Page 1

Trivizier

jaargang 68

nummer 1/2

januari/februari 2014

AOW-gat: de rechter luistert, VBM wil meer druk -----------------------Mooie vaandelgroet, maar geen feest ------------------------

-


CO LO F O N Verschijnt 10 maal per jaar issn 0925–6237. Te controleren minimale oplage: 25.500 exemplaren REDACTIE Henri Lansink en Peter Visser @: redactie@mijnvbm.nl REDACTIEMEDEWERKERS Marcel van Hemert, Jacques van Hulsen, Flip Lodesteyn, Louis Schipper en Jef Stassen

S O CI A L E M ED I A

@mijnvbm: ‘Wie weet krijg je een erfenis’. Zo lost de Staat het AOW-gat op

VORMGEVING Studio VBM

LIDMAATSCHAP Leden van de VBM kunnen op elk gewenst moment hun lidmaatschap opzeggen. Bij een opzegging voor 1 december van een jaar eindigt het lidmaatschap op 31 december van dat jaar. Opzeggingen die in de maand december worden ontvangen worden pas op 31 december van het daaropvolgend jaar geëffectueerd.

VBM DEN HELDER (BEZOEKADRES) Havengebouw, kamer 4-12 Het Nieuwe Diep 33 Den Helder POSTADRES Postbus 93037 2509 AA Den Haag SOCIALE MEDIA twitter.com/mijnvbm www.facebook.com/mijnvbm TELEFOON/E-MAILADRES 070 3155111 of mdtn *06 546 66156 Fax 070 3837000 @: vbm@mijnvbm.nl ADRESWIJZIGINGEN @: ledenadministratie@mijnvbm.nl

Aangesloten bij het Ambtenarencentrum (AC)

Nee, dat moet niet. Maar het is wel zaak om goed op te letten als u bij een organisatie werkt die de markt op gaat. De VBM legt in het kort uit wat de mogelijkheden zijn.

| Lees verder op pagina 5

Na drie jaar in de kast te hebben gelegen staat op 26 november 2013 het rapport Pols op de agenda van het overleg tussen bonden en Defensie. Het zal helaas nog wel duren tot de al in 2010 beschreven problematiek is opgelost.

twitter.com/mijnvbm

| Lees verder op pagina 6 ‘Jullie spullen zijn goed genoeg’ Nederland stuurt zijn militairen niet met het beste materieel en de beste uitrusting op pad. Ook niet als er Nederlandse bedrijven zijn die zo’n uitrusting kunnen leveren. Oorzaak: geen geld …

facebook.com/mijnvbm

| Lees verder op pagina 16 Minder pensioen omdat we langer leven …

ABONNEMENTEN Abonnementen voor-niet-leden van de VBM kosten € 9,53 per kwartaal (bij vooruitbetaling). VBM DEN HAAG (BEZOEKADRES) Ametisthorst 20 Den Haag

Sourcing: moet ik werk volgen?

Reservist en sociale zekerheid

DRUK Senefelder Misset, Doetinchem VERANTWOORDELIJKHEID Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van redactionele artikelen. De redactie behoudt zich het recht voor om niet-redactionele artikelen in te korten of te weigeren. Aan de inhoud van de Trivizier kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van artikelen alleen na verkregen toestemming van de redactie en met bronvermelding.

KO P P EN SN EL L EN

Het VVD-PvdA kabinet heeft 18 december een pensioenakkoord gesloten met D66, CU en SGP. Dat betekent dat u minder pensioen gaat opbouwen. De VBM betreurt deze maatregelen.

www.vbm.info Bekijk ook eens de digitale versie van de Trivizier op onze websites

Trivizier

AOW-gat: de rechter luistert, VBM wil meer druk ------------------------

Mooie vaandelgroet, maar geen feest jaargang 68

nummer 1/2

januari/februari 2014

-

In deze Trivizier vindt u op verschillende pagina’s QR-buttons. Scan deze buttons met de QR-reader op uw smartphone/ tablet. Nog niet op uw device, download dan de (I-nigma)app.

| Lees verder op pagina 23 Extra afdelingsvergaderingen in de West Tijdens het komende werkbezoek – van 10 maart tot en met 19 maart 2014 – aan Aruba en Curaçao zullen VBM-voorzitter Jean Debie en overlegvertegenwoordiger Louis Schipper aanwezig zijn bij afdelingsvergaderingen.

| Lees verder op pagina 25 Partnerprogramma najaars-AV VBM Tijdens het partnerprogramma leren de partners van de afdelings afgevaardigden hoe je bonbons maakt. De redactie nodigt u samen met organisator Jannie van der Veer uit voor een smakelijk uitstapje.

| Lees verder op pagina 26


I N D E Z E T R I V I Z I ER

Rubrieken: 04 05 08 10 11 12 13 14 20 21 22 24 28 30 31 32

Kort Debies visie Geachte redactie! Vraag en aanbod Medezeggenschap Juridische zaken Van Hemerts column Betaaldata en Memo Overleg KMar Overleg CLAS Overleg CZSK ‘Human interest’ Belastingservice Familieberichten Puzzel Wat doet uw bond voor u?

7 200-jarige landmacht heeft het moeilijk

17

Veel kippenvelmomenten tijdens de vaandelgroet op 9 januari, maar je kunt er niet omheen: het gaat niet goed met de landmacht. De commandant der landstrijdkrachten geeft dat ook volmondig toe

AOW-gat: er moet echt wat gebeuren Per 1 januari krijgen we er weer een maand bij. De AOW-leeftijd gaat naar 65 jaar en 2 maanden. Intussen is er nog altijd geen oplossing voor burgers en militairen die over een paar jaar meer dan 12 maanden geen inkomsten hebben.

18

Maak kans op deze Sunshine solar oplader Zie pagina 31

Bemanningsregeling in de prullenbak De Dienst der Hydrografie moet opnieuw met de medezeggenschap praten over de meerbemanningsregeling (MBR). De per 1 januari 2013 ingevoerde MBR is ongeldig. Met steun van Jef Stassen (VBM) wint de medezeggenschap een geschil.


KO R T E B ER I CH T EN

Pensioen: waar doe je het van?

Trivizier alleen nog digitaal ontvangen? Wilt u de Trivizier voortaan liever digitaal ontvangen in plaats van op papier? Dat kan. Geef uw mailadres en uw registratienummer dan door aan redactie@mijnvbm.nl en schrijf erbij dat u de Trivizier alleen nog digitaal wilt ontvangen. Hoe werkt het? Telkens als er een nieuwe Trivizier verschijnt, sturen we je een link waar u de Trivizier kunt lezen. Let er dan wel op, dat wanneer in de toekomst uw mailadres verandert, u die wijziging moet doorgeven aan redactie@ mijnvbm.nl!

Als je als oud-werknemer van de overheid met ouderdomspensioen gaat, leef je gemiddeld nog 19 jaar. Stel dat je recht hebt op een jaarlijks pensioen van € 20.000,-. Dan ontvang je in al die jaren in totaal dus minimaal € 380.000,-. Da’s een hoop geld. Dat krijg je bovenop je AOW van zo’n € 9.000 per jaar. Vreemd genoeg zijn er maar weinig mensen geïnteresseerd in de vraag hoe je aan zo veel geld komt zonder dat je er voor hoeft te werken. Nou ja, dat laatste is niet helemaal waar. Want in Nederland betalen we pensioenpremie, voor onszelf en voor elkaar. Maar die premie is niet genoeg om je totale pensioen mee te financieren. Uiteindelijk, zo rekent het ABP voor, betaal je zelf ongeveer 20% van je eigen pensioen. De rest komt van de rente op het vermogen (35%). Verreweg de grootste opbrengst (45%) behaalt het fonds met beleggingen. Wat hierboven staat is maar een deel van het verhaal dat Henk Hiemstra op 9 december in De Meern vertelt over het ABPpensioen. Cees Michielsen (ABP-bestuur) en Marianne Wendt (Pensioenkamer) ondersteunen Hiemstra bij de beantwoording van de vragen in de zaal en uit het land. Er zitten die avond een kleine 30 belangstellenden in de zaal. Ruim 100 mensen volgen de presentatie op hun pc via een livestream. Jean Debie opent in zijn hoedanigheid als voorzitter van het Ambtenarencentrum de avond. Het AC, een koepel van vakbonden bij de overheid en in het onderwijs, organiseert nu al voor het derde jaar bijeenkomsten als die in De Meern. Debie wil er graag mee door gaan. “Het gaat bij pensioenen om veel geld. Dat is ook uw geld. Het is belangrijk om er met een beetje kennis van zaken naar te kijken. Deze bijeenkomsten dragen enorm bij aan de vergroting van die kennis en van het pensioenbewustzijn.” 

4 | Trivizier | 1/2 - 2014

Correcties In de Trivizier van december 2013 staat op pagina 23 dat het pas in 2015 mogelijk zal zijn om het EGB (Eerstelijns Gezondheidsbedrijf) op te richten. Daar had moeten staan: ‘in 2014’. In 2014 komt ook de werkgroep Leijh met concrete aanbevelingen. Verder hebben we in de vorige Trivizier de naam en de contactgegevens gepubliceerd van een contactpersoon bij wie de VBM-leden op Curaçao terecht kunnen met vragen over de Universeelpolis. Blijkbaar is deze info het resultaat van een slecht gecoördineerde actie, want de desbetreffende persoon ontkent dat hij die vragen kan beantwoorden. Zorgzaam moet nog reageren op een verzoek om de juiste contactpersoon door te geven.

Gerommel met de medezeggenschap Secretaris-generaal (SG) Akerboom van Defensie mag, wat de VBM betreft, praten met iedereen, maar als het om de medezeggenschap gaat horen daar ook de bonden bij. Blijkbaar moet de VBM zijn geheugen regelmatig opfrissen. Want ook bij de oprichting van het Rijks Vastgoed Bedrijf praat Defensie weer met de voorlopige ondernemingsraad (OR) over een convenant. Daarbij ziet Defensie de bonden even niet staan. Datzelfde gebeurt bij een nota van 15 oktober 2013. In die nota zet de secretaris-generaal uiteen welke mogelijke varianten er zijn voor de inrichting van de rijksbrede medezeggenschap bij Defensie. De SG hoort te weten dat hij deze onderwerpen ook met de bonden moet bespreken.


J E A N D EB I E ,

VOOR ZIT TER

Sourcing: moet ik werk volgen?

Het herplaatsingsproces moet beter!

Als de minister van Defensie uiteindelijk besluit dat een marktpartij een bepaalde taak moet uitvoeren, dan gaan de medewerkers die dat werk bij Defensie uitvoeren in beginsel mee. Ook al betekent dat het verlies van de ambtelijke status. In beginsel, omdat in het sociaal statuut groepen zijn uitgezonderd. Uiteraard geldt dat voor medewerkers met behoudgarantie of medewerkers kort voor hun leeftijdsontslag. Andere medewerkers kunnen kenbaar maken dat zij om persoonlijke redenen niet naar een marktpartij willen overgaan. Ook kunnen zij gebruik maken van de mogelijkheid om voor de definitieve overgang op zoek te gaan naar een andere functie bij Defensie of een andere werkgever. Het is dus geen wet van Meden en Perzen dat iemand die werkzaam is bij een uit te besteden defensieonderdeel ook naar het nieuwe bedrijf overgaat. Medewerkers die andere keuzes maken, moeten wel op tijd in beweging komen. Wachten tot de overgangsdatum en dan bezwaar maken tegen het ontslag of de verplichte overgang is weliswaar mogelijk - overigens met een ongewisse uitkomst - maar zeker niet verstandig.

De VBM zal ook in 2014 weer bijzonder veel aandacht hebben voor de begeleiding door Defensie van collega’s in het herplaatsingstraject. Buiten Defensie liggen nieuwe banen niet voor het oprapen. Goede begeleiding is noodzakelijk. Voelt het defensieonderdeel zich wel verantwoordelijk voor de herplaatsingskandidaat? Hoe herstelt men procedurele fouten? Maakt men op tijd (uiterlijk bij aanvang van de 3e herplaatsingsperiode) een Persoonlijke Uitstroomplan (PUP)? Komt Defensie die afspraken na? Is Defensie op tijd met de persoonlijke overdracht naar de Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie (BBO)? Hoe ervaren de herplaatsers de begeleiding van de externe bemiddelingspartner (USG Restart en contractpartners) in de praktijk? Afgaande op de signalen van onze leden, concludeert de VBM dat er veel te verbeteren valt. Initieel blijft het defensieonderdeel verantwoordelijk voor de herplaatsingskandidaat. Daarnaast heeft de BBO een belangrijke rol in de tweede en derde fase van het herplaatsingstraject. Wij ontvangen regelmatig meldingen over procedurele fouten. BBO moet dan erkennen dat de herplaatsingskandidaat te laat of helemaal niet wordt aangemeld. Of dat er geen gesprekken zijn gevoerd tussen het defensieonderdeel en de herplaatsingskandidaat. Kostbare tijd gaat hierdoor verloren. Dit nadeel voor de herplaatsingskandidaat wordt vaak niet volledig gecompenseerd en dat moet wel gebeuren, vind ik. Als het PUP al is opgemaakt, ontstaat in het vervolgtraject wel eens discussie over de afspraken en de rol van USG hierin. Volgens Defensie krijgt de herplaatsingskandidaat voldoende steun als deze wordt gewezen op zijn rechten, op de vacaturebank en op de ondersteuning door personeelszaken (P&O). De herplaatsingskandidaat heeft een haalplicht. Dat leidt er toe dat voor de burgermedewerker in de eerste twee herplaatsingstrajecten eigenlijk niets is geregeld. De militair kan nog terugvallen op zijn loopbaanbegeleider, de burgermedewerker niet. Defensie laat de burgerherplaatsingskandidaat aan zijn lot over. Nog een punt: herplaatsingskandidaten melden dat de externe bemiddelingspartner niet of onvoldoende op de hoogte is van de specifieke opgedane kennis en ervaring van de defensiemedewerker. Ten slotte klagen medewerkers over het vaak wisselen van de toegewezen externe begeleiders. Daardoor laat de overdracht van afspraken vaak te wensen over. Ik roep u op om uw ervaringen, zowel positief als negatief met ons te delen. De ontvangen signalen bespreken wij met Defensie. Zodat de herplaatsers een betere begeleiding krijgen. Daar hebben ze recht op.

Debie ‘Waarschuw voor de gevaren van de missie’ De missie in Mali (Minusma) is politiek riskant en voor de deelnemende militairen risicovol. Die waarschuwing laat VBMvoorzitter Jean Debie op 12 december via ‘Nieuwsuur’ horen. Debie roept de bewindslieden, zoals minister Hennis van Defensie en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken op om de Nederlandse bevolking duidelijk te maken dat onze militairen op een gevaarlijke missie gaan. “Die boodschap moet goed aankomen bij Jan en Truus op de bank. Dat is belangrijk voor het draagvlak van de missie.” Debie denkt met name aan risico’s als gijzelneming en hinderlagen door de strijdende partijen. 

j.d e b i e @ m i j n v b m . n l


R E SERV I S T EN

Reservist en sociale zekerheid, ziekte en pensioen Na drie jaar in de kast te hebben gelegen staat op  november  het rapport Pols op de agenda van het overleg tussen bonden en Defensie. Het zal helaas nog wel duren tot de problematiek is opgelost die Pols heeft beschreven in zijn rapport uit . Korporaal e klas (Reserve) Pols behandelt maar liefst  ‘knelpunten’. En vindt daarnaast nog eens  ‘zorgpunten’. De opschorting van de opkomstplicht voor dienstplichtigen heeft Defensie nog niet vertaald in allerlei regelingen. Er bestaat alleen nog maar vrijwillig reservepersoneel en dat valt onder de Algemene Militaire Ambtenarenwet. “Aan deze … wijziging zijn de militaire aspecten van de sociale zekerheid en een deel van de militaire wet- en regelgeving nog niet aangepast. Dit mede door onbekendheid met de materie”, schrijft Pols in . Pols wijst er ook op dat de invoering van Peoplesoft reservemilitairen op een achterstand zet bij het halen van de nodige informatie over hun sociale zekerheid. Bovendien is het niet eens mogelijk voor een reservist om zich via dat systeem ziek te melden.

6 | Trivizier | 1/2 - 2014

Het rapport besteedt veel aandacht aan de situatie van reservisten bij ziekte. Ook de verzekeringen bij ongevallen tijdens de opkomsturen zijn problematisch. Een term die vaak valt is ‘maatwerk’. Dat is mooi, maar in de praktijk moet maar blijken waaruit dat dan gaat bestaan, aldus Pols. Welke regels gelden er voor de reservisten? Wat is hun ‘inkomen’ dat kan dienen als basis voor de berekening van de compensatie? Defensie zou volgens Pols in ieder geval een case-coördinator moeten benoemen die de reservisten kan begeleiden bij reintegratie na ziekte die het gevolg is van de dienst. Pols beschrijft dus een behoorlijk aantal problemen in de sfeer van inkomen, sociale zekerheid en pensioen waar reservisten tegenaan lopen. Eind november  heeft Defensie een eerste reactie geschreven. Maar er komt nu een nieuwe. Defensie zal die nieuwe reactie afstemmen met de opsteller van het rapport. Daarna komt het onderwerp weer op de overlegagenda. 


CL A S

Gaat het wel goed met de landmacht? De landmacht bestaat dit jaar  jaar. En gaat flink op de schop. Terwijl het belangrijkste wapensysteem van de pantserinfanterie – de CV- - nog nauwelijks functioneert, gaat zeker een kwart ervan alweer over de schutting. De commandant landstrijdkrachten, luitenant-generaal M.C. de Kruif, geeft op  oktober blijk van voortschrijdend inzicht. De Telegraaf van die dag citeert letterlijk: “De ervaring uit Irak en Uruzgan leert dat we het zware materieel amper gebruiken. Als een CV- over een Afrikaanse brug rijdt, stort die in. We kunnen vaak beter uit de voeten met lichtere voertuigen” … Of de generaal hier letterlijk geciteerd wordt, is trouwens de vraag . De krant vervolgt: “… , zo stelt de legertop, die eerder al afscheid nam van alle tanks.” Een en ander roept de vraag op hoe zwaar het afscheid van de Leopard  A voor de legertop was. Als je toch van je zware materieel af wil, hoef je toch ook niet verdrietig te zijn over het verdwijnen van de tanks? In ieder geval gaat van een nauwelijks lonende investering van meer dan een miljard euro in een soort vervangend systeem dat bij nader inzien vlees noch vis blijkt te zijn (het geeft immers niet de slagkracht van een tank en is wel ‘te zwaar’ voor operaties als in Mali), nu dus moeiteloos een kwart over de balk. En de rest is slecht inzetbaar omdat, zo vertelt de C-LAS volgens het blad ‘De Onderofficier’ eind september aan een zaal met opleidingsonderofficieren, de Zweedse producent ‘problemen heeft met het leveren van reservedelen’. Verder is het volgens de generaal ook goed mis met de ‘inzetbaarheid van verbindings- en communicatiemiddelen’. Het is zelfs al zo erg dat het in  niet mogelijk is om oefeningen te houden met deze middelen, ‘simpelweg omdat ze niet beschikbaar zijn. Van de negen pelotons is er slechts een inzetbaar’, zo is letterlijk te lezen in het blad De Onderofficier, jaargang ,november , pagina  en verder. Generaal De Kruif voegt daar nog aan toe dat hij graag materieel van de Command & Information Systems wil vervangen, maar dat het vervangingsbudget gehalveerd is. Dat zorgt voor ‘nieuwe dilemma’s’. En dat is niet het enige. Eind september  weet de C-LAS volgens ‘De Onderofficier’ ook te vertellen dat ‘de inzetbaarheid van diverse eenheden laag is’. Door de onophoudelijke stroom aan reducties de laatste jaren staat ‘de bedrijfsvoering onder druk’.

Kortom: het gaat niet goed met de landmacht. Overigens doen daar de lovende woorden van de luitenant-generaal in de Telegraaf van  januari jl. niets af. Je mag je er inderdaad over verbazen dat het personeel er nog altijd  voor gaat. Zoals De Kruif zelf zegt: „We zijn niet alleen het vet kwijtgeraakt, maar ook een aantal botten. Ik hoor op mijn werkbezoeken aan eenheden de trieste resultaten van jarenlang reorganiseren. Maar ik zie ook nog steeds de trots. Het vuur in die ogen, om er te staan als het moet.” Die loyaliteit gebruiken – beter gezegd: misbruiken – politici maar al te graag om Nederland internationaal op de kaart te zetten. Terwijl ze al jaren schaamteloos niet alleen de kwaliteit van de landmacht, maar die van gehele krijgsmacht, uithollen. 

1/2 - 2014 | Trivizier | 7


G E ACH T E R ED

CTIE

Postbus 93037 2509 AA Den Haag, email: redactie@mijnvbm.nl

WAARDERING EN EEN AOW-GAT Vandaag heb ik een brief ontvangen van, of moet ik zeggen namens, het veteraneninstituut waarin onze minister mij en alle veteranen een goed  wenst. Tevens zegt zij hierin een grote waardering te hebben voor deze veteranen. Eigenlijk vind ik dit vrij grof met het vooruitzicht wat ik heb na mijn verplichte (ik wilde best nog wel wat langer blijven werken) afscheid van Defensie en daar nu aan gekoppeld ons AOW-gat. Voor mij zal dat ongeveer  jaar en  maanden zijn, die voor zover ik nu weet (nog) niet overbrugd worden, en met een uitkering van een sgt b.d. ( nog niet te spreken over bijvoorbeeld een kpl b.d., ja die zijn er ook nog) zal dat zeker een uitdaging worden. Misschien moet ik tegen die tijd wel een beroep doen op de bijstand (wat hebben we een waardering voor de veteranen!). Geld uitgeven aan een mooie kerstkaart vind ik dan ook een brug te ver. Afsluitend zou ik dan ook willen zeggen: werken bij Defensie, je zult het maar mogen. John Blitz

MALI Militairen naar Mali sturen om ene Koenders aan een baan te helpen deugt al niet. Deze militairen wegsturen met (en gekleed in) inferieure zooi is een regelrechte misdaad! Onze militairen wegsturen zonder transportheli's, zodat ze totaal afhankelijk zijn van Franse luimen is crimineel! (zie Srebrenica}. Waar blijven de militaire vakbonden? Hendrik Morren Reactie redactie: De bonden blijven in Nederland. Om druk uit te oefenen op de politiek. Zie voor meer info www.vbm.info.

8 | Trivizier | 1/2 - 2014

SUCCESVOL EN BEHEERST? Op de achterkant van het boekje ‘Succesvol en beheerst’ over de geschiedenis van de militaire beveiliging - lees ik: “klaarblijkelijk schoot Defensie in het verleden tekort waar het ging om beveiliging van haar eigen terreinen. Voor een deel kwam dat omdat dit werk niet in hoog aanzien stond en werd toevertrouwd aan onvoldoende gemotiveerd en capabel personeel. Mede daarom werden de beveiligingsorganisaties van de verschillende k rijgsmachtdelen voortdurend gereorganiseerd, met als voorlopig eindpunt de kickoff van de Defensie Bewakings-en Beveilingsorganisatie (DBBO) op  oktober . De DBBO geeft onder het motto‘ Succesvol en beheerst’ Defensiebreed invulling aan de bewakings- en beveiligingstaak.” Hierop wil ik toch wel reageren. Ik heb  dienstjaren waarvan  jaar bij de beveiliging, vele cursussen gevolgd en met volle inzet mijn werk als beveiligingsbeambte en

beveiligingsbeambte e klas uitgevoerd, en zo zijn er meer. Ik heb nu het geluk dat ik gebruik kan maken van het SBK , voor mijn gevoel en voor veel van mijn collega's krijgen wij nu een flinke trap na. Voor veel van mijn collega's die nu nog in dienst zijn, is dit ook een klap in het gezicht; dit verhaal zal de motivatie zeker niet ter goede komen. DBBO doet net of het nu allemaal beter geregeld is, ik zou zeggen: doe eens een rondje langs de kazernes. Korporaals van de luchtmacht worden aangewezen als beveiligingsbeambte e klas, ook worden beveiligingsbeambten gewoon beveiligingsbeambte e klas, terwijl voor DBBO een beveiligingsbeambte e klas daar een diploma voor moest halen. Martien Kapteijns


KORTING SCHADEVERZEKERINGEN DOOR DEELNAME AAN ZORGZAAM

AFLEVERKOSTEN MEDICIJNEN Er is een nieuwe truc bedacht door verzekeraars, onder andere Univé/ Zorgzaam, voor wat betreft het eigen risico. In  zijn de afleverkosten geschrapt uit de vergoeding. Van een recept met  generieke medicijnen van bijv.  , en  , inclusief afleverkosten worden alleen de medicijnkosten vergoed, in dit geval  ,. De   (x  ) afleverkosten zijn voor rekening klant (eigen risico). En dit is iedere keer per medicijn dat er een recept wordt gehaald bij de apotheek. De verlaging van de premie wordt eigenlijk een behoorlijke verhoging op deze wijze. Heel slim en ook nog reclame maken met premieverlaging! Lol ... O ja, verstrekking van jaarrecepten bestaat al lang niet meer. Er wordt alleen nog per kwartaal verstrekt, dus vier keer afleverkosten apotheek per medicijn voor een jaar. Een verlaging van de premie is dan ook afhankelijk van de persoonlijke situatie. Als er veel kosten zijn door bijvoorbeeld ziekenhuisopname is dit leuk meegenomen, maar als er weinig kosten zijn en alleen een paar medicijnen is dit zeer nadelig. Tevens wordt door de premieverlaging

"op de websites van verzekeraars zijn lijsten in te zien van welke medicijnen door hun worden betaald"

Misschien ben ik altijd aan het snurken geweest, maar toen ik vorige week op het Univé Regio kantoor mijn autoverzekering omzette naar een andere auto, bleek dat je, indien verzekerd bij Zorgzaam, recht hebt op een korting van enkele procenten op de premie van de overige Univé schadeverzekeringen. Het vreemde is dat deze korting niet automatisch wordt toegepast, dus is het voor een ieder, die nog geen korting geniet op de Univé schadeverzekeringen, maar wel gebruik maakt van Zorgzaam aan te raden om dit bekend te stellen bij een Univé regio kantoor of Univé en alsnog die korting te regelen. Hans Melkert

het jaartotaal verlaagd waardoor voor de berekening de eventuele zorgtoeslag mee naar beneden gaat. Afgezien van de algemene verlaging die al plaatsvindt per . Een tip: op de websites van verzekeraars zijn lijsten in te zien van welke medicijnen door hun worden betaald. De prijzen van geneesmiddelen staan op www. medicijnkosten.nl. J. Verhoeven

1/2 - 2014 | Trivizier | 9


V R A AG EN A A N B O D Postbus 93037 2509 AA Den Haag, e-mail: redactie@mijnvbm.nl

TE HUUR

TE KOOP

In Den Helder te huur in het Marinapark, een volledig gestoffeerd/gemeubileerd, gezellig -kamer appartement op de e etage. Verhuur voor vakantie per week   en een weekend of midweek  . Niet geschikt voor gezinnen met kinderen. In de zomermaanden uitsluitend weekverhuur. Bel voor inlichtingen tel.  .

Net over de Duits/ Nederlandse grens (ter hoogte van Ter Apel) in het dorp Lathen (Emsland) een vrijstaand woonhuis met aantoonbaar goed lopende vakantiewoning en ‘bed and

Wij verhuren ons mooie huis, le Moulin de Fulvy. Het is een groot vrijstaand huis gelegen in de Bourgogne aan de D tussen Tonnerre en Montbard. Geschikt voor kleine en grote gezelschappen (tot  personen). Deze voormalige graanmolen uit  is door ons gerenoveerd en van alle moderne gemakken voorzien. Een gezellig huis met een grote tuin en veel recreatieve mogelijkheden. Er is een binnenbar, een heerlijke loungehoek buiten op het terras en in het hoogseizoen een opzet zwembad van , mtr Ø. Uw hond is ook welkom. Trefwoorden omgeving: fietsen, vissen, kastelen, wijngaarden, rust, maar ook vlakbij Auxerre, Dijon en Troyes en  ½ uur rijden van Parijs en EuroDisney. Voor info, prijzen en foto’s: J. de Graaf , j.graaf@ chello.nl of kijk op www.lemoulindefulvy.nl

10 | Trivizier | 1/2 - 2014

breakfast’, voor een investering Dit is absoluut een serieus en van  .,- k.k., inclusief betrouwbaar aanbod en ideaal website en adressenbestand voor bijvoorbeeld mensen met van de vaste gasten, de volle- een wens tot extra inkomen of dige inventaris en comforta- anderszins. Inlichtingen: tel. bel woongenot met alle voor- . zieningen. -advertentie-


M ED E Z EG G EN S CH A P Door de nieuwste golf aan reorganisaties kan de medezeggenschap voor de zoveelste keer aan de bak.

Het is aan de MC om een keuze te maken …

Opnieuw krijgen de MC’s met veel uiteenlopende onderwerpen te maken. Denk alleen al aan de taak-middelen-

Tekst: Louis Schipper

discussie versus de opgelegde Numerus Fixus (die geen rol mag spelen bij reorganisaties).

Investeer in een gezamenlijke visie! Nu het steeds moeilijker wordt om op de juiste wijze inhoud te geven aan medezeggenschap, is het belangrijk dat een MC zo veel mogelijk een gezamenlijk standpunt inneemt! Het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) geeft de MC alle ruimte te gaan voor een eigen plaatsbepaling. Natuurlijk heeft elk MC-lid zijn of haar eigen opvattingen over belangenbehartiging, contact met de achterban, enzovoorts. Maar het is belangrijk voor de werkwijze van de MC en de presentatie naar buiten, dat de commissie een gezamenlijke visie heeft. Hoe beter de MC-leden erin slagen een gezamenlijke visie te ontwikkelen, des te meer krijgt de commissie een eigen en herkenbaar gezicht. Als een gemeenschappelijke visie ontbreekt, kan elk gesprek tussen MC-leden worden beïnvloed door verschil van inzicht over wat de MC behoort te zijn en hoe de MC moet werken. Er zijn bijvoorbeeld medezeggenschappers die heel sterk inzetten op belangenbehar tiging voor het personeel. Zo’n MC-lid zal, als er sprake is van een reorganisatie, vooral kijken naar de gevolgen voor het personeel op korte termijn Maar

er zijn ook medezeggenschappers die vinden dat zij de personeelsbelangen ook moeten afwegen tegen de overige organisatiebelangen, zoals continuïteit van de diensteenheid of de kwaliteit van de dienstverlening. Deze medezeggenschappers zullen wellicht, naast de gevolgen voor het personeel, ook naar andere gevolgen voor de organisatie kijken. Wat heeft de voorkeur van de VBM? Voor beide opstellingen valt wat te zeggen. Bedenk wel dat bij Defensie het personeel steevast de ‘sluitpost van het beleid’ is. Het is dus verdedigbaar om extra zwaar in te zetten op de belangenbehartiging voor het betrokken personeel. Maar het is aan de MC om hierin een keuze te maken. Zolang het maar een bewuste en vooral een gezamenlijke keuze is! Wat als de gezamenlijke visie op dit punt ontbreekt? Dan worden veel discussies in de commissie door dit verschil in visie beïnvloed, waarbij verdeeldheid dreigt. De commissie wordt hierdoor veel minder besluitvaardig. De conclusie is dus: een visie op de eigen plaats, taak en functie van de MC is bepalend voor de werkwijze van diezelfde commissie. Investeer hier dus in!

Als de MC zichzelf ziet als belangenbehartiger van het personeel, zal de commissie alles proberen om de belangen van het personeel veilig te stellen. Het hoofd van de diensteenheid zal deze MC vaker tegenover dan naast zich voelen staan. Het overleg gaat dan vaak op ‘onderhandelen’ lijken. De medezeggenschap kan zich dan duidelijk profileren naar de achterban (‘hier staan wij voor!’). Bereikte resultaten zijn makkelijker aan te tonen. Als de MC ook zelf de verschillende organisatiebelangen wil gaan afwegen, dan krijgt die commissie het in eerste instantie wat moeilijker richting de achterban. Voor de achterban zijn de rol en het resultaat van de medezeggenschap minder herkenbaar, zelfs al heeft de MC een sterke invloed. Er zal dus meer moeten worden geïnvesteerd in de communicatie naar de achterban. Zodat iedereen weet waar de MC (en dus ook de GMC, DMC, CMC of TRMC) mee bezig is. Naarmate het hoofd van de diensteenheid deze rol van de MC meer accepteert, zal hij de commissie meer ruimte bieden om mee te denken. In de relatie MC – hoofd van de diensteenheid is dan veel meer sprake van naast elkaar aan hetzelfde probleem werken (al zullen er altijd accentverschillen blijven bestaan). 

1/2 - 2014 | Trivizier | 11


J U R I D I S CH

Ook Defensie ziet dus in dat er geen feitelijke grondslag voor is" Tekst: mr. Marjorie van Breet

Burgermedewerker Jos* voelt zich benadeeld. De manier waarop Defensie hem behandelt, stelt hem teleur. In een telefoongesprek hierover met zijn afdelingshoofd vallen harde woorden. Een week later komt er een reactie …

Dan maar geen berisping … Die reactie verergert in eerste instantie Jos’ teleurstelling. En bezorgt hem de schrik van zijn leven. Hij krijgt een disciplinaire maatregel, bestaande uit een schriftelijke berisping. Hij zou tijdens het telefoongesprek met het afdelingshoofd dreigende en intimiderende uitspraken hebben gedaan. Daarom besluit het bevoegd gezag om hem disciplinair te straffen, op grond van artikel  en  van het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie, vanwege plichtsverzuim. Jos is zich van geen kwaad bewust. Hij heeft tijdens het telefoongesprek met het afdelingshoofd gezegd dat hij teleurgesteld is in de wijze waarop de organisatie hem behandelt. Maar dreigen en intimideren, daar is geen sprake van! Hij is het dan ook absoluut niet eens met het besluit om hem een schriftelijke berisping op te leggen. Op verzoek van Jos maakt de VBM bezwaar tegen de schriftelijke berisping. Volgens de VBM mag je pas een disciplinaire maatregel nemen wanneer, zoals uit vaste jurisprudentie volgt, op basis van vastgestelde gegevens de overtuiging is verkregen dat de betrokken ambtenaar zich schuldig heeft gemaakt

12 | Trivizier | 1/2 - 2014

aan de hem verweten gedragingen. Maar dat is in dit geval niet mogelijk, omdat het ten eerste al een week heeft geduurd voordat men met Jos over deze kwestie contact opneemt. En – dit op de tweede plaats – er zijn geen getuigen die de lezing van het afdelingshoofd over het verloop van het gevoerde telefoongesprek kunnen bevestigen. Dus kun je, aldus de VBM, op basis van vastgestelde gegevens niet de overtuiging verkrijgen dat Jos zich schuldig had gemaakt aan de hem verweten gedragingen. In het verweer zegt Defensie dat het afdelingshoofd bekend staat als een

zeer integere medewerker. Deze heeft geen voordeel en ook geen nadeel bij de opgelegde disciplinaire maatregel. Er is dus geen enkele reden om de bevindingen van het afdelingshoofd ten aanzien van het verloop van het gevoerde telefoongesprek in twijfel te trekken. Het is aannemelijk dat Jos de dreigende en intimiderende uitspraken heeft gedaan. En daarmee wijst Defensie het bezwaar als ongegrond af. De VBM gaat vervolgens bij de rechtbank in beroep. De melding van deze vervolgstap is voor Defensie genoeg om het bestreden besluit in te trekken en een nieuw besluit te nemen. Defensie verklaart het bezwaar alsnog gegrond en trekt de opgelegde berisping in. Ook Defensie ziet dus in dat er geen feitelijke grondslag voor is. Voor Jos een hele opluchting. Hij hoeft zich niet langer zorgen te maken over opname van de schriftelijke berisping in zijn persoonsdossier. En de VBM kan het bij de rechtbank ingestelde beroep intrekken.

* Jos is een gefingeerde naam


CO LU M N ,

VA N H E M E R T

Driehonderd jaar Koninklijke Landmacht Helaas kon ik er op  januari niet bij zijn. Ik zat voor de televisie en was in gedachten op Plein  bij de vaandelgroet die me kippenvel bezorgde. Prachtige uniformen, mooi uitgevoerd ceremonieel, een van oor tot oor stralende Majesteit en heel veel jarige collega’s.

dit jaar: hun vaandels en standaarden worden in front van de Koning als hologram gevisualiseerd op een megascherm. Naar gewijzigd protocol kunnen de vaandelstokken probleemloos met de rechterhand genegen worden. In  speelt de sterke Noordzeewind geen enkele rol.

De huidige KL is in weinig meer hetzelfde als, bijvoorbeeld, aan het einde van de Koude Oorlog. Laat staan als aan het begin van de Staande Armée – en dat is maar goed ook.

Het daaropvolgende defilé vindt voor een deel plaats op de hover battle cars van de Near Space Defence en Outer Space Reconnaissance Squadrons. De hagelnieuwe tanks en

Misschien waren er in  collega’s die zich waagden aan een utopische voorspelling van de landstrijdkrachten zoals wij die vandaag kennen. Ik neem u mee op een futuristische vooruitblik naar de festiviteiten rond  jaar Royal Netherlands Army in het jaar . In  heeft Koningin Amalia Plein  omgedoopt in Plein , als eerbetoon aan haar vader. Op dit plein wordt, honderd jaar vanaf nu, de regen luxe gestopt door een behaaglijke virtuele paraplu. Op de Sophialaan, een van de zijwegen van het plein, staan eenendertig detachementen van de Royal Netherlands Army gereed voor hun vaandelgroet aan Koning Willem V. De landmacht is groter geworden, ook zonder een echt Europees leger. Alle militairen zijn tijdig ‘upgebeamd’ naar het plein. Deze nieuwerwetse variant van ‘Beam me up, Scotty’ heeft nauwelijks reistijd gekost. De Korps- en Regimentsadjudanten hebben het beduidend minder zwaar dan

In 2059 heeft Koningin Amalia Plein 1813 omgedoopt in Plein 2014

Vaandels en standaarden worden in front van de Koning als hologram gevisualiseerd. (Bewerkt screenshot van video op http://www.defensie.nl/actueel/video/

is. De spreekstalmeester op het plein haalt het unieke van  (BEL/DEU/ NLD) Joint Combined Medical Command aan. De eenheid onder single service management van Nederland is intussen richtinggevend binnen de NAVO. Haar TNO-compagnie heeft vorige week recovery on demand geïntroduceerd: na een mobility kill op het gevechtsveld volgt automatisch lichamelijk herstel. Een unieke Nederlandse vinding. Zou ik kunnen voorspellen hoe onze KL er over een eeuw uitziet? Het antwoord is natuurlijk nee. Ik heb geen koffiedik en ook geen glazen bol. Daarnaast hecht ik weinig geloof aan sciencefiction. De combinatie van wetenschap en fictie is een contradictio in terminis.

gevechtsvoertuigen lijken te zweven; de standaarden wapperen fier op het voordek. Traditiegetrouw sluit de logistiek het defilé. De tv-commentator vertelt over de nieuwste ontwikkelingen, en dat Tracking & Tracing hopeloos ouderwets

Marcel van Hemert Onderofficier van het Regiment Geneeskundige Troepen van het Dienstvak Logistiek  januari 

1/2 - 2014 | Trivizier | 13


M EM O

AGENDA BRONBEEK Themazondag Atjeh (Aceh), 16 februari 2014 Sprekers: Paulus Bijl, John Klein Nagelvoort, Fred de Graaf, Hans van den Akker. Ontvangst vanaf 10.00 uur; zaal open 10.30 uur. Het programma duurt van 11.00 uur tot 15.00 uur. Toegangsprijs: € 26,50 (incl. koffie of thee met spekkoek, Indisch buffet en een consumptie). Voorinschrijving vereist (geen kaartverkoop ter plaatse). Inschrijven is alleen mogelijk via een inschrijfformulier, dat kan worden aangevraagd via Loket.KTOMM.Bronbeek@mindef.nl. Inschrijven kan tot 10 februari 2014. Annuleren leidt niet tot teruggave.

Determinatiemiddag foto’s Nederlands-Indië, 15 maart 2014

‘Misdaad en straf in Nederlands-Indië 1819-1918’- lezing, 23 februari 2014 Historicus Sanne Ravensbergen vertelt over haar onderzoek (Universiteit van Leiden) naar koloniale strafzaken in NederlandsIndië. Zij belicht hun impact op het dagelijks leven van de Javaanse bevolking. De toegangsprijs (incl. museumentree) bedraagt € 14. Inschrijving is noodzakelijk via tel. 026 4422363 of www. volksuniversiteit.nl/arnhem o.v.v. cursusnummer CUL625

BETAALDATA FEBRUARI 2014 Defensie maakt de salarissen over op maandag 24 februari 2014. Het ABP betaalt de (pensioen)uitkeringen eveneens op maandag 24 februari. Uiterlijk de volgende werkdag staat het geld op uw rekening.

Iedereen kan van 12.00 tot 17.00 uur bij een team van experts terecht met vragen over (familie)foto’s, die men zelf meebrengt en die betrekking hebben op het voormalige Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).Experts analyseren foto’s aan de hand van kleding, uniformen, wapens, voer- en vaartuigen en gebouwen. Ook documenten, onderscheidingen en (delen van) uniformen zijn welkom om te laten bekijken. Indien gewenst kan men advies en informatie krijgen over nader (genealogisch) onderzoek in het Nationaal Archief. Voor deelname geldt het toegangstarief van het museum. Reserveren is noodzakelijk: nb.ravensbergen@mindef.nl of tel. 026 3763555.

REÜNIE SFIR-3 Voor iedereen die heeft deelgenomen aan SFIR-3 is op vrijdag 11 april 2014 een reünie te Oirschot. Actief dienende militairen krijgen een uitnodiging via mulan. Voor vragen kunt u mailen naar: reuniesfir3@gmail.com. Er is ook een Facebook-groep ‘Reünie SFIR-3’. Eigen bijdrage € 10 p.p., over te maken op bankrekeningnummer 148870031 t.n.v. VVRLJ, ovv “Reünie SFIR-3“ vóór 1 maart 2014. Graag duidelijk uw voorletters, achternaam en toenmalige eenheid vermelden. Programma: 13.00 - 13.30 ontvangst in KEK gebouw n 13.45 appèl n 13.45 - 14.15 n officiële deel reünie n 14.15 - 16.30 gezellig samenzijn n 16.30 aanvang rijstmaaltijd n 19.00 einde reünie SFIR-3.

14 | Trivizier | 1/2 - 2014


INTERNATIONALE MILITAIRE BEDEVAART Onder het motto ‘Dienaar van god, dienaar van vrede’ ontmoeten van 15 t/m 19 mei 2014 militairen uit tientallen landen elkaar tijdens de internationale militaire bedevaart naar Lourdes.

Internationale vieringen worden afgewisseld met intiemere bijeenkomsten op nationaal niveau. Verder is er ruimte voor onderling contact, onder meer tijdens een gezamenlijke receptie met lunch. Ook kan men deelnemen aan een excursie naar de Pyreneeën. Alle (post)actieve militairen en burgerambtenaren van Defensie tot en met 75 jaar zijn welkom om deel te nemen. In principe dient iedere deelnemer in staat te zijn om met een bus te reizen. Zo niet, dan kan de organisatie andere mogelijkheden bezien. Voor 2014 willen de organiserende RoomsKatholieke Geestelijke Verzorging en Stichting Militaire Lourdes Bedevaart zich speciaal

inzetten voor collega’s die tijdens (recente) missies gewond zijn geraakt. Het programma voorziet in een aantal mogelijkheden tot lotgenotencontact met collega’s uit andere landen. Voor actief dienende militairen / veteranen in dienst die fysiek letsel hebben opgelopen tijdens een missie of die als gevolg van een missie psychisch letsel hebben opgelopen, is er een speciale regeling. Zij kunnen samen met een begeleider op kosten van Defensie mee met de Militaire Bedevaart, indien ze als gevolg van het letsel ongeschikt zijn geworden voor de functie van actief dienend militair én gekeurd zijn door de afdeling Bijzondere Medische Beoordelingen (BMB) in Utrecht én de uitslag van de keuring hebben ontvangen. De reis kan ook per motor gemaakt worden, met een speciaal aan- en terugreisprogramma, waaronder een Battlefield tour. Dit programma begint op 13 mei en eindigt op 22 mei. Meer informatie: www.militairebedevaart.nl. Op de site vindt u ook een digitaal inschrijfformulier (of scan QR-code). Inschrijvingen moeten vóór 1 maart 2014 binnen zijn. Aanmelden kan ook bij het Secretariaat SMLB, telefoon 06 1549 2778 of per email: secr.smlb@ziggo.nl.

Herdenking Slag in de Javazee De Vereniging van Overlevenden en Nabestaanden van de ‘Slag in de Javazee 1942’ organiseert voor de derde keer een herdenkingsceremonie. Deze zal plaatsvinden op 27 februari 2014 op de zeelocatie. Meer informatie: Joop Nahuysen, tel. +62 (0) 22 253 60 60 of +31 (0) 618 47 47 97. E-mail: joopnahuysen@ing-rail.com Postadres: Daliënwaerd 105, 5221 KG ’s-Hertogenbosch.

Bronzen buste Ted Meines Op vrijdag 13 december is in Doorn een bronzen buste onthuld van luitenantgeneraal b.d. Ted Meines, als eerbetoon aan de grondlegger van de na-oorlogse veteranenbeweging. Chef Militaire Huis generaal-majoor Henk Morsink las bij die gelegenheid een brief voor van koning Willem-Alexander. De koning noemde Meines de nestor van onze veteranen en roemde hem als onvermoeibaar pleitbezorger en behartiger van de belangen van onze veteranen. De buste krijgt een plaats in de nieuwbouw van stichting de Basis in Doorn.

1/2 - 2014 | Trivizier | 15


M AT ER I EEL

Nederland stuurt zijn militairen niet met het beste materieel en de beste uitrusting op pad. Tussen de regels door kun je lezen dat er pakken zijn van een betere kwaliteit, bijvoorbeeld die van de stof Defender M.

Project gevechtstenue bewust vertraagd Nederland stuurt zijn militairen niet met het beste materieel en de beste uitrusting op pad. Ook niet als er Nederlandse bedrijven zijn die zo’n uitrusting kunnen leveren. Volgens Defensie is het genoeg om militairen uit te zenden met spullen die ‘ruimschoots voldoen aan de eisen’. De grote vraag blijft dus: aan welke eisen moet de uitrusting voldoen? In ieder geval voldoet de uitrusting niet aan de eisen van de uitgezonden militairen, zoals VBM-voorzitter Jean Debie in de Telegraaf van 4 januari 2014 constateert. Volgens de Telegraaf gaan Nederlandse militairen naar Mali in een ‘matig pak’. Minister Hennis schrijft op 10 januari aan de Tweede Kamer dat de gevechtspakken niet van een ‘inferieure kwaliteit’ zijn (alsof iemand dat ooit beweerd zou hebben) en dat ze voldoen aan de eisen. Tussen de regels door kun je lezen dat er pakken zijn van een betere kwaliteit, bijvoorbeeld die van de stof Defender M. Dat heeft ‘verhoogde brandwerende eigenschappen’. Naar verluidt hebben de VS en Australië al pakken van die stof aangeschaft. Defensie is bezig met de ‘vervanging van de gevechtskleding’. Naar verwachting staat in de loop van dit jaar de ‘behoeftestelling’

vast. Citaat: “Wanneer de behoeftestelling is vastgesteld, worden, binnen de kaders van de Europese regelgeving, de marktmogelijkheden verkend en zal uiteindelijk een leverancier worden gekozen. In het kader van de behoeftestelling wordt vanzelfsprekend gekeken naar nieuwe technologische mogelijkheden en internationale ontwikkelingen.” Overigens is het Programma van Eisen (PVE) voor het nieuwe gevechtstenue al opgesteld door Afdeling Ketenmanagement/ Sectie Techniek van het KPU-bedrijf (Kleding en Persoonlijke Uitrusting). In het PVE (nummer 104995/00) staat onder meer dat de jas en de broek geschikt moeten zijn om te dragen in alle klimaatzones bij temperaturen van – 20°C tot + 60°C. Het tenue moet niet alleen representatief zijn (ook na 2 jaar dragen en wassen) maar ook insecten- en brandwerend. De stof moet 180 gram per m2 wegen. Het PVE is anderhalf jaar geleden, in juli 2012 vastgesteld. Uit betrouwbare bron weet de VBM dat het project is vertraagd ‘om budgettaire redenen’. Anders gezegd: er is geen geld.

Dyneema: ook te duur? Het probleem beperkt zich overigens niet alleen tot de stof (Defender M) van de gevechtspakken die geproduceerd wordt door Ten Cate. Zo is het al jaren bekend dat de kunststof Dyneema van DSM veel beter voldoet als ballistisch beschermingsmateriaal dan Kevlar. Dyneema is bijvoorbeeld veel lichter. Maar ook een stuk duurder. Medio december 2013 bericht Defensie juichend dat een Nederlands bedrijf een nieuwe helm heeft ontwikkeld met Dyneema als basismateriaal. Gaat die helm er ook komen?

16 | Trivizier | 1/2 - 2014

Dat is nog de vraag. Defensie … “bekijkt welke stappen kunnen worden genomen voor een vervolg” op de ontwikkeling van de nieuwe helm. Tja, er zal wel weer te weinig geld zijn om u als militair echt te voorzien van de beste spullen. Ook niet als dat zou leiden tot een stimulans voor de Nederlandse industrie.

"Tja, er zal wel weer te weinig geld zijn"


AO W - G AT

 januari  biedt de rechtbank in Den Haag de Staat der Nederlanden en een groep vakbonden, zoals de VBM, en andere belanghebbenden de kans om hun conflict nader toe te lichten over het recht op AOW vanaf je e.

AOW-gat: uitspraak op 26 februari Vanwege de verwachte grote opkomst had de rechtbank de grootste zaal gereserveerd. Maar die bleek bij lánge na niet groot genoeg: vele tientallen belangstellenden konden er niet meer bij en waren dus tevergeefs naar Den Haag gekomen. Onder hen is postactief burgermedewerker van DCC (nu Ivent) Anthoni Buitelaar (). Hij is vanuit Maassluis naar Den Haag gekomen. “Jammer dat er geen plek meer is”, vindt hij. “Ik had het graag willen meemaken. Ik ben in  gestopt met werken en ontvang 

arbeidsongeschiktheidsuitkering en een deel wachtgeld. Nou is de vraag: wat gebeurt er met mijn wachtgeld als ik  word? Ik hoop dat alle mensen zoals ik, die nergens van wisten op het moment dat ze stopten met werken, schadeloos gesteld worden. Ik heb echt geen mogelijkheid het AOW-gat zelf te repareren.” LTZ b.d. Marius Smits () is ook tevergeefs naar de rechtbank gekomen. Hij ziet op tegen een AOW-gat van een jaar. Vindt hij het jammer dat er geen plek meer is in de rechtszaal? “Ja, maar ik ben

eigenlijk wel blij met deze grote opkomst.” Heeft hij al een idee hoe hij zijn AOW-gat gaat dichten? “Mijn spaargeld is al opgesoupeerd door de lastenverzwaringen van de laatste jaren. Ik heb zelfs geen geld meer om mezelf in de grond te stoppen. Dat is ook al op. Ik hoop voor alle gedupeerden dat het AOW-gat, linksom of rechtsom,  gedicht wordt.” Buitelaar en Smits zijn niet de enigen. Namens meer dan . Nederlanders voeren de bonden een civiele rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden. Onder die . Nederlanders zijn er zeker . die als militair of burger bij Defensie hebben gewerkt. Op het moment dat onze fijne regering de AOW-leeftijd verhoogde, waren zij al met leeftijdsontslag gestuurd. En daardoor kijken zij nu in het ergste geval tegen een AOW-gat aan van anderhalf jaar. Dat betekent dat je . euro zelf moet ophoesten om het gat te overbruggen. Volgens onze regering is dat ‘geen probleem’. “Je hebt toch tijd genoeg om je voor te bereiden”, zo stelt de landsadvocaat, “wie weet krijg je in de tussentijd wel een erfenis.” Het is helaas nog de vraag of de rechter uitspraak gaat doen over de inhoudelijke kant van de zaak. De discussie tijdens de zitting op  januari gaat vooral over de vraag of de rechter wel een oordeel mag geven over het conflict. Anders gezegd: over de vraag of de rechter ontvankelijk is. Volgens de Staat der Nederlanden niet. Alle gedupeerden kunnen naar de bestuursrechter. Dat je dat pas kunt op het moment dat je van de SVB te horen krijgt hoeveel en per wanneer je AOW krijgt, ach, daar moet je maar mee leven. De rechtbank gaat vrijwel zeker op  februari a.s. vonnis wijzen. 

1/2 - 2014 | Trivizier | 17


De Dienst der Hydrografie moet opnieuw met de medezeggenschap praten over de meerbemanningsregeling (MBR). De per  januari  ingevoerde MBR is ongeldig. Het overleg over de MBR moet gebeuren met een overkoepelende medezeggenschapscommissie van alle drie de bemanningen. Tekst: Jef Stassen

Bemanningsregeling kan in de prullenbak Dat is in het kort het advies het College voor geschillen medezeggenschap Defensie (geschillencommissie) in een geschil tussen het Hoofd van Diensteenheid (HDE) van de hydro grafische opnemingsvaartuigen (HOV) en één van de medezeggenschapscommissies bij die dienst. Die commissie (de MC HOV-B) is het niet eens met een wijziging – per  januari  – in de bemanningsregeling van de twee hydrografische opnemingsvaartuigen. Dit betekent

18 | trivizier | 1/2 - 2014

bijvoorbeeld minder compensatie voor werken in het weekend. Het HDE weigert om met de MC HOV-B te praten over de nieuwe regeling. Wel blijkt de regeling voorgelegd te zijn aan de gemeenschappelijke medezeggenschapscommissie voor de kleine bovenwaterschepen (GMC KBW). Die commissie gaat wel akkoord met de nieuwe regeling. De MC HOV-B gaat met behulp van de VBM hierover een geschil aan en op  december  doet het College

voor geschillen medezeggenschap Defensie een uitspraak.

Is de geschillencommissie bevoegd om een oordeel te geven? Ja. Volgens de commissie gaat het om een voorgenomen maatregel (artikel , lid  Besluit Medezeggenschap Defensie = BMD). Bovendien gaat het om een geschil, waarover beide partijen na hernieuwd overleg geen overeenstemming kunnen bereiken. Dus kan de commissie de adviesaan-


vraag op grond van artikel  lid  onder b van het BMD in behandeling nemen.

Is een minnelijke schikking mogelijk? De geschillencommissie stelt na onderzoek vast dat partijen een formele uitspraak wensen en dus geen minnelijke schikking.

Daarom adviseert de geschillencommissie om een nieuw medezeggenschapsorgaan op te richten dat de gezamenlijke belangen van de drie eenheden kan bespreken.

En wat adviseert de VBM?

• Hef de drie bestaande medezeg•

Hoe beoordeelt de commissie het geschil? Volgens de geschillencommissie ligt er geen formeel en bekrachtigd besluit ten grondslag aan de per  januari  gewijzigde bemanningsregeling. Verder is er nooit een formeel advies gevraagd aan de medezeggenschap.

genschapscommissies HOV-A, -B en -C op. Richt één MC HOV in, die bestaat uit een lid en een plaatsvervangend lid van elke bemanning (HOV-A, -B en -C).

Dus? De commissie is van oordeel dat de medezeggenschap de kans moet krijgen alsnog advies te geven (artikel , lid , van het BMD). De marine moet de uitvoering van de gewijzigde bemanningsregeling opschorten.

Hef de drie bestaande medezeggenschapscommissies op

Maar welke medezeggenschapscommissie moet dat advies geven? Dat moet een overkoepelende medezeggenschapscommissie doen. Het gaat om drie bemanningen met een gemeenschappelijk belang. De MC HOV-B is dus niet het bevoegde orgaan om zelfstandig, zonder inbreng van de andere twee (HOV-A en -C) over de nieuwe bemanningsregeling advies uit te brengen. Maar ook niet de gemeenschappelijke medezeggenschapscommissie van de Klein Bovenwater Schepen (GMC KBW). Die commissie voldoet niet aan de voorwaarden van artikel , lid  van het BMD. De nieuwe bemanningsregeling bij de Hydrografische Dienst gaat deze commissie niet aan.

• Draag in een instellingsbesluit

• Laat, overeenkomstig artikel 

van het BMD, de MC HOV drie werkgroepen inrichten, te weten werkgroep bemanning HOV-A, -B en -C. Leg dit voornemen schriftelijk voor aan het hoofd van de dienst eenheid met vermelding van de taak, de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de in te stellen werkgroep.

van de werkgroep de rechten en bevoegdheden over, inclusief de bevoegdheid tot het plegen van overleg met het betrokken hoofd van de diensteenheid HOV-A, -B en -C. Behandel in de MC HOV onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn van alle HOV eenheden. Laat in de werkgroepen naast leden van de medezeggenschapscommissie HOV ook andere bij de diensteenheid werkzame werk nemers (HOV-A, -B en -C) zitting hebben. Het voorzitterschap bij de desbetreffende eenheden berust bij een lid van de medezeggenschapscommissie HOV. Evalueer deze constructie na  jaar.

Op die manier kunnen de werkgroepen overleg voeren over en op hun eigen eenheden en kan de MC HOV gemeenschappelijke onderwerpen bespreken. Je hoeft dan geen GMC HOV in te stellen. Jef Stassen, adviseur van de MC HOV-B namens de VBM: “Me t de ui t s pra a k bie d t de geschillencommissie duidelijkheid. Je kunt geen voorgenomen maatregel invoeren zonder overleg met en instemming van de MC. Daarnaast is duidelijk dat een gemeenschappelijke medezeggenschapscommissie alleen kan meepraten over een gemeenschappelijk belang van alle of voor een meerderheid van de diensteenheden. Het is een leerzame uitspraak. Ook al omdat de geschillencommissie bevestigt dat je maatregelen moet opschorten als je geen overeenstemming hebt met de medezeggenschap.” 

1/2 - 2014 | trivizier | 19


OV ER L EG KMAR

KIEST DE KMAR TE VAAK VOOR EEN ‘WERKORGANISATIE’?

code REORGANISATIE DIENST TERUGKEER  & VERTREK (DT&V) UITGESTELD De bonden verwijzen op  december  het voorlopige reorganisatieplan van de KMar-eenheid bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (Ministerie van Veiligheid en Justitie) naar de prullenbak. De KMar wil in eerste instantie per  januari  de (eigen) eenheid bij de DT&V opheffen. Het gaat om  arbeidsplaatsen. Volgens de VBM is het reorganisatieplan absoluut niet in orde. Het is duidelijk een gevalletje haastwerk. Zo wil de KMar  functies opheffen, maar tegelijk de KMar-functies binnen de DT&V handhaven vanwege ‘bevoegdheden en expertise’. Toch krijgen alle functies een code  (functie opgeheven). Om de verwarring compleet te maken: er zijn functies die bij de DT&V blijven, die de KMar wil vullen en dat moet dan ‘in onderling overleg’ (met Justitie) gebeuren. Verder komen er  nieuwe ‘A’ formatieplaatsen die een code  (nieuwe functie) krijgen. Of zijn het bestaande (code ) functies en probeert de KMar een derde partij hiervoor te laten betalen? Ook komt de VBM nergens in het reorganisatieplan een verwijzing tegen naar het Sociaal Beleids Kader. Van de kant van de KMar haast men zich te verklaren dat het SBK  van toepassing is. En verder, tja, het plan is inderdaad bedoeld om de financiële verdeling van de personeelslasten te regelen. In dat geval moet de KMar eerst de financiën maar regelen en vervolgens een ordentelijke reorganisatieplan voorleggen, zo stellen de bonden. Concreet: de huidige  functionarissen bij de DT&V moeten tot einde functieduur kunnen blijven. Tegelijkertijd mag de KMar hen niet houden aan de minimale functieduur van twee jaar. Zij zijn dus beschikbaar voor vacatures. De KMar zal binnenkort een aangepast reorganisatieplan aan de bonden aanbieden.

20 | Trivizier | 1/2 - 2014

De VBM vindt dat de KMar te vaak bij een reorganisatie naar het middel van ‘werkorganisatie’ grijpt, dit overigens altijd in overleg met de medezeggenschap. Het bijna structureel bij reorganisaties gebruiken van werkorganisaties is volgens de VBM niet de bedoeling. De VBM wijst het gebruik van een werkorganisatie niet zonder meer af. Maar volgens de regels van de SGaanwijzing ‘Uitvoering Reorganisaties Defensie’ (URD) is een werkorganisatie geen structureel onderdeel van de overlegfases. Een werkorganisatie kan een goed middel zijn om in een bestaande organisatie tijdelijk te experimenteren. De terughoudendheid van de VBM en de andere bonden heeft te maken met de onduidelijke rechtspositie die voor de duur van de werkorganisatie ontstaat voor het personeel. Medewerkers krijgen immers tijdelijk nieuwe werkzaamheden opgedragen. Niet altijd is duidelijk welke gevolgen dit heeft. Op  december  wijst de VBM de KMar hier nadrukkelijk op. Hoe zorgt de KMar ervoor dat het personeel kan terugvallen op de gemaakte afspraken? Op voorstel van de KMar komt er een vervolgoverleg hierover. Bonden en KMar praten dan over de werkorganisaties ‘API-centrum’ (Advance Passenger Information) en PTTC (Profiling Targeting & Tasking Centre).


OV ER L EG CLAS

SBK 2004 VOOR JTF C-IED?

GEEN VERSNELDE PROCEDURE WIJZIGING VEILIGHEIDSREGIO’S De bonden stemmen op  november niet in met een voorstel van het CLAS om de reorganisatieprocedure te versnellen die het gevolg is van een wijziging van de Veiligheidsregio’s. Die wijziging is nodig door de herverdeling van de gezagsgebieden. Het gaat om een reorganisatie waarbij meerdere organisaties, eenheden en groepen personeel betrokken zijn. Volgens het CLAS zijn er geen echte personele consequenties. De medezeggenschapscommissie van de  Luchtmobiele Brigade (LMB) gaat akkoord met de voorstellen. De medezeggenschap van de e Gemechaniseerde Brigade (Mechbrig) ook. De VBM gaat niet akkoord met een versnelde procedure. De VBM en de collega-bonden vinden dat Defensie zich moet houden aan de afspraken in de SG-aanwijzing Uitvoering Reorganisaties Defensie. Dat staat volgens de bonden een snelle procedure niet in de weg, zeker niet als de medezeggenschap akkoord gaat. Er komt dus een concept-Voorlopig Reorganisatieplan met onder meer een personeelsparagraaf. Daarin zou dus moeten komen te staan dat er geen Algemene Personele Aspecten aan de orde zijn. In een vervolgoverleg op  december raken de bonden geïrriteerd door de manier waarop het CLAS de zaak aanpakt. Het CLAS meent dat het ter kennisneming aanbieden van een nota voldoende is. Zorgvuldig reorganiseren vereist overleg met de bonden! Afgezien daarvan: de nota en een aantal bijlagen roepen meer vragen op dan ze beantwoorden. CLAS garandeert nogmaals dat er niets verandert voor het personeel. Er is alleen een herziening van de gezagsgebieden. Ook is het volgens CLAS een misverstand dat de NATRES zou moeten gaan zorgen voor officieren veiligheidsregio. Er komt een bijgestelde nota en die komt als overlegstuk nog een keer ter sprake.

De bonden willen het SBK  van toepassing laten verklaren op de reorganisatie van de Joint Taskforce Counter Improvised Explosieve Devices (JTF C-IED). De reorganisatie zorgt voor het structureel opnemen van de tijdelijke projectorganisatie JTF C-IED in zogeheten Single Service Management (SSM) binnen het CLAS. Het huidige JTF C-IED komt ‘as is’ bij het Land Warfare Centre van Opleidings en Trainingscommando (OTCO). De Task Force Counter-IED bestaat sinds . De strijd tegen geïmproviseerde explosieven tijdens de TFU-missie had toen hoge prioriteit. Mei  stelt de CDS extra formatie beschikbaar voor structurele inbedding van de projectorganisatie. De CDS voegt daar  functies aan toe van het Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance Commando (JISTARC). In totaal gaat het om  functies. Daarnaast zijn er nog  tijdelijke functies opgenomen in de JTF C-IED LAB. Het concept-Voorlopig Reorganisatieplan komt nog een keer terug in het overleg voor bespreking van dit punt.

TE WEINIG MINIMI’S VOOR NATRES

CLAS meldt op  november dat er te weinig Minimi’s zijn. Daarom kunnen Natres-pelotons nog niet werken met dit lichte machinegeweer. In de organisatietabellen is – na de reorganisatie - de functie van ‘schutter Minimi’ opgenomen. De VBM heeft de indruk dat oefenen met de Minimi geen prioriteit heeft bij CLAS. Voor de nationale beveiligingstaken is het wapen geen eerste noodzaak. Maar de Natres-bataljons moeten ook samen met reguliere infanteriebataljons kunnen optreden. In dat geval is het noodzakelijk om ook geoefende Minimi-schutters in de gelederen te hebben. CLAS zegt te werken aan een oplossing.

1/2 - 2014 | Trivizier | 21


OV ER L EG CZSK

LET OP DE VAAR/WALVERHOUDING!

Volgens CZSK kan de operationele bemanningslijst op bepaalde onderdelen flexibel worden aangepast, zonder dat dit gevolgen heeft voor de operationele capaciteit. In het kader van bezuinigingsmaatregelen is hiervoor een voorstel neergelegd bij de Commandant der Strijdkrachten (CDS). Als voorbeeld noemt CZSK in het overleg van  oktober het terugbrengen van de operationele bemanning als een schip in onderhoud gaat. De bonden waarschuwen dat één en ander niet moet leiden tot scheefgroei in de vaar/wal verhouding.

PERSONEELSOPBOUW WALRUSKLASSE IN TOEKOMST ANDERS Na de evaluatie van de huidige reorganisatie van de Onderzeedienst, zal CZSK naar verwachting de personeelsopbouw van de OZD aanpassen. Het is de bedoeling dat er meer plekken komen voor matrozen en jonge officieren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor doorstroming. Volgens CZSK, zo horen de bonden op  oktober, zal het gaan om een uitbreiding en niet om een inkrimping. Met de aanpassing zal CZSK sowieso wachten tot na de evaluatie van de huidige reorganisatie.

22 | Trivizier | 1/2 - 2014

BEMANNING KAREL DOORMAN: 120 PERSONEN

De bonden en het CZSK (de marine) spreken op  oktober over de Aanvulling op de nota 'In het belang van Nederland'. De aanvulling heeft onder andere gevolgen voor het Joint Support Ship (JSS) Karel Doorman en voor Zr.Ms. Amsterdam. Op dit moment voorziet CZSK voor het JSS een bemanning van  personen. Dit is minder dan oorspronkelijk het plan was. De primaire taak van het schip zal bestaan uit bevoorrading. Daarnaast heeft CZSK tot eind  de tijd om de andere functies die het schip heeft (onder andere vervoer zwaar materieel en luchttransport) door middel van internationale samenwerking in te vullen. Wat gebeurt er met de afspraken die zijn gemaakt over het doorvaren van Zr.Ms. Amsterdam? CZSK wil het personeel maatwerk bieden. Ook zal CZSK nagaan tot wanneer het schip precies in de vaart blijft. Het personeel dat belast is met bevoorrading op zee zal CZSK kruislings inzetten. CZSK streeft er naar om de bemanning een toekomst te bieden op het JSS. De VBM zal in de gaten houden of CZSK de gemaakte afspraken nakomt.


P O S T AC T I EF

Minder pensioen omdat we langer leven …

FLO-regeling burgermedewerkers

Het VVD-PvdA kabinet heeft  december een pensioenakkoord Een kleine groep burgermedewerkers bij Defensie kent net gesloten met D, CU en SGP. Dat betekent dat u minder als de militairen een (verplichtend) leeftijdsontslag. Na hun pensioen gaat opbouwen. De VBM betreurt deze maatregelen, ontslag ontvangen de burgers een uitkering wegens Flexibel omdat het voor velen moeilijker ¬ zo niet onmogelijk – wordt Pensioen en Uittreden (FPU). Defensie vult die uitkering aan. om een goed pensioen op te bouwen. Maar de FPU-regeling verdwijnt en daarvoor in de plaats komt De afspraken in het akkoord zijn gestoeld op het merkwaardige het ABP-keuzepensioen (AKP). Ook op het ABP keuzepensioen uitgangspunt dat we mínder pensioen hoeven op te bouwen geeft Defensie deze ex-medewerkers een aanvulling. omdat we lánger leven. Er is besloten om het maximale De VBM wil dat het ABP deze groep burgermedewerkers percentage waarmee fiscaal gunstig pensioen mag worden beter voorlicht over de veranderingen. Het ABP belooft in een opgebouwd, te verlagen van , (), via , overleg op  november  een verbeterslag. (), naar , in . Dit percentage geldt voor de De VBM vindt daarnaast dat de verschuiving van FPU naar AKP niet mag leiden tot een verlaging van de pensioenaanspraken. middelloonregeling. Voor eindloonregelingen zijn de percentages  () en Het lijkt erop dat in een aantal gevallen toch (kleine) negatieve , ( in ). Het percentage voor  is nog niet bekend. effecten ontstaan. Helemaal duidelijk zijn die nog niet. Daarnaast komt er een fiscale ‘aftopping’ voor wie meer Defensie brengt ze in beeld en het onderwerp komt dit jaar verdient dan € .. terug op de Het gaat volgens de VBM om maatregelen agenda. die alleen gunstig zijn op de korte termijn. Omdat je minder pensioen opbouwt, blijft er wat meer netto inkomen over. Dat lijkt prettig, maar het zijn met name jongeren die hiervoor een hoge prijs gaan betalen. Voor hen wordt het onmogelijk een goed pensioen op te bouwen. Lees ook de reactie van het ABP op het pensioenakkoord. http://www.abp.nl/over-abp/nieuws//pensioenopbouw-minder-sterk-omlaag-maar-de-effecten-blijven-groot.asp

Graag spoed bij afwikkeling pensioenschade beheerders landmacht! Abvakabo FNV en VBM dringen bij Defensie aan op spoed bij de afhandeling van een kwestie die al zo’n  jaar speelt. Het gaat om de afwikkeling van pensioenschade van beheerders bij de landmacht. Een deel van deze groep wacht nog op correctie van hun pensioenen. Eind  hebben wij het goede nieuws gemeld dat tientallen beheerders van de Koninklijke Landmacht, die met onze steun jarenlang hadden gevochten voor hun gelijk, alsnog zouden worden gecompenseerd voor de opgelopen pensioenschade. Waar draait het om? In de jaren negentig van de vorige eeuw vraagt een groot aantal beheerders van de landmacht om een andere indeling van hun functie. Zij zijn van mening dat de indeling in schaal  niet

correspondeert met de zwaarte van hun werkzaamheden. Daar denkt Defensie anders over. Maar de rechter dwingt een oplossing af. Defensie bevordert hen alsnog naar schaal . Vervolgens moet Defensie hen – ook weer gedwongen door juridische procedures – extra pensioenopbouw geven. Dat gebeurt in  en . Maar eind  wacht een deel van de beheerders nog altijd op compensatie van hun pensioenschade: de groep medewerkers die al weg is bij Defensie. VBM en Abvakabo vinden dat Defensie extra gas moet geven om ook deze laatste groep ex-medewerkers zo snel mogelijk tegemoet te komen. Dat is dan ook onze boodschap. Die boodschap komt aan. Defensie versnelt de inspanningen. 

1/2 - 2014 | Trivizier | 23


H U M A N I N T ER E S T

December... voorbij! Nog niet bekomen van de ophef over de kleur van de trouwe assistenten van de Sint, was men alweer druk doende met het discrimineren van de kerstbomen. Welk soort, welke kwaliteit, welke omvang en/of lengte en dan heb ik het nog niet eens over de aankleding daarvan gehad, laat staan over kunst of echt. Supermarkten moesten overuren maken zelfs op zondag, lange rijen voor de kassa's en weer weinig tijd voor elkaar, druk, druk, druk. Dus trok ik mij maar eens lekker terug, na gehoord te hebben, bij wie en met wie de kerstdis gegeten zou worden, weer een organisatie op zich. En zo kwam ik op de organisatoren van kerstdiners in de marinetijd. De botteliers, koks en hofmeesters hadden het kerstdiner in  in Biak, Nieuw Guinea, als team voorbereid. Het kerstdiner, gemaakt met de voorhanden zijnde middelen, opgediend in het onderofficier-verblijf, wij gestoken in het tropenuniform, was dankzij die inspanning een hoogtepunt en een moment van bezinning.

De VBZ bestuurder, belast met confessionele zaken, ja die hadden we toen nog

Mees Bax (2e van rechts) aan de maaltijd.

De VBZ -bestuurder, belast met o.a. confessionele zaken, ja die hadden we toen nog, gaf een goede bijdrage aan de kerstsfeer met zijn toespraak. En later, bij het laatste stukje Koninklijke Marine Hilversum, het kleine detachement MARKEURSEL, weer zo’n prestatie van een team bottelier, hofmeester en kok, alleen de kok werd geleend van de toen in het MOKH getrokken Koninklijke landmacht. Sfeer, sfeer, sfeer, nu weer terug naar deze tijd. In de periode tussen Sint en Kerst was ik in de Van Braam Houckgeestkazerne, bekend terrein voor mij, want hoewel geen mariniers-angel bezittend, heb ik heel veel jaren in deze kazerne mijn diensten verricht en na mijn dienstperiode zitting mogen hebben in het VBM-bestuur aldaar. Dus bekend terrein. Over sfeer gesproken. Ik kwam voorbij het bordje met onderstaande mededeling. “Maaltijdbonnen kunt u kopen in de cantine” De prijzen zijn: Ontbijt, € ,. Warme maaltijd, € ,. Broodmaaltijd, € ,. “Tegen inlevering van de maaltijdbonnen in het cafetaria kunt U de betreffende maaltijden genieten.” Mijn kleinkinderen hebben het niet zo met mijn verhalen over vroeger. In dit verband denk ik dat ze het wel met mij eens zijn, dat het heden wat dit betreft, minder scoort dan het verleden. Mees Bax

24 | Trivizier | 1/2 - 2014


V ER EN I G I N GSN I EU W S

Afdelingsvergaderingen in de West Tijdens het komende werkbezoek aan de West zullen VBMvoorzitter Jean Debie en overlegvertegenwoordiger Louis Schipper aanwezig zijn bij afdelingsvergaderingen. Debie en Schipper brengen van  maart tot en met  maart  een werkbezoek aan Curaçao en Aruba.

Donderdag  maart  Curaçao Plaats: Gouden Bal Marinebasis Parera Aanvang: . uur.

Dinsdag  maart  Aruba Plaats: Bedrijfsrestaurant Marinierskazerne Savaneta. Aanvang . uur.

ebie

Sc

D an

Louis

Je

Maak gebruik van deze buitenkans om direct in gesprek te komen met bestuurders van uw bond!

p pe hi

r

MSF-concert 2014 Om . uur op  februari  klinken weer de eerste tonen van het traditionele MSF-concert verzorgd door de Marinierskapel. De opbrengst van het concert komt geheel ten goede aan de stichting MSF, het sociale fonds voor leden van de VBM en de BBTV. Voor de pauze brengt de Marinierskapel een licht klassiek programma. Na de pauze volgt de zeer gewaardeerde muzikale show. Voor aanvang van het concert en in de pauze is er een optreden van de Steelband Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers in de foyer van de schouwburg. Prijzen: e rang:   | e rang:  , Elk jaar kan de stichting MSF weer meerdere tientallen leden helpen met tegemoetkomingen bij ziektekosten en leningen bij acute financiële nood. Voor meer info zie: http://www.stichtingmsf.nl/tegemoetkomingen.html

1/2 - 2014 | Trivizier | 25


Tijdens de najaars Algemene Vergadering verzorgt Jannie van der Veer à het ‘damesprogramma’. Officieel gaat het om een partnerprogramma, maar najaar  doen in Arnhem alleen echtgenotes mee aan een smakelijk uitstapje.

Een smakelijk ‘uitstapje’ …

Hoe maak je het zoveel dames naar de zin?

Het enige wat er nog aan ontbreekt is de koksmuts De assistent smelt de chocolade.

26 | trivizier | 1/2 - 2014

Een aantal dames begint met het draaien van de balletjes. Helga (in het midden) ziet toe.


Veel partners van de afgevaardigden uit de afdelingen van de VBM bezoeken de Algemene Vergadering. Sinds mensenheugenis organiseert de VBM voor hen een uitstapje. Vanaf  is de organisatie toevertrouwd aan Jannie van der Veer, partner van VBM-medewerker Adri van der Veer. Jannie: “Dat was een hele uitdaging want hoe maak je het zoveel dames naar de zin? Het is eind november, dus een buitenprogramma ligt niet voor de hand. En omdat ik weet dat veel partners eerder hebben laten weten dat ze wat moeite hebben met het vele ‘lopen’ tijdens de VBM-uitjes, kies ik in  voor een workshop windlichten maken. Dit doen we in de serre van Kumpulan onder het genot van een kopje koffie, aansluitend met onze echtgenoten lekker lunchen en daarna ons kunstwerk afwerken.” Het merendeel van de dames is enthousiast. “Maar wie het gefröbel maar niks vindt, kan gewoon een eigen programma doen”, aldus Jannie. In  kiest ze voor een workshop bonbons maken. Helga van Rhee, van Choco-motion, vertelt het verhaal van het ontstaan van de cacaoboon tot aan de reep chocolade in de winkel. Ter afsluiting is er een quiz over chocolade. De gelukkige winnares krijgt een doosje bonbons en de poedelprijswinnares een reep chocolade.

De assistent van Helga begint intussen met het smelten van de chocolade in een au bain marie pan. Jannie: “Gelukkig hebben sommige dames mijn raadgeving vooraf ter harte genomen. Ze doen hun schorten aan en ter completering ook nog eens plastic handschoenen, het enige wat er nog aan ontbreekt is de koksmuts.”  dames beginnen met het draaien van balletjes van een mengsel van onder andere speculaas en roomboter en rollen deze door de cacao. Intussen komen de rechauds op de tafels met daarop glazen schalen met water. Daarin komt een schaal met de gesmolten chocolade. Bakjes met noten completeren het feest. Jannie: “Her en der zie ik een vinger in een mond verdwijnen en verschijnt er een glimlach op het gezicht, zou het dat toch echt waar zijn, geeft chocolade een geluksgevoel?” Als eerste opdracht maken de dames een chocoladebakje, waarin later een vulling komt. Het geheim van de smid: iedereen krijgt een plastic boterhamzakje met een sluitstripje en een klein, vierkant stukje schuimrubber. Het schuimrubber doe je in het zakje en deze sluit je. Dan knip je het overgebleven plastic weg. Het geheel ziet er uit als een stempeltje. Dit stempeltje gaat in de chocolademassa tot net onder de rand van het stempeltje en dat zet je te drogen op een stukje bakpapier.

Helga heeft voor deze bakjes al een vulling gemaakt van bosbessen uit eigen tuin. Intussen werken de dames flink door. Ze maken chocoladeflikken met noten. Jannie: “Sommige zien er werkelijk zeer professioneel uit.” Helga laat de dames intussen om de beurt een bonbon in chocolade dompelen. Daarop komt een versier ing. Er is dus genoeg afwisseling in de productie van de bonbons. Jannie: “Natuurlijk wisselen we ook de laatste nieuwtjes uit. Zo vliegt de tijd voorbij. We zijn nog niet helemaal klaar als de mannen alweer binnenkomen. Ze willen blijkbaar naar huis, maar jammer voor hen, ze moeten nog even buiten de serre wachten zodat wij alles kunnen afronden.” Op het laatst gaat het toch nog een beetje mis. Waar zijn de speculaastruffels gebleven? Het blad is in de koeling gezet en keukenpersoneel van de Kumpulan blijkt het blad te hebben verplaatst en afgedekt met papier. Helaas gaan daardoor sommige dames zonder deze lekkernij naar huis. “Maar gelukkig voor de achterblijvers kunnen zij de truffels onderling verdelen”, aldus Jannie. Volgens Jannie heeft iedereen het bijzonder goed naar de zin gehad. Dat blijkt uit de briefjes met leuke reacties die ze ontvangt. Jannie krijgt zo ook al suggesties voor het programma in . Jannie tot slot: “Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor de gezelligheid. En eventuele ideeën kunnen jullie opsturen naar het e-mailadres: javewi@ziggo.nl. Ik wens iedereen veel voorspoed en geluk voor .” 

Natuurlijk wisselen we ook de laatste nieuwtjes uit.

Het ziet er professioneel uit. 1/2 - 2014 | trivizier | 27


Onze GRATIS belastingservice is al jarenlang een groot succes. Wij verzorgen de aangifte 2013 en voorgaande jaren voor u en thuiswonende gezinsleden. Meld u snel aan, de belangstelling is zeer groot en vol is vol…!

Spelregels uitsluitend particuliere aangiftes (géén winstaangiften) aanmelden via internet 1) kunt u voor 1 april 2014 geen aangifte doen, dan dient u ZELF tijdig uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst: 0800-0543 1)

Als u geen computer heeft kunt u de bon invullen

En verder • •

wij vragen van u geen DigiD-code, alle aangiften worden met onze eigen code verzonden de belastingservice is altijd overdag, alleen in Den Helder zijn avondafspraken mogelijk

Antillengangers opgelet! Bij uitzending naar de Antillen wordt u uitgeschreven uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Van de Belastingdienst ontvangt u dan een vragenbrief “ Verzoek om informatie bij emigratie”. Het is van groot belang dat u die vragen zorgvuldig beantwoordt en aangeeft militair te zijn! Indien u dat niet doet of u heeft geen formulier ontvangen, dan beschouwt de Belastingdienst u als emigrant en ontvangt u het zgn. M-formulier en is het onmogelijk om op de normale manier belastingaangifte te doen. Geef u dan op voor de belastingservice op de Antillen (zie aanmelden buitenland).

Deadline internet Tot 28 maart 2014

Deadline bon Tot 1 februari 2014

Ga naar www.vbm.info en klik op de belastingbutton (o.a. onder de tab ledenservice). Bent u nog in het bezit van uw lidmaatschapnummer en wachtwoord, dan kunt u zich gelijk aanmelden/inloggen. Volg anders onderstaande stappen voor het opzoeken en aanmaken van uw lidmaatschapnummer en wachtwoord. Aanmelden via internet kan tot 28 maart 2014. Zolang er plaats is!

1

Klik op ‘lidmaatschapnummer zoeken’. Vul uw achternaam en geboortedatum in (xx-xx-xxxx = dag-maand-jaar). Klik op zoeken.

• • •

Aanmelden internet

2

U bent gevonden. Klik op het lidmaatschapnummer om door te gaan.

3

Vul de ontbrekende gegevens in. Maak zelf uw wachtwoord aan. E-mail, telefoonnummer en/of mobiel zijn ook verplichte velden. Klik dan op aanmelden.

4

Bevestig de ontvangen e-mail door op de activatielink te klikken in dit bericht.

5

Klik in dit scherm op HIER om in te loggen.

Log in met uw lidmaatschapnummer en wachtwoord.

6

Selecteer hier de locatie, datum en tijdstip.

Belastingservice 2014


Aanmelden buitenland Voor de leden die geplaatst zijn in het buitenland, te weten Curaçao, Aruba en Ramstein/Heidelberg/Munster, geldt het volgende:

Vlb. Ramstein/Heidelberg

Munster

Curaçao

Aruba

@

@

@

@

U kunt zich aanmelden bij: Dhr. H. Klappers  harry_klappers@hotmail.com

U kunt zich aanmelden via de: Belastingservice   f.kraaikamp@mijnvbm.nl

U kunt zich aanmelden bij: SGTLDA S.A. Hop   SA.Hop@mindef.nl

U kunt zich aanmelden bij: SGTLDA Luciën Jansink, via  telefoonnummer  LJH.Jansink@mindef.nl

Tevens willen wij opmerken dat wanneer u gebruik maakt van de belastingservice van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM, u geen DigiD-code nodig heeft. De belastingservice heeft van de Belastingdienst een eigen DigiDcode ontvangen, waardoor wij alle aangiften onder deze code kunnen verzenden.

 Aanmelden bon Alléén als u geen computer heeft. S.v.p. zo veel mogelijk gegevens invullen en de hele bon opsturen.

Naam en voorletters

.............................................................................................................................................................................................................................

Adres

.............................................................................................................................................................................................................................

Postcode + plaats

.............................................................................................................................................................................................................................

Telefoon privé (verplicht) ............................................................................................................................................................................................................................. Telefoon werk

.............................................................................................................................................................................................................................

Registratienummer

............................................................................................................................................................................................................................

E-mail

.............................................................................................................................................................................................................................

Op welke werkdagen tussen 10 februari en 31 maart bent u verhinderd? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Waar kunnen wij u deze service verlenen? Zet een kruisje bij de plaats waar u geholpen wilt worden.  Amersfoort  Amsterdam  Apeldoorn  Assen  Bergen op Zoom  Breda  Den Haag

      

Den Helder (overdag) Den Helder (avond) Doorn Ede/Harskamp Eindhoven Emmen Enschede/Twenthe

      

Ermelo ‘t Harde Havelte Heerlen Katwijk (ZH) Leeuwarden Nijmegen

 Rotterdam  Schaarsbergen  Terneuzen  Venlo  Vlissingen  ‘s-Hertogenbosch  Weert

Knip de gehele bon uit en stuur deze voor

 februari  gefrankeerd terug naar:

VBM Belastingservice Postbus   AA Den Haag


FA M I L I EB ER I CH T EN Postbus 93037 2509 AA Den Haag, email: redactie@mijnvbm.nl

Het algemeen bestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.

OV ER L ED EN

DA N K

Oktober  - P.C.S. van der Oest ( jaar) KLTZ b.d. Lohuizenweg   EW Epe

Wij zij als familie werkelijk ontroerd door de enorme steun die wij hebben gekregen na het overlijden van Dave Douwes. Die steun heeft ons goed gedaan om deze moeilijke periode door te komen. Bedankt een ieder die op welke wijze dan ook met ons heeft meegeleefd. Henny Douwes-Mulder Katwijk, december 

November  - P.L.A.M. van den Hoek ( jaar) KOL GN b.d. Corr.: Sluiskeshoeven   GM Rosmalen -

W.F. Klinkenberg ( jaar) LTZVK b.d. Waardijnstraat   CH Weesp

-

N.L. Jongbloed ( jaar) OPP ELMNT b.d. C. Gerritsz Geusstraat   EB Den Helder

December  - C. Versteeg ( jaar) AOO TDW b.d. Waterkeringsweg   HX Den Helder -

W.F.G. Tiggelman ( jaar) OPP KOK b.d. Jupiterstraat   CL Sassenheim

-

C.H. Heus ( jaar) OPP HOFM b.d. Corr.: Voldersdreef   BX Apeldoorn

-

W.J.C. van de Ven ( jaar) LTZVKOC b.d. Huis  Vondellaan   BV Vlissingen

30 | Trivizier | 1/2 - 2014

-

H. Greeve ( jaar) LTZVKOC b.d. corr: Jacob Houtinghstraat   EV Den Helder

-

J.A. Wijnands ( jaar) AOO MA b.d. Akker   GJ Huissen

-

G. Heemsbergen ( jaar) SGT BDTIMM b.d. Vredehoflaan   CJ Vlissingen

-

J.J. de Jong ( jaar) SGT KL Spiekerlanden   JC Assen

Bedankt voor alle hartverwarmende reacties tijdens de ziekte en na het overlijden van Leo Verkamman. Mede door jullie weten we dat hij niet alleen voor ons maar ook voor u belangrijk was. Dat heeft ons enorm getroost. Ria Verkamman, kinderen en kleinkinderen Den Helder, december 

50 JA AR LID KOK  b.d. G.L.M. Kaldenbagh heeft het insigne voor  jaar lidmaatschap op huisadres ontvangen. Hartelijk dank voor uw steun!


verzamelnaam fysieke onderdelen v.e. computer (8)

uitvoerapparaat (7)

electronisch post versturen (7)

kort script om dingen automatisch af te handelen (5)

electronisch plaatje op bijv. betaalpas (4)

draagbare muziekspeler (4)

microsoft programma waarmee je spreadsheets maakt (5)

voor de komst van Windows was dit de standaard (3)

populaire applecomputer (4)

apparaat om computergegevens uit te wisselen (5)

inbreken in iemands computer (6)

draadloos netwerk (4)

draagbare computer (6)

verkennen van het world wide web (6)

vastlopen v.d. computer (5)

sociale netwerksite (7)

(comp.)geheugen waarvan beeldpunt op een comalleen gelezen kan worden (3) puterscherm (5)

aanwijzer op beeldscherm (6)

programma om tekst te verwerken (4)

Microsoft programma waarmee je presentaties maakt (10)

grafisch drukwerk verzorgen (3)

apparaat om computer mee te besturen (4)

populair geluidsbestand (3)

draadloze verbinding op korte afstand (9)

lijst met items op beeldscherm van een computer (4)

programma waarmee je een gegevensbestand opbouwt (5)

bericht op mobiele telefoon (3)

netwerk wordt met behulp v.e. wolk aangeduid (5)

ongewenste foute emails (4)

foutmelding op computer (5)

werkgeheugen van de computer (3)

term die de naam van internetlocatie aanduidt (3)

apparaat dat omzet naar digitale informatie (7)

schijfje voor het bewaren van digitale gegevens (8)

SUNSHINE SOLAR OPLADER

Een bosje bloemen doet het altijd goed, en dit bosje in het bijzonder. Sunshine gedijt het beste op een zonnig plekje, behoeft geen water en wordt op zijn tijd graag gekoppeld aan bijvoorbeeld uw gsm.

rechthoekige, platte computer met aanraakscherm (6)

OPLOSSINGSBALK: 1E PRIJS

WOORDZOEKERSPECIAL

De antwoorden op de vragen, die allemaal betrekking hebben op de automatisering/ digitale wereld, zitten kriskras verborgen in het veld met lettters. Zoek ze op en streep ze door. De letters die overblijven vormen horizontaal, van regel tot regel, van boven naar beneden, een zin. Stuur deze (oplossings)zin in vóór 19 februari 2014 naar: Redactie Trivizier (puzzel) Postbus 93037 2509 AA Den Haag of E-mail: puzzel@mijnvbm.nl Vergeet niet uw adres te vermelden! Oplossing dember 2013: Kerstmarkt De winnaars zijn (na loting): N. Ottenbros, Heerhugowaard M. Dekker, Opmeer D.J. de Koning, Den Helder

De QR- code genereert een e-mail-bericht op uw apparaat waar reeds ons adres is ingevuld. Het enige dat u hoeft te doen is de goede oplossing en uw adres in te typen en op verzenden te klikken.

2e en 3e prijs een VVV-iris-cheque t.w.v. € 12,50. (Alleen inzendingen door leden loten mee). Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


WAT D O E T U W B O N D VO O R U? Nazorg

Schade gewonde marinier vergoed Tijdens het beoefenen van ‘close quarter battles’ op Aruba raakte een marinier gewond. Bij de oefening moest een huis gezuiverd worden. Na een aantal runs besloot men, om een veiliger schietsector te creëren ten opzichte van passerende scheepvaart, enkele van de gebruikte schietschijven te verplaatsen. Hierdoor ontstond de situatie, waarbij een van de deelnemende mariniers achter een schietschijf terecht kon komen en dit gebeurde ook. Hij werd getroffen in de bil met uitschot in de lies en is als gevolg daarvan nu ongeschikt voor het verder vervullen van de militaire dienst. De VBM heeft namens de marinier Defensie aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Defensie had, bijvoorbeeld door de schietschijf niet te herpositioneren maar weg te laten, kunnen voorkomen dat deze gevaarlijke situatie zou ontstaan. Defensie heeft de aansprakelijkheid erkend en zal de geleden schade Een burgerambtenaar die voor zijn 55e, vijf jaar lang zonder vergoeden. De zaak wezenlijke onderbreking TOD (Toeslag Onregelmatige Dienst) wordt verder afgehandeld heeft gehad, krijgt een vaste TOD. Dat is zo geregeld in het door Europrotector, inkomstenbesluit voor burgerambtenaren. het internationale Maar als je na het jaar waarin je 55 wordt, de grens van vijf jaar letselschadebureaus waar de bereikt, dan krijg je volgens de regelgeving géén vaste TOD. Twee VBM mee samenwerkt. VBM-leden, die ook pas na hun 55e de grens van vijf jaar hadden bereikt, kregen daarom geen TOD. Dat is onredelijk en in strijd met het verbod van leeftijdsdiscriminatie, zo vond de VBM. Namens de leden tekende de VBM bezwaar aan. Tevens deden we een beroep op de hardheidsclausule. Na geruime tijd heeft de HDP besloten, dat cliënten op grond van de hardheidsclausule alsnog recht hebben op een vaste toelage. Uit de besluiten blijkt dat de termijn >55+<5 van 5 jaar wordt gehandhaafd, maar dat de ‘55 jaar-eis’ wordt losgelaten. Zonder meer een goed besluit!

“Hij werd getroffen in de bil met uitschot in de lies”

’55 jaar-eis’ voor TOD losgelaten

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM verleent nazorg bij overlijden. Wij kunnen u doeltreffend ondersteunen. U kunt ons helpen door al uw gegevens te ordenen. Vraag bij de VBM naar de handleiding voor nabestaanden. Of kijk op www.vbm.info bij ‘ledenservice’.

Stichting MSF (sociaal fonds)

Johan Liekens 0223 615885. Bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 09.00-16.00 uur. Tevens te bereiken via e-mail: stichting.msf@gmail.com www.stichtingmsf.nl.

Collectieve ongevallenverzekering

De VBM heeft voor alle actief dienende leden (militairen en burgers) een unieke ongevallenverzekering afgesloten. Deze ongevallenverzekering geeft dekking in de hele wereld, ook tijdens missies, gedurende 24 uren per dag, 7 dagen per week en gedurende het hele jaar. De ongevallenverzekering vervangt de woonwerkverkeerverzekering en het uitzendcertificaat. U hoeft dus géén uitzendcertificaat meer in te vullen als u op uitzending gaat.

TOD

Ledenadministratie

Belastinginfo en -hulp

Adreswijziging of andere vragen

Helpdesk

070 3155111 ledenadministratie@mijnvbm.nl

Gaarne doorgeven aan: 070 3155111 of ledenadministratie@ mijnvbm.nl

Fons Kraaikamp

Nabestaandenzorg René Landsweers nazorg@mijnvbm.nl

Ton van Elst Adri van der Veer

of via MDTN *06 54666156 (géén GSM!)

Triv 0102 2014  

Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM Bond, defensie, leden, burgers, militairen

Triv 0102 2014  

Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM Bond, defensie, leden, burgers, militairen

Advertisement