Page 1


Vehicles fora d’ús industrials a Catalunya


Contingut: Econia Empresarial Disseny i fotografia: CONTRAST Comunicació / contrastbcn.com Primera edició: maig del 2017 Edita: Agència de Residus de Catalunya (ARC)


Índex

pàg.

>>1. OBJECTIUS I ABAST

07

>>2. RECICLATGE DE VEHICLES FORA D’ÚS INDUSTRIALS > 2.1. Definició > 2.2. Tramitació de la baixa > 2.3. Operacions de tractament >>3. CONCLUSIONS

08 08 09 09 28

Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya 5


6 Reciclatge del tèxtil i el calçat a Catalunya


1.

OBJECTIUS I ABAST

Aquesta guia vol orientar tots els actors de la cadena de gestió de vehicles industrials perquè tractin correctament els residus i desenvolupin la seva activitat amb el màxim respecte vers el medi ambient. Al llarg del document es descriuen les operacions de tractament per descontaminar els vehicles industrials al final de la seva vida útil, i les operacions per preparar per a la reutilització i el reciclatge. No són objecte d’aquesta guia els residus provinents de mitjans de transport terrestre que es desplacen per rails (trens, tramvies, etc.), mitjans de transport aeris (avions, helicòpters, etc.) i mitjans de transport marítim i fluvial (vaixells, barques, etc.), ni tampoc les activitats de compra-venda, els tallers de reparació de vehicles, etc. La guia presenta oportunitats de millora de caràcter ambiental i tecnològic que aporten solucions reals de prevenció i minimització de residus. En definitiva, l’abast de la guia s’estén des de la recollida/recepció del vehicle al centre autoritzat de tractament (en endavant, CAT) fins al tractament per descontaminar-lo i preparar-lo per a la reutilització i el reciclatge.

Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya 7


Manual de reciclatge

2.

RECICLATGE DE VEHICLES FORA D’ÚS INDUSTRIALS

> 2.1 DEFINICIÓ En aquest document s’entén com a vehicle industrial: • El vehicle de motor destinat a transportar persones, amb més de vuit seients a més del seient del conductor, i el seu remolc (categories M2 i M3). • El vehicle de motor destinat a transportar mercaderies, amb una massa màxima autoritzada que excedeixi els 3.500 kg (categories N2 i N3), i remolcs i semiremolcs de massa màxima autoritzada superior als 3.500 kg (categories O3 i O4). • Altres: maquinària industrial matriculada, maquinària agrícola, vehicles d’ús militar, etc. Les categories esmentades estan definides al Reglament (UE) núm. 678/2011 de la Comissió, de 14 de juliol de 2011, que substitueix l’annex II i modifica els annexos IV, IX i XI de la Directiva 2007/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual es crea un marc per a l’homologació dels vehicles de motor i dels remolcs, els sistemes, els components i les unitats tècniques independents destinats a aquests vehicles (Directiva marc).

8 Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya


> 2.2 TRAMITACIÓ DE LA BAIXA En donar de baixa de la circulació un vehicle industrial, cal que aquesta baixa es tramiti en un CAT. A partir d’aquest moment el vehicle industrial es denomina vehicle fora d’ús industrial (en endavant, VFUI).

ASPECTES A CONSIDERAR Segons la Instrucció 16/V-122 de la DGT, de baixa electrònica de vehicles al final de la seva vida útil, les baixes de tots els vehicles (inclosos els vehicles industrials) s’han de tramitar a través d’un CAT.

> 2.3 OPERACIONS DE TRACTAMENT

Tal com es descriu al llarg d’aquesta guia, en els CAT es duen a terme les operacions de descontaminació i altres de tractament dels vehicles industrials al final de la seva vida útil, per preparar-los per a la reutilització i el reciclatge, un cop es consideren residus.

Les instal·lacions de tractament dels VFUI han de disposar de cinc àrees ben diferenciades:

Els CAT són els únics centres que poden tramitar la baixa definitiva d’un vehicle i emetre, en el cas dels vehicles industrials, l’anomenat certificat de tractament mediambiental segons el model recollit a l’annex I de la Instrucció 16/V-122 de la DGT. Aquest certificat justifica la baixa definitiva en circulació del vehicle.

• Zona de tractament per a la descontaminació

El CAT expedeix el certificat corresponent i està obligat a tractar el vehicle de conformitat amb les normatives vigents en matèria de residus.

• Zona d’emmagatzematge de VFUI descontaminats

• Zona de recepció i emmagatzematge de VFUI sense descontaminar

• Zona de tractament per preparar per a la reutilització i el reciclatge • Zona d’emmagatzematge de residus

Un cop el VFUI arriba al CAT, cal que es dipositi a la zona de recepció. Posteriorment es duen a terme les operacions de tractament per a la descontaminació i altres operacions de tractament per preparar per a la reutilització i el reciclatge.

Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya 9


Manual de reciclatge ASPECTES A CONSIDERAR • Les operacions de tractament per a la descontaminació consisteixen a retirar tots els residus perillosos que continguin els VFUI, excepte en aquells casos en què sigui necessari deixar els fluids per a peces o components destinats a la preparació per a la reutilització. Aquestes operacions poden tenir lloc segons dues metodologies que es descriuen a la pàgina 16. • Les operacions de tractament per preparar per a la reutilització consisteixen a separar els components que es puguin preparar per a la reutilització (i comercialitzar-se com a peces de segona mà). • Les operacions de tractament per al reciclatge consisteixen a separar i entregar a un gestor autoritzat tots els materials i components procedents de les operacions de tractament per a la descontaminació i els elements que no es poden preparar per a la reutilització. Es prioritza, quan sigui viable des del punt mediambiental, el reciclatge enfront d’altres formes de valorització.

10 Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya

El material del VFUI que resta després d’aquests processos es tracta mitjançant tall, cisalla, desmuntatge i posterior fragmentació, que es pot dur a terme al mateix establiment o bé, com és l’opció més comuna, en altres instal·lacions. Per a més informació sobre aquest procés, consulteu la Guia de bones pràctiques per al reciclatge de metalls a Catalunya, publicada per l’Agència de Residus de Catalunya. Tant en les operacions de tractament per a la descontaminació com en les de preparació per a la reutilització i el reciclatge és necessari un emmagatzematge correcte dels residus i de les peces i components. És per això que, al llarg d’aquest manual, aquest punt es tracta com un pas més del procés de tractament general dels VFUI.


> 2.3.1 ESQUEMA GENERAL DE LES OPERACIONS DE TRACTAMENT L’esquema següent mostra el procés i les operacions de tractament dels VFUI. Documentació administrativa: Certificat de Tractament Mediambiental

VFUI

Emmagatzematge del VFUI sense descontaminar

Operacions de tractament per a la descontaminació

Emmagatzematge de residus perillosos i expedició a un gestor autoritzat

Desmuntatge (si cal)

Operacions de tractament per preparar per a la reutilització

Emmagatzematge i venda de peces

Extracció i separació de peces i components / tall

Emmagatzematge de residus no perillosos i expedició a un gestor autoritzat

Operacions de tractament per al reciclatge Figura 1. Diagrama general de les operacions de tractament dels VFUI.

Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya 11


Manual de reciclatge > 2.3.2 DISSENY D’UN CAT DE VFUI En totes les operacions indicades hi ha una sèrie d’aspectes mediambientals relacionats, derivats principalment de la gran quantitat de residus que generen els VFUI i la seva perillositat. Altres aspectes també significatius són la presència de fonts de soroll puntual en alguns processos, la generació d’aigües residuals i les emissions atmosfèriques. ZONA

Per minimitzar l’impacte en el medi d’aquestes instal· lacions, cal que es compleixin les característiques que s’indiquen a la taula següent. Les operacions que s’esmenten s’expliquen de manera detallada al punt 2.3.3 (Passos que cal seguir en el tractament d’un VFUI).

ACTIVITAT

DISSENY

• Identificació del vehicle. • Documentació administrativa de la baixa del VFUI. • Emmagatzematge del vehicle fins a la descontaminació.

• Sòl pavimentat i impermeabilitzat. • Recollida d’aigües pluvials i vessaments. • Sota cobert (recomanat). • Espai entre 18 i 34 m2 per vehicle industrial, i espai total en funció del nombre de vehicles emmagatzemats (recomanat). • No apilament de vehicles. • Temps d’emmagatzematge recomanat: menys de 30 dies.

OPERACIONS DE TRACTAMENT PER A LA DESCONTAMINACIÓ (1)

• Retirada dels residus següents: bateries, dipòsits de gas liquat, components potencialment explosius (airbags), combustible, filtres de combustible, olis, líquid de frens, filtres d’oli, líquid refrigerant, anticongelant i fluid dels aparells d’aire condicionat.

• Sòl pavimentat i impermeabilitzat. • Recollida de vessaments en cubeta estanca de seguretat o safata de retenció, decantació o canaletes. • Sota cobert. • Quan sigui necessari, sistemes d’elevació adequats a la tipologia de peces/equips a extreure.

DESMUNTATGE

• Desmuntatge del canvi, els eixos i els motors per poder descontaminar-los.

RECEPCIÓ I EMMAGATZEMATGE

OPERACIONS DE TRACTAMENT PER A LA DESCONTAMINACIÓ (2) OPERACIONS DE TRACTAMENT PER PREPARAR PER A LA REUTILITZACIÓ

• Extracció dels olis del canvi, del motor, de l’eix i del grup diferencial. • Descontaminació dels sistemes hidràulics i mecànics auxiliars. • Extracció i separació de les peces i els components que es puguin preparar per a la reutilització i posterior comercialització com a peces usades o de segona mà.

12 Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya

• Sòl pavimentat. • Recollida d’aigües pluvials i sistemes de tractament.


ZONA OPERACIONS DE TRACTAMENT PER AL RECICLATGE

ACTIVITAT

DISSENY

• Separació de peces i materials que no es puguin preparar per a la reutilització, i posterior entrega a un gestor autoritzat.

• Sòl pavimentat. • Recollida d’aigües pluvials i sistemes de tractament.

EXTRACCIÓ I SEPARACIÓ DE PECES I COMPONENTS

• Retirada de peces i components (pneumàtics, plàstics, bateries, vidre...), per preparar-los per a la reutilització o el reciclatge.

• Sòl pavimentat. • Recollida d’aigües pluvials i sistemes de tractament.

TALL

• Operació de tall de les peces metàl·liques més grans (xassís, cabina, eixos...).

• Eines adequades per tallar les peces. • Sòl compactat o pavimentat. • Recollida d’aigües pluvials i sistemes de tractament. RESIDUS PERILLOSOS

EMMAGATZEMATGE DELS RESIDUS GENERATS

• Emmagatzematge dels residus retirats en les operacions anteriors.

• Sòl pavimentat. • Sota cobert. • Separació dels residus. • Recipients estancs i cubeta de retenció per als líquids. • Contenidors amb safata de retenció per a les bateries. • Etiquetatge. • Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. RESIDUS NO PERILLOSOS • Sòl pavimentat. • Separació i endreça de cada residu. • Mitjans de protecció contra incendis per als pneumàtics. • Temps màxim d’emmagatzematge: 2 anys (es recomana no acumular aquests residus i fer-ne una gestió àgil).

COMPACTACIÓ

• Disminució del volum del VFUI (es fa de manera puntual i només es compacta la cabina, que representa menys del 15 % del volum del vehicle).

• Sòl pavimentat i recollida de vessaments del premsat.

Taula 1. Disseny d’un CAT de VFUI per zones.

Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya 13


Manual de reciclatge > 2.3.3 PASSOS QUE CAL SEGUIR EN EL TRACTAMENT D’UN VFUI A continuació, es descriuen de forma detallada cadascuna de les operacions de tractament d’un VFUI. 1. Recollida Abans de l’operació de recepció i emmagatzematge, cal esmentar l’etapa de recollida del VFUI. Els VFUI poden arribar al CAT principalment per dues vies: • De forma directa: el vehicle industrial arriba pels seus propis mitjans. • El vehicle industrial és recollit en origen i transportat fins a les instal·lacions autoritzades. El transport del VFUI cap a les instal·lacions de tractament s’ha de fer mitjançant vehicles adequats, com ara gòndoles i grues d’arrossegament de gran tonatge. L’altura i la longitud del vehicle industrial determina quin tipus de grua és més adequat per al transport.

14 Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya


2. Recepció i emmagatzematge El VFUI està codificat, segons la Llista europea de residus (LER), amb el codi següent: VFUI

TIPUS DE RESIDU PERILLÓS

ASPECTES A CONSIDERAR Cal tenir present que els VFUI tenen el mateix codi LER (160104) que els vehicles fora d’ús no industrials, inclosos en l’àmbit d’aplicació al Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil.

CODI LER 160104

ASPECTES A CONSIDERAR Tot i que per als VFUI no es determina el termini màxim d’emmagatzematge abans de que sigui descontaminat, es considera, en paral·lelisme amb el que indica el RD20/2017, que aquest sigui descontaminat en un termini màxim de 30 dies al igual que els VFU.

3. Operacions de tractament per a la descontaminació Com s’ha indicat anteriorment, el procés de tractament per a la descontaminació consisteix a extraure tots els residus perillosos que el VFUI conté. Cal dir que la zona de tractament per a la descontaminació ha d’estar coberta, tenir paviment impermeable i instal·lacions per a la recollida de vessaments, de decantació i de separació, tal com s’indica a la taula 1.

Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya 15


Manual de reciclatge En el cas dels VFUI, hi ha bàsicament dues opcions per dur a terme les operacions de tractament per a la descontaminació, condicionades bàsicament pel tipus de vehicle i les possibilitats de manipulació en funció del seu estat en el moment en què arriba a les instal·lacions del CAT: Metodologia 1: es realitza una primera descontaminació bàsica i una segona descontaminació més exhaustiva un cop totes les parts que contenen substàncies perilloses s’han desmuntat en la fase de desmuntatge. Metodologia 2: es realitza una primera descontaminació pràcticament total, en què es deixen només les parts que contenen substàncies perilloses impossibles de retirar sense desmuntar-les. Cal tenir en compte que, mentre no s’han extret tots els components que fan que els conjunts/parts es considerin residus perillosos, aquests conjunts/parts s’han d’emmagatzemar sota cobert.

ASPECTES A CONSIDERAR Únicament en el cas que es prevegi la reutilització del bloc motor, diferencial i caixa de canvis complets es poden mantenir aquests components lubricats, sense extraure els olis que contenen.

16 Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya


3.1 Desmuntatge En paral·lel a l’operació de tractament per a la descontaminació i per poder dur a terme aquesta operació de manera correcta, en alguns VFUI és necessari un desmuntatge previ de certs elements mecànics, de manera que es pugui extreure l’oli que contenen. Aquests equips són principalment el grup diferencial, eixos i paliers, la caixa trànsfer, equips hidràulics i pistons.

A mesura que aquests residus s’extreuen dels VFUI derivats de l’operació de tractament per a la descontaminació i de la fase de desmuntatge, cal que es dipositin als recipients d’emmagatzematge respectius (vegeu l’apartat 6.1 Emmagatzematge de residus).

Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya 17


Manual de reciclatge A continuació, es mostren les substàncies que s’han d’extreure i emmagatzemar de manera separada i que, posteriorment, cal gestionar com a residus perillosos via gestors autoritzats. Es mostren de manera conjunta les substàncies obtingudes en l’operació de tractament per a la descontaminació, tant de la metodologia 1 com de la 2.

RESIDUS PERILLOSOS EXTRETS

CODI LER

• Combustibles: Gasoil Gasolina • Olis hidràulics FLUIDS

• Olis de motor, diferencial, caixa de canvis, eixos, caixa trànsfer, equips hidràulics auxiliars, pistons... • Líquid refrigerant del motor • Líquid de frens • Refrigerant de l’aire condicionat

SÒLIDS

130701 / 130702 130703 130205 130206 160114 160113 160504

• Bateria

160601

• Catalitzador

160802

• Filtres d’oli sense premsar

160107

• Filtres de combustible

150202

• Components de mercuri

160108

• Coixins de seguretat (airbags)

160110

• Components electrònics

160122

• Draps i absorbents impregnats de substàncies perilloses

150202

Taula 2. Residus perillosos procedents de l’operació de tractament per a la descontaminació d’un VFUI.

18 Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya


En aquest moment, el VFUI deixa de ser un residu perillós i cal iniciar les operacions de tractament per a la reutilització i el reciclatge. S’han d’extreure els residus no perillosos i també les peces que es puguin reutilitzar directament o preparar per a la reutilització. Tots els residus esmentats s’han de gestionar via gestor autoritzat i han d’anar acompanyats de la documentació necessària segons la normativa vigent, d’acord amb el Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat i el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 4. Operació de tractament per preparar per a la reutilització Tal com s’ha comentat en apartats anteriors, aquest procés consisteix a separar les peces i els components que es poden preparar per a la reutilització i comercialització com a peces usades o de segona mà. 4.1 Separació i extracció de peces En paral·lel a l’operació de tractament per preparar per a la reutilització i el reciclatge, s’extrauen dels VFUI les peces i els components que o bé són reutilitzables i es poden reintroduir al mercat o bé s’han d’entregar a un gestor autoritzat.

Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya 19


Manual de reciclatge 5. Operació de tractament per al reciclatge

5.1 Tall

Cal esmentar que els CAT, a banda de preparar per a la reutilització, duen a terme operacions de tractament per al reciclatge i entreguen a un gestor autoritzat tots els materials i components procedents d’aquestes operacions de tractament, prioritzant —quan sigui viable des del punt de vista mediambiental— el reciclatge enfront d’altres formes de valorització.

En paral·lel a l’operació de tractament per al reciclatge, hi ha l’operació de tall. És una etapa específica que es dona en el cas dels vehicles industrials, ja que per les seves grans dimensions i pes no es poden premsar i convertir en paquet de ferralla, sinó que, un cop descontaminats i realitzades les operacions descrites anteriorment , s’han de trossejar amb un seguit d’eines i dispositius, alguns d’específics per a vehicles industrials (bufador d’oxitall per al tall del xassís, tisores hidràuliques per al trossejat de travessers i panells de grans dimensions...), per reduir-ne les dimensions.

20 Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya


Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya 21


Manual de reciclatge A continuació, es mostren els residus no perillosos que cal extreure d’un VFUI i emmagatzemar de manera segregada. Posteriorment, s’han de gestionar de forma separada com a residus no perillosos via gestor autoritzat.

RESIDUS NO PERILLOSOS EXTRETS

CODI LER

• Pneumàtics

160103

• Fibra de vidre

101003

• Fusta

191207

• Cautxú

191204

• Vidre

160120

• Plàstics

160119

• Tèxtils

191208

• Ferralla fèrrica

160117

• Ferralla no fèrrica

160118

• Mescles de residus municipals.

200301

SÒLIDS

Taula 3. Residus no perillosos procedents de les operacions de tractament per al reciclatge d’un VFUI.

22 Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya


La quantitat i la tipologia de peces reutilitzables varia molt d’un vehicle a un altre, ja que per tornar a posar una peça al mercat el CAT n’ha d’assegurar el funcionament correcte i la qualitat, aspectes que difereixen en cada peça i vehicle. Els materials més comunament reutilitzables pels vehicles industrials, segons les empreses del sector, s’esmenten a continuació: Cabines

Grups diferencials

Motors

Eixos

Direcció

Sistemes de fre

Sistema de refrigeració

Sistemes de suspensió

Sistema de combustible

Sistema elèctric

Sistemes d’escapament

Seients

Embragatge i pedals

Bugies

Caixa de canvis

Pneumàtics

Sistema de transmissió

Bateries

Òptiques

Para-xocs

Caixa trànsfer Taula 4. Peces més comunament reutilitzables dels VFUI.

Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya 23


Manual de reciclatge 6. Emmagatzematge i manipulació de peces derivades de l’operació de tractament per preparar per a la reutilització En determinats casos, la manipulació dels grans conjunts mecànics (motor, canvi, grup diferencial, cabina...) que s’obtenen dels vehicles industrials pot fer necessari disposar de grues mòbils o ponts grua de gran capacitat de càrrega a les zones on es duen a terme les operacions de tractament per preparar per a la reutilització i el reciclatge, i a la zona de tractament per a la descontaminació final. Evidentment, el centre autoritzat per al tractament del VFUI ha de tenir unes zones d’emmagatzematge adequades a la dimensió de les peces que ha de guardar i vendre.

Els residus emmagatzemats, fins a la seva gestió, han de mantenir-se adequadament identificats mitjançant un etiquetatge que doni compliment a la legislació vigent: Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, i Reglament 1357/2014, pel qual se substitueix l’annex III de la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre residus.

COM HAN DE SER LES ETIQUETES DELS RESIDUS PERILLOSOS? • Mida mínima: 20 cm × 20 cm

6.1 Emmagatzematge de residus Un dels principals impactes en el medi ambient que té una planta de tractament de VFUI és la gran quantitat de residus generats, sobretot en les operacions de tractament per a la descontaminació i el reciclatge. El procés d’emmagatzematge de residus consisteix a mantenir dipositats de forma temporal els residus dins les instal·lacions del CAT, en les condicions correctes d’higiene i seguretat, abans que s’entreguin a un gestor autoritzat. Els residus obtinguts s’han indicat en els punts que descriuen les operacions (veure taula 2).

ASPECTES A TENIR EN COMPTE L’emmagatzematge dels residus s’ha de fer de forma diferenciada, sense barrejar-los, per facilitar-ne el tractament adequat, i evitant malmetre els materials que puguin ser reutilitzables.

24 Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya

Han de contenir: • Nom i codi del residu • Dades del CAT (nom, adreça i telèfon) • Data d’emmagatzematge • Pictogrames de perillositat del residu


RESIDUS PERILLOSOS TEMPS MÀXIM D’EMMAGATZEMATGE

6 mesos Sòl pavimentat i sota cobert Segregació correcta dels residus

DISSENY DE LA ZONA D’EMMAGATZEMATGE

Líquids en recipients estancs amb safates de retenció Zona neta i endreçada Etiquetatge segons la normativa

> Els residus líquids han de dipositar-se en recipients estancs, sobre una cubeta de retenció per a possibles fuites. > Per a les bateries, a més de disposar de contenidors estancs, cal assegurar una ventilació adequada.

RESIDUS NO PERILLOSOS TEMPS MÀXIM D’EMMAGATZEMATGE

2 anys Segregació correcta dels residus en contenidors adequats Identificació dels residus

DISSENY DE LA ZONA D’EMMAGATZEMATGE

Sòl pavimentat Zona neta i endreçada Etiqueta / identificació

> En el cas dels pneumàtics, cal incloure mesures de protecció contra incendis i prevenció de riscos derivats de l’emmagatzematge. En els casos en què estiguin emmagatzemats a l’exterior, cal procurar que les instal·lacions que es troben en zones d’afectació del mosquit tigre es trobin sota cobert, per tal d’evitar l’estancament d’aigua.

Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya 25


Manual de reciclatge 7. Generació i gestió de residus Cal fer una atenció especial a la quantitat de residus que genera un VFUI, ja que és molt més gran que la que genera un turisme. Els residus no perillosos generats en les operacions de tractament són molt superiors en el cas dels VFUI, tant pel que fa a la mida com a les quantitats i naturalesa. És per això que, tal com s’ha dit en el punt anterior, es necessiten instal·lacions adequades per a l’emmagatzematge, tant pel que fa a les dimensions com a la capacitat de diversificació (ferralla, fibra de vidre, fustes, plàstics, banals, pneumàtics, etc.).

26 Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya

Per exemple, els semiremolcs i les caixes de camions rígids produeixen grans quantitats de fusta, fibra de vidre, panells Sandwich, etc. Un altre exemple són els autocars i autobusos, les operacions de tractament per preparar per a la reutilització i el reciclatge dels quals genera una gran quantitat de vidre (finestres), plàstic (seients) i espumes i tèxtils (seients i catifes).


A continuació es mostra la quantitat de residus perillosos i no perillosos que genera, de mitjana, un VFUI en comparació amb un turisme fora d’ús. Aquestes dades s’han extret de l’estudi Características de las instalaciones de desguace de vehículos industriales (2011), realitzat per la Asociación Nacional Empresas de Reciclaje de Vehículos Industriales (ANERVI), que descriu els principals trets de les instal·lacions dedicades a les operacions de tractament dels VFUI per tal de donar compliment a la legislació mediambiental d’aplicació.

Les dades referents a la generació de residus s’han calculat en instal·lacions reals, especialitzades en la gestió de residus industrials, i sobre una mostra de 569 vehicles industrials i 914 turismes. El pes mitjà aproximat dels vehicles industrials s’ha calculat mitjançant pesos reals i fitxes tècniques i s’ha estipulat en 7.000 kg, i el dels turismes, en 1.000 kg.

RESIDU

TURISME

VEHICLE INDUSTRIAL

Olis minerals

3,9 l

25,8 l

Bateries

6,6 kg

39,7 kg

Anticongelant

2,4 kg

14,1 kg

Pneumàtics fora d’ús

21,8 kg

124 kg

Ferralla fèrrica

933,5 kg

3778,7 kg

Ferralla no fèrrica

35,7 kg

184,9 kg

Plàstic

10,4 kg

43,9 kg

Banals (generals)

13 kg

207,5 kg

Líquid de frens

2 kg

Gasoil

12 l

55 l

Gasolina

3l

Taula 5. Comparativa de residus perillosos i no perillosos generats per un vehicle industrial enfront d’un turisme, d’acord amb una mostra de 569 vehicles industrials i 914 turismes. Font: Características de las instalaciones de desguace de vehículos industriales (ANERVI, 2011)

Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya 27


3.

Manual de reciclatge CONCLUSIONS En aquesta guia es recullen els requisits mínims que hauria de complir tot CAT que es dediqui a l’activitat de descontaminació, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de VFUI, de manera que tant les empreses del sector com els tècnics de l’Administració es regeixin per uns principis d’actuació mediambiental homogenis. També es descriuen de manera acurada les diferents operacions que s’han de dur a terme un cop el VFUI entra al CAT, que preveuen tant les operacions de tractament per a la descontaminació com les operacions de tractament per preparar per a la reutilització i el reciclatge.

28 Reciclatge de vehicles fora d’ús industrials a Catalunya


Profile for Recupera Gremi Recuperació

Guia reciclatge vehicles  

Guia reciclatge vehicles  

Profile for recupera
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded