Page 1

DE VERBINDING

MAANDELIJKSE UITGAVE VAN

DE VERRIJZENIS PAROCHIE

JAARGANG 1 - NUMMER 8 - DECEMBER 2012


Colofon: Het Pastoresteam E-mail: pastoresteam@deverrijzenisparochie.nl

Inhoudsopgave 2 Colofon, inhoudsopgave 3 Geloven nu, anno 2012 Van het bestuur 4 Adventsvieringen a festival of lessons and carols Kerstactie 2012 5 Adventsactie, groot denken, klein doen 6 Op naar Kerstmis Adventsvieringen senioren 7 Lourdesbedevaart Van de redactie 8 Anders Viren 10 Licht in ons leven 11 Rozenkrans bidden voor jonge gezinnen Radio Maria Voor de ‘Verbinding’ 12 Eucharistie als sacrament 12 Dorothea Visser 13 Afscheidsviering Mia Tankink Met de kinderen Kerstmis vieren 14 Kerstspel de ster van één nacht Kerstherberg 15 Dopen en Liturgisch rooster doordeweekse vieringen 16 Liturgisch rooster december 18 Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Ulft 18 Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua 20 Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorkum 21 Geloofsgemeenschap H. Mattheus 23 Geloofsgemeenschap H. Mauritius 24 Geloofsgemeenschap H. Laurentius 26 Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek 28 Geloofsgemeenschap De Goede Herder 29 Vormsel in het teken van ‘Heal the world’ 30 Geloofsgemeenschap H. Martinus Gendringen 31 Geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen 33 Geloofsgemeenschap H. Walburgis 34 Candle lightning Kerstconcert Vivace 35 Kerstconcerten Ulfts mannenkoor 36 Adressen geloofsgemeenschappen Adres en openingstijden secretariaat

Drs. J.G.M. (Hans) Pauw, Vicaris Waarnemend pastoor, tel.: 06-30162927 E-mail: pauw@aartsbisdom.nl C.G.J. (Cor) Peters, diaken Opbouwwerk, tel.: 06-51036579 E-mail: c.peters@deverrijzenisparochie.nl A.E. (Guus) van der Ploeg, pastoraal werker Catechese, tel: 06-13697367 E-mail: g.vanderploeg@deverrijzenisparochie.nl M.A. (Marcel) Smits, priester pastor Liturgie, tel.: 0315-346020 E-mail: m.smits@deverrijzenisparochie.nl Centraal secretariaat De Verrijzenis Parochie Bezoekadres : Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Tel.: 0315-342044 Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur. E-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Website: www.deverrijzenisparochie.nl De Pastoraatsgroepen Voor het cluster Silvolde-Varsseveld-DinxperloBreedenbroek: Miep Brus 0315-651459 Gerard Hollander 0315-651288 Jozef Oostveen 0315-329339 Annie Pastoors 0315-328600 E-mail: pg.clustersilvolde@deverrijzenisparochie.nl Voor het cluster Gendringen-Megchelen-Netterden: Ans Erinkveld 0315-681851 Gilbert Esser 06-51606075 Toos Lohschelder 0315-377321 Leo Mecking 0315-377658 E-mail: pg.clustergendringen@deverrijzenisparochie.nl

De redactie bestaat uit vertegenwoordigers van de drie clusters, te weten: Frans van Vliet Cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten en Azewijn Frank Vinkenvleugel: Cluster Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en Breedenbroek Theo Wissing Cluster Gendringen, Megchelen en Netterden Cor Peters: Pastoresteam Joyce Lukassen-Overbeek Secretariaat E-mail: redactie.parochieblad@deverrijzenisparochie.nl o.v.v. naam geloofsgemeenschap.

Voor het cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten-Azewijn: Vacant Het Bestuur van De Verrijzenis Parochie drs. J.G.M. (Hans) Pauw voorzitter Antoon Koster vice-voorzitter Vacature secretaris Vacature penningmeester Jan Boland werkveld kerkbalans en begraafplaatsen Willy Aalders werkveld gebouwen Ton Lankveld werkveld gebouwen Vacature werkveld personeel en vrijwilligersorganisatie E-mail: secretaris@deverrijzenisparochie.nl

Heeft u ook kopij van uw geloofsgemeenschap voor de Verbinding? Stuur dat dan a.u.b. tijdig naar de redactie. Het mailadres staat hierboven. De kopij dient binnen te zijn vóór 10 december 2012. 2


GELOVEN NU, ANNO 2012

VAN HET BESTUUR ... EIND 2012 IS IN ZICHT

11 oktober was de vijftigste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaanse Concilie. De wereldkerk heeft dit moment genomen als een gelegenheid om een “Jaar van het Geloof” te beginnen, dat door zal lopen tot het eind van het volgende liturgische jaar, met Christus Koning op 24 november 2013. Een jaar om terug te kijken op wat de vijftig jaren na het Concilie gebracht hebben; ook een jaar om stil te staan bij waar wij zijn als kerk en om ons doel, onze missie te evalueren; zo hoopt de Kerk ook de toekomst met een nieuwe impuls tegemoet te kunnen gaan. Want de tijd staat niet stil. Dat wil zeggen, dat het concilie niet slechts een ‘voorbij moment’ in de geschiedenis is, maar een gebeurtenis met enorme impact, die nog steeds doorwerkt in en voorbij onze eigen tijd. Het concilie werd in 1959 bijeen geroepen door Paus Johannes XXIII om de kerk bij de tijd te brengen, opdat zij trouw zou kunnen blijven aan haar primaire taak: het verkondigen en present stellen van het Groot Nieuws van Jezus Christus. Andere tijden vragen andere taal en andere manieren om die boodschap effectief een plaats te geven in het leven van mensen, en dat blijft de uitdaging in alle tijden. Want al lang voor het concilie was er beweging in de theologie en in een snel ontwikkelende wereld, waarin secularisatie reeds gaande was. Na een uitgebreide voorbereiding hebben tot december 1965 duizenden bisschoppen er aan gewerkt, met ook protestantse theologen en vertegenwoordigers van andere godsdiensten en Christelijke gemeenschappen. Het concilie bracht 16 officiële documenten voort, waaronder vier “constituties” (de belangrijkste uitgaven van de kerk) over allerlei zaken zoals: de plaats van Gods Woord in de Kerk, de plaats en taak van de Kerk in de wereld, de liturgie, structuur in de Kerk en oecumene. Veel van het concilie heeft zich in ons geloof en praktijk present gemaakt. Maar er is ook nog veel uit te diepen van deze documenten. Dat geeft ruimte voor groei, zodat wij als Kerk trouw en relevant en nabij mensen mogen zijn. Dat is zeer actueel, ook in onze Verrijzenis Parochie, nu de tijd ons dreigt in te halen, terwijl wij naar de toekomst willen als vitale parochie en geloofsgemeenschappen. Het logo van het Jaar van het Geloof bestaat uit vier delen: een boot op een golvende zee (de kerk, drager van iets kostbaars, in een uitdagende situatie); de mast is een kruis (kruis als instrument van ons leven en onze toekomst); het zeil, de drijver, in de vorm van IHS, symbool van Christus; een ring, die de zon (bron van licht en warmte) en de Eucharistie suggereert. Door het hele “Jaar van het Geloof” zullen er activiteiten zijn om hier aan mee te doen, zowel kerkbreed als ook lokaal. Let op de website van het bisdom (www.aartsbisdom.nl, en klik op het logo) voor actuele informatie, de agenda en de reviews.

Tijd om terug te kijken maar vooral om vooruit te kijken. Een korte terugblik • We hebben dit jaar als Verrijzenis Parochie ons secretariaat en andere ruimten in de Petrus en Pauluskerk in Ulft in gebruik genomen. Nu al is de ruimte voor het secretariaatswerk en de centrale ruimte voor bijeenkomsten van vrijwilligersgroepen, bijeenkomsten voor vormelingen en anderen niet meer weg te denken. Onze secretaresse, Joyce Lukassen, voelt zich er al helemaal thuis. We hopen dat het een niet al te strenge winter wordt, want de omgevingswarmte in een verbouwde kerk is niet altijd ideaal te krijgen. • Parochianen uit de verschillende geloofsgemeenschappen weten op zondagmorgen het Eucharistisch centrum te vinden als er in hun eigen geloofsgemeenschap in dat weekeinde geen viering is. Een mooie ontwikkeling. • We hebben de Petrus en Pauluskerk en de kantoorruimten opengesteld tijdens het centrumfeest. Een initiatief dat om herhaling vraagt. • We hebben op een goede wijze afscheid genomen van pastor Mia Tankink, maar ondertussen is ons pastoresteam wel erg klein geworden. En er is op dit moment helaas nog geen zicht op aanvulling. Voor de pastores valt het niet altijd mee aan ieders verwachtingen te voldoen en toch blijven zij zich inzetten voor alle parochianen. Heel veel dank aan onze pastores voor het vele werk dat zij dit jaar weer verricht hebben in De Verrijzenis Parochie. • We hebben parochiebreed weer een beroep kunnen doen op heel veel vrijwilligers die allerlei werk voor hun geloofsgemeenschap oppakkken. Hartelijk dank aan al die vrijwilligers, zowel degenen die het praktische werk doen, als aan degenen die assisteren tijdens vieringen. We hopen op jullie te mogen blijven rekenen. • Onze gezamenlijke krant De Verbinding kende haar eerste uitgaven. Een mooi middel om met elkaar te communiceren. Veel dank aan de initiatiefnemers en redactie. Een blik in de toekomst Bouwen aan de toekomst De neiging bestaat het reorganisatieproces van onze parochie, waarbij we toegaan naar minder kerken, minder geloofsgemeenschappen, te veel te zien als een inkrimping, als het ontdoen van een te grote jas. Het woord saneren wordt soms zelfs gebruikt, een afbouwscenario. Dat is de ene werkelijkheid. Maar de andere, veel belangrijkere werkelijkheid is dat er ondertussen gebouwd moet worden aan de toekomst. In ons proces van “Bouwen aan de Toekomst” zal het dan ook vooral gaan over de reële mogelijkheden voor de toekomst van onze parochie, over hoe onze parochie er over een aantal jaren uit zal zien. Daarbij zal de aandacht vooral gericht moeten zijn op de mensen, op de gelovigen, op diegenen die het christelijk geloof gestalte willen geven en niet zozeer op het aantal gebouwen. Een parochie die zo georganiseerd is dat ze mensen weer energie geeft, moed en hoop. Geen afbraak, maar opbouw, geen angstig terugkijken, maar hoopvol vooruitblikken. Daar is veel moed, vertrouwen en doorzetting voor nodig.

Moge het “Jaar van het Geloof” ook ons opnieuw inspireren door de Boodschap van onze Bron.

Namens het bestuur van De Verrijzenis Parochie wens ik alle parochianen een gezegend 2013 en alle goeds.

Wordt vervolgd! Namens het pastoresteam, Marcel Smits, pastor 3

Namens het bestuur van De Verrijzenis Parochie Antoon Koster, vice-voorzitter


ADVENTSVIERINGEN: A FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS

KERSTACTIE 2012... DOET U MEE OP 14 DECEMBER?

Ook dit jaar zal er in een viertal kerken van onze parochie een bijzondere adventsdienst worden gehouden.

Samen met de vrijwilligers van de Parochiële Caritas (PCI) en de MOV organiseren we dit jaar opnieuw de Kerstactie. Ondersteuning aan mensen die het hard nodig hebben.

De vieringen zijn in de geest van het Engelse Festival of Lessons and Carols. Een dienst, die bestaat uit een processielied, opening met gebed, negen lezingen met bijpassende liederen - afwisselend door koor en gemeenschap gezongen - , slotgebed en zegen. Velen ervaren deze vieringen als een zinvolle bijdrage aan de voorbereiding op Kerstmis. Het projectkoor o.l.v. Wim Evers is gevormd uit koren uit de hele parochie.

Een van onze opdrachten als geloofsgemeenschappen is zorg om en voor de armen en mensen die het op de een of andere manier moeilijk hebben, bijv. door (chronische) ziekte, werkloosheid, echtscheiding, verlies van een geliefde. Mensen kunnen daardoor in de problemen raken. Geestelijk door eenzaamheid, of materieel door financiële problemen. Dit is het brede werkveld ‘diaconie’. Omzien naar de medemens, zorg bieden, opkomen voor elkaar in solidariteit: dat is een van de missies van de katholieke kerk in onze samenleving.

Hoewel “a Festival of Lessons and Carols” wellicht anders doet vermoeden, zijn zowel lezingen als liederen in de Nederlandse taal. De melodie van veel liederen is van oude Engelse Carols. De komende Advent zullen we in Megchelen, Azewijn, Silvolde en Dinxperlo op de zaterdagavonden adventsdiensten houden.

Aan het eind van het jaar, rond de feestelijke dagen van Kerstmis en oud- en Nieuwjaar, willen we vanuit De Verrijzenis Parochie onze solidariteit tonen middels de zgn. Kerstactie. We doen hiermee een oproep om levensmiddelen, iets lekkers voor jong en oud, te brengen naar de inzameladressen. Er zullen passende pakketten gemaakt worden voor de bij ons bekende adressen van mensen die deze extra aandacht en attenties goed kunnen gebruiken. Wat eventueel aan ingezamelde goederen overblijft, zal naar de voedselbanken gebracht worden.

U bent hierbij van harte welkom. 1 december 19:00 uur Megchelen 8 december 19:30 uur Azewijn 15 december 17:30 uur Silvolde 22 december 19:00 uur Dinxperlo

U kunt levensmiddelen, verpakt in blikken, potten of anderszins naar onderstaande kerken brengen op vrijdag 14 december 2012 tussen 16.00 en 17.30 uur Ulft, Petrus&Paulus Ulft: Antonius Varsselder-Veldhunten: Martelaren van Gorcum Gendringen: parochie-secretariaat aan de Staringstraat; Netterden: zaal Meijer Megchelen: Martinuskerk Silvolde: Mauritiuskerk Varsseveld: Laurentiushuis Breedenbroek: Petrus en Paulus Dinxperlo: Goede Herder (Azewijn sluit zich aan bij de actie van de voedselbank Montferland op 21 dec) We rekenen op uw medewerking en solidariteit t.b.v. van de armen van onze tijd. Namens alle vrijwilligers van PCI en MOC Diaken Cor Peters 4


ADVENTSACTIE GROOT DENKEN, KLEIN DOEN “Ik gun het ook anderen” De congregatie Dochters van Liefde van St. Vincent de Paul heeft zich over deze meiden ontfermd. De zusters willen een vakschool oprichten, waar de meisjes een opleiding tot bijvoorbeeld kapster of kleermaakster kunnen volgen en waar ze leren lezen, schrijven en rekenen. Tijdens hun opleiding wonen de meiden in de school, waardoor ook de kans op ongewenste zwangerschappen kleiner wordt.” Naast een vakopleiding, huisvesting en eten, krijgen de meiden workshops over gezondheid, hygiëne, voeding, en HIV/aids. Na hun opleiding kunnen ze dus goed voor zichzelf zorgen. Men is onder de indruk van het werk van de zusters en van Hanneke: “Hanneke Nooijen was 26 toen ze naar Ghana ging. Ze zei: “Ik heb zoveel kansen gehad in mijn leven, dat gun ik anderen ook.” In augustus 2012 is de eerste fase van de bouw van de school gereed gekomen. De eerste 20 meiden zijn in september gestart. Het gebouw zal begin 2013 helemaal klaar zijn. In september 2013 kunnen er dan 40 meisjes een vak leren en starten met het opbouwen van een toekomst. De totale kosten zijn € 36.000; Adventsactie wil € 12.000 bijdragen. Met onze financiële bijdrage kunnen wij dit project steunen. Daarom willen wij de collectes in onze 11 geloofsgemeenschappen gedurende de adventsperiode van harte aanbevelen.

Met de jaarlijkse Adventsactie geeft de katholieke gemeenschap uiting aan haar solidariteit met de derde wereld. We helpen mannen en vrouwen die in Nederland zich vrijwillig inspannen en samenwerken met de Kerk ter plaatse in de zogenaamde derde wereldlanden. We zijn als katholieke gemeenschap terecht trots op deze mensen die het Evangelie handen en voeten geven. We noemen hen missionaire ondernemers. Wij roepen u op hun goede werk te steunen. Hoe werkt Adventsactie? We nodigen missionaire ondernemers uit om hun projecten voor te dragen. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de mens achter de projecten en organisaties. Als we een project adopteren geloven we in het nut ervan, zijn we overtuigd dat het geld goed besteed is en op de juiste plaats komt en vooral dat het gekozen project herkend en erkend wordt. Lokaal draagvlak is voor ons essentieel om een helpende hand uit te steken. Onze Nederlandse katholieke kerk is altijd sterk geweest in de missie. Dat zijn we nog steeds! We willen graag mensen helpen in de derde wereld, maar we willen nog liever dat zij leren om zichzelf te helpen. We geloven in de betrouwbaarheid van het kerkelijk netwerk: we weten wie we, in ons geval, in Ghana kunnen aanspreken. Onze projecten komen ten goede aan alle mensen, niet alleen katholieken. Ook dat is een kenmerk van kerkelijk ontwikkelingswerk. Men staat open voor alle mensen in nood. Adventsactie kan met weinig kosten voor zichzelf hulp bieden.

De gezamenlijke werkgroepen MOV van De Verrijzenis Parochie

Gekozen project Verrijzenisparochie. Meiden van de straat in Ghana. De economische groei van Ghana heeft nog niet voor iedereen vooruitgang gebracht. Sommige tegenstellingen in dit Afrikaanse land zijn zelfs groter geworden: de meestal ongeletterde vrouwen zijn afhankelijker geworden van hun man, die immers het geld binnenbrengt. Met name in het arme noorden van Ghana zijn de man-vrouw-verhoudingen nog erg traditioneel. Er is meestal geen geld om alle kinderen naar school te sturen en dat maakt de positie van meisjes kwetsbaar. De jongens gaan naar school, terwijl de meisjes de opdracht krijgen werk te zoeken in de grote stad. Veel meiden belanden dan echter in de sloppenwijken. Zij kunnen niet terug naar huis en zoeken hun toevlucht in de prostitutie. De Nederlandse Hanneke Nooijen is zo’n missionaire werkster die zich via onder genoemde congregatie inzet voor deze meisjes op straat in Ghana.

5


OP NAAR KERSTMIS Het Kerkelijk Jaar biedt door haar liturgische - ‘feest’! kalender telkens weer mogelijkheden om ‘het geloof’ te beleven en te overwegen. Dat begint natuurlijk meteen al met de zondagen van de Advent, uitlopend en uitkijkend naar het Kerstfeest: Hemel en Aarde raken elkaar…, God komt op aarde, geboren in een menselijke kribbe…. Een ongrijpbaar wonder en juist daarom een punt van geloof…

ADVENTS-VIERING SENIOREN Seniorenbond Gendringen, Netterden, Breedenbroek en Dinxperlo. Seniorenafdeling Megchelen. Beiden aangesloten bij de KBO. Uitnodiging voor Adventsviering-Kerstmiddag. De dames Gudde uit Beek zijn 4 zussen (Maria, Riky, Diny en Rini) en zijn afkomstig uit een gezin van 11 kinderen, waar muzikale activiteiten volop aan bod kwamen. In de volksmond worden ze ook wel de G4 of de kudde van Gudde genoemd. De dames vormen een zanggroep die veelal in dialect zingen met eigen tekst en melodie, vol onderwerpen uit het dagelijks leven. Ze hebben inmiddels een cd gemaakt met 14 nummers, bestaande uit een veelzijdig programma. Deze dames zullen op onze komende AdventsvieringKerstmiddag optreden.

De Traditie heeft dat wonder begrijpbaar willen maken, ofbeter gezegd misschien - invoelbaar. In talloze verhalen en liederen, sagen en legendes, volksgebruiken en -gewoontes is Gods geboorte ingepakt in een wereld die tot onze verbeelding wil spreken en ons in de juiste stemming wil brengen. En in onze tijd maakt de STER zich overrompelend en haast dwingend meester van wat - eens - zo eenvoudig begon. Het wonder van kerst raakt ondergesneeuwd. White Christmas! Hoe gaan we daar mee om? Hollen we oppervlakkig van winkel naar winkel? Of kan Kerstmis met dat al misschien toch ook dénkbaar en belééfbaar zijn? Blijft het bij weer andere ballen in de kunstkerstboom en nog meer lampjes in de voortuin? Of gaan we op zoek naar wat er eigenlijk in de glimmende, flonkerende en stralende buitenkant verpakt zit? Hoort het samenzijn in Nachtmis en kerstdiner nou bij het één of bij het ander? Verpakken we ons geloof in een God die in mensen - in jou en mij - aan het licht wil komen in onze Kerststallen en -bomen, -slingers, -ballen, -kalkoenen en al die andere ‘kerst-dingen’? En is dat ’t dan… of…

Deze middag zal plaatsvinden op donderdag 13 december 2012. We beginnen met een Woord- en Communieviering om 13.30 uur in de H. Martinuskerk in Gendringen. Daarna gaan we naar zaal te Pas, waar koffie en cake voor ons klaar staan. In het middagprogramma zullen de dames Gudde een tweetal optredens verzorgen. Om 17.00 uur gaan we aan tafel voor een gezellig diner met soep, aardappelen, vlees, groente en dessert. Van alles keuze uit 2 soorten. Om 19.00 uur zal de middag worden beëindigd. De kosten zullen zijn, inclusief koffie en diner, €17,50 p.p., te betalen bij opgave. Niet- leden van bovengenoemde organisaties zijn ook welkom, zij dienen echter €19,00 te betalen.

Wordt ons zingen van ‘Stille Nacht’ als door een wonder tot zingen in een ‘Heilige Nacht’? Wordt het door ons samenkomen in alle vieringen en daarna - in kerstontbijten tot écht Kerstmis? Wordt God opnieuw geboren, hoe we ons dat ook voorstellen? Worden wij en onze gemeenschap tot de kribbe waarin het Wonder geschiedt? Wij wensen u en jullie een goed en gezegend Zalig dus! - Kerstfeest, met alles erop en eraan! Dat zo’n Kerstmis de aanloop mag zijn voor een goed 2013!

U kunt zich aanmelden vóór 5 december bij één van de commissieleden: Voor Gendringen: Riet te Pas tel: 631227 of Theo Giesen tel: 681529 Voor Megchelen: Annie Hugen tel: 06-30955825 of Mia Koster tel: 377561 Voor Netterden: Frans Postma tel: 386254 Voor Breedenbroek-Dinxperlo: Nardi Geven tel: 651464 of Alois Mecking tel: 681067

Namens het pastoresteam, Pastor Guus van der Ploeg

Alle ouderen, lid of geen lid, uit ons gebied zijn van harte welkom!  

6


LOURDESBEDEVAART...

Lourdesbedevaart: altijd al eens willen meemaken? Informatiemiddag: 17 december Het kan in 2013, want ook dan organiseren wij weer een groepsreis vanuit De Verrijzenis Parochie, van 23 mei tot 27 mei 2013. U bent welkom op een eerste informatiemiddag op maandag 17 december a.s. van 14-16 uur in de ontmoetingsruimte van de Petrus en Pauluskerk te Ulft. Meer informatie over Lourdes en VNB vindt u op de website: www.lourdes.nl Of bij de collega’s in de Lourdeswerkgroep: Mia Otten, Corrie Berendsen, Annie Messing of Ben Donderwinkel.

...altijd al eens mee willen maken? Ja, voor mij was dat zo. Alleen, wat is dan een goed moment om zo’n reis te gaan maken? Ik was en ben niet ziek, voelde me niet oud, want dat zijn toch de mensen die naar Lourdes gaan? Inmiddels weet ik wel beter. Voor mij was de overgang vanuit de bank- en verzekeringswereld naar het parochiepastoraat het juiste moment om naar Lourdes te gaan. Tijd voor mezelf, om op die bijzondere plek mijn keuzes nog eens te heroverwegen. Meer nog, om ze biddend bij Maria te brengen en Gods zegen te vragen over die nieuwe toekomst. Dat was 15 jaar geleden. Sindsdien kom ik er bijna elk jaar. Die eerste reis heeft me goed gedaan. Ik vond er rust en kon er de stilte vinden voor gebed. De ontmoeting met Maria in de grot van Massabiëlle hebben me geraakt. Ik zag dat het voor heel veel mensen een bijzonder plaats is. Wat ook elke keer weer raakt is de ontmoeting met de medepelgrims. Vaak uit eigen omgeving. Een dag of zes trekken we intensief met elkaar op, want zolang ben je onderweg wanneer je met het vliegtuig reist. Van vreemden word je vrienden. En zeker er komen veel zieken, naar lichaam en geest. Allemaal willen we de grot aanraken, het water drinken uit de bron, meetrekken in de lichtprocessie of meezingen in het koor van de ondergrondse basiliek tijdens de internationale hoogmis. Momenten die je koestert, die je kracht geven, die je een beetje beter laten voelen. Dat zijn voor mij onverklaarbare gebeurtenissen, zeg maar de wonderen van Lourdes.

Wat zou het mooi zijn wanneer we als geloofsgemeenschappen dichter bij elkaar komen en dan niet alleen door op zondag samen te komen om te vieren, maar ook samen pelgrimeren. Zo willen we ook uitdrukking geven aan ons parochiemotto: Samen nieuwe wegen gaan. We houden u maandelijks via De Verbinding op de hoogte over het Lourdeswerk in het algemeen en de parochiebedevaart in het bijzonder. Cor Peters, diaken Lourdesreizen: uw financiële bijdrage is welkom en nodig. Er is in de loop der jaren door het Lourdescomité een klein spaarpotje ontstaan uit collectes en giften. Daardoor kunnen we mensen die dat zelf niet of moeilijk kunnen betalen, ondersteunen om toch die pelgrimstocht te maken. U kunt dus het Lourdeswerk binnen De Verrijzenis Parochie ook financieel steunen. Uw giften zijn welkom op bankrekening: 1025.38.468. t.n.v. VNB Lourdeswerk te Gendringen

Inmiddels zijn we als Verrijzenisparochie ook al twee keer met een groep op pelgrimstocht geweest. Ook is de Lourdeswerkgroep nieuw leven in geblazen en zijn we samen enthousiast genoeg om jaarlijks een parochiebedevaart te organiseren. We doen dat in samenwerking met VNBReizen uit Den Bosch. Zij hebben een prachtige slogan: Betekenisvol ontmoeten. Dat willen wij graag met anderen delen. Zoals we ook de boodschap van Lourdes die ons door de H. Bernadette wordt aangereikt, willen uitdragen. Trek met ons mee naar die bijzondere plek, waar wonderlijke dingen zijn gebeurd door De Dame in het Wit, Maria, aan een klein en arm meisje, Bernadette. Samen bidden, zingen en genieten van de prachtige natuur rond Lourdes in het zuiden van Frankrijk.

TER INFO: Op pagina 14, 34 en 35 staan aankondigingen van een aantal (muzikale) evenementen.

De redactie van De Verbinding, Cor, Frans, Theo, Joyce en Frank, wensen u allen een heel fijn Kerstfeest en een zalig Nieuwjaar! 7


De dagkapel leent er zich uitstekend voor: een mooie kleine ruimte, waar je meteen verbondenheid met elkaar voelt. Als afsluiting een kop koffie slaan we nooit af. Even napraten over al wat voorbij is gekomen. Een mooi begin van de zondag.” “Ik ben zeker van plan om vaker naar dit soort vieringen te gaan. En of het zal blijven bestaan, hangt ook af van de aantal bezoekers en de groep die dit soort vieringen in elkaar zet. Of het toekomst heeft: de tijd zal het leren.” “Ik heb al eens meerderen gesproken om hiernaar toe te gaan, heb ze nog niet gezien. Hoop dat ze toch nog eens komen.” “Op de andere locaties ben ik nog niet geweest, weet er wel van, maar komt nog wel.”

‘ANDERS VIEREN’ REACTIES BEZOEKERS “Andere tijden vragen andere taal en andere manieren om die boodschap effectief een plaats te geven in het leven van mensen, en dat blijft de uitdaging in alle tijden”. Dit citaat komt uit het artikel Geloven nu Anno 2012. Het is niet voor niets dat ik dit citaat hier herhaal, immers de Stuurgroep “Anders Vieren” en ook de werkgroepen “Anders Vieren” werken vanuit een opdracht, lees goedkeuring van het Pastoresteam. Het is waar dat de communie de centrale plaats inneemt in de eucharistie. Maar dit delen van het brood mist zijn glans als hiervan in het dagelijks leven niets teruggevonden wordt. Misschien is het juist daarom dat bij “Anders Vieren” in de viering de nadruk meer ligt op het dagelijks leven en het woord of gebed. De communie blijft in deze vieringen achterwege. Of is dit delen van het brood juist des te meer aanwezig, maar op een andere manier, delen we het brood in figuurlijke zin: we voelen ons met elkaar verbonden, onze gedachten raken elkaar en we geloven en vertrouwen dat God het zo bedoelt. Een ding is na een jaar anders vieren in de huidige vorm wel duidelijk, over ‘Anders Vieren’ wordt gepraat. Hieronder volgen wat reacties zoals die door de locatie zijn opgetekend naar aanleiding van de interviews die afgenomen zijn op locatie door de diverse vrijwilligers.

Slotconclusie: Al met al zijn de reacties vanuit Dinxperlo zeer positief. Soms missen mensen de communie, maar doordat er andere momenten in de viering zitten, waarin we ons als gemeenschap met elkaar verbonden voelen, is de verbondenheid soms sterker dan in een gezamenlijke communie. Werkgroep “Anders Vieren” De Goede Herder Dinxperlo Silvolde H. Mauritius. Voice of emotion…, viering 30 september Muziek. Zoals de beide voorgaande keren spraken de mensen ook nu in complimenten over de viering. De reacties zijn identiek aan die in de andere geloofsgemeenschappen. Iemand vertelde: “..omdat de vorm van de viering niet vast staat, je niet als bijvoorbeeld in de eucharistie precies weet wat er komt, ben je er veel nadrukkelijker bij betrokken. Jullie leggen niet alles uit, zetten ons met verhalen, liederen en lezingen uit de bijbel meer zelf aan het denken en dat gebeurt ook vanzelf. Dan hoor ik woorden die beelden uit mijn leven oproepen. Soms mooie maar ook wel verdrietige of vervelende, maar ze geven me altijd een warm gevoel”. Een ouder van een van de kinderen die meewerkte, zei: “Normaal kom ik eigenlijk niet in de kerk maar nu mijn dochter meedoet, ben ik al een paar keer in deze vieringen geweest en dan denk ik “zo kan het ook”. Ik beloof niet dat ik de volgende keer weer kom, maar de kans is groot.”

Dinxperlo De Goede Herder. Neem de tijd…, viering 23 september Ora et Labora.

Als werkgroep hopen we op die kansen en we prijzen ons gelukkig met het enthousiasme van de kinderen die ons in de voorbereiding altijd weer helpen alles in een breder perspectief te zetten dan ons dat als volwassenen gegeven is. Aansluitend bij het thema zit er veel muziek in ‘Anders Vieren.”.

Nu we een aantal keren in Dinxperlo ‘anders’ vierden, hebben we enkele kerkgangers aangesproken en gevraagd wat hen ertoe heeft bewogen naar dit soort vieringen te gaan. Voor een aantal was dit beslist niet de eerste keer. Al vanaf de start bezoeken ze deze vieringen. Reacties: ” Je wordt erin meegenomen en je hebt vaak een actieve rol in de viering.” “Het wordt iedere keer mooier”. “ De klankbeelden, stiltemomenten en hele mooie muziek verwarmen je hart.” “Jammer dat niet meer mensen hier op af komen.” “Ik ga nu naar huis met een gevoel van warmte, diep geraakt. Het is anders dan de sleur van de eucharistie, al mag ik dat zo niet zeggen”

Werkgroep “Anders Vieren” H. Mauritius Silvolde. 8


13 oktober Gendringen H. Martinus. In liefde en vertrouwen…, viering 13 oktober Er zijn.

- Met een goed gevoel. - Diep geroerd. - Getroost. -Ik heb er wat aan gehad. - Een stukje rust in mijn gedachten. Er wordt positief gedacht over de toekomst, een reactie was "het moet doorgaan " Daarnaast was iemand wat minder positief omdat die de teksten matig vond, maar wel benieuwd is naar de volgende keer.

De viering “Anders Vieren” in Gendringen “In liefde en vertrouwen” - “Er zijn” leverde ook dit keer stof tot nadenken en napraten. Zeker het onderwerp van deze viering Er zijn, was pittig. Er zijn betekent echt luisteren en niet horen. Er zijn, ergens zijn, kan ook beteken nabij zijn en toch ook ruimte geven zonder iemand of iets te verlaten. Maar Er zijn betekent ook weten dat je altijd op iemand terug kunt vallen, ruimte krijgen. Hoewel niet iedereen in ging op de uitnodiging om na afloop nog even gezamenlijk koffie te drinken, was het toch goed om elkaar voor in de kerk te ontmoeten.

Allen wisten dat er op 3 andere plekken vieringen van “Anders Vieren” zijn. Allemaal willen ze de mensen aansporen om naar deze vieringen te gaan. Bij de slotzin bedankt voor uw medewerking werden wij bedankt. Bedankt voor uw reactie. Het geeft ons stimulans om door te gaan . Werkgroep “Anders Vieren” H. Antonius van Padua Ulft “Anders Vieren” is volop in beweging. Het totaalconcept zien wij zelf ook als een groeiproces. Niet alleen binnen de werkgroepen en de stuurgroep, maar ook daarbuiten. Deze vieringen kunnen zo mogelijk ook een bijdrage leveren aan een vitale parochie en geloofsgemeenschappen. Het wederzijds vertrouwen tussen pastoresteam en werkgroepen is er en er wordt hard gewerkt aan een nieuw jaarprogramma voor 2013. Meer hierover in de volgende editie van De Verbinding”.

De mensen die in de kerk zijn, zijn altijd heel spontaan. Ook deze keer weer en dat heeft ons ook veel goed gedaan. Als je goed luistert, doet deze viering je heel veel. De viering was langer dan een uur en daar was reactie op. Altijd dat gezeur dat ’t te lang duurt, je gaat naar de kerk omdat je daar inspiratie kunt opdoen en onze lieve Heer wil ontmoeten. Wij staan helemaal achter deze viering, ook al was deze wat langer. Willen wij onze kerk en gebouw behouden dan moeten we toch proberen om de parochianen er naar toe te krijgen, de een spreekt een woord- en communiedienst aan en de ander een Eucharistie en zo proberen we ons kerkgebouw te behouden.

Tot slot willen wij graag de werkgroepen bedanken die vorm en inhoud hebben gegeven aan de Vieringen “Anders Vieren” op locatie. Parochiële werkgroep Anders Vieren. andersvieren@deverrijzenisparochie.nl Anders-Vieren en pastoraalbeleid Wat een bijzonder mooie en diepe reacties lees ik hierboven van mensen die geraakt zijn tijdens een AndersVieren moment. Dat is denk wat we in al onze liturgische vieringen hopen en elkaar toewensen. Maar de ene keer ben je er gevoeliger voor dan en ander moment. In het pastorale beleidsplan "Samen nieuwe wegen gaan..." geven we aan dat het belangrijk is dat er naast eucharistie, hoogtepunt en bron van ons geloofsleven, ook ruimte is andere vormen van vieren. Uit een inventarisatie onder vrijwilligers en parochianen is gebleken dat er behoefte is aan thematische vieringen, waar er andere vormen van presentatie en meedoen mogelijk zijn. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn om mensen die nu niet of zelden een viering bezoeken, aansluiten en meevieren. Het pastoresteam is blij met de stuurgroep en werkgroepen Anders Vieren die met deze vorm richting geeft aan het beleid. Veel dank daarvoor en we bidden om zegen over jullie en ons aller werk.

Dat de boodschap van de viering ook per kerkradio doorgekomen is, bleek diezelfde avond nog. De reactie was: mooie zeer mooie viering waar veel zorg aan besteed is, dat kon je goed horen dank hiervoor en wat betreft de inhoud daar kunnen de mensen het mooi mee doen. Kennelijk een reactie van iemand die diepgang waardeert i.p.v. oppervlakkige contacten. Werkgroep “Anders Vieren” H. Martinus Gendringen. Ulft H. Antonius van Padua. Ik ga naar de kerk en neem mee…, viering 27 oktober Maria. Reactie van enkele bezoekers; 10 mensen hebben het formulier ingevuld Hiervan waren er 5 voor de eerste keer. Op de vraag met welke gedachten gaat u naar huis werd gezegd;

9

Namens het pastoresteam, Diaken Cor Peters


LICHT IN ONS LEVEN

ROZENKRANS BIDDEN (VOOR JONGE GEZINNEN) Misschien kennen jullie het wel : DE ROZENKRANS De Rozenkrans is een gebedssnoer, waarbij je nadenkt over de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Ook kun je bij de Rozenkrans bidden voor jou eigen intenties. De Rozenkrans is een mooi, waardevol gebed.Maria vraagt dan ook vaak, bij haar verschijningen, om de Rozenkrans te bidden. Vooral oudere mensen kennen dit gebed, maar jammer genoeg verdwijnt het steeds meer bij jonge gezinnen en kinderen. Veel ouders weten vaak niet hoe belangrijk het is om dit mooie gebed aan hun kinderen door te geven. Daarom wil ik jullie allemaal oproepen , en in het bijzonder jonge gezinnen, bij mij de Rozenkrans te (leren) bidden. Je zou er Maria en ook jezelf een groot plezier mee doen. Elke 2de en 4de vrijdag van de maand is er de mogelijkheid om de Rozenkrans te komen bidden. (Ook volwassenen, zonder kinderen, zijn van harte welkom). Het vindt plaats in het Maria kapelletje in de Petrus en Paulus kerk te Ulft. We beginnen om 18.30 uur. Je kunt je aanmelden via mijn email: demienkay@ hotmail.com of telefonisch 0315-640670 Maar je mag natuurlijk ook zo binnenlopen. Ik hoop op jullie komst !!

vieringen in de geest van Taizé In Taizé luiden de klokken. Ze roepen iedereen op voor het middaggebed. Ik ben laat en vind mijn vertrouwde plek in de kapel bezet. Ik loop naar achteren. Op de grond om mij heen gaat een groep jonge mensen zitten. Ik hoor Spaans en herken hun gedrag: “zie je mij en mij en weet je wel hoe leuk ik ben…”. Mooi, maar een beetje luidruchtig. De dienst begint: “Jésu le Christ…Jezus, U bent het licht in ons leven..”. Iedereen zingt mee, maar in de glimlach, de knipoogjes en kleine duwtjes voel ik dat het bij hen van binnen nog niet stil is. Bij mij trouwens ook niet. De onrust blijft tot het moment dat iedereen in de kapel de stilte in zichzelf zoekt. Handen gaan voor gezichten, hoofden op opgetrokken knieën, ogen laten elkaar los… Het is stil. En ik lees een tekst van een jonge vrouw: „..En dan is er die viering. Duizenden jongeren omgeven de broeders in hun witte gewaden. Geur van wierook. Geur van buxus. Liederen die eindeloos worden herhaald. En dan de stilte!! Die overweldigt, ontroert, laat mijn tranen stromen en beneemt me de adem. Doodmoe ben ik na die eerste 10 minuten. Pas in de loop van de week raak ik in die minuten op mijn gemak, voel ik de intense verbondenheid met elkaar juist dan en komt er ruimte voor mijn eigen gedachten. Pas in de loop van meerdere bezoeken aan Taizé leert die stilte me bidden op een manier die ik niet kende en wordt Taizé een plek waar God zich in mijn leven laat kennen…”

Jessica Sessink UITERAARD ZIJN VOLWASSENEN, ZONDER KINDEREN, OOK VAN HARTE WELKOM !

RADIO MARIA, MIDDENGOLF AM 675 Radio Maria zendt 24 uur per dag katholieke programma’s uit. De best beluisterde onderdelen zijn die met gebed.

Onlangs waren we in een Taizéviering in Winterswijk. Ook daar waren we in stilte. In het boekje bij de viering las ik “…als de stilte u teveel wordt, u niet tot gebed kunt komen, weet dan dat alleen al uw aanwezigheid een gebed is…”

Er is veel afwisseling met christelijke en klassieke muziek. Dagelijks is de H. Mis om 9.00 uur. U kunt dagelijks het rozenkransgebed beluisteren, om 07.45 uur, 12.15 uur, 15.00 uur en 17.00 uur, maar ook zelf live meebidden of een eigen intentie opgeven via tel. 0736872001.

Wij nodigen u uit samen te komen rond Woord, Kruis én Licht, samen te zingen en stil te worden, misschien met woorden van Augustinus als we zingen: “Jezus, U bent het licht in ons leven; laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. Jezus, U bent het licht in ons leven; open mij voor uw liefde, o Heer”.

De zender is een steun voor diegenen die het moeilijk hebben. Folders liggen achter in de kerken. Adres: Radio Maria, Postbus 5054, 5201 GA ’s Hertogenbosch www.radiomaria.nl

Weet u welkom op zondag 9 december 2012 om 17.00 uur in de Protestantse Kerk te Silvolde. Voor informatie over Taizé: www.taize.fr/nl De oecumenische werkgroep ‘Taizé’ Corrie Papenborg, Cor Peters en Joop Kraan (schrijver dezes) 10


EUCHARISTIE ALS SACRAMENT ○ Veel parochianen hebben vragen over de betekenis van de riten van de eucharistieviering. Organiseer daarvoor bijeenkomsten. Bespreek daarbij deze pastorale brief.

Hierna volgt – in de samenvatting van Harrie Jorna - het derde deel de brief van bisschop Willem Eijk over de Eucharistie. Leven met Christus, hoe doe je dat nu in de praktijk van het gelovig zijn? En binnen een geloofsgemeenschap? Het gaat in elk geval om actief deelnemen. En dat is meer dan wat we daar vaak van denken…. Daarover gaat dit laatste stuk van de brief. Hoe zou de Eucharistie weer ( meer) beleefd kunnen worden? Hoe dan ook, een gelovige openheid is een goed begin…

 De Eucharistie kan helaas niet meer overal elke zondag gevierd worden. o Daardoor zijn woord- en communievieringen gangbaar geworden. Hoewel zij van grote waarde zijn, is het een groot gemis als gelovigen niet regelmatig de gebeden van de Eucharistie kunnen meebidden.

Namens het pastoresteam, Guus van der Ploeg, past. medewerker

 De aanbidding van het heilig Sacrament buiten de viering van de Eucharistie, geplaatst in een monstrans of bewaard in een ciborie, is van bijzondere waarde. o Soms wordt gezegd dat het Brood niet is om naar te kijken, maar om te nuttigen. De tegenstelling die op deze manier gemaakt wordt tussen deelname aan de communie en aanbidding is onterecht. o Vormen van aanbidding zijn bijvoorbeeld: • het lof • de stille aanbidding, ingeleid door een lied of gebed en afgesloten met de zegen met het Allerheiligste. • een gebedsavond waarvan de aanbidding een deel is.

 Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) wilde actieve deelname van alle gelovigen aan de Eucharistie bevorderen. o Dat is méér dan zingen, staan en knielen en beamen van gebeden, o en bijdragen als zanger, lector, acoliet of koster: o het gaat ook om een diep besef van het mysterie, o van de relatie dat dit heeft met het dagelijks leven.  Een werkelijke deelname aan de Eucharistie vraagt om persoonlijke voorbereiding. o Vóór de viering van de Eucharistie denk je na over je eigen leven: je bereidheid je gewoontes te verbeteren en Christus te dienen in je dagelijks leven. o Biechten is bij ons in onbruik geraakt, maar de vergeving van de Heer is bevrijdend en helend en zet je leven op een nieuw spoor. o Voorbereidingen in de viering zelf zijn: • de begroeting van het altaar; • de schuldbelijdenis; • korte momenten van stil gebed; • inleidende dialogen vóór het Evangelie, • we maken vervolgens drie kruisjes  op ons voorhoofd,  onze mond en  onze borst. • zijnde een woordeloos gebed: dat het Evangelie door mag dringen  in ons denken,  spreken en  ons diepste innerlijk. • Tenslotte het eucharistisch gebed zelf.

Afsluiting Van harte wens en bid ik dat dit sacrament ons nog meer kan sterken om als christenen te leven. Laten we de Heer danken voor zijn blijvende aanwezigheid onder ons. Laten we Hem danken dat Hij ons wil laten delen in zijn zelfgave, dat Hij alle mensen één wil maken in geloof, één in onderlinge liefde en laten we Hem vragen dat Hij door dit sacrament ons herschept tot gelijkenis met Hem. Aswoensdag 2012 + Willem Jacobus Kardinaal Eijk Aartsbisschop van Utrecht  

 Een diepere beleving van de Eucharistie vraagt om verdieping van ons geloof. Geloofsgesprekken en catechese zijn daarbij belangrijke middelen. o Wij ontdekken dan hoe medegelovigen in hun leven iets weerspiegelen van het mysterie van Christus. o Catechese kan ons helpen om de band tussen liturgie, het Oude Testament en het leven van Jezus dieper te verstaan.

11


DIENARES GODS DOROTHEA VISSER (7) Oorsprong van de Stigmata. ”ZIET, DORA BLOEDT IN HAAR GEZICHT”. Dora overwoog heel vaak de liefde van Jezus, maar zij overwoog ook heel vaak het lijden van haar Verlosser ”Jezus”. Dat lijden was zo groot dat dit het bewijs was van oneindige liefde voor de mensen. Hoe ervaart Gendringen in 1843 dit alles?? Gendringen was in die tijd een klein grensdorp. In de dichtbevolkte buurt waar Dora woonde, ”de klep”, bleef weinig voor nieuwsgierige ogen en oren verborgen. Het lijden van Dora was bij iedereen bekend bijv.:

buurman, die niet katholiek is, buigt zich tijdens het vervoer over Dora en vraagt - haar aankijkend - of ze het wel kan volhouden. Dan ziet hij een straaltje bloed onder de muts uitkomen en roept tegen Johanna: ”Ziet, Dora bloedt in het gezicht.” Kapelaan Herfkens, die de vroegmis leest, ziet het ook en is diep ontroerd.

► dat zij het thuis niet altijd gemakkelijk heeft; ► dat Dora door een koe is getrapt; ► dat die wond niet heelt en dat twee mannen haar moeten vasthouden bij het schoonmaken van deze wond; ► dat ze niet gewoon kan plassen en dat ze bloed zweet.

Als een lopend vuurtje breidt dit nieuws zich door het dorp uit. De een gelooft erin en spreekt van een ”Godsgeschenk” de ander lacht erom en spot ermee. Doch Dora liep met haar visioenen, bloedingen en wonden niet te koop. Integendeel, zij wilde er vanaf en schaamde zich er in zekere zin voor.

Een jaar voordat Dora de stigmata ontving, merkte men bij haar een buitengewoon sterk zweten, hetgeen de doktoren niet konden verklaren, zij zweette over haar hele lichaam maar vooral aan het hoofd en aan de handen en voeten. Dit alles duurde drie weken.

Behalve de wonden aan handen en voeten kreeg Dora daar ook kruisen op die er uit zagen als blaren van brandwonden. Zij heeft geprobeerd de kruisen er af te snijden doch het afsnijden van een kruis op haar rechterhand deed zoveel pijn, dat zij het niet waagde dat kruis ook van de linkerhand af te snijden. Het was tevergeefs, want had zij het kruis ’s avonds eraf genomen, het was de volgende morgen weer terug alsof er niets gebeurd was. Zoiets blijft moeilijk geheim. Daar wordt over gesproken en in dit geval over geschreven.

In de maand november 1843 kwam dat zweten nog eenmaal terug en duurde twee weken tot 28 november. Maar dat er iets bovennatuurlijks met Dora aan de hand is merkt het dorp pas op die eerste vrijdag van december in 1843. Zes jaar heeft ze vanwege haar been de kerk al niet meer bezocht, maar nu vraagt ze haar zus Johanna of die haar wil ondersteunen om toch naar de kerk te kunnen gaan. Johanna is die nacht al veel met Dora opgetrokken. Ze kan niet slapen en meent, dat Johanna haar met een speld in haar hoofd prikt. Dan gelooft ze dat er een naald in het kussen zit. Door haar haar strijkend, voelt Johanna dat het klam en vochtig is en dan ziet ze ineens, dat er bloed in zit. Ze zoekt of er hier of daar toch nog een speld of naald zit, maar vindt niets.

Op 11 maart 1844 schrijft pastoor Nijkamp van Gendringen aan de Aartsbisschop te Utrecht, dat Dora Visser, een arm meisje uit Gendringen, dat al vele jaren veel pijn lijdt en nu soms aan meerdere plaatsen op haar lichaam bloedt,………veel gelijkend op de stigmata, zoals dat meer voorkomt in onze Kerk.

Ze praten erover of Dora nu wel naar de vroegmis zal gaan, maar Dora is vastbesloten. Ondanks het feit dat haar kneepjesmuts geheel doortrokken is met een bloederige krans van twee vingers breed.

Ruim twee weken later, op woensdag 27 maart 1844, barst dan de bom, want dan schrijft de Anholtse arts dat alles rond Dora pure leugens en bedrog zijn. De volgende keer zullen wij schrijven op welke wijze hierop wordt gereageerd vanuit Gendringen.

Johanna vraagt de buurman te helpen met het dragen van Dora - op een stoel - naar de Oevelgunne-kerk. Het is dan vrijdag 1 december 1843. Om het bloed te camoufleren zet zij haar zus een rode muts op. De

Stichting Vrienden van Dora Visser.

12


MET DE KINDEREN KERSTMIS VIEREN IN DE VERRIJZENISPAROCHIE

AFSCHEIDSVIERING MIA TANKINK

Op zondag 28 oktober 2012 was er een feestelijke eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk te Ulft waarin Mia Tankink voor het laatst mee voor is gegaan als pastoraal werkster van De Verrijzenis Parochie. Na ruim 6 jaar actief in het pastoraat van dit deel van de Achterhoek te zijn geweest, gaat Mia nu haar talenten en inspiratie geven aan de mensen in de Maria en Laurentius Parochie in Doetinchem en omgeving. Als opbouwwerkster heeft Mia veel baanbrekend werk verricht op weg naar de fusie van elf gemeenschappen tot De Verrijzenis Parochie. De laatste twee jaar heeft zij haar beste krachten gegeven in het werkveld diaconie. Met haar eigen stijl kwam er beweging en groei in de diverse diaconale groepen, zoals binnen de M(issie) O(ntwikkelingswerk) V(rede) en de Caritaswerkgroepen van de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Geïnspireerd door haar geloof wist ze veel mensen ook in het individuele pastoraat nabij te zijn.

In verschillende kerken kunt u met uw kinderen een kerstviering bijwonen die speciaal op hen gericht is. De moeite waard om een keuze te maken. Een mooie start van een Zalig Kerstfeest! Maandag 24 december, Kerstavond: Op vijf plaatsen zijn er vieringen die gericht zijn op kinderen: *om 17.00 uur in de H. Mauritiuskerk in Silvolde een Regenboog-viering van Woord en Gebed, met zang door allemaal en spel door de kinderen. Pastor Guus van der Ploeg gaat mee voor. *om 17.30 uur in de H. Antoniuskerk in Ulft een viering van Woord en Gebed, met zang door allemaal en spel door de kinderen. Charles Venus maakt er muziek bij. Marian Kock en Mieke gaan voor. *om 18.00 uur in de H. Martinuskerk in Gendringen een viering van Woord en Gebed, met zang door het kinderkoor en allemaal. Het Combo maakt muziek. De Werkgroep gaat voor. *om 18.00 uur in de H. Mattheuskerk in Azewijn een viering van Woord en Gebed met zang door het Kinderkoor, de Walnootjes uit Netterden en allemaal en spel door de kinderen. De Werkgroep gaat voor.

Na de viering maakten velen gebruik van de gelegenheid om Mia de hand te drukken en te groeten. Het was een gezellig samenzijn.

*Om 18.00 uur in de H.H. Martelaren van Gorcumkerk in Varsselder-Veldhunten een viering van Woord en Gebed, met zang door allemaal. Pastor Cor Peters gaat mee voor. *Om 19.00 uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Ulft een viering van Woord en Gebed, met zang door allemaal en spel door de kinderen. Gert van de Pavert verzorgt de muziek. Pastor Guus van der Ploeg gaat mee voor. Zondag 25 december, Eerste Kerstdag * om 10.00 uur is er in de H. Martinuskerk in Megchelen een gezinsviering, met zang door het kerst-gelegenheids-kinderkoor en allemaal. Er is muziek door de blokfluitgroep. Kinderen gaan ‘op bezoek’ in de stal. Pastor Guus van der Ploeg gaat mee voor. Het Kindjewiegen is voor de allerkleinsten. Samen rond de Kerststal zingen en luisteren naar het kerstverhaal. *Om 12. 00 uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Ulft en om 15.00 uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Breedenbroek. En de grote mensen dan? In het rooster van vieringen ziet u hoe laat en waar er in de andere kerken ‘gewone vieringen’ zijn. En ook dat zijn echt niet steeds vieringen ‘voor grote mensen’….! Heel fijne, goede en gezegende Kerstdagen! Pastor Guus van der Ploeg

13


Kerstspel

De ster van één nacht m.m.v. het kinderkoor Op maandag 24 december om 18.00 uur in de St. Martinuskerk in Gendringen.

KERSTHERBERG 2012

VOOR EEN GEZELLIGE MIDDAG OP DE 2de KERSTDAG KOFFIE/THEE/CHOCOLADEMELK EN KERSTBROOD STAAN KLAAR ER ZIJN DIVERSE AKTIVITEITEN TIJD: de 2 KERSTDAG 13.30 tot 17.00 UUR LOCATIE:

CLUBGEBOUW DE EENDRACHT ZWARTE PLEIN ULFT IEDEREEN IS WELKOM !! 14


DOPEN IN DE VERRIJZENIS PAROCHIE Iets vaker dan voorheen maken ouders gebruik van de mogelijkheid om hun kind te laten dopen in een andere dan de eigen kerk. Dat is één van de voordelen van één Parochie, die bestaat uit meerdere geloofsgemeenschappen. Daarom geven we hieronder het overzicht van de doopvieringen van geloofsgemeenschappen in De Verrijzenis Parochie voor de komende periode. Hoe gaat het aanmelden voor het Sacrament van het Doopsel in zijn werk. Voor de verschillende clusters geldt het volgende: Doopouders uit de beide geloofsgemeenschappen van Ulft, Varsselder Veldhunten en Azewijn kunnen zich aanmelden bij: het secretariaat van de H.H. Petrus en Pauluskerk te Ulft; tel. 0315-681275; openingstijden secretariaat: maandag- en donderdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Doopouders uit de geloofsgemeenschappen van Silvolde en Varsseveld kunnen zich aanmelden bij: Wilma Rademaker: tel.: 0315-328263 Doopouders uit de geloofsgemeenschap van Breedenbroek kunnen zich aanmelden bij: het secretariaat van de H.H. Petrus en Pauluskerk te Breedenbroek; tel. 0315-651284; openingstijden secretariaat: woensdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Doopouders uit de geloofsgemeenschappen van Dinxperlo kunnen zich aanmelden bij: het secretariaat van De Goede Herderkerk te Dinxperlo; tel. 0315-651496; openingstijden secretariaat: woensdag-, en vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur en donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Doopouders uit de geloofsgemeenschappen van Gendringen, Megchelen en Netterden kunnen zich aanmelden bij: Reny Snelting: tel. 0315-377363 en Ellen Meijer: tel. 0315-686845 (E-mail: r.meyer20@chello.nl). DOOPVIERINGEN PERIODE DECEMBER 2012 Datum

Tijd

Plaats/geloofsgemeenschap

Voorganger

Zondag 2 december 11.30 uur

Ulft, Petrus en Paulus Past. Smits

zaterdag 22 december 16.00 uur

Gendringen

Voorbereiding Heeft 6 november 2012 plaats gehad.

Diaken Peters 12 december 2012

LITURGISCH ROOSTER VAN DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN IN DE MAAND DECEMBER Zorg- en verpleegcentrum Debbeshoek Ulft

Zorgcentrum Maria Magdalena Postel Gendringen

H.H. Petrus en Pauluskerk Ulft

Woonzorgcentrum Dr. Jenny Dinxperlo

H. Mauritiuskerk Silvolde

De Goede Herderkerk Dinxperlo

H. Martinuskerk Gendringen

wo. 12 december wo. 5 december vr. 7 december vr. 28 december do. 6 december wo. 5 december vr. 7 december 17.30 uur 10.00 uur 08.30 uur 11.00 uur 09.30 uur 18.30 uur 14.45 - 15.50 uur Eucharistie Eucharistie Gelegenheid tot Eucharistie Rozenkransgebed Eucharistie Rozenkransgebed Past. Smits Past. Smits biechtgesprek Past. Smits Past. Smits aansl. open kerk Aansluitend met uitstelling van wo. 26 december wo. 19 december vr. 7 december do. 13 december Rozenkransgebed het Allerheiligste 2e kerstdag 10.00 uur 09.30 uur 09.30 uur Geen viering Eucharistie Eucharistie Rozenkransgebed vr. 14 december Past. Smits Past. Smits 15.00 - 15.50 uur Open kerk met vr. 14 december do. 20 december uitstelling van het 09.30 uur 09.30 uur Allerheiligste Eucharistie Rozenkransgebed Past. Smits vr. 21 december 15.00 - 15.50 uur vr. 21 december do. 27 december Open kerk met 09.30 uur 09.30 uur uitstelling van het Eucharistie Rozenkransgebed Allerheiligste Past. Smits vr. 28 december vr. 28 december 15.00 - 15.50 uur 09.30 uur Open kerk met Eucharistie uitstelling van het Past. Smits Allerheiligste 15


Liturgisch rooster H.H. Petrus en H. Antonius

Paulus

December 2012 Ulft

Ulft

1e Advent zo. 10.00 uur 1 en 2 december Eucharistie Past. Smits Kerkkoor

H.H. Martelaren H. Mattheus van Gorcum Varsselder/Veldhunten Azewijn

Silvolde

za. 19.00 uur Eucharistie Vicaris Pauw Herenkoor

za.17.30 uur Eucharistie Vicaris Pauw Kerkkoor

2e Advent zo. 10.00 uur za. 17.30 uur 8 en 9 december Eucharistie Woord- en Com. Em.past. v. Merm/ Diaken Peters Diaken Peters Kerkkoor Kerkkoor 3e Advent zo. 10.00 uur 15 en 16 december Eucharistie Past. Smits Kerkkoor

za. 19.30 uur zo. 10.00 uur Adventsviering Eucharistie Pastor v.d. Ploeg Past. Smits Fest.of Less./Carols Mixed Emotions “Projectkoor”

za.19.00 uur Woord- en Com. Diaken Peters Herenkoor

4e Advent zo. 10.00 uur za. 17.30 uur 22 en 23 december Eucharistie Anders Vieren Pastor Smits Leken Kerkkoor Kerkkoor

H. Mauritius

za. 17.30 uur Adventsviering Diaken Peters Fest.of Less./Carols “Projectkoor”

za. 18.00 uur zo. 10.00 uur Eucharistie Woord- en Com. Vicaris Pauw/ Diaken Peters Past. v.d. Ploeg Kerkkoor Gemengd koor Az

Kerstavond ma. 19.00 uur ma. 17.30 uur ma. 18.00 uur ma. 18.00 uur ma. 17.30 uur 24 december Gebedsviering Leken Gebedsviering Gebedsviering Gebedsviering Past. v.d. Ploeg Kinderen Diaken Peters Leken Past. v.d. Ploeg Kinderviering Kinderen Kinderkoor Net.Az. ma. 23.00 uur ma. 21.00 uur ma. 22.00 uur ma. 20.00 uur Eucharistie Eucharistie Eucharistie Eucharistie Vicaris Pauw/ Vicaris Pauw Em. past. Morsink Em. past. van Merm Diaken Peters Herenkoor Gemengd koor Kerkkoor Kerkkoor 1e Kerstdag di. 09.30 uur di. 10.00 uur 25 december Eucharistie Eucharistie Past. Smits Em. past. Morsink Kerkkoor Kerkkoor di. 12.00 uur Kindje wiegen

di. 10.00 uur Woord- en Com. Diaken Peters Gemengd koor Netterden

2e Kerstdag wo. 10.00 uur 26 december Eucharistie Past. Smits

wo. 10.00 uur wo. 10.00 uur Eucharistie Eucharistie Vicaris Pauw Em. past. Zemann Jeugdkoor Unique Mixed Emotion

Weekend na Kerst zo. 10.00 uur 29 en 30 december Eucharistie Past. Smits Kerkkoor

za. 19.00 uur Woord- en Com. Diaken Peters Dakova

Oudjaar ma. 19.00 uur ma. 17.30 uur ma. 19.00 uur ma. 19.30 uur ma. 17.30 uur 31 december Leken Diaken Peters Woord- en Com. Woord- en Com. Gebedsviering Kerkkoor Kerkkoor Past. v.d. Ploeg Leken Leken Herenkoor Gem. koor Az./Net. Kerkkoor Nieuwjaar 1 januari

di. 11.00 uur Eucharistie Past.team 16


H. Laurentius Varsseveld

H.H. Petrus en De Goede Herder Paulus Breedenbroek Dinxperlo

Gendringen

Megchelen

za. 19.00 uur Eucharistie Past. Smits Herenkoor

za. 17.30 uur zo. 19.00 uur Eucharistie Anders Vieren Past. Smits Leken Kinderkoor Jeugdkoor Netterden

za. 19.00 uur za. 17.30 uur Adventsviering Woord- en Com. Diaken Peters Past. v.d. Ploeg Fest.of Less./Carols Kerkkoor “projectkoor”

ma. 19.00 uur ma. 22.00 uur Eucharistie Woord- en Com. Em. past. Morsink Past. v.d. Ploeg Vision

za. 19.00 uur zo. 10.00 uur Eucharistie Eucharistie Em. past. Zemann Em. past. Morsink Gemengd koor

zo. 10.00 uur in Azewijn.

ma. 21.00 uur Woord- en Com. Diaken Peters

za. 19.30 uur in Azewijn.

ma. 18.00 uur ma. 20.00 uur ma. 18.00 uur Gebedsviering. Eucharistie in Azewijn. Leken Past. Smits Kinderkoor Kerkkoor

di. 15.00 uur di. 10.00 uur di. 07.00 uur di. 10.00 uur Kindje wiegen Eucharistie Eucharistie Woord- en Com. Vicaris Pauw Past. Smits Past. v.d. Ploeg Gemengd koor Kerkkoor Kerkkoor

H. Walburgis Netterden Vieringen in Azewijn

za. 19.00 uur zo.10.00 uur zo. 10.00 uur za. 19.00 uur Eucharistie Woord- en Com. Eucharistie Eucharistie Past. Smits Diaken Peters Vicaris Pauw Vicaris Pauw Herenkoor Harmonie Kerkkoor Kerkkoor

za. 19.00 uur Eucharistie Pastor Smits

H. Martinus

za. 19.00 uur zo. 10.00 uur zo. 10.00 uur za. 19.00 uur Eucharistie Woord- en Com. Eucharistie Adventsviering Past. Smits Past. v.d. Ploeg Em. past. Morsink Past. v.d. Ploeg Herenkoor Dameskoor Kerkkoor Fest.of Less./Carols “projectkoor”

za. 19.00 uur Eucharistie Em.past. v. Merm

H. Martinus

wo. 10.00 uur in Azewijn.

zo.10.00 uur Woord- en Com. Past. v.d. Ploeg Kerkkoor

ma. 19.00 uur ma. 19.00 uur ma. 17.30 uur ma. 19.00 uur ma. 19.30 uur Leken Diaken Peters Eucharistie Leken in Azewijn. Gemengd koor Past. Smits Kerkkoor Kerkkoor

17


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN. MEDEDELINGEN • Openingstijd Mariakapel: iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur. • U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel 681275. Op ma. en do. van 9.00 u.-11.30 u.: voor dopen en huwelijksjubilea, sacrament van de zieken, uitvaarten en misintenties!. Ook kunt u intenties (à € 7,00) per enveloppe schriftelijk opgeven (graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de brievenbus doen. • Communie thuis: Frieda Peters (tel.: 683993) zal de Communie thuis brengen aan zieken en/of bejaarden op donderdag 6 december. • Vergadering locatieraad: donderdag 13 december 2012, 9.30 uur. • Bingo par.caritas: 6 dec. om 20.00 uur in ’t Hemeltje. CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN.

H.H. Petrus en Paulus Ulft, Eucharistisch centrum voor alle geloofsgemeenschappen van De Verrijzenis Parochie Locatieraad: Vz. Willem Wanders, Geulstraat 24 0315-683009. secretaris Vacature Budgethouder Theo Heebing, Geulstraat 20 0315-683442. Riet v.d. Pavert-Kraan, P. Hafkenscheidstraat 6 0315-685480. Koster: M.A.C.Meesters, 0315-632697. Koren: Kerkkoor: dirigent: F. Cornelissen 0315-842353 Repetitie: dinsdag 19.30 uur ontmoetingsruimte P&P Inspiration: dirigent: Sander Spaan, 06-24436048 Repetitie: maandag 20.15-22.00 uur, Antoniuskerk. Begraafplaats: J.B. van Balkum, beheerder, 0315683359. Om misverstanden te voorkomen: De viering op Kerstavond om 19.00 uur is een gebedsdienst voor kinderen m.m.v. kinderen van de Mariaschool. Dit houdt in dat tijdens deze viering géén Communie wordt uitgereikt. Familieberichten: Gedoopt: 21-10-2012 Gijs Keurntjes, Valkenhof 25, Ulft Jade Mulder, Laan van Presikhaaf 4-6, Arnhem Overleden: 13-10-2012 Cor Jansen, P. Hafkenscheidstraat 8. 86 jaar. Zijn crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats gehad. 14-10-2012 Frans Engel, Grote Beer 84, 68 jaar. Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats gehad op vrijdag 19 oktober. 26-10-2012 Ben Belterman, Piet Molpad 46, 86 jaar. Zijn crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 1 november. 01-11-2012 Harry Lukassen, Hutteweg 2, 90 jaar. Zijn crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 6 november. Bidden wij om troost voor hun familie, vrienden en bekenden.

R.K. Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua Ulft Locatieraad: Voorzitter Jeroen Bluemink 0315-244258 Budgethouder Theo Geerts 0315-683390 Secretaris vacature Lid Frans van Hal 0315-684959 Lid Marijke Schreur 0315-631569 Secretariaat Antoniuspastorieantonius.ulft@deverrijzenisparochie.nl. Kopij en berichten voor het parochieblad voor de Antonius geloofsgemeenschap vóór de 10e van de maand insturen naar even.bijpraten@upcmail.nl of Jeroen Bluemink 0315-244258 Voor het dopen van uw kind(eren) kunt u zich melden op het secretariaat van de Petrus en Paulus kerk. Kosters: Willy Krosse 0315-683692 Jan Hofstra 0315-685081 Kerkhofbeheer: Fred Marneth 0315-683729 Jan Boland 0315-683919 Openingstijden en tel.nr. zie laatste pagina. 18


DE NIEUWE KERK…. HOE GAAT DIE ERUITZIEN ? In verschillende media is aandacht gegeven aan de alsmaar teruglopende kerkgang van veel gelovigen. Dit speelt niet alleen binnen de katholieke kerk, maar ook bij protestante gelovigen. Teruglopend kerkbezoek en minder betrokkenheid (lees: minder financiële bijdragen) van gelovigen speelt de katholieke kerk duidelijk parten. Minder mensen moeten de gemeenschappen draaiende te houden. De kosten om dit te doen worden niet minder, hetgeen betekent dat er offers gebracht moeten gaan worden. Vanuit het bisdom worden parochies min of meer gedwongen om te fuseren tot grotere parochieverbanden en zo doelmatiger te werken. Dat is de eerste stap die wij 2 jaar geleden al gezet hebben. De tweede stap zal zich richten op het sluiten van kerken om drastisch in de kosten voor het beheer en onderhoud van kerkgebouwen te kunnen snijden. Ik voorspel u: dat gaat niet héél lang meer duren. Veel mensen willen dit natuurlijk niet horen, maar het is goed beschouwd een realiteit waaraan ook wij niet zullen ontkomen. We zúllen het gaan horen, na het draagkracht onderzoek, waarin de vitaliteit en (over)leefbaarheid van onze parochie worden onderzocht. De personele bezetting van de parochies heeft te lijden van de sterk verminderede aanwas van priesters en gebrek aan pastoraal werkers en leidt uiteindelijk tot een hogere werkdruk en ziekteverzuim bij het personeel. Priesters en pastoraal werkers kunnen het soms allemaal niet meer bijbenen. ‘Doelmatiger werken’ zijn eigenlijk mooie woorden voor het verminderen van het serviceniveau dat men als vanouds in iedere geloofsgemeenschap gewend was: het schrappen van vieringen op álle locaties van een fusieparochie. Dát proces heeft zich in de Verrijzenisparochie ook reeds voltrokken. Critici zeggen dat hiermee sommige kerken in de Verrijzenisparochie al half gesloten zijn! Je zou zeggen: de personele onderbezetting maakt ruim baan voor vrijwilligers!. Méér inzet van vrijwilligers bij vieringen zou logisch zijn. Het tegendeel is echter waar. Het bisdom heeft richtlijnen uitgevaardigd over onder meer de liturgie, de communie en de rol van vrijwilligers in de kerk. Volgens de richtlijnen van het bisdom kunnen leken eigenlijk geen voorganger meer zijn. De communie mag alleen worden uitgereikt in een eucharistieviering en liever helemaal niet in een lekenviering. Het bisdom plaatst de priester weer in de hoofdrol en voor de vrijwilliger rest slechts een bijrol. Dat doet geen recht aan de vaak tomeloze inzet van de vrijwilligers! We prijzen ons gelukkig dat er in de Verrijzenisparochie nog plaats is voor ‘Anders Vieren’. Hoe lang nog? Wij, op lokaal niveau, roepen dat de inzet van vrijwilligers steeds belangrijker zal zijn om het ‘kerk-zijn’ van onze Antonius geloofsgemeenschap te dragen en levend te houden, maar dat wordt niet ondersteund door het beleid van het bisdom. En dat wringt. Het is daarom ook niet zo vreemd dat ik in brede kring, aan de basis, bij de vrijwilligers onvrede en zorg bespeur over de verscherping in het beleid van het bisdom. Het zorgt ervoor dat de kerk zich op den duur van de eigen parochianen verwijdert en dat draagt alleen maar bij aan een verdere afkalving van de kerkgemeenschappen. Het kan ook anders en dat heb ik in Italië gezien. Wij waren tijdens de vakantie op bezoek bij Italiaanse vrienden. Op zondag naar de kerk, en het leek erop dat héél Italië op zondag naar de kerk gaat. We bezochten de net ingewijde parochiekerk van Dalmine, vlak bij Bergamo. “Hadden jullie dan nog geen kerk?” vroeg ik nog. “Jawel, maar we hadden inmiddels zoveel kerkbelasting betaald dat het weer tijd was voor een nieuwe kerk” was het antwoord van mijn vriend. “En wat gebeurt er met de oude kerk?”. “Oh, die blijft ook gewoon in gebruik”. In Italië betaalt iedere katholiek geregistreerde burger naast de gewone inkomstenbelasting ook een kerkbelasting. De burgers kunnen bepalen waaraan de kerkbelasting die zij betaald hebben ten goede komt. Dus als alle parochianen bepalen dat van dat geld een nieuwe parochiekerk gebouwd moet worden, dan komt die kerk er! Geld is hier, vanwege de kerkbelasting, kennelijk niet zo’n groot probleem. De kerk zat vol die ochtend (ook heel veel jongeren) en tijdens de preek sprak de pastoor vol vuur en passie over de evangelielezing en legde verbindingen naar het reilen en zeilen in de eigen parochie. Het jongerenkoor, de 8 (!) misdienaars en 2 lectoren hadden allemaal hun rol. Het was een inspirerende viering. Uitvoerig bedankte de pastoor alle parochianen voor de inzet van ieders eigen talenten bij de bouw van de nieuwe kerk en benadrukte nogmaals het wezenlijk belang van hun waardevolle bijdrage en hun taak in de parochie. En na de viering nam de pastoor met een ‘alla prossima Domenica’ (tot volgende week zondag) en een ferme handdruk persoonlijk van iedereen afscheid. Het ker kelijk vuur brandt in Italië kennelijk iets harder dan hier in Nederland. Een andere benadering van een toch ook wel conservatieve Italiaanse kerk. Jeroen Bluemink, Voorzitter Antonius Locatieraad Vieringen in de maand december: Zat. 8 december 17:30 uur, Eucharistieviering, voorganger Em. Deken van Merm Zaterdag 22 december 17.30 uur ANDERS VIEREN Ik ga naar de kerk en neem mee..., Mijn kerstgedachten. U kunt uw kerstgedachten op een papiertje schrijven en dit tijdens de viering naar voren brengen. Deze worden tijdens de voorbeden door ons voorgelezen. Met welke kerstgedachten bent u, jij, onderweg naar kerst?

Maandag 24 december Dinsdag 26 december Maandag 31 december

17.30 uur 10.00 uur 17.30 uur

Kinder kerstviering, Vrijwilligers 2e Kerstdag Eucharistieviering, voorganger Em. Deken van Merm Woord- en communiedienst, Diaken C. Peters

Gedoopt: Op 10 november zijn gedoopt: Gido Gries, Buizerdweg 11; Siem Buiting, Heggenseveld 32 Agenda: Dinsdag 18 december 19.30 uur : Kerstconcert Ulfts Mannenkoor m.m.v. een koperen Brameth Brass. Zondag 23 december: Kerstconcert van de Ulftse Nachtegalen Woensdag 26 december, 2e Kerstdag: van 14.00 tot 17.00 uur Kerstherberg in het Clubgebouw van Schutterij ‘De Eendracht’ op het Zwarte Plein. 19


CLUSTER ULFT, VARSSELDER-VELDHUNTEN, AZEWIJN. er zeer veel vrijwilligers die zijn of haar steentje bijdragen. Je hebt de koren, lectoren, misdienaars, acolieten, gastvrouwen, collectanten, wijkcontactpersonen, de koster, we hebben een kerkhofbeheerder, mensen die de Woord & Communie viering doen wanneer er geen beroepskrachten zijn, er zijn mensen die de gezinsvieringen, ander soort vieringen, avondwakes, uitvaarten, 1ste H. Communie- en Vormsel vieringen voorbereiden en begeleiden. Je hebt mensen die bij de werkgroep luisterend oor zitten. Er is een tuinploeg en een ploeg mensen die de Mariakapel openen en sluiten. Er is een ploeg die regelmatig de kerk schoonmaakt, er is een bouwploeg, er is een groep die jaarlijks de Kerststal in de kerk opbouwt en weer afbreekt. Er zijn mensen die het aanspreekpunt zijn voor het Parochieblad en er zijn mensen die in de locatieraad zitten en nu loop ik natuurlijk het gevaar dat ik een werkgroep of mensen vergeet. Dit is absoluut niet mijn bedoeling. Ik wil alleen maar aangeven dat er ontzettend veel verschillend vrijwilligerswerk wordt verzet door zeer veel mensen. In totaal zijn er ruim 70 personen die iets voor de kerk doen. Zonder deze mensen is er geen kerk! De kerk is een stenen gebouw en deze mensen zorgen ervoor dat het een geloofsgemeenschap is. Waarschijnlijk zal deze vrijwilligersviering plaatsvinden op zondag 13 januari 2013. Op dit moment is het rooster nog niet definitief, maar wanneer we het huidige rooster doortrekken komen we op die datum uit. Na de vrijwilligersviering zal er weer een samenzijn zijn op een nader te bepalen locatie. De uitnodigingen worden nog verstuurd. De locatieraad.

R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren van Gorcum Varsselder-Veldhunten Locatieraad: Secretariaat: Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder 0315-681013. Email varsselder@deverrijzenisparochie.nl U kunt het beste bellen of binnenlopen om een afspraak te maken. Iedere woensdag is ’t Trefpunt aan de Hoofdstraat 31 geopend van 10:00 uur tot 11:00 uur. Opgeven misintenties/gebedsintentie of jaargetijde: Woensdag van 10:00 uur tot 11:00 uur in ’t Trefpunt aan de Hoofdstraat 31 te Varsselder. Koster H.H. Martelaren van Gorcum: De heer G. te Wiel is bereikbaar onder 0315-68 36 45. Administratie Kerkbalans: Hans Bruins Bankrekeningnummer 1531.01.210; t.n.v. De Verrijzenis Parochie locatie H.H. Martelaren van Gorcum Postadres: zie locatieraad Ledenadministratie: zie locatieraad Redactie-adres: zie locatieraad, o.v.v. de Verbinding Kerst 2012 in de H.H. Martelaren van Gorcumkerk te Varsselder-Veldhunten. Zoals u waarschijnlijk reeds weet zullen er om diverse redenen steeds minder vieringen door beroepskrachten gehouden kunnen worden in de diverse geloofsgemeenschappen van De Verrijzenis Parochie. Onze geloofsgemeenschap is hierop helaas geen uitzondering. Op eerste Kerstdag en op tweede Kerstdag zal er in de H.H. Martelaren van Gorcumkerk geen viering zijn, wilt u dan toch een viering willen volgen dan verwijs ik u naar het centrale rooster dat u ook in deze Verbinding vindt. Nu kunnen we bij de pakken neer gaan zitten, maar we kunnen ook aangeven wat er dan wel in onze kerk te doen is met de Kerstperiode. Zondag 23 december zal de Fanfare St. Gregorius haar jaarlijkse Kerstconcert geven in de H.H. Martelaren van Gorcumkerk te Varsselder. Specifiekere informatie over aanvangstijden etc. zult u via andere media moeten vernemen, want op dit moment is het nog niet bekend. Op maandag 24 december (Kerstavond) is er om 18:00 uur een gebedsviering met als voorganger Cor Peters. Deze viering wordt voorbereid door de gezinsvieringgroep n zal vooral gericht zijn op de kinderen. Diezelfde avond is er om 21:00 uur een Eucharistieviering met als voorganger Vicaris Pauw. Het herenkoor verzorgt dan de muziek. Ik ga nu niet verder met het rooster opnoemen. Wat ik nog wel wil vermelden is dat de eerste viering in het nieuwe jaar in het teken staat van de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Ook al is onze geloofsgemeenschap één van de kleinere geloofsgemeenschappen van De Verrijzenis Parochie, toch

Een herinnering aan ....... Gusta Slutter - Lukassen. Op 23 oktober 1926 werd Gusta in Wieken geboren. Zij groeide op in een groot gezin. Haar ouders hadden een café met bakkerij. Na een zorgeloze en fijne jeugd, waarin zij heel vaak met haar broers biljartte en sigaretjes rookte, leerde zij Teun Slutter kennen. Zij trouwden en kregen een zoon Frank en een dochter Astrid en later werd hun geluk nog vergroot door de kleinkinderen Noortje, Bjorn, Jasper en Annemarije. Gusta was in haar rol als moeder en huisvrouw in haar element. Met z'n allen genoten zij van geweldig fijne en gezellige jaren. Erop uittrekken met de tent en later met de caravan genoten zij van menige welverdiende vakantie. Toen werd Teun ziek en er volgden moeilijke jaren. Gusta week niet van zijn zijde en verzorgde hem tot het einde van zijn leven. Veel troost vond zij hierna bij haar kleinkinderen, vooral van Bjorn en samen met familie, fijne buren en goede vrienden zette zij er de schouders weer onder. Afgelopen winter werd Gusta zelf ziek; zij kreeg een hartinfarct en werd afhankelijk van een ander. Dit kon zij maar moeilijk accepteren, omdat zij altijd zelfstandig geweest was en zorgde en verzorgde. Haar gezondheid ging achteruit en afgelopen vrijdag, 2 november Allerzielen, is zij op 86-jarige leeftijd overleden. Wij wensen Frank & Jose, Noortje & Sven, Astrid & John in dankbare herinnering, Bjorn & Katja, Jasper & Femke, Annemarije & Simon heel veel kracht en sterkte toe om dit grote verlies een plaatsje te geven. Gusta, moeder en oma rust in vrede. 20

Werkgroep Avondwake.


Jubilarissen bij het Herenkoor Afgelopen zondag 18 november 2012 is er weer een viering geweest die in het teken stond van St. Caecilia (zij is de beschermheilige voor kerkmuziek). Het Herenkoor heeft diezelfde dag ook zijn jaarlijks feest gehouden. Tijdens dit feest zijn er 3 jubilarissen in het zonnetje gezet. Antoon Wenting omdat hij dit jaar al 25 jaar lid is van het Herenkoor. Egberts Koops omdat ook hij al 25 jaar lid is van het Herenkoor en daarnaast ook de organist. Gert Winters omdat hij al 40 jaar lid is van het Herenkoor. Zij allen hebben de speciaal hiervoor ontworpen eretekens ontvangen en namens de gehele geloofsgemeenschap feliciteer ik hen met het behaalde jubileum.

R.K. Geloofsgemeenschap H. Mattheus Azewijn

Vleugels

Locatieraad: Voorzitter/catechese Marie-José de Dreu 06-53291704 mjdedreu@gmail.com Liturgie Anny Hermsen 0314-651922 familiehermsen@gmail.com Budgethouder/Diaconie Paulien Roelofzen 0314-651833 paulienroelofzen@live.nl Opbouwwerk Anny Venes 0315-377243 g.hettelaar@hetnet.nl

Er zijn mensen die nooit een woord van waardering krijgen, nooit een bemoedigend woord. Ze doen de nederigste werkjes en iedereen vindt dat vanzelfsprekend. In alle stilte doen ze duizend kleine dingen, Thuis, in ziekenhuizen, kantoren en werkplaatsen. Niemand die het ziet.

Bereikbaarheid en informatie: Dopen en huwelijk Marie-José de Dreu Communie thuis Elke eerste vrijdag van de maand. Voor meer info: Annie Westerveld Overlijden De uitvaartonderneming regelt het met de contactpersoon uit Azewijn.

Maar als ze iets niet doen of een voet verkeerd zetten, Heeft iedereen het gezien. Hun fouten worden geteld en op hun rug gebonden. Zo lopen heel wat mensen gebukt in een maatschappij, waar niet gevraagd wordt naar je goedheid, je eenvoud, je dienstbaarheid en toewijding. Te veel mensen voelen zich daarom afgeschreven en uitgeteld. Ze hebben geen arbeidsvreugde meer en ook geen levensvreugde.

Kerkberichten: Redactie Locatieraad H. Mattheus Azewijn Kopij Voor de vijfde van de maand. E-mail redactie@kerkazewijn.nl Post Enveloppe in de brievenbus van de pastorie onder vermelding van kerkberichten. Gebedsintenties: Gebedsintenties aanvragen elke maandagavond tussen zeven en acht uur bij het secretariaat (pastorie). Of intentie (á € 8,00) per enveloppe schriftelijk opgeven.

Terneergedrukte mensen zouden vleugels moeten krijgen. Vleugels! Dan wordt het leven lichter. Vleugels! Dan wordt alles vrolijker. Een pluim, een woord van waardering kan wonderen doen. Geef mensen een pluim! Geef ze regelmatig een pluim. Dan krijgen ze vleugels! Bron; Menslief, ik wens je vrede en alle goeds van Phil Bosmans (ingezonden:. Diane Kock, Varsselder) 21


Diaconaction Azewijn Maar liefst 55 senioren uit Azewijn van 75 jaar en ouder kregen vrijdagavond 2 november jl. een Dinnershow in het Aschwinhuus aangeboden door diaconaction Azewijn. 22 jongeren (tussen de 10 en 15 jaar oud) uit Azewijn organiseerden een gezellige avond vol met zang en dans van eigen bodem. Door middel van heitje voor karweitje werd er geld ingezameld om deze avond te kunnen bekostigen. Annelies Bruins en Maria Wassing openden deze avond en gaven het stokje door aan Shirley van Bindsbergen en Dianne Berntsen. Annelies en Maria : “Bedankt voor de organisatie van afgelopen jaren”! De gasten werden verwend met een driegangendiner die de kinderen zelf hadden bedacht en bereid met hulp van de ouders. De kinderen allen in zwart met wit gekleed als serveersters en kelners, ontvingen de ouderen bij de deur, hielpen met de jas aannemen, het opscheppen van gerechten en inschenken van een drankje. Tussen de gerechten door zorgden de kinderen voor leuke acts. Er werd gedanst en live gezongen. Het was een zeer geslaagde avond die afgesloten werd door gezamenlijk het lied: “Azum mien dörpke “ te zingen. Het team van Diaconaction bedankt iedereen die deze avond heeft mogelijk gemaakt. 75 plussers: wat ons betreft tot volgend jaar!!! Team en kinderen Diaconaction, Shirley van Bindsbergen en Dianne Berntsen.

22


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK Benoemingen Frater Wim Heister. Op het gehouden Provinciaal Kapittel van de Fraters van Utrecht is frater Wim Heister gekozen tot Plaatsvervangend Provinciaal Overste. De hoofdzetel van deze congregatie is in De Bilt. Op het in september in Maling Indonesië gehouden Algemeen Kapittel is frater Wim door het Algemeen Bestuur benoemd in de volgende functies: - Adviseur Financiële Commissie Algemeen Bestuur in Malang. - Adviseur Onroerend Goed Nederland - Adviseur Beleggingen Gezien zijn nieuwe benoemingen zal frater Wim regelmatig in Indonesië zijn. Frater Wim Heister werd geboren in 1945 juist voor de bevrijding. Zijn ouders hadden een kruidenierszaak aan de Berkenlaan tegenover het Molentje. Na de lagere school ging hij naar de Leo Stichting in Borculo, school voor Techniek en Ambacht. De vervolgopleiding kreeg hij in het Juvenaat in Zeist. Elke opleiding doorliep hij met succes. Na zijn inkleding in 1964 keerde hij terug naar Borculo waar hij verantwoordelijk werd voor het onderhoud van de gebouwen. Enkele jaren later deed hij zijn eeuwige gelofte.

R.K. Geloofsgemeenschap H. Mauritius Silvolde Locatieraad: Voorzitter Gerhard Mientjes Terborgseveld 8 0315-323477 Secretaris Ans Peelen Bosstraat 3 0315-323809 Budgethouder Elly van Lent Bievinkstraat 7 06 20074081 Henri. Geerts Ulftseweg 65 0315-685056 Beheer Leni Geerts Zuivelweg 1 0315-325606 Rel. beh.

De in Silvolde begraven pastor Theo Sloot was daar toen rector. Achtereenvolgens volgden benoemingen als overste aan het Eusebiushuis in Arnhem en het Hoofdklooster aan de Heerenstraat in Utrecht.

Beste ouders/ verzorgers, Tijdens de advent hebben we 2 bijeenkomsten gepland ter voorbereiding op de Kerst. We gaan praten over hoe je thuis Kerstmis viert, wat je dan doet en wat Jezus hier allemaal mee te maken heeft. Ook gaan we weer leuke knutselwerken maken en samen zingen. Er zal ook dit jaar weer een gezinsviering voor Kerst zijn waarbij uw kind mee mag doen, voor het oefenen zal nog een extra moment ingepland gaan worden, hier hoort u t.z.t. meer over.

Frater Wim volgde verschillende studies en werd gedurende tien jaar de Provinciaal Econoom Nederland. In deze periode werden, betreffende onroerendgoed, veel zaken verkocht o.a. de Heerenstraat. Nadien volgde zes jaar geleden de benoeming in het bestuur Nederland en tevens plaatsvervangend Provinciaal Overste. De benoemingen hebben zich in dit jaar herhaald met aanvullende reeds genoemde verantwoordelijkheden. In 2004 vierde hij in de Mauritiuskerk zijn 40 jarig kloosterfeest.

Zondag 9 en 16 december 11.00 uur - 12.15 uur Voorbereiding voor Kerst Maandag 24 december 17.00 uur Kerstgezinsviering Om ons goed te kunnen voorbereiden en om te zorgen dat er voldoende materiaal aanwezig is, zouden we u willen vragen om uw kind(eren) z.s.m. aan te melden. Wilt u dan de naam van uw kind, geboor¬tedatum, uw telefoonnummer, mailadres en op welke bijeen¬komsten uw kind aanwezig wil zijn doorgeven? U kunt uw kind(eren) opgeven, maar ook met uw vragen terecht bij: bij Marga Kroezen marga@coachpraktijk-erzijn.nl of tel.: 06-30136188 / 0315-681605 Graag tot ziens bij de Regenbooggroep!! Met vriendelijke groet, Sandra Tempels, Nicole Willemsen, Dorien Heuthorst, Thea Rissewijck en Marga Kroezen

Gerard Heister

23


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, BREEDENBROEK EN DINXPERLO Dinsdag 1 januari 11.00 uur: NIEUWJAARSVIERING Eucharistieviering voor de hele parochie in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Ulft. Het pastoresteam gaat in deze viering voor. KERSTACTIE 2012... DOET U MEE OP 14 DECEMBER ? Samen met de vrijwilligers van de Parochiële Caritas (PCI) en de MOV organiseren we dit jaar opnieuw de Kerstactie. Ondersteuning aan mensen die het hard nodig hebben. Aan het eind van het jaar, rond de feestelijke dagen van Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar, willen we vanuit De Verrijzenis Parochie onze solidariteit tonen middels de zgn. Kerstactie. We doen hiermee een oproep om levensmiddelen, iets lekkers voor jong en oud te brengen naar de inzameladressen. Er zullen passende pakketten gemaakt worden voor de bij ons bekende adressen van mensen die deze extra aandacht en attenties goed kunnen gebruiken. Wat eventueel aan ingezamelde goederen overblijft zal naar de voedselbanken gebracht worden.

R.K. Geloofsgemeenschap H. Laurentius Varsseveld Locatieraad: Harry Damen 0315-241240 Gr. Van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld Henk Bulsink 0315-298115 West. Noorderbroekweg 1, 7054 CE Westendorp Mies Jansen 0315- 617383 Sinderenseweg 101, 7065 BH Sinderen Liesbeth Veldkamp 0315-242125 Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld

U kunt levensmiddelen, verpakt in blikken, potten, vacuüm verpakt of anderszins brengen op vrijdag 14 december tussen 16.00 en 17.30 uur in ons Laurentiushuis. We rekenen op uw medewerking en solidariteit t.b.v. van de armen van onze tijd.

Beheerder : Liesbeth Veldkamp 0315-242125 Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld Diensten in het Laurentiushuis: Zaterdag 1 december: geen viering.

Namens alle vrijwilligers van PCI en MOV Diaken Cor Peters

Zaterdag 8 december 19.00 uur: Woord en Communieviering met voorganger Em.Deken van Merm. De lectrice is Mevr.W. Besseling en de organist is Dhr. A. Spijkers.

(zie ook het artikel hierover in het algemeen gedeelte) Adventsactie 2012: “Groot denken, Klein doen.” “Laat mij licht brengen, waar het duister is, Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt.”

Zaterdag 15 december: geen viering.

(Franciscus van Assisi)

Zaterdag 22 december 19.00 uur: Eucharistieviering met voorganger Pastor M. Smits. De lector is Dhr. T. Lamers en de organist is Dhr. A. Spijkers. Maandag 24 december 19.00 uur: KERSTVIERING Eucharistieviering met voorganger em. pastor Morsink. De lectrice is Mevr. E. Sesink en het koor “Forever” uit Silvolde verzorgt de zang. De organist is Dhr. R. Gregoor.

Duizenden mensen in Nederland zetten zich via de kerkgemeenschap belangeloos in voor hun medemens elders in de wereld. Zij voelen zich geroepen om in actie te komen. Adventsactie geeft deze vrijwilligers een steuntje in de rug. Kleinschalig, doordacht, toegewijd. Mogen we ook op uw steun rekenen in de collecte, die wordt gehouden na de kerstviering in ons Laurentiushuis.

Dinsdag 25 december: geen viering.

(zie ook het artikel hierover in het algemeen gedeelte)

Zaterdag 29 december 19.00 uur: Eucharistieviering met voorganger em. pastor Zemann. De lectrice is Mevr. E. Sesink en de organist is Dhr. A. Branderhorst.

24


Dank je wel !! Onze dank voor allen, die kleding e.d. gebracht hebben voor de stichting “Mensen in Nood”. De opbrengst was dit jaar ongeveer 700 kg.

KERSTKAARS Steek een kaars aan in het duister, Laat het Licht toe in je hart, Maak je handen niet tot vuisten ! Streel maar zacht, wat is verhard. Zaterdag 22 december 2012 is er voor de gezamenlijke geloofsgemeenschappen in Varsseveld: “ een kerstwandeltheater “ (herdertjestocht)

Steek een kaars aan in het duister, En zaai vrede waar je gaat, Strek je armen uit en luister Naar de mens, die naast je staat.

De start is tussen 18.30 en 19.30 uur bij de Gesinkschuure bij het Hofshuus. De wandeling is ongeveer 3 km. en iedereen kan en mag meedoen.

Steek een kaars aan in het duister, Eer wat kwetsbaar is en klein, Ga geduldig tot het uiterst, Laat, waar je bent, liefde zijn.

Missie-Zendingskalender 2013 laat ons kijken met andere ogen. De nieuwe Missie-Zendingskalender bevat schilderijen van drie Indonesische kunstenaars van verschillende generaties. Via hun werk laten ze ons kennismaken met hun land. ’s Werelds grootste eilandenrijk telt maar liefst 260 miljoen inwoners. Mensen van verschillende bevolkingsgroepen, culturen en godsdiensten leven er samen. Maar vooral de laatste jaren is er steeds meer onrust en ontstaan regelmatig hevige conflicten tussen de verschillende religieuze groepen. Gelukkig zijn er ook tegengeluiden te horen. Religieuze leiders proberen de harmonie te herstellen, door op te roepen tot dialoog en samenwerking. De drie kunstenaars uit de nieuwe kalender spelen hierbij een belangrijke rol. In hun werk verenigen zij hun christelijk geloof van de 21-ste eeuw met elementen uit de traditionele cultuur. Zij gaan met elkaar de dialoog aan.

ZALIG KERSTFEEST Harry, Liesbeth, Mies en Henk, de locatieraad Wilt u kopij voor het volgende blad inleveren vóór 5 december bij: Henk Bulsink Westelijke Noorderbroekweg 1 7054 CE Westendorp 0315-298115 henkengerard@hetnet.nl

Wie in dialoog durft te gaan met anderen, wie kijkt met andere ogen, zal een verrassende ervaring opdoen en er innerlijk veel rijker door worden. Dat is wat deze nieuwe kalender wil bereiken. Nieuwsgierig geworden naar de kalender !! In de hal van ons Laurentiushuis ligt-ie ter inzage. Ook ligt er informatie Dank je wel !! Onze dank voor allen, die kleding e.d. gebracht hebben voor de stichting “Mensen in Nood”. De opbrengst was dit jaar ongeveer 700 kg.

25


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, BREEDENBROEK EN DINXPERLO Kerstspel kinderen Borckeshof De leerlingen van De Borckeshof zullen op donderdagavond 20 december gezamenlijk een kerstspel opvoeren in de kerk. Het thema van dit jaar : OP ZOEK NAAR LICHT. Het spel zal gaan over DE LICHTSTAD VAN HET JAAR. In die stad zal namelijk het kerstspel opgevoerd gaan worden. Het verhaal maakt duidelijk dat het niet alleen de vele lampjes zijn, die van een stad een echte lichtstad kunnen maken. Het draait om mensen die er voor elkaar willen zijn. Vooral op de momenten dat het leven een beetje donker en zwaar is. We heten deze avond naast alle ouders, familieleden en kennissen van de kinderen ook andere parochianen van harte welkom !! Ellen Geven De Borckeshof

R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Locatieraad: Voorzitter Leo Roeterink 0315-653575 leoroeterink@cs.com Secretaris Hennie Sins 0315-654243 hsins@planet.nl Penningmeester Peter Vinkenvleugel 0315-653591 pvinkenv@xs4all.nl Onderhoud Leo Roes 0315-617484 l.roes@kpnplanet.nl Secretariaat: woensdagmorgen 10.00 - 12.00 uur tel. 651284; mail. breedenbroek@deverrijzenisparochie.nl Kerkhofadministratie Gerard Hollander 0315-651288 Weekendvieringen te beluisteren op internet. www.audioserver.nl

Kindje wiegen Op Eerste Kerstdag is er om 15.00 uur kindje wiegen in de kerk in Breedenbroek. Kindje wiegen is het Kerstfeest voor de allerkleinsten in de leeftijd van 3 tot 9 jaar. Op een interactieve en informele wijze vertellen we samen met de kinderen het kerstverhaal rondom de kerststal in de kerk en vieren we de geboorte van Jezus. We zingen samen kerstliedjes onder begeleiding van een aantal muzikanten van de harmonie en er liggen ook instrumentjes klaar zodat de kinderen zelf mee kunnen spelen. En.., wie jarig is, trakteert! Als afsluiting van het kindje wiegen is er voor alle kinderen iets lekkers.

Vieringen in de maand December. Za. 1 dec 19.00 uur 1ste weekend v.d. Advent Eucharistieviering Pastor M. Smits, Lectoren, Herenkoor F. Knikkink

Alle kinderen worden met hun vaders, moeders, opa’s en oma’s uitgenodigd om dit Kerstfeest samen te vieren. Inge Hollander

Za. 15 dec. 19.00 uur 3-de weekend v.d. Advent Eucharistieviering, Pastor M. Smits Herenkoor A. Mecking Do. 20 dec 19.00 uur Viering met Borckeshof

In Memoriam Na een korte moeilijke periode is op 18 oktober Frans (Franciscus Johannes) Derksen op 92-jarige leeftijd overleden. Dinsdag 23 oktober hebben wij Frans, na een plechtige uitvaartviering, begeleid naar zijn laatste rustplaats op ons kerkhof.

Ma. 24 dec. 22.00 uur Kerstavond Woord en com. Viering, Pastor G. van der Ploeg m.m.v. Vision Di. 25 dec. 15.00 uur Kindje wiegen Inge Hollander, m.m.v.Harmonie Beide Kerstdagen is de kerk open van 10.00 - 16.00 uur voor een bezoek aan de kerststal met uw kinderen en/of kleinkinderen. Zo. 30 dec. 10.00 uur

Eucharistieviering Em. pastor Morsink Ma. 31 dec. 19.00 uur Oudjaarsviering door Lectoren Mis en gebedsintenties, Zie hiervoor weekkrant De Band

Spreuk van de maand december. 26

Verlangen en verwachten……..


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, BREEDENBROEK EN DINXPERLO Nieuws vanuit de locatieraad.

Als hier zou gelden “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” dan. . .!!!

Aan het eind van het jaar, zo tegen de feestdagen, is het normaal dat je even terugblikt op het afgelopen jaar en tevens vooruit kijkt naar de toekomst.

Financieel hebben we het wel moeilijk, wellicht een reden om uw bijdrage nogmaals kritisch onder ogen te zien en eventueel aan te passen. Begin volgend jaar zullen we u in het kader van de Actie Kerkbalans opnieuw hiervoor benaderen.

Als locatieraad zijn we dit jaar 10 maal in vergadering bijeengeweest en hebben diverse onderwerpen met elkaar besproken, ook zijn er meerdere vergaderingen in het parochiecentrum te Ulft geweest met het bestuur en/of het pastorale team van onze Verrijzenis Parochie. Op 5 maart en 8 oktober hebben we samen met het adviesorgaan voor de locatieraad vergaderd en op 14 mei was onze jaarlijkse parochieavond.

Als locatieraad zullen we ons sterk blijven maken voor het behoud van onze geloofsgemeenschap, we hebben echter uw hulp hierbij hard nodig, als bezoeker van onze diensten, als vrijwilliger en als betaler. Samen zijn we sterk! Voor nu zou ik allen die bijgedragen hebben aan onze geloofsgemeenschap, op welke wijze dan ook, willen bedanken voor het afgelopen jaar en wens u en allen die u dierbaar zijn: Zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar. Namens de locatieraad, Leo Roeterink, voorzitter.

Per 1 januari is benoemd als lid van onze locatieraad de heer H.C.J (Henny) Sins, hij vervult de functie van secretaris. Ook per 1 januari zijn formeel de kerkkoren van De Goede Herder en de H.H. Petrus en Paulus gefuseerd tot één groot koor onder leiding van de heer Frank Knikkink. We hebben samen getracht om een rooster te maken met een zo evenwichtig mogelijke verdeling over de bijdrage van de koren in Breedenbroek en Dinxperlo.

Maria en Elisabeth Geen mooier voorbeeld in de kerstverhalen over het “uittreden uit zichzelf om gelukkig te zijn” dan dat van het bezoek van Maria aan Elisabeth. Als iemand reden had om een paar dagen op zichzelf terug te vallen en na te denken, het gebeurde te verwerken en zelfs na te genieten van de begenadiging, dan was het ongetwijfeld Maria. Een paar dagen vakantie zouden heel vanzelfsprekend geweest zijn.

De misintenties blijven voorlopig nog vermeld staan in “De Band”, de losse inlegvellen in deze krant blijken toch niet goed te werken. Wel overwegen we, uit kostenoverwegingen, deze intenties op te nemen in deze krant en niet meer in “De Band” te plaatsen . Als dit zover is zullen we u nader informeren, probleem is dan dat u ruim van te voren uw intenties dient op te geven, dit in verband met de deadline voor de druk van deze krant.

Het evangelie stuurt haar meteen de andere kant uit: ze verlaat Nazareth en gaat op weg “over de bergen naar het huis van Zacharias en Elisabeth” (Luc.1,39v) . Ze doet het nog wel “met spoed”, zegt het evangelie. Ze denkt niet eens na en aarzelt niet.

Vanaf 1 januari jl. zijn/waren er alleen nog vieringen op zaterdagavond in onze kerk en wel om de veertien dagen. Dat dit een verschraling van ons aanbod aan diensten is, heb ik vorig jaar al aangegeven. We hebben ons sterk gemaakt voor het behoud van twee vieringen of op z’n minst een viering per weekeinde maar helaas is ons dit niet gelukt. Voor volgend jaar zijn er geen wijzigingen bekend, wel hebben we volgende week (dit bericht is op 5 november geschreven) opnieuw overleg, er wordt in het vervolg van het onderzoek van september 2007 door Menco van Koningsveld een onderzoek gedaan naar de draagkracht van onze geloofsgemeenschap.

Als God gelukkig maakt breekt Hij het “ik”open en leidt het binnen in de open ruimte van naastenliefde en dienstbaarheid. Hij stuurt in de richting van de anderen.. Hij plaatst iemand in het open veld en zet hem in beweging. Trouwens alles in het Bezoekverhaal is in beweging: Maria loopt over de bergen, het kind springt op in Elisabeths schoot; Elisabeth vergeet het wonder in haar schoot en treedt naar buiten om zich te verheugen in haar nicht: hoe gelukkig ben jij dat je geloofd hebt! Alles loopt uit op het Magnificat, het meest intense vreugdelied van heel de Bijbel.

De geleidelijke krimp (vergrijzing) van de afgelopen jaren wordt merkbaar en voelbaar, vrijwilligers vergrijzen en de deelname aan de sacramenten/diensten loopt terug. Ook een sluitende begroting presenteren wordt voor ons steeds moeilijker. We moeten met zijn allen de realiteit onder ogen zien. Echter uit eerdere onderzoeken is gebleken dat we nog vitaal zijn en beschikken over een groot aantal toegewijde vrijwilligers, zowel bij de pastoraatgroep, als bij de overige werkvelden. Bij de groep jeugd en jongerenwerk, waar een actieve groep vrijwilligers samen met de jeugd driemaal per jaar een activiteit onderneemt, zijn dit jaar zelfs 52 jongeren actief.

En wat betekent dat voor ons? Het geluk ligt niet in het opfokken van het “ik”, maar in het uittreden uit zichzelf, zelfs op momenten waar je het meest “recht” hebt om met jezelf bezig te zijn. Alleen het ja-woord naar de ander toe kan gelukkig maken. Wie dus vaak “ja” zegt, zal daardoor ook vaak heel gelukkig zijn. 27

UIT: “DE STER ACHTERNA”, KARDINAAL GODFRIED DANNEELS.


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK deed je telkens weer een nieuwe ontdekking. Daarnaast keramiekobjecten, door zijn vrouw gemaakt, en een kamer vol prachtige borduursels, ook van haar hand. Dit was nog maar een klein deel van zijn verzameling, want ook de slaapkamers boven stonden boordevol, terwijl er elders ook nog veel opgeslagen stond. Wat jammer dat er voor zijn gigantische collectie geen permanente expositieruimte beschikbaar is. Misschien toch eens met de DRU praten…? Het bijzondere van dit verhaal is dat van een gewoon praatje zomaar ineens een wens in vervulling kan gaan. Ja, echt, wonderen bestaan nog wel. Jan Bekker Samenvattend verslag van de vergadering van de locatieraad van donderdag 18 oktober 2012. 1. Antoon Koster zal per 1 januari 2013 aftreden als voorzitter. Jan Koenders is om onbekende redenen als penningmeester per direct opgestapt. Zijn taak zal tijdelijk door Jan Boland worden overgenomen. 2. 23000 parochianen zitten nu met een parochiebestuur zonder voorzitter, penningmeester en secretaris; een droeve toestand. 3. Iedereen wordt verzocht naar geschikte kandidaten uit te kijken. De eisen voor deze functies liggen (zeker voor een vrijwilliger) erg hoog. 4. De consequentie - voor een verder goed verloop – is, dat wij als locatieraad van De Goede Herder naar het parochiebestuur toe alle medewerking zullen verlenen om hun taken zoveel mogelijk te verlichten. 5. Per 1 november 2012 is Mia Tankink overgeplaatst naar Doetinchem. De kans is bijzonder klein dat er een opvolger wordt aangesteld. Op 28 oktober neemt zij afscheid in Ulft. 6. In het voorjaar zal Marcel Smits 2 maanden afwezig zijn. 7. De gelovigen van Netterden zijn in verband met de renovatie van hun kerk op Azewijn aangewezen. Dit geeft enige verlichting binnen het rooster van vieringen voor het PT. 8. Het rooster van vieringen is t/m eind december van dit jaar al klaar. 9. Er wordt een beroep gedaan op alle vrijwilligers die met vieringen te maken hebben zich naar beste kunnen in te zetten. 10. Onze locatieraad heeft hulp aangeboden aan de kerk in Suderwick. Hier is tot nu toe nog geen beroep op gedaan. 11. Ondanks onze bezwaren die in een brief aan het parochiebestuur naar voren zijn gebracht vindt er op 29 oktober toch een gesprek plaats over de draagkracht van onze geloofsgemeenschap. 12. Op 21 november a.s. vindt er een overleg plaats tussen de 4 locatieraden en de pastoraatsgroep binnen ons cluster. 13. Door het wegvallen van de Herderspost worden er jaarlijks veel minder afdrukken gemaakt. Onze afdrukmachine is bijna versleten. De locatieraad zoekt naar een goede en betaalbare, praktische oplossing. Volgende vergadering: donderdag 15 november 2012 om 19.00 uur. Namens Wilhelmien Steentjes, secretaris

R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Dinxperlo Locatieraad: Voorzitter Jan Bekker 0315-231554 fam.bekker@kpnplanet.nl Secretaris Wilhelmien Steentjes 0315-653405 w.steentjes@planet.nl Budgethouder Mia Jansen 0315-652076 mia_jansen@hotmail.com Liturgie Willa Holterman 0315-652001 jenwholterman@kpnmail.nl Diaconie Corry Berendsen 0315-651926 jj.berendsen@hotmail.com Materieelbeheer Harrie Berends 0315-653511 har.berends@planet.nl Wonderen bestaan nog wel…! In het kader van het Aaltense project Langs Heilige Huisjes, kwam ik in gesprek met Ben Rouwhorst uit Ulft, een bekende verzamelaar van religiosa. Hij had een aantal glas-in-lood objecten uitgeleend aan onze expositie in de kerk. We praatten zo over koetjes en kalfjes en kwamen op het onderwerp verzamelen, kerststallen en andere zaken. Ik vertelde hem dat we naarstig op zoek waren naar een aanvulling van onze kerstgroep of aanschaf van een nieuwe, want onze bestaande groep, of liever groepJE kwam maar magertjes uit in de kerststal. “Oh, zei hij, ik moet morgen een kerststal afleveren in Ootmarsum voor een expositie. Het zijn tamelijk grote beelden, made in China of Taiwan of zoiets. Als jullie willen kun je deze groep in bruikleen krijgen, want verkopen doe ik niet en dan bel ik Ootmarsum af.” Dat was natuurlijk niet tegen dovemansoren gezegd en een nadere afspraak inzake ophalen volgde. Wij, Willa Holterman en ik, gingen bij hem op bezoek om het afgesprokene op te halen. Bij binnenkomst in zijn woning in Ulft was het net alsof je in een museum kwam. Het “stikte” er van de religieuze objecten. Prachtige beelden, kruisen, afbeeldingen, in ieder hoekje en gaatje

28

d.d. 25 oktober 2012 Ed Abbing, notulist De enige manier om een vriend te krijgen is er een te zijn. Waldo Emerson


CLUSTER SILVOLDE, VARSSEVELD, DINXPERLO EN BREEDENBROEK vanaf de toren gezien… • C 1000 heeft weer van zich doen spreken. In het contact VORMSEL IN HET TEKEN VAN ‘HEAL THE WORLD’ met de heer Arentz, manager van toen nog C1000, zijn belangeloos restgoederen beschikbaar gesteld aan de Voedselbank, maar ook aan particuliere behoeftigen. Het hoeft geen betoog dat dit grote waardering en dank verdient. • Misschien was het u niet bekend, maar ik had een tijdlang een privé binnenzwembad in de kelder van het secretariaat. Door de overvloedige regenval en de slechte afwatering stond daar een 5 cm dikke laag water. Richard en Guus hebben hier snel een eind aan gemaakt en met emmers en dweilen de ruimte weer kurkdroog gemaakt. Jammer, maar evengoed: dankjulliewel! • Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk uw intenties niet alleen af te laten kondigen in de viering maar ook te plaatsen in de Verbinding. Deze moeten dan wel voor de 10e van de maand aangeleverd zijn bij de redactie. • In een mooie ingetogen Allerzielenviering werden 22 overleden medeparochianen van het afgelopen jaar, een hoog aantal, herdacht. Het was goed dat er zovelen waren die de Prachtige videoclip in première viering bijwoonden en blijk gaven van hun medeleven met Op 16 en 17 november zijn de eerste Vormselvieringen de achterblijvenden. geweest. In de Petrus en Pauluskerk in Ulft en in de Martinus• Soms snap ik de wereld niet. Wil de Locatieraad een colkerk in Gendringen ontvingen 80 jongens en meisjes uit Ulft lecte houden in de Allerzielenviering, krijg je te horen: Dat en uit Gendringen, Megchelen en Netterden het Sacrament past toch niet in zo’n viering! Wordt er niet gecollecteerd van het Vormsel. Vicaris Hans Pauw en Mgr. hulpbisschop Ted hoor je: Nou, jullie hebben met zo’n volle kerk mooi de boot Hoogenboom waren de vormheer. De vormelingen uit Silvolde, gemist! Bij navraag blijkt dat de Locatieraad van mening is Varsseveld, Breedenbroek en Dinxperlo zullen op 16 mei 2013 dat een collecte in zo’n emotievolle viering niet thuis hoort. in Dinxperlo worden gevormd. Voor hen is vicaris Ronald CorP.S., Had u toch wat in de collecteschaal willen doen, dan nelissen de vormheer. kunt u dat alsnog in een envelop in de brievenbus van ons secretariaat deponeren…….! Heal the World • Een respectabel aantal jubilarissen wordt op 24 november, Voorafgaand aan de vieringen werd de videoclip getoond, die de dag waarop onze koren het Caeciliafeest vieren, geëerd alle vormelingen samen hebben gemaakt. Het thema was het met een onderscheiding en een oorkonde van de Gregoriuslied van Michael Jackson Heal the World. De tekst , de muziek vereniging voor hun goede en langdurig lidmaatschap van en de bijbehorende clip zetten de kinderen op het spoor van het koor. Als ik het goed heb zijn er 11 jubilarissen wat bede Heilige Geest. Dat spoor hebben ze vervolgens op hun tekent dat ik 11 keer het “Lang zullen ze leven” zou moeten eigen manier opnieuw vormgegeven door spel en dans. Dat kraaien. Dan zou ik geen stem meer over houden. Dus doe alles is prachtig in beeld gebracht door cameraman Patrick ik het in 1 keer voor allemaal: “Lang zullen ze zingen, lang Spoel. Het geheel werd ge-regisseerd door Sander Berendzullen ze zingen, lang zullen ze zingen in de gloria, in de sen. Het resultaat van de ‘Speurtocht naar de Geest’ is een gloria, in de gloria!” sfeervolle nieuwe clip Heal the World. Die is op 12 november • In soms een pittige discussie werd op basis van een aantal in première gegaan. Alle film-sterren waren daar bij, begevragen aan 10 mensen uit onze geloofsgemeenschap geleid door de Werkgroepen Vormsel. Ook de drie vormheren ïnventariseerd wat de draagkracht van onze gemeenschap kwamen kijken. Zo maakten ze tegelijk ook kennis met de is voor de komende 5 jaren. Wat zijn de sterke en zwakke vormelingen. punten en biedt het voldoende perspectief om onze gemeenschap in stand te houden. De vergrijzing is een zorgenkind Awards waar het gaat om langdurige continuïteit van het werk terwijl De première werd afgesloten met de uitreiking van de eerste ook het financiële aspect mede bepalend is. Kortom: Bestaat DeVerrijzenisparochieSpeur-tochtnaardeGeestAwards. Deze onze geloofsgemeenschap nog over 5 jaar? De ondervraagprijs is ontworpen door glaskunstenaar Ton Terhorst. Regisden hadden er alle vertrouwen in dat er, ondanks een aantal seur Sander Berendsen, cameraman Patrick Spoel en geluidskanttekeningen, voldoende enthousiasme en inzet aanwezig en filmtechnicus André Pas-man namen de prachtige trofee was om nog jaren door te gaan mits er ook voldoende midmee naar huis. delen binnen komen om e.e.a. te bekostigen. En ook in dit laatste had men alle vertrouwen. ’t Is maar dat u dat weet. kerkuiltje “in memoriam…” Op 4 november j.l. heeft de Heer van leven en dood op de leeftijd van 75 jaar thuisgeroepen JOZEPHINA MARIA RöTTGER - AALDERS, echtgenote van Bennie Röttger. Een lieve echtgenote, moeder en oma is niet meer. Tijdens de Avondwake op 7 november hebben we voor haar gebeden, gezongen en haar leven herdacht. Op 8 november hebben we tijdens de Uitvaart God gedankt voor haar leven en afscheid van haar genomen, waarna we haar uitgeleide hebben gedaan naar crematorium Slangenburg te Doetinchem. Vergeten we haar en zij die haar moeten missen niet in onze gebeden.

29


cluster gendringen, megchelen en netterden

AKtie KerKbAlAns 2012 Aan toezeggingen is dit jaar ontvangen een bedrag van € 46.500 Ontvangen t.e.m. oktober een bedrag van € 41.775 Nog te ontvangen € 4.725 Wij verzoeken degenen die het toegezegde bedrag nog niet hebben betaald dit te doen voor 31 december 2012. Tevens willen wij hierbij bedanken de gevers, wijkhoofden en wijkvertegenwoordigers voor hun inzet. Op naar 2013! Theo Kroesen en Frank Ingelaat.

de mAAndAgmOrgen PlOeg Op de foto ziet u een zeer enthousiaste groep mensen die elke maandag klaar staat. Deze groep zorgt er voor dat alles rondom de kerk en pastorie er steeds netjes uitziet. De werkzaamheden die zoal gedaan worden zijn in grote lijnen het onderhoud van alle grasperken (maaien) schoffelen in de tuinen. Verder wordt er gesnoeid en geknipt. Ook wordt er in de herfst blad geruimd en s’winters volgt dan, als dit nodig is, gladheidsbestrijding. Dat alles wordt gedaan met een goed humeur en veel plezier. Niemand zou de maandagmorgen willen missen.

rK geloofsgemeenschap h. martinus gendringen locatieraad: Voorzitter: Ben Oude Elberink, tel.683387 ben.oude.elberink@kpnplanet.nl Financiën: Theo Kroesen, tel.685273 t.kroesen@chello.nl Secretariaat: Wim Schepers, tel. 345362 info@tbws.nl Coörd. Vrijwilligers: Hanny Roes-Beumer, tel.630110 hannyroes@hotmail.com Beh. gebouwen: Harry ter Voert, tel.681317 h.voert4@upcmail.nl Beh. begraafpl.: Ben Schreven, tel.630427 Erin400@kpnplanet.nl

Groetjes Frans van Hal

Weekend-vieringen: Zaterdag 17.30 uur of zondag 10.00 uur. Opgeven misintenties: Woensdag van 10.00 - 12.00 uur van 13.30 - 15.00 uur aan de pastorie, Pastoor Wijfkerstraat 1. Open kerk en uitstelling van het Allerheiligste: Iedere vrijdag om 15.00 uur. Vieringen in de kapel van Zorgcentrum mmP: 1e en 3e woensdag van de maand om 10.00 uur.

De maandagmorgenploeg staande van links naar rechts: Jan Wissing, Henny Geerts, Jos van Toor, Tonny Bruens. Zittend van links naar rechts: Hans Overbeek en Lambert Cnosse.

geZinsViering

Op zaterdag 8 december om 17.30 uur in de H. Martinuskerk in Gendringen.

Samen met u en het kinderkoor willen we de tweede advent vieren. In deze viering wordt stilgestaan bij Johannes de Doper die mensen oproept om dat wat niet goed is, op te ruimen in hun leven. Hoe kan ieder van ons de weg vrijmaken voor Jezus?

De locatieraad van de geloofsgemeenschap

H. Martinus te Gendringen wenst alle

parochianen een zalig kerstfeest en een

gezond 2013.

30


CLUSTER GENDRINGEN, MEGCHELEN EN NETTERDEN

M.O.V. BERICHT GENDRINGEN

Zoals u sinds enige jaren van ons gewend bent houden we ook dit jaar weer een koffiepakketaktie voor Solidaridad die zich dit jaar inzet voor de suikerriet-boeren. Ze gaan ook proberen om van deze suiker een Fair Trade product te maken zodat ze een eerlijke prijs krijgen voor deze suiker, en zo aan een beter bestaan kunnen werken voor hun gezinnen. De verkoop van de koffiepakketten is in het weekend van 24/25 november achter in de kerk. Met de verkoop van de FairTrade producten gaat het steeds iets beter. Als u winkelt ziet u steeds meer van deze producten in de winkel liggen. Daarom hebben we als parochie van de Verrijzenis weer besloten om mee te doen aan de Kerstmarkt van de Ondernemers Vereniging Gendringen (O.V.G.) op 16 december a.s. Ook hier verkopen wij weer de FairTrade producten uit de wereldwinkel Dinxperlo. Wij hopen en vertrouwen erop dat de gekozen data 24/25 nov. En 16 dec. u goed van pas komen om met Sinterklaas en Kerst een passend cadeau te vinden voor mensen die u dierbaar zijn. Dan mag u ervan overtuigd zijn dat er op een andere plek op de wereld er een mens is die een beetje gelukkiger wordt. Missie Ontwikkeling Vredesgroep

RK Geloofsgemeenschap H. Martinus Megchelen Locatieraad: Voorzitter

Fons Jansen Willy van Toor

Leo Mecking

0315-377658

ST. HUBERTUSVIERING MEGCHELEN 4 NOVEMBER 2012.

“Het is goed om vandaag op deze plek samen eens even stil te staan bij de verantwoordelijkheid welke wij als jagers, maar ook als mensen hier aanwezig, hebben gekregen voor het beheer van onze Flora en Fauna”. Dat was dit jaar het thema van de viering. De kerk was weer getooid in prachtige herfstkleuren en gaf je een gevoel dat je midden in de natuur stond. De prachtige bossen om ons heen welke getooid zijn in stralende herfstkeuren en de kale velden komen nu extra tot hun recht. Een sfeer welke wij als jagers vaak mogen ervaren en welke wij vandaag met alle aanwezigen wilden delen.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Hallo allemaal, Op donderdag 10 januari 2013 is er een informatieavond over de Eerste Heilige Communie. Deze vindt plaats in de aula van Christoffelschool te Gendringen. De avond begint om 20.00 uur, u bent allen van harte uitgenodigd. De Eerste Heilige Communie is op 21 april 2013 om 11.30 uur in de H. Martinuskerk te Gendringen. Hebt u nog vragen, neem dan contact op met: Tine Visser 0315-683682 of Dorien Bultink 0315-683142.

Zondag 9 december 2012. Aanvang viering “Anders Vieren” 19.00 uur.

In liefde en Vertrouwen..., Wereld lichtjesdag.

31


cluster gendringen, megchelen en netterden

Deze viering was tevens het eerste lustrum. De Jachthoornblaasgroep van de Wildbeheereenheid Gendringen-Bergh, in geheel nieuwe kleding hebben deze viering samen met het kerkkoor St. Caecillia verzorgd. Wij zouden in het bijzonder Pastor Mia Tankink willen bedanken voor haar persoonlijke inbreng die deze viering een heel eigen en speciaal karakter heeft gegeven. Tevens zouden wij graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om Leo Mecking en de locatieraad van de H. Martinusgeloofsgemeenschap van De Verrijzenis Parochie, hartelijk te bedanken voor hun medewerking. Het kerkkoor stond dit jaar onder leiding van Rob Simmes en Henk Bennink bespeelde het orgel. De pauken

werden bespeeld door Gerrie Tinneveld wat een extra dimensie gaf aan de muziekstukken. Na afloop van de viering werd in het St. Martinuspark de zegen uitgesproken over de mensen, de (jacht)honden en de schepping. Hierna werden de aanwezigen door de voorzitter van de WBE uitgenodigd bij Zalencentrum Jan ter Voert voor een kop koffie en een heerlijke wildsoep. We kunnen samen terugkijken op een prachtige viering. De kerk was dan ook tot de laatste plaats gevuld. Namens de Wildbeheereenheid Gendringen-Bergh en de Jachthoornblaasgroep: Gerard Evers. 32


cLUSTER GENDRINGEN, mEGcHELEN EN NETTERDEN hij enige zeggingschap in het parochiële kerkbestuur. Dit patroonsrecht was van veel invloed en adellijke machtshebbers hebben zich bijzonder beijverd om dit recht naar zich toe te trekken. Daarmee konden zij een directe persoonlijke invloed uitoefenen op het kerkelijke en parochiële leven, en mede daardoor ook een indirecte invloed op de parochianen. Genoemde geschiedschrijvers beroepen zich ook op een oorkonde uit het jaar 1242 volgens welke Bisschop Otto III van Utrecht aan het Emmerikse Kapittel zekere tienden schonk gelegen “in Netterden, Vrasselt, Wiken et in tota parochia Embricensi” ofwel in Netterden, Vrasselt en Wieken en in de gehele parochie Emmerik. Hoewel Vrasselt deel was van de Emmerikse parochie, zijn daarentegen Netterden en Wieken dat nimmer geweest. Het is dan ook voorbarig om deze term als bewijsstuk aan te voeren dat het Kerspel Netterden een afstamming van Emmerik is. Temeer daar Wieken in elk geval altijd een onderdeel van Gendringen is geweest. Een oorkonde uit het jaar 1333 spreekt dan ook duidelijker taal, want bij een opsomming van tienden wordt dan vermeld: “decimae novalum, parochiae Embricensi, et Netterden necnon Wiken”, dus nieuwe tienden in de parochies Emmerik en Netterden en eveneens Wieken.

RK Geloofsgemeenschap H. Walburgis Netterden Locatieraad: Voorzitter Frank Simmes 0315-386109 Budgethouder Carel Kruese Opgave van gebedsintenties en thuisbezorgen van de H. Communie bij Frans Postma, tel. 0315-386254

De bekende historicus pastoor L. Hendriks van Doornik bepleit in “Zur Geschichte vom Emmerich and Umgehend” (1904) dat Netterden een dochter van de St. Martinus te Gendringen is omdat in het jaar 1346 Johan van Cleef, deken en aartsdiaken van het bisdom Keulen, aan het Emmerikse Kapittel een aantal goederen gelegen in het “Kerspel Netterden” heeft verkocht, die men voorheen had gekocht van de erven van de familie Medevorden (bewoners van een kasteel nabij het Metmeer in Megchelen). Aangezien Gendringen in die tijd met Etten een Heerlijkheid was dat “staatkundig” order het bisdom Keulen behoorde, ziet pastoor Hendriks daarin het bewijs dat deze transactie alleen maar kon plaatsvinden omdat het kerspel Netterden van Gendringen afstamde. Hij noemt daarbij nog een tweede oorkonde, waarin in het jaar 1352 op St. Nicolaasdag een rente van twee mark wordt verkocht aan het Stiftstkapittel te Emmerik, en tevens een “mate freieigen erbes in den kirspil tho Netterden” verpande. Als Netterden een dochter van Emmerik was geweest zouden deze hier boven genoemde rechten al van Emmerik geweest zijn dus niet gepand hoeven te worden. Kortom, het blijft discutabel wie de moederparochie van Netterden was.

DIENSTEN TIJDENS DE RESTAURATIE Tijdens de restuaratie van de kerk zijn de diensten tijdelijk verplaatst naar de kerk van Azewijn.

In de editie van oktober zijn we begonnen met het vertellen van de geschiedenis van de kerk en het Kerspel Netterden. Hieronder een volgend stukje wat ook nu weer grotendeels afkomstig is uit het boek wat W.J. Winands begin jaren 70 van de vorige eeuw schreef. Geschiedenis van kerk en Kerspel Netterden (2) Het is vrijwel zeker dat de huidige nog bestaande kerspelkerk in zijn eerste bestaansperiode een dependantkerk is geweest, d.w.z. een kerk die vanuit een nabij gelegen moederparochie de geestelijke verzorging kreeg. Men weet echter niet zeker wie de moederparochie van de St. Walburgisparochie is geweest. Vanwege de vele bindingen die Netterden in de loop der eeuwen met het kapittel te Emmerik heeft gehad zijn er geschiedschrijvers die deze eer toekennen aan de St. Aldegundiskerk te Emmerik. Zij beroepen zich ook op het feit dat het patroonsrecht over Netterdens kerk bij de Proost van Emmerik berustte. Dit houdt in dat hij het recht had om een voordracht te doen bij benoemingen van een pastoor, die wanneer de bisschop geen tegenargumenten kon aanvoeren, dan ook benoemd moest worden. Ook had

Wordt vervolgd) De kopij voor De Verbinding voor het januarinummer moet binnen zijn voor 10 december a.s. Kopij sturen naar: redactie.parochieblad@deverrijzenisparochie.nl

33


CANDLE LIGHTNING EN PASTORAATSGROEP GENDRINGEN-MEGCHELEN-NETTERDEN Een kaarsje voor het overleden kind, opdat zijn of haar licht voor altijd blijft stralen. Wereldwijd ontsteken ouders een kaarsje, ook de Verrijzenis Parochie wil deze traditie binnen onze Parochie brengen. Wij willen op deze manier meer maatschappelijk betrokken zijn en aandacht voor het overleden kind en zijn of haar familie. Een uit Amerika overgewaaide traditie Candle lightning. Dit jaar starten we in Gendringen voor het eerst een viering op zaterdag 11 December om 17.30 uur. Iedere ouder of familielid van een overleden kind is deze avond welkom vanaf 17.15 uur en natuurlijk met hen alle mensen die samen met ons deze bijzondere viering willen mee vieren en een ander tot steun willen zijn. Hier zijn dus ook mensen welkom van buiten onze Parochie. Deze viering is een gebedsdienst, dus zal er geen communie uitgedeeld worden, maar de nadruk van de viering ligt op het gebed en de muziek/zang. Binnen onze parochie zijn er diverse vrijwilligers actief in diverse werkgroepen. Als pastoraatsgroep willen we met het pastoresteam samen meewerken aan een betrokken geloofsgemeenschap en zo gehoor geven aan en inspelen op een pastorale behoefte vanuit de diverse geloofsgemeenschappen. Vanuit het overleg van de werkgroep Anders Vieren is het initiatief ontstaan voor deze Viering. Na onderling overleg is de werkgroep van de Gezinsviering uit Gendringen benaderd om dit thema verder uit te werken met de hulp van de werkgroep Anders Vieren en de pastoraatsgroep. Laten we de wens uitspreken dat de betrokken vrijwilligers er iets moois van maken. Zodat de droom voor volgend jaar (2e zondag van december) misschien werkelijkheid mag worden. De wens is dan om in alle 11 geloofsgemeenschappen tegelijk het licht te laten stralen. Zo mogelijk niet alleen binnen de muren van ons kerkgebouw, maar ook daar buiten. Pastoraatsgroep Gendringen, Megchelen en Netterden Ans, Toos, Gilbert en Leo

34


KERSTCONCERT ULFTS MANNENKOOR IN ULFT M.M.V. BRAMETH BRASS Voor de 47ste keer op rij zal het Ulfts Mannenkoor een Kerstconcert verzorgen in de Sint Antoniuskerk te Ulft. Dit jaar met medewerking van het koperensemble Brameth Brass, bestaande uit een vijftal gedreven en geroutineerde blazers. Het Ulfts Mannenkoor en Brameth Brass zullen prachtige kerstliederen uit diverse landen ten gehore brengen. Een aantal zangers zal solistisch optreden. Ook is er ruimte voor samenzang met het publiek. Het Ulfts Mannenkoor staat onder leiding van dirigent Piet van der Sanden en wordt op piano en orgel begeleid door Henk Bennink. Ook fluitiste Margreet Udink zal haar medewerking verlenen. Brameth Brass staat onder leiding van Bernard Bannink. De presentatie van het concert is in handen van Marian Hageman. Voor aanvang van het concert spelen buiten de kerk de blazers van de Midwinterhoorngroep “De Huttepiepen” uit Ulft. Kom genieten van de kerstsfeer met de betoverende klanken van prachtige, internationale kerstliederen. Het concert heeft plaats op dinsdag 18 december in de Sint Antoniuskerk te Ulft en vangt aan om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Kaarten à € 5,= per stuk zijn vanaf eind november verkrijgbaar bij Primera te Ulft, bij Bakker Hendriks te Ulft en bij kapsalon Prasil te Gendringen.

KERSTCONCERT ULFTS MANNENKOOR IN DE St. MARTINUSKERK VAN MEGCHELEN Het Ulfts Mannenkoor zal op zondag 23 december een Kerstconcert verzorgen in de St.Martinuskerk aan de Pastoor Mölderstraat 2 te Megchelen. Er zullen prachtige kerstliederen uit diverse landen ten gehore worden gebracht. Ook het bekende Stille Nacht zal daarbij uiteraard niet ontbreken. Een aantal zangers zal solistisch optreden. Het koor staat onder leiding van dirigent Piet van der Sanden en wordt op piano en kerkorgel begeleid door Henk Bennink. Ook fluitiste Margreet Udink zal haar medewerking verlenen. De presentatie is in handen van Marian Hageman. Kom genieten van de kerstsfeer met de betoverende klanken van mooie,internationale kerstliederen. Het concert is op zondag 23 december en begint om 15.00 uur. De kerk is open vanaf 14.30 uur. Kaarten à € 5,= per stuk zijn vanaf 1 november verkrijgbaar bij café Jan ter Voert of café de Kievit. Voor meer informatie kijk op de website www.megchelen.nu Cadeautip: Het is ook een mooi geschenk voor de naderende pakjesavond van Sinterklaas. Met dank aan de sponsors die dit unieke concert voor Megchelen mogelijk maken.

Annemiek Siebers 35


DE VERRIJZENIS PAROCHIE

R.K. Geloofsgemeenschappen cluster Ulft, Varsselder-Veldhunten en Azewijn H. Mattheus Azewijn Mattheusplein 2, 7045 AC Azewijn, tel. 0314-651256 E-mail: azewijn@deverrijzenisparochie.nl Rabo rekeningnr.: 3746.06.439 Openingstijd secretariaat: Maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur H. Antonius van Padua Ulft Dr. AriĂŤnsstraat 3, 7071 AH Ulft, tel 0315-681219 E-mail: antonius.ulft@deverrijzenisparochie.nl Rabobank 3638 00 557 Kerkbijdrage 3638 75 999 Openingstijd secretariaat: Woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur

H.H. Petrus en Paulus Ulft J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft, tel. 0315-681275 E-mail: pp.ulft@deverrijzenisparochie.nl Kerkbalans Rabobank 3638.09.872 ING bank 56.00.643 Openingstijden secretariaat: Maandag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur H. H. Martelaren van Gorkum Varsselder-Veldhunten Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder, tel.0315-681013 E-mail: varsselder@deverrijzenisparochie.nl Openingstijd secretariaat: Woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur

R.K. Geloofsgemeenschappen cluster Silvolde, Varsseveld, Dinxperlo en Breedenbroek H.H. Petrus en Paulus Breedenbroek Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek, tel. 0315-651284 Postadres: Postbus 21, 7090 AA Dinxperlo E-mail: breedenbroek@deverrijzenisparochie.nl Openingstijd secretariaat: Woensdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur

H. Mauritius Silvolde Prins Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde, tel. 0315-323010 E-mail: silvolde@deverrijzenisparochie.nl Openingstijden secretariaat: Dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur Donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur

De Goede Herder Dinxperlo Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo, tel. 0315-651496 E-mail: dinxperlo@deverrijzenisparochie.nl Rabobank 3139.04.456 Openingstijden secretariaat: Woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur

H. Laurentius Varsseveld Oranjestraat 40, 7051 AK Varsseveld, tel. 0315-243820 E-mail: varsseveld@deverrijzenisparochie.nl Kerkbijdrage: ING 290863 Rabobank: 3648.88.466

R.K. Geloofsgemeenschappen cluster Gendringen, Megchelen en Netterden H. Martinus Gendringen Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen, tel. 0315-681364 E-mail: gendringen@deverrijzenisparochie.nl Bank 116302429 t.n.v. De Verrijzenisparochie Gendringen Adm. Kerkbalans 116393610, F. Ingelaat, tel. 686054 Openingstijd secretariaat: Maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, ing. Staringstraat H. Martinus Megchelen Past. MĂślderstraat 4, 7078 BB Megchelen, tel. 0315-377212 E-mail: megchelen@deverrijzenisparochie.nl Openingstijd secretariaat: Dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

H. Walburgis Netterden Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden, tel. 0315-386163 E-mail: netterden@deverrijzenisparochie.nl Secretariaat De Verrijzenis Parochie: Telefoon 0315-342044 E-mail: secretariaat@deverrijzenisparochie.nl Bezoekadres: Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft Openingstijden: Maandag-, woensdag-, donderdagen vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur. Rabobank 1565.69.450

Parochieblade De Verbinding december 2012  
Parochieblade De Verbinding december 2012  

Contact en parochieblad voor De Verrijzenis Parochie te Ulft

Advertisement