Page 1

DE VERBINDING

MAANDELIJKSE UITGAVE VAN

DE VERRIJZENIS PAROCHIE

JAARGANG 2 - NUMMER 1 - JANUARI 2013


Colofon: Het Pastoresteam E-mail: pastoresteam@deverrijzenisparochie.nl

Inhoudsopgave 2 Colofon, inhoudsopgave 3 Oud en nieuw in samenleving en kerk 4 Kerkbalans 4 Geloof ik dat nou echt? 5 Weet je nog van toen? 5 Van de Lourdeswerkgroep 6 Anders Vieren 2013 6 Vieringen in de geest van Taiz茅 7 Impulz voor de jongeren uit De Verrijzenis Parochie 8 Dorothea Visser 9 Dopen en Liturgisch rooster doordeweekse vieringen 10 Liturgisch rooster januari 12 Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Ulft 13 Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua 15 Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorkum 15 Geloofsgemeenschap H. Mattheus 16 Geloofsgemeenschap H. Mauritius 17 Geloofsgemeenschap H. Laurentius 18 Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek 21 Geloofsgemeenschap De Goede Herder 23 Geloofsgemeenschap H. Martinus Gendringen 28 Geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen 28 Geloofsgemeenschap H. Walburgis

Drs. J.G.M. (Hans) Pauw, Vicaris Waarnemend pastoor, tel.: 06-30162927 E-mail: pauw@aartsbisdom.nl C.G.J. (Cor) Peters, diaken Opbouwwerk, tel.: 06-51036579 E-mail: c.peters@deverrijzenisparochie.nl A.E. (Guus) van der Ploeg, pastoraal werker Catechese, tel: 06-13697367 E-mail: g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl M.A. (Marcel) Smits, priester pastor Liturgie, tel.: 0315-346020 E-mail: m.smits@deverrijzenisparochie.nl Centraal secretariaat De Verrijzenis Parochie Bezoekadres : Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Tel.: 0315-342044 Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur. E-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Website: www.deverrijzenisparochie.nl De Pastoraatsgroepen Voor het cluster Silvolde-Varsseveld-DinxperloBreedenbroek: Miep Brus 0315-651459 Gerard Hollander 0315-651288 Jozef Oostveen 0315-329339 Annie Pastoors 0315-328600 E-mail: pg.clustersilvolde@deverrijzenisparochie.nl Voor het cluster Gendringen-Megchelen-Netterden: Ans Erinkveld 0315-681851 Gilbert Esser 06-51606075 Toos Lohschelder 0315-377321 Leo Mecking 0315-377658 E-mail: pg.clustergendringen@deverrijzenisparochie.nl

De redactie bestaat uit vertegenwoordigers van de drie clusters, te weten: Frans van Vliet Cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten en Azewijn Frank Vinkenvleugel: Cluster Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en Breedenbroek Theo Wissing Cluster Gendringen, Megchelen en Netterden Cor Peters: Pastoresteam Joyce Lukassen-Overbeek Secretariaat E-mail: redactie.parochieblad@deverrijzenisparochie.nl o.v.v. naam geloofsgemeenschap.

Voor het cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten-Azewijn: Vacant Het Bestuur van De Verrijzenis Parochie drs. J.G.M. (Hans) Pauw voorzitter Antoon Koster vice-voorzitter Vacature secretaris Vacature penningmeester Jan Boland werkveld kerkbalans en begraafplaatsen Willy Aalders werkveld gebouwen Ton Lankveld werkveld gebouwen Vacature werkveld personeel en vrijwilligersorganisatie E-mail: secretaris@deverrijzenisparochie.nl

Heeft u ook kopij van uw geloofsgemeenschap voor de Verbinding? Stuur dat dan a.u.b. tijdig naar de redactie. Het mailadres staat hierboven. De kopij dient binnen te zijn v贸贸r 10 januari 2013. 2


OUD EN NIEUW IN SAMENLEVING EN KERK

“Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en het gebed. Ontzag beving een ieder, want door de apostelen werden vele wonderbare tekenen verricht. Allen die het geloof hadden aangenomen waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk.” (Hand. 2, 42-44) In hetzelfde boek staat geschreven dat dit ideaal niet altijd werd gehaald. Ook bij dit nieuwe begin namen mensen zichzelf mee en ondervonden zij de weerbarstigheid van oude structuren.. Maar de uitdaging blijft!

Alles wat nieuw is heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Voor een nieuwe IPhone zijn mensen soms bereid om een nacht voor de winkel te wachten om deze te mogen kopen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat wanneer fabrikanten het woordje ‘Nieuw’ op de verpakking van hun product zetten de omzet stijgt. Maar voor alles geldt in onze snelle tijd: het nieuwe is er snel vanaf. Ook een nieuw jaar spreekt aan. Het appelleert aan de hoop op een nieuw begin. Veel mensen maken dan ook goede voornemens. Afvallen schijnt nog steeds op nummer één te staan, maar ook op andere terreinen streven mensen naar een betere balans, bijvoorbeeld tussen werk en ontspanning. Veel van deze goede voornemens overleven het niet langer dan een maand. Het nieuwe gaat dan weer over in het oude en vertrouwde patroon dat moeilijk te doorbreken blijkt. We nemen nu eenmaal onszelf mee in dit nieuwe jaar en vele andere factoren in onze samenleving, zoals de economische crisis, trekken zich niets aan van een nieuwe kalender.

Vicaris Hans Pauw, waarnemend pastoor

Nieuw is dus maar betrekkelijk en toch schuilt er een uitdaging in, ook voor onze parochie en haar elf geloofsgemeenschappen. We leven vijftig jaar na het begin van het Tweede Vaticaans Concilie. We herdenken dit tijdens het ‘Jaar van geloof’. Op dit concilie heeft de kerk opnieuw verwoord wat zij gelooft, hoopt en verwacht in de context van de nieuwe tijd die de twintigste eeuw in vele opzichten was. Nieuwe wetenschappelijke inzichten hadden een nieuw wereld- en mensbeeld opgeroepen. Er was een sterk geloof in de vooruitgang en de menselijke mogelijkheden daartoe gegroeid. Het was een tijd van nieuwe ontdekkingen en ontdekkingsreizen: we gingen naar de maan! Daarbij kon de kerk niet achterblijven. Zij moest bij de tijd worden gebracht. Aggiornamento was het devies. Velen verwachtten een nieuwe wereld en een nieuwe kerk, maar we namen onszelf mee en oude patronen werden niet doorbroken. Nog steeds is wereldvrede een onvervulde droom, gaapt er een wijde kloof tussen arm en rijk, zijn er politieke spanningen en maatschappelijke wantoestanden. En de kerk? Volgens velen grijpt zij nu weer terug op vroeger, toen alles nog goed leek. Als je het mij vraagt is dat optisch bedrog. Wat vroeger progressief was, met name in de kerk van Nederland, is nu eerder conservatief. Jongeren hebben weinig tot niets met de idealen van de jaren zestig en zeventig, behalve met de verworven persoonlijke vrijheid. De tijd is immers niet stil blijven staan, geloof en kerk spelen nu een hele andere rol in het persoonlijke en maatschappelijke leven van west-Europeanen: meer bescheiden, minder toonaangevend; meer innerlijk als bron en vindplaats van inspiratie die mensen houvast geeft in snel veranderende tijden en als gemeenschap met een concreet geleefde spiritualiteit van liefde die Gods liefde voor mensen zichtbaar maakt. Voor ons als kerk is het belangrijk authentiek te zijn. We grijpen niet terug naar vroeger maar proberen wel trouw te zijn aan de basis van ons geloof, het Evangelie. Leidraad voor onze toekomst zou moeten zijn wat over het allereerste begin van de kerk geschreven staat: 3


GELOOF IK DAT NOU ECHT? …in de boot… Af en toe komen gesprekken met mensen wel eens op geloven. Vaak hoor je dan: “Ja, ik geloof best wel, er moet wel iets of iemand zijn, maar zoals ik dat vroeger geleerd heb en zoals ze het in de kerk vertellen…neen… Ik geloof op mijn manier…”.Je voelt in deze reactie iets van “wat ze mij altijd verteld hebben, geloof ik echt niet”. Anders gezegd: ik geloof niet in het verhaal dat de kerk me over God vertelt, ik heb mijn ‘ik-geloof’. Maar…mensen die wel open staan voor de verhalen van de kerk, voelen ook de twijfel. Dan komt de gedachte op “geloof ik dat nou echt”? Logisch ook, want we hebben een hoofd dat denkt en een hart dat voelt en zoekt naar (onze?) waarheid. We leven in het ‘jaar van het geloof’. Het logo laat ons de boot zien, de mast, de zeilen en de ring van de zon. Symbolen met een diepe betekenis, die staan voor het geloof in de God die ons dierbaar is. In de ‘andere vieringen’ van dit jaar zoeken we met hoofd en hart wat ons bindt in geloof. We realiseren ons dat we ons in de kerk wel eens “in de boot genomen voelen” maar weten ook dat we in deze boot mee blijven varen. Wensen we elkaar een behouden vaart…

Sinds 1975 houden de grote kerkgemeenschappen in ons land gezamenlijk een jaarlijkse geldwervingsactie onder de naam “Kerkbalans”. Ook dit jaar weer sluit De Verrijzenis Parochie aan bij deze actie die wordt gehouden van 13 januari tot 27 januari. In de week van 13 januari zal een vrijwilliger van uw geloofsgemeenschap weer bij u aanbellen met de bekende enveloppe en het verzoek uw bijdrage te geven aan uw geloofsgemeenschap, aan de parochie. Uw bijdrage tijdens de jaarlijkse actie kerkbalans is van levensbelang voor onze parochie. Immers een parochie ontvangt geen subsidie van het rijk, kan geen beroep doen op fondsen. Een parochie moet zichzelf bedruipen. De inkomsten in een parochie komen uit misintenties, vergoedingen voor diensten, renten van gelden en het grootste, meest substantiële deel moet komen uit de actie kerkbalans. Deze geldmiddelen zijn o.a. nodig voor het onderhoud van de gebouwen, voor verzekeringen, voor het secretariaat, voor pastorale activiteiten, voor de salariskosten van onze pastores. Alleen vanuit een gezonde financiële basis kan de parochie haar werk van de verkondiging van het Evangelie, van solidariteit, van verbondenheid, van zorg en aandacht voor mensen in blijdschap en verdriet, voortzetten. De kerk is het waard om ons voor in te zetten. De vraag “Wat is de kerk mij waard?” kan ook worden omgekeerd in “Wat kan ik voor de kerk betekenen?” Als kerklid kunt u op allerlei manieren veel voor de kerk betekenen: - u kunt vieringen bezoeken, - u inzetten als vrijwilliger, - uw betrokkenheid tonen door uw geldelijke bijdrage. Lidmaatschap van een vereniging, van een vakbond kost geld. Eigenlijk zou het heel gewoon moeten zijn dat kerkleden ook beseffen dat lidmaatschap van de kerk ook geld kost. Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op u. Steun De Verrijzenis Parochie met uw gulle bijdrage, opdat het mooie werk van de parochie voortgezet kan worden. Wij hopen dat u de vrijwilliger die bij u aan de deur komt hartelijk ontvangt en vooral dat u een flinke bijdrage in de enveloppe doet of anderszins uw bijdrage overmaakt aan uw geloofsgemeenschap. Bedankt voor uw bijdrage. Het bestuur van De Verrijzenis Parochie

4


WEET JE NOG VAN TOEN?

VAN DE LOURDESWERKGROEP

Vroeger!!!!!! Vroeger was alles beter! Je hoort het zo vaak. Vooral bij het wat ouder worden komen soms de meest mooie en leuke herinneringen weer boven. Soms zo in jezelf, maar ook met anderen bij elkaar op de koffie, verjaarsvisites, of andere gelegenheden. Ook toen was het echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. Maar, dan wordt al heel gauw gezegd: O, daar willen we het nu maar niet over hebben en het wordt doodgezwegen, enerzijds omdat je het niet zo goed meer kunt herinneren, anderzijds is het toch veel mooier om over de leuke dingen van toen te praten. Een heel mooi onderwerp is bijvoorbeeld: Herinneringen aan het beleven van ons geloof in het midden van de vorige eeuw, of voor de al wat ouderen, al vanaf de dertiger jaren. Soms doen we een poging om deze mooie herinneringen te zien in het licht van de huidige beleving van ons Katholiek-zijn. Je merkt, het is zo anders. Veel, niet te beïnvloeden factoren liggen hier aan ten grondslag. De intense beleving van Katholiek-zijn zoals in de voorbije jaren is zelfs bijna niet meer mogelijk. Het is moeilijk in te schatten hoeveel ouderen, en ook jongeren gelaten zeggen: “Och, het zal mijn tijd wel duren” en zich maar neerleggen bij de nog mogelijke geloofsbeleving van deze tijd met de opmerking, groot respect te hebben voor allen die zich met hart en ziel inzetten om voor jong en oud het hoogst noodzakelijke te bieden en het verder wel goedvinden. Of …, is er toch een innerlijke stem die zegt er graag eens met andere, gelijkgestemde parochianen over te willen praten? Alleen al een gesprek hierover kan verhelderend werken en mogelijk helpen om ook in deze tijd een waardige plek in onze mooie geloofsgemeenschap te behouden.

Ieder jaar organiseert de VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten) een contactmiddag/-avond voor leden van de verschillende parochiële Lourdeswerkgroepen. In ons vicariaat Arnhem was deze bijeenkomst op 24 oktober jl. en wel in de ruimtes van de “Pas kerk”( OLV Tenhemelopneming) in Doetinchem. Uiteraard werd daar teruggekeken op de zeer geslaagde bedevaart van ons Aartsbisdom Utrecht van 26 april t/m 5 mei. Een bedevaart waaraan ook een groep pelgrims uit onze parochie heeft deelgenomen. In totaal waren we met meer dan 1.500 pelgrims in Lourdes, onder wie ook veel jongeren en gezinnen. Bijzonder, indrukwekkend , betekenisvol, zijn veel gehoorde reacties van de deelnemers. De volgende aarts diocesane bedevaart vanuit het bisdom Utrecht wordt georganiseerd in 2015. Zolang hoeven we echter niet te wachten want ook in 2013 zijn er weer verschillende mogelijkheden om op bedevaart te gaan naar Lourdes. Zoals u inmiddels zult weten organiseren we volgend jaar vanuit onze Verrijzenisparochie weer een groepsreis naar Lourdes. We reizen dan per vliegtuig en zullen van 23 t/m 28 mei bij Maria en Bernadette zijn. Er is inmiddels al een informatiemiddag geweest op 17 december. Mocht u die gemist hebben of wilt u meer informatie, neem gerust en vrijblijvend contact op met een van de leden van de werkgroep: Mia Otten, Corrie Berendsen, Annie Messing of Ben Donderwinkel. Bij hen kunt u zich ook aanmelden voor deze bedevaart. Meer informatie over Lourdes en de VNB kunt u ook vinden op de website: www.lourdes.nl In de decembereditie van dit blad schreef diaken Cor Peters: Wat zou het mooi zijn wanneer we als geloofsgemeenschappen dichter bij elkaar kunnen komen en dan niet alleen door op zondag samen te komen om te vieren, maar ook samen pelgrimeren. Ik sluit me graag aan bij zijn gedachte. Tijdens de contactmiddagen staat de VNB ook altijd even stil bij de vrijwilligers in de werkgroepen. Mensen die zich belangeloos maar met veel enthousiasme inzetten om parochiële groepsreizen naar Lourdes mogelijk te maken. De VNB spreekt een welgemeend dankjewel uit aan alle vrijwilligers en staat in het bijzonder even stil bij degenen die dit werk al een jubileum aantal jaren doen. Dit jaar werden uit onze parochie twee dames in het zonnetje gezet: Willemien Meyer en Mia Otten. Beide dames zijn 10 jaar lang collectant en Mia heeft bovendien als contactpersoon tussen onze parochie en de VNB veel en goed werk gedaan. Mede door hun inzet en de bijdrage van veel parochianen is er in de loop der jaren een klein spaarpotje ontstaan. Daardoor kunnen we mensen, die dat zelf niet of moeilijk kunnen betalen, ondersteunen om toch die pelgrimstocht te kunnen maken.

Parochiaan van De Verrijzenis Parochie Naar aanleiding van deze brief, en in het kader van “Het Jaar van het Geloof”, is er een middag georganiseerd om gelegenheid te bieden om met elkaar in gesprek hierover te komen rond het thema: Veel mooie dingen van onze geloofsbeleving uit vroeger dagen gaan ons voorbij! Doen wij het hier maar mee? Of, toch … !!!!!! In onze tijd voelen veel (oudere) mensen zich steeds meer alleen in hun geloofsbeleving, en dan kan het verrassend zijn te ontdekken dat: nee, je bent toch niet alleen - anderen zijn er ook mee bezig! Zinvol om het hierover te hebben? Kom dan op woensdag 16 januari 14.00-16.00 uur naar de Petrus & Pauluskerk in Ulft.

Ook u kunt het Lourdeswerk binnen de Verrijzenisparochie financieel steunen. Uw giften zijn welkom op bankrekening 1025.38.468. t.n.v. VNB Lourdeswerk te Gendringen.

Pastor Marcel Smits, ook namens de initiatiefnemers.

5


VIERINGEN IN DE GEEST VAN TAIZÉ

ANDERS VIEREN 2013 Het afgelopen jaar zijn er diverse ”Anders Vieren” vieringen binnen onze Verrijzenis Parochie geweest met voor iedere locatie een eigen jaarthema.

Allen al het verlangen naar God is het begin van geloof

Deze vieringen waren voor de hele parochie, maar werden verzorgd door de 4 locaties. Ook voor het komend jaar is er gekozen voor een jaarthema per locatie.

In het boekje "bronnen van Taizé" wil broeder Roger, de stichter van de oecumenische gemeenschap van Taizé, de 'unieke bron' waar het evangelie verfrissend nieuw naar voren komt ontdekken. Hij zegt:

Silvolde, H. Mauritius start op zondag 27 januari om 10.00 uur. Jaarthema: “Geloof ik dat nou echt…?” Dit thema sluit aan bij het jaar van het geloof. Verderop in “De Verbinding” onder de locatie Silvolde kunt u meer lezen over deze viering. In de 4 vieringen rond het jaarthema gaan we bouwen aan ons geloof en de boot. Een boot, met een mast, een zeil en de zon die alles bij elkaar houdt.

"Is het je misschien al opgevallen? Die in ons mens zijn ligt de verwachting van een aanwezigheid. Weet dat alleen al het verlangen naar God het begin is van geloof. En als Jezus Christus zich laat ervaren in de schoonheid van een weids gemeenschappelijk gebed, dan wordt het een sterk verlangen om levens te begrijpen. Uitgebreide kennis is in het begin niet van belang. Ze heeft grote waarde, maar het Mysterie van het Geloof begrijp je allereerst intuïtief. Kennis zal volgen. Alles wordt niet ineens gegeven. God zou je nog veraf en zelfs onbereikbaar kunnen lijken, als Jezus niet op aarde was gekomen. Christus, de Opgestane, maakt God toegankelijk voor ons leven. Laat deze werkelijkheid uit het evangelie als een flits in je gedachten komen: 'Niet wij, maar God heeft ons het eerste liefgehad'. Dat is een licht in jouw leven. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar als je je aan Hem overgeeft, maak je dan niet bezorgd als het jou niet dadelijk lukt om Hem lief te hebben".

Dinxperlo, De Goede Herder start op zondag 17 februari om 10.00 uur. Jaarthema: “I have a dream…” Ieder mens heeft wel een droom, maar waar gaan die dromen dan over. Wat voor betekenis geeft men hier aan? De eerste viering krijgt als titel mee, “Luilekkerland”. Ulft, H. Antonius van Padua start op zaterdag 23 februari om 17.30 uur. Jaarthema: “ De vier elementen.” “Het Vuur” komt aan bod in de eerste viering en daarna achtereenvolgens, “Het Water”, ”De Lucht” en “De Aarde”. Gendringen, H. Martinus start op zondag 3 maart om 10.00 uur. Jaarthema: “Johanna Dorothea Visser” Dora Visser - zoals we deze vrouw beter kennen-: wie is zij en welke rol speelde haar geloof in haar leven?

Ik vind het rijke gedachten, met hoop en bemoediging. In een van de Taizéliederen wordt dat volgens mij ook prachtig verwoord.: Iedere nacht verlang ik naar u, o God, ik hunker naar u met heel mijn ziel.

De diverse werkgroepen “Anders Vieren” van de locaties gaan deze vieringen verder voorbereiden. Wij gaan er van uit dat het weer mooie vernieuwende vieringen worden. Om dit mogelijk te maken komen de diverse werkgroepen en stuurgroep “Anders Vieren” een aantal keren bij elkaar; voor het eerst op woensdag 9 januari om 19.30 uur in H.H. Petrus en Paulus te Ulft.

Wij nodigen u uit samen te komen rond Woord, Kruis én Licht, samen te zingen. We vieren in de geest van Taizé en willen ruimte laten voor leegte en stilte. Misschien kun je zo wat dichter komen bij de diepte van je eigen verlangens.

Verder willen wij als stuurgroep het komend jaar werken aan een stukje informatie uitwisselen met betrekking tot “Anders Vieren” en op een andere manier kennis maken met alle andere mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij het verzorgen van deze vieringen. Mocht U één van deze personen zijn, noteert u dan vast de datum woensdag 6 februari.

Weet u welkom op zondag 13 januari 2013 om 17.00 uur in de Protestantse Kerk te Silvolde. Voor informatie over Taizé: www.taize.fr/nl

Zoals U ziet hebben wij niet stil gezeten en een aantal plannen/voornemens geformuleerd voor het jaar 2013 en zeg nou zelf wie doet dat niet zo rond de jaarwisseling. Als we ons hier met zijn allen voor inzetten dan wordt het weer een mooi jaar “Anders Vieren”. Ja, dat geloven wij echt…!

De oecumenische werkgroep ‘Taizé’ Corrie Papenborg, Joop Kraan en Cor Peters (schrijver dezes)

Wij wensen U een fijne jaarwisseling en een ‘anders vierend’ goed 2013! Stuurgroep “Anders Vieren” Info: andersvieren@deverrijzenisparochie.nl

6


IMPULZ VOOR DE JONGEREN UIT DE VERRIJZENISPAROCHIE? Onderstaande brief kregen we van de buren uit de Maria Laurentius Parochie ( Doetinchem en omgeving).

Uitnodiging: samen op weg? Inmiddels is het gevraagde gesprek er geweest. En van beide kanten denken we, dat het goed is aan Impulz een impuls te geven! Een Jongerengroep…en groep voor jullie dus! Jullie komen elkaar tegen op dezelfde scholen in de omgeving… Daarom deze uitnodiging: sluit je maar aan! Omdat de Maria Laurentius al een naam heeft, houden we daar aan vast: Impulz!. En we ho-pen, dat het een impuls is voor het jongerenpastoraat. Schrik maar niet van het woord pasto-raat. We zijn wel van de kerk, maar we bekeren niet!

Beste Guus, Afgelopen jaar zijn we binnen de Maria Laurentius parochie gestart met een tiener/ jongerengroep. Aanleiding daarvoor was de Bisdom bedevaart naar Lourdes alwaar een 23 tal jongeren van onze parochie aan deel hebben genomen. Na afloop kwamen er vanuit de jongeren enthousiaste reacties en werd de wens uitgesproken om verder te gaan met deze groep. Inmiddels zijn we met een groep naar Kevelaer geweest en hebben we deelgenomen aan verschillende activiteiten van het jongerenpastoraat van het Bisdom. Onze vraag is of er binnen De Verrijzenis Parochie ook een jongerengroep actief is, zo ja, is er be-langstelling om samen activiteiten te ondernemen?? Zo nee, is het mogelijk om binnen De Verrijzenis Parochie jongeren te enthousiasmeren voor deelname aan onze groep?? Met de bedevaart naar Ke-velaer hebben twee jongeren van De Verrijzenis Parochie deelgenomen. Zoals het zo vaak gaat is het niet moeilijk een groep jongeren bij elkaar te krijgen, maar om ze bij elkaar te houden is een ander verhaal. Daarnaast zit er in een groep altijd verloop, wat op zich ook heel gezond is. Het gevaar hierin is dat we vaak dezelfde jongeren zien. Om dit te voorkomen willen we graag ons blikveld verruimen en hebben we gedacht aan De Verrijzenis Parochie. Is het een idee om eens samen van gedachten te wisselen? Eens kijken of we er iets moois van kunnen maken?? Ik hoop snel iets van je te horen.

Niks voor mij… Denk nu niet meteen: dat is niks voor mij. Want Impulz is voor iedereen! Het enige dat je hoeft te doen is je aanmelden bij Marcel Jansen uit Etten. Dit is zijn emailadres: marceljan-sen@outlook.com . Als Marcel jouw mailtje ontvangt krijg jij van hem antwoord met de activi-teiten die er zijn. Je beslist dan zelf of je wilt meedoen. Met Impulz naar Rio? De Jongerengroep richt zich voorlopig nog op het programma dat Hao Tran, de jongeren-werker van het Bisdom, heeft voorbereid. Deze Hao schrijft: Ik wil je uitnodigen voor twee geweldige evenementen: de Christmas Beach Party en de Wereldjongerendagen in Rio. Die Beach Party is natuurlijk al geweldig ( uit Doetinchem gaan er al jongeren, sluit je maar aan!). Maar naar Rio gaan…, lijkt je dat niet iets? Stuur eerst maar eens een mailtje naar Marcel… dan krijg je vast meer info! Doe het wel snel, want er zijn al jongeren mee bezig. Is dat duur? Veel geld… met wat hulp en sponsoring kun je al een heel eind komen! Daarover lees je hieronder!

Met vriendelijke groet;Albert Gilsing jongerenbegeleider Maria Laurentius parochie Gieterijstraat 41, 7011 VB Gaanderen Tel. Nr. 0315-341075 mede namens Marcel Jansen

Natuurlijk horen ook wij graag wie er gaan mee doen! Namens Pastor Marcel Smits, Diaken Cor Peters, Pastoraal werker Guus van der Ploeg

7


DIENARES GODS DOROTHEA VISSER (8) Beschuldigingen weerleggen. Op woensdag 27 maart 1844 barst dan de bom. In het Duitse grensblad ”Gemeinnütziger Anzeiger”, een in die tijd veel gelezen streekblad, verschijnt als een donderslag bij heldere hemel een artikel over, ”Die gestigmatisierte von Gendringen”. Schrijver van het stuk is de Anholtse arts dr. B. Bünninghausen. Voor dr. Bünninghausen is het allemaal pure leugen en bedrog van Dora en van haar moeder, die volgens hem in Anholt Spaanse Vliegenzalf koopt, waar je blaren mee kunt trekken. Je reinste oplichterij dus! Pastoor Nijkamp en kapelaan Herfkens, die al sinds 15 augustus 1843 in opdracht van de pastoor alles nauwgezet noteert wat hij rond Dora Visser waarneemt, zijn des duivels. En niet te vergeten Dora’s huisarts dokter J. Te Welscher. Vooral ook omdat dokter Bünninghausen zich afvraagt, wat dat voor medicus is die al deze dingen voor zoete koek aanneemt, terwijl iedereen toch kan zien, dat deze vrouw iedereen en alles bij de neus neemt….?

Dora Visser werd van nu af streng bewaakt. Tegen tien uur op donderdag 5 april begon op de linkerhand alsook op de borst de opperhuid aan de eindpunten van de kruisen zich omhoog te begeven. Die opkomende blaren breiden zich steeds uit en in de namiddag om twee uur kwamen de kruisen tevoorschijn in heel duidelijke vormen. Het bloeden begon in de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag ongeveer een kwartier voor twaalf uur en werd sterker dan de keren daarvoor. Met een bleek aangezicht en half geopende ogen lag Dora als in een diepe slaap verzonken in haar bedstede. Het bloed vloeide met talrijke druppels van haar hoofd, door de haren, over haar aangezicht; de voor zich uitgestrekte hand was geheel nat van het bloed en het bloed kleurde ook roodachtig door de doek die haar borst bedekte. Alle aanwezige personen waren bij het zien van dit gezicht innig getroffen en met een diep stilzwijgen over hun grote verwondering was ieder volledig overtuigd van hetgeen men zag. Nadat geconstateerd was dat de aangebrachte lakzegels volledig ongeschonden waren, maakte men de windsels en het doek van haar rechterhand los en men zag onder de lakzegels van de rechterhand een even zo mooie ja minstens zo hoog opgezwollen bloedachtig kruisteken als op de linkerhand. Ook de kruistekens op haar voeten waren inmiddels duidelijk zichtbaar.

Te Welscher trekt dit op zijn fatsoen en besluit tot een experiment, dat de beschuldigingen van dr. B. afdoende zal weerleggen. Dit is niet moeilijk. Als zieneres voorspelt Dora regelmatig wanneer zij aan haar hoofd, handen, voeten en borst zal bloeden. In de Gendringse pastorie overlegt Te Welscher - onder strikte geheimhouding - lang en diepgaand met pastoor Nijkamp en kapelaan Herfkens. Dus drie personen weten precies wat er gaat gebeuren. Dora heeft voorzegd, dat zij op Goede Vrijdag 6 april 1844 uit al haar wonden zal bloeden. Dat voorspelt ze niet zomaar even, maar dat laat zij haar biechtvader, kapelaan Herfkens, veertien dagen tevoren duidelijk weten. Gewapend met die wetenschap besluiten de pastoor, de kapelaan èn de huisarts, twee dagen tevoren tenminste één hand, de rechterhand, met wit linnen doeken te bewinden en te bezegelen. Ten overvloede bond huisarts Te Welscher die doek onder de arm vast en hechtte doek en windsels vast met naald en garen en zette uiteindelijk op het gehele verband verscheidene zegels met twee lakzegels.

Door een grote groep mensen is dat bloeden op die Goede Vrijdag gezien, zodat daaromtrent geen twijfel meer over was. Het bloeden op die Goede Vrijdag was zeer sterk. De huisarts heeft de met bloed doordrenkte doeken bewaard en schatte het gewicht op zeven ons. Tot zover dit aangrijpend ooggetuigenverslag. Voor de pastoor, de kapelaan en de huisarts en voor een groot deel van de Gendringse gemeenschap staat nu scherper vast dan ooit tevoren; Dora Visser is geen bedriegster en de Anholtse arts moet een stevige tik op zijn neus hebben. Hoe huisarts Te Welcher dit doet lees u in de volgende VERBINDING. Stichting Vrienden van Dora Visser.

8


DOPEN IN DE VERRIJZENIS PAROCHIE Iets vaker dan voorheen maken ouders gebruik van de mogelijkheid om hun kind te laten dopen in een andere dan de eigen kerk. Dat is één van de voordelen van één Parochie, die bestaat uit meerdere geloofsgemeenschappen. Daarom geven we hieronder het overzicht van de doopvieringen van geloofsgemeenschappen in De Verrijzenis Parochie voor de komende periode. Hoe gaat het aanmelden voor het Sacrament van het Doopsel in zijn werk. Voor de verschillende clusters geldt het volgende: Doopouders uit de beide geloofsgemeenschappen van Ulft, Varsselder Veldhunten en Azewijn kunnen zich aanmelden bij: het secretariaat van de H.H. Petrus en Pauluskerk te Ulft; tel. 0315-681275; openingstijden secretariaat: maandag- en donderdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Doopouders uit de geloofsgemeenschappen van Silvolde en Varsseveld kunnen zich aanmelden bij: Wilma Rademaker: tel.: 0315-328263 Doopouders uit de geloofsgemeenschap van Breedenbroek kunnen zich aanmelden bij: het secretariaat van de H.H. Petrus en Pauluskerk te Breedenbroek; tel. 0315-651284; openingstijden secretariaat: woensdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Doopouders uit de geloofsgemeenschappen van Dinxperlo kunnen zich aanmelden bij: het secretariaat van De Goede Herderkerk te Dinxperlo; tel. 0315-651496; openingstijden secretariaat: woensdag-, en vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur en donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Doopouders uit de geloofsgemeenschappen van Gendringen, Megchelen en Netterden kunnen zich aanmelden bij: Reny Snelting: tel. 0315-377363 en Ellen Meijer: tel. 0315-686845 (E-mail: r.meyer20@chello.nl). DOOPVIERINGEN PERIODE JANUARI 2013 Datum

Tijd

Zaterdag 12 januari 16.00 uur Zondag 13 januari 11.30 uur zaterdag 26 januari 16.00 uur Zondag 3 februari 11.30 uur Zondag 3 februari 13.00 uur

Plaats/geloofsgemeenschap

Voorganger

Voorbereiding

Gendringen Silvolde Ulft Antonius Dinxperlo Ulft P.&P.

Diaken Peters 8 januari om 20.00 uur Diaken Peters 2 januari om 19.30 uur Diaken Peters 15 januari Diaken Peters 17 januari Diaken Peters 15 januari

LITURGISCH ROOSTER VAN DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN IN DE MAAND JANUARI 2013 Zorg- en verpleegcentrum Debbeshoek Ulft

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel Gendringen

H.H. Petrus en Pauluskerk Ulft

Woonzorgcentrum Dr. Jenny Dinxperlo

H. Mauritiuskerk Silvolde

De Goede Herderkerk Dinxperlo

H. Martinuskerk Gendringen

wo. 9 januari wo. 2 januari vr. 4 januari vr. 25 januari do. 3 januari wo. 2 januari vr. 4 januari 17.30 uur 10.00 uur 08.30 uur 11.00 uur 09.30 uur 18.30 uur 14.45 - 15.50 uur Eucharistie Eucharistie Gelegenheid tot Woord- en Com. Rozenkransgebed Eucharistie Rozenkransgebed Past. Smits Past. Smits biechtgesprek Past. v.d. Ploeg Past. Smits aansl. open kerk Aansluitend met uitstelling van wo. 23 januari wo. 16 januari vr. 4 januari do. 10 januari Rozenkransgebed het Allerheiligste 17.30 uur 10.00 uur 09.30 uur 09.30 uur Eucharistie Woord- en Com. Eucharistie Rozenkransgebed vr. 11 januari Em. past. Morsink Diaken Peters Past. Smits 15.00 - 15.50 uur Open kerk met vr. 11 januari do. 17 januari uitstelling van het 09.30 uur 09.30 uur Allerheiligste Eucharistie Rozenkransgebed Past. Smits vr. 18 januari 15.00 - 15.50 uur vr. 18 januari do. 24 januari Open kerk met 09.30 uur 09.30 uur uitstelling van het Eucharistie Rozenkransgebed Allerheiligste Past. Smits vr. 25 januari vr. 25 januari 15.00 - 15.50 uur 09.30 uur Open kerk met Eucharistie uitstelling van het Em. past. Morsink Allerheiligste 9


Liturgisch rooster H.H. Petrus en H. Antonius

H.H. Martelaren H. Mattheus van Gorcum Varsselder/Veldhunten Azewijn

Silvolde

zo. 10.00 uur

za. 17.30 uur

Woord- en Com.

Eucharistie

5 en 6 januari Pastor Smits

Diaken Peters

Em past. Zemann

Kerkkoor

Vrijwilligersviering

Mixed Emotions

Paulus JANUARI 2013 Ulft

Nieuwjaar

di. 11.00 uur

1 januari

Eucharistie

Past. team

Ulft

Openbaring des zo. 10.00 uur Heren (Driekoningen)

Eucharistie

H. Mauritius

Doop van de Heer zo. 10.00 uur za. 17.30 uur

zo. 10.00 uur zo. 10.00 uur

12 en 13 januari

Eucharistie

Eucharistie Woord- en Com.

Past. Smits Vicaris Pauw

Vicaris Pauw Diaken Peters

Kerkkoor

Kinderkoor

Tweede zondag

zo. 10.00 uur

za. 19.00 uur

zo. 10.00 uur

door het jaar

Eucharistie

Eucharistie

Oecumenisch

19 en 20 januari

Pastor Smits

Em. past. Zemann

Ds. Van de Wild

Kerkkoor

Kerkkoor

Eucharistie

Kerkkoor

Kerkkoor

Derde zondag

zo. 10.00 uur za. 17.30 uur

za. 19.30 uur zo. 10.00 uur

door het jaar Eucharistie Woord- en Com.

Eucharistie Anders vieren

26 en 27 januari Em. past. van Merm Diaken Peters

Em. past. van Merm Werkgroep

en Diaken Peters Kerkkoor

Dames- en

Kerkkoor

herenkoor

Mixed Emotions

Vierde zondag zo. 10.00 uur

zo. 10.00 uur

za. 17.30 uur

door het jaar Eucharistie

Woord- en Com.

Eucharistie

2 en 3 februari Em. past. Morsink

Past. v.d. Ploeg

Em. past. Morsink

Kerkkoor

Kerkkoor

10


H. Laurentius Varsseveld

H.H. Petrus en De Goede Herder Paulus Breedenbroek Dinxperlo

H. Martinus

H. Martinus

Gendringen

Megchelen

za. 19.00 uur zo. 10.00 uur zo. 10.00 uur za. 19.00 uur

Eucharistie Woord- en Com. Oecumenisch

Pastor Smits Leken

Dameskoor Herenkoor Ds. v.d. Zwaag Kerkkoor

H. Walburgis Netterden Vieringen in Azewijn

Woord- en Com.

Pastor v.d. Ploeg/ Diaken Peters

Kerkkoor

za. 19.00 uur

za. 19.00 uur za. 17.30 uur

zo. 10.00 uur

Eucharuistie

Eucharistie Woord- en Com.

Eucharistie

Vicaris Pauw

Pastor Smits Diaken Peters

Vicaris Pauw

Dameskoor Kerkkoor

Kinderkoor

zo. 10.00 uur

za. 19.00 uur zo. 10.00 uur za. 17.30 uur za. 19.00 uur

Oecumenisch Woord- en Com. Woord- en Com. Woord- en Com. Eucharistie Ds. Datema Pastor v.d. Ploeg Pastor v.d. Ploeg Pastor v.d. Ploeg Pastor Smits Ds. Samwel Herenkoor

Kerkkoor

Kerkkoor

za. 19.00 uur

za. 19.00 uur zo. 10.00 uur

za. 19.30 uur

Woord- en Com.

Eucharistie Eucharistie

Eucharistie

Diaken Peters

Em. past. Zemann Vicaris Pauw

Em. past. van Merm

Gemengd koor Kerkkoor

Dames- en

herenkoor

za. 19.00 uur

zo. 10.00 uur

zo. 10.00 uur

za. 19.00 uur

Eucharistie

Woord- en Com. Woord- en Com. Woord- en Com.

Em. past. Morsink Diaken Peters Leken

Pastor v.d. Ploeg

Gemengd koor

Kerkkoor

Kerkkoor 11


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN. Wilt u uw intenties in “De Verbinding” van februari geplaatst hebben dan dient u deze vóór 10 januari in te leveren. • Communie thuis: Frieda Peters (0315-683993) zal de communie brengen aan zieken en/of bejaarden op donderdag17 januari • Vergadering locatieraad: donderdag . .januari 2013, 9.30 uur. AKTIE KERKBALANS 2013 Ook wij doen dit jaar weer aan de aktie mee. Gelukkig hebben we een goede reactie op onze oproep voor vrijwilligers gekregen. Hartelijk dank alvast, maar er is altijd plaats voor nog meer lopers. Dus meldt u zich gerust. Vanaf de 13e januari gaan weer ruim 80 lopers op pad om de enveloppen bij u in de bus te doen. Daarna worden ze ook weer bij u opgehaald. Maandag 28 januari wordt in de ontmoetingsruimte van onze kerk alles door hen ingeleverd! Hierbij doen we een dringende oproep om deze aktie te steunen. Uw bijdrage is hard nodig om alle voorzieningen op peil te houden. Laat ons en de kerk niet in de kou staan!

H.H. Petrus en Paulus Ulft, Eucharistisch centrum voor alle geloofsgemeenschappen van De Verrijzenis Parochie Locatieraad: Vz. Willem Wanders, Geulstraat 24 0315-683009. secretaris Vacature Budgethouder Theo Heebing, Geulstraat 20 0315-683442. Riet v.d. Pavert-Kraan, P. Hafkenscheidstraat 6 0315-685480. Koster: M.A.C.Meesters, 0315-632697. Koren: Kerkkoor: dirigent: F. Cornelissen 0315-842353 Repetitie: dinsdag 19.30 uur, ontmoetingsruimte P&P kerk. Inspiration: dirigent: Sander Spaan, tel.:06-24436048 Repetitie: maandag 20.15-22.00 uur, Antoniuskerk. Begraafplaats: J.B. van Balkum, begraafplaatsbeheerder tel.: 683359.

INTENTIES JANUARI 2013: Nieuwjaarsdag: Gerard Overbeek, Annemieke Bosman-Massop, Diny Wissing-Jansen, Frans Engel, Antoon Tijdink en Maria Tijdink-Vos, Harry van Ree. Zondag 6 januari: Rudolf Sessink, Gerda Migchelbrink-Jansen, Hein en Vincent Peters en ov. fam., Mevr Leijenar-Roeliah, Annemieke Bosman-Massop, Diny Wissing-Jansen, Frans Engel, Harry Lukassen, Ben Belterman, Antoon Tijdink en Maria Tijdink-Vos, Mimi de Witte, Bennie Tempels, levende en ov. leden van de brandweervereniging Ulft, Post Gendringen. Zondag 13 januari: Jaargedachtenis voor: Theo Overbeek. Verder voor: Johan en Annie Meijer-Kok, Annie Kaaijk en ov. fam., Mevr. Leijenaar-Roeliah, Annemieke BosmanMassop, Diny Wissing-Jansen, Frans Engel, Harry Lukassen, Mimi de Witte, Dora Kok, ov.o. Loeven-Hermsen, Gerard Zevenhuizen, Gerard Overbeek.

Familieberichten: Gedoopt: 02-12-2012 Fleur Heijs, Hogeweg 74. Emy-Lynn Heijs, Hogeweg 74. Bas Tempels, Dwarsefeld 24, IsselburgAnholt (Dld.) Tess Feukkink, Tarwestraat 10.

Zondag 20 januari: Jaargedachtenis voor: Corrie Robben. Verder voor: Mevr. Leijenaar-Roeliah, Frans Engel, Harry Lukassen, Mimi de Witte.

MEDEDELINGEN • Openingstijd Mariakapel: iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur. • U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel 81275. Op ma. en do. van 9.00 u.-11.30 u.: voor dopen en huwelijksjubilea, sacrament van de zieken, uitvaarten en misintenties!. Ook kunt u intenties (à € 8,00) per enveloppe schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen.

Zondag 27 januari: Jaargedachtenis voor: Willy Nijenhuis. Johan en Annie Meijer-Kok, Mies Janssen-Steentjes, Mevr. Leijenaar-Roeliah, Dora Wijkamp-Klerk (nms. kerkkoor), Harry Lukassen, Mimi de Witte, Ben Mulder, Gerard Overbeek, Bennie Tempels, Liesbeth Nijenhuis-Geurtsen, voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschap. 12


Hulde aan onze gouden jubilaresse Dinie Weijkamp. Namens ons allen hier aanwezig van harte gefeliciteerd met je 40 jarig lidmaatschap van ons koor en waarbij je vanmorgen aan het eind van de Eucharistieviering in onze kerk bent onderscheiden met de gouden medaille van de Sint Gregoriusvereniging. In 1972 ben je op 44 jarige leeftijd lid geworden en op dat moment leefde je moeder nog en was toen 83 jaar. Jij was voor haar de mantelzorger en daardoor heeft zij tot aan haar dood 22 mei 1985 op 93 jarige leeftijd thuis aan de Bongersstraat kunnen blijven wonen. In die eerste 13 jaren van jouw lid- zijn was het voor jou, omdat je de zorg had voor je moeder, wel eens moeilijk om te komen zingen bij de doordeweekse diensten bij huwelijk, jubilea of uitvaarten. In de periode die hierop volgde ben je tot op vandaag, met tussentijds een onderbreking van enkele maanden enige jaren geleden wegens geestelijk ongemak en daarbij verblijvend buiten Ulft, steeds als trouw lid aanwezig geweest bij kerkdiensten en repetities .Binnen de altpartij een goede steun in de gelederen met jouw stem . Deze bevestiging heb ik ooit eens te horen gekregen van wijlen ons koorlid Toni Schepers met wie jij in die jaren naast elkaar hebt gezongen.

R.K. Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua Ulft Locatieraad: Voorzitter Jeroen Bluemink 0315-244258 Budgethouder Theo Geerts 0315-683390 Secretaris vacature Lid Frans van Hal 0315-684959 Lid Marijke Schreur 0315-631569 Secretariaat Antoniuspastorieantonius.ulft@deverrijzenisparochie.nl. Kopij en berichten voor het parochieblad voor de Antonius geloofsgemeenschap v贸贸r de 10e van de maand insturen naar even.bijpraten@upcmail.nl of Jeroen Bluemink 0315-244258

Nu je inmiddels de 84 jarige leeftijd hebt bereikt en de oude dag ook bij jou parten gaat spelen wat het geheugen betreft, heb je enige ondersteuning nodig om het lidmaatschap nog te kunnen uitoefenen. Gelukkig vind je die steun bij onze Frits. Hij is het die je van huis ophaalt en terugbrengt voor repetities en kerkdiensten en daarvoor bel je Frits regelmatig vooraf op. Ook tijdens het zingen heb je soms niet direct de goede partij paraat en is er altijd wel een medelid die je daarbij helpt . Wij hopen dan ook dat het je gegeven mag zijn nog een aantal jaren te midden van ons te verblijven als zingend koorlid en, omdat je geen kniesoor bent maar humor de boventoon voert , nog veel vreugde mag beleven aan de jaren die je nog gegeven worden.

Voor het dopen van uw kind(eren) kunt u zich melden op het secretariaat van de Petrus en Paulus kerk. Kosters: Willy Krosse 0315-683692 Jan Hofstra 0315-685081 Kerkhofbeheer: Fred Marneth 0315-683729 Jan Boland 0315-683919 Openingstijden en tel.nr. zie laatste pagina. Vieringen in de Antoniuskerk in de maanden januari Zaterdag 12 januari 17:30 uur Eucharistieviering, Vicaris Pauw Zaterdag 26 januari 17:30 uur Woord- en communieviering, Diaken C. Peters

Als blijk van waardering voor je inzet en plichtsbetrachting in de voorbije 40 jaren lees ik de brief voor van de Sint Gregoriusvereniging en daarbij mag ik jou de gouden Gregoriusdraagspeld uitreiken ,tevens hierbij vergezeld gaande de cadeau-enveloppe en een fraai boeket van het koor,om daarna ter afsluiting op vocale wijze het op jou van toepassing zijnde huldelied ten gehore te brengen, waarvan de tekst afkomstig is van onze secretaris Auke .

Gebedsintenties voor de maand Januari 2013 Zaterdag 12 januari: Eucharistieviering: Thea Robben- Aalders, Thilda Jolij- Schr枚er Gerardus van Aalst (verjaardag), Marie Albers- Huls Herman Teitink, Theo van Aalst overl. ouders van Engelen- Vieberink Peter Jordens, Anneke Huls- Bruins, Vincent Winters Jgt. Joyce te Pas Zaterdag 26 januari:, Woord- en Communieviering: Jgt. Diny Erinkveld, Marie Albers- Huls, Herman Teitink Theo Hartering, Theo Meijer, Willy Kraan, Jgt. Hein Heukshorst 13


een huwelijk, bij kerstvieringen of bij een sterfgeval in uw naaste omgeving. De Antoniuskerk en het werk van ons pastorale team is héél veel waard! Wij hopen dan ook dat we in uw bijdrage aan Kerkbalans 2013 terugzien WAT DE KERK U WAARD IS! Wij doen een beroep op u om uw steentje bij te dragen aan de instandhouding van onze Antonius geloofsgemeenschap. Het is ieder jaar een hele toer om de begroting sluitend te krijgen. Wij zijn dankbaar dat ons dat afgelopen jaren met uw hulp steeds is gelukt en daarom vertrouwen wij erop dat u ook dit jaar weer met gulle hand geeft. Geloven is gratis, maar nooit voor niets! Wij rekenen op u! Jeroen Bluemink, Voorzitter Antonius Locatieraad

EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUWE START…. Het voordeel van een jaarwisseling vind ik altijd dat je weer opnieuw kunt beginnen. Afscheid nemen van de zaken die niet zo goed gegaan zijn of waaraan je liever niet herinnerd wil worden. Aan de goede voornemens van vorig jaar die niet helemaal of helemaal niet zijn uitgekomen, moeten we ook maar niet meer denken. Het nieuwe jaar komt eraan en daarmee ook een herkansing! Op het moment dat ik dit schrijf, moet Kerstmis nog komen. Een tijd waarin we stilstaan bij Jezus’ geboorte en thuis met elkaar de gezelligheid zoeken bij de kerstboom. Ik denk dat heel veel mensen zich ook realiseren dat het in deze crisistijd niet voor iedereen een zalig kerstmis zal zijn. Je zult maar net je baan kwijt zijn. En als je al werkloos bent: hoe kom je rond van je uitkering? Hopelijk komt ook voor hen in het nieuwe jaar de herkansing. Afgelopen week, op vrijdag 7 december was de dag van de vrijwilliger. Meer en meer draait de gemeenschap op vrijwilligers. Veel valt stil zonder de inzet van vrijwilligers: sportclubs draaien volledig op vrijwilligers, in ouderenzorg verzorgen zij de activiteiten, op scholen zijn de leesmoeders en de overblijfvaders actief. En wat te denken van Tafeltje-dekje en de Buurtbus? Zo ook in onze kerk, onze parochie en dus ook onze Antoniusgeloofsgemeenschap. Zonder de vrijwilligers bestaat onze kerk niet eens! Daarom HARTELIJK DANK voor al het werk dat door alle vrijwilligers is verzet. We hopen dat we in 2013 ook op u kunnen rekenen. Ook vraag ik uw aandacht nog voor de Actie Kerkbalans 2013, bedoeld om de financiële middelen in te zamelen die het pastoraal werk in onze Antoniusgeloofsgemeenschap blijvend mogelijk maken. Wat mij nu nog rest is u een gezond en voorspoedig 2013 toe te wensen. Jeroen Bluemink, Voorzitter Antonius Locatieraad ACTIE KERKBALANS 2013: WAT IS DE KERK MIJ WAARD? Deze maand is er weer de Actie Kerkbalans van 13 tot 27 januari 2013. De actie Kerkbalans is de grootste geldwervingsactie die er in Nederland bestaat. Ieder jaar, in de 2e helft van januari, gaan tienduizenden vrijwilligers de straat op om de parochianen te vragen voldoende geldelijke middelen beschikbaar te stellen om het werk van het pastoraal team in uw Antoniusgeloofsgemeenschap mogelijk te maken. Een van onze vrijwilligers van de Werkgroep Kerkbalans zal bij u aan de deur bellen. Wij hopen van harte dat uw voordeur open staat als zij de envelop voor de Aktie Kerkbalans bij u afgeven en later weer op komen halen. Wat is de kerk U waard? Wat is de Antoniusgeloofsgemeenschap U waard? ‘Kerk zijn’ is meer dan alleen het kerkgebouw. In de hechte Antonius geloofsgemeenschap waarvan u deel uitmaakt ziet men gelukkig nog steeds naar elkaar om. Er is zeker nog behoefte aan zingeving en spiritualiteit. ‘Kerk zijn’ of ‘geloof’ speelt op speciale momenten waarschijnlijk in uw leven ook nog steeds een rol van betekenis. U (her-)ontdekt de waarde van UW kerk op de kruispunten in het leven: geboorte en doop van een kind,

TARIEVEN Graag nog aandacht voor de tarieven en bijdragen voor de overige kerkelijke diensten zoals die per 1 januari 2013 gelden voor: Stipendia voor gebedsintenties voor overledenen tijdens de weekendviering. € 8,Bijdrage voor doopselviering € 50,Huwelijksmis € 350,Jubileumviering € 250,Jubileumviering tijdens de weekendviering € 75,-

14


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN.

R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorcum Varsselder-Veldhunten Locatieraad: Secretariaat: Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder 0315-681013. Email varsselder@deverrijzenisparochie.nl U kunt het beste bellen of binnenlopen om een afspraak te maken. Iedere woensdag is ’t Trefpunt aan de Hoofdstraat 31 geopend van 10:00 uur tot 11:00 uur. Opgeven misintenties/gebedsintentie of jaargetijde: Woensdag van 10:00 uur tot 11:00 uur in ’t Trefpunt aan de Hoofdstraat 31 te Varsselder. Koster H.H. Martelaren van Gorcum: De heer G. te Wiel is bereikbaar onder 0315-68 36 45. Administratie Kerkbalans: Hans Bruins Bankrekeningnummer 1531.01.210; t.n.v. De Verrijzenis Parochie locatie H.H. Martelaren van Gorcum Postadres: zie locatieraad Ledenadministratie: zie locatieraad Redactie-adres: zie locatieraad, o.v.v. de Verbinding

R.K. Geloofsgemeenschap H. Mattheus Azewijn Locatieraad: Voorzitter/catechese Marie-José de Dreu 06-53291704 mjdedreu@gmail.com Liturgie Anny Hermsen 0314-651922 familiehermsen@gmail.com Budgethouder/Diaconie Paulien Roelofzen 0314-651833 paulienroelofzen@live.nl Opbouwwerk Anny Venes 0315-377243 g.hettelaar@hetnet.nl Bereikbaarheid en informatie: Dopen en huwelijk Marie-José de Dreu Communie thuis Elke eerste vrijdag van de maand. Voor meer info: Annie Westerveld Overlijden De uitvaartonderneming regelt het met de contactpersoon uit Azewijn. Kerkberichten: Redactie Locatieraad H. Mattheus Azewijn Kopij Voor de vijfde van de maand. E-mail redactie@kerkazewijn.nl Post Enveloppe in de brievenbus van de pastorie onder vermelding van kerkberichten.

EEN HERINNERING AAN GUUS KROESEN Guus werd geboren op 18 november 1942. In de moeilijke oorlogsjaren groeide hij op in een gezin van drie generaties. Zijn tweelingbroer overleed kort na de geboorte. Guus heeft een fijne jeugd gehad, ook al was het vaak hard werken. Hij was een echte dierenvriend. Te midden van zijn vogels en het tuinhuisje was hij in zijn element. Hij genoot van alles wat er groeide en bloeide. Fietsen met zijn hond Lexy was een waar uitje voor hem. Voetbalclub GWVV droeg hij een warm hard toe; als jarenlange back maakte hij deel uit van de club. Na zijn pensionering werd Guus hobbyboer. Zijn vee, vooral zijn koeien, waren zijn lust en zijn leven. Zijn gezondheid ging echter achteruit en 4 dagen voor zijn 70e verjaardag stierf hij onverwacht, maar gelukkig in het bijzijn van enkele familieleden. Wij wensen de familie Kroesen veel kracht en sterkte toe nu zij hem zo node moeten missen. Werkgroep Avondwake Varsselder

Gebedsintenties: Gebedsintenties aanvragen elke maandagavond tussen zeven en acht uur bij het secretariaat (pastorie). Jubilarissen dames-en herenkoor van Azewijn gehuldigd bij Ceciliafeest. Zondag, 25 november 2012

15


JUBILARISSEN DAMES-EN HERENKOOR VAN AZEWIJN GEHULDIGD BIJ CECILIAFEEST.

CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, BREEDENBROEK EN DINXPERLO

Zondag, 25 november 2012 Tijdens een mooie woord- en communieviering in de Mattheuskerk van Azewijn zijn drie jubilarissen gehuldigd. Mevr. Tine Winters-Delleman ontving voor haar 40-jarig jubileum een eremedaille in goud en dhr. Wim Gerritsen kreeg voor zijn twaalf en half jarig jubileum als organist en dirigent een bronzen medaille van de Sint Gregoriusvereniging. Mevr. Paulien Winters-Welling ontving een medaille namens de geloofsgemeenschap voor haar twaalf en half jarig lidmaatschap. Mevr. de Dreu zette de jubilarissen op speciale zetels die een historische waarde hebben voor onze kerk en lichtte met mooie woorden de betekenis van sopraan en dirigent toe. Tijdens de viering werd er een speciaal jubileumlied gezongen door de overige koorleden. Daarna werd het feest voortgezet met een lekkere brunch. Hier werd de huldiging nog eens dunnetjes overgedaan met mooie woorden van de voorzitter, een bloemetje en een oorkonde.

R.K. Geloofsgemeenschap H. Mauritius Silvolde Locatieraad: Voorzitter Gerhard Mientjes Terborgseveld 8 0315-323477 Secretaris Ans Peelen Bosstraat 3 0315-323809 Budgethouder Elly van Lent Bievinkstraat 7 06 20074081 Henri. Geerts Ulftseweg 65 0315-685056 Beheer Leni Geerts Zuivelweg 1 0315-325606 Rel. beh.

Van links naar rechts de jubilarissen: dhr. Wim Gerritsen, mevr. Tine Winters-Delleman, mevr. Paulien Winters-Welling, zij worden toegesproken door Marie-José du Drue, voorzitter van de locatieraad.

Hallo, Even een stukje vanuit de Regenboogwerkgroep. We kunnen terugkijken op een paar geweldige bijeenkomsten. We hebben op 10 november Sint Maarten gevierd. Samen met 17 kinderen hebben we lampionnen gemaakt en een optocht gehouden rondom de kerk.

Namens de locatieraad wensen wij u aangename kerstdagen en een gezond 2013 toe. Deze vanzelfsprekendheid kent zijn keerzijde. Velen onder ons zullen deze feestdagen een dierbare missen, die zij in het afgelopen jaar hebben verloren.

Op zondag 9 december hadden we, met 19 kinderen, op de 2e advent een workshop waarbij de eerste 2 kaarsjes van onze adventskrans hebben aangestoken. Vervolgens luisterden we naar het verhaal van “het visitejongetje” en hebben we een plaat gekleurd en geknipt waarmee we een kerststal konden maken. Ook mochten we hier nog stro inplakken.

Wij hopen dat u in deze dagen de warmte mag vinden binnen de familie. Tevens is er tijdens alle kerstdagen een viering in de Azewijnse kerk, waarin wij niet alleen hoeven te zijn, maar steun kunnen vinden bij elkaar.

Verder hebben we nog liedjes gezongen en naar een gedicht geluisterd waarbij 10 kaarsjes om de beurt werden uitgeblazen, op het laatst brandden ze alle 10 weer. Misschien zien we dit nog wel een keertje terug de komende tijd??

Tot slot willen wij alle vrijwilligers bedanken die zich hebben ingezet voor onze kerk. De locatieraad Azewijn Annie, Paulien, Annie en Marie-José 16


R.K. Geloofsgemeenschap H. Laurentius Varsseveld

Op zondag 16 december hadden we nog een workshop waarbij we een schaapje of ander dier voor onze kerststal knutselden. En we hebben nog een keertje heel hard geoefenend voor de gezinsviering op maandag 24 december. Alle kinderen waarbij mochten meedoen. Op de website www.deverrijzenisparochie.nl/silvolde kun je bij “regenboognieuws” nalezen wat we zoal doen. En je kunt het ook zien, want er staan ook foto’s op! Ook kun je lezen wat er op de agenda staat. Neem maar eens een kijkje!!! We wensen u voorspoedige feestdagen en een gezond 2013 toe! Groetjes de Regenboogwerkgroep PS van pastor Guus: de prachtige Regenboogactiviteiten zijn dan wel in Silvolde, maar staan zeker ook open voor kinderen uit de andere geloofsgemeenschappen! Laat de groep maar weten of je mee wilt doen! En… de begeleiding kan best nog wat creatieve gelovigen extra gebruiken!

Locatieraad: Harry Damen 0315-241240 Gr. Van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld Henk Bulsink 0315-298115 West. Noorderbroekweg 1, 7054 CE Westendorp Mies Jansen 0315- 617383 Sinderenseweg 101, 7065 BH Sinderen Liesbeth Veldkamp 0315-242125 Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld Beheerder : Liesbeth Veldkamp 0315-242125 Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld Diensten in het Laurentiushuis: Dinsdag 1 januari 11.00 uur: NIEUWJAARSVIERING Eucharistieviering voor de hele parochie in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Ulft. Het pastoresteam gaat in deze viering voor. Zaterdag 5 januari: geen viering. Zaterdag 12 januari 19.00 uur: Eucharistieviering met voorganger Vicaris Pauw. De lectrice is Mevr.T. Geers. De organist is Dhr. G. Branderhorst. Zaterdag 19 januari: geen viering. Zondag 20 januari 10.00 uur: Oecumenische Viering met Ds. Datema en Ds. Samwel. M.m.v. De Esblaozers.

Zondag 27 januari Aanvang viering “Anders Vieren” 10.00 uur.

Zaterdag 26 januari 19.00 uur: Woord en Comm.Viering met Diaken C. Peters. De lector is T. Lamers en de organist is Dhr. G. Branderhorst.

Geloof ik dat nou echt…? ‘…in de boot…’

Zaterdag 2 februari: geen viering.

Ja ik geloof best wel. Dat geloof ik echt niet. Ik heb mijn “ik-geloof” …In de boot…

Info: andersvieren@deverrijzenisparochie.nl

17


ACTIE KERKBALANS DIT JAAR VAN 13 TOT 27 JANUARI

Een Oudiers Zegewens voor 2013:

De Kerk is een vrijwilligersorganisatie, hetgeen o.m. betekent dat zij door vrijwilligers wordt aangestuurd en dat bijna al het uitvoerende werk door vrijwilligers wordt verricht. Dat gebeurt, in de meest letterlijke zin van dat woord: “Pro Deo”. Toch heeft iedere plaatselijke kerk met vaste uitgaven te maken. De parochie heeft mensen in dienst (pastoraal werkers). Dat zijn speciaal opgeleide mensen die ‘beroepsmatig’ hun werkzaamheden verrichten en dus recht hebben op een passende rechtspositie en salarisregeling. Daarnaast zijn er nog wat kosten: bijvoorbeeld de vergoeding aan de organist(en), koren, het onderhoud van de gebouwen, verwarming en verlichting. Omdat de plaatselijke kerk deel uitmaakt van een groter geheel, namelijk van een bisdom, moet ook een bijdrage worden betaald voor het werk dat op landelijk of diocesaan niveau van de Kerk wordt verricht. Dus ondanks het vele werk dat wordt verricht door honderdduizenden vrijwilligers, heeft de Kerk ook geld nodig om haar voorgangers en priesters te betalen en om ervoor te zorgen dat de overige kosten, zoals die hiervoor genoemd zijn, betaald kunnen worden.

Moge bij iedere stap die je zet, de weg zich openen. Moge je de wind altijd in de rug hebben. Moge de zon schijnen warm op je gezicht. Moge de regen vallen zacht op je velden. En totdat wij elkaar weer ontmoeten: Moge God je bewaren in de palm van zijn hand. Harry, Liesbeth, Mies en Henk, De Locatieraad UITNODIGING Zondag 20 januari 2013 is er in het R.K Laurentiushuis, een oecumenische gebedsdienst met als thema: ‘Wandelen met God’. Dit is een viering in de week van gebed voor de Eenheid van de Christenen. Deze dienst begint om 10.00 uur en wordt voorgegaan door Ds. Datema en Dhr. Samwel. De muzikale medewerking wordt verleend door: ‘De Esbloazers’. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

De Kerk in Nederland moet zich zelf bedruipen. Zij krijgt van niemand subsidie, dus ook niet van de Rijksoverheid. Sommige mensen denken dat dit wel zo is, maar dat is een fabel. De Kerk is het waard om ons voor in te zetten. De vraag ‘Wat is de kerk mij waard?’ kan ook worden omgekeerd in: ‘Wat kan ik voor de Kerk betekenen?’. Leden kunnen veel voor de kerk doen: - door aanwezig te zijn in de vieringen - door zich in te zetten als vrijwilliger in het plaat- selijke kerkenwerk, waarbij iedereen met haar/zijn eigen inbreng welkom is; en - door een geldelijke bijdrage aan de plaatselijke kerk te geven.

Wij nodigen U van harte uit!! De Oecumenische Werkgroep Varsseveld. Gedoopt: In de Mauritiuskerk is zondag 28 oktober door diaken C. Peters gedoopt

Het is van belang dat we een geloofsgemeenschap zijn. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn. Daar gaat het om bij de actie Kerkbalans 2013, die van 13 tot 27 januari 2013 wordt gehouden.

Sophie Anne Marie Avezaat. Sophie is geboren op 1 mei dit jaar. Zij woont met haar ouders aan de Stubbelderweg 5 in Westendorp. Wij feliciteren Sophie en haar ouders en wensen hen heel veel geluk en plezier toe in hun leven.

De leden van de werkgroep “Kerkbalans” komen in deze weken bij u aan de deur voor uw bijdrage. Onze dank voor uw medewerking.

18


In Memoriam: Op donderdag, 22 november, in de middag, overleed in haar eigen vertrouwde omgeving Thea Wiggers / Bruens. Thea werd geboren op 14 december 1942 in Ulft (Oer). Na de schooltijd was Thea voor een langere tijd wijkverpleegkundige eerst in Winterswijk en daarna in Didam. Haar werk als wijkverpleegkundige was haar op het lijf geschreven. Zij deed het met veel toewijding en zorg. Haar motto was altijd: 篓Doe alles met zorg en aandacht篓. In de Didamse periode leerde zij ook Henk kennen, waarmee zij op 12 december 1986 trouwde. Het jonge paar kocht een hoekwoning aan de Havikenhof in Varsseveld en dat werd en bleef hun thuis. Thea deed vrijwilligerswerk o.a. in de Wereldwinkel. In onze geloofsgemeenschap was zij bij het kerkkoor en zeer actief in de bezoekersgroep. Ze was hartelijk en zeer meelevend en haar zorgzaamheid bracht ze ook nu in de praktijk.

R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Locatieraad: Voorzitter Leo Roeterink 0315-653575 leoroeterink@cs.com Secretaris Hennie Sins 0315-654243 hsins@planet.nl Penningmeester Peter Vinkenvleugel 0315-653591 pvinkenv@xs4all.nl Onderhoud Leo Roes 0315-617484 l.roes@kpnplanet.nl Secretariaat: woensdagmorgen 10.00 - 12.00 uur tel. 651284; mail. breedenbroek@deverrijzenisparochie.nl Kerkhofadministratie Gerard Hollander 0315-651288 Weekendvieringen te beluisteren op internet. www.audioserver.nl

Op 9 februari van dit jaar kregen Thea en Henk het bericht van de arts dat de darmen bij Thea niet werkten. Een operatie was direkt nodig. Daarna volgden chemokuren en opnames in het ziekenhuis. Op 1 november kwam Thea weer thuis, waar zij op 22 november overleed.

Communie aan huis. Elke 1-ste vrijdag van de maand. Informatie bij het secretariaat of bij de rondbrengers. Maria Bolwerk en Miny Sueters

Thea, we danken je voor je inzet voor onze geloofsgemeenschap en zijn blij je gekend te hebben.

Vieringen; laatste in 2012 Zon. 30 dec 10.00 uur Oudjaarseucharistieviering Em. pastoor E. Morsink

Henk, de Laurentiusgemeenschap leeft met je mee en wensen je veel sterkte toe.

Vieringen in de maand JANUARI 2013 Zat. 5 jan. 19.00 uur Eucharistieviering Pastoor M. Smits Zat. 19 jan. 19.00 uur Woord en Com.viering Pastor G. v/d Ploeg Wilt u kopij voor het volgende blad inleveren v贸贸r

Mis en gebedsintenties. Zie hiervoor weekkrant De Band

5 januari Jubilarissen kerkkoor Na de Ceciliaviering op 24 november, in de kerk te Dinxperlo, zijn aantal koorleden gehuldigd. Hierbij waren ook 2 leden van onze Geloofsgemeenschap Petrus en Paulus. Zowel Mimie Koenders-Engels als Maria Bolwerk-Wilting werden als 40-jarige koorleden gehuldigd. (foto op pagina 22)

bij: Henk Bulsink Westelijke Noorderbroekweg 1 7054 CE Westendorp 0315-298115 henkengerard@hetnet.nl

Spreuk van de maand. Hoe oud ben je? Ik weet het niet. Welk jaar zijn we? 19


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, BREEDENBROEK EN DINXPERLO Dropping Jeugd- en Jongerenwerk Breedenbroek

Van de redactie Op het moment dat wij de laatste hand leggen, zo rond 8-9 dec., aan het januari nummer, moeten de meeste kerstkaarten nog geschreven en verstuurd worden. De kerstkaarten moeten ook nog worden voorzien van de speciale goedkopere kerstzegels, met elk jaar een ander thema en dat al vele jaren.Thema’s en motieven, die niet het echte kerstverhaal vertellen. Een van de redactie-leden heeft in zijn postzegelverzameling mooie kerstzegels zitten. Deze afbeeldingen zijn, zeker als ze zijn uitvergroot, ware schilderijen. Onderstaand een 6-tal zegels uit verschillende landen. De redactie hoopt dat U allen een zalig kerstfeest heeft gehad en wenst u alle goeds in het nieuwe jaar 2013. Miep Miny Peter

Vrijdag 9 november hadden we een dropping van Jeugd & Jongerenwerk. We gingen met een heleboel in de bus van Stroet Meubelen. We werden een klein eindje over de Duitse grens afgezet. En kregen vervolgens een eng verhaal te lezen over “Brennus”. Het kwam er eigenlijk op neer dat hij een gruwelijke moordenaar was die best een paar tieners lustte. Na ongeveer 100 meter zagen we in de verte allemaal enge zwaailichten (wat waarschijnlijk een paar ambulances waren). Maar die hoorden gelukkig niet bij “het spel”. We liepen verder over een verhard pad, dat later onverhard werd. We waren allemaal heel bang dat er iets uit de bosjes zou komen, maar toen kwamen we bij een grote weg en lichten. We gingen een industrieterrein op en opeens begonnen er twee hele grote, enge honden te blaffen. We moesten een paar vragen beantwoorden en liepen verder. Onderweg kwamen we nog een of ander eng, duivels beeld tegen. Maar toen… toen kwam “de oma”. De oma reed in een oma-autootje en had oma-kleren aan. Ze stopte! Aaah! Ze zei (in het Duits) dat een eindje verderop twee enge mannen stonden. En ze wees, daar zo in de verte, ergens aan het begin van een bosje. We bedankten haar voor de tip en wensten haar een prettige avond. Eenmaal bij het bosje hadden we een klein meningsverschil over wie aan de zijkant moest lopen, iedereen wou midden in. Maar er kwam niets en nog eens niets en toen begon er iemand te schreeuwen, maar het was vals alarm. Helaas. Maar toen wij dachten dat ze voorlopig wel niet meer zouden komen, sprong er een pop uit de boom! Aaah, aaah, aah aaaah en zo ging het nog even door! Eddie en André vonden het wel grappig, zij “bestuurden” de pop, maar wij niet! We liepen verder, hopend dat er geen enge dingen meer uit de bosjes kwamen. Wel maakte een of ander huis - krot - boerderijachtig iets een raar geluid. Maar dit had ook weer niets met de spooktocht te maken. En toen stond het busje er weer. Jeeeej!! Eerst wilden we de andere groep nog laten schrikken, maar toen we de keus kregen tussen blijven of terug naar de pastorie, kozen we voor de tweede optie. Na een heerlijk ritje terug, kregen we een lekker broodje knakworst met mayo of curry. We haalden nog wat “kattekwaad” uit en schreven dit verhaal. Het was wederom een leuke geslaagde avond! Lisa, Ana, Jetske, Maureen, Nienke, Karlijn en Julia

20


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, BREEDENBROEK EN DINXPERLO In stil vertrouwen Stel je geest in stil vertrouwen nu maar open voor de kracht, die God ook aan jou wil geven als je biddend op Hem wacht. Ga niet af op jouw gevoelens strijd niet stug je eigen strijd, maar probeer tot rust te komen in Gods tegenwoordigheid. Leg je twijfel en je onmacht maar eenvoudig in Zijn hand dan zal Hij de weg wel banen God staat immers aan jouw kant. Al beperkt je eigen onmacht Dikwijls je geloofsterrein waag het maar met de belofte dat Hij er voor jou zal zijn.

R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Dinxperlo

En al durf je met die waarheid Soms haast niet in zee te gaan omdat jij als mens Zijn leiding lang niet altijd kunt verstaan.

Locatieraad: Voorzitter Jan Bekker 0315-231554 fam.bekker@kpnplanet.nl Secretaris Wilhelmien Steentjes 0315-653405 w.steentjes@planet.nl Budgethouder Mia Jansen 0315-652076 mia_jansen@hotmail.com Liturgie Willa Holterman 0315-652001 jenwholterman@kpnmail.nl Diaconie Corry Berendsen 0315-651926 jj.berendsen@hotmail.com Materieelbeheer Harrie Berends 0315-653511 har.berends@planet.nl

Blijf dan toch maar hoopvol uitzien Naar de doorbraak van Zijn plan Want Hij rust niet voor Zijn heil Zich ook aan jou voltrekken kan. In de glans van die beleving vind je hoe dan ook de moed om het leven aan te kunnen zo alleen maakt Hij het goed.

De locatieraad wil graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar in en buiten onze geloofsgemeenschap. De Pastoraatsgroep voor hun inspanning om meer inhoud aan hun functie te geven. Het pastorale team dat het qua bezetting zo moeilijk heeft. Het Parochiebestuur dat onderbezet is en voor moeilijke beslissingen komt te staan. Maar ook u, parochianen, die door uw geldelijke steun en andere betrokkenheid, het mogelijk maakt d贸贸r te gaan met die boodschap van Christus te verspreiden.

Een gedicht naar Psalm 62

De Locatieraad van geloofsgemeenschap De Goede Herder te Dinxperlo hoopt dat u allen een gezegend Kerstfeest hebt gehad en wenst u een goed uiteinde en een spetterend 2013. Intenties januari 2013: 6 januari Jan Winters 12 januari Fam. Jansen-Hoven 20 januari Overleden ouders Sticker-Koenders en Lucy ten Brink-Sticker 26 januari Overleden ouders Seleman en overleden familie, Christina Koenders-Kamps 21


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK VANAF DE TOREN GEZIEN… Ik fladderde wat rond in de kerk om te kijken waar straks de kerststal en de beelden zouden komen te staan. Plots hoorde ik achter de altaarmuur een paar opgewonden stemmen. Voorzichtig keek ik om het hoekje. Het waren Maria en Jozef. Ze waren uit de tempex-doos gekropen waarin ze het hele jaar hadden gelegen en hadden woorden met elkaar. “Wees nou rustig, Maria”, sprak Jozef, “je moet je in jouw gezegende situatie niet zo opwinden.” “Wat? Niet opwinden? Lees jij dan geen kranten? Weet jij niet wat paus Benedictus in het laatste deel van zijn trilogie over het leven van Jezus heeft geschreven? Als ons kind straks in de stal geboren wordt, mogen de os en de ezel er niet bij zijn! En de herders met hun schapen is het verboden te komen kraamschudden. En de brigade kerstengelen zouden het Gloria niet hebben gezongen! Dat de Driekoningen buitengesloten worden kan ik me voorstellen. Die kwamen pas in het jaar 1243 aan de deur, mooi te laat dus. “Ho, ho,” sprak Balthasar, de oudste van de koningen, vanuit de tempex-doos “als wij niet worden toegelaten kunnen jullie fluiten naar het goud, de wierook en de mirre!” “Nou, als wij alleen met ons tweetjes, zonder verwarming van de os en de ezel, het Kind op de wereld moeten brengen, dan hoeft het van mij niet meer. Dan kruipen we weer terug in de tempex-doos. Kan de Locatieraad ons weer teruggeven aan Ben Rouwhorst. Dan maar géén Kerst dit jaar!” Op de achtergrond hoorde ik een verontwaardigd gemompel. Een voor een kropen de herders uit de tempex-doos. “We gaan staken!” riep een al wat oudere herder. “De paus haalt ons het brood uit de mond! Straks moeten we nog onze eigen schapen slachten!” De engel met de gleuf in de buik, waar de mensen geld in kunnen doen voor een kerstknik, jammerde met schrille stem: “Ze kunnen ons toch niet zomaar buitensluiten? We hebben al die jaren toch goede dienst gedaan!” Ook de hemelse engelenschaar bemoeide zich met de discussie. “We zijn al bezig een protestsong in te studeren”, sprak de dirigentengel. Heel voorzichtig probeerde ik ook wat in te brengen in de discussie, want van ons uilen wordt gezegd dat we de wijsheid in pacht hebben. “Lieve mensen, het gaat er toch niet om of je eigen positie op het spel staat. Jullie zijn er voor om het kerstgevoel rond de geboorte van het Christenkind te versterken. En denk ook eens aan de kinderen. Die komen in een lege kerk en het kindjewiegen kunnen ze dan vergeten.” Ze staken de koppen bij elkaar en na een kort overleg nam Jozef het woord. “De uil heeft gelijk! Samen vormen we de kerststal om uit te beelden wat er 2012 jaar geleden echt is gebeurd. Dáár gaat het om, wat toen is gebeurd. En als wij daar ons steentje aan kunnen bijdragen is dat een goede zaak. En als de paus vindt dat wij in de kerststal niet thuis horen, dan doet hij dat maar in de stal in Rome. Wij blijven!!!” Tevreden kropen ze allemaal weer terug in de tempex-doos. Dus beste lezer, u hebt het beslist gemerkt: het Kerstfeest is gewoon doorgegaan, met de stal en alle beelden.

“IN MEMORIAM…” Op 4 december jl. is op 84 jarige leeftijd door zijn Schepper thuis gehaald BERTHOLD ENGELBERT HEINZE, weduwnaar van Ursula Hakvoort. Zijn reis naar de eeuwigheid en naar zijn geliefde vrouw is begonnen. Wat blijft is de herinnering aan een lieve vader en opa. Maandag 10 december jl. hebben we in de Uitvaart zijn leven herdacht, gebeden en gezongen en God gedankt voor zijn leven. We hebben hem uitgeleide gedaan en daarna afscheid genomen tijdens de crematieplechtigheid in het crematorium Berkenhove te Aalten. Bidden we dat hij met God verenigd mag zijn.

Bericht van het Inloophuis Op dinsdag 13 november hebben wij ons 10 jarig bestaan gevierd met een receptie in de Punt. Er was een overweldigende belangstelling en er werden mooie woorden gesproken en we kregen ook nog leuke geschenken aangeboden. Op zaterdag 10 november zijn we met onze gasten en vrijwilligers naar Cactus Annie in Ruurlo geweest en daarna naar het Wolvershuus in Zelhem waar we een streekgerechtenproeverij kregen. Om 16.30 uur kwamen we weer aan in Dinxperlo. Ik wil van hier alle vrijwilligers en chauffeurs bedanken voor hun inzet. Het waren twee fantastische dagen!!! Namens het Inloophuis, Berhold van den Bor.

Ik wens u dan ook, al is het een beetje laat, alsnog een Zalig Kerstfeest.

Maria Bolwerk-Wilting en Mimie Koenders-Engels ontvingen op 24 november een gouden eremedaille voor 40 jaar lidmaatschap van het dames- en herenkoor.

kerkuiltje 22


cluster gendringen, megchelen en netterden intenties: Pastoor Wim van Essen en Aly Ebbers-van Raaij. Vrijdag 4 januari (Eerste vrijdag van de maand) 14.45 uur Rozenkransgebed (voor de zaligverklaring van Dora Visser) 15.00 uur Open kerk en uitstelling van het Allerheiligste Zondag 6 januari 10.00 uur Oecumenische Viering in de R.K. Kerk met kerkkoor Voorgangers: Pastor Guus van der Ploeg en Ds. H.E. v. d. Zwaag-Visscher m.m.v. de Werkgroep. De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap. Zaterdag 12 januari 17.30 uur Woord- en Communieviering met kerkkoor Voorganger: Diaken Cor Peters m.m.v. Claudia Misdienaars: Maud en Yenti. De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap intenties: jaargedachtenis voor: Berendina Kroezen-Overgoor; Hein Ketelaar; Bernard van Aken en Gert Nijland Verder voor: o.fam. van Aken-Beekman; o.o. Scholten-Snelting en Theet; o.o. Blumer-Erinkveld en Mieke; o.fam. Bouman-Verbruggelen; o.fam Wissing-Janssen; Marietje Blumer-Keurentjes; Theo van Hal; Harry Weersink en zoon Harrie; Harrie Vriezen; Wilhelmien MeijerTerhorst; Antoon Tijdink; Theo Hermsen; Riet Jansenvan Aalst; Anton Schweckhorst; Gerard ten Have; Pater Miedema; Pastoor Wim van Essen; Antoine van den Berg; Guus Kemperman; Alie Freriks-Harmsen; Theo Harbers; Theo Roelofs; Dorien Willemsen-Thijssen; Aly Ebbers-van Raaij.

rK geloofsgemeenschap h. martinus gendringen locatieraad: Voorzitter: Toos Lohschelder, tel. 0315-377321 tooslohschelder@kpnmail.nl Budgethouder: Theo Kroesen, tel. 0315-685273 t.kroesen@chello.nl Secretariaat: Wim Schepers, tel. 0315-345362 info@tbws.nl CoĂśrd.Vrijwilligers: Hanny Roes-Beumer, tel.0315-630110 hannyenaloysroes@hotmail.nl Beh. gebouwen: Harry ter Voert, tel. 0315-681317 h.voert4@upcmail.nl Beh. begraafpl.: Ben Schreven, tel. 0315-630427 Erin400@kpnplanet.nl Administratie: Irene Sohilait-Braam, tel. 0315-630570 gendringen@deverrijzenisparochie.nl

Woensdag 16 januari 10.00 uur mmP intenties: Pastoor Wim van Essen; Hein en Frans Haverdil en Antonio; Aly Ebbers-van Raaij.

Weekend-vieringen: Zaterdag 17.30 uur of zondag 10.00 uur. Opgeven misintenties: Woensdag van 10.00 - 12.00 uur van 13.30 - 15.00 uur aan de pastorie, Pastoor Wijfkerstraat 1. Open kerk en uitstelling van het Allerheiligste: Iedere vrijdag om 15.00 uur. Vieringen in de kapel van Zorgcentrum mmP: 1e en 3e woensdag van de maand om 10.00 uur.

Zaterdag 19 januari 17.30 uur Woord- en Communieviering met kerkkoor Voorganger: Pastor Guus van der Ploeg m.m.v. Mariet Misdienaars: Sterre en Marit. De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap. intenties: jaargedachtenis voor: Theodorus Wissing en Theo FinkenflĂźgel. Verder voor: Marietje Blumer-Keurentjes; Theo van Hal; Harry Weersink en zoon Harrie; Harrie Vriezen; Wilhelmien Meijer-Terhorst; Riet Jansen-van Aalst; Anton Schweckhorst; Gerard ten Have; Pater Miedema; Pastoor Wim van Essen; Antoine van den Berg; Guus Kemperman (nms. de fam.); Dorien Willemsen-Thijssen en Aly Ebbers-van Raaij.

misintenties e.d. VOOr jAnuAri 2013 dinsdag 1 januari 11.00 uur Nieuwjaarsviering in de Petrus en Pauluskerk in Ulft Voorgangers: Pastoresteam Woensdag 2 januari 10.00 uur mmP

23


CLusTER gENDRINgEN, MEgCHELEN EN NETTERDEN

PER 1 JANuARI EEN NIEuwE VooRZITTER VAN DE LoCATIERAAD

Zondag 27 januari 2013 10.00 uur Eucharistieviering met kerkoor Voorganger: Vicaris Pauw m.m.v. Hanny en Gerard Misdienaars: Noa en Lindsey De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap.

Zoals al eerder vermeld treed ik per 1 januari 2013 terug als voorzitter van de locatieraad. Voor mezelf zeg ik het is goed geweest. Wel blijf ik nog enkele taken doen. Het was een mooie tijd waarin wij samen met de andere leden van de locatieraad en met steun van bestuur en pastoresteam meerdere zaken hebben kunnen realiseren. Ook de steun en de inzet van veel leden van onze geloofsgemeenschap was in deze onontbeerlijk. Hetzij door persoonlijke steun in woord en daad, hetzij door financiële steun via kerkbalans of anderszins. Ook de steun en prettige samenwerking met alle werkgroepen en vrijwilligers heb ik altijd als zeer prettig ervaren. Heel blij ben ik met het feit dat Toos Lohschelder-Reintjes mij wil opvolgen. Ik ben ervan overtuigd dat onze geloofsgemeenschap in haar een heel sterke kracht heeft, die veel voor ons allen zal gaan betekenen. Toos ik wens je alle goeds toe bij de uitvoering van je taken en ik weet zeker dat je er iets moois van zult maken, ondanks de moeilijke tijden waarin onze kerk thans verkeert. Nogmaals iedereen bedankt, locatieraad, vrijwilligers, parochianen, bestuur en pastoresteam.

Intenties: Jaargedachtenis voor: Dineke Lohschelder-Konnik; Martien van Ree en Mies Striekwold-Krämer alsmede Vader en Jos. Verder voor: o.o. Blumer-Erinkveld en Mieke; o.fam Bus-Brus; Marietje Blumer-Keurentjes; Theo van Hal; Harry Weersink en zoon Harrie; Harrie Vriezen; Wilhelmien Meijer-Terhorst; Riet Jansen-van Aalst; Anton Schweckhorst; Gerard ten Have; Bernard Geurtzen; Pater Miedema; Pastoor Wim van Essen; Antoine van den Berg; Guus Kemperman (nms. de fam.) en Aly Ebbers-van Raaij. Zondag 3 februari 10.00 uur Woord- en Communieviering met kerkkoor Voorganger: Gerard m.m.v. Riet. De collecte is voor het pastoraat van onze Geloofsgemeenschap. Intenties: Jaargedachtenis voor: o.o. Eringfeld-Brugman. Verder voor: o.o. Scholten-Snelting en Theet; Marietje Blumer-Keurentjes; Theo van Hal; Marietje van Gessel; Harry Weersink en zoon Harrie; Harrie Vriezen; Wilhelmien Meijer-Terhorst; Riet Jansen-van Aalst; Anton Schweckhorst; Gerard ten Have; Bernardina Leijen-Köning; Pater Miedema; Pastoor Wim van Essen; Antoine van den Berg; Guus Kemperman (nms. de fam.); Theo Roelofs en Aly Ebbers-van Raaij.

Ben Oude Elberink. Na zoveel jaren voorzitter te zijn geweest van het kerkbestuur, daarna werd het locatieraad genoemd, is Ben Oude Elberink aftredend. Hij zegt: “Het is goed geweest”. Aan mij de vraag om het van hem over te nemen. Dat zal zeker geen gemakkelijke taak zijn daar ben ik me terdege van bewust. Maar het wel en wee van de H. Martinus geloofsgemeenschap gaat mij dermate ter harte dat ik het wil doen. Ook wetend dat ik op de steun van het pastoresteam en de overige leden van de locatieraad mag rekenen. Hopelijk mag ik van u, de parochianen, alle werkgroepen en vrijwilligers ook de steun en prettige samenwerking in de toekomst als voorzitter ervaren.Ook wetend dat een mens niet alles kan heb ik de keuze gemaakt om diverse taken op het gebied van vrijwilligerswerk over te dragen aan anderen, b.v. de Pastoraatsgroep, Lourdesfonds, Koorpoetsen, redactie van voorheen Het Portaaltje. De vacature in de werkgroep “Fietstocht Hemelvaart” is nog vacant. Mocht u, of een echtpaar, zich aangesproken voelen om deze gezellige, 1 keer per jaar, activiteit te willen helpen organiseren dan zou ook deze werkgroep weer voltallig zijn. Mochten er nog vragen zijn, of hebt u informatie hierover nodig meld u zich dan gerust.

Deze lijst is opgemaakt 5 december 2012. De misintenties worden vanaf 2013 in het blad ”De Verbinding” zelf afgedrukt en niet meer op een los inlegvel. Daarom moeten de misintenties voor de maand februari 2013 uiterlijk woensdag 9 januari 2013 aangeleverd worden. De tot deze datum opgegeven misintenties worden in De Verbinding opgenomen.

FAMILIEBERICHTEN We hebben afscheid genomen van:

• •

Maria Hubertina van Wessel-Lenting, 61 jaar, † 11-11-2012, wonende Staringstraat 13. Aleida Maria Wilhelmina (Alie) Ebbers-van Raay, 89 jaar, † 22-11-2012, wonende MMP kamer 303.

Een vriendelijke groet, Toos Lohschelder-Reintjes, tooslohschelder@kpnmail.nl tel. 0315-377321.

Wij wensen hun familie veel sterkte toe en moge God zelf die troost brengen die mensen niet kunnen geven. Wij bidden voor hun eeuwige rust.

24


cluSter GendrinGen, MeGchelen en netterden

M.O.V. deceMber 2012 GendrinGen

leerd de juiste activiteiten te ondernemen op het juiste moment om de gevolgen van de droogte in de toekomst te voorkomen. 2 Openstaande opbrengst 2010. Er is € 68.000 gedoneerd aan het noodhulpproject van Cordaid Mensen in Nood in Kenia om de droogte in de Hoorn van Afrika te bestrijden. Tevens is er € 45.000 gedoneerd aan ons reguliere project in Kenia. 3 india. De Partnership Foundation huisvest straatkinderen in bestaande schoolgebouwen: zogenoemde Rainbow Homes. Sam’s kledingactie en We Fashion maken het mogelijk een nieuw Rainbow Home te openen in Bangalore waar 159 meisjes worden opgevangen. 4. Senegal Met de donatie wordt een landbouwtrainingscentrum in Senegal gerenoveerd. Het opleidingsprogramma wordt vernieuwd en de voorlichtingsdienst aan boeren wordt verbeterd. 5 Oekraine. Met de donatie van Sam’s is een internaat voor poliokinderen verbouwd en opnieuw ingericht. Eind 2011 is de verbouwing afgerond. Miljoenen mensen moeten in rampgebieden zien te overleven. Door kleding in te zamelen genereert Sam’s kledingactie geld dat direct wordt besteed om de nood in ontwikkelingslanden te verlichten. Sam’s Kledingactie wil een bijdrage leveren aan de bewustwording in Nederland. Door aandacht te vragen voor de problematiek in ontwikkelingslanden en mensen erop te wijzen dat ze op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, kunnen bijdragen aan noodhulp.

Van Solidaridad kregen we een dankbrief voor de steun door onze koffiepakketactie en de kerstmarkt met alle M.O.V.’s uit De Verrijzenis Parochie. Maar onze steun komt door uw steun aan ons. Daarom is onderstaande dankbrief ook voor u. Mede dankzij uw steun kunnen we terugkijken op een succesvol jaar! Solidaridad heeft wederom vooruitgang geboekt met de bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden. In het bijgaand bericht leest u hier meer over. een beter leven voor 6.000 koffieboeren en hun gezinnen Eerlijke koffie blijft een belangrijk thema voor Solidaridad. Door het opleiden en trainen van boeren in Honduras werd de productie en de kwaliteit van hun koffie verbeterd. De inkomsten stegen aanzienlijk waardoor vele families een betere toekomst kregen. Voor 6.000 koffieboeren is het leven al veranderd. Solidaridad wil er met uw hulp nog veel meer helpen. Goed nieuws voor mijnbouwers Eindelijk is het zover! Sinds 7 mei 2012 kan Nederland kiezen voor Fairtraide en Fairmined goud. Veilig en milieubewust gedolven goud met een eerlijke prijs voor de mijnbouwers. Het Goed Goud is verkrijgbaar bij 10 juweliers en sieradenproducenten. nog veel te doen Ondanks deze ontwikkelingen is er wereldwijd nog veel werk te doen. Denkt u bijvoorbeeld aan het verbeteren van de werkomstandigheden in de textielindustrie in Azië of de problematiek rondom soja en palmolie. Solidaridad zet zich met uw hulp onverminderd in voor een betere en eerlijke wereld.

Ons vrijwilligersnetwerk is uniek! Wij hebben van oudsher een sterke sociale inslag door ons vrijwilligersnetwerk van 1300 vrijwilligers in Nederland. Dit geeft ons een sociaal gezicht en toont onze verbondenheid met mensen in de Nederlandse samenleving. Het vrijwilligersnetwerk is uniek en is één van de sterkten van Sam’s. In 2011 is Sam’s gestart met een traject om het netwerk van vrijwilligers - dat zich (actief) inzet voor de doelen van Sam’s Kledingactie - te verstevigen. Onze kledingcontainer is regelmatig goed gevuld. Wij en zij bedanken u daarvoor. Uit het bovenstaande kunt u opmaken dat alles goed wordt besteed aan mensen die echt in nood zijn.

Met vriendelijke groeten, Nico Roozen. Omdat er voor die mensen nog zoveel te doen is, vanwege onrechtvaardige armoede, zullen we deze mensen blijven steunen. Dit kan ook door met onze wekelijkse boodschappen 1 of 2 Fairtrade producten te kopen. Van Sam’s kledingactie voor mensen in nood kregen wij het jaaroverzicht 2011. Hieronder enkele passages uit dit bericht. Ingezamelde kilo’s totaal 3.451.370 waarvan 1.406.885 kg uit containers, 715.830 kg van inzamelacties, 812.575 kg van de depots en 516.080 door inkoop. De totale netto opbrengst over 2011: € 374.224

M.O.V. Gendringen: Fons Jansen en Willy van Toor. De weg van de mens

Verdeling: € 175.000 Kenia, Droogte Cyclus Management Project € 111.046 Nader te besteden in 2012-08-08 € 38.178 India, Rainbow Home, Partnership Foundation € 25.000 Senegal, Renovatie van een landbouwtrainingscentum €25.000 Oekraine, Verbouwing school en internaat 1 Kenia. De droogte zorgt in Kenia keer op keer voor veel problemen. Met dit project wordt de bevolking ge-

Men moet bij zichzelf beginnen, maar niet bij zichzelf eindigen, van zichzelf uitgaan, maar niet naar zichzelf toe streven, zich zelf zijn, maar niet met zichzelf bezig zijn. Martin Buber

25


cLuster gendringen, megcheLen en netterden

Lourdesfonds

Actie KerKbALAns 2013

Het Lourdesfonds is in 1990 tot stand gekomen in de parochie Gendringen. Een groep vrijwilligers haalt ieder jaar de donaties op. We willen echter graag dat meerdere mensen van de Verrijzenis parochie hier aan mee doen. Door lid te worden, de contributie is maar 3,00 euro in het jaar, dit wordt jaarlijks bij u thuis opgehaald door een van de vrijwilligers. Meer mag natuurlijk, ons rekeningnummer 102538468 Uit dit fonds kunnen zieken en minder draagkrachtige toch naar Lourdes. Dus schroom niet, een ieder kan naar Lourdes. Tenslotte wil ik alle vrijwilligers bedanken die zich elk jaar weer belangeloos inzetten voor het Lourdesfonds. Ook alle gevers hartelijke dank. Voor meer informatie: Mia Otten tel. 0315- 386209.

Geachte wijkvertegenwoordigers, De actie wordt in onze parochie gehouden van zaterdag 12 januari t/m zondag 27 januari 2013 en heeft als motto: ‘Wat is de kerk jou (u/mij) waard?’ Graag rekent de werkgroep ook dit jaar weer op uw medewerking. U ontvangt de enveloppen via de wijkhoofden. Zoals ieder jaar de retourenveloppen graag inleveren bij het parochiesecretariaat (ingang Staringstraat) op: zaterdag 26 januari 2013, tussen 18.00 – 19.00 uur, zondag 27 januari 2013, tussen 11.00 – 12.00 uur. Noteer deze data in uw agenda! Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking. Werkgroep Kerkbalans.

De werkgroep Lourdesfonds: staande van links naar rechts: Gerda Giesen, Hermien Koster, Mia Roelofs, Sylvia Graat, Toos Grotenhuis, Everdien van Hal, Annie Pastors, Willie Meijer, Greet van de Wal. Zittende van links naar rechts: Ria Tangelder, Thea Jansen, Mia Otten, Toos Lohschelder. Niet op de foto staan: Truus Looman, Wilhelmien Meijer, Gerda Schepers, Riet van Toor.

26


CLuSTER GENDRINGEN, MEGCHELEN EN NETTERDEN

DIENARES GODS DOROTHEA VISSER Elders in De Verbinding vindt u maandelijks een artikel over het leven van Dorothea Visser.

DE SCHOFFELPLOEG

Arnold Jansen, Koos Beekman, Hans Overbeek, Frans van Hal, Fons Jansen, Joep Schepers, Gerard Overbeek, Theo Helmig, Bernard Bruens, Theo Looman en Lambert Cnosse, deze zit in de kruiwagen.

RK Geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen

Hier een paar woorden van dank aan deze mensen. Zij lijken hier ongeregeld, maar zijn zeer geregeld. Het feit dat ze dit al 18 jaar trouw doen zonder een scheef woord. De stemming is ALTIJD prima. Hopenlijk houden jullie dit nog heel lang vol.

MEDEDELING

Locatieraad: Voorzitter

Leo Mecking

0315-377658

Tijdens de weekendviering van zaterdag 15 december 2012 is in de Heilige Martinuskerk in Megchelen het volgende meegedeeld:

Vriendelijke groet, Fons Jansen.

Beste gelovigen van de geloofsgemeenschap Heilige Martinus,

Een tekst vanuit het Oosters Christendom.

Al vele jaren heeft de pastorie van deze geloofsgemeenschap geen vaste bewoner meer. Gezien de veranderde situatie in geloofsgemeenschap en parochie is te voorzien dat deze pastorie in de toekomst niet meer door een priester bewoond zal gaan worden. Het bestuur van De Verrijzenis Parochie, als formeel verantwoordelijke, heeft daarom, in overleg met de locatieraad van de geloofsgemeenschap Heilige Martinus, besloten de pastorie in de openbare verkoop te doen. Vanaf maandag 17 december kan iedere geïnteresseerde zich vervoegen bij makelaar Heinen die de verkoop zal begeleiden. Wij begrijpen dat deze stap voor de geloofsgemeenschap ingrijpend is. Echter langere leegstand is niet verantwoord. We hopen dat u begrip heeft voor dit besluit.

Door de dag heen zijn er veel momenten waarop we ons even tot God kunnen keren. We moeten in onszelf het gevoel proberen te bevorderen dat we ons onophoudelijk voor Gods aangezicht bevinden. Niets in ons is dan “van de wereld”, alles is geheiligd door Gods aanwezigheid, alles gebeurt ”in de wijngaard des Heren”. Aleksander Men, priester te Moskou.

BereikBaarheid en informatie: > Kosters binnen onze Geloofsgemeenschap: tel. 06-22915266. > Ziekenbezoek en bezorging H. Communie: tel. 0315-630110.

Locatieraad Heilige Martinus Megchelen en Bestuur van De Verrijzenis Parochie

> Bij overlijden eerst uitvaartonderneming bellen. > Aanmelden of vragen kerkradio: tel. 0315-345362. 27


CLUSTER GENDRINGEN, mEGCHELEN EN NETTERDEN Hieronder opnieuw een stukje geschiedenis van kerk en Kerspel Netterden(3). Bron is ook nu weer het boek van W.J. Winands uit de jaren 70 van de vorige eeuw.

WIE DE KLOK HOORT LUIDEN… Door wie en wanneer de H. Walburgisparochie ook gesticht moge zijn, feit is dat de parochie in de 14e eeuw een stuk groter was dan nu. Vóór 1816 strekten de grenzen van kerspel Netterden zich namelijk uit tot vlak voor de poorten en muren van de oude vestingstad Emmerik. De grens liep ongeveer gelijk met de huidige spoorweg. De nu tot Emmerik behorende buurtschappen Leegmeer, Speelberg, Briemer, Kl. Netterden en de vier Rezen vielen toen dus onder het kerspel Netterden. Toch omvatte de H. Walburgisparochie in die periode niet het gehele kerspel Netterden, want de St. Aldegundiskerk te Emmerik vorderde namelijk voor haar kerk het recht van klokslag op. Het recht van klokslag wil zeggen dat van iedere woning, waarvan op redelijke wijze kon worden aangenomen dat men de klok kon horen luiden, de bewoners parochieel bij deze kerk behoorden, ook als hun woning binnen de begrenzing van een naburig kerkdorp stond. Dit recht van klokslag was in de tijd dat er nog geen precies omschreven parochiegrenzen bestonden een rechtskundig erkend parochieel recht. Uitgaande van het recht van klokslag betekent dit dat de vlakbij Emmerik gelegen buurtschappen Leegmeer, De Briemer en een gedeelte van Borghees Speelberg steeds aan de St. Aldegundiskerk te Emmerik hebben behoord. Dus nimmer onder de H. Walburgisparochie te Netterden hebben geressorteerd.

RK Geloofsgemeenschap H. Walburgis Netterden Locatieraad: Voorzitter Frank Simmes 0315-386109 Budgethouder Carel Kruese Opgave van gebedsintenties en thuisbezorgen van de H. Communie bij Frans Postma, tel. 0315-386254

DIENSTEN TIJDENS DE RESTAURATIE Tijdens de restuaratie van de kerk zijn de diensten tijdelijk verplaatst naar de kerk van Azewijn.

STARTSCHOT RESTAURATIE H. WALBURGISKERK TE NETTERDEN Op 23 december vond een presentatieplaats van de restauratiewerkzaamheden in de H. Walburgiskerk te Netterden. Er werd inzicht aan de locale inwoners en de parochianen van De Verrijzenis Parochie gegeven in de verschillende werkzaamheden. De presentatie werd muzikaal afgewisseld met de eigen zangkoren: “Netterdens Gemengd Koor”, het jeugdkoor “N’jou” en het kinderkoor “De Walnootjes”. Muziekvereniging Fanfare Concordia leverde hun bijdrage. Over het verdere verloop van de werkzaamheden en de stand van de financiële barometer wordt u regelmatig op de hoogte gehouden door Stichting Kerspelkerk en de Locatieraad van de Geloofsgemeenschap H. Walburgis te Netterden. Meer informatie is ook te lezen op de website: www.deverrijzenisparochie.nl/netterden Met vriendelijke groeten, Cor Peters, diaken

28

In de richting van ‘s-Heerenberg volgde de parochiegrens die van het kerspel en Stad ‘s-Heerenberg, waar reeds in 1259 een kapel stond. In Lengel en Azewijn was dat sedert 1370 het geval. Dat betekent dat ook in deze richting de huidige parochiegrens sedert eeuwen weinig zal zijn veranderd. Ook de begrenzing ten opzichte van de H. Martinusparochie Gendringen en Megchelen en die van Praest en Vrasselt zal weinig aan veranderingen onderhevig zijn geweest, omdat ook deze parochies op een respectabele ouderdom kunnen terugblikken. Behalve de hierboven omschreven grenscorrectie in de richting Emmerik zijn de Walburgisparochiegrenzen in de loop der eeuwen dus weinig of niets veranderd. (Wordt vervolgd) De kopij voor De Verbinding voor het februarinummer moet binnen zijn vóór 10 januari a.s. Kopij sturen naar: redactie.parochieblad@deverrijzenisparochie.nl

Parochieblad januari 2013  

De Verrijzenis Parochie