Page 1

SCHOOLGIDS 2011/2012


Inhoudsopgave Voorwoord......................................3 1. Schoolleiding en contact............5 1.1 Algemeen 1.2 Teammanagers 1.3 Contact met de school 2. Onderwijs op Baken Stad College.6 2.1 Plaatsing op Baken Stad College 2.2 De onderbouw 2.3 De bovenbouw 2.4 Rapporten en gesprekken met ouders 2.5 Bevorderingsnormen 2.6 Resultaten van onze leerlingen 3. Lestijden en lestabellen............... 14 3.1 Lestijden 3.2 Lestabellen onder- en bovenbouw 4. Zo doen wij dat hier.................... 16 4.1. Basisregels 4.2 Algemene les- en onderwijsregels 4.3 Pesten, geweld en discriminatie 4.4 Gedragsregels 5. Zorg en aandacht....................... 21 5.1 Zorg op Baken Stad College 5.2 Zorgstructuur 5.3 Mentor 5.4 Teammanager 5.5 Decaan 5.6 Onderzoek GGD Flevoland onder tweedejaarsleerlingen

6.3 Bibliotheekabonnement via school 6.4 Afsluitbare kastjes 6.5 Aula 6.6 EHBO 6.7 Lift 6.8 Rooster 6.9 Computers 6.10 Informatieblad 6.11 Website 6.12 Elektronische leeromgeving 7. Activiteiten.................................. 26 7.1 Naschoolse activiteiten 7.2 Kanjertraining 7.3 Eersteklas kamp 7.4 Tweedeklas dag 7.5 (Dag)excursies 7.6 Werk- en activiteitenweken 7.7 Kloosterdagen 7.8 ArbeidsErvaringsLeren (AEL), Beroepsgerichte Stages en Maatschappelijke Stages (MaS) 7.9 Burgerschapsvorming 7.10 Internationale activiteiten 7.11 Culturele activiteiten 7.12 Sportactiviteiten 7.13 Lezen 7.14 Schoolkrant 8. Identiteit en missie...................... 30 9. Inspraak...................................... 32 9.1 Leerlingenraad 9.2 Medezeggenschapsraad 9.3 Oudervereniging

10. Geldzaken................................. 34 10.1 Tegemoetkoming studiekosten en studiebeurs 10.2 Boekenpakket 10.3 Overige materialen 10.4 Vrijwillige bijdrage extra schoolkosten 10.5 Overige kosten 10.6 Ongevallenverzekering 10.7 Wettelijke aansprakelijkheid 10.8 Schenkingen en sponsoring 11. Klachtenregelingen................... 37 11.1 Waarheen met klachten 11.2 Meldplicht seksueel geweld Bijlagen............................................ 39 A. Leerplichtzaken van de gemeente Almere B. Jongeren Maatschappelijk werk van Zorggroep Almere Informatieavond en Open Dag....... 44 Vakanties......................................... 44 De Bakenscholen............................. 45

6. Faciliteiten................................... 24 6.1 BakenPas 6.2 Mediatheek

1


Voorwoord Deze schoolgids maakt je wegwijs op Baken Stad College. Je vindt hier veel praktische informatie, overzichtelijk op een rij. Handig om te weten als je op onze school zit. Maar ook als je je oriënteert op een goede school in Almere. Je leest in deze schoolgids wat voor school Baken Stad College voor jou, als leerling, wil zijn. Een school waar jouw talent de ruimte krijgt. En waar je goed vernieuwend onderwijs krijgt. Een school waar iedereen zich thuis voelt omdat we zorg en aandacht hebben voor elkaar.

Leren is groeien

Leren betekent groei, jezelf ontwikkelen. Leren doe je continu en vaak samen met anderen. Leren is ook: je talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daar willen wij je graag bij helpen. Natuurlijk leer je ook voor een diploma. Bij ons op school kan je een diploma halen in één van de leerwegen van het vmbo.

Leren samenwerken

Ons onderwijs is verdeeld in een tweejarige onderbouw en een tweejarige bovenbouw. In de onderbouw laat je zien over welke talenten jij beschikt. In die eerste twee jaar kun je ook nog veranderen van leerstroom. Bijvoorbeeld als je een stapje hoger kunt: ‘opstroom’ noemen we dat. In de bovenbouw bereid je je voor op het eindexamen in een beroepssector of leerweg. Langzaam maar zeker verwachten we steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van jou. We kijken niet alleen naar je resultaten, maar bekijken ook samen hoe jij je eigen prestaties en gedrag kunt beoordelen en verbeteren. Je leert dus steeds meer over bijvoorbeeld samenwerken, luisteren en communiceren. Allemaal vaardigheden die je in het dagelijks omgaan met anderen nodig hebt. Nu én straks.

Samenleving in het klein

School is eigenlijk een samenleving in het klein. Daarom hebben we ook regels nodig en hebben we respect voor elkaar. Zo houden we het voor iedereen leuk en voel je je veilig op school. Daarnaast moeten we het op school samen doen: medewerkers, leerlingen en ouders. We hebben elkaar nodig. Daarom vragen we jou en je ouders om actief betrokken te zijn bij ontwikkelingen op school. Want dat is belangrijk voor jou!

Meer dan leren alleen!

Zowel binnen als buiten de lessen organiseren we activiteiten waarbij jij aan je talent kunt werken. Er zijn op Baken Stad College verschillende talentklassen waar veel te ontdekken valt (zie hoofdstuk 2.2.3). We organiseren ook leuke en sportieve activiteiten na schooltijd. Wat dacht je van tafeltennissen, streetdance of freejump? Wil jij liever met ons meedenken over schoolzaken? Meld je dan aan bij de Leerlingenraad.

We wensen je voor het schooljaar 2011-2012 veel succes toe bij het volgen van gebaande paden en het zoeken naar nieuwe wegen. Blijf vooral nieuwsgierig, want er valt heel veel te ontdekken!

De heer K. van Eerten en de heer G. Roos waarnemende directie Baken Stad College

3


Schoolleiding en contact 1.1 Algemeen Waarnemende directie: De heer K. van Eerten De heer G. Roos

Secretaresses: Mevrouw H. Lassooy Mevrouw B. Hummeling

1.2 Teammanagers Team 1, Mevrouw S. Lensen Verantwoordelijk voor: leerjaar 1 en 2 lwoo, bbl en kbl Team 2, De heer M. Groenheiden Verantwoordelijk voor: leerjaar 1 t/m 4 (h)tl Team 3, De heer G. Roos Verantwoordelijk voor: leerjaar 3 en 4 bbl en kbl, Handel & Administratie en ICT-route Team 4, Mevrouw H. Beerling Verantwoordelijk voor: leerjaar 3 en 4 bbl en kbl, Techniek Breed en Zorg & Welzijn Breed

4

Toelatingscommissie onderbouw: Mevrouw S. Lensen, teammanager Toelatingscommissie bovenbouw: Mevrouw I. ter Meulen, decaan

met 1.3 Cdeontact school

Als leerling op Baken Stad College heb je een persoonlijke begeleider: de mentor. Deze mentor is ook voor je ouders het eerste aanspreekpunt binnen de school. Willen je ouders je mentor of een ander personeelslid spreken, dan kunnen ze dit (telefonisch) melden bij de receptie of een e-mail sturen naar stadcollege@hetbaken.nl.

De medewerker neemt dan zo spoedig mogelijk contact op met je ouders.

1

Wanneer je ouders behoefte hebben aan een gesprek met de direct leidinggevende van de mentor, dan kunnen ze contact opnemen met de betreffende teammanager. De teammanagers zijn telefonisch bereikbaar via het secretariaat: 036 - 530 72 73. Wij streven ernaar dat jij en je ouders alle zaken rondom school kunnen afhandelen met je mentor, zijn of haar teammanager of de schooldirecteur. Lukt dat niet, dan kun je terecht bij het bestuur van Amarantis Onderwijsgroep. Verder verwijzen wij naar de klachtenregeling in hoofdstuk 11 van deze schoolgids.

5


2

2.1

 laatsing op Baken P Stad College

Of je terecht kunt op Baken Stad College hangt af van het advies van je basisschool. Afhankelijk van dit advies kom je in een theoretische leerwegklas (tl), in een kaderberoepsgerichte leerweg- (kbl) of basisberoeps­ gerichte leerwegklas (bbl). Voor plaatsing in een htl-klas heb je minimaal een tl-advies nodig.

Lwoo-indicatie/leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo) Via de basisschool heb je misschien al een test gedaan om te kijken of je een lwoo-indicatie hebt.

Deze indicatie wordt gegeven bij: • problemen met leercapaciteiten • leerachterstanden • specifieke leerproblemen • sociaal-emotionele problematiek Een lwoo-indicatie heb je nodig voor plaatsing in een kleine klas.

6

2

Onderwijs op Baken Stad College Je kunt met een indicatie ook geplaatst worden in een kbl- of htl-klas. Of je hebt misschien een andere indicatie en/of neem je een Leerling Gebonden Financiering (LGF) mee naar het voortgezet onderwijs. In alle gevallen bepaalt de toelatingscommissie of je op Baken Stad College geplaatst wordt.

Plaatsing in een leerweg

De brugperiode is op Baken Stad College verdeeld in een aantal leerwegen: • havo-theoretische leerweg (htl) • kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) • basisberoepsgerichte leerweg (bbl) Afhankelijk van het advies van de basisschool en een eventuele indicatie kom je in de stroom die het best bij jou lijkt te passen. Voor de zomervakantie maak je kennis met je mentor(en) en je nieuwe klasgenoten. In principe blijft de klas de eerste twee jaar bij elkaar.

2.2 De onderbouw Je schooltijd op Baken Stad College begint met een twee­ jarige onderbouw. In die twee jaar volgen en begeleiden we jou, zodat je door kan naar de leerweg die voor jou het meest geschikt is. Op de ouderavonden leggen we uit welke zaken hierbij een rol spelen. Op Baken Stad College werk je meestal in blokuren. Je volgt dan 90 minuten hetzelfde vak. Daardoor heb je minder vakken per dag en kun je je beter in het vak verdiepen. Sommige vakken hebben we gebundeld in een leergebied. Dit zie je op je boekenlijst en in de lessentabel. De lessen­ tabel vind je in deze schoolgids in hoofdstuk 3.2. Hierin staat per leerweg en per leerjaar welke vakken, leergebieden en lesuren je hebt.

2.2.1 Doorlopende ontwikkeling

Op de basisschool leerde je al zelfstandig werken. In de onder-

bouw ontwikkel je je verder op steeds meer gebieden. Zo werk je in de vaklessen en bij de projecten met werkplanners. Je leert gezamenlijk te plannen en zelfstandig taken uit te voeren. Tijdens projectlessen leer je steeds beter reflecteren, samenwerken en presenteren. Ook leer je om te organiseren en evalueren. Belangrijk daarbij is dat je zelf een goed beeld krijgt van je sterke punten én de punten die je nog verder moet ontwikkelen.

2.2.2 Steun en studiebegeleiding

In het eerste en tweede leerjaar kun je elke week gebruik maken van een uur ‘ondersteuning’. Je kunt dan zelfstandig en/of in overleg met je mentor of vakdocent extra ondersteuning krijgen voor verschillende vakken. Natuurlijk krijg je de nodige begeleiding van je mentor en docenten. Maar soms heb je daarnaast extra ondersteuning nodig. Het kernteam - dit zijn je docenten en de teammanager -

bepaalt meestal welke vorm van ondersteuning het beste bij je past. Soms adviseert het ZorgAdvies­ Team over interne of externe ondersteuning of remediërende hulp (zie ook hoofdstuk 5.1).

2.2.3 Talentklassen

Iedereen heeft iets waar hij of zij goed in is. Ofwel: iedereen heeft talenten. Je hoeft ze alleen maar te ontdekken! Wij zien graag actieve leerlingen die vanuit hun passie en interesse met plezier ontdekken en leren. Daarom kies je gedurende de twee jaar onderbouw drie verschillende talentklassen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit BSC Sports, Art Class, Digital Design en On Stage. Je hoeft hiervoor echt geen topsporter, whizzkid of filmster te zijn. Het is juist leuk om nieuwe dingen te proberen en zo je talenten te ontdekken! De talentklas maakt deel uit van het normale lesrooster en is dus verplicht. In de talentklas zitten leerlingen uit verschillende

7


2

2 klassen. We besteden extra aandacht aan vaardigheden zoals samenwerken en presenteren. Alle talentklassen sluiten aan op de bovenbouw in de vorm van sec­toren, een examenvak of keuzevak

2.2.5 Leren in samenhang

2.2.4 Peer support

• M ens & Maatschappij: hierin werk je aan de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Economie.

In het eerste jaar krijg je onder­ steuning van ouderejaars leerlingen. Dit heet Peer Support. Jouw ‘leerlinghost’ maakt je bijvoorbeeld wegwijs binnen de school. En je kunt met allerlei vragen bij hem of haar terecht. Dat is best fijn, want je stapt waarschijnlijk wat makkelijker af op een medeleerling dan op een docent. En je kunt veel van elkaar leren! Ook de ‘leerlingmediator’ valt onder Peer support. Deze leerlingen zijn speciaal geschoold in het voorkomen en bespreken van conflicten. Vanzelfsprekend gebeurt dit onder supervisie van speciale coördinatoren die altijd een oogje in het zeil houden. Zo draagt Peer support bij aan een prettige sfeer op school.

8

Op Baken Stad College werken we met leergebieden en vakoverstijgend onderwijs. Op die manier leer je het verband tussen de verschillende vakken. Er zijn drie leergebieden:

• Mens & Natuur: in dit leergebied hangen Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Techniek en Verzorging met elkaar samen. • K unst & Cultuur: hiertoe behoren de vakken Muziek, Drama en Beeldende Vormgeving. Het verband tussen de verschillende vakken zie je ook terug in vakoverstijgende projecten. De vorm en inhoud wisselen per project, net als de vakken waarmee ze samenhangen.

2.2.6 Gezamenlijke Leerling Benadering (GLB)

In alle klassen werken de leerlingen en docenten volgens dezelfde werkregels. Zo weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt. Dit geeft rust en een goede werksfeer. Aan het begin van het schooljaar krijgen je ouders meer informatie over deze aanpak.

2.2.7 Bevordering en overplaatsing

Leerjaar 1 Naar aanleiding van je derde rapport in het eerste jaar kijken we naar welke stroom je doorgaat in het tweede jaar. Je kan in dezelfde stroom blijven, maar misschien kun je wel een hogere stroom aan. Of ben je juist beter op je plek in een lagere stroom. De docenten brengen hierover een advies uit. Dit bespreken we natuurlijk met jou en je ouders. Leerjaar 2 Welke vervolgrichting kies jij na het tweede jaar? Tijdens de mentoruren en vaklessen begeleiden wij je bij deze keuze. Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen om wat je kent en kunt, maar ook om wat je interessant vindt. Want alleen dan blijf je gemotiveerd! In de loop van het tweede jaar maak je samen met je ouders eerst een voorlopige keuze. Je schrijft hierbij ook een motivatie. In de derde periode

heb je een gesprek met de vakdocent van de sector van jouw keuze. Jouw eigen docenten geven een advies voor de gekozen sector. Op basis van dit advies maken jij en je ouders een definitieve keuze voor een vervolgrichting - en eventueel een vakkenkeuze.

Je gaat dan op bezoek bij bedrijven en er komen mensen op school over hun beroep vertellen. Daarnaast kun je altijd terecht bij de decaan met vragen over beroepen, opleidingen en vakkenkeuze.

2.2.8 Loopbaan­ begeleiding (onderbouw)

De decaan coördineert alle zaken rondom de doorstroming op school. In leerjaar 1 en 2 bereiden we je goed voor op een keuze voor de bovenbouw en je beroepskeuze. Zo houden we een zogenaamde Praktische Sector Oriëntatieweek (PSO), de Real Game week. Dit is een beroepenspel waarbij je ‘het echte leven naspeelt’.

Decaan:

n Mevrouw I. ter Meulehetbaken.nl E-mail: i.termeulen@ 07 72 Receptie: 036 - 530

9


2 2.3 De bovenbouw 2.3.1 Leerwegen en sectoren

Aan het einde van het tweede leerjaar kies je, afhankelijk van je resultaten en interesses, voor havo 3 of één van de vier sectoren (zie pagina 10). Spannend, want kiezen voor een bepaalde sector, is ook kiezen voor de richting van je vervolgopleiding. Uiteraard begeleiden we je bij het maken van je keuze.

De leerwegen bereiden je voor op de volgende vervolgopleidingen: • Basisberoepsgerichte leerweg (bbl) > basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2). • Kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) > middenkader- en vakoplei dingen in het mbo (niveau 3 of 4). • Gemengde leerweg (gl ict) > mid denkader- en vakopleidingen in het mbo (niveau 3 of 4). Het praktijkvak ICT-route is ond erdeel van je examenpakket. De gem engde leerweg heeft hetzelfde niveau als de theoretische leerweg, met het vers chil dat je bij de gemengde leerweg naas t theorievakken ook nog het bero eps­ gerichte vak ICT-route volgt. • Theoretische leerweg met orië ntatie op het mbo (tl mbo) > mid denkader- en vakopleidingen in het mbo (niveau 3 of 4). In de derde klas krijg je een brede sectororiëntatie (bij het mbo), in leer jaar 4 een oriëntatie op één afdeling binnen een sector van het mbo. Met deze oriëntatie ga je vier uur per week aan de slag. Hierbij worden ook bezo eken afgelegd naar ROC Flevolan d, ROC ASA in Almere of het Groenh orst College. • Theoretische leerweg met orië ntatie op het havo (tl havo) > het havo. In het derde leerjaar krijg je een brede orië ntatie op de profielen binnen het havo en krijg je les in de vakken Wiskunde, Engels en Nederlands. In leerjaar 4 vindt een verdieping van die vakken plaats. Deze lessen volg je op Baken Park Lyceum.

Sectoren & afdelingen in het vmbo

en voor het eind van het tweede leerjaar kiez Binnen de bbl en de kbl kun je aan een sector: een afdeling die verbonden is aan Handel & Administratie • sector Economie: vmbo afdeling Techniek Breed • sector Techniek: vmbo afdeling ling Zorg & Welzijn Breed afde • sector Zorg & Welzijn: vmbo ling ICT-route • sector Intersectoraal: vmbo afde richting. van het tweede leerjaar eerst een Volg je de tl? Dan kies je aan het eind weg met leer e engd MBO of het havo, of de gem Je kunt kiezen uit oriëntatie op het voor ze keu eind van leerjaar 3 maak je een ICT als beroepsgericht vak. Aan het één sector.

10

2

Leerwegen in het vmbo

2.3.2 Decanaat bovenbouw

In het derde en vierde leerjaar maak je een keuze voor een examenpakket en vervolg­ opleiding. Hierbij word je begeleid door je mentor en als dat nodig is door de decaan. Denk aan keuzelessen, beroependagen, beroepenmarkten, stages en excursies. Je krijgt ook allerlei schriftelijke informatie over opleidingen, beroepen en open dagen. Bij de decaan kun je terecht met vragen over opleidingen, toelatingseisen, beroepen. Kun je echt niet kiezen? Dan kun je bij de decaan ook een beroepskeuzetest doen. Voor contactgegevens van de decaan zie hoofdstuk 2.2.8.

2.3.3 Het examentraject

Vanaf leerjaar 3 begin je aan het examentraject. De cijfers die je voor toetsen haalt, tellen nu mee voor het schoolexamen. Het schoolexamen vormt samen met het centrale examen je totale

eindexamen. Voor sommige vakken doe je geen centraal examen en bepaalt het resultaat van je schoolexamentoetsen meteen je eindcijfer. Bij de start van het examentraject krijg je een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin vind je per vak en per jaar de verplichtingen, toetsen, herkansingen en praktische opdrachten. Alle in het PTA genoemde toetsen, handelingsdelen en praktische opdrachten tellen mee voor je schoolexamen. Voor veel toetsen of opdrachten krijg je cijfers, soms alleen een onvoldoende, voldoende of goed. Andere onderdelen worden als het ware ‘afgevinkt’ (voldaan/niet voldaan), als je ze naar behoren hebt afgelegd.

1. SchoolExamen (SE) Het schoolexamen bestaat uit: • alle vakken die in het derde leerjaar worden afgesloten; • schoolexamen-toetsen (SE-toetsen) uit het derde en vierde leerjaar; • het examendossier. Dit is een overzicht van alle opdrachten en verslagen die je naast je toetsen moet maken;

Het examen Je sluit het vmbo af aan het eind van het vierde leerjaar. Bij het bepalen of je geslaagd bent, kijken we naar twee onderdelen:

11


2

• h et Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) als je bbl of kbl volgt. Volg je de gemengde of de theoretische leerweg, dan telt je sectorwerkstuk mee. 2. Het Centrale Examen (CE) Vóór 1 oktober van je laatste schooljaar ontvangen jij en je ouders het examenreglement. Het examenreglement ligt ook ter inzage in de mediatheek op Baken Stad College en op het examensecretariaat.

Examensecretariaat In de bovenbouw kun je bij het examensecretariaat terecht voor administratieve zaken rondom het examen. Denk aan ziek­ meldingen en herkansingen. Informatie over het examen zelf krijg je van je mentor. Lestijden rondom schoolexamens De toetsen die voor het school­ examen meetellen, worden afgenomen tijdens toetsweken. Je hebt dan geen lessen. Een aantal vakken heeft ook toetsen buiten de toetsweek om. Tijdens de mondelinge examens, het CE, het CSPE en het sectorwerkstuk kunnen de lestijden worden aangepast. Dit laten we jou en je ouders steeds zo snel mogelijk weten.

apporten en 2.4 Rgesprekken met ouders

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van circa negen weken. Na elke periode krijg je een rapport, met voor elk vak een voortgangscijfer. Het voort-

gangscijfer is gebaseerd op het gemiddelde van alle cijfers tot dat moment. Of je overgaat, bepalen we aan de hand van de voortgangscijfers van je rapport in periode 3. Naast de behaalde resultaten geeft je rapport ook een beeld van je taakgerichtheid, zelfstandigheid en omgangsvormen. Verder staat er op je rapport hoeveel lesuren je eventueel hebt verzuimd, hoe vaak je te laat bent gekomen en of je uit de les bent verwijderd. Je mentor geeft in het rapport een korte reactie op de behaalde resultaten. Bij het eerste en derde rapport kunnen je ouders met je mentor spreken over je resultaten, je inzet en je gedrag. Na het eerste rapport is er gelegenheid met enkele vakdocenten te spreken tijdens de zogenaamde 10-minutengesprekken.

De heer H. PendavingShtarre Mevrouw A. van deriaatbsc@ hetbaken.nl examensecretar E-mail: 07 Receptie: 036 - 530 72

12

Volg je de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) en gaat het niet zo goed? Dan kun je een ‘afstroom­ advies’ krijgen naar de basis­ beroepsgerichte leerweg (bbl). De mentor bespreekt dit met jou en je ouders. Zit je in de theoretische leerweg? Dan kun je in de onderbouw bij onvoldoende resultaten afstromen naar kbl. In zeer uitzonderlijke gevallen mag je een jaar overdoen. Volg je de kbl en gaat het heel goed? Dan kun je een in de onderbouw ‘opstroomadvies’ krijgen naar de havo-theoretische leerweg (htl). De mentor bespreekt dit met jou en je ouders.

Je kunt je resultaten ook volgen via het leerlingenportaal op onze website. Daar vind je de behaalde cijfers voor toetsen en de gegevens over afwezigheid in de lessen. Je ouders kunnen via het ouderportaal inloggen om jouw vorderingen te volgen. Daarvoor krijgen ze een brief met inlog­ gegevens.

2.6 Resultaten van onze leerlingen

evorderings­ 2.5 Bnormen

De voortgangscijfers op je rapport bepalen naar welke leerweg je kunt. De bevorderings­ normen van de verschillende leerwegen worden bij het eerste rapport uitgedeeld en op de eerste ouderavond toegelicht en besproken.

2

Met een diploma de deur uit!

en en op de We zijn als school trots op onze leerling neergezet. resultaten die zij de afgelopen jaren hebben e school Verreweg de meeste leerlingen verlaten onz ectie is met een diploma. Ook de Onderwijsinsp informatie tevreden over onze school. Kijk voor meer op www.onderwijsinspectie.nl.

Samenvatting bevorderingsresultaten Baken Stad College einde schooljaar 2009-2010 niet bevorderde leerlingen per 31-07-10

totaal aantal leerlingen per 01-10-09

LEERJAAR

Examensecretariaat:

Afstromen, opstromen of doubleren

Bij het tweede rapport in leerjaar 2 krijgen je ouders een gesprek over de keuzekaart die je moet invullen. Naast deze vastgestelde momenten kunnen je ouders of je mentor natuurlijk altijd vragen om een gesprek over je resultaten, de keuze voor een vervolgopleiding of je functioneren op school.

bevorderd naar hoger niveau per 31-07-10

bevorderd naar lager niveau per 31-07-10

gekomen tijdens schooljaar

vertrokken tijdens schooljaar

vertrokken einde schooljaar 31-07-10

1 vmbo

119

0

0

7

2

2

2

2 vmbo

179

1

0

0

1

1

10

3 vmbo

365

19

2

8

5

3

11

Geslaagden vmbo 2010-2011 Aantal

Geslaagd

Percentage

tl

91

86

94,5 %

gl

5

5

100 %

kbl

96

94

97,9 %

bbl

56

50

89,3 %

13


3

3 .1 Lestijden

Opleidingen Handel & A dministatie

Lestijden en lestabellen 3 .2 Lestabellen onder- en bovenbouw

Lesuur

Lestijd

Opleidingen onderbouw

1e

08.30 - 09.15

vak

vaknaam

men

Mentortijd

2e

09.15 - 10.00

talent

Talentklassen

Pauze

10.00 - 10.20

proj

Projecten

kjt

Kanjertraining

3e

10.20 - 11.05

lbs

4e Pauze 5e

11.05 - 11.50 11.50 - 12.20 12.20 - 13.05

6e

13.05 - 13.50

Pauze

13.50 - 14.00

7e

14.00 - 14.45

8e

14.45 - 15.30

9e

15.30 - 16.15

10e

16.15 - 17.00

bl1

kb1

htl1

bl2

kb2

htl2

vak

vaknaam

2

2

1

2

2

2

men

1,5

1,5

1,5

2

2

2

4

4

4

tl/gl3

tl/gl4

Mentortijd

1

1

sbu

Studiebegeleidingsuren

1

1

prh/tl-or

Ori毛ntatie

4

2

lbs

Levensbeschouwing

1

1

4

4

4

0,5

0,5

Levensbeschouwing

2

2

2

1

1

1

lo

Lichamelijke Opvoeding

3

2

lo

Lichamelijke Opvoeding

3

3

3

3

3

3

lo2

Lichamelijke Opvoeding 2

3

4

wi

Wiskunde

4

4

3

4

4

3

wi

Wiskunde

3

4

ne

Nederlands

4

4

4

4

4

3

ne

Nederlands

3

4

en

Engels

3

3

3

3

3

3

en

Engels

3

4

du

Duits

2

3

du

Duits

3

4

fa

Frans

2

fa

Frans

3

4

m&m

Mens & Maatschappij

3

ma1

Maatschappijleer 1

k&c

Kunst & Cultuurvakken

kv1

Kunstvakken 1

1

bte

Kunstvakken beeldend Tekenen

1

1

1

1

1

1

bha

Kunstvakken beeldend Handvaardigheid

3

4

bhv

Kunstvakken beeldend Handvaardigheid

1

1

1

1

1

1

bte

Kunstvakken beeldend Tekenen

3

4

dr mu

Drama Muziek

2 3 3

1 1

3

0,5 0,5

3

1 1

4

1 1

4

1

1

1

dr ak

Mens & Natuurvakken

ges

Drama Aardrijkskunde Geschiedenis

2

3 3 3

4 4 4

n&g

Natuur & Gezondheid

2

2

2

2

2

2

ec

Economie

3

4

n&t

Natuur & Techniek

4

3

3

4

2

3

ma2

Maatschappijleer 2

3

4

Totalen

37

37

37

37

37

* Op het rooster kan ook onderstaand vak incidenteel voorkomen: akt: Activiteit is bijvoorbeeld een excursie stu: Studie-uur is een uur ter vervanging van een afwezige docent.

37

bi

Biologie

3

4

nsk1

Nask 1

3

4

nsk 2

Nask 2

3

4

kbl3

bbl4

bbl3

kbl3

Mentortijd

2

2

2

2

Levensbeschouwing

1

1

1

1

lo

Lichamelijke Opvoeding

3

3

2

2

4

wi

Wiskunde

3

4

3

4

3

3

ne

Nederlands

3

3

3

3

3

3

en

Engels

3

3

3

3

2

nask1

Natuur & Techniek

3

4

3

4

1

ma

Maatschappijleer 1

2

2 14

16

14

1

1

1

1

38

38

34

34

vaknaam

men

Mentortijd

2

2

2

lbs

Levensbeschouwing

1

1

1

lo

Lichamelijke Opvoeding

3

3

wi

Wiskunde

3

ne

Nederlands

en

kbl4

Opleidingen Techniek Breed vak

vaknaam

2

men

1

lbs

2

2

4

3

3

3

Engels

3

3

ma

Maatschappijleer 1

2

kv 1

Kunstvakken 1

1

ec

Economie

3

3

4

4

kv 1

Kunstvakken 1

1

1

h&a

Handel & Administratie

16

14

16

14

tb

Techniek Breed

16

sbu

Studiebegeleidingsuur

1

1

1

1

sbu

Studiebegeleidingsuur

38

37

35

34

Totalen excl. keuzevakken

3*

lo2

Totalen excl. keuzevakken lo2

0,5

m&n

14

Opleidingen bovenbouw tl

bbl3

vak

Lichamelijke Opvoeding 2

3*

Lichamelijke Opvoeding 2

bbl4

kbl4

3*

3*

* lo2 Kan men alleen meenemen naar de 4e klas als in het afgelopen 3e jaar dit vak ook gekozen is.

* lo2 Kan men alleen meenemen naar de 4e klas als in het afgelopen 3e jaar dit vak ook gekozen is.

Opleidingen Zorg & Welzijn Breed

Opleidingen ICT-route

bbl3

kbl3

bbl4

kbl4

bbl3

kbl3

Mentortijd

2

2

2

2

Levensbeschouwing

1

1

1

1

lo

Lichamelijke Opvoeding

3

3

2

2

3

wi

Wiskunde

3

4

3

4

3

ne

Nederlands

3

3

3

3

2

en

Engels

3

3

3

3

1

1

ma1

Maatschappijleer 1

2

2

14

14

vak

vaknaam

men

Mentortijd

2

2

2

lbs

Levensbeschouwing

1

1

1

lo

Lichamelijke Opvoeding

3

3

ne

Nederlands

3

en

Engels

ma

vak

vaknaam

2

men

1

lbs

2

2

3

3

3

3

3

Maatschappijleer 1

2

kv 1

Kunstvakken 1

zwb

Zorgplein

ko

Koken

bi

Biologie

3

wi/ma2

Wiskunde 贸f Maatschappijleer 2

cr sbu

kbl4

12

10

kv 1

Kunstvakken 1

1

1

4

4

proj

Project

8

8

8

8

3

2

4

cu

Cursus

6

6

6

6

3/2

4/2

3/2

4/3

ec

Economie

3

3

4

4

Creatief

2

2

2

2

sbu

Studiebegeleidingsuur

1

1

1

1

Studiebegeleidingsuur

1

1

1

1

Totalen excl. keuzevakken

36

37

33

34

Totalen excl. keuzevakken lo2

bbl4

Lichamelijke Opvoeding 2

38/37 39/37 35/34 36/35 3*

* lo2 Kan men alleen meenemen naar de 4e klas als in het afgelopen 3e jaar dit vak ook gekozen is.

3*

lo2

Lichamelijke Opvoeding 2

3*

3*

* lo2 Kan men alleen meenemen naar de 4e klas als in het afgelopen 3e jaar dit vak ook gekozen is.

15


4

4.1

Zo doen wij dat hier

4.2.1 Ziek en beter melden Basisregels

Op Baken Stad College hebben we een paar basisregels: respectvol omgaan met elkaar, begrip tonen voor elkaar, elkaar helpen en steunen en samen bouwen aan een veilige wereld. Pesten, ruzie zoeken, agressie, discrimi­ natie of aantasting van andermans persoonlijke leefwereld wordt niet getolereerd. Dat geldt voor leer­ lingen, medewerkers én ouders. Deze basisregels geven we op diverse manieren vorm: • in elke klas hangen posters met duidelijke gedragsregels; • wie de gedragsregels overtreedt, wordt hier altijd op aangesproken en er kan een sanctie volgen; • we hebben een mentoraat en kleine, overzichtelijke werkeenheden, zodat we elkaar kennen; • alertheid en toezicht; • er zijn contact- en vertrouwenspersonen om problemen te bespreken;

16

lgemene les- en 4.2 Aonderwijsregels

• klachten- en beroepsprocedures; • speciale programma’s zoals kanjertrainingen, impuls regulatie training, faalangst­ reductie training, sociale vaardigheidstrainingen en agressiereductietrainingen (deze laatste twee trainingen worden door externen georganiseerd).

Leerlingenstatuut

Baken Stad College heeft een leerlingenstatuut. Hierin staan jouw rechten en plichten rondom het onderwijs en de begeleiding op school. Je krijgt het leerlingenstatuut aan het begin van je school­ carrière op Baken Stad College. Het is ook te vinden in de mediatheek en op onze website www.hetbaken.nl.

Veiligheid en toezicht

Baken Stad College wil leerlingen en medewerkers een veilige omgeving bieden. Het school­ gebouw wordt jaarlijks gecontroleerd volgens de ARBO-normen

en veiligheidsvoorschriften. We hebben geschoolde bedrijfshulpverleners en EHBO-ers en een ontruimingsplan voor nood­gevallen. Dit ontruimingsplan oefenen we minimaal eens per jaar. We hebben regelmatig overleg met brandweer en politie. In en om het school­gebouw is cameratoezicht om de veiligheid te waarborgen. Voor je persoonlijke eigendommen heb je een afsluitbaar kastje. Onze veiligheidscoördinator ziet toe op de naleving van regels en zet waar mogelijk verbeteringen in gang.

Veilig gevoel

veilig Wij vinden het belangrijk dat jij je n allee voelt op school. Dat doen we niet maken, door het schoolgebouw veilig te kunt je r maa , gen of camera’s op te han Peer e ook een beroep doen op onz ingen supporters. Dit zijn ouderejaarsleerl Dat is die jou wegwijs maken op school. naar stap over de t een prettig idee, wan t zijn. groo best de middelbare school kan en. Je kunt allerlei vragen aan hen stell met een En mocht er een meningsverschil , dan taan onts ent andere leerling of doc len in idde bem kunnen leerling-mediators ). een gesprek (zie ook hoofdstuk 2.2.4

Als je ziek wordt tijdens de schooldag dan meld je je af bij de dienstkamer. Voor een bezoek aan een specialist moet je vooraf verlof aanvragen bij de team­ manager. Dit kan via een formulier op de website, maar het is ook af te halen bij de dienstkamer. Hiervan krijg je dan een schriftelijke bevestiging. Voor een plotseling bezoek aan de huisarts moet je je vooraf melden bij de dienstkamer. Je krijgt dan een absentiekaart mee, die je moet laten onder­ tekenen door je ouders. Beter­ melden doe je altijd schriftelijk bij de dienstkamer met de absentiekaart. Ben je langdurig ziek, dan zorgen we er samen met je ouders voor dat je zo veel

Ziek melden: Als je ziek bent, moeten je ouders dit melden vóór 8.30 uur. Dit kan alleen telefonisch: telefoon: 036 - 530 72 07

mogelijk onderwijs kunt blijven volgen en contact houdt met school. Bij veel ziekteverzuim is het gebruikelijk dat dit overlegd wordt met de GGD-arts.

4.2.2 Afwezigheid en te laat komen

De dienstkamer is het centrale meldpunt voor verzuim. Ook als je te laat op school komt of uit de les bent verwijderd, moet je je hier melden. De dienst­kamer houdt per lesuur bij of je al dan niet aanwezig bent. Dit zie je terug op je rapport. Ben je zonder het te melden afwezig, bijvoorbeeld bij een toets? Dan kunnen we dit aanmerken als onwettig verzuim en kun je bijvoorbeeld voor die gemiste toets een 1,0 krijgen. Je hebt dan de herkansing nodig om het cijfer te verbeteren. Zie voor vmbo leerjaar 3 en 4 ook het examenreglement. Deze is te downloaden via onze website www.hetbaken.nl. Wij hebben over spijbelgedrag nauw contact met de leerplichtambtenaar en zelfs een preventief spreekuur op school.

Als je minder dan een kwartier te laat komt, ga je naar de les en zal de docent je als ‘te laat’ noteren. Ben je later dan een kwartier, dan ga je naar de dienstkamer en dan wordt het uur op ‘afwezig’ genoteerd. Je mag na 45 minuten naar binnen voor het tweede deel van de les. Wanneer je voor de derde keer te laat komt, bellen wij jouw ouders om uit te leggen, dat je bij de vierde keer te laat komen je een week lang om 8.00 uur moet melden op school. Dat geldt voor elke vierde keer dat je te laat komt. Kun je dit wegens ziekte niet nakomen? Dan maak je, als je weer beter bent, meteen een nieuwe afspraak bij je mentor. Kom je vaak te laat, dan legt de teammanager een maatregel op en volgt er een gesprek met je ouders.

4

4.2.3 Verwijdering uit de les

Als jij de les zodanig verstoort dat de docent niet verder kan met de les of de veiligheid van docent of medeleerlingen in gevaar komt, word je uit de les gestuurd. Je moet je dan direct melden bij de dienstkamer en daar verder werken.

17


4

Je vult een uitstuurformulier in en gaat hiermee aan het eind van het lesuur terug naar de docent. Ben je terecht uit de les verwijderd, dan moet je de lestijd na school inhalen. Als je drie keer uit de les bent gestuurd, neemt de mentor contact op met je ouders.

4.2.4 Spijbelen

Als wij constateren dat je spijbelt, moet je de gemiste lessen dubbel inhalen. De conciërges kunnen je dan ondersteunende taken laten doen. Ook brengen we je ouders én de leerplichtambtenaar van de gemeente Almere op de hoogte. Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim neemt de leerplicht­ ambtenaar maatregelen.

4.2.5 Deelname aan de les

Als je bent ingeschreven op Baken Stad College, ben je verplicht deel te nemen aan alle

18

lessen en activiteiten. Doe je dit niet, dan kunnen we besluiten om je inschrijving met ingang van een nieuw schooljaar niet meer te verlengen. Dit kunnen we ook doen als bijvoorbeeld je gedrag hiertoe aanleiding geeft.

4.2.6 Aanvang eerste lesuur

Tot de eerste bel blijf je in de aula of in de ruimte voor de afsluitbare kastjes op de begane grond. De tweede bel is de start van de les. Vanaf 8.20 uur mag je naar de eerste verdieping om spullen uit je kastje te halen voor aanvang van de lessen.

4.2.7 Lesuitval

We willen de lessen zo veel mogelijk laten doorgaan. Maar door bijvoorbeeld ziekte of verplichte nascholing van docenten vallen er toch wel eens lessen uit. Ook werkweken, culturele activiteiten en sportevenementen zijn van invloed op het rooster. We proberen de lesuitval zo veel mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld andere docenten in te zetten of leerlingen zelfstandig te laten werken onder

toezicht. Op www.hetbaken.nl kun je altijd het actuele les­ rooster zien.

4.2.8 Verzoek om verlof Je kunt alleen met een goede reden langere tijd niet naar school komen. Je ouders moeten dan een schriftelijk en gemotiveerd verzoek voor buitengewoon verlof indienen bij de teammanager.

Hiervoor kun je het formulier downloaden via onze website www.hetbaken.nl. De aanvraag moet uiterlijk een maand van tevoren worden gedaan, zodat we bijvoorbeeld het inhalen van proefwerken kunnen regelen. Verlof voor een religieuze feestdag anders dan een christelijke, moeten je ouders minimaal twee dagen van te voren melden bij school.

4.2.9 Foto’s leerlingen

Op onze website en in andere publicaties gebruiken we regelmatig foto’s waarop leerlingen zichtbaar zijn. Heb jij of hebben je ouders hier bezwaar tegen, dan kun je dit schriftelijk laten weten aan het secretariaat van de school.

4.2.10 Informatie­ verstrek­king gescheiden ouders We sturen post altijd naar het huisadres waar de leerling staat ingeschreven. Willen je ouders de post op een tweede adres ontvangen, dan moeten ze dit schriftelijk aanvragen. Informatie uitgedeeld in de klas gaat altijd in enkelvoud mee. Het rapport wordt ook in enkelvoud verstrekt en een mentor voert in principe één gesprek per ouderpaar.

geweld 4.3 Penesten, discriminatie

We zijn bijzonder alert op pestgedrag, geweld en discriminatie en hanteren de volgende procedure: • Pestgedrag, geweld en discriminatie kun je bij iedere medewerker van school melden. De melding wordt doorgegeven aan de mentor of teammanager. De mentor en de teammanager horen alle betrokkenen, van slachtoffer en dader tot omstanders, ouders en medewerkers. Zo proberen we een eenduidig beeld te krijgen over wat er is gebeurd en wanneer, wie erbij waren betrokken en wie wat heeft gedaan. • Als we een volledig beeld hebben, maken we afspraken om het samen op te lossen. Bijvoorbeeld door slachtoffer

en dader het conflict te laten uitspreken en excuses aan te bieden. De mentor vervult hierbij een belangrijke rol. Waar nodig schakelen we een speciale begeleider in, zoals de schoolcounselor. • Als het conflict niet opgelost kan worden of afspraken niet worden nagekomen, schakelen we het ZorgAdviesTeam in om de verdere aanpak te bepalen. Soms is een overtreding zodanig dat we de stappen hierboven overslaan en de directeur bepaalt wat er moet gebeuren. We wijzen het slachtoffer er altijd op dat hij of zij contact kan opnemen met een vertrouwenspersoon (zie ook hoofdstuk 11).

4

Op www.pestweb.nl vind je informatie, advies en tips om pesten of gepest worden tegen

Wij volgen hierbij de procedures van de afdeling leerplicht van de gemeente Almere. Verlof voor de eerste en de laatste schoolweek is niet mogelijk. Natuurlijk houden we ons ook hierbij aan de regels van de leerplicht (zie www.almere.nl of bijlage A in deze gids).

19


4

te gaan. Je kunt ook bellen voor meer informatie, elke schooldag van 14.00 tot 17.00 uur: 0800 - 28 28 280 (anoniem) of 0900 - 28 28 280 (mobiel).

4.4

Gedrags­regels

4.4.1 Algemeen

Tijdens de les hangt je jas aan de kapstok, heb je alle benodigde spullen op tafel en staat je tas op de grond. Er wordt niet gegeten of gedronken. Kauwgom kauwen is niet toegestaan in het hele gebouw. Doe je dat toch, dan krijg je een lesuur corvee. Roken is ook verboden in alle gebouwen. Buiten mag je alleen roken op een speciaal hiervoor aangewezen plek.

4.4.2 Mobiele telefoon en geluidsdragers

Je telefoon en MP3-speler of andere geluidsdragers mogen alleen in de aula aan en zichtbaar zijn, daarbuiten zijn ze in de rest van de school uit én uit het zicht. Houd je je niet aan deze regel, dan nemen we ze in en ben je ze zeker 24 uur kwijt. In noodgevallen kun je bellen

20

bij de receptie. Omwille van de privacy is het absoluut niet toegestaan om zonder toe­stemming beeld- en geluid­ opnames van medeleerlingen en medewerkers te maken. Doe je dit toch, dan volgen er sancties: van een time-out tot melding bij de politie of verwijdering van school.

4.4.3 Internetgebruik

Om misbruik van internet op school te voorkomen, de privacy te waarborgen en onze hardware te beschermen, hebben we een internetprotocol opgesteld. Hierin staat waaraan leerlingen en medewerkers zich moeten houden als ze communiceren via internet en e-mail. Zo is het maken, gebruiken of plaatsen van beeld- en geluidopnames van elkaar niet toegestaan. Het protocol vind je in de mediatheek en op onze website www.hetbaken.nl.

4.4.4 Wapens, laserpen, vuurwerk, alcohol, drugs en agressie

Ook het meenemen of afsteken van vuurwerk of agressief gedrag wordt niet getolereerd.

4.4.5 Omgeving school

Portieken van woningen, tuinen bij flatgebouwen en huizen in de omgeving van de school zijn verboden gebied. (Brom)fietsen horen netjes in het rek en dus niet voor het gebouw bij de ingang. Je komt alleen in de fietsenstalling om je (brom)fiets te parkeren of op te halen. Op het schoolterrein is de motor van je bromfiets uit. Zorg ervoor dat je de ingang van het schoolgebouw en de openbare weg nooit blokkeert.

4.4.6 Kledingrichtlijn

Op school ben je om te leren, niet om te feesten. Daarbij moet je ook rekening houden met elkaar. Dit zien we graag terug in een passende kledingkeus. Je kunt hier dus ook op worden aangesproken!

5

Zorg en aandacht 5.1

Z org op Baken Stad College

Sommige leerlingen hebben extra zorg of aandacht nodig. Op Baken Stad College geven we zorg op drie niveaus. 1. Zorg in de klas, door alle vakdocenten en mentoren. De mentoren en docenten die aan dezelfde klas(sen) lesgeven, vormen samen een zogenaamd kernteam. Elk kernteam wordt ondersteund door een zorgteam met daarin o.a. een dyslexiecoach en een orthopedagoog. 2. Per periode bekijkt het kernteam in de onder- en

bovenbouw of en op welk gebied je extra ondersteuning nodig hebt buiten de klas. 3. S oms is buiten deze ondersteuning en begeleiding nog meer zorg nodig. We melden je dan in overleg met je ouders aan bij het Zorg­ AdviesTeam. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de counselor en een vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg (BJZ). Het team komt elke week bijeen. Eens in de twee weken schuiven ook andere externe instanties aan bij het overleg. Bijvoor­beeld Leerplichtzaken gemeente Almere, de jeugd-

arts van de GGD, het jeugdmaatschappelijk werk, de jeugdagent en de spilfunctionaris van BJZ. Het Zorg­AdviesTeam bespreekt jouw situatie en geeft adviezen voor jouw handelingsplan. Soms verwijzen we je door naar externe instanties.

5.2 Z orgstruc­tuur Leerlingen met complexe persoonlijke problemen vragen extra aandacht van de school. Voor hen hebben we een speciale zorgstructuur. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator.

Tegen het meenemen of gebruik van wapens, laserpen, alcohol of drugs in en om de school nemen we strenge maatregelen.

21


5

5 5.2.1 De Rugzak

De Rugzak is een andere naam voor de wet op de leerling­ gebonden financiering (lgf-wet). Deze wet geeft ouders van een kind met een handicap of beperking het recht om de school te kiezen die zij voor hun kind het meest geschikt vinden. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal onderwijs. Als jij vanwege een handicap extra voorzieningen nodig hebt, kunnen je ouders zo’n leerling­ gebonden budget aan­vragen. Uit dit budget - in de volks­mond een rugzakje genoemd - kunnen zaken worden bekostigd als extra begeleidingsuren en ambulante begeleiding. Vooraf bekijken we samen met alle betrokkenen de mogelijkheden en beperkingen van jou en van school. In Almere verzorgt Stichting Gewoon Anders de begeleiding van leerlingen met een ‘Rugzak’. Meer informatie vind je op: • www.oudersenrugzak.nl • www.gewoonanders.nl • www.onderwijsenhandicap.nl

5.2.2 Steun

Het kan gebeuren dat je een kleine achterstand oploopt op school, bijvoorbeeld door ziekte. Wij helpen je graag om de achterstand in te halen. Je kunt hiervoor zelf een afspraak met de vakdocent maken. We verwachten dan natuurlijk wel dat jouw inzet in de les uitstekend is. Faalangstreductietraining Drie keer per jaar verzorgen we op school een zogenaamde faalangstreductietraining voor leerlingen met faalangst. De mentor verwijst je door en na

een akkoord van jouw ouders of verzorgers kun je aan deze training meedoen.

bepaalde studievaardigheden? De orthopedagoog kan je hierop testen en advies geven.

5.2.3 Counselor

5.3 Mentor

De counselor is er voor leerlingen die vanwege een persoonlijk probleem begeleiding nodig hebben. Die extra begeleiding krijg je individueel of in groepsverband en altijd na overleg met thuis.

5.2.4 Orthopedagoog Heb je problemen met leren door bijvoorbeeld faalangst, dyslexie, een taal- of reken­ achterstand of moeite met

Zorgcoördinatoren & Orthopedagogen: Mevrouw F. Hendrickx

E-mail: f.hendrickx@ hetbaken.nl

Mevrouw T. Klein Schiphorst

E-mail: t.kleinschiphorst@ hetbaken.nl

Counselors: Mevrouw W. de Jong – van Dijk De heer T. Mol E-mail: counselorsbsc@ hetbaken.nl

Je mentor vormt binnen de school het eerste aanspreekpunt voor jou, je docenten en je ouders. Hij of zij is de spil in je begeleiding. Jij en je klas zien de mentor tijdens de mentoruren en in de vaklessen. Daarnaast heb je individuele gesprekken met je mentor over je welbevinden en je studievoortgang. Samen met de decaan begeleidt je mentor jou ook bij het maken van een keuze voor een studierichting of vervolgopleiding. Bij bijzonderheden neemt de mentor altijd contact op met je ouders. Je ouders kunnen ook altijd met je mentor contact opnemen. Mentoren van leerjaar 1 en 2 maken gebruik van Peer support.

5.4 Teammanager De teammanager is de direct leidinggevende van je mentor en het kernteam. Het kernteam bestaat uit een aantal docenten dat aan dezelfde klassen lesgeeft. De teammanager is verant­ woordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het team. Bovendien is de team­ manager het aanspreekpunt als het gaat om zaken die buiten de verantwoordelijkheid van de mentor vallen.

5.5 Decaan De decaan geeft je de nodige informatie bij de keuze voor je vakkenpakket en je vervolg­ studie. Als dat nodig is, voert de decaan individuele gesprekken met jou en je ouders. Jij of je ouders kunnen zelf ook een afspraak maken met de decaan. Voor meer informatie over de decaan zie hoofdstuk 2.2.8 of 2.3.2.

O nderzoek GGD 5.6 Flevoland onder tweedejaars­ leerlingen

Baken Stad College werkt mee aan een jaarlijks terugkerend onderzoek van de GGD Flevoland dat onder andere gedragsproblemen bij jongeren in kaart brengt. Wij verstrekken hiervoor de adresgegevens van alle tweedejaars leerlingen aan de GGD. De GGD informeert je ouders schriftelijk over het onderzoek. Zij kunnen dan aangeven of jij wel of niet mag deelnemen aan het onderzoek. Willen je ouders niet dat wij de adresgegevens verstrekken, dan kunnen zij contact opnemen met de Leerlingenadministratie van Het Baken: 036 - 845 23 51. Lees voor meer informatie over de GGD in de bijlage.

Receptie: 036 - 530 72 07

Receptie: 036 - 530 72 07 22

23


6

6.1

BakenPas

Aan het begin van ieder schooljaar ontvang je je eigen BakenPas. Die heb je onder andere nodig om boeken te lenen in de mediatheek, om te kopiëren of te printen in de vaklokalen en om toegang te krijgen tot schoolfeesten. Raak je je pas kwijt, dan moet je een nieuwe bestellen bij de receptie. Dit kost € 6,50.

6.2 Mediatheek De mediatheek is een lees-, studieen informatiecentrum dat dagelijks geopend is. Op vertoon van je BakenPas kun je hier boeken lenen. Verder kun je hier - voor school­ opdrachten - op de computer werken en gebruikmaken van internet. Ook kun je gebruikmaken van diverse databanken zoals Krantenbank, Literom, Keesings Historisch Archief en Teleblik. Daarnaast vind je in de mediatheek een plek om rustig te werken.

24

6

Faciliteiten ibliotheek6.3 Babonnement via school

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle leerlingen van Baken Stad College een bibliotheekpas, die je kunt gebruiken binnen de bibliotheken van Almere. Deze pas is geldig zolang je bij ons op school zit. Wanneer je een persoonlijk abonnement hebt afgesloten voor de bibliotheek van Almere, dien je deze zelf te beëindigen. Met de bibliotheekpas die je van Baken Stad College krijgt, maak je gebruik van dezelfde diensten als bij een persoonlijk abonnement.

6.4 Afsluitbare kastjes Iedere leerling krijgt een afsluitbaar kastje. In dit kastje kun je je spullen opbergen zodat je niet de hele dag met een zware tas hoeft rond te lopen. De school is niet aansprakelijk voor vermissingen, ook niet uit het afsluitbare kastje.

De school is bevoegd om de kastjes te openen voor controle, om zo criminaliteit te bestrijden en de veiligheid te bevorderen. Voor de kosten van het afsluitbare kastje zie hoofdstuk 10.4.

6.5 Aula De aula is er voor iedereen. Hier kun je in de pauze lunchen, naar muziek luisteren en een potje tafeltennis of -voetbal spelen. In de pauze kun je in de aula verschillende versnaperingen kopen. Verder staan er in de school snoep- en frisdrankautomaten.

6.6 EHBO Er is een EHBO-post aanwezig bij de receptie.

6.7

Lift

Als je een lift moet gebruiken, kun je bij de conciërge een liftsleutel aanvragen. Je moet dan

wel een briefje laten zien van je ouders of de dokter waarop staat dat je gedurende een bepaalde tijd geen trappen mag lopen. Je mag de liftsleutel niet uitlenen en je mag geen andere leerlingen meenemen in de lift. Aan het eind van elke lesdag moet je de sleutel inleveren bij de conciërge.

6.8 Rooster

Je eigen lesrooster vind je op www.hetbaken.nl. Elke donderdagmiddag staat het rooster voor de volgende week op de site, inclusief alle geplande wijzigingen. Kijk hier dus altijd even naar! Als er gedurende de week nog dingen veranderen door bijvoorbeeld ziekte van een docent, passen we het rooster nog aan.

6.9

Computers

In de onderbouw krijg je bij verschillende vakken te maken

met Informatiekunde en in de bovenbouw is het een keuzeexamenvak. Daarnaast gebruik je computers als hulpmiddel bij tal van vakken, leergebieden en projecten. Kortom, voor het hedendaagse onderwijs is een computer met internetverbinding eigenlijk al onmisbaar. Heb je thuis geen computer met internetverbinding? Dan kun je terecht in de mediatheek.

6.10 Informatieblad

Een paar keer per jaar sturen we jou en je ouders een informatieblad. In dit blad informeren we over de laatste ontwikkelingen op onze school. Je kunt het informatieblad ook lezen op onze website.

6.11

Website

We verwezen er al een aantal keer naar: de website www.hetbaken.nl. Baken Stad

College heeft via deze site zijn eigen pagina’s. Je vindt hier algemene informatie over bijvoorbeeld onze uitgangspunten, organisatie en regels. Je kunt hier ook inloggen op het leerlingenportaal om bijvoorbeeld je cijfers in te zien. Ook vind je informatie over je rooster of over speciale activiteiten.

lektronische 6.12 Eleeromgeving

Op Baken Stad College maken we gebruik van een elektro­nische leeromgeving (ELO). Dit maakt het mogelijk om op eenvoudige manier te communiceren tussen docenten en leerlingen. Bij sommige vakken zul je bijvoorbeeld je opdracht of werkstuk via ELO moeten inleveren. E-learning zal zich de komende jaren verder ontwikkelen en Baken Stad College volgt dit op de voet.

25


7 7.1

Naast de gewone lessen bieden we veel buitenschoolse activiteiten: sport of een schoolkamp, het Bakendebat, excursies, de BakenAcademie, het Bakentoneel, Baken Stad in beweging, tentoonstellingen, gastsprekers, dansprojecten enzovoort. Er zijn natuurlijk ook klassenuitjes en schoolfeesten. En we organiseren door het jaar heen tal van culturele activiteiten.

Naschoolse activiteiten

De BakenAcademie helpt bij het organiseren van bijzondere (naschoolse) activiteiten. Op alle Bakenscholen worden verschillende interessante, leerzame of gewoon leuke activiteiten aangeboden. Welke activiteiten op jouw locatie worden aangeboden, hangt af van de wensen die er zijn. Voorbeelden van cursussen zijn: vliegles, steile wand klimmen, snowboarden, waterskiën, salsa, gitaarles, graffiti, kookles, grimeren, decorbouw, drumles en nog veel meer. De activiteiten kies je natuurlijk zelf uit en daarbij ontmoet je schoolgenoten met dezelfde interesses als jij. Zo kun je jouw talenten verder ontwikkelen. Op onze website vind je meer infor-

26

7

Activiteiten

matie over de BakenAcademie. Sommige cursussen zijn gratis, voor andere betaal je een kleine vergoeding. We proberen de kosten altijd zo laag mogelijk te houden. In het kader van het project ‘VMBO in Beweging’ worden op onze school ook nog extra sportactiviteiten georganiseerd waar je je voor in kunt schrijven. Informatie hierover kun je vinden op de informatieborden of via de gymdocenten of je mentor.

7.2

Kanjertraining

In alle eerste klassen krijg je in de eerste periode de zogenaamde kanjertraining. Deze training heeft als belangrijkste doel: op een goede manier met elkaar leren omgaan.

De training bestaat uit tien bijeenkomsten van twee lesuren (een zogenaamd blokuur). Aan het begin van het schooljaar worden jij en je ouders uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van de training.

7.3

Eersteklas kamp

Om elkaar beter te leren kennen en van je klas een echte groep te maken, ga je in de eerste klas drie dagen op kamp. Dit kamp vindt plaats in de eerste periode (week 40 of 41). Je verblijft met je klas op een kampeerboerderij. Op de eerste ouderavond worden je ouders op de hoogte gebracht van het programma.

mie: e d a c A n e k a B n o o rs Contactpe Dhr P. Groot cademie@ hetbaken.nl E-mail: bakena

Als je je aanmeldt bij onze school, gaan we ervan uit dat je ook meegaat op kamp. De kosten voor het kamp (ca. € 90,00) worden apart in rekening gebracht. Kamp is een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma en er wordt voor alle nieuwe eersteklasleerlingen gereserveerd. Mocht er een exceptioneel belangrijke reden zijn om niet mee te gaan, dan dient er uiterlijk drie weken voorafgaand aan de vertrekdatum bij de team­ manager een gesprek te worden gepland. Er is geen alternatief programma op school tijdens de kampdagen.

7.4

Tweedeklas dag

Aan het einde van het tweede leerjaar vindt er een gezamen­ lijke activiteit voor de tweede klassen plaats. Eventuele kosten hiervoor vallen buiten de servicebijdrage.

7.5

(Dag)excursies

In alle leerjaren zijn er excursies. We gaan ervan uit dat iedereen hier aan meedoet. De tijdsduur kan variëren van een dubbeluur tot een hele dag. De excursies worden in de lessen voorbereid en maken deel uit van het schoolprogramma. In de leer­ jaren 3 en 4 betreft het in een aantal gevallen onderdelen van het schoolexamen. Uiteraard zullen we jou en je ouders zo vroeg mogelijk informeren over zo’n excursie, zeker als het gaat om excursies die heel vroeg beginnen en laat eindigen. Helaas lukt dit niet altijd, omdat het aanbod soms pas laat bekend is bijvoorbeeld bij theaterbezoek. De excursies worden bekostigd vanuit de servicebijdrage.

7.6

W erk- en activiteitenweken

In week 39 of 40 vindt de werkweek plaats. In de theoretische leerweg leerjaar 3 ga je dan naar Ameland. In de kader- en beroeps­ gerichte leerweg leerjaar 3 heb je

de activiteitenweek en volg je een programma buiten de school. In dit programma zitten opdrachten en je oriënteert je op je verdere beroepsopleiding. Daarnaast is er veel aandacht voor het elkaar beter leren kennen en groeps­ vorming. Je ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar uitgebreide informatie en een aparte factuur voor deze werkweek of activiteitenweek. De kosten voor deze activiteiten bedragen ongeveer € 65,00 en voor de theoretische leerweg gaat het om een bedrag van ongeveer € 140,00. De activiteitenweek vormt een verplicht onderdeel binnen het examenprogramma.

7.7

Kloosterdagen

Elk schooljaar organiseert de sectie Levensbeschouwing voor een kleine groep leerlingen uit leerjaar 4 een bijzondere kennismaking met het kloosterleven. Tijdens deze drie dagen houd je je bezig met vragen over geloof, zingeving en identiteit. Je bezint je op wie je bent en wie je wilt

27


7

zijn. De Kloosterdagen vinden plaats op gewone lesdagen en de kosten worden grotendeels door middel van subsidies gedekt. We selecteren op grond van motivatie. Naast toe­ stemming van je ouders is ook toestemming van je mentor en teammanager vereist. Uiteraard moet je zelf zorgen dat je de opgelopen lesachterstand inhaalt.

7.8

Arbeids­Ervarings­ Leren (AEL) en Maatschappelijke Stages (MaS)

In de tl-bovenbouw loop je een week lang stage bij een bedrijf. Hierbij staat niet de voorbereiding op een bepaald beroep centraal, maar vooral de kennismaking met het werken op zich. We noemen dit dan ook arbeidsoriëntatie. Je mentor of een andere docent komt je die week opzoeken op je stageplek. Na de stageweek wissel je ervaringen uit met klasgenoten. Je kunt zelf in overleg met je beroeps­docent een stageplek zoeken. We kunnen je hierbij ook helpen. In de derde of vierde klas bbl en kbl loop je

28

een Beroepsgerichte Stage. Op Baken Stad College loop je ook een Maatschappelijke Stage. Deze stage vul jij deels, met begeleiding vanuit school, zelf in op een plek die jou leuk lijkt. Je helpt dan bijvoorbeeld mee in de gezondheidszorg, kinderdag­ verblijf, culturele instelling, buurthuis of dierenasiel. Een ander deel van de maatschappelijke stage wordt ingevuld door school, bijvoorbeeld door een goede doelen themaweek.

7.9

B urgerschaps­ vorming

Baken Stad College wil haar leerlingen begeleiden in hun vorming tot verantwoordelijke en kritische wereldburgers, dit komt ook tot uiting in onze vijf pijlers. Vanuit die gedachte streven wij er naar onze leerlingen toe te rusten voor een vervolgopleiding of het beroepsleven, voor persoonlijk welbevinden en voor deelname aan het maatschappelijk leven Burgerschaps­vorming komt terug in de lessen, maar krijgt ook aandacht tijdens een groot aantal activiteiten.

nternationale 7.10 Iactiviteiten

Het moderne onderwijs krijgt steeds meer een internationaal karakter. Dit komt op Baken Stad College niet alleen tot uitdrukking in de lessen. Met e-mailprojecten, uitwisselingsprojecten en buitenlandse reizen leg je daadwerkelijk contacten over de grens.

7.11

Culturele activiteiten

In het kader van de culturele en kunstzinnige vorming (CKV) organiseren we diverse activiteiten zoals een dans- of muziekvoorstelling of een bezoek aan het theater. Toneel (podiumkunsten) Elk voorjaar zijn er toneelavonden. Direct aan het begin van het schooljaar start een groep van 50 tot 75 leerlingen met de voorbereiding hiervan. De leerlingen doen zelf vrijwel alles wat bij toneel komt kijken. Zo’n 20 tot 25 leerlingen spelen de rollen. Anderen houden zich bezig met het ontwerpen en opbouwen

van het decor, ze verzorgen de belichting en het geluid en weer anderen grimeren de spelers.

7.12

Sport­activiteiten

Sportteams Op Baken Stad College kun je aan verschillende teamsporten meedoen. Je traint dan met je team, speelt onderlinge wed­ strijden en wedstrijden tegen teams van andere scholen. Ook doet je team mee aan de schooltoernooien in de regio. Voorbereiding op het CIOS/ALO Misschien droom je ervan ooit sporttrainer te worden. Als je kiest voor de trainersopleiding van het CIOS/ALO, kun je je al op Baken Stad College voor­ bereiden met een speciale cursus. Sportoriëntatie Sportoriëntatie is een wettelijk verplicht onderdeel binnen de lessen Lichamelijke Opvoeding 1 (LO1) in de bovenbouw. Je maakt hierbij kennis met de sportmogelijkheden in je

omgeving. Wie weet zit jouw droomsport er wel tussen! Voor sportoriëntatie ga je naar sportaanbieders in de buurt en er komen gediplomeerde trainers naar school voor een drie weken durend introductieprogramma. Je hebt een ruime keuze uit tal van activiteiten, zoals squash, fitness, kanoën, boksen en tennis. Je volgt in de bovenbouw in totaal twee blokken sport­oriëntatie van drie weken. De kosten voor deze gesubsidi­eerde sportoriëntatie bedragen € 40,00 per leerling totaal, over vier jaar verspreid. Deze kosten vind je terug in de vrijwillige ouderbijdrage. De resterende kosten worden gedragen door de gemeente Almere.   Tijdens de toetsweken van de bovenbouw zijn de gymzalen in gebruik door de derde- en vierdeklassers. De eerste en tweede klassen bieden we dan een wisselend alternatief sportprogramma aan. De ene keer bowlen, soms zwemmen of mountainbiken. We vertellen

je van te voren hoe laat en waar je moet zijn en er gaan altijd sportdocenten mee voor de begeleiding. Ook sturen we een brief naar huis zodat je weet wat je extra mee moet nemen voor deze lessen.

7

7.13 L ezen

Het lezen van boeken, strip­ verhalen of bekijken van een prachtig kijkboek proberen we op school te stimuleren. Lezen is immers belangrijk voor je algemene ontwikkeling. Onze mediatheek medewerkers adviseren je graag over een boek dat aan jouw wensen voldoet. Baken Stad College organiseert ook dit schooljaar het Jonge Jury Project. Bekende Nederlandse auteurs van jeugdliteratuur geven presentaties aan eerste en tweede klassen over het schrijversvak. Je maakt op deze leuke manier kennis met de persoon achter het verhaal. Jij mag ook je oordeel geven over boeken en je ervaart meteen hoe leuk lezen kan zijn.

29


8

Identiteit en missie 8.1

Eigenwijs Onderwijs

Baken Stad College is een school die medewerkers en leerlingen aanspoort om op hun eigen wijze het beste uit zichzelf te halen. Met inspirerende en interactieve lessen, waar jij je eigen stempel op mag drukken. We bieden de balans tussen verplichte lesstof en persoonlijke ontwikkeling. Dit brengen we tot uitdrukking in onze slogan: ‘Eigenwijs Onderwijs’.

M issie: onze 8.2 vijf pijlers

De missie van alle Bakenscholen bestaat uit vijf kort geformuleerde speerpunten. Ze zeggen iets over wie we zijn en hoe we de dingen doen.

1

1 Talent stimuleren en ontwikkelen

2

3

30

Op Baken Stad College richten we ons niet alleen op leerresultaten. Naast het leren en het behalen van goede examenresultaten vinden wij het belangrijk bij te dragen aan je persoonlijke ontwikkeling. In het leerplan en de begeleiding besteden wij veel aandacht aan zelfstandigheid, de ontwikkeling van (sociale) vaardigheden en het kunnen (samen)werken en samenleven met anderen.

2 Onderwijskundig vernieuwend

Onze school heeft een relatief jong team dat werkt vanuit een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Maar betrokkenheid alleen is niet genoeg. Ook wij willen meegroeien met de ontwikkelingen in de maatschappij. Regelmatig laten we ons bijscholen. Zo blijven we inhoudelijk bij en kunnen we vormgeven aan de veranderingen die voortkomen uit onderwijs­ vernieuwingen zoals project­ onderwijs, werken met een portfolio of loopbaanoriëntatie.

3 Zorgzaamheid en aandacht

Samen met je ouders helpen we jou zo goed mogelijk te leren en volwassen te worden. Want omgaan met je mogelijkheden én

met wat je nog moeilijk vindt, vraagt om een goede begeleiding. En dat is precies waar we bij Baken Stad College sterk in zijn. Zelfstandig leren gaat niet vanzelf. Het begint ermee dat we jou als leerling serieus nemen, goed naar je luisteren en de hulp of coaching bieden waar jij behoefte aan hebt. De mentor speelt hierin een belangrijke rol, maar ook hebben we een counselor, dyslexiecoach of orthopedagoog op school. Daarnaast werken we goed samen met diverse instanties, zoals de jeugdarts en de leerplichtambtenaar.

4O ecumenische school

Onze oecumenische identiteit is in de eerste plaats zichtbaar in onze aanpak: mensen werken hier

samen en laten zich inspireren vanuit een christelijke levensovertuiging. We zien het als onze taak jonge mensen op te leiden en te begeleiden naar volwassenheid. Dit doen we in de overtuiging dat vorming van hoofd, hart en handen mensen compleet maakt.

5 Kwalitatief goed onderwijs

Kwaliteit staat op Baken Stad College centraal. Hier werken we aan door goed onderwijs te geven, leerlingen te leren zelfstandig te werken en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. Al jaren behalen onze leerlingen mooie resultaten voor het eindexamen. Bij het verlaten van de school ben je klaar voor vervolgonderwijs of om leren en werken te combineren.

We hebben met je gewerkt aan je persoonlijke ontwikkeling. En geprobeerd je bewuster te maken van de wereld waarin je leeft en de keuzes die je kunt maken. Dit doen we samen met jou en je ouders. Hierbij heeft iedereen zijn taak en verantwoordelijkheden. Natuurlijk gaan we hierover in gesprek als je dat wilt.

8

4

5

Levensbeschouwing en vieringen: wat mensen bindt

Kies je voor Baken Stad College, dan doe je mee met al onze oecumenische activiteiten. Zo krijg je in alle leerjaren lessen Levensbeschouwing. In de lessen maak je kennis met de gebruiken binnen het christendom, jodendom en de islam. We brengen een bezoek aan een kerk en een moskee. Verder praten we met elkaar over het omgaan met mensen die ‘anders zijn’ dan jij en over zaken die je gelukkig of verdrietig maken. Je wordt je bewust van levensbeschouwelijke thema’s, zoals arm en rijk, relaties, dood, God, geweten, feesten of herdenkingen. Vaak gaat het ook over waarden, normen en levensvragen. Belangrijk hierbij is dat je goed luistert naar elkaar en een eigen standpunt leert vormen en verwoorden. Je leert je bewust te worden van de samenhang tussen verschillende vakken, tussen hoofd en hart en tussen mensen onderling. Kortom: je leert oog te hebben voor wat mensen bindt, niet voor wat hen scheidt. Daarnaast heb je in leerjaar 4 de mogelijkheid om mee te gaan met de Kloosterdagen. Meer informatie hierover vind je in hoofdstuk 7.7. Op school vieren we de belangrijke kerkelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen. Tijdens deze vieringen denken we met elkaar na over de oorspronkelijke gebeurtenissen van Kerst en Pasen, maar ook over onderwerpen uit onze tijd. 31


9

9

Inspraak 9.3 Oudervereniging 9.1

Leerlingenraad

Wil je bijdragen aan hoe dingen gaan op school? Iets veranderen? Heb je een fantastisch plan of ben je het ergens niet mee eens? Dan kun je terecht bij de Leerlingenraad van Baken Stad College. De Leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen, praat mee over beleid en organiseert activiteiten. Twee leden praten ook mee in de MR. De Leerlingenraad van Baken Stad College heeft ook een eigen nieuwsbrief. In de Leerlingenraad zijn alle leerjaren en afdelingen zo veel mogelijk vertegenwoordigd. Aan het begin van elk schooljaar worden de nieuwe leden gekozen. Een docent begeleidt de Leerlingenraad. De directeur kan als adviseur optreden.

32

Wil je in contact komen met de Leerlingenraad? Spreek dan één van de leden aan of stop een briefje in de brievenbus bij de receptie. Een e-mail sturen kan ook: Leerlingenraadbsc@hetbaken.nl. De namen van de leden van de Leerlingenraad vind je op onze website.

edezeggen­ 9.2 Mschapsraad

De Leerlingenraad is vertegenwoordigd in de Medezeggen­ schapsraad (MR). Via de MR kunnen leerlingen, ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Een gezamenlijk overlegorgaan van bestuur, MR en school­ leiding neemt uiteindelijk de beslissingen over het beleid.

Elke ouder die zijn of haar kind als leerling inschrijft op één van de scholen van Het Baken, is automatisch lid van de Oudervereniging - tenzij hij of zij hier bezwaar tegen heeft. Vanuit deze vereniging wordt een vertegenwoordiging afgevaardigd in verschillende inspraak- en besluitvormings­ organen, zoals de MR. Belangrijke onderwerpen voor de oudervertegenwoordiging zijn wijzigingen in het onderwijs, communicatie tussen school en ouders en communicatie tussen ouders en jongeren.

Want communicatie bevordert een goede verstandhouding tussen ouders en school. De Oudervereniging van Het Baken heeft het afgelopen jaar een verandering doorgemaakt. Mede omdat het aantal locaties van de school is toegenomen en een grotere diversiteit is van aandachtpunten, is besloten om het contact tussen ouders en de school per locatie te concentreren. Daarom wordt per locatie een klankbordgroep van ouders ingesteld die periodiek in overleg gaat met de schooldirectie. Op deze manier kunnen ouders constructief meedenken over de school en vindt de directie een

klankbord voor de ideeën en het beleid van de school. Vanzelf­ sprekend blijft de vertegenwoordiging van ouders, afkomstig uit de schoolgebonden platforms, in de MR gehandhaafd. Geïnteresseerde ouders kunnen voor eventuele deelname of informatie over dit platform contact opnemen met het directiesecretariaat van de betreffende school. Ga voor meer informatie naar www.orhetbaken.nl. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook via deze website. Het adres van de Oudervereniging is: Oudervereniging Het Baken T.a.v. mevrouw H. Lassooy Postbus 10015 1301 AA Almere E-mailadres: or@hetbaken.nl www.orhetbaken.nl Kijk voor meer informatie op www.hetbaken.nl, onder medezeggenschap - ouderraad.

33


10

10

Geldzaken 10.1

Tegemoet­ koming studie­ kosten en studiebeurs

Naar school gaan kost geld. Denk maar aan studiematerialen, een schooltas en misschien een buskaart of een abonnement voor de trein. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is er de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS). Of je in aanmerking komt voor deze regeling, hangt af van het inkomen van je ouders, de school, je leeftijd, nationaliteit en het aantal kinderen binnen je gezin. De regeling geldt alleen voor leerlingen die op 31 juli van het lopende kalenderjaar jonger zijn dan 18 jaar. Ben je 18 jaar of ouder, dan geldt de wet studiefinanciering 18+. Een aanvraag voor WTOS of studie­ financiering kun je het beste zo snel mogelijk doen. Informatie­ folders zijn te verkrijgen bij het postkantoor, de openbare bibliotheek of bij onze schoolbalie.

10.2 Boekenpakket De benodigde schoolboeken voor het schooljaar 2011/2012 worden door de school bekostigd. Je moet ze aan het eind van het schooljaar weer inleveren. Leermiddelen die je langer dan één jaar kunt gebruiken, zoals een atlas of woordenboek, zijn niet gratis. Wij huren of kopen de schoolboeken bij de firma Van Dijk Educatie in Kampen. Via school krijg je een uitnodiging van Van Dijk om je boeken te bestellen. Dit kan online via www.vandijk.nl. Van Dijk levert je boeken bij jou thuis af. Je ouders of verzorgers blijven verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van boeken. Voor de boeken hoeft geen borg of verzendkosten te worden betaald.

verige 10.3 Omaterialen

Naast schoolboeken heb je ook andere materialen nodig, zoals een geodriehoek, potloden, een rekenmachine en woordenboeken.

Op onze website www.hetbaken.nl onder Info ouders, vind je een overzicht van de materialen die je voor ieder leerjaar aan moet schaffen.

10.4

Vrijwillige bijdrage extra schoolkosten

Het bieden van kwalitatief goed onderwijs is één van onze pijlers. Om dit te kunnen realiseren, worden kosten gemaakt die niet geheel door de overheid worden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van activiteiten of extra (digitale) leer- en hulpmiddelen. Daarom vragen wij je ouders om op vrijwillige basis in deze extra kosten bij te dragen. Dit doen wij door het toesturen van een overeenkomst. In deze overeenkomst worden de bedragen gespecificeerd en hebben je ouders de keuze welke onderdelen zij wel of niet willen betalen. Is de overeenkomst getekend, dan verplichten zij zich om het overeengekomen bedrag aan de school te voldoen. De vrijwillige bijdrage worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en je ouders zullen Het Baken hanteert de Gedragscode schoolkosten Voortgezet Onderwijs.

34

dus ieder jaar een nieuwe overeenkomst toegestuurd krijgen (gedurende jouw schoolcarrière). De overeenkomst vind je op onze website www.hetbaken.nl, onder Stad College - Info ouders. Op Baken Stad College bestaat de vrijwillige ouderbijdrage uit twee onderdelen: • de ouderbijdrage • de servicebijdrage De ouderbijdrage is een vast bedrag van € 6,80. Van dit bedrag is € 1,15 bestemd voor de oudervereniging en wordt € 3,40 gestort in een sociaal fonds. Het restantbedrag van € 2,25 is een bijdrage in de kosten van de ouderavonden en verzekeringen. Door het betalen van de ouder­

bijdrage worden de ouders lid van de oudervereniging. Kijk voor meer informatie over de ouder­ vereniging bij hoofdstuk 9.3. De servicebijdrage stelt ons in staat om het lesprogramma toegankelijker en moderner in te richten. Voor schooljaar 2011-2012 bestaat de vrijwillige bijdrage uit de volgende onderdelen: Activiteiten Alle kosten voor excursies, vieringen, introductie- en sportdagen die onder het onderwijsprogramma vallen. Bibliotheekpas De kosten voor een abonnement op de bibliotheken van Almere.

Voor schooljaar 2011-2012 bestaat de vrijwillige bijdrage uit de volgende onderdelen:

Servicebijdragen onderbouw 2011-2012 Activiteiten € 45,00 Bibliotheekpas € 3,25 Leer/hulpmiddelen € 72,50 Sportoriëntatie en -keuze (SOK) Afsluitbaar kastje* € 10,00

bbl en kbl tl bovenbouw bovenbouw € 45,00 € 45,00 € 3,25 € 3,25 € 122,50 € 58,00 € 10,00 € 10,00

€ 10,00 € 10,00

Totaal

€ 190,75

€ 126,25

€ 130,75

*Dit bedrag is exclusief de eenmalige borg van € 5,00 voor de sleutel van het kastje.

35


10

Leer- en hulpmiddelen Alle kosten van extra lesmaterialen, vaksecties, proefwerkblokken (één set per jaar) enzovoort. Afsluitbaar kastje Het gebruik van een afsluitbaar kastje is voor iedere leerling verplicht. Per jaar bedragen de huurkosten hiervoor € 10,00. Dit bedrag is meegenomen in de servicebijdrage. Het eerste jaar wordt daarnaast een eenmalige borg van € 5,00 gevraagd. Dit bedrag krijg je terug als je de sleutel inlevert wanneer je van school af gaat. Mits je je kastje netjes en onbeschadigd achterlaat natuurlijk.

10.5

Overige kosten

De kosten van werkweken, kampen, internationale uitwisseling en andere zaken die niet onder bovenstaande service­ kosten vallen, worden apart in rekening gebracht. Schrijfgerei, schriften, agenda en kleding voor Lichamelijke Opvoeding moeten je ouders zelf voor je aanschaffen.

10.6

Ongevallen­ verzekering

De school heeft een collectieve

36

ongevallenverzekering voor leerlingen, personeelsleden en vrijwilligers. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval op school tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering geen dekking biedt. Materiële schade zoals een kapotte bril of fiets valt niet onder de dekking. De verzekering is van kracht gedurende het verblijf op school en onderweg van huis naar school en omgekeerd. Ook bij activiteiten onder toezicht van de school, zoals werkweken, geldt de verzekering. Wil je een beroep doen op de verzekering? Dan kun je terecht bij de Financiële Administratie van Het Baken voor een speciaal schadeformulier.

10.7

W ettelijke aansprakelijkheid

Als jij op school schade leidt door een verwijtbare fout van ons, kun je de school aansprakelijk stellen. We hebben hiervoor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor een schadeformulier kun je terecht bij de Financiële Administratie van Het Baken.

Het Baken is niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of ontvreemding van eigendommen van de leerlingen. Om problemen te voorkomen, raden we je aan al je bezittingen te voorzien van een duidelijk merkteken. Daar­naast raden we je ouders aan expliciet bij hun verzekeringsmaatschappij na te vragen of bijvoorbeeld een op school - eventueel zelfs uit je afsluitbare kastje - gestolen mobieltje onder de dekking valt. Als een leerling materiële schade aan de school toebrengt, worden de leerling en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers aansprakelijk gesteld. Indien leerlingen elkaar schade berokkenen, wordt de schade onderling verhaald. We raden je ouders dan ook aan om voor jou een WA-verzekering af te sluiten.

10.8

S chenkingen en sponsoring

Het Baken is zeer terughoudend in het ontvangen van schenkingen of bijdragen anders dan de ouder­ bijdrage of op onderwijswetgeving gebaseerde gelden. Het gaat vooral om schenkingen in geld of materiaal die verplichtingen met zich meebrengen, waarmee leerlingen worden geconfronteerd.

Klachtenregeling 11.1

W aarheen met klachten?

Jij of je ouders/verzorgers kunnen binnen de school te maken krijgen met beslissingen die naar jouw mening onterecht zijn. Er zijn bepaalde personen binnen de school bij wie je terecht kunt om hierover te praten en om hulp te krijgen bij het oplossen van problemen, te weten de mentor, de vertrouwenspersoon en de schoolleiding. Een klacht heeft betrekking op jouw persoonlijke situatie in verband met het volgen van onderwijs en de omstandigheden binnen of op het terrein van de school. We gaan ervan uit dat je de klacht eerst probeert op te lossen met de betreffende persoon. Mocht dit niet komen tot het gewenste resultaat, dan kun je een klacht indienen bij de directeur van de school. Als je het niet eens bent met de klachtafhandeling van de directeur, kun je een klacht indienen bij de Klachten­ commissie van Amarantis Onderwijsgroep. Als de klacht gericht is tegen de directeur van de school, dan kun je direct een klacht bij de klachtencommissie

indienen. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en oordeelt of de klacht gegrond is. Het bevoegd gezag neemt vervolgens een beslissing. Hoe bijvoorbeeld de klacht ingediend moet worden, binnen welke termijn en bij wie precies, is terug te vinden in de verschillende klachtenregelingen die zijn opgesteld op grond van het type klacht: • klachten over ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld worden behandeld door de Landelijke Klachtencommissie PO, VO en BVE. Afhandeling van deze klachten gebeurt volgens de bepaling in de ‘Klachten­ regeling ongewenst gedrag’.

11

• klachten over examen­ beslissingen worden eerst intern door de examencommissie behandeld. Als je het oneens bent met de oplossing van de examencommissie kan je klacht worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep volgens het ‘Examenreglement’. • indien een klacht geen betrekking heeft op seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld, noch op examenbeslissingen, wordt de klacht afgehandeld door de Klachtencommissie van Amarantis Onderwijsgroep op de wijze zoals vermeld in de ‘Regeling overige klachten’.

37


11

Bijlagen De volledige regelingen staan op onze website www.hetbaken.nl en op die van Amarantis Onder­ wijs­groep (www.amarantis.nl). Met deze klachtenregeling trachten we eventuele klachten zorgvuldig af te handelen. Daarnaast is het een middel om de kwaliteit van het onderwijs en de goede gang van zaken op school te verbeteren. De klachtenregelingen dragen hiermee bij aan een veilig schoolklimaat voor alle betrokkenen. Overige informatie Je kunt ook bellen met de vertrouwensinspecteur voor informatie en advies:

38

• Centraal meldpunt vertrouwens­inspecteur: telefoon: 0900 - 111 31 11

• Inspectie van het Onderwijs: info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl

A

Indien nodig doet de school een beroep op de GGD, bureau Voorkoming Kinder­ mishandeling (VKM). • Coördinator Ongewenste Omgangsvormen, GGD/ Lelystad, bureau VKM; telefoon: 0320 - 276 211

Vragen over onderwijs: telefoon: 0800 - 80 51 (gratis)

Het Baken en de leerplichtambtenaar Baken Stad College onderhoudt intensieve contacten met de leerplichtambtenaar. Naast de afwikkeling van verzuim­ meldingen (spijbelen) neemt de leerplichtambtenaar ook deel in het Zorg AdviesTeam (ZAT). Hij houdt op school preventieve gesprekken met leerlingen die onder andere spijbelgedrag vertonen. Voor dit gesprek wordt een leerling door de school schriftelijk uitgenodigd. Ouders/verzorgers ontvangen een brief waarin wordt mede­ gedeeld dat het gesprek heeft plaatsgevonden, wat de reden voor het gesprek was en wat de consequenties van verder spijbelgedrag zijn. Blijft de leerling desondanks doorgaan met spijbelen, dan worden ouders/ verzorgers samen met de leerling op het stadhuis uitgenodigd en kan het aanhoudend verzuim leiden tot een proces-verbaal.

Kun je met jouw klacht of geschil niet terecht bij één van de genoemde instanties? Richt je dan tot het school­ bestuur of de Inspectie van het Onderwijs:

eldplicht 11.2 Mseksueel geweld

Schoolleiding en vertrouwens­ personen behandelen klachten van ouders en leerlingen zorgvuldig. Wanneer er mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, doen we altijd aangifte bij de politie.

Leerplichtzaken

van de gemeente Almere

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een jongere niet naar school kan gaan, bijvoorbeeld bij ziekte of het vervullen van godsdienstplichten (als dat buiten school niet mogelijk is). De ouders moeten de school zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Bij andere zogenaamde ‘gewichtige om­standigheden’, moet verlof vooraf worden gevraagd bij de directeur van de school. Het gaat hier om bijzondere omstandigheden, zoals huwelijk, overlijden, jubilea, gezinsuitbreiding et cetera. Verlof in verband met een vakantie valt hier niet onder! Wanneer sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ kan de directeur van de school, afhankelijk van

de situatie, verlof verlenen voor één à twee dagen, tot een maximum van tien schooldagen per schooljaar. Wordt het aantal van tien schooldagen in een schooljaar overschreden, dan moet een verzoek om verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar, bij voorkeur via de directeur van de school. De leerplichtambtenaar wint advies in bij de directeur van de school. Ouders kunnen hun zoon of dochter niet tot een maximum van tien schooldagen van school houden op door hen gewenste momenten, als bijvoorbeeld de dag voor of na een weekend of aan het begin of einde van een vakantie.

39


Bijlagen (Gezins)vakanties buiten de schoolvakanties

Voor een (gezins-)vakantie buiten de schoolvakanties moet (tijdig) een schriftelijk verzoek worden ingediend door de ouders/ verzorgers bij de directeur van de school middels het verlof­ formulier wat te downloaden is van onze website. Gaan de jongeren naar verschillende scholen, dan moet per school een verzoek worden ingediend. De Leerplicht­ wet biedt slechts één mogelijkheid: als door de specifieke aard van het beroep (*) van één van de ouders het niet mogelijk is in de school­vakanties op vakantie te gaan. Daarbij geldt een aantal voorwaarden: • er moet een werkgevers­ verklaring worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële schoolvakantie mogelijk is; • de gevraagde periode mag niet langer duren dan tien schooldagen; • de gevraagde periode mag niet in de eerste twee les­weken van het schooljaar vallen.

40

Bijlagen * Met ‘specifieke aard van het beroep’ wordt bedoeld: seizoengebonden werkzaam­ heden in bedrijfstakken die met name in de zomermaanden een piekdrukte kennen. Hierbij is te denken aan de agrarische sector of horeca. Voor andere vakanties of vakanties buiten de school­ vakanties in andere bedrijfs­ takken, mag voor de leerplichtige jongere geen toestemming worden verleend. Ook niet als de werkgever dit oplegt. Wanneer u twijfelt of u een beroep kunt doen op deze regeling, neemt u dan in een vroeg stadium contact op met de directeur van de school van uw zoon/dochter of met de leerplichtambtenaar. Dit voorkomt teleurstellingen.

Ongeoorloofd verzuim

De directeur van een school is verplicht bij de leerplicht­ ambtenaar melding te doen van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim. Ook wanneer een verzoek om verlof is afgewezen

en u uw zoon of dochter toch niet naar school laat gaan, moet de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal u dan oproepen voor een gesprek en kan, afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek, een proces-­ verbaal opmaken.

Vrijstellingen en alternatieve leerroutes

In sommige gevallen kunnen jongeren geen onderwijs (meer) volgen. College van burge­ meester en wethouders van Almere kan dan vrijstelling verlenen. Indien een jongere reeds onderwijs heeft gevolgd, maar niet (meer) in staat is de lessen te volgen, zullen de ouders/verzorgers samen met de jongere op school gaan bespreken welke mogelijk­ heden er zijn om het onderwijs te vervolgen. In bijzondere gevallen kan een jongere een zogenaamde ‘alternatieve leerroute’ volgen. Dit kan vanaf de leeftijd van veertien jaar. Of, en zo ja onder welke voorwaarden, een jongere een dergelijke leerroute kan vol-

gen, wordt uiteindelijk beslist door burgemeester en wethouders van Almere. Zij zullen daarmee alleen instemmen indien de jongere op geen enkele andere wijze onderwijs kan volgen. Het advies van de school en de leerplichtambtenaar speelt bij de beslissing een belangrijke rol. De leerlingencoördinator van de school kan hierover de nodige informatie geven.

Informatie

Informatie over de leerplicht kunt u in eerste instantie krijgen bij de teammanager van de afdeling. Daarnaast is informatie te vinden op de website www.almere.nl/onderwijs. Ook kunt u zich wenden tot de afdeling Leerlingzaken, dagelijks bereikbaar via telefoon: 036 - 527 70 00.

B

J ongeren maatschappelijk werk van Zorggroep Almere

Het Jongeren Maatschappelijk Werk van Zorggroep Almere heeft samenwerkingsafspraken

gemaakt met de ZorgAdviesTeams (ZAT) van het voortgezet onderwijs binnen Almere. Op signalen van het ZAT kan de Jongeren Maatschappelijk Werker een actief hulpverleningsaanbod doen aan zowel de jongere als aan zijn of haar ouders. Jongeren kunnen ook zelf de Jongeren Maatschappelijk Werker benaderen met tal van vragen waar ze mee kunnen worstelen. Te denken valt aan vragen rondom onzekerheid, spanningen op school, thuis of in de vriendenkring. Mevrouw B. Welsch is de Jongeren Maatschappelijk Werker van Baken Stad College. Zij werkt vanuit gezondheidscentrum De Driehoek, maar kan in overleg ook op een andere plek een afspraak maken. Zij is te bereiken via de mail: b.welsch@zorggroep-almere.nl

C

GGD Flevoland

De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk

als psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken. Voor vragen over groei en ontwikkeling, of bijvoorbeeld vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit), kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdgezond­heids­zorg (JGZ). Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur via telefoon: 088 - 002 99 20. Overige informatie is terug te vinden op de website: www.ggdflevoland.nl. Bezoekadres: Boomgaardweg 4 1326 AC Almere De GGD werkt in de jeugd­ gezondheidszorg samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): CJG Almere: www.okepunt.nl telefoon: 036 - 535 73 66

41


Notities


Informatieavond en Open Dag Wij organiseren jaarlijks een Informatieavond en Open Dag. Voor het schooljaar 2011-2012 zijn de volgende data gepland:

Informatieavond

Dinsdag 15 november 2011

Open Dag

Zaterdag 28 januari 2012

Vakanties

28 oktober 2011 ag ijd vr m t/ 11 20 r be to ok maandag 24 Herfstvakantie 6 januari 2012 ag ijd vr m t/ 11 20 r be m ce de maandag 26 Kerstvakantie ag 2 maart 2012 ijd vr m t/ 12 20 ri ua br fe 27 ndag Voorjaarsvakantie maa ag 9 april 2012 nd aa m m t/ 12 20 ril ap 6 vrijdag Paasweekeinde ag 4 mei 2012 ijd vr m t/ 12 20 ril ap 30 ag maand Meivakantie ag 18 mei 2012) ijd vr n (e 12 20 ei m 17 g da er dond Hemelvaart ndag 28 mei 2012 aa m g da er st nk pi de ee Tw gustus 2012 au 31 ag ijd vr m t/ 12 20 li ju maandag 16 Zomervakantie

44

Expeditiemiddagen voor groep 8: Woensdag 30 november 2011 Woensdag 1 februari 2012          

Baken Stad College: schoolgids 2011/2012  

Baken Stad College: schoolgids 2011/2012

Baken Stad College: schoolgids 2011/2012  

Baken Stad College: schoolgids 2011/2012

Advertisement