Page 1

03/04/2009

::: C E C - Consell Evangèlic de Cata… Div endres, 3 d'Abril de 2009

Bon dia Qui som Què fem Àrees i departaments Esglésies i organismes Comunicació Links d'interès

Contacti amb nosaltres Darrera Actualització: Divendres, 20 de Març 2009

http://consellevangelic.cat/index.html

Consell de Cent 140, Entresol 1a 08015 Barcelona Tel.: 934 241 020 Fax: 934 253 144 cec@consellevangelic.cat

1/1


03/04/2009

C E C - Qui som - Protestantisme Div endres, 3 d'Abril de 2009

Qui som

|

Què fem

|

Àrees i departaments

|

Esglésies i organismes

|

Comunicació

|

Links

Qui som

Breu història del Protestantisme El Consell Evangèlic de Catalunya Dades de la Comunitat Protestant a Catalunya

::: Inici :::

consellevangelic.cat/qui_som.htm

1/1


03/04/2009

C E C - Què fem Div endres, 3 d'Abril de 2009

Qui som

|

Què fem

|

Àrees i departaments

|

Esglésies i organismes

|

Comunicació

|

Links

Activitats

Activitats'08 Calendari d'activitats Medalles CEC Notícies CEC Properes Activitats ::: Inici :::

consellevangelic.cat/activitats.htm

1/1


03/04/2009

C E C - Àrees i Departaments Div endres, 3 d'Abril de 2009

Qui som

|

Què fem

|

Àrees i departaments

|

Esglésies i organismes

|

Comunicació

|

Links

El CEC és una entitat democràtica que organitza el seu treball en quatre èrees, més dos organismes autònoms, que actuen seguint les directrius marcades per l'Assemblea General.

ÀREA DE RELACIÓ AMB LES ESGLÉSIES - Impulsa les activitats directament relacionades amb les comunitats. Departament de Missió i Evangelització Departament Ensenyament Religiós Evangèlic i Cultura Departament de Joventut Demarcacions: Àmbits territorials Departament Promoció a les comunitats Comissió de Valoració de projectes culturals

ÀREA SOCIAL - Promou la justícia social i coordina l’acció social de l’església. Departament Oficina del Voluntariat Evangèlic Departament Centre d’Estudis Joan Vallès Departament Diaconia Catalana Departament Pastoral Hospitalària Protestant Departament Ministeri Evangèlic a Presons Comitè Evangèlic per a la Immigració de Catalunya Comissió de Valoració de projectes socials

ÀREA RELACIONS INSTITUCIONALS I COMUNICACIÓ - Atén les relacions institucionals d’àmbit català i eclesial. Portaveu Departament de Publicacions, Comunicació i Disseny Comissió de ràdio Observatori de la Llibertat Religiosa Escenaris de futur Informació política

ÀREA ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA - Supervisa l'activitat econòmica i administrativa

ORGANISMES AUTÒNOMS Cèl·lula de Reflexió Cor Gospel.cat Néixer de Nou

http://consellevangelic.cat/arees.htm

1/2


03/04/2009

C E C - Esglésies i Organismes Div endres, 3 d'Abril de 2009

Qui som

|

Què fem

|

Àrees i departaments

|

Esglésies i organismes

|

Comunicació

|

Links

Esglésies i organismes

Esglésies Evangèliques | Cercar per Carrers Esglésies Evangèliques | Cercar per Ciutats Entitats i Organismes Accés àrea restringida membres del CEC

::: Inici :::

consellevangelic.cat/esg_org.htm

1/1


03/04/2009

C E C - Comunicats del Consell Evan… Div endres, 3 d'Abril de 2009

Qui som

|

Què fem

|

Àrees i departaments

|

Esglésies i organismes

Comunicació

Comunicats

Butlletí Electrònic | Articles

Comunicació

Comunicats

Comunicats de premsa

Comunicació

Comunicats

Altres Comunicats

Comunicació

Comunicats

Retalls de premsa

consellevangelic.cat/comunicats.htm

|

Comunicació

|

Links

1/1


03/04/2009

C E C - Links d'Interès Div endres, 3 d'Abril de 2009

Qui som

|

Què fem

|

Àrees i departaments

|

Esglésies i organismes

|

Comunicació

|

Links

LINKS D'INTERES

ESGLÉSIES EVANGÈLIQUES ENTITATS - ORGANISMES FEREDE

CONSELLS EVANGÈLICS CONSEJO EVANGÉLICO AUTONÓMICO DE ANDALUCÍA CONSEJO EVANGÉLICO DE CANARIAS CONSEJO EVANGÉLICO DE EXTREMADURA CONSEJO EVANGÉLICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID CONSEJO EVANGÉLICO DEL PAIS VASCO

FAMÍLIES DENOMINACIONALS ASSEMBLEES DE DÉU - ESPANYA ASSEMBLEES DE GERMANS - CATALUNYA ESGLÉSIA DE LA BÍBLIA OBERTA - ESPANYA ESGLÉSIA ESPANYOLA REFORMADA EPISCOPAL ESGLÉSIA EVANGÈLICA ESPANY OLA ESGLÉSIA DE CRIST - ESPANYA FEDERACIÓ D'ESGLÉSIES EVANGÈLIQUES INDEPENDENTS D'ESPANY A UNIÓ D'ESGLÉSIES BAPTISTES DE CATALUNY A

ALTRES PÀGINES D'INTERÉS

GRUP DE TREBALL ESTABLE DE RELIGIONS FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA LA BÍBLIA A INTERNET

http://consellevangelic.cat/links.htm

1/2


03/04/2009

C E C - Néixer de Nou - Vídeo del d… Div endres, 3 d'Abril de 2009

Qui som

|

Què fem

|

Àrees i departaments

|

PROPER PROGRAMA >>>> A partir de les 10.10

Esglésies i organismes

|

Comunicació

|

Links

Diumenge, 26 d'Abril 2009

Televisió de Catalunya pel Canal 33 Digital TDT

Oferim de franc un curs sobre la vida de Jesús. Per aconseguir-ho, pot trucar al telèfon del programa 93 424 10 20 o omplint el següent formulari. FORMULA RI SOL.LICITUD

consellevangelic.cat/neixerdenou/

1/2


03/04/2009

C E C - Néixer de Nou - Vídeo del d…

Benvinguts a NÉIXER DE NOU. El 30 de novembre de 1991 s'emetia per primera vegada a TV3 aquest programa, després de nou anys de gestions per aconseguir-ho. Des de llavors, cada darrer diumenge de mes ens retrobem a les 10.10 a Televisió de Catalunya pel Canal 33 Digital

TDT. Cada programa dedica un temps a abordar un aspecte diferent relacionat amb el protestantisme a Catalunya, presentant figures o imstitucions protestants de rellevància, donant una resposta cristiana a temes d'actualitat, o explicant algun aspecte de la fe protestant. A més, altres seccions complementen el contingut del programa. Reflexions bíbliques, testimonis, comentaris d'actualitat, resposta a preguntes clau, context bíblic, etc.

consellevangelic.cat/neixerdenou/

2/2


03/04/2009

C E C - Normativa religiosa legal Div endres, 3 d'Abril de 2009

Avanprojecte de llei sobre els centres de culte o de reunió amb fins religiosos La Comunitat Protestant davant l'avantprojecte de llei sobre els centres de culte La Comunidad Protestante frente al anteproyecto de ley sobre los centros de culto Llei 16/2002, de 28 de juny, protecció contra la contaminació acústica Més informació (plana web de FEREDE) Accions de l'Observatori de la Llibertat Religiosa del CEC Compareixença parlamentària

consellevangelic.cat/normativa_relig…

1/1


03/04/2009

C E C - La Bíblia a Internet Div endres, 3 d'Abril de 2009

Qui som

|

Què fem

|

Àrees i departaments

La Bíblia en Català

http://consellevangelic.cat/biblia.htm

|

Esglésies i organismes

La Bíblia en Castellà

|

Comunicació

|

Links

La Bíblia en Català

1/1


03/04/2009

Butlletí Electrònic Aportació Protesta…

< Primera revista electrònica protestant de Catalunya > Revista n. 91 - 20 de març de 2009 Edició en Català

SUBVENCIONS DE CULTURA - 2008

projectes de cultura CONVOCA TÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURA LS 2008 L'any 2008 e l C onse ll Eva ngè lic de Ca talunya pre se ntà una convocatòria de subve ncions pe r a proje cte s culturals de le s se ve s e sglé sie s i e ntitats m e m bre s. Els proje cte s obje cte de la subve nció van se r e n total 18. En le s prope re s se tm ane s e ns hi apropare m pe r a ve ure e n què ha n consistit: _ESGLÉSIA METROPOLITA NA BETÀ NIA DE BA RCELONA >>> _A SSEMBLEA DE GERMA NS DE MA TA RÓ >>>

La plana del CEC

LLIURA MENT DE LES SUBVENCIONS DE DIA CONIA CA TA LA NA Dim arts a la tarda, en un acte organitzat al Ce ntre Golferichs de Barce lona , e s van lliurar le s subve ncions de Diaconia C atalana corre spone nts a la darre ra convoca tòria de l De partam e nt de Gove rnació de la Ge ne ralitat de Ca talunya. MEMÒRIA DE LA JORNA DA DE REFLEXIÓ DEL MEP El pa ssat 7 de m arç va te nir lloc a Ba rce lona la 8a Jornada de R e fle x ió de l Ministe ri Eva ngè lic a P re sons, que va aple gar al volta nt de 40 age nts pastora ls de l'e quip d'aque st m iniste ri. CONVOCA TÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURA LS El C onse ll Evangè lic de C atalunya, pe r se tè a ny conse cutiu, posa a disposició de le s e sglé sie s i e ntitats m e m bre s de l C EC la possibilitat d'acce dir a subve ncions pe r a proje cte s culturals, basa ts e n va lors cristians i obe rts a la socie ta t. PREDIQUES EN CA TA LÀ ? De s de fa te m ps e l Conse ll Evangè lic de C ata lunya ha im pulsa t dife re nts inicia tive s am b l'obje ctiu de re força r i norm a litzar la pre sè ncia de l ca talà e n e l si de la com unita t prote sta nt de ca sa nostra. Us pre se nte m una nova iniciativa.

suboletin.com/…/PORTADA.html

1/2


03/04/2009

Butlletí Electrònic Aportació Protesta… NOVA DA TA PER L'A SSEMBLEA DEL CEC L'asse m ble a ge ne ral de l CEC , pre vista inicialm e nt pe l dia 28 de m arç, s'ajorna une s se tm a ne s i e s tra sllada al 18 d'abril, a le s 11 de l m atí. En bre us die s, le s e sglé sie s i e ntita ts, m e m bre s de l CEC , re bran la convocatòria am b l'ordre de l dia proposa t.

Notícies de casa

CINEMA I CRISPETES A BA RCELONA Dissabte 21 de m arç, a le s 6 de la tarda, l'Esglé sia Eva ngè lica Ba ptista "Pie dra de Ayuda" ha program at la proje cció de la pe l·lícula "Fire proof (a prova de foc)". L'e ntrada é s lliure . NOVETA TS DEL "GRUPO NUEVA VIDA " La m issió evangè lica "Grupo Nue va Vida" inform a , m itja nçant una circular adre çada a tote s le s e sglé sie s i e ntita ts e vangè lique s, de le s darre re s nove tats e n e l se u procé s d'a de quació i com pra de l local de l carre r R oba dor.

Coses de família

JORNA DA DE REFLEXIÓ PER A A DVOCA TS EVA NGÈLICS FEREDE ha convocat una jornada de re fle x ió pe r a advoca ts e vangè lics e l prope r 4 d'abril, a le s 11 de l m a tí, a le s se ve s instal·la cions pe r ana litzar e ls "C rite ris dava nt una possible re form a de la Lle i O rgànica de Llibe rtat R e ligiosa". IV CONFERÈNCIA A NYA L DE L'ESGLÉSIA METODISTA El C onse ll Ex e cutiu de la Igle sia Eva ngé lica Me todista Unida ha convocat la IV C onfe rè ncia a nyal dissabte , 21 de m arç, al loca l de la Missió Eva ngè lica de Sa nt Cugat.

TEXT BÍBLIC

'Deix a en m ans del Seny or el teu destí: ell et m antindrà. No perm etrà m ai de la v ida que el just sucum beix i.' Llibre dels Salms 55,23 Llegeix la Bíblia, descobreix les arrels de la nostra cultura.

Consell Evangèlic de Catalunya C onse ll de C e nt 140, e nt. 1a - 08015 Barce lona te l: 934 241 020 fax : 934 253 144 we b: www.conse lle vange lic.cat e -m a il: ce c@conse lle vange lic.cat <P e r donar-se d'alta, e nviï'ns un e -m ail a m b l'assum pte ALTA AP O RTAC IÓ PR O TESTANT al corre u com unica cio@conse lle vange lic.cat > <Pe r donar-se de ba ix a, e nviï'ns un e -m ail am b l'a ssum pte BAIXA APO R TACIÓ P RO TESTANT al corre u com unicacio@conse lle vange lic.cat >

suboletin.com/…/PORTADA.html

2/2


03/04/2009

C E C - Retransmissió en directe del… Div endres, 3 d'Abril de 2009

Qui som | Què fem |

Àrees i departaments

|

Esglésies i organismes

| Comunicació | Links

retransmissió del culte de la reforma Per primera vegada, Televisió de Catalunya retransmet, en directe, un culte evangèlic EN COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LA REFORMA Quan dintre d'uns anys mirem enrere, ens adonarem, molt més que ara, que el mes d'octubre de l'any 2008 ha estat un moment històric per a la vida del protestantisme de casa nostra. Per primera vegada a la història, el CEC ha tingut l'oportunitat de ser objecte d'una Compareixença Parlamentària. També per primera vegada a la història, el CEC ha pogut organitzar el Culte del Dia de la Reforma per ser retransmès en directe per la Televisió de Catalunya... (segueix) CONSULTEU TAMBÉ

Memòria de la jornada Adhesions a l'acte El culte, pas a pas Recull d'imatges Vídeo del Culte

consellevangelic.cat/…/diadelarefor…

1/1

Web CEC març09  

Un recull de les pantalles principals de la web del CEC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you