Page 1

Confederación Intersindical Galega

ENSINO

iNFORMA

www.cig-ensino.com

Febreiro 2009

D.L. C-325-85 Edita CIG-Ensino. R. Miguel Ferro Caaveiro, 10, Santiago. 15703. Tiraxe 12.000

Retribucións do profesorado 2009 Como resultado do acordo asinado pola CIGEnsino en marzo do 2006 os nosos salarios víronse incrementados en 150 euros mensuais. Na nómina do mes de xaneiro do ano que andamos percibiremos os 55 euros do último prazo previsto no acordo. Temos que negociar un novo acordo. Continúa na páxina 3

Pagas Extras A CIG-Ensino xunto coas outras organizacións sindicais con presenza na Mesa Xeral de Negociación da C. Autonómica asinamos un acordo que supón que todos/as os/as docentes van cobrar as pagas extraordinarias íntegras, graduando este cobro até decembro de 2009. O acordo recolle o cobro do 100% da cantidade total correspondente ao complemento específico, incluíndo todos os seus compoñentes (sexenios, titoría, etc.), quedando pendente o seguinte calendario: en xuño de 2009, o complemento específico verase incrementado nun 66,66% para acadar o 100% no nadal do 2009.

INCREMENTO DAS PAGAS EXTRAS

Xubilación Anticipada A CIG-Ensino presenta máis de 8.000 sinaturas para negociar un acordo que mellore a xubilación anticipada. Un ano máis a consellaría de Educación conti-

2009

XUÑO 66,66%

NADAL 100%

núa sen mellorar a xubilación anticipada. Persiste en

0 SEXENIOS 1º SEXENIO 2º SEXENIO 3º SEXENIO 4º SEXENIO 5º SEXENIO

403,55 €

605,38 €

superen ás actuais, acordadas no ano 2000 cunha

444,54 €

666,88 €

minoría sindical (CCOO e ANPE). Naquel momento,

497,24 €

745,94 €

as gratificaciós, pactadas en Galiza, xa etaban por

567,53 €

851,38 €

debaixo das que percibía o profesorado noutros te-

667,09 €

1.000,73 €

696,36 €

1.044,65 €

non querer negociar unhas novas gratificacións que

rritorios do estado español. Continúa na páxina 4


2

confederación intersindical galega

Retribucións do Profesorado para o ano 2009 

1. RETRIBUCIÓNS BÁSICAS Grupo A2 (Antes B)

Concepto Salario Complemento de destino Complemento específico Titoría e outras f. docent. TOTAL Trienios IPC galego

Grupo A1(Antes A)

Mestres* Técnico/a F.P. P. Secundaria Catedrático/a Nivel 21 Nivel 24 Nivel 24 Nivel 26 982,64 € 982,64 € 1.157,82€ 1.157,82 € 496,76 € 611,76 € 611,76 € 732,74 € 560,08 € 560,08 € 560,08 € 611,99 € 45,3 € 45,3 € 45,3 € 45,3 € 2.084,78 € 2.199,78 € 2.374,96 € 2.547,85 € 35,62 € 35,62 € 44,51 € 44,51 € Representa o 0,3784%, das retribucións brutas de cada perceptor/a

* Os mestres que imparten docencia no Primeiro Ciclo da ESO deberán ter uns ingresos a maiores de 114,99 € mensuais.

Centros de Educación Infantil e Primaria Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Cargo Dirección 540,37 € 489,16 € 354,00 € 261,74 € Xefatura de estudos 188,02 € 176,67 € 171,01 € 125,65 € Secretaría 188,02 € 176,67 € 171,01 € 125,65 € Centros de Educación Secundaria Dirección 659,37 € 567,94 € 514,12 € 465,42 € Vicedirección 290,06 € 284,43 € 205,04 € 176,67 € Xefatura de estudos 290,06 € 284,43 € 205,04 € 176,67 € Secretaría 290,06 € 284,43 € 205,04 € 176,67 € Xefatura de seminario e departamento: 68,93 € Coordinación de formación en centros de traballo 68,93 €3. SEXENIOS 1º sexenio 61,50 €

2º sexenio 79,06 €

3º sexenio 105,44 €

4º sexenio 149,35 €

5º sexenio 43,92 €4. PAGAS EXTRAORDINARIAS Cada unha delas equivale á suma dunha mensualidade de soldo, trienios, complemento de destino e do 66,66 % do complemento específico no mes de xuño e do 100 % no mes de decembro, incluídos os sexenios, titoría e os complementos por desempeño de cargo que, en cada caso, corresponder.5. DESCONTOS Concepto Pasivos MUFACE Cota obreira Retencións de IRPF

Grupo A1 Grupo A2 105,84 € 83,30 € Funcionariado de carreira 46,34 € 36,47 € Funcionariado de carreira Segundo base de cotización Profesorado interino e substituto Segundo retribucións anuais e situación persoal

febreiro 2009


3

confederación intersindical galega

Retribucións 2009. Como resultado do acordo asinado pola CIG-Ensino e outras organizacións sindicais en marzo do 2006 os nosos salarios víronse incrementados en 150 euros mensuais. Na nómina do mes de xaneiro do ano que andamos percibiremos os 55 euros do último prazo previsto no acordo. A CIG-Ensino ven exixíndolle á Consellaría a apertura de novas negociacións unha vez que rematou o acordo e posto que nel estabelécese unha revisión anual

para actualizar a nosa retribución en relación as do resto do Estado. Desde que se asinou o acordo a Consellaría non só non convocou ningunha reunión, senón que está rexeitando abrir novas negociacións unha vez que rematou a súa aplicación. A CIG-Ensino vén de dirixirse de novo á Consellaría para que proximamente se inicie a negociación dun novo acordo retributivo que mellore a nosa retribución

como elemento fundamental da nosa valoración profesional.

Perda de poder Adquisitivo. 1990 - 2008. Non a Acordos que supoñen perda de poder adquisitivo Vén sendo norma desde hai uns anos que os sindicatos estatais acorden co goberno central subidas salariais moi inferiores á inflacción real. Como se pode observar no cadro e gráfica. •

Dende o ano 1990 até hoxe o IPC acumulado foi do 96,45% mentres que as nosas retribucións incrementáronse un 61,41%. Porcentualmente,

supón unha perda de poder adquisitivo do 35,04%. Nos últimos 10 anos, os nosos salarios depreciáronse nun 12,50%

É inadmisíbel que haxa OOSS que cheguen a acordos retributivos que, de antemán, se sabe que supoñen que os nosos salarios se desvaloricen ao non medrar nin sequera o que o fai o nivel de vida e non contan coa cláusula de revisión salarial. Os

CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL PARA AS EMPREGADAS/OS PÚBLICOS MATEMENTO DO PODER ADQUISITIVO 120 100

% suba

80 60 40 20 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

IPC ACUMULADO

SUBA SALARIAL ACUMULADA

febreiro 2009

ANO

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

nosos salarios se non se depreciaron aínda máis foi grazas ao acordo asinado pola CIG Ensino para os/as docentes e ao das pagas extras que paliaron os negativos acordos asinados en Madrid por CCOO,UGT e CSIF. A CIG-Ensino vén mobilizándose nos últimos anos para exixir a recuperación de perda de poder adquisitivo, a cláusula de revisión salarial e mantemento do poder adquisitivo. IPC

SUBA

IPC ACUMULADO

6,5 5,5 5,3 4,9 4,3 4,3 3,2 2 1,4 2,9 4 2,7 4 2,6 3,2 3,8 2,7 4,2 42 1,4

6,2 5 5 1,8 0 3,5 3,5 0 2,1 1,8 2 2 2 2 2,7 3,1 2 2 2

6,5 12,36 18,31 24,11 29,45 35,01 39,33 42,12 44,11 48,29 54,22 58,38 64,72 69,00 74,41 81,04 85,93 93 73 93,73 96,45

SUBA SALARIAL ACUMULADA

6,2 11,51 17,09 19,19 19,19 23,36 27,68 27,68 30,36 32,71 35,36 38,07 40,83 43,65 47,53 52,10 55,14 58 25 58,25 61,41


4

confederación intersindical galega

Xubilación Anticipada Un ano máis a consellaría de Educación continúa sen mellorar a xubilación anticipada. Persiste en non querer negociar unhas novas gratificacións que superen ás actuais, acordadas no ano 2000 cunha minoría sindical (CCOO e ANPE). Naquel momento, as gratificacións, pactadas en Galiza, xa estaban por debaixo das que percibía o profesorado noutros territorios do estado español. Se ao anterior lle engadimos o feito de que as achegas do MEC só se incrementaron nun 10% desde que está en vixencia a modalidade de xubilación anticipada (1992) e, porén, o IPC, desde ese ano medrou un 74,84% a concluCadro 1

2008

sión é clara: o incremento da gratificación nin sequera se actualizou de acordo coa inflación real. Todo isto referendado polo acordo subscrito o 20 de outubro de 2005 en Madrid (CCOO, UGT, ANPE e CSIF). Para a CIG-Ensino, a negociación dun acordo galego para mellorar as gratificacións para xubilarse anticipadamente converteuse nunha prioridade na nosa acción sindical. Vimos de entregar máis de 8.000 sinaturas do profesorado, demandando a negociación, entre outros temas, dun acordo no que a suma das gratificacións a percibir por xubilarse anticipadamente e da pensión a percibir debe ser

Profesorado que se puido Profesorado que se acolleu Porcentaxe de xubilacións xubilar anticipadamente á xubilación anticipada Anticipadas no 2008 Primaria Secundaria

Total

Primaria Secundaria

Total

A Coruña

462

395

857

119

64

183

Lugo

193

115

308

54

17

71

Ourense

138

83

221

33

8

41

Pontevedra

Totais:

semellante ao salario que se percibiría de estar en activo. Só así se acollerá un número moito maior á xubilación anticipada. Tal como indica o cadro 1, soamente un 24% do profesorado que reúne as condicións, se acolle á xubilación anticipada. O alto número de profesorado que continúa en activo con máis de 65 anos vén reforzar as demandas da CIG-Ensino para que se melloren as pensións no horizonte de acadar unha xubilación co 100% das retribucións en activo e que a xubilación forzosa sexa aos 65 anos.

395

264

659

135

62

197

1188

857

2045

341

151

492

Profesorado que continúa en activo

Cadro 2 2008

IDADE 70

69

68

67

66

65

A Coruña

23

30

43

47

69

68

Lugo

5

17

14

11

22

9

Ourense

5

10

13

11

22

25

Pontevedra 11 26 19 27

41

47

TOTAL 44 83 89 96 154 149

Primaria Secundaria

28,7%

17,62%

Total

24,05%

Requisitos para solicitar a xubilación anticipada Regulamentación: DOG 31 decembro 2008 Requisitos: • •

Estar en activo ininterrumpidamente nos 15 anos anteriores á presentación da solicitude. Ter cumpridos 60 anos o 31 de agosto de 2009.

Condicións para cobrar a gratificación: •

Ter, como mínimo, 28 anos de servizos ao Estado.

Prazo de presentación de solicitudes: •

Até o 28 de febreiro de 2009.

Prazo de renuncias: •

Con anterioridade ao 1 de abril de 2009. febreiro 2009


5

confederación intersindical galega

Cadros comparativos das gratificacións actuais (T) e as que se deberan percibir (D), segundo a CIG-Ensino Mestras e Mestres IDADE

28

29

30

31

32

33

34

35

64

GL GX T

1826,75 3322,14 5.148,89

1877,89 3415,16 5.293,05

1877,89 3415,16 5.293,05

1877,89 3415,16 5.293,05

1929,04 3508,18 5.437,22

1929,04 3508,18 5.437,22

1929,04 3508,18 5.437,22

1980,19 3601,2 5.581,39

D

16.875,54

15.769,83

15.784,91

14.682,22

13.576,51

12.974,39

11.868,68

10.765,99

63

GL GX T

1987,8 3615,01 5.602,81

1987,8 3615,01 5.602,81

1987,8 3615,01 5.602,81

2038,94 3708,05 5.746,99

2038,94 3708,05 5.746,99

2038,94 3708,05 5.746,99

2097 3813,64 5.910,64

2097 3813,64 5.910,64

D

33.751,08

31.539,66

31.569,83

29.364,45

27.153,03

25.948,78

23.737,36

21.531,98

62

GL GX T

2097 3813,64 5.910,64

2097 3813,64 5.910,64

2155,74 3920,47 6.076,21

2155,74 3920,47 6.076,21

2155,74 3920,47 6.076,21

2213,81 4026,05 6.239,86

2462,62 4478,58 6.941,20

2886,3 5249,08 8.135,38

D

50.626,62

47.309,49

47.354,74

44.046,67

40.729,54

38.923,17

35.606,04

32.297,97

61

GL GX T

2206,89 4013,49 6.220,38

2264,95 4119,06 6.384,01

2264,95 4119,06 6.384,01

2264,95 4119,06 6.384,01

2622,98 4770,17 7.393,15

3075,69 5593,5 8.669,19

3609,26 6563,86 10.173,12

4237,53 7706,44 11.943,97

D

67.502,16

63.079,32

63.139,66

58.728,90

54.306,06

51.897,56

47.474,72

43.063,96

60

GL GX T

2264,95 4119,06 6.384,01

2264,95 4119,06 6.384,01

2600,85 4729,95 7.330,80

3054,26 5554,52 8.608,78

3580,24 6511,06 10.091,30

4200,9 7639,83 11.840,73

4924,55 8955,86 13.880,41

5771,91 10496,9 16.268,81

D

84.377,70

78.849,15

78.924,57

73.411,12

67.882,57

64.871,96

59.343,41

53.829,96

Profesores Ensino Secundario, Música e Artes Escénicas IDADE

28

29

30

31

32

33

34

35

64

GL GX T

2184,77 3973,26 6.158,03

2250,44 4092,68 6.343,12

2250,44 4092,68 6.343,12

2250,44 4092,68 6.343,12

2309,19 4199,5 6.508,69

2309,19 4199,5 6.508,69

2309,19 4199,5 6.508,69

2374,84 4318,91 6.693,75

D

15.993,80

14.588,88

14.430,50

13.029,42

11.624,49

10.848,90

9.443,97

8.042,89

63

GL GX T

2381,75 4331,5 6.713,25

2381,75 4331,5 6.713,25

2381,75 4331,5 6.713,25

2447,42 4450,91 6.898,33

2447,42 4450,91 6.898,33

2447,42 4450,91 6.898,33

2513,77 4571,58 7.085,35

2513,77 4571,58 7.085,35

D

31.987,60

29.177,76

28.860,99

26.058,83

23.248,97

21.697,81

18.887,95

16.085,79

62

GL GX T

2513,77 4571,58 7.085,35

2513,77 4571,58 7.085,35

2579,43 4690,98 7.270,41

2579,43 4690,98 7.270,41

2579,43 4690,98 7.270,41

2652 4822,97 7.474,97

2922,24 5314,44 8.236,68

3433,7 6244,58 9.678,28

D

47.981,40

43.766,64

43.291,49

39.088,25

34.873,46

32.546,71

28.331,92

24.128,68

61

GL GX T

2645,09 4810,39 7.455,48

2718,36 4943,63 7.661,99

2718,36 4943,63 7.661,99

2718,36 4943,63 7.661,99

3119,92 5673,93 8.793,85

3660,42 6656,88 10.317,30

4288,68 7799,45 12.088,13

5026,85 9141,89 14.168,74

D

63.975,21

58.355,53

57.721,99

52.117,67

46.497,95

43.395,62

37.775,90

32.171,58

60

GL GX T

2718,36 4943,63 7.661,99

2718,36 4943,63 7.661,99

3090,89 5621,14 8.712,03

3623,78 6590,25 10.214,03

4252,04 7732,84 11.984,88

4982,61 9061,45 14.044,06

5844,48 10628,88 16.473,36

6860,5 12476,62 19.337,12

D

79.969,01

72.944,41

72.152,48

65.147,08

58.122,43

54.244,52

47.219,87

40.214,47

Profesores técnicos de formación profesional IDADE

28

29

30

31

32

33

34

35

64

GL GX T

1826,75 3322,14 5.148,89

1877,89 3415,16 5.293,05

1877,89 3415,16 5.293,05

1877,89 3415,16 5.293,05

1929,04 3508,18 5.437,22

1929,04 3508,18 5.437,22

1929,04 3508,18 5.437,22

1980,19 3601,2 5.581,39

D

18.491,63

17.385,92

17.401,01

16.298,32

15.192,61

14.590,48

13.484,77

12.382,08

63

GL GX T

1987,8 3615,01 5.602,81

1987,8 3615,01 5.602,81

1987,8 3615,01 5.602,81

2038,94 3708,05 5.746,99

2038,94 3708,05 5.746,99

2038,94 3708,05 5.746,99

2097 3813,64 5.910,64

2097 3813,64 5.910,64

D

36.983,27

34.771,85

34.802,01

32.596,63

30.385,21

29.180,97

26.969,55

24.764,17

62

GL GX T

2097 3813,64 5.910,64

2097 3813,64 5.910,64

2155,74 3920,47 6.076,21

2155,74 3920,47 6.076,21

2155,74 3920,47 6.076,21

2498,56 4543,91 7.042,47

2922,24 5314,44 8.236,68

3433,7 6244,58 9.678,28

D

55.474,90

52.157,77

52.203,02

48.894,95

45.577,82

43.771,45

40.454,32

37.146,25

61

GL GX T

2206,9 4013,49 6.220,39

2264,95 4119,06 6.384,01

2264,95 4119,06 6.384,01

2659,61 4836,79 7.496,40

3119,92 5675,19 8.795,11

3660,42 6656,88 10.317,30

4288,68 7799,45 12.088,13

5026,85 9141,89 14.168,74

D

73.966,53

69.543,69

69.604,03

65.193,27

60.770,43

58.361,93

53.939,09

49.528,33

60

GL GX T

2264,95 4119,06 6.384,01

2637,49 4796,58 7.434,07

3090,89 5621,14 8.712,03

3623,78 6590,25 10.214,03

4252,04 7732,84 11.984,88

4982,61 9061,45 14.044,06

5844,48 10628,88 16.473,36

6860,5 12476,62 19.337,12

D

92.458,16

86.929,61

87.005,03

81.491,58

75.963,03

72.952,42

67.423,87

61.910,42

febreiro 2009


6

confederación intersindical galega

Catedráticos. IDADE 64

GL GX T

28 2184,77 3973,26 6.158,03

29 2250,44 4092,68 6.343,12

30 2250,44 4092,68 6.343,12

31 2250,44 4092,68 6.343,12

32 2309,19 4199,5 6.508,69

33 2309,19 4199,5 6.508,69

34 2309,19 4199,5 6.508,69

35 2374,84 4318,91 6.693,75

D

18.423,42

17.018,50

16.860,12

15.459,04

14.054,11

13.278,52

11.873,59

10.472,51

63

GL GX T

2381,75 4331,5 6.713,25

2381,75 4331,5 6.713,25

2381,75 4331,5 6.713,25

2447,42 4450,91 6.898,33

2447,42 4450,91 6.898,33

2447,42 4450,91 6.898,33

2513,77 4571,58 7.085,35

2747,38 4996,43 7.743,81

D

36.846,84

34.037,00

33.720,23

30.918,07

28.108,21

26.557,05

23.747,19

20.945,03

62

GL GX T

2513,77 4571,58 7.085,35

2513,77 4571,58 7.085,35

2579,43 4690,98 7.270,41

2579,43 4690,98 7.270,41

2835,16 5156,06 7.991,22

3324,5 6045,99 9.370,49

3901,63 7095,55 10.997,18

4573,44 8317,34 12.890,78

D

55.270,26

51.055,50

50.580,35

46.377,11

42.162,32

39.835,57

35.620,78

31.417,54

61

GL GX T

2645,09 4810,39 7.455,48

2718,36 4943,63 7.661,99

3024,53 5500,48 8.525,01

3543,6 6444,45 9.988,05

4157,35 7560,64 11.717,99

4873,4 8862,85 13.736,25

5713,17 10390,07 16.103,24

6699,46 12183,74 18.883,20

D

73.693,68

68.074,00

67.440,46

61.836,14

56.216,42

53.114,09

47.494,37

41.890,05

60

GL GX T

2995,51 5447,68 8.443,19

3514,57 6391,66 9.906,23

4120,73 7494,01 11.614,74

4829,17 8782,4 13.611,57

5662,03 10297,04 15.959,07

6641,4 12078,16 18.719,56

7795,64 14177,29 21.972,93

9132,36 16608,26 25.740,62

D

92.117,10

85.092,50

84.300,58

77.295,18

70.270,53

66.392,62

59.367,97

52.362,57

GL: Gratificación LOE GX: Gratificación Xunta

T = Total GL + GT

D = Diferenza entre as retribucións percibidas por unha persoa que se xubila e as que cobraría de estar en activo até os 65.

Caso práctico: Proposta de Xubilación de CIG-Ensino. Un Profesor/a do corpo de Consellaría mestres de 62 anos de idade e 35 de servizo, de continuar en Un Profesor/a do corpo de activo, tería as seguintes retri- mestres de 62 anos de idade e bucións brutas: 35 de servizo, de xubilarse anticipadamente, segundo a proposta da Consellaría, percibiría as seguintes cantidades: Idade

Concepto

Retribución

62

40.976,65 € (*)

Pensión (3 anos)

90.631,98 € (*)

63

40.976,65 € (*)

Gratificación LOE

2.886,3 € (*)

64

40.976,65 € (*)

Gratificación Xunta

5.249,08 € (*)

Total

122.929,95 € (*)

Total

98.767,36 € (*)

CIG-Ensino Para o exemplo que propoñemos (ensinante do corpo de mestres de 62 anos de idade e con 35 de servizo), a gratificación que percibiría esta persoa, segundo a CIG, sería de 32.297,97 €, que é a diferenza entre a pensión que lle corresponde e a cantidade que percibiría de continuar en activo.

Este profesor/a deixaría de * Retribucións anuais referidas ao ano 2008 percibir 24.162,59 €

A xubilación anticipada foi prorrogada pola LOE até agosto do ano 2.011. febreiro 2009


7

confederación intersindical galega

Pensións 2009 Anos de % Haber servizo regulador

Grupo A1: 38.235,94 € anual

14 mensualidades

Grupo A2: 30.210,66 € anual

14 mensualidades

15 26,92% 10.333,48 € 738,11 € 8.132,71 € 580,91 € 16 30,57% 11.734,57 € 838,18 € 9.235,40 € 659,67 € 17 34,23% 13.139,49 € 938,54 € 10.341,11 € 738,65 € 18 37,88% 14.540,58 € 1.038,61 € 11.443,80 € 817,41 € 19 41,54% 15.945,50 € 1.138,96 € 12.549,51 € 896,39 € 20 45,19% 17.346,58 € 1.239,04 € 13.652,20 € 975,16 € 21 48,84% 18.747,67 € 1.339,12 € 14.754,89 € 1.053,92 € 22 52,52% 20.160,27 € 1.440,02 € 15.866,64 € 1.133,33 € 23 56,15% 21.553,68 € 1.539,55 € 16.963,29 € 1.211,66 € 24 59,81% 22.958,60 € 1.639,90 € 18.069,00 € 1.290,64 € 25 63,46% 24.359,69 € 1.739,98 € 19.171,68 € 1.369,41 € 26 67,11% 25.760,77 € 1.840,06 € 20.274,37 € 1.448,17 € 27 70,77% 27.165,69 € 1.940,41 € 21.380,08 € 1.527,15 € 28 74,42% 28.566,78 € 2.040,48 € 22.482,77 € 1.605,91 € 29 78,08% 29.971,70 € 2.140,84 € 23.588,48 € 1.684,89 € 30 81,73% 31.372,79 € 2.240,91 € 24.691,17 € 1.763,66 € 31 85,38% 32.773,87 € 2.340,99 € 25.793,86 € 1.842,42 € 32 89,04% 34.178,80 € 2.441,34 € 26.899,57 € 1.921,40 € 33 92,69% 35.579,88 € **2.441,75 € 28.002,26 € 2.000,16 € 34 96,35% 36.984,81 € **2.441,75 € 29.107,97 € 2.079,14 € 35 100% 38.385,89 € **2.441,75 € 30.210,66 € 2.157,90 € **Pensión máxima: 2.441,75 €/mes ou 34.184,50 €/ano en 14 pagamentos Se unha persoa percibe unha ou máis pensións públicas, a suma total non pode exceder a pensión máxima anual, pero o haber regulador que lle correspondese terase en conta para o cálculo dunha posible pensión de viuvez e/ou orfandade.

(*) A xubilación anticipada foi prorrogada pola LOE até agosto do ano 2011. Con 28 anos de servizo efectivo ao Estado, os funcionarios e as funcionarias docentes teñen

dereito a percibir unha gratificación, segundo a súa idade e o corpo a que pertenzan, que oscila entre un mínimo de 5.148,89 € para mestres de 64 anos e

28 de cotización, e un máximo de 25.740,62 €, para os/as inspectores/as e catedráticos/as de Secundaria de 60 anos e 35 de cotización.

O único desconto que se aplica ás cantidades brutas é a dedución do IRPF. Exemplo de pensión neta: Grupo A1 A2

% IRPF1 18% 17%

Pensión anual 34.184,50 € 30.210,66 €

IRPF anual 6.153,21 € 5.135,81 €

O profesorado que segue a cotizar na Mutualidade de Ensino Primario ve incrementada a súa pensión nunha contía que depende do número de trienios cumpridos no ano 1978. 1

Pensión mensual 2.441,75 € 2.157,90 €

IRPF mensual 439,51 € 366,84 €

Neto mensual 2.002,24 € 1.791,06 €

De non acadar a pensión máxima e ter cotizacións ao réxime xeral da Seguridade Social, pódese solicitar que estas se sumen ás de clases pasivas.

As deducións de IRPF dependen da situación persoal de cada perceptor/a: Situación familiar 3: Solteiros/as sen fillos, casados/as con cónxuxe con rendas superiores a 1.500 € anuais

Se queres coñecer condicións, contía das indemnizacións ou calquera outro detalle relacionado co tema, podes informarte nos locais da CIG-Ensino febreiro 2009


8

confederación intersindical galega

Que é o Fondo Especial de MUFACE e que prestacións segue a manter a Mutualidade de Ensino Primario integrada no mesmo? O fondo especial de MUFACE creouse pola Lei 29/1975, de Seguridade Social de Funcionarios civís do Estado, concretándose posteriormente nas Leis de Orzamentos do Estado de 1.981 e 1.985. Neste fondo especial podían integrarse as diferentes mutualidades dos diversos departamentos civís. En total, integráronse 29 mutualidades. A “Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria” integrouse neste fondo especial con data de 1 de Agosto de 1.976. Esta integración supoñía que as prestacións que tiña im-

plantadas a Mutualidade nas contías vixentes a 31 de decembro de 1973 quedaban garantidas polo Estado. (Xubilación, orfandade, viuvez, etc.) Coa finalidade de evitar as discriminacións que existían entre as distintas mutualidades, debido a que se foron integrando no fondo especial en diferentes datas, resolveuse unificar o seguinte criterio á hora de recoñecer as pensións de xubilación e demais prestacións: Recoñecemento da pensión inicial na contía vixente a 31 de decembro de 1978, que se vai reducindo nos cinco exer-

cicios seguintes, a razón dun 20% cada ano, até acadar a contía vixente a 31 de decembro de 1973. Despois mantense inalterábel. Esta prestación faise efectiva cando se produce a xubilación forzosa, voluntaria ou por incapacidade e hai que solicitala nas oficinas provinciais de MUFACE. As contías son as que figuran nas táboas que van deseguido:

Trienios* Inicial 2º ano 3º ano 4º ano 1 88.12 € 77.84 € 67.55 € 57.27 € 2 91.49 € 80.85 € 70.21 € 59.57 € 3 94.85 € 83.86 € 72.87 € 61.87 € 4 98.22 € 86.87 € 75.52 € 64.17 € 5 101.58 € 89.88 € 78.18 € 66.47 € 6 104.95 € 92.89 € 80.84 € 68.77 € * Trienios cumpridos a 31 de decembro de 1978.

5º ano 46.99 € 48.93 € 50.88 € 52.82 € 54.76 € 56.71 €

Final 36.70 € 38.28 € 39.88 € 42.46 € 43.06 € 44.65 €

Os nosos locais Santiago

(Local Nacional)

Rua Miguel Ferro Caaveiro nº 10. Santiago de Compostela. cp.15706. Tlf. 981576800 Fax. 981575839 Nacional: galiza@cig-ensino.com Santiago: santiago@cig-ensino.com

A Coruña Rúa Alfonso Molina s/n Tlf. 981169810 Fax. 981291735 15007. A Coruña acorunha@cig-ensino.com

Baixo Miño Praza da Guía 3, baixo 36780. A Guarda Tlf. 986610465 Fax. 986610465 baixominho@cig-ensino.com

Morrazo

Ourense

Val de Monterrei

Rúa Atranco 19A, ench. 1 36947. Cangas Tlf. 986302987 Fax. 986302987 morrazo@cig-ensino.com

P. de San Lázaro 12, 4ºD 32003. Ourense Tlf. 988238350 Fax. 988222855 ourense@cig-ensino.com

R. Pedro González 5, 1º 32600. Verín Tlf. 988412345 Fax. 988411013 verin@cig-ensino.com

Ferrol

Pontevedra

Vigo

Rúa Eduardo Pondal 41-43, 15403. Ferrol Tlf. 981358750 Fax. 981358760 ferrol@cig-ensino.com

R. Pasanteria 1, 2ºesq. 36002. Pontevedra Tlf. 986861513 Fax. 986855050 pontevedra@cig-ensino.com

R. Gregório Espino 47, bxo. 36205. Vigo Tlf. 986827935 Fax. 986262844 vigo@cig-ensino.com

Lugo

A Mariña

Salnés

Rda da Muralla 58, bxo. 27003. Lugo Tlf. 982245023 Fax. 982253891 lugo@cig-ensino.com

27700. Ribadeo Avda de Galicia 20, 1º Tlf. 982129593 Fax. 982129593 amarinha@cig-ensino.com

R. Alexandre Bóveda 2, 2º 36600. Vilagarcia Tlf. 986505323 Fax. 986505323 salnes@cig-ensino.com

Retribucións do profesorado 2009  

Como resultado do acordo asinado pola CIGEnsino en marzo do 2006 os nosos salarios víronse incrementados en 150 euros mensuais. Na nómina do...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you