Page 1

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

1

l ГОДИНА LXVII БРОЈ 3215 l УТОРАК 29. МАЈ 2012. l ПОЖАРЕВАЦ l ЦЕНА 30 ДИНАРА l

ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ

НАСТУП ПОЖАРЕВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Стр. 11.

НА 8. МЕМОРИЈАЛНОЈ ТРЦИ "ДРАГУТИН ТОМАШЕВИЋ"

У КУЧЕВУ И ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

НОВИ-СТАРИ ПРЕДСЕДНИЦИ ОПШТИНА ЈУБИЛЕЈ ЛИСТА ПД "ТЕ-КО"

Стр. 29.

НАЈБРЖИ МИРКО ПЕТРОВИЋ ИЗ УЖИЦА

Стр. 2. и 3.

У ПОЖАРЕВЦУ

ЗАКОРАЧИЛИ НОВА СКУПШТИНА 6. ЈУНА У 56-ТУ Стр. 3. Стр. 5.


2

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ СПС-ПУПС-ЈС У ПОЖАРЕВЦУ, МИОМИР ИЛИЋ О ВЛАДАЈУЋОЈ ВЕЋИНИ

ТРЕЋИ ПАРТНЕР РАДИ СТАБИЛНОСТИ

Носилац изборне листе коалиције СПС-ПУПС-ЈС у Пожаревцу и председник Градског одбора СПС, Миомир Илић, у разговору са новинарима 22. маја рекао је да је упркос томе што СПС-ПУПС-ЈС и ДС у будућој Скупштини имају већину, потребан и трећи партнер ради потуно стабилног и ефикасног функционисања. Такође је истакао да су међустарначки разговори о персоналним решењима у Пожаревцу у току, али да је логично очекивати да најодговорније функције у Граду, место градоначелника и председника Скупштине, прихвате први људи на изборним листама СПС-ПУПС-ЈС и ДС. -Коалиција СПС-ПУПС-ЈС сматра да би било добро балансирати у расподели функција, тако да ако је председник Скупштине са листе Демократске странке, његов заменик буде из редова

Миомир Илић

СПС-ПУПС-ЈС. Исто и по питању извршне власти, дакле, ако је градоначелник Пожаревца са листе коалиције СПС-ПУПС-ЈС, онда његовог заменика даје Демократ-

ска странка, рекао је Илић и додао: -Логично је да коалиција која је успешно радила, то настави да чини и надаље, што је и реална потреба овог града. Коалиција СПСПУПС-ЈС наступа са предлогом да већину у Скупштини града Пожаревца формира наша коалиција заједно са Демократском станком, уз можда још једног партнера, који ће допунити потребну већину како би градска Скупштина могла адекватно да ради, и, самим тим, прихвати одговорност за све што предстоји. Дакле, иако СПСПУПС-ЈС и ДС имају већину, сматрам да је потребан и трећи партнер зарад што веће стабилности. Ми своје коалиционе партнере уважавамо и поштујемо, наш заједнички циљ је ефикасност, рекаое је Илић који је ову прилику исјористио да честита новом председнику Србије Томиславу Николићу на избору. А. М.

ЖАРКО ПИВАЦ, НОСИЛАЦ ЛИСТЕ ДСБОРИС ТАДИЋ У ПОЖАРЕВЦУ:

РАЗГОВОРИ ПРЕ СВЕГА СА КОАЛИЦИЈОМ СПСПУПС-ЈС

Жарко Пивац

- Челници Демократске странке у Пожаревцу ће око формирања коалиције у Скупштини града Пожаревца разговарати пре свега са

досадашњим коалиционим партнерима у локалној власти. То је коалиција коју чине СПС-ПУПСЈС. Ми поштујемо одлуке Главног одбора које се тичу могућих партнера. Заједно са тим странкама имамо довољан број одборника, али ћемо обавити разговоре и са још неким политичким странкама које су у парламенту. Пре свега мислим на Преокрет, јер је у тој коалицији и СПО са којим смо имали добру сарадњу у претходном периоду. Градски одбор ће заједно са новоизбраним одборницима, а у складу са Статутом ДС, донети одлуку о предлозима за највише функције, изјавио је за "Реч народа" Жарко Пивац, носилац листе Демократске странкеБорис Тадић у Пожаревцу и председник Градског одбора ДС-а, у вези са разговорима о формирању скупштинске већине. Р.Н.

OДРЖAНA КOНСТИТУТИВНA СEДНИЦA СO КУЧEВO

НAПРEДЊAЦИ ФOРМИРAЛИ ЛOКAЛНУ ВЛAСТ

 a прeдсeдникa oпштинe пoнoвo изaбрaн Зoрaн Mилeкић, дoк je Дрaгoслaв Mрaтић З oбнoвиo мaндaт прeдсeдникa Скупштинe oпштинe

Зоран Милекић

Драгослав Мратић

Кoaлициja oкупљeнa oкo Српскe нaпрeднe стрaнкe кoja je нa лoкaлним избoримa 6.мaja oсвojилa aпсoлутну вeћину и кojoj су приступили Влaшкa дeмoкрaтскa стрaнкa Србиje кao и jeдaн oдбoрник из рeдoвa Дeмoкрaтскe стрaнкe, нa кoнститутивнoj сeдници

Скупштинe oпштинe у Кучeву фoрмилa je лoкaлну влaст сa 24 oд укупнo 43 oдбoрникa. Прeдлoгу зa зaкaзивaњe сeдницe успрoтивили су сe oдбoрници oпoзициje из Дeмoкрaтскe стрaнкe и Сoциjaлистичкe пaртиje Србиje-Jeдинствeнe Србиje, уз

Са конститутивне седнице СО у Кучеву ИЗДАЈЕ:

Коректура:

НИПД “Реч народа” А.Д. Пожаревац, Таковска 5

Лела Ликар

ВД директора:

Лела Ликар, Татјана РоквићСтојковић, Дарко Динић, Милена Перишић, Драган Наумовић, Љубиша Настасијевић, Сима Јевтић, Драгана Николић, Ивана Вукановић

Драган Миленковић ВД главног и одговорног уредника:

Светлана Евковски

Редакција: Андријана Максимовић,

oбрaзлoжeњe дa сe пoжурилo сa зaкaзивaњeм лoкaлaнoг пaрлeмтa и дa oни нису зaдoвoљни oдлукoм Oпштинскe избoрнe кoмисиje кoja ниje прихвaтилa пригoвoр нa нeпрaвилнoсти уoчeнe нa пojeдиним бирaчким мeстимa. Oдбoрници oпoзициje били су нeзaдoвoљни и штo je oдбиjeн њихoв прeдлoг дoпунe днeвнoг рeдa чиja je суштинa у зaхтeву дa сe првo рaспрaвљa o oвим нeпрaвилнoстимa. Зaтo штo им примeдбe нису увaжeнe, oни су нaпустили сeдницу. Бeз присуствa oпoзициje, скупштинскa вeћинa oд 24 oдбoрникa нaстaвилa je рaд вeрификaциjoм oдбoрничких мaндaтe, дaвaњeм свeчaнe изjaвe, a зaтим и тajним глaсaњeм. Вeћинoм глaсoвa зa прeдсeдникa Скупштинe oпштинe пoнoвo je изaбрaн Дрaгoслaв Mрaтић из Пoкрeтa сoциjaлистa, a зa њeгoвoг зaмeникa Jaсминa Ћaмилoвић, из Српскe нaпрeднe стрaнкe. Зa нoвoг сeкрeтaрa Скупштинe, тaкoдje je пoнoвo имeнoвaн диплoмирaни прaвник, Дрaгaн Mилoрaдoвић. Oдмaх пoслe кoнститутивнe сeдницe oдржaнa je и првa рaднa сeдницa нoвoг сaзивa нa кojoj су рaзрeшeни стaри и изaбрaни нoви члaнoви Maндaтскo-имунитeтскe кoмисиje кao и Кoмисиje зa стaтурнa и кaдрoвскa питaњa Скупштинe oпштинe. Пoтoм су тajним глaсaњeм изaбрaни: Зoрaн Mилeкић, пoнoвo зa прeдсeдникa oпштинe и Нoвицa Jaнoшeвић, зa зaмeникa прeдсeдникa, oбojицa сa листe Кoaлициje ,,Пoкрeнимo КучeвoToмислaв Никoлић’’. Глaсaлo сe и зa сeдaм члaнoвa Oпштинскoг вeћa. -Нaшa Кoaлициja зaлaгaћe сe зa принципe рaвнoмeрнoг рaзвoja читaвe oпштинe, oднoснo и грaдa Кучeвa и свих сeлa. Прeдстojи нaм

Припрема за штампу и графички дизајн:

Златан Младеновић - Shaggy Фоторепортер:

Дејан Марјановић e-mail:

recnaroda@yahoo.com

jeднa eнeргичнa бoрбa зa eкoнoмски рaзвoj oпштинe и зaпoшљaвaњe људи, jeр je тo вeлики прoблeм, зaтим зa рeшaвaњe кoмунaлних и инфрaструктурних прoблeмa нa пoдруцjу цeлe oпштинe, a вeлику пoдршку дaћeмo и рaзвojу културe, спoртa и укључивaњa млaдих у друштвeнe aктивнoсти. Дaклe,

нaстaвљaмo гдe смo стaли, рeкao je нoви-стaри прeдсeдник oпштинe Зoрaн Mилeкић. Првoj рaднoj сeдници Скупштинe oпштинe у Кучeву присуствoвao je и нaрoдни пoслaник Српскe нaпрeднe стрaнкe, Вeрoљуб Aрсић. Љ.Нaстaсиjeвић

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ПОЖАРЕВЦА

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ СТОЧАРСТВА

Градско веће Пожаревца је на последњој седници дало сагласност на одлуку Управног одбора Аграрног фонда за развој пољопривреде по расписаном јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава намењених унапређењу сточарске производње на територији града Пожаревца у 2012. години. Сагласност се односи на средства за 195 пољопривредних произвођача у укупном износу од 4.260.000 динара. Реч је о субвенцијама за куповину јуница и крава првотелки. Дата је и сагласност на повећање цена од 3,5 одсто кад су у питању услуге Паркинг сервиса. Цена за започети час паркирања за путничка возила биће 37 динара у првој зони, а у другој, 25 динара. Чланови Већа сагласили су се и око коришћење средстава у износу од 2.514.000 динара намењених систематском уклањању амброзије. На седници је разматран и извештај вештака економскофинансијске струке ангажованог по питању Фудбалског клуба "Млади радник" који је утврдио да су дуговања клуба близу 62 милиона website:

http//:www.recnaroda.co.rs

Текући рачун:

105-52460-80 АИК БАНКА Штампа:

Штампарија “Борба” Београд, Косовска 26

динара. Чланови Већа нису улазили у суштину самог вештачења већ су препоручили Фудбалском клубу, односно његовом Управном одбору, да се према препорукама вештака, сачини програм санације и стави на увид Градском већу како би се кренуло у активну санацију клуба. Дата је сагласност на суфинан­ сирање ангажовања једног васкуларног хирурга који би радио у Општој болници и пружао услуге пацијентима са територије Браничевског округа. Потреба за оваквим стручњаком постоји, у Болници се тренутно налази 133 пацијента на дијализи, некима од њих су потребне специјалистичке операције које су се до сада обављале ван Пожаревца, а ангажовањем овог лекара, од сада и у овдашњој Општој болници. Веће је донело одлуку о завршним рачунима буџета Града Пожаревца и Градске општине Костолац за 2011. годину. Све сагласности наћи ће се на првој, наредној седници Скупштине града Пожаревца, наводи се у саопштењу Градског већа.

ТЕЛЕФОНИ

Гл. и одг. уредник: 012/222-086 Редакција: 012/226-165 Директор: 012/532-309 Маркетинг - огласи: 012/221-580 Факс: 012/225-295 ISSN 00-34-1142


RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

ПРВИ У СРБИЈИ-КОНСТИТУИСАНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У НОВОМ САЗИВУ

ДРАГАН МИЛИЋ ПОНОВО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У Великом Градишту су прошле среде, 23. маја одржане две седнице Скупштине општине Велико Градиште, на којима су изабрани председник Скупштине, председник општине и члано-

одборника предали су: Група грађана Драган Милић за село и град, Српска напредна странка и Нова Србија са кандидатом Браниславком Шуловић, док су Социјалистичка партија Србије и Демократска странка, за свог кандидата истакле Слађанa Марковићa. По спроведеном тајном гласању, за председника Скупштине општине Велико Градиште изабрана је Браниславка Шуловић (НоДраган Милић Браниславка Шуловић ва Србија). Њен заменик биће ви Општинског већа. У преподневНовица Стојановић из Српске напредним сатима одржана је конститутивна не странке, док ће функцију секретара седница Скупштине, којом је, како то и даље обављати Јоргован Маринковић. Пословник о раду и налаже, председаНовоизабрана председница Бранислав-

3

ТАЧНО МЕСЕЦ ДАНА ОД МАЈСКИХ ИЗБОРА ОДБОРНИКА ЗА СКУПШТИНУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

НОВА СКУПШТИНА 6. ЈУНА

У очекивању одборника

Као што је и најавио на конференцији за новинаре одржаној 22. маја, Миомир Илић, председник Скупштине града Пожаревца из претходног сазива, заказао је за 6. јун конститутивну седницу Скупштине на којој ће се потврдити мандати новоизабраним одборницима и усвојити извештај Градске изборне комисије о спроведеним изборима 6. маја ове године. На конститутивној седници биће изабрани нови председник Скупштине града и његов заменик и постављен секретар Скупштине. На дневном реду су и

именовања и разрешења, а у наставку и избор градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа. Последњом седицом Скупштине у старом сазиву председаваће најстарији одборник, Момир Пејановић, из Коалиције СПС-ПУПС-ЈС. До избора нових органа, у раду Скупштине учествоваће и досадашњи секретар, Мирослав Унгурјановић. Нови сазив Скупштине града има 68 одборника. У складу са резултатим локалних избора спроведених 6. маја, то су:

Социјалистичка партија Србије, ПУПС и ЈС-Ивица Дачић (18 одборника): Миомир Илић, дипломирани инжењер шумарства из Пожаревца, Милић Јовановић Гојко, инжењер прехрамбене технологије из Пожаревца, Душанка Кукољ, правник из Пожаревца, Драган Лазовић, службеник из Пругова, Момир Пејановић, пензионер из Пожаревца, Борка Рахић, пензионер из Костолца, Слободан Живковић, машински техничар из Пожаревца, Горан Јеличић, радник из Пожаревца, Тања Ваљаревић, дипломирани правник из Пожаревца, Милорад Јовановић, правник из Пожаревца, Душан Вујичић, пензионер из Пожаревца, Слађана Вујчић, дипломирани правник из Пожаревца, Зоран Марковић, економиста из Костолца, Мића Таталовић, пензионер из Лучице, Дубравка Поповић, пензионер из Пожаревца, Александар Стојковић, дипломирани економиста из Пожаревца, Мирољуб Милошевић Тића, машински техничар из Живице и Јања Станковић, службеник из Пожаревца.

вао најстарији одборник уз помоћ два најмлађа. На седници су верификовани одборнички мандати свих 35 одборника колико броји Скупштина општине Велико Градиште. Председавајући Звонимир Јовић и његови помоћници Владан Дачић и Слободан Миладиновић

Чланови Већа

За чланове Општинског већа, на првој редовној седници нове Скупштине општине Велико Градиште изабрани су: др Љиљана Стевановић, Жаклина Голубовић, Љубисав Стокић, Војче Радуловић, Дејан Селић, Радиша Петровић, Јовица Живковић, Драган Настасијевић, Жељко Пауновић, Радица Животић и Новица Стојановић. су затражили од одборничких група да у писменом облику предложе кандидате за председника Скупштине. Након паузе своје предлоге са потписима

ка Шуловић одржала је у поподневним сатима прву редовну седницу Скупштине на којој су бирани председник општине и његов заменик као и чланови Општинског већа. На овој седници прво је изабрана Комисија за мандатна и имунитетска питања, а према дневном реду уследио је и избор за председника општине и његовог заменика као и избор чланова Oпштинског већа. За председника општине изабран је Драган Милић који је и до сада обављао ову дужност док је мандат заменика председника поверен Драгану Пауновићу. У наставку седнице изабрано је и једанаест чланова Општинског већа. Владајућу коалицију у наредном периоду чине 19 одборника: Групе грађана Драган Милић за село и град, Српске напредне странке и Нове Србије. У опозицији ће бити одборници Социјалистичке партије Србије и Демократске странке. Ђино Јосић

Покренимо Пожаревац -Томислав – Николић (СНС, Нова Србија, Асоцијација малих и средњих предузећа и предузетника Србије, Покрет снага Србије-БК, Демократска партија Македонаца, Покрет социјалиста), (17 одборника): Верољуб Арсић, приватни предузетник из Пожаревца, Бане Спасовић, допломирани правник из Пожаревца, Милена Павловић, апотекар из Пожаревца, Небојша Јочић, дипломирани економиста из Пожаревца, Младен Ничић, професор гитаре из Пожаревца, Верица Савић, дипл. инг. орг. наука из Пожаревца, Владан Петровић, дипломирани правник из Пожаревца, Иван Савић, струковни инжењер електротехнике из Костолца, Душанка Кендришић, дипломирани правник из Брежана, Дејан Крстић, термоенергетски техничар из Пожаревца, Жељко Живковић, ВК возач из Брадарца, Катарина Петровић, дипломирани економиста из Пожаревца, Дане Хркаловић, дипломирани инжењер пољопривреде из Пожаревца, Синиша Стокић, трговац из Пожаревца, Цвија Живановић, пољопривредник из Батовца, Миодраг Степановић, доктор гео наука из Пожаревца, Вејан Цвејић, ВК багериста из Ћириковца. Демократска странка-Борис Тадић (17 одборника): Жарко Пивац, дипломирани економиста, мастер права, из Пожаревца, Миодраг Милосављевић, дипломирани правник из Пожаревца, Вукица Васић, дипломирани економиста из Пожаревца, Ирена Ајдачић, професор електротехнике из Костолца, др Јовица Динчић, лекар специјалиста анестезиологије из Пожаревца, Лидија Лекић, професор информатике из Пожаревца, Дејан Ракић, инжењер пољопривреде из Пожаревца, Саша Филиповић, дипл. инжењер агрономије из Пожаревца, Весна Сретеновић, економски техничар из Пожаревца, Новица Радивојевић, приватни предузетник из Лучице, Бобан Огњановић, термоенергетски техничар из Кленовника, др Драгана Здравковић, лекар специјалиста дерматовенерологије из Пожаревца, Златко Миладиновић, дипл. инж. произв. менаџмента из Пожаревца, Богдан Траиловић, приватни предузетник из Пожаревца, Наташа Младеновић, дипломирани економиста из Пожаревца, Дејан Живановић, програмер из Пожаревца и Дарко Јовић, ТТ монтер из Пољане. Уједињени региони Србије-Владимир Илић, (6 одборника): Владимир Илић, дипломирани економиста из Пожаревца, Звонко Миленковић, предузетник из Пожаревца, Даворка Митровић, дипломирани економиста из Пожаревца, Стевица Спајић, дипломирани економиста из Пожаревца, Предраг Макар, дипломирани инжењер рударства из Ћириковца и Звездана Вучковић, дипломирани економиста из Пожаревца. Преокрет (ЛДП, СПО)-Чедомир Јовановић, (5 одборника): Драган Радосављевић, инжењер машинства из Маљуревца, Војислав Стојићевић, наставник из Брадарца, Дејана Косијер, администарстивни радник из Пожаревца, Иван Млакар, дипломирани инжењер менаџмента из Костолца и Саша Митровић, грађевински техничар из Костолца. Српска радикална странка-др Александар Мартиновић, (5 одборника): Саша Ваљаревић, дипломирани економиста из Пожаревца, Драган Стојадиновић, електротехничар из Петке, Марија Рељин, економиста из Пожаревца, Иван Јовић, Војна академија из Пожаревца и Млађан Николић, електро-енергетичар из Ћириковца.


4

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР У ОРГАНИЗАЦИЈИ АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА - ВЕЛИКА ШАНСА

У организацији Аграрног фонда града Пожаревца и Асоцијације „Биопланет“ прошлог петка организован је семинар „Пословна школа органске производње“ са циљем едукације и информисања пољопривредних произвођача о здравој, еколошкој, органској производњи хране и трасирању пута ка новим пословним могућностима. Теме семинара биле су: модели пољопривреде и прехрамбена безбедност, стандарди, сертификација и планирање производње, пут до органског производа, предности органске пољопривреде и примена минерала зеолит у пољопривреди. „Ово је један од шест модула које ћемо организовати за наше пољопривредне произвођаче на којима ће се они сертификовати за органску производњу. Пут до органске производње уопште није лак и једноставан, то је дуготрајан процес и потребно је да прође најмање две године класификационог периода, да би наши производи почевши од усева, па до животиња, добили сертификат органског производа. За све то потребна је едукација и праћење светских трендова, како би се вратили здравој храни, што је јако тешко у условима великог загађења на планети, али не и немогуће. У нашем крају још нема сертификованих органских произвођача и зато је Аграрни фонд решио да едукује пољопривредне произвођаче и пружи им прилику да крену путем органске производње“, истиче

једну врло озбиљну грану пољопривредне производње, коју је Европа давно препознала и посветила јој доста пажње. Пошто тај пројекат почиње да се реализује и у

Снежана Милосављевић

Србији, наша је жеља била да пољопривредни произвођачи са територије града Пожаревца међу првима добију потребне информације“, рекао је Стевић. Национална асоцијација за развој органске пољопривреде, сеоског туризма и промоцију културног наслеђа „Биопланет“ основана је 2008. године у Београду као независна, невладина и непрофитна организација са циљем да активно учествује у развоју руралних подручја Србије и јачању локалних заједница кроз развој органске пољопривреде и сеоског туризма. „Развој локалних заједница је наша мисија, као и ширење знања, идеја и иницијатива у области органске производње,

Вера Апостоловић, проф. др Миладин Шеварлић и Весна Ракар

председница Аграрног фонда града Пожаревца, Снежана Милосављевић. Члан Градског већа задужен за пољопривреду, Слађан Стевић је нагласио да се пољопривреда у односу на пре двадесетак година итекако разликује и да је она у правом смислу речи постала бизнис. „Наша жеља је била да људи који имају пуно тога да кажу везано за пољопривреду дођу у Пожаревац и своје драгоцено знање пренесу нашим пољопривредним произвођачима. Данас ће се говорити о производњи биохране, која представља

а наши циљеви су оснаживање сваког пољопривредног газдинства које се одлучи да производи методама органске производње. Циљ нам је одрживо и економски стабилно пољопривредно газдинство које се развија у складу са потребама купаца, као и породично газдинство које чува и негује традицију свога краја, а самим тим и идентитет свога народа. Развој органске производње кроз развој малих пољопривредних газдинстава је део националног плана Републике Србије, а свака локална заједница га види у својим локалним развојним

стратегијама“, истакла је председница Асоцијације „Биопланет“, Весна Ракар. Својом стратегијом од 2012 - 2014. године ова асоцијација доприноси остварењу задатих циљева кроз спровођење двогодишњег програма континуиране едукације и тренинга „Пословна школа органске производње“. Други ниво едукације је управљење органском производњом и продајом, и намењен је обуци специјализованих локалних координатора и саветодаваца у области органске пољопривреде. Пословна школа органске производње обучава пољопривреднике да самостално руководе својим органским газдинством, да планирају производњу у складу са захтевима својих купаца, да превентивно делују на потенцијалне ризике и да заузму своје место на домаћем, регионалном или међународном тржишту.

Оријентација ка еколошки одрживијим моделима производње Познато је да у аграрној теорији постоји више модела или концепата развоја пољопривредне производње, почевши од аутаркичне, преко полуинтензивне до индустријске производње, а затим органске производње, пољопривреде са применом генетички модификованих организама, мултифункционалне пољопривреде, интегралне пољопривредне производње... Између тих различитих модела који и данас постоје не само на различитим меридијанима земљине кугле, него и унутар истих држава на различитом степену развоја и са различитим степеном учешћа у укупној пољопривредној производњи, поента је да се оријентишемо на оне моделе пољопривредне производње који су одрживији у односу на друге. „Дугорочно посматрано, негде око 2030. године, имајући у виду динамику раста броја становника и моћ регенерисања обновљивих природних ресурса, трошићемо отприлике два пута више обновљивих ресурса него што природа може сама себе да регенерише. Због тога се поставља питање одрживости целокупне људске популације на земљиној кугли, а тиме свакако и пољопривредне производње и одабира оних модела који су значајно више, еколошки одрживи него што је случај са индустријализованим моделом пољопривредне производње. Истовремено, са индустријализацијом пољопривредне производње све више се смањује учешће пољопривредника у структури цене коштања пољопривредних производа, а највећи део представља учешће импута индустријског карактера на које произвођачи

не могу да утичу. Сада се доводи у питање, не само криза пољопривредне производње са аспекта еколошке одрживости, него уопште и криза пољопривредника. Зато се

Слађан Стевић

треба оријентисати ка оним моделима пољопривредне производње који су еколошки одрживији, који ангажују више радне снаге и који обезбеђују егзистенцију већем делу демографске популације. Други приступ јесте да се повећа степен дораде и прераде пољопривредних производа и смањи њихова транспортабилност, јер ми данас транспортујемо и најелементарније пољопривредно–прехрамбене производе са једног на други крај земљине кугле, не водећи рачуна да у међународном ланцу хипермаркета просечни трошкови транспорта по јединици производа достижу чак и учешће од 2.400 кило-

у свету имамо око 70% ратарских, воћарских и виноградарских биљних врста, које се користе у организованој пољопривредној производњи, тако да врло лако можемо доћи у ситуацију да имамо изузетно велике произвођачко–прехрамбене проблеме у погледу прехрамбене сигурности светске популације која сваким даном све више расте“, рекао је проф. др Миладин Шеварлић. Значај увођења стандарда На семинару је о значају увођења стандарда у нашој пољопривредној производњи, о томе колико су стандарди значајни, како их изабрати и како наћи пут пољопривредног производа до домаћег и иностраног тржишта, говорила Вера Апостоловић, инспектор у сертификационој кући „Suolo E Salute Balkan“, која се бави контролом и сертификацијом у области органске производње. „Нажалост, у Европи се не зна о квалитету наших производа, о стандардима који овде постоје и не зна се колико су наши производи било којим стандардом обухваћени. Овим предавањем надам се да ћемо подстаћи људе да уведу стандарде у пољопривредну производњу, како би били конкурентни на домаћем и страном тржишту и како би оценили коју врсту стандарда треба да изаберу. Такође, даћемо им неке основне податке о субвенцијама које нуде држава и неке невладине организације када је у питању помоћ у увођењу стандарда, како да нађу пут до сертифика-

Гости на презентацији

метара, што су енормо високи трошкови које на крају крајева мора да плати потрошач. Када говоримо о предностима органске пољопривреде, поред еколошке одрживости ми морамо водити рачуна и о одрживости биодиверзитета, јер рецимо 70% укупних површина под кукурузом у свету, као једном од доминантних ратарских култура, засејавамо са свега 4 генотипа, док на једном хектару тропских шума имамо око стотину различитих дрвенастих биљних врста. На другој страни, на отприлике хиљаду и по милијарди хектара обрадивих површина

ционе организације, шта значи закључити уговор са сертификационом кућом, који су поступци контроле... Наш је циљ да убедимо произвођаче да увођењем стандарда добијају шансу да производ пласирају и да постигну гарантовани квалитет. Органска производња је доста добро субвенционисана од стране Министарства пољопривреде и постоје пољопривредне стручне службе које могу помоћи у погледу едукације, рекла је Вера Апостоловић. Д. Динић


RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

5

ПЕТ И ПО ДЕЦЕНИЈА ЛИСТА ПД ”ТЕ-КО КОСТОЛАЦ”

ПРЕРАСТАО ОКВИРЕ ФАБРИЧКЕ НОВИНЕ Једна од најстаријих фабричких новина у нашој земљи, костолачко гласило система Електропривреде Србије, лист ”ТЕ-КО Костолац”, наследник ”Гласа произвођача”, у петак, 25. маја збројао је пет и по деценија постојања. Од првог броја, па све дo 1.474, овај хроничар збивања у костолачкој компанији ЕПС-а, Костолцу и околини, оставио је упечатљив траг. Тим поводом редакција “ТЕКО Костолац”, која дела у окриљу Службе за односе са јавношћу, на челу са Новицом Антићем, 24. маја, на обележавању јубилеја, окупила je пословодство предузећа и новинаре медијских кућа са којима сарађује. Испред првих људи овог костолачког термоенергетског и рударског гиганта, о значају фабричког листа за предузеће, као и најближе окружење, говорио је заменик директора ПД “ТЕ-КО Костолац”, Десимир Стевић.

Новица Антић

калу, тако и држави. Практично, представља ослонац управљања нашим Привредним друштвом,

година информације објављује и на Интернет сајту компаније, потврђујући своју настројеност да информације о раду и свем функционисању Привредног друштва “ТЕ-КО Костолац”, учини што доступнијим. Шеф Службе за односе са јавношћу и уредник листа, Новица Антић, између осталог, подсетио је на 55 година традиције и бројне појединце чији је рад узидан у новину каква је данас: -Од покретања листа „ТЕ- КО Костолац“, који је до септембра 2010. године носио име „Глас произвођача“, сада већ можемо рећи да је одавно превазишао оквире фабричке штампе. Давне 1957. године, одлуком Радничког савета Рудника и електрана

Боривоје Јовановић, Радмила Ђукић, Богосав Милошевић, Сима Сикимић, Драгољуб Јованчић, Добрица Огњановић, Миодраг Поповић (први главни и одговорни уредник професионалне редакције од 1976. године), Софија Живковић, Емил Рехницер, Љера Десимировић, Душан Маровић, Дејан Јовановић, Слободан Савић, Кристина Јанићијевић, Новица Миленковић, Мирјана Косовец, Милош Јањетовић, Чедомир Радојчић и Драган Радојковић. Редакцију данас води главни и одговорни уредник листа, Новица Антић, а чине је Предраг Животић, Саша Срећковић, Биљана Бундало, Вишња Огњановић и Ивана Миловановић, додао је Антић и закључио:

тетне, отворене комуникације, утемељене на односима поверења, етичности и поштовања новинарског кодекса. Разматрајући питање информисања интерне и екстерне јавности Привредног друштва “ТЕ-КО Костолац”, указао је на практична и проверена искуства успешних светских компанија и истраживача. Истакао је да лоша комуникација за последицу, између осталог, има лоше односе и дезинформације, сводећи тиме ефикасност на незадовољавајућу или минималну меру. У таквом контексту, улога Службе за односе са јавношћу јесте да информише, пре свега, новинарима учини доступним потребне информације, с циљем изградње односа поверења,

Симбол Костолца

Обележавање јубилеја почело је трибином намењеном новинарима, на којој је у просторијама ПД „ТЕ-КО Костолац“ о улози локалних медија у информисању интерне и екстерне јавности, говорио професор др Миљојко Базић, стручњак за односе са јавношћу и пословне комуникације. Потом је уследила конференција за новинаре, на којој је честитке испред пословодства упутио заменик директора, Десимир Стевић: -Част је обратити се поводом ретког јубилеја којим се наше гласило може похвалити, а сви ми у ПД „ТЕ-КО Костолац“, поносити. Наш је лист прерастао у симбол Костолца, нашег предузећа и окружења у којем оно функционише. Подсећам да је наша новина деценијама излазила под називом

Колеге и сарадници на обележавању јубилеја

дакле, кроз систем информисања путем листа, са професионалном редакцијом која ради на том сложеном систему и функцији нашег предузећа. Колико нам је важна политика информисања јавности унутар и изван предузећа, сведочи и наш однос према, не само нашем листу, већ и читавом спектру медија у локалу, као и на националном нивоу. То јасно указује на

Професор др Миљојко Базић о улози медија

„Глас произвођача“, све до 2009. године, када је преименована у „ТЕ-КО Костолац“, како је одлучено на нивоу ЕПС-а“. Наше Привредно друштво своју пословну политику, као државно предузећа, заснива на транспарентности, што се може уочити и погледом на наш лист „ТЕ-КО Костолац“. Информисање је основа те политике и битан услов за успостављање комуникације, како са запосленима, тако и према друштвеној заједници, како ло-

отвореност предузећа у пружању информација о свом раду, поручио је Стевић.

Градитељи традиције

Лист “ТЕ-КО Костолац” одавно је прерастао оквире фабричке штампе, и поред радника костолачке компаније има значајну улогу и у информисању становника Градске општине Костолац и града Пожаревца. Као озбиљна кућа која прати савремене трендове, низ

„Костолац“, основан је лист „Глас произвођача“ чији је први број, под једноставним називом „Новине“, из штампе изашао 25. маја. Од наредног броја, уз кумовање Јована Гундеља, лист излази под називом „Глас произвођача“, а од септембра 2010. године и 1434. одштампаног броја носи име компаније „ТЕ-КО Костолац“. Први одговорни уредник био је Војислав Пејић. Сваки је главни и одговорни уредник у каснијем периоду давао свој печат изгледу и садржају листа, али први је увек први. Војислав Пејић је уз помоћ ентузијаста из тадашњег пословодства предузећа, људи који су имали визију напретка, поставио темеље информисања у колективу рудара и енергетичара. Темеље који су били тако добри да је све остало, у годинама које су следиле, било само надградња. Данас лист костолачке компаније, као свих претходних година, наставља путем одређеним 1957. године, и уз сву дужну пажњу према онима којима је информација намењена, настоји да одржи динамику и стално и изнова побољшава квалитет. Кроз редакцију је прошла плејада новинара који су оставили дубок траг у фабричком новинарству, а сама новина је била читана и извориште информација за многе медије у земљи. У „Гласу произвођача“, од 1957. године, радио је велики број људи. Од првог уредника листа Војислава Пејића, у њему су радили Коста Макар,

-Као један од најстаријих листова фабричке штампе у држави, а старија је једино новина борских рудника „Колектив“, током свих

како између предузећа и медија, тако и шире јавности, као и унутар колектива, међу запосленима. Професор др Базић јена крају

Новина као идентитет

„Индентитет запослених у предузећу везује се управо за нашу новину, некадашњи „Глас произвођача“, данашњи лист „ТЕ-КО Костолац“, што потврђује чињеница да се лист дистрибуира на више стотина адреса ван наше земље, као и у земљи, и напросто се лист тражи и чита. Посебна његова карактеристика, чиме се битно разликује од других у ЕПС-у, јесте и то што представља једино гласило које информисањем покрива и Градску општину Костолац. Жеља нам је да славимо и наредне јубилеје наше новине у нади да ће она бити још квалитетнија, а Десимир Стевић запосленима у редакцији честитам, и могу да у име пословодства обећам подршку у даљем развоју листа и целог система информисања у предузећу“, истакао је заменик директора ПД „ТЕ-КО Костолац“, Десимир Стевић. ових година запослени у гласилу ПД „ТЕ-КО Костолац“ борили су се и изборили за завидан ниво у информисању. Идући у корак са временом, лист „ТЕ-КО Костолац“ ће моћи да сачува и високо место које му, по оценама других, припада.

На темељима поверења

Професор др Миљојко Базић је између осталог током трибине указао на пресудан значај квали-

трибине насловљене “Улога локалних медија у информисању интерне и екстерне јавности ПД “ТЕ-КО Костолац”, оценио да је Служба за односе са јавношћу ПД “ТЕ-КО Костолац” на добром путу до остварења највиших циљева и сврховитости свог позива и улоге у компанији чији је део, а подједнако и наспрам спољње јавности, којој се обраћа путем медија. Андријана Максимовић


6

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ ПРЕД СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА

КАКО УРАЗУМИТИ ДУВАНСКУ ИНДУСТРИЈУ?

У складу са вишегодишњом традицијом, чувари здравља из Завода за јавно здравље Пожаревац и ове последње суботе у месецу организовали су Акцију за здравље у чему им је помогла група сарадника: запослени у Центру за превенцију болести и служби поливалентне патронаже Дома здравља Пожаревац, Црвени крст Пожаревца, Градска управа, Еколошко друштво, Омладином ЈАЗАС-а, ученици Медицинске школе, чланови Омладинског савета и представници медија. У оквиру Акције обележена је 22. Недеља здравља уста и зуба под слоганом „Право је време за здрав осмех“. Њен циљ је информисање и стицање знања, формирање исправних ставова и понашања појединца у вези са очувањем и унапређивањем здравља уста и зуба. Такође, у оквиру Акције за здравље обележен је и Дан сећања на преминуле од сиде под слоганом „ И достојанство и здравље“. Обзиром на то да се приближава 31. мај, Светски дан без дуванског дима, Акција на Чачалици била је прилика да се по ко зна који пут проговори реч више о штетности дувана. Др Теодора Марјановић напоменула је да се Светски дан без дуванског дима ове године обележава под слоганом „Уплитање

Др Теодора Марјановић

дуванске индустрије“: -С обзиром на то да је пушење директно одговорно за настанак хроничних незаразних болести, као што су инфаркт срца, шлог и рак, Светска здравствена организација је препоручила земљама да сачине програме контроле дувана. Она сама је направила оквирну конвенцију о контроли дувана коју је до сада потписало око 170 земаља, наша земља је потпис ставила још 2006. године. Поента целе приче је да се поштује закон о забрани пушења у затвореним јавним и затвореним јавним просторијама. У нашој

земљи Закон о забрани пушења донет је 2010. године. Циљ је и да се спречи рекламирање дувана и дуванских производа, да се кроз одговарајуће порезе и цене, учини да дувански производи постану скупи и недоступни. Такође је битно да се на свакој кутији цигарета напише садржај катрана, никотина, угљен-моноксида и да се истакне здравствено упозорење, било словно или сликовно, о томе колико је пушење штетно за здравље и какве негативне последице може да има. Светска здравствена организација је увидела проблем са пушењем, али дуванска индустрија настоји на сваки начин да осујети програме држава о контроли дувана, нарочито јој смета забрана пушења у затвореним радним и на јавним местима као и слика упозорења на кутији цигарета. Пушење је болест зависности јер је пушач и психички и физички везан за цигарету. Психичка зависност подразумева да постоји неодољива потреба да се цигарета узме као и да се број попушених цигарета повећава. Физичка зависност се огледа у томе што се никотин, који је саставни део цигарета, уграђује у метаболизам људских ћелија. Посебан проблем представљају жене - пушачи јер код њих постоји већи ризик да оболе од срчаних болести, а највеће невоље настају

ЈОШ ЈЕДНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

СВЕТСКИ РЕКОРД У ПОЖАРЕВЦУ

-Пожаревац је град који даје више од шест посто крви на хиљаду становника, то је веровали или не, светски рекорд. Да би задовољили потребе здравства Србије у крви, потребно је да буде најмање четири посто давалаца. Проценат од шест посто задовољава све потребе болесних у Србији. По-

У трансфузиолошком аутобусу који је био постављен на кружном току прикупљено је 75 јединица драгоцене течности која ће бити употребљена за лечење пацијената у здравственим установама у Београду. -Као и увек и овога пута грађани Пожаревца одазвали

Потписивање пријава за учешће у акцији

жаревац је по добровољном давалаштву крви, заиста ненадмашан, најбољи у Републици, каже Вукашин Ђорђијевић из републичког Института за трансфузију крви Србије. Црвени крст Пожаревца и Институт за трансфузију крви Србије прошле среде у Пожаревцу организовали су још једну акцију добровољног давања крви.

су се у великом броју, рекао је Ђорђијевић. Он је такође истакао да врло радо долази у Пожаревац због добре сарадње са Црвеним крстом града и Пожаревљанима. Докторка Татјана Шошкић из Институтута за трансфузију крви Београд, нагласила је да су грађани Пожаревца веома хумани и врло здрави људи, ако је судити по броју јединица крви које се

годишње овде прикупе. Вишеструки давалац крви Милић Јовановић, заменик председника Скупштине града Пожаревца посетио је учеснике акције и истакао да у акцијама добровољног давања крви учествује кад год је у прилици као и да се град поноси резултатима које остварује већ дужи низ година на плану добровољног давалаштва крви. -Наш град је одувек био велика подршка хуманитарним акцијама Црвеног крста посебно овој у којој обезбеђујемо крв за лечење суграђана не само у Болници у Пожаревцу већ и у свим здравственим установама у Београду и широм Србије. Подсетићу да наш град одавно носи назив града хуманости, а прошле године, пошто смо остварили тако добре резултате у добровољном давалаштву крви, завредели смо титулу најхуманијег града у Србији што нас и те како обавезује да наставимо да помажемо људима у невољи на исти начин како смо то и до сада чинили. Поред акције давања крви, Црвени крст Пожаревца спроводи и акцију под називом „Продужи живот“ која се огледа у завештању органа. - Свако ко је вољан, може да се прикључи армији донатора органа. Потребно је да само дође у Црвени крст или да приликом акције добровољног давања крви, ту своју вољу изрази потписивањем донорске картице, поручује Љиљана Милошевић. И.В.

Још једна акција за здравље

код жена-пушача у трудноћи. -Труднице које пуше ризикују да дође до спонтаног побачаја, превременог рађања детета, до рађања детета мале порођајне масе или чак са неком аномалијом. Пушачи чешће болују од респираторних инфекција, туберкулозе, астме, хроничног бронхитиса, а пушење може довести и до рака плућа, грла, гркљана, једњака, желуца, панкреаса, мокраћне бешике, грлића материце... Људи који пуше угрожавају и своје, али и здравље својих укућана, пријатеља... Деца чији су родитељи пушачи чешће

обољевају од респираторних инфекција. Подаци о броју смртности су застрашујући. У свету на годишњем нивоу шест милиона људи умре од последица пушења, од тога је око шесто хиљада непушача, оних који су пасивно изложени дуванском диму. У Србији око 16 000 људи годишње умре од последица пушења, а то су 44 особе сваког дана или две особе сваког сата, напоменула је др Теодора Марјановић и поручила пушачима да оставе цигарете, а непушачима да никада не помисле да пуше. И.В.

ОД 21. МАЈА У СРБИЈИ

НОВИ БРОЈЕВИ ХИТНИХ СЛУЖБИ

Промењени су бројеви за позивање хитних служби, у складу са новим планом распореда нумерације који је донела Републичка агенције за електронске комуникације. Нови телефонски бројеви за позивање хитних служби од досадашњих се разликују по томе што се испред постојећих бројева додаје број 1, тако да је сада нови позивни број за полицију 192, ватрогасну службу 193 и хитну помоћ 194. Осим полиције, ватрогасаца и хитне помоћи, нове бројеве добили су и Служба за обавештавање и узбуњивање, Војна полиција

и помоћ на путу, АМСС. Нови план нумерације који је усклађен са Законом о електронским комуникацијама, Међународном телекомуникационом унијом и европским стандардима, у примени је од 21. маја. Републичка агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ) постигла је договор са сва три оператера- ТЕЛЕКОМом, ТЕЛЕНОР-ом и ВИПом да до краја године буде остављена могућност паралелног позивања нових и старих бројева како не би дошло до нежељених ситуација.


RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

ДЕЧЈИ ДИСПАНЗЕР И САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БЕБЕ ПОЖАРЕВАЧКОГ ДОМА ЗДРАВЉА

У НОВОМ РУХУ

zz На реновираном објекту откривена спомен плоча у знак захвалности оснивачу Дечјег диспанзера у Пожаревцу и првом доктору медицинских наука у овом крају, Миомиру Бранковићу

ра Бранковића, на реновираном објекту Дечјег диспанзера, градоначелник Миодраг Милосављевић и др Милош Бранковић открили су спомен плочу. -Постављањем спомен плоче желели смо да одамо признање првом прим. др сци. мед. у пожаревачком крају Миомиру Бранковићу, који је најзаслужнији за оснивања и развој Дечјег диспанзера, истакао је Јовановић. На лепим речима и подсећање ко је био и шта је све на пољу здравствене заштите најмлађих учинио Миомир Бранковић, оснивач Дечјег диспанзера у Пожаревцу, захвалио се његов син, др Милош Бранковић: -Реконструкција Дечјег диспанзера послужила је за евоцирање успомена на почетак рада ове здравствене установе пре педесет година. Доктор Миомир Бранковић био је први педијатар, дечји лекар и дугогодишњи руководилац Дома здравља у Пожаревцу. Све је почело од једне мале Откривање спомен плоче посвећене др Миомиру собе у Месној заједници Горња Бранковићу, оснивачу Дечјег диспанзера мала, након чега су се здравствени радници, међу којима је владао У пожаревачком Дому здравља, здравствену заштиту. Надам се да тимски рад, преселили у овдашње протеклог уторка, у присуству ће оснивач и у наредном манда- просторије. Подсетићу да је смртпредставника Градске управе и ту помоћи Дому здравља, и да ће ност деце почетком шездесетих запослених, свечано су отворени успети да реконструише све служ- година била енормна. Доктори и реконструисани Дечји диспанзер бе у овој здравственој установи, медицинске сестре, успели су да и Саветовалиште за бебе. Вред- нагласио је Милосављевић. за кратак временски период смртност инвестиционог пројекта који Директор пожаревачког Дома ност сведу на минимум. Шездесу реализовали Град Пожаревац и здравља, др Љубиша Јовановић сетих и седамдесетих година, у Дом здравља je око три и по мили- истакао је да су овим створени нашем Дечјем диспанзеру су се она динара. услови за унапређење квалитета смењивале разне делегације из По речима градоначел- здравствених услуга у значајној светских земаља које су подучаника Пожаревца, Миодрага мери. вале о превентивној педијатрији. Милосављевића, стање у коме У знак сећања на првог док- Реконструкцијом овог простосе пре шест месеци налазио Дом тора медицинских наука у По- ра, здравственим радницима су здравља било је лоше, због чега жаревцу, дечјег лекара Миоми- омогућени фантастични услови за је локална самоуправа и рад са децом, рекао је др решила да помогне овој Бранковић. здравственој установи, Међу гостима на свечапокренувши најпре акцију ности били су још и на"Хитна хитној" у којој је родни посланик Жарко реконструисана Служба Пивац, заменица градохитне помоћи. После Хитначелника Вукица Васић, не на ред су дошле и друге председник Скупштиургентне службе. не града Миомир Илић -Пројекту рекон­стру­ са заменицима Виолекције Дечјег диспанзера том Томић и Милићем и Саветовалишта за бебе, Јовановићем и помоћник приступили смо без икакградоначелника задужен ве резерве, зато што смо за здравство др Јовица желели да деци обезбеСавремени услови рада у Саветовалишту за Динчић. бебе димо адекватну примарну М. П.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПОЛАЖЕ СЕ 18. И 19. ЈУНА

За око 70.000 ученика који ове године завршавају основну школу, у средњим школамам има више од 83.000 места. На завршни испит излазе сви ученици, полаже се 18. и 19. јуна, првог дана је српски језик, а другог математика. Структура теста на овогодишњем завршном испиту изгледа овако: 50% непознатих задатака, 25% делимично познатих и 25% задатака из збирке. Приликом уписивања у средње школе и гимназије, редослед кандидата одређује се на основу успеха на завршном испиту-максимално 40 бодова, општег успеха од VI-VIII разреда и резултата на такмичењима током VIII разреда. Успех носи максимално 60 бодова. Они који желе да упишу

уметничке школе и математичку гимназију морају изаћи на пријемни испит од 8-10. јуна у зависности од школе, а пријављивање почиње 28. и 29.маја. Завршни испит из српског језика је 18.јуна од 10-12 часова, а из математике 19.јуна од 10-12 часова. Објављивање коначних резултата завршног испита биће 25.јуна, а попуњавање и предаја листе жеља од 26-27.јуна. Трећи јул је резервисан за објављивање званичних листа жеља, док ће се упис обавити 6. и 7. јула. Оне који не буду имали среће у првом уписном кругу, други рок их очекује већ 9. јула када попуњавају и предају листе.

У ОКВИРУ ПРОГРАМА "МЛАДИ СУ ЗАКОН"

ТРОДНЕВНА ОБУКА МЛАДИХ

У просторијама Општег Удружења предузетника „Слога“ у Пожаревцу прошлог петка одржана је Конференција за новинаре. Повод је био - реализација активности тродневне обуке младих у оквиру Програма „Млади су закон“, кога подржава Министарство омладине и спорта, а као Ресурс центар за Браничевски округ, спроводи Удружење грађана Шанса. Семинар се организује за представнике омладинских организација и неформалних група са територије читавог Округа, који су се на кон-

ДРУГИ ПИШУ: БЕСПЛАТНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА У БАЊАМА СРБИЈЕ

СТИЖУ ПОЗИВИ НА КУЋНЕ АДРЕСЕ За одмор и опоравак корисника пензија у бањама о трошку Фонда пензијског и инвалидског осигурања ове године обезбеђено је 275,6 милиона динара што је довољно да у једној од 25 српских бања ове године бесплатно борави 9.359 пензионера. Коначне ранг листе са именима корисника који одлазе на десетодневну рехабилитацију су завршене и заинтересовани их могу погледати у својим удружењима. Из неких филијала први позив за одлазак у бање стићи ће већ током маја. У Србији су укупно конкурисала 31.373 корисника, али је услове испунило 24.361 пензионер, док на рехабилизацију одлази 9.359. Највећи број оних који нису испуњавали услове конкурса, чак 4.450, користио је боравак у бањама о трошку фонда у протеклих пет година, док је 730 корис-

7

ника одбијено, јер им је пензија изнад дозвољеног цензуса. Из Фонда подсећају да је за све који иду на бесплатну рехабилитацију обезбеђен пун пансион, одговарајућа терапија коју одобрава лекар приликом пријема у бању, а биће им плаћени и путни трошкови. Први позиви пензионерима већ су почели да стижу, а до краја месеца и почетком јуна сви који су добили бесплатну рехабилизацију знаће у коју бању одлазе. Позиви ће им, као и ранијих година стизати на кућне адресе. Они чије се име ове године није нашло на списку за бесплатан опоравак могу одмор да проведу у већини бања уз плаћање трошкова на неколико рата, чековима или административним забранама на пензије. Глас осигураника

курсу за финасирање омладинских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтеризма младих, квалификовали за следећу фазу. Основни критеријуми за вредновање предложених идеја, били су: циљ омладинског пројекта, број младих укључених у омладински пројекат, остваривост омладинског пројекта, очекивани резултати, утицај на циљну групу, иновативност и одрживост омладинског пројекта и могућност финансирања. На Конкурс је пристигло 25 пријава, а Комисија, коју чине представници Шансе, Савета за младе Града Пожаревца и канцеларија за младе са територије Округа, изабрала је 21 предлог, чији ће подносиоци имати могућност, да након обуке, поменуте идеје развију у предлоге пројеката. Програм обуке за писање пројеката ће учесницима омогућити да се упознају са правилима писања пројеката, са пројектним фазама и процедурама, да размене искуства, тимски сарађују и повежу се у циљу развијања пројектне идеје... Након обуке учесници ће бити у могућности да самостално идеју преточе у предлоге пројеката, како по захтевима домаћих донатора, тако и по захтевима ЕУ, да препознају правила функционисања и финансирања пројеката путем претприступних фондова Европске уније, да израде буџет пројеката у методологији ЕУ и других донатора, као и логичку матрицу пројеката. Учесници ће бити у могућности да креирају и помогну у имплементацији пројеката у својим локалним срединама и да унапреде своје капацитете у организацијама у којима су активни. Р.Н.


8

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

УСЕВИМА У БРАНИЧЕВСКОМ ОКРУГУ

ОДГОВАРА ПРОХЛАДНО ВРЕМЕ

Стање влажности земљишта које је на подручју Браничевског округа крајем марта и почетком априла месеца било доста лоше, поправљено је априлским кишама чија је вредност била већа од вишегодишњег просека (100 л/м2). Кише су олакшале припрему земљишта за сетву јарих култура и обезбедиле уједначено ницање посејаних пролећних усева. Захваљујући повољним условима влажности и оптималној температури земљишта, остварен је оптималан склоп усева чиме је задовољен први услов за постизање високих приноса јарих култура. Озима пшeница посејана на површини од 24.000 хектара улази у завршни део вегетационог периода. Опште стање усева је испод просечних година и знатно више је резултат деловања неповољних временских прилика (суше и неповољних температура) него утицаја примењене технологије гајења. Суша у марту и знатно више темературе од просечних по изласку из зимског периода за последицу су имале усеве ниже у порасту без обзира на сорту или рок сетве што не значи да ће и принос

бити нижи. Велики утицај на висину биљака имала је чињеница да је азот у прихрањивању имао закаснеле ефекте на бокорење и пораст биљака. Озима пшеница се тренутно налази у фази формирања зрна. Ово је критичан период за пшеницу и не би јој одговарале превисоке температуре. Може се рећи да јој у овом тренутку одговара прохладно време али са сунчаним интервалима ( јер је при облачном времену интензитет фотосинтезе веома низак што може да утиче на крупноћу зрна), повременим умереним падавинама, средњим дневним температурама које не прелазе 20-25 степени целзијусових у току дана и око 15 степени целзијусових у току ноћи. Уколико фазе формирања и наливања зрна протекну под наведеним условима, створиће се и изгледи за бољи принос пшенице. У принципу, завршни део вегетације пшенице протиче у повољнијим условима него што је то било у пролећном делу вегетације, истиче Станислава Станковић, из Пољопривредне саветодавне и стручне службе Пожаревац. Р.Н.

НAГРAДНИ КOНКУРС НA ФEJСБУКУ

“СРEЋНA ЛИЦA” ИЗ VEOLIA ГРAДСКИХ AУТOБУСA

Кaкo би истaклa знaчaj сигурнe, бeзбeднe и удoбнe вoжњe зa путникe у aутoбусимa jaвнoг грaдскoг прeвoзa у Бeoгрaду, Veolia transport пoкрeћe нaгрaдни кoнкурс нa тeму “Срeћнa лицa из грaдскoг aутoбусa”. Кoнкурс ћe бити oтвoрeн тoкoм мaja и jунa 2012. гoдинe, a сви зaинтeрeсoвaни трeбa сaмo дa фoтoгрaфишу сeбe или другoг путникa у aутoбусу грaдскoг прeвoзa и дa пoшaљу ту слику нa e-mail happyfaces011@gmail.com. Нajбoљe фoтoгрaфиje бићe пoстaвљeнe нa Фejсбук стрaници Veolia Transport Србиja, a сви пoсeтиoци oвe стрaницe ћe путeм „лajкoвaњa“ мoћи дa глaсajу зa oмиљeну фoтoгрaфиjу. Aутoрa нajбoљe фoтoгрaфиje oчeкуje дeсeтoднeвнo лeтoвaњe у Грчкoj зa двe oсoбe, a бићe пoдeљeнe и другe врeднe нaгрaдe. “Имajући у виду ужурбaнoст свaкoднeвнoг живoтa, рeткo кaд примeћуjeмo људe oкo сeбe у jaвнoм грaдскoм прeвoзу, a сaдa сaмo jeднa фoтoгрaфиja срeћнoг путникa aутoру мoжe

дoнeти лeтњи oдмoр или вaучeр зa путoвaњe oдрeђeнoг изнoсa”, рeкao je Клaс Гoтхoлд, гeнeрaлни дирeктoр Вeoлиa Tрaнспoрт Србиja, и дoдao дa Вeoлиa “oбeзбeђуjући свojим путницимa нajвишe стaндaрдe у прeвoзу, пружa бeзбeднoст и удoбнoст у свaкoднeвнoj вoжњи”. Фoтoгрaфиje сa нajвишe „лajкoвa“ ући ћe у нajужи круг зa избoр пoбeдничких фoтoгрaфиja. Aутoри другe и трeћe фoтoгрaфиje бићe нaгрaђeни вaучeримa кoje мoгу искoристити у Вeoлиa Tрaнспoрт туристичкoj aгeнциjи. Свeчaнo прoглaшeњe пoбeдникa и дoдeлa нaгрaдa зa нajбoљe фoтoгрaфиje бићe oдржaни у пoслeдњoj нeдeљи jунa 2012. гoдинe. Oвим нaгрaдним кoнкурсoм, кao и нeдaвним увoђeњeм бeсплaтнoг интeрнeтa у дeo aутoбусa, Вeoлиa нaстaвљa дa, испуњaвajући oчeкивaњa свojих путникa, унaпрeђуje jaвни прeвoз у Србиjи.

ИЗ ОДЕЉЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ У ПОЖАРЕВЦУ

НОВЧАНЕ КАЗНЕ ЗА 156 ВОЗАЧА

На подручју Полицијске управе у Пожаревцу, током претходне недеље, догодило се 8 саобраћајних незгода у којима су три особe задобилe лаке телесне повреде. До незгода је углавном дошло због неприлагођене брзине стању пута и условима саобраћаја, неуступања првенства пролаза и вожње под дејством алкохола. У истом периоду из саобраћаја је искључено осам возача због управљања под дејством алкохола. Највише промила алко-

хола у крви имао је Бранислав С. из Топонице (2,51 мг/мол). Пожаревачка полиција је свим возачима путничких моторних возила, који су возили у алкохолисаном стању, одредила задржавање. Новчано је кажњено 156 возача углавном због прекорачења брзине. У недељи за нама саобраћајна полиција поднела је и 158 прекршајних пријава, 11 аутомобила је однео “Паук”, а донето је и 25 решења о уклањању возила.

АГРАРНИ ФОНД ПЕТРОВАЧКЕ ОПШТИНЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ НОВОСАДСКОМ САЈМУ

"СОКО" ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ

Међу бројним излагачима на заступљен и посебним изложбеним проовогодишњем 79. Међународном сајму стором – штандом, на коме је представљена пољопривреде у Новом Саду, који је одржан пољопривредно-туристичка понуда млавод 12. до 18. маја, на иницијативу директо- ског краја, кроз мед из Каменова, рукотвора Лале Давидова учествовао је и Аграр- рине овдашњих удружења жена и туристични фонд за развој пољопривреде општи- ку понуду овог краја. не Петровац на Млави. Петровчани су се Аграрни фонд је, такође организопојавили и као излагачи и као посетиоци. Уз покровитељство општине и уз помоћ и спонзорство Компаније осигурања „Дунав“, ГФО Пожаревац и Кланице „8. октобар“, Аграрни фонд је на Сајму изложио бика, тежине 1583 кг, власника Радована Вујчића из Ћовдина, иначе, добитника награде Фондапољопривредни рекордер Општине, за 2011. годину. Трогодишњи бик „Соко“ је, иначе на Сајму био изложен свих седам Бик власништво Радована Вујчића из Ћовдина дана и изазвао је велику пажњу медија, посетилаца, вао и посету Новосадском сајму, 17. маја, купаца и пословних људи из целе Србије 50-так пољопривредних произвођача и шире. Бик је био ван конкуренције за обишли су сајамску манифестацију. Међу награђивање. пољопривредницима било је 20-так младих Такође, Аграрни фонд је на вели- људи, који своју будућност планирају на поком штанду Привредне коморе Београ- родичним пољопривредним имањима. да, у оквиру укупне презентације, био Р.Н.


RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

9

У ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКОЈ ШКОЛИ У ПОЖАРЕВЦУ

ПРОСЛАВИЛИ 162. РОЂЕНДАН

Економско-трговинска школа у Пожаревцу, обележила је прошле среде 162. годину рада и постојања. Свечаној академији, поред ученика и професора школе, присуствовали су и бројни гости, представници образовних и културних институција, директори основних и средњих школа, предузећа... Присутне је поздравио директор школе, Лука Шешум, подсећајући на резултате, које су ученици постигли на разним републичким, окружним, међуокружним и градским такмичењима. -Сваким даном, ова школа је све богатија младим кадровима, тако да уз постојеће наставно особље, Економско-трговинска школа успешно извршава све задатке, у циљу што квалитетнијег и савременијег образовања. Ра-

Лука Шешум

У наставку свечаности, ученици школе извели су пригодан културно-уметнички програм који су припремили са својим професорима.

сти у Србији међу школама овог профила. Образовање кадрова економске струке почиње 1929. године када је основана Државна дворазредна трговачка школа која је 1938. године прерасла у четвороразредну Трговачку академију и која касније постаје Економски школски центар. Послено-трговачка школа радила је до 1862. године када је укинута, јер је у Пожаревцу основана Полугимназија. Након тридесет година, тачније 1892. почиње да ради Трговачка школа пожаревачке трговачке омладине (ПТО), која је стручни кадар успешно обезбеђивала до 1944. године, када је због ратних услова престала да уписује ученике. Интеграцијом Школе ученика у привреди која је основана педесетих година и Економског школског центра, 1972. године настао је Привредно-економски образовни центар ,, Жижа Лазаревић”. Овај назив је, до данас, више пута модификован, али се суштина рада школе није битно мењала. Од 1.јуна 1995. године, ова образовна установа носи назив Економскотрговинска школа.

Пред новим уписом ученика

Гости на свечаној академији

дили смо на уређењу ентеријера школе, осавремењавању наставе у учионицама, кабинетима и радионици. Наставници су се на семинарима, обукама и помоћу стручне литературе, усавршавали. Иако би услови за рад, требало бити бољи, ученици су заједно са

Дуга и богата историја

Сто шездесет и други рођендан школе несумњиво је прилика за подсећање на њену богату традицију и почетак постојања. Постојећа документа "говоре" да је на иницијативу учитеља Жи-

Републичка такмичења

Ученици Економско-трговинске школе остварили су ове школске године запажене резултате на бројним такмичењима од којих су републичка, свакако, најзначајнија. Уз помоћ наставнице Слободанке Цветић, на републичком такмичењу из трговинског пословања и практичне наставе, у појединачној конкуренцији, ученица Милена Стојићевић, III т2, освојила је прво место, док је Жаклина Икач, III т2, заузела пето место. У екипној конкуренцији, школа је освојила прво место. На такмичењу из пословне економије, Дарко Пауновић, IV ф и његова професорка Анђелка Стојићевић, изборили су се за друго место. На републичком такмичењу из пословне информатике, ученица Сања Животић, IV e2, са којом је радила професорка Лидија Лекић, освојила је треће место. Ученик Илија Ивић, IV e1 је уз подршку наставнице Милене Стефановић, заузео треће место на републичком такмичењу из историје. својим професорима, остварили запажене резултате на бројним такмичењима из теоријског знања, практичних способности и спортских вештина. Ови успеси постигнути су захваљујући стручности наставника, опремљености школе, доброј сарадњи са ученицима и њиховим родитељима, Саветом родитеља, органима управљања и локалном самоуправом, истакао је Шешум.

вана Ковачевића, а по одобрењу Министарства просвете (Попечитељства просвете), 1850. године у Пожаревцу основана Послено-трговачка школа. Мотив за оснивање је био тај што је Пожаревац у време Обреновића био значајан трговачки центар преко кога се одвијала трговина са суседним земљама. Новооснована школа у Пожаревцу је тако постала друга по старо-

Економско-трговинска школа у Пожаревцу је за свршене основце веома интересантна школа што потврђују и њихове жеље приликом опредељивања за упис у средњу школу. Занимања која образује, школа презентује на сајмовима образовања односно сајмовима професионалне оријентације, као и путем "Отворених врата". У школској 2012/2013. години Економко-трговинска школа у Пожаревцу уписаће следеће образовне профиле: Економски техничар, финансијски техничар, туристички техничар, трговински техничар, огледно одељење за комерцијалисту, трговац, конобар, кувар и произвођач финалних производа од дрвета, односно, столар. Између два рођендана, Економско-трговинска школа је спровела низ активности, у којима је учествовао велики број њених ученика и наставника. У оквиру пројекта "Сазнај о животу", присуствовали су обуци за вршњачке медијаторе, одржане у Решици, а такође, узели су учешће и у разним радионицама, јавном часу "У право време на правом месту", квизу у оквиру акције "Активирај се, јер досадно је опасно", одслушали су предавање на тему "Трговина људима и насиље у породици"... У школи је спроведена и едукација ученика на тему професионалне оријентације и каријерног вођења, као и саветовање младих из осетљивих друштвених група. Наиме, кроз тридесет радио-

Економско-трговинска школа на Сајму образовања

Из музичког дела програма

ница, ученици су, анализирајући своје способности, првенствено сагледали себе и своја интересовања и упознали се са подручјима рада и занимањима која постоје. По речима педагога школе, Сање Новаковић, ученици су у паровима или у мањим групама, корак по корак, савладали дату материју. -Један део приче био је посвећен, како ученицима који планирају, тако и ученицима који не планирају даље школовање.

Организовањем ове едукације, помогли смо им да сазнају како да што боље напишу си-ви, односно, радну биографију, али и како да се припреме за интервју код послодавца. Цела прича заокружена је израдом пословног плана за период од десет година. Учешће у реализацији ових радионица, у великом проценту, поред ученика четвртог, узели су и ученици трећег степена (кувари, конобари, столари и трговци), рекла је Новаковићева. М. П.

"Нови хоризонти"

Поводом Дана школе, из штампе је изашао нови, седми по реду, школски часопис "Нови хоризонти". Аутори су настојали да створе један модернији, садржајнији, квалитетнији и разноврснији часопис, у модернијем руху у односу на све досадашње. У томе су очигледно успели. "Посебно нам је драго што школа ове године има доста разлога да се хвали, тако да смо се трудили да у први план забележимо успехе ученика, како би добили подстрек за ангажовање и напредак у школским активностима. Читајте, учите и уживајте, порука је уредника овог часописа.


10

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ ПОЖАРЕВАЦ

Пожаревчка осмољетка која носи име српског просветитеља Светог Саве, Дан школе слави 19. маја, на дан када је Сава проглашен свецем. Ове године прослава је била 21.маја, а у истој недељи школа је наступила и на Фестивалу младих. Прошле, 2011. године обележена је стогодишњица школе, а ове године запослени, са директорком Маргаретом Секуловић, сматрају да је потребно осврнути се на све оно што је урађено током ове школске године.

ШКОЛА ЗА СВЕ

Маргарета Секуловић

Обележавање и прослава стогодишњице протекла је и уз радост што је школа коначно добила своју фискултурну салу, а реализована су и два велика пројекта – „Школа за

Систем инклузивног образовања - Као ретко која школа у Србији бавили смо се доста издавачком делатношћу, те смо у овој школској години издали монографију о раду школе „Век постојања и рада школе Свети Сава у Пожаревцу“ аутора Драгана Фелдића, затим смо, у оквиру пројекта „Развој инклузивне културе“ издали Бонтон инклузивне културе који су написале наше колегинице Светлана Спасић, педагог и Мира Миловић Стоиљковић, професор разредне наставе, а користећи при томе илустрације наших ученика које су добиле на посебним радионицама. Бонтон говори о томе како се треба понашати и о томе да треба прихватити и децу која су другачија од деце која немају никакве Овогодишњи број школског часописа развојне проблеме. Издали смо и седми број часописа све“, у оквиру развоја систе„Светосавски мозаик“ који из- ма инклузивног образовања лази већ шест година уназад, у Србији, а у наредне две године планира се наставак, каже Секуловић.

Захвалнице поводом Дана школе добили су наставници који су радили са ученицима – добитницима једног од прва три места на општинским или окружним такмичењима у организацији Министарства просвете и науке, а то су: Синиша Станојевић, наставник физичког васпитања, Славица Филиповић, биологија, Саша Миловановић, фисичко, Весна Илић, биологија, Милица Матић, физика, Зоран Тривић, историја, Зоран Перић, математика, Јелена Траиловић, математика, Оливера Илић, енглески језик, Драган Грујић, техничкоинформатичко образовање, Драгана Миливојевић, ТИ образовање, Биљана Благојевић, проф. разредне наставе и Сузана Петровић, проф. раз. Наставе.

учешће и реализација пројекта „Друга шанса – развој система основног функционалног образовања одраслих“. - Ми смо једна од 37 школа у Србији у којој се реализује овај пројекат у првој фази имплементације и наши полазници, то са задовољством можемо да кажемо, нису одустајали, отприлике исти број полазника који је уписао ће и завршити. Имамо три одељења, за сваки циклус по једно одељење, са 25 и више ученика, односно укупно је 78 полазника који завршавају одређене циклусе, а за полазнике који су у трећем циклусу организоваћемо и завршни испит. Наравно, све ово што смо урадили радили смо уз реализацију свих наших образовно-васпитних задатака, без икаквих проблема и застоја у реализацији. Оно што нас такође раздваја и разликује можда од других школа је и чињеница да смо остварили међународну сарадњу, имали смо размену ученика са швајцарских градом Алштетеном, где су деца из Швајцарске током ускршњих празника боравила код наших ученика, њих десеторо и њихови васпитачи, а нашу децу очекује узвратна посета која ће бити реализована од 6. до 13. октобра ове године. Задовољство ми је да кажем да се по неким активностима разликујемо од других школа, али, такође, да смо у свему ономе што су друге школе реализовале и организовале и ми учествовали, укључујући такмичења, општинска, окружна, републичка, стручна усавршавања наставника и све оно што је и законом прописано. Кроз реализацију ових пројеката још једном смо потврдили да имамо добру сарадњу и са Саветом родитеља и са Школским одбором и локалном самоуправом и другим школама, уопште са свим институцијама и организацијама на нивоу нашег града, истиче директорка ОШ „Свети Сава“. Нова сала за физичко даје нове победнике Настава физичког образо­ вања ове године одвијала се у новој фискултурној сали, а како каже Секуловићева, услови су сада онакви какви приличе том предмету. Уз то, учени-

це трећег разреда освојиле су успех на Малим олимпијским играма и биле прве на општинском и окружном такмичењу и учествовале на такмичењу у Сремској Митровици. Ученик 4. разреда Ненад Ђокић је првак у гимнастици и на општинском и на међуокружном такмичењу и учествовао је на републичком такмичењу, где је освоји четврто место. Почеле су са радом и секције, одбојкашка, рукометна, кошаркашка… Школа је учествовала и

редовним ученицима школе. Стручна усавршавања По речима Маргарете Секу­ ловић, стручна усавршвања наставног кадра школе Свети Сава одвијала су се редовно, учествовали су на више семинара и по предметима и на онима који су били заједнички за све просветаре, тако да је велики број сати стручног усавршавања. Та знања се примењују у пракси, а наставници су ове године то показали кроз одржавање огледних

Стара школска зграда у новом руху

на Сајму професионалне оријентације, где су ученици имали прилике да се упознају са оним што им нуде средње школе. Оно што следи су завршни испити за ученике 8.разреда, ученике са посебним потребама и полазнике пројекта „Друга шанса“. На Фестивалу младих Школа се и ове године представила на Фестивалу младих који је одржан у Центру за културу Пожаревац. Уметничко

часова који су одржавани у свим активима млађих разреда и у свим стручним већима. Представљана су нова знања, примена савремених наставних средстава, што и јесте циљ огледних часова. Упис првака У ОШ „Свети Сава“ упис ђака првака је у току, а у школи се надају да ће бити уписана три одељења, као и прошле године. Када је у питању одељење у Ћириковцу, по речима директорке школе, највероватније

Наступ на фестивалу младих

вече на коме су ученици „Светог Саве“ показали шта знају носило је назив „Школа за све“, наступали су ученици од првог до осмог разреда. Учествовали су и ученици са посебним потребама у заједничкој тачки са

неће бити одељења првог разреда, јер је пријављено само седам ученика, тако да ће бити формирано комбиновано одељење. Л. Ликар


RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

11

ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА – 150 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

КОНЦЕРТИ, ПРОМОЦИЈЕ, ИЗЛОЖБЕ…

Школа у чијим су клупама, од настанка до данас, седели државници, научници, уметници, која је изнедрила 17 академика и небројено успешних људи у свим областима – Пожаревачка гимназија, ове године прославља 150 година постојања. Низом манифестација које су започеле у фебруару, а које су обухватиле књижевне вечери, јавне часове на тему физике, астрономије, филозофије, математике, биологије, хемије и других научних дисциплина, музичке наступе, ликовну колонију, квиз, посету ученика Народној скупштини, Дневном боравку за децу ометену у развоју, презентовање поштанске марке посвећене јубилеју, обележава се 15 деценија постојања, уз активно учешће свих запослених и ученика школе.

Некад и сад

Програмом под називом „Некад и сад“ Пожаревачка гимназија представила се на Фестивалу младих протеклог

Данијела Жуковски

ухватило је три сегмента кроз које су гимназијалци показали чиме се баве и шта воле : плес, музика и поезија и глума. Најпре је публика уживала драмском одломку из „Коштане“ Боре Станковића, а затим и у уметничком говорењу стихова чланова рецитаторске секције школе. Ритмичка секција је извела латино микс „Алабина“, као и кореографију „Јовано, Јованке“. Хор „Лазарице“ певао је „Чочек“, „Ру-

такође извела шаролик програм који је одушевио публику. У реализацију целог пројекта прославе обележавања јубилеја Гимназије уложено је много енергије и много ентузијазма. У самом програму на Фестивалу младих учествовало је око стотинак ученика, што на сцени, што иза ње. Идејни творац је професорка српског језика и књижевности, Милена Анђелковић која је урадила сценарио и режију, а осим ње, за музички део програма, био је задужен Ђорђе Јанковић са „Лазарицама“ и музичком секцијом, рекла је директорка школе Данијела Жуковски за „Реч народа“.

о

књижевности

и

њеној

су допринели очувању њеног

Наступ ритмичке секције на Фестивалу младих

Particle Accelerators

У четвртак, 24. маја, некадашњи ученик школе, др Владимир Поучки одржао је предавање о убрзавању честица за ученике Пожаревачке гимназије и љубитеље научне речи. Предавање је изазвало велико интересовање, јер је одржано на енглеском језику.

"Коштана"

практичној примени, представа на латинском језику која би, уз римске костиме и адекватну сценографију, требало да буде одиграна на Ахреолошком локалитету Виминацијум.

Монографија и позив за донације

У припреми је и прва монографија о Гимназији „Пожаревачка гимназија 18632012“, чија се промоција планира за септембар. Тим поводом школа је објавила позив

имена и трајања. Свесни важности стопедесетогодишњег постојања наше школе, непроцењиве вредности њене традиције, као и квалитета који већ деценијама обезбеђује у средњошколском образовању наше деце, љубазно вас позивамо да, у складу са својим могућностима, финансијски помогнете да прва Монографија Пожаревачке гимназије угледа светло дана. Својом новчаном донацијом постајете део велике породи-

Школски хор "Лазарице"

уторка у великој сали Центра за културу Пожаревац. Ово мешовито уметничко вече об-

се косе“, „Славуј пиле“, али и „Mamma mia“ и „More than words“. Музичка секција је

КНЕЗ МИХАИЛО ОБРЕНОВИЋ –ЗАСЛУЖАН ЗА ПОСТОЈАЊЕ ГИМНАЗИЈЕ

Почетком 1862.године у Београду је дошло до немира и уличних борби. Турски паша је из Калемегданске тврђаве наредио бомбардовање вароши у коме је највише страдао део града познат као Сава-мала. Због тога су српске власти одлучиле да се Савамалска полугимназија измести из Београда у Пожаревац. Његовим указом од 24.септембра 1862.године, уместо укинуте Савамалске, основана је Полугимназија у Пожаревцу која се десет година касније уселила у нову зграду у близини Саборне цркве.

Тако су слушаоци могли да уживају у једној заиста добро припремљеној академској презентацији, а др Владимир се потрудио да своја искуства из сложених стручних радова једноставним и духовитим језиком приближи слушаоцима.

Централна прослава 24. септембра

Централна прослава јубилеја заказана је за 24.септембар у великој сали Центра за културу Пожаревац, а до тада ће се одвијати програмом предвиђене активности: помен добротворима Пожаревачке гимназије, предавање

Из програма Фестивала

за донацију за прикупљање средстава за штампање Монографије, у коме, између осталог, стоји: „Година тако значајног јубилеја прави је тренутак да од заборава сачувамо Школу и људе који

це пријатеља и поштовалаца Пожаревачке гимназије, који своје поверење и помоћ нашој школи дарују већ више од једног века. Л. Ликар


12

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

140 ГОДИНА ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБE ПОЉОПРИВРЕДЕ

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ У ПОЖАРЕВЦУ ЗАШТО БАШ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА?

- Јер је будућност наше земље у пољопривреди, т.ј. производњи и преради хране, те опредељење будућих средњошколаца за нашу школу никада не може бити погрешан избор; - У својој 140 година дугој историји школа је била и остала расадник стручњака из области пољопривреде, производње и прераде хране (пољопривредних, ветеринарских, прехрамбених техничара, призвођача прехрамбених

производа, месара, пекара, цвећара, техничара хортикултуре... ), а многи бивши ђаци ове школе данас су признати и познати привредници, пољопривредни произвођачи, ветеринари, професори факултета...; - Зато што наставу изводи високообразован, стручан кадар, а будућим ученицима на располагању су, по најсавременијим стандардима, опремљени кабинети, учионице, лабораторије, ветринарска амбуланта, мини-пекара, пољопривредна механизација... и остала опрема за извођење теоријске и практичне наставе;

Адреса: Илије Бирчанина 70 12 000 Пожаревац Тел: 012/223-388; 012/541-156; Факс: 012/223-388 Е-mail:poljsk @ open. telekom. rs Internet adresa : www. poljsk. edu. rs

- Након завршетка школовања ученици имају могућност запослења у струци, отварања сопствених радњи, покретање бизниса као и могућност наставка школовања на бројним високим школама и факултетима; - И што је веома битно, уписом у нашу школу, будућим редовним ученицима, који немају стално место боравка у Пожаревцу, школа гарантује пријем у модерно опремљен Дом капацитета 168 места (94 за ученице и 74 за ученике) по веома приступачној цени (3.900,00 динара). Такође, треба истаћи да поједине општине плаћају боравак у Дому ученицима са своје територије, а тежња је да се све општине укључе у ову акцију.

КОЈЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ШКОЛА УПИСУЈЕ?

У наредној школској 2012/13 години у I разред биће уписано:

Четворогодишњи образовни профили Образовни профил Број ученика Број одељења 1. Пољопривредни техничар 30 1 2. Ветеринарски техничар 30 1 3. Прехрамбени техничар 30 1 4. Техничар хортикултуре 30 1

Трогодишњи образовни профили Образовни профил

Број ученика Број одељења

1. Произвођач прехрамбених производа 2. Месар и пекар

30

1

15+15

1

Све ближе информације могу се добити на телефоне: 012/ 223-388 и 012/541-156 као и на сајту школе: www. poljsk.edu.rs. Интернат: 012/ 7-515-461 и 012/541-366 E-mail: domucenika@open.telekom.rs Директор школе Дипл.инж.пољ. Видоје Вукашиновић

У КОСТОЛЦУ ОДРЖАНА

"КОСТОЛАЧКА ЖИШКА"

У данима Свете браће Кирила и Методија, у Костолцу, у Цркви Св. Максима Исповедника, по шести пут заредом од 22. до 24. маја, одржана је културна манифестација „Књижевно духовни сусрети Костолачка жишка“. Kао и претходних и ове године учествовали су бројни уметници, музичари, сликари, песници, а организован је обиман и садржајан програм. Манфестацију су започели најмлађи, програмом "Поете деци и деца поете" у коме су учествовала деца из Дечијег вртића „Мајски цвет“, ученици Ниже музичке школе „Стеван Мокрањац" из Костолца као и песници Ана Дудаш, Каћа Вучелић, Радмила Зорић и Драган Журжевић. Следила су "Поетска трагања" песника окупљених око Књижевне омладине Србије и часописа „Развитак“ из Пожаревца и „Мајдан“ из Костолца. Књижевну омлад-

ну Србије представили су Ненад Максимовић, Тања Вучићевић и Стефан Лалић из Београда, Златица Јанковић из Бискупља, Бобан Адамовић из Пожаревца, као и Верица Секирарски, главни и одговорни уредник ове издавачке куће, која чини изузетне напоре на неговању књижевних талената. Часопис „Развитак“ представили су Оливера Трудић и Димитрије Дакић. Њима се придружила Дијана Влаинић Драгин из Старе Пазове. Испред часописа „Мајдан“ наступили су Златан Пејкић, Весна Мишић, Биљана Јанковић, Биљана Јовановић и Славица Станојловић. У програму су учествовали и млади музички таленти Ивана Грујић и Тома Топо. Другог дана отворена је изложба икона у камену Мирјане Каурин, сликарке и иконописца из Крушевца, а промовисана је и књига Раше Перића Јаук васељене. Стихове је казивала Верица

Милошевић, глумица а о књизи надахнуто је говорио књижевник Љубиша Ђидић. Промоцију је употпунио појањем духовне поезије, Михаило Стојић. Завршне вечери настављено је духовно трагање за лепотом речи и духовности спајањем поетике речи, музике и слике. И поред лошег времена постављене су изложбе сликара Удружења "Спектар" и Владете Делетића. Беседу „О националном идентитету у књижевности“ казивао је књижевник, проф.др Тиодор Росић. Уз наступ Томе Топа, Ма-

рине Стевић и хора „Дунавска лира“ у програму под називом „Азбуковање духа“ наступили су песници Слободан Ракитић из Београда, Љубиша Ђидић из Крушевца, Милан Миловић и Славица Јовановић из Пожаревца, Живко Аврамовић из Бора, Ружица Петровић из Ниша., Раша Перић из Петровца, Ана Дудаш из Малог Црнића, Златија Радовановић из Батуше, Ана Антилета Живковић из Топонице. Костолчане су представили Лидија Маловић Кочи, Зоран Стојићевић Рикардо, Војкан Ивковић и Верослава Малешевић. Прочитана је и песма „Химна Бо-

гу“ свештеника и песника Звонимира Хаџи Јовића из Мелбурна.. Била је то још једна успешно организована културна манифестација на којој су песници, музичари и сликари, духовни трагаоци из целе Србије у Костолцу трагали за правим културним вредностима. Манифестација је допринос афирмацији песничког и не само песничког стваралаштва, отварању Цркве културним посленицима, деци и омладини, и неговању духа заједништва, племенитости и љубави. С.П.

АКЦИЈА "ОЧИСТИМО СРБИЈУ 2012"- 9. ЈУНА И У ПОЖАРЕВЦУ

СВАКО ПОМАЛО-ЗАЈЕДНО МНОГО Велико спремање Србије, у оквиру акције „Очистимо Србију 2012“ биће организовано у суботу 9. јуна. Град Пожаревац позвао је суграђане да учествују у овој акцији јер, ако свако уради помало-заједно ће се учинити много. За потпуније информације на располагању је сајт - ocistimosrbiju@pozarevac.rs Иначе, захваљујући великом одзиву волонтера прошле године, Пожаревац је добио средства од Републике које ће искористити

за куповину нових контејнера. Наиме, прошле године је у акцији "Велико спремање" у Пожаревцу учествовало више од 2.000 волонтера. Захваљујући добром одзиву, Град је добио 2 милиона динара, новац ће бити искоришћен за куповину 60 нових контејнера за отпад. Једнодневна акција, која се одржава у јуну, има за циљ подизање свести код становништва о потреби очувања животне средине.

Очекује се да у овогодишњој акцији учествује велики број грађана.


RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

13

УЧЕНИЦИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ПОЖАРЕВЦУ

МЕЂУ НАЈБОЉИМА НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

Угљеша Зекић и наставник енглеског језика Александар Радовановић

Катарина Живојиновић са наставницом Иваном Стојановић

Ученици Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу, и ове године, остварили су изванредне резултате, учествујући на републичким такмичењима из српског и енглеског језика, хемије и шаха. Директор Бранислав Стојановић, каже да овакав успех пожаревачких "Доситејеваца" није забележен дуги низ година. -Најбољи резултат остварила је ученица осмог разреда, Катарина Живојиновић, освојивши максималан број поена, који су је довели до првог места на републичком такмичењу из српског језика одржаног у Тршићу. Велика заслуга за остварење овог резултата припада и наставници Ивани

Стојановић. Резултат за понос постигла је и ученица седмог разреда Мина Милић, која је на републичком такмичењу из хемије освојила друго место. Овако висок пласман, не би био достижан без помоћи њеног ментора, наставнице Мирјане Живојиновић. Угљеша Зекић, ученик петог разреда је уз подршку свог наставника Александра Радовановића, на републичком такмичењу из енглеског језика, које су организовали Регионални центар за таленте и „English book“-а, освојио друго место. Такође, ученица петог разреда Јелена Милисављевић, на дописној Математичкој олимпијади, заузела је друго место. Награду је доделио организатор овог такмичења, математичко друштво „Архимедес“ из Београда. Захвалност за овако висок пласман дугујемо и наставнику Слободану Тирнанићу. Осим појединачних, школа се може похвалити и једним екипним успехом. Наиме, на републичком такмичењу у шаху, одржаном у Врњачкој Бањи, сестре, Тамара (седми разред), Тијана (седми разред) и Марија (други разред) Петровић, ученице

Ученице Тамара, Тијана и Марија Петровић са директором школе Браниславом Стојановићем

наше школе, освојиле су треће место. Сада нам предстоје: републичко такмичење Регионалног центра за таленте и републичка такмичења из саобраћаја и француског језика, па су наши ученици увелико кренули са припремама. Ми се искрено надамо да ће се наши представници и на овим надметањима изборити за једну од прве три награде, и на најлепши могући начин представити своју школу и град Пожаревац, рекао је Стојановић. Подсетимо да Основна школа "Доситеј Обрадовић" већ годинама негује једну лепу традицију, из редова ученика осмог разреда бира ученика генерације и спортисту генерације. Тако ће бити и ове 2012. Спортиста генерације, поред књига и похвалница, на поклон добија и спортску опрему, док ученика генерације, такође чека леп поклон, лап-топ рачунар. - За све ученике који су на републичким такмичењима остварили одличне резултате, за њихове родитеље и менторе без којих овај успех не би био могућ, школа ће организовати свечани пријем. Такође, четрдесет ученика школе, који су учествовали на републичким такмичењима, заједно са

Јелена Милисављевић и Слободан Тирнанић

Мина Милић са својим ментором Мирјаном Живојиновић

„вуковцима“, наградићемо једнодневном екскурзијом, најавио је директор Бранислав Стојановић. М. П.


14

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ ВРТОВА У ШПАНИЈИ

НАГРАЂЕН ПОЖАРЕВЉАНИН МИЛОШ СТАНОЈЕВИЋ

Тим сa пејзажне архитектуре и хортикултуре Шумарског факултета из Београда освојио је награду на III Међународном фестивалу вртова одржаном овога маја у Аљарису у Шпанији. Тим су сачињавали асистент Шумарског факултета дипл. инж. Ђурђа Стојичић из Београда и студент апсолвент Милош Станојевић из Пожаревца. На конкурсу су били пријављени учесници из Србије, Шпаније, Португалије, Бразила, Аустрије и других земаља. Организатори фестивала креирали су 11 вртова, међу којима је и врт тима из Србије под називом Garden at the Edge of the World (Врт на ивици света). Тема овогодишњег такмичења била је Galiza, the Country of Water (Галиција, земља воде). Милош и Ђурђа су инспирацију за свој врт тражили у старим легендама Келта, Грка и Римљана који су сматрали да је обала Галиције ивица земље. Веровало се да даље не постоји ништа, да је ту крај света са ког душе умрлих одлазе на небо ка звездама. Аутори, такође, сматрају да свако место носи своју историју која је понекад затрпана дубоко испод многих слојева бетона и земље. Вртови имају улогу да оживаљавају те приче кроз своју форму, боје и биљке. Они треба да представљају жива платна по којима уметници, користећи дрвеће, камење и воду, као средство, причају причу. Милош Станојевић је рођени Пожаревљанин, који је у свом

Награђени рад

родном граду завршио основну школу „Десанка Максимовић“, Пожаревачку гимназију, као и Основну музичку школу „Стеван Мокрањац“, у којој је, као њен ђак, освојио више домаћих и међународних награда (нпр. у Стрези, Италија). Милош се, поред пејзажне архитектуре, бави и сликарством, тако да је 2010. године у Пожаревцу имао заједничку изложбу са својим братом и оцем. Заједно са својим професорима са Шумарског факултета учествовао је у неколико значајних пројеката у Србији, из области пејзажне архитектуре. Л.Л.

Милош Станојевић и Ђурђа Стојичић

ИЗ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

Настављају се радови на уређењу спортског центра ,,Рудар“

Након радова на осветљену Спортског центра, Градска општина Костолац наставља на даљем уређењу овог објекта и простора око њега. За наставак радова задужен је др Драгољуб Ивановић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и председник Комисије за просторно уређење. У плану су следећи радови: 1. Сређивање тениских терена 2. Сређивање свих осталих терена: Кошаркашког, фудбалског и одбојкашког терена 3. Санација надстрешнице са клупама за одмор 4. Замена оштећене жице између терена и око теренског игралишта 5. Санирање пукотина на теренима У току је и санирање кошаркашког игралишта испред Дома омладине – Замена табли и кошева, фарбање стубова као и осветљење терена, простора испред Дома омладине и Музичке школе и стадиона ФК ,,Рудар“. У Градској општини Костолац, која је и до сада бринула о младима, надају се да ће након уређења и извршених радова на Спортском центру, привући више деце и омладине да своје слободно време проводе бавећи се спортом и рекреацијом. Организатор и финансијер инвестиције је Градска општина Костолац.

ЖЕЉКО ЈОВАНОВИЋ, АУТОР ФИЛМСКОГ СЕРИЈАЛА О МАНАСТИРИМА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА

ВЕРСКО НАСЛЕЂЕ У ФИЛМСКОМ ОБЈЕКТИВУ Ових дана са монтажног стола пожаревачког филмског аутора Жељка Јовановића, речником жаргона, сишао је филм под називом »Нимник«. Обичном читаоцу овај податак и није тако значајајан, но, поменути филм је само део серијала о манастирима Браничевске епархије који ће своје место наћи на другом ДВД издању под називом »Слике вере«. - Реч је о пројекту од великог значаја за културни и туристички развој не само града Пожаревца већ и читавог Браничевског округа – говори за наш лист аутор Јовановић. - Превасходни циљ овог културно – уметничког пројекта је едукација деце и омладине али и ширег

аудиторијума о верском наслеђу културно – историјске баштине кроз минуле векове. Сама идеја о серијалу настала је пре неколико година, но, реализација је уследила септембра прошле године. Већ крајем марта светлост дана угледало је прво ДВД издање које обухвата приче о четири манастира Браничевске регије. Документарно-филмским језиком Жељко Јовановић је као комплетан аутор (сценарио, камера, режија) испричао занимљиве сторије о Рукумији, Брадачи, Горњаку и Витовници, засноване како на предањима и легендама, тако и на историјским списима. Чињеница да документарно филмско стваралашт-

О аутору

Жељко Јовановић је рођен 1966.године у Пожаревцу, где живи и ради. Прва искуства у области уметности везана су за уметничку фотографију, а по окончању Филмске школе београдског »Дунав филма«, активно почиње да се бави израдом сценарија, сниматељским радом и режијом. Део каријере провео је у Концерну »Бамби« где је у Дирекцији за маркетинг радио на креирању реакламних кампања, организацији промоција и наступа на сајмовима али и снимању рекламних спотова и наменских филмова. Као аутор потписује два играна филма: »Огледало« (1994.), којим се представио на Фестивалу кратког метра у Београду, као и »Радно време« (1996.), који је приказан, како на поменутим, тако и на Фестивалу у Паризу.Ту су и његови документарни филмови »Археологија у Срба«, »Живот на пет минута«, »Куп 1999.«, »Рели 2000.« као и серијал од 13 филмова под називом »Спортске легенде Браничевског округа« из 2009.године. Аутор је и завидног броја рекламних ТВ спотова и наменских филмова.

во на подручју Браничевског округа такорећи и не постоји, Јовановић је овим значајним пројектом ушао у једну специфичну »донкихотовску« борбу, не би ли путем савремених носача слике и звука трајно забележио верске знаменитости из наше непосредне околине. - Наравно, ово не важи за све сфере уметности у Пожаревцу, јер је чињеница да град обилује манифестацијама у славу глумаца, ликовних уметника, музичких стваралаца-констатује Јовановић – Бавити се филмом у граду под Чачалицом трновита је и напорна прича. Због тога велику захвалност дугујем људима попут градоначелника Миодрага Милосављевића, председника Скупштине града Миомира Илића, потпредседника Милића Јовановића, који су ми пружили велику подршку објективно и благонаклоно сагледавајући значај пројекта који сам започео. – Моралну подршку и благослов за рад на пројекту »Слике вере« Жељко Јовановић има и у људима из Српске православне цркве, монаштву поменутих манастира као и Његовом преосвештевству др Игнатију Мидићу, епископу Браничевске епархије. У време економске кризе, такорећи да ништа не може да фунционише без спонзора и донатора. Због тога су своју несебичну финансијску помоћ при снимању до сада пружили град

Жељко Јовановић на задатку

Пожаревац, општине Петровац на Млави, Велико Градиште и Жагубица, Јавно предузеће »Топлификација«, Јавно комунално предузеће »Комуналне службе«, »Веолиа-Литас« и ПП »Филип«, док је куриозитет да се као приватни донатори ДВД издања »Слике вере« појављују Мирослав и Драгиња Милетић. Већ ових дана Жељко Јовановић наставља пут широм Браничевског округа где својом камером бележи све оне појединости које ће се наћи у наредним причама о манастирима и њиховом настанку. Тако су на помолу филмови о Сестрољину, Заови и Туману. Вреди помену-

ти да је прво ДВД издање »Слике вере« урадјено у продукцији Агенције за уметничко стваралаштво »ЈОВАНОВИЋ АРТ« на чијем се челу налази сам аутор, и да је ова кућа стала иза читавог серијала о манастирима Браничевског округа, који ће се до почетка 2013.године наћи на неколико ДВД-ја. И то није све, како смо на крају разговора са Жељком Јовановићем сазнали, он са неколицином блиских сарадника већ увелико ради на још два значајна пројекта о којима ће се тек говорити. В. Винкић


RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

ХОР ОМШ "СТЕВАН МОКРАЊАЦ" ПОЖАРЕВАЦ НА МАЈСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

ЗЛАТО И СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА

Мај је месец у коме се одржава највећи број такмичења, па тако и хорских. Хор ОМШ „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу, под руководством проф. Данијеле Шошкић учествовао је овог месеца на два такмичења и освојио чак три признања. На I „ФЕДЕХ-у“ одржаном од 15. до 17. маја у Београду, хор је освојио специјалну награду за најбоље извођење популарне композиције и награду за најбољи хор. По мишљењу стручног жирија, у коме су били композитор и диригент

Милорад Маринковић, диригент Ђорђе Перовић и музиколог Милица Кадић, хор ће представљати Србију на једном од концерата овогодишње међународне манифестације деце Европе „Радост Европе“. На 44. Фестивалу дечјих хорова у Шапцу одржаном 19. маја хор је освојио максималних 100 бодова и златну медаљу. Осим за обавезну композицију, све аранжмане урадио је проф. Илија Рајковић.

У „КУЋИ ЦВЕЋА“ 25. МАЈА 2012.

ОБЕЛЕЖЕН ТИТОВ 120. РОЂЕНДАН

Тачно 120 година од рођења Јосипа Броза Тита, прошлог петка прославило је више хиљада људи из бивше Југославије. Само до поднева, Титов гроб у Кући цвећа обишло је 3.000 југоносталгичара. Да обележе Титов рођендан и Дан младости, испред Музеја „25.мај“ дошли су и млади и стари, од Вардара па до Триглава. Било је ту плавих „титовки“, грбова са шест уједињених буктиња, штафета, партизанских песама... Мермерна плоча Јосипа Броза била је прекривена венцима, а бројним посетиоцима обратио се Јошка Броз, Титов унук и лидер Комунистичке партије. После говора, предате су му штафете. Уз традиционалне, ове године запажене су „западна“ и „источ-

на“ штафета. „Западна“ је стигла из Словеније, Хрватске и БиХ, а „источна“ је прошла Црну Гору, Македонију и Србију. Да подсетимо да је традиција ношења штафете трајала пуне 42 године, од 1945. до 1987, по идеји омладине Крагујевца. Прва штафета младости кренула је из Кумровца, Титовог родног места, а сваке наредне године полазила је из другог места, из друге републике. Прву штафету Титу је предао Мика Трипало, који је тада обављао функцију председника ЦК Народне омладине Југославије, а последњу, седам година после Титове смрти, Рејмонда Брочај из Гњилана, која је штафету уручила Хаиму Реџепију, тадашњем председнику Омладине Југославије.

15

НА КОНЦЕРТУ У ПОЖАРЕВЦУ, ЈАПАНСКИ АМБАСАДОР ЗАПЕВАО СА ХОРОМ „БАРИЛИ“ ПЕСМУ „ТАМО ДАЛЕКО“

ПЕСМА ПРИЈАТЕЉСТВА

Приликом своје, осме по реду, посете Граду Пожаревцу, амбасадор Јапана у Србији, Тошио Цунозаки присуствовао је концерту српско-јапанског пријатељства у свечаној сали Окружног здања. У организацији Амбасаде Јапана и установе Градски женски хор „Барили“, приређено је уметничко вече на коме је наступила уметница на виолини Ецуко Цунозаки, супруга јапанског амбасадора, која већ трећу сезону успешно сарађује са Хором „Барили“, диригентом Каталин Тасић и гитаристом Славољубом Тасићем. Изведена су одабрана дела традиционалне и савремене јапанске музике, међу којима се посебно издвојила захтевна хорска композиција „Аве Марија“ савременог јапанског композитора, тенора и диригента Такаши Накамуре. Маестро Накамура је у два наврата гостовао у Пожаревцу и импресиониран звуком пожаревачког Градског хора „Барили“ посветио ово своје дело Хору „Барили“ и диригенту Каталин Тасић. На концерту је наступила београдска пијанисткиња Милица Секулић, ученици Музичке школе „Стеван Мокрањац“: Лазар Николић, Ката Стојановић (виолина), Милица Ивковић (виолончело), као и Срђан Вељковић (виолина), уз клавирску сарадњу проф. Марије Обретковић. Завршница концерта, према жељи ЕцукоЦунозаки, припала

Са концерта српско-јапанског пријатељства

је српским песмама „Што се боре мисли моје“ и „Тамо далеко“ у аранжману Такашија Накамуре. Већ у првим тактовима песме „Тамо далеко“ амбасадор Тошио Цунозаки се на изненађење присутних, прикључио извођачима певајући на беспрекорном српком језику. „Имали смо привилегију да присуствујемо несвакидашњем и узвишеном гесту његове екселенције, који је изазвао дивљење извођача и публике, која је са нескривеним емоцијама, френетичним аплаузом и на но-

гама, наградила искрене и велике пријатеље Србије, Пожаревца и Хора „Барили“, амбасадора Тошија и госпође Ецуко Цунозаки. Поносна сам готово дводеценијском плодном сарадњом Хора „Барили“ са јапанским уметницима и Амбасадом Јапана у Србији, која је резултирала не само бројним уметничким пројектима, већ и дубоким узајамним поштовањем и пријатељством који повезују и наше две земље“, рекла је Каталин Тасић, директор и диригент Хора „Барили“. Р.Н.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У ПОЖАРЕВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

МИРЈАНА МИТРОВИЋ И ТРИ РОМАНА

У сали Пожаревачке гимназије је протеклог петка организовано књижевно вече посвећено Мирјани Митровић, књижевници из Пожаревца, која је добитница престижне награде „Бранко Ћопић“. Представљени су њени романи „Емилија Лета“, „Месечари из Маргума“ и „Аутопортрет са Миленом“. Ово књижевно вече организовано је у оквиру обележавања 150 година постојања школе, а присутне је најпре поздравила директорка Данијела Жуковски која је, између осталог, изразила задовољство што се некадашња ученица школе Мирјана Митровић одазвала позиву да буде део прославе јубилеја. Професор српског језика и књижевности Славица Јовановић представила је књижевницу, а Мирјана Митровић је, уз сећања на школске дане у Гимназији, говорила и о својим делима, прво о роману „Аутопортрет са Миленом“ који је доживео пет издања и који се и данас чита са великом пажњом, а како каже, главни разлог што је њен први књижевни подухват био роман о животу сликарке Милене Павловић Бари-

Данијела Жуковски, Салвица Јовановић и Мирјана Митровић

ли је што се ради о значајној уметничкој личности која је читав живот посветила раду. Други роман, „Емилија Лета“ био је у конкуренцији за НИН-ову награду, а добио је награду „Бранко Ћопић“ – смештен је у доба Римског царства, али просторе на којима се данас налази Србија и базиран је на историјским подацима. – Нисам имала намеру да све моје књиге буду

везане за мој завичај, јер је савременом писцу тешко да нађе тему за писање и споји прошлост и садашњост, рекла је Митровићева, додајући да она, у неку руку себе види као књижевног археолога. Ученици школе ове вечери имали су прилику да разговарају са књижевницом о свим питањима која су их интересовала. Л.Л.


16

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

ЛЕТЊИ СВЕТИ НИКОЛА

СЛАВА "ТОПЛИФИКАЦИЈЕ"

Српска православна цркве и верници обележили су прошлог уторка Пренос моштију Светог Николе из Мира Ликијског у Бари, Италија, у време цара Алексија Комнина. Тело Светог Николе пренето је због велике навале муслимана на Ликију. Претходно се светитељ у сну јавио једном свештенику у Барију и наредио му да се његове мошти пренесу у тај град. У то време Бар је био православни град, под управом православног патријарха. При преносу моштију Светог Николе десила су се многа чуда. На овај дан спомиње се и чудо када је Свети Никола вратио вид слепом српском краљу Стефану Дечанском. Пренос моштију обављен је 1087. године. У спомен

на пренопс моштију Светог Николе, црква је установила још један празник везан за њега, Младог Светог Николу у народу још познатог као Летњи Свети Никола. Запослени у пожаревачкој "Топлификацији" чија је слава Млади Свети Никола, прославили су овај дан резањем славског колача у цркви Светог Николе и славским ручком коме су, поред садашњих и бивших радника, присуствовали и бројни пријатељи и сарадници. Златко Цвејић, технички директор "Топлификације" предао је славски колач домаћину за наредну годину, Жељку Тошићу, пословођи Одржавања. Р.Н.

ПЕДЕСЕТОГ ДАНА ОД УСКРСА

ДУХОВИ ИЛИ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ

Празник Духови, који означава силазак Светог Духа на апостоле, прославља сe педесетог дана по васкрсењу Исуса Христа. Духови представљају и "рођендан" хришћанске цркве, а називају се још и Тројице, Тројичин дан, Силазак светог духа на апостоле. По значају ово је трећи празник, после Ускрса и Божића, и слави се три дана. Празновање се наставља целе седмице, која се назива трапавом недељом и током које се не пости. Црквено учење каже да је непосредно пре Вазнесења, Христос обећао ученицима да ће се убрзо "излити благодет Духа светог" на њих, што се десило 50. дана од васкрснућа. То се догодило на јеврејски празник Педесетница. Тај празник се назива још и Тројице јер је, по учењу, Христос обећао, Бог Отац дозволио, а Свети Дух сишао. На празник Силаска Светог Духа на апостоле, под у храмовима покрива се травом, поред зидова се прислањају гране липе или неког другог дрвета, а иконе се ките цвећем. Овај обичај потиче још од првих хришћана, који су га преузели од Јевреја. Јевреји су на празник Педесетнице китили своје богомоље и куће гранчицама, зеленилом, травом и цвећем.

ЗАПОСЛЕНИ У ЈП „ЉУБИЧЕВО“

ПРОСЛАВИЛИ ЛЕТЊЕГ СВЕТОГ НИКОЛУ

Јавно предузеће „Љубичево“ прославило је минулог уторка своју крсну славу, Пренос моштију Светог Николе, или како га у народу двојако зову Млади Свети Никола или Летњи Свети Никола. Резање славског колача обавио је јереј Владимир Кочабер који је том приликом између осталог рекао: „Изнова се враћамо нашој традицији, нашим прецима који су славили и овде и на свим нашим местима, и увек и изнова се сећамо да наш повратак традицији није само пуко враћање у прошлост, јер ми нисмо никада били народ прошлости. Некада смо имали више смисла да извлачимо поуке, али увек смо знали, на темељу наших предака, који је наш пут и којим ћемо путем ходити“. Колачар на слављу био је директор предузећа, др вет. мед. Владан Јанковић, који је, честитајући својим сарадницима и запосленима славу подсетио да је пред Љубичевом светла будућност која укључује обнову Ергеле у свим сегментима, како би се повратио њен некадашњи сјај

по коме је надалеко била позната. „Наш мото је да поштујемо претке и чувамо традицију, хоћемо да наставимо оно што су наши преци створили, а наша покољења треба да наставе. Кренули смо добрим путем, доста тога је урађено у протеклом периоду и Љубичево мора да постоји, јер пуно значи Пожа-

ревцу и Пожаревљанима“, рекао је Јанковић. Прослави су поред радника предузећа присуствовали народни посланик, Жарко Пивац и градоначелник Пожаревца, Миодраг Милосављевић. Након резања колача послужен је славски ручак. Д. Динић

СПАСОВДАН У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ БУРЈАН

ДА ГОДИНА БУДЕ РОДНА...

Свечаном литијом предво­ ђеном витезовима на коњима, освештавањем славског колача и записа, мештани Месне заједнице Бурјан, протеклог четвртка обележили су своју славу Вазнесења Господњег, у народу познату као Спасовдан. Свечаности су присуствовали народни посланик, Жарко Пивац, градоначелник Пожаревца, Миодраг Милосављевић, заменица градоначелника, Вукица Васић, директори јавних предузећа и установа. Овогодишњи колачар Радиша Јотић пожелео је Бурјанцима пуно здравља и среће и берићетну годину, а потом је свету колачарску дужност за наредну годину предао директорки ПД „РИО“, Наташи Савић. Председник Савета Месне заједнице Бурјан, Саша Филиповић je изразио задовољство што је настављена традиција и што се житељи Месне заједнице окупљају код записа

који је обновљен уз помоћ локалне самоуправе. „Српски народ поштује традицију и то нас је у тешким тренуцима очувало. Захваљујем се Бурјанцима и свим

гостима који су дошли да заједно пронесемо литију, која представља молбу за родном годином и дугим животом“, рекао је Филиповић. Д. Динић

СЛАВИЛО СЕ И У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ "РАДНА МАЛА"

КОД "ЗАВЕТНОГ КРСТА"

То их је подсећало на време када су преко Мојсија добили десет Божјих заповести, као и на време лутања по пустињи, после бекства из Мисира, јер су у пустињи живели у колибама од грања и лишћа. На Свете Тројице у храмовима народ плете венчиће од траве, које после носи кући и оставља поред иконе и кандила. Многи носе венчиће у торбама и ташнама, јер верују да ће их Бог заштитити од разних несрећа које могу да их снађу.

У присуству пријатеља, представника Градске управе и пожаревачких месних заједница, директора јавних предузећа и установа, становници Месне заједнице "Радна мала" прославили су славу, дан Младог Светог Николе. Традиционално из цркве Светог Николе, у јутарњим сатима кренула је литија у којој је учествовало стотинак Радномалчана и обишла скоро све улице на подручју месне заједнице. Тачно у подне у дворишту Месне заједнице, код "Заветног крста", резан је славски колач. - Колачари су били Ивица Карамарковић и Бранче Милић. Посебно се захваљујемо нашим грађанима који живе и раде у Бечу и Малмеу, а помогли су нам да славу припремимо и прославимо како то доликује, каже председник Савета МЗ "Радна мала" Периша Петровић Поп. Испред Градске управе Пожаревца славу је честитао члан Већа Александар Ђокић.

Госте је поздравио Периша Петровић


RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

17

СЛИКАЛИ СРЦЕМ НА ПОКЛОН ПОЖАРЕВЦУ ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ЦВЕТНИ МАЈ“ УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ СТАВАРЛАЦА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ И АГЕНЦИЈЕ „КОДЕКС“

Поново су се у организацији Агенције за образовно-педагошке услуге „Кодекс“ и Удружења ликовних стваралаца „Ђура Јакшић“ у Пожаревцу настаниле десетине сликара из целе бивше Југославије. Окупљени у Ликовној колонији „Цветни мај“ стварали су у просторијама Кодекса од 20. до 25. маја. Њих више од тридесет оставило је за собом „срцем“ бојена уметничка дела, а из Пожаревца понели драгоцене успомене и ишчекивање новог сусрета под окриљем Снежане Милошевић, власнице Кодекса и покровитељке Удружења „Ђура Јакшић“. Иначе, слике настале тих дана стваралачког дружења биће дониране у хуманитарне сврхе.

свет радоснијим. Зденка Радовановић, сликарка из Чачка, у Кодексу је други пут, и напомиње да је организација сваког посла тешка, нарочито када дође време за сумирање резултата, међутим, „када Снежа то чини, сви учесници, и они који добијају и они који дају, су презадовољни. То је врло ретко. Атмосфера код Снеже је чини ми се боља него код свог најдражег“. Сликар Милинко Ристовић, из Рашке, истиче да је Снежана једна

Пожаревац - центар ликовне културе

Ликовној колонији „Цветни мај“ кумовала је директорка Привредног друшта „Рекултивација и озелењавање“ Костолац, Наташа Савић, која се радо одазива оваквим акцијама, нарочито тематски везаним за озелењавање, које животно окружење чини лепшим, топлијим, радоснијим. „Привредно друштво „РИО“ је увек подржавало рад колонија које

жана Милошевић организовала је ову ванредну колонију у мају, која је, као и остале, хуманитарног карактера. Овакви догађаји битно унапређују свакодневицу сваког од нас, а нарочито животе оних којима бива пружена помоћ“, истакла је Наташа Савић на отварању Колоније 20. маја. Отварању је, иначе присуствовао и народни посланик, Жарко Пивац, који је истакао да је реч о веома значајној манифестацији коју подржава локална самоупра-

жаревац је постао познат по овим сликарским колонијама којих је све више и у којима учествује највећи број сликара на Балкану. У наредној години очекује нас још један велики подухват у коме ће, у изради 365 слика, учествовати неколико стотина сликара и надамо се да ће се та идеја Снежане Милошевић остварити за Љубичевске коњичке игре, септембра 2013. године. На нама је да наставимо издвајање средстава за културу и да та сарадња буде на

Ексклузивно место уметности

„Пошто је град Пожаревац познат по лепим стварима, добрим људима, хуманим делима, дела настала на овој Колонији у потпуности ће бити донирана у хуманитарне сврхе, највероватније за побољшање услова у породилишту, јер шта може бити лепше, радосније и племенитије од рађања новог живота. Ова је у пуном смислу Колонија љубави, разумевања и доброте. О донирању ће одлучивати и усмеравати их тамо где су најпотребније Савет Удружења ликовних ставралаца „Ђура Јакшић", истиче Снежана Милошевић, која је Пожаревац учинила препознатљивим по већ традиционалним, међународним колонијама „Балкане мој“ и „Љубав и разумевање“. Импулс за окупљањем сликара у „Цветном мају“ јесте тежња да се у време поплаве предизборног маркетинга, подсетимо на завређено ексклузивно место уметности у животу сваког од нас, као најснажније и најистрајније „бране“ у данашњем динамичном и ужурбаном свету сталних промена. „Наравно, политика је један од кључних чинилаца наших живота, али често је бива и превише, па смо желели да упутимо искру која говори да су култура и уметност изнад свега. Тако мора бити увек и на томе вреди темељити живот“, додаје Снежана. Током Колоније посетили смо сликаре у просторијама Кодекса. Свуда су стајала платна, дела у настајању, употребљене кецеље, с почетка беле, али тада већ у свим бојама... Ипак, нашли су времена и за коју реч са новинарима. Драган Тасић, сликар из Ужица, може се рећи, већ домаћи гост, у Кодекс долази последњих пет година и каже: „Невероватно је најпре то што Снежана показује велику љубав и разумевање према овом послу и сликарима. Кодекс је сигурна кућа за сликаре. Када погледате зидове, видите мноштво изложених слика, које Снежа на најплеменитији начин уводи у стварни свет на најхуманији начин, донирајући их, о чему одлучује заједно са историчарима уметности, Здравком Вучинићем и Сретом Бошњаком. Снежа заправо сваким својим потезом чини овај

Зденка Радовановић и Милинко Ристовић

Александар Саша Јанићијевић и Снежана Милошевић

Тодор Јовановски и Влада Делетић са Снежаном Милошевић

Драган Тасић

од ретких људи који оно што имају, свесрдно, са много љубави, дају и другима, онима који немају готово ништа или баш ништа. „Сваке године сам на колонијама које она организује, али навратим и сваки пут када ми се пружи прилика. Заиста, што каже Зденка, некада немате такве слободе у својој кући какве имате овде“. Учесник Колоније „Цветни мај“ из хрватског града Каства, Жељан Павић рекао нам је да је колонија међународна институција захваљујући којој се људи окупе око једне идеје-уметности. „По трећи пут гостујем у Пожаревцу и тај осећај дружења сликара и домаћина који је овде присутан испуњавају ме таквом позитивном енергијом да могу да пружим максимум у свом раду. Влада изузетан дух пријатељства, дружимо се, размењујемо искуства, учимо једни од других, и то је оно што нас све инспирише.“

ЕДУАРДО АНИМАЕВ, АЛЕКСАНДАР САША ЈАНИЋИЈЕВИЋ И СНЕЖАНА МИЛОШЕВИЋ, 31. МАЈА

Изложба у Руском дому

Едуардо Анимаев, Александар Саша Јанићијевић и Снежана Милошевић изложиће своје слике у Руском дому, у Београду, 31. маја, на поставци насловљеној „Сликано српском и руском душом“. Снежана позива све који воле и умеју да уживају и препусте се језицима уметности, да посете изложбу на којој је наум представити уметност и културу која обитава у Пожаревцу, красећи сваки дан у њему... организује Снежана Милошевић. Фасцинирана сам делима која настају овде и позитивном атмосфером уметника. Поред редовних колонија „Љубав и разумевање“ и „Балкане мој“, које се одржавају током јула и новембра, на захтев сликара из земље и иностранства, власница Агенције „Кодекс“ Сне-

ва:

„Ово је доказ да политика не мора увек да буде у првом плану, па чак и на дан избора. Наш циљ је да се људи што мање баве политиком, да немају тих брига у животу и да се пре свега оријентишу на лепе ствари као што је уметност, јер уметност оплемењује људе. По-

добробит свих нас. Обавеза нас који смо у политици је да помажемо уметност, не зато што је то морање и зато што се тако стичу политички поени, него зато што стварно сматрамо да је потребно инвестирати у културу“, рекао је Пивац. Председник Удружења ликовних уметника „Сергеј Јовановић“ из Београда, Тодор Јовановски сматра да су ликовне колоније које организује Снежана Милошевић водеће на Балкану, а то потврђује састав сликара који учествују на њима. „То су вредни и веома квалитетни сликари, услови су фантастични, тако да се редовно одазивам и задовољство ми је да сликам у Пожаревцу, који ће временом постати центар ликовне културе у Србији“, нагласио је Јовановски. Андријана Максимовић


18

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

ХУМОРЕСКА

FORMA IDEALE

ТАКАВ ЈЕ ЧОВЕК

И наш крај је познат по разним шверцерима и кобајаги туристичким путовањима одакле се враћају са коферима и торбама које популарно зову “крмаче“ и у коју могу да стану двадесет пари одела. О томе шта све наши људи преносе да и не причамо. Изађите на бувљак и сами се уверите. Е, сад све то и није тако једноставно. Постоји разрађен процес, једни само преносе, али зато постоје и прекупци који откупљују ту робу, па она на бувљаку добија троструко већу цену. Догађа се тако да вам ручни сат од пет марака нуде за педесет уз обавезну заклетву: -Свега ми на свету, ја то чиним за тебе, јер сам у нужди. Овај сат вреди, брат брату, осамдесет марака... И тако хиљаду пута сам се заклео да не купујем ту шверцовану робу, али нешто јаче увек ме одву-

че у ону вашарску гужву и на крају преварим се па купим неку ситницу која ми уопште није потребна. Али, шта ћеш, такав је наш човек. Недавно се на мађарској граници десио овакав случај. Наш човек, сумњива изгледа, са препуним колима врти се и гледа како да превари царинике. Они на мађарској страни га некако и пропустише, али нашем царинику се учинило много сумњив. -Ми се однекуд знамо? -Може бити! Свет је мали, сретну се људи и где не очекујеш. Загледа цариник кола и као узгред пита: -Носиш ли оружје? -Не помињи ми то, господине, па ја ни војску нисам служио, а кад приказују ратне филмове, ја метнем вату у уши. -Добро, ако се толико плашиш! А злато? -Једино од злата што имам то

ЧУВАР ГРОБЉА

Питали Црногорца који је најтежи посао који је радио. А он каже: - Чувар гробља, сви леже, а ја морам стајати.

ВИЦЕВИ КИША

Игра се Перица фудбала по киши, а мама му виче са прозора: -Перице, одмах улази у кућу, киша пада ! Перица ће на то: -Па и напољу пада...

ПОЛИЦАЈАЦ НА ВРАТИМА

Звоне полицајци Муји на врата. Мујо пита: -Ко је? Полицајац: -Полиција. Мујо: -Шта хоћете? Полицајац: -Мало да попричамо. Мујо: -Кол'ко вас има?

Како је лако живети лепо!

ми је жена код куће. Кад год се вратим са пута, ја је пољубим и кажем: „Е, злато моје, тебе нигде у свету нема!“ Али цариник остаје упоран: -Дедер, отвори гепек да видим. Наш човек се узврпољио, али мора да отвори гепек. У гепеку велики џак. -Шта ти је ово?-хладнокрвно ће цариник. -Ах, ништа нарочито. То ми је храна за кокошке. Цариник отвара џак и вади пуну шаку разних ланчића, сатова, бижутерије и друге сличне робе. -Добро, ти кажеш да носиш храну за кокошке, па хоће ли ово кокошке да једу?! -Господине цариник, моје је да их понудим, а оне, како хоћеодговара наш човек и враћа џак у гепек. Из књиге „Сви су у праву“ аутора Миливоја Илића Полицајац: -Двојица. Мујо: -Па попричајте.

ПТИЧАР

Искористите велика снижења и до 40% на разноврсан асортиман намештаја у салонима и продајним местима Forma Ideale до краја маја. У пролећној колекцији намештаја

ЛАЗАРИЗМИ

- Он је човек на своју руку. Чак и на изборима заокружује кога хоће! - Не можемо без Европе, а не можемо ни са њом! - Српски народ је као лакмус папир. После избора позелени од муке! - Све нас је мање, тако да ћемо по глави становника свега имати више! - Зашто се чудите што немам ни за хлеб? Па, људи, нисам ја Меси!

Миодраг Лазаревић

Основали Босанци ловачки клуб. Оду на сајам паса да купе расног птичара са педигреом. После неколико дана врате се из лова па поново оду код продавца коме веле: -Враћај паре, преварио си нас, ово није птичар!!! А тек ће продавац: -Ма како није, имате и педигре - и убеди њих продавац некако, кад ће разочарани Босанци на то: - Ил' га ми ниско бацамо ил' он не зна да лети.

РЕЦЕПТ

ЛАЗАЊЕ СА ШАМПИЊОНИМА Састојци: 7 свежих кора за лазање, 200 гр шампињона, 200 гр млевеног меса, главица црног лука, шаргарепа, 50 гр маслаца, 70 мл парадајз пиреа, 250 гр павлаке, 70 гр пармезана, со по укусу, бибер, по пола кашичице оригана,

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ?

РИБА СМАЊУЈЕ РИЗИК ОД РАКА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА И РЕКТУМА Особе које једу доста рибе су под мањим ризиком да оболе од рака дебелог црева и

S U D O K U

још више од рака ректума, утврдио је тим стручњака из Болнице за дигестивне болести у граду Сиђинг, у Народној Републици Кини. Овакав закључак је резултат анализе 41 студије о утицају конзумирања рибе на оболевање од рака обављене између 1990. и 2011. године широм света, између осталог и у Сједињеним Америчким Државама, Норвешкој, Финској и Јапану. Редовно конзумирање рибе смањује ризик од канцера за 12 одсто. При том је смањење ризика од рака дебелог црева прилично скромно и износи четири одсто, али се зато ризик од канцера ректума смањује за 21 одсто. Нека истраживања су, такође, показала да редовно конзумирање рибе смањује и ризик од срчаних болести и рака репродуктивних органа. Кинески тим је упозо-

представљене су ТВ полице, клуб и компјутер столови, ормари, гардеробери, витрине, али и бројни модели из асортимана т а па цир а ног намештаја. Функционалне и елегантне баштенске гарнитуре су такође у понуди, а сви посетиоци салона Forma Ideale имају могућност куповине на три месечне рате без камате.

рио да би температура печења рибе могла да поништи њено позитивно дејство на ризик од колоректалног канцера, јер печење и роштиљање рибе (и меса) на високој температури погодује развоју дотичне врсте рака. Стручњаци процењују да риба смањује ризик од канцера захваљујући томе што је богата омега -3 масним киселинама, што не мора да значи да и капсуле омега -3 имају исто дејство. Могуће је чак да у целој ствари риба и није битна, већ то што особе које је једу имају друге здраве навике, на пример избегавају црвено месо и месне прерађевине. Иначе, једна студија из фебруара ове године је показала да су жене које једу око три порције рибе недељно, под мањим ризиком од полипа дебелог црева, који могу да прерасту у рак.

мајчина душица, 30 гр пармезана за посипање. Припрема: Црни лук ситно исецкати, исецкати печурке на листиће, шаргарепу изрендати. Павлаку умутити са пармезаном. Упржити на маслацу лук и шаргарепу. Додати шампињоне, посолити, побиберити. Додати млевено месо, пропржити, додати парадајз пире, мајчину душицу и оригано па крчкати десетак минута. Додати павлаку и пармезан, промешати па склонити са ватре. У науљен ватростални суд ређати, ред лазања, па ред фила са печуркама, и тако док се не потроши материјал. Одозго посути пармезаном и пећи на 200 степени око пола сата.


RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

Direkcija 012/224-212; 212-692; 214-247 Faks 012/214-257 Prodavnica „LOVAC” Po`arevac 012/521-134 Prodavnica „MICA” Kostolac 012/241-379 Prodavnica „DUNAV” Golubac 012/78-137 Prodavnica „MZ” Ku~evo 012/850-610 Farma-mešaona Petrovac 012/333-466 www.unionmz.com На основу члана 68. и 70.Правила ЗЗ „Митар Трифуновић-Учо“ Симићево и Одлуке Скупштине ЗЗ „Митар Трифуновић-Учо“ Симићево од 27.12.2011. године расписује се

КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЗАДРУГЕ

Услови: - Да испуњава Законом прописане опште услове; - Да има високу, вишу или средњу стручну спрему и одређено радно искуство: - За високу или вишу стручну спрему најмање три година радног искуства, - За средњу стручну спрему најмање пет година радног искуства а све на пословима руковођења у задругама. Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Пријаву са документацијом доставити на адресу: ЗЗ „Митар Трифуновић-Учо“ 12373 Симићево, Симе Симића 169. – пријава на конкурсПредседник скупштине, Јовановић Мирослав

19


20

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

Info centar: Agencija za obrazovno-pedagoške usluge „CODEX“ , Bratstva i jedinstva 8, Požarevac Tel. 063/81-26-158 , 012/541-870; www.codex.edu.rs codex_agencija_po@yahoo.com


RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

21

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за привреду и инфраструктуру ГОЛУБАЦ Цара Лазара 15, 12223 Голубац Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ На захтев носиоца пројекта Привредно друштво'' Хидроелектрана Ђердап'' д.о.о. Кладово ,-Сектор за одржавање приобаља Пожаревац, спроведен је поступак одлучивања о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА- Санације дренажног система у насељу Голубац,на кат. парцели бр.6087/1, 6112/1, 6112/2, 6112/3, 6762/1, 6763,6761,6765,6819 и 6822/1, све у КО Голубац , на територији општине Голубац. У спроведеном поступку донето је решење бр.501-8/2012 од 18.05.2012. године којим је утврђено да је за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину, будући да уз примену одговарајућих услова и мера заштите, које је утврдио истим решењем овај орган као и услова и мера које су утврдили овлашћени органи и организације, не проузрокује значајне емисије загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште,односно генерисање значајних количина отпада. На основу донетог решења носилац пројекта може приступити изради пројектно-техничке документације односно даљој реализацији пројекта. Предметним решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да у случају промене намене,проширења капацитета или повећања површине на којој се објекат простире, поднесе нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и процени могућих утицаја наведеног пројекта на животну средину. Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, рударства и просторног планирања, а подноси преко првостепеног органа. Обавештење се објављује на основу чл.29. став.1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'' бр.135/04 и 36/09).

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА - ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ДРЖАВНА ШКОЛА Београд, Краљице Марије 73

ЗНАЊЕМ У БУДУЋНОСТ Реч директора Поштовани, будући, активни и дипломирани студенти, наставници и сарадници, пословни партнери, пријатељи и сви релевантни субјекти Београдске пословне школе, обраћам вам се, да са свима вама и уз вашу помоћ успешно извршим најзначајније дужности директора Школе, како би на раскршћу прошлости, садашњости и будућности Београдске пословне школе, одабрали најбољи пут и истрајно, на том путу, остварили жељене циљеве. Од Оснивача прихватих, овим путем јавно се обавезујем, а помоћ од свих вас очекујем на реализацији неколико приоритетних дужности у погледу: Оптималне консолидације Београдске пословне школе у свим областима, редовима, на свим нивоима, студијским програмима и режиму студија у циљу њене трансформације из више у високу струковну школу ради стицања диплoме високе стручне спреме; Успешног окончања процеса акредитације студијских програма и осталих неопходних услова трогодишњих струковних студија и трансформације Београдске пословне школе из више у високу школу струковних студија; Концепцијског, програмског, методолошког и кадровског јачања струковних студија са стратешким усмеравањем на студије праксе, у смислу афирмације дуалних студија у структури струковних студија; Дужност ми је да предузимањем наведених актив-

1956-2012.

ности омогућим превазилажење одређених негативних појава које тренутно оптерећују друштво; Наведени циљеви на историјском путу развоја Београдске пословне школе, те дужности које су неминовне су реални и остварљиви, уколико се користе оптимално сви расположиви ресурси, педесетогодишње искуство Београдске пословне школе, искуство престижних светских и европских пословних школа, постулати „болоњског процеса“, законски нормативи и стандарди. Са овако дефинисаним дужностима директора Школе и начином вршења може се оптимистички ићи; у сусрет акредитацији Београдске пословне школе, њеној трансформацији из више у високу школу струковних студија; у сузбијању криминала, мита и корупције; у превазилажењу бројних проблема у реализацији студија, али и оптимистички дочек педесете генерације нових студената који ће кренути на пут у двадесетпрви век користећи струковне студије по европским нормативима и стандардима, као најбрже и најсигурније средство. Моја је дужност и задовољсто да заједно са свима вама, оптимистички дочекамо и поведемо прву генерацију трогодишњих струковних студија у један нови свет, свет струке, свет будућности. Проф др Илија Самарџић Студијски програми Добијена дозвола за рад свих пет студијских програма, који чине образовну понуду Београдске пословне школе- Високе школе струковних студија,

осветљава њену модерну оријентацију, испуњеност дефинисаних услова и стандарда и усклађеност са европским едукативним концептима. Програм карактерише разноврсност изучавања научних дисциплина. Студије се изводе на пет акредитованих студијских програма: • ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е-БИЗНИС • МЕНАЏМЕНТ • ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО • МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА • ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ Информације: • Београдска пословна школа-Висока школа стуковних студија Београд, Краљице Марије 73; 011-30-42-300; 011-30-42-334; www.bbs.edu.rs • Агенција за образовно-педагошке услуге „CODEX“, Пожаревац; Братства и јединства 8; 012-541-870; 063-81-26-158; 065-54-18-700; www. codex.edu.rs


22

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПОЖАРЕВАЦ

Немањина 2, 12000 ПОЖАРЕВАЦ, СРБИЈА тел. 012/531-668, 012/531-667; факс: 012/531-667 ПИБ: 100439330, Мат.бр.: 7285019, Шиф.дел.: 80329 www.vts-pozarevac.edu.rs E-mail: visa_po@ptt.rs

TREĆEPLASIRANI NA 33. MAJSKOJ GITARIJADI “МEMORIJAL MILE VELJKOVIĆ”

Текући рачун: 840-1180666-85

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ПОЖАРЕВЦУ

"PARTYMAKERS" IZ KRAGUJEVCA

Немањина 2, телефон:012/531-668;531-667 факс:012/531-667 e-mail:visa_po@ptt.rs internet adresa:www.vts-pozarevac.edu.rs

У прву годину основних студија за школску 2012/2013. год. Висока техничка школа струковних студија Пожаревац, уписаће укупно 280 студената, 165 студената који се финансирају из буџета, 115 студената који плаћају школарину, на следећим студијским програмима: Број студената који се финансирају из буџета

који плаћају школарину

1. Пољопривреда

33

17

2. Заштита животне средине

33

27

3. Електротехника

33

27

4. Машинство

33

27

5. Прехрамбена технологија

33

17

Студијски програм

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем или трогодишњем трајању. Сви кандидати полажу пријемни испит из: -МАТЕМАТИКЕ за студијске програме Машинство и Електротехника -ХЕМИЈЕ ИЛИ БИОЛОГИЈЕ ИЛИ МАТЕМАТИКЕ, за студијске програме Пољопривреда, Заштита животне средине и Прехрамбена технологија. Накнада за полагање пријемног испита је 2.000,00 динара. Школарина за студенте који плаћају школарину износи 50.000,00 динара. Школарина за студенте странце износи 1300 америчких долара, у динарскoј противвредности. Пријава кандидата: 27. 28. и 29. 06. 2012 год. од 800 до 1400. Полагање пријемног испита 02.07. и 03.07.2012. год. Све ближе информације могу се добити на телефоне 012-531-667 и 531-668 као и на сајту Школе www.vts-pozarevac.edu.rs

директор ВТШСС мр Владан Ђулаковић

Na 33.Majskoj gitarijadi Memorijal "Mile Veljković" čiji su organizatori bili Omladinski savet grada Požarevca, emisija Radio Požarevca "To je samo pop i rok" i Centar za kulturu, a generalni pokrovitelj grad Požarevac, žiri u sastavu: predsednik Bane Lokner, rok kritičar i glavni urednik The Time Machine Music iz Beograda, Srđan Stojanović, rok kritičar i muzički producent iz Beograda, Dejo Popovski, rok kritičar iz Skoplja i Slobodan Novaković, urednik i voditelj emisije "To je samo pop i rok" Radio Požarevaca, izmedju deset sastava koji su se predstavili kroz dvadesetominutne nastupe, jednoglasno je odlučio da treće mesto pripadne bendu "Partymakers" iz Kragujevca. “Partymakers” je Ska-Reggae band nastao 2010. godine. Kroz postavu grupe prošlo je mnogo članova, a osnovu čine: Daria (bas-vokal), Karis (gitara) i Miloš (bubnjevi). Pored njih sa grupom nastupaju i drugi muzičari na raznim instrumentima

(klavijature, udaraljke, usna harmonika, kaval itd.). Od svog nastanka, pa do danas, imali su pedesetak koncerata. Pored festivalskih nastupa i nastupa sa drugim grupama, bilo i samostalnih svirki po klubovima i na većim scenama. Muzika koju sviraju može se opisati kao Two Tone Ska, sa Reggae uticajima, ali i sa primesama Pop-a, Punk-a i Rock muzike. Tekstovi su uglavnom smisleni, inspirisani univerzalnim temama iz života, a ima i onih koji su nastali u klasičnom Ska-Reggae maniru. Pored svojih pesama, izvode i Ska-Reggae obrade. Uglavnom je to muzika koja pokreće na igru i dobru zabavu. Nedavno su završili snimanje prvog albuma pod nazivom “Greatest Hits”, koji će najverovatnije izdati kragujevački SKC. Partymakersi se mogu naći na Youtube-u, kao i na Facebook-u, a imaju i svoj site: partymakersska.yolasite. com. Slobodan Boba Novaković

АУТОЦЕНТАР НР У ПОЖАРЕВЦУ

ПРОМОЦИЈА НОВОГ VOLKSWAGENA

У центру Пожаревца протеклог четвртка, Аутоцентар НР, представио је нови модел аутомобила "Volkswagen up!". Цена овог путничког возила, снаге мотора од 1000 кубика је 7.999 евра. По речима саветника за продају, Нинослава Јанковића, аутомобил поседује фабричку навигацију, мултимедијални прикључак, фабричку музику, даљинско централно закључавање, бочне ваздушне јастуке, електроподизаче предњих стакала... Грађани су се на промоцији могли провозати новим возилом и тако се најнепосредније упознати са његовим предностима. "Желели смо да потенцијалним купци-

ма омогућимо да се на лицу места и у непосредном контакту упознају са аутомобилом-лепотаном, истакао је Јанковић. Будућим купцима, на располагању ће бити три верзије Volksvagena up: "take up!", основна, "move up!" комфорна и "high up!", верзија са најбогатијом опремом.


RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

23

Градска општина Костолац жели грађанима и Градској управи Пожаревца срећну градску славу, Свету Tројицу.

ДЕЦА СУ УКРАС СВЕТА

НАШИ НОВИ СУГРАЂАНИ У породилишту Опште болнице у Пожаревцу, у периоду од 18. 5. до 25. 5. 2012. године, рођене су 23 бебе, 16 дечака и 7 девојчица.

„НОЋ МУЗЕЈА“ У „СРПСКОЈ КУЋИ“

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА КАРИКАТУРЕ

Синове су добили: Слађана Стојковић и Саша Младеновић из Великог Градишта, Слађана и Славко Лучић из Пожаревца, Весна Пауновић и Дејан Лезић из Тополовника, Сунчица и Југослав Марковић из Острова, Валентина и Милан Грубљешић из Костолца, Далиборка Крајњановић и Бојан Станојевић из Бродице, Милица и Горан Ранковић из Ореовице, Душица Антић из Божевца, Драгана Мартиновић и Невен Никић из Жагубице, Јелена Микуцић и Саша Павловић из Сене, Марија Стефановић и Војислав Петровић из Пожаревца, Ивана и Рајко Вукосављевић из Костолца, Ана и Александар Миленковић из Петровца, Ивана Новаков и Александар Јанков из Баваништа, Душица Милетић и Зоран Станковић из Петровца. Кћерке су добили: Надежда и Раде Миливојевић из Пожаревца, Ивана и Милан Минић из Великог Градишта, Ивана Тасић и Жарко Грујић из Пожаревца, Зорица Стојановић и Дејан Стекулац из Костолца, Данијела Пајић и Данијел Николић из Пожаревца, Сања Миливојевић и Ивица Пештерановић из Тополовника, Татјана Лештанин и Небојша Тасић из Костолца. ЧЕСТИТАМО! ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Први пут ове године, манифестацији „Ноћ музеја“ прикључио се и пожаревачки Културно-издавачки центар „Српска кућа“ изложбом карикатура под називом „Ликови познатих Пожаревљана кроз карикатуру“, аутора Александра Аце Стевића, уметника из Пожаревца. Изложено је 150 карикатура и ово је истовремено била трећа по реду самостална изложба Александра

Стевића, а 325. изложбена поставка под сводом „Српске куће“. Изложбу је отворио директор и власник „Српске куће“ Братислав Бата Голић. Обзиром на то да је „Српска кућа“ у „Ноћи музеја“ била веома посећено место, договрено је да се и наредне године укључи у ову манифестацију. Р.Н.


24

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ МЛЕКИ Д.О.О ПОЖАРЕВАЦ, Расписује

ОГЛАС

ЗА ПОСЛОВЕ И РАДНЕ ЗАДАТКЕ ШЕФА РАЧУНОВОДСТВА УСЛОВИ: - СРЕДЊА, ВИША И ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА - ДОБРО ПОЗНАВАЊЕ ФИНАНСИЈСКО- РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА - ПОЗНАВАЊЕ РАДА НА РАЧУНАРУ РАДНО ИСКУСТВО НАЈМАЊЕ 3 ГОДИНЕ НА ПОСЛОВИМА ШЕФА РАЧУНОВОДСТВА. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ. ТЕЛ.063/473-440, 063/275-440 и 012/225-530

STANOVI 36 m2, Dunavska, CG 42 m2, Taba~nica, CG 44 m2, Zabela 44,20 m2, Vardarska, CG 47,70 m2, Ilije Gojkovi}a 50,60 m2, Topli~ina, CG, novo 52 m2, Taba~ka ~ar{ija, CG 52 m2, Zabela 58+6m2, T.~ar{ija, renoviran, 3-soban 62 m2, Kostolac, CG 62 m2, T.~ar{ija, CG 64,70 m2, Takovska, CG 65,25 m2, Brani~evska, CG 67,30 m2, ^ede Vasovi}a, CG 69 m2, Dositejeva 70 m2, Busije 70 m2,^. Vasovi}a, centar, CG 73,30 m2, strogi centar, CG 74 m2, M. Pijade,centar,novo 75 m2, centar, 1.sprat, CG, novo 80 m2, M.Pijade, CG 92 m2, ^ede Vasovi}a, CG 98,50m2, Taba~nica, CG 103 m2, M.Pijade, novo,sa kuhiwom NOVOGRADWA: -18,90 m2, centar, CG, nadgradwa - 64,7 m2, 1.spr., centar - 62 m2, useqiv, CG - 72 m2, ukwi`en IZDAVAWE - stan 36 m2, Dunavska, CG BEOGRAD: - stan 59 m2, kod Cvetka, novo KU]E: 60+60 m2, 3,60 a, Busije 60 m2, 4 a, R.Dragovi}a 60 m2, 4,6 a, R.Domanovi}a

22.000 32.000 11.500 750/m2 21.500 dogovor 43.000 18.000 50.000 31.000 dogovor dogovor 40.000 45.000 650/m2 32.000 dogovor dogovor 44.000 800/m2 52.000 65.000 58.000 60.000 16.000 750/m2 41.000 500/m2 100 mese~no

1.400/m2 37.000 28.000 12.000

70 m2, 6,6 a, Industrijska 80 m2, 4,65 a, kod Poq. {kole 90 m2, 2 ara, \ur|a Brankovi}a, CG-gradsko 100 m2, 1,7 a, Jugovi}eva 100 m2 (2 stamb.jedinice), 4,8 a, kod Gem-a 100 m2, 4 a, kostola~ki put, odli~na lokacija 100+150 m2, 10,50 a, Bratstva-jedinstva 116 m2, 6 a, gradi{tanski put 120 m2 + 50 m2+50 m2 gara`a, 6,20 a Moravska 120 + 100 m2, 3,12 a, kod bolnice 140 m2, 5 a, kostola~ki put 140 m2, 4 a, Kosan~i}eva, CG-gradsko 140 m2, 11,60 a, Majakovska, CG 180 m2, 3,70 a, centar, CG-gradsko 200 m2, 5,13 a, Vinogradska 220 m2,1,30 ari,str.centar (3 stana) CG 220+36 m2,4a,B.Dimitrijevi}a,vi{e stanova 225+350 m2,4,70 a,gara`a, Busije, 240 + 60 m2 lokal, 5,95a, B.Dimitrijevi}a 250 m2, 2,86 a, bre`anski put 320 m2, 4,6 a, centar vikendica 300 m2, 5,8 a, Srebrno jezero lokali 17, 28, 36, 60,80 m2, centar lokal 18 m2, Barili, 1.sprat, ekstra povoqno lokal 38,70 m2, ^ede Vasovi}a, prizemqe lokal 55 m2, Deligradska lokal 68,60 m2, centar, CG plac 3 ara, kod bolnice plac 4 ara, stara ku}a, Kninska plac 5,00 ari, stara ku}a,centar plac 5,5 ari,kod Med.rada plac 5,76 ari, ^a~alica plac 6,17 ari, centar, stara ku}a plac 6,75 ara, ku}a i gara`a, Bosanska plac 10 ari, beogradski put plac 13,35 ara, ku}a 35 m2, ^a~alica wiva 1 ha, do puta

35.000 18.000 40.000 23.000 dogovor dogovor 100.000 47.000 65.000 25.000 31.000 80.000 45.000 105.000 65.000 95.000 dogovor dogovor 150.000 55.000 150.000 65.000 dogovor 13.000 1000/m2 dogovor 35.000 12.000 35.000 dogovor 35.000 7.000 dogovor 120.000 10.000 18.000 5.000

Ovla{}eni sudski ve{tak, za oblast: Tr`i{ne procene nepokretnosti


RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

25

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу 2.6.2012. године у 12 сати на Старом гробљу давати годишњи помен

ВЛАДИМИРУ УРОШЕВИЋУ магистар професор кларинета 1978-2011.

Вољени не умиру док живе они који их воле. Породица Урошевић

(27420)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо да-

На други дан Спасовдана, 25. маја лета господњег 2012.

на 2.6.2012. године у 12 сати на Старом пожаревачком

испратили смо наше најмилије створење на пут у Рајска

гробљу, парцела 2/33, давати четрдесетодневни помен нашем драгом и никад прежаљеном

МИЛОЈЕВИЋ ЖАРКУ 1939-2012.

Ожалошћени: супруга Мирослава, син Дејан, ћерка Слађана, снаха Душица, унуке Анђела и Теодора и

насеља, тамо куд путују праведни

ЗОРИЦА ФЕЛДИЋ 1945-2012.

Зорица је била такав човек, можда и више од тога. Њени: Драган, Тијана и Милош

остала многобројна родбина и пријатељи (27403)

(27432)


26

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

Дана 2. јуна навршавају се ЧЕТИРИ НАЈТУЖНИЈЕ ГОДИНЕ од смрти МОГА СИНА ЈЕДИНЦА БРКИЋ ЗОРАНА. Позивам све оне који су га волели да у суботу 2. јуна у 16 часова дођу на његов гроб и поделе са нама тугу. Мајка Бркић Славица

ТОМИСЛАВ ТАСИЋ ТАСА 1938-2012.

Заувек у нашим срцима. Ожалошћени: супруга Драгица, брат Бранислав, ћерке Снежана и Данијела, зетови Војкан и Мирко и унучад Александра, Јован, Јована, Марија и Сања

(27400)

БРКИЋ ЗОРАН

Дана 1.6.2012. г. навршиће се 5 година од смрти наше драге супруге и мајке

1971-2.6.2008.

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ, ЗОКО, МАЈКУ УБИ ТУГА, минути пролазе ко година дуга, четири године СИНЕ тебе нема више, МАЈКА лије сузе као мајске кише. Чека ТЕБЕ мајка, на улицу гледа, са болом у души сама приповеда. Куне мајка, сине, и плаче ко кише, ПРОКЛЕТИ душмани ЗОКУ МИ УБИШЕ. Да те видим на трен жеља да ме мине па да срећа мало мени дође, СИНЕ. Туга ме убила, свега ми је доста, ТВОГА МИЛОГ ЛИКА мајка жељна оста. Од бола и туге ЈА НЕ МОГУ ВИШЕ, ДУШМАНИ нам сине СРЦА ИЗВАДИШЕ. Дунав даље шуми, пој птица се чује, мајка ТЕБЕ И ЖУЋУ залуд ОЧЕКУЈЕ. Вратите се мили с небеских висина, ЖЕЉНА САМ ДА ВИДИМ И БРАТА И СИНА. ПОСТОЈИ ЉУБАВ КОЈУ СМРТ НЕ ПРЕКИДА И ТУГА КОЈУ ВРЕМЕ НЕ ЛЕЧИ. ЈЕДИНИ МОЈ, ВОЛИ ТЕ МАМА! ОЖАЛОШЋЕНИ: мајка СЛАВИЦА, отац ЗОРАН, баба ВЕРА и остала родбина и пријатељи (27441) Дана 16.5.2012. г. умро је после краће болести наш супруг, деда, прадеда и стриц у 88-ој години живота

РАЈИЋ ИВАН ИВИЦА пензионер

Нашем драгом

СТОПАРИЋ ЗВЕЗДАНУ 1965-2011.

2.6.2012. г. у 11 сати на Старом гробљу у Пожаревцу, парцела 6, даваћемо једногодишњи помен. Његови најмилији: мајка Миланка и кћерка Катарина (27454)

ПАЈИЋ ЕВИЦЕ 1934-2012.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе. Твоји: супруг Жарко, син Драган и ћерке Светлана и Драгана са породицама (27409)

Дана 2.6.2012. г. даваћемо 40-дневни помен у 11.30 на Старом пожаревачком гробљу нашој драгој

ЧАРАПИЋ БУЛИЈАНИ 1951-2012.

Сахрана је обављена 18.5.2012. г. на гробљу Орловача у Београду, парцела бр. 1, гробно место 2769. Почивај у миру – волимо те. Жале за тобом: супруга Анка са унуцима и остала родбина и пријатељи (27401)

СЕЋАЊЕ

Дана 29.5.2012. године навршава се 40 тужних дана од смрти нашег драгог супруга, оца, брата, деде и таста. Помен ће се одржати у 12 сати на Старом пожаревачком гробљу, парцела 17

Позивају се родбина и пријатељи да присуствују овом тужном помену. Ожалошћени: супруг Милош, синови Слободан и Томица, снаје Снежа и Слађа, унуци Немања, Никола и Душан (27438)

РИСТИЋ МИРОСЛАВ РИЛЕ 1946-1986.

Успомене не може избрисати нико, па ни време. Чувамо их и радо причамо о теби. Супруга Снежана, син Ивица, ћерка Ивана и ташта Гордана (27410) Дана 2.6.2012. г. на Старом гробљу даваћемо годишњи помен у 11 сати нашем драгом и никад прежаљеном

ВАСИЋ ЖИВОРАДУ ВАСИ 1946-2011. Постојиш и трајеш кроз најлепше успомене. Твоји најмилији (27424)

Дана 2.6.2012. г. одржаће се шестомесечни помен

ДИНЧИЋ РАДОМИРУ Помен ће се одржати истог дана на Старом пожаревачком гробљу у 12 сати. Ожалошћени: супруга Каја, син Давид, снаја Наташа, сестре Негица и Љиљана и породица Илић (27458)

Дана 2.6.2012. године у 10 часова даваћемо шестогодишњи помен, нашем драгом сину и брату

Дана 2.6.2012. године у 10 часова даваћемо годишњи помен нашем драгом супругу и оцу

Дана 29.5.2012. г. навршавају се три тужне године од када није са нама наш драги отац, супруг, свекар и деда

ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАНУ 1955-2006.

ЂОРЂЕВИЋ ВЛАСТИМИРУ 1932-2011.

ГРУЈИЋ Д. ЉУБИША 1936-2009.

Вољени не умиру, док живе они који га воле и чувају од заборава. Вечно ћеш живети у нашим срцима. Твоји најмилији: мајка Борка и сестра Зорица (27425)

Време пролази, туга и празнина у нашим срцима остају. Твоји најмилији: супруга Борка и ћерка Зорица (27425)

Време пролази а туга и бол за тобом не престају. С поносом чувамо успомену на тебе. Твоји најмилији породица Грујић из Петке (27465)


RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ У суботу 2.6.2012. г. навршава се

27

IN MEMORIAM

31.5.1999-31.5.2012.

годину дана од смрти наше драге

Већ 20 година како није са нама

Пре годину дана напустила нас је

ЂАЛЕТИЋ

ЗОРАН дипл. ецц.

ЈАСМИНЕ

ЗОРАН ПЕТРУШЕВСКИ

СТОЈИЋЕВИЋ 1969-2011.

НАДА

Отишли су тихо и нечујно као што су и живели остављајући у нама ненедокнадиву празнину. Њихови најмилији (27433)

Издајем двособан, полунамнештен стан, Табачка чаршија 4. Тел. 012/213-608 и 064/279-65-91 (27415)

потпуковник ВЈ

Помен ће се одржати на Новом гробљу у Пожаревцу 2. јуна у 9 часова.

Мало је рећи хвала за племенитост, нежност, бескрајну љубав и богатство успомена које греју нашу душу. Нека туга и наше сузе не ремете твој вечни мир.

Породица Стојићевић

Издајем намештену гарсоњеру и једнособан стан за ученике (цг, ктв), Косовска 19. Тел. 063/393-633 и 064/11-92-413 (27421)

Супруга Ранка, кћи Биљана син Бојан

(27399)

Издајем стан, 40 кв, код Више школе, за ученике. Тел. 061/210-72-37 (27434) Стан за издавање (2 собе, кухиња, купатило, предсобље), ненамештен, ул. Невесињска 38, Пожаревац. Тел. 060/14444-70 (27435)

САВА БОШКОВИЋ

Издајем једнособан, ненамештен стан, цг, ктв, близу центра, посебан улаз. Тел. 012/530-549 (27445)

1931-2006. 29.5.2012. г. навршава се 6 година од

Издајем стан самцу или самици, врло повољно, ул. Ускочка 20. Тел. 012/211-305 (27449)

када није са нама. Ожалошћена супруга са децом

(27419)

(27446)

МАЛИ ОГЛАСИ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ Дана 29.5.2012. г. и 24.8.2012. г. навршава се 15 година од када нису са нама

СТАНОВИ-ПРОДАЈА

Продајем стан у Петровцу у центру, други спрат, цг. Тел. 063/287-880

СТОКИЋ

ВИДАН

Продајем стан, 48 кв, улица Чеде Васовића, пети спрат, коришћен 8 година, клима, интерфон, цг, цена по договору. Тел. 012/223-401 и 064/025 11 56 (27388) Продајем двособан стан, 50 + 6 кв, новоградња, ул. Чеде Васовића 32, Пожаревац, лифт, цг, ктв, тел. Тел. 066/174-856 од 10 до 21 х (27439)

ДЕСАНКА

Продајем стан од 50 кв, Светосавска ул, високо приземље. Тел. 062/141-2333 и 062/841-9270 (27471)

Сећање на њих живи док и ми постојимо. Ваши најмилији (27467)

Супер стан, 53 кв, стара градња, цг, центар. Тел. 063/88-05-839 (27472) Продајем двоипособан стан, 63 кв, укњижен, приземље, центар. Тел. 062/1637-238 (27410)

IN MEMORIAM

Продајем нов стан, 40 кв, 5. спрат, лифт, комплетно опремљен, Чеде Васовића 20. Тел. 064/48999-50 (27410) Продајем стан у центру, 67,3 кв и полован намештај. Тел. 060/69-55-082 и 060/741-7474 (27491) СТАНОВИ-ИЗДАВАЊЕ Соба за ученице, близу Саборне цркве, ул. Хомољска, посебан улаз, цг, ктв. Тел. 065/841-4682

др СЛОБОДАН А. ВАГИЋ 31.8.1941-9.6.1999.

СЕЛЕНА И. ВАГИЋ 23.5.1922-29.5.2008.

АЛЕКСАНДАР И. ВАГИЋ 7.1.1922-15.3.2010.

Време брише сузе и ублажава бол, а сећања су вечна и никада не бледе јер најдражи никада не умиру. Сестра (кћи) Буца, синови (унуци) Горан, Бојан и Ивана, унуци (праунуци) Јован и Никола, супруга (снаха) Мирослава, тетка (заова, сестра) Милица (27488)

Издајем гарсоњеру у центру града, ктв, цг. Тел. 064/543-0887 (27447)

Издајем једнособан, намештен стан самцу или пару без деце, центар. Тел. 012/226-478 и 063/12988-72 (27356) Издајем дво и трокреветне гарсоњере, комплет опремљене, Книћанинова 13, Пожаревац, код Медицине рада. Тел.061/111-6240 (27391) Издајем стан у Зеленгорској ул. бр. 19, 3. спрат, 46 кв, цг, кухиња намештена. Тел. 012/530374; 063/81-82-481 Мића; 064/30-60-582 (27408) Издајем намештен стан у Светосавској ул, 35 кв, цг, клима, телефон. Тел. 064/65-12-008 (27413)

У Београду издајем гарсоњеру, комплетно опремљена, са телефоном, налази се близу Трга Републике, 130 Е месечно. Тел. 012/220-618 (27450) Издајем двособан стан у центру, 1. спрат, цг, ктв. Тел. 060/0345-472 и 063/8345-472 (27451) Издајем стан ученицама или самицама и локал у Косовској 4. Тел. 012/549-430 и 069/543-4900 (27455) Издајем намештену гарсоњеру у центру и 2 намештене собе са купатилом, посебан улаз, за 2 самца или самице, повољно. Тел. 012/530-770 (27460) Издајем намештен, једнособан стан, 30 кв и посебно намештену собу са посебним улазом. Тел. 063/623-433 (27461) Издајем стан са посебним улазом, преко пута Хале спортова, ктв, цг. Тел. 063/8429-270 (27464) Стан за издавање, једнособан, намештен, 37 кв, Братства-Јединства 41, ктв, цг, вода, све скупа 150 Е. Тел. 064/1919-529 (27476) Издајем једнособан стан у строгом центру, интерфон, ктв,цг. Тел. 064/251-7406 (27478) Издајем комплет опремљену гарсоњеру, 32 кв, у згради преко пута ,,Фараона”, 140 Е. Тел. 064/4485-209 (27482) Издајем једнособан, намештен стан, цг, ктв, Ужичка 22/1, 140 Е, у цену су урачунати сви трошкови. Тел. 062/223-204 и 012/512-504 (27487)

ОДГУШЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - одгушење канализације машинским путем - испирање цеви високим притиском - снимање и инспекција цеви специјалним камерама Тел. 063/323-070 и 064/323-5099 www.vodovodikanalizacija.com (20859)


28

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

Građevinski materijal - Sve na jednom mestu - Najniže cene

HIDROIZOLACIJA

• TER PAPIR • BITUMEN • BITULIT • POLIAZBITOL • KONDORIN

www.termodom.rs

office@termodom.rs

GIPS PLOČE sa pratećim materijalom

AKRILNE FASADE • ALAT ZA MAJSTORE • KROVNI PROZORI • ČAMOVA GRAĐA • STAKLENE PRIZME • OGREV: BRIKETI I DRVO • I JOŠ MNOGO TOGA...

• 9,5mm • 12,5mm • LAMINATI • MINERALNI • PLAFONI

Издаје се локал у центру града, 75кв. Тел. 063/83-390-39 и 012/520-160 КУЋЕ-ПРОДАЈА

Издајем намештену гарсоњеру код Медицине рада, цг, ктв, повољно. Тел. 064/40-45-962 (27493) Издаје се једнособан, комплетно намештен стан, улица Зеленгорска, у згради, први спрат, са ЦГ, телефоном и кабловском; брачни пар, две ученице-ученика. 064/ 8744 725 ЛОКАЛИ-ПРОДАЈА Кафић на продају, опремљен за рад, три (3) опремљена WC, могућа доградња за становање, 4 ара плаца, Сребрно језеро-насеље Калинчић код Затоња, цена врло повољна. Тел. 012/224-100 (27452)

На продају старо домаћинство у Жабарима са воћњаком, центар 15 ари, струја, вода, телефон, кабловска, Тел. 061/17-333-00 (27496)

Обавештење за јавност – ја,

Кућа на продају, 360 кв, помоћни објекат 70 кв, улица Војске Југославије бр. 54, цена по договору или замена за стан уз доплату. Тел. 062/445127 и 063/8038-014 (27444)

због тога што смо у поступку разво-

Продајем стан од 40 кв (1/3 куће), цена по договору и исти издајем за 2 ученика/це. Тел. 064/9250-260 и 064/32-58-791 (27479) Продаје се кућа за одмор од 56 кв, на воћњаку од 30 ари и бунаром на Црвеном крсту, повољно. Тел. 065/515-01-01 (27481)

РАДЊА НА ПРОДАЈУ

Светосавска 26 Пожаревац

да брака. У

Пожаревцу,

21.5.2012.

г.

Ђорђевић Славиша, Охридска 63,

Продајем расхладну витрину од 2 м и фискалну касу. Тел. 012/211-066 и 063/226-046 (27459) Продајем половне кухињске елементе са дводелном судопером. Тел. 062/434-056 (27463) Хитно продајем тросед, двосед и фотељу у добро очуваном стању, цена повољна, звати поподне. Тел. 012/227-551 и 064/48-24-969 (27483) Коришћен намештај (регали, троседи, двоседи, фотеље, трпезарија) и још много тога. Тел. 064/298-73-40 и 012/531-690 (27486)

Пожаревац (27404) Продајем плац на драговачком путу, код старе бувље пијаце, 105 ари. Тел. 012/553-077 (27456) Плац на продају, 5 ари, укњижен. Тел. 066/9146207 звати после 15 х (27480)

РУЛЕТИ три комада за 8 играча, један за 5 играча, производња Сплит Хрватска, хитно- продаја. Тел. 064/2676312 (26626)

РАЗНО

КОСОВСКА 25

Купујем Алфа камин. Тел. 064/700-64-24 (27414)

финансијски сравњена. 060/520-6200 (27440) Прoдajeм кућу у Зaбeли, прeкo путa „Глaсс сeрвицe“. 80кв, 6 aри плaцa, ЦГ. Ближe инфoрмaциje нa www.takovonekretnine.co.rs. Teл. 064/102-67-96 Продајем кућу на београдском путу, 500 метара пре моравског моста, 120 квадрата, гаража, парно грејање комбиновано, новоизграђена, са плацем од 12 ари. Телефон: 064 227 60 44 КУЋЕ-ИЗДАВАЊЕ Пензионерки или брачном пару бесплатно издајем кућу на чување у Пожаревцу. Тел. 063/8839-399 и 063/122-10-82 (27412) Издајем 60 кв у кући на коришћење, недалеко од центра Пожаревца. Тел. 060/0702-444 (27466) Издаје се намештена кућа, 7. јула 10, цг, ктв, телефон. Тел. 063/809-4440 (27473) ПЛАЦЕВИ

На продају реновирана кућа од 70 кв на 1,9 ари плаца, на лучичком путу, цена 19.000 Е

На продају плац, 10 ари, код Југопетролове пумпе на београдском путу, Љубичево. Тел. 062/869-7588 (27233)

Тел. 012/510-515

Плац на продају 20 ари, на Чачалици, струја, вода. Тел. 012/666-739 и 063/76-80-566 (27311)

website www.takovonekretnine.co.rs

63, Пожаревац и свих њених дугова

Продајем замрзивач ЛТХ 410 л, исправан. Тел. 012/524-828 (27457)

Потребна парцела-њива на издавање у закуп, 10-50 ари, у Пожаревцу или непосредној близини. Тел. 064/934-1076 (27484)

,,ИЛИЈА”

Локал за издавање, Братства-Јединства 41, 80 кв, могућ договор. Тел. 064/1919-529 (27475)

ТАКОВО

бр. 63, Пожаревац, одричем се су-

Продајем кућу у Лучици, комплет домаћинство, 30 ара плаца, врло повољно. Тел. 012/566-809 (27474)

потребном опремом,

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНА

ОБАВЕШТЕЊЕ пруге Ђорђевић Биљане, Охридска

Издајем локал у ул. Лоле Рибара-Ђурђа Бранковића, локал за све делатности, 70 кв, 2 мокра чвора и магацин. Тел. 012/258-156; 064/4280637 и 063/9585-210 (27320)

Издајем-продајем локал 20 кв-120 Е и локал 60 кв – 250 Е, код секси шопа. Тел. 065/555-6054 (27485)

Продајем спаваћу собу очувану, мало коришћену и калорекс шпорет на дрва. Тел. 064/211-2662 (27453)

Продајем кућу од 150 кв са 5 ари плаца на костолачком путу. Тел. 012/551-859 и 064/40-45-845 (27428)

са: лагером и

Ауто-сервис, 200 кв и пословно-стамбени простор, издавање, лучички пут, Пожаревац. Тел. 064/94-00-822 (27477)

Tel: 012/531 824 Petrovački put bb, POŽAREVAC

Ђорђевић Славиша, ул. Охридска

ЛОКАЛИ-ИЗДАВАЊЕ

Локал у центру издајем. Тел. 062/499-191 и 063/825-3401 (27426)

PITAJTE NAS ZA SAVET...

Продајем викендицу са 20 ари плаца, Шугавица. Тел. 012/243-058 и 064/935-25-95 Љубиша (27407)

ЛОКАЛ ПРОДАЈА ПЕТРОВАЦ, Српских владара 135, строги центар, 124 кв. Тел. 064/2676312 (26626) Издајем намештен стан у кући, 65 кв, цг, ктв, центар. Тел. 069/172-66-88 (27489)

Uštedite novac, uštedite vreme

TERMOIZOLACIJA

MINERALNA VUNA 5cm VUNIZOL 5cm STIROPOR AF 5cm STAKLENA MREŽICA XPS STIRODUR TAROLIT PLOČE-ALU FOLIJE

На продају њива код Тулбе 1 ха 73 ара и код ТВ Дуга 75 ари. Тел. 063/160-79-79 (27411)

Слободан мушкарац, искрен, средњих година, упознао би жену ради дружења, брака. Тел. 012/525-791 и 063/331-342 (27427) Плоче за сејање за пнеуматску сејалицу Бекер. Тел. 063/78-725-13 (27436) Купујем кованице које су повучене из оптицаја. Тел. 060/678-9012 (27437)

НА ПРОДАЈУ КУЋА, укњижена, 110 кв, 4 ара плаца, ЈНА 15, Костолачки пут, 500 м од хотела, трофазна струја, телефон, вода, канализација, усељиво одмах. Тел. 064/2676312 (26627)

Продајем њиву од 76 ари, Јеримијино поље (испред депоније), заобилазница за Градиште, цена 60 Е/ар или замена за ауто. Тел. 060/550-62-90 (27448) Продајем спаваћу собу очувану, мало коришћену и калорекс шпорет на дрва. Тел. 064/211-2662 (27453)

Колекционар: купујем све врсте златних, ручних и џепних сатова као и златан новац и накит. Тел. 063/224-842 (27492) АУТОМОБИЛИ Продајем КИА РИО, 2008. год; 28500 км; 1,4; 97 кс; аутоматска клима; сива металик; мало вожен, у одличном стању. Тел. 012/210-851 и 063/477-227 (27462)

Продајем монтажне полице, 3 климе Коперникус, Моравину пумпу са електромотором, вентилаторе, инвертор за грејање, уградни камин, гајбице и разну ситну опрему. Тел. 064/177-3012 Продајем комби фиат Скудо, дизел, носивост 800 кг, 2002. год, регистрован. Тел. 063/224-842 (27492) НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА Оглашавам неважећим сведочанство ТШ ,,Никола Тесла” за 1. годину издато у Костолцу на име Марко Станојевић из Пожаревца (27422) Оглашавам неважећом радну књижицу издату у Пожаревцу на име Наташа Аврамовић из Пожаревца (27468)


RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

29

ПЕТРОВАЦ: ОДРЖАНА ОСМА МЕМОРИЈАЛНА ТРКА „ДРАГУТИН ТОМАШЕВИЋ“

НАЈБРЖИ МИРКО ПЕТРОВИЋ ИЗ УЖИЦА

Под покровитељством општине Петровац и Олимпијског комитета Србије, a у организацији Спортског савеза општине Петровац и Месне заједнице Бистрица, протекле суботе одржана је осма по реду Меморијална трка „Драгутин Томашевић“ у славу и част првог српског маратонца и члана репрезентације Краљевине Србије на Олимпијским играма одржаним у Стокхолму 1912. године. Тада је, од 62 тркача који су стратовала, Томашевић стигао на циљ 37. у времену 2 часа и 47 минута.

Стевшић. У конкуренцији првих разреда код дечака најбржи су били Страхиња Стевшић, Марко Степановић и Михајло Стајић, а код девојчица Јана Исајиловић, Крстина Кртенић и Невена

Дарјан Ђурковић и Вељко Стевић, а код девојчица Огњена Михајловић, Тафила Плојовић и Милена Стевић. У конкуренцији првих разреда средњих школа код дечака прва три места освојили

на од стране председника СО Петровац, Миланчета Аћимовића. Сребрна медаља припала је Горану Миличићу, такмичару Атлетског клуба „Лепосавић“, а признање му је уручио председник општине Пе-

година, а велики број атлетичара из целе Србије такмичио се и у млађим узрасним категоријама. Главна трка је била изузетно квалитетна, учествовало је седам репрезентативаца и на крају, заслу-

У част стогодишњњице олимпизма

После наступа КУД-а из Старчева уследило је подизање олимпијске и државне заставе уз интонирање химне Републике Србије. Обраћајући се присутнима, председник Организационог одбора и народни посланик, Милетић Михајловић је подсетио да је пре сто година на свечаном отварању Олимпијских игара у Стокхолму, Бистричанин, Драгутин Томашевић носио државну заставу, а иза њега је ишло вођство српске олимпијске делегације. „Велика је част да смо данас на нашем тргу у Петровцу били учесници једне велике симболике и части, да се на јарбол подигне олимпијска и државна застава уз тонове наше државне химне. Посебно поздрављам такмичаре који су стигли из свих крајева Србије и можемо рећи да је 8. Меморијална трка међународна, ако би се то мерило по чињеници да имамо једног такмичара из Босне и Херцеговине. Наравно, наша амбиција је да овај Меморијал из године у годину буде још успешнији и разноврснији и свакако ће једног дана ући у календар међународног атлетског карактера“, рекао је Михајловић. Отварајући манифестацију, менаџер пројеката Олимпијског комитета, Иван Новковић се захвалио организаторима што су омогућили да у граду одакле је потекао српски олимпијац Драгутин Томашевић, буде одржана трка у време када Олимпијски комитет слави стогодишњицу од првог учешћа на Олимпијади. Током трајања манифестације одржане су трке малишана предшколског узраста, ученика основних и средњих школа и главна трка од Бистрице до Петровца у дужини од 10.078 метара у којој су учествовала 54 дугопругаша из читаве Србије. У категорији предшколаца - дечака, прва три места освојили су Стефан Босић, Алекса Ковачевић и Вељко Васиљевић, а у категорији девојчица Мила Милосављевић, Анђела Стојиљковић и Кристина

Подизање олимпијске и државне заставе на јарбол

Првопласирани Мирко Петровић стиже на циљ у времену 31 минут и 8 секунди

Најбржи атлетичари са организаторима манифестације

Промотер Трке, Дане Корица додељује пехар првопласираном атлетичару

Пауновић. У конкуренцији других разреда код дечака најбољи пласман остварили су Никола Трајић, Никола Живојинов и Никола Стевановић, а код девојчица Тара Владов, Ксенија Опанковић и Симона Опанковић. У категорији трећих разреда првопласирани код дечака су Љубомир Павловић, Немања Владисављевић и Немања Петровић, а код девојчица Николина Божић, Јелена Живковић и Нина Вучковић. Код четвртих разреда у конкуренцији дечака најбржи су били Милан Петровић, Павле Николић, Стефан Лазаревић и Лазар Трујић, а код девојчица Ивана Ђурић, Анђела Тодоровић и Јелена Јовановић. У категорији петих разреда прве три награде код дечака припале су Душану Димитријевићу, Филипу Петровићу и Алекси Иванкићу, а код девојчица Наташи Костић, Мињи Живојинов и Емилији Станојевић. Код шестака најбржи дечаци су Лазар Стефановић, Немања Миладиновић и Ненад Животић, а девојчице Доситеја Боздић, Наташа Милић и Наталија Ђорђевић. Три најбржа дечака у конкуренцији седмих разреда били су Милан Владисављевић,

су Кристијан Ристић, Стефан Секулић и Стефан Станковић, а код девојчица Сања Миленковић, Силвана Миленковић и Јелена Митић. У категорији других разреда најбржи дечаци били су Часлав Чупић, Предраг Станисављевић и Стефан Богдановић, а код девојчица Данијела Обрадовић, Марија Трифуновић и Слађа Добросављевић. Најбржи дечаци у категорији трећих разреда средњих школа су Михајло Божић, Миодраг Вукић и Алдин Лакота, а код девојчица Ана Радовановић, Сандра Ђурић и Наташа Миленовић.

Рекордан број учесника

У главној Меморијалној трци од Бистрице до Петровца пето место припало је Анђелку Ристичевићу, атлетичару београдског Партизана, коме је награду уручио директор Меморијалне трке, Есад Јакуповић. Четворопласираном Јасмину Љајићу из Новог Пазара признање је уручио генерални секретар Спортског савеза општине Петровац, Иван Перић, док је трећепласираном Саши Столићу, члану Атлетског клуба „Колубара“ награда уруче-

Сребрну медаљу Горану Миличићу уручио је председник општине, Радиша Драгојевић

тровац, Радиша Драгојевић. Победник овогодишње Меморијалне трке „Драгутин Томашевић“ је Мирко Петровић, атлетичар Младости из Ужица, а награде су му уручили генерални секретар Спортског савеза Србије, Дане Корица, председник Организационог одбора Меморијалне трке, Милетић Михајловић и председник Спортског савеза општине Петровац, Радован Лала Давидов. Према речима Радована Давидова овогодишња Меморијална трка је окупила 54 дугопругаша, што је рекорд за претходних седам

жено је победио Мирко Петровић из Ужица у времену 31 минут и 8 секунди, рекао је Давидов. - Сваке године трка је све јача и јача, учествује све више деце, омладинаца и правих такмичара и мени је драго да је општина Петровац успела и ове године да организује тако лепу манифестацију поводом сто година олимпизма, истакао је по завршетку такмичења генерални секретар Спортског савеза Србије и промотер Меморијалне трке, Дане Корица. Д. Динић


30

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

НА ДЕВЕТОЈ ШКОЛСКОЈ ОЛИМПИЈАДИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

ФУДБАЛ - ПОЛУФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ – ЖЕНЕ

ОПРОШТАЈ ОД КУПА БРАНИЧЕВСКОМ ОКРУГУ 12 МЕДАЉА zz СПАРТАК – ПОЖАРЕВАЦ 3:0 (1:0)

Рукометашице ОШ "Бата Булић" Петровац

Најмлађи пионири ОШ "Јован Цвијић"

Милена Драгуљевић

На 9. Олимпијади спортских игара ученика Србије која је одржана у Сремској Митровици, учествовало је преко 4.000 ученика из свих школа Србије. Основци и средњошколци из општина Браничевског округа освојили су дванаест медаља. Следеће игре се одржавају 2016.године у Врању. На такмичењу у Сремској Митровици, Браничевски округ представљала су 124 ученика који су освојили шест првих места и то: Рукомет ОШ ’’Бата Булић’’ Петровац – девојчице, гимнастика, најмлађи пионири ОШ ’’Јован Цвијић’’ Костолац, гимнастика, млађи пионири ОШ ’’Јован Цвијић’’ Костолац, гимнастика, појединац Петар Вефић ОШ ’’Јован Цвијић’’ Костолац, атлетика, бацање кугле Милена Драгуљевић "Медицинска школа" Пожаревац, атлетика, бацање кугле, Иван Јовановић ОШ ’’Моша Пијаде’’ Жагубица. Освојена су и три друга места: Гимнастика, старији пионири ОШ "Угрин Бранковић" Кучево, гимнастика, старије пионирке ОШ ’’Јован Цвијић’’ Костолац, гимнастика, појединац Срећко Стојадиновић ОШ ’’Јован Цвијић’’ Костолац. На три трећа места пласирали су се: Атлетика на 300 метара, Кристина Ступар ОШ ’’Вук Караџић’’ Пожаревац, атлетика на 400 метара Нада Бојић "Гимназија" Пожаревац, гимнастика, појединац Тања Рајић "Гинмазија" Пожаревац. Д.Н.

ФУДБАЛ – ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

БОД НАДЕ ОСВОЈЕН ПОД БАГДАЛОМ

zz НАПРЕДАК – МЛАДИ РАДНИК 0:0 КРУШЕВАЦ – Градски стадион. Гледалаца: 3.000. Судија: Горан Маринковић (Соко Бања) 7. Жути картони: Ристић, Петровић (Напредак), Стојановић, Матић (Млади радник). НАПРЕДАК: Крзнарић 6,5, Ђуричић 6 (Смиљковић-), Удовичић 6, Јаничић 6,5, Костић 6, Коковић 6, Милошевић 6 (Нуки-), Ристић 6 (Петровић-), Матић 6, Гаврић 6, Миросављевић 6,5. МЛАДИ РАДНИК:Пејовић 6,5, Стокић 6,5, Тасић 6, Лазић 6, Петковић 6, Ристић 6, Цаковић 6 (Савић-), Матић 6,5, Стојановић 6 (Лепојевић -), Морариу 6, Недељковић 6,5 (Дамњановић-). Играч утакмице: Горан Стокић (Млади радник). Бод наде већи од брда Багдале у Крушевцу освојили су прошле среде фудбалери Младог радника. Напредак је био апсолутни фаво-

Триво Илић

рит, али Пожаревљани нису поклекли. Сусрет се играо под рефлекторима и пуно гледалаца, који су максимално навијали за своје „Чарапане“, чије је нападе успешно одбијала чета тренера Триве

Илића. У 36. минуту Ненад Недељковић могао је да постигне гол, искусни Крзнарић смирено је лопту скренуо у корнер. Још зрелије шансе да затресу мрежу домаћина, имали су Ристић у 58. и поново Недељковић у 60. минуту, али је опет Крзнарић показао своје квалитете и из тих дуела изашао као победник. Пет минута пре краја сусрета, Миросављевић је погодио пречку на срећу голмана гостију Пејовића, па је утакмица завршена без голова и победника. Бод освојен под Багдалом увећао је шансе Младог радника у борби за опстанак, поготово што је два пута узастопно домаћин на Вашаришту, најпре нишком Радничком, а потом и Срему из Сремске Митровице, док у задњем колу гостује код Инђије. Р.Сандић

СУБОТИЦА–Градски стадион. Гледалаца: 50. Судија: Данијела Марковић (Шиљаковац). Стрелци: Дорин у 3, Дамјановић у 54. и Адамов у 87. минуту. Жути картон: Марија Вуковић(Пожаревац). СПАРТАК: Иванов- , Илић 7,5, Тенков 7,5 (Маренић 7), Словић 7, Јовановић 7, Чубрило 7 (Малешевић-), Дамјановић 8, Дорин 7,5, Чанковић 7, Адамов 7, Радојичић 7. ПОЖАРЕВАЦ: Ми.Вуковић 7, Виријевић 6, Митровић 6, Стојадиновић 6,5, Цвијић 6, Вечерина 6, Илић 6, Ђуричић 6,5, Трајковић 6, Ма.Вуковић 6

(Јевремовић 6), Ђаловић 6. Играчица утакмице: Невена Дамјановић (Спартак). У полуфиналу купа Србије лидер првенства Спартак је према очекивању, лако изашао на крај са Пожаревљанкама. Девојке тренера Стојана Јовановића су се својски бориле, али објективно, Суботичанке су далеко боља екипа, јер се ради о правим професионалкама. И поред три примљена гола, бриљантно је бранила мрежу Пожаревљанки, репрезентативка Србије, Милена Вуковић и спасла свој тим тежег пораза. Р.Сандић

ФУДБАЛ - ИЗБОРНА СКУПШТИНА ТРЕНЕРА ФС БО

НИКОЛАЈЕВИЋ ПРЕДВОДИ СТРУКУ

Одржана је изборна Скупштина тренера Браничевског округа. Мирољуб Николајевић, први човек УФТ ГФС Пожаревац изабран је једногласно и за председника струке у ФС БО за период од 2012 – 2016. године. Потпредседник је Драган Њагуловић (Петровац), а чланови ИО су: Владимир Стевић (Мало Црниће), Владимир Симеоновић (Жагубица), Небојша Митровић (Кучево), Дејан Рашковић (Жабари), Стојан Јовановић (Пожаревац) и Зоран Васић (Голубац). У Надзорном одбору су: Андреја Мијатовић, Емил Јанковић и Александар Илић. Скупштина тренера дала је јединствену подршку Бранку

Мирољуб Николајевић

Стојаковићу, који је истакао кандидатуру за председника ФС БО. Р.Сандић

ФУДБАЛ - ДОБАР РАД ТРЕНЕРА ФС БО

КВАЛИТЕТАН ПОМАК

У ФС Браничевског округа посебна пажња се посвећује тренерском кадру. Чињеница да је направљен помак на том плану је евидентна. Образовање стручњака кроз семинаре и тренерске школе није остало само мртво слово на папиру. Едукација тренера је битан сегмент сваке фудбалске приче. Први човек ФС БО, Бранко Стојаковић је на том пољу дао велики допринос. -У претходном периоду су одржани семинари у Петровцу и Костолцу за стицање „Ц“ лиценце. Одзив је био масован, 130 тренера је добило ову лиценцу тако да су сви клубови у оквиру наше три лиге као и општинских лига, прошли неопходну обуку. Такође смо добили и плејаду младих тренера, који су успешно завршили школовање за „А“ лиценцу. То су: Владимир Стевић, Зоран Ранђеловић и Владимир Влајовић. Преко 20 тренера у ФС БО је стекло „Б“ националну лиценцу, а међу најбољима

су: Драган Њагуловић, Андреја Ферлеж и Бојан Карановић, каже Стојаковић. ФС БО се дичи својим водећим тренерима који су успешно наставили каријеру у иностранству. Горан Туфегџић (полазник за профи лиценцу) је пуне 4 године био селектор репрезентације Кувајта, а Зоран Ранђеловић ради у Катару. -Омладинске селекције су успешно играле селективне утакмице у ФС РЗС. Велики број тих младих играча је прешао у наше водеће клубове. ФС БО је давао и даваће логистичку и материјалну подршку Инструкторској служби нашег округа коју предводи Владимир Влајовић. Оно што ме посебно радује је чињеница да све више фудбалера са наше територије, по завршетку каријере, исказује жељу за бављењем тренерским позивом и то је гарант да ће ФС БО имати све квалитетније фудбалске учитеље, напомиње Стојаковић. Р.Сандић

ФУДБАЛ - ИЗБОРНА СКУПШТИНА СССО ФС БО

НОВО ПОВЕРЕЊЕ МИЛАНОВИЋУ

Судије из Браничевског округа одржале су своју Изборну скупштину на којој је једногласно (34), поново за председника са четворогодишњим мандатом изабран Горан Милановић (Петровац), судија прве категорије који се налази на листи Прве фудбалске лиге Србије. У ИО су: потпредседник Иван Вујичић (Пожаревац), Стојадин

Пауновић (Жагубица), Милан Николић (Жабари), Драгомир Мисирлић (Кучево), Златко Стокић (Голубац), Зоран Перић (Мало Црниће) и Срђан Грујић (Костолац). Надзорни одбор чине: Дејан Тошић (Жагубица), Бранислав Илић (Пожаревац) и Бранко Кецман (Кучево). Р.Сандић


RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

ФУДБАЛ – ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

31

РУКОМЕТ – СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ – МУШКАРЦИ

БОЛАН ПОРАЗ ОД ЛИДЕРА ОЧЕКИВАНА ПОБЕДА

zz МЛАДИ РАДНИК - РАДНИЧКИ 0:2 ( 0:0 ) Стадион: Градски. Гледала- том је капитен Горан Стокић ца: 800.Судија: Бојан Николић честитао Радничком улазак у (Крагујевац) 7. Помоћници: Супер лигу. Владимир Чађеновић и НеПожаревљани су имали венад Курчубић (из Крагујевца). лику жељу да остваре победу, Стрелци: Поповић у 50. и И. али лидер из Ниша им то није Пејчић у 90. + 2. минуту. Жути дозволио и осветлао je образ картони: Дамњановић (Млади лаком победом. У 13. минуту, радник), Митић, Миленковић Морариу је шутирао, голман (Раднички). Црвени картони: Перић одбио лопту, а Цаковић Дамњановић (Млади радник) био кратак да је стигне и убаци у 45. минуту, Н. Стаменковић у у мрежу. Три минута касније 71. и Миленковић у 83. минуту повредио се Зоран Матић, па (Раднички). је у игру ушао резервиста ЗоМЛАДИ РАДНИК: Пејовић ран Милетић. Нишлије су у 25. 7, Стокић 6, Тасић 6, Лазић минуту покушале да савладају 7, Дамњановић - , Ристић 6, Пејовића када је Петар Митић Цаковић 6, Матић – (од 16. упутио резантан ударац и лопМилетић 6), Морариу 6 (од та прелетела преко пречке. 41. Бојатовић 6), Лепојевић 7, И у 44. минуту Иван Пејчић Недељковић 6 (од 58. Савић 6). је снажним волејом примоРАДНИЧКИ: Перић 7,5, Н. рао голмана домаћих да лопСтаменковић 7, Цветковић ту избаци у корнер. Играо се 7, Пешић 7, А. Петровић 7, последњи минут до одмора М. Петровић 7, Јовановић када је Милош Дамњановић 7 (од 85. П. Стаменковић срушен у шеснаестерцу. Судија - ), С. Петровић 7 (од 58. је његов пад окарактерисао као Миленковић - ), Митић 7, И. симулирање и доделио му друПејчић 8,5, Поповић 7 (од 58. Б. ги жути картон, односно упуПејчић 7). тио га у свлачионицу. Играч утакмице: Иван Са играчем мање Пејчић (Раднички) Пожаревљани су били у Пре почетка сусрета мину- подређеном положају, да том ћутања одата је почаст пре- би се у 50. минуту, по левој минулом бившем председнику страни, елегантно прошетао Младог радника, Будимиру Иван Пејчић и центаршутем Јанковићу као и некадашњем пронашао усамљеног Мињу великом фудбалском асу са Ва- Поповића који лако вара шаришта, Алекси Лунгићу. По- немоћног Пејовића и лопта се

нашла у мрежи Младог радника. Онда је Бојатовић у 56. минуту са 18 метара тукао поред пречке, затим и Милетић преко гола. Створила се гужва у шеснаестерцу гостију, Горан Лепојевић је шутнуо, лопта погодила у руку Ненада Стаменковића, судија је енергично показао на белу тачку. Било је то у 71. минуту. Извођач најстроже казне, искусни Војислав Бојатовић је пласирао лопту ка доњем углу, али је голман Милош Перић лако одбранио. Мада су снаге биле изједначене од 71. до 83. минута, ипак су се Нишлије у финишу поигравале са Пожаревљанима, који су фактички истакли белу заставу. Када је судија Николић продужио сусрет за 5 минута, опет је капитен Иван Пејчић пустио дуг корак, обишао све препреке и још једном приморао голмана Пејовића у 92. минуту, да по други пут вади лопту из своје мреже. Овим поразом Млади радник је шансе за опстанак свео на минимум. Преостале су још две утакмице. Против Срема се игра код куће и потом гостује код Инђије. Ако би се оствариле обе победе, онда би се изборио спас у последњи час. Р.Сандић

ФУДБАЛ – СРПСКА ЛИГА „ЗАПАД“

РЕЗЕРВИСТИ СПАСЛИ ЧАСТ

zz РУДАР – СЛОГА 2:2 ( 0:1)

КОСТОЛАЦ – Стадион: “Бора Бека“. Судија. Стефан Јевремовић (Горњи Милановац) 7. Стрелци: Салиховић у 67. и Јањић у 85. за Рудар, а Стојаковић у 43. и Ивковић у 58. минуту за Слогу. Жути картони: Муљајић (Рудар), Стојаковић, Стокић, Богићевић (Слога). РУДАР: Тизманов 6,5, Ђокић 6,5, Карановић 6,5 (Салиховић 7), Муљајић 7, Митровић 7, Настасовић 7,5, Стојановић 7, Станић 7,5, Стевановић 6,5, Ђуровић 6 (Јањић 7), Катић 6,5 (Чонка 6,5). СЛОГА: Вранић 7, Бајиновић

6,5, Стојаковић 7, Радојковић 7, Стокић 7, Ђурић 7,5, Ивковић 6,5, Богићевић 7 (Ракић-), Ђорђевић 6, Мартић 6, Вемић 6 (Панић 6,5). Играч утакмице: Станић (Рудар). Браничевски дерби између старих српсколигашких ривала Рудара и Слоге завршен је без победника. Водила се жестока борба, јер је у питању била престижна утакмица. Петровачни су повели са 2:0, а Костолчани успели, ипак да изједначе. Два минута пре краја првог полувремена, а после корнера, Валентино Стојаковић је савладао

Тизманова. Други гол за госте дао је Ивковић из слободног ударца. Лопта је окрзнула живи зид и преварила голмана Рудара. Домаћин је спасао образ уласком резервиста Салиховића и Јањића, који су матирали одличног голмана Вранића и изједначили резултат за поделу бодова. У наредном 28. колу Рудар гостује у Ужицу код лидера, екипе Јединство Путеви, а Слога дочекује тим Вујић Воде из Ваљева. Р.Сандић

ЖЕНСКИ РУКОМЕТ- СРПСКА ЛИГА ГРУПА "ДУНАВ"

ПОБЕДА ЗА КРАЈ СЕЗОНЕ

zz ЖРК ’’Рудар’’ Костолац – ЖРК ’’Пожаревац’’ (8:10) 16:19 Сала СЦ Костолац. Гледалаца: 150. Судије: Стојановић и Стефановић (Пожаревац). Седмерци: Рудар 1 (1), Пожаревац 6 (4). Искључења: Рудар 14, Пожаревац 4 минута. ЖРК "Рудар": Митић 1, Станојковић 3, Костић, Т.Новаковић, М. Марковић, Павловић 1, Ракић, Благојевић 10, Секулић, Петровић, Ненадов, Лзаревић 1, Стојковић, Н. Новаковић, Т.Марковић, Матовић. ЖРК "Пожаревац": Јовановић 3, С.Стојановић 1, Стојановић 6, Јаношевић, Ђорђeвић 3, Петровић, Матић 1, Радивојевић 5, Јовић, Ристић (14 одбрана), М.Стојановић, Лукић (3 одбране), Милошевић, Антић 1. Рукометашице Пожаревца забележиле су још једну нову победу

у гостима. Овог пута против екипе Рудара из Костолца, резултатом 19:16 чиме су завршиле сезону, пласманом на 4.место Српске лиге група "Дунав". Последња три кола, рукометашице Пожаревца су победиле, а од тога, две у гостима. Ове победе само су показале да добре партије овог пролећа нису случајне, а да су порази против Мачве и Феникса, биле последица младости и неискуства екипе. Пожаревљанке су пружиле добру партију против Рудара, а домаћину нису дозволили да угрози њихово вођство, јер су од самог почетка играле сигурно и борбено са жељом да првенство заврше победом. Од идуће сезоне, рукоматашице Пожаревца ће се због реорганизације такмичења, так-

мичити у Другој лиги Србије, а постоји и могућност, да у зависности од броја клубова, који испадају, односно улазе у виши ранг, клуб прескочи један ранг и заигра у Првој лиги Србије. Свакако да је то велика обавеза и да је велики напор свих, и Управе клуба и играчица. Челни људи Клуба већ праве планове за наредну сезону, јер су свесни да их чека велики и тежак посао у наредној сезони. У Клубу се надају да ће град Пожаревц помоћи и да ће најзад, женски рукомет у Пожаревцу доживети боље дане, поготово када има добар играчки кадар и Управу вољну да у свом раду пружи максимум. Д.Н.

zz ПОЖАРЕВАЦ - ОБИЛИЋ 26: 22 ( 14: 12) Хала: СЦ “Пожаревац.“ Гледалаца: 150. Судије: Бранка Марић (Панчево) и Зорица Машић (Зрењанин). Седмерци: Пожаревац 4 (3), Обилић 3 (3) Искључења: Пожаревац 8, Обилић 10 минута. ПОЖАРЕВАЦ: Бабић, Миљковић, Божић, Вељковић, Чупић 9, М. Ковачевић 2, Јелић 2, В. Ковачевић 1 (1), Чаваљуга 8 (2), Петровић 2, Бојковић, Бојичић, Недељковић, Вучковић, Живковић (4 oдбране), Пљеваљчић 2. ОБИЛИЋ: Радовић, Калајановић, Букумировић, Ђурђевић 6, Миљаковић 5, Мирић 5, Рајић, Ристић, Јанић, Крстић, Љубичић, Ивошевић 6 (3), Остојић, Поповић (9 одбрана, 1 седмерац). Играч утакмице: Слободан Чупић (Пожаревац) Семафор: 11 (4:4), 28 (12:12), 44 (17:19), 51 (20:19), 57 (23:21).

Обилић је играо без комплекса "фењераша" и мада су домаћи добили први део игре, у наставку "витезови" успевају да преокрену резултат и чак поведу са 2 разлике у 45. минуту (17:19). Домаћин је ухватио прикључак у 50. минуту када је Марко Ковачевић са левог крила постигао гол за изједначење 19:19. Потом се играло гол за гол (20:20), (21:21), а онда су се активирали изврсни стрелци Чупић и Чаваљуга, па су Пожаревљани у финишу контролисали игру и сигурном завршницом освојили два важна бода, који дају наду за опстанак. Утакмицу су изврсно судиле интернационалке Бранка Марић и Зорица Машић. У последњем колу МРК "Пожаревац" игра у Падинској Скели против директног ривала ПКБ. Р. Сандић

ТЕНИСКИ ТУРНИР У ПОЖАРЕВЦУ

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПОЖАРЕВЉАНА

У суботу 26. маја почело је отворено првенство Пожаревца, тениски турнир за дечаке и девојчице до 12 година. Учешће на овом турниру узело је укупно 37 такмичара из многих градова Србије, а град Пожаревац представљало је 8 дечака и девојчица. На изузетно добро припремљеним теренима током суботе, одиграно је много мечева у мушкој и женској конкуренцији у фер и спортској атмосфери. У женској конкуренцији такмичарке ТК ,,Пожаревац ’’ постигле су одличан резултат. Тамара Животић освојила је 1. место победом над најбоље рангираном такмичарком Андријаном Бркић из Београда, док је Анђела Стојиљковић освојила 3. место. У мушкој конкуренцији, због већег броја играча, такмичење је настављено и у недељу, али је нажалост прекинуто због кише и биће настављено у понедељак. Најбољи резултат постигао је Огњен Павловић, који има велике шансе да се пласира у

полуфинале, јер у прекинутом четвртфиналном мечу води са 5:2, док га у случају победе највероватније чека меч са првим носиоцем, Вукашином Дамјановићем из Београда. Поред турнира на пожаревачким теренима, такмичари ТК ,,Пожаревац’’ учествују и на два изузетно важна турнира и то у Великом Градишту где се одржава турнир за узраст до 16 година где је Лазар Марјановић обезбедио учешће у полуфиналу после одличних игара. У женској конкуренцији очекују се нове победе Катарине Витић, Софије Стојадиновић, Тамаре Перић и других такмичарки из клуба. Такође, у Београду се одржава државно првенство на коме су после одличних игара у квалификацијама учешће обезбедили Александар Јоцић и Богдан Ђорђевић, који су самим пласманом постигли велики успех, али се очекује да са победама наставе и на главном турниру.

РУКОМЕТ – СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ – МУШКАРЦИ

КОСТОЛЧАНИ ПОСУСТАЛИ

zz РУДАР – П К Б 25:28 ( 15:13)

КОСТОЛАЦ- Спортска хала. Гледалаца: 450.Судије: Боричић и Марковић (Београд). Седмерци: Рудар 2(1), ПКБ 8 (5). Искључења. Рудар 12, ПКБ 8 минута. РУДАР: Ђорђевић (3 одбране, 1 седмерац), Вуковић (14 одбрана,1 седмерац), Бујишић 1, Аврамовић 3, Мердовић, М. Стојковић 6, Лазић 1, Ивановић 7, Ајдачић, Копања, Н.Стојковић, Милошевић 3(1), Нешовановић 3, Димитријевић 1. ПКБ:Симић (15. одбрана,1 седмерац), Лукић, Алчаковић 1(1), Живковић 2, Милојевић 4, Огњановић 5(4), Тодоровић 5, Михаиловић 7, Остојић,Лековић, Радовановић,Савић 1, Андрејевић, Павловић,Бећировић 3, Поповић. Играч утакмице: Михајловић

(ПКБ). Семафор: 9:9 (21), 15:16 (30), `18:19 (45), 21:25 (53). После пораза у Београду од "фењераша" Обилића, Рудар је поражен на своме паркету и од „млекаџија“ који се грчевито боре за опстанак. Као и у Београду, „енергетичари“ су добили први део игре, а потом у наставку посустали и дозволили противнику да уђе у мирну завршницу. Чета тренера Драгана Ајдачића очигледно да није у правој форми, а како је благовремено обезбеђен опстанак, то ови порази не утичу на пласман и не забрињавају Костолчане који у задњем колу гостују у Панчеву и играју са отписаним Динамом. Р.Сандић


32

RE^ NARODA, УТОРАК 29. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

recnaroda29052012  
recnaroda29052012  

rec naroda, nedeljnik branicevskog okruga