uw registratienummer dan door aan redactie@mijnvbm.nl en schrijf erbij dat u de Trivizier alleen nog digitaal wilt ontvangen. Hoe werkt het? Telkens als er een nieuwe Trivizier verschijnt, sturen we een link waar u de Trivizier kunt lezen. Let er dan wel op, dat wanneer in de toekomst uw mailadres verandert, u die wijziging moet doorgeven aan redactie@mijnvbm.nl!

MULAN werkt niet goed Volgens cijfers van Defensie kwamen in 2013 bijna 7000 militairen niet opdagen voor het afleggen van de test. Bonden en Defensie zijn het niet eens over de vraag of het voor militairen verplicht is om aan de conditieproef te voldoen. Op veel locaties zijn weinig of geen sportvoorzieningen. Bij de operationele en uit te zenden eenheden is het nauwelijks mogelijk om in de vrije tijd de conditie bij te werken. De bonden pleiten daarom voor voldoende instructeurs en faciliteiten op alle defensielocaties. Voor alle duidelijkheid: als een militair de conditieproef niet aflegt of niet voldoet aan de eisen, dan heeft dat geen rechtspositionele gevolgen.

Naheffing door versoberde arbeidskorting? De kans is groot dat werknemers die de afgelopen jaren nooit iets met de fiscus te maken hadden, dit nu wel krijgen. Het gaat dan om werknemers die in 2013 een inkomen hadden boven de € 40.248. Dit komt doordat de arbeidskorting boven dit inkomen wordt gekort. In de loonadministratie wordt bij het berekenen van de arbeidskorting rekening gehouden met de hoogte van het normale loon. Maar bij het loon waarover het bijzondere tarief wordt berekend, wordt geen rekening gehouden met de arbeidskorting. Een voorbeeld van dit loon bijzondere tarief is vakantiegeld. Dit loon bijzondere tarief wordt wel meegenomen bij het vaststellen van het jaarloon. Wanneer men dus een loon geniet van € 40.000 en daarover komt nog het loon bijzonder tarief, dan heeft men een inkomen boven de € 40.248 ontvangen en daarbij te veel arbeidskorting genoten. Deze gaat de fiscus terugvorderen. 

4 | Trivizier | 3 - 2014

De laatste tijd zijn er veel klachten over MULAN. Dit is de netwerk-applicatie die defensiemedewerkers onder meer gebruiken om op hun werkplek in te kunnen loggen. De oorzaak ligt blijkbaar vooral bij de opslagmedia van gegevens. Deze zijn verouderd en werken niet meer goed samen met nieuwere generaties technologie. Dat gaat ten koste van de functionaliteit van oudere toepassingen zoals Mulan. Defensie installeert pleister-software die dit verschijnsel grotendeels moet tegengaan. Daarnaast gaat Defensie structureel investeren in nieuwe opslagmedia.

Ambtelijke rechtspositie defensiepersoneel Het voltallige defensiepersoneel – dus ook de burger – valt onder de uitzonderingen van de vernieuwde Ambtenarenwet. Dit betekent dat de ‘normalisering’ van de ambtelijke rechtspositie, waar de Tweede Kamer op 4 februari mee instemde, niet geldt voor de rechtspositie van het defensiepersoneel. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werden alleen militairen uitgezonderd van de ‘normalisering’. De VBM wilde van begin af aan de bijzondere ambtelijke rechtspositie van burgers en militairen laten bestaan. Door een aangenomen amendement van de leden Kerstens, Van der Linde en Slob op het wetsvoorstel is dat nu ook geregeld.


J E A N D EB I E ,

VOOR ZIT TER

Universeelpolis Univé op Curaçao

Erkenning en waardering

Let op, dit is een correctie op een eerder artikel!

Onlangs hebben de bonden ingestemd met de reorganisatie van de Divisie Vastgoed Defensie. Er is nog één groot reorganisatieplan dat op afronding wacht, dat van de Defensie Gezondheidsorganisatie (DGO). Voordat de bonden dit plan gaan behandelen, moet er duidelijkheid zijn over het huidige en in de toekomst gewenste voorzieningenniveau. Daar hoort de organisatie van de gezondheidszorg bij en de gewenste geneeskundige voorzieningen. De bonden willen de kwaliteit van zorg en die van de geneeskundige organisatie borgen. Net als direct toegankelijke zorg. Ook over de rechten en plichten van de patiënt en de controle op de kwaliteit van de zorg willen de bonden afspraken maken. Een commissie onder leiding van luitenant-generaal b.d. Leijh gaat al deze aspecten goed in kaart brengen. Het rapport van deze commissie zal de komende maanden als basis dienen voor de beoordeling van de DGO-reorganisatieplannen. Defensie zal vervolgens de plannen ter instemming voorleggen aan de vakbonden. Ik vind het van essentieel belang dat de uitgangspunten helder en duidelijk vastliggen en dat de verandering van de gezondheidsorganisatie hierop is gebouwd. De militair is verplicht om gebruik te maken van geneeskundige zorg binnen Defensie. En deze zorg moet immer goed en direct voorhanden zijn.

Leden van de VBM die op Curaçao wonen, vragen de bond of er een contactpersoon is, bij wie ze terecht kunnen met specifieke vragen over de Universeelpolis – was buitenlandpolis – van Univé. Zij kunnen hun vragen stellen via een apart e-mailadres en/of telefoonnummer. Vooral de Zorgzaam-deelnemers die niet meer bij Defensie werken en die de Universeelpolis van Univé hebben, moeten gebruik maken van de mogelijkheid om per e-mail of telefonisch contact op te nemen met de verzekeraar. Zij krijgen op Curaçao te maken hebben met financiële garantstelling bij (spoed) opname in het ziekenhuis. Defensie regelt deze garantstelling voor de daar geplaatste militairen en hun gezinsleden.

De website van Zorgzaam geeft verdere informatie. De kantoortijden zijn Nederlandse tijd. Zorgzaam-site: "Hebt u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: ZVATeamBuitenland@vgz.nl. Of bel naar telefoonnummer: 088 1316300. Dit is een afwijkend telefoonnummer, maar hier zitten onze specialisten met betrekking tot onze verzekerden in het buitenland. Wij zijn bereikbaar op alle werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur." Het is ook mogelijk om contact op te nemen via een vragenformulier op de website van Univé (https://www.unive. nl/particulier/klantenservice/pages/email.aspx). Door het invullen van het formulier komt uw vraag bij het juiste team terecht.

Vorig jaar maart liep het arbeidsvoorwaardenakkoord voor het defensiepersoneel af. Als medewerkers van Defensie zit u ruim een jaar zonder akkoord. Dit heeft nu lang genoeg geduurd! Het wordt tijd dat de werkgever aan de onderhandelingstafel komt. De afgelopen jaren is de koopkracht alleen maar achteruit gehold. Na jaren van de nullijn moet er een loonsverhoging komen. Wij vinden dat de defensiemedewerkers daarop recht hebben na alle bezuinigingen, de reorganisaties, de vergroting van de werkbelasting en de grote onzekerheid over het behoud van hun baan. Dit zou ook de insteek moeten zijn van onze minister. Samen met de andere vakbonden zullen wij de werkgever onze inzet – een loonsverhoging die waardering en erkenning uitdrukt – kenbaar maken.

Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de Klantenservice: 072 527 75 95 (+31 72 527 75 95) Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur Voor toestemming voor behandeling kunt u ook contact op nemen met de Alarmcentrale; telefoonnummer +31(0)40 297 57 50 (+31 = internationaal toegangsnummer). 

j.d e b i e @ m i j n v b m . n l


Louis Schipper

Jef Stassen

DMO

VBM XXX VERBAASD OVER SCHRAPPEN VAN 30 FUNCTIES BIJ HET KPU-BEDRIJF Het XXx botert niet tussen de Nationale Politie en Defensie. Het dagblad Trouw doet daarover een boekje open op  januari. Als het gaat om nationale veiligheid heeft de politie de krijgsmacht er liever niet bij. Ook bij de logistieke samenwerking loopt het niet lekker. Tot verbazing van de VBM vertelt Defensie op  januari dat de gedeeltelijke integratie van de kledingbedrijven van Defensie en van de Politie vooral Defensie pijn gaat doen. Er verdwijnen bij Defensie  functies. Het politiepersoneel heeft daarentegen ontslagbescherming. Vooruitlopend daarop doet Defensie aan ‘vacaturemanagement’ bij het KPU-bedrijf*. Dat bedrijf heeft  vacatures en daar komt voorlopig waarschijnlijk niemand voor in aanmerking. In eerste instantie zouden beide logistieke bedrijven volledig integreren. In dat geval zou er ook samenwerking komen bij de inkoop en distributie van klein-kaliber wapens en munitie. De Nationale Politie ziet nu af van volledige integratie. Wel gaat de Politie gebruik maken van de mogelijkheid om via het KPU-bedrijf kleding aan te schaffen. Volgens Defensie zou de integratie in de bedrijfsvoering leiden tot een grotere efficiency. Verwachte waarde daarvan:  miljoen euro. De beperkte samenwerking leidt volgens Defensie nog altijd, met ingang van , tot een besparing van , miljoen. Dit bedrag is het resultaat van het schrappen van ongeveer  functies, van bezuinigingen op informatievoorzieningsmiddelen, van bezuinigingen op gebouwen en van een deel assortimentsoverlap. Wellicht is het mogelijk om volgend jaar () al een start te maken met de geleidelijke overname van de werkzaamheden. De VBM weet dat samenwerken vaak gepaard gaat met bezuinigingen. Dat is ook bij dit plan zo. Maar dat Defensie ongeveer  functies inlevert en de politie helemaal niets is voor de VBM reden om zeer kritisch naar dit proces te blijven kijken. Samenwerking zal zeker voordelen hebben. Maar het werkaanbod van Defensie zal niet afnemen en een bezuiniging van zoveel functies is dan een brug te ver.

6 | Trivizier | 3 - 2014

Op verzoek van de VBM komt dit onderwerp als een vast punt op de agenda in het overleg over de reorganisaties bij DMO. * Kleding en Persoonlijke Uitrusting; KPU is een onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie DMO (Auteur: Jef Stassen)


KO R T E B ER I CH T EN

ONTSLAG OP EIGEN VERZOEK?

RECHT OP TEGEMOETKOMING WOON-WERKVERKEER? Hoeveel tegemoetkoming in de kosten van je woonwerkverkeer kan je krijgen? Daarvoor is belangrijk, of je wel of niet een ‘eigen huishouding voert’. Woon je bij je ouders, dan voer je géén eigen huishouding. Je krijgt dan veel minder vergoeding voor je woon-werkverkeer. Dit is geregeld in het ‘Verplaatsingskostenbesluit Defensie’. Woon je alleen, of woon je samen met je man / vrouw, dan voer je wel een eigen huishouding. Woon je samen met je partner en heb je een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap, ook dan voer je een eigen huishouding. Maar wat als je bijvoorbeeld samenwoont met een huisgenoot of een collega, zonder samenlevingscontract? Daarover heeft de VBM en BBTV kort geleden een rechtszaak gevoerd. Van het ‘voeren van een eigen huishouding’ is sprake als je een zelfstandige woonruimte bewoont. Maar wat is dan precies een zelfstandige woonruimte? Dat was de vraag tijdens deze rechtszaak. Defensie vond dat een militair, die met een huisgenoot samen woont, niet een eigen huishouding voert. Want – zo zegt Defensie – deze militair moet de toegangsdeur, net als de keuken en het toilet van de woonruimte delen met de huisgenoot. Daarom besluit Defensie om geen vergoeding te geven voor dagelijks woonwerkverkeer. Maar volgens de rechter ziet Defensie het verkeerd. Iemand die een woonruimte deelt met een huisgenoot, bewoont volgens de geldende regelgeving wèl een zelfstandige woonruimte. Dit betekent dat je een ‘eigen huishouding voert’ en dat je dus recht hebt op de bijbehorende tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer. De rechter doet de uitspraak op 23 januari. Defensie moet een nieuw besluit nemen. Dat is nog niet bekend. Wel staat vast dat Defensie fout zat, toen het ministerie de militair een tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen weigerde. Het lijkt er op sowieso op dat het Verplaatsingskostenbesluit aan een grondige herziening toe is. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat de regeling onderscheid maakt naar burgerlijke staat. Dat is volgens het College verboden.

Het is mogelijk (ook al krijg je het niet altijd) om via een versnelde ontslagprocedure Defensie te verlaten. Bijvoorbeeld omdat je – als militair in fase 2 – ergens anders een goede baan kunt krijgen. De opzegtermijn is dan 1 maand. Bij toeval ontdekt de VBM dat functionarissen op een aantal kazernes ook militairen tijdens de initiële opleiding (dus in fase 1!) zo’n ontslagprocedure ‘aanbieden’. Meestal omdat deze militairen tegen een blessure oplopen. Men zet deze militairen onder druk om onmiddellijk ontslag te nemen. Gevolg: geen salaris meer (je hebt eigenlijk recht op 3 maanden doorbetaling!), geen recht op WW en Defensie hoeft niet meer te zorgen voor een fatsoenlijke re-integratie. De VBM vindt dit een schandalige praktijk! Het is gelukkig in een aantal gevallen al wel gelukt om het ontslag op eigen verzoek terug te laten draaien.

Ons advies: teken nooit zo’n ontslagverzoek, maar neem eerst contact op met de bond.

3 - 2014 | Trivizier | 7


CO LU M N ,

LODESTEYN

Weet niet/geen mening Boven dit verhaal staat met vetgedrukte letters ‘column’. De schrijver van deze rubriek mag dus een ongezouten mening ventileren. Maar ook een columnist is slechts een mens van vlees en bloed. En weet het dus soms niet, of heeft geen mening. Zo ook bij de zaak over de arbeidspositie van kolonel Richard van Harskamp. Hij wil weer aan de slag. De momenteel thuis zittende oud-commandant, die furore maakte in Irak en Afghanistan, eist dat de MIVD hem alsnog een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) verstrekt. Het zo veelbelovende talent van de Koninklijke Landmacht, die Talibanmilities in de pan hakte, liet ook in de huiselijke kring zijn vuist rondzwaaien. En daarna nog eens een steen door de lucht vliegen. De werkstraf en de geldboete die de kolonel hiervoor incasseerde, zijn voor de militaire inlichtingendienst reden om zijn VGB niet te verlengen. En dus zit de kolonel tandenknarsend duimen te draaien, ondanks de steun van Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif en de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV). De zaak is inmiddels voor de rechter in Breda geweest. Het wachten is

8 | Trivizier | 3 - 2014

Maandelijks vliegen er talrijke lager in de pikorde geplaatste collega’s uit voor soms futiele vergrijpen "

op de uitspraak. Deze is op het moment dat deze column op papier komt, nog niet bekend. Tot zo ver de theorie. Maar nu? Wat te betogen in deze column? Natuurlijk heeft de kolonel een voorbeeldfunctie en vliegen er maandelijks talrijke lager in de pikorde geplaatste collega’s uit voor soms futiele vergrijpen. Vanzelfsprekend mag van hoge officieren worden verwacht dat ze zich representatief gedragen. En zich ik elk geval verre houden van even weerzinwekkende als trieste huiselijke veldslagen.

Inderdaad zou het niet bestraffen van dit wangedrag het signaal kunnen afgeven dat er met twee maten wordt gemeten. Defensie, dat met recht stelt dat er duidelijke gedragsregels zijn, beroept zich op het principe: gelijke monniken, gelijke kappen. Volstrekt begrijpelijk dus dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor Van Harskamp. Afspraak is afspraak en regels zijn regels. Maar. Wat was er in deze begenadigd officier gevaren op het moment dat hij zo tekeer ging? Ik heb (gelukkig) geen idee van wat zich achter de voordeur van de familie Van Harskamp afspeelt. Het is slechts gissen of hij altijd al lichtgeraakt was. Wellicht was de man slechts gedurende een korte periode de weg kwijt, leed hij aan een depressie en heeft hij zijn gedragsstoornis inmiddels met deskundige hulp opgelost. Moet hij dan eeuwig boeten voor die zwarte periode in zijn privéleven? Nog een vraag: zou de vriendin van de kolonel ook aangifte bij de politie hebben gedaan als ze tevoren had geweten dat dit ook nog eens zijn carrière zou verruïneren? Het zijn vragen waarop deze columnist geen antwoorden heeft. Maar erbarmen kunnen tonen is ook een deugd. 


G E ACH T E R ED

CTIE

Postbus 93037 2509 AA Den Haag, email: redactie@mijnvbm.nl

KILLED IN ACTION Onze zoon, Mark Schouwink, is op missie geweest en eigenlijk dus ook een veteraan. Helaas is hij nooit weer thuisgekomen van zijn missie en heeft hij weinig kunnen genieten van de status ‘veteraan’. Onlangs verscheen bij Kaft Media het boek ‘Killed in Action, Mark Schouwink’. Killed in Action is het aangrijpende verslag van de gebeurtenissen rond en na die de april , opgetekend door ons, Gerard en Gisela Schouwink. Mark kwam om het leven door een bermbomaanslag; bij deze aanslag kwam ook Dennis van Uhm om het leven. Het boek is een hommage aan Mark, aan Defensie, maar het is ook een met liefde geschreven boek over verlies, verwerking, respect en vriendschap. Peter van Uhm schreef over het boek: “Een boek om trots op te zijn, over een zoon om trots op te zijn”. Veel reacties bereiken ons van mensen die het boek inmiddels aangeschaft en gelezen hebben, reacties zoals: “Tot diep in de nacht heb ik gelezen, in één klap was het boek uit. Gedachten razen werkelijk door mijn hoofd en tegelijkertijd een smile van oor tot oor en een aantal tranen die langzaam van mijn gezicht af druppen”. Het boek is een aanrader voor een ieder die op missie is geweest of nog op missie gaat. De opbrengst van het boek wordt in zijn geheel geschonken aan de Stichting Hulphond, ten behoeve van bijvoorbeeld project Veteranenhond. Zo doet Mark postuum nog iets terug voor zijn dienstmaten die met een PTSS uit een missie zijn gekomen en die veel baat kunnen hebben bij een hulphond. Het boek is te bestellen via de webwinkel van Kaft Media of via de plaatselijke boekhandel via titel ‘Killed in Action, Mark Schouwink’ (isbn ). Gerard en Gisela Schouwink

AOW-GAT Ik wil toch even het volgende onder de aandacht brengen: in Trivizier januari/ februari  lees ik met betrekking tot het AOW gat: ‘Per  januari krijgen we er weer een maand bij. De AOW-leeftijd gaat naar  jaar en twee maanden’. Dit is niet correct, het moet volgens mij zijn per  december . Ik ben zelf op  december   jaar geworden, tevens ingangsdatum pensioen. Ik moet twee maanden overbruggen voor ik AOW krijg. Ook ABP maakte dezelfde fout in hun infoblad. Met vriendelijke groet, F. van Erven, Julianadorp

Toen ik dit stuk las, herkende ik een groot gedeelte van de grieven van deze collega als de mijne. Ook ik heb deze nutteloze en niet gewaardeerde ‘kerstwens’ mogen ontvangen. Ik heb hem echter onmiddellijk geretourneerd met een bijgevoegd schrijven, bedoeld voor onze zo goede minister van Defensie. Alleen ben ik bang dat zij hem nooit te lezen heeft gekregen, liever geen kritiek want er zijn al zo veel problemen. Maar het doet mij wel deugd dat er toch nog collega’s bestaan, zoals deze briefschrijver, die het opnemen voor het lagere kader. Want daar ontbreekt het toch nog wel eens aan respect voor, zeer zeker bij bepaalde functionarissen. Sgt klu b.d. A.A van Veen

an, ring tera aarde de w e Ve Best b grote eduren ie. s g e Ik h je inzet ij Defen g b la r voo nsttijd ijdonts n e ft ie je d , lee lag. Ik aan r ja g ts Maa ftijdon llega's g o e n is le mede-c nderi et h ra mijn een ve n. Dus .. . g e hier nbreng OW-gat a A in a met je e sie best Defen r van e t s i in De m

Reactie redactie: Dank voor uw oplettendheid. Het is helemaal correct wat u zegt. U bent geboren op  december . Wie op of na  november  geboren is, dus op of na  november   wordt, krijgt er  maanden ‘bij’.

AOW-GAT (2) Gaarne zou ik een reactie willen geven op de gepubliceerde brief (Trivizier januari/ februari , pagina ) die betrekking had op waardering en een AOW-gat.

3 - 2014 | Trivizier | 9


M EM O

B E TA A L DATA M A A R T 2014 Defensie maakt de salarissen over op maandag 24 maart 2014. Het ABP betaalt de (pensioen)uitkeringen eveneens op maandag 24 maart. Uiterlijk de volgende werkdag staat het geld op uw rekening.

OBJECTEN UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG In de expositie ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen’ zie je de 100 meest bijzondere voorwerpen uit de collecties van 25 oorlogs- en verzetsmusea. De expositie is momenteel te zien in de Kunsthal Rotterdam. Alle 100 voorwerpen van de tentoonstelling zijn tevens te zien op www.100voorwerpen.nl. Bij de tentoonstelling verschijnt een handzame publicatie.

Een reddingsvest van het Japanse transportschip ‘Nitimei Maru’, een van de ‘hellships’ waarmee krijgsgevangenen vervoerd werden.

AGENDA BRONBEEK ‘Het Poppenkind’ – expositie – 12 maart t/m 29 juni Marianne Sophia in ’t Anker-de Jong bewaarde de spullen uit haar tijd in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. De expositie toont hoe Marianne als kind overleefde in achtereenvolgens drie Japanse interneringskampen. ‘De APRA-staatsgreep van Westerling’ – lezing, 30 maart, 14.00 uur De mislukte coup van Westerling (1950) is vaak gezien als de wanhoopsdaad van een fantast. Ten onrechte, vindt historicus Fredrik Willems. Toegangsprijs (incl. museumentree) € 14. Inschrijving noodzakelijk via tel. 026 4422363 of www.volksuniversiteit.nl/arnhem o.v.v. cursusnummer CUL620. Museumweekend – 5 en 6 april Zaterdag 5 april kunnen kinderen met hun ouders luisteren en kijken naar de wajangvoorstelling ‘Kantjil en Harimau op strooptocht’. Aansluitend kunnen ze een wajangpop maken en met de eigen gemaakte wajangpop spelen in het wajangtheatertje.

10 | Trivizier | 3 - 2014

Zondag 6 april bespeelt de groep ‘Kusama Budaya’ twee maal de Javaanse gamelanorkestopstelling in het museum. Dit orkest is een samenstelling van xylofoons en gongs. Met dans van de klassiek-Javaanse dansgroep ‘Kuwung-kuwung’. De programmatijden zijn te vinden op www.bronbeek.nl. Ter gelegenheid van het Museumweekend is de toegang op beide dagen gratis. Workshop genealogisch onderzoek KNIL-militairen – 23 april, 13.30 uur Kosten: entreetarief van Museum Bronbeek. Reserveren is noodzakelijk via nb.ravensbergen@mindef.nl Adres Museum Bronbeek: Velperweg 147, Arnhem www.bronbeek.nl


R EÜ N I E S

R EÜ N I E S OP woensdag  april wordt de jaarlijkse contac td ag gehouden voor oudonderofficieren van de Marine Vliegkamp Valkenburg. Aanvang . uur. Locatie: Hotel Wassenaar, Katwijkseweg ,  PC Wassenaar (nabij uitrit Zenderpark). Aanmelden: door overmaking van het inschrijfgeld á €  p.p. op bankrekening no. ... t.n.v. Sjef Rooyakkers te Katwijk voor  april a.s. Info: Sjef Rooyakkers, tel.  , @: tine.sjef@casema.nl; Henk van Beek, tel.  , @: corriehenk@ziggo. nl; Hans Dijkers, tel.  , @: h.dijkers@casema.nl. REÜNIE Ferth , voor alle oud opvarenden van Hr.Ms. Limburg en Hr.Ms. Van Galen tijdens de oostreis van juni tot december . Datum:  mei . Locatie: Kumpulan Landgoed Bronbeek. Opgave bij: K.H. IJzendoorn, @: Secretaris@ ferth.nl of tel  . Kosten niet-leden of echtgenotes: € , incl. rijsttafel en een drankje. Overmaken op rekeningnummer NLABNA.

VERHALEN

Een vete tattoo aaraan vertelt het v ten Broe n Mariko Peters erhaal achter zijn ke (VVD). (GroenLin ks) en Ha n

VAN Voor he t 10-jarig VE TER ANEN Nederland ju se Vetera bileum van de nendag Veteranen zoekt he Platform t mo verhalen van vetera oie en bijzondere n e veteranen n. Iederee n (zowel als niet-v eteranen) verhaal op mag een sturen. Ke n je een of over v verhaal va ete n is gepubli ranen, dat nog n ie ceerd, stu ur dan je t eerder en maak verhaal in k an bijzondere s op prijzen. De 10 meest verhalen w o in het sp eciale jub rden gepubliceerd ileumboek Stichting N je v ed Meer info erlandse Veteranen an de dag. rm www.vete atie: ranendag .nl/jubile um

3 - 2014 | Trivizier | 11


H U M A N I N T ER E S T

Op de carnavals-avond gingen alle dames die dat wilden op de foto in de schandpaal.

Mij kennende als leider van de Marine Amusement Groep in Nederland en Biak vond men begin jaren ’ dat ik wel de juiste persoon was om toe te treden tot de feestcommissie onderofficieren Marine Opleidings Kamp Hilversum (MOKH). Als feestcommissie kon je niet functioneren zonder de steun van de hofmeester, kok en bottelier. Dat betekende: ritselen. Nou daar hadden we een geweldig medecommissielid voor: Dirk Spijker. Allereerst moest het onderofficiers-verblijf carnaval uitstralen. Dirk nam mij mee naar de rekwisietenafdeling van de studio’s in Hilversum. Met zijn gebruikelijke charme nodigde hij enige mensen uit om het carnavalsfeest te komen bijwonen. En of hij voor die avond wat carnavals decorstukken mocht hebben?

Dat kon geregeld worden en we werden rondgeleid in de opslagruimte. Nou, geen stukken om op je fiets mee te nemen. Wij terug naar het MOKH. We ritselden een truck bij de collega transport-onderofficier en zo moest men in het onderofficiersverblijf op de dag van het feest de middagmaaltijd, want die hadden we toen nog, nuttigen te midden van de carnavalsdecorstukken. De chef der equipage was daar niet zo blij mee. Tijdens de middagmaaltijd stelde hij een pas tot sergeant bevorderde collega voor. Wat zuur wijzend naar de decorstukken werd deze collega alsnog uitgenodigd aan de carnavalsavond deel te nemen. De uitnodiging nam hij graag aan. Of zijn verloofde er ook bij mocht zijn? Zij werkte als marva-schrijver der e klasse in het MOKH. En toen geschiedde het! De commissie werd even uitgenodigd bij de chef der equipage met de vraag of het wel kon, die verloofde, want ze was geen onderofficier! Wat Dirk precies antwoordde is mij nu even ontgaan. Het kwam er op neer dat wanneer iedereen in carnavalskleding komt, je dat verschil niet meer ziet! Niet te geloven als je dat vergelijkt met nu. Op onze schepen en bij onze inrichtingen werken officieren, onderofficieren en manschappen met de voornamen Ingrid, Daniëlle, Joke of Mien met allemaal dezelfde verantwoordelijkheden als die van Mathieu, Dennis, Jan, Piet en Klaas, vaak elkaar ontmoetend in het ‘alle rangen restaurant’. Op de carnavals-avond gingen alle dames op de foto in de schandpaal, als ze dat wilden. Ze kregen een foto mee als herinnering aan het feest. Een geweldig carnavalsfeest. Voor de dienstdoende hofmeesters ritselden we een extra vrije dag. Want een voorschrift daaromtrent bestond toen nog niet. De tijd vliegt voorbij, gratis maaltijden verdwenen, hofmeesters moesten worden betaald, terecht natuurlijk, maar daarmee werden de feesten te duur en dus minder in trek. Tja, nostalgie. Iedere tijd heeft zijn bekoring.

De chef der equipage was daar niet zo blij mee.

12 | Trivizier | 3 - 2014

Mees Bax


J U R I D I S CH

Er is geen ouderenbeleid voor mensen in haar functie en de organisatie grijpt niet in"

Je kunt conflicten juridisch oplossen, maar ook via mediation. Dat je daarmee succes kunt hebben, laat dit artikel zien. Want Elly is weer gelukkig en de organisatie ook.

Tekst: Frederique Korff

Elly is uit de sores Elly, ouder dan  jaar, is burger, alleenstaande moeder en werkt al jaren in een justitiële inrichting. Ze raakt bij een brand opgesloten in het cellencomplex en loopt koolmonoxidevergiftiging op. Sindsdien ligt ze iedere nacht wakker. Tijdens haar werk raakt ze in paniek als de deuren niet op tijd open gaan. En dat gebeurt vaak. Zeker nu nog niet alles goed werkt in het nieuwe gebouw. Ze heeft PTSS. Ook het ‘rollenbollen’ met arrestanten is zwaar op haar leeftijd. En ze heeft suikerziekte. Daar komt nog bij dat ze per werkdag vier uur reistijd heeft. Ze is de oudste op de afdeling en geeft leiding aan een groep collega’s die niet ouder zijn dan dertig. Ook al heeft ze moeite met het leiding geven aan de groep, ze is toch heel enthousiast over haar werk en zeer betrokken bij de organisatie. Maar ze kan geen aansluiting vinden bij haar veel jongere groepsleden. Ze luisteren niet naar haar en ze voelt zich eenzaam en buitengesloten. Begeleiding en aanvullende opleidingen krijgt Elly niet. Ze neemt deel aan de speciale beroepsvaardigheidtraining. Die training had ooit een lichtere variant voor oudere medewerkers, maar die is afgeschaft. Ze komt niet goed mee met de jongere collega’s. Voor straf moet ze tot twee keer toe een bank optillen. Ze maakt daar bezwaar tegen. Ze zegt dat haar rug dat niet aankan. Bij een handboeioefening draait een collega haar armen op haar rug, terwijl ze laat weten dat ze dat niet kan. Hierdoor loopt ze arm/nek en rugletsel op. Er is geen ouderenbeleid voor mensen in haar functie en de organisatie grijpt niet in. Elly moet wel op gesprek komen. Of ze maar even een schaal lager, dan haar toch al lage, wil accepteren. Doet ze dat niet, dan

moet ze een functioneringstraject in. Maar Elly kan geen schaal lager accepteren omdat ze de eindjes maar net aan elkaar kan knopen. Bovendien moet ze dan nog steeds met arrestanten werken – inclusief de confrontaties – als enige senior tussen junioren. Ten einde raad schakelt Elly de VBM in en met succes. De VBM adviseert haar om zich ziek te melden en stelt Defensie aansprakelijk voor de letselschade die zij heeft opgelopen. Het voorstel om een schaal lager te aanvaarden merkt de VBM aan als het ongeoorloofd uitoefenen van druk om ontslag te nemen. Omdat ze ziek is mag de werkgever het functioneringstraject niet starten. Defensie gaat akkoord met mediation. Wat er tijdens de mediation wordt besproken is geheim. Elly mag veel dichter bij huis gaan werken in een andere functie die ze leuk vindt en goed aankan gelet op haar haar leeftijd, zonder dat ze hoeft in te leveren op haar salaris. Elly hoeft geen beroepsvaardigheidstraining meer te doen en geeft geen leiding meer. De paniekaanvallen stoppen, de onprettige confrontaties met arrestanten ook. Elly is weer gelukkig en de organisatie ook. 

3 - 2014 | Trivizier | 13


Staat de voor vertrouwen?  februari staat er een prominente veteraan in de schijnwerpers. In Breda dient de rechtszaak tegen het ministerie van Defensie, aangespannen door kolonel Van Harskamp. Van Harskamp is niet de eerste veteraan die de verklaring van geen bezwaar dreigt te verliezen …

Kolonel Van Harskamp heeft zijn sporen verdiend. Hij vocht in Irak en Afghanistan. Dat de waardering voor hem groot is, blijkt ook uit de vele aanhankelijkheidsbetuigingen van andere veteranen. Omdat Van Harskamp geschorst is, mag hij niet in uniform verschijnen. Hij draagt wel op zijn revers het veteranen-insigne. Maar veteraan of niet, toch neemt Defensie het besluit om de kolonel te ontslaan. Dat is nu eenmaal het gevolg van het verliezen van de verklaring van geen bezwaar (vgb). Defensie vertrouwt hem niet meer. Hij mag geen vertrouwensfunctie meer vervullen. Dat betekent: ontslag als militair.

14 | trivizier | 1/2 - 2014

Wanneer kan Defensie de vgb intrekken? Daar kunnen heel veel redenen voor zijn. Belangrijkste aanwijzing voor onbetrouwbaarheid zijn de zogeheten ‘justitiële antecedenten’. Je mag bijvoorbeeld geen zedenmisdrijf gepleegd hebben. Of betrapt zijn met hard-drugs. Ook het begaan van ‘zware overtredingen’ is funest. In het geval van kolonel Van Harskamp is de vermoedelijke reden dat hij twee keer is veroordeeld voor mishandeling.

En bij mishandeling raak je dus je vgb kwijt? Niet altijd. Formeel moet het gaan om een ‘misdrijf’ waarvoor je  jaar

of meer gevangenisstraf kunt krijgen. Bij geweldsmisdrijven praat je dan over geweld dat ‘zwaar lichamelijk letsel’ of de dood tot gevolg heeft.

En is Van Harskamp daarvoor veroordeeld? Nee. Van Harskamp is veroordeeld tot een taakstraf van  uur (waarvan  voorwaardelijk) wegens mishandeling van zijn (inmiddels) ex-echtgenote. Het gaat daarbij om  gevallen van bewezen mishandeling in . In  gevallen staat vast dat het zijn exechtgenote was.

Dat is het? Nee, hij is niet lang daarna nogmaals veroordeeld voor een geweldsmisdrijf. In dit geval ging het om mishandeling van de nieuwe partner van zijn exvrouw in . Die nieuwe partner had volgens de rechtbank overigens ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de ruzie die aan de mishandeling vooraf ging. De kolonel heeft een baksteen in de richting van het slachtoffer gegooid en deze hield daaraan een wond over aan het scheenbeen. De rechtbank acht opzet bewezen. Van Harskamp ontkent dit. Hij krijgt een geldboete van € ,-


Waarom trekt Defensie dan zijn vgb in? Het gaat toch niet om zware overtredingen? De VBM vermoedt (we kennen de motivatie van het besluit niet)  overwegingen. Ten eerste verwijst Defensie waarschijnlijk naar de Beleidsregel veiligheidsonderzoeken van  oktober . In die beleidsregel staat een artikel dat voorschrijft dat Defensie rekening moet houden met de ‘zwaarte van de opgelegde straf of maatregel’. In de toelichting blijkt dat Defensie dan een gevangenisstraf van  dagen (of meer) zwaar genoeg vindt voor het intrekken van een vgb. Ook een taakstraf van  uur of meer of een geldboete van € .,- of meer, is zwaar genoeg.

Maar je kunt iemand met zijn verdiensten voor de k r i j g s m a c ht to c h n i e t wegzetten als ‘onverantwoord en risicovol’? Van Harskamp en zijn advocaat, Michael Ruperti, wijzen de rechter in Breda daar ook op. Niels Roelen (‘Soldaat in Uruzgan’) is bij de zitting. Hij schrijft over Van Harskamp: “Een man die er voor mij was als ik het moeilijk had, die de moed had - nee, nog steeds heeft - om weloverwogen beslissingen te nemen over gevoelige onderwerpen en daar verantwoording over af te leggen. Een man die zich niet meer hoeft te bewijzen en sinds anderhalf jaar zich niet meer mág bewijzen, maar ondanks dat nog steeds vertrouwen en gezag uitstraalt.”

En de tweede overweging? Van Harskamp probeert na de eerste veroordeling zijn leven weer op de rails te krijgen. Dat moet ook van de rechter, want de kans op herhaling is volgens het eerste vonnis groot. Van Harskamp ziet zelf in dat hij aan zichzelf moet werken. In beide veroordelingen neemt de rechtbank dat mee in de overwegingen die voorafgaan aan de vaststelling van de straf. In het tweede vonnis staat dan ook dat het ‘recidiverisico’ lager is. Maar feit is dus wel dat er zogeheten ‘recidive’ was: een terugval in het onbeheerste agressieve gedrag.

Dus? Dat betekent dat Defensie zich afvraagt of Van Harskamp nog te vertrouwen is. Zijn gedrag is ‘onverantwoord en risicovol’.

En er zijn toch ook militairen die hun vgb wel kregen na een ernstig geweldsmisdrijf? Ja, dat klopt. Zo heeft de rechtbank in Assen twee militairen weer in ere hersteld. Ze raakten hun vgb niet kwijt, ook al waren ze veroordeeld. Tot zelfs zwaardere straffen dan die kolonel Van Harskamp kreeg. Maar die zaken zijn niet helemaal vergelijkbaar.

De VBM is benieuwd naar de uitspraak van de rechtbank in Breda. Veel – met name jonge – militairen verliezen hun verklaring van geen bezwaar. Het zijn vaak gewaardeerde collega’s. Die helaas niet altijd de steun krijgen van hun commandant. O f van de commandant van hun defensieonderdeel. De zaak roept in ieder geval veel vragen op. In hoeverre moet Defensie bij het besluit tot intrekking van de vgb rekening houden met de verdiensten die een militair (of burger) heeft gehad? Is het feit dat je veteraan bent voldoende ‘verdienste’? Ben je te vertrouwen als gewaardeerde veteraan? Nogmaals: we zijn benieuwd.

Van Harskamp is toch ook geprezen voor zijn optreden tijdens missies? Ja. Maar het verschil is dat Van Harskamp zijn veroordelingen kreeg vanwege gedragingen nadat hij was uitgezonden. Defensie heeft hem vervolgens laten weten dat hij zijn vgb kwijt zou raken. Dat is iets anders dan de vgb van een veroordeelde niet intrekken. Maar deze wel uitzenden en voordragen voor een opleiding voor een hogere rang. Als je daarna de vgb wil intrekken, dan heb je volgens de rechter de verwachting gewekt dat de veroordeelde wel te vertrouwen is.

Waarom niet? Omdat bijvoorbeeld één van die militairen na zijn veroordeling ( maanden voorwaardelijk en  uur werkstraf) toch is uitgezonden naar Afghanistan. Hij is daarna geprezen voor zijn uitstekende functioneren daar. Ook is hij daarna voorgedragen voor een opleiding aan de Koninklijke Militaire School.

Gaat de rechter de verdiensten van de kolonel dan helemaal niet meenemen in het oordeel over de vraag of Van Harskamp zijn vgb mag houden? Dat moeten we afwachten. De rechtbank in Breda doet op  maart uitspraak. 

1/2 - 2014 | trivizier | 15


A B P -V ER A N T W O O R D I N GS O RG A A N

Wij hebben jouw stem nodig!

Als je werkt bij de overheid of in het onderwijs bouw je automatisch pensioen op. Dat pensioen staat bij het ABP. In de loop der jaren sparen we met z’n allen een heel bedrag bij elkaar. Maar wie controleert of het ABP-bestuur verstandig met al dat gespaarde geld omgaat?

klantnummer. Dit klantnummer is te vinden op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) of in jouw pensioenbericht.

Dat doet het ‘Verantwoordingsorgaan’. Dat gaat bestaan uit  gekozen leden.  namens de actieve deelnemers,  namens de gepensioneerden en  namens de werkgevers.

Het Ambtenarencentrum - komt op voor alle actieven en gepensioneerden, ongeacht hoogte inkomen, politieke achtergrond; - wil het ambitieniveau van de bestaande pensioenregeling handhaven en is voor maximale indexatie; - maakt zich sterk voor transparantie wat betreft solidariteit en beleggingsbeleid.

Het Ambtenarencentrum doet mee! Ook het Ambtenarencentrum (AC), de koepel waarbij de VBM is aangesloten, wil graag vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan. Want het Ambtenarencentrum wil opkomen voor een hoog ambitieniveau bij de pensioenen. Daar profiteren zowel actieve deelnemers als gepensioneerden van. Laat jouw stem dus niet verloren gaan, stem op één van de AC-kandidaten. Er staan  kandidaten op de lijsten van het Ambtenarencentrum Er zijn twee lijsten van het Ambtenarencentrum. Als gepensioneerde kun je stemmen op  van  kandidaten op Lijst . Als actieve deelnemer kun je stemmen op  van de  kandidaten op Lijst .

Hoe kun je stemmen? Dat kan van  tot en met  maart via de website van ABP. Het is een kleine moeite. Het enige wat je nodig hebt, is je ABP-

16 | Trivizier | 3 - 2014

Meer weten over deze verkiezing? Kijk dan in het ABP Magazine dat in de week van  maart op de deurmat valt.

Lijst Ambtenarencentrum Een toekomstbestendig pensioen voor jong en oud, een rechtvaardige en solidaire regeling voor iedereen. Wil jij dit ook? Stem dan op de AC kandidaten.

Doen!

‘like’ onze facebookpagina: facebook.com/stemACtief


Op de AC-lijst met actieve deelnemers (lijst ) staan drie VBM-leden: Kees Jansen, Beer van Huet en Rik Veenendaal. Hoewel Jansen en Van Huet postactief militair zijn, bouwen ze nog wel pensioen op en horen dus bij de actieve deelnemers aan het pensioenfonds. Rik Veenendaal is actief dienend militair. Wij stellen de drie VBM-kandidaten aan u voor:

Direct onder de lijsttrekker van de lijst AC, Peter van der Spoel, staat LTZA OC b.d. C.C. (Kees) Jansen. Jansen ( jaar) is al jaren actief voor de VBM, onder andere voor de afdelingen Amsterdam en Zeeland. Sinds  maakt hij deel uit van het Algemeen Bestuur van de VBM.

Waar zou het AC voor moeten staan in het verantwoordingsorgaan? Naast de reeds gedefinieerde kernwaarden (te vinden op www. abp.nl, red.), vind ik dat de onafhankelijkheid van het AC leidend moet zijn in het verantwoordingsorgaan. Een kandidaat van het AC is niet, zoals sommige kandidaten, gebonden aan afspraken in het sociaal akkoord (zoals het verminderen van de pensioenopbouw) door een overkoepelende vakcentrale. Het AC moet staan voor een waardevast pensioen, voor een betaalbare premie!

Wat zijn urgente problemen? Ergernis en onbegrip. Dagelijks merk ik dat veel mensen (erg) ontevreden zijn over beslissingen die genomen worden over

beleggingen van het ABP, de pensioenopbouw en pensioenen. Iedereen met een klantnummer bij het ABP moet het gevoel hebben dat het ABP een solide club is, waarbij ‘hun’ geld in goede handen is. De te geven voorlichting moet voortkomen uit de behoefte van de deelnemers en niet vanuit de drang/verplichting/ filosofie van het ABP-bestuur. Het verantwoordingsorgaan zal zorg moeten dragen dat het ABP beter communiceert met de deelnemers!

Is een collectieve pensioenregeling nog wel zo voordelig? De voorkeur van het AC voor een collectieve pensioenregeling, zoals het delen van risico’s, een groot draagvlak en zeer lage uitvoeringskosten, spreekt mij erg aan. De tendens in Nederland om een andere pensioenmethodiek toe te willen passen waarbij de verplichte deelname losgelaten kan worden, baart mij zorgen. Bij een niet-verplichte deelname aan een pensioenfonds, blijkt er vaak niets of onvoldoende geregeld te zijn De premie wordt opgesnoept en men ziet later wel hoe dat uitpakt, een kwalijke zaak. Pensioenfondsen hebben hierin volgens mij een opvoedende taak, ook gelet op de werving van nieuwe deelnemers. Het is dus nodig om duidelijk te maken dat collectiviteit de enige weg is. Het verantwoordingsorgaan moet het ABP daarop wijzen en controleren op de uitvoering.

Wat heeft de voorkeur: een nominaal contract, een reëel contract of een tussenvariant? Aangezien de premies volgens het ABP in de nominale variant met maar liefst  en in de reële variant met  stijgen, kan ik eigenlijk geen voorkeur hebben. Daarbij stelt het ABP dat de stijging van de premie zorgt voor een beperkte verbetering van de financiële positie van het fonds en niet leidt tot extra pensioenopbouw voor de deelnemer. Maar als ik toch moet kiezen gaat mijn voorkeur uit naar een nominaal contract, dat biedt zekerheid over de te ontvangen pensioenuitkering. Deze vorm impliceert wel dat er weinig tot niets wordt geïndexeerd en er bijvoorbeeld ook geen stijging

"Stemmen kan van 11 maart tot en met 28 maart 2014 via de site van ABP" 3 - 2014 | Trivizier | 17


A B P -V ER A N T W O O R D I N GS O RG A A N

plaatsvindt bij loonsverhoging. Dus net als het ABP ben ik van mening dat een indexatie-ambitie mogelijk zou moeten zijn. Wellicht kan hiervoor een belastingvriendelijke ruimte gecreëerd worden om zelf aan te vullen met het (gewenste) niet verplichte deel!

Betekent transparantie ook dat inzicht gegeven moet worden in beleggingskosten? In mijn beleving hebben alle deelnemers van het ABP recht op alle informatie die zij wensen in te zien. Als deelnemers geïnteresseerd zijn in beleggingskosten of andere kosten of posten, moeten die beschikbaar zijn.

Wat heeft de voorkeur: korten en snel herindexeren of niet korten er langer de tijd nemen om te herstellen? Langer de tijd nemen om te herstellen zou mijn persoonlijke voorkeur hebben. Maar ik ben juist kandidaat voor het verantwoordingsorgaan omdat ik alle deelnemers wil vertegenwoordigen, daarbij doet mijn persoonlijke voorkeur er eigenlijk helemaal niet toe. Als dit soort cruciale vragen zich voordoen, zal ik er als lid van het verantwoordingsorgaan op aandringen dat de deelnemers geraadpleegd worden. Hun mening moet dan de doorslag geven! Vijfde op lijst van actieve deelnemers (lijst ) is A.A.J. (Beer) van Huet. Majoor vlieger b.d. Van Huet is  jaar en is sinds  lid van de VBM. Van Huet vloog in het verleden in de F en KDC, maar wil zich nu inzetten voor de ABP-deelnemers. “Ik ben als ex-vlieger gewend om logisch, praktisch en oplossingsgericht tegen zaken aan te kijken.”

Waarom hebt u zich kandidaat gesteld voor het Verantwoordingsorgaan? De pensioenhervorming is niet in het belang van de pensioendeelnemers is geweest. Het ging achteraf ook alleen maar om de  miljard euro, die het kabinet moest binnenhalen van Brussel. Het ABP had zich daarbij als zelfstandig fonds moeten profileren door vooraf met een duidelijk onderhandelingsstandpunt te komen. De communicatie bestond voornamelijk uit ‘oneliners’ en ‘one size fits all’ antwoorden, zonder brondocumenten. Als deelnemer ben ik hier razend om geworden en heb besloten hier wat aan te gaan doen.

18 | Trivizier | 3 - 2014

Waar wilt u zich sterk voor maken? Ik wil me bij het ABP sterk maken voor het belang van de deelnemers, waar het thuis hoort omdat zij de premie betalen. Uiteraard in samenspraak met andere betrokkenen.

Vindt u dat de politiek zich te veel met de pensioenen – een arbeidsvoorwaarde – bemoeit? Het aanvullend pensioen is uitgesteld loon en contractueel aangegaan met een, sinds enige tijd zelfstandig fonds. De eenzijdige politieke bemoeienis met dit contract vind ik contractbreuk. Als ik een lijfrente bij een bank heb afgesloten, komt er ook geen 'pensioenwet' aan te pas. Vergeet niet dat het pensioen vaak is 'uitonderhandeld' met de bonden door dezelfde overheid als de ambtenaren weer eens op de nullijn moesten blijven staan of anderszins arbeidsvoorwaarden inleveren. Ons pensioen loopt over veel te veel schijven. Een pensioenkamer, DNB, AFM, commissies, raden, politieke beleidskaders en ministeries. Hierdoor is het voor de deelnemer vrijwel onmogelijk om inzage te hebben in het pensioen. Door te beleggen in politieke ‘wensenlijstjes’ zal het kapitaal niet aangroeien, integendeel. De overheid is immers in alle grote, recente projecten een onbetrouwbare partner en slechte rekenmeester gebleken. Het ABP zal met deze koers haar  miljard aan kapitaal langzaam zien opgaan in de staatskas met als gevolg steeds verdere kortingen op uitkeringen en verhoging van premies, om niet te spreken over het rigoureuze benadelen van de jongere. De jongeren worden door de lagere pensioenopbouw, rekenrente en rekenleeftijd extra gepakt. In feite heeft het kabinet besloten om nu geld binnen te halen en de rekening ervan door te schuiven naar de toekomst, die van de jongeren dus.

Wat heeft de voorkeur: een nominaal contract, een reëel contract of een tussenvariant? Als de volstrekt kunstmatige- en lage, huidige rekenrente door de DNB wordt losgelaten, hoeft het ABP helemaal niets te veranderen en kan meteen weer gaan indexeren zonder te korten. Het ABP heeft namelijk, ook in de crisis, een rendement van ,  behaald. De lage ECB-rente is bedoeld om de banken te faciliteren die de staatsschulden moeten financieren. Als de deelnemer straks zelf speculatie-keuzes moet maken, heeft hij/zij het ABP ook niet meer nodig.

Wat heeft de voorkeur: korten en snel herindexeren of niet korten er langer de tijd nemen om te herstellen? Door politieke druk is nu de premie verlaagd. Samen met de pensioenopbouwvermindering (lees minder pensioenafdracht


BELANGRIJK? Het pensioen is voor de meeste werknemers de grootste spaarpot. Best wel belangrijk dus wat er bij je pensioenfonds gebeurt. Het bestuur van het fonds neemt besluiten over de hoogte van de premie en over de aanpassing van de pensioenen aan de loonontwikkeling (indexatie). Het Verantwoordingsorgaan gaat het bestuur daarbij kritisch op de vingers kijken. Trees Overhein () zit al drie jaar voor het Ambtenarencentrum in de Deelnemersraad. Het Verantwoordingsorgaan gaat het werk van die raad overnemen. Trees, medewerkster van de VPW, de vakbond van onder meer wegverkeersleiders, sluiswachters, kustwachters en meteorologen, is er van overtuigd dat je goed werk kunt doen als gekozen vertegenwoordiger van de deelnemers of van de gepensioneerden: “Het bestuur vindt het belangrijk om te kunnen zeggen dat de Deelnemersraad een bestuursbesluit steunt. Positieve adviezen komen bij de buitenwereld goed over. Daarom houdt het bestuur daar echt wel rekening mee.” En dat zal volgens haar zeker ook gelden voor de adviezen en beoordelingen van het Verantwoordingsorgaan.

door de overheid als werkgever) betekent dit dat het ABP veel minder kapitaal in de toekomst heeft, dan benodigd volgens haar eigen berekeningen. De politiek heeft nu alle hefbomen in handen; zij bepaalt de rekenrente (dekkingsgraad), rekenleeftijd en het pensioenopbouwpercentage. Het maakt in feite dus niet meer uit wat het ABP met haar premies en uitkeringen gaat doen. Als een kabinet in de toekomst geld nodig heeft (denk aan het opraken van het aardgas in ), worden alle afspraken toch weer veranderd. Mijn voorkeur gaat wel altijd uit naar indexeren, door het uitblijven ervan is de uitkering de laatste  jaar al  minder waard geworden. Lijstduwer op Lijst  van het AC is Rik Veenendaal (). Veenendaal is eerste luitenant bij de KMar, oud-marinier en is al vele jaren actief voor de VBM, onder andere in het Algemeen Bestuur, in de afdeling Amsterdam en in diverse adviesgroepen.

Waarom hee ft u zich kandidaat gesteld voor het Verantwoordingsorgaan? Ik bouw als militair al  jaar mijn pensioen op bij het ABP. Als kaderlid van de VBM heb ik grote belangstelling voor het pensioendossier. Ik wil graag mijn tijd en energie steken in het vertegenwoordigen van de deelnemers via het Verantwoordingsorgaan.

Is het belangrijk dat een militair/ oud-militair in het verantwoordingsorgaan zit? Natuurlijk is dat belangrijk, we willen toch met alle entiteiten vertegenwoordigd zijn. Zeker ook omdat we als militair nog een broodje speciaal zijn met ons eindloonstelsel.

Waar zou het AC voor moeten staan in het verantwoordingsorgaan? Dat we staan voor een goed en betaalbaar pensioenstelsel voor ouderen en jongeren. De vergrijzing is een probleem waar ook het ABP mee te maken krijgt. Mensen worden ouder en gaan langer van hun pensioen genieten, maar dat pensioen moet dus wel betaalbaar zijn.

Worden de belangen van jongeren wel voldoende behartigd? Ik denk het wel, het pensioen is zeker geen zekerheid meer.

Is het pensioen veilig bij ABP? In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het herstel van de fondsen is nog maar pril, ik zou zeker nog een jaar de tijd nemen voor herstel.

Betekent transparantie ook dat inzicht gegeven moet worden in beleggingskosten? Natuurlijk moet er inzicht gegeven worden in de beleggingskosten, het gaat per slot van rekening om de inleg van de deelnemers. 

Stemmen via de website van ABP: www.abp.nl 3 - 2014 | Trivizier | 19


BS

DRIE LOSSE EINDJES VAN SYMBOLON

In het reorganisatieplan ‘Symbolon’ regelt Defensie het oprichten van de Sigint Cyber Unit. In die eenheid gaan delen van de Militaire en Algemene Inlichtingen en Veiligheids Diensten (AIVD en MIVD) samenwerken. Er zitten nog wat losse eindjes in dat plan, zo blijkt op  december . Sigint gaat over het verzamelen van inlichtingen door het opvangen en analyseren van signalen (telecommunicatie en radar). Cyber gaat over het vergaren van inlichtingen via computernetwerken, maar ook het onderzoeken en voorkomen van cyberdreigingen, -aanvallen en –spionage. Voor de bonden zijn andere zaken van de Sigint Cyber Unit belangrijk. Hoe zit het bijvoorbeeld met het advies van de medezeggenschap? De bonden weten dat er een positief advies ligt, maar dat zit wel vol met mitsen en maren. Heeft Defensie al aan die voorwaarden voldaan? ‘Nou ehh, dat weten we eigenlijk niet’, zegt Defensie. Oh? ‘Nou ja, op  april  is echt aan alle voorwaarden voldaan’, aldus Defensie. Met zo’n belofte kunnen de bonden niet goed uit de voeten. Uiteindelijk komt Defensie er wel mee weg. Op voorwaarde dat, mocht de medezeggenschap alsnog gaan steigeren, de bonden meteen weer gesprekspartner zijn. Het tweede losse eindje: een aantal (militaire) functies is een zogenaamde ‘datum tot en met functie’ (DTM-functie). Defensie zal uitdrukkelijk in het plan verwoorden dat militairen op deze functies niet gehouden zijn aan de eis van minimaal twee jaar functievervulling (voordat zij op een andere functie kunnen solliciteren). Het derde losse eindje: Defensie erkent dat twee functiegroepen achteraf onjuist (te laag) zijn ingeschaald. De bonden eisen dat medewerkers in deze functiegroepen met terugwerkende kracht een bevordering zullen krijgen. Dus niet vanaf de omklapdatum ( april ). In de BCO houden de bonden een en ander in de gaten. (Auteurs: Louis Schipper en Jef Stassen)

20 | Trivizier | 3 - 2014

"Nou ja, op 1 april 2014 is echt aan alle voorwaarden voldaan’, aldus Defensie"

Louis Schipper

Jef Stassen

OV ER L EG


Louis Schipper

Jef Stassen

CZSK

GEROMMEL BIJ INTEGRALE VEILIGHEID EN KWALITEIT WAT KRIJGEN WE NOU?

Militairen die na de reorganisatie van de marine ( CZSK) op een functie zijn geplaatst die op termijn gaat vervallen (functie met een ‘datum tot en met’), krijgen te horen dat ze geen kans maken op een andere functie voor het einde van hun huidige functie. Ze kunnen wel solliciteren. Maar vervolgens laat de marine weten dat ze niet in de sollicitatieprocedure meegaan. Dit vanwege het ‘organisatiebelang’. Bovendien zou er een zogenaamde bevorderings-stop zijn. Op  januari maakt de VBM in het overleg ernstig bezwaar tegen deze praktijken. Medewerkers op een functie ‘datum tot en met’ (einde functieduur) moeten kunnen opteren voor andere functies. Indien er een conflicterend organisatiebelang is, dan moet de werkgever in overleg met de medewerker nadere loopbaanafspraken maken. Dat is met de bonden overeen gekomen. CZSK belooft zich aan die afspraak te houden!

Het rommelt bij het bureau afdeling Integrale veiligheid en kwaliteit (IVK). CZSK richt deze opvolger van het bureau Arbo & Milieu van het voormalig Marinebedrijf niet in zoals afgesproken in het reorganisatieplan van . Maar dat is niet het enige. Een aantal voormalige medewerkers van het bureau Kwaliteit Arbo & Milieu zit in het herplaatsingstraject. CZSK laat op dit moment een deel van het IVK-werk uitvoeren door inhuurkrachten. De VBM maakt in het overleg op  januari duidelijk dat CZSK over de inrichting van het bureau IVK overleg moet voeren met de lokale medezeggenschapscommissie. Daarnaast vraagt de VBM welke medewerkers zijn ingehuurd. Het kan niet zo zijn dat je aan de ene kant medewerkers ontslaat en aan de andere kant vanwege tekorten nieuwe medewerkers inhuurt. Volgens de VBM zou CZSK moeten onderzoeken of herplaatsers die over de benodigde kwaliteiten beschikken, bereid zijn om het werk te doen. CZSK gaat in ieder geval uitzoeken of inhuur echt nodig is.

MEDEZEGGENSCHAP BIJ REORGANISATIE ONDERZEEBOOTBEMANNINGEN CZSK biedt op  januari  de bonden een beleidsvoornemen tot reorganisatie van de bemanning Walrus-klasse onderzeeboten aan. De bemanningslijsten krijgen er in totaal  matrozen- en  LTZ-functies bij. CZSK wil het reorganisatieplan in april  afronden en een en ander in september  uitvoeren. De VBM vraagt op  januari waarom in dit beleidsvoornemen een Tijdelijke Reorganisatie Medezeg genschaps Commissie (TRMC) wordt ingesteld terwijl er tegelijk sta at d at de Gez amenli jke Me dez e g genschaps Commissie (GMC) onderzeeboten meepraat. Hebben de medezeggenschapscommissies van de eenheden toestemming gegeven het overleg te mandateren aan de GMC-onderzeeboten? CZSK zoekt dit uit. (auteur: Jef Stassen)

3 - 2014 | Trivizier | 21


OV ER L EG CZSK

De marine wil in mei twee dienstvakken ceremonieel gaan samenvoegen. De VBM vindt dat veel te vroeg en voorbarig. De bond geeft er de voorkeur aan om eerst de resultaten van studies en pilot af te wachten. Een en ander maakt de bond op  januari duidelijk in het overleg.

TD en WD één dienstvak: mei is te vroeg! De ceremoniële oprichting van één dienst waarin de Technische Dienst (TD) en Wapentechnische Dienst (WD) zijn samengevoegd, is een eerste stap. De integratie is een onderdeel van het programma ‘Herinrichting Technisch Domein KM’ (HTD) Concreet houdt die eerste stap in dat de marine werving en vaktechnische opleidingen gaat samenvoegen. Maar ook de dienstvakken TD en WD verdwijnen. Bij de tweede stap gaat de marine het hele technische domein samenvoegen. Het is nog niet bekend welke concrete gevolgen de integratie heeft voor de circa  militairen in deze dienstvakken. De resultaten van studies naar aspecten van de samenvoeging laten nog op zich wachten. Dat geldt ook voor de resultaten van pilotprojecten op  schepen. De pilotprojecten vinden onder andere plaats aan boord van Zr.Ms. Van Amstel en Zr.Ms. Tromp. De resultaten van deze projecten en van studies naar de

22 | Trivizier | 3 - 2014

herinrichting leiden waarschijnlijk eind dit jaar () tot een voorstel voor een reorganisatieplan. De marine zal bij de inrichting van het domein als geheel de spelregels respecteren van de regeling Uitvoering Reorganisaties Defensie (URD). Desgevraagd erkent de marine dat er een moment komt dat bij het behandelen van het reorganisatieplan ook de functiebeschrijvingen en de bestaande loopbaanpatronen van de WD en TD aan de orde zullen komen. Ook in het domein opleidingen zal het een en ander wijzigen. Wat dit betekent blijft vooralsnog onduidelijk. Medezeggenschap en bonden gaan er nog over meepraten. De VBM vraagt op  januari de marine ook hoe men wil omgaan met de resultaten van die studies en pilotprojecten. Wat gaat er gebeuren als die niet slagen? Volgens CZSK gaat dan de samenvoeging van de dienstvakken niet door. Die wil men dan weer splitsen.

De VBM vindt de ceremoniële oprichting van het nieuwe dienstvak Technische Dienst in mei  voorbarig. Het zou beter zijn om eerst de resultaten van de studies en de projecten af te wachten en dan pas over te gaan tot oprichting. De marine blijft bij het voornemen. Dus: oprichting in mei.

Concrete maatregelen Vanaf mei krijgt nieuw personeel een aanstelling in de nieuwe dienst en vervolgens dezelfde vaktechnische basisvorming. Matrozen en officieren zijn daarna geschikt voor iedere functie. De korporaals zijn na de basisvorming geschikt voor elke specialistische functieopleiding voor hun initiële functie. De bestaande twee korpsen (officieren) en twee subdienstgroepen (equipage) maken plaats voor één korps en één dienstgroep. Daarmee legt de marine de basis voor de inrichting van één


Louis Schipper

Jef Stassen

"Dat vereist formeel overleg met de medezeggenschap"

dienst waarbinnen opleiding, ervaring en competentie bepalend zijn voor functietoewijzing en niet langer tevens de subdienstgroep waartoe men behoort. Het maritiem technisch luchtvaartdomein heeft een specifiek karakter en maakt geen deel uit van de herinrichting. Er komen in mei geen veranderingen in het huidige functiebestand (omvang, structuur en inhoud). Ook de oude subdienstgroep indeling blijft in stand. Aan de personele kant (P) blijft het proces van loopbaanbegeleiding en functietoewijzing onveranderd op basis van opleiding, ervaring en competentie. De marine werkt binnen het herinrichtingsproject met  projectgroepen. Een daarvan is de projectgroep Personeel.

De medezeggenschap praat mee of gaat meepraten over de realisatie van de herinrichting.

 argumenten vóór integratie Door technologische ontwikkelingen groeien de verschillende systeemgroepen in technisch opzicht naar elkaar toe. Er is al regelmatig een overlap. Technische personeel is schaars. De marine wil optimaal gebruik maken van het beschikbare personeel. Herinrichting leidt volgens de marine tot grotere efficiency.

Meer adviezen van de VBM De VBM adviseert op  januari om de projectgroep Personeel zo snel als mogelijk te activeren. De projectgroep is

nog niet zichtbaar voor het personeel De VBM adviseer t ook om het personeel duidelijk te maken dat de ceremoniële oprichting in mei nog geen rechtspositionele gevolgen heeft. Die kunnen er pas zijn wanneer er afspraken zijn gemaakt over het nog goed te keuren reorganisatieplan. Ten slotte: de schepen waar de pilot wordt uitgevoerd zitten volgens de VBM in een ‘werkorganisatie’. Dat vereist formeel overleg met de medezeggenschap. Zeker over de wijzigingen in de bestaande organisatie. Na afloop van de pilot moet de marine de werkwijze evalueren en de uitkomst van de evaluatie indien nodig verwerken in een reorganisatieplan. (Auteur: Jef Stassen)

3 - 2014 | Trivizier | 23


Jacques van Hulsen

Jef Stassen

OV ER L EG CDC

DEFENSIEMUSEA EIND DIT JAAR ZELFSTANDIG?

Voor iets meer dan  collega’s betekent de ‘herinrichting van het museaal bestel’ een ingrijpende gebeurtenis. Zij zijn tot nu toe in dienst van het ministerie maar dat gaat per  augustus  (wellicht) veranderen. De medewerkers van het Marinemuseum (Den Helder), Mariniersmuseum (Rotterdam) en Militaire Luchtvaartmuseum (Soesterberg) komen in dienst van de Stichting Defensiemusea (SDM) en/of het consortium dat de locatie van het nieuwe museum in Soesterberg gaat exploiteren. Zij krijgen dus een particuliere werkgever. Onder de stichting gaan ook het Legermuseum en het Marechausseemuseum vallen. De herinrichting is een ingewikkelde reorganisatie en dat komt door de samenvoeging van overheids- en particuliere organisaties. Dat heeft onder meer gevolgen voor de inrichting van de medezeggenschap. Over de reorganisaties praten zowel medezeggenschapscommissies (Defensie) als ondernemingsraden (particulier) mee. Daarom spreken de bonden en Defensie af dat de medezeggenschap van de overheidsmusea zal blijven deelnemen in de recent opgerichte tijdelijke ondernemingsraad (TOR) van de SDM. Normaal gesproken wordt na de vaststelling van het definitief reorganisatieplan (DRP) de voor reorganisatie ingestelde tijdelijke reorganisatie medezeggenschapscommissie (TRMC) ontbonden. Maar in dit geval is afgesproken dat de TRMC in de TOR blijft participeren totdat de uiteindelijke ondernemingsraad formeel is ingesteld. Voor alle individuele medewerkers maken bonden en Defensie op  december ook belangrijke afspraken.

- Wellicht dat per  augustus medewerkers over gaan ; N.B. Dit is afhankelijk van de vraag of er overeenstemming met de medezeggenschap is. De vaststelling van het definitieve reorganisatieplan (DRP) bepaalt de definitieve oprichting- en overgangsdatum: vaststelling DRP +  maanden. - Duurt het minder dan  jaar tot uw definitieve ontslagdatum? Dan kunt u er voor kiezen om gedetacheerd te blijven. - Defensiemedewerkers worden niet de dupe van toepassing van de Wet Overgang Onderneming (WOO). - Bij het reorganisatieplan is een bijzondere personeelsparagraaf opgenomen, waarin de rechtspositionele gevolgen zijn aangegeven voor het defensiepersoneel dat betrokken is bij de overgang. Het zag er in de afgelopen maanden naar uit dat het personeel van de bestaande particuliere stichtingen de kans voor defensiepersoneel op een functie in de nieuwe organisatie drastisch zou verkleinen. De WOO geeft het personeel van het Legermuseum en het Marechausseemuseum garantie op een nieuwe functie in de nieuwe organisatie. Vandaar dat de bonden op  december goede afspraken maken, zodat defensiepersoneel geen nadeel zal ondervinden van toepassing van de WOO. Defensie zal de gemaakte afspraken verwerken in de schriftelijke stukken. Wanneer er overeenstemming over is met de TRMC, willen de bonden de stukken nog een keer zien. Als na het advies van de medezeggenschap veel wijziging in het reorganisatieplan komen, dan wil de VBM het plan opnieuw bespreken. (Auteurs: Jacques van Hulsen en Jef Stassen)

- Defensiemedewerkers gaan (zoveel als mogelijk) over naar de particuliere werkgever. - Oprichting van de SDM vindt plaats op  april. - Vanaf  april worden de defensiemedewerkers gedetacheerd bij de particuliere werkgever(s).

24 | Trivizier | 3 - 2014

"... zodat defensiepersoneel geen nadeel zal ondervinden van toepassing van de WOO"


M ED E Z EG G EN S CH A P

Nadat het Besluit Medezeggenschap Defensie in  tot stand kwam, was er weinig tijd voor evaluatie. De MC's moesten vooral aan de bak met de

De VBM ziet dat medezeggenschappers het steeds moeilijker krijgen. Tekst: Louis Schipper

reorganisaties. Het is nu hoog tijd voor een serieuze evaluatie.

Hoogste tijd voor evaluatie BMD In  is onderzoek gedaan naar het BMD in relatie tot de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Uit dit onderzoek bleek dat de medezeggenschap weliswaar in sommige situaties goed functioneerde, maar over het algemeen nog onvoldoende van de grond kwam. Er werden vijf aanbevelingen gedaan:

ò een betere explicitering van de doelstelling/functie en het domein van de medezeggenschap en het uitdragen van het belang van medezeggenschap door het hoger management; ù de medezeggenschap effectiever en hoger in de organisatie inrichten door het invoeren van een nieuwe medezeggenschapsstructuur; ä het eerder betrekken van de medezeggenschap bij vooral (grote) verandertrajecten; ë een betere bezetting van, en voldoende faciliteiten voor medezeggenschapscommissies; ö het aanpassen van de ges chillenpro ce dure do or dez e rechtstreeks open te laten staan voor medezeggenschapscommissies, een uitbreiding van de taak c.q. verantwoordelijkheid van het College voor geschillen en als sluitstuk de weg te

openen naar een onafhankelijke rechter. In het huidige BMD  zijn feitelijk al deze aanbevelingen gerealiseerd. Maar heeft het BMD  een positieve verbeterslag opgeleverd? Naast de vijf aanbevelingen waren er maatregelen ter verbetering van de cultuur en de houding rond medezeggenschap, zoals • meer aandacht voor, en verbetering van medezeggenschap in opleidingen; • borging van de expertisestructuur medezeggenschap; • betrokkenheid en training van het management; • organiseren van themadagen; • zorgdragen dat deelname aan medezeggenschap een meerwaarde is voor de loopbaan. Het totale pakket aan verbetermaatregelen zou moeten resulteren in een open en reëel overlegklimaat, waarbij de medezeggenschap zich ontwikkelt tot een normaal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Ook was het doel te komen tot inhoudelijke medezeggenschap gericht op open communicatie tussen de deelnemers. Hoe staat het met de maatregelen ter

verbetering van de cultuur en houding rond medezeggenschap? Defensie zit wederom in een grootschalige reorganisatie. Bovendien komt er weer een nieuwe reorganisatie aan (als gevolg van de nota “In het belang van Nederland”). Alle goede bedoelingen ten spijt, maar wat is er van al de goede voornemens terechtgekomen? De VBM ziet dat medezeggenschappers het steeds moeilijker krijgen. Het wordt dus de hoogste tijd om het BMD te evalueren. Bij de totstandkoming van het huidige BMD  heeft de Werkgroep Evaluatie BMD een belangrijke bijdrage geleverd. De VBM is voornemens nu weer eenzelfde werkgroep in te stellen. De werkgroep bestaat uit MC-leden die lid zijn van de VBM. De VBM roept alle MC-leden op via de website www.vbm.info (klik op Medezeggenschap en dan op ‘Hoogste tijd voor evaluatie BMD’) onderwerpen in te brengen die voor de evaluatie van belang zijn. Voor meer informatie: Bureau Ondersteuning Medezeggenschap, @: mzo@mijnvbm.nl, tel.  . 

3 - 2014 | Trivizier | 25


FA M I L I EB ER I CH T EN Postbus 93037 2509 AA Den Haag, email: redactie@mijnvbm.nl

Het algemeen bestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.

DA N K

OV ER L ED EN November  - F.E. Van Dongen-Arroo ( jaar) corr: Wormerweg   NB Westbeemster

-

J.F. Reinders ( jaar) OPP SNRT b.d. Flevoweg   CB Zeewolde

December  - A. de Bode ( jaar) Onbekend KL Corr.: Godardstrook   TH Zoetermeer

-

J.T.J.J. de Bruin ( jaar) AOO LDA b.d. Drooghe Bol   VA Julianadorp

-

Januari  - R. Broggel ( jaar) SMJR BDTIMM b.d. Corr.: Rue Sao Bernando  PT- - Caldas da Rainha, Portugal - J.W. Schagen ( jaar) OPP TPMKR b.d. Westeinde   AK Berkenwoude -

-

-

-

H. Verschoor ( jaar) SMJR MARNALG b.d. Pasteurlaan   JA Hilversum

-

R.R.N. de Bruyn ( jaar) AOO TDV b.d. Van Speykstraat   VM Lisse

-

J.L. Huizer ( jaar) KPL KL b.d. Corr.: Hollanderstraat   AK Oldebroek

-

L.J. Beijer ( jaar) OPP GSMKR b.d. Badhuisstraat   AN Huisduinen

H.P. van Dilst ( jaar) LTZVK b.d. Ommedijk   GM Leiderdorp

G.L.M. Verstappen ( jaar) SMJR TDE b.d. Pastoor Philipponastraat   EK Anna Paulowna L. Jurrjens ( jaar) KPL GSKNST b.d. Corr.: Torp   RS Den Helder L. de Senerpontdomis ( jaar) KPL KLu b.d. Dr. Starckelaan   XB Den Dolder

26 | Trivizier | 3 - 2014

Februari  - G.W.H.J. Tielen ( jaar) AOO TDW b.d. Julianaplein   HB Den Helder - J. Kooijman ( jaar) AOOMARNS b.d. Patrimoniumweg   BS Doorn

Hierbij willen we iedereen bedanken voor alle kaarten, brieven, e-mails, bloemen, telefoontjes, steun en warmte na het moeilijke verlies van onze Cornelis Versteeg. Bets, Hendrik, Corne en Renata, Mandy en Sylvia, Lex, Nikita en Tatjana Den Helder, januari  Alle aandacht en betrokkenheid bij het afscheid van Hendrik Greeve hebben ons goed gedaan. Hartelijk dank hiervoor. Namens de familie: S.E. Greeve-Bernard Den Helder, februari  Wij willen u laten weten dat uw aanwezigheid bij het afscheid, de bloemen, de kaarten en de e-mails een grote steun voor ons zijn geweest na het overlijden van Jan Mol. Henny Mol, Frans Mooijekind, Joke en Hen Kloek, (achter)kleinkinderen Lisse, februari 


SERV I CE

Verzekeringen voor VBM-leden Kunt u voordeel hebben van uw VBM-lidmaatschap bij het afsluiten van verzekeringen? Ja, dat kan. De VBM is daarvoor een samenwerkingsverband aangegaan met Aon. Aon is een grote verzekeringsmakelaar, die onderhandelt met diverse verzekeraars om de beste (polis)voorwaarden en de hoogste kortingen te krijgen. Zo kunt u zorgvuldig samengestelde verzekeringen afsluiten tegen aantrekkelijke premies. Aon biedt allerlei schadeverzekeringen aan, zoals een autoverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Informatie hierover vindt u op www.viamijnwerk.nl/vbm. Hier kunt u uw premie berekenen voor diverse verzekeringen. (Tip: let op of de assurantiebelasting en eventuele bijkomende kosten zijn meegerekend.)

Militair buitenhuisdekking Naast deze schadeverzekeringen heeft Aon voor actief dienende militairen, in samenspraak met de VBM, een speciale en uitgebreide dekking voor uw persoonlijke bezittingen op de kazerne/compound (militair buitenhuisdekking) geregeld. Kostbaarheden, zoals muziekinstrumenten, parachute- en duiksportuitrustingen zijn gedekt tot maximaal € .. Voor sieraden, laptops, portable audio-, foto- en videoapparatuur en beeld- en geluidsdragers (inclusief accessoires) wordt een dekking geboden tot maximaal € .. Deze militair buitenhuisdekking zit standaard in de inboedelverzekering. Woont u nog thuis of wilt u alleen deze speciale dekking hebben, vul dan het aanvraagformulier dat u vindt op www.vbm.info, in.

Collectieve ongevallenverzekering De VBM heeft voor al haar actief dienende leden een unieke collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze ongevallenverzekering geeft dekking in de hele wereld en ook tijdens missies gedurende  uren per dag,  dagen per week en gedurende het hele jaar. Deze verzekering is voor leden van de VBM gratis, u hoeft hiervoor zelf géén actie te ondernemen.

Scan de code en ga direct naar de Aon app op onze site (http://bit.ly/1nMK1hX)

Deze verzekering biedt een dekking van: • € . bij overlijden als gevolg van een ongeval; • € . in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval. Bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig percentage van € .. Het bijzondere van deze verzekering is dat niet alleen ongevallen tijdens missies zijn verzekerd maar ook alle andere ongevallen die plaatsvinden tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden als militair in en buiten Nederland, waaronder oefeningen en grensverleggende activiteiten, maar ook ongevallen die tijdens uw woon-werkverkeer plaatsvinden. De verzekering kent ook uitsluitingen, gebeurtenissen die niet onder de dekking vallen. Zo zijn berg-, onderwater- en wintersportactiviteiten als zij niet als onderdeel van uw werkzaamheden als militair worden uitgevoerd, niet verzekerd.

Aanvullend verzekeren voor persoonlijke ongevallen Een ongeval kan grote financiële gevolgen hebben. Bovenstaande bedragen kunnen dan ontoereikend zijn. Door naast de collectieve ongevallenverzekering ook een persoonlijke ongevallenverzekering voor u en uw gezinsleden via Aon af te sluiten, verzekert u zich van een kapitaalsuitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit. In de persoonlijke ongevallendekking voor de militairen zijn ongevallen, veroorzaakt in oorlogssituatie, of blijvende schade door post traumatische stress eveneens verzekerd. Zowel burgers als militairen kunnen ook een ongevallenverzekering afsluiten voor hun gezinsleden. Het aanmeldformulier vindt u op www.vbm.info (kijk bij ‘lidmaatschap’ of ‘ledenservice’ en klik daar op de Aon app). Ook de algemene polisvoorwaarden van de Persoonlijke ongevallenverzekering zijn daar te vinden. De premies voor de ongevallenverzekering zijn de daadwerkelijke kosten. Er hoeft geen  assurantiebelasting te worden betaald en er komen geen bijkomende kosten bij. Let op: dit geldt niet voor andere verzekeringen! 

3 - 2014 | Trivizier | 27


V ER EN I G I N GSN I EU W S

Zie ook www.vbm.info of volg ons op Facebook en Twitter

VBM OP PRINSES MARGRIETKAZERNE WEZEP Op donderdag 27 maart a.s. komt VBM-voorzitter Jean Debie naar de Prinses Margrietkazerne in Wezep. Met name de militairen van het pantsergeniebataljon (11 pagnbat) hebben een waslijst aan klachten. Die variëren van slechte wifi en douches in de legeringsgebouwen tot slecht bereikbare en kwalitatief ondermaatse gezondheidszorg op de kazerne. Maar met stip bovenaan staan de financiële aderlatingen van de laatste jaren (geen salarisverhoging, inleveren vanwege de WUL en verlies aan koopkracht). De VBM wil graag in gesprek met alle medewerkers in Wezep. Samen kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn om een en ander te verbeteren. Meer informatie volgt.

VBM IN HET NIEUWS  Op 4 januari opent de Telegraaf met het bericht dat de gevechtspakken van Nederlandse militairen die naar Mali gaan (UNMIS) ‘matig’ zijn. De krant voert VBM-voorzitter Jean Debie op als woordvoerder. Meerdere media nemen het bericht op en vragen om een reactie. ........................................................................................................................  Op 9 januari publiceert de Gelderlander een uitvoerig artikel ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de landmacht. Een interview met Jean Debie vormt een substantieel deel van de publicatie. ........................................................................................................................  Op 31 januari pleit Jean Debie op BNR nieuwsradio voor het aan de grond houden van de NH90’s als de gezondheid van het (vliegende) personeel niet gegarandeerd kan worden. Het personeel rapporteert gehoorklachten. Bij één van hen is gehoorschade vastgesteld. ........................................................................................................................  De VBM vindt dat de reorganisatie van de defensiesportorganisaties te ver is doorgeschoten. Zeker nu blijkt dat nog altijd duizenden militairen niet toekomen aan het afleggen van de conditieproef. Dat zegt Jean Debie in het AD van 4 februari. Ook BNR-radio besteedt aandacht aan de kwestie.

AFDELINGSVERGADERINGEN IN DE WEST Tijdens het komende werkbezoek aan de West zullen VBMvoorzitter Jean Debie en overlegvertegenwoordiger Louis Schipper aanwezig zijn bij afdelingsvergaderingen. Debie en Schipper brengen van 10 maart tot en met 19 maart 2014 een werkbezoek aan Curaçao en Aruba. Op donderdag 13 maart is er een afdelingsvergadering op Curaçao. Plaats: Gouden Bal, Marinebasis Parera. Aanvang: 19.00 uur. Op woensdag 19 maart* is er een afdelingsvergadering op Aruba. Plaats: bedrijfsrestaurant Marinierskazerne Savaneta. Aanvang 13.00 uur. * N.B. gewijzigde datum. De eerder aangekondigde datum (18 maart) komt te vervallen! Maak gebruik van deze buitenkans om direct in gesprek te komen met bestuurders van uw bond! Onderwerpen genoeg: de onrechtvaardige uitwerking van het ‘woonlandbeginsel’ (30% minder kinderbijslag), de kwaliteit van de gezondheidszorg … en uiteraard wat u nog meer kunt melden!

ESSO-TANKPAS 10 cent per liter korting? Dat kan met de Esso-tankpas. Als VBM-lid kunt u (in het eerste jaar gratis) de beschikking krijgen over een Esso-tankpas. Wilt u meer weten, kijk dan op www.vbm.info.

Pro als lfiidteer

burger van 10 en militair de van de diesel eurocent ko fensieperson vakbond vo en lpg rting in cl. btw eel VBM|BBTor op benz V ine, Als lid je een van de VBM| Met deEsso tankpas BBTV kan • Voor heel Ne Esso tankpasaanvragen. de tankstatiderland bij kun je in het ee tankpas be korting on tanken ieder Esso Na het rste jaar geentaal je brandstoop iedere geen krijg je jaarlijks eerste jaar wokosten. tankte f. liter adminis € 2,50 incl. rdt btw aa tratieko Onderst Dit n sten be dra voor he aand een aa afgeschre g wordt au berekend. tomati ven. tankpas:t gebruik vanntal regels sch de Esso Om de aan te Esso tankkaart • Korti vragen ng geldt aa vul je nvraa gebruik uitsluite kant in. gformulier aahet tankp van de nation nd bij n de an ale Ess • Korti as; dere o ng wordt Stuur de Esso be een kop ze retour tez • Wekellandelijke adrekend vanaf vie ijks bewijs ie van je ide amen met bedrag wordt het sprijs. van ntiteitsk au ge je van ee afgeschre tomatisch tankte n rekenadres (bijv. ee aart en ing(afsch n kopie direct wo ven, waarb rift)) na ij de rdt ver • Een ar: rekend; korting Diesel fac e-mail tuur wordt gra AntwooCard Service verzon tis per • Indien den; 4800 VB rdnummer B.V. pogingeeen bedrag na 10183 Breda geïncass n niet kan wo twee incassob eerd, dan ne rden over. De ureau de proemt een worden tankpas zal cedure geblokke direct Geen erd;

postze

10euroce ko

rti

nt

ng

gel nodi

g

A4 tankp

as1.indd

1

28 | Trivizier | 3 - 2014 20-2-201

4 14:1 1:18


V ER EN I G I N GSN I EU W S

Bezoek uw afdelingsvergadering! Wat zijn de personele gevolgen van alle reorganisaties? Wat is de financiële situatie van de Defensiemedewerker en hoe staat het met het arbeidsvoorwaarden-overleg? Onderwerpen die aan de orde kunnen komen tijdens de VBMafdelingsvergaderingen dit voorjaar. Laat horen wat u er van vindt en bezoek de afdelingsvergaderingen van de VBM!

Afdeling Den Helder

Afdeling Limburg

Dinsdag  april . Aanvang . uur Plaats: VBM, Havenkantoor kamer -, Nieuwediep , Den Helder

Woensdag  april . Aanvang . uur Plaats: Brasserie MINLI Strijthagen BV, Einsteinstraat ,  BW, Landgraaf

Afdeling Eindhoven Woensdag  april . Aanvang . uur Plaats: Echos Home Oirschot , Eindhovensedijk , Oirschot

Afdeling Apeldoorn Donderdag  april . Aanvang . uur Plaats: Echos Home “De Landing”, Deelenseweg , Schaarsbergen

Afdeling Den Haag Afdelingsvergaderingen voorafgaand aan de e Algemene Vergadering op vrijdag  mei :

Donderdag  april . Aanvang . uur Plaats: Gebouw VBM, Ametisthorst , Den Haag

Afdeling Zeeland

Afdeling Friesland

Afdeling Volkel/De Peel

Donderdag  april . Aanvang . uur Plaats: M.F.C., It Maskelyn, Easteromwei , Hurdegaryp

Dinsdag  april . Aanvang . uur Plaats: Ujes Hofke, Pres. Kennedylaan , Uden

Afdeling West Brabant

Afdeling Twente/Eibergen

Maandag  april . Aanvang . uur Plaats: Wijkhuis Kastanje, Kastanjelaan , Bergen op Zoom

Woensdag  april . Aanvang . uur Plaats: Zuidkamp Z, multifunctionele ruimte, Braakweg, Enschede

Afdeling Valkenburg

Afdeling Duitsland

Dinsdag  april . Aanvang . uur (zaal open . uur) Plaats: Hotel Wassenaar, Katwijkseweg , Wassenaar

Woensdag  april . Aanvang . uur Plaats: NSE gebouw te Ramstein

Afdeling Havelte/Steenwijk Dinsdag  maart . Aanvang . uur Plaats: Echos Home Havelte, Joh. Postweg , Havelte

Donderdag  april . Aanvang . uur Plaats: Marinekazerne Vlissingen

Afdeling Doorn Donderdag  maart . Aanvang . uur Plaats: VBH-kazerne, Gouden Bal, Mariniersweg , Doorn

Afdeling Amsterdam Maandag  maart . Aanvang: . uur Plaats: Vergaderruimte Voorwerf, Marinekazerne Amsterdam

Afdeling Amersfoort/Utrecht Dinsdag  april . Aanvang . uur Plaats: Sporthal Rustenburg , Fürglerplein , Amersfoort

Afdeling Assen Maandag  april . Aanvang . uur Plaats: Brammert, Johan Friso Kazerne, Balkenweg  te Assen

Afdeling Rotterdam Afdeling Zwolle Dinsdag  april . Aanvang . uur Plaats: Gebouw  Tonnetkazerne, Eperweg , ’t Harde

Donderdag  april . Aanvang . uur Plaats: Echos Home “het Anker” Van Ghentkazerne, Rotterdam

Afdeling België Donderdag  april . Aanvang . uur Plaats: SHAPE-club , België 3 - 2014 | Trivizier | 29


V R A AG EN A A N B O D Postbus 93037 2509 AA Den Haag, e-mail: redactie@mijnvbm.nl

Nazorg

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM verleent nazorg bij overlijden. Wij kunnen u doeltreffend ondersteunen. U kunt ons helpen door al uw gegevens te ordenen. Vraag bij de VBM naar de handleiding voor nabestaanden. Of kijk op www.vbm.info bij ‘ledenservice’.

Stichting MSF (sociaal fonds)

Johan Liekens 0223 615885. Bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 09.00-16.00 uur. Tevens te bereiken via e-mail: stichting.msf@gmail.com www.stichtingmsf.nl.

Collectieve ongevallenverzekering

De VBM heeft voor alle actief dienende leden (militairen en burgers) een unieke ongevallen-verzekering afgesloten. Deze ongevallenverzekering geeft dekking in de hele wereld, ook tijdens missies, gedurende 24 uren per dag, 7 dagen per week en gedurende het hele jaar. De ongevallenverzekering vervangt de woonwerkverkeerverzekering en het uitzendcertificaat. U hoeft dus géén uitzendcertificaat meer in te vullen als u op uitzending gaat.

Gaarne doorgeven aan: 070 3155111 of ledenadministratie@mijnvbm.nl

Ledenadministratie

070 3155111 ledenadministratie@mijnvbm.nl

Belastinginfo en -hulp Fons Kraaikamp

Ton van Elst Adri van der Veer

Nabestaandenzorg René Landsweers nazorg@mijnvbm.nl

Curaçao (Bottelier, omgeving Jan Thiel) -pers. Vakantievilla, met uniek uitzicht over het eiland. Altijd een heerlijke verkoelende bries. Het is gelegen in de prachtige, chique wijk Bottelier, vlakbij het Lagun van Jan Thiel en op  min. van de stranden Mambo Beach, Seaquarium en  min. van Willemstad. Grote woonkamer met een open, volledig ingerichte keuken met bar. Daarnaast  slaapkamers,  badkamers en  grote porches. Info: www.casadonpedro.com, e-mail: casadonpedro@gmail.com telefoon  (ex sgt. Marns. Alg. Piet de Ridder). Vraag naar onze last minute prijzen!)

GEZOCHT Weduwe van marineofficier zoekt contact met betrouwbaar persoon voor vriendschap en/of relatie. Voelt u zich aangesproken? Leeftijd ca. - jaar. Reacties uit de regio () aan Redactie Trivizier, t.n.v. H. Lansink, Postbus ,  AA Den Haag, o.v.v. ‘contactadvertentie’ op de envelop. Voor mijn Nekaf GWT ben ik opzoek naar een lange huif, wie-o-wie heeft er nog één liggen? Verder zijn ook alle andere spullen gerelateerd aan de Koude Oorlog welkom voor aankleding van de Nekaf. U kunt contact met mij opnemen via Nekaf@icloud.com of via tel.  .

Veteraan van  jaar verzamelt al  jaar munten van waar dan ook. Er zullen ongetwijfeld leden zijn die nog wat hebben liggen. Als u er niets mee doet, bij mij zijn ze welkom. Ook euromunten en/of coincards zijn welkom, uiteraard tegen vergoeding. Reacties graag op e-mailadres: steeman.pietenel@gmail. com

GEZOCHT

Helpdesk

TE HUUR

TE KOOP Houten stacaravan compleet voorzien van warm/koud water, douche en tv op een unieke plaats in het mooie Gaasterland.  min. van Friese meren en IJsselmeer, op  m grond, camping de Wite Burch, Bakhuizen. Eigen parkeerplaats. Info via tel.  .

TE KOOP

Adreswijziging of andere vragen

Redactionele tekst Eenmalige plaatsing van advertenties is voor leden gratis. Het is daarnaast mogelijk om tegen betaling advertenties te plaatsen in deze rubriek. Voorwaarden en tariefinfo: bel   of mail naar redactie@mijnvbm.nl. De redactie behoudt zich het recht voor gratis advertenties in te korten.

Kavel op Aruba (ongeveer  m); ligging noordoost van Santa Cruz (Sir ibana Residence). Inlichtingen na . uur tel.   of e-mail: teunenels@hotmail.com

GEVRAAGD Te koop gevraagd: adjudant marine sabel tot max  . Co nt a c t via e -mail: hedy@home.nl


P U Z Z EL Postbus 93037 2509 AA Den Haag, e-mail: puzzel@mijnvbm.nl

ZWEED

Breng de gevraagde letters over naar de oplossingsbalk. Stuur deze oplossing vóór 19 maart 2013 naar: Redactie Trivizier (puzzel) Postbus 93037 2509 AA Den Haag of E-mail: puzzel@mijnvbm.nl Vergeet niet uw adres te vermelden!

1

Onder de goede inzendingen worden een VVV-iris-cheque t.w.v. € 25,- en twee VVV-iris-cheques t.w.v. € 12,50 verloot. (Alleen inzendingen door leden loten mee). Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2

Oplossing januari/februari 2014: Zeg het met bloemen De winnaars zijn (na loting): J. Bodbijl, Den Helder G.C. Langenberg, Sluiskil A. de Vries, Oldekerk

3 4

5

Als u de QR- code scant genereert deze een e-mail-bericht op uw apparaat waar reeds ons adres is ingevuld. Het enige dat u hoeft te doen is de goede oplossing in te typen en op verzenden te klikken.

6

7 8 9 10

OPLOSSING:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 3 - 2014 | Trivizier | 31


WAT D O E T U W B O N D VO O R U?

100 euro boete? Ja, dag! Een medewerker van DBBO meldt zich bij de VBM met een probleem. Tijdens het doorladen is zijn wapen af gegaan, zonder dat hij de trekker heeft overgehaald. Hij maakt keurig melding van dit incident bij zijn leidinggevenden. DBBO laat het wapen vervolgens onderzoeken door een wapenexpert. Tot zover kan de VBM het allemaal volgen. De uitkomst van het onderzoek is, dat het wapen op het eerste gezicht geen gebrek vertoont. En dat is voor de DBBO voldoende reden, om de medewerker een geldboete van € 100 op te leggen! Met als reden: plichtsverzuim. De VBM vindt dat te ver gaan en tekent bezwaar aan. DBBO heeft geen vollédig onderzoek naar het wapen laten uitvoeren, met inachtneming van de geldende procedures. Hierdoor wist de wapenexpert op het moment van onderzoeken bijvoorbeeld niet, dat een aantal patronen die in het wapen zaten, waren beschadigd. Ook wist hij niet dat er al twee keer eerder een incident met dit wapen had plaatsgevonden. De VBM kreeg gelijk; het bezwaar is gegrond verklaard. Een officier van de Koninklijke Luchtmacht was na een buitenlandplaatsing weer in Nederland geplaatst. Vorig jaar opteerde hij opnieuw voor een functie in het buitenland. In de vacaturestelling stond vermeld dat de eis, dat een sollicitant minimaal twee jaar moet hebben gediend op zijn eigen functie, niet zou gelden. Dat kwam de officier goed uit, want hij had er nog geen twee jaar op zitten. Toch werd zijn sollicitatie afgewezen. Hij ging met de hulp van de VBM in bezwaar. De KLu meende dat er tussen twee buitenlandplaatsingen, ten minste een periode van twee jaar moest zitten. Dit zou in beleid verankerd gaan worden, maar dat was nog niet gebeurd. Aan dat beleid kon de officier dus niet worden gehouden. Vervolgens ontdekte de officier dat van de twee kandidaten die wel op gesprek waren uitgenodigd, er één ook nog geen twee jaar op functie in Nederland zat. Dat was voor de VBM aanleiding om Defensie met klem te verzoeken om de man alsnog in de sollicitatieprocedure mee te nemen. De VBM zou anders genoodzaakt zijn de rechter te vragen om bij wijze van voorlopige voorziening de vacante functie te blokkeren. Defensie koos eieren voor zijn geld en kwam toch aan het verzoek tegemoet. De officier heeft alsnog kunnen solliciteren naar de functie, en met succes! De functie is hem uiteindelijk toegewezen.

Officier mag solliciteren

Nog geen lid? Meld u aan op www.vbm.info of via MDTN *06 54666156 (géén GSM!)

Triv03 2014  

Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM Bond, defensie, leden, burgers, militairen