Page 1

DE VERBINDING

MAANDELIJKSE UITGAVE VAN

DE VERRIJZENIS PAROCHIE

JAARGANG 2 - NUMMER 8 - SEPTEMBER 2013 JAARGANG 2 - NUMMER 7 - JULI /AUGUSTUS 2013


Colofon:

Inhoudsopgave:

Het Pastoresteam E-mail: pastoresteam@deverrijzenisparochie.nl

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 21 22 22 23 26 28 30 32 34 35 36

Drs. J.G.M. (Hans) Pauw, Vicaris Waarnemend pastoor, tel.: 06-30162927 E-mail: pauw@aartsbisdom.nl C.G.J. (Cor) Peters, diaken Opbouwwerk, tel.: 06-51036579 E-mail: c.peters@deverrijzenisparochie.nl J. (Jan) M. van Heugten, diaken Diaconie, tel.: 06-45155929 E-mail: j.van heugten@deverrijzenisparochie.nl A.E. (Guus) van der Ploeg, pastoraal werker Catechese, tel: 06-13697367 E-mail: g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl M.A. (Marcel) Smits, priester pastor Liturgie, tel.: 0315-346020 E-mail: m.smits@deverrijzenisparochie.nl Centraal secretariaat De Verrijzenis Parochie Bezoekadres : Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Tel.: 0315-342044 Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur. E-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Website: www.deverrijzenisparochie.nl De Pastoraatsgroepen Voor het cluster Silvolde-Varsseveld-DinxperloBreedenbroek: Miep Brus 0315-651459 Gerard Hollander 0315-651288 Jozef Oostveen 0315-329339 Annie Pastoors 0315-328600 E-mail: pg.clustersilvolde@deverrijzenisparochie.nl Voor het cluster Gendringen-Megchelen-Netterden: Ans Erinkveld 0315-681851 Gilbert Esser 06-51606075 Leo Mecking 0315-377658 E-mail: pg.clustergendringen@deverrijzenisparochie.nl

Colofon, inhoudsopgave Gelukkig wie vrede sticht Paus Franciscus: ‘Ga, wees niet bang en dien!’ ’T Kruispunt - plaats van ontmoeten Vakantie: vrij zijn..... Tijd voor ontmoeting Winnaars kleurwedstrijd Het is een beetje vreemd aan het worden..... Bericht van de vrijwillige voorgangers - uitvaartgroep Leven Dienares Gods Dorothea Visser Pastorantenbezoek Oproep bezoekgroep Facebook Pastoraatsgroep voor Ulft-Varsselder-veldhuntenAzewijn in oprichting Het verwerken van het verlies van een dierbare Dopen in De Verrijzenis Parochie Bereikbaarheid Pastoresteam Liturgisch rooster september Rooster door de week Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Ulft Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua Jaarprogramma V&T Maandprogramma V&T Vervolg Geloofsgemeenschap H. Antnius van Padua Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorcum Geloofsgemeenschap H. Mattheus Geloofsgemeenschap H. Mauritius Geloofsgemeenschap H. Laurentius Geloofsgemeenschap De Goede Herder Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Geloofsgemeenschap H. Martinus Gendringen Geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen Geloofsgemeenschap H. Walburgis Adresgegevens

De redactie bestaat uit vertegenwoordigers van de drie clusters, te weten: Frans van Vliet: Cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten en Azewijn Frank Vinkenvleugel: Cluster Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en Breedenbroek Theo Wissing: Cluster Gendringen, Megchelen en Netterden Cor Peters: Pastoresteam Joyce Lukassen-Overbeek: Secretariaat E-mail: redactie.parochieblad@deverrijzenisparochie.nl o.v.v. naam geloofsgemeenschap.

Voor het cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten-Azewijn: Vacant Het Bestuur van De Verrijzenis Parochie drs. J.G.M. (Hans) Pauw voorzitter Antoon Koster vice-voorzitter Jan Boland secretaris a.i. Jan Boland penningmeester a.i. Jan Boland werkveld kerkbalans en begraafplaatsen Willy Aalders werkveld gebouwen Ton Lankveld werkveld gebouwen Reiner Helmreich werkveld personeel en vrijwilligersorganisatie

Heeft u ook kopij van uw geloofsgemeenschap voor De Verbinding? Stuur dat dan a.u.b. tijdig naar de redactie. Het emailadres staat hierboven.

E-mail: secretaris@deverrijzenisparochie.nl

De kopij dient binnen te zijn vóór 10 september 2013. 2


GELUKKIG WIE VREDE STICHT Vredesactivist is een breed begrip. Misschien wil iedereen wel op zijn of haar manier vredesactivist zijn. Vrede is lijkt mij de wens van iedere christen. Maar het is niet altijd gemakkelijk om daar actief aan mee te werken, of… misschien toch wel?! Bijvoorbeeld: in je omgaan met de mensen om je heen, of door je aan te sluiten bij IKV Pax Christi, of met elkaar in debat te gaan over vredesvraagstukken, of door protesten te laten horen aan het Ministerie van Vrede wanneer de vrede ernstig geschonden wordt zoals in Syrië, of door wat extra’s te geven als er een collecte gehouden wordt in het kader van de Vredesweek, of in de weekenden van de Vredesweek (21 en 22 september en 28 en 29 september) eens naar de kerk te gaan en je open te stellen voor Gods Woord van vrede, of om in gebed God te vragen dat wij werkelijk mensen van vrede mogen worden. Ja, je wordt gelukkig als je op een of andere manier meewerkt om vrede te stichten en wat is het dan mooi om te weten daarmee “kind van God” te zijn. Ik wens u alle vrede. Jan van Heugten, Diaken. N.B.: “In de kerken van De Verrijzenis Parochie vindt de (extra) collecte voor IKV/PAX CHRISTI plaats in de week van 21 t/m 29 september 2013.

Gelukkig wie vrede sticht, want zij zullen kinderen Gods worden genoemd. (Mattheüs 5, 9) Het kenmerkende van een “kind van God” is dat deze vrede sticht. Wat eigentijdser gezegd: “Act for Peace”. Dat is dan ook het motto van de komende vredesweek die van 21 t/m 29 september wordt gehouden.

Tenslotte een persoonlijk gebed van Franciscus van Assisi: Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede: laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn, laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt; laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Wie zijn die mensen die vrede willen stichten? Zijn dat vredesactivisten, zoals we ze kennen van de antikernwapendemonstraties? Mensen die een hek doorknipten en een militaire basis bekladden? Zijn ze misschien degenen die zwijgend in een stille tocht voor de vrede liepen? Of zijn het mensen die opkomen voor de rechten van Palestijnen? Of juist voor degenen die zich inzetten voor het Joodse volk? Zijn het de mensen die zich inzetten voor het recht van uitgeprocedeerde asielzoekers die hun heil zoeken in een kerk of zijn het de straatpastors die omgaan met daklozen?

Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als anderen gelukkig te maken; niet zozeer om zelf begrepen te worden als anderen te begrijpen; niet zozeer om zelf getroost te worden als anderen te troosten; niet zozeer om bemind te worden als te beminnen; want als ik geef, zal mij gegeven worden, als ik vergeef, zal mij vergeven worden, als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Dit jaar wordt er bijzondere aandacht besteed aan Syrië. We kennen allemaal de beelden van de televisie. Het Syrische volk kwam twee jaar geleden in opstand tegen het regime van Assad. Het begon allemaal vreedzaam en zonder sektarisch geweld. Christenen, soennitische moslims en sjiitische moslims trokken samen op. Ze waren zich in het begin vaak niet eens bewust van hun diverse achtergrond. Allemaal wilden zij het juk van de verdrukking van zich af werpen. Vreedzaam. Samen. Maar Assad liet zich niet wegdrijven, het geweld werd heviger en het aantal dodelijke slachtoffers gaat nu richting de honderdduizend. Miljoenen zijn van huis en haard verdreven. Het vreedzame verlangen naar vrijheid van onderdrukking, waar het mee begon, is uitgelopen op een gewelddadige overlevingsstrategie. Wat zijn vredesactivisten in zo’n chaotische en gewelddadige omgeving? 3


PAUS FRANCISCUS: ‘GA, WEES NIET BANG EN DIEN!’ Samen sterk Ook Christus zei tegen zijn leerlingen dat ze niet bang hoeven te zijn, omdat Hij altijd bij hen zou zijn. “Dit geldt ook voor ons!” zei de paus. “Jezus laat ons niet alleen, Hij laat je nooit alleen! Hij is altijd bij jou!” riep Franciscus. Hij voegde eraan toe dat zijn missiegebod aan alle gedoopten is gericht. “Beste jonge vrienden, wees je bewust van het gezelschap van de gehele Kerk en ook de gemeenschap van de heiligen op je missie. Als we samen voor uitdagingen staan, dan zijn we sterk, dan ontdekken we bronnen waarvan we niet wisten dat we die hadden. Jezus riep de apostelen niet op om geïsoleerd te leven. Hij riep ze om een groep te vormen, een gemeenschap.”

GEDEELTE UIT DE PREEK OVER MISSIE TIJDENS WJD-SLOTMIS (VOLLEDIGE TEKST OP WWW.JONGKATHOLIEK.NL) “Ga, wees niet bang en dien!” Dat zijn de drie elementen van de missionaire opdracht die iedere gedoopte heeft ontvangen, aldus paus Franciscus vandaag in zijn homilie tijdens de WJD-slotmis op het strand van Copacabana. De paus werkte dit thema verder uit: ‘Ga, en maak alle volkeren tot leerling.’ Die tekst komt uit het Mattheüsevangelie (28,19), waarin Jezus na zijn verrijzenis de elf apostelen de opdracht geeft om te missioneren en te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Slaaf van allen “Het laatste woord: dien.” Het leven van Jezus was een leven van dienstbaarheid, zei de paus. Ook Sint Paulus leefde voor de gemeenschap van de gelovigen, zei de paus naar aanleiding van de tweede lezing. De apostel schreef in de eerste brief aan de christenen van Korinthe: ‘Hoewel ik van niemand afhankelijk ben, heb ik me toch de slaaf gemaakt van allen, om zo veel mogelijk mensen voor Christus te winnen.’ Maria Tot slot zei de paus: “Ga, wees niet bang en dien! Als je deze drie ideeën volgt, zal je ervaren dat degene die evangeliseert geëvangeliseerd wordt, dat degene die de vreugde van het geloof overdraagt, zelf vreugde ontvangt. Beste jonge vrienden. Als jullie naar huis terugkeren, wees niet bang om met Christus genereus te zijn, om getuige van zijn Evangelie te zijn.” Zoals Hij deed met Jeremia, zo zal God ook jonge gelovigen bijstaan. Wie evangeliseert, brengt de kracht van God onder de mensen zodat “het kwaad en het geweld wordt afgebroken, en barrières van egoïsme, intolerantie en haat worden vernietigd”. “De Kerk rekent op jullie! De paus rekent op jullie! Moge Maria, de moeder van Jezus en onze moeder, jullie altijd vergezellen met haar tederheid. Ga en maak alle volkeren tot leerling. Amen.”

Vlam Franciscus riep de jongeren op om na dit geloofsfestijn in Rio erop uit te trekken. “De ervaring van deze ontmoeting mag niet opgesloten blijven in je leven of in je kleine groep of je parochie, je beweging of gemeenschap. Dat zou hetzelfde zijn als zuurstof weghouden van een sterk brandende vlam. Geloof is een vlam die sterker en groter wordt naarmate je het deelt en doorgeeft, zodat iedereen Jezus Christus, de Heer van het leven en de geschiedenis, kent, bemint en belijdt.” Gebod “Maar pas op! Jezus zei niet ‘als je zin hebt’ of ‘als je tijd hebt’, maar: ‘Ga, en maak alle volkeren tot leerling.’ De geloofservaring delen, getuigen van het geloof, het Evangelie verkondigen: dat is een gebod dat de Heer zijn gehele Kerk heeft toevertrouwd, dus ook jou”, zei de paus. “Maar dit is geen gebod dat voortkomt uit een honger naar dominantie en macht, maar uit de kracht van de liefde!” Franciscus zei dat Jezus ons eerst heeft bemind door zijn leven voor de mensheid te geven zodat we van de zonde zouden worden bevrijd. “Jezus behandelt ons niet als slaven, maar als vrije mensen, als vrienden, als broers en zussen. Hij zendt ons niet alleen, Hij gaat ook mee. Hij is altijd bij ons op onze liefdesmissie.”

’T KRUISPUNT’ - PLAATS VAN ONTMOETING

Langzaam maar zeker beginnen mensen op donderdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur de weg te vinden naar ’T KRUISPUNT in de ontmoetingsruimte (koorruimte, in gang bij de witte deur) van de Petrus en Pauluskerk in Ulft.

De Verrijzenis Parochie ziet zichzelf als een plek waar mensen elkaar, op kruispunten van het leven, als tochtgenoten ontmoeten. 4


VAKANTIE: VRIJ ZIJN..... TIJD VOOR ONTMOETING

HET IS EEN BEETJE VREEMD AAN HET WORDEN..... Wat wordt er van ons gevraagd in het samenleven met anderen? Hoe hou je relaties, met wie dan ook, gezond? Het is een geven en nemen, is het antwoord van menigeen. Met andere woorden: we kunnen niet altijd en overal doen waar we zin in hebben. Compromissen sluiten hoort bij het delen van het leven met elkaar. Op velerlei vlak moeten we ons aanpassen, van beide kanten. Zo blijven relaties in beweging en vooral waardevol. Het zich aanpassen wil niet zeggen, dat je geen eigen mening meer mag hebben. Of dat je overal maar ja op moet zeggen. Nee, je praat er samen over en je maakt afspraken. Zo gaan velen door het leven: bewust compromissen sluiten.

De zomermaanden juli en augustus zijn bij uitstek de vakantiemaanden. Tijd voor zonnen, reizen, uitrusten, avontuur en de verte opzoeken. Je hebt er naar uit gezien en toegeleefd. Onderweg zijn en contacten opdoen of relaties versterken. Dat is het mooie van vakantietijd. De redactie is benieuwd naar jullie reisfoto’s en verhalen over jouw ONTMOETINGEN en VERBINDINGEN. We kiezen er drie uit en belonen die met een attentie. Graag je foto’s (min. 1MB) vóór 10 september 2013 aan redactie.parochieblad@deverrijzenisparochie.nl. We wensen alle vakantiegangers én thuisblijvers een ontspannen zomer toe. Prettige vakantie.

Er kan echter een tijd komen dat je kwetsbaarder wordt. Je gaat dingen door elkaar halen. Je vergeet nogal eens wat. Je kunt niet meer op de naam van iemand komen. Je hebt het gevoel steeds meer de draad kwijt te raken. Maar vooral heb je het gevoel dat alles vóór je beslist wordt.

De redactie van DE VERBINDING: Joyce Lukassen-Overbeek, Cor Peters, Frank Vinkenvleugel, Frans van Vliet en Theo Wissing.

Geleidelijk de grip en de controle gaan verliezen over je leven is een merkwaardig gevoel. Je praat er het liefste met niemand over. Soms overvalt de angst je. Hoe zal het verder gaan? Zal ik mijn zelfstandigheid nog meer gaan verliezen?

WINNAARS KLEURWEDSTRIJD In De Verbinding van juni 2013 was een kleurplaat opgenomen met een voorjaar afbeelding. Uit de inzendingen heeft de redactie twee prijswinnaars gekozen. Rimano Bakker uit Ulft was blij om de prijs in ontvangst te mogen nemen. Zusje Felicia is trots op hem. De andere prijswinnaar Dion Klutman uit Azewijn, was verhinderd en zal op een later moment de prijs worden uitgereikt. Bedankt voor alle inzendingen en prijswinnaars gefeliciteerd!

Wat gaat er gebeuren met mij, wanneer anderen mijn machteloosheid ontdekken? En me daardoor niet meer voor vol aanzien? Gaan ze me als een kind behandelen? Hoe zal het zijn wanneer anderen alles voor mij moeten beslissen, omdat ik het zelf niet meer kan? Dit alles kan een mens soms bang, zorgelijk of piekerig maken. En dan verlang je zo naar mensen die respectvol met je omgaan. Anderen die niet alles vóór je beslissen, maar samen mét jou. Mensen die zorgvuldig en behoedzaam omgaan met je gevoelens en wensen. Ik wens u toe: mensen die u aanvoelen en in de waarde laten wanneer u zich erg kwetsbaar voelt. 5

Guus van den Munckhof, Geestelijk verzorger/pastor stichting Azora.


BERICHT VAN DE VRIJWILLIGE VOORGANGERS - UITVAARTGROEP Coördinatie uitvaarten: Riet Goseling nu met Paulien Koster Als een jaar of zes vervult Riet Goseling op prima wijze de taak van coördinator van de uitvaarten. Zij onderhoudt het contact met de lokale contactpersonen en zoekt ( en vindt telkens weer!) een voorganger voor de uitvaarten. Riet had al aangegeven, dat haar positie kwetsbaar is: wie neemt mijn taak over, als er mij onverhoopt iets gebeurt en ik de coördinatie niet kan vervullen? Ze deed dus een oproep om eens om te zien naar een ‘rechterhand’. Dat is gelukt. Met Riet zijn we heel blij, dat Paulien Koster uit Ulft Riet gaat helpen. Elke eerste volle week van de maand zal Paulien de taak van Riet overnemen. Goed, dat op deze manier de basis onder de groep versterkt wordt.

Juli 2013: en weer is er een werkjaar voorbij. Reden voor de groep vrijwillige voorgangers in uitvaarten om met elkaar af te sluiten. Dat deden we op een mooie avond in de ontmoetingsruimte van de Petrus en Pauluskerk in Ulft. Beleidsplan Het was een uitwisseling van ervaringen en gedachten. Ook bespraken we de toekomst in het licht van het beleidsplan ‘Sta op, kies voor Leven!’. Uitvaarten behoren bij het kernpastoraat. Dat zal gaandeweg meer geconcentreerd worden op (voorlopig) een drietal plekken. Dat zal niet van vandaag op morgen zo zijn, maar wel is het de horizon. Overigens: de begraafplaatsen staan los van deze ontwikkeling; de lokale kerkhoven zullen dus in gebruik blijven.

Afscheid en welkom We keken terug, maar tegelijk ook vooruit. We hebben afscheid genomen van een paar leden van de groep en vanavond gaf Miep Brus te kennen, dat ze ‘er mee gaat stoppen’. We vinden dat jammer, maar gezien Mieps leeftijd, ook begrijpelijk. We zeggen hartelijk dank aan Miep en aan de anderen. Daarbij mochten we op Tweede Pinksterdag in een mooie viering ook al twee nieuwe voorgangers op weg zetten: Hanny Roes en Toos Lohschelder. Ze hebben de opleiding en hun stage voltooid en zijn nu volop bezig hun ervaringen te verstevigen. Welkom!

Namens de groep, Guus van der Ploeg, pastoraal werker.

LEVEN

Leven doe je niet ineens, maar telkens een beetje. Door al die goede en slechte beetjes heen wordt het leven steeds intenser beleefd. Het krijgt hoogte en breedte en vaste grond. Het wortelt steeds dieper, puttend uit de echte bron, reikend naar de verre zon, die nooit meer ondergaat. Het raakt het kloppend hart van het bestaan, en vult zich met de levensadem van den beginne. En het laatste beetje op deze aard ligt in de schaduw van de dood, mogelijkerwijs het zwaarste beetje, de allesbeslissende levenskeuze: overgave of opstand, vóór of tegen. In eeuwigheid. “Geloof in Mij, en ge zult leven over de dood heen”. Die sprong in het ongewisse gelovig wagen, die vrije val in de onmetelijkheid, in het vaste vertrouwen, dat de Heer je veilig opvangt en op adelaarswieken draagt, over de doodsrivier heen, naar de toppen der bergen waar God woont. In zijn huis is plaats voor velen.

We hebben de avond afgesloten met een hapje en een drankje. Goed om elkaar ook op die manier te ontmoeten. Geeft energie en inspiratie om ook in het nieuwe jaar door te gaan met dit mooie werk. De groep bestaat nu uit 15 gekwalificeerde vrijwilligers. Samen met de pastores verzorgen zij zo’n 150 uitvaarten in kerken, crematoria en begraafplaatsen. Drie keer per jaar komt de groep samen om zich inhoudelijk te oriënteren.

(Theo v.d. Vossenberg) 6


voor een Anders Vieren viering. We maken afspraken voor vervolg en er is weer alle gelegenheid elkaar ook informeel te ontmoeten. Zoals de vorige keren krijgen liturgievrijwilligers weer persoonlijk een uitnodiging. Mocht deze avond u aanspreken en wilt u er bij zijn: weet u welkom: 1 oktober 2013 vanaf 19.00 uur in de kerk van “De Goede Herder” in Dinxperlo. Om de avond logistiek goed te kunnen verzorgen, vragen wij u via secretariaat@deverrijzenisparochie.nl te laten weten of u komt.

DIENARES GODS DOROTHEA VISSER De Heilige Kruisverheffing is een feest in de liturgie van de R.K. Kerk dat op 14 september wordt gevierd. Het kruis waar Jezus aan heeft geleden is volgens overlevering gevonden door Helena rond het jaar 324. Wij vieren de kruisverheffing ter ere van Dora Visser tijdens en na de Eucharistie viering op zaterdag 14 september om 17.30 uur in de H. Martinuskerk te Gendringen. Het zou fijn zijn dat ieder die Dora een warm hart toedraagt, aanwezig is, zeker nu de zaligverklaring in de laatste fase is beland en er in Rome veel aandacht aan wordt geschonken.Deze zaligverklaring gaat alle parochianen van De Verrijzenis Parochie ter harte. Dus probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Uiteraard zal pastor Marcel Smits in zijn gebeden en overweging aandacht schenken aan dit feest en aan onze Dienares Gods Dora Visser. Voor vragen en/of informatie: doravisser@deverrijzenisparochie.nl website: www.deverrijzenisparochie.nl Bankrekening: Rabobank 0178 2284 94 Stichting Vrienden van Dora Visser.

Namens het pastoresteam en Stuurgroep ‘Anders ViEREN’ Diaken Cor Peters en Joop Kraan.

NIEUW EN GEVARIEERD PROGRAMMA VORMING EN TOERUSTING (V&T) In de aanloop naar de zomervakantie is de Werkgroep Vorming en Toerusting ( voortaan: V&T) op zoek geweest naar aantrekkelijke onderwerpen voor een boeiend programma voor het werkjaar 2013-2014. We denken dat dat gelukt is. Met veel plezier presenteren wij daarom hieronder een overzicht van wat er het komend seizoen allemaal te doen is. Wij denken: opnieuw voor elk wat wils! V&T is oecumenisch van opzet en richt zich op mensen van binnen en buiten ‘de kerk’. V&T biedt activiteiten voor mensen die met andere mensen gelovig in contact willen zijn. En dat contact kan heel ruim en gevarieerd zijn: denken, praten en doen! Hoe het ook is, op de een of andere manier zijn de activiteiten steeds ‘God related’. Ze hebben ‘iets met God van doen’! Misschien is het samen ontdekken wat dat nou precies betekent wel de kracht van V&T.

INFORMATIEVE- EN WERKAVOND LITURGIEVRIJWILLIGERS Dinsdag 1 oktober a.s. is er de derde avond uit de cyclus van drie verdiepingsavonden over liturgie. Het motto van deze avond is: “aan de slag”. Want ze zien deze avonden vanuit een verlangen om samen op een mooie manier liturgie te vieren en de mensen in de vieringen te raken, zoeken naar wegen om de kwaliteit van onze vieringen waar mogelijk te vergroten. Op de eerste avond zijn we op zoek gegaan naar antwoorden op vragen als: waarom vrijwilliger, waarom in de liturgie, wat zet mij in beweging, wat bindt me, wat heb ik daar allemaal voor nodig? Verlangen en motivatie stond centraal. In de tweede bijeenkomst ging het over: mooie liturgie die me raakt. Wanneer is liturgie mooi, wat maakt een viering voor mij bijzonder, wat raakt mij in liturgie, wat neem ik van een viering graag mee naar huis? Persoonlijke ervaring was een belangrijk thema. De komende derde bijeenkomst richten we ons op het vergroten van de kwaliteit van ons vieren. Immers nu we weten wat ons motiveert en wat we belangrijk vinden voor ‘mooie liturgie’, kijken we nu naar de mogelijkheden die we in onze parochie hebben om ideaal en werkelijkheid wat dichter bij elkaar te brengen om - zoals Afke Kuiper dat op de eerste avond zei - ‘als mensen van vandaag onze plek in de kerk van eeuwen te vinden’. In een viertal werkgroepen met verschillende werkvormen gaan we met elkaar werken aan een raamwerk

Programma Voor de informatie over V&T hebben we ervoor gekozen om in elke Verbinding het programma voor de aankomende tijd te plaatsen. Daarom vindt u in dit blad een verkorte versie van het geheel, zodat u weet wat u kunt verwachten. Daarnaast vindt u de info voor september en begin oktober: wat?, wanneer?, wie?, waar?, hoe laat? Voor wie dat wil, is het hele programmaboekje te verkrijgen. Op het centrale Secretariaat van de Parochie ligt het klaar: Pastoor Vernooijstraat 7 in Ulft; tel 0315342044; E-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Ook achter in onze kerken ligt een aantal exemplaren. Tenslotte vindt u het geheel op de website: www.deverrijzenisparochie.nl . Zo kunt u ruim op tijd al zien waaraan u zou willen meedoen. En voor ons is het makkelijk, wanneer u zich ruim op tijd aanmeldt voor de activiteit (en) van uw keuze.We hopen op goede deelname, zeker ook vanuit onze R.K. Verrijzenis Parochie!

Namens de Werkgroep, Guus van der Ploeg, pastoraal werker.

N.B. De vier pagina’s van het programma zijn geplaatst in het hart van deze Verbinding en zijn uitneembaar. 7


PASTORANTEN BEZOEK - Over ‘pastoraal ziekenbezoek’

schikbaar voor pastoraal ziekenbezoek, het bezoek aan mensen die (ernstig) ziek zijn en in gesprek willen met iemand uit de parochie.

Uit het leven: Mijn buurvrouw is ernstig ziek…

Graag ondersteunen we hierin het pastoresteam dat ons het afgelopen jaar intensief heeft begeleid bij de voorbereiding op deze vorm van lekenpastoraat. Wij willen er zijn, mens voor een mens, ‘elkaars hoeder’.

Ze weet dat ze de ziekte medisch gesproken niet kan overwinnen. Regelmatig loop ik bij haar binnen en af en toe zijn mijn extra handen nodig bij de lichamelijke verzorging. Dat was gisteren ook zo en terwijl iemand van de thuiszorg haar verzorgde, mopperde ze aan een stuk door: “...jij hebt het goed, jij weet niet wat het is zo ziek te zijn, jij weet niet hoe het voelt binnenkort dood te gaan, jij hoeft je niet druk te maken over de dood, er niet bang voor te zijn..” Wij wisten niet wat we zo gauw moesten zeggen, hebben haar verzorgd, een aai over de wang gegeven en wij zijn gegaan. Maar het zat me niet lekker en ‘s middags ben ik bij haar op bed gaan zitten. Mijn buurvrouw was rustig en voelde zich rot, omdat ze zich zo had laten gaan. We hebben wat gepraat, tranen gelaten en een ‘Onze Vader’ gebeden. We hadden elkaar weer vast...

Pastoranten-bezoek Waar we onze pastorale zorg mogen delen met mensen die ons nodig hebben, duiden we die met het begrip pastorant en spreken wij van pastoranten-bezoek. Uit het leven Mijn laatste ontmoeting met mijn vriendin: Toen je vroeg of ik wilde komen, wist ik waarom. Nu zit ik aan je bed, we zitten hand inhand. We weten dat het einde nabij is, dat onze handen elkaar los moeten laten.Los moeten laten wat goed is, wat gebaseerd is op vriendschap, doet pijn. Staand op de drempel weten we ook dat deze vriendschap ons veel goeds heeft gebracht. Het mooiste is het vertrouwen in elkaar. Het heeft ons verrijkt en het maakt dat we kunnen praten over het naderende afscheid. “Ben je bang voor straks?” vraag ik haar. “Nee”, zegt ze mijn handen stevig vasthoudend, “maar ik zal je zo missen!” Het blijft lang stil in de kamer…..

Pastoraal ziekenbezoek Van pastor Mia Tankink heb ik het volgende verhaal onthouden: “...in de tijd dat ik in Israël in een kibboets werkte, zag ik vaker hoe herders ‘s avonds de schapen hoedden als die de stal binnengingen. De herders gingen met gespreide benen op twee stenen staan, lieten de schapen één voor één tussen hun benen door lopen en voelden over de vacht of de dieren in orde waren...” Herderlijke, pastorale zorg. Die zorg kennen we van oudsher ook van onze priesters, pastores. Bij ernstige ziektes zalfden zij de zieken om hun de kracht van het sacrament mee te geven in de pijn en op weg naar de dood.

Praktisch gesproken... Praktisch gesproken kunnen bij u allerlei vragen en zorgen in de weg staan. Schuif die terzijde.

Met de veranderende tijden is ook het ziekenbezoek vanuit de kerk veranderd, want we hebben niet altijd priesters, pastores beschikbaar om zieken te begeleiden. Maar de pastorale zorg voor elkaar blijft, wij zijn - om het te zeggen naar woorden uit het boek Genesis - ‘elkaars hoeder’ en Jahweh, God, vraagt ons over elkaar ‘te waken’.

Als u of iemand in uw omgeving er behoefte aan heeft iemand uit het pastorale bezoekersteam te spreken, neemt u dan contact op met het secretariaat van de parochie, telefoonnummer 0315-342044, of vraagt u iemand die in de geloofsgemeenschap een beetje thuis is dit namens u te doen en dan mag u op ons rekenen.

Leken als pastoraal ziekenbezoekers Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. In zijn brief aan de christenen in Korinthe schrijft Paulus: “...God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven…en het vermogen om bijstand te verlenen…” (1 Kor. 12, 28)

Hoe...? Heel simpel: wij komen met ‘een lege agenda’, hebben geen vooropgezette plannen en doelen. We maken kennis, lenen u ons oor, luisteren naar uw verhalen over pijn, zorg, angst, boosheid...alles wat van uw hart moet en mag, wat u ons toevertrouwt. Natuurlijk staan wij open voor alle hartenkreten over de zin van leven en ziek zijn, over de plaats en de rol die U daarin aan God geeft, de vragen die u aan Hem hebt

Vanuit de pastorale opdracht die we aan elkaar hebben, stellen zich in De Verrijzenis Parochie ook leken be9

8


Verwacht niet dat wij antwoorden hebben, wij kunnen vanuit ons gelovig mens-zijn met u van gedachten wisselen en - zo u wilt - samen een kruis slaan en Jezus en zijn Moeder om kracht vragen. En als u in uw ziek zijn om zegen vraagt, maken we contact met een van de pastores. Het spreekt vanzelf dat wat we samen delen, van ons blijft, dat wij het voor onszelf bewaren en er dus niets van naar buiten komt. Troost en steun Voor alles willen we u tot troost en steun zijn en graag steken we dan samen een kaarsje aan want “ als het duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft”, Gods lichtend vuur dat ons tot troost en steun mag zijn. Voor pastoranten-bezoek belt u: het centrale secretariaat 0315-342044; mailen mag ook: pastoranten-bezoek@deverrijzenisparochie.nl Nieuwe bezoekgroep “pastoranten-bezoek” Wij zijn blij dat er een groep vrijwilligers bereid is gevonden om zich te verdiepen en te vormen in het pastorale ziekenbezoek. Zoals in het artikel elders in ‘De Verbinding’ wordt beschreven, wil deze groep vrijwilligers er als medeparochiaan met een luisterend oor en hart zijn voor hen die (ernstig) ziek zijn. De periode van terminaal ziek zijn is soms een van de eenzaamste in een mensenleven want iemand die weet dat hij moet sterven, weet dat hij die weg uiteindelijk alleen moet gaan. Aandachtige zorg en nabijheid van naasten en helpers kunnen de eenzaamheid enigszins verlichten. Pastoraal ziekenbezoek wil hierbij ondersteuning bieden.

cretariaat: T.: 0315-342044 of via de e-mail: pastoranten-bezoek@deverrijzenisparochie.nl De deelnemers aan deze groep zijn: Maria Delleman, Gilbert Esser, Riet Goseling, Bep Holleman, Harrie Jorna, Joop Kraan, Greet Offenberg, Annie Pastoors, Ceciel Peeze Binkhorst, Ria Rensen, Gerdi Schlütter, Annie Venes Namens het pastoresteam van De Verrijzenis Parochie: Diaken Cor Peters.

OPROEP BEZOEKGROEP De zorg om de naaste is een belangrijke taak van ons christenen. De bezoekgroep “Luisterend Oor” heeft behoefte aan nieuwe leden. Parochianen die bereid zijn om mensen te bezoeken die lijden aan hun ouderdom, ziek zijn, eenzaamheid of om andere redenen graag eens bezoek ontvangen. Als u, die dit leest, er wat voor voelt, of iemand weet die daar wat voor voelt om dit mooie werk te gaan doen, laat het ons dan weten. Natuurlijk vindt er begeleiding en zonodig scholing plaats, afgestemd op de behoefte. Bel een van ons als u meer informatie wilt of wanneer u zich wilt aanmelden.

Met vriendelijke groet, Annemie Migchelbrink, tel. 0315-685352 Diaken Jan van Heugten, tel. 06-45155929

FACEBOOK

Het individuele pastoraat is een van de kerntaken van een geloofsgemeenschap, waarin de pastor ook een eigen taak en opdracht heeft. U zult begrijpen dat wij als team van 4 pastores voor 11 geloofsgemeenschappen die nabijheid niet alleen kunnen waarmaken. We trekken daarom graag samen op. Op eenzelfde wijze doen we, pastores, dat met de vrijwilligers die voorgaan in uitvaartvieringen. Voor alle vrijwilligers geldt dat ze in de hele Verrijzenisparochie beschikbaar zijn. Het is een van de manieren waarop we uitdrukking geven aan samen kerk-zijn in onze dagen. Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek, een ontmoeting, een luisterend oor in een voor u moeilijke periode van het leven, hopen we van harte dat u een beroep op het team ‘pastoranten-bezoek”. Een afspraak kunt maken met het centrale parochiese9

DE VERRIJZENIS PAROCHIE


PASTORAATSGROEP VOOR ULFT-VARSSELDER-VELDHUNTEN-AZEWIJN IN OPRICHTING De pastorale zorg over een parochie is, door de bisschop, toevertrouwd aan een pastoor als haar eigen herder. Samen met de andere leden van het pastorale team draagt hij de (eind-) verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de parochie.

zal er ook een gesprek zijn met de locatieraden van de geloofsgemeenschappen in Azewijn en VarsselderVeldhunten. Samen opstaan en kiezen voor nieuwe wegen van geloven en de opbouw van de geloofsgemeenschappen. Opnieuw een stap in de goede richting!

Omdat het pastorale team nooit alleen het hele pastoraat voor elf geloofsgemeenschappen kan dragen en uitvoeren en om leken daar op een eigen wijze bij te betrekken, worden pastoraatsgroepen per geloofsgemeenschap of clusters opgericht.

Namens het pastoresteam: Cor Peters, diaken.

HET VERWERKEN VAN HET VERLIES VAN EEN DIERBARE

Vrijwilligers die toegerust en voorbereid op hun taak het mogelijk maken dat het leven gelovig geleefd kan worden. Zij hebben de dagelijkse leiding van het pastoraat op de locaties. Dit gebeurt in gedeelde verantwoordelijkheid met en onder begeleiding van het pastoresteam.

Weinig gebeurtenissen hebben zoveel invloed op ons leven als het verlies van een dierbare. Velen vinden het moeilijk om over de dood te praten en hun emoties te laten zien. Toch kan het bespreekbaar maken van gevoelens heilzaam werken. Dat is de ervaring van veel deelnemers aan de jaarlijkse dag rond rouwverwerking in Silvolde.

Sinds 2010, het ontstaan van De Verrijzenis Parochie, wordt er gewerkt aan de vorming van drie cluster-pastoraatsgroepen. Voor het cluster Silvolde en Gendringen zijn daar al een hele tijd vrijwilligers op deze manier aan het werk. In het najaar gaan we overleggen of we op dezelfde wijze doorgaan of dat er bijstelling nodig of gewenst is.

Deze bijeenkomst is dertien jaar geleden ontstaan op initiatief van het voormalige parochieverband Terborg, gevormd door de parochies Silvolde-Varsseveld, Gaanderen, Etten en Terborg. Na herschikking van de parochieverbanden en de vorming van de huidige parochies nemen inmiddels rouwenden uit alle geloofsgemeenschappen van De Verrijzenisparochie hieraan deel.

Voor het cluster Ulft was de vorming van zo’n groep vrijwilligers nog steeds niet gelukt. We zijn verheugd u nu te kunnen melden dat vier mensen bereid zijn zich verder voor te bereiden op deze taak. Het zijn uit Ulft: Gerrie van Alst, Riet v.d. Pavert en Wim Evers en Annie Venes uit Azewijn. Binnenkort vindt er een eerste overleg plaats met de locatieraden van de geloofsgemeenschappen H. Antonius en Petrus en Paulus uit Ulft.

Dit jaar worden voor de eerste keer ook rouwenden uit alle geloofsgemeenschappen van de H.H. Maria en Laurentiusparochie hiervoor uitgenodigd. De dag wordt gehouden op woensdag 13 november van 10.00 tot 16.00 uur in kerkcentrum Het Anker in de H. Mauritiuskerk te Silvolde.

Met elkaar willen we verkennen hoe we verder vorm en inhoud kunnen geven aan de taken van de pastoraatsgroep in deze geloofsgemeenschappen. Vervolgens

De bijeenkomst wordt geopend met een inleiding door een ervaringsdeskundige rond rouwverwerking. Daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Ook kan in gesprek worden gegaan met de inleider. Na de lunch worden in kleine groepen ervaringen uitgewisseld. De dag wordt afgesloten met een korte viering van gebed en meditatie. Voor koffie en thee, alsmede een warme lunch, wordt gezorgd. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel is er na afloop gelegenheid voor een vrijwillige bijdrage. In september komt de voorbereidende werkgroep bijeen om verdere invulling te geven aan de dag. In het volgende parochieblad komen we hierop terug met meer informatie, onder meer rond uitnodiging en opgave. 10

Diaken Johan Visser, coĂśrdinator.


DOPEN IN DE VERRIJZENIS PAROCHIE SEPTEMBER T/M DECEMBER 2013 Aanmelden voor het Sacrament van het Doopsel: Als je de wens hebt je kind te laten dopen, dan kun je hiervoor contact opnemen met het centrale secretariaat van De Verrijzenis Parochie en daar hoor je wat de gang van zaken is in de lokale geloofsgemeenschap waarin je je kind wilt laten dopen. Je kunt bellen met 0315-342044 of mailen naar secretariaat@deverrijzenisparochie.nl voor het opvragen van een doopformulier. Dit kan per post of mail verzonden worden naar: De Verrijzenis Parochie, Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft, of per e-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Datum

Tijd

Locatie

Voorganger

Voorbereiding

Zaterdag 7 september Zondag 15 september Zondag 15 september

16.00 uur 11.45 uur 11.30 uur

Ulft H. Antonius Ulft H.H. Petrus en Paulus Dinxperlo

Pastor Smits Pastor Smits Diaken Peters

Plaats gehad Plaats gehad Plaats gehad

Zondag 6 oktober Zondag 6 oktober Zondag 13 oktober Zondag 20 oktober Zondag 20 oktober

11.30 en 12.30 uur 11.45 uur 11.30 uur 11.30 uur

Azewijn Azewijn Ulft H.H. Petrus en Paulus Silvolde Gendringen

Diaken Peters Diaken Peters Pastor Smits Diaken Peters Pastor Smits

11 september 11 september 12 september

Zaterdag 9 november Zaterdag 23 november Zaterdag 23 november Zondag 24 november

17.30 uur 16.00 uur 17.30 uur 11.30 uur

Breedenbroek Silvolde Megchelen Varsselder-Veldhunten

Diaken Peters Pastor Smits Diaken Peters Diaken Peters

Zaterdag 7 december Zondag 8 december Zaterdag 29 december

16.00 uur 11.30 uur 11.30 uur

Gendringen Dinxperlo Azewijn

Pastor Smits Diaken Peters Diaken Peters

8 oktober

5 november

5 of 26 november

BEREIKBAARHEID PASTORESTEAM BINNEN DE VERRIJZENIS PAROCHIE Wilt u een van de pastores spreken dan kunt u daarvoor persoonlijk een afspraak maken. De telefoonnummers en de e-mailadressen vindt op pagina 2 van De Verbinding. Verder is het goed om te weten dat elke pastor een dag in de week vrij is:

Pastor Marcel Smits: Pastoraal werker Guus v.d. Ploeg: Diaken Jan v. Heugten: Diaken Cor Peters:

maandag woensdag woensdag donderdag

Voor dringende pastorale zaken, zoals Sacrament van de Zieken of ziekenzegen is een pastor bereikbaar via telefoonnummer 0315-342044. 11


Liturgisch rooster SEPTEMBER

H.H. Petrus en

H. Antonius

H.H. Martelaren

Paulus

H. Mattheus

H. Mauritius

van Gorcum

Ulft

Ulft

Varsselder/Veldhunten Azewijn

Silvolde

22e zondag d/h jaar 31 aug. / 1 sept.

zo. 10.00 uur Eucharistie Mgr. Woorts Kerkkoor

za. 19.00 uur Woord- en Com. Past. v.d. Ploeg

za. 17.30 uur Woord- en Com. Past. v.d. Ploeg

23e zondag d/h jaar 7 en 8 september

zo. 10.00 uur Eucharistie Past. Smits Kinderkoor De Walnootjes

za. 17.30 uur Eucharistie Past. Smits Kerkkoor

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Diaken v. Heugten

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Past. v.d. Ploeg Kerkkoor

24e zondag d/h jaar 14 en 15 september

zo. 10.00 uur Eucharistie Past. Smits Kerkkoor

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Diaken Peters Ziekenzondag Zonnebloem

za. 15.00 uur Woord en Gebed Past. v.d. Munckhof en Past. v.d. Ploeg in de tent bij het kermisterrein

zo. 10.00 uur Eucharistie Vicaris Pauw Mixed Emotions

25e zondag d/h jaar 21 en 22 september

za. 17.30 uur Eucharistie Vicaris Pauw Schuttersviering m.m.v. St. Hubertus

za. 17.30 uur Woord- en Com. Diaken Peters Kerkkoor

za. 19.00 uur Woord en Gebed Diaken Peters Kermisviering aansluitend taptoe

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Leken Kerkkoor

zo. 10.00 uur Eucharistie Em. past. Morsink Kerkkoor

26e zondag d/h/ jaar 28 en 29 september

zo. 10.00 uur Eucharistie Past. Smits Kerkkoor

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Diaken Peters

zo. 10.00 uur Oecumenisch Diaken v. Heugten en Ds. v.d. Zwaag Loc. Bontebrug kerk

27e zondag d/h/ jaar 5 en 6 oktober

zo. 10.00 uur Eucharistie Past. Smits Kerkkoor

za. 17.30 uur Eucharistie Past. Smits Viering m.m.v. fanfare Kunst Na Arbeid

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Past. v.d. Ploeg

zo. 10.00 uur Anders vieren Leken Mixed Emotions

zo. 10.00 uur Eucharistie Past. Smits en Diaken Peters

12


H. Laurentius

De Goede Herder

Varsseveld

Dinxperlo

za. 19.00 uur Eucharistie Em. past. Zemann

za. 19.00 uur Eucharistie Past. Smits

H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek

H. Martinus

H. Martinus

Gendringen

Megchelen

zo. 10.00 uur Anders vieren Leken

za. 19.00 uur Eucharistie Past. Smits Vision

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Leken Kerkkoor

za. 19.00 uur Woord- en Com. Leken

zo. 10.00 uur Oecumenisch Ziekenzondag v.d. Zonnebloem, Musica

za. 17.30 uur Woord- en Com. Diaken v. Heugten Kerkkoor

15.00 uur Oec. Past. Smits en Ds. v.d. Zwaag Gebedsmoment bij het Dankbaarheidkruis

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Past. v.d. Ploeg Herenkoor

za. 19.00 uur Woord- en Com. Past. v.d. Ploeg Dameskoor

za. 17.30 uur Eucharistie Past. Smits Kerkkoor

za. 19.00 uur Eucharistie Em. past. Zemann Harmonie

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Leken

za. 19.30 uur Eucharistie Vicaris Pauw

H. Walburgis Netterden Vieringen in Azewijn

zo. 10.00 uur Woord en Gebed Past. G. de Haan Open. voetbalseizoen Zaal Meijer

za. 19.00 uur Woord- en Gebed Diaken Peters Kermisviering Azewijn aansluitend taptoe zo. 10.00 uur Eucharistie Past. Smits en Diaken Peters

za. 18.30 uur Oecumenisch Past. v.d. Ploeg Kerkennacht

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Past. v.d. Ploeg Dameskoor

za. 19.00 uur Eucharistie Past. Smits Gemengd koor

zo. 10.00 uur Eucharistie. Em. past. Zemann Kerkkoor

za. 19.00 uur Woord- en Com. Diaken v. Heugten

za. 19.00 uur Eucharistie Vicaris Pauw Gemengd koor

za. 17.30 uur Woord- en Com. Diaken Peters Kinderkoor

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Diaken Peters Knollenkermis m.m.v. muziekver. St. Ceacilia

13

zo. 10.00 uur Woord- en Com. Past. v.d. Ploeg


LITURGISCH ROOSTER VAN DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN IN SEPTEMBER 2013 H.H. Petrus en Paulus Ulft

H. Martinuskerk Silvolde

De Goede Herder Dinxperlo

H. Martinuskerk Gendringen

2de en 4e vrijdag v.d. mnd. 18.30 uur Rozenkransgebed in de Mariakapel

wo. 4 september 16.30 uur Eucharistie Em. past. Morsink

wo. 4 september 18.30 uur Eucharistie aansluitend Rozenkransgebed

do. 5 september 09.30 uur Rozenkransgebed

vr. 6 september 08.30 tot 09.15 uur Gelegenheid tot biechtgesprek 09.30 uur Eucharistie Past. Smits

Zorg- en verpleegcentrum Debbeshoek Ulft

Zorgcentrum Schuylenburg Silvolde

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel Gendringen

wo. 4 september 16.30 uur Eucharistie Em past. Morsink

wo. 4 september 10.00 uur Eucharistie Past. Smits

vr. 6 september 14.45 - 15.50 uur Open kerk met Rozenkransgebed aansl. Open kerk uitst. Allerheiligste wo. 11 september 17.30 uur Eucharistie Past. Smits

wo. 11 september 16.30 uur Eucharistie Past. v.d. Munckhof

do. 12 september 09.30 uur Rozenkransgebed vr. 13 september 09.30 uur Eucharistie Past. Smits

vr. 13 september 15.00 - 15.50 uur Open kerk met uitst. Allerheiligste wo. 18 september 16.30 uur Eucharistie Em. past. Morsink

do. 19 september 09.30 uur Rozenkransgebed vr. 20 september 09.30 uur Eucharistie Past. Smits

vr. 20 september 15.00 - 15.50 uur Open kerk met uitst. Allerheiligste wo. 25 september 17.30 uur Eucharistie Past. Smits

do. 26 september 09.30 uur Rozenkransgebed vr. 27 september 09.30 uur Eucharistie Past. Smits

Woonzorgcentrum Dr. Jenny Dinxperlo vr. 27 september 11.00 uur Eucharst. Past. Smits

vr. 27 september 15.00 - 15.50 uur Open kerk met uitst. Allerheiligste

14

wo. 25 september 16.30 uur Eucharistie Past. v.d. Munckhof

wo. 18 september 10.00 uur Eucharistie Past. Smits


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN Gedoopt: 23-06-2013

Femme Verwaaijen, Berkelstraat 13.

21-07-2013

Joanne Bruil, Heggenseveld 9. Liv Jansen, Nieuweweg 11 Megchelen. Fee Jansen, Nieuweweg 11 Megchelen.

MEDEDELINGEN: • Openingstijd Mariakapel: iedere dag van 9.00 tot 18.00 uur. U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 681275. Op ma. en do. van 9.00 uur-11.30 uur: voor huwelijksjubilea, sacrament van de zieken, uitvaarten en misintenties!.

Ook kunt u intenties (à € 7,50) per enveloppe schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen.

Wilt u uw intenties in “De Verbinding” van oktober geplaatst hebben dan dient u deze vóór 10 septem ber in te leveren.

H.H. Petrus en Paulus Ulft Eucharistisch Centrum voor alle geloofsgemeenschappen van De Verrijzenis Parochie

• Communie thuis aan zieken en/of bejaarden op donderdag 5 september.

Locatieraad: Voorzitter: Willem Wanders tel. 0315-683009 Secretariaat: Theo Heebing a.i. tel. 0315-683442 Budgethouder: Theo Heebing tel. 0315-683442 Lid: Riet v.d. Pavert-Kraan, tel. 0315-685480 Koster: A.C.Meesters tel. 0315-632697 Koren: Kerkkoor: dirigent: F. Cornelissen, tel. 0315-842353. Repetitie: dinsdag 19.30 uur, ontmoetingsr. P&P kerk. Inspiration: dirigent: Sander Spaan, 06-24436048. Repetitie: maandag 20.00-22.00 uur, Antoniuskerk. Begraafplaats: Beheerder: J.B. van Balkum, tel.: 0315-683359.

Mensen die ook graag de communie thuis ontvangen, kunnen zich melden via ons secretariaat. Tel. 0315 681275.

intenties SEPTEMBER 2013: Zondag 1 september: Antoon Tijdink en Maria Tijdink-Vos, Mimi de Witte, Gerard Overbeek, Jo van Toor-Berendsen, Rikie Roelofsen-Elferink, Jennifer Bourgondiën-Schonewille, Emmy Loessberg-Mulder, Harry Lukassen.

Familieberichten:

Zondag 8 september: Johan en Anny Meijer-Kok, Annie Kaaijk en ov. fam., Mimi de Witte, ov.o. Peters-Schepers en Vincent en ov. fam., ov.o. Teun Roes en Lies Roes-Wilting, Martien Molenaar, Rikie Roelofsen-Elferink, Jo van Toor-Berendsen, Jennifer Bourgondiën-Schonewille, Emmy Loessberg-Mulder.Jaargedachtenis voor Rieky Schepers-Tombergen.

Overleden: 12-07-2013 Wim Kok, Kloosterstraat 21, 78 jaar. Zijn crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 17 juli 2013. 15-07-2013 Jos Klaassen, Tuinstraat 12, 66 jaar Zijn crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 20 juli 2013. 23-07-2013

Zondag 15 september: Mimi de Witte, Dora Kok, Gerard Overbeek, Nico Kaaijk en ov. fam. Kaaijk –te Boekhorst, ov.o. Willy Nijenhuis en Liesbeth Nijenhuis-Geurtsen, Wim Gerritsen, Rikie Roelofsen-Elferink, Jo van Toor-Berendsen, Jennifer Bourgondiën-Schonewille, Wim Kok, Jos Klaassen, Emmy Loessberg-Mulder.

Emmy Loessberg-Mulder, Dommelstraat 19, 65 jaar. Haar crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 29-07-2013.

Bidden wij om troost voor hun familie, vrienden en bekenden. 15


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN Zondag 22 september: Johan en Anny Meijer-Kok, ov.o. Overbeek-Bockting, ov.o. klein Tank-ter Horst, Mimi de Witte, Riet VisserHeister (verjaardag), Dinie Gerritsen-Aalders, Rikie Roelofsen-Elferink, Jennifer Bourgondiën-Schonewille, Emmy Loessberg-Mulder, Harry Gervers, voor de leden en overleden leden van de KPU, KVU en Damesgilde. Zondag 29 september: Jaargedachtenis voor: Pastoor Wim van Essen. Verder voor: Mimi de Witte, voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschap, Joop Konings, Mies Janssen-Steentjes, Dora Wijkamp-Klerk, Lies Giesen-Roes (nms. Kerkkoor), Emmy Loessberg-Mulder.

KERKKOOR OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN VOOR DE ALTPARTIJ In de eerste helft van dit jaar werd het kerkkoor geconfronteerd met een teruggang van leden. Bij de alten liep het aantal leden terug met vier; door overlijden, door hoge leeftijd en daardoor niet meer actief kunnen deelnemen en door opzegging op eigen verzoek.

R.K. Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua Ulft Locatieraad: Voorzitter: Budgethouder: Secretaris: Lid: Lid:

Om dit hiaat weer op te vullen, wat betreft bezetting, zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de altpartij. Wekelijks vindt de repetitie plaats op dinsdagavond van half acht tot half tien in de ruimte van het Kruispunt van de kerk. Omdat onze kerk de bestemming heeft gekregen als Eucharistisch centrum vindt er op elke zondagochtend om 10.00 uur een Eucharistieviering plaats waarbij wij als koor de zang verzorgen met uitzondering van één zondag per maand waarop wij vrij zijn. Ook tussentijds als er door de week een uitvaartdienst is, wordt er zo nodig een beroep gedaan op ons koor voor de zang. In verband met de zomervakantie heeft het koor zes weken niet gerepeteerd.

Jeroen Bluemink Theo Geerts vacature Frans van Hal Marijke Schreur

0315-244258 0315-683390 0315-684959 0315-631569

Secretariaat: Antoniuspastorieantonius.ulft@deverrijzenisparochie.nl Kopij en berichten voor het parochieblad voor de Antonius geloofsgemeenschap vóór de 10e van de maand insturen naar even.bijpraten@kickmail.nl of Jeroen Bluemink 0315-244258 Kosters: Willy Krosse 0315-683692 Jan Hofstra 0315-685081 Kerkhofbeheer: Fred Marneth 0315-683729 Jan Boland 0315-683919 Inspiration: dirigent: Sander Spaan 06-24436048 Repetitie: maandag 20.00-22.00 uur, Antoniuskerk

Nu deze periode weer is verstreken, zijn wij begonnen met het instuderen van twee nieuwe misgezangen, een Latijnse en een Nederlandse mis; een reden te meer om als nieuwkomer samen met de leden van ons koor hieraan deel te nemen. Wij hopen dat onze zoektocht succes mag hebben en dat we nieuwe leden mogen verwelkomen.

Voor het dopen van uw kind(eren) kunt u zich melden bij het centrale parochiesecretariaat.

gebedsintenties VOOR DE MAAND SEPTEMBER 2013

U kunt zich aanmelden op onze hierboven vermelde wekelijkse repetitieavond of via onze secretaris Auke Velthausz, Neptunus 2, 7071VG Ulft, telefoon (0315) 681148.

De gebedsintenties voor de maand september hebben ons niet bereikt. N.B. Vervolg R.K. Geloofsgemeenschap pagina 21 16


Programma Vorming en Toerusting 2013-2014

Protestantse Gemeente Gendringen-Bontebrug & De Verrijzenis Parochie

Alstublieft! Hieronder vindt u het programma-overzicht voor Vorming & Toerusting voor 2013-2014. We hebben gekozen voor een eerste beknopte beschrijving. Uitgebreidere informatie vindt u telkens in de Schakel en in De Verbinding, de contactbladen van de geloofsgemeenschappen. Daar vindt u ook óf en waar u zich moet opgeven. Zie ook onze websites: www.deverrijzenisparochie.nl & www.pg-gendringen-bontebrug.nl Leeswijzer: Start* betekent, dat het hier om een serie avonden gaat... De eerste avond staat vermeld. De verdere data kunt u vinden in de bladen...

2013 - 2013 - 2013 Nr. 1 Schaliegas… zegen of vloek? Alex de Meijer van de Gelderse Natuur en milieu organisatie verzorgt een avond over dit onderwerp. We nodigen u uit om meer te leren over het fenomeen “Schaliegas” en zelf te oordelen……

donderdag 5 september

Nr. 2 Film: Almanya – Willkommen in Deutschland We kijken naar deze film van Yasemin Samdereli over de drie generaties Turkse emigranten in Duitsland donderdag en over wat er gebeurt wanneer twee werelden elkaar ontmoeten…. 12 september Nr. 3 Mandala tekenen voor kinderen Start* Al tekenend scheppen en ontdekken we samen vorm en kleur… Iedereen kan meedoen! donderdag 12 september Nr.4 En dit zijn de namen – oude wijsheid en moderne kunst Een serie avonden van lezen en kijken en luisteren… Aan de hand van kunstwerken verkennen we het bijbelboek Exodus.

Start * donderdag 3 oktober

Nr. 5 Euthanasie Aan de hand van een kort artikel, gaan we met elkaar in gesprek. We delen gedachten over dit onderwerp, dat veel mensen bezighoudt. Het artikel wordt - zo mogelijk - vooraf toegezonden.

dinsdag 15 oktober

Nr. 6 Mandala tekenen voor volwassenen In ons vorige boekje werd het Mandalatekenen voor het eerst aangeboden. Het was een succes en op verzoek is pastor Menting opnieuw gevraagd een aantal avonden te verzorgen voor nieuwe deelnemers en gevorderden. Nr. 7 Maarten Luther wandeltocht Op de eerste zaterdag na Hervormingsdag (31 oktober) wordt er in Amerongen, de Utrechtse heuvelrug, door de Stichting Maarten Luther Wandeltocht een mooie tocht georganiseerd. Een oecumenische ontmoeting!

Start * donderdag 7 oktober

zaterdag 2 november

Nr. 8 Samen – edel – smeden Start * Twee avonden waar gewone dingen kunnen woordenloos veelzeggend worden. Ze roepen een maandag wereld aan gedachten en ervaringen op. Ze worden tot symbool. Deze avonden kunnen we een 11 november sieraad maken van zilver. Rieks Erinkveld - edelsmid in Gendringen - zal ons inspireren en begeleiden. Nr. 9 “Een kijkje in hel en hemel” – Jeroen Bosch De middeleeuwse Jeroen Bosch schildert een wonderlijke wereld. Dhr. Wessels helpt ons om die wereld te ontdekken. Daarvoor gebruikt hij lichtbeelden en zijn eigen verhaal. 17

donderdag 14 november


.

2014 - 2014 - 2014 Nr. 10 Tekenen voor Kwali-tijd! Deze middag is bedoeld om werk te maken van wat veel (groot-) ouders van harte willen: de band met je (klein-) kinderen versterken door bewust tijd te maken voor elkaar. Daartoe biedt Wilma Koolstra een workshop aan voor (groot-) ouders en hun (klein-) kinderen: Samen Tekenen voor Kwali-tijd! Nr. 11 De kerk, daar zit muziek in! Wat maakt dat ene lied nou bijzonder? Tekst? Melodie? En hoe dat met kerkelijke muziek? In twee avonden neemt Inge Rietvink ons mee in de beleving van muziek. En… we maken vooral ook zelf muziek. Iedereen is immers muzikaal!

zondag 12 januari Start * dinsdag 21 januari

Nr. 12 Twee geloven, een God Een inleiding door Theo Salemink. Hij is theoloog en historicus; universitair docent aan de Theologische dinsdag Universiteit Tilburg. Samen met Marcel Poorthuis schreef hij een boek over vragen rond Christendom 4 februari en Islam, Kerk en moskee: Van Harem tot Fitna (2011). Nr. 13 Film: Live of Pi Deze prachtige film vertelt het verhaal van de onwaarschijnlijke overlevingstocht van de jonge Pi Patel (Suraj Sharma) op zee. “Life Of Pi is een epische, betoverende ervaring, die de kijker zal inspireren, raken en meevoeren naar een plaats van ontdekkingen, die je niet zo snel zal vergeten.”

woensdag 19 maart

Nr. 14 Iconen: leren, zien en begrijpen Het woord ‘icoon’ betekent zo veel als ‘beeld, gelijkenis’. Iconen geven zicht op het heilige. Door goed te zien, leer je ze begrijpen. Dhr. Wessels gaat met ons op pad. Hij toont lichtbeelden en vertelt erbij.

dinsdag 25 maart

Nr. 15 Tot verbond en vrijheid geroepen Oude-wijsheid en moderne kunst Deze dag is het slot van de Exodus-serie ‘En dit zijn de namen‘ (nr. 5). Maar de dag is ook los daarvan mee te maken! De dag vindt plaats in een klooster in de buurt.

woensdag 9 april

Nr. 16 Vol passie op weg naar Pasen Een avond om geïnspireerd op weg te gaan naar Pasen. Rob Houdkamp heeft een programma gemaakt op basis van de moderne hertaling van het Mattheus Lijdensverhaal door zanger, componist en tekstdichter Jan Rot. Rob Houdkamp zorgt voor verbindende tekst en lichtbeelden.

Palmzondag 13 april, maandag 14 april, dinsdag 15 april

Nr. 17 DemocratieFabriek De Democratiefabriek is een doe-tentoonstelling voor jongeren, maar ook niet mis voor volwassenen. Met hun routekaart doorlopen zij per tweetal de modules van de tentoonstelling. Zo verkennen ze de verschillende kanten van democratie. Scholen worden speciaal uitgenodigd. Wie daartussendoor wil binnenlopen, is van harte welkom!

Start* dinsdag 6 mei

Nr. 18 Lagerhuis debat Osiris Hoepel, Consulent In-Spe / Huis v.d. Jeugd/Programma Jongerenparticipatie ontwikkel dergelijke woensdag debat avonden voor de jongeren van de Achterhoek. Een speciale ‘jury’ beoordeelt de jeugdige debatters. 7 mei Nr. 19 Bezoek aan een Bijbelse tuin 3e/4e week Hovenier Ben Schreven neemt u mee naar de Bijbelse tuin in Zeddam. Samen met Mw. Onstein, van mei/ beheerster en mw. Wil Paulusma verzorgt hij een rondleiding. begin juni Nr. 20 Twee geloven in één keuken Samen koken, vanuit ‘kerk en moskee’: elkaar weer een beetje meer leren kennen. Met een variatie zaterdag op het bekende gezegde: geloof in elkaar gaat door de maag! Peter Raben, meester-kok van het 24 mei Zorgcentrum MMP in Gendringen weet daar alles van. Hij zet ons op het juiste spoor. Nr. 21 Hemelvaart fietstocht Traditiegetrouw kunt u op deze Hemelvaartsdag meedoen aan een prachtige fiets-puzzeltocht, georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep. We sluiten af met een mooie viering.

Tip: Kruis vast aan waaraan u zou willen meedoen. En bewaar deze info! Later vindt u verdere informatie. 18

donderdag 29 mei


V&T PROGRAMMA VOOR SEPTEMBER EN BEGIN OKTOBER 2013

Nr. 1 Schaliegas… zegen of vloek? Schaliegas is aardgas dat wordt gewonnen uit schaliegesteente. Om dit gesteente te bereiken, worden boringen gezet die, wanneer eenmaal de steenlaag is bereikt, horizontaal worden voortgezet. Om het gas te doen vrijkomen, dient de boorput te worden gestimuleerd. Dit gebeurt door een techniek die hydraulisch fractureren, fraccen of (Engels) “fracking” genoemd wordt. Hierbij worden onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën ingespoten. Door de grote druk breekt het gesteente. De ontstane scheurtjes worden open gehouden door het ingespoten zand. Deze mix van water en chemicaliën wordt dan weer opgepompt. Dit zogenaamd “produced water” neemt zware metalen en van nature radioactieve elementen uit de ondergrond op. Dit moet als chemisch afval worden verwerkt. Een gedeelte van de gebruikte chemicaliën en vloeistoffen blijft echter in het gesteente achter.Alex de Meijer van de Gelderse Natuur en milieu organisatie verzorgt een avond over dit onderwerp. We nodigen u uit om meer te leren over het fenomeen “Schaliegas”, en zelf te oordelen. Wij heten u van harte welkom op deze belangrijke informatieve avond met discussie. Datum

: donderdag 5 september 2013

Tijd

: start 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

Plaats

: Petrus en Pauluskerk Ulft

Kosten

: vrije bijdrage

Leiding

: Alex de Meijer en Lies Visscher

Opgave

: graag vooraf bij levenmetdeaarde@live.nl of door te bellen/in te spreken op 06-53464642

Nr. 2 Film: Almanya Vorig jaar lukte het niet om deze film te draaien. Daarom staat hij nu opnieuw in het programma rond het thema ‘Kerk en Moskee’. Een charmante en vlotte film over de drie generaties Turkse emigranten in Duitsland en over wat er gebeurt wanneer twee werelden elkaar ontmoeten. Het is 10 september 1964, de Turkse twintiger Hüseyin Yilmaz komt als 1.000.001ste gastarbeider Duitsland binnen. De jongeman wil in het buitenland zijn geluk beproeven om op die manier een betere toekomst te kunnen bieden aan zichzelf, zijn vrouw en hun vijf kinderen. Hij verlaat zijn land en zijn gezin en betreedt een koud land waar de Duitsers blonde reuzen zijn, varkens eten, een mannetje aan een kruis vereren en koeterwaals spreken. Allah zij dank blijft Hüseyin niet lang tussen deze “ongelovigen”. Een paar maanden, hooguit een jaar en dan heeft hij voldoende geld verdiend om weer terug te keren naar Turkije. Almanya, een ontroerende film die van het begin tot het eind blijft boeien. Datum

: donderdag 12 september

Tijd

: 19.30 uur

Plaats

: Petrus en Pauluskerk, Ulft

Kosten

: eigen bijdrage

Leiding

: Rob Houdkamp

Opgave

: graag vooraf bij Rob Houdkamp: r.houdkamp@chello.nl of 0315-683830 19


Nr. 3 Mandalatekenen voor en met kinderen Vind jij het leuk om te kleuren en te tekenen? Kom dan gezellig met ons mandala tekenen!!! Mandala betekent cirkel, een cirkel heeft geen begin en geen eind. Je hoeft helemaal niets te kunnen, alles mag, alles kan en alles is goed. Met elkaar gaan we tekenen en ontdekken vorm en kleur. Je zult verrast zijn van de mooie resultaten die je mee naar huis neemt. Iedereen kan het, dus jij ook! Tot dan!!! Masja Engelberts en Carla Reusen-Nijman

Datum

: steeds op donderdag: 12 september, 26 september, 10 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november

Tijd

: 18:00 uur tot 19:30 uur

Plaats

: Bij KIDDYCOMPANY, Touwslagersbaan 114 in Gendringen;

Website

: www.kiddycompany.nl

Kosten

: € 15,00 totaal, inclusief materiaal en drinken

Maximaal

: 8 kinderen. Leeftijd: 8 tot ± 12 jaar

Opgave

: vooraf bijCarla Reusen-Nijman. Telefoon: 0315-681746 of per mail: carlareusennijman@kpnmail.nl

Nr. 4 ‘En dit zijn de namen’ – oude Exodus-wijsheid en moderne kunst Met de woorden ‘en dit zijn de namen’ opent het boek van de Uittocht, Exodus. Het is ook de titel die Tommy Wieringa geeft aan zijn pas bekroonde roman. Het oude verhaal uit de Bijbel lees je haast als de krant vandaag. Het gaat over mensen van alle tijden, ook over jou. Het vertelt van onderdrukking en vrij mens worden, over de wijsheid van vroedvrouwen tegenover de wijsheid van de farao, je roepstem volgen, tegen de stroom ingaan, het leven vieren, door de woestijn trekken, oases vinden en wijze levenslessen, woorden van waarde. Door het verhaal kom je op het spoor van een religieuze zoektocht, verlangen naar zin en samenhang, oriëntatie op wat groter is dan jij, de stem van het Leven – God – die door alles heen klinkt… We bespreken de teksten en kijken naar moderne kunst. Door de kunst ga je anders kijken naar het verhaal en je eigen leven. De kunst is o.a. van Pablo Picasso en Marc Chagall. De roman van Tommy Wieringa ‘Dit zijn de namen’ wordt op de zesde bijeenkomst besproken. We gaan er van uit dat deelnemers deze roman tijdens de cursus lezen. Voor wie is deze cursus bedoeld? Ieder, die zich wil verdiepen in bijbel en moderne kunst, is van harte welkom. Je hoeft geen kennis van bijbel of kunst te hebben; een open geest en belangstelling is genoeg. Datum

: Steeds op donderdag

2013: 3 oktober, 31 oktober, 21 november, 19 december;

2014: 23 januari, 20 februari

Tijd

: 19.30 uur- 21.30 uur

Plaats

: Petrus en Pauluskerk, Ulft

Kosten

: € 25,-

Leiding

: Pastor Guus van der Ploeg

Opgave

: vooraf bij Rien Huiting, 0315-325774 20


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN VERBONDENHEID SCHTTERIJ EN PAROCHIE Op kermiszondag was er na de schuttersviering in de Antoniuskerk van Ulft een ontbijt en ontmoeting voor alle leden van de schutterij De Eendracht. Tijdens dit gezellige samenzijn werd de voorzitter van de schutterij, Ton Schreur, gehuldigd door Gelderse Federatie. Hij kreeg de zilveren onderscheiding voor zijn inzet voor het schuttersleven en de gemeenschap onder het motto Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid. Ton, van harte gefeliciteerd, ook namens de geloofsgemeenschap

Ook bood diaken Cor Peters, lid van de gilderaad, een reclamebord aan van De Verrijzenis Parochie. Een blijk van wederzijdse waardering en ondersteuning.

JUBILEUMCONCERT INSPiRATION ULFT Op zondag 6 oktober geeft Inspiration uit Ulft een concert ter ere van het 12,5 jarig bestaan. Inspiration is een koor met 20 enthousiaste leden en een even enthousiaste dirigent. Zij verlenen medewerking aan concerten/festivals en verzorgen af en toe de muzikale omlijsting tijdens kerkdiensten. Het repertoire bestaat onder andere uit moderne popsongs, liedjes uit musicals en geestelijke liederen. Het concert begint om 14.30 uur in de Antoniuskerk, Dr. AriĂŤnsstraat 3 in Ulft. Om 14.00 uur is de kerk open. De entree is 5 euro per persoon. Kaarten zijn vanaf 9 september verkrijgbaar bij Robben Verf & Wand en de CIGO in Ulft (alleen contante verkoop) en op 6 oktober bij de ingang van de kerk. In de pauze is er een loterij waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Heb je zin om bij Inspiration te komen zingen? Nieuwe leden zijn van harte welkom! Bezoek voor meer informatie over Inspiration de website: www.inspiration-ulft.nl Met vriendelijke groeten namens Inspiration: Nathalie Werkman. 21


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN Administratie Kerkbalans: Hans Bruins Bankrekeningnummer 1531.01.210; t.n.v. De Verrijzenis Parochie locatie H.H. Martelaren van Gorcum Postadres: zie locatieraad Ledenadministratie: zie locatieraad Redactie-adres: zie locatieraad, o.v.v. de Verbinding Mocht u communie thuis willen ontvangen kunt u contact opnemen met Mevr. Elise Bruggeman tel. 630527

R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorcum Varsselder-Veldhunten Locatieraad: Secretariaat: Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder Tel. 0315-681013. E-mail: varsselder@deverrijzenisparochie.nl U kunt het beste bellen of binnenlopen om een afspraak te maken. Iedere woensdag is ’t Trefpunt aan de Hoofdstraat 31 geopend van 10.00 uur tot 11.00 uur. Opgeven misintenties/gebedsintentie of jaargetijde: Woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur in ’t Trefpunt aan de Hoofdstraat 31 te Varsselder. Koster H.H. Martelaren van Gorcum: De heer G. te Wiel is bereikbaar onder 0315-68 36 45.

R.K. Geloofsgemeenschap H. Mattheus Azewijn Locatieraad: Voorzitter/catechese: Marie-José de Dreu 06-53291704 mjdedreu@gmail.com Liturgie: Anny Hermsen 0314-651922 familiehermsen@gmail.com Budgethouder/Diaconie: Paulien Roelofzen 0314-651833 paulienroelofzen@live.nl Opbouwwerk: Annie Venes 0315-377243 g.hettelaar@hetnet.nl Bereikbaarheid en informatie: Dopen en huwelijk: Marie-José de Dreu Communie thuis: Elke eerste vrijdag van de maand. Voor meer info: Annie Westerveld Overlijden: De uitvaartonderneming regelt het met de contactpersoon uit Azewijn. Kerkberichten: Redactie: Locatieraad H. Mattheus Azewijn Kopij: Voor de vijfde van de maand. E-mail: redactie@kerkazewijn.nl Post: Enveloppe in de brievenbus van de pastorie onder vermelding van kerkberichten. Gebedsintenties aanvragen elke maandagavond tussen zeven en acht uur bij het secretariaat (pastorie).

Herinnering aan Willemien Lucassen-de Wit. Willemien werd geboren op 17 maart 1922 in VarsselderVeldhunten. Zij groeide op met 2 zussen en een broertje, die al op zeer jonge leeftijd overleed. Na de Mulo in Ulft kwam zij te werken op een kantoor. Na een zorgeloze en fijne jeugd, leerde zij Bernard kennen op de kermis in Voorst. Zij trouwden en kwamen in te wonen bij opa en oma De Wit. Samen zetten zij de boerderij voort. Uit hun liefde werden 3 kinderen geboren, Jos, Marianne en Cecile. Jaren later kwamen er 4 kleinzoons en 6 kleindochters bij. Wat waren zij trots op allemaal. Met hun kinderen en kleinkinderen mochten zij hun 40-jarig huwelijksjubileum vieren. Echter in 1997 overleed Bernard en bleef Willemien alleen achter. Samen met tante Bets, haar kinderen en kleinkinderen pakte zij de draad weer op. Werd lid van de dansploeg, de gym, de Soos, de KBO, de bingo en de Zonnebloem en was jarenlang een trouw lid. De laatste jaren liet haar gezondheid haar steeds vaker in de steek. Haar liefste wens om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en te sterven is uitgekomen. Op 5 juli ging haar toestand snel achteruit en te midden van haar gezin en zus, ontving zij de ziekenzalving, waarna zij op 6 juli 2013 rustig is ingeslapen. We wensen de kinderen, kleinkinderen en tante Bets veel sterkte toe om dit verlies een plaats te geven. Willemien rust in vrede.

processie

Het eerste weekend na de naamdag van de Heilige Mattheus op 21 september wordt in Azewijn de jaarlijkse kermis gevierd. De traditionele jaarlijkse kerkelijke activiteiten die daarbij horen vinden plaats op zaterdag 21 september om 19.00 uur met een woorddienst gevolgd door een taptoe door de fanfare St. Jozef en de schutterij Wilhelmina. Zondag 22 september om 10.00 uur is er een Eucharistieviering, gevolgd door de sacramentsprocessie door Azewijn. Iedereen is welkom om bij deze unieke vieringen aanwezig te zijn.

Werkgroep Avondwake. 22


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK

NAGENIETEN EN LEVEN Voor velen onder ons zit de vakantie er weer op. Het was een goede en fijne periode; iedereen heeft er op zijn/haar manier invulling aan gegeven. Nu is bijna iedereen weer op de plek. De jeugd is vol goede voornemens een nieuw schooljaar ingeduikeld. Voor velen is alles nieuw, de boeken, de agenda en misschien ook wel de leraren en leraressen. Wat zal het dit jaar worden? Op de werkplek heeft ieder zijn plaats weer ingenomen. Er is een weerzien met collega’s en vrienden. Er worden verhalen en belevenissen verteld. Het is weer even wennen. Snel zit je weer in je ritme en begint je vakantie-bruin al langzaam te verbleken. Soms, heel even gaan je gedachten terug naar die heerlijke vakantietijd – naar wandelen en fietsen door velden en over stille paden. Zalig die ruimte, die blauwe lucht en vooral die rust! En toch….laten we niet te veel kijken naar wat achter ons ligt, maar vooruit blikken en van het leven genieten. Laat je leven geen sleur worden. Want leven is plannen, het is een geschenk, dat ons wordt aangeboden. Leven is ook: anderen zien staan, verantwoordelijk zijn en zorg dragen. Ons leven is een voortdurende uitdaging om echt mens te worden. Leven is zien, telkens met nieuwe ogen, met verwondering en aandacht. We staan er niet iedere dag bij stil, maar het is goed om eens te zeggen: Goddank dat ik mag leven, Goddank dat ik kracht en troostankrijg in moeilijke en verdrietige tijden. Dank voor zoveel moois, dat me zo maar gegeven wordt. De kantlijn

R.K. Geloofsgemeenschap H. Mauritius Silvolde Coördinatieteam: Voorzitter Alois Helming Secretaris Ans Peelen 0315-323809 Budgethouder Elly van Lent 06-20074081 Beheer Henri Geerts 0315-685056 Rel. beheer Leni Geerts 0315-325606

coördinator Bosstraat 3 Bievinkstraat 7 Ulftseweg 65 Zuivelweg 1

Contactpersonen Koren: Het Kerkkoor Feikje ten Hove Mixed Emotions Maaike Arts

DE VIERINGEN EN INTENTIES VOORSEPTEMBER

0315-323851 0315-328341

Vieringen in zorg- en verpleegcentrum “De Schuylenburgh” Zie rooster op pagina 14.

Contactpersonen Werkgroepen: Doopsel Wilma Rademaker 0315-328263 Eerste Communie Ingrid Steverink 0315-631716 Onder de Regenboog Marga Kroezen 06-30136188 Vormsel Ryan Pelgrim 0315-329040 Avondwake Leo te Brinke 0315-323212 Informatie over: Kerkbijdrage Kerkradio en internet Kerkhof Het Anker Koster

Tonny Jansen Frans Ros Bob Timmer Theo v.d. Kemp Elly van Lent Francis Terhorst

Rekeningnummers : Kerkbijdrage Rabobank Kerkhof Rabobank Overige zaken Rabobank

Zondag 8 september om 10.00 uur Woord- en Communiedienst m.m.v. het Kerkkoor Voorganger: Past. Van der Ploeg Intenties: Jaargedachtenis voor: Jan van Lent. Verder voor: Truus Vermeij; Wim Heister en Wim en Diny Bussink.

0315-325067 0315-329370 0315-325405 0315-325500 06-20074081 06-53436397

Zaterdag 14 september om 15.00 uur Gebedsviering in de tent bij het kermisterrein Voorgangers: Past. Van de Munckhof/Past. Van der Ploeg Zondag 15 september om 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Mixed Emotions Voorganger: Vicaris Pauw Intenties: Jaargedachtenis voor: Diny Rademaker-Wolters.

3591.00.333 3591.70.404 3591.47.550 23


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK Verder voor: Overleden ouders Keijser-Keizer; Alouis Tangelder en Antonia Tangelder-Loeffen; Willemien Aaldering-Wissink; Carel Wildenbeest; Annie KaatmanElshof; overleden echtpaar Hein en Enne HolthausenSchreur; Bennie Mijnen; Wim Heister en Wim en Diny Bussink; Truus Vermeij; overleden familie LiebrandFrazer; overleden familie Hartjes-Vos; overleden familie Mariët-Huinink; Bernard en Henk Hartjes en Jan Helming;

Zij maken een plan van aanpak om de vitaliteit vorm te geven vooral gericht op jongeren. Gerard Mientjes zal deze werkgroep in uitvoerende zin ondersteunen. Werkgroep 2 Kerkgebouw bestaat uit de leden van de Stichting vrienden van de Mauritiuskerk t.w. Jan Olthof, Gerard Mientjes, Frans Ros, Theo van de Kemp en Hans van de Hurk. De opdracht voor deze werkgroep is om een plan te ontwerpen om door herindeling van de kerk de multifunctionaliteit van het gebouw te bevorderen. Bij de invulling van dit plan zullen de uitkomsten van het gebruiksonderzoek van het kerkgebouw, dat begin dit jaar is afgerond, worden meegenomen.

Zondag 22 september om 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Kerkkoor Voorgangers: Harrie Jorna/Anneke Koenders Intenties: Jaargedachtenis voor: Harry, J.M. ten Have Verder voor: Carel Wildenbeest; overleden echtpaar Hein en Enne Holthausen-Schreur; Willem Holthausen; Truus Vermeij; Edwin Lette;

Nog even enkele conclusies uit het onderzoek ‘nieuwe functies voor de Mauritiuskerk’: • met een responspercentage van 28% kunnen de resultaten van de enquête als betrouwbaar worden ingezet bij het bepalen van het plan van aanpak. • alle respondenten willen de liturgiefunctie van de Mauritiuskerk continueren. • de hoogste scores rond de 90% zijn voor de functies kunst, spiritualiteit en sociale activiteiten. • de wat meer basale activiteiten op het gebied van cultuur en onderwijs scoren in de middenmoot, maar altijd nog bijna 70%. • activiteiten als welness, welzijn/ medisch en zakelijke activiteiten scoren onder de 50% en hebben daar door te weinig draagvlak om de in de kerk van de toekomst op te nemen.

Zondag 29 september om 10.00 uur Oecumenische viering in de Bontebrug kerk Voorgangers: Diaken Van Heugten/Ds. Van der Zwaag (Wijzigingen voorbehouden)

VOORBEREIDING VORMSEL Sacrament van het Heilg Vormsel

ZIE VERDER OP PAG. 26 BIJ VARSSEVELD

Tijdslijn Het plan van aanpak van de beide werkgroepen bestaat uit drie fases. In de bijeenkomsten met de stuurgroep zal de voortgang van het totale proces worden bewaakt en worden aangestuurd. Voor de actie kerkbalans 2014 moet er duidelijkheid zijn te over de voortgang voor de geloofsgemeenschap in Silvolde. Hiertoe moeten bindende afspraken worden gemaakt met het bestuur van De Verrijzenis Parochie en het pastoresteam.

MULTIFUNCTIONEEL KERKGEBOUW Als vervolg op de bijeenkomst van 20 juni jl. in ‘Ons Pakhuus’ zijn er twee werkgroepen in het leven geroepen die vorm moeten geven aan het beleidsplan om de nieuwe toekomst van de Mauritiuskerk veilig te stellen. Tijdens deze bijeenkomst is het zogenaamde continuïteitsscenario door de geloofsgemeenschap omarmd. Dit betekent geen sluiting maar voortgaan op de huidige weg waarbij vitalisering van de geloofsgemeenschap en multifunctionaliteit van het gebouw centraal staan. Het gaat daarbij natuurlijk in eerste instantie om de continuïteit van de geloofsgemeenschap. U als parochiaan vormt het hart van de geloofsgemeenschap en daar gaan wij voor. Dus vitaliseren en opbouw van het pastoraat van de nabijheid met alle pastorale activiteiten blijft daarbij het uitgangspunt.

Fasering en opbouw plannen werkgroepen 2013: • Ontwerpfase: augustus en september. • Plan fase inclusief financiële onderbouwing: oktober en november • Finalefase: december • Vaststelling en Conclusies: januari 2014. • 3e bijeenkomst geloofsgemeenschap: februari 2014 • Start kerkbalans p.m. Vitaal Silvolde betekent ook een vitale geloofsgemeenschap. De zegswijze “wie het geloof verliest, heeft niets meer te verliezen” zal voor Silvolde niet opgaan.

Werkgroep 1 Vitaliteit wordt gevormd door de pastoraatsgroep (Jozef Oostveen, Joop Kraan, Harrie Jorna) en de locatie-coördinator Alois Helming.

24

Namens de Stichting vrienden van de Mauritiuskerk: Jan W. Olthof, voorzitter.


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK

DIENSTBAAR

SLUITING OF NIEUW ELAN?

Op 22 juni hebben onze misdienaars zich tijdens de Eucharistieviering (foto) van hun beste kant laten zien. Met ieder een eigen taak zorgden zes personen dat er een fijne liturgie plaatsvond. Helaas, het was voor Linde Tangelder , Roos Coerman, Jurgen Rissewijck, Lieze Heuvels, Ellen Rissewijck en Karlijn Heuvels voor het laatst dat zij op het priesterkoor stonden. Het was hun afscheidsviering als misdienaar! Op de foto kunt u zien hoe geweldig dat eruit zag. De laatste jaren werden zij steeds ondersteund door Mandy Tangelder. Het was ook zij die ervoor zorgde dat de roosterindeling klopte. Op het eind van de viering werd iedereen extra bedankt voor haar / zijn inzet. Als afscheidscadeau kregen allen het boek: “Bijbel in Strip”. Nou ja het boek.... Helaas het was juist uitverkocht en daarom bleef het bij de voorplaat. Maar inmiddels is de herdruk uit en het kennelijk zeer gewaardeerde boek is al bij hen thuis bezorgd. Ook van hen zijn de eerste geluiden hierover trouwens zeer positief. Wij waren in Silvolde erg vereerd met onze groep misdienaars. In de regio zijn er kerken waar al jaren geen misdienaars meer zijn. Toch mogen we stellen dat in het algemeen het de liturgie vaak ten goede komt als er misdienaars zijn, die een aantal taken tijdens de viering vervullen. Daarom ook werd soms vanuit een andere locatie een beroep op de misdienaars uit Silvolde gedaan.Maar nu zitten we ook in Silvolde zonder, helaas! Toch ben ik ervan overtuigd dat er nog steeds kinderen zijn die wel misdienaar willen worden. Ik hoop dat zij van thuis de kans krijgen en gestimuleerd worden bij deze wens. Wij, in Silvolde, kijken naar hen uit!

De presentatie van het pastoraal beleidsplan 20132018 op 11 april in Silvolde heeft op z’n zachtst gezegd veel emoties losgemaakt. Dat bleek o.a. uit de vele reacties op deze avond vanuit een overvolle zaal. Natuurlijk, de mensen waren om soms zeer uiteenlopende redenen naar de presentatie gekomen. Was het voor de een het dreigende verlies van een sacramenteel centrum wat hem dreef, bij de ander ging het om het gebouw dat toch een soort thuisbasis is voor zijn / haar eigen geloofsbeleving, terwijl het voor een derde om het kerkgebouw ging: een gezichtsbepalend monument (“de kathedraal van de Achterhoek”). Het is allemaal heel legitiem.

Maar ook het directe aftreden van de gehele locatieraad, meteen nadat de plannen over de sluiting van de H. Mauritiuskerk in 2018 bekend waren gemaakt, gaf aan hoe het bericht insloeg als een bom. Daarna werd zeker niet de handdoek in de ring gegooid. Nee, nadat het stof een beetje was gezakt werd er snel een stuurgroep gevormd om richting te geven aan de vele wensen en ideeën die geuit waren om de geloofsgemeenschap en het kerkgebouw in stand te houden. De stuurgroep heeft middels een intentieverklaring haar plannen vastgelegd en aan het bestuur van de Verrijzenisparochie en het pastores-team toegezonden. In een constructief overleg met hen is tenslotte een continuïteitsscenario opgesteld. Dit omvat een tweeledig doel: A. Vitalisering van de geloofsgemeenschap. B. Het ontwikkelen van een haalbaarheidsplan voor een multifunctioneel kerkgebouw. Dit scenario zal jaarlijks worden geëvalueerd.

Jozef Oostveen. 25


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK Bij de intentieverklaring horen een tweetal preambules. Preambule I, behorend bij doel A., beschrijft hoe een nieuw of vernieuwd elan gegeven kan worden aan de verschillende aspecten van het geloof. De onderwerpen, die daarin genoemd worden, lopen parallel met hetgeen er in het pastoraal beleidsplan daarover wordt gezegd. Tijdens de laatste bijeenkomst van de stuurgroep werd duidelijk dat een vitale geloofsgemeenschap niet kan bestaan zonder een overkoepelend orgaan uit de geloofsgemeenschap van Silvolde. Zo’n orgaan moet via korte lijnen communiceren met de bestaande werkgroepen en met het pastores-team. Ook moet het eventuele nieuwe vormen van catechese, liturgie, diaconie en gemeenschapsopbouw stimuleren of zelfs introduceren. Kortom, er is een eigen lokale pastoraatsgroep nodig die deze zaken behartigt. Ter plekke is besloten deze op te richten. Hierin hebben zitting: Annie Pastoors, Joop Kraan, Harrie Jorna en Jozef Oostveen. Het pastoresteam is zeer enthousiast over deze ontwikkeling en ziet daarin kansen om het “pastoraat van de nabijheid”, zoals dat in het nieuwe pastoraal beleidsplan wordt genoemd, meer en beter te realiseren. Tijdens de eerste bijeenkomst van deze pastoraatsgroep heeft een stevige gedachtewisseling plaatsgevonden. Daarbij kwamen essentiële vragen langs zoals: Moeten we ons beperken tot vertrouwde liturgische vieringen en zo ja: doet dit jongeren en jongvolwassenen nog wel iets? Toch laten ouders nog steeds hun kinderen dopen en de eerste communie doen. Wat drijft hen? Wat verwachten zij van de Kerk ( = de geloofsgemeenschap rondom hen) ? Wat kunnen zijzelf onderling voor elkaar betekenen aangaande het geloof en wat voor de geloofsgemeenschap waarin zij leven? De pastoraatsgroep in Silvolde wil dit najaar graag allerlei groepen mensen uitnodigen om, liefst in kleine kring, met elkaar te praten. Daarbij wordt zeker niet alleen gedacht aan onderwerpen rondom bepaalde sacramenten. Ook bijvoorbeeld mensen zonder werk, oud-asielzoekers, mensen met een burn-out, mensen die leven in armoede, kunnen belangrijke vragen en visies hebben aangaande het geloof. Ook zij vragen onze aandacht. -Gaat onze huidige paus Franciscus ons daarin niet voor in de lijn van de boodschap van Jezus?Aan de hand van de ervaringen, die tijdens deze gesprekken worden opgedaan, hoopt de pastoraatsgroep handvatten te vinden om de geloofsgemeenschap een nieuw elan te geven. Uiteindelijk denken we zo op 31 december van dit jaar een nieuw beleidsplan klaar te hebben. Laten we bij dit alles wel bedenken: wij, Silvoldenaren, zullen ons zelf moeten (en willen) blijven inzetten om de Kerk én het kerkgebouw te behouden.

R.K. geloofsgemeenschap H. Laurentius Varsseveld Locatieraad: Harry Damen 0315-241240 Gr. Van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld Henk Bulsink 0315-298115 West. Noorderbroekweg 1, 7054 CE Westendorp Mies Jansen 0315- 617383 Sinderenseweg 101, 7065 BH Sinderen Liesbeth Veldkamp 0315-242125 Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld Beheerder: Liesbeth Veldkamp, 0315-242125 Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld

VIERINGEN IN HET LAURENTIUSHUIS: Zaterdag 7 september 19.00 uur: Eucharistieviering met voorganger em. Past. Zemann. De lectrice is Mevr. E. Sesink. De organist is Dhr. G. Branderhorst. Zondag 8 september 10.00 uur: in “Den Es”. Woord- en Comm.viering met voorganger Past G. van den Munckhof. De lector is Dhr. H. Bulsink. De organiste is Mevr. M. Koster. Zaterdag 14 september: geen viering. Zondag 15 september 10.00 uur: Oecumenische Viering in de Grote- of Laurentiuskerk. Vredesdienst thema “Actie voor Vrede”. Voorgangers: Ds. K. Datema en Dhr. H. Bulsink vanuit de R.K.-parochie. Zaterdag 21 september 19.00 uur: Eucharistieviering met voorganger Past. M. Smits. De lectrice is Mevr. T. Geers. De organist is Dhr. A. Spikers. Zaterdag 28 september: geen viering.

Namens de pastoraatsgroep Silvolde: Jozef Oostveen. 26


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK Noteer:

UITNODIGING

KERKNACHT ZATERDAG 5 OKTOBER ”NACHT VAN CULTUUR&RELIGIE”

Zondag 15 september a.s. is er in de Grote- of Laurentiuskerk te Varsseveld een “Vredesdienst”. Deze dienst begint om 10.00 uur en wordt voorgegaan door Ds. K. Datema en Dhr. H. Bulsink vanuit de R.K.geloofs- gemeenschap. Het thema is: “Act for Peace” of wel “Actie voor Vrede”. Het koor: “Gloria in Exelsius Deo”, o.l.v. G. te Lindert, zal de dienst muzikaal opluisteren.

Zaterdag 5 oktober 2013 wordt een bijzondere avond. Op diverse locaties in Varsseveld wordt door de oecumenische werkgroep Varsseveld een avond/ nacht vol culturele en religieuze activiteiten georganiseerd: de ‘Nacht van Cultuur&Religie’. Op deze avond staat het begrip ‘compassie’ centraal, oftewel de oproep om ieder ander te behandelen zoals wijzelf behandeld willen worden. Dit ligt ten grondslag aan alle culturen, tradities en levensbeschouwingen.

Wij nodigen U van harte uit!! De Oecumenische Werkgroep Varsseveld.

Een gemêleerd gezelschap met diverse achtergronden, heeft een gevarieerd programma in elkaar gezet voor verschillende locaties in Varsseveld. Er is keuze genoeg en voor elk wat wils, voor jong en oud.

voorbereiding vormsel

De avond begint om 18.30 uur met een oecumenische viering in het Laurentiushuis. Daarna starten de programma’s in het centrum van Varsseveld. In de Eendracht, in het Borchuus en in de Grote of Laurentiuskerk kunt u genieten van diverse voordrachten, presentaties en muziekuitvoeringen. Tevens is er een programma voor jongeren in Het Borchuus. De avond wordt afgesloten in de Grote Kerk met een spetterend optreden van het Varssevelds mannenkoor.

Sacrament van het Heilg Vormsel

Ter voorbereiding op het Vormsel hebben wij de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen, die geboren zijn na 1 oktober 2001 en voor 1 oktober 2002 en staan ingeschreven in de administratie van de H. Mauritius geloofsgemeenschap in Silvolde en de H. Laurentius geloofsgemeenschap in Varsseveld een persoonlijke uitnodiging gestuurd om mee te doen aan de eerste vormselbijeenkomst. Deze informatieavond - voor kinderen en hun ouder(s)/ verzorger(s) - was op maandag 15 juli jl. in de Mauritiuskerk te Silvolde.

Meer informatie over het programma in het oktobernummer en zie ook het programma in o.a. de kerken, het Borchuus en de bieb. Tot ziens zaterdag 5 oktober !

De toediening van het sacrament van het Heilig Vormsel is in een plechtige viering op vrijdag 13 juni 2014 om 19.00 uur in de kerk van de H. Mauritius te Silvolde.

Op vrijdag 21 juni 2013 overleed FRANK GEESSINCK

Als geloofsgemeenschap en pastoresteam willen wij u en uw kind helpen bij de voorbereiding.Er zal een aantal werkochtenden zijn. Aan de hand van het project Speurtocht naar de Geest zal de voorbereiding vorm krijgen.

Hij werd geboren op 22 juli 1970. Samen met zijn vrouw Corine en hun dochters Joyce en Daphne woonde hij in de Lijsterstraat op nr. 7.

Mocht u voor uw zoon of dochter onverhoopt geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en wil hij/zij toch meedoen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met: Ryan Pelgrim, telefoon 0315-329040; zij is één van de werkgroepsleden.

De Laurentiusgemeenschap bidt om troost en sterkte voor de familie om dit verlies goed te kunnen verwerken.

Wilt u kopij voor het volgende blad inleveren vóór 5 september bij: Henk Bulsink Westelijke Noorderbroekweg 1 7054 CE Westendorp, tel. 0315-298115 henkengerard@hetnet.nl

Namens de geloofsgemeenschappen en de leden van de werkgroep Vormsel: Anneke Koenders, Jan Koenders, Ryan Pelgrim en Tonny van der Ploeg. Namens het pastoresteam van De Verrijzenis Parochie: Guus van der Ploeg, past. werker. 27


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK In memoriam “Stil en eenvoudig ben je weg gegaan…” Op 2 juli jl. is overleden onze medeparochiaan HEDWIG HENDRIKA THEODORA ELISE GEVEN - GEVEN in de leeftijd van 77 jaren. Zij was een liefdevolle vrouw, moeder, oma en overgrootoma. Op 6 maart jl. vond de gezongen Uitvaart plaats in de H.H. Petrus en Pauluskerk te Breedenbroek waarna haar lichaam ten ruste is gelegd op het kerkhof aldaar. Vergeten we haar niet in onze gebeden.

WAAROM NIET...? Deze week werd ik aangesproken door een nabestaande van een medeparochiaan die een tijd geleden was overleden. Verontwaardigd vroeg hij: “Waarom lees ik in De Verbinding in het artikel In Memoriam niet dat ….. is overleden en waarom wordt er voor haar/hem geen intentie gelezen in de vieringen?” Een terechte vraag zou je zeggen. Maar bij nadere beschouwing en bij navraag op het secretariaat bleek dat die vraag niet zo terecht was. De nabestaanden hadden geen overlijdensbericht gestuurd aan het secretariaat noch was het overlijden op enige andere wijze kenbaar gemaakt. Wel stond de overledene als katholieke parochiaan in onze administratie ingeschreven. Dergelijke situaties komen vaker voor. Beste mensen, niet iedereen stelt kerkelijke betrokkenheid bij een overlijden op prijs. Jammer maar ik respecteer de opstelling van de nabestaanden waarbij de vraag blijft of dit ook de wens van de overledene was. Door geen melding te maken aan ons secretariaat van het overlijden blijft de betrokken overledene in deadministratie “levend”. Dit kan des te pijnlijker zijn voor de familie wanneer men post ontvangt, gericht aan de overledene. Ook indien u er niet zeker van bent of de overledene als katholieke parochiaan staat ingeschreven: stuur toch een overlijdensbericht aan ons secretariaat. Door onze medewerkster wordt gekeken of de overledene staat ingeschreven en zal indien van toepassing de persoon uitschrijven. Ook het lezen van de intentie voor de overledene in de vieringen is mede afhankelijk van een overlijdensbericht en de kerkelijke betrokkenheid . Jan Bekker, voorzitter locatieraad.

R.K. Geloofsgemeenshap De Goede Herder Dinxperlo Locatieraad: Voorzitter Jan Bekker fam.bekker@kpnplanet.nl Secretaris Wilhelmien Steentjes w.steentjes@planet.nl Budgethouder Mia Jansen mia_jansen@hotmail.com Liturgie Willa Holterman jenwholterman@kpnmail.nl Diaconie Corry Berendsen jj.berendsen@hotmail.com Materieelbeheer Harrie Berends har.berends@planet.nlZondag 1 sept. overleden ouders Dekkers-Hoven

0315-231554 0315-653405 0315-652076 0315-652001 0315-651926 0315-653511

INTENTIES:

Zondag 8 september: Jan Jansen en Francis; Mia, Marga en Bernardus Vinkenvleugel. Zaterdag 21 september: Hendrik Dekkers; Engelbertus Sessink. Zondag 29 september: overleden ouders Seleman en overleden familie; Jan Jansen en Francis; Joep van Hal; Frans Gerritsen en familie Gerritsen-Keijzer: Bennie Ruesen.

”I HAVE A DREAM”

Gevleugelde woorden, uitgesproken door dominee Martin Luther King. Hij was een duidelijke voorvechter voor een betere wereld. In dit jaarthema is er op zondag 1 september, om 10.00 uur een Anders Viering in de dagkerk van De Goede Herder, verzorgd door de werkgroep. Deze viering wordt ondersteund met dia’s, film, muziek, gebed en zang. Anders dan gebruikelijk, verdiepend in het verlangen naar vrede. “Vrede” is dan ook de titel en de rode draad in deze viering. Kom gerust meevieren, u bent van harte welkom!

OPENINGSTIJDEN

Per 1 september zijn de openingstijden van het secretariaat als volgt: Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Op genoemde tijden bent u van harte welkom voor het opgeven van intenties, voor vragen en informatie, een gesprek of zomaar voor een kop koffie. De Locatieraad. 28


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK De werkgroep ziekenzondag Breedenbroek-Dinxperlo organiseert samen met de vereniging de Zonnebloem op zondag 8 september een oecumenische viering. De extra collecte is bestemd voor het nieuw te bouwen Prinses

Maxima Centrum voor kinderoncologie, Kikabouw.nl titel: “Draag je steentje bij tegen kinderkanker”. Na afloop van de viering is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

29


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK De laatsten der Mohikanen. In de Eucharistieviering van 6 juli hebben Silvia en Ilona Boon voor de laatste keer als MISDIENAAR gefungeerd. September Herfstmaand, tweede oogstmaand. ] Gerstmaand, havermaand of fruitmaand Weerspreuken Met Maria’s geboort ( 8 september) gaan de zwaluwen voort. Septemberregen op het zaad komt het boerken wel te staad

KERK

R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Locatieraad: Voorzitter Leo Roeterink leoroeterink@cs.com Secretaris Hennie Sins hsins@planet.nl Budgethouder Peter Vinkenvleugel pvinkenv@xs4all.nl Onderhoud Leo Roes l.roes@kpnplanet.nl

Wat krijg je als je honderd mensen vraagt om een huis te tekenen.? Echt ze hebben het onderzocht: je krijgt negen en negentig tekeningen van gewone, vrijstaande huizen met een puntdak. Misschien is er bij die honderd eentje met wat fantasie, die iets anders tekent: een boerderij of een woonboot. Maar de rest tekent gewoon hetzelfde standaardhuis. Ik ben benieuwd wat je krijgt als je honderd mensen vraagt om een kerk te tekenen. Ik denk dat ze ook in dit geval allemaal hetzelfde tekenen: een groot gebouw met hoge ramen en een toren met een kruis of een haan erop. Zo stel je je een kerk nu eenmaal voor. Eigenlijk vreemd. Want er zijn kerken die eruit zien als een sporthal. In het buitenland heb je kerken die uitgehouwen zijn in de rotsen. Eén tekening van een kerk vind ik de allerleukste. Op die tekening bestaat het kerkgebouw uit mensen. Mensen die arm in arm staan, en op elkaars schouders, om samen de kerk te vormen. De tekenaar van deze kerk heeft het goed begrepen. Want het gaat bij de kerk helemaal niet om een gebouw. De kerk, dat zijn de mensen. Mensen die in God geloven, en die zich ergens in de wereld aansluiten bij andere gelovigen, omdat je geloven nu eenmaal niet in je eentje doet. Met elkaar vormen al die mensen, wereldwijd, de kerk. En in wat voor gebouw ze samenkomen…… ach, dat doet er eigenlijk niet toe. Als de mensen er maar zijn.!

0315-653575 0315-654243 0315-653591 0315-617484

Kerkhofadministratie: Gerard Hollander, 0315-651288 Secretariaat: woensdagmorgen 10.00-12.00 uur telefoon 0315-651284 Email: breedenbroek@de verrijzenisparochie.nl Weekendvieringen te beluisteren op internet. www.audioserver.nl

VIERINGEN IN DE MAAND SEPTEMBER Zat. 31 aug 19.00 uur: Eucharistie Pastor M. Smits Jongerenkoor Vision Zon. 8 sept. 10.00 uur Oecumenische Viering in De Goede Herderkerk te Dinxperlo Zat 14 sept 19.00 uur: Woord- en Communieviering Pastor G. van der Ploeg Dameskoor Zat 28 sept 19.00 uur: Eucharistie Pastor M. Smits Dames-Herenkoor

Engelien Huisman. Uit: Geloven in Nederland.

VRIJWILLIGERSZONDAG

Mis en gebedsintenties + laatste berichten zie hiervoor weekkrant De Band

Zondag 30 juni werd de naamdag van onze geloofsgemeenschap gevierd in een Woord- en Communiedienst H.H. PETRUS & PAULUS. Na deze viering was er een gezellig samenzijn voor ALLE vrijwilligers van onze parochie in de pastorieweide. Door vrijwilligers, voor vrijwilligers, met vrijwilligers. Laat de foto’s op pagina 31 spreken.

In Memoriam Op zaterdag 6 juli hebben wij in een plechtige uitvaartviering afscheid genomen van Hedwig Hendrika Theodora Elise Geven-Geven (parochiaan van De Goede Herder) en haar ten ruste gelegd op ons kerkhof naast haar moederen haar in de oorlog omgekomen vader. Zij is 77 jaar geworden. 30


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK

31


cluster gendringen, megchelen en netterden Intenties: Jaargedachtenis voor: Theet Lohschelder. Verder voor: o.o. Borggreven-Legeland; o.o. JansenBuiting; Henricus van Raaij; Pastoor Wim van Essen; Pater Miedema; Aly Ebbers-van Raaij; Dominique Benders-Bloemkolk; Johanna Meijer-Keurentjes; Theo van Hal; Riet te Pas-Roes; Diny Nijland-Menting; Antoine van den Berg; Mia Jansen-Messink; Marie HendrixenKok; Herman Smits en Diny van Toor-Kuyl. Woensdag 4 september 10.00 uur MMP Intenties: Pastoor Wim van Essen en Giel Graat. Vrijdag 6 september (Eerste vrijdag van de maand) 14.45 uur Rozenkransgebed (voor de zaligverklaring van Dora Visser) 15.00 uur Open kerk en uitstalling van het Allerheiligste Zaterdag 7 september 17.30 uur Woord- en Communieviering met kerkkoor Voorganger: Diaken van Heugten m.m.v. Ans. De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap.

RK Geloofsgemeenschap H. Martinus Gendringen Locatieraad: Voorzitter: Toos Lohschelder, tel. 0315-377321 tooslohschelder@kpnmail.nl Budgethouder: Theo Kroesen, tel. 0315-685273 thjjkroesen1950@kpnmail.nl Secretaris: Wim Schepers, tel. 0315-345362 info@tbws.nl CoĂśrd.Vrijwilligers: Hanny Roes-Beumer, tel.0315-630110 hannyenaloysroes@hotmail.nl Beh. gebouwen: Harry ter Voert, tel. 0315-681317 h.tervoert@vodafonevast.nl Beh. begraafpl.: Ben Schreven, tel. 0315-630427 erin400@kpnplanet.nl Administratie: Irene Sohilait-Braam, tel. 0315-630570 irenesohilait@kpnmail.nl

Intenties: Jaargedachtenis voor: Leo Scholten; mevr. KniestSteenbreker; Liesbeth Frerix-van Toor. Verder voor: o.o. Kniest-Steenbreker; o.o. BorggrevenLegeland; onze ouders CĂŠra Dickmann en Hermien Dickmann-Scholten; o.o. Scholten-Snelting en Theet; o.o. Massop-te Pas, Gert, Wim, Lies, Yuri en Bennie; Pastoor Wijfker; Pater Miedema; Pastoor Wim van Essen; Aly Ebbers-van Raaij; Ellen Geurink-Dahlhaus; Johanna Meijer-Keurentjes(nms. de buurt); Theo van Hal; Maria Geven-Scholten; Riet te Pas-Roes; Diny Nijland-Menting; Antoine van den Berg; Antoon Tijdink; Theo Hermsen; Mia Jansen-Messink; Marie HendrixenKok; Theo Roelofs; Diny van Toor-Kuyl en Elisabeth Willemsen-Siemkes.

Weekend-vieringen: Zaterdag 17.30 uur of zondag 10.00 uur. Opgeven misintenties: Woensdag van 10.00 - 12.00 uur van 13.30 - 15.00 uur aan de pastorie, Pastoor Wijfkerstraat 1. Tevens via mailadres: gendringen@deverrijzenisparochie.nl Open kerk en uitstelling van het Allerheiligste: Iedere vrijdag om 15.00 uur. Vieringen in de kapel van Zorgcentrum MMP: 1e en 3e woensdag van de maand om 10.00 uur.

Zaterdag 14 september 17.30 uur Eucharistieviering (Kruisverheffing Dora Visser) Voorganger: Pastor Marcel Smits m.m.v. Gerard en Hanny. Misdienaars: Yentl en Maud De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap. Intenties: Jaargedachtenis voor: Bernhard Overgoor Verder voor: o.fam. Bouman-Verbruggelen; o.o. Borggreven-Legeland; Pastoor Wim van Essen; Pater Miedema; Harrie Vriezen; Theo van Hal; Aly Ebbers-van Raaij; Riet te Pas-Roes; Diny Nijland-Menting; Antoine van den Berg; Mia Jansen-Messink; Anton Schweckhorst; Marie Hendrixen-Kok; Diny van Toor-Kuyl en Leida Geerligs-Ketelaar (nms. mevr. Kniest-Jansen).

Misintenties e.d. voor SEPTEMBER Zondag 1 september 10.00 uur Woord- en Communieviering met kerkkoor Voorganger: Mariet m.m.v. Claudia De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap. 32


cluster gendringen, megchelen en netterden Woensdag 18 september 10.00 uur MMP Intenties: Pastoor Wim van Essen; Hein en Frans Haverdil en Antonio; o.o. Ketelaar-van Raaij en Giel Graat.

rentjes (nms. de buurt); Theo van Hal; Maria GevenScholten; Riet te Pas-Roes; Diny Nijland-Menting; Antoine van den Berg; Theo Roelofs en Diny van ToorKuijl.

Zondag 22 september 10.00 uur Vredeszondag Woord- en Communieviering Voorganger: Toos m.m.v. Gerard Misdienaars: Luca en Ilse. De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap. Er wordt een deurcollecte gehouden voor de vredesweek.

Deze lijst is opgemaakt 7 augustus 2013. De misintenties voor de maand oktober moeten uiterlijk woensdag 4 sept. 2013 aangeleverd worden. De tot deze datum opgegeven misintenties worden in de komende ”Verbinding” afgedrukt. Wegens vakantie tot 13 september gelieve u in deze periode de misintenties schriftelijk op te geven en te deponeren in de brievenbus bij de pastorie.

Intenties: Jaargedachtenis voor: Pastoor Wim van Essen; Benny ter Steeg; Riet Schepers-Bongers; Peter Brus; Theo van Hal. Verder voor: o.o. Frericks-Weijkamp; o.o. KniestSteenbreker; o.o. Borggreven-Legeland; o.o. Tiddo en broer Holthäusen; o.o. Salemink-Geerts; Pater Miedema; Aly Ebbers van Raaij; Riet te Pas-Roes; Diny Nijland-Menting; Antoine van den Berg; Marie Hendrixen-Kok; Jenny Raben-Helmig; Herman Smits; Diny van Toor-Kuyl en Leida Geerligs-Ketelaar (nms. mevr. Kniest-Jansen).

FAMILIEBERICHTEN We hebben afscheid genomen van: Hendrina Christina (Diny) • van Toor - Kuijl, 55 jaar,

† 10 juni 2013, wonende Guido Gezellestraat 49.

Wij wensen hun familie veel sterkte toe en moge God zelf die troost brengen die mensen niet kunnen geven. Wij bidden voor hun eeuwige rust.

Zondag 29 september 10.00 uur Eucharistieviering met kerkkoor Voorganger: Emeritus pastor Zemann m.m.v. Hanny en Maria Misdienaars: De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap.

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

Intenties: o.o. Kniest-Steenbreker; o.o. Borggreven-Legeland; Pastoor Wim van Essen; Pater Miedema; Aly Ebbers-van Raaij; Theo van Hal; Riet te Pas-Roes; Diny Nijland-Menting; Antoine van den Berg; Bernhard Geurtzen; Herman Smits; Diny van Toor-Kuyl en Dorien Willemsen-Thijssen.

> Aanmelden of vragen kerkradio: tel. 0315-345362.

> Kosters binnen onze Geloofsgemeenschap: tel. 06-22915266. > Ziekenbezoek en bezorging H. Communie: tel. 0315-630110. > Bij overlijden eerst uitvaartonderneming bellen.

NAAMDAGEN EN BIJZONDERE DAGEN IN DE MAAND SEPTEMBER 1 september: De pelgrimstocht naar Kevelaer, u kunt deelnemen per bus, per fiets of wandelen. 5 september: Z. Moeder Teresa van Calcutta 8 september: Om 14.00 uur is er een mooie oecumeni- sche bijeenkomst bij het Dankbaarheid- kruis te Megchelen 8 september: Feest van Maria Geboorte. 8 september: Nationale Ziekendag. 14 september: Kruisverheffing, feest sedert de 7e eeuw. Dit vieren wij dit jaar tijdens de Eucharis tieviering om 17.30 uur ter ere van Die- nares Gods Dora Visser. 15 september: O.L. Vrouw van Zeven Smarten. 21 september: Intern. Dag van de vrede (Vredesweek) 22 september: (1923) Eerste vestiging van de Duitse Congregatie van Maria Magdalena Postel te Gendringen (nu het verzorgingshuis van Azora).

Zaterdag 5 oktober 17.30 uur Woord- en Communieviering met kinderkoor Voorganger: Diaken Cor Peters m.m.v. Werkgroep De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap. Er wordt een deurcollecte gehouden voor de Wereld Missiedag voor kinderen. Intenties: Jaargedachtenis voor: Johannes Kniest; Jan van Ree Verder voor: o.o. te Pas-Heebing en zoon Jan; o.o. Borggreven-Legeland; o.o. Tiddo en broer Holthäusen; o.o. Scholten-Snelting en Theet; Pastoor Wim van Essen; Pater Miedema; Aly Ebbers-van Raaij; Pastor Dominique Benders-Bloemkolk; Johanna Meijer-Keu33


cluster gendringen, megchelen en netterden

VIERING BIJ HET DANKBAARHEIDKRUIS

Na deze viering werden zij door Pastor Marcel Smits heel hartelijk bedankt voor hun inzet en betrokkenheid. Van de geloofsgemeenschap kregen zij een passend cadeau in de vorm van een kaars met de afbeelding van de St. Martinus kerk en een kleurige rozenkrans. Als geloofsgemeenschap zijn wij Lidsey, Sterre en Marit bijzonder dankbaar voor al de jaren waarin zij altijd trouw hebben meegeholpen tijdens de vieringen. Wij wensen hen allen heel veel succes in hun verdere toekomst. Wij, degenen die achterblijven, hopen natuurlijk dat zich weer snel nieuwe kinderen zullen aanmelden, om onze groep misdienaars te komen versterken.Heb jij je eerste communie gedaan en lijkt het je leuk om één keer in de zes weken op zaterdagavond of zondagmorgen als misdienaar mee te willen helpen bij de vieringen in onze kerk? Vind je het eng en denk jij misschien bij jezelf; “Maar ik weet niet wat ik dan moet doen?” Maak je dan dáár vooral geen zorgen om. Gerard Thijssen en Hanny Roes helpen je daarbij en leggen je uit, wat je tijdens de vieringen moet doen.Lijkt het je wat? Bel dan mijn telefoonnummer 0315-630110 (Hanny Roes-Beumer). Alvast bedankt voor jullie belletje!!! Hanny Roes-Beumer.

DIENARES GODS DOROTHEA VISSER

Op zondag 8 september is er weer een oecumenische viering bij het Dankbaarheidkruis aan de Nieuweweg in Megchelen. De deelnemers verzamelen zich om 13.45 uur op- het erf van de boerderij van de fam. Keuper, Nieuweweg 14. Vandaar vertrekken we om 13.50 uur samen naar het kruis, waar om 14.00 uur de dienst begint. Voorgangers zijn dominee H. v.d. Zwaag-Visscher en pastor M.Smits. Aan de dienst werkt verder mee een selectie van het kerkkoor Megchelen o.l.v. Th.ter Voert. Voor de muziek zorgt een groep o.l.v. Arjan Luimes. Na afloop is er gratis koffie voor iedereen.

MISDIENAARS

Wij vieren de kruisverheffing ter ere van Dora Visser tijdens en na de Eucharistieviering op zaterdag 14 september om 17.30 uur in de H. Martinus kerk te Gendringen. Zie ook het artikel op pagina 7.

Harry Belterman.

De geloofsgemeenschap is altijd heel erg blij met kinderen, die aangeven dat ze de pastoor, de diaken of de pastor willen meehelpen tijdens de vieringen in de kerk. Uiteindelijk blijft dat toch het mooist, jong en oud die er samen voor gaan. Op zeker moment, komt er dan toch een tijd om afscheid van zo’n hulp te nemen. Ook nu is dat het geval. Lindsey Ausma, Marit Visser en Sterre Renting hebben te kennen gegeven te stoppen met hun taak als misdienaar. We begrijpen dat best maar het blijft natuurlijk altijd ontzettend jammer om een vrijwilliger (drie nog wel), te moeten missen. Op zondag 28 juli waren Lindsey, Sterre en Marit voor de laatste keer misdienaar.

RK Geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen Locatieraad: Voorzitter: 34

Leo Mecking

0315-377658.


cluster gendringen, megchelen en netterden juli 1632 door de Graaf van den Bergh werd benoemd, kreeg de gereformeerde gemeente van Netterden een voorganger die in 1602 als pastoor van Steenderen van toga had gewisseld. Het is van hem niet bekend of hij zich als predikant te Netterden geheel van alle ‘paepse gedachten’ had kunnen vrijmaken en of hij in Netterden beter werd betaald dan in zijn vorig standplaats waar hij naast predikant ook als vrachtrijder fungeerde. Deze eerste Netterdense dominee verhuisde in 1636 naar betere oorden. Zijn opvolger Hermanus Arnoldi ging de gemeente in Netterden voor van ca 1638 tot 1641 waarna hij naar Lichtenvoorde vertrok. Na Harm Schut werd de gereformeerde gemeente Netterden geregeerd door Wijntgen Schutten en Heer Hendrik Engelbert van den Woldenburg. Deze laatste twee waren katholiek en kwamen daar ook openlijk voor uit. Ook de landdrost Arnold van Appeithorn en als zodanig opper-kerkmeester van het Graafschap Bergh en de hem onderhorige schout van Netterden Adem Herberts waren katholiek. De salariëring van de Netterdense predikant was niet bijzonder hoog. Johansen Schutten de rentmeester der geestelijke goederen in het Graafschap Bergh noemt in zijn rekening over het jaar 1616 als kerkelijke inkomsten te Netterden o.a.: De pastoriegoederen 272 guld. 8 stuivers; de kosten 19 guld. 4 stuiver; de vicarie 14 guld. 8 stuiver. Uit de bekend gebleven kerkrekeningen blijkt nergens de salariëring van Netterdensen predikanten of dat ze inkomsten uit pastoriegoederen kregen. Dominee Rumphius bediende Netterden vanuit Etten tot aan hoge ouderdom waarna de geestelijke verzorging van Netterdens gereformeerden werd overgegeven aan predikant Crusius uit ‘s-Heerenberg. Die vertrok in 1680 terwijl rond die tijd Rumphius in Etten overleed, zijn vrouw in zeer kommervolle omstandigheden achterlatend. Uit barmhartigheid werden haar op 21 januari 1681 uit de kerkekas van Netterden 34 Cleefse daalders toegekend… (wordt vervolgd)

RK Geloofsgemeenschap H. Walburgis Netterden Locatieraad: Voorzitter Budgethouder

Frank Simmes Carel Kruese

0315-386109

Opgave van gebedsintenties en thuisbezorgen van de H. Communie bij Frans Postma, tel. 0315-386254

VIERINGEN TIJDENS DE RESTAURATIE

RESTAURATIE WALBURGISKERK

Tijdens de restauratie van de kerk zijn de vieringen tijdelijk verplaatst naar de kerk van Azewijn.

Een foto van de restauaratie.

KERK EN KERSPEL NETTERDEN

Hieronder opnieuw een stukje geschiedenis van kerk en Kerspel Netterden(9). Bron is ook nu weer het boek van W.J. Winands uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Hoewel het uiteindelijk in 1624 lukte om in Netterden een gereformeerde schoolmeester te krijgen, duurde het nog tot 1632 eer er een predikant werd aangesteld. De graaf van Bergh had officieel het recht om iemand voor die functie voor te dragen. Hij nam daar de tijd voor maar er waren ook maar weinig goede predikanten waarover men kon beschikken. Onder de vele pastoors die vaak onder druk predikant waren geworden waren er meerderen die in hun levenswandel nu niet bepaald een sieraad waren als voorganger in een christelijke geloofsgemeenschap. Met Vincentius Schultjes, die 2 35


DE VERRIJZENIS PAROCHIE R.K. Geloofsgemeenschappen cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten en Azewijn H.H. Petrus en Paulus Ulft J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft, tel. 0315-681275 E-mail: pp.ulft@deverrijzenisparochie.nl Kerkbalans Rabobank 3638.09.872 ING bank 56.00.643 Openingstijden secretariaat: Maandag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur H. Antonius van Padua Ulft Dr. AriĂŤnsstraat 3, 7071 AH Ulft, tel 0315-681219 E-mail: antonius.ulft@deverrijzenisparochie.nl Rabobank 3638 00 557 - Kerkbijdrage 3638 75 999 Openingstijd secretariaat: Woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur

H. H. Martelaren van Gorkum Varsselder-Veldhunten Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder, tel.0315-681013 E-mail: varsselder@deverrijzenisparochie.nl Openingstijd secretariaat: Woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur H. Mattheus Azewijn Mattheusplein 2, 7045 AC Azewijn, tel. 0314-651256 E-mail: azewijn@deverrijzenisparochie.nl Rabo rekeningnr.: 3746.06.439 Openingstijd secretariaat: Maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur

R.K. Geloofsgemeenschappen cluster Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en Breedenbroek H. Mauritius Silvolde Prins Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde, tel. 0315-323010 E-mail: silvolde@deverrijzenisparochie.nl Openingstijden secretariaat: Dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur Donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur H. Laurentius Varsseveld Oranjestraat 40, 7051 AK Varsseveld, tel. 0315-243820 E-mail: varsseveld@deverrijzenisparochie.nl Kerkbijdrage: ING 290863 Rabobank: 3648.88.466

De Goede Herder Dinxperlo Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo, tel. 0315-651496 E-mail: dinxperlo@deverrijzenisparochie.nl Rabobank 3139.04.456 Openingstijden secretariaat: Donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek, tel. 0315-651284 Postadres: Postbus 21, 7090 AA Dinxperlo E-mail: breedenbroek@deverrijzenisparochie.nl Openingstijd secretariaat: Woensdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur

R.K. Geloofsgemeenschappen cluster Gendringen, Megchelen en Netterden H. Martinus Gendringen Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen, tel. 0315-681364 E-mail: gendringen@deverrijzenisparochie.nl Bank 116302429 t.n.v. De Verrijzenisparochie Gendringen Adm. Kerkbalans 116393610, F. Ingelaat, tel. 686054 Openingstijden secretariaat, ingang aan de Staringstraat: Maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur Woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur De Verrijzenis Parochie Voor dringende pastorale zorg, zoals Sacrament van de Zieken of Ziekenzegen is een pastor bereikbaar via telefoonnummer 0315-342044.

H. Martinus Megchelen Past. MĂślderstraat 4, 7078 BB Megchelen, tel. 0315-377212 E-mail: megchelen@deverrijzenisparochie.nl Openingstijd secretariaat: Dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur H. Walburgis Netterden Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden, tel. 0315-386163 E-mail: netterden@deverrijzenisparochie.nl Secretariaat De Verrijzenis Parochie: Telefoon 0315-342044 E-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Bezoekadres: Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden: Maandag-, woensdag-, donderdagen vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur. Rabobank 1565.69.450

De verbinding september  
De verbinding september  
Advertisement