Page 1

DOM &GRADNJA Toplotna in hidroizolacija · Okna · Solarna energija · Kopalnica · Gospodinjski aparati

Bivanje: Podstrešno stanovanje Ogrevanje: Vzdrževanje ogrevalnih naprav

BARVE V INTERIERJIH

T A L N E

O B L O G E

Drofenikova 7, 3230 Šentjur Razstavno prodajni salon Ljubljana, BTC, Hala 10, Tel.: 01-541-90-01, Fax: 01-541-90-02 Razstavno prodajni salon Šentjur, Tel.: 03 746-42-10 E-mail: info@kemoplast.si http: www.kemoplast.si

UREJANJE PRED HIŠO:

PREDVRT

PAZLJIVOST PRI NAKUPU NEPREMIČNIN! OSVEŽITEV DOMA: Prenosni masažni bazeni za hišo in vrt www.masaznibazeni.si

BAZEN

J.u.A FRISCHEIS DIGITALNA TELEVIZIJA

HDTV


DOM &GRADNJA ISSN 1854-5386

Leto 2 Cena 4,97 EUR/1191 SIT

Toplotna in hidroizolacija · Okna · Solarna energija · Kopalnica · Gospodinjski aparati

Bivanje:

Podstrešno stanovanje Ogrevanje: Vzdrževanje ogrevalnih naprav

BARVE V INTERIERJIH

T A L N E

O B L O G E

Drofenikova 7, 3230 Šentjur Razstavno prodajni salon Ljubljana, BTC, Hala 10, Tel.: 01-541-90-01, Fax: 01-541-90-02 Razstavno prodajni salon Šentjur, Tel.: 03 746-42-10 E-mail: info@kemoplast.si http: www.kemoplast.si

UREJANJE PRED HIŠO:

PREDVRT

PAZLJIVOST PRI NAKUPU NEPREMIČNIN! OSVEŽITEV DOMA: Prenosni masažni bazeni za hišo in vrt www.masaznibazeni.si

BAZEN

J.u.A FRISCHEIS DIGITALNA TELEVIZIJA

HDTV


LO W E B R I N D F O R S

Edina vreËka, ki jo potrebujete za vaš sesalnik, je tista, v kateri ga odnesete domov.

Electrolux. Predstavljamo najširši izbor sesalnikov brez vreËk v Sloveniji.

Twinclean

Cyclone XL

Accelerator

Naše mišljenje delimo z vami na spletni strani www.electrolux.si

Ergobox


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Potek izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) S postopkom pridobivanja dokumentacije, potrebne za izdajo gradbenega dovoljenja, se praviloma skoraj vsak izmed nas sreča vsaj enkrat v življenju. Zakonodajalec je s trenutno veljavnim Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 in 120/06) natančno predpisal potek in potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. V pripravi je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju. V javni obravnavi bo 16. marca 2006. Po zagotovilih Ministrstva za okolje in prostor bi naj odpravil številne pomanjkljivosti trenutno veljavnega ZGO-1. Ker pa je nemogoče natančno napovedati, kdaj bo sprejet, predstavljamo v nadaljevanju potek izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Če se bo izkazalo, da bo Ministrstvo za okolje in prostor držalo besedo in investitorjem pot do pridobitve gradbenega dovoljenja olajšalo, bodo ti lahko toliko bolj veseli. DOKAZILO O LASTNIŠTVU

P

reden se želi bodoči investitor odločiti za nameravano gradnjo objekta, mora pridobiti lastništvo na zemljišču, ki je zazidljivo. Zaradi dolgotrajnih postopkov urejanja lastništva investitorji velikokrat želijo, da se prične izdelava projektne dokumentacije še preden je lastništvo urejeno. V tem primeru se vsi podatki v projektni dokumentaciji nanašajo na novega lastnika, ki še ni vpisan v Zemljiški knjigi. Postopek izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja traja v našem podjetju v veliki večini primerov od 2. do 3. mesecev, tako da ima investitor dovolj časa, da uredi lastništvo. Pomembno je, da je lastninska pravica do vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja vpisana v Zemljiški knjigi. V tem primeru ni potrebno dokazovati lastništva, saj imajo referenti na upravnih enotah dostop do elektronske Zemljiške knjige in lahko sami vsakokrat preverijo, kdo je lastnik zemljišča. Če pa lastninska pravica še ni vpisana v Zemljiško knjigo, mora investitor v skladu s 54. členom ZGO–1 zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti tudi dokazilo o pravici graditi. Takšno dokazilo je največkrat notarsko overjena pogodba (npr. prodajna, darilna) z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske pravice v Zemljiško knjigo, ki mu je potrebno priložiti tudi potrdilo pristojnega sodišča o prejemu vloge.

LOKACIJSKA INFORMACIJA

Vsaka občina v svojih prostorskih aktih določi prostorsko-ureditvene pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri oblikovanju objekta in njegovi umestitvi v prostor. Lokacijska informacija vsebuje osnovne informacije o lokaciji investitorjevega zemljišča. Lokacijska informacija za gradnjo vsebuje npr. podatke o: • vrsti gradnje oz. drugih del in vrsti objekta, ki ga imate namen zgraditi (npr. gradnja no-

8

Foto: INGRA

vega stanovanjskega objekta), • zemljiški parceli/parcelah, za katere se izdaja lokacijska informacija (katastrska občina, parcelna številka, podatke o že zgrajenih objektih na zemljišču), • prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele/parcel (odloki o prostorskih ureditvenih pogojih in planih občine), • namenski rabi prostora (npr. poselitveno območje), • območjih varovanj in omejitev (npr. območje varstva gozdov), • vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopustnih gradenj in drugih del ter vrstah dopustnih objektov glede na namen, • merilih in pogojih za graditev objektov in izvedbo drugih del (funkcionalna in oblikovna merila in pogoji, merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznost priključevanja na objekte in omrežja javne

infrastrukture), • prostorskih ukrepih (npr. območje zakonite predkupne pravice občine), • varovanju in omejitvah po posebnih predpisih (npr. vodovarstveno območje), • veljavnosti lokacijske informacije (veljavna je do uveljavitve sprememb prostorskega akta) in • spremembah in dopolnitvah oz. pripravi novih prostorskih aktov (v kolikor so v pripravi novi prostorski akti). Za projektiranje so poleg ostalih podatkov lokacijske informacije pomembna zlasti merila in pogoji za graditev objektov in izvedbo drugih del. Še posebej pomembna so funkcionalna in oblikovna merila in pogoji, predvsem tipologija zazidave, velikost in zmogljivost objekta ter oblikovanje zunanje podobe objekta (npr. tlorisno razmerje stranic osnovnega gabarita hiše, maksimalne mere


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

parcelah. Izdelana morata biti za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, pri linijskih podzemskih objektih pa za takšno območje od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, ki omogoča umestitev objekta v prostor. Za projektanta je najpomembneje, da geodet določi višinske točke in vriše obstoječe objekte ter trase nadzemnih in podzemnih komunalnih vodov.

PROJEKTNI POGOJI

Foto: INGRA

objekta, oblika streha, naklon strešin, višina kolenčnega zidu ipd.). Poleg tega pa so pomembni še podatki o območjih varovanj in omejitev ter podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih. V teh dveh točkah lokacijske informacije bi namreč moralo biti navedeno, ali se zemljišče nahaja npr. v območju kmetijskih zemljišč, varovalnega pasu gozda, varovalnega pasu ceste, vodovarstvenem območju, območju varstva kulturne dediščine idr. Po navadi lokacijsko informacijo priskrbi kar investitor. Vlogo za njeno izdajo naslovi na občino, v kateri ima namen graditi objekt. Ker obstajajo tri vrste lokacijskih informacij (lokacijska informacija za namen gradnje objektov oziroma izvajanja del na zemljiščih ali objektih, lokacijska informacija za namen prometa z nepremičninami in lokacijska informacija za namen določitve gradbene parcele k obstoječim objektom), je pomembno, da investitor izbere pravo, in sicer lokacijsko informacijo za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih. Zanjo lahko zaprosi, tudi če prepisa zemljišča še nima urejenega, saj lastništvo ni pogoj za njeno izdajo.

bino geodetskega načrta določa Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih, in lahko vsebuje podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih. Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz geodetskega načrta in certifikat geodetskega načrta. Praviloma se izdela v državnem koordinatnem sistemu. Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta in geodetski načrt novega stanja zemljišča morata vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških

Ko prejme projektant vso potrebno dokumentacijo za začetek izdelave projekta (lokacijsko informacijo, geodetski posnetek in morebitno dokazilo o lastništvu), lahko začne z izdelavo projektne dokumentacije. Najprej pripravi idejno zasnovo vodilne mape. Z njo zaprosite upravljavce gospodarske javne infrastrukture (vodovodnega omrežja, elektroenergetskega omrežja, cest ipd.) oz. soglasodajalce (npr. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) za izdajo projektnih pogojev. Če se tako dogovorite, lahko projektne pogoje pridobiva tudi projektant. V projektnih pogojih upravljavci oz. soglasodajalci zapišejo, kaj vse je potrebno upoštevati pri projektiranju Vašega objekta (npr. potek posameznih vodov, izvedba cestnega priključka ipd.). Katere soglasodajalce pa je potrebno zaprositi za izdajo projektnih pogojev, projektant ugotovi na podlagi lokacijske informacije in geodetskega načrta.

SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM

Ko projektant prejme vse potrebne projektne pogoje, lahko nadaljuje z izdelavo Vašega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ko je projekt končan, pa je potrebno od vseh inštitucij, ki so predhodno že izdale projektne pogoje (upravljavci gospodarske javne infrastrukture oz. soglasodajalci) prido-

Ker gre za potrdilo iz uradne evidence, je občina dolžna lokacijsko informacijo izdati v 15. dneh od prejema vloge. V številnih občinah traja njena izdaja tudi več kot mesec dni, kar je nesprejemljivo. Investitor ima takrat možnost kontaktirati župana, ki jo lahko v najslabšem primeru izda tudi sam. Osnovni namen lokacijske informacije je torej ta, da lahko projektant pridobi podatke o tem, kakšne objekte je dopustno graditi na določenem področju in čigava mnenja (oz. projektne pogoje in soglasja) je potrebno pridobiti pred nameravanim posegom v prostor.

GEODETSKI NAČRT

V nadaljnjem postopku mora investitor na svoje zemljišče poklicati še geodeta, ki naredi geodetski posnetek (načrt) terena. Vse-

Foto: INGRA

9


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

biti še soglasja k projektnim rešitvam. Z njimi potrdijo, da je projektant pri projektiranju upošteval predhodno pridobljene projektne pogoje. Šele nato je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja povsem dokončan.

KOMUNALNI PRISPEVEK

Ko je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja dokončan, morate na svoji občini vložiti vlogo za odmero komunalnega prispevka. Osnova za izračun je lahko velikost gradbene parcele, bruto površina objekta, neto površina objekta, zazidana površina ipd., kar je odvisno od posamezne občine.

SLUŽNOSTNE PRAVICE

V kolikor je potrebno, pa morate v postopku pridobivanja dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti tudi služnostne pravice, če boste priklope na gospodarsko javno infrastrukturo izvajali preko tujih zemljišč (npr. kopanje preko sosednjega zemljišča zaradi izvedbe priključka na vodovodno omrežje, NN omrežje, uporaba dovozne poti preko tujega zemljišča ipd.). Pogodbe o ustanovitvi služnosti morajo biti notarsko overjene, saj se služnostna pravica vpiše v Zemljiško knjigo.

SOGLASJE SOSEDOV

Če pri umestitvi Vašega objekta v prostor ne bodo upoštevani minimalni odmiki od sosednjih parcelnih meja (v praksi je ta kriterij največkrat 4 m od najbolj izpostavljenega dela objekta do parcelne meje), boste morali pridobiti soglasje h gradnji še od teh sosedov. Overitve soglasij sosedov opravljajo poleg notarjev tudi upravne enote. Soglasje sosedov je potrebno pridobiti še v primeru,

ko bodo pričakovani vplivi v času gradnje oz. uporabe zemljišča segali preko parcelnih meja investitorja. Obseg teh vplivov določi projektant v projektni dokumentaciji.

GRADBENO DOVOLJENJE

Ko imate izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (vključno z vsemi potrebnimi projektnimi pogoji in soglasji), plačan komunalni prispevek in urejene morebitne služnostne pogodbe, soglasja sosedov in seveda lastništvo, lahko na upravno enoto vložite zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja. V skladu z 62. členom Zakona o graditvi objektov so stranke v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja tudi lastniki nepremičnin in imetniki služnostne oziroma stavbne pravice na takšnih nepremičninah, ki jih na podlagi vplivnega območja objekta, prikazanega z mejo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, določi pristojni upravni organ za gradbene zadeve. Projektant torej z vrisanimi mejami vplivnih območij že vnaprej določi stranke v postopku. Te nato izrazijo, ali z nameravano gradnjo soglašajo ali ne. V kolikor gradnji nasprotujejo, morajo za svoje trditve predložiti tudi dokaze. Ko na upravno enoto dostavite vso dokumentacijo, potrebno za izdajo gradbenega dovoljenja, Vam mora to dovoljenje izdati v roku dveh mesecev. V primeru manj zahtevnega objekta, kakršen je stanovanjski objekt, je veljavnost gradbenega dovoljenja dve leti. Njegovo veljavnost je možno tudi podaljšati. Plačila takse gradbenega dovoljenja so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem. Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobed-

Foto: INGRA

FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI d.o.o. Gregorčičeva 19, 2000 Maribor Tel. 02/234 18 00Faks 02/234 18 07 e-pošta:info@four-seasons.si www.four-seasons-sunrooms.com 10

en od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike. Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je birokratsko sicer res kar zahteven, a to Vas od nameravane gradnje ne sme odvrniti. Če se boste odločili za dobrega projektanta, Vas bo ves čas postopka usmerjal in opozarjal na stvari, ki jih boste morali še urediti. Sama strankam večkrat rečem: »Ko se boste enkrat vselili v svojo novo hišo, boste tudi na najbolj neživljenske referente že zdavnaj pozabili.« Vsekakor pa se je na gradnjo potrebno ustrezno pripraviti, in to ne samo v finančnem, ampak tudi v izvedbenem smislu. Kot verjetno opažate tudi sami, obstaja dandanes ogromno literature s področja gradnje, arhitekture in urejanja stanovanja tudi v slovenskem jeziku. V veliko pomoč investitorjem so med drugim tudi razni spletni forumi, namenjeni prav gradnji. Ta prva faza – projektiranje želenega objekta in urejanje ostale dokumentacije, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja – je zagotovo ena ključnih v celotnem procesu gradnje. Zato si je vredno vzeti dovolj časa ta razmislek, da bo končna odločitev o Vašem objektu prava. Ne smemo pozabiti, da (praviloma) samo enkrat gradimo.

Mojca Klemenčič


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

11


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Na kaj pazimo pri nakupu nepremičnine Pri nakupu hiše, stanovanja ali pa zemljišča je, kljub temu, da nas ta na prvi pogled očara, potrebno dobro razmisliti ali je nakup smiselen. Zato je potrebno upoštevati določene kriterije, ki na koncu vplivajo na ugodno bivanje. Takšne investicije so namreč dolgoročne in zelo drage. Kljub temu, da nam nepremičnina na prvi pogled deluje idealna, je potrebno upoštevati, da bomo po vsej verjetnosti v takšni hiši, stanovanju ali na lokaciji preživeli celo življenje. Zato hitre odločitve niso primerna rešitev, saj se določene pomankljivosti pokažejo navadno takrat, ko je že prepozno. Vrednost, ki jo plačamo za neko nepremičnino, je ponavadi vrednost, ki smo jo pripravljeni plačati. Vsak prodajalec svojo nepremičnino vrednoti več kot je njena trenutna vrednost na tržišču. Poleg tega je tudi vsak kupec prepričan, da je prodajalec ovrednotil nepremičnino nad vsako razumno ceno. Ker lahko spreten prodajalec zamolči določene pomanjkljivosti (hrupna soseska, pomanjkljivo pluženje snega ...), lahko naivni kupec kaj hitro preplača dejansko vrednost nepremičnine. In ker ponavadi kupec ni strokovnjak s tega področja, je priporočljivo te stvari prepustiti nepremičninski agenciji (vsekakor takšni, ki je zaupanja vredna). Kakorkoli, ali kupujemo nepremičnino sami ali preko nepremičninske agencije, je potrebno pri nakupu upoštevati nekaj osnovnih pravil, saj nam lahko določene pomanjkljivosti kasneje grenijo življenje.

PAPIRJI

K

ot prvo je pri vsakem nakupu potrebno preveriti papirje, ki se nanašajo na določeno nepremičnino. To lahko uredi nepremičninska agencija, ali pa sami preverimo lastništvo na zemljiški knjigi. V zemljiško knjižnem izpisku je ali pa so (v primeru da je lastnikov več) napisani lastniki. Poleg tega so vpisane vse obremenitve, ki bremenijo nepremičnino (banka ipd.). Poleg tega je potrebno s papirji ugotoviti ali je gradnja legalna ali pozidana na črno. Pri parcelah se je priporočljivo pri pristojnem organu na občini pozanimati, ali je na parceli sploh dovoljena gradnja in če obstajajo kakšne predkupne pravice.

LOKACIJA

Nenapisano pravilo pravi, da so za nepremičnino pomembne tri stvari: lokacija, lokacija in lokacija. Ni tiskarski škrat, ampak je dejansko

12

pri kupovanju daleč najpomembnejša lokacija, saj edino te ne moremo prestaviti. Hišo na parceli lahko konec koncev porušimo in postavimo novo po želji, parcela pa ostane vedno na istem mestu. Zato je daleč najpomembnejši kriterij pri določanju cene. Čeprav ima nekdo željo živeti visoko v hribih na odmaknjenem prostoru, nekdo ima željo po strnjenem naselju, medtem ko drugi prisega na strogo središče mesta, so najbolj cenjena zemljišča prav v bližini vrtcev, šol, trgovin ... Tako ustrezna infrastruktura omogoča, da lahko skočimo po kruh v bližnjo trgovino peš, starejši otroci lahko pridejo iz šole sami, medtem ko za te stvari na odmaknjenih lokacijah porabimo ogromno časa in nenazadnje tudi denarja (vožnja z avtomobilom ipd.). Pred nakupom se je vsekakor priporočljivo na občini, v kateri se nahaja nepremičnina, pozanimati za prostorske načrte, saj je od teh nenazadnje odvisna kvaliteta in vrednost nepremičnine.

KVALITETA OBJEKTA

Kvaliteto objekta pri prodaji še vedno določajo materiali, iz katerih je zgrajen. Tako so klasični materiali kot so: opeka, kamen in les v kombinaciji s kvalitetno izdelavo še vedno recept za hišo, pri kateri bo vrednost padala počasneje kot pri ostalih armiranobetonskih ali pa montažnih objektih narejenih v kratkem času. Poleg naštetega je potrebno upoštevati sta-

Ko kupujemo nepremičnino upoštevamo tudi (če je to le mogoče), ali bo ta v prihodnje ohranila vrednost, jo povečala ali pa morebiti izgubila (izgradnja čistilne naprave v bližini ...). rost in dotrajanost kritine, kvaliteto toplotne izolacije ter stanje instalacij. Pri starejših stavbah je izredno pomembno ali ima objekt hidroizolacijo, saj je pri naknadni vgradnji to lahko velik strošek.

OPREMA STANOVANJA

Pri nakupu novega stanovanja praviloma naj ne bi prihajalo do težav, saj izvajalec garantira v določenem času za morebitne napake. Pri starejših stanovanjih je to bolj pereč problem, saj obstaja dosti trikov, s katerimi se napake lahko skrijejo. Določene se lahko enostavno odkrijejo, za skrite napake pa tako ali tako odgovarja prodajalec. Posebej je potrebno paziti pri prenovljenih stanovanjih, saj je to včasih krinka za določene pomanjkljivosti. Tako lahko npr. spuščeni stropovi iz gips plošč skrivajo vlažne stropove ali druge napake v stropni plošči. Na novo položeni tapison lahko prikriva uničena ali strohnjena tla. Prav tako bo mogoče potrebno zamenjati na novo prepleskana lesena okna, saj je les pod novo barvo že dodobra uničen.

SOSEDJE

Sosedje lahko odločilno vplivajo na kvaliteto življenja. Že stari pregovor pravi, da ga ni čez dobrega soseda. To vsekakor nekaj velja, saj skaljeni sosedski odnosi včasih privedejo do prodaje nepremičnine. Kakšne sosede imamo, je dosti bolj pomembno v strnjenih naseljih, kjer so razdalje do najbližjega soseda včasih komaj nekaj metrov. Pri tem dostikrat igra odločilno vlogo ali so v takem naselju starejši ljudje, katere ponavadi moti hrup ali pa mlajše družine z otroki. Prav tako, posebej če si želimo dosti miru, je moteče, če je v bližini gostinski lokal. V tem primeru bo mir kaljen pozno v noč.


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

OGREVANJE NA PLIN

PLINOHRAMI

Plinohrami so ”posode”, namenjene shranjevanju utekočinjenega naftnega plin (UNP). Namenjeni so postavitvi na prostem, predvsem tam, kjer ni mogoč priklop na plinsko omrežje. Glede na postavitev so lahko nadzemni ali podzemni, sama velikost plinohrama pa je odvisna od razpoložljivega prostora in potreb glede na predvideno porabo plina. UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN

V

plinohramih je shranjen utekočinjen naftni plin, ki se pridobiva iz zemeljskega plina ali pri predelavi surove nafte. Kot že samo ime pove, se UNP skladišči in transportira v utekočinjenem stanju. Je brez vonja (zato mu ponavadi, zaradi lažjega prepoznavanja, dodajajo razne dišave) in težji od zraka. Poleg tega, da je okolju prijazen energent (pri izgorevanju nastajata poleg toplote le ogljikov dioksid in vodna para), je tudi energetsko učinkovitejši od večine drugih energentov (premog, drva, kurilno olje ...).

POSTAVITEV PLINOHRAMA

Po načinu vgradnje ločimo nadzemne in podzemne plinohrame. Slednji so dobrodošli predvsem tam, kjer v okolici hiše ni dovolj razpoložljivega prostora in tako ne zasedejo že tako premajhne površine vrta. Pri postavitvi je potrebno upoštevati predpise, ki so določeni po »Pravilniku o utekoči-

njenem naftnem plinu« (Ur. list RS št. 22/91). Postavitev plinohrama pogojuje zadostne odmike od sosednjih zemljišč, mej in stavb. Ti odmiki so praviloma najmanj 3 m od sredine plinohrama, t. j. od priključkov, ter najmanj 1,5 m od samega plašča.

NADZEMNI ALI PODZEMNI PLINOHRAM?

Glede na uporabnost ni bistvenih razlik med nadzemnimi in podzemnimi plinohrami. Pri obeh je potrebno upoštevati določene predpise, predvsem zakonsko določene odmike. Zunanji plinohrami imajo to prednost, da za njih ne potrebujemo dodatnega izkopa, kar pri podzemnih že na začetku nekoliko poveča investicijo. So pa zato podzemni manj moteči za okolico (viden je samo pokrov) in ne zavzamejo dragocenega prostora pred hišo. Poleg tega so bolj zaščiteni pred zunanjimi vplivi. Pri podzemnih plinohramih je poleg standardnih odmikov potrebno upoštevati tudi

odmike od podzemnih kablov ter upoštevati morebitno prisotnost podtalne vode.

PREDNOSTI PLINOHRAMA

Prednosti plinohramov so predvsem: • omogočajo uporabo plina tam, kjer ni oskrbe z zemeljskim plinom • plinohrama ni potrebno kupiti, saj jih distributerji dajejo tudi v najem. Pri tem odpadejo nabavni stroški, stroški vzdrževanja ter pregledov, katere je dolžan zagotoviti distributer • možnost plačevanja po porabi • možna kasnejša prilagoditev za uporabo zemeljskega plina

ZAKLJUČEK

Uporaba plinohramov je navadno prisotna tam, kjer ni možnosti za zemeljski plin, in v primeru, da se odločimo za uporabo čistega fosilnega goriva. Poleg tega pa je prednost tudi v neodvisnosti od velikih sistemov.

13


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Vzdrževanje in obnova asfaltnih površin okrog hiše Asfaltne površine, s katerimi smo si utrdili dovozne poti, parkirišča in poti ob naših hišah, z leti počasi propadajo. Asfalt se pod vplivom ultravijoličnih žarkov, vremenskih razmer in uporabe počasi stara in propada. To je na površini najbolj opazno tako, da izpadajo mineralna zrna (luščenje), pojavljajo se manjše luknje in linijske ter mrežaste razpoke v asfaltu, ob robnikih se pojavi rega, ob pokrovih in odtočnih rešetkah pa se asfalt drobi oziroma poka. Z rednim vzdrževanjem asfalta je priporočljivo pričeti takoj, ko se pojavi katera od zgoraj naštetih poškodb. Delo naj opravi le za tovrstna dela usposobljeno podjetje, ker vsaka improvizacija povzroči le slabo kvaliteto sanacije.

Sanacija površinskih poškodb, razpok in osvežitev z barvno prevleko colorgrip KAKO SANIRAMO LINIJSKE RAZPOKE ?

L

inijske razpoke v asfaltu najuspešneje saniramo po postopku z rezkanjem in čiščenjem (motorna krtača in komprimiran zrak), nanosom prednamaza ter vročim strojnim zalivanjem s polimerno bitumensko zalivno maso. Vsako zalivanje razpok brez predhodnega rezkanja in temeljitega čiščenja je nesmiselno in ne da dobrih rezultatov saj je potrebno upoštevati trajnost sanacije in tudi poškodbe zaradi strižnih sil, ki se pojavljajo ob obračanju koles vozil na mestu. Razpoke je potrebno sanirati takoj, ko se pojavijo in dosežejo širino cca. 3 mm, saj le tako

14

lahko preprečimo dostop vode pod asfalt, kar vodi k še večjim poškodbam (posedkom ali prelomom asfalta na površini). Rege ob robnikih saniramo tako, da jih temeljito očistimo z motorno krtačo in komprimiranim zrakom, premažemo s primernim prednamazom in strojno zalijemo z vročo polimerno bitumensko zalivno maso. Širše linijske razpoke lahko saniramo tudi tako, da jih zapolnimo s fleksibilno epoksidno malto. Predhodno moramo robove razpok zarezati z diamantno žago do globine vsaj 1 cm, razpoko temeljito očistiti in nato premazati s primernim prednamazom.

KAKO SANIRAMO MREŽASTE RAZPOKE?

Mrežaste razpoke saniramo tako, da poškodovan asfalt (celoten obrabni sloj) izrezkamo in nadomestimo s primernim novim asfaltom. Pri vgrajevanju moramo biti pozorni na pravilen način valjanja (ravnost, robovi) in pravilno zbitost novega asfalta.

KAKO SANIRAMO MANJŠE LUKNJE IN POŠKODBE OB POKROVIH IN ODTOČNIH REŠETKAH?

Manjše luknje in poškodbe ob pokrovih in odtočnih rešetkah saniramo s fleksibil-


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

no epoksidno malto in to tako, da najprej z diamantno žago zarežemo 1 cm globoko v zdrav rob asfalta in nato od tega roba vsaj do globine 2 cm odstranimo ves poškodovan asfalt (ob pokrovih in odtočnih rešetkah odstranimo asfalt do globine vsaj 5 cm). Dobljeno jamo temeljito očistimo in premažemo s prednamazom in zapolnimo s fleksibilno epoksidno malto.

KAJ SEDAJ? COLORGRIP!

Ko smo po opisanih postopkih sanirali vse poškodbe, smo dobili sanirano, a optično ne ravno preveč privlačno površino. Da to asfaltno površino naredimo zopet privlačno in da jo za dalj časa zaščitimo pred vremenskimi in ostalimi vplivi, jo je priporočljivo pre-

plastiti z barvno, hrapavo epoksidno prevleko COLORGRIP. Površino rahlo prebrusimo (ni nujno potrebno), očistimo s komprimiranim zrakom in nanjo nanesemo barvno in hrapavo epoksidno prevleko COLORGRIP. Prevleka je debela od 2 do 3 mm, tako da ni potrebno višinsko prilagajati jaškov, odtokov, vrat in tlakov, možno jo je izdelati v več različnih barvah, zaradi hrapave površine zdrsi na njej niso možni in ker ne razpada pod vplivom ultra vijoličnih žarkov tako hitro kot asfalt, služi tudi kot trajna zaščita za asfalt. Prevleka je odporna proti vsem naftnim derivatom in soljo za zimsko posipavanje ter tako še dodatno ščiti površino pred propa-

danjem. Obremenjujete in čistite jo lahko enako kot prej asfalt. Ker prevleko COLORGRIP lahko izdelamo v mnogih različnih barvah ali mešanicah barvnih zrn, vas bo pogled nanjo vsaj v naslednjih 10 letih vsak dan znova razveselil, saj bodo trajne barve zamenjale dosedanjo sivino oziroma črnino površine okrog hiše. V kolikor želite podrobnejše informacije o predstavljenih načinih vzdrževanja in obnove asfaltnih površin, nas pokličite: POSSEHL d.o.o., tel 02/229 63 90. Že 17 let na slovenskem tržišču saniramo linijske razpoke in 10 let izdelujemo hrapave barvne epoksidne prevleke za asfalt COLORGRIP. Miha Sitar, inž. gradb.

GRADIVA

OPEKA KOT GRADIVO Opeka je eden od najstarejših gradbenih materialov, ki se je zaradi specifičnih pozitivnih karakteristik ohranil prav do danes. Sprva je kvaliteto opeke določala predvsem kvaliteta gline ter znanje opekarja. Danes pa poleg tega kvaliteto določajo tudi tehnološki postopki, končna kontrola ter prilagoditev novim zahtevam in sodobni tehnologiji. RAZVOJ OPEKE

T

am, kjer je bilo dovolj glinenih tal, je človek že zgodaj začel izdelovati izdelke iz same gline, katere so sprva sušili na soncu, kasneje pa v pečeh, s čimer so izdelki pridobili na trdoti in trajnosti. Razvoj opečnih izdelkov se kasneje razvija z razvojem tehnologije v gradbeništvu, kar doprinese do tega, da danes na tržišču ponujajo kvalitetne izdelke, ki so naravni, tehnološko dovršeni in zdravju neoporečni. Skozi celotno obdobje razvoja gradbeništva ostaja opeka kot osnovni gradbeni material, pri katerem ostajajta osnovni sestavini enaki. To sta glina in voda. Pri sodobnih izdelkih iz opeke se dodajajo razni dodatki, kar pripomore k poroznosti materiala in s tem boljši toplotni upornosti.

sami zadovoljijo čedalje več potrebnih karakteristik dobrega gradbenega materiala. Tako lahko kvalitetna opeka zadovolji potrebe po zadostni ognjeodpornosti, toplotni in zvočni izolaciji ter enostavnosti pri sami vgradnji.

Pri vsem napredku in sodobni tehnologiji univerzalni gradbeni material ne obstaja. Zato je potrebno različne materiale uporabljati v kombinaciji, kar pa vpliva na višjo ceno. Prav zaradi tega je potrebno posamezne materiale razvijati s tem namenom, da lahko

Toplotno-izolacijska sposobnost opeke se je precej izboljšala s pojavom porozne opeke. S tem je izginila njena največja pomanjkljivost, saj je kot relativno gost material (cca 1800kg/ m²) imela visok koeficient toplotne prevodnosti (cca. 0,70-0,80 W/m²K). Ker ima visoko

PREDNOST POROZNE OPEKE

• velik prihranek pri energiji • visoka toplotna akumulacija • dobre toplotno-izolacijske sposobnosti • zmanjšan parodifuzijski upor (μ=2,5) • hitro sušenje zidov • nizka naravna vlažnost • dobra homogena zidna konstrukcija

tlačno trdnost, ni zaradi večje poroznosti izgubila na nosilnosti. Ker navadna opeka ne zadovoljuje zadostnih potreb po toplotni izolaciji, je potrebno takšne zidove dodatno izolirati z debelim slojem izolacije, kar pa nedvomno samo gradnjo močno podraži. Pri porozni opeki ta debela izolacija odpade, kar zmanjša stroške gradnje. Porozno opeko dobimo z dodajanjem raznih dodatkov kot so žagovina, polistiren... Ti materiali med sami žganjem opeke izgorijo, pri tem pa se v sami opeki tvorijo zračne pore, ki so po vsem materialu enakomerno razporeTOPLO PODROČJE

HLADNO PODROČJE

TOPLOTNA IZOLACIJA OPEKE

Opeka ima poleg dobre toplotne izolativnosti tudi precejšnjo sposobnost toplotne akumulativnosti. Tako pri višjih temperaturah vpija toploto iz okolice, jo shrani in oddaja, ko je temperatura okolice nižja.

15


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

jene. Prav te zračne pore so dodatni toplotni izolator pri opeki.

PAROPROPUSTNOST

Parapropustnost je izrednega pomena za zdravo življensko okolje ter udobno bivanje. Pri navadni votli opeki je difuzna odpornost vodne pare µ okoli 5-8, pri porozni opeki pa 2-5. Relativna vlažnost v prostoru, pa se pri uporabi porozne opeke giblje nekje med 50 in 60 odstotki. Sama opeka ima veliko sposobnost akumulacije temperature, kar še dodatno vpliva na udobnost bivanja. Namreč, pri prenehanju ogrevanja, ponavadi v nočnem času, se opeka ohlaja počasi, zato ne prihaja do pojava kondenza na stenah. Istočasno tudi relativna vlažnost ostaja v mejah pod 65 odstotki. Prav tako se prostori ohlajajo počasneje, saj sama opeka počasi oddaja svojo akumulirano toploto. S takšnim naravnim reguliranjem vlažnosti odpade dodatno prezračevanje prostorov in ogrevanje zraka. Priporočljiva pa je tudi uporaba parapropustnih malt, ki dodatno izboljšajo izolacijske sposobnosti sten.

OGNJEODPORNOST

Opeka je anorganski material in spada med negorljive gradbene materiale. Zato lahko opeka v primeru požara dolgo zadržuje no02 gradbene trgovine 88x130.ai

silne funkcije zidu. To ji omogoča njena dobra akumulacija temperature, ki preprečuje povečanje temperature na tisti strani, ki ni izpostavljena ognju. Prav tako se med požarom iz opeke ne izločajo strupeni plini ali dim, kar pomeni še dodatno prednost pri sami varnosti.

2/7/07

OSNOVNE KARAKTERISTIKE OPEKE • visoka tlačna trdnost • velika akumulacijska sposobnost • dobre parodifuzijske karakteristike • dobra zvočna izolacija • ognjeodpornost • dobra toplotna izolativnost

6:38:16 PM

KAJ POTREBUJETE? gradbene trgovine

C

M

Y

CM

MY

CY

Velike zaloge, kakovost, zanesljivost, ugodne cene.

CMY

K

Anhovo

Pesnica pri Mariboru

Ig

Ljubljana Škofljica

Ajdovščina Sežana

Brežice

Kozina

www.terra-rb.si Terra-R.B. d.o.o., Ljubljana, Zaloška 167, T: 01/ 3603 830, E: info@terra-rb.si

16

Kakovost, medosebni odnosi in odzivnost so družinsko podjetje postavili na zemljevid zaupanja vrednih blagovnih znamk na področju gradbene trgovine. Podjetje TERRA-RB v svojih trgovinah z gradbenim in tehničnim materialom ponuja več tisoč izdelkov, ki celovito pokrivajo področje gradbeništva in urejanja doma in okolice. Od temeljev do zadnje podrobnosti. Neposredne povezave s proizvajalci in izkušnje omogočajo ugodne prodajne pogoje tako malim kot večjim končnim uporabnikom. V razvejani trgovinski mreži se s ponudbo prilagajamo potrebam lokalnega okolja, povsod pa vztrajno vzdržujemo največji možni obseg zalog, da je kupcu izdelek takoj pri roki. Zaradi nizkih stroškov režije imajo izdelki v naših trgovinah stvarno ceno in kupcu omogočajo plačilo dejanske vrednosti blaga. Tega pa kupcu lahko dostavimo z lastnimi prevoznimi sredstvi, od tovornjakov do kombijev. Najpomembnejši element naše trgovine na drobno pa so naši ljudje. Trgovci z osebnim pristopom se vsakemu kupcu povsem posvetijo in mu nudijo tudi strokovno pomoč. Kakovostne in hitre storitve nas razlikujejo od ostalih. Hočemo, da so vam stvari in informacije vedno pri roki. Mreža, ki jo gradimo, povezujemo njene elemente in črpamo njeno vrednost, je mreža s človeškim obrazom, z občutkom za komunikacijo in s partnerskim odnosom.


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

ZVOČNA IZOLACIJA OPEKE

Dandanes je poleg drugih karakteristik gradbenih materialov pomembna tudi zvočna izolativnost posameznega materiala. Ker je prevelik hrup, pogosto v velikih mestih, moteč in nenazadnje tudi škodljiv za človekovo zdravje, je pomembno, da sodobni materiali zadovoljijo poleg ostalega tudi dobro zvočno izolacijo. Prav opeka je optimalen gradbeni material, saj je zaradi debelih zidov (debelina zidov grajenih iz opeke je med 29 in 38 cm) dober zvočni izolator, pri tem pa ohranja tudi svojo toplotno-izolativno sposobnost. To je pri nekaterih drugih materialih pomanjkljivost, saj imajo ali samo dobro toplotno ali pa samo zvočno izolativnost.

PONUDBA OPEKE

Proizvodnja porozirane opeke se je pri domačih proizvajalcih precej razširila in omogoča stalno in kvalitetno ponudbo na domačem trgu. Če je bil v preteklosti trend v količinski in poceni gradnji, je sedaj poudarek na kvalitetni, okolju prijazni in energetsko varčni gradnji. Zidane konstrukcije iz porozirane opeke so zaradi potreb po zadostni toplotni izolaciji debelejše in v začetni fazi nekoliko dražje. Vendar pri tej vrsti opeke odpade dodatna debela toplotna izolacija, saj je sama opeka zaradi zračnih por dober toplotni izolator. Vse kar je potrebno za končno obdelavo je tanek toplotno-izolacijski omet. Z debelejši-

mi stenami omogočimo kvalitetno izvedbo vseh konstrukcijskih in toplotnih detaljev, ki so pomembni za preprečitev toplotnih mostov. Če želimo graditi energetsko varčno in okolju ter človeku prijazno, je uporaba opečnih izdelkov nepogrešljiva.

ZAKLJUČEK

Moderni tehnični standardi in ekonomske zahteve so botrovale razvoju obstoječih in izdelavi novih kakovostnih gradbenih materialov. Le-ti izpolnjujejo najstrožje zahteve glede toplotnih in izolativnih sposobnosti, nosilnosti ... Prav zato je opeka, kot eden najstarejših gradbenih materialov, uspela zadržati velik odstotek deleža v gradbeništvu posebej zaradi kombinacije dobre toplotne in zvočne izolacije ter ognjeodpornosti ter nenazadnje v nekaterih primerih tudi kot dober protipotresni element.

17


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

MIKROARMATURA

Beton ima zelo veliko tlačno trdnost in dobre obdelovalne lastnosti, zato je eden pomembnejših gradbenih materialov. Ker ima nekaj slabih lastnosti, kot so na primer upogibna in natezna trdnost, žilavost, mu dodajamo armaturo in določene kemijske dodatke. S tem izboljšamo njegove lastnosti ter povečamo uporabnost.

B

eton lahko ojačamo na več načinov: z armaturnimi mrežami, s klasično armaturo (armaturne palice ipd.) ter z vse bolj uporabno mikroarmaturo. Ta je nepogrešljiva pri talnih in temeljnih ploščah, tlakih, pohodnih površinah in estrihih in na splošno pri betonih, kjer se zahteva večja žilavost, obstojnost, upogibnost in natezna trdnost. Pri betonih, kot je na primer stropna plošča in kjer so obremenitve velike, jo uporabljamo v kombinaciji z armaturno mrežo. Za mikroarmiranje koristimo več različnih vrst vlaken: • jeklena vlakna • steklena vlakna • umetna vlakna

18

POLIPROPILENSKA VLAKNA

JEKLENA VLAKNA

Polipropilenska vlakna se izdelujejo iz rezane folije kvadratnega ali okroglega preseka (od tega je tudi odvisna oprijemljivost z betonom) in se zaradi določenih pomanjkljivosti redkeje uporabljajo kot mikroarmatura. Predvsem so neodporna na alkalne spojine, poleg tega imajo slabšo oprijemljivost kot jeklena ali steklena vlakna. Prav zaradi teh lastnosti se uporabljajo predvsem kot dodatek pri mikroarmiranju z jeklenimi vlakni ali armaturno mrežo, ki preprečujeta nastajanje razpok zaradi krčenja betona.

STEKLENA IN KARBONSKA VLAKNA

Pri zbiri vlaken je potrebno upoštevati, da je "elastičnost" vlaken večja od "elastičnosti" čistega betona ter da so natezne lastnosti uporabljenih vlaken boljše kot pri betonu.

Jeklena vlakna izdelujejo večinoma iz hladno vlečene jeklene žice, katero razrežejo na trakove. Lahko so v obliki ostružkov ali pa se režejo iz pločevine. Debelina in dolžina je odvisna od tipa vlaken in zahtevanih karakteristik betona. Vlakna se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca, vendar so ponavadi debeline od 0,6 mm ter dolžine 30-60 mm. Na obeh koncih so rahlo (kolenasto) zakrivljena, kar omogoča optimalno sidranje v samem betonu.

Jeklena vlakna

PREDNOSTI MIKROARMATURE • Prihranek v času pri vgradnji • Ni korozije armature • Mikroarmatura se vgradi sočasno z betonom • Ni odpadnega materiala kot pri armaturnih mrežah • Majhna potreba za skladiščenje • Ni izgube časa pri vgradnji • Ni vidne armature • Manjši transportni stroški • Boljše določene karakteristike betona

Steklena vlakna se, za razliko od karbonskih, ki imajo visoko ceno in se ponavadi vgrajujejo za specialna armiranja, uporabljajo pogosto predvsem zaradi nizke cene. Poleg tega so odporna na alkalne spojine. Izdelujejo se s postopkom vlečenja skozi šobe. Pri tem je gostota vlaken odvisna od hitrosti vlečenja in dimenzij šob. Velika so ponavadi od 5 do 40 mm, ali pa so neskončna. So nekajkrat bolj odporna na raztezanje kot jeklena ali polipropilenska, poleg tega imajo podobno specifično gostoto, kot jo ima beton. Prav zaradi te lastnosti se pri mešanju ne grudijo in se enakomerno razporedijo po celotni masi betona. Kvalitetna vgradnja steklene mikroarmature preprečuje nastajanje razpok na površini, kar še dodatno pripomore k trajnejšemu in odpornejšemu betonu.

Poraba vlaken v kg/m³ Steklena vlakna

<1,0

Polipropilenska vlakna

<1,0

Jeklena vlakna

< 15


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Gradnja stanovanjske hiše investitorja pripelje do vrste dilem. Zlasti v zadnjem času, ko je na trgu veliko materialov in informacij, je odločitev kakšno hišo zgraditi še veliko težja. Večina graditeljev še vedno bolj zaupa tradicionalni masivni oz. klasični gradnji zaradi občutka, da so montažne hiše slabše kakovosti, manj trdne in imajo krajšo življenjsko dobo ter slabšo toplotno stabilnost v primerjavi z zidano hišo. To je deloma tudi res, če leseno konstrukcijo obložimo z umetnimi in anorganskimi materiali.

EKOLOŠKA PASIVNA HIŠA EKOLOŠKA GRADNJA

S

odobna ekološka gradnja uporablja naravne materiale na osnovi lesa kot je npr. celulozna izolacija Trendisol ali lesno vlaknene plošče Agepan. Les kot konstrukcijski material montažne hiše ima izredno dolgo življenjsko dobo, kar lahko hitro ugotovimo že s pogledom na več kot 100 let stare kozolce. Večina proizvajalcev montažnih hiš še vedno leseno konstrukcijo zapira v slabo prepustne materiale (npr. iz zunanje strani stiropor, med konstrukcijo mineralna volna, na notranji strani pod finalno oblogo parna zapora – največkrat PE ali ALU folija). Vlaga, ki nastaja v zunanji steni ali strehi, se zadržuje v leseni konstrukciji, ker je edino les material, ki je sposoben vlago sprejeti in oddati, kar pomeni, da diha. Navedba, da dihata tudi stiropor in mineralna volna, ni popolnoma točna, saj ta dva materiala vlago le prepuščata, nista pa je sposobna prevzeti. Zaradi slabe tesnosti parnih zapor (folije niso lepljene na vseh stikih, zlasti v vogalih, ali pa so lepljene z nekvalitetnimi lepilnimi trakovi) prihaja v izolacijo bistveno več vlage, kot kažejo teoretični izračuni. To vlago sprejema lesena konstrukcija, ki se lahko zaradi tega tudi prekomerno vlaži, s tem pa je dovzetna

za razne škodljivce. Poleg tega se krajša tudi življenjska doba lesa, lahko pa je vprašljiva tudi trdnost stavbe.

IZBIRA MATERIALA

Da bi pri montažni hiši dosegli daljšo življenjsko dobo kot pri zidani, je potrebno izbrati take materiale, ki bodo hišo kvalitetno zaščitili pred vremenskimi vplivi, hkrati pa tudi dolgoročno preprečili nastanek plesni in gnilobe. Enak problem se pojavlja tudi pri kvalitetni zaščiti strešne konstrukcije zidane hiše. Sodobna ekološka gradnja ponuja vrsto rešitev, kako leseno konstrukcijo zaščititi pred propadanjem in hkrati zmanjšati porabo energije za ogrevanje za 90%. To dosežemo tako, da leseno konstrukcijo obdamo z Agepan ploščami različnih debelin, vmes pa vgradimo celulozno izolacijo Trendisol, ki se v prazni prostor vpiha po cevi. Vgrajena izolacija dobi obliko kompaktne plošče, ki se tesno prilega tudi nepravilnim oblikam konstrukcije. Tako Agepan kot Trendisol dosegata potrebne požarne standarde, saj sta narejena tako, da zavirata proces gorenja, hkrati pa tudi onemogočata razvoj plesni v gradbenih konstrukcijah. Prednost Agepan plošč in Trendisol izolacije je tudi v tem, da 3 do 6 krat počasneje prepuščata toploto kot ostale izolacije, zato z ekološko gradnjo dosegamo celo boljšo toplotno stabilnost kot pri zidani gradnji.

ZAKLJUČEK

Polnjenje celulozne toplotne izolacije TRENDISOL

Ekološka pasivna hiša ne ponuja samo najvišjo kvaliteto gradnje pri čemer ne mislimo samo kvalitetne toplotne izolacije, temveč tudi kvalitetno stavbno pohištvo in predvsem kvalitetno vgradnjo vseh materialov. Rezultat se seveda kaže v minimalni porabi energije za ogrevanje (okoli 100 EUR letno).

Vgradnja AGEPAN THD plošč

Njena prednost je tudi v zdravem bivanju, saj naravni materiali, ki vas obdajajo skrbijo za zdravo mikro klimo v prostoru. Uporaba ekoloških naravnih materialov ni le modna muha, temveč razumen odziv uporabnikov glede varovanja okolja in seveda tudi svojega zdravja, saj večina sodobnih bolezni, kot so rak, bolezni dihal ipd., nastaja tudi zaradi uporabe napačnih gradbenih materialov. Več o materialih in načinu gradnje si poglejte na www.ekoprodukt.si Miro Škvorc

19


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Podjetje UNIHEM je specializirano za proizvodnjo in trženje sistemov veznih materialov, za izvedbo ali sanacijo tal. Na področju proizvodnje lepil, izravnalnih mas in industrijskih tlakov ima podjetje že skoraj 50 letne izkušnje, gradbeništvo pa je v družinski tradiciji prisotno že od leta 1926. V sodelovanju z nemškim podjetjem UZIN, ki je eden od največjih proizvajalcev veznih materialov za talne obloge v Evropi, nudi podjetje UNIHEM široko paleto visoko kvalitetnih izdelkov in storitev. Prodajni program obsega naslednje skupine izdelkov: - predpremazi - izravnalne mase - lepilne malte - specialni estrihi in dodatki - lepila za polaganje talnih oblog (parket, PVC, tekstil, pluta, linolej) - disperzijska in reakcijska lepila za keramične ploščice - tesnilne mase - delovni pripomočki in dodatki - fugirne mase in silikoni - industrijski tlaki (maltni, samorazlivni, elektroprevodni, športni) Unihem d.o.o. Kajakaška cesta 30 1211 Ljubljana - Šmartno Telefon: 01/ 5110 200 prodaja@unihem.si www.unihem.si

NAJVIŠJA VARNOST IN ZANESLJIVOST PRITRJEVANJA

Lepila. Renovacije. Industrijski tlaki.

Dræimoskupaj. skupaj. Držimo

Lepila Renovacije Industrijski tlaki

Dræimo skupaj.

BM - ELEKTRO SPOJNI ELEMENTI D.O.O. Industrijska cesta 2c, 6310 Izola Tel.:(+386)5 640 41 81, Fax:(+386)5 641 82 17 E-mail: bm-slo@siol.net www.bm-slo.net

Epoksidne talne obloge za dom in industrijo Ko se vprašamo, kakšen tlak položiti v kletnih prostorih, garaži ali delavnici, je pravi odgovor zagotovo EPOKSIDNE TLAKE “VERPOX”. Epoksidne samorazlivne tlake v debelini 2mm lahko položimo na beton, keramiko ali liti asfalt. Najboljša je podlaga iz strojno zaglajene betonske plošče. Pri težavah kapilarne vlage ali “mladega” betona lahko izdelamo paroprepustne samorazlivne sisteme. Tlak se nanaša monolitno, brez reg v raznih barvnih niansah, lahko se posuje z barvnim posipom. Epoksidni tlak odlikuje visoka mehansko kemijska odpornost ter enostavno čiščenje in vzdrževanje. Arhitekte in investitorje obveščamo, da smo razvili novo, posebno dekorativno epoksidno talno oblogo “VERPOX-GRANITOCOLOR”, tlak je v granitni strukturi in daje mat ali sijajen naravni izgled, namenjen pa je za trgovine in izložbene prostore ter industrijo.

20

Šlandrov trg 1, 3310 Žalec, Slovenija tel.: +386 3 713 22 10, fax: +386 3 713 22 20 info@vender.si, www.vender.si Šlandrov trg 1, SI-33


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

IMATE RAZPOKE NA HIŠI? Ste kdaj pomislili, da so razpoke na Vaši hiši plod slabe podlage pod temelji? Ste pomislili, da boste s tem, ko boste nadgradili hišo povečali obremenitev tal pod temelji? V obeh primerih gre za temelje: neviden, vendar izredno občutljiv del Vašega objekta. Problemi nastali pri povečani obremenitvi oz. nezadostni nosilnosti tal pod temelji, so največkrat vidni na oknih in vratih objekta. VZROKI POSEDANJA

V

zroki posedanja so številni. Med najpogostejše spadajo izsušitev terena, poškodbe cevovodov oz. odtočnih kanalov, izkopi v bližini objekta, neprimernost obstoječih temeljev, dodatna obtežba, slab teren (nanošeni materiali).

REŠITEV PROBLEMA

In kako rešiti tovrstne probleme? Ena izmed rešitev je prav gotovo tehnologija URETEK, ki je že dodobra uveljavljena na slovenskem trgu. URETEK je specializirana tehnologija učvrščevanja ali konsolidacije temeljnih tal hiš, stavb, manjših stolpnic, cerkev in ostalih objektov. Več o tehnologiji si oglejte na spletnih straneh

podjetja www.uretek.si , kjer najdete celosten opis tehnologije, vzrokov poškodb in reference.

IZVEDBA POSEGA URETEK

Na mesto posega pripelje mobilna delavnica – kamion. Delavci ročno izvrtajo luknje premera cca. 2 cm v temelje ter vgradijo majhne cevi. Skozi cevi se pod kontrolo vbrizgavajo mase Uretek, ki pod temelji zapolnejo praznine in učvrstijo teren. Vbrizgavanje se nadaljuje do točke, ko zgradba izkaže majhen dvig, kar je dokaz, da je teren pod temelji učvrščen . Celoten poseg je vseskozi nadzorovan z lasersko merilno napravo, ki meri premike objekta do mm natančno. PR Andrej Majes univ.dipl.ing.

21


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

J.u.A. FRISCHEIS d.o.o.

Poslovalnice

Podjetje za zastopanje in prodajo

• Ljubljana, tel.: 01 516 14 60 • Murska sobota, tel.: 02 534 85 20 • Šempeter, tel.: 03 703 28 30

e-mail: info@jua-frischeis.si internet: www.frischeis.com

Pametno izbrani nakupi, začnite pri sebi, pričnete pri J.u.A. FRISCHEIS

J.u.A. FRISCHEIS je v centralni Evropi vodilno veletrgovsko podjetje za prodajo lesa in lesnih materialov. Poleg izjemnega izbora lesnih repromaterialov cenijo stranke trgovine J.u.A. FRISCHEIS dobro logistiko, svetovanje in prijaznost zaposlenih. PESTER IZBOR

J.u.A. FRISCHEIS je v centralni Evropi vodilno veletrgovsko podjetje za prodajo lesa in lesnih materialov. Poleg izjemnega izbora lesnih repromaterialov cenijo stranke trgovine Frischeis dobro logistiko, svetovanje in prijaznost zaposlenih. Leta 1948 sta podjetje ustanovila zakonca Josef in Antonija Frischeis v Stockerau. Leta 1959 se začno odpirati nove trgovine po Avstriji. V letu 1991 se firma zelo razširi v centralni in južni Evropi. Tako ima danes mrežo 37 –tih trgovin in 1200 sodelavcev v 11 državah od koder oskrbuje lesno industrijo, mizarje, trgovine z visoko kvalitetnimi lesnimi repromateriali, nudijo pa vam tudi razreze plošč, lepljenje robov, spajanje furnirjev… V Sloveniji se nahajamo že na treh lokacijah; LJUBLJANA • ŠEMPETER • MURSKA SOBOTA

22

OBISK TRGOVINE

Kaj menite, zakaj bi bilo dobro obiskati to trgovino? Razlogov je več! Prepustite se družbi večno zadovoljnih kupcev, preizkusite prijaznost zaposlenih, ki je na tako zavidljivi ravni, da lahko mirno svoje zadovoljstvo s svojim delom v vsakem hipu opredelijo kot popolno. Se ve zakaj – srečni so, da lahko ponudijo najboljše in se pohvalijo s tem, kar zmorejo! Če si želite postaviti zdrave, kvalitetne meje v nakupovanju in ob tem še nadvse uživati – obiščite nas in s tem boste veliko naredili tudi za vaš finančni položaj – kajti tu smo z vami, za vas, vaša firma: J.u.A FRISCHEIS d.o.o. PR


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Decra – ‘odličnjak s poreklom’

med strešnimi kritinami Vprašanja, predvsem pa odgovori, povzeti s spletne strani www.anga.si, razkrijejo, zakaj si Decra na slovenskem trgu že več kot dve desetletji utrjuje sloves odličnjaka med kritinami, ki je vreden zaupanja. »Lani smo načrtovano prodajo v Sloveniji presegli za devet odstotkov, kar kaže na preverjenost kakovosti strešne kritine Decra. Priljubljenost med Slovenci si je Decra utrdila tudi prek strokovnega dela naših licenčnih krovcev in lahkotnosti polaganja, trdnosti in trajnosti, ko je položena. Kljub temu, da kritino proizvajajo na Danskem in v Belgiji, smo si zaupanje kupcev pridobili tudi z neproblematično tekočo in redno dobavo vseh Decrinih programov,« je zadovoljen z uveljavitvijo strešne kritine Decra na našem trgu njen slovenski zastopnik Tone Glavan, direktor podjetja Anga Trgovina. Klasična kritina Decra je lahka, tanka, prožna, galvansko alucinkana jeklena pločevinasta kritina, primerna za krivljenje in rezanje, zaščitena s protikorozijskim ekološkim premazom, oblečena v posip iz granulata naravnega kamna. Na voljo je v različnih barvnih odtenkih, ki dajejo naravni videz, učinkuje kot zvočna izolacija ob padavinah, odporna pa je tudi na ogenj in potres. Dobro premišljen sistem montaže omogoča hitro in enostavno polaganje in je zaradi majhne teže kritine zelo primeren pri obnovah starejših ostrešij. Strešno kritino Decra lahko večinoma položimo tudi kar prek stare strehe, s čimer prihranimo stroške in čas za demontažo ter odvoz. Pri novogradnjah kritina Decra prav zaradi svoje lahkosti omogoča prihranek do 40 % gradbenega lesa, ki je sicer potreben za podlago pri ‘klasičnem’ kritju, kar izenači razliko med nekoliko dražjo Decro in večino drugih kritin. Vsi elementi, ki so potrebni za pokritje strehe s kritino Decra, so na voljo v šestih osnovnih barvah: črni, rjavi, rdečerjavi, opečno rdeči, zeleni in kamenosivi barvi. Barve so ‘standard’, kar pomeni, da se naročnik pri morebitnih dodatnih delih na strehi ali poznejši razširitvi lahko zanese na dobavo popolnoma enakih barv. Zadovoljne s svojo novo kritino pa niso le stranke. Tudi krovci, ki so se odločili, da svoje poslanstvo opravljajo le s kakovostnimi kritinami Decra, so po opravljenem delu mirni. »Nočem razmišljati, ali morda kje zamaka, ali bo prišla kakšna reklamacija. Pri kritini Decra

praktično nimamo pritožb. Zaradi ustrezne tehnologije polaganja in lahkotnosti lahko kritino Decra brez večjih zapletov zelo hitro položim prav na vsako, še tako razgibano streho. Res je Decra malce dražja, a se v celoti pokrivanje z njo cenovno že kar ujema tudi s kritinami drugih vrst, saj so stroški za pripravo strehe z Decro manjši. Kritina zdrži desetletja, stranke so zadovoljne, reklamacij ni – vse to me je prepričalo, da polagam le Decro,« pravi Decrin licenčni krovec Marjan Oblak iz Žirov v Poljanski dolini. »Delali smo z raznovrstnimi kritinami, a so nas pogoste reklamacije privedle na ožji izbor uporabnosti kritine Decra. Ponudimo jo, a upoštevamo tudi drugačne želje stranke. Nekateri imajo pač še vedno najraje – morda zaradi nepoznavanja in ‘navade’ – kar tradicionalne opečnate kritine. Vendar pri prenovi starejših ostrešij, običajno prav zaradi posebnih lastnosti Decre (lahkosti in enostavne montaže) v 70 % naročil uporabljamo le Decro. Zelo pomembno je paziti tudi na pravilno izvedbo prezračevalnega sistema na novi strehi, sicer ne pomaga niti Decra. Delo zaupajte strokovnjaku, sicer boste hišo spremenili v zatohel in vlažen kotel,« pojasnjuje Stanislav Rakuša iz Ljutomera. »Dobro opravljeno delo in kakovostni materiali so naša samoreklama. Ko v nekem kraju pokriješ eno hišo, se hitro oglasijo še vsaj trije naročniki. Preverjeno ustno izročilo je najboljša reklama! Streho gledaš prav vsakič, ko prideš domov. Pomembno je, da je lepa na pogled,« razlaga svojo filozofijo Stanislav Rakuša s petintridesetletno kariero krovca. PR

Vprašanje: Ali je res, da je edina slaba lastnost kritine Decra v tem, da se na spodnji strani nabira kondenz? Odgovor: V sistemu strešne kritine Decra so tudi prezračevalni sistemi za prezračevanje podkonstrukcije, ki preprečujejo nastanek kondenza. Pravilno izvedeni prezračevalni kanal omogoča, da je pod streho enaka temperatura kot zunaj, to pa preprečuje kondenziranje. Vprašanje: Želim prekriti hišo v Ajdovščini, kjer pogosto piha burja s hitrostjo do 150 km/h. Kako se kritina Decra obnese v močni burji? Odgovor: Na ajdovskem in vipavskem področju je z Decro že vrsto let pokritih kar nekaj objektov. Izkazalo se je, da je streha, prekrita s kritino Decra, zaradi sistema prekrivanja z dvojnim preklopom izjemno odporna proti najslabšim vremenskim razmeram. Streha Decra ostaja varna tudi pri orkanski moči vetra. Vprašanje: Ali imate v prodajnem programu samo eno obliko kritine Decra? Odgovor: V letu 2007 smo razširili izbiro sistema Decra za strehe, in sicer: Decra Classic – ki ima obliko klasičnega strešnika z posipom iz naravnega keramiziranega granulata. Decra Stratos – ki ima obliko tradicionalnih skodel in se vklaplja v planinska okolja. Decra Elegance – novost, ki ima obliko klasičnega strešnika s posebno inovativno prašno zaščito v izvedbah visoki sijaj ali mat. Možna tudi v izvedbi z dvojno ploščo. Decra Roman – oblika primorskega korca.

23


IZLOŽBENO OKNO

OKNA IZ LESA MARLES Podvelka Podvelka 3, 2363 Podvelka, tel 02 8770 302, fax. 02 8770 334 www.podvelka-psp.si, E - pošta: info@podvelka-psp.si Svetovanje, izmera, izdelava, prevoz, vgradnja

Univerzalno lahko fleksibilno lepilo za lepljenje stenskih in talnih ploščic ter plošč iz kamna, grisporcelana in steklenega mozaika na tla in stene ter na beton, omet, estrih, klinker, lahki beton in porobeton za zunaj in znotraj. Posebno primerno za polaganje na ploščice. Proizvaja: KEMA Puconci d.o.o., Puconci 109, 9201 Puconci

CGS kondenzacijska plinska peč je preje la najvišje ocene v nemški potrošniški re viji STIFTUNG WARENTEST. Njena odlika so izredno kvalitetna izolacija, velik izkoristek (109%) ter majhne površinske izgube. Imajo vgrajen 90l bojler in digitalno vremensko vodeni regulacijski sistem. Imajo tudi optimalni izkoristek v kombinaciji s talnim gretjem. Wolf GmbH, Mainburg Tel.: 03/710 12 70 o. 71, Fax: 03/710 12 72 e-pošta: karl.bozic@wolf-heiztechnik.de

Izvirni zimski vrt arhitekturno obogati vsako hišo

www.ajm.si

IZDELAVA IN MONTAŽA VSEH VRST SENČIL TER SVETOVANJE NA DOMU SENČILA PINTAR d.o.o., Pot na Lisice 11, 4260 Bled Tel.: +386 (0) 4 575 23 00, Fax. +386 (0) 4 576 59 01 info@sencila-bled.si, www.sencila-bled.si

CREINA d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 KRANJ Tel. 04 201 33 50, Mob. 051 360 098 E-pošta: info@creina.si http://www.lokaterm.com


” Pokr il s vem, k em na tiso v neu aj je dobro če streh in rju, t dob ime Valovi oči ali dolg ti nad glav ro i snež tko® iz eni zimo Esala i. Anhov o.”

Povem vam odkrito ...

GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Valovitka® vlaknocementna kritina najlažja kritina iz naravnih materialov paropropustna barvana v masi in površinsko najgospodarnejša za sanacijo streh življenjska doba daljša od 50 let

Esal d.o.o. Anhovo, Vojkova 9, 5210 Deskle T. 05 392 16 09/10/11, F. 05 392 16 58 E. esal@esal.si

Valovito pokrito!

Esal d.o.o. Anhovo, Vojkova 9, 5210 Deskle T. 05 392 16 09/10/11, F. 05 392 16 58 E. esal@esal.si

www.esal.si

Valovitka®

Vlaknocementna kritina s tradicijo

Družba Esal d.o.o. iz Anhovega nudi vlaknocementno kritino v obliki valovitih plošč s petimi in osmimi vali, standardnih velikosti 1.250x920 in 1.250x1000, ter v obliki ravnih plošč, formatov 40x40 cm za enojno pokrivanje in 72x40 cm za dvojno pokrivanje. Valovite plošče trži pod blagovno znamko Valovitka®. VISOKOKAKOVOSTNA PROIZVODNJA

Esal d.o.o. je prva družba na območju nekdanje Jugoslavije s proizvodnjo visokokakovostnih in okolju prijaznih vlaknocementnih izdelkov za streho in fasado, ustanovljena leta 1998. Tehnologija proizvodnje vlaknocementnih izdelkov, ki jo je po večletnih obsežnih raziskavah v začetku osemdesetih let razvila družba Eternit (Schweiz) AG iz Švice, zagotavlja Esalovim izdelkom najvišjo kakovost v Evropi. Družba zastopa tudi položaj generalnega distributerja vlaknocementnih izdelkov za področje vzhodne Evrope. Pooblaščena je za izbiro distributerjev, koordinacijo del ter popolno komercialno in tehnično podporo.

VALOVITKA® SODI MED NAJLAŽJE IN NAJBOLJ ŠIROKO UPORABNE KRITINE

Valovitka® je visokokakovostna in okolju prijazna vlaknocementna kritina. Sodi med najlažje in najbolj široko uporabne kritine, saj je zaradi njenih dimenzij in dodatnega tesnjenja mogoče pokrivati strehe z naklonom

že od 7° dalje. Valovitka® je barvana v masi in površinsko v rdeči, rjavi, temno in svetlo sivi, na voljo pa je tudi nebarvana. Barva je matirana in daje streham stanovanjskih hiš, družbenih, industrijskih in kmetijskih objektov naraven in estetski videz. Zaradi enakih dimenzij in profila je najidealnejša za zamenjavo stare salonitne kritine. Prednosti Valovitke® so enostavna, hitra in ekonomična vgradnja; naj gre za pokrivanje streh novozgrajenih objektov ali za prenovo dotrajane salonitne strehe, kjer plošče lahko pritrdimo na dosedanje nepoškodovane letve in obstoječo nosilno konstrukcijo.

VLAKNOCEMENTNA KRITINA JE PAROPROPUSTNA, NEGORLJIVA, KOROZIJSKO ODPORNA IN PRILAGOJENA VREMENSKIM RAZMERAM

Vlaknocementna kritina je izdelana iz cementa, armirnih in procesnih vlaken, pol-

nil, vode in drugih dodatkov. Takšna sestava omogoča kritini dobre mehanske lastnosti kot so paropropustnost, negorljivost, visoka elastičnost in korozijska odpornost ter prilagojenost klimatskim pogojem in vremenskim razmeram. Kritina ima tudi visoko odpornost proti toči. Zadetek poliamidne kroglice premera 40 mm in mase 38,5 g ne povzroči nobene škode na plošči, če je hitrost kroglice manjša ali enaka 13m/s, kar je enakovredno hitrosti zrna toče s približnim polmerom 10 mm.

ŽIVLJENJSKA DOBA VALOVITKE® JE PETDESET LET

Dosedanji kupci Esalove kritine so s svojimi odločitvami zadovoljni, saj se jim gospodarna investicija obrestuje z zanesljivostjo, nizkimi stroški vzdrževanja ter dolgo življenjsko dobo. PR Esal d.o.o.

25


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

OGRAJE KOČEVAR

Naše podjetje se že 30 let ukvarja s proizvodnjo strojev za uporovno varjenje, ker pa so ograje uporovno zvarjene, je to naše področje in smo se pred dvema letoma in pol odločili, da bomo poiskusili s panelnimi ograjami. PANELNE OGRAJE

Paneli so uporovno zvarjeni iz jeklenih vroče pocinkanih palic debeline 5mm in zaščiteni z plastifikacijo - elektrostatičnim prašnim nanosom barve, pregrete na 200 stopinj Celzija. To omogoča, da so naše panelne ograje popolnoma protirjavno zaščitene, ne potrebujejo nikakršnega vzdrževanja, in v kolikor ni na ograji fizičnih poškodb (odrgnin, udarcev) in zapleveljenosti, damo garancijo na rjavenje 10 let.

Paneli so različnih višin – 600 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1700 mm, 2000 mm, 2400 mm. Glede na višino imajo paneli po celotni dolžini vtisnjene ojačitve v obliki črke V, ki povečujejo trdnost in stabilnost panela. Tako imajo paneli višine 600 mm, 1000 mm in 1200 mm dve ojačitvi, 1500 mm, 1700 mm tri ojačitve in 2000 mm, 2400 mm štiri ojačitve. Dolžina panelov je standardna - 2.5m, 2.6m. Barva plastifikacije ponuja raznolike možnosti po RAL lestvici, standarna je zelena RAL 6005, ki jo naše stranke največ naročajo, saj se najbolje vklopi v okolico hiš, vrtov in parkov. Za poslovne objekte pa opažamo veliko zanimanja za razne odtenke sive barve, ki se ujema z modernimi poslovnimi stavbami in asfaltiranimi parkirišči. Za privatne stanovanjske hiše se naše stranke največkrat odločijo za višine med 1000 mm, 1200 mm in 1500 mm, za okrasne vrtičke 600 mm, za poslovne stavbe pa 1700 mm in 2000 mm. Ograje so v različnih barvah po lestvici RAL, standardna barva je zelena, ostale pa se dobijo po naročilu.

Panelne mreže se montirajo tako, da je osna razdalja med dvema stebričkoma 2520 oz. 2620 mm, mreža se pripne z objemkami na steber, ki je dimenzij 40x60 mm ali 50x50 mm. Steber mora biti vsaj 250 mm vbetoniran v zemljo, pri večjih višinah pa tudi več. Za izgradnjo parkirišč, kjer so nasutja, ponujamo tudi betonski parapet višine 700 mm in širine 250 mm, ki ga vbetoniramo poljubno globoko v zemljo. Ta parapet omogoči utrditev terena in stabilnost. Pri nasutih terenih se najprej vbetonira betonska cev premera 250 mm in dolžine 500 mm, da učvrsti nasutje. V to cev vbetoniramo ograjni steber. Pri normalno utrjeni zemljini pa je montaža najenostavnejša in najcenejša; z motornim svedrom izkopljemo luknje 500 mm, vanje nasujemo podložni beton - točkovni temelj in potem nanj postavimo stebre, ki jih niveliramo, nato pričvrstimo mrežo, ki jo podpremo z lesenimi podporniki. Na tak način zmontiramo kompletno ograjo - steber, panel, steber, panel ... Ko imamo vse sestavljeno, ponovno preverimo višino ter potem vsako luknjo zalijemo z betonom. Po 24 urah lahko odstranimo lesene podpornike in postavitev ograje je končana. Če pa je teren naklonjen, se panelne ograje postavljajo v kaskado. Panelne ograje so v zadnjih letih postale zelo moderne v svetu in tako lahko vidimo vse več ograjenih hiš, poslovnih objektov, šol, vrtcev ...Ograje zagotavljajo večjo varnost in zasebnost, ki velikokrat odtehtata strošek.. Panelni sistemi ograj imajo številne prednosti, predvsem pa preprosto montažo in ne potrebujejo vzdrževanja. Glede na pleteno mrežno ograjo imajo lepši videz in višjo kvaliteto, zato je višja cena upravičena. Panelne ograje so v primerjavi z mrežnimi močnejše, trdnejše, stabilnejše, obstojnejše, zaščitene pred rjavenjem in tudi veliko lepše po videzu in elegantnejše. Največja prednost naših panelnih ograj je v tem, da vsak panel diha sam zase in ne povzroča nikakršnih sil na stebričke, ki bi jih termični raztezki mreže trgali iz podlage – zemlje.

26

KAMNITE OGRAJE

Trenutno so modni hit kamnite ograje, ki so izdelane iz panelnih mrež v poljubnih širinah, višinah in dolžinah ter napolnjene s kamenjem. Te ograje dajo že poseben videz, nekako kličejo nazaj k naravi. Ta ograja lahko deluje kot nadomestek prejšnji škarpi. Lahko jih obsadimo z raznimi plezalkami, kar daje zelo domač videz. Cena tekočega metra kompletnega ograjnega gradiva za višino 1 m je cca. 21 EUR, za višino 2 m cca. 36 EUR + 20 % DDV. Povprečna cena montaže v normalno utrjeno zemljino pa je 12 EUR po tekočem metru. Panelne ograje se uporabljajo tudi za ograjevanje pesjakov, plinskih cistern, vodnih zajetij itd. Trenutno je panelna ograja najoptimalnejša izbira glede na ceno, kvaliteto ter ostale pogoje. Pokličite nas, poslali vam bomo prospekte in pripravili ponudbo. Po potrebi pa vas bo obiskal naš tehnik in vam svetoval optimalne možnosti. Dobavni roki za ograje so takojšnji, saj jih imamo vedno na zalogi.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za postavitev ograj je potrebna samo lokacijska informacija, ki jo izda občinski organ; pridobitev je zelo enostavna in poceni. Višine so ponavadi predpisane z občinskim odlokom ali z zazidalnimi načrti, če pa je ograja višja kot jo predpisuje občinski odlok, je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. PR


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Tikra_oglas_A5_L 18. april 2006 14:47:32

27


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

UREDITEV OKOLICE

PREDVRT

Prostor pred vhodom v hišo Glede na to, da imamo stanovanjsko hišo v različnih okoljih, je prostor pred vhodom lahko izveden v zaprti ali odprti varianti. V mestnem okolju prevladuje (v glavnem zaradi varnosti) bolj ali manj zaprta, medtem ko se v predmestjih bolj odpira. Na podeželju je hiša velikokrat povezana z gospodarskim poslopjem in je predvrt manj NASVETI ZA UREDITEV

D

ostop do hiše je potrebno urediti za pešce in avtomobile. Seveda je potrebno pri tem razmisliti o stanovalcih in obiskovalcih. Pri urejanju poti razmišljamo o materialih, ki ne bodo drseli, o trajnosti, čiščenju in primerni osvetlitvi (da ne sveti v oči in da so dobro vidne morebitne ovire, na primer stopnice). Vhod mora biti vidno označen (tudi hišna številka) in opremljen z domofonom ali videofonom. Ponavadi je blizu tudi poštni nabiralnik, ki je v tipskih variantah v glavnem premajhen, zato ga je dobro vgraditi v element ograje ali vhodnega portala.

28

Dovoz za avtomobile mora biti preučen (priporočljiv je praktičen preizkus obračanja). Pozornost je potrebno nameniti tudi prostoru, ki bo namenjen za odstranjen sneg, da ne bodo plugi razbili neprimerno postavljene ovire. Pri spremenljivih vremenskih razmerah (vročina, sneg ali toča) nam bodo prav prišli nadstreški. Razmislek o tem, koliko avtomobilov želimo pokriti z njim, je pomembna zadeva. V modernejši gradnji, kjer garaže zapuščajo stanovanjsko hišo je vredno pustiti še kakšen dodaten prostor, ki ga kasneje (glede na začasno povečanje družinskih članov) lahko še dodatno pokrijemo in po njihovem odhodu tudi odstranimo.

NA REZERVNA PARKIRIŠČA ZA GOSTE VELIKOKRAT POZABIMO.

Čeprav si želimo večji prostor za ograjo je vsekakor neprimerno in neekonomično manjšati prostor na ulici, ki nam pri velikem prometu onemogoča vožnjo. Tudi ograjo je dobro postaviti (seveda če imamo prostor) vsaj kakšen meter stran od pločnika, da ni preveč posoljena ali umazana od smoga. Ogrevanje tlakov je po klancih dobrodošlo pozimi, vendar je pri izvedbi nujen posvet s strokovnjakom , da ne bi izdelali kakšno specialno drsališče. Kam bomo skrili zaboj za smeti, ki mora biti

obenem hitro dostopen komunalcem? Morda bi skupaj s sosedi izvedli tudi ekološki otok.


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

V predvrtu imamo ponavadi opravka z raznimi števci (plin, elektrika, voda), ki morajo biti dostopni tudi, če nas ni doma. Kolesa so del transportne opreme in poleg drugih športnih pripomočkov jih shranimo v vrtno uto (prostor, ki je ponavadi blizu avtomobilov). Če smo pravilno načrtovali zunanjo ureditev lahko v predvrt postavimo tudi greznico oziroma čistilno napravo, zato je razmislek o

tem, kako pravilno postaviti komunalni objekt, da bomo imeli kasneje lahek dostop do jaškov, tudi potreben. Odvodnavanje s streh je povezano tudi s čiščenjem, zato tudi pri majhnih stvareh pozornost ni odveč.

ŠE NEKAJ O ESTETIKI.

Vsi arhitekturni elementi, ki jih vgradimo se morajo prijetno skladati z izgledom in stilom

hiše. Zelo pomembno je, da pomožni objekti, ki jih postavimo, niso večji ali bolj poudarjeni kot je hiša. Pomembno je, da vključimo pri tem dobrega arhitekta ali oblikovalca, ki ima za takšne projekte tudi znanje. Zasaditev, ki se z leti zaradi rasti tudi spreminja je potrebno skrbno izbrati tudi po odpornosti, kajti predvrt je bolj tehnični del zunanjega prostora in ga zaradi tega na različne načine ločimo od bivalnega. Pri odprtih vrtovih je na področju zazelenitve ponavadi več poudarka. Tudi voda je lahko v fontani ali slapu krasen estetski element. Za sušna obdobja pa izvedemo še namakalni sistem, ki nam prihrani težko ročno zalivanje. Jože Kos Poslovno združenje Naš vrt, Mizarstvo Kos

29


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

UREDITEV OKOLICE

ŽIVA MEJA

Žive meje imajo v podobi vsakega vrta pomembno in praktično vlogo. Lahko jim rečemo tudi zakritja in so ponavadi pravilnih ali naravnih oblik. V večini vrtov je vsaj ena živa meja. Rastline, ki jih oblikujemo ali jih pustimo prosto rastoče nam zagotavljajo zasebnost, zakrivajo nezaželene poglede, nudijo zavetje pred vetrom ali vročim soncem, blažijo hrup in v bližini cest čistijo zrak. Hkrati rastline, ki so sajene gosto skupaj, dajejo hrano in zavetje najrazličnejšim živalim. Največkrat se na vrtu poslužujemo sajenja živih mej kot nadomestilo lesenih ali Posebna vrednost živih mej v vrtni arhitekturi je v tem, betonskih ograj. da delujejo kot ozadje bujno cvetočih obronkov. Da rastline, ki jih sadimo z namenom gojenja v žive meje dorastejo, potrebujejo kar nekaj let oskrbe, obrezovanja, gnojenja in škropljenja proti najrazličnejšim škodljivcem. Izbor je odvisen od vrtnega sloga in velikosti ter lege in namena načrtovanja. Meja je lahko pravilno geometrijsko oblikovana, lahko je svobodnejših oblik, cvetoča ali samo listnata. Tudi tisti, ki so ekološko usmerjeni lahko iz mnogih rastlin, kot so naprimer maklen, glog, dren, šipek in mnoge sadne vrste ustvarijo prijetno in naravno razmejitev. Hkrati nudijo zavetje mnogim pticam pevkam, vevericam, čebelam in metuljem. Za vsakega, ki se odloči za zasaditev žive meje je to dolgoročen projekt, zato je izbor med velikim številom rastlin zelo pomemben. Prepričani moramo biti, da je vrsta rastline, ki smo jo izbrali ustrezna podnebnim razmeram, legi našega vrta in tipu tal.

IZBOR RASTLIN ZA ZASADITEV ŽIVIH MEJ

Preden se odločimo za sortiment rastlin dobro premislimo o njihovi višini, širini in hitrosti razvoja. Če rastlin ne poznamo, se predhodno vedno posvetujemo s strokovnjaki, ponavadi z drevesničarji, ki vzgajajo ali prodajajo dendro sadilni material. Rastline, ki jih imamo namen saditi v pravilno oblikovane žive meje morajo imeti gosto, zbito rast, hkrati morajo dobro prenašati striženje. Če se raje odločimo za zasaditev naravnih živih mej in gojimo rastline zaradi cvetov ali jagod, izberemo rastline, ki jih je treba rezati le enkrat na leto. Sama izbira listopadnih ali zimzelenih vrst

30

rastlin je stvar vsakega posameznika. Iglavci in zimzelene vrste rastlin nam dajejo dobro zakritje skozi vse leto, medtem, ko nam listopadne rastline krasijo vrt samo v dobi vegetacije. Vendar ne smemo pozabiti v kakšnem okolju bo naša živa meja rasla, ali bo posajena v strnjenih naseljih, ali je zasaditev na podeželju, kajti od tega je vedno odvisen izbor rastlin. Ravno tako lahko pri sami zasaditvi izberemo rastline, ki imajo užitne plodove, in nam poleg lepih cvetov nudijo še pridelek.

OBLIKOVANE, STRIŽENE ŽIVE MEJE

Začetna vzgoja pravilno oblikovane žive meje je odločilna za enakomerno rast od osnove do vrha v prvih treh ali štirih letih rasti. Rastline, ki jih izberemo za pravilno oblikovane, morajo biti gosto raščene in hkrati morajo dobro prenašati temeljito striženje. Z obrezovanjem in vzgojo si želimo zagotoviti gosto rast od osnove do vrha in ustvariti lep videz. Stranice takšne žive meje je treba že od vsega začetka obrezovati poševno, tako da je živa meja spodaj širša, proti vrhu se oži. S takšnim obrezovanjem ustvarimo nekoliko zašiljen obris z rahlo zaobljenim vrhom. Takšna vzgoja lažje prenaša poškodbe od snega

Primer pravilno oblikovanih živih mej

ali močnega vetra. Poševna stranica omogoča enakomernejšo osvetlitev od vrha do tal. Vrhnji del strižemo ob ravnilu ali vrvici, napeti med palice. Takšna vodila uporabljamo tudi pri striženju nizkih živih mej, saj je neravna linija vidna in vseh strani in z višine.

Oblikovanje živih mej

Zimzelene rastline za oblikovane žive meje

Največkrat se odločimo za zasaditev zimzelenih živih mej, ker se želimo ograditi pred sosedi, cesto ali pločnikom. Velikokrat služi takšna živa meja kot varstvo pred nezaželenimi pogledi. V praksi se za oblikovane zimzelene žive meje uporabljajo najrazličnejši iglavci in rastline grmastih rasti, ki tudi pozimi ne odvržejo listja. Seveda je takšna prezimna trdnost odvisna predvsem od podnebja, lege in tipa tal. Pri teh rastlinah so najbolj pomembne razmere


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

na samem rastišču, torej vlažnost, sončna svetloba, veter, vrsta tal, oskrba s hranili in ogroženost zaradi mraza. Pomembna je tudi količina škodljivih snovi v zraku. Občutno lahko motijo rastline tudi mestne podnebne razmere, kot naprimer sevanje toplotnih žarkov. Ponavadi rastejo iglavci pokončno, njihovo deblo teče naravnost do vrha. Ker vse leto obdržijo iglice učinkujejo pozimi poživljajoče, poleti pa kot nevtralno ozadje za cvetlične obrobe, nasade trajnic ali za cvetlične grme in poudarjajo njihov učinek. Zaradi pestrosti rastnih oblik, velikosti, barv in oblik iglic so zelo uporabni za zasaditev živih mej. Razdalja sajenja je odvisna predvsem od same rastline, ki jo izberemo in seveda od tega kako hitro želimo imeti prostor zaprt. Če sadike sadimo na majhne sadilne razdalje, se sicer meja prej sklene, vendar rastline lahko prej ogolijo ali po nekaj letih začnejo rjaveti. Zato je bolje da se odločimo za sajenje z nekoliko večjimi razdaljami in se bolj posvečamo sami oskrbi. Tako sajene žive meje večkrat letno režemo, kar nam bistveno vpliva na sam videz in barvo rastlin. Zimzelene listnate rastline ki se priporočajo za zasaditev živih mej so ponavadi grmaste razrasti. Grmi so drevnine, ki nimajo izrazitega debla kot drevesa, temveč se že pri tleh razvejijo v posamezne veje. Z zasaditvijo takšnih rastlin je mogoče vnesti v vrt najrazličnejše barve in spremembe skozi vse leto. Različnih barvnih odtenkov je zaradi žlahtnjenja vedno več. Zimzeleni grmi v naših podnebnih razmerah lahko izgubijo listje vsakih nekaj let, vendar ne vsega naenkrat, temveč samo posamezne liste. Od listavcev spadajo v najožji sortiment rastline, ki so prikazane v prilogi B. Število rastlin, ki jih sadimo na tekoči meter je ravno tako kot pri iglavcih odvisno od same rastline, sorte ali vrste izbora. Pomembno je tudi na kakšnih tleh bomo sadili živo mejo in kakšno lego ji bomo izbrali. Rastline ponavadi obrezujemo enkrat ali dvakrat letno. Rez je odvisna od rastne kondicije rastline in seveda od same sorte ali vrste.

Listopadne rastline za oblikovane žive meje

Sajenje listopadnih rastlin za oblikovane žive meje postaja čedalje bolj zanimivo. Takšna

zasaditev nudi življenjski prostor za mnoge živali. Praviloma so to meje med polji v naravni pokrajini, hkrati se ujemajo z vsakim vrtom. Pri takšni zasaditvi moramo vedeti ali bomo dali prednost nizki ali visoki obliki, saj je od tega odvisen izbor rastlin. Izbiramo lahko med velikim asortimentom z različnimi listi in cvetovi. Razdalja sajenja je odvisna od same rastline in namena kakšno živo mejo želimo imeti. Ravno tako je pomembno obrezovanje, kajti takšne rastline se obrezujejo v različnem času. Pri oblikovanih živih mejah opravimo rez z vrvico ali šablono, da določimo predvideno obliko. Da to obliko ohranimo, je potrebna sorazmerno pogosta rez. Večino pravilno oblikovanih živih mej strižemo dvakrat na leto, in sicer v dobi mirovanja ali sredi poletja po cvetenju.

zimzelene ali listopadne, lahko jih tudi združimo in nam ustvarjajo živi naravni mozaik. Naravno oblikovano živo mejo, ki služi kot zakritje nam ponavadi oblikuje nizko drevje in grmovnice, delimo jih ravno tako kot pri oblikovanih živih mejah na listopadne in zimzelene. Izbor je odvisen predvsem od podnebja in rastišča katerega želimo zasaditi.

Prostorastoča živa meja - Berberis

SAJENJE PROSTO RASTOČE ŽIVE MEJE

Listopadna živa meja poleti - liguster

PROSTO RASTOČE ŽIVE MEJE

V naravno oblikovanih živih mejah se združujejo praktične in okrasne kakovosti. Čeprav niso oblikovane in pravilnih geometrijskih oblik, so lahko zelo dekorativne in ustvarjajo dobro zakritje in zavetrje. Številne rastline, ki jih imamo na izbiro imajo vabljive cvetove in plodove ali oboje in prispevajo našemu vrtu obliko in barvo. Za takšno zasaditev lahko uporabimo celo vrsto rastlin različnih oblik, velikosti, tekstur in barv. Rastline so lahko

Delovni čas: Pon-pet 8.00-19.00 Sobota 8.00-17.00

Mnogi ljudje imajo radi naravne oblike, zato lahko prazen prostor izkoristijo za posaditev prosto rastoče žive meje. Najbolj priljubljene so zasaditve, ki so sestavljene iz različnih cvetočih grmovnic. Kombinirajo se lahko tako, da nam cvetijo od zgodnje spomladi do pozne jeseni. Sadilna razdalja tako posajene žive meje je odvisna predvsem od samega izbora rastlin, vrste ali sorte. Ponavadi sadimo dve rastlini na tekoči meter. Seveda je gostota sajenja odvisna tudi od tega kako hitro želimo imeti prostor zapolnjen. Če se odločimo za sortiment hitro rastočih grmovnic, lahko sadimo samo eno sadiko na tekoči meter. Priporočljivo je tudi, da se takšne grmovnice sadijo v trikotno ali dvojno zasaditev. S takšnim sistemom sajenja dobimo bolj gosto in širšo živo mejo. Paziti je potrebno na primerno višinsko razdelitev, sadimo tako, da večje grmovnice vedno posadimo zadaj, manjše spredaj. V primerjavi z obrezovalnimi živimi mejami potrebujejo prosto rastoče zasaditve manj oskrbe in nege. Maja Podgornik

VRTNARSTVO BOTANIKA d.o.o., Drešinja vas 1, SI-3301 PETROVČE, tel.: +386 (0)3 492 10 50, Fax.: +386 (0)3 492 10 51, E-mail: info@vrtnarstvo-botanika.si

Cornus sibirica - pozimi

31


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

MOJE SANJE - VRTNI RIBNIK Za vami je še en naporen, soparen poletni dan. Sedite v vašem vrtu in ugotavljate, da nekaj manjka. Pred očmi se vam prikaže motiv vodne površine, na kateri odsevajo sence okoliških rastlin, tišino prekinja pomirjujoč šum vodnega slapa, romantična osvetlitev pa v vas prebudi prijetne spomine. Ker se vam ta prizor vedno pogosteje pojavlja pred očmi, je sedaj pravi trenutek, da uresničite vaše sanje. Strokovno usposobljeni prodajalci v trgovinah Tukano zoo&vrt vam bodo z veseljem pomagali že pri samem načrtovanju. S pravilnim načrtom za izdelavo vodnega motiva v vašem vrtu, se boste izognili marsikateri težavi, ki bi vam kasneje kvarila vaš izdelek. Ker do pomladi, najprimernejšega časa za izdelavo vrtnega ribnika, ni več daleč, se čim prej oglasite v eni izmed trgovin Tukano zoo&vrt. Svetovali vam bomo pri obliki in legi ribnika ter priporočili najprimernejši material za izdelavo. Skupaj bomo izbrali najučinkovitejšo kombinacijo tehnike (filter, črpalka, uv žarnica, svetlobna telesa), pripravke za nego vode in najprimernejše vodne rastline in ribe. Iz trgovine boste odšli bogatejši za veliko nasvetov, ki vam bodo prihranili marsikateri strošek. Čar vode in njena privlačnost sta v tem, da še tako rahlo valovanje ali šumenje spremeni celotno vzdušje v prostoru, s svojim gibanjem pa da vrtu novo dimenzijo. Okrasni vodni motivi razveselijo oči in ušesa, božajo našo dušo in nudijo obilo užitkov in zabave.

Vaše sanje vam pomagamo uresničiti v vseh trgovinah Tukano zoo&vrt v Sloveniji!

TRGOVINE TUKANO V SLOVENIJI TUKANO MB-CITY Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor tel.: 02/230-16-10 TUKANO PTUJ, Minoritski trg 3, 2250 Ptuj, tel.: 02/748-16-13 TUKANO CELJE, Kocenova 4, 3000 Celje, tel.: 03/492-66-43 TUKANO MS, Obrtna ulica 26C, 9000 MS, tel.: 02/534-81-00 TUKANO VELENJE, Kidričeva 53, 3320 Velenje, tel.: 03/897-08-90 TUKANO KP, Ferrarska 14, 6000 KP, tel.: 05/625-00-05 TUKANO HOČE, Zgornje Hoče 7, 2311 Hoče, tel.: 02/616-51-35 TUKANO NG, Industrijska 5,5000 NG, tel.: 05/333-31-26 TUKANO LJ-RUDNIK, Jurčkova c. 228,1000LJ, tel.: 01/428-93-05 TUKANO LJ-BRDO, C. na Bokalce 40,1000 LJ, tel.: 01/256-09-52 TUKANO NOVO MESTO, Belokranjska 5, 8000 NM, tel.:07/337-90-77 TUKANO LEVEC, Levec 71A, 3301 Levec, tel.: 03/492-21-22 TUKANO TRBOVLJE, Ul. 1: junija 31,1420 Trbovlje, tel.: 03/563-15-56 TUKANO BTC, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, tel.:01/585-20-98 e-pošta: info@hobby-program.si

Vabljeni!

Vabljeni v Tukano Zoo&vrt centre po Sloveniji 32


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

KAKOVOSTNA ZAŠČITA LESA

Najcenejši in najbolj naraven način zaščite je pravilno ravnanje z lesom in lesnimi izdelki. To pomeni, da zagotovimo take pogoje, da bo les ves čas suh. Na to moramo misliti že pri načrtovanju objekta s pravilnimi konstrukcijskimi rešitvami. Ne glede na konstrukcijske rešitve pa je zelo pomembno, da vgradimo zračno suh in zdrav les. ZAŠČITA S KEMIČNIMI SREDSTVI

Žal pa vedno ne moremo zagotoviti takih pogojev, da bi bil les ves čas suh. Zato je treba izdelke iz lesa pred vgraditvijo preventivno zaščititi s kemičnimi sredstvi. Najlažje in najučinkovitejše zaščitimo nov les pred vgraditvijo oziroma ob tem. Na trgu je mogoče dobiti veliko različnih premazov. Kadar vgrajujemo zdrav les, ki ni okužen s škodljivci, les odlično zaščiti Silvanol G in Silvanol GBP. Kadar premazujemo izredno vlažen les, ki nato ob sušenju razpoka, moramo premaz ponoviti, da zaščitno sredstvo prodre tudi v nezaščitene dele površin.

ZAŠČITA STAREGA LESA

Silvanol G in GBP uporabljamo tudi pri sanaciji oziroma pri zaščiti starega lesa. Če so les že napadli insekti (črvivost lesa) moramo najprej oceniti stopnjo napadenosti, nato pa ga s temi sredstvi ustrezno obdelamo. Tako preprečimo nove napade insektov, ki se pri uporabi drugih neustreznih zaščitnih sredstev lahko ponovijo. Posebno poglavje je uničevanje insektov in larv, ki živijo in se hranijo v globljih plasteh lesa. Tudi za te primere imajo v podjetju Silvaprodukt, ki izdeluje zaščitne premaze Silvanol, ustrezne rešitve. Zato se je pred odločitvijo pametno posvetovati z njihovim svetovalcem.

ZAŠČITA STREŠNE KONSTRUKCIJE

Odlične rezultate in kakovostno zaščito strešne konstrukcije bomo dosegli z uporabo premazov Silvanol GB, GR ali GZ, ki se prav tako uporabljajo za osnovno zaščito vseh vrst lesa pred gnitjem in črvivostjo. Ta sredstva so izdelana na osnovi anorganskih sestavin bakra in bora na vodni osnovi. Uspešno ščitijo les pred napadom gliv in insektov in imajo še vrsto drugih odličnih lastnosti, kot npr. niso vnetljiva in zmanjšujejo gorljivost lesa, ne vsebujejo lahkohlapnih strupenih sestavin, zaščiten les ostane brez vonja, ne vsebuje kromovih spojin idr.

LAZURNI PREMAZI

Če zaščiten les vgradimo na prostem, ga nato dodatno zaščitimo z lazurnimi premazi Silvanol. To so sredstva za površinsko zaščito lesa. Lazurni premaz les zaščiti pred napadom gliv (gnitje lesa) in insektov (črvivost lesa), pred vpijanjem vlage in ga obenem trajno dekorativno obarva. Lazurni premaz Silvanol je primeren za vse vrste lesa, največ pa se uporablja za površinsko zaščito oken, vrat, vrtnih in balkonskih ograj, vikendov, vrtnih garnitur, kioskov, primeren pa je tudi za zaščito lesa v notranjih prostorih (leseni opaži, obloga, pregradne stene ipd.) PR

Naše izdelke lahko kupite v večini trgovin po Sloveniji 33


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

ni vredu

Tbilijska 61, 1000 Ljubljana družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin in inženiring

34


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

BETONSKI IZDELKI IN EDINSTVENOST V UREDITVI OKOLJA Vsak vrt in tudi vsako dvorišče lahko uredimo tako, da bo posebno. Uredimo ga po svojem edinstvenem okusu in z izdelki, ki nam jih ponuja trg. Za ureditev pohodnih in dovoznih površin lahko uporabimo različne materiale, seveda pa je izbira odvisna od namena uporabe, od priprave podlage, od okusa posameznika in seveda od cene. BETONSKI IZDELKI

Najbolj vsestranski izdelki za urejanje okolice našega doma so izdelki iz betona. Beton je okolju prijazen material, katerega so znali uporabljati že Rimljani in je tako povezan z zgodovino človeštva. Malokdo se danes zaveda kakovosti, raznolikosti in naravnosti materiala imenovanega beton. Beton ponuja možnosti neskončnega oblikovanja, možnosti recikliranja, je vzdržljiv in v vsakem časovnem trenutku aktualen in lep, poleg tega je sestavljen iz naravnih mineralnih sestavin. Trg nam danes ponuja vedno širšo paleto betonskih izdelkov, ki bi nadomestili ekološko manj prijazne oblike urejanja pohodnih in voznih površin (npr. asfalt).

SODOBNI TLAKOVCI

V preteklosti se je betonskih tlakovcev držal sloves dolgočasnega načina tlakovanja, tlakovci so bili v glavnem sivi in nezanimivi. V najbolj prepoznavnem slovenskem podjetju s področja proizvodnje betonskih izdelkov (Tlakovci Podlesnik) so nam povedali, da se je zadnja leta na tem področju marsikaj spremenilo; sodobni tlakovci so najrazličnejših oblik, obdelav in barv, poleg tega pa sledijo podobi različnih materialov iz narave. Tako

lahko na primer izbirate med tlakovci, ki imajo videz naravnega kamna (Linija ANTIKA). Gre za tlakovce, robnike, palisade in ograjne zidake v toplih prelivajočih se barvnih odtenkih, njihov videz je naraven saj so obdelani tako, da na pogled delujejo kot star kamen, ki se že leta zliva z naravo, tako so primerni za ureditev okolice prav vsakega objekta. Za vse tiste, ki pa imate radi ravne linije, moderen videz in eleganco, pa bodo vašo pozornost zagotovo pritegnili izdelki iz linije Prestige. Gre za peskane izdelke, ki predstavljajo inovativnost moderne dobe in so plod umetnosti izdelave betonskih izdelkov. Peskana površina tlakovca Prestige je izdelana iz naravnega plemenitega barvnega kamna, kombiniranega s črnim in belim svetlečim lomljencem. Te kamnine dajejo površini tlakovca izjemen in poseben videz. Peskani tlakovci Prestige so tako primerni za ureditev okolja moderne, sodobne hiše, ki prisega na ravne linije brez kičastih dodatkov in starodavnih oblik. Barvni toni so pastelni s po-

močjo katerih, kljub resnosti te linije, okolje dobi toplino, ki poskrbi za prijetno počutje in domače vzdušje. Tlakovci so najbolj vsestranski izdelki za urejanje pohodnih in dovoznih površin, praviloma se polagajo samo na utrjeno (peščeno) podlago in ni treba izdelovati posebnega betonskega podtlaka, kar izvedbo precej poceni. Poleg tega lahko danes kupimo tlakovce različnih stilov, obdelav, barv in oblik. Tlakovci so torej, tako cenovno kot tudi oblikovno, idealna rešitev.

OGRAJA IZ BETONA

A tlakovci še zdaleč niso vse, kar potrebujemo za popolno ureditev svojega dvorišča. Da pridobimo na zasebnosti se moramo odločiti za ograjo. Ta je lahko nizka z zazidanimi betonskimi stebri, povezanimi z različnimi železnimi, lesenimi ali aluminijastimi vložki ali pa visoka v celoti zazidana iz različnih betonskih zidakov, ki omogočajo nemoteno son-

35


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

čenje na vrtu. Okrasni zidaki (Ograjni zidaki, Zidaki Prestige, Zidak Antika) so namenjeni za zidanje ograj, garaž, vidnih kletnih zidov, škarp in podobno, na voljo pa so z enim, dvema, tremi ali štirimi obdelanimi lici. Prednost takega zidaka je, da po končanem zidanju ni treba razmišljati o vrsti ometa ali barvi, saj je zid že popoln. Nepogrešljiv element v urejanju okolja so tako imenovane "palisade", z

36

njimi dodatno popestrimo okolje in so tako odlično dopolnilo tlakovcem. Uporabljajo se predvsem za postavljanje krožnih robov in zaključkov namesto robnikov, za mejnike ali sestavo stopnic, možnosti uporabe pa je še zelo veliko in z njimi lahko vsakdo najde svoje rešitve. S tlakovci oziroma betonskimi izdelki lahko danes uredimo celotno okolico svojega doma v določenem stilu (Linije: Anti-

ka, Prestige, Klasiko …). Seveda pa so okolja v katerih živimo različna, nekatera je enostavno obdelati druga težje. Pa vendar lahko s pomočjo betonskih izdelkov in lastno izbiro kombinacij, še tako zahtevno okolje spremenimo v urejeno, funkcionalno in seveda svoje edinstveno bivalno okolje. PR


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

PODSTREŠNO STANOVANJE

IZHODIŠČA ZA DOBRO MANSARDO Mansardni prostori postajajo čedalje bolj priljubljeni. Svojo preobrazbo doživijo največkrat iz predhodno praznega, zanemarjenega podstrešja. Naj si gre za izkoriščanje obstoječega ali gradnjo novega doma, je potrebno pri zasnovi mansarde paziti na določene specifike, saj se ta etaža razlikuje od običajne. Bistvena razlika je v možnostih osvetlitve in izrabi volumna. Bivanje pod poševnino daje svojevrsten čar ter svobodo snovanja prostora, saj razpolagamo z volumnom, ki ga ni potrebno zaključiti na višini kot pri spodnjih etažah. Konstrukcija ostrešja je lahko del prostora, vidni leseni elementi v dekoracijo. V mansardi se lahko mirno prepustimo ustvarjalnemu duhu, domišljiji, saj ni omejujočih nosilnih zidov kakor v običajnih etažah. Poleg tega nam strop, ki je hkrati streha, nudi nekaj neprecenljivega – odprtine, ki jih lahko lociramo poljubno po strešini. To je edinstvena karakteristika, ki jo imajo samo prostori pod streho. Toliko svobode pri razvrščanju svetlobnih odprtin (oken), kot jo nudi mansarda, ne moremo doseči v običajni etaži. (slika 1) Svetloba pa je tisti edinstven element, ki sploh omogoči, da prostor dobi svojo podobo. Poleg tega vir svetlobe pomeni tudi orientacijo in razgled. Upoštevanje vseh teh dejavnikov, ki kreirajo naš prostor je pri načrtovanju zelo pomembno, saj je le na ta način lahko prostor za bivanje kvaliteten. Večina tipičnih slovenskih enodružinskih hiš, grajenih v 70-ih, 80-ih letih je tako velika, da lahko v njej domujeta dve družini. Vendar takratna tlorisna zasnova hiš, z veliko majhnimi sobami, ločenimi s skupnim hodnikom, ne ustreza današnjim pričakovanjem in načinu življenja. Dnevni prostori so odprti, svetli in zračni, kar sledi potrebi sodobnega človeka. V njih se dogajajo aktivnosti, za katere nam še preostane čas ob koncu dneva. V obstoječih hišah je svetle in zračne prostore možno uredit na podstrešju. Prav zato so mansardna stanovanja vse bolj priljubljena.

Slika 1: Strop, ki je hkrati streha, nudi nekaj neprecenljivega – odprtine, ki jih lahko lociramo poljubno po strešini. To je edinstvena karakteristika, ki jo imajo samo prostori pod streho.

ne strani neba. Svetloba je dragocenega pomena. Vsi poznamo prijetne občutke toplih sončnih žarkov, kako se veselimo pomladnih dni, ko postaja dan vse daljši. Sonce vpliva pozitivno na psiho in telo. Vsak človek naj bi dnevno dobil vsaj 20 minut sončne energije za zdravo življenje. Povsem svojevrstna

VIŠINA KOLENČNEGA ZIDU IN RAZGLED

SVETLOBA

K

o načrtujemo ureditev mansarde je, vedenje, da imamo na razpolago več volumna in več možnosti za osvetlitev osnovno izhodišče. Na podlagi tega se je potrebno vprašati, kakšno namembnost bo imel prostor, saj je od tega odvisna orientacija in velikost okenskih odprtin. V mansardi lahko namreč v sobo, ki je orientirana na sever, pripeljemo tudi nekaj južnega sonca, v kolikor izkoristimo možnost osvetlitve preko strehe, ki je obrnjena na različ-

zgodba pa je vizualni učinek, ko popoldansko sonce rumeno obarva stene globoko v prostoru, ko lahko spremljamo igro senc, ki jih ustvarja premikajoče se sonce, ko lahko obraz nastavimo toplim sončnim žarkom... (Slika 2) Vedno ni mogoče vse, pomembno pa je, da vsaj poskusimo izkoristiti naravne danosti.

Slika 2: Da prostor ulovi popoldansko sonce, so strešna okna postavljena še na južno stran. Poleg svetlobe je tu še več razgleda ...

Začenši od spodaj navzgor je potrebno najprej paziti na višino kolenčnega zidu in naklon strehe. Višina kolenčnega zidu namreč pogojuje višino vgradnje okna. Običajne etaže imajo okna na višini 90 cm od tal. V kolikor želimo to doseči tudi v mansardi, naj bo parapetni zid visok cca 90 cm (3 vrste zidakov, betonski venec in lega). Pri tej višini je primeren naklon strehe med 37 in 45 stopinj. S tem dosežemo razgled iz mansarde in optimalno izrabo kvadrature. Položnejši nakloni streh z višjim kolenčnim zidom in še stara praksa »dodati še eno šaro za vsak slučaj«, imajo sicer možnost za osvetlitev, a brez možnosti za razgled! V takem primeru je predvsem pri prostorih, ki so namenjeni dnevnemu bivanju in otrokom, smiselno pretehtati, kako do razgleda (opisano v nadaljevanju). Namreč svetloba je pomembna, velik vpliv na naše počutje pa ima tudi razgled. V prostorih v katerih se zadržujemo dlje časa, se bomo počutili prijetno le, v kolikor nam bo

37


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

okenska odprtina omogočala stik z okolico, spremljanje dogajanja izven prostora. Če je možno zasteklitev spustiti še nižje, tudi do tal, pa s tem dosegamo že izjemne kakovosti v prostoru–počutili se bomo, kot bi sedeli zunaj, ob enem pa bomo zaščiteni pred vremenskimi vplivi, kot so mraz, veter, dež ... V otroških sobah poleg spanja poteka še igra, delo, zato je tudi tu razgled izjemno pomemben. (Slika 3a, 3b)

IZVEDBA STREHE

Sodobni materiali že nekaj časa omogočajo kvalitetno izvedbo mansardnih stanovanj. Od izolacij do mavčnih plošč, od frčad do strešnih oken ... Pomembna je le kvaliteta vgrajenih materialov in seveda njihova izvedba. Tudi najkvalitetnejši material lahko zaradi slabe vgradnje izgubi ves svoj pomen in prednost. Zahteve po toplotni zaščiti narekujejo minimalno 20-25 cm izolacije. Izbor materialov s pravimi tehničnimi karakteristikami in pravilna vgradnja so zelo pomembni. V kolikor gre za obstoječe podstrešje, je smiselno preveriti stanje lesenih delov in sestav strehe. Namreč, strehe narejene pred deset in več leti niso imele t. i. "prezračevalnega kanala", kar je danes že nujno. Zato je potrebno odmakniti strešnike in strešne letve, na novo položiti sekundarno kritino (parapropustno folijo), nato na špirovce pritrditi vzdolžne letve dimenzij 5 x 8 cm in na njih strešne letve, ki bodo držale strešnike. Pri leseni strešni konstrukciji je smiselno paziti na razmak špirovcev, ki bodo v primeru osvetlitve s strešnimi okni omogočali enostavno vgradnjo.

Slika 3a: Kaj manjka prostoru? Svetloba je zadovoljiva, vendar so okna postavljena tako visoko, da pogled ven iz sedečega položaja ni možen.

OSVETLITEV MANSARDE

Za osvetlitev mansarde je primerno tako strešno okno kot vertikalno ter frčada. Vsak tip okna ima v določenih primerih svoje prednosti kot tudi slabosti, ki jih je potrebno smiselno pretehtati ter na podlagi tega narediti pravilno izbiro. (Slika 4a, 4b) Vertikalno okno se pojavlja največkrat na čelnih straneh v obliki panoramske stene ali balkonskih vrat. Vendar ima mansarda omejeno število čelnih stranic ali pa jih nima. Za osvetlitev celotne mansarde je potrebno

Slika 3b: Nižje, kot je spodnji rob okna, boljši bo razgled. Prostor komunicira z okolico, človek ima možnost spremljati dogajanje zunaj.

Slika 4a: Prostor osvetljen s frčadami: oblika frčade močno omeji vpad svetlobi v prostor in razgled navzven.

38

Slika 4b: Prenova, kjer so strešna okna zamenjala frčadi: mnogo bolje osvetljen prostor, okna so spuščena nižje z odstranitvijo notranje parapetne stene. Prostor zadiha v svetlobi in prijetnemu razgledu.


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

tako, da bo odgovarjala našim željam in potrebam.

IZKORISTEK VOLUMNA

Slika 5: Izvedba menjalnika za vgradnjo širšega okna od razmaka špirovcev.

prostore dodatno osvetliti s strešnimi okni ali frčadami. Pri frčadi je možnih kar nekaj oblik. Osnova frčade je postavitev vertikalnega okna na strešno poševnino. S tem se pridobi stojna višina v okviru notranjega volumna frčade. Zaradi koridorja, ki nastane s konstrukcijo frčade, je vpad svetlobe v prostor bistveno slabši, saj jašek omeji svetlobi pot v globino in širino prostora. Zaradi tega je frčada pri-

Slika 6: Kombinacija obstoječega z novim.Izkorišča se višina mansarde z galerijo, ki nudi dodaten prostor ter daje svojevrstno atraktivnost.

merna takrat, ko želimo pridobiti stojno višino pod poševnino in manj primerna za osvetlitev prostora. Sama izvedba potegne za seboj vrsto obrtniških del ter s tem večje stroške. Strešna okna se za razliko od vertikalnih oken izdelujejo v standardnih dimenzijah. Zato je strešno konstrukcijo smotrno prilagoditi strešnemu oknu že v fazi načrtovanja. Upoštevati je potrebno predvsem razdaljo med špirovci glede na širino strešnega okna ter pozicijo menjalnika, ki vpliva na izvedbo notranjih oblog. Vgradnja menjalnika je potrebna v primeru, ko je razdalja med špirovci manjša od širine strešnega okna. (Slika 5) Pri prenovi obstoječega ostrešja je možno z manjšimi posegi prilagoditi konstrukcijo

V sodobnih mansardah stropa ne zapiramo na klasični višini 2,5 m, temveč puščamo prostor odprt do slemena, lahko z vidnimi lesenimi škarniki. Na ta način imamo možnost osvetlitve tudi preko okenskih odprtin v slemenu strehe. Če višina dopušča, lahko celo uredimo dvonivojsko mansardo, vsaj v enem delu. Odprti in svetli prostori so postali trend. Svetle prostore v mansardi dosežemo le s pomočjo strešnih oken. Danes strešna okna združujemo v skupine in tako dobimo velike panoramske steklene stene tudi pod streho. To je še toliko bolj pomembno, ker so to prostori na vrhu objekta, ki nudijo najlepši razgled. Obstoječa strešna konstrukcija je lahko vključena v prostor. Les daje prostoru pridih domačnosti, enkratnosti. Tramove se lahko sanira, obdela in zaščiti pred nadaljnjim propadanjem. Različne odtenke lesa je moč združiti v moderne rešitve. (Slika 6)

RAZPOREDITEV OKENSKIH ODPRTIN

Na kakovost osvetlitve vplivajo predvsem zadostna velikost okenskih površin glede na tloris prostora, orientacija in razporeditev oken. Za oporo pri določanju velikosti svetlobnih odprtin velja določilo 20% okenskih površin glede na tlorisno površino bivanjskega prostora (Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanj in stanovanjskih stavb, Ur.l.RS, št 125/03). Z odpiranjem strehe na različnih mestih, lahko s svetlobo ustvarimo pravo razkošje v prostoru. Okna navadno vgradimo tam, kjer potrebujemo največ svetlobe. V manjših prostorih bo morda zadostovalo že eno samo okno, izgled in nenazadnje kvaliteto prostora pa bomo dosegli z vgradnjo več oken. Pri dalj-

Slika 7: Okno na čelni steni ni dovolj za osvetlitev in enakomerno porazdelitev svetlobe. Na poševnini vgrajeno strešno okno nudi šele dovolj svetlobe v prostoru.

39


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

ših ali globljih prostorih je pomembna pravilna razporeditev strešnih oken tako, da je svetloba enakomerno razporejena po celotni globini. (Slika 7) Mansarda je edina etaža, kjer imamo možnost osvetliti prostore v sredini objekta, tudi hodnike, kopalnice. Vredno je izkoristiti ponujene možnosti. Premajhno količino svetlobe je težko nadomestiti, preveč svetlobe pa lahko uravnavamo z notranjimi senčili, ki so hkrati dekorativnega značaja ali z zunanjimi senčili, ki preprečujejo prekomerno segrevanje prostorov.

IZBIRA OKNA

Pri izbiri strešnega okna je potrebno izbrati pravilno dimenzijo in način odpiranja. Širina okna je pogojena z razmakom špirovcev oziroma možnostjo prilagoditve strešne konstrukcije. Dolžina okna pa je odvisna od funkcije okna. Okna, ki nudijo razgled naj bodo vgrajena čim nižje, zgornji rob pa na dosegu roke. Pomemben je namreč način odpiranja oken. Odpiranje okna z zgornjo ročico omogoča, da prostor pod njim izkoristimo za postavitev nižjega pohištva. Rokovanje z oknom je tako enostavno, brez nepotrebnega sklanjanja preko pohištva. Pri določenih modelih oken lahko hkrati z ročico odpiramo tudi prezračevalno loputo. Tudi čiščenje okna bo lažje, v kolikor za zasuk okenskega krila uporabimo zgornjo ročico. (Slika 8) Okno z odpiranjem s spodnjo kljuko navzgor je primernejše tam, kjer želimo neposreden kontakt z okolico tako, da stopimo do okna in pogledamo ven. V tem primeru pohištva pod okno ne postavljamo. Pri položnejših naklonih streh (od 15° do 30°) je višina parapetnega zidu navadno višja. Za pridobitev razgleda je možno vgraditi kombinacijo strešnega z vertikalnim oknom. Z vgradnjo posežemo v zid, vendar se v primeru, ko ni druge možnosti, nedvomno izplača. (Slika 9a, 9b) Izbira strešnega okna se nanaša tudi na namembnost prostora. Za kopalnice, kjer je vlaga visoka, lahko vgradimo strešno okno,

Slika 8: Odpiranje okna z zgornjo ročico omogoča, da prostor pod njim izkoristimo za postavitev nižjega pohištva. Rokovanje z oknom je tako enostavno, brez nepotrebnega sklanjanja preko pohištva.

ki je odporno na zračno vlago ter z možnostjo prezračevanja preko prezračevalne lopute. Izbrati je možno okno, katerega lesena sredica je oblita z belim poliuretanom in ima

NOTRANJE OBLOGE Slika 10: Plastificirano okno ne potrebuje vzdrževanja, poleg tega pa je odpornejše na vlago in s tem primerno za kopalnice.

Slika 9a Višji parapetni zid ne nudi razgleda. Prostor je zadovoljivo osvetljen.

40

videz plastificiranega okna. Tako obdelano okno je odporno na vlago, njegova površina ne potrebuje nobenega vzdrževanja. (Slika 10) Zaradi visokih temperaturnih razlik na strehi je pomembno iz kakšnega materiala je okno. Les bolje prenaša temperaturne razlike kot plastika, zato je njegova življenjska doba tudi daljša. Pri nakupu oken se pozanimajte za toplotne karakteristike stekel. Energijsko varčno steklo s toplotno prehodnostjo 1,1 W/m2K je v ponudbi že skoraj pri vsakem proizvajalcu. Zahtevate lahko tudi kaljeno steklo, ki je bolj odporno na udarce toče. Dobro je pomisliti tudi na čiščenje stekel z zunanje strani. Pri tem je nujna možnost zasuka okna okoli svoje osi, kar omogoča enostavno čiščenje.

Pravilna izvedba notranjih oblog je pomembna tako z vidika svetlobe kot gibanja zraka ob oknu. Oboje je pomembno pri za-

Slika 9b: Poseg v parapetni zid z vgradnjo kombinacije strešnega okna z vertikalnim. Prostor pridobi razgled!


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

gotavljanju dobrega počutja in trajnosti vgrajenega materiala. Zrak bo krožil po celotni dolžini okna le, če bodo notranje špalete pravilno izvedene. Pravilna špaleta je zgoraj vodoravna, spodaj pa poteka vertikalno ali pa je možna vgradnja s polico. V slednjem primeru mora biti polica dvignjena najmanj 3 cm nad kolenčni zid, kar ustvari koridor, ki zrak usmeri k oknu. Nemoteno kroženje zraka ob oknu zmanjša možnosti za nastanek kondenza. (Slika 11a, 11b) Pravilna oblika špalet vpliva tudi na vpadni kot svetlobe v prostor. Pri starejših oknih so pogosto špalete izvedene napačno in so neizolirane, kar povzroča nastanek kondenza. Da preprečimo nastanek toplotnih mostov je potrebno okenske špalete dobro izolirati. Dobro pomeni izolirati stranske špalete čim globlje do točke vgradnje okna, zgornjo in spodnjo špaleto pa napolniti z izolacijo brez zračnih žepov.

Slika 11a: Pravilna izvedba oblog (špalet) okoli okna: spodaj vertikalno, zgoraj vodoravno omogoča kroženje zraka ob oknu in večji vpadni kot svetlobi.

Napake pri vgradnji so tu pogostejše, saj izolacija zahteva malo več pozornosti. Da pa izključimo možnost za nastanek napak, lahko uporabimo vgradni paket (v ponudbi pri določenih proizvajalcih strešnih oken), v katerem je toplotno izolacijski okvir, ki izolira tisti del med okvirjem in konstrukcijo, ki zahteva največ pozornosti. Vgradni paket nam priVELUX Dom 180X130 Sencila.pdf 26.2.2007 15:33:55 hrani čas pri vgradnji in ne dopušča možnoSlika 12: Vgradni paket za hitrejšo in učinkovito vgradnjo strešnega okna. sti za nastanek napak. (Slika 12)

Slika 11b: V primeru, da želimo okno vgraditi čim nižje, saj nam to omogoča razgled, okno pomaknemo nazaj in izvedemo pod oknom polico. Polica naj omogoča pretok zrak tako, da je odmaknjena za najmanj 3 cm od zidu.Grelno telo pod oknom pospeši kroženje zraka.

ZAKLJUČEK

Pri ureditvi mansarde je smiselno predhodno poiskati informacije, ki nam bodo v pomoč pri načrtovanju in izvedbi. Potrebno se je zavedati, da je možnosti izrabe volumna veliko, tako v smislu površine kot osvetlitve. Zakaj ne bi izkoristili, kar vam prostor ponuja? Vedno ni mogoče vse. Veliko pa je že, če v okviru možnega naredimo prav in optimalno.

Neža Močnik u.d.i.a.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

41


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

SISTEM KNAUF V SUHOMONTAŽNI GRADNJI

S pojmom suha gradnja ali tudi suha montaža povezujemo izgradnjo notranjih prostorov, v nekaterih primerih pa tudi zunanjosti objektov. Ker je osnovni material za izgradnjo notranjih prostorov mavčna plošča povezana tudi s podkonstrukcijami iz kovinskih profilov ali tudi lesenih konstrukcijskih delov, govorimo o sistemski gradnji. S sistemom opredelimo posamezne vrste konstrukcij v tehničnem in izvedbenem smislu. SUHA GRADNJA

Tako govorimo o: predelnih stenah, spuščenih stropih, stenskih oblogah, oblogi podstrešja, suhem estrihu in nekaterih posebnih sistemih, ki morajo izpolnjevati še dodatne zahteve. To so npr. sistemi za zaščito pred sevanjem, podkonstrukcije za pritrjevanje zelo težkih bremen, posebni protipožarni sistemi oblog Fireboard za jeklene konstrukcije, ukrivljeni elementi za interierje po meri, podboji in drsna vrata, akustični in požarnoodporni sistemi stropov, sten in oblog, z novimi sodobnimi izdelki pa lahko izpolnimo zahteve investitorjev pri zaščiti pred elektromagnetnimi sevanji in šibkimi električnimi polji z izdelkom Knauf LaVita, ali pa z mavčno ploščo Knauf Cleaneo na pasiven način prečiščujemo zrak v prostorih. Ker govorimo o sistemski gradnji, obstaja za vsako posamezno konstrukcijo tehnična podlaga z opisom, tehničnimi načrti in popisnimi teksti v obliki tehničnega lista. Le-ti so dosegljivi na internetni strani: www.knauf.si ali v naši pisarni na Dunajski 115 v Ljubljani. Investitorji se pogosto sprašujejo, kakšne so razlike med suhomontažno in klasično gradnjo, oz. kakšne so prednosti suhe gradnje. V vsakem primeru je potrebno omeniti nekaj zanimivih lastnosti, ki jih ima mavec. Gre za kamnino, nastalo s sedimentacijo mikroorganizmov pred 100 – 200 milijoni let. Mavec ima, podobno kot les, sposobnost vpijanja vlage iz zraka, in oddajanja vlage nazaj v prostor, ko nivo vlažnosti v prostoru upade. Tako deluje kot mikroregulator klime. Na otip je mavec prijetno topel, je paropropusten, električno nevtralen in negorljiv, konstrukcije pa so biološko neoporečne, finančno racionalne, toplotno izolativne, visok nivo zvočne zaščite pa je bistveno višji kot pri masivnih betonskih in opečnih konstrukcijah. Ko suhomontažne konstrukcije primerjamo z masivno gradnjo, predvsem poudarimo bistveno razliko: odsotnost gradbene vlage. To preprosto pomeni, da ni čakalnih časov med posameznimi fazami gradnje zaradi sušenja. Gradnja je tako hitrejša, s tem pa tudi racionalnejša. Vendar je razlik še bistveno več. Gre za lahke konstrukcije, ki že pri mnogo manjši teži od masivnih konstrukcij dosegajo enake ali boljše gradbenofizikalne rezultate. Govorimo seveda o zaščiti pred požarom, zaščiti pred hrupom, akustiki prostorov in zaščiti pred vlago. Ker konstrukcije izpolnjujejo več

42

gradbenifizikalnih parametrov hkrati, so postale zelo priljubljene tako pri arhitektih kot pri investitorjih in izvajalcih. O tem navsezadnje govorijo izvedeni referenčni objekti, ki jih je preprosto preveč, da bi jih naštevali.

KAKO SO SESTAVLJENI MAVČNI SISTEMI

Gre za kombinacijo mavčne plošče, kovinskih profilov za strop ali steno, izolacijski sloj, tesnilni trak za zvočno ločitev suhomontažnih konstrukcij od masivnih, montažni materijal za pritrditev in fugirno maso, s katero zapolnimo stike med posameznimi ploščami. V programu Knauf je na razpolago več različic mavčne plošče, katero uporabiti v posameznih primerih, pa je odvisno od njene lastnosti. Podkonstrukcije so sestavljene iz pocinkanih profilov debeline 0,6 mm, za posebne zahteve pa je lahko ta debelina tudi 0,7 mm, 1,0 mm ali 2,0 mm. Profili so zvočno optimirani in zaradi majhne stične površine med stranico profila in mavčno ploščo tudi v zvočnem smislu zelo efektivni. Ločimo stenske in stropne profile. Stenske profile označimo z oznako UW in CW, dobavljivi so v standardnih širinah 50, 75 in 100 mm. UW profili so vedno montirani po tleh in po stropu, da določijo potek predelne stene ali obloge, CW profili pa so vertikalni profili in so preprosto vstavljeni v UW profile. Stropni so označeni s kraticama UD in CD, kjer je UD profil za določanje linije in ga montiramo na obodni zid, CD pa je montažni profil, ki ga z montažnim materialom pritrdimo na strop, nanj pa privijačimo mavčne plošče. V določenih primerih, predvsem v bazenih, savnah ali zelo vlažnih prostorih, kjer se za-

hteva še dodatna zaščita pred korozijo, dobavimo tudi CD profile s plastificirano površino. Posebna izvedba CW profila nosi oznako MW in se uporablja pri stenskih sistemih, kjer se zahteva višji nivo zvočne zaščite. Referenčni objekti so vsi kino multipleksi v Sloveniji, zgrajeni zadnjih nekaj let. Poleg naštetih je smiselno vgraditi še močnejše, ti. UA profile (debeline 2,0 mm), ki jih najpogosteje uporabimo kot ojačitev za vgradnjo vratnih podbojev. Iz mavčnih plošč in kovinskih profilov je možno sestaviti različne konstrukcije. Potrebno je opozoriti, da Knauf proizvaja tudi montažni material za sestavo posameznih delov, ki je tudi preizkušen v smislu statičnih zahtev in cinkanja. Ker so na trgu prisotni elementi za pritrjevanje, ki so že na pogled enostavnejši in tanjši, strankam svetujemo montažo originalnih sistemskih delov za pritrjevanje, saj so le-ti preizkušeni v sklopu sistemskih rešitev. To je zelo pomembno predvsem pri spuščenih stropih, kjer uporaba cenenih sestavnih delov neznanih proizvajalcev lahko povzroči resne konstrukcijske napake in s tem tudi nevarnost za uporabnika prostorov.

Knauf LaVita

Plošče za zaščito pred električnimi polji in elektromagnetnimi valovi V modernih zgradbah je tehnika postala vse bolj kompleksna in obsežna. Tudi v zunanjo-


- fleksibilno naËrtovanje - naravni materiali - preizkuπene in certificirane sistemske reπitve za: - predelne stene - stenske obloge - suhi omet - obloge streπine - spuπËene strope - suhi estrih - votli pod - drsna vrata - poæarna varnost - zvoËna zaπËita - zaπËita pred vlago - sodobna, hitra vgradnja - suhi postopek brez gradbene vlage - enostavna vgradnja inπtalacij v podkonstrukcijo sistemov - enostavno pritrjevanje bremen - dolgoletne izkuπnje na trgu - tehniËna dokumentacija - tehniËna podpora uporabnikom

Smo nosilci Certifikata SIQ ISO 9001:2000 Q529 / 2003-07-09 KNAUF Ljubljana d.o.o. Dunajska cesta 115 SI - 1000 Ljubljana tel.: (01) 568 22 79 faks: (01) 568 31 69 www.knauf.si e-poπta: info@knauf.si


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

KAKO SO SESTAVLJENI MAVČNI SISTEMI Gre za kombinacijo mavčne plošče, kovinskih profilov za strop ali steno, izolacijski sloj, tesnilni trak za zvočno ločitev suhomontažnih konstrukcij od masivnih, montažni materijal za pritrditev in fugirno maso, s katero zapolnimo stike med posameznimi ploščami. V programu Knauf je na razpolago več različic mavčne plošče, katero uporabiti v posameznih primerih, pa je odvisno od njene lastnosti. Navadne mavčne plošče GKB So plošče, ki jih uporabljamo praktično povsod, kjer nimamo posebnih zahtev: predelne stene, stenske in stropne obloge, spuščeni stropi. Označene so z napisom v modri barvi na hrbtni strani in po robu. Požarno odporne mavčne plošče GKF So plošče, ki imajo mavčno sredico armirano s steklenimi vlakni dolžine 3 - 30 mm, ki v primeru požara ohranjajo fizično strukturo plošče. Uporabljamo jih, kadar imamo pri pregradnih stenah, spuščenih stropih, oblogi podstrešja in inštalacijskih jaških zahtevo po požarni zaščiti. Impregnirane mavčne plošče GKB-I So plošče, katerih jedro je impregnirano proti vpijanju vlage. Področje uporabe: enako kot navadne mavčne plošče, vendar so posebej priporočljive za vgradnjo v vlažne prostore (domače kuhinje in kopalnice) in kot podlaga za keramične ploščice. Označene so z napisi modre barve, karton pa je zelene barve in je tudi impregniran. Požarno odporne impregnirane mavčne plošče GKF-I So ognjevarne mavčne plošče, jedro in kartonska površina pa sta impregnirana proti vpijanju vlage. Označene so z napisi rdeče barve, karton pa je zelene barve. Uporabne so povsod, kjer imamo hkrati zahtevo po požarni zaščiti in zaščiti pred vlago. Diamant trda plošča Za uporabo vsepovsod, kjer lahko pride do fizične obremenitve sten (udarci, vandalizem; npr. v šolah, skladiščih, bolnicah, ... ). Piano GKB in GKF, debeline 12,5 mm Za uporabo pri povečani zvočni zaščiti v kombinaciji z MW profili Masivna mavčna plošča v kvaliteti GKF, debeline 20 in 25 mm Uporablja se predvsem pri požarnoodpornih konstrukcijah sten in inštalacijskih jaškov. Mavčna plošča za oblikovanje, debeline 6,5 mm Ta mavčna plošča je v pravih rokah lahko uporabna kot plastelin. LaVita - plošča Za zaščito pred elektromagnetnimi sevanji in šibkimi električnimi polji. Hrbtna stran plošče je armirana s karbonskimi vlakni, podkonstrukcije pa je potrebno ozemljiti. Plošče za zaščito pred rentgenskim sevanjem Sistemske rešitve s svinčeno oblogo za izgradnjo predelnih sten, spuščenih stropov in stenskih oblog. Perforirane mavčne plošče in plošče z režami za akustične zahteve Uporaba za akustične stropne in stenske obloge. Fireboard - plošče So ojačane s steklenimi vlakni in stekleno mrežo za najboljšo pasivno zaščito proti požaru - požarni razred A1 Uporaba za izgradnjo suhomontažnih predelnih sten, stropov in oblog z izjemno požarno odpornostjo. Termoplošče Uporaba plošč za izgradnjo hladilnih in ogrevalnih stropov, oblog in sten So bolj toplotno prevodne od običajnih mavčnih plošč in dodatno armirane. Vidiwall Mavčno vlaknene plošče, armirane s celulozo; Uporaba predvsem pri lesenih nosilnih konstrukcijah in pri talnem in stenskem ogrevanju. Aquapanel Cementna plošča, v izvedbah Indoor in Outdoor Uporaba v zelo vlažnem okolju in za zunanje konstrukcije. Alternativa klasični gradnji. Cleaneo Akustična mavčna plošča, ki čisti zrak; Uporabljamo jo v javnih ali zasebnih prostorih, kjer ima zrak zaradi polutantov slabšo kvaliteto, hkrati pa želimo brezhibno akustiko. Torro Neprebojna kompresirana plošča iz armiranega mavca, odporna na izstrelke; Uporabljamo jo za izgradnjo predelnih sten najvišje stopnje varnosti pred izstrelki. Naštete plošče so dobavljive v standardni širini 125 cm in dolžinah med 200 in 300 cm. Masivna plošča ima zaradi večje teže le polovično širino, da jo je lažje vgrajevati. Aquapanel cementne plošče so dobavljive v velikosti 900 x 1250 mm oz. 1250 x 3000mm. Plošče Torro imajo zaradi posebnih lastnosti in velike teže format 640 x 600 mm.

44

sti zgradb je tehnični napredek zelo opazen. Posledično je obremenitev (onesnaženje) z električnimi polji in elektromagnetnimi valovanji vse večja. Mnogi ljudje na te pojave reagirajo senzibilno in se želijo zaščititi. Zaščita celotne hiše ali le dela, npr. spalnih prostorov, je zato smiselna in priporočljiva. Pri Knaufu smo razvili tehnologijo, ki ponuja efektivno zaščito pred omenjenimi pojavi: Knauf LaVita. Problem: • povečano električno in elektromagnetno onesnaženje bivalnega prostora zaradi delovanja električnih naprav (npr. mobilnih in brezžičnih telefonov), • večje število baznih postaj mobilne telefonije v okolju, • investitor ne pozna vrste valovanj, ki prodirajo v njegovo bivalno okolje, vendar se zaveda problema, • povečana potreba po varnosti in bolj zdravem bivalnem okolju; Rešitev: zaščitna plošča Knauf LaVita • zaščitni nivo dosežemo s prevodno hrbtno stranjo mavčne plošče, • Knauf LaVita ščiti pred električnimi polji, • Knauf LaVita ščiti pred elektromagnetnim valovanjem, • uporaba je možna tako v novogradnjah kot pri prenovi starejšega stavbnega tkiva;

Knauf Cleaneo

Prva akustična mavčna plošča z zmogljivostjo očiščevanja zraka za mavčne strope in stenske obloge Pogosto imamo pri vstopu v prostor občutek, da je zrak tako težak, da bi ga lahko razrezali na kose. Z drugimi besedami: prostor ni prezračen. Dejstvo: kvaliteta zraka doma, v pisarnah, šolskih in upravnih objektih, hotelih, restavracijah in drugih prostorih pogosto ni zadovoljiva. Vzroki za slab zrak so različni. V dobro zatesnjenih zgradbah so prezračevalni ciklusi preredki zaradi varčevanja z energijo. V drugih spet prihaja do smrajenja s cigaretnim dimom. Pozimi se prostore prezračuje še bistveno manj. Predvsem v notranjih prostorih je visoka kvaliteta zraka prej izjema kot pravilo. Pohištvo, barve, talne obloge, lepila, čistilna sredstva, cigaretni dim in še mnogo drugih virov povzroča onesnaževanje, s katerim človek obremenjuje okolje. Smrad je morda še znosen problem. Hujši je vpliv polucije na kašelj, slabo počutje, probleme z dihali, glavobol in alergije. Kaj storiti? Iluzorno je pričakovati, da je onesnaževanje možno popolnoma odpraviti. Polutanti se nahajajo v vse preveč izdelkih. Vendar obstaja rešitev: vire onesnaževanja je potrebno trajno zmanjšati. Knauf Cleaneo zmanjšuje škodljive snovi in smrad. Darko Zobarič, u.d.i.a. Knauf Ljubljana d.o.o.


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

ZIMSKI VRTOVI FOUR SEASONS-365 DNI SPROSTITVE IN PRIJETNEGA BIVANJA Zimski vrt je vez med naravo in bivalnim prostorom, omogoča nam pristen stik z dogajanjem v naravi, ki ga ob današnjem pomanjkanju časa in hitenjem vse bolj pogrešamo. Skoraj smo že pozabili kakšna so sončna, deževna, zasnežena ali s toplimi jesenskimi barvami ob sijana jutra, dnevi, popoldnevi in večeri. Vse to lahko doživljamo skozi vse leto v zimskem vrtu. STEKLO MULTICOAT MC²®

Zimski vrt pogosto napačno pojmujemo, kot prehodni prostor za pomladansko in jesensko obdobje in za gojenje cvetja. Podjetje FOUR SEASONS je razvilo specialno superizolacijsko steklo Multicoat MC²®, ki zadrži do 85% sončne toplote (g = 0,15), kar je vrhunski in edinstven dosežek za steklo. V zimskem vrtu FOUR SEASONS s stekli Multicoat MC²® bomo ob ustreznem vzdrževanju klime lahko uživali v vseh štirih letnih časih, saj posebna konfiguracija stekla omogoča tudi dogrevanje s pomočjo sončne toplote v zimskem času zaradi nizkega kota padanja sončnih žarkov v prostor. Tako zimski vrt ne bo le prostor za gojenje cvetja, ampak bo integriran del dnevne sobe, jedilnice, kuhinje, otroške sobe ali prostora za rekreacijo (bazen, savna, trim kabinet) – skratka najbolj priljubljen kotiček vašega doma. Zaradi izrednih izolacijskih lastnosti je še posebej primeren za mansarde, ki z zimskim vrtom pridobijo na svetlobi, višini in razgledu.

ŽIVLJENSKA DOBA

Steklo Four Seasons Multicoat MC²® zagotavlja nespremenjene izolacijske lastnosti skozi celotno življenjsko dobo, kar je podprto z edinstveno garancijsko dobo 20 let, ki vključuje tudi lom stekla. Pozabili niso niti na varnost - vsa stekla so kaljena in na čiščenje, pri samočistilnem steklu »Stay Clean« čiščenje ni več potrebno oziroma zmanjšano na minimum.

VRHUNSKI MATERIALI

ZIMSKE VRTOVE FOUR SEASONS odlikujejo tudi ostali vrhunski materiali: elegantna konstrukcija iz aluminija ali pa v kombinaciji znotraj les (masiva) zunaj aluminij, integrirana drsna okna in vrata z mrežicami proti insektom in notranja senčila za zagotavljanje diskretnosti. Izbiramo lahko med številnimi oblikami vrtov: zaokrožena, klasična – oglata, viktorijanska – segmentirana ali staroangleška. PR

FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI d.o.o. Gregorčičeva 19, 2000 Maribor Tel. 02/234 18 00Faks 02/234 18 07 e-pošta:info@four-seasons.si www.four-seasons-sunrooms.com 45


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

IZOLACIJA

TOPLOTNA IN HIDROIZOLACIJA Glede na to, da ne obstaja univerzalni gradbeni material (konstrukcijsko izveden iz enega materiala), ki bi v celoti zadostoval potrebam po toplotni ali hidroizolaciji, potrebujemo dodatne materiale, ki vse te zahteve zadovoljijo. Z razvojem tehnologije danes razpolagamo z različnimi materiali, ki z določenimi karakteristikami zadovoljujejo vse potrebe po zadostni topotni izolativnosti. TOPLOTNA IZOLACIJA

Ž

e pračlovek je poznal prednosti toplotne izolacije in je ogenj iz prostega prostora prenesel v zaprt prostorjamo. Kasneje, ko so za prebivališče koristili zgrajene hiše, so v njih kurili v odprtih kuriščih in za izolacijo ter akumulacijo izkoriščali le debele zidove. Zahvaljujoč razvoju industrije danes razpolagamo z raznovrstnimi toplotnoizolacijskimi materiali, poleg tega pa so dobro poznane tudi karakteristike (toplotne prevodnosti) materialov. Kadar govorimo o ogrevanju, nas te karakteristike še posebej zanimajo, saj je od same toplotne prevodnosti materiala odvisna toplotna izolativnost objekta in s tem prihranek pri energji. Železo je dosti boljši prevodnik toplote od lesa. Ta lastnost je včasih dobrodošla, pri gradnji pa ne, saj bi v zgradbah narejenih iz železa toplota prehitro uhajala iz objekta, poleg tega bi bilo potrebno ogromno ener-

Pri samem bivanju v prostoru mora biti potrošnja energije čim manjša, hkrati pa mora biti zagotovljeno prijetno počutje v odnosu s toploto. gije za doseganje optimalnih temperatur v prostorih. Zato je potrebna uporaba določenih materialov, ki toploto do neke mere zadržujejo, jo akumulirajo in so cenovno sprejemljivi. Tako se zgodi, v primeru, da varčujemo pri vgradnji topotnoizolativnih materialov, da porabimo več energije za ogrevanje. Pri pretirani vgradnji teh materialov pa je včasih vprašljivo, če se ta investicija na dolgi rok sploh povrne. Zato je potrebno določiti kompromis med vgrajeno toplotno izolacijo in ceno vgradnje. Kvaliteta oziroma stopnja toplotne izoliranosti prostorov vpliva ne samo na toplotne izgube (s tem tudi na stroške ogrevanja), temveč tudi na oblikovanje in dimenzije samih prostorov ter nenazadnje

Foto: INGRA

46

na izbor sistema za ogrevanje. Ker zadovoljiva toplotna izloacija ni samo v interesu posameznika, ampak celotne družbe, imajo vse države določene predpise, ki se nanašajo na toplotne karakteristike gradbenih objektov. Le-te morajo upoštevati gradbeniki in projektanti ter posamezniki, ki hiše gradijo v lastni režiji. Problemi so navadno pri individualni gradnji, ko se ti predpisi ne upoštevajo in se vgrajujejo materiali, ki potrebam po zadostni toplotni izloaciji ne zadostujejo. Dostikrat se v takšnem primeru kasneje pretirava pri postavitvi centralnega sistema ogrevanja (povečani stroški postavitve sistema na račun varčevanja pri toplotni izolaciji). S tem se povečujejo stroški za ogrevanje in nenazadnje ogreva okolica objekta . Vse te napake se na srečo da dandanes popraviti, saj so na tržišču materiali, katere lahko brez večjih problemov in pretiranih posegov vgradimo naknadno. Vgradnja kvalitetne in zadostne toplotne izolacije je pomembna tudi iz vidika samega udobja bivanja v takšnih prostorih. Pozimi se prostori primerno segrejejo in odvisno od materialov, iz katerih je objekt zgrajen, to toploto akumulirajo. Tako ne prihaja do hitrih sprememb temperature, kar poveča ugodje bivanja. Prav tako toplotna izolacija ščiti objekt v poletnem času pred vdorom višjih temperatur in ohranja prostore hladne.


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

HIDROIZOLACIJA

Poleg toplotne izolacije, čeprav se marsikdaj to zanemarja, je izredno pomembna tudi hidroizolacija prostorov. Ni zadovoljivega ogrevanja prostorov brez primerne hidroizolacije prostorov, saj vlaga pri izparevanju porablja velike količine energije. Zmotno je mišljenje, da lahko kapilarno vlago (ta prodira iz zemlje preko temeljev in sten), ki se ponavadi dviga po stenah, izsušimo z dodatnim segrevanjem prostorov. Z ogrevanjem le osušimo stene in napravimo prostor za "novo" vlago. To se ponavlja v nedogled. Poleg tega, da je v takšnih prostorih bivanje neprijetno, je tudi škodljivo za zdravje.

Vrata, posebej vhodna, je smiselno vgraditi takšna, ki imajo profile dodatno polnjene s peno in zadovoljujejo potrebo po zadostni toplotni izolaciji. Stara, dotrajana okna in vrata je potrebno popraviti, še bolje pa zamenjati z novimi izolacijskimi, saj se prihrani pri energiji in hkrati poveča udobje bivanja.

OKNA IN VRATA

Sama toplotna izolacija je tesno povezana z vsemi odprtinami v zgradbi. To so predvsem okna in vrata, ki imajo pomembno vlogo pri toplotni izolaciji objekta. Največji del izgub je prav preko oken in vrat, še posebej če so zastekljena in nekakovostna. Pri oknih upoštevamo, da vgrajujemo kvalitetna t. i. termopan okna (dvojna ali trojna zasteklitev) s čim manjšo toplotno prehodnostjo (na tržišču se dobijo okna s toplotno prehodnostjo manjšo od 1,0 W/m²K).

47


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

S TERVOLOM DO ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI STAVB Energija postaja čedalje bolj dragocena. Fosilnih goriv bo počasi zmanjkalo, sodobne tehnologije pa so (zaenkrat) predrage. Zelo enostavna in ne preveč draga rešitev leži v toplotni izolaciji stavb. KAJ JE TERVOL!?

TERVOL je anorganska toplotna, požarna in zvočna izolacija iz vlaken kamene volne. TERVOL je povsem naraven in okolju prijazen material, izdelan iz kamnin vulkanskega izvora. TERVOL je edini izmed vseh toplotno izolacijskih materialov, ki združuje vse najpomebnejše lastnosti izolacijskih materialov. Široka paleta standardnih in specializiranih izdelkov zagotavlja enostavno, kakovostno, trajno in cenovno ugodno rešitev pri toplotni in zvočni izolaciji ali požarni zaščiti stavb. • Negorljivost: TERVOL sodi v najvišji požarni razred A1 – negorljivi nateriali (materiali, ki ne prispevajo k požaru – testiranje ni potrebno). • Temperatura tališča: kamena volna TERVOL ima najvišjo temperaturo tališča – nad 1000 °C. • Difuzijska upornost prehodu vodne pare: Difuzijska upornost predstavlja razmerje med difuzijsko upornostjo merjenega materiala in difuzijsko upornostjo zraka. Pri kameni volni TERVOL se difuzijska upornost giblje med 1,1 in 1,7 (odvisno od prostorninske mase izdelka TERVOL), kar uvršča TERVOL med najbolj paroprepustne materiale nasploh. Kemijska nevtralnost: Kamena volna TERVOL je zaradi osnovne surovine odporna na kemijske vplive. • Dimenzijska stabilnost: Kamena volna TERVOL ima praktično zanemarljiv temperaturni razteznostni koeficient in je neobčutljiva na spremembe temperature in vlažnosti, zato se TERVOLU dimenzije kasneje ne spreminjajo več. • Toplotna stabilnost: Toplotno stabilni materiali predvsem v poletnem času zagotavljajo večji fazni zamik preboja toplote. Specifična toplota, predvsem pa prostorninska masa TERVOLA zagotavljata zelo velik fazni zamik pri toplotnem preboju in majhna temperaturna nihanja tako v zimskem, kot tudi v poletnem času. • Odpornost na staranje: Kamen se ne stara in s časom ne spreminja svojih lastnosti. Enako velja za TERVOL, ki ima ob pogoju, da je pravilno vgrajen, enake lastnosti skozi vso življenjsko dobo stavbe.

Tip konstrukcije Priporočena debelina TERVOLA Priporočena vrsta TERVOLA

48

• Zvočna izolativnost: Elastični vlaknasti materiali zelo dobro absorbirajo in dušijo zvok. Na absorpcija zvoka ima velik vpliv vlaknasta struktura TERVOLA, na dušenje pa gostota. S TERVOLOM je tako mogoče kakovostno zvočno izolirati proti zvoku, ki se giblje po zraku in proti udarnemu zvoku (plavajoči podi). • Prijaznost do zdravja in okolja: TERVOL je povsem naraven material, izdelan iz kamnin vulkanskega izvora. TERVOL je obdelan v taki meri, da je celo biorazgradljiv in ne škoduje zdravlju, kar dokazujejo tudi opravljene meritve v domačih in tujih pooblaščenih inštitucijah (znak RAL, CE znak,…). • Enostavnost vgradnje: Kameno volno TERVOL izdelujemo v ploščah standardnih dimenzij, ploščah z dimenzijami po naročilu, tovarniško diagonalno prerezanih ploščah ali lamelah. Tako pester repertoar proizvodov TERVOL ponuja primeren izdelek za kakovostno vgradnjo v vse elemente ovoja stavbe.

TOPLOTNE IZGUBE V STAVBI

V vsaki ogrevani stavbi prihaja do toplotnih izgub skozi zunanje zidove, streho, tla, SLIKA PRIKAZUJE TOPLOTNE IZGUBE V STAVBI Dimnik 12%

Prezračevanje 29%

Zunanje stene 21%

Notranji viri toplote 6% Energija za ogrevanje 82%

KAKO UČINKOVITO ZMANJŠATI TOPLOTNE IZGUBE!?

Različni gradbeni materiali imajo različne lastnosti. Armiran beton, jeklo, opeko in les se uporablja predvsem za nosilni del konstrukcije. Za učinkovito zmanjšanje toplotnih izgub pa je potrebno uporabiti materiale, ki toplotne energije ne prevajajo – toplotno izolacijske materiale, med katere sodi tudi kamena volna TERVOL (Preglednica 1). Zagotavljanje svežega zraka z naravnim prezračevanjem predstavlja največji delež pri toplotnih izgubah. Slaba okna so na drugem mestu. Sledijo pa elementi, pri katerih je mogoče bistveno zmanjšati toplotne izgube z uporabo toplotne izolacije.

TERVOL V POŠEVNIH STREHAH

Streha 10% Sončni dobitki 12%

okna,… Znaten delež toplotnih izgub pa predstavlja tudi prezračevanje. Če želimo v ogrevanih prostorih obdržati željeni temperaturni nivo, moramo toplotne izgube vedno znova nadomestiti z dovajanjem nove energije v stavbo. Manjše toplotne izgube torej pomenijo manjše dovajanje energije v stavbo, posledica tega pa je manjša raba goriva, naj bo to ekstra lahko kurilno olje (ELKO), utekočinjeni naftni plin (UNP), zemeljski plin, biomasa (drva),…

Okna 22%

Streha, naj bo ta ravna ali poševna, je pokrov hiše. Brez kakovostne in kakovostno vgrajene toplotne izolacije bodo energijske izgube skozi streho prevelike. Za izvedbo toplotne izolacije klasične prezračevane poševne strehe je najprimernejša kombinacija treh različnih TERVOLOV – TERVOL TRIO 035 med špirovci, TERVOL DP-3 ali TERVOL DP-5 na notranji strani in TERMOTOP za dodatno toplotno izolacijo nad špirovci. Pri taki izvedbi je mogoče brez težav doseči debeline toplotne izolacije preko 30 cm.

TERVOL V TLAKIH

Talne konstrukcije na terenu niso tako toplotno obremenjene, kot konstrukcije, ki so v neposrednem stiku s hladnim zrakom. Zato

Tla 6%

Zunanje stene

Strop proti podstrešju

Poševna streha

Ravna streha

Tla na terenu

Strop nad kletjo

Terase

Tla zaprtih balkonov

8 - 24

10 - 30

20 - 30

20 - 30

6 - 10

8 - 18

10 - 18

10 - 18

FP-PL FP-PL-B FP-PT FP-L FP-S

DP-3 DP-5 DP-8

DP-3 DP-5 DP-8 TRIO TRIO 035

DDP

TP TP-S TP-ST

DP-3 FP-PL

DDP

FP-PL


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Izbirate fasadno izolacijo? Z uporabo fasadnih izolacijskih lamel TERVOL® FP-PL, FP-PL-B v sistemu tankoslojne kontaktne fasade bodo vaši prostori prijetno topli, poraba energije v tako izoliranih stavbah pa veliko manjša. Objekt bo izoliran toplotno, zvočno in protipožarno.

Prednosti: • enostavna izvedba • izvedba na okroglinah • toplotna izolativnost • zvočna izolativnost •razplastna in tlačna trdnost • protipožarna zaščita

Toplotna izolacija zunanje stene je eden pomembnejših elementov pri toplotni zaščiti stavbe. Toplotne izgube skozi zunanje stene lahko namreč predstavljajo tudi do 40 % vseh toplotnih izgub. izgub Zato mora biti izolacija fasade izvedena pravilno, iz kakovostnih materialov ter z zadostno debelino toplotno izolacijskega materiala. Za fasadne lamele TERVOL® FP-PL, FP-PL-B se odločamo predvsem pri novogradnjah, pa tudi pri sanacijah, kjer je kvaliteta podlage dovolj dobra. Njihova posebnost so pravokotno orientirana vlakna, kar jim zagotavlja veliko razplastno trdnost in posledično vgradnjo samo z lepljenjem po celotni površini. Tako se izognemo dodatnemu mehanskemu pritrjevanju in težavam, ki lahko zaradi tega nastanejo ter racionaliziramo izvedbo. Zaradi fleksibilnosti pa so lamele primerne tudi za toplotno izolacijo fasad z okroglinami. okroglinami Lamele TERVOL® FP-PL, FP-PL-B predstavljajo nosilni element fasade, fasade na katere se kot zunanjo zaščito nanese še sloj lepilne malte s stekleno armirno mrežico ter zaključni fasadni sloj. Za izdelavo toplotne izolacije zunanje stene so na voljo tudi drugi sistemi s toplotno izolacijskim materialom TERVOL®. Izvedba je odvisna od gradbeno fizikalnih zahtev, izbranih materialov, končnega izgleda ter seveda želja investitorja.

Dodatne informacije o toplotno izolacijskem materialu TERVOL®:

• svetovanje@termo.si • tel. 04 51 14 105 • faks 04 51 14 108

TERMO, d.d., Škofja Loka

49


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Preglednica 2: Sistemi zunanjih zidov in energijski prihranki z uporabo TERVOLA Nosilni material

Opeka modularni blok

Porozni blok

Beton

Les*

Toplotna prehodnost s TERVOLOM (U, W/m2K)

Debelina nosilnega materiala (cm)

Toplotna prehodnost brez TI (U, W/m2K)

Debelina toplotne izolacije TERVOL (cm)

Skupna debelina

19

1,92

11

30

0,30

29

1,46

10

39

0,30

25

0,77

8

33

0,30

30

0,66

7

37

0,30

38

0,54

4

42

0,30

45

0,46

3

48

0,30

15

3,64

12

27

0,30

20

3,37

12

32

0,30

30

2,95

12

42

0,30

10*

1,08

9

19*

0,30

20*

0,61

6,5

26,5*

0,30

(cm)

Teoretični energijski prihranki** kWh (litri ELKO) 20000 (2000) 14500 (1450) 5500 (550) 4500 (450) 3000 (300) 2000 (200) 42000 (4200) 38500 (3850) 33000 (3300) 10000 (1000) 4000 (400)

*... lahka konstrukcija brez toplotne stabilnosti **... stanovanjska hiša s 150 m² zunanje stena

se tudi priporočene debeline toplotne izolacije za talne konstrukcije manjše: od 6 do 12 cm. Za tlake, ki bodo izdelani s klasično armiranim cementnim estrihom je najprimernejši TERVOL TP. V zadnjem času pa se zaradi priročnosti vse pogosteje za armiranje estrihov uporabljajo kovinska ali steklena mikro vlakna. Za tako izvedbo estriha je najprimernejši TERVOL TP-S. Za bolj obremenjene tlake v garažah ali delavnicah priporočamo uporabo plošč TERVOL TP-ST.

TERVOL V ZUNANJIH STENAH

Zmotno je mišljenje, da je malce večja debelina opeke ali betona že dovolj dobra toplotna zaščita stavbe. Vprašati se moramo tudi, kako debelo zunanjo steno želimo imeti in ali imamo dovolj prostora, da bodo zunanje stene debele preko 50 cm. Izolacija TERVOL ponuja sodobno, kakovostno in trajno rešitev za toplotno izolacijo zunanjih sten. Kratka analiza različnih materialov (Preglednica 2) pokaže, da je za toplotno zaščito sodobne – energijsko učinkovite - stavbe še vedno najprimer-

Izolacija zunanje stene z izolacijskimi lamelami je sodobna, učinkovita ter cenovno ugodna rešitev.

50

nejša izvedba zunanje stene iz kakovostnega nosilnega materiala in primerne količine toplotne izolacije TERVOL. V podjetu TERMO d.d. iz Škofje Loke serijsko izdelujemo sedem različnih izdelkov za toplotno izolacijo zunanjih sten. Za kontaktno tankoslojno fasado, ki je pri družinskih stavbah najpogostejša izbira, je mogoče uporabiti lamele TERVOL FP-PL (B). Prednost lamel TERVOL FP-PL je v tem, da se jih na podlago samo lepi (ni toplotnih mostov) in da njihova debelina tehnološko ni omejena (največja vgrajena debelina v enem sloju do sedaj je bila 26 cm). Pri sanacijah starih fasad, kjer ni mogoče uporabiti lamel, je najprimernejša izbira

plošča TERVOL FP-PT. Plošče se na podlago lepi in sidra. Plošče za debeloslojno fasado TERVOL FP-S so trde plošče, ki prevzamejo tudi večje obremenitve. Za prezračevane in sendvič fasade pa so na voljo plošče TERVOL FP, TERVOL FP-L in TERVOL FP-L 035.

ENERGIJSKI PRIHRANKI

Uporaba toplotne izolacije TERVOL v primerni debelini (Preglednica 1) in kakovostni izvedbi prispeva k bistveno manjšim energijskim izgubam, kar za uporabnika pomeni manjšo rabo energije za ogrevanje stavb. Iz Preglednice 2 je razvidno, da so letni prihranki pri toplotno izolirani stavbi lahko tudi do nekaj tisoč litrov kurilnega olja, odvisno od izbranega sistema zunanje steme. Pri poševnih strehah, ki so toplotno izolirane s TERVOLOM se lahko prihranki pri energiji gibljejo v območji od 5000 do 10000 kWh, kar pomeni od 500 do 1000 litrov kurilnega olja na leto! Nekaj manjši pa so prihranki energije pri talnih konstrukcijah. Gibljejo se v območju od 200 do 700 litrov kurilnega olja na leto. Natančnejši izračun zmanjšanja rabe energije in prihrankov pri energentih za ogrevanje je mogoče izdelati samo z dejanskimi podatki za izbrano hišo!

ZAKLJUČEK

Toplotna izolacija iz kamene volne TERVOL je mogoče uporabiti prektično na vseh konstrukcijskih elementih stanovanjskih stavb. Desetletja vlaganja v razvoj in raziskave so pripeljala do dovršenih tehnologij, ki omogočajo izdelavo okolju in uporabniku prijaznih, energijsko učinkovitih in trajnih toplotno izolacijskih materialov. Zato so tudi stavbe, kjer je uporabljen TERVOL, že v osnovi okolju in uporabniku prijazne, energijsko učinkovite in trajne! PR Tadej Gruden, univ.dipl.inž.grad. TERMO d.d., Škofja Loka

Z večjo debelino izolacije bomo dosegli večje prihranke energije.


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Kaj pomeni ALU-PVC okno FUTURA? ALU-PVC okno pomeni nov, revolucionaren pristop k izdelavi oken. Okno je z zunanje strani odeto z močno in stabilno alu oblogo, osnova okna pa še vedno ostaja vrhunski 5-komorni PVC profil z edinstveno X-strukturo komor, ki daje okvirju in krilu 30% večjo trdnost ter stabilnost in s tem odpornost na izjemne obremenitve. Že v osnovi zelo stabilnemu pvc profilu nadenemo alu obrobo, ki jo je mogoče naročiti v poljubni barvi ali v raznih eloksažah saj se lahko popolnoma prilagajamo fasadi, prav tako pa se zelo elegantne linije oken podajo tako novogradnjam, kot starejšim objektom. Na tak način izdelamo okno, ki se ponaša z dodatno šesto zračno komoro, okno pa je možno izdelati v dimenzijah, ki jih klasična pvc izvedba ne omogoča. OKNO FUTURA

O

kno FUTURA ima zaradi trdnosti in obstojnosti še izdatno povečano odpornost proti vremenskim vplivom. Krilo ima razširjeno zunanjo alu obrobo, ki povečuje stabilnost krila in se optično zelo dobro dopolnjuje z okvirjem. ALU-PVC okno SIMER ima odlične izolativne lastnosti. Okno lahko s primerno zasteklitvijo dosega izjemen faktor skupne prevodnosti - 0,95 W/m²K. Za povečano varnost vašega doma lahko v okna SIMER vgrajujemo posebna varnostna stekla, ki povečujejo protivlomno varnost oken. Okna so opremljena z elegantnimi in trpežnimi sivimi tesnili, ki popolnoma preprečujejo morebitne vdore vlage ali zraka ob ekstremnih vremenskih razmerah. Notranja stran okna je brez steklitvene letvice, ki je prisotna pri klasičnih PVC oknih. Za-

radi tega je okno z notranje strani elegantnejše, čiščenje pa enostavnejše.

OKNA IN VRATA

Poleg vrhunskih PVC, ALU, ALU - PVC oken Vam nudimo tudi široko izbiro vhodnih in notranjih vrat. Izbirate lahko med več kot 100 modeli PVC ali ALU vrati, ki so bodisi v elgantni, beli barvi, barvah barvne lestvice RAL ali v eni izmed imitacij lesa. Tako PVC, kot ALU vrata odlikuje zelo dolga življenjska doba in odlične izolativne lastnosti. Varnostnim zahtevam lahko ugodimo s ponudbo protivlomnih elementov. Poleg oken z izboljšano protivlomno varnostjo, vgrajujemo tudi protivlomna vhodna vrata. Glavna odlika naših protivlomnih vrat je odlično razmerje cena-kvaliteta. PR

Obiščite naše prodajne salone v Celju, Ljubljani ali Kopru. Svetovali vam bodo naši strokovnjaki in prepričani smo, da bomo našli odlično rešitev za vaš dom.

51


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

OKNA

ZADRŽEVANJE TOPLOTE Čeprav nam okna omogočajo izvor svetlobe in zraka, so hkrati slabost v toplotni izolaciji vsake zgradbe. V nameri po zaščiti toplotnih izgub, hrupni zaščiti in protivlomni varnosti morajo zadovoljevati določene kriterije. Še pred leti so bile izgube skozi okna tudi do 30 odstotkov. Pozimi zaradi večjega ogrevanja, poleti pa ohlajevanja prostorov. Prav zaradi tega je smiselno okna, če že ne zamenjati, pa vsaj obnoviti, saj je prihranek pri današnjih cenah energentov kar precejšen.

Č

e hočejo okna, poleg tega, da nam omogočajo prehod svetlobe in zraka, zadovoljiti potrebo po zadostni svetlobi, toplotni izolaciji, protihrupni zaščiti in nenazadnje zaščiti pred vlomom, morajo izpolnjevati določene kriterije.

PREPUSTNOST ZA SVETLOBO

S tem ko okna prepuščajo svetlobo, prepuščajo sončno energijo, katera je dobrodošla v zimskem času, ko dodatno segreva notra-

52

nje prostore. V poletnem času je ta energija nezaželjena, ker segreva že tako pregrete prostore. To omilimo z izolacijskimi stekli, ki prepuščajo manj sončne energije ali pa enostavno vgradimo dodatna senčila. S samim razvojem oken, od preprostih enokrilnih in dvokrilnih z navadnim enojnim steklom, pa do oken, ki zagotavljajo visoko raven kvalitete, so se spreminjale tudi same karakteristike, katere delimo v osnovi na: vodotesnost, prepustnost zraka, toplotno pre-

hodnost, zvočno izoliranost ter odpornost proti vetrnim sunkom. Vse te karakteristike so zelo pomembne, čeprav se v praksi namenja največ pozornosti prav toplotni izolaciji oken, saj se s tem prihrani dragocena energija. Prav zaradi velike porabe energije, katere se največ izgubi prav skozi okna, so prizvajalci na tem področju v zadnjih letih naredili velik korak. Pred več leti je imelo navadno enojno zastekleno okno koeficient prehoda toplote v povprečju malo manj kot


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

6,0 W/m²K. Danes je ta vrednost v povprečju pod 2,0 W/m²K pri standardnih oknih ter celo pod 1,0W/m²K pri oknih, katera se vgrajujejo v nizko-energijske hiše. Ta okna so narejena po najsodobnejši tehnologiji. S trojno zasteklitvijo in plinom (argon, kripton ...) v medprostorih dosežejo okna vrednosti koeficienta prehodnosti toplote med 0,7 do 0,8 W/ m²K. Na notranji strani stekla so premazani s posebnim transparentnim nanosom, ki odbija infra-rdečo energijo nazaj v prostor. Ta vrsta zasteklitve je primerna predvsem v krajih z ostrejšo klimo. V krajih, kjer so povprečne temperature višje, npr. obmorski predeli, imajo okna na notranji strani zunanjega stekla nanos, ki sončno energijo odbija in s tem preprečuje dodatno segrevanje prostorov.

IZGUBA TOPLOTE

Okna lahko izgubljajo toploto na več načinov. Kot prvo je pomembna njihova toplotna prehodnost, katero izražamo z vrednostjo "U" (nekdanja vrednost "k"). Manjša kot je vrednost "U", boljša je toplotna izolativnost okna. Le ta je odvisna od vgrajenega stekla, ki je lahko dvo ali tro-slojno. V primeru, da je steklo napolnjeno še s plinom (največkrat argon), se toplotna izolativnost še poveča. Pomemben je tudi okvir okna, ki je lahko iz lesa, PVC materiala, kovinski ali pa v kombinaciji med naštetimi materiali. Različne kombinacije izolacijskih stekel in okvirjev dajejo tudi različne vrednosti "U", vendar morajo okna, ne glede na različne vrednosti toplotne prehodnosti pri posameznih materialih, biti narejeni in vgrajeni kakovostno, saj lahko le na ta način ustrezajo kriterijem po zadostni toplotni izolaciji.

njem temperature, se poveča tudi poraba energije. Če vemo, da vsak dvig temperature za 1° C pomeni večjo porabo energije za 2%, potem je smiselna vgradnja varčnejših oken, saj se konvekcijske izgube zmanjšajo z višanjem temperature notranje strani okenskih površin, kar je pa vsekakor pogojeno s čim nižjo toplotno prehodnostjo celotne okenske konstrukcije.

KONVEKCIJA

Profil lesenega okna

Pri oknih prihaja do toplotnih izgub tudi z konvekcijo zračnih tokov. Pri tem je mišljena izmenjava toplega in hladnega zraka ob steklenih površinah. Zrak se namreč pozimi ob steklenih površinah ohladi in pri tem zgosti ter spušča proti tlom. Njegovo mesto zasede toplejši zrak, ki se ob steklenih površinah ponovno ohladi. Tako nastane kroženje toplega in hladnega zraka, ki ga predvsem pri slabših zasteklitvah občutimo kot rahel prepih. Ta pojav izničimo tako, da pod okno namestimo radiator. Ker se pojav zmanjšuje s povečeva-

Nekaj energije lahko prihrano že z vgradnjo senčil, ki poleg tega, da zmanjšujejo izgubo toplote v zimskem času , pripomorejo k temu, da prostori ostajajo hladnejši v vročem poletnem času.

JAPAN

VIZIJA

PRESTIŽ

UDOBJE

M SORA d.d., Žiri Trg svobode 2 4226 Žiri tel.: 04/ 50 50 200 fax.: 04/ 51 04 455 e pošta: mizarstvo@m-sora.si

NATURA

PRODAJNI SALON: Letališka cesta 32b 1000 Ljubljana tel.: 01/ 54 41 310 fax.: 01/ 54 41 271 e pošta: salon@m-sora.si www.m-sora.si

53


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

vanje v prostoru. Ker potrebujemo okna s čimboljšo toplotno izolativnostjo ter hkrati okna, ki prepuščajo čim več sončne svetlobe, je potrebno najti kompromis, posebej v krajih, kjer so ostre zime ali vroča poletja.

TESNENJE OKEN

Vedeti je potrebno, da vgradnja energetsko varčnih oken pripomore k zmanjšanju toplotnih izgub in kljub toplotnemu ugodju zahteva določene spremembe v bivalnih prostorih. Tu je predvsem mišljeno zadostno prezračevanje prostorov, saj sodobna okna odlično tesnijo in s tem preprečujejo izmenjavo zraka skozi pripire.

SEVANJE

S sevanjem izgubljamo pozimi toploto preko okenskih površin, prav tako kot jo poleti pridobivamo. Te pojave lahko omilimo z dodatnimi nanosi ali različnimi transparentnimi folijami na steklenih površinah. Pozimi je sevanje dorodošlo, saj nevidni

sončni žarki, ki prehajajo skozi steklene površine, segrevajo predmete v prostoru, ti pa to energijo oddajajo nazaj v prostor in posledično segrevajo zrak. Prav zaradi tega je pomembno, da so nanosi na pravi strani steklenih površin in da zadržujejo toplotno se-

Prav tako ni zanemarljiva nepropustnost ali tesnenje oken. Le ta zavisi od same konstrukcije okenskega okvirja in krila. Pri slabi tesnosti oken mrzel zrak vdira v prostor, topel pa izhaja, poleg tega so takšna okna tudi slab zvočni izolator. Pri starejših oknih je priporočljiva redna menjava tesnil, medtem ko je za novejša pomembno, na koliko obodnih mestih se okno zapira. Kvalitetno okno mora zagotavljati neprepustnost zraka na vseh delih, predvsem na kritičnih, kot so stiki med steklom in krilom. Okno mora dobro tesniti, vendar ima to tudi slabo stran. V prostoru se zaradi različnih dejavnosti in opravil dviguje relativna vlažnost, katera je zaradi zrakotesnosti oken ujeta v prostoru. Pri tem se topli in vlažni zrak v stiku z oknom ohladi pod temperaturo rosišča in nastane kondenz, katerega vidimo na stiku stekla in okenskega krila. Zato je poleg izolacijskega stekla pomembno, da ima tudi sam okvir zadostno toplotno izolativnost. Poleg tega pa je pomembno, da se prostori redno prezračujejo. S tem prihaja do zamenjave suhega zraka z vlažnim, kateri se zadržuje v prostoru.

OKNA in VHODNA VRATA iz LESA Za občutek udobnosti, domačnosti in topline vašega doma V Marlesovi družbi PODVELKA PSP d.o.o. izdelujemo stavbno pohištvo iz lesa. Menimo namreč, da so stanovanjski objekti, grajeni klasično ali montažno, izdelani iz naravnih materialov in zato je najboljša izbira za te objekte leseno stavbno pohištvo. Leseno stavbno pohištvo so uporabljali že naši predniki, tehnološki razvoj pa danes omogoča izvedbe, ki vplivajo na boljše lastnosti stavbnega pohištva, hkrati pa podaljšujejo življensko dobo le tega. Omogočajo izvedbe, ki si jih pred nedavnim nismo znali predstavljati. Izbiramo lahko med različnimi vrstami lesa, različnimi preseki oz. debelinami lesa, različnimi oblikami – pravokotne, okrogle, trikotne …, neomejene možnosti barv. V naši družbi izdelamo vsako naročilo individualno. Pri pripravi ponudbe vam nudimo strokovno pomoč, opravimo izmere na gradbišču, kjer lahko dodatno definiramo nejasnosti. Proizvodnja torej poteka za znanega kupca, kjer dajemo poudarek izbiri najboljših materialov (les je iz pohorskih gozdov, vsi materiali so od priznanih dobaviteljev) in površinski obdelavi stavbnega pohištva (brušenje, impregniranje, dodatna zaščita V spojev in čelnega lesa, lakiranje). Izdelana okna vam dostavimo in vgradimo. Po želji opravimo tudi demontažo starih oken ter odvoz le teh na deponijo. Okna Termo Termo Plus Termo Plus Compact Exlusiv Plus

Uw = 1,6 W/m²K Uw = 1,4 W/m²K - standard Uw = 0,99 W/m²K - za nizkoenergetske hiše Uw = 0,8 W/m²K - za pasivne hiše

PRODAJA: • na sedežu družbe • prodajni salon v Limbušu, Limbuška cesta 2, tel.: 02 4294 594 • poslovalnice podjetja: "SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o." " ŠTAJERLES TRADE D.O.O."

54

Podvelka 3, 2363 Podvelka, tel 02 8770 302, fax. 02 8770 334 www.podvelka-psp.si, E-pošta: info@podvelka-psp.si Prodajni salon v Limbušu, Limbuška cesta 2, tel. 02 4294 594


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Modra izbira, velik prihranek

Z izbiro oken lahko privarčujemo veliko energije Okna so pomemben arhitekturni element

Novo v Sloveniji

Ne glede na namembnost stavbe lahko z modro odločitvijo o izbiri oken, poleg estetskega videza privarčujemo še veliko energije. V podjetju AJM, vodilnem slovenskem ponudniku stavbnega pohištva (oken, vrat, zimskih vrtov,…) tudi letos nadaljujejo z novostmi. Novost na tržišču so okna s popolnoma zaobljenim osemkomornim profilom s trojnim tesnenjem in troslojnim izolacijskim steklom.

Varna okna z izredno dobro toplotno izolacijo, izdelana po vaši meri in v skladu z najvišjimi standardi.

Varčna z energijo Nova okna odlikuje toplotna in zvočna izolacija ter visoka stopnja energetske učinkovitosti (Uw je manjši od 0,95 W/m2K), zato so posebej primerna za graditelje nizkoenergijskih in pasivnih hiš ter druge gospodarne in ekološko ozaveščene kupce. Zaradi ozkih, elegantno zaokroženih profilov ta okna prepuščajo veliko svetlobe in tako še polepšajo bivalni prostor. Imajo trikratno zaščito: toplotno, zvočno in protivlomno. Napredna konstrukcija profila omogoča vgradnjo najzahtevnejšega varnostnega okovja. Zapirni elementi okovja so skriti v utoru okna in so vijačeni v ojačani podboj.

OKNA - VRATA - SENČILA

AJM 8000

Želja vseh je, da se okna z lahkoto odpirajo, da jih je mogoče kombinirati, da imajo dolgo življenjsko dobo ter, da materiali iz katerih je okno izdelano, čim manj bremenijo okolje. Okna AJM vse te zahteve odlično izpolnjujejo. Izdelana so iz okolju prijaznega in razgradljivega PVC, ki je odporen proti ultravijoličnim žarkom, ekstrudirana tesnila so elastična in zelo odporna proti staranju.

Prilagodljiva in varna Zaradi napredne tehnologije in krila brez jeklene ojačitve je naknadna menjava stekla izjemno enostavna. Okna je mogoče sestaviti

po želji, saj so različni profili popolnoma združljivi. Pomemben element dobrega okna je tudi okovje, s katerim okno odpiramo, zapiramo. AJM okna imajo tudi funkcionalno okovje, s katerim lahko hkrati zračite in se zaščitite proti vlomu. Lahko pa se odločite tudi za okovje pri katerem se okno preprosto odmakne od podboja le za šest milimetrov, kar zadostuje za zadosten pretok zraka ter hkrati onemogoča, da bi vlomilci zaradi tako odprtega okna vstopili v prostor. Za več informacij:

55


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

TOP STREŠNO OKNO Sad razvoja podjetja roto

OKNO ZA VAŠO STREHO

Podjetje s tradicijo

P

ROTO 735 TOP STREŠNO OKNO

red 70 leti je tehnik in izumitelj Wilhelm Frank v Stuttgartu ustanovil manjše podjetje, ki danes proizvaja izdelke po vsem svetu in ima sedež v Nemčiji. Roto že od začetka stremi po inovacijah. Pred štirimi desetletji je prvi na svetu razvil konstrukcijo preklopnega strešnega okna. Neprestano si prizadeva za razvoj svojih proizvodov. Rezultat je edinstveno okno z višje ležečo osjo odpiranja, TOP strešno okno.

ponuja mnoge prednosti pri vsakdanji uporabi: • neoviran dostop: popoln prostor za glavo in nemoten razgled tudi pri odprtem oknu zaradi višje ležeče osi odpiranja • večje udobje: največji možen vpad svetlobe, zahvaljujoč tankemu okviru; enostavno odpiranje z eno roko z ročajem spodaj

Podjetje s kakovostjo

Roto je dosleden pri visokih standardih svojih proizvodov. Proizvedeni so po najstrožjih kriterijih kakovosti. Uporablja izključno visokokakovostne, okolju prijazne materiale, ki jih je ob koncu življenjske dobe možno reciklirati.

• odlična toplotna zaščita: zmanjšanje toplotnih mostov in minimiziranje nastanka kondenza z vnaprej vgrajeno toplotno izolacijo • visoka stopnja varnosti: varnostno ESG steklo, integrirano zračenje skozi špranjo

Podjetje s sistemom

Kdor reče Roto, pomisli na udobno bivanje pod streho, ki ga nudijo strešna okna in senčila. Pomisli tudi na solarne sisteme za pridobivanje tople vode in energije. Oboje skupaj daje oblikovno in funkcionalno popolno rešitev.

Večje udobje, večja varnost, večja vrednost In večja kvaliteta življenja - z ROTOM

Podjetje za Slovenijo

Roto s svojimi partnerji v Sloveniji že aktivno deluje na trgu. Ponuditi želi kompetentno in hitro servisno službo ter zagotoviti optimalno oskrbo in svetovanje izvajalcem, s tem pa tudi končnim kupcem v Sloveniji. PR Gašper Duhovnik

Roto Bauelemente GmbH Süd-Ost-Europa Wachauer Straße 4, 3660 Klein Pöchlarn Telefon: +43 7413 / 214 50-0, Telefax: +43 7413/ 214 50-50 Slovenja: tel: 01/512 1972, fax: 01/512 1973, GSM: 051/39 55 39 E-Mail: info-oesterreich@roto-frank.com www.roto-frank.at / www.roto.at

ROTO Bauelemente GmbH Vodja prodaje Slovenija

Specialni tesa® zaščitni trakovi

Remty-R d.o.o., 1000 Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 54 tel.: +386 1/52 00 432 fax: +386 1/52 00 440 e-mail: info@remty.si

Za mojstrsko opravljeno delo.

w w w.remt y.si 03 pasica 88x62.ai

2/7/07

6:52:04 PM

Leseno krilo

M

Y

IR IMAGE

C

gradbene trgovine

CM

MY

CY

CMY

K

PVC krilo

56

www.terra-rb.si • Škofljica • Ig • Ljubljana • Ajdovščina • Anhovo • Sežana • Kozina • Brežice • Pesnica pri Mariboru Terra-R.B. d.o.o., Ljubljana, Zaloška 167, T: 01/ 3603 830, E: info@terra-rb.si

tesa tape d.o.o. Letališka 32 1000 Ljubljana tel.: 01 54 84 879

www.tesa.si


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Drsna vodila za steklena vrata KLEIN Za vse, ki si želite moderna in estetsko dovršena drsna vrata iz kaljenega stekla je KLEIN najprimernejša izbira.

Izbirate lahko med različnimi tipi vodil, različnih dolžin, za različne debeline stekla ter različne teže steklenih kril. Pri vseh vodilih Klein za steklo je klilo obešeno le na zgornje nosilno vodilo, ki nosi vso težo zato je na tleh le, skoraj neopazno, točkovno vodilo. Vodila Klein lahko uporabite za: • drsna vrata • drsne omare • ločitev prostorov • vetrolove • tuš kabine

Izberete lahko med različnimi tipi vodil: • enojna • dvojna • z ali brez fiksnega dela stekla • z ali brez pokrivnega profila za vodilo • sinhronizirano delovanje dveh kril • kotne izvedbe vrat : 90°, 105°, 120°, 135°, 150°, 165°

Glavne odlike vodil Klein: • enostavna uporaba • tiho delovanje • montaža na strop ali steno • velika izbira različnih vodil za različne aplikacije in teže • dober dizajn • kvalitetna izdelava

57


HLADNA HIŠA Z vgradnjo varčnejših več slojnih oken preprečimo vdor toplote v notranjost zgradbe. Dodatno toplotno izolacijo pomenijo okna, ki ne prepuščajo sončne svetlobe. S tem se notranjost ne segreje in ostanejo prostori hladnejši.

Eden večjih problemov v poletnem času je dvig toplega zraka v zgornje prostore. To omilimo tako, da odpremo vsa zgornja okna in spustimo topel zrak ven.

Okna in ostale steklene površine sprejemajo na južni strani največ sončne energije, zato je smotrno okna zaščititi s senčili ali polkni. Priporočljiva so tudi listopadna drevesa, ki dajejo v poletnem času senco, pozimi pa prepuščajo sončno energijo.

Dobra toplotna izolacija podstrešja in svetlejše barve kritine pripomorejo k temu, da bo v poletnem času podstrešno stanovanje hladnejše.

Zunanje stene vpijajo sončno energijo in s tem toploto. Zato naj bodo svetlejših barv, saj te za razliko od temnih svetlobo odbijajo in s tem tudi toplotno energijo.


TOPLA HIŠA Skozi dimnik uide tudi več kot 10 odstotkov toplote. Če imamo v hiši kamin, je potrebno takšen dimnik po vsakem kurjenju zapreti z loputo.

Skozi streho se izgubi najmanj 10 odstotkov toplote. To preprečimo z dobro toplotno izolacijo, s katero obenem omogočimo prijetno bivanje v mansardi.

Pri zgradbi, ki nima toplotne izolacije na zunanjih stenah, so, lahko toplotne izgube več kot 20 odstotkov. Dobra toplotna izolacija pripomore k občutnemu prihranku pri energiji, hkrati pa zagotavlja udobnejše bivanje, saj zmanjša temperaturna nihanja.

Največ izgub toplote je prav skozi okna in ostale steklene površine. Stara okna obnovimo ali pa zamenjamo z novimi, večslojnimi (TERMOPAN). Nekaj toplote se da privarčevati tudi z vgradnjo senčil.

Nekaj odstotkov toplote se izgubi tudi skozi slabo izolirana tla. Poleg toplotne, moramo tu upoštevati tudi hidroizolacijo. Ta je pomembna, saj se drugače kapilarna voda, ki se dviguje, nabira v stenah in povzroča neugodje in povečano porabo energije.

Foto: HAAS


IZLOŽBENO OKNO

ACV oljni kotel z vgrajenim inox bojlerjem in gorilnikom LOW NOx. A.C.V. d.o.o. Opekarna 22 b, 1420 Trbovlje, Slovenija Tel: 03 56 32 830, Fax: 03 56 32 831, www.acv.com

REKUPERATIVNA NAPRAVA Tip ORK-1 za pretok zraka, kapacitete 400m³/h. Koling d.o.o., Sp. Kanomlja 23b tel.: +386 5 37 34 160, faks: +386 5 37 34 170 e -pošta: koling@koling.si, internet:www.koling.si

AKVARIJ CAYMAN SCENIC 110 110 x 45 x 61,5 cm z izbočenim steklom - 300L redna cena: 564,78 EUR cena akcija: 480,99 EUR -15% STOJALO CAYMAN SCENIC110 110 x 54 x 73cm redna cena: 192,75 EUR cena akcija: 163,99 EUR -15% Juliano

7202 KLI LOGATEC d.d. Prodajni salon KLI: Tovarni{ka 36, 1370 Logatec, Slovenija, tel.: +386 (0)1 755 8 522, fax: +386 (0)1 755 8 688, www.kli.si, e-mail: kli.stoli@kli.si

SiOL TV odslej z videom na zahtevo in osebnim video snemalnikom

IMaG d.o.o.

Cesta v Log 17 1351 BREZOVICA pri Ljubljani tel.: 01 365 50 50, fax: 01 363 70 70 e -mail: info@imag.si KAMIN MARTIGNY - cena s postavitvijo in 8,5% DDV je 5500 €

Televizija vse bolj konvergira z internetom in ta konvergenca prinaša uporabnikom vedno nove storitve, ki močno spreminjajo izkustvo spremljanja TV programov. SiOL je kot prvi slovenski internetni ponudnik predstavil video na zahtevo in možnost snemanja TV oddaj. Storitev video na zahtevo bo gledalcem omogočila, da si iz seznama filmov in drugih TV vsebin na svoj TV zaslon prikličejo izbranega, ga pogledajo, vmes prekinjajo in znova zaženejo glede na lastne preference. V začetnem naboru filmov in drugih vsebin na zahtevo bo 60 celovečernih filmov raznolikega izbora (od uspešnic hollywoodske A produkcije do kakovostnih evropskih filmov), seznam pa se bo sproti dopolnjeval. Osveževanja bodo potekala najmanj mesečno. Poleg videa na zahtevo bo nadgrajeni vmesnik SiOL TV omogočal tudi snemanje televizijskih oddaj. Nastavitev snemanja posamezne oddaje bo možna najkasneje 15 minut pred njenim začetkom, hkrati bo možno hraniti do 6 ur posnetkov in si jih ogledati v času največ dva dni od začetka snemanja.


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Climafriend - inovativna rešitev klimatizacije Predstavljamo novo inovativno rešitev s področja komfortne klimatizacije vaših poslovnih prostorov in doma. Gre za paket generatorja hladne / tople vode s pripadajočimi odjemnimi elementi in nadzornim sistemom.

Priprava hladilnega / ogrevalnega medija: toplotna črpalka zrak / voda z integriranim rezervoarjem in obtočno črpalko ter mikroprocesorsko regulacijo za popolnoma avtomatsko delovanje. Kompresorski električni agregat z reverzibilnim hladilnim procesom pripravlja hladno vodo (režima 7/12°C) v poletnem času ali toplo vodo (režima 45/40°C) v zimskem času. Medij preko izoliranega cevovoda prenaša hlad / toploto do odjemnikov. Odjemni elementi: to so ventilatorski in talni konvektorji v vseh izvedbah: stenski, stropni,

kasetni, v spuščenem stropu, v dvignjenih tleh, talni,… Dimenzioniranje in postavitev konvektorjev je odvisno od individualne prostorske situacije, s čimer dosežemo maksimalni učinek.

Nadzorni sistem: za uporabnikovo popolno udobje so vsi elementi sistema povezani v centralni »touch panel«, nameščen v prehodnem delu prostorov (hodnik,…), od koder sistem nastavljamo na želeno temperaturo v posameznih prostorih ter nadzorujemo delovanje posameznih elementov (do 30 notranjih konvektorjev). Prednosti: • vrhunsko udobje bivalnih prostorov, omogočeno z izredno regulacijsko spo-sobnostjo sistema (na 1°C natančno), kar nam omogoča uporaba vode kot medija za prenos hladu / toplote.

• zanesljivost sistema, kajti freonski hladilni krog je omejen v sami toplotni črpalki, ki je tovarniško izdelana, napolnjena in testirana, distribucija hladu / toplote se izvaja z vodo, • velika možnost različnih izvedb toplotnih črpalk zrak / voda prilagojenih vašemu objektu (zunanja postavitev, notranja postavitev s kanalsko mrežo, notranja postavitev z zunanjim kondenzatorjem, razpon moči od 5 do 200 kW), • velika možnost različnih izvedb konvektorjev prilagojenih vašemu prostoru (stenski, stropni, kasetni, v spuščenem stropu, v dvignjenih tleh, talni,…), • odličen izkoristek in s tem povezani nizki obratovalni stroški; pridobljena moč v primerjavi z vloženo za hlajenje je cca 3 (pri zunanji temperaturi 35°C), za gretje pa cca 3,5 (pri zunanji temperaturi 7°C).

CLIMAFRIEND elegantna pot do udobja • Ekološko prijazno • Precizna regulacija sistema z enega mesta • Zanesljivost • Kompaktnost • Inovativnost

Godovič 150 5275 Godovič T: 05/3743000 info@hidria-imp-klima.si www.hidria-imp-klima.si

IMP KLIMAT d.d. Vojkova 58, 1001 Ljubljana, Slovenia Phone:+ 368 1 300 52 50 Fax: +386 436 76 19 E-mail: info@imp-klimat.si www.imp-klimat.si

61


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

SAVNA

Savno so pričeli že zelo zgodaj uporabljati kot neke vrste kopalnico in to kot zaprt, dobro ogrevan prostor, katerega prvotni namen je bil, predvsem osebna higiena. Pogosto je bila prav ta savna tudi edini dokaj čist prostor, kjer so uporabljali vodo brez posebnih omejitev, zato je savna postala pri Fincih del njihovega doma. Danes se savna lahko kupi in vgradi tudi v običajno stanovanjsko hišo ali leseno uto poleg hiše in to se je začelo uveljavljati tudi pri nas. Savna ima veliko pozitivnih učinkov na telo in zato ni več le modna muha v stanovanjih. Ob pravilni ter redni uporabi nam lahko obogati vsakdan ter ugodno vpliva na naše zdravje in počutje, saj krepi naš imunski sistem in preganja stres. Savno lahko označimo kot vroče ”suho” kopanje znotraj zaprtega prostora, v osnovi narejenega iz mehkega lesa, kateri zaradi slabe prevodnosti toplote omogoča prijetno zadrževanje v njej (lesa se lahko tudi dotikamo, brez nevarnosti, da se zaradi visokih temperatur opečemo), ter peči, s katero ustvarjamo zadostno vlažnost v kabini. Znotraj prostora so temperature dokaj visoke, kar ima za posledico znojenje, čiščenje por, relaksacijo mišic ...

SAVNA - JE KORISTNA ALI NE

T

a skoraj vsakdanja skandinavska navada je pri nas vse pogostejša, zato se čedalje bolj poraja vprašanje, ali je zares koristna, kdo jo lahko uporablja in kdo ne. Skandinavci so že zdavnaj odkrili, da prostor s povečano temperaturo t.i. savna koristi zdravju in počutju, vendar samo pod pogojem, da se ne pretirava in da se ravna po navodilih za savnanje.

TEMPERATURA IN VLAGA

Savna je v osnovi prostor s temperaturo med 50 in 100 stopinjami Celzija. V notranjosti so klopi narejene iz masivnega lesa ter postavljene na različne višine. Tako da lahko vsakdo izbira višino, pač glede na to, kakšno temperaturo prenese. Višje kot je klop, višja je temperatura. Vlažnost praviloma ni velika, saj se giblje med 10 in 20 odstotkov. Prav zaradi majhne vlažnosti lahko telo prenese tako visoke temperature (pri majhni vlažnosti se poveča oddajanje vode iz telesa). Samo vlažnost pa

62

reguliramo preprosto s polivanjem vročega kamenja ali plošč na peči z vodo.

ODZIV ORGANIZMA

Takoj ko stopimo v savno, se telo odzove na veliko temperaturo. Začnejo se širiti kapilare, odprejo pore na koži, telo se začne obilno znojiti z namenom, da se zmanjša temperatura telesa. Znoj zaradi male vlažnosti hitro izhlapi ter s tem omogoči, da se iz telesa odstranijo strupene in škodljive snovi. Poleg tega se povečata metabolizem in utrip srca, prav zaradi povečanja temperature suhega zraka, kateri povzroči rahel dvig temperture telesa. Savna je torej praviloma izvrsten način za utrjevanje organizma, odpornosti, in preprečevanje raznih bolezni (gripa, prehlad ...). Prav spremembe temperature (vroče, hladno) širijo in krčijo žile in s tem izboljšajo njihovo elastičnost, s tem pa tudi cirkulacijo. VPLIV SAVNE NA TELO Pri savnanju pride do procesa prenosa toplote iz okolice z višjo temperaturo, na telo, ki ima precej nižjo, pri čemer se temperatura telesa poveča. Telo se pri tem poskuša braniti z znojenjem (hlajenje znoja odvzema telesu toploto). Ta proces je odvisen od kroženja zraka v savni ter relativne vlažnosti. Če je ta velika, se zmanjša možnost sprejemanja vode iz telesa v okolico, s tem pa se posledično poveča znojenje ter temperatura kože in samega telesa.

HUJŠANJE

Obstaja mišljenje, da je savna idealna za zmanjšanje telesne teže. Vendar to ne drži, saj se s samim obiskom v savni telesna teža ne zmanjša. Se pa med savnanjem izgubi veliko vode v telesu, kar marsikdo pripiše prav zmanjšanju same teže. Voda, katero med savnanjem izgubimo, se prav kmalu nadoknadi. Kar pa še ne pomeni, da savna ni primerna za povečanje lepote. Prav nasprotno, saj obilno znojenje globinsko in površinsko očisti kožo, kar ugodno vpliva na mastno kožo z aknami, še posebej pozimi, ko je koža zaradi slabšega in bolj umazanega zraka bolj občutljiva.


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

SAVNA NI ZA VSAKOGAR

Čeprav je savna koristna, je neke vrste šok za organizem, saj je pri tem izpostavljen visokim temperaturam. Zato se je pred savnanjem priporočljivo posvetovati z zdravnikom, saj je v določenih primerih savnanje odsvetovano. Predvsem je tu problem pri srčnih bolnikih, kajti visoke temperature širijo žilni sistem, s tem pa se poveča delovanje srca. Prav tako ni primerna za ledvične bolnike, saj pomeni višja temperatura večji napor za ledvice. Previdne morajo biti tudi osebe s previsokim ali prenizkim krvnim tlakom. Izpostavljanje takšnim temperaturam se odsvetuje tudi v primeru akutnih bolezni, slabše odpornosti organizma (predvsem po operacijah ali težkih boleznih), nosečnicam in materam takoj po porodu, starejšim osebam in majhnim otrokom, saj njihov telesni termoregulacijski "sistem" še ni dodobra razvit.

UČINKI SAVNE

Pri savnanju so prisotne visoke temperature, zato se mora organizem le temu prilagoditi, saj notranji organi ne prenesejo temperatur večjih kot 42° C. Povišana temperatura sproži širitev por na koži (s tem telo lažje odvaja odvečno toploto), obenem pa se pričnemo znojiti. Z izhlapevanjem vode znižamo temperaturo telesa. Ko za kratek čas zamenjamo topel prostor s hladnim tušem ali zrakom, se telo prilagodi na novo temperaturo tako, da se pore na koži zaprejo (oddajanje toplote telesa se zmanjša), obenem pa se prenehamo znojiti. Tako nam prehodi iz toplega v hladno predstavljajo osnove same savne, saj pri tem prihaja do pospešene presnove, učinkovitega čiščenja organizma in do krepitve same odpornosti.

PRAVILA PRI SAVNANJU

Obvezno se je pred samim savnanjem potrebno stuširati ter odstraniti morebitna ličila, gele itd., saj je čistoča predpogoj za prijetno druženje v savni (znoj in razne nečistoče lahko kaj hitro pokvarijo dobro razpoloženje v savni). V savno je priporočljivo vstopiti z vlažno kožo, saj se tako lažje prenašajo visoke temperature. Na začetku je priporočljivo kratko savnanje ter nato povečanje za 5 minut pri vsakem nadaljnem obisku. Po nekaj minutah v savni (ponavadi ne več kot 15 minut), ko je telo že dodobra ogreto, je potrebno prhanje z mlačno vodo ter ponovno savnanje. To lahko nekajkrat ponovimo ter s tem okrepimo naš organizem. Sledi zniževanje telesne temperature. To storimo tako, da se oprhamo sprva z mlačno vodo ter nato s čedalje bolj hladno. Osebe navajene na savno se lahko povaljajo v snegu ali pa takoj oprhajo s hladno vodo. Na koncu sledi sprostitev telesa, umiri se cirkulacija krvi ter delovanje srca. Pri tem je priporočljivo piti mineralne napitke, čaje ali pa sokove saj s tem nadoknadimo mineralne snovi, ki se pri savnanju izločajo iz telesa.

UPORABA SAVNE

Pri sami uporabi savn, je zelo pomembno tudi to, kako to počnemo, kdo vse lahko savno uporablja in koliko časa, ter kako ravnamo po izhodu iz savne. Temperature v savni se namreč gibljejo med 50 in 100 stopinjami Celzija. Pri tem je zrak lahko precej suh. To preprečimo s sprotnim polivanjem vode po grelnem telesu, kar povzroča oblake pare. Kakorkoli že, zrak v savni ne sme biti nikoli popolnoma suh, ker lahko poškoduje dihalni sistem. NASVETI: • pred vstopom v savno se vedno oprhamo • po savnanju se ne priporoča solarij, saj je koža občutljiva na UV žarke • prav tako se ni priporočljivo ukvarjati s težkimi fizičnimi aktivnostmi • za žejo so najboljše negazirane mineralne pijače in naravni sokovi • izogibati se je potrebno alkoholu • ne nosi se sintetičnih kopalnih kostimov, saj le-ti omogočajo nastanek vnetij na vlažni koži • kako dolgo se savna, je odvisno od zdravja in počutja, vendar nikoli več kot 15-20 minut naenkrat • v kabini je najbolje ležati ter zavzeti sedeči položaj nekaj minut pred izhodom iz savne • savnanje ni priporočljivo s polnim trebuhom, prav tako ne s praznim, ker to preveč obremenjuje organizem

Peč za savno, vkatero naložimo kamenje

TERMODINAMIKA SAVNE

V savni, kjer je temperatura telesa okoli 37°C in temperatura okolice približno 100° C, prihaja do pojava prehoda toplote iz okolice z višjo temperaturo na telo, ki ima dosti nižjo. Ta prehod toplote se odvija na tri načine: • s konvekcijo • s prenosom toplote s predmetov katerih se telo dotika v savni - ležalniki, zidovi ... • s sevanjem toplote iz okolice savne (zidovi, stene, tla ...) Pri prvih dveh je prenos toplote razmeroma majhen in znaša približno 0,3 kW. Največ toplote se prenaša na telo s sevanjem s segrete okolice: tla, strop in stene. Znaša okoli 1,5 kW pri temperaturi nekaj manjši od 100° C. Pri tem istočasno prihaja do prenosa toplote iz telesa na okolico v prostoru, pri čemer znaša ta razlika približno 0,6 kW, kar je dosti več kot znaša toplota, ki prehaja iz okolice na telo pri prvih dveh načinih. Prav zaradi tega ni dovolj, da zgolj dosežemo temperaturo zraka okoli 100° C, temveč moramo na primerno temperaturo segreti celoten prostor v savni: tla, strop, stene ...(zato pri segrevanju vedno počakamo nekaj časa, da

Lučka za savno

se prostor v savni segreje na primerno temperaturo. Vedeti je potrebno, da je temperatura 100° C ponavadi samo na določeni višini, t. j. v višini glave, medtem ko je pri tleh temperatura okoli 50° C.

63


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

in varna od klasične savne, kjer so temperature dosti višje. Te so neprimerne za ljudi z različnimi težavami, kot so npr. kardiovaskularne težave. V infra savnah je temperatura dosti manjša, le okoli 50-60°C. Bogate in dolgoletne izkušnje omogočajo izdelavo infra savn s tehnološko najnovejšimi grelnimi elementi, regulacijo temperature ... Zagotavljajo visok nivo varnosti, saj je v njih združena vrhunska tehnologija ter prava mera udobja. Infra savne so dobavljive v vseh velikostih in iz različnih vrst lesa. Po želji so možne tudi kombinacije med infra in finsko savno.

TURŠKA SAVNA (PARNA KOPEL)

med najboljšo kvaliteto lesa: cedro, trepetliko, severnoameriško jelšo, smreko ... Klopi in oprema so večinoma impregnirani s posebnim oljem, ki preprečuje, da bi se umazanija vpila v les, omogoča pa tudi lažje vzdrževanje in čiščenje. V finskih savnah se zadržujemo le do 15 minut, nato pa sledi obvezno prhanje z mlačno ali hladno vodo. To ponovimo nekajkrat, vendar je med posameznimi obiski potrebno imeti najmanj 15 do 20 minut počitka.

INFRA SAVNA

Pogled na savno od zgoraj

VRSTE SAVN

FINSKA SAVNA

Finske savne so klasičen način savnanja v zaprtem lesenem prostoru, kjer poleg lesenih klopi postavimo še peč (ponavadi električne, ki so bolj varne kot klasične, poleg tega jih je lažje upravljati in čistiti), s katero uravnavamo vlažnost v sami kabini. Relativna vlažnost je pri finskih savnah med 10 in 20 odstotki, medtem ko so temperature zelo visoke-od 50 do 100° C. Les mora v savni ostati nespremenjen, kljub velikim spremembam temperature. To igra odločilno vlogo pri izbiri lesa za gradnjo savne. Zato se ponavadi izbira

Vrč z vodo in zajemalko

64

Infra savne delujejo povsem drugače kakor klasične. Le-te ogrevajo prostor konvekcijsko in pri tem segrevajo zrak, medtem ko pri infra savnah toplota seva. To pomeni, da ogreva stvari brez predhodnega segrevanja zraka (na isti način nas ogreva sončna energija). Infrardeči keramični grelniki oddajajo energijo, ki prodira do 4 cm globoko v telesno tkivo. Ker je valovna dolžina sevanja prilagojena telesnemu sevanju, telo vpije več kot 90 odstotkov infrardečih žarkov. Kar pomeni, da deluje globinsko in bi naj bila bolj učinkovita

Savnanje je lahko tudi družabni dogodek

Za razliko od finskih imajo turške savne zelo visoko relativno vlažnost, ki se giblje med 60 in 100 odstotki. Sama temperatura je nižja kot pri finski, med 40 in 45° C. Turška savna blagodejno vpliva na dihala in pomaga pri prehladu, kašlju, hripavosti ... K temu še dodatno pripomorejo arome eteričnih olj. Spodbuja tudi krvni pretok ter odpira kožne pore. S tem pa pripomore k čiščenju kože. Turške savne se razlikujejo od ostalih tudi po materialu za njihovo izgradnjo. So zidane ali plastične. Medtem, ko so klasične narejene iz lesa, so turške oblečene v keramiko, katera bolj konstantno zadrži toploto in vlago.

KAJ VSE MORA IMETI SAVNA?

Peč-le ta je napolnjena s kamenjem. Pri klasični izvedbi kurimo na drva. Lahko pa uporabljamo električno, ki je vsekakor bolj praktična in varna. Klopi, katere so narejene iz prvovrstnega, mehkega lesa (le ta se manj segreje kot trdi les) in so ponavadi na višini 1,5 metra v dveh različnih višinah. Dodatke kot so: peščena ura, termohidrometer, vrč z vodo in zajemalko ter brezove vejice s katerimi se otepa po telesu.

ZAKLJUČEK

Danes so savne vse prej kot dolgočasne kabine namenjene za savnanje. So modernih dizajnov in se dobro vklapljajo v okolico. Tako kot je oblikovno lahko dovršena zunanjost, se vse več pozornosti namenja tudi notranjosti. Predvsem tiste v najvišjem cenovnem razredu zadovoljijo še tako zahtevnega kupca. Savne višjega cenovnega razreda imajo med drugim že vgrajene dodatke, kot so: parne kopeli, določene terapije, različni svetlobni efekti in zvočna oprema za sproščanje. Neglede na vse dodatke, ki jih takšne savne ponujajo, ostaja osnovna oprema enaka. Med to opremo spadajo tudi peči, katerim se glede dizajna ni posvečalo preveč pozornosti. Sčasoma so dosegle določene spremembe, saj so proizvajalci ugotovili, da se poleg funkcionalne uporabe od peči zahteva tudi kaj več. Med drugim tudi izgled, ki mora dohajati moderen izgled samih kabin.


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

ORODJA ZA DOM IN GRADNJO V kranjskem podjetju Hidria Perles proizvajajo električno ročno orodje že 60 let. Orodje Iskra ERO je namenjeno vsem ustvarjalnim domačim uporabnikom, ki se z veseljem sami lotijo obnove ali gradnje svojega doma ali pa večjih in manjših družinskih projektov, pri katerih potrebujejo zanesljivega pomočnika. Pod blagovno znamko Perles of Switzerland pa boste našli profesionalno orodje, zasnovano za profesionalne uporabnike. VELIKA IZBIRA

V programu Iskra ERO je široka paleta privlačnih, priročnih ter tehnično dovršenih izdelkov. Izdelki so plod slovenskega znanja. So cenovno dostopni, hkrati pa izjemno kakovostni, zato vas ne bodo pustili na cedilu tudi pri vseh večjih domačih delovnih podvigih. Danes ima vsaj en akumulatorski vrtalnik že skoraj vsako gospodinjstvo. Akumulatorska orodja so priročna in učinkovita pri delu na težje dostopnih mestih. V programu akumulatorskega orodja Iskra ERO lahko izbirate med vijačniki, vrtalniki, udarnimi vrtalniki in seti akumulatorskega orodja. V največjem setu so na primer kar trije izdelki: akumula-

torska svetilka, akumulatorski vrtalnik-vijačnik ter akumulatorska krožna žaga. Med izdelki za obdelovanje lesa boste našli krožne žage, skobeljnike ter vbodne žage. Z rezkalniki boste lahko sami delali utore, okrasne zaključne robove ter intarzije in s tem brez težav izrazili vso svojo kreativnost. Preden se lotite pomladanskega pleskanja lesene ograje in ostalih lesenih površin, vam bo v veliko pomoč vibracijski brusilnik. Med izdelki Iskra ERO boste našli še vrtalnike, udarno kladivo ter kotne brusilnike – orodja, ki vam bodo v veliko pomoč pri vseh večjih obnovitvenih delih.

PROFESIONALNO ORODJE

Poleg orodja Iskra ERO, ki ga boste prepoznali po simpatični zeleni barvi, v Hidrii Perles proizvajajo še profesionalno orodje blagovne znamke Perles of Switzerland. Slednjega boste prepoznali po rdeči barvi. Izdelkov za profesionalce je preko 100. Izbirate lahko med akumulatorskim orodjem, vibracijskimi vrtalniki, vrtalniki za kronsko vrtanje, magnetnimi stojali, široko paleto mešalnikov, vibrirno tehniko ter orodij za obdelavo kovine. Poleg tehničnih rešitev, vzdržljivosti ter 3-letne garancije, orodje Perles odlikuje tudi slovensko poreklo. PR Hidria Perles

65


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

OGREVANJE

VZDRŽEVANJE OGREVALNIH NAPRAV

KOTLI NA TRDNA GORIVA

Kotle za centralno kurjavo je potrebno pregledati večkrat med ogrevalno sezono, oziroma pred začetkom ogrevalne sezone. Izmed kotlov za centralno kurjavo je največ dela in vzdrževanja s kotli na trdna goriva. Ponavadi se zgodi, da je zaradi neprimerne uporabe goriv ali predimenzioniranega kotla glede na toplotno moč, zgorevanje nepopolno. Stranski produkti, ki nastanejo pri nepopolnem zgorevanju, se v obliki saj in katranskih oblog nalagajo na stene kurišča in tako zmanjšujejo prenos toplote na ogrevalni medij - vodo. Vsak milimeter oblog pomeni 6 % toplotnih izgub, če so te obloge debele 2 do 3 mm, lahko to predstavlja že več kot 10 % toplotnih izgub. Take obloge so zelo

Foto: Wolf Heitztechnik

Na dober skupen izkoristek ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav vpliva tudi pravilno in redno vzdrževanje. Redno vzdrževanje in kontrola sta tudi garancija za varno, optimalno in varčno obratovanje celotnega ogrevalnega sistema. Če vse naprave, ki so udeležene v sistemu ogrevanja, ne vzdržujemo redno in pravilno, nam niti tako dobra avtomatska regulacija ogrevalnega sistema ali sodoben kotel z modernim in varčnim gorilnikom ne moreta zagotavljati zanesljivega, varnega in varčnega delovanja ogrevalnega sistema .

trdovratne, zato jih je potrebno odstraniti mehansko z ostrim predmetom, najbolje s strgalom ali kovinsko ščetko. Kadar pa to ne zadošča, je potrebno opraviti kemično čiščenje. V prodaji so kemična sredstva, predvsem v obliki tekočin, ki jih razpršimo po kurišču, nato pa zakurimo v kotlu. Tekočina raztopi nastale obloge. Znižuje jim tudi temperaturo zgorevanja pod 400° C tako, da zgorijo tudi najtrdovratnejše. Kljub temu, da največ dela lahko opravimo sami, je dobro, da občasno kotel pregleda serviser ali pa da čiščenje kurišča kotla opra-

vi dimnikar. Serviser naj opravi tudi kontrolo tesnosti vrat kotla, kontrolo nastavitve regulatorja vleka in opravi pregled varnostnih naprav (ekspanzijska posoda, termično varovalo, varnostni ventil). Če so obloge vzrok za slabši izkoristek kotla, potem je kondenzacija dimnih plinov, do katere pride zaradi nepravilnega kurjenja ali toplotno predimenzioniranega kotla, velika nevarnost za poškodbe kotla. Nastali kondenzat na stenah kurišča postane agresiven zaradi primesi škodljivih dimnih plinov ter povzroča korozijo sten kurišča. Ta je pri kotlih na trda goriva zaradi šte-

Sčasoma se na stenah in notranjosti kotla naložijo obloge, ki jih je potrebno, posebej če so preveč trdovratne, odstraniti mehansko (žična krtača)

66


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

vilnih hladnih zagonov še izrazitejša kot pri kurjenju s tekočimi ali plinastimi gorivi. Takšne pojave v veliki meri preprečimo tako, da vgradimo kotel pravilne toplotne moči, kurimo samo s kvalitetnimi gorivi oziroma takšnimi, za katere je bil kotel skonstruiran. V kotlu ne kurimo odpadkov, vedno zagotovimo zadosten dovod zraka ter ga redno čistimo in vzdržujemo.

KOTLI NA TEKOČA GORIVA

Zgorevanje tekočih goriv je popolnejše kot pri kotlih na trdna goriva, zato največkrat zadostuje čiščenje kotla dvakrat med ogrevalno sezono. Odstranimo saje s sten kurišča na enak način kot pri kotlih na trda goriva. Pri specialnih kotlih je potrebno veliko pozornost nameniti vzdrževanju gorilnikov. Če smo čiščenje kotla opravili sami ali ob pomoči dimnikarja, moramo nastavitev gorilnika obvezno prepustiti usposobljenemu in pooblaščenemu izvajalcu. Le dobro vzdrževan in nastavljen gorilnik omogoča zanesljivo, varno in varčno obratovanje ogrevalnega sistema. Prihranek goriva lahko pri dobro nastavljenem gorilniku znaša tudi do 10 % ali več. Ob obisku mora serviser opraviti sledeče: • kontrolo in čiščenje dovodov filtra za gorivo • kontrolo in čiščenje filtra na oljni črpalki • čiščenje filtra na razpršilni šobi • zamenjavo šobe (ponavadi enkrat letno) • preveriti tlak oljne črpalke • očistiti dovodne kanale za zrak • očistiti ventilator • očistiti zgorevalno glavo gorilnika in fotouporov ( fotocelic) • opraviti pregled ostalih elementov (elektrod, izolatorjev, pregibnih cevi itd.) • izmeriti sajavost dimnih plinov • izmeriti vlek v dimniku in temperaturo dimnih plinov

• izmeriti vsebnost ogljikovega dioksida (CO₂) v dimnih plinih • ugotoviti prisotnost nezgorelega kurilnega olja v dimnih plinih in če omogoča merilna naprava, še druge vrednosti, kot so: žveplov dioksid (SO₂), kisik (O₂), dušikov oksid (NOx ). Pred ogrevalno sezono se ponavadi pred nastavitvijo gorilnika zamenja šoba gorilnika, ki mora imeti pravilne dimenzije glede na moč kotla in v mejah, ki je določena v navodilih oziroma tablici gorilnika. Moči kotla in gorilnika morata biti med seboj usklajeni. Serviser nato nastavi gorilnik in pri tem spreminja posamezne parametre (zrak, tlak črpalke goriva itd.), toliko časa, da dobi optimalne vrednosti zgorevanja in sicer: minimalno sajavost, vsebnost CO, CO₂ in O₂, optimalni presežek zraka, temperaturo dimnih plinov, pravilen vlek dimnika ter barvo plamena pri določeni in pravilni velikosti šobe. Že sprememba ene-

ga od naštetih parametrov poruši optimalnost zgorevalnega sistema. Kasneje na tako nastavljenem gorilniku ne smemo nič spreminjati. Zamenjava šobe z drugo dimenzijo, (večji ali manjši pretok goriva) ni dopustna, potrebna je ponovna nastavitev gorilnika. To velja tudi za zamenjavo vsakega bistvenega dela sestavnega dela gorilnika (oljne črpalke itd.). Tako šobe gorilnika ne moremo menjati »na pamet«, saj je od nje odvisna moč kotla, doseganje optimalnih mejnih vrednosti oz. parametrov za dimno število, prah toplotne izgube, CO, SO₂, NOx, vsebnost kisika. Oceno meritev glede na mejne vrednosti lahko dobite tudi v energetsko svetovalnih pisarnah. Vsako izmerjeno vrednost je tako možno primerjati z mejno oziroma dopustno, ki ne sme biti prekoračena. Iz vseh navedenih podatkov je možno oceniti kakovost zgorevanja, toplotne izgube, izkoristek ce-

Šlandrov trg 1, SI-3310 Žalec, merkur@vender.si

Šlandrov trg 1, 3310 Žalec, Slovenija

NOVA FRANŠIZNA PRODAJALNA V+386 ŽALCU! tel.: +386 3 713 22 10, fax: 3 713 22 20 info@vender.si, www.vender.si Ugodni nakupi gradbenega materiala: • Opečna kritina »dvozareznik«, cena po m² € 8,50 • Vlakocementna valovita kritina, cena po kom € 7,90 • Proxylit forte – protipožarna in protiinsektna zaščita lesa ostrešja, cena po m² € 0,94 • Dimniki EKOKER s šamotno tuljavo in dimniškim plaščem ter krovno ploščo iz lahkega betona UGODNO! • Izolirana fasada daje prihranke porabe goriva, nudimo kompletni material z izvedbo, zahtevajte našo ponudbo! • Jeklena armatura ¢ 8 do 16, cena € 0,62 / kg • Trdi stiropor za tlake in fasade npr. 8 cm debeline € 4,29/m² • Električno ročno orodje Hitachi in dodatni material za krovce • Brezplačno svetovanje gradbenega inženirja • NGK granulat – ekološko mineralno gnojilo na zalogi, naročila nad tri palete dostavimo brezplačno.

PRODAJALNA MERKUR VENDER Šlandrov trg 1, SI-3310 Žalec, merkur@vender.si tel.: +386 3 713 22 00, fax: +386 3 713 22 01

67


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Oljni gorilec

lotne ogrevalne naprave in gospodarno porabo goriva. Sajavost se meri z odvzemom dimnih plinov na izhodu iz kotla, s posebno napravo, v kateri se obarva filterski papir (več kot je saj, temnejši je papir). Ob primerjavi z lestvico sajavosti mora biti filterski papir skoraj bel (vrednost 1 in 2). Količina CO₂ v dimnih plinih mora bit med 12 in 14 %. Temperatura dimnih plinov naj se pri klasičnih kotlih giblje med 160 in 200° C, pri nizko temperaturnih in kondenzacijskih kotlih pa po priporočilih proizvajalca kotla. Ponavadi je nekaj stopinj nad temperaturo povratne ogrevne vode. Za nastavitev gorilnika in merjenje parametrov potrebuje serviser ustrezno merilno opremo. Zato serviserju, ki te opreme nima,

ne smemo zaupati nastavljanja gorilnika. Iz vsega omenjenega sledi, da se dajo gorilniki z ustrezno opremo dobro nastaviti, vendar v nastavljenem položaju ne ostanejo dolgo. Zato je potrebno redno, vsaj enkrat letno preverjati sestavo dimnih plinov in po potrebi gorilnik ponovno nastaviti. Razen prihranka goriva in zmanjševanja onesnaževanja okolja, je pri analizi kakovosti zgorevanja mogoče na napravah odkriti tudi druge nepravilnosti in tako preprečiti nepotrebne stroške. Tu je še pomembno poudariti, da je lažje dosegati optimalno zgorevanje in doseči ostale parametre in malo porabo goriva pri gorilnikih novejše izdelave in modernih tehnoloških rešitev, ki so opremljeni: • z mešalno napravo, ki skrbi za enakomerno kroženje zraka. Ta pri manjši zmogljivosti gorilnika omogoča, da dosežemo optimalne zgorevalne vrednosti • z vstopno zračno šobo, ki je brezstopenjsko nastavljiva tako, da je pretok in tlak zraka gorilnika možno nastaviti z obzirom na tlačne upore v kotlu, brez zmanjšanja sesalnega preseka. To omogoča doseči pri zgorevanju nizke vrednosti dušikovega oksida NOx in ogljikovega monoksida CO, ki sta okolju škodljiva • z zračno varčevalno loputo na tlačnem delu gorilnika, ki se samodejno zapre pri izklopu gorilnika ter preprečuje kroženje zraka skozi kotel in s tem preprečuje ohlajevanje kotla (manjše toplotne izgube, prihranek goriva).

Prepričljiva dejstva: • razpon toplotne moči od 10 do 40 kW; • peleti so bistveno cenejši kot kurilno olje; • gorilnik je plod domačega znanja; • visoki izkoristki ogrevanja (več kot 90%); • emisije dimnih plinov so precej pod zakonsko dopustnimi vrednostmi; • možnost priključitve gorilnika na obstoječe kotle; • idealni za vgradnjo v nove kotle na pelete

68

Pri vsaki opravljeni meritvi mora serviser napraviti zapisnik (merilni protokol), ki ga shranimo za primerjavo v prihodnji sezoni.

KOTLI NA PLINASTA GORIVA

Plin je kot gorivo v zadnjem času zelo razširjen, vendar se nekateri iz strahu pred nevarnostjo zanj le stežka odločijo. Za plinske kotle in gorilnike velja enako pravilo kot za kotle na trdna in tekoča goriva, to je redno čiščenje in vzdrževanje. Redno vzdrževanje in kontrola sta garancija za varno in optimalno delovanje. Zgorevanje plina je najčistejše, zato je potrebno kotel čistiti po potrebi, medtem ko je treba gorilnik pri specialnih kotlih nastavljati vsaj enkrat v ogrevalni sezoni. Serviser mora ob pregledu in nastavitvi gorilnika opraviti sledeče: • kontrolo tesnosti dovoda plina do gorilnika • kontrolo tesnosti elektromagnetnih ventilov • zunanje čiščenje gorilnika • preveriti plinski filter • preveriti zgorevalno glavo, elektrode in ostale elemente in jih po potrebi zamenjati • opraviti analizo dimnih plinov enako kot pri gorilnikih na olje Po vsakem opravljenem servisnem pregledu mora serviser opraviti zapisnik, ki ga je potrebno shranit za pregled in primerjavo v prihodnji kurilni sezoni. Pri vzdrževanju pretočnih in kombiniranih plinskih grelnikov moramo paziti na nabiranje vodnega kamna na stenah toplotnega prenosnika. Intenzivno


Vitoc300_SLO_88x265_bel

izločanje vodnega kamna se začne pri temperaturi višji od 60° C. Da se temu izognemo, naj bo temperatura tople vode nižja, oziroma je iz higienskih in zdravstvenih razlogov najprimernejša temperatura sanitarne vode med 50 in 60° C. Enkrat na mesec pa jo je potrebno, zaradi preprečevanje legionele segreti preko 60° C. Manjši pretok vode, glasno pretakanje in šumenje, daljši čas priprave tople vode so prvi znaki, da so na površini prenosnika oziroma grelnika vode nastale obloge vodnega kamna. Vodni kamen slabo prevaja toploto, zato so toplotne izgube večje, večja pa je tudi poraba goriva. Obstaja tudi nevarnost, da grelnik postane netesen. Ko opazimo znake, ki kažejo na nastanek vodnega kamna, pokličemo serviserja, ki bo strokovno očistil grelnik.

GRADNJA in OPREMLJANJE 23.02.2007 9:47 Uhr DOMA Seite 1

Tudi nam ni vseeno za naravo. Zato z njo tudi posebno tesno sodelujemo.

DIMNIK IN VARNOSTNE NAPRAVE

Dimnik je namenjen odvodu dimnih plinov iz kotla in vleku skozi kurišče kotla, zato ga je potrebno z ostalimi dimovodnimi napravami redno čistiti. Pri kurjenju na trdna in tekoča goriva je priporočljivo dimnik čistiti enkrat mesečno, pri plinastih gorivih pa vsaj dvakrat v kurilni sezoni. Dimnik naj čisti usposobljeni dimnikar, ki opravi tudi pregled dimnika in opozori na morebitne poškodbe. Ob prehodu iz kurjenja s trdnimi ali tekočimi gorivi na kurjenje s plinastimi gorivi je dimnik najpogosteje potrebno sanirati. V takšnih primerih je najprimernejša sanacija z dimniškimi tuljavami iz nerjavečega jekla ali posebne keramike, ki jih vstavimo v dimnik. Za boljše toplotne izkoristke kotla in manjše toplotne izgube v času mirovanja kotla je priporočljivo v dimno cev za kotlom vgraditi termično loputo. Motorne lopute se vgrajujejo pri tlačnih gorilnikih, pri pretočnih grelnikih in atmosferskih gorilnikih pa vgradimo bimetalno loputo. Poleg najpomembnejšega vzdrževanja kotla, gorilnika in dimnika moramo v kotlovnici primerno vzdrževati tudi druge elemente instalacije. Kontrolirati moramo merilne instrumente, kot so manometri in termometri, ter jih po potrebi zamenjati. Enkrat letno moramo preizkusiti tudi varnostni ventil na kotlu in zaprti ekspanzijski posodi (če je vgrajen), ker lahko med kurilno sezono zablokira in takšno obratovanje sistema lahko postane zelo nevarno.

Energenti: Olje, plin, solar, les in toplota iz narave

Obmocˇja mocˇi: od 1,5 do 20.000 kW

Programske stopnje: 100: Plus, 200: Comfort, 300: Excellence

Sistemske resˇitve: do potankosti med seboj usklajeni proizvodi

Raztezna posoda je varnostni element, ki prevzema raztezke ogrevalne vode zaradi povečane temperature in tlaka. Za manjše sisteme in kotle na olje in plin je razširjena uporaba zaprte ekspanzijske posode, ki je povezana s povratkom vode ter polnjena tovarniško s plinom ali zrakom pod tlakom, ki je vedno označen na vidnem mestu. Zaprta ekspanzijska posoda za kotle na trdna goriva je dovoljena za kotle do moči 56 kW in samo za kotle, ki imajo vgrajeno termično varovalo. Sčasoma se elastična gumijasta membrana v posodi postara in prične puščati vodo iz sistema. Če v času mirovanja in med obratovanjem kotla tlak v sistemu izrazito niha, je to znak, da je raztezna posoda v okvari. Z rahlim pritiskom na ventil na plinskem delu posode lahko preverimo, ali je membrana popustila. Če iz ventila priteče voda, je to znak, da je membrano potrebno zamenjati. V primeru, da je tlak v raztezni posodi nižji od statičnega tlaka v sistemu, lahko tlak v posodi povečamo tako, da jo napolnimo preko ventila, ki je podoben ventilu na kolesu z zračno tlačilko.

Naravno, da Viessmann prepriča: s kompaktno toplotno črpalko zemlja/voda Vitocal 300, ki vam zahvaljujoč najsodobnejšemu pridobivanju energije brez emisij nudi okolju prijazno ogrevalno udobje od 4,8 do 10,8 kW. Učinkovita ogrevalna naprava z visokim izkoristkom varuje vaše vire in okolje. www.viessmann.com

Bojan Grobovsek u.d.i.s. Gradivo energetskih svetovalcev projekt ENSVET

Viessmann d.o.o. . C. XIV. divizije 116a . 2000 Maribor tel.: 02 480 55 50 . faks: 02 480 55 60 . viessmann@viessmann.si

1378 SLO

OGLJIKOV MONOKSID Ogljikov monoksid (CO) poznamo kot zelo strupen plin, ki povzroči več smrtnih primerov kot vsi ostali plini skupaj. Nastane pri nepopolnem zgorevanju organskih snovi (les, oglje, plin, bencin ...) kadar pri gorenju primanjkuje zadostnih količin kisika. Je brez vonja in barve, zato ga je izredno težko zaznati. Prav zaradi tega predstavljajo pokvarjene peči, dotrajani dimniki in nepravilno izvedene kaminske peči veliko nevarnost zastrupitve ali pa celo smrt že pri koncentraciji 0,2 %.

69


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

NOVO Najboljši kombinirani inox plinski kondenzacijski kotel 1. KOMBINIRANI INOX PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTEL ZA PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE IN OGREVANJA 2. Sedbuk »A« ocena 3. Primeren za uporabo pri novogradnjah in pri zamenjavi obstoječih sistemov 4. Izjemne količine tople sanitarne vode do 40 litrov/ minuto (HM 35 TC) in do 85 litrov/minuto (HM 85 TC) 5. Notranji zbiralnik sanitarne vode narejen po sistemu »Tank in Tank«, valovit, nerjaveče jeklo,… 6. Zmanjšano vzdrževanje zaradi samočistilnega inox izmenjevalnika

24 - 32 - 50 - 70 - 120

1. NERJAVEČI STENSKI KONDENZACIJSKI PLINSKI KOTEL 2. Sedbuk »A« ocena 3. Najbolj odporen na korozijo – brez tekmeca 4. Zmanjšano vzdrževanje zaradi samočistilnega inox izmenjevalnika 5. Primeren za uporabo pri novogradnjah in pri zamenjavi obstoječih sistemov 6. Zelo lahek 7. Neslišno delovanje in velik izkoristek

Inox izmenjevalnik

ACV INTERNATIONAL BELGIJA predstavlja novost na tržišču:

Popolnoma kondenzacijski plinski kotel narejen iz nerjavečega jekla. ZAKAJ POPOLNOMA KONDENZACIJSKI?

Heat Master TC (Total Condensing) je edini kombinirani kotel z vgrajenim hranilnikom, ki dejansko popolnoma kondenzira v modulu ogrevanja in pripravi tople sanitarne vode. To je mogoče zahvaljujoč novemu, patentiranemu inox izmenjevalniku, katerega razvoj temelji na »Tank in Tank« sistemu. Heat Master TC je verjetno najbolj ekološki, plinski kotel na svetu, ki se lahko uporablja v individualnih kot tudi v industrijskih aplikacijah.

KAKO DELUJE?

Heat Master TC vsebuje nerjaveč spiralni izmenjevalnik, ki je navit okoli spodnjega dela prenosnika toplote in omogoča predgrevanje sanitarne tople vode. PR

A.C.V. d.o.o.

Opekarna 22 b 1420 Trbovlje, Slovenija Tel: 03 56 32 830 Fax: 03 56 32 831 www.acv.com

70

Srce kotla je posebno oblikovan nerjaveč izmenjevalnik toplote, narejen na 80-letnih izkušnjah obdelave nerjavečega jekla in proizvodnje proizvodov za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode.

Legenda: 1. Koaksialni dimnični priključek fi 80/125 mm 2. Priključni panel 3. Topla sanitarna voda 4. Predtok ogrevanja 5. Nerjaveči izmenjevalnik toplote 6. Nerjaveči hranilnik tople sanitarne vode »Tank in Tank« 7. Nerjaveč spiralni izmenjevalnik za predgrevanje tople sanitarne vode 8. Povratek ogrevanja 9. Vstop hladne sanitarne vode 10. Izpust kondenzata 11. Moduliran pre-mix, LOW NOx, modri plamen gorilnik 12. Plinski priključek 13. Izgorevalna komora 14. Kontrolna plošča 15. Primarni ogrevalni krog 16. Mešalna črpalka kotla 17. Razdelilna plošča 18. Izpust


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

OGREVANJE, KI JE PRIJAZNO DO OKOLJA V nekaj ste lahko prepričani: sonce vam ne bo poslalo računa. Sončna energija je brezplačna. In učinkovita – tudi, če se kdaj jezite na vreme. UČINKOVITA SONČNA ENERGIJA

Solarni sistemi podjetja Viessmann, z zmogljivimi kolektorji in usklajenimi sistemskimi komponentami, letno v povprečju prihranijo 50 do 60 % energije za ogrevanje sanitarne vode. To občutno zmanša stroške za olje ali plin in vas pripelje še en korak k neodvisnosti od fosilnih goriv. Sončni kolektorji niso primerni le za ogrevanje sanitarne vode, temveč dodatno tudi za ogrevanje ogrevalne vode. V prehodnem času lahko torej solarni sistem podpira tudi ogrevanje prostorov. To še dodatno zmanjša porabo olja ali plina. Pri enodružinski hiši pokriva solarna energija do 60 % potrebne energije za ogrevanje sanitarne vode.

PRI VIESSMANNU SE VSE POPOLNOMA UJEMA

Viessmann nudi kompleten program za solarno termiko – in njemu optimalno usklajene komponente. Tako dobite s sistemom optimalen izkoristek in visoko zanesljivost obratovanja, vse iz ene roke. Od sončnih kolektorjev, posebej razvitih ogrevalnikov sanitarne vode za uporabo v solarnih sistemih, solarnih regulacij Vitosolic, črpalne postaje Solar-Divicon za varno hidravliko in termično varovanje solarnih sistemov, do oljnih in plinskih kotlov z nizkotemperatuno in kondenzacijsko tehniko. PR

VIESSMANN d.o.o., C. XIV. Divizije 116a, 2000 Maribor, tel: 02 480 5560, fax: 02 480 5560, brezpl. tel. št.: 080 10 11, E-mail: viessmann@viessmann.si, web: www.viessmann.com

Vitosol 100 • Visoko zmogljiv ravni sončni kolektor z bakrenim absorberjem in izredno učinkovito Sol-Titan prevleko

Vitosol 200 • Visoko zmogljiv vakuumski cevni kolektor z direktnim pretokom za visok izkoristek sončne energije

Vitosol 300

• Visoko zmogljiv vakuumski cevni kolektor po principu toplotne cevi za visoko zanesljivost v obratovanju

Ko gre za energijo, stavimo na naravo! Bodite varčni. Bodite prijazni do sebe in do okolja. Izberite toplotne črpalke Gorenje Tiki in Dimplex.

Gorenje Tiki d.o.o., Magistrova 1, 1521 Ljubljana Tel: 01 500 56 69, 500 57 33; Fax: 01 500 57 00 info@gorenjetiki.si

www.gorenjetiki.si

71


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

BIOMASA - TOPLOTA IZ LESA

Danes ljudje od ogrevalnih sistemov zahtevajo udobje, ekonomičnost, ekološko neoporečnost, dolgo življenjsko dobo, čim manj vzdrževanja in še marsikaj. Sodobni kotli na lesno biomaso so v vseh teh lastnostih primerljivi s kotli na fosilna goriva. KOTLI NA LESNO BIOMASO

Podjetje Fröling se v Avstriji že več desetletij ukvarja s specializiranimi kotli na lesno biomaso. Z novimi rešitvami in patenti je avstrijsko podjetje osvojilo številna priznanja za inovativne ideje, seveda pa tudi na ekološkem področju, kar potrjuje pravilno pot razvoja. Generalni zastopnik za Slovenijo smo podjetje BIOMASA in se s sodobnimi napravami za kurjenje lesa ukvarjamo že osmo leto. Ker smo bili prvi na slovenskem trgu, imamo veliko delujočih kotlov in ogromno praktičnih izkušenj.

KOTLI NA POLENA

Foto: Biomasa d.o.o.

V Frölingovih kotlih na polena je ločeno primarno in sekundarno

izgorevanje, kar pomeni, da imajo kotli na polena ločeno zgornjo in spodnjo zgorevalno komoro. V zgornjo komoro les nalagamo. Ogenj ustvarja lesni plin, ki se vpihuje v spodnjo patentirano vrtinčasto komoro, kjer lesni plin izgoreva. Zaradi ločenega vpihovanja pravilne količine zraka prihaja do izredno visokih temperatur v predelu šamota, tudi preko 1000 ºC. To je posledica Lambda sonde regulacije, ki nadzira količino kisika v dimnih plinih in na ta način nadzira izgorevanje lesa. Tako les izgori optimalno ne glede na vrsto, količina pepela pa je zanemarljiva. Visoke temperature potujejo skozi polavtomatsko čiščen to-

Primer vgrajenega sodobnega kotla na polena z akumulatorjem toplote. plotni izmenjevalec. Čisti toplotni izmenjevalci nam zagotavljajo najboljši prehod toplote na kotel in tako se dimni plini optimalno ohladijo. S takšnim načinom gorenja dobimo maksimalen učinek toplote iz lesa. V povezavi s takšnim kotlom na polena praviloma vgrajujemo akumulator toplote. Akumulator oz. hranilnik toplote skrbi za shranjevanje presežkov toplote kadar kurimo. Shranjeno energijo pa trošimo v času mirovanja kotla oz., ko energijo potrebujemo. V kombinaciji z akumulatorjem toplote lahko pozabite na mrzle radiatorje zjutraj ali ob prihodu iz službe. S pomočjo vremensko vodene hišne regulacije si lahko vnaprej nastavimo ogrevalne čase in na kakšen način bomo to toploto najbolj racionalno porabili. Takšen sistem zagotavlja minimalno porabo lesa in maksimalno udo-

72

bje, hkrati pa seveda prihranek. Kotel na polena Fröling v kombinaciji z akumulatorjem toplote je tako potrebno nalagati le enkrat oz. dvakrat dnevno v hudih zimskih dneh. V poletnih obdobjih pa kurimo za sanitarno vodo le enkrat na nekaj dni.

KOTLI NA SEKANCE IN POLENA

Poleg kotlov na polena vam podjetje BIOMASA nudi tudi kotle na lesne sekance in pelete, kjer je celotno delovanje popolnoma samodejno. Ogrevanje s kotli Fröling je tako izredno udobno, varčno, varno in ekološko neoporečno. V podjetju BIOMASA vam nudimo brezplačno svetovanje na vašem domu, priporočamo pa vam ogled delujočega referenčnega kotla Fröling v vaši bližini. PR Jernej Prodnik


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

ZA TOPEL IN PRIJETEN DOM LOKATERM PEČI NA DRVA, VARNE, VARČNE IN PRIJETNIH OBLIK Ogenj je že stoletja pomemben del našega življenja. V preteklosti nas je kurjenje z drvmi ščitilo predvsem pred mrazom, sčasoma pa je vedno bolj povezano z udobjem in domačnostjo.

OBLIKA IN UČINKOVITOST

N

aravni ogenj ima posebno moč, saj v naše domove prinaša toplino, udobje in sproščenost. Če so viri takšnega ogrevanja še lepo oblikovani, moderni in kakovostni, je njihova vrednost še toliko večja. Kaminske peči, kaminski vložki in kamini Lokaterm se s svojo tehnično dovršenostjo, ekološko varnostjo in sodobno obliko uvrščajo v najvišji kakovostni razred tovrstnih ponudnikov v Evropi. Kaminske peči uporabljamo kot glavni ali dopolnilni vir ogrevanja, predvsem pa v času, ko je nesmotrno uporabljati centralno ogrevanje. Namenjene so ogrevanju bivalnih prostorov, pisarn, počitniških hiš in drugih objektov. Klasične lončene peči potrebujejo za začetek ogrevanja kar nekaj ur kurjenja. Kaminske peči pa začnejo ogrevati prostor takoj, ko jih zakurimo. Zasnovane so tako, da oddajajo toploto preko zunanjih površin in s kroženjem zraka, ki se segreva znotraj dvojnega plašča, zato hitro in učinkovito ogrejejo prostor. Odlično delovanje in dobro izgorevanje

dosežemo s tremi dovodi zraka: primarnim, sekundarnim in terciarnim. Takšna izvedba zagotavlja visoko učinkovitost zgorevalnega procesa, visok izkoristek goriva - do 78 % in “čiste” dimne pline (CO<0,09 %). V praksi to pomeni majhno porabo goriva in tlenje žerjavice še 6 do 8 ur po končanem gorenju, kar omogoča nadaljevanje kurjenja brez ponovnega prižiganja peči.

ZUNANJI DOVOD ZRAKA

Novejše peči so opremljene z nastavkom za dovod zraka ki omogoča, da na peč priključimo posebno cev, skozi katero doteka zrak iz okolice in ne iz prostora v katerem se nahaja. Tokokrog zraka, dovod v peč in odvod dimnih plinov iz peči sta tako povsem ločena, s čimer zmanjšujemo hlajenje notranjosti prostora. Ker so kaminske peči namenjeni pretežno kurjenju z drvmi listavcev, ne onesnažujejo okolja s CO₂ , ki je eden od povzročiteljev učinka tople grede.

KURIŠČE IN VRATA

Obloženo je s šamotno opeko. Vrata so opremljena z ognjevarnim keramičnim steklom, ki zdrži temperaturo in toplotne šoke do 800° C, poleg tega pa celo obrizg s curkom hladne vode. Vrata imajo varnostni samozapiralni mehanizem, ki jih zapre, če smo sami to po-

zabili in s tem prepreči ognjeno katastrofo v našem domu. Peči so izdelane iz pločevine po sistemu dvojnega plašča, ki na bočnem in hrbtnem delu preprečuje preveliko segrevanje površine peči, kar nam omogoča, da peč bolj približamo pohištvu ali steni prostora, brez nevarnosti pregrevanja. Površina peči je lakirana s posebnim lakom odpornim na visoko temperaturo (600° C), ki površino zaščiti pred korozijo in s svojim mat kovinskim izgledom estetsko dopolnjuje izgled peči.

DRUGI IZDELKI

V programu imamo vrsto različnih modelov kaminskih peči in kaminskih vložkov, ki se razlikujejo glede na obliko, moč ogrevanja, velikost in izvedbo. Obloge peči so lahko izdelane iz pločevine ali keramike različnih barv, iz nerjaveče pločevine, keramičnega stekla ali obložene z naravnim kamnom, ki odlično akumulira toploto. Novost v našem prodajnem programu so še toplozračni kamini znanih evropskih proizvajalcev. Različni modeli kaminskih peči, kaminov in kaminskih vložkov so na ogled v prodajnem salonu podjetja Creina d.d. na Primskovem v Kranju. Nudimo ugodne plačilne pogoje, gotovinski popust in dostavo na dom. PR

73


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

IMaG KAMINI Samo najboljše rešitve za ljudi, ki od ogrevanja želijo še kaj več

Prijetna toplota, prasketanje ognja in prepletanje plamenov nas pomirjajo. Nič ni lepšega, kot zvečer po napornem dnevu sesti pred kamin in pozabiti na skrbi in delovne obveznosti.

T

oda danes ogenj v kaminu ni več predvsem okras, ampak nadvse dobrodošel vir ogrevanja. Za lepoto kamina se namreč skriva vrhunska tehnologija, ki zagotavlja izjemen izkoristek toplote, varno uporabo in minimalno oddajanje škodljivih snovi v okolje. Visoka tehnologija omogoča visok izkoristek, veliko varnost pri obratovanju ter skrb za okolje. Kamini IMaG so projektirani tako, da ustrezajo zahtevam različnih ogrevalnih sistemov (klasično, s toplim zrakom ali s toplo vodo) in različnim ambientom. Skrivnost kaminov IMaG je v kakovosti celote in posameznih sestavnih delov, ki so običajno nevidni. Za izbranimi oblogami je skrito »srce« kamina, ki je izdelano iz najboljših materialov in z najsodobnejšo tehnologijo.

Foto: IMag d.o.o.

Kaminske izdelke izbiramo med priznanimi evropskimi proizvajalci – Spartherm, Palazzetti, Brunner, Bodart&Gonay – in jih nato s specialnimi pečarskimi materiali sestavimo v končni izdelek. V podjetju IMaG d.o.o. se prilagajamo različnim prostorskim zahtevam in slogom ter upoštevamo želje naročnikov, zato vam lahko svetujemo in najdemo odlično rešitev za postavitev kamina v vaš dom.

Vabimo vas, da nas obiščete v novem salonu na Brezovici, in skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev.

IMaG d.o.o. Cesta v Log 17 1351 BREZOVICA pri Ljubljani http://www.imag.si (pod rubriko »aktualno« si lahko natisnete načrt poti do nas)

Sobni kamni od ideje do izvedbe

IMag d.o.o. Cesta v Log 17 1351 BREZOVICA pri Ljubljani Tel:: 01 365 50 50 Fax: 01 363 70 70 e-mail: imag.kamini@imag.si

74


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Ko se odločamo za izgradnjo ali prenovo stanovanjske hiše, pogosto ne posvečamo dovolj pozornosti načrtovanju in izbiri sistema ogrevanja, ali pa to odločitev prelagamo na kasnejši čas, ko bomo imeli hišo »pod streho«. Glede na cene goriv, katera postajajo čedalje dražja, je zelo pomembno izbrati take sisteme, ki bodo v uporabi nudili največje izkoristke in vzdrževali prijetno toploto našega doma. NAČRTOVANJE

N

a tržišču imamo možnost izbire med mnogimi variantami centralnega ogrevanja. Značilnost teh sistemov je, da uporabljajo za svoje delovanje poleg osnovnih goriv (olje, plin, sončna energija,…) nujno potrebno električno energijo. Ob izpadih električne energije smo brez ogrevanja. Uporaba centralnega ogrevanja v prehodnih obdobjih (jesen, pomlad) je dokaj energetsko nesmotrna, saj so izkoristki manjši kot pri polnem obratovanju. Priporočljivo je, da se v fazi načrtovanja, izgradnje ali pa prenove hiše odločimo in predvidimo možnost kombiniranega ogrevanja s centralno kurjavo in pečmi na trda goriva – les, ki imajo možnost akumulacije toplote. Peči na trda goriva za svoje delovanje nujno potrebujejo dimnike za odvod dimnih plinov in pri nekaterih variantah izvedb tudi dovod svežega izgorevalnega zraka.

Foto: Arhiv Peči-keramika

PEČI NA TRDA GORIVA

Lončena peč s klopjo

benih instalacij (elektrika, voda, telefon,…). V tlaku na delu, kjer bo zgrajena peč, ne izvedemo toplotne izolacija. Plavajoči estrih dilatiramo od ostalega tlaka. Poudarjamo, da je zelo pomemben ustrezen profil dimovodne cevi in njena višina. Za večino peči zadostuje profil dimovodne cevi 200 mm in višina vsaj 4,5 m¹ (računajoč od priključka do vrha). Seveda bi bilo najbolje že pred izgradnjo dimnika vedeti, kakšen tip in velikost peči bomo postavili. Velikokrat se srečujemo z vprašanjem, na katero višino od tlaka postaviti priključek, ven-

Za kakšno izvedbo peči se odločiti?

Izbira tipa in izvedbe peči je odvisna predvsem od: 1.namena uporabe: • stalno ogrevanje, • občasno ogrevanje, • ogrevanje, kuhanje in pečenje, • hitro ogrevanje in ustvarjanje ugodja ob prisotnosti ognja. 2.oblikovnih zahtev: saj je peč del ureditve opreme prostora.

Poznano nam je, da se je družinsko življenje od nekdaj dogajalo v pretežni meri ob ognjišču ali pa v njegovi neposredni bližini, zato je pomembno, da se predvidi možnost izgradnje peči nekje v sredini bivalnih prostorov. S pravilno izbiro lokacije peči na trda goriva bomo zagotovili najboljše možnosti oddajanja toplote in ogrevanje več prostorov hkrati. Seveda, če želimo zgraditi eno od variant peči na trda goriva, potrebujemo na takem mestu dimnik z ustrezno velikostjo dimovodne cevi in cevi v tlaku za zajem izgorevalnega zraka od zunaj. V tlaku in na stenah, kjer bo postavljena peč, ne načrtujemo prehoda no-

Foto: Arhiv Peči-keramika

Kaj moramo upoštevati ob načrtovanju ogrevanja s pečmi na trda goriva?

Lončena peč 75


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

dar je to zopet odvisno od tipa, oblike, velikosti peči. Pogosto je priključek uporaben, če je na višini 1,70 m¹ do 1,80 m¹ od tlaka. Zelo težko se je odločiti in izbrati pravi tip in izvedbo peči. Zato oblikovalci v PEČI KERAMIKA, d.o.o. pozorno prisluhnejo vašim željam in pričakovanjem ter vam glede na vaše tehnične možnosti pomagajo oblikovati najustreznejšo peč ali pa kamin. Z izbiro ustrezne peči lahko privarčujete tudi 40 % in več kurilnega olja na eno kurilno sezono. Glede namena uporabe vam bodo v družbi PEČI KERAMIKA, d.o.o. v Novem mestu svetovali eno od naslednjih izvedb peči:

TOPLOZRAČNE PEČI

LONČENE PEČI

KOMBINACIJSKE TOPLOZRAČNE PEČI

Namenjene so za ogrevanje prostorov. So raznovrstnih oblik, z ogrevano klopjo ali brez, z vrati s steklom ali brez, zidane s pečnicami v različnih barvah in oblikah, z notranjostjo

So peči z LTŽ ali pa jeklenim kuriščem s kompletno regulacijo in imajo obvezno oblogo iz materiala, ki akumulira toploto (pečnice, pečarski šamot,…). Značilnost teh peči je v tem, da ogrevajo prostor s kroženjem toplega zraka v prostoru. Imajo možnost ogrevanja več prostorov hkrati. Hitro po začetku kurjenja začnejo segrevati prostor (cca. 30 min), imajo zagotovljeno delno akumulacijo toplote na oblogi, katera še po prenehanju kurjenja oddaja toploto še cca. 4 ure. Primerne so zlasti za uporabo v prehodnih obdobjih v stanovanjih ali pa v vikendih.

So toplozračne peči z oblogo iz pečnic in dodatka dela klasične lončene peči, kateri ima v teh izvedbah funkcijo dodatnega akumulatorja toplote. Oblika izvedbe je možna v na-

štetih variantah, najpogosteje pa se pojavlja v obliki ogrevane klopi ali pa ležišča. Ogrevanje ležišča ali pa klopi se lahko kombinira z ogrevanjem iz centralne kurjave ali pa električno. Kombinirane toplozračne peči so zelo uporabne za prehodna obdobja in za ogrevanje kot pomoč centralni kurjavi v mrzlih dneh, odlikuje pa jih hitri reakcijski čas, možnost uporabe samo toplozračnega dela ali pa toplozračnega in klasičnega dela skupaj. Te peči imajo dokaj visoko akumulacijsko sposobnost, tako da je zagotovljeno oddajanje toplote po prenehanju kurjenja še 12 ur. Te peči so primerne za ogrevanje stanovanjskih prostorov in tudi vikendov.

ZIDANI ŠTEDILNIKI

Namenjeni so za hkratno ogrevanje, kuhanje in pečenje. Najpogosteje so locirani v kuhinji, v kombinaciji z ostalimi elementi kuhinje. Ob izvedbi s kotličkom za vodo imamo zagotovljeno dovolj veliko količino tople vode za potrebe kuhanja. V kolikor jih izvedemo z oblogo iz pečnic, nam z ostalim notranjim šamotnim materialom zagotavljajo akumulacijsko sposobnost, kar pomeni, da oddajajo toploto še nekaj časa po prenehanju kurjenja.

Foto: Arhiv Peči-keramika

TOPLOZRAČNI KAMINI

Krušna peč

Na splošno je znano, da kamini, bodisi odprti ali pa zaprti, nimajo akumulacijske sposobnosti, torej grejejo samo takrat, ko v njih gori. Po prenehanju kurjenja je prostor precej hitro hladen. Pri odprtih kaminih je težava še večja, ker imajo zelo slab izkoristek, to je od 10 do 20 %. Zato je primernejši izbor kamina z zaprtim kuriščem, saj nam ta omogoča popolno kontrolo gorenja in zagotavlja izkoristek okoli 70 %. Obloga kamina je praviloma iz umetnega ali naravnega kamna. Prostor segreva z naravno ali prisilno (ventilator) cirkulacijo zraka v prostoru. Ob uporabi ustreznega kurišča imamo lahko kombinacijo odprtozaprtega kamina in ga uporabljamo glede na

iz pečarskega šamota. Odlika lončenih peč je v tem, da imajo zelo veliko akumulacijsko sposobnost. Primerne so za kontinuirano ogrevanje (vzdržujejo toploto), z zelo majhno porabo drv. Oddajajo toploto še dolgo po prenehanju kurjenja. Primerne so za ogrevanje stanovanjskih prostorov. Lokacija kurišča je možna iz prostora ali pa hodnika.

So najbolj znane peči, zlasti na podeželju. Uporabljamo jih za ogrevanje prostorov in peko dobrot. Imajo zelo veliko akumulacijsko sposobnost. Primerne so za kontinuirano ogrevanje z zelo majhno porabo drv. Zunanjost peči je praviloma iz pečnic različnih barv, oblik in dimenzij. Notranjost je izključno iz pečarskega šamota, namenjenega peki. Bogastvo oblik pečnic in raznolikost barv iz proizvodnega programa PEČI KERAMIKA, d.o.o. omogoča neomejeno število oblik peči. Krušne ali kmečke peči imajo praviloma kurišče iz sosednjega prostora (hodnik).

76

Toplozračna peč v kombinaciji s krušno pečjo”

Foto: Arhiv Peči-keramika

KRUŠNE ALI KMEČKE PEČI


Foto: Arhiv Peči-keramika

Lončena peč

Štedilnik

Foto: Arhiv Peči-keramika

željo in potrebo. Z zaprtimi steklenimi vrati je uporaben za ogrevanje, ob dvignjenih vratih pa imamo ugodje odprtega kamina z neposrednim stikom z ognjem. Konstrukcijsko v zaprti varianti omogoča ogrevanje še sosednjih prostorov. Toplozračni kamin je primeren za hitro segrevanje prostora, manj primeren pa za stalno ogrevanje. Inštaliramo ga tam, kjer nam ni prioritetno ogrevanje. Velikokrat se srečujemo z idejami in vprašanji o kombinaciji lončenih peči z »registri« centralne kurjave, vendar takšne kombinacije iz tehničnih in varnostnih razlogov odsvetujemo in še na koncu je rezultat takšen, da nimamo dobre lončene peči niti centralne kurjave. Peči in kamini, kot smo jih na kratko opisali, so strokovno in tehnično zahtevne ogrevalne naprave, zato njihovo projektiranje in izvedbo zaupajte samo strokovnjakom, ki so za tovrstna dela usposobljeni in imajo dolgoletne izkušnje in tradicijo. Upamo, da smo v tem kratkem prispevku našim bralcem uspeli pojasniti okoliščine, katere imajo pomembno vlogo pri odločanju o nabavi peči na trda goriva, pri tem pa imamo v mislih peči z akumulacijsko sposobnostjo.

Foto: Arhiv Peči-keramika

GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Toplozračni kamin

Cenjene bralce vabimo na obisk prenovljenega prodajno-razstavnega salona družbe PEČI KERAMIKA, d.o.o. v Novem mestu na Podbevškovi 18, kjer se bodo lahko prepričali v prednosti zgoraj omenjenih peči. Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem z nasveti pomagali pri odločitvi o nabavi najbolj primerne peči za vaš dom. 77


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Prezračevanje z rekuperacijo ter centralno zračno ogrevanje in hlajenje bivalnih hiš Zadnji dosežek razvoja naših strokovnjakov na področju klimatizacije bivalnih hiš in stanovanj predstavlja sistem prezračevanja z izjemno visoko stopnjo rekuperacije v kombinaciji s centralnim toplozračnim ogrevanjem in zračnim hlajenjem.

T

oplozračna naprava je nadgrajena z napravo s funkcijo toplotne črpalke zrak-voda oziroma klima naprave zrakzrak, ki skrbi za centralno hlajenje obtočnega zraka in pripravo tople ogrevne in sanitarne vode skozi vse leto. Že tako izjemno visoka stopnja varčnosti naprave v najsodobnejši inverterski tehnologiji je še poudarjena z izkoriščanjem odpadne toplote v fazi hlajenja zraka za gretje ogrevne in sanitarne vode poleti oz. vedno, ko se hiša pregreva. Izrazita prednost sistema je koriščenje pasivnih energij sonca, kamina in drugih notranjih toplotnih izvorov v smislu razprševanja energije po hiši oziroma za gretje ogrevne in sanitarne vode, ko je te energije preveč. Viške toplotne energije tako torej najprej porazdelimo po vsej hiši in s tem istočasno toplotno razbremenimo tisti prostor, ki se najbolj pregreva n.pr. dnevni prostor. Če se hiša vseeno pregreva, se vključi hladilna naprava.

Prezračevalna naprava neodvisno od režima ogrevanja skrbi za dobavo ustrezne količine svežega zraka v sistem. Intenziteto prezračevanja določa sam uporabnik glede na obremenjenost hiše (kuhanje, tuširanje, obiski itd.). Kontrolirana klima 24 ur na dan, 365 dni na leto, pri izjemno nizki rabi energije, maksimalnem varčevanju ob majhnem vložku, kar omogoča vračilo vloženih sredstev že kmalu po začetku obratovanja sistema. PR

Remty-R d.o.o., 1000 Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 54 tel.: +386 1/52 00 432 fax: +386 1/52 00 440 gsm: +386 41 615 451 e -mail: info@remty.si internet: www.remty.si

Osnovna shema delovanja prezračevanja z rekuperacijo in zračnega gretja in hlajenja. Sesanje iz umazanih prostorov (kuhinja, sanitarije..), vpih v čiste prostore (dnevna soba, sobe). Obtok čistega zraka omogoča izjemno kontrolo energije v hiši poleti in pozimi.

Svetujemo monterjem, projektantom, arhitektom in gradbenim inženiringom

Rešitve za vse uporabnike POSLOVNI PROSTORI IN LOKALI • Pri nas boste dobili vse: pravo rešitev, ugodno opremo in montažo za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje. INDUSTRIJA • Smo svetovalec-specialist, projektant, dobavitelj, montažer in serviser opreme. Vse v eni osebi. Vaše probleme rešujemo korak za korakom skupaj z vami. Za vas vsekakor najugodnejša rešitev! HIŠE • Imamo pripravljene odlične, najsodobnejše, tudi ekonomsko pretehta ne rešitve za prezračevanje, ogrevanje in hlajenje hiše. KLIMA NAPRAVE • O klimah vemo vse! Prodajamo jih že 20 let. Najpogostejša vprašanja in dileme Vas kupcev so: “Zakaj tako velike razlike v cenah in kaj cena dejansko prinese?”

Zastopamo, prodajamo in servisiramo vso opremo s področja hlajenja, prezračevanja in ogrevanja 78


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

SOLARNI SISTEM OGREVANJA Ta pravzaprav neizčrpen vir energije lahko dandanes koristimo na dva načina. Največ vsekakor za pripravo tople sanitarne vode, posebej v letnem času, ko je sonca daleč največ ter zahvaljujoč napredni tehnologiji vse pogosteje za ogrevanje. Za razliko od drugih virov-plin, ekstra lahko kurilno olje, trda goriva..., je sončna energija, poleg tega, da ne onesnažuje okolja, brezplačna. • IZKORIŠČANJE SONČNE ENERGIJE • DIMENZIONIRANJE SOLARNIH SISTEMOV • SONČNI KOLEKTORJI, VRSTE ...

V času naraščanja cen fosilnih goriv ter večji SESTAVA SOLARNEGA SISTEMA RAVNI KOLEKTORJI Ti kolektorji so sestavljeni iz temnega ohišja ozaveščenosti za čisto okolje, smo nekako pri- Solarni sistem sestavljajo: sončne energije (boljše vpijanje energije), s toplotno izolacijo siljeni k uporabi alternativnih ter obnovljivih •• sprejemnik regulacijski sistem na spodnji strani - debeline 50 mm ter obovirov energije, kot so sonce, veter in biomasa. • hranilnik toplote (bojler) jestransko zaščiteno z aluminijasto folijo. Na Poleg biomase je najbolj izkoriščana sončna • medij za prenos toplote energija, ki je razen začetnih stroškov popol- Osnovni del predstavlja sprejemnik sončne zgornji strani je steklena šipa, ki je odporna udarce. Absorber predstavljajo ponavadi noma brezplačna. Lahko jo uporabljamo za energije ali sončni kolektor, katerega primar- na ploščate lamele, na katere je nanesena visona naloga je pretvorba sončne energije v toogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne ko vpojna barva ali pa različni selektivni prevode, kar izkoriščamo predvsem v kontinental- plotno s pomočjo medija za prenos toplote. mazi, ki omogočajo maksimalno vpojnost je ponavadi voda z dodatki proti zmrzonih predelih, kjer je manj sonca. Zato je, npr. v To energije ter minimalno izgubo toplotnega vanju. notranjosti Slovenije, ki je pretežno v III. klimatsevanja. Osnovno delovanje, po katerem se ski coni in sprejme okoli 1000 kWh energije na V osnovi največ uporabljamo sončne odreja kvaliteta sončnega kolektorja, je njegova sposobnost spreminjanja sončne enerm² v enem letu, smiselno uporabljati solarni si- kolektorje v dveh izvedbah: • Ravni kolektorji gije v toplotno energijo s čim manj toplotnih stem predvsem za toplo sanitarno vodo. • Vakuumski kolektorji izgub - oddajanja toplote okolici, oziroma s čim večjo stopnjo delovanja.

SONČNO ENERGIJO IZKORIŠČAMO NA TRI NAČINE:

VAKUUMSKI CEVNI KOLEKTORJI

• SSE - SPREJEMNIK SONČNE ENERGIJE ali sončni kolektor deluje kot element aktivne izrabe energije, v katerem se segreva voda ali zrak - to uporabimo za segrevanje sanitarne vode ali za ogrevanje prostorov. • SOLARNI SISTEM za osvetljevanje in ogrevanje zgradb preko steklenih površin, kot so: okna, steklene stene, strešna okna ipd. • SONČNE CELICE izkoriščamo za pretvorbo sončne energije v električno s pomočjo fotocelic ali sončnih celic.

Ti kolektorji so sestavljeni iz visokoevakuiranih cevi iz solarnega stekla. V vsaki od teh

Tabela prikazuje prihranek pri uporabi sončne energije

Sončni kolektor v prerezu

Pri tem je treba upoštevati, da so dani podatki upoštevani ob hkratni uporabi kondenzacijskega kotla kot dodatnega izvora toplote pri gretju ter pripravi tople sanitarne vode, pri temperaturi cca. 50˚C ter porabi vode 50 l po osebi.

79


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

cevi je poseben absorber za boljši sprejem sončnega sevanja. Prednost teh kolektorjev pred ploščatimi je v tem, da absorbirajo toploto v vseh vremenskih razmerah, tudi v oblačnem vremenu, zato imajo boljši solarni izkoristek. Toploto namreč zadržuje vakuum v ceveh. Zaradi direktnega pretoka skozi cevi kolektorja jih lahko postavimo vodoravno in pokončno. Imajo pa še to dobro lastnost, da lahko vakuumske cevi zamenjamo brez izpraznitve celotnega sistema. Zaradi korozijsko odpornih materialov imajo dolgo življensko dobo ter visoko zanesljivost delovanja, vendar so zaradi zahtevne izdelave tudi dražji od ploščatih sončnih kolektorjev. Prednosti aktivnih solarnih sistemov: so v nizkih obratovalnih stroških, minimalnemu vzdrževanju, brezplačni in čisti energiji ter popolni neodvisnosti od porasta cen. Pomanjkljivosti aktivnih solarnih sistemov: so v dokaj visokih začetnih stroških pri postavitvi sistema, v časovni omejenosti na poletni čas (pri ravnih kolektorjih), potreba po večjih hranilnikih toplote, vsaj nad 200 l prostornine ter v dokaj nezanesljivemu viru energije - sistem je odvisen od sončnega sevanja.

Vakuumski kolektor

Strešne konzole za pritrditev sončnih kolektorjev

80

PRIDOBIVANJE SONČNE ENERGIJE

Pasivno »pridobivamo« sončno energijo predvsem z arhitekturo same zgradbe, katero so koristili že Rimljani pri izgradnji stavb. Pravzaprav je samo tehniko izgradnje takšnih zgradb potisnila v zaton predvsem uporaba fosilnih goriv, kar se pa danes ob vse večji ceni teh goriv počasi spreminja, saj lahko več kot 50 odstotkov potreb po energiji dosežemo prav s takšno gradnjo, ki pa v končni fazi ne predstavlja dosti večje stroške pri izgradnji. Že v osnovi lahko izkoristimo takšno vrsto energije z vgradnjo velikih steklenih površin, katere sprejemajo sončno energijo. Ker je ta nezaželjena v toplih poletnih mesecih, to rešimo z zasaditvijo listopadnih drevesov, kateri zadržujejo sončno energijo, (v zimskih mesecih jo prepuščajo). Na ta način pridobimo dosti brezplačne energije. Drugi način pridobivanja sončne energije je preko sončnih kolektorjev, katere uporabljamo predvsem za segrevanje sanitarne ali pa tudi bazenske vode. Pri tretjem načinu uporabljamo fotocelice - sončne module, kateri spreminjajo sončno energijo v električno. So stalen vir energije in ne onesnažujejo okolja. Privarčujemo lahko tudi do nekaj 100 kWh električne energije letno. Poleg tega omogočajo uporabo elektrike tudi tam, kjer ni električnega omrežja, lahko pa jih uporabljamo v povezavi z javnim električnim omrežjem.

DIMENZIONIRANJE IN INSTALACIJA SOLARNIH SISTEMOV Solarne sisteme za segrevanje sanitarne tople vode praviloma uporabljamo s sistemom centralnega gretja, posebej v kombinaciji z nizkotemperaturnimi in kondenzacijskimi kotli. Samo dimenzioniranje solarnih sistemov temelji na skupni porabi energije pri pripravi tople sanitarne vode ter segrevanja prostorov v zgradbi. V povprečju se lahko pokrije do 60% potreb po energiji v gospodinjstvu, kar je racionalno glede na tehnične in ekonomske zmožnosti. Kar pomeni, da večkrat ni upravičeno povečanje samega sistema v smislu pokrivanja 100% potreb po energiji. Nivo pokritosti in stopnja izkoristka kapacitet sistema deluje obratnosorazmerno. To pomeni, da je odnos med sončno energijo, ki jo sprejemajo sprejemniki sončne energije in energijo, ki jo lahko oddajo obraten. Sistemi, ki imajo energetsko visok nivo pokritosti iz solarnega sistema, zahtevajo nizko stopnjo izkoristka kapacitet in obratno. Cilj projektiranja je, za večje sisteme solarnega gretja v objektih, doseči največjo stopnjo izkoristka sistema v primerjavi s ceno na kWh izkoriščene toplote. Takšni sistemi so za razliko od manjših projektirani na stopnjo pokritosti med 20% in 40%. Ti vodo predgrejejo, medtem ko sistem centralnega gretja segreje vodo do običajnih 60°C. Za bolj racionalno izrabo energije je priporočljivo segrevati vodo do največ 45°C, saj večje temperature vodijo do visokih izgub pri solarnih sistemih. Pri dimenzioniranju je potrebno upoštevati, koliko energije bomo potrebovali za doseganje zadostnih temperatur vode. Ker se teh sistemov ne da kar tako izklapljati, je nepotrebno vgrajevati prevelike sprejemnike sončne energije.

SONČNI KOLEKTOR Sprejemnik sončne energije (SSE) ali sončni kolektor je osnovni del vsakekga solarnega sistema, v katerem prihaja do pretvorbe sončne energije v toplotno. Sončna energija, ki pade na kolektor, prehaja preko prozorne površine (steklo) in segreva medij (mešanica vode in glikola) v ceveh. Ta topla voda se prenaša po ceveh in segreva vodo v hranilnikih toplote. Najpomembnejši deli sprejemnikov sončne energije so: • ohišje z zadostno toplotno izolacijo • primerni priključki • absorbcijske plošče, katere sprejemajo sončno energijo in jo pretvarjajo v toplotno • cevi pravih dimenzij

POVRŠINA KOLEKTORJEV

Površino sončnih kolektorjev ponavadi določimo glede na volumen hranilnika vode. Za vsakih 100 l vode potrebujemo cca. 1,5m² površine sončnega kolektorja. Pri tem upoštevamo smer kolektorja, ki ne odstopa več kot 10° od južne smeri ter nagiba, ki je okoli 40°. Kolektorji se namreč lahko postavijo na različne površine in različne nagibe, vendar je pri tem potrebno upoštevati povečanje površine. Te površine so določene s strani samih proizvajalcev in projektantov. Pri izraču-


Tehnika, ki služi človeku

Karl Božič Wolf GmbH, Mainburg Tel.: 03/710 12 70 o. 71, Fax: 03/710 12 72 e-pošta: karl.bozic@wolf-heiztechnik.de

Wolf GmbH je vodilni dobavitelj klimatskih naprav in ogrevalne tehnologije. S svojimi izdelki opremlja operne hiše, letališča in pisarniške komplekse. Ker so njihovi izdelki okolju prijazni in omogočajo učinkovito ogrevanje, so si zelo hitro ustvarili ime kot ena ustreznih blagovnih znamk, s poudarkom na kakovosti. Njihova ponudba je pestra, saj s svojimi izdelki pokrivajo štiri različne sektorje: ogrevanje, klimatizacijo, prezračevanje in solarne sisteme. Njihov edini proizvodni obrat se nahaja v mestu Mainburg pri Münchnu na Bavarskem.

možnost ogrevanja na: • Plinski kondenzacijski kotel • Kotel na olje ali biomaso • Toplotna črpalka • Sončni kolektor

Sončni kolektor TopSon F3

Sončni absorber za ogrevanje bazenske vode

Regulacija za solarni sistem

www.wolf.heitztechnik.de

Hranilnik vode SE-2


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

nu površine kolektorjev upoštevamo dnevno porabo vode po osebi, ki bi naj znašala približno 50 l. V primeru, da so v gospodinjstvu 4 osebe, pomeni to 200 l vode dnevno. Pri določanju velikosti hranilnika vode upoštevamo fakto "r" 2,0 in dobimo volumen 400 l. Če upoštevamo, da za vsakih 100 l potrebujemo 1,5 m² površine kolektorja, dobimo površino cca. 6 m². Treba je upoštevati, da je to splošen izračun, da je več vrst kolektorjev in da imajo proizvajalci za svoje proizvode diagrame za točne izračune površine sončnih kolektorjev.

MEDIJ ZA PRENOS TOPLOTE

Cevi v solarnih sistemih so podvržene koroziji (odvisno od same kvalitete cevi) ter predvsem izpostavljene nizkim zunanjim temperaturam v zimskem času. Zato, da se izognemo zmrzovanju cevi, le te napolnimo z mešanico vode in glikola. To razmerje je nekje med 45 % glikola in 55 % vode. Prav zaradi prisotnosti glikola (poveča se viskoznost) se spremenijo karakteristike sistema, katere je potrebno upoštevati. Odvisno od sistema, ki ga uporabljamo, lahko mešanice kupimo že pripravljene ali pa jih sami zmešamo v pravem razmerju. Priporočljivo je preverjanje mešanice vsako leto ali pa vsaj na dve leti. Pri tem pazimo: • da ne mešamo skupaj mešanic od različnih proizvajalcev • da ne koristimo antifriza, ki se uporablja pri avtomobilih • da je sistem vedno poln in brez zračnih žepov

HRANILNIK TOPLOTE

Hranilniki toplote lahko shranjujejo toplo vodo ogreto od štirih različnih virov energije • energije iz kotla • električne energije • energije sonca • energije iz toplotnih črpalk So v različnih izvedbah: prostostoječi, ležeči in stenski. Ponavadi so izdelani iz kvalitetne-

ga jekla, toplotno izolirani in dodatno emajlirani. Vgrajeno imajo magnezijevo anodo (zaščita od prerjavenja), kar podaljša življensko dobo hranilnika. Toploto v hranilnik (HT) dovaja medij (mešanica vode in glikola) iz kolektorja in jo predaja vodi v hranilniku preko izmenjevalnika toplote, ki je vgrajen v sam hranilnik vode. Kombinirani hranilniki imajo v zgornjem delu vgrajena izmenjevalnik, ki se uporablja pri ogrevanju vode (v zimskem času) preko kotla centralnega ogrevanja, ter električni grelec (dogrevanje vode s kotlom centralnega gretja ni smiselno, saj je potrebno vsakič ponovno segrevanje kotla in sistema), katerega uporabljamo za dogrevanje vode izven sezone ali ob morebitni okvari drugih sistemov gretja. Za gospodinjstva uporabljamo hranilnike večjega volumna, od najmanj 200 l pa tja do 400 l ali 500 l. Temu prilagajamo tudi velikost SSE. V primeru, da imamo hranilnik volumna 500 l, potrebujemo sprejemnik sončne energije velikosti najmanj 7,5 m².

REGULACIJA SOLARNEGA SISTEMA

Regulacijo sestavljajo: • centralna enota • toplotni senzorji • cirkulacijska črpalka Naloga same regulacije je pravilen prenos medija solarnega sistema in s tem toplote od sprejemnika sončne energije do hranilnika toplote. Pri tem morajo biti izgube toplote čim manjše. Regulacija preko toplotnih senzorjev zaznava toploto v SSE in zgornjem delu hranilnika toplote. V primeru, da je toplota v kolektorju višja kot v hranilniku, se črpalka vklopi in obratno. Pri sistemu brez cirkulacijske črpalke voda kroži zaradi sile teže-gravitacije. Topla voda se zaradi manjše gostote od hladne dviguje, zato mora biti hranilnik postavljen višje kot kolektor. Topla voda se iz kolektorja dviguje proti hranilniku (HT) in segreva hladno vodo. Ko je voda v kolektorju prehladna, se ne dviguje in miruje. Pri ponovnem segretju kolek-

ENERGIJA - PRIHAJA SONČNA ERA

Živimo v času, ko je energija ena od osnovnih potreb človeka, zato se kaže nekontroliran porast porabe le-te na vseh področjih, tako v industriji kot tudi v gospodinjstvih. Na žalost je večina porabljene energije še vedno pridobljene na klasičen način iz fosilnih goriv, ki pa niso neizčrpen vir, zato cena energije ob tako ekstremnem povečanju porabe močno raste. Ravno zaradi cene in škodljivega vpliva izkoriščanja teh goriv na okolje, je potrebno vse bolj razmišljati o racionalnejši rabi klasično pridobljene energije, oziroma o nadomestilu le-te z razpoložljivimi alternativnimi viri. 82

torja se proces ponovi. V primeru, da ne uporabljamo cirkulacijske črpalke, uporabimo drugačne cevi kot pri sistemu s črpalko. To je najbolje prepustiti strokovnjaku.

Hranilnik toplote OSNOVNE PREDPOSTAVKE ZA UPORABO SOLARNEGA SISTEMA PRI OGREVANJU Te predpostavke upoštevamo v primeru da hočemo objekt ogrevati ali dogrevati. Če solarni sistem uporabljamo samo za sanitarno vodo, teh pogojev ni potrebno upoštevati. • pri izkoriščanju energije pridobljene s solarnim sistemom, moramo čim bolj zmanjšati toplotne izgube objekta (letna poraba energije naj ne bi presegla 80 kWh/m². • vgradnja nizkotemperaturnega režima sistema centralnega gretja (režim delovanja 50/60°C).


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

ALTERNATIVNI VIRI

V zadnjem času so to predvsem lesna biomasa, vetrna energija in sonce. Če podrobneje pogledamo je osnova vsem tem alternativnim virom sonce, saj se tudi v lesni biomasi skriva nakopičena sončna energija, ki nastane pri fotosintezi. Zakaj bi torej ne izkoriščali direktno neizčrpnega sončnega vira, saj le ta neprestano oddaja na zemljo energijo, ki je mnogo večja od celotnih svetovnih potreb. Seveda se praktično lahko uporabi le del te energije, a kljub temu na tem področju obstaja še velik neizkoriščen potencial.

KAKO TOREJ UJETI ENERGIJO, KI NAM JO BREZPLAČNO NUDI SONCE

Trenutno sta v rabi dva načina pretvorbe sončne energije v uporabno vrednost: a) sončne celice za pridobivanje električne energije b) sončni kolektorji za segrevanje sanitarne vode, ogrevanje bazenov, ogrevanje stavb z nizkoenergijskim številom ogrevanja (manj kot 30 kWh/m²)

OKOLJU PRIJAZNO OGREVANJE S SONCEM

Če pogledamo energijsko bilanco povprečnega gospodinjstva, vidimo, da je skoraj 90 % energije, ki jo porabimo, potrebno za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Postanimo neodvisni od svetovnega nihanja cen primarnih energentov in si zgradimo vsaj najenostavnejši sistem za izrabo sončne nergije , toje segrevanje sanitarne vode. Že s tem sistemom letno prihranimo 20-30 % potrebne energije. Če pa le-to razširimo na predgrevanje vode za pralni in pomivalni stroj ter bazen, pa se izkoristek solarnega sistema še poveča, saj ti porabniki trošijo energijo tudi v letnem času, ko je energije preveč in

je poraba še posebej dobrodošla. Z modernimi napravami – vakuumskimi solarnimi kolektorji, ki so danes na tržišču, lahko dosegamo precej višje temperature ogrevalne vode in daljši obsevalni čas sonca, saj zaradi dobre izolacije in 360° absorberja (vakuumska cev) delujejo tudi pozimi in v času ko ni direktnega obsevanja sonca - sevanje skozi oblake. Zato so ti sistemi ob izbiri primerne površine uporabni tudi za ogrevanje nizkoenergijskih hiš v prehodnih obdobjih (pomlad – jesen). V tem času ima sonce še ali pa že kar precejšnjo sevalno moč, kljub temu, da je ozračje precej hladno. Ker so sodobno grajene hiše dobro izolirane, sonce ne more segreti notranjosti oziroma je zamik gretja tako velik, da moramo velikokrat notranjost ogrevati, kljub temu, da je zunaj preko dneva kar prijetno toplo. V tem primeru so zelo dobrodošli ogrevalni sistemi, ki nam omogočajo transformacijo sončne energije v notranjost preko sistema centralnega gretja (dodatna akumulacija, menjalniki ali sistemi s toplotno črpalko ipd.). Vaš osnovni sistem naj bo grajen tako, da bo omogočal kasnejšo dograditev katerega koli alternativnega vira in povezavo na osnovni

sistem ogrevanja. Seveda pa pri tem ne smemo misliti, da bo z dvema ali tremi kolektorji na strehi rešen vaš celotni energetski problem. Sistem naj bo grajen tako, da maksimalno izkoristi razpoložljivi potencial sonca in omogoča dogrevanje s toplotno črpalko ali katerim od klasičnih virov.

VAKUUMSKI CEVNI KOLEKTORJI

Kolektorji se zaradi svoje konstrukcije odlikujejo po zelo visokem faktorju absorbcije in malih izgubah v okolico. Zaradi tega so v prednosti pred ploščatimi kolektorji, so pa zaradi manjših igub in boljše absorbcije bolj občutljivi za pregrevanje v letnem času, saj temperatura na samem kolektorju lahko doseže tudi do 200°C, če ni odjema toplote. Zaradi tega morajo biti ti sistemi grajeni z elementi, ki so namenjeni visokim tlakom in visokim temperaturam. Priporočljivo pa je tudi, da se toplota akumulira oziroma čimširše uporabi (pomivalni in pralni stroj, bazen ipd.), da ne bi prihajalo do neželjenega pregrevanja. Danes sta na trgu dva osnovna tipa teh kolektorjev in sicer z direktnim obtokom grelnega medija in indirektni način s Head-pipe cevmi. Ta sistem je še posebej enostaven glede montaže ter eventuelne menjave posamezne cevi v primeru poškodbe, ker je grelni medij samo v zbirnem kolektorju - prenos toplote je indirekten. Glede na to, da je montaža tega kolektorja zelo enostavna, je ob uporabi instalacijskih komponent za hitro montažo, ki so danes na tržišču, možna tudi samogradnja sistema ob primerni instrukciji strokovnjaka s tega področja.

83


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

BAZEN

DOMAČA OSVEŽITEV Nič ni lepšega kot kopanje in plavanje v osvežujoči vodi lastnega bazena. Vendar je bil ta užitek donedavna redek, ker je bil lasten bazen skoraj nedosegljiv. Cene so bile razmeroma zelo visoke, poleg tega pa je bila ponudba bazenov in bazenske tehnike izredno mala. V zadnjih nekaj letih se je to spremenilo in sedaj je izgradnja bazenov v vse večjem porastu.

Od plitkega do plavalnega bazena Pred samo odločitvijo za izgradnjo bazena je vsekakor priporočljiv posvet s strokovnjaki iz te smeri, čeprav je pri tem pomembna tudi želja investitorja in nenazadnje sam obseg investicije. Želje in možnosti se tako lahko uskladijo pred dokončno odločitvijo. Vedeti je potrebno, da je bazen investicija, ki lahko glede na samo opremo bazena, doseže tudi ceno dobrega avtomobila. Zato je pri taki investiciji še posebej pomembno, da po možnosti vključimo strokovnjaka in zmanjšamo stroške, ki nastanejo zaradi napak in nepravilnosti pri sami izgradnji. Poleg tega se stroški ne končajo pri sami nabavi in izgradnji bazena, temveč je potrebno bazen kasneje tudi redno vzdrževati. Zato je potrebno vse stroške od nabave, izgradnje in vzdrževanja že vnaprej vsaj približno oceniti.

84

VELIKOST BAZENA

T

udi pri velikosti so pomembne želje, ki pa se vsekakor morajo skladati z razpoložljivostjo prostora. Bazen, ki bo namenjen le za kopanje in namakanje, ne potrebuje več kot 4 do 5 m dolžine in 1,2 m globine, medtem ko želje po plavanju zahtevajo že vsaj nekje 7 m dolžine. Pri sami izbiri dolžine je potrebno paziti tudi na skladnost s hišo in razpoložljivim dvoriščem. Pri globini ni priporočljivo pretiravanje, saj s samo globino bazena naraščajo tudi stroški, ki pa niso zanemarljivi. Tako je navadno dovolj že 1,5 m globine za normalno plavanje in celo skakanje na glavo. Ker je družinski bazen v glavnem namenjen plavanju in ne skakanju, je takšna globina tudi primernejša, saj lahko v bazenu stojimo. Tako večina proizvajalcev »uporablja« globino od 1,2 do 1,5 m. Takšna globina pomeni tudi cenejšo izgradnjo in vzdrževanje. Če kljub temu obstaja želja po večji globini, se lahko umesti le v določenem delu. Dostikrat so pri izgradnji bazena prisotni pomisleki glede varnosti otrok. Vendar je potrebno vedeti, da otroci hitro rastejo in se hitro naučijo plavati. Bazen pa se v vsakem primeru gradi dolgoročno. Pa še o pomisleku na bazen velikosti nad 10 m. Tak bazen za-

hteva poleg drage izgradnje tudi velike stroške vzdrževanja.

OBLIKA BAZENA

Sama oblika bazena ni povsem zanemarljiva, ampak pomembna ravno tako, kot velikost in globina, saj je bazen potrebno uskladiti v celoto, tako z okolico hiše, kot tudi s samo hišo. Pravokotni bazeni s širino približno polovice dolžine se zelo dobro skladajo v vsako okolje. Zadovoljijo potrebo po plavanju in ponujajo tehnično najenostavnejšo in najcenejšo rešitev. Taki bazeni so lahko klasični četverokotni ali pa z zaobljenimi robovi z ene ali obeh strani. Vsako odstopanje od klasične izvedbe zahteva pozornejše projektiranje in težjo izgradnjo. V zadnjem času je na trgu že veliko montažnih bazenov najrazličnejših oblik, od ovalnih, okroglih ... Pri tem pa je potrebno upoštevati, da so sami izkopi prilagojeni obliki bazena.


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

KRAJ POSTAVITVE

Pri izbiri mesta, kjer naj bi stal bazen, je zelo važna kvaliteta zemljišča, saj se nikakor ne sme delati na nasipih. Pomembno je paziti na visoko podzemno vodo, prisotnost mulja ali nehomogenost tal. Pred posegom bo dobrodošlo mnenje strokovnjaka, saj so kasnejše sanacije izredno velik strošek. Bazen ni priporočljivo postaviti v nižji del dvorišča. Pri tem je preveč izpostavljen vdoru umazanije iz višje ležečega terena, poleg tega je oteženo tudi samo čiščenje. Zelo zaželjeno je prav tako, da stoji bazen na soncu in v zavetrju, da je okoli njega čim manj dreves, ki z odpadanjem listja in cvetov povzroča težave. Obremenjuje filtracijo in vzame več časa za čiščenje. Večja izpostavljenost soncu pa pomeni tudi boljše ogrevanje vode.

ODPRT ALI ZAPRT BAZEN

Faktor, ki bo na to vplival, je prav gotovo njegova lokacija. Če bo bazen stal na dvorišču, bo prav gotovo odprt, tako kot bo bazen narejen v hiši zaprt. Pri obeh pa je potrebno predvideti možnosti obojega. Tako je za zaprt bazen potrebno predvideti, da se v poletnem času lahko odpre vsaj ena stena, ki omogoča izhod na prosto. Tak bazen sicer omogoča sezono kopanja skozi celo leto, a vam v popolnoma zaprtem prostoru kopanje poleti prav gotovo ne bo v velik užitek. Zahteva tudi večjo investicijo in prav tako večje stroške vzdrževanja. Pri bazenu na prostem pa je dobro razmisliti o pomični strehi, ki nam podaljša kopalno sezono in obenem preprečuje nalet nesnage v bazen. Taka streha zahteva sicer dokaj visoko investicijo, a ima veliko prednosti in tudi potrebno konzerviranje za zimo je bolj enostavno.

Bazen lahko popestrimo tudi z zasaditvijo raznih rastlin

POKRIT BAZEN

Pri kvalitetni in pravilni izvedbi lahko pokrit bazen uporabljamo skozi celo leto. Prekrit prostor plavalnega bazena moramo vsekakor ogrevati tako, da je temperatura zraka konstantno najmanj 3°C višja, kot temperatura bazenske vode. Pri tem ustvarja voda, ki hlapi iz bazena, visoko zračno vlago v samem prostoru, kar občutimo šele tedaj, ko je dosežena določena stopnja nasičenosti. Temu sledi kondenzacija hlapov, kar opazimo kot “potenje” hladnejših delov bazenske dvorane - okna, vrata ..., ki jih obda kondenzna vlaga. Tudi kakovostna gradnja ne more v celoti preprečiti teh pojavov. Ker bo klima v prostoru slej kot prej neugodna, moramo dodatno osuševati zrak s posebnimi sušilnimi napravami, katere vpihavajo topel in suh zrak, odsesavajo pa moker in topel zrak. Brez teh naprav je “obratovanje” pokritega plavalnega bazena skoraj nemogoče.

VZDRŽEVANJE VODE

Da bi lahko dosegli in vzdrževali kristalno čisto vodo v bazenu, jo je potrebno stalno mehansko filtrirati in ji dodajati razne kemijske sestavine. Že pri prvem polnjenju je potreb-

Pokrit bazen lahko uporabljamo, posebej če je še dodatno ogrevan, skozi celo leto

Stopnice so pomemben del vsakega bazena

no večkratno, povečano in seveda zadostno dodajanje klora. Glede na stopnjo nečistoče pa redno in temeljito čistiti filter. Če je le-ta s papirnatim vložkom, ga je potrebno temeljito oprati in na soncu posušiti. V vročih poletnih dneh, ko so temperature nad 30 stopinj, se voda še hitreje umaže in takrat se potreba po kemikalijah še poveča in potrebuje dodaten klor. Če vodo zadostno klorirate, kar je navedeno na samem kloru za bazene, in redno čistite filtre, bo vaša voda lepa, čista in higiensko neoporečna. Kvaliteto vode pa lahko kontrolirate s posebej zato prirejenimi testerji, ki jih lahko dobite tam, kjer prodajajo opremo za bazene. Naprava ni draga, je pa zelo priročna, saj nam pokaže dejansko stanje. Pametno je nabaviti tudi poseben sesalec za bazene, saj lahko z njim umazanijo, ki plava na površini in je na dnu, enostavno posesamo. Za to delo je najprimernejše jutro, saj je voda že nekaj časa mirna in je sesanje lažje. Sredstev za boljšo kvaliteto vode je kar nekaj in vsako ima svoj učinek. Kaj je dobro dodajati, je odvisno od tega, kakšna je vaša voda in koliko se bazen uporablja. Ker se v bazenih rade pojavijo tudi alge, je za odpravo te nadloge potrebno dodati sredstvo, ki preprečuje njihovo razmnoževanje, občasno je dobro dodati tudi sredstvo za izboljšanje pH vode, ki jo dež okisa, pa tablete, ki obenem vsebujejo tako klor kot zatiralca alg in še bi lahko naštevali. Trgovine, kjer prodajajo opremo za bazene imajo veliko različnih izdelkov in ponavadi tudi strokovnjake, ki vam lahko svetujejo, kaj in koliko bo najboljše.

85


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

FUGIRNE MASE - ESTETSKI IN FUNKCIONALNI POUDAREK Podjetje UNIHEM v sodelovanju z nemškim partnerskim podjetjem UZIN ponuja v svojem proizvodno-prodajnem programu široko paleto izdelkov, ki predstavljajo sistemske rešitve za polaganje vseh vrst talnih oblog, parketa in keramike. Najzahtevnejšim uporabnikom ponuja široko paleto visoko kakovostnih fugirnih mas. Fugiranje predstavlja zadnjo fazo v sistemu polaganja keramičnih oblog in oblog iz lomljenega in rezanega naravnega ali umetnega kamna. Na splošno velja, da so keramične obloge in obloge iz naravnega in umetnega kamna stabilne toliko, kot je stabilna fuga.

FUNKCIJE FUGIRNE MASE:

• površino zapira estetsko in funkcionalno, • poudari dekorativni učinek prostora, • kompenzira nepravilnosti v formatih talne ali stenske obloge keramike ali kamna, • delno kompenzira nihanja v velikosti obloge zaradi temperaturnih nihanj, • prek fuge omogoča parno difuzijo iz zaledja in vodotesnost površine, • zmanjšuje drsnost izvedenih keramičnih oblog in oblog iz naravnega in umetnega kamna. Vsak polagalec keramike mora pred fugiranjem izbrati ustrezno fugirno maso, glede na pričakovane obremenitve in namembnost površin: • notranja ali zunanja uporaba, • tip keramike, vrsta naravnega in umetnega kamna (vpojnost, nevpojnost, talna, stenska…), • stopnja obremenitve obloge (industrijski prostori, bivalni prostori, vlažni prostori kot so kopalnice, savne, terase,..), • zahtevana kemična in mikrobiološka odpornost (lovilni bazeni, polnilnice akumulatorjev, farmacevtska, kemična in živilska industrija: mlekarne, pivovarne,…), • trajanje obremenitve (stalna obremenitev, npr. bazeni, trenutna obremenitev, npr. razlitje), • dimenzije načrtovane fuge v povezavi s formatom keramike in načrtovanimi delovnimi stiki (širina in globina), • sistem vzdrževanja izvedenih površin (visokotlačno čiščenje, kislinsko čiščenje,...).

DELITEV FUGIRNIH MAS

V splošnem lahko fugirne mase glede na kemijsko naravo veziva razdelimo na cementne

86

in reakcijske smole, kar pomembno vpliva na končne lastnosti izdelka. Fugirne mase, izdelane na cementni osnovi in specialnih dodatkih, omogočajo fugiranje ozkih in širokih fug. Na splošno velja pravilo: večje kot so plošče, širše morajo biti fuge. Brez fug (npr. na stik) keramičnih oblog ne polagamo. Širina fuge na keramični oblogi v notranjih prostorih je od najmanj 1,5 mm naprej, na zunanjih površinah (balkoni, terase,..) pa od najmanj 4 mm naprej, odvisno od formata keramike. V proizvodno-prodajnem programu podjetja Unihem so tako na razpolago: • barvne fugirne mase UNIHEM za širino fug od 2 do 8 mm, • fleksibilna fugirna masa UZIN Flexfuge za širino fug od 5 do 20 mm, • objektni UZIN fugirni masi (bela in siva) za širino fug do 5 mm, • barvne, kemijsko visoko odporne, vodotesne dvokomponentne reakcijske fugirne mase UZIN Fliesopox za širino fug od 3 do 20 mm.

BARVNE FUGIRNE MASE

Barvne fugirne mase UNIHEM so visoko kakovostne pripravljene suhe mešanice z dodatkom umetnih smol in barvno obstojnih pigmentov, ki pri mešanju z vodo tvorijo prožno in hidravlično vezočo maso za fugiranje. Fugirne mase so nezahtevne za obdelavo, odporne proti vodi, temperaturnim nihanjem in visoko odporne proti pokanju. UNIHEM fugirne mase združujejo funkcionalnost z estetiko ter poudarjajo barvo in vzorec. Zagotavljajo enakomeren barvni ton fug, hkrati pa s svojo kakovostjo jamčijo za trajnost fugirnih linij. Fugirne mase UNIHEM in barvni silikoni UNIHEM so na voljo v več kot tridesetih barvnih tonih, kar omogoča izbiro najustreznejše barve in barvnega odtenka za keramično oblogo.

UZIN FUGIRNE MASE

UZIN Flexfuge je pripravljena suha mešanica, oplemenitena z umetnimi smolami in dodat-

ki, ki pri mešanju z vodo tvori prožno in vodotesno hidravlično vezočo maso za fugiranje, ki je odporna proti zmrzovanju. Primerna je za zelo frekventne stanovanjske, javne in industrijske objekte, delavnice, balkone, terase, bazene in prostore s povečanimi vlažnostnimi in temperaturnimi obremenitvami. UZIN Fliesopox Fuge so barvne, kemijsko in mehansko visoko odporne dvokomponentne pastozne epoksidne reakcijske fugirne mase. Omogočajo fugiranje po klasičnem ali sodobnem postopku s fugirno pištolo pod pritiskom. Ima dobre polnilne in pralne lastnosti in je brez organskih topil ter vode. Tesni tudi vodo pod pritiskom. Primerna je za fugiranje plavalnih, solarnih in termalnih bazenov, laboratorijskih in kuhinjskih delovnih pultov, javnih stranišč in pralnic, balkonov, teras in prostorov s talnim ogrevanjem. Še posebej je primerna povsod tam, kjer se zahteva visoka kemijska in mehanska odpornost ter mikrobiološko neoporečnost (npr. živilska ind.).

ZAKLJUČEK

V podjetju Unihem se zelo dobro zavedamo zahtevnosti in kompleksnosti zgoraj opisane problematike. S tehničnimi svetovanji keramičarjem in drugim uporabnikom podajamo sistem nadgradnje od osnovne talne plošče preko predpremazov, specialnih parnih zapor, specialnih izravnalnih mas, posebnih lepil do fugirnih mas. S tem skušamo možnost napak zmanjšati na najmanjšo možno mero, uporabniku pa pridobitev občutka varnosti in zaupanja v sistem polaganja ter s tem tudi pristojnost in strokovnost pri polaganju vseh vrst talnih oblog. Podrobnejše informacije o predstavljenih izdelkih in drugih veznih materialih iz prodajno-proizvodnega programa Unihem lahko dobite na telefonski številki 01/51 10 200 ali elektronskem naslovu: prodaja@unihem.si PR Unihem d.o.o. Tehnično prodajna služba / Mitja RUPNIK


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

TALNE OBLOGE Drofenikova 7, 3230 Šentjur Tel: 03 746-42-00 Fax: 03 746-42-15 E-mail: info@kemoplast.si Http: www.kemoplast.si RP Salon Šentjur: 03-746-42-10 RP Salon Ljubljana: 01-541-90-01

V januarju smo v Ljubljani, BTC, Šmartinska 152, hala 10, odprli nov razstavno-prodajni salon vseh vrst talnih oblog priznanih svetovnih proizvajalcev. V pestrem izboru ponujamo gotove parkete, laminate, pluto, PVC homogene in heterogene talne obloge, tekstilne in iglane talne obloge, ročno izdelane orientalske preproge, strojno izdelane preproge različnih kakovosti, tekače in predpražnike ter tapete, lepila in premaze Thomsit, ter sredstva za vzdrževanje talnih oblog. Kupcem bomo pri izbiri svetovali, ponujamo pa jim tudi strokovno vgradnjo vseh vrst talnih oblog.

KEMA Puconci, d.o.o. Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija T: 02 545 95 00, E: info@kema.si

Dr`imo skupaj. Lepila. Renovacije. Industrijski tlaki.

Sistemi za polaganje talnih oblog

®

Profesionalna orodja za polagalce talnih oblog

UNIHEM d.o.o. Kajakaška cesta 30 SLO - 1211 Ljubljana tel.: +386 1 511 02 00 www.unihem.si

®

Sredstva za površinsko obdelavo in zaščito parketa

87


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

PVC talne obloge Juteksove talne obloge so že vrsto let uveljavljene na tržiščih širom Europe in so ravno zaradi stalnega prilagajanja designa modnim trendom in kvalitete dobro poznane tako polagalcem, kot tudi trgovcem in distributerjem. Juteksov proizvodni program zajema celo vrsto tako imenovanih penjenih ali elastičnih PVC talnih oblog, katerih kvaliteta je prilagojena različnim namenom uporabe od dnevno bivalnih prostorov do zelo obremenjenih pisarniških površin. V zadnjih nekaj letih je Juteks uspešno prisoten na evropskem trgu tudi kot dobavitelj talnih oblog za bivalne kontejnerje, avtodome in prikolice, kjer je zastopan z različnimi kvalitetami in širinami, odvisno od zahtev posameznega kupca. PROIZVODNI PROGRAM

J

uteks je podjetje z dolgoletno tradicijo v proizvodnji PVC penjenih talnih oblog. Juteksove talne obloge so narejene iz najkvalitetnejših surovin, po najsodobnejši tehnologiji. S PVC talnimi oblogami Juteks si lahko polepšate vse bivalne prostore Vašega doma. Izbirate lahko med visoko kvalitetnimi in tudi cenejšimi talnimi oblogami. Za lažjo odločitev je na izbiro širok asortiman kvalitetnih talnih oblog debeline od 1,0 mm do 3,5 mm ki so predstavljene v 14 kolekcijah . Vsaka kolekcija ima pester asortiman vzorcev. Vzorci, ki so skrbno izbrani in izdelani do zadnjega detajla, so romantični, klasični, modni ali fantazijski in namenjeni različnim osebnim okusom, v mnogo različnih barvah, tako da prav gotovo lahko najdete takšnega po Vaši želji. V Juteksovem rednem programu 14 kolekcij so širine talnih oblog 2m, 2,5m, 3m, 3,5m in 4m. Debeline so od 1,0 do 3,5 mm, lahko pa Vam izdelamo tudi poljubne širine med 2 in 4m, po Vašem predhodnem naročilu. Juteksove talne obloge so enostavne za polaganje , saj lahko z malo spretnosti opravite polaganje kar sami. Čiščenje in vzdrževanje ne zahteva posebne pozornosti. Juteksove PVC talne obloge imajo dolgo življensko dobo, zato dajemo na vse naše talne obloge 5,6, 8 ,10 ali 12 let garancije.

Danes je na tržišču prisotno veliko število različnih tipov PVC penjenih - elastičnih talnih oblog; v principu pa so si konstrukcijsko zelo podobni. Osnovna podloga, ali armatura talne obloge in hkrati nosilec dimenzijske stabilnosti je v glavnem tanek stekleni flis, ki se osloji z različnimi PVC premazi na katere se vtisne barvni vzorec po principu roto-gravurne tehnike tiska in premaže še s transparentnim zaščitnim slojem. Rotogravurni način tiska omogoča neomejeno število možnosti glede vzorcev in designa. Juteksove talne obloge proizvedene po tem postopku so tiskane v 5-barvni tehniki.

PVC PENJENE TALNE OBLOGE

VZDRŽEVANJE

Pri današnji rafinirani tehniki proizvodnje PVC penjenih talnih oblog je možno oblikovati poljubne designe in površinske efekte, ki nudijo razkošen videz in lahko zadovoljijo še tako zahtevnega kupca. Juteks se vedno prilagaja tudi v tem pogledu željam kupcev, jim pomaga in svetuje glede lažjega izbora za posamezen namen uporabe.

88

HRBTNA OBDELAVA

Zaščitni transparentni sloj predstavlja lice talne obloge in ji zagotavlja uporabnostne lastnosti. Nekatere karakteristike, ki niso vezane na kvaliteto zaščitnega sloja, pa so lahko precej izboljšane, če se omenjene PVC talne obloge še hrbtno obdelajo, to je premažejo z različnimi PVC premazi, ki so lahko v kompaktni ali penjeni obliki različnih debelin. Na ta način lahko talnim oblogam še povečamo toplotno in zvočno izolativnost ter nudimo prijetnejši občutek pri hoji. Juteks ima v svojem proizvodnem programu celo vrsto PVC elastičnih in penjenih talnih oblog z različnimi hrbtnimi obdelavami, tako da lahko zadovolji tudi najzahtevnejšega kupca. Priporočamo, da se na novo položena JUTEKS talna obloga v prvih 24 urah pohodno veliko ne obremenjuje, predvsem dokler se lepilo primerno ne posuši, ker v nasprotnem slučaju lahko pride do slabe vezivnosti na podlogo in poškodb na stikih. Da se zaščiti površina talne obloge se tudi priporoča, da se posamezni kosi pohištva

podložijo z gladkimi zaščitnimi trdimi in neobarvanimi podložnimi elementi, ki ne rjavijo in niso iz trde gume, ker lahko pusti trajne črne madeže. Tudi gumirani tepihi in predpražniki, kakor tudi izdelki iz kokosovih vlaken lahko trajno poškodujejo površino, strojena naravna koža pa lahko pušča madeže. Taki materiali se ne priporočajo za pokrivanje PVC penjenih talnih oblog, pač pa je koristno, da se namestijo pred vhodom v prostor, kjer zadržijo umazanijo, prah, maščobe ali kakršnekoli druge nečistoče, ki tudi lahko pustijo trajne sledove. Pri premikanju težkega pohištva ali gospodinjskih strojev naj se uporabijo razni podložni materiali, kot so vezane plošče ali gladko drseči tepihi, ki zaščitijo površino PVC talne obloge. To je posebno pomembno v slučaju nove položitve, kjer se lepilo še ni popolnoma utrdilo in se lahko pojavijo gube. Gube se lahko tudi pojavijo ce je PVC talna obloga prekomerno izpostavljena toploti ali sončni svetlobi. Kombinacija toplote in intezivne sončne svetlobe pusti posledice, kot je obleditev ali razbarvanje ne samo na PVC talnih oblogah pač pa tudi na pohištvu, tepihih, tapetah, zavesah itd. Kot potrebno vzdrževanje se priporoča le redno pometanje in čiščenje z vlažno krpo. Pri čiščenju se ne sme uporabljati mila, ker pušča na površini moten film in PVC penjena talna obloga izgubi prvotni lesk. Na tržišču je moč najti cel spekter sredstev za čiščenje in vzdrževanje takih talnih oblog, katerih sestava so tudi kvalitetni voski in jih zelo priporočamo za vzdrževanje predvsem tistih talnih oblog, ki nimajo dodatne EXTRA PU GUARD zaščite. Taka sredstva nudijo dodatno površinsko zaščito ter povečajo lesk in gladkost PVC talnim oblogam. PR


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Na slovenskem in svetovnem trgu so JUTEKSOVE PVC TALNE OBLOGE uveljavljene in priznane zaradi dopadljivega designa in kakovosti že vrsto let. Skrbno izbrani vzorci izdelani do najmanjših podrobnosti so romantični, klasični, modni, fantazijski in prihajajo v pisani paleti različnih barvnih odtenkov. Juteksov redni proizvodni program obsega PVC talne obloge širine 2, 2,5, 3, 3,5 in 4m. Kakovost je prilagojena različnim namenom uporabe – od dnevno bivalnih prostorov do zelo obremenjenih prostorov. Še posebej velja izpostaviti NOVO KOLEKCIJO MEGA, ki se odlikuje z dodatnim sistemom antimikrobne zaščite in posebno odpornim zaščitnim premazom. Talno oblogo MEGA lahko polagamo v stanovanjske kakor tudi poslovne in lažje industrijsko obremenjene prostore (kot npr. čakalnice, skladiščni prostori, proizvodni prostori – finomehanična/elektronska industrija….)

JUTEKS, Proizvodnja talnih oblog, d.d., Ložnica 53 a, 3310 Žalec Tel.: 03/ 71 20 700, Fax.: 03/ 71 20 755, e-pošta: juteks.zalec@juteks.si, Internet: http://www.juteks.si

PREMISLEK PRED NAKUPOM Preden se odločimo za nakup JUTEKS talne obloge moramo namreč ugotoviti kakšne so naše potrebe in kakšna so naša pričakovanja in kakšni obremenitvi bo nova talna obloga izpostavljena. Prav tako moramo vedeti kakšno življenjsko dobo pričakujemo in kako pogosto bomo čistili novo PVC talno oblogo. Na izbor nove talne obloge lahko vpliva tudi prisotnost domačih živali v gospodinjstvu ali npr. nezaščitene noge stolov, kar lahko tudi vodi do poškodb površinskega sloja. Seveda pa moramo razumeti, da so pri svetlejših talnih oblogah omenjene poškodbe vidnejše in da svetlejše obloge potrebujejo pogostejše vzdrževanje in čiščenje. Na vsa vprašanja, ki se postavljajo v zvezi z nakupom nove PVC talne obloge, lahko Juteks kvalitetno odgovori in vam tudi ponudi ustrezno kolekcijo proizvodov. Za lažjo odločitev je na izbiro širok asortiman kvalitetnih talnih oblog debeline od 1,0 mm do 3,5 mm ki so predstavljene v 14 različnih kolekcijah. Vsaka kolekcija ima pester asortiman vzorcev. Vzorci, ki so skrbno izbrani in izdelani do zadnjega detajla, so romantični, klasični, modni ali fantazijski in namenjeni različnim osebnim okusom, v mnogo različnih barvah, tako da prav gotovo lahko najdete takšnega po Vaši želji. 89


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

KOPALNICA

NE LE ZA UMIVANJE Moderne kopalnice bodo po napovedih strokovnjakov v prihodnosti z več prostora, udobnosti in estetike služile sproščanju po stresnih dogodkih v modernem življenju Ponudba vsebuje celotno paleto že sestavljenih kopalnic, ki so umetniško oblikovane in so že pravi wellness centri.

Med opremo, ki sestavlja kopalnico, štejemo kadi, WC - školjke, umivalnike, bideje in kotličke. So tudi povezava med vodovodom in kanalizacijo. Zato je potrebno zagotoviti zadostno količino vode za izpiranje in celoten kanalizacijski sistem, ki bo odstranjeval vse fekalije in uporabljeno vodo. Zaželjeno je, da so sanitarni predmeti kar se le da funkcionalni, torej da zadovoljujejo ergonomskim zahtevam, da jih zlahka čistimo in vzdržujemo, da niso oglati, da so neprepustni, da so nam všeč, da so preprosti za vgradnjo in da imajo dolgo življenjsko dobo.

www.termomax.si

OPREMA

ZA SPROŠČANJE IN UŽIVANJE UMIVALNIKI

Njihova ponudba je tako široka, da praktično za vsak prostor lahko najdemo ustreznega glede velikosti. Seveda pa moramo najprej natančno izmeriti prostor in predvideti, kako

www.termomax.si

Zapoj si!

velikega potrebujemo. Obenem se moramo vprašati, čemu vse bo služil bo v kopalnici. Manjši bodo služili zgolj za pranje rok, pri večjih si lahko umivamo tudi lase. Izdelujejo jih iz različnih materialov: porcelana, plastike, marmorja, jekla, keramike ... Višina umivalnika naj bi bila približno 80 cm. Obenem je potrebno pustiti dovolj prostora okoli njega za nemoteno gibanje. Lahko so zidni, na podstavku, nad omarico, kotni ... Nad umivalnikom je armatura, skozi katero dovajamo vodo, pod njim je vgrajen odvodni kanal. Polica nad umivalnikom je lahko iz različnih materialov, služi pa za odlaganje ščetk za zobe, kozarcev, mila in ostalega pribora za osebno higieno. Pozorni bodite tudi na širino

w w w. k o l p a . s i Vsak dan se odločam. In izbiram najboljše. Ko vstopim v kopalnico kolpa•san, svet pustim zunaj, sebe pa razvajam. Ležim v kadi in se spet počutim dobro. Vem, da je vse razen mene ostalo zunaj. In takrat si samo še zapojem.

90oglas_DOM_180x88.indd

1

Mirna sem, ker imam vse, kar potrebujem. In miren si tudi ti, ker imaš vse. Popevam si tisto nežno melodijo.

Svet ostane zunaj 15/2/07 12:00:03


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

kot o zelo koristnemu higienskemu pripomočku. Če po vsaki uporabi WC-ja uporabljamo umivalnik za umivanje rok, zakaj ne bi tudi bideja.

ZA DUŠO IN TELO roba, do koder se odbija voda, in tudi na globino umivalnika pri čestem umivanju rok. Če imate možnost in tudi potrebo, potem razmislite o dveh umivalnikih v večji kopalnici, kajti to vam lahko pride prav med “jutranjo gnečo”.

KADI

Podobno kot pri umivalniku morate njihovo velikost prilagoditi prostoru, in pa seveda vašim željam. Šele potem izbirate obliko in barvo kadi. Če je le možno, potem mora biti kad tako velika, da se lahko v njej iztegnete. V manjšem prostoru si pač lahko privoščite zgolj kad, kjer se je moč le usesti. Kad s tušem naj bi bila široka najmanj 66 cm, z ravnim dnom. Globina 40 cm je idealna za kopanje manjših otrok. Običajne dimenzije kadi so 170x70 cm. Kadi so standardne, kotne, anatomsko oblikovane ... Slednje omogočajo zelo ugodno ležanje in manjšo porabo vode, saj so v spodnjem delu lahko ožje in imajo oblikovan naslon za roke.

TUŠI

So ekonomični, saj za prhanje, ki služi predvsem osvežitvi, terjajo običajno dve tretjini manj porabljene vode kot pri polni kadi. Lahko jih imamo zgolj kot dodatke pipi na ali nad kadjo, lahko so samostojni v kotu nad tlemi, kjer je odtok, ali pa so v posebni kabini. Ponudba kabin je precejšnja, lahko so v obliki kvadrata, pravokotnika, peterokotnika ... Tla morajo preprečevati spodrsavanje, rob mora omogočati nezahteven pristop, predvsem pri starejših osebah. Strop nad tušem bi morali zaščititi pred kondenzacijo in nasploh pred škropljenjem. Moderni zidovi kabin so iz stekla, s tankimi okvirji in z malo metalnih komponent, s posebnim premazom, ki ščiti pred sledovi prstov in ki onemogoča nabiranje vodnega kamna. Nove konstrukcije tušev omogočajo slapove nad glavo, ki so lahko kot dež ali pa v obilnejših količinah. Stranski curki lahko ugodno masirajo celotno telo.

WC - ŠKOLJKA

www.termomax.si

Ponavadi ne zavzame veliko prostora, približno 70x40 cm, vendar mora biti imeti prostor, predviden zgolj temu namenu, vsaj dimenzije 140x70 cm. Školjka in kotliček sta lahko, glede višine prostora, tudi pod neravnim stropom oziroma pod na primer stopniščem. Višine školjk se tudi razlikujejo, ponavadi pa so školjke visoke okoli 40 cm. Kotliček je lahko v višini školjke, za njo ali pa nad njo. Školjke so lahko na tleh, lahko pa so vgrajene v zid. Pri slednjih je težava namestitev kotlička, ki mora biti posledično za školjko, praktično v zidu, kar pa otežuje dostop pri popravilih ali zamenjavi. Kotlički ponavadi vsebujejo tri, šest ali devet litrov vode. Deske za sedenje se kupujejo posebej, čeprav jih nekateri proizvajalci ponujajo skupaj s školjkami.

Sodobni trendi narekujejo, da morate kopalnico urediti v prijeten prostor, ki bo povsem po vašem okusu, ne pa da zgolj vanjo na hitro namestite školjko, umivalnik in tuš oziroma kad. Dobro pretuhtajte o ureditvi kopalnice, ne glede na to, ali gre za novogradnjo, adaptacijo ali izboljšanje trenutnega stanja. Nikakor pa ne štedite pri nakupu - kvalitetni materiali in lepi izdelki bodo dvignili vašo kakovost življenja.

ZAKLJUĆEK

Ko se odločate o načrtovanju nove kopalnice ali le njeni preureditvi, izhajajte iz večih vidikov. Ugotovite, koliko tušev in WC - školjk potrebujete. Pomislite, kdo bo predvsem potreboval kopalnico poleg vas: ali bolj otroci ali bolj starejši ljudje ali invalidi ali morebiti vsi našteti. Izračunajte, koliko in kakšne vrste priključkov potrebujete, koliko dovodnih in odvodnih cevi ter pip. Potem sledi še načrtovanje opreme prostora, ki je odvisno tudi od tega, ali bosta v kopalnici pralni stroj in delovna površina; šele nato v svojem planu predvidite, kje bodo omarice za brisače, kozmetiko ... Bo vaša kopalnica predvsem funkcionalna ali neobvezna, bo morebiti bolj intimna, celo razkošna? Na ta vprašanja si morate odgovoriti, da bo vaše načrtovanje uspešnejše. Upoštevajte pa, da vam kopalnica ne bo služila le za umivanje in telesne potrebe, pač pa tudi za sproščanje in uživanje v vse bolj stresnem življenju, ki vas spremlja.

BIDEJI

Zavzemajo toliko prostora kot WC-školjke, približno 70 cm od zidu. Večinoma so nameščeni takoj ob školjki, saj omogočajo intimno higieno genitalij. O bideju ne bi smeli razmišljati kot o statusnem simbolu, temveč

91


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Kemini materiali za kopalnico 1. PRIPRAVA PODLAGE KEMACRYL

2. TESNJENJE STENSKE POVRŠINE HIDROSTOP DP

3. TESNJENJE TALNE POVRŠINE HIDROSTOP ELASTIK

4. TESNJENJE STIKOV, PREBOJEV KEMABAND, KEMABAND 12 KEMABAND X, Y, KEMABAND MANŠETA 12 in 42

6. FUGIRANJE BETA

7. KITANJE GIBLJIVIH STIKOV KEMASIL

5. LEPLJENJE KERAMIKE KEMAKOL FLEX 170, KEMA STARLIGHT FLEX

KEMA Puconci, d.o.o., Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija | T: 02 545 95 00, F: 02 545 95 10, E: info@kema.si

Pri polaganju stenske in talne keramike v kopalnici najprej obložimo zidne površine in šele nato talne površine. KEMA STARLIGHT FLEX je fleksibilno lepilo razreda C2 FTE - S1 s posebnim lahkim mineralnim polnilom iz ekspandiranega stekla, ki zagotavlja nizko specifično težo lepila in s tem lažje delo, večjo izdatnost in izkoristek po kvadratnem metru. Uporabljamo ga za lepljenje stenskih in talnih ploščic ter plošč iz kamna, grisporcelana in steklenega mozaika na tla in stene. Posebno primeren je za polaganje novih ploščic na stare, kakor tudi pri talnem in stenskem gretju. Podlage iz mavca (mavčnokartonske plošče) zahtevajo predhodno grundiranje s KEMACRYL polimerno disperzijo. Glede na širino fug sta na izbiro dve fugirni masi BETA ali FULL v najrazličnejših barvah. BETA je za širino fug do 8 mm, FULL od 3 do 15 mm.

Vse gibljive stike v keramiki zatesnimo s trajno elastično tesnilno maso KEMASIL. Izberemo barvo enako barvi fugirne mase. S sistemom tesnjenja kopalnice KEMA bodo površine varno zaščitene pred vdorom škodljive vode. Za podrobnejše informacije vam je na voljo naša tehnična služba na brezplačno številko 080 2886 Pripravil: Bojan Sukič, dipl.inž.grad.

92


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

KEMA SISTEM TESNJENJA KOPALNIC V Kemi smo s svojim lastnim razvojem in dolgoletnimi izkušnjami na področju gradbeništva in gradbenih proizvodov razvili celovite sistemske rešitve za izvedbo tesnjenja kopalnic.

pred vlago. To storimo s KEMA tesnilnim sistemom, v katerem glavno vlogo igrata vodotesni masi HIDROSTOP ELASTIK in HIDROSTOP DP.

Sodobno gradbeništvo je postavljeno pred zahtevo po čim hitrejši in s tem čim cenejši gradnji, hkrati pa se zahteva čim višja kakovost in čim daljša življenjska doba objekta. Ker je voda na nepravem mestu daleč največji in najhujši ''škodljivec'' v sodobnih objektih, moramo že v fazi projektiranja paziti na posamezne detajle v prostorih in s tem preprečiti prehajanja vlage v samo konstrukcijo.

V kopalnici imamo navadno več prebojev skozi stene, kot v drugih prostorih, zato se le tem posebej posvetimo, jih temeljito zatesnimo in pri tem upoštevamo pravilni postopek izvedbe del.

Kopalnica spada med mokre prostore, zato ji moramo pri projektiranju posvetiti posebno pozornost. Ker keramične ploščice in druge mineralne obloge niso neprepustne za vodo, moramo stenske in talne površine, ki ležijo pod njimi, dodatno zaščiti

KEMAKOL FLEX 170

Najprej temeljito pripravimo podlago v kopalnici, kjer se bodo dela izvajala, tako da bo podlaga čista, stabilna, zadosti ravna in primerna za izvedbo. Če ugotovimo, da je površina močno vpojna, jo impregniramo s KEMACRYL emulzijo, katero razredčimo z vodo v razmerju 1:1. Večje neravnine težko izravnamo z lepilom za ploščice, zato smo v Kemi razvili hitrovezno izravnalno maso KEMA AM RAPID za tla in stene. Izravnava s KEMA AM RAPID je enostavna, hitra in cenovno ugodna.

BETA FUGIRNA MASA

HIDROSTOP DP

KEMASIL KEMABAND HIDROSTOP ELASTIK (drugi nanos) HIDROSTOP ELASTIK (prvi nanos)

BETA FUGIRNA MASA KEMA STARLIGHT FLEX

Za tesnjenje talnih in stenskih površin uporabljamo vodotesni masi HIDROSTOP ELASTIK in HIDROSTOP DP. HIDROSTOP ELASTIK je visokofleksibilna dvokomponentna vodotesna masa na cementni osnovi. V kopalnici je primerna predvsem za tesnjenje površin, ki bi lahko bile izpostavljene neposrednemu pritisku stoječe vode. Nanašamo jo s čopičem ali gladilko v najmanj dveh nanosih. Maso nanesemo na podlago v popolnoma prekrivnem sloju (poraba ca. 1,5 kg/m2 za en premaz). Po zadostni površinski trdnosti prvega sloja nanesemo drugi sloj v smeri pravokotno na predhodnega (poraba dodatnih 1,5 kg/m2). Skupna debelina nanosov je ca. 3 mm in ne sme preseči 5 mm. HIDROSTOP DP je visokofleksibilna disperzijska tesnilna masa. Primerna je predvsem za zaščito stenskih površin v kopalnici, katere so manj obremenjene z vodo. Nanašamo jo s čopičem, valjčkom ali gladilko. Po osušitvi prvega nanosa, nanesemo še najmanj en nanos, da zagotovimo varno zatesnitev. Debelina sloja pri dveh nanosih znaša 0,7 mm.

Za tesnjenje stikov in prebojev uporabimo KEMABAND gumirane trakove. Da bi se izognili nastanku razpok v vogalih in prebojih, v prvi še sveži nanos mase HIDROSTOP DP in HIDROSTOP ELASTIK vtisnemo tesnilni trak KEMABAND. V vodotesno maso HIDROSTOP DP in HIDROSTOP ELASTIK vgradimo v prvi sveži sloj na stikih (stena – stena, stena – tla) KEMABAND 12 gumiran trak z pripadajočimi vogalnimi zaključki KEMABAND X, Y. Stensko manšeto KEMABAND MANŠETA 12 in talno KEMBAND MANŠETA 42 uporabimo za tesnjenje odtokov in inštalacij.

93


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

»ŽIVA« VODA Kislinsko bazično ravnotežje večine ljudi je zaradi napačne prehrane, premalo gibanja in stresnega življenja porušeno. Takšno stanje pospešuje razvoj rakastih, osteoporoznih in drugih degenerativnih sprememb pri ljudeh, ki kasneje navadno niso več ozdravljive. Tako kot športniki zaradi »nenormalnih« telesnih obremenitev potrebujejo posebno »nenormalno« prehrano in tretman, ljudje potrebujemo več bazičnih in antioksidantnih snovi, da vsaj deloma kompenziramo s stališča narave »nenormalni« način življenja. Pri tem si v tujini (Rusija, Japonska, Koreja…) že od zgodnjih ‘50 pomagajo z najbolj naravno snovjo na planetu – z IONIZIRANO VODO. Skrivnost dolgega in zdravega življenja nekaterih ljudstev je bila odkrita, ko so Dr.P.Flanagan in drugi znanstveniki javnost seznanili z dejstvom, da ima voda, ki jo pije Himalajsko ljudstvo Hunza negativni ORP(oksidacijsko/redukcijski potencial) in bazični pH. Le tekočine v živih snoveh imajo – (redukcijski ali antioksidantski), mrtve pa +(oksidacijski)ORP, zato vodo z – ORP imenujejo ŽIVA VODA. Na grobo v prehrambenem smislu telo razkisljujemo (obnavljamo) le s svežim in surovim sadjem in zelenjavo, v tujini pa to uspešno počno tudi s pomočjo IONIZATORJEV VODE oz. z IONIZIRANO VODO. Takšna, AKTIVIRANA VODA ima pH do 9,5 in ORP do -450mV zaradi česar je praktično najmočnejši naravni antioksidant. S tako vodo mnogi zdravstveni centri* dosegajo odlične uspehe predvsem pri zdravljenju rakastih in osteoporoznih obolenj, ter zdravljenju migren, putike ter sladkorne bolezni. Kislo vodo, ki je stranski produkt ionizacije vode uspešno uporabljajo za zdravljenje kožnih bolezni, dermatitisa in luskavice. Ionizatorji vode zadnje generacije (uvoznik za JV Evropo je Tehnofan d.o.o.) poleg ionizacije vključujejo še kvalitetno filtracijo, popolno avtomatiko in samoočiščevalne mehanizme in so tako postali primerni za osebno uporabo, v tujini pa so registrirani kot medicinski pripomoček.

IZBERITE KERAMIKO Z ZNAČAJEM V salonu keramike TERRA-RB se srečate z vodilnimi evropskimi proizvajalci, ki narekujejo smernice na področju keramičnih ploščic. Program, ki zadovolji preprosto izbiro z ugodno ceno in najzahtevnejše kupce z nadstandardnim razredom. Sodobno opremljen, lepo urejen in prostoren salon ponuja široko izbiro keramike različnih cenovnih razredov. V ponudbi imata vodilno vlogo vrhunska proizvajalca Keraben in Novabell, ena izmed največjih in najboljših. Keraben je tisti, ki zapoveduje smernice in trende, saj je med prvimi v Evropi in svetu. Iz njihovih programov je na naših policah keramika različnih dimenzij, debelin, struktur in različne odpornosti; notranja, zunanja, talna, stenska, kuhinjska, kopalniška, stopniščni elementi, keramika velikih formatov, za garaže, bazene, stenski in talni dekorji, obrobe… Ponujamo tudi kakovostno sanitarno opremo in sanitarne armature. Odločite se lahko za najbolj prodajane izdelke ali pa jih za vas dobavimo po naročilu. Kratki dobavni roki in prilagodljivost – zagotovljeno. Modne smernice ali neuničljiva klasika, živahnost, zasanjanost ali monumentalnost – odvisno od vas. Izbirate lahko med tisoči modelov, zato se pripravite na priložnosti, ki se vam ponujajo v salonu keramike TERRA-RB. 01 oglas keramika.eps

2/7/07

5:37:40 PM

Promocijsko besedilo

Zastopamo enega najboljših prizvajalcev keramičnih ploščic

*Kyushu University of Japan, Medicine Center of Hanseo University, Akashi Hospital, Mishima Hospital Japan itd. PR Štefan Žuna, dipl.ing.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

salon keramike Terra-R.B. d.o.o., Žagarska ul 11, Škofljica, T: 01/ 3603 856, www.terra-rb.si

94


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Termomax d.o.o., Nova Gorica Gradnikove brigade 6 5000 Nova Gorica tel.: 05 333 33 80 fax: 05 302 40 45 email: termomax@siol.net

Uradni distributer

bathroom interiors

95


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

BARVE

VPLIV BARV Barve imajo, čeprav se tega pogosto sploh ne zavedamo, velik vpliv na naše počutje in nenazadnje tudi na zdravje, saj brez njih ni mogoče živeti. So povsod okrog nas, v okolju in v stanovanjskih prostorih: na tleh, oknih, vratih, zidovih, pohištvu … Ne vplivajo samo na estetski videz v prostoru, temveč tudi na klimo, saj lahko s pravo izbiro barv znatno vplivamo na vlažnost in sestavo zraka v prostoru. Izbira barve je vsekakor stvar okusa posameznika, vendar pa se moramo zavedati, kakšen vpliv ima določena barva v samem prostoru.

Živimo v svetu barv. Vse, kar vidimo, je v barvah. Že davno je bilo ljudem znano, da vpliva rdeča barva toplo in spodbudno na razpoloženje, modra pa je hladna in pomirjujoča. Prav zato je izrednega pomena pravilna izbira barv v prostoru, ki lahko deluje hladno ali pa toplo in udobno.

BARVE V OSNOVI

SEKUNDARNE BARVE

S

amih barv ne zaznamo kar tako, temveč šele, ko na nek predmet pade svetloba. Pri tem se večji del svetlobe v predmet vpije, del svetlobe pa odbije, kar zaznamo z očmi. Če se skoraj vsa svetloba vpije, vidimo predmet bele barve, v primeru, da se odbije, bo predmet črne barve. Če belo barvo razstavimo na njene "sestavine", dobimo barvo naravnega barvnega kroga. Barve delimo na primarne, sekundarne in terciarne

PRIMARNE BARVE Osnovne oz. primarne barve:

• rumena • rdeča • modra S kombiniranjem teh treh "močnih" in nasičenih barv (le-teh ni mogoče dobiti z mešanjem katerih koli drugih barv) lahko dobimo vse druge barvne tone, ki pa to nasičenost izgubljajo.

Z mešanjem treh primarnih barv dobimo tri sekundarne. Vsaka sekundarna barva se sestoji iz dveh primarnih. Tako dobimo: zelena = rumena +modra oranžna = rdeča + rumena vijolična = rdeča + modra

TERCIARNE BARVE

Terciarne barve dobimo z mešanjem primarnih in sekundarnih barv. Obstaja šest terciarnih barv: rdeče-oranžna, rumeno-oranžna, rumeno-zelena, modro-zelena, modro-vijolična in rdeče-vijolična. BARVNI KROG Vse te barve, primarne, sekundarne in terciarne, tvorijo barvni krog z dvanajstimi barvami (slika 3). Vendar je barv dosti več, saj jih dobimo z dodajanjem bele ali črne barve in tako dobimo nešteto svetlejših ali pa temnejših odtenkov.

slika 3

96

Za razliko od sekundarnih barv, terciarne vsebujejo dve in to tisti dve, ki se nahajata v barvnem krogu ena poleg druge. Tako se lepo zazna, kako se izbor barv povečuje, a še vedno ostaja med njimi skladnost. Tako se lahko sedaj iz vseh teh kombinacij barv začne izbor njihovih odtenkov, ki so močnejši ali bolj bledi.

TEMPERATURA BARV

Barve ločimo tudi po temperaturi, saj poznamo tople in hladne barve. Če imate radi občutek topline, boste prav gotovo izbirali med toplimi barvami, če pa so vam ljubše tiste hladne, pa se tudi med temi najde pester izbor, čeprav v samem osnovnem izboru poznamo le eno hladno barvo - modro. Rdečo in rumeno namreč štejemo med tople barve in tu vidimo, da so tople barve že v osnovi v prevladi. TOPLE BARVE Rumena in rdeča, ki sta dve osnovni topli barvi, nam dajeta občutek topline, sončne svetlobe in nam obenem zmanjšujejo prostor. HLADNE BARVE Osnovna je modra barva, iz nje pa sledi še vi-


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

jolična, ki se prištevata med hladne barve in učinek le-teh je, da prostor v teh barvah deluje večji, stene pobarvane v hladnih barvah delujejo bolj oddaljene in je dobra prevara za povečanje prostora.

KOMPLEMENTARNE BARVE

V primeru, da bo prostor pobarvan z nasprotujočimi si barvami (toplo-hladno), bo potrebno izbirati med komplementarnimi barvami. Te barve si namreč na barvni lestvici stojijo ena nasproti druge – rumena proti vijolični ali rdeča proti zeleni. To pomeni, da ima vsaka topla barva kot svoj komplementar, hladno barvo in obratno. Pri mešanju dveh nasprotnih (komplementarnih) barv pa je potrebno pazljivo mešanje in dodajanje, saj se mešani barvi kar hitro spremenita v nevtralno, ki ne ustreza in se je ne da več popraviti.

BARVNE NIANSE

Niansa je potemnjena ali osvetljena barva. Najpogosteje se svetli z belo, temni pa s črno barvo. Pri tem je potrebno postopno in predvsem temeljito mešanje, da se ustvari željena niansa. S takim mešanjem se ustvari barva, ki ima celo svoje ime. Če se rdeči doda bela, dobimo roza barvo, njena niansa pa je odvisna od količine bele barve. Še vedno pa je v osnovi to rdeča barva, le da je posvetljena. Niansiranje prinaša tako cel spekter novih lepih barv. Rdeča z dodatkom črne je zanimiva bordo rdeča, rdeča z dodatkom zelene pa opečno rdeča. Kaj se dobi z niansiranjem je le plod domišljije, obenem pa je lahko tudi ustvarjalna igra. Za tako mešanje se vzame le malo količino barve, saj takšno niansiranje ni poceni, še posebej če se meša z večjimi količinami. Lahko pa se take mešane in že niansirane barve kupijo, saj jih na osnovi želja zmešajo v specializiranih trgovinah in s tem olajšajo delo.

VPLIV NARAVNE SVETLOBE NA BARVE

Naravna svetloba ima na vse barve velik vpliv. Lep sončen dan doda tudi hladnim V prostorih z velikimi steklenimi površinami in dosti sončne svetlobe uporabimo svetle barve, katere vpijajo manj sončne energije in s tem toplote. Najprimernejše so svetle tople barve s hladnimi toni. Te delujejo med drugim tudi pomirjujoče.

barvam privdih topline, posebej če so steklene površine obrnjene proti jugu. Okna obrnjena proti severu pa toplim barvam vedno odvzamejo nekaj topline, tako da delujejo dosti bolj hladno. Prav tako turoben deževen dan nekoliko izniči toplino toplih barv. Ob samem sončnem vzhodu in zahodu je svetloba obarvana rdečkasto, zato tudi prostori, ki imajo steklene površine obrnjene proti vzhodu in zahodu, delujejo ob tem času precej bolj toplo kot čez dan. Izbira med hladnim in toplim je odločitev vsakega posameznika. Prav tako se moramo zavedati, da prostori z veliko steklenih površin stalno spreminjajo svoj kontrast in toploto, pač glede na svetlobo, katera prihaja v te prostore, medtem ko so barve v prostorih z manjšimi steklenimi površinami bolj konstantne. Vendar so takšni prostori dosti manj osvetljeni, kar pa spet vpliva na razpoloženje in bivalno ugodje. Kljub vsemu naštetemu pa so tople barve vseeno nepogrešljive v vsakem domu.

Neonska žarnica

Neonska žarnica ponavadi daje barvam hladen ton (obstajajo tudi neonske žarnice, katere oddajajo toplejše barve), saj izžareva rahlo plavkasto barvo in se zato uporablja predvsem v garažah, poslovnih prostorih, industriji, nakupovalnih centrih in vsepovsod tam, kjer je večja potreba po hladnih barvah. Barvna temperatura teh žarnic je, odvisno od premaza same cevi, med 2700 in 6500°K.

Halogenska žarnica

Halogenske žarnice delujejo podobno kot infrardeče in izžarevajo predvsem belo vrsto svetlobe, katera malenkostno zmanjša intenzivnost barv, hkrati pa v večji meri ne vpliva na njihove nijanse. Barvna temperatura svetlobe teh žarnic je 3000°K. Skupno barvno svetlobo merimo z barvno temperaturo, katero izrazimo v stopinjah Kelvina (°K). Naravna svetloba ima barvno temperaturo med 5500° K in 6000° K.

Pri izbiranju barv v prostoru, kjer je malo steklenih površin, je potrebno biti pazljiv, saj temne barve optično zmanjšajo prostor. Poleg tega je v takšnem prostoru potrebna dodatna umetna svetloba, sam prostor pa poleg vsega deluje še depresivno.

VPLIV UMETNE SVETLOBE NA BARVE

Umetno svetlobo nam "pričarajo" različna svetila, katerih izbira je danes na tržišču že zelo pestra. Tako so barve v prostoru, vsaj njihovi odtenki, ko uporabljamo umetno svetlobo, odvisni od vrste razsvetljave.

Standardna žarnica

Standardna žarnica, v kateri je nitka iz volframa (le-ta pod vplivom električnega toka zažari) in daje le okoli 5 % svetlobe - vse ostalo je toplota - poudari tople barve še toplejše, saj izžareva rahlo rumenkasto svetlobo. Poznamo: matirane, bistre in mlečne. Vsaka od teh osvetli prostor malo drugače. Bistre dajo trdo svetlobo, medtem ko matirane in mlečne osvetlijo prostor z mehko svetlobo. Barvna temperatura svetlobe, ki jo oddaja navadna žarnica, je okoli 2700°K.

Na slikah lahko vidimo, kako barve vplivajo na velikost in sam ambient prostora

97


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

BARVE IN LAKI NA VODNI OSNOVI Sprva so bile barve narejene na osnovi topil. Zaradi vse večje ozaveščenosti po čistem okolju ter škodljivim vplivom na zdravje, se na tržišču pojavijo barve na vodni osnovi. Tako se okolju "prijaznejše" barve čedalje pogosteje uporabljajo, saj imajo, poleg tega, da so neškodljive za zdravje in okolje, tudi druge določene prednosti pred barvami, ki so narejene na osnovi topil. VODNE BARVE V OSNOVI

V

odne barve "nastanejo" z razvojem vodnega veziva. Tega delimo v dve skupini: vodno disperzijo in z vodo razredčljiva veziva. Vodne barve se v osnovi razlikujejo od barv na osnovi organskih topil. Ker vodne barve vsebujejo vodo, ne gorijo, zato niso potrebni posebni varnostni ukrepi pri delu (lažji je tudi transport), nimajo neprijetnega vonja (prostorov ni potrebno zračiti, kar je prednost predvsem pri večjih prostorih), lahko jih redčimo z vodo in nenazadnje, ves pribor enostavno očistimo kar z vodo. Poleg tega je dobra lastnost vodnih barv tudi hitro sušenje ter odlična (dolgotrajna) odpornost na obrabo. Prav zato, jih večinoma uporabljajo za barvanje notranjih in zunanjih stenskih površin. Uporabne so predvsem pri temperaturah zraka nad 5°C, kadar je temperatura nižja, uporabljamo barve na osnovi topil. Barve na vodni osnovi se hitro sušijo, zato si lahko posamezni sloji sledijo v zelo kratkem času. Pri barvah z alkidnimi vezivi se pogosto zaradi vlage pojavljajo mehurji, kar se pri vodnih zaradi relativno visoke propustnosti premaznega filma dogaja le izjemoma. Poleg tega je za vodne barve značilno, da ohranjajo elastičnost. S tem je odpornost proti nastajanju razpok na lesenih površinah večja kot pri alkidnih premazih. Za alkidne premaze je značilno, da sčasoma porumenijo (posledica staranja alkidnih veziv), kar je še posebej vidno pri belih in svetlih barvah. Zato je pri barvanju raznih grelnih teles, kjer so prisotne visoke temperature (te staranje alkidnih veziv še povečajo), priporočljivo uporabljati posebne premaze, ki so temu namenjeni. Barve na vodni osnovi ne porumenijo, imajo pa na začetku manjši sijaj kot alkidne, vendar se ta ne spreminja. Pri alkidnih premazih je sijaj na začetku visok, vendar sčasoma upada, še posebej če je premaz izpostavljen zunanjim vplivom.

Čopič in ostalo orodje lahko po uporabi preprosto speremo z vodo

98

Slaba lastnost vodnih barv je v občutljivosti na nizke temperature. Namreč vodna barva ne sme zmrzniti (zato jo je potrebno skladiščiti pri temperaturi nad 0°C), saj v tem primeru izgubi sposobnost ustvarjanja premaznega filma. Le-ta bo vsestransko odporen le, če bo nanešen pri primerni temperaturi (2025°C) in relativni vlažnosti (60-80%). Pri prenizki temperaturi in visoki relativni vlažnosti voda iz premaza izhlapeva prepočasi in s tem onemogoča tvorbo kvalitetnega premaznega filma. Pri prenizki relativni vlažnosti zraka voda izhlapeva prehitro, kar ima za posledico razpoke v premaznem filmu. Pri prenizki temperaturi, odvisno tudi od premaza (pod 5°C), pa se barva sploh ne strdi.

Pri barvanju z barvami na vodni osnovi upoštevamo, da mora biti temperatura zraka najmanj 12°C, relativna vlažnost zraka pa najmanj 60%.

LAKI NA VODNI OSNOVI

Vodni laki se, za razliko od lakov na osnovi organskih topil, redčijo z vodo. Kljub temu še vedno vsebujejo nekaj odstotkov organskih topil, s katerimi dosežemo določene lastno-

PRIPRAVA POVRŠINE

Prav tako kakor pri ostalih barvah, je tudi pri vodnih potrebno površino primerno pripraviti. Najprej je potrebno odstraniti umazanijo: prah, smolo, mast, korozijo ... Predhodni premaz, ki se lušči, je potrebno popolnoma odstraniti, medtem ko se premaz, ki ga želimo samo obnoviti, narahlo obrusi in očisti ter ponovno prebarva. Pri tem je priporočljivo uporabiti barvo iste kvalitete ali pa barvo, ki se starega premaza dobro oprime. Trajnost premazov ni odvisna samo od kvalitete samega premaza, temveč je v veliki meri odvisna tudi od izpostavljenosti raznim vremenskim vplivom. Tako je potrebno mesta izpostavljena močnemu soncu obnavljati pogosteje. Prav tako na obstojnost premazov vplivajo tudi nianse barv. Temnejše barve se namreč na soncu segrejejo bolj kot svetlejše, kar pogojuje krajšo življensko dobo premaza.

Vodne lake lahko uporabimo tudi na bolj obremenjenih površinah, kot so npr. stopnice


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

sti. To vrsto lakov lahko uporabljamo za različne vrste površin: okna, vrata, ograje, pohištvo, tla ... Še posebej so priporočljivi pri večjih površinah, npr. kot premazi za tla, saj ne sproščajo zdravju škodljivih hlapov in nimajo neprijetnega vonja. Vodni laki so enokomponentne ali dvokomponentne vodne disperzije: • enokomponentni; so pripravljeni iz akrilne disperzije. Utrjujejo se z izparevanjem vode in prisotnih topil. Njihova odpornost na mehansko obrabo in kemikalije je slabša od ostalih, zato jih ponavadi uporabljamo kot temeljne lake. Predstavljajo premaze nižjega kakovostnega razreda. V primeru, da je osnova vodnega laka poliuretanska disperzija, je njihova odpornost dosti boljša, zato ti laki spadajo v srednji kakovostni razred. • dvokomponentni; že samo ime pove, da so ti laki sestavljeni iz dveh komponent. Prva je poliuretanska disperzija, druga komponenta pa je prisotna kot utrjevalec ali trdilec. Ta pripomore k visoki trdnosti laka. Dvokomponentni laki spadajo v višji kakovostni razred, saj je nastali "film" zelo elastičen in odporen proti mehanskim ter kemijskim vplivom. Poleg naštetih poznamo tudi vodne lake, ki se utrjujejo s pomočjo UV-žarkov. Pri teh sprva v pečeh izhlapeva voda iz podlage, kasneje pa se film dodatno utrdi s pomočjo UV žarkov. Ti laki se uporabljajo predvsem v

industriji, pri lakiranju pohištva in že izgotovljenih parketov. So izredno dobro odporni pred mehansko obrabo in kemikalijami ter elastični.

V MEŠALNICI STROKOVNO ZMEŠANE BARVE SO DANES ZAKON Časi, ko smo lahko doma približno niansirali ali našli "skoraj pravi" sprej v vsaki samopostrežni trgovini s podobnim blagom, so odločno mimo. Ko želimo kakovosten barvni učinek in najpogosteje je tako, saj se zahteve po visokem bivalnem, voznem in drugih standardih nenehno višajo, za profesionalno, po preiskušenih postopkih zmešano barvo, pravzaprav alternative ni. Za samostojno mešanje ne bomo dobili niti pravih surovin, razen pri res enostavnih primerih. Pigmenti so pač predrag "špas", pa še preveč jih je, da bi se jih splačalo prodajati v majhnih količinah. O čistih in jasnih tonih, ali vedno bolj iskanih močnih in temnih, brez receptur, prav tako lahko le sanjamo. V mešalnici nam bodo svetovali pravo barvo za pravo podlago, za željen prostor, za načrtovan namen. Vsekakor se izognemo tveganju, da nam vložen denar in delo propadeta oziroma ne postaneta vzrok za večno slabo voljo, ko bomo slab izdelek gledali (verjetno) leta. Tudi izbira pravega orodja in pravi recept nanosovbo pomenil precej manj porabljenega materiala. Če pa bomo nekoč pozneje iskali isto barvo, bo dovolj že številka recepta (s pokrovčka posode). V Levcu, ob zahodnem celjskem avtocestnem priključku, že 16 let posluje ARA d.o.o., MEŠALNICA BARV in trgovina s pleskarskim in podobnim materialom, v kateri ste lahko deležni opisanih storitev na strokovno zavidljivi ravni. Poleg mešalnice s štirimi mešalnimi mizami, tremi programi stenskih in fasadnih barv, dvema avtomobilskima in industrijskim programom boste v trgovini dobili vse, kar si s področja barvanja lahko zamislite od barv, kitov, emulzij, silikonskih lepil, sprejev, razredčil, trdilcev, valjčkov, čopičev, brusnih papirjev, špric ali silikon pištol, zaščitnih mask, rokavic, folij, papirjev, nožev, metrov, lepil in lepilnih trakov, brusnih krtač, delovnih oblek in še kaj specialnega se bo našlo. Recimo sredstva za vzdrževanje in sanacijo kamna, laki za parket Synteko, patina za kovinske ograje, sprej za temnenje avto smerokazov in še in še.

Pri delu z laki na vodni osnovi, za razliko od lakov, pri katerih pri procesu sušenja izhlapevajo organska topila, ne prihaja do hlapenja škodljivih snovi, zato le-ti ne povzročajo glavobolov, alergij in vnetij oči. Priporočljivo jih je uporabljati v večjih prostorih (posebej v vrtcih, šolah, zdravstvenih ustanovah ...).

PREDNOSTI IN SLABOSTI Prednosti vodnih lakov:

• nimajo neprijetnega vonja, zato delo poteka lažje predvsem pri lakiranju večjih površin • so zdravju neškodljivi • niso vnetljivi • imajo kratek čas sušenja • lahko jih preprosto nanašamo • pribor lahko čistimo z vodo

Slabosti vodnih lakov:

• zaradi vode se lesna vlakna dvignejo, zato je potrebno temeljitejše brušenje • občutljivost na temperature (lakiranje v prostoru z min. temperaturo 12°C) • višja cena • problem izlužitve čreslovin pri nekaterih vrstah lesa

Obiščite svet sanjskih barv! ZMEŠAMO vam barve: - za notranje STENE, - za FASADE, - za AVTOMOBILE, - za LES in KOVINO. Dodatna ponudba: - LAKI za PARKET in KAMEN, - PLESKARSKA orodja in pribor, - STROKOVNO svetovanje.

Barve za življenje

99


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

www.termomax.si

BARVE V INTERIERJIH

Kolikor je različnih ljudi, toliko je možnosti opremljanja bivalnih prostorov, barvnih odtenkov, materialov, oblik pohištva in dekorativnih elementov. Kombinacije so torej skorajda neskončne. Potrebno je vedeti, kaj lahko najbolje kombiniramo ter katere oblike pohištva in barvni toni želimo, da nas obkrožajo. Vsakdo izmed nas je v harmoniji, ko okoli sebe vzpostavi zdravo in umirjeno ozračje. Barve v našem domu in v delovnih prostorih vplivajo na naše telesno počutje, čustveno in duševno zdravje ter motivacijo BARVA KOT ENERGIJA

Kako dobro se počutimo na dopustu, a ne samo zato, ker smo daleč od vsakodnevnih skrbi in opravkov, ampak tudi zaradi barv, ki nas takrat obdajajo; globoko modra, ali živahna turkizna barva morja nas sprosti in umiri, telo in dušo očisti stresa, živo rumeno sonce nas napolni z življenjsko energijo, belina snega na smučanju, ali zimskem sprehodu daje občutek neskončnosti, svobode in zračnosti, igrivi zeleni toni spomladanskega gozda pa sproščajo misli, živce in mišice. Zakaj bi se torej dobro počutili, le kadar gremo od doma in ne tudi, kadar smo doma!

UPORABA BARV V PROSTORU

Torej, začnimo od začetka. Ni pomembno, ali se selimo v novo stanovanje, prenavljamo staro, ali želimo le z beljenjem osvežiti prostore; vedno lahko napravimo dom, ali poslovni prostor tak, kot nam je pisan na kožo. Lahko se seveda ravnamo po občutku, zanimivo pa je kljub temu poznati nekaj pravil, oziroma načinov, ki nam lahko olajšajo izbiro. Ko se odločamo, katere barve bomo upora-

100

bili, je potrebno upoštevati naslednje: 1. katere so najljubše barve po osebnem izboru in katere barve ostalih, s katerimi si delimo bivalne prostore 2. potrebno je upoštevati, ali je soba sončna/ senčna, topla/hladna, majhna/velika, 3. čemu je soba namenjena; spanju, mentalnemu ali fizičnemu delu, otroška soba, ali v njej biva starejša oseba, je to dnevni prostor, kuhinja, kopalnica, ali soba za sproščanje, oziroma 4. kadar gre za poslovne prostore je pomembno, kateri dejavnosti bodo služili; prodajalna, kozmetični salon, gostilna, hotel, šola, ali dom za ostarele. Pomembno je, tudi barva povdarja dejavnost, ali ji služi kot dodatna pomoč.

USKLAJEVANJE BARV

Na prvo vprašanje si odgovorimo tako, da izberemo največ tri barve, ki jih bomo nato lahko uporabili v enem, ali v več prostorih. Če so vam všeč žive, močne osnovne barve, kot so rdeča, rumena in modra, ste najbrž


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

živahni in praktični ljudje. Temne barve odkrivajo značaj razumevajoče in tihe osebe, žive in svetle barve kažejo vesel, nežen in ljubeč značaj, pastelni toni pa so običajno všeč sanjavim, poduhovljenim in umirjenim ljudem. Seveda ni nujno, da je ločevanje med tipi ljudi tako strogo; običajno najdemo svoje najljubše barve v vsaj dveh od naštetih skupin, kar pomeni, da lahko pri beljenju in opremljanju stanovanja medsebojno kombiniramo odtenke svetlih, temnih, pastelnih in osnovnih barv. Kadar v stanovanju skupaj biva več ljudi, upoštevamo in kombiniramo najljubše barve družinskih članov tako, da se med seboj ne uničuejo, ampak dopolnjujejo. Vedeti moramo tudi, da so tople barve rumena, rdeča, oranžna in njihovi odtenki, hladni pa sta modra in zelena. Bolj barve svetlimo z belo, hladnejše postajajo, ne glede na to, ali so v osnovi tople ali hladne. Topla rdeča barva bo s primešanjem bele, postala hladna roza. Bela in črna barva nista ne hladni ne topli in služita za uravnovešanje ostalih barv. Primer: nekomu je všeč modra, drugemu rumena. Modra je hladna, rumena je topla barva. Kaj storiti, če ne želimo imeti dnevne sobe v močnem barvnem kontrastu? Hladne barve uravnotežamo s toplimi in kombinacij je veliko. V osnovi je rumena barva veliko močnejša od modre, zato jo lahko posvetlimo z belo in jo tako ohladimo ter sobo pobelimo v nežnem rumenem odtenku. Vanjo lahko postavimo živo, ali temno modro sedežno garnituro, ki jo poživimo z rumenimi blazinami. Pohištvo in tla sta lahko popolnoma druge, nevtralnejše barve, kot so rjava, siva, dodatki črne, zlate ali srebrne. Po želji dodamo dekoracijske elemente v različnih odtenkih modre in rumene.

VELIKOST IN OSVETLITEV PROSTORA

Na drugo vprašanje smo odgovorili, kakšna je velikost in kakšna je osvetlitev prostora. Pri izbiri barv je potrebno upoštevati, da bo majhen ali temen prostor videti večji in svetlejši v raznih odtenkih bele in drugih zelo svetlih tonih, temne veže ali temačne sobe, obrnjene na severno stran, lepo zasijejo v oranžnih odtenkih, a le z varčno uporabo, ne s pretira-

vanjem. Velik in svetel prostor pa lahko brez skrbi obarvamo in opremimo po želji, brez omejitev.

NAMEN PROSTORA

Tretje vprašanje je bilo, čemu je prostor namenjen. Spalnica je intimen prostor, ki je namenjen počitku in sproščanju. Najprimernejši toni za ta prostor so rožnata, nežno rumena, breskova, modra, vijolična in bela. Če pa želimo vnesti v spalnico več strasti, si lahko privoščimo tudi nekaj rdečih barvnih poudarkov. Otroška soba in soba za najstnike se lahko živahno lesketata v rožnatih, turkiznih, vijoličnih in ciklamnih tonih. Starejše ljudi velikokrat zebe, zato je zanje najprimernejša barva svetlo ciklamna, rožnata ali svetlo rumena. Kopalnica je prostor, kjer se urejamo. Pomembno je, da je primerno osvetljena, ustrezne barve pa so modra, turkizna, oranžna, kremno bela ali rožnata. Lahko si privoščimo tudi belo-črno ali srebrno-sivo kombinacijo, če je kopalnica

CVETLIČARNA SUZANA

dovolj velika. Kuhinja je udobna v tonih rdeče, lososove, oranžne, rumene, zelene ali v vseh nevtralnih barvah. Kadar stene obarvamo belo, postanejo odlična in primerna podlaga za slike in tapiserije.

POSLOVNI PROSTORI

Zadnje vprašanje je povezano s poslovnimi prostori. V nekaterih šolah se je zmanjšalo nasilje, ko so stene pobelili v rožnatimi, bež, kremnimi, zelenimi in modrimi toni. Hoteli, kjer želijo, da so njihovi gostje sproščeni, so obarvani v močne in razkošne tone: zelene, temno modre, breskove in rumene. Za pisarne so primerni pastelni toni, v neskončnih kombinacijah z nevtralnimi barvami, kot so črna, bela in siva ter z dodatki srebrnih, zlatih in živih barv. Živahne barve sten so primerne za kavarne, turistične agencije, frizerske salone in podobno. Odvisno je seveda od nas, kaj želimo z barvami doseči

ZAKLJUČEK

Kdor stanuje v napačno razdeljenih, napačno obarvanih in opremljenih prostorih, v neugodni in neprimerni svetlobi, se počuti neprijetno. Poskrbimo, da se bomo počutili vitalne, zadovoljne, srečne, polne energije in v sožitju sami s seboj. Barbara Frank

Obiščite svet sanjskih barv! ZMEŠAMO vam barve: - za notranje STENE, - za FASADE, - za AVTOMOBILE, - za LES in KOVINO. Dodatna ponudba: - LAKI za PARKET in KAMEN, - PLESKARSKA orodja in pribor, - STROKOVNO svetovanje.

P REŠERNOV TRG 2, L JUBLJANA T: 01/244 85 70

102

Barve za življenje


BARVE V PROSTORU Z barvami ali s kombinacijo le teh lahko optično ”popravimo” prostore, če so le ti previsoki, premajhni, prenizki, preozki ... Pri tem moramo poleg barve sten in stropov, upoštevati tudi barvo tal, pohištva ter nenazadnje barvo oken in vrat. Ker so tudi vrata del prostora, se ne priporoča uporaba močnih kontrastnih barv, zlasti če je v prostoru več vrat. Ta v primeru, da so obarvana v hladne barve, dajejo občutek odprtosti prostora, medtem ko obarvana v tople barve, prostor "zaprejo". Navadno se za vrata, za razliko od stropa, izbira svetlejše barve. Prav tako se prostor pri svetlih barvah vizualno razširi (daje občutek oddaljenih barv), pri temnejših pa se zmanjša in daje občutek utesnjenosti. Za talne površine je priporočljivo uporabiti temnejše barve, za stropove pa svetlejše - s tem prostor vizuelno povišamo. Le s kombinacijo vseh teh elementov lahko dobimo prostor kakršnega si želimo. Poleg tega pa je priporočljivo upoštevati tudi lego prostorov. Tako v prostoru z veliko sonca lahko, če nam to ustreza, uporabimo hladnejše barve. V prostoru z manj sonca, pa uporabimo barve toplejših odtenkov.

UČINEK: VIŠJI STROP Strop bo deloval višji, če ga pobarvamo s svetlo barvo, stene pa s temnejšimi odtenki.

UČINEK: MANJŠI PROSTOR Če želimo velik prostor optično zmanjšati, potem uporabimo temnejše in tople barve. Pri tem pa moramo upoštevati, da temna barva na steni optično zmanjša velikost okna.

UČINEK: VEČJI PROSTOR V manjših prostorih pobarvamo vse površine (stene, strop) s svetlo barvo ter se pri tem izogibamo temnim tlom in temnemu pohištvu.

UČINEK: NIŽJI STROP Če nam strop deluje ”previsoko”, ga pobarvamo s temno barvo, stene pa z svetlejšimi odtenki

Na slikah je prikazano, kako lahko v osnovi uporabljamo barve pri pleskanju sten in stropov, če hočemo prostor optično spremeniti.

VPLIV BARV V PROSTORIH Zelena: je primerna za vse prostore, posebej za kopalnice, saj ustvarja ravnotežje med toplimi in hladnimi barvami. Modra: je umirjena, hladna barva in primerna za prostore v katerih se hočete sprostiti. Rdeča: ker je barva "dinamike" in deluje stimulativno, je primerna za delovne sobe, sobe za rekreacijo ter celo za jedilnice (povečuje apetit). Oranžna: je topla barva, ki stimulra prijetno razpoloženje, zato je primerna za prostore, kjer se ponavadi zadržuje več oseb. Rumena: je barva sonca, torej topla in primerna za večino prostorov, še posebej družabnih (kuhinja, otroška soba ...).


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

www.termomax.si

KUHINJA

SVET KUHINJE

•NAČRTOVANJE •DELOVNI PULTI, OTOK V KUHINJI •GOSPODINJSKI APARATI Čeprav se tega mogoče sploh ne zavedamo, preživimo, kadar smo doma, ogromno časa prav v kuhinji. Poleg pripravljanja hrane, kar je vsekakor najpogostejša aktivnost v kuhinji, nam služi kuhinja tudi kot prostor za različne druge namene kot so npr. druženje ter preživljanje prostega časa v krogu družine. Zato je pomembno, da ima kuhinja lep izgled-dizajn, funkcionalnost ter primerno razporeditev elementov. Kuhinja je, čeprav na to ponavadi niti ne pomislimo, prostor v katerem se kaj hitro zadržuje več ljudi. In ker so kuhinje, kot prostor, dostikrat manjših dimenzij, je še kako potrebno pravilno načrtovanje in pravilna izbira elementov. S tem se poveča sama funkcionalnost kuhinje, pa tudi kuhinja lahko izgleda, če vsega ne upoštevamo, dosti manjša kot je v resnici.

PROSTOR V KUHINJI

Č

e se držimo nekih osnovnih in najprimernejših norm, kakšna naj bi bila kuhinja po višini in površini, potem je ta višina 260 cm, površina pa naj ne bi bila manjša od 6-7m². Poleg tega mora imeti poleg umetne obvezno tudi naravno svetlobo in urejeno prezračevanje, saj se v vsaki kuhinji nabirajo velike količine pare in vonjav, ki se razvijajo pri samem kuhanju. Prezračevanje je lahko preko okenskih elementov ali pa prisilno preko t. i. nape, ki je sestavni del v večini kuhenj. Kuhinje lahko postavimo tudi v manjše prostore, kar vsekakor ne bo vplivalo na njihovo uporabnost. Za prav majhne prostore ponujajo proizvajalci mini kuhinje, posamezne elemente lahko predelamo ali pa se kuhinja izdela po naročilu.

104

RAZVRSTITEV ELEMENTOV

Kako bomo razvrstili elemente v kuhinji je odvisno predvsem od dimenzij in oblike prostora, poleg tega je potrebno vedeti, kaj vse je potrebno zagotoviti, da bi bila kuhinja ustrezno opremljena. Pri samem razvrščanju elementov moramo upoštevati, da bolj pogosto ko bomo posamezen element uporabljali, bolj mora element biti dostopen in uporaben. Zato stvari v elementih postavljamo v bližino mesta, kjer jih bomo najpogosteje uporabljali (npr. osnovne stvari, ki so potrebne pri kuhi, postavimo v elemente blizu štedilnika). Tako je v največji meri, s pravilnim postavljanjem elementov, prostor prilagojen in optimalno izkoriščen. Prav tako je potrebno veliko pozornosti nameniti delovni plošči. Le-to bomo najbolje izkoristili, če bo njena površina velika. V tem primeru je priprava hrane lažja, vzame nam manj časa, poleg tega pa lahko na veliko površino namestimo več malih gospodinjskih aparatov. Vgradnja določenih aparatov v elemente, prav tako gospodinjski pribor in razna živila, pripomorejo k večji uporabni površini delovnega pulta, zato je to potrebno upoštevati že pri izbiri same kuhinje. Čeprav je dandanes izbira kuhinjskih ele-

mentov zelo pestra, je potrebno kuhinjo izbrati glede na dimenzije in obliko prostora ter obstoječe priključke za vodo in elektriko ter nenazadnje same prilagodljivosti prostora, saj s tem odpadejo vsi nadaljnji problemi, kateri nastanejo takrat, ko se kuhinja izbira samo zaradi izgleda.


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Različne postavitve kuhinjskih elementov naredijo prostor prilagodljiv posameznim potrebam. 1. ENOREDNA KUHINJA

Elementi so postavljeni samo na eni strani prostora in zavzamejo samo eno steno, kar se ponavadi uporablja v manjših in ozkih prostorih ali kadar je kuhinja povezana v celoto z drugim prostorom. 2. "L" - IZVEDBA

Elementi v tako imenovani "L" izvedbi. Ta izvedba se postavlja v srednje velikih prostorih in omogoča nekatere ločene elemente od delovne površine. Tako ostane na delovnem pultu večja površina. Poleg tega takšna razporeditev pripomore k lažjemu delu, saj je delovni pult bližje, kot pri elementih, ki so postavljeni samo v eni vrsti. 3. DVOREDNA KUHINJA

Elementi so postavljeni na nasprotnih straneh prostora in so optimalno razdeljeni po funkcijah, kar olajša samo delo v kuhinji. Takšna razporeditev elementov se večinoma koristi v prehodnih prostorih. 4. "U" - IZVEDBA

Elementi so postavljeni v obliki črke "U" ter zavzemajo tri zidove v prostoru. Navadno se takšna postavitev koristi v večjih prostorih, kjer se lahko kombinira s t. i. "otoki", kar poveča funkcionalnost kuhinje in omogoča lažje delo pri pripravljanju hrane. 5. PROSTOSTOJEČI ELEMENTI

Elementi stojijo prosto v prostoru, kjer ima vsak element ali niz elementov svojo določeno funkcijo. Takšna razporeditev se koristi predvsem tam, kjer je na prvem mestu dizajn kuhinje, t. j. v modernih interierjih. V kuhinji opravljamo različna dela kot so kuhanje, pripravljanje in konzerviranje hrane ter pranje posode. Zato mora imeti kuhinja prostor za pripravo hrane t.j. delovni pult ter elemente za namestitev različnih gospodinjskih aparatov ter razna odlagalna mesta, katera morajo zadovoljiti potrebo po uporabnosti ter biti nameščena na pravi višini.

KUHINJA V MALEM PROSTORU Ker vsakdo nima možnosti in prostora za veliko kuhinjo, to je še posebej prisotno v stanovanjskih zgradbah-blokih, je potrebno skrbno načrtovanje, da se iz majhnega prostora pridobi kuhinja, ki bo delovala estetsko in funkcionalno. V takšnih majhnih prostorih je pri izbiri in postavitvi kuhinje potrebno upoštevati tudi malenkosti, ki doprinesejo večji uporabnosti same kuhinje: • Keramične ploščice se v kuhinjskih prostorih pogosto uporabijo kot talna obloga predvsem zaradi enostavnega čiščenja, odpornosti na kemikalije in temperaturo. V manjših prostorih pridejo do izraza večje ploščice svetlejših barv, ki prostor optično povečajo. • Več kot je steklenih vrat, boljši je odsev svetlobe v prostoru. S tem se izognemo občutku prenatrpanosti v prostoru in kot tak bo deloval večji. • Svetle stene prostor povečajo, medtem ko ga temne zmanjšajo. • Izogibamo se težkih zaves, katere zadržujejo velik del dnevne svetlobe. • Prostor med zgornjimi in spodnjimi elementi zapolnimo z raznimi kuhinjskimi pripomočki, kot so: začimbe, kuhinjski pribor, kuhinjske krpe ipd. • Vsi gospodinski aparati naj bi bili vgradni, saj se s tem pridobi na prostoru. • Pri podstrešnih stanovanjih kuhinjo po možnostih vgradimo pod strešno okno.

105


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

NAČRTOVANJE KUHINJE Kuhinja je že od nekdaj prostor, v katerem se občasno zbira vsa družina, zato je potrebno že pri samem načrtovanju posvetiti dosti pozornosti funkcionalnosti, obliki in ergonomiji. Vsekakor je to lažje pri sami gradnji, kjer je prostor še v "surovem" stanju, kot v prostorih, ki so že dokončani. Že na samem začetku je potrebno upoštevati zahteve in velikost družine, saj je od tega odvisna uporaba kuhinje in razporeditev elementov. Tako določimo razporeditev elementov: vzporedna, L, U, razporeditev samo na eni strani ali pa prostostoječa. V primeru, da je prostor majhen, lahko razporeditev najlažje opravijo strokovnjaki v prodajnih salonih. Le-ti kuhinjo računalniško izrišejo in določijo optimalno razporeditev kuhinjskih elementov, da je prostor izkoriščen v največji meri. Prav tako je potrebno določiti vse gospodinjske aparate in pri tem upoštevati, ali bodo prostostoječi ali pa vgradni. Kuhinjske elemente se ponavadi postavlja v različnih kombinacijah, vendar obstaja nenapisano pravilo, kako naj bi si v osnovi elementi sledili, vsaj z vidika, kako najlažje pripraviti hrano. Kot prvo ponavadi vzamemo hrano iz hladilnika, jo operemo ter postavimo na štedilnik ali v pečico. Zato postavimo elemente v naslednjem vrstnem redu: hladilnik - delovna plošča - pomivalno korito - delovna plošča - štedilnik - delovna plošča. Pri tem ni pomembno, ali postavimo elemente z desne ali leve strani. V primeru, da imamo v kuhinji otok, je vrstni red enak, s to razliko, da bo posamezen element na nasprotni strani od kuhinjskih elementov. Pri višinah je potrebno upoštevati razdaljo med spodnjimi in zgornjimi elementi, ki naj znaša od 50 - 60 cm. Standardna višina delovne površine je 85 cm, ki pa naj ne bo vodilo, saj dosti proizvajalcev danes prilagaja kuhinje za različne velikosti uporabnika, poleg tega pa jih lahko prilagajamo tudi s pomočjo nastavljivega podnožja. Višina osnovnih zgornjih elementov je 70 in 95 cm. Pri globini upoštevamo standardnih 60 cm pri delovnem pultu ter 30 - 35 cm za viseče omarice. Vse naštete mere so standardne in primerne za optimalno delovanje v kuhinji. Vendar so potrebe različne, prav tako so uporabniki v kuhinjah različnih velikosti, zato je smiselno v načrt kuhinje vnesti vse te elemente. Danes se proizvajalci čedalje bolj prilagajajo potrebam posameznikov, prav tako se kuhinje čedalje več izdelujejo po zahtevah naročnika. Zato je izdelava samih kuhinj po meri posameznika postala dosti bolj dostopna.

DELOVNI PULTI Dandanes izbira delovnega pulta zahteva nekaj več časa, saj se je dostikrat težko odločiti med pestro izbiro, ki jo tržišče ponuja. Vsekakor k temu prispeva velika izbira med različnimi materiali in barvami. Pogostokrat se različni materiali kombinirajo med sabo, pač na osnovi funkcije določenih delov kuhinjskih pultov. Tako lahko uporabimo naravne materiale, kot sta granit in marmor, na mestu, kjer se vgrajujejo kuhalne plošče. Nerjaveče jeklo uporabimo pri pomivalnih koritih, medtem ko za ostalo površino uporabimo umetne materiale (oplemenitena iverica). Prav tako lahko pri kuhinjah, kjer imamo na sredini t. i. otok, zanj uporabimo trajnejše materiale (granit ipd.), za osnovni del kuhinje pa uporabimo cenejše, umetne materiale. Izbira je nadvse velika, zato je tudi kombinacij med materiali, ki jih uporabimo, zelo veliko in prepuščeno domišljiji in okusu posameznika. Pri opremljanju kuhinj je potrebno pri materialih, ki jih izbiramo za delovne pulte, upoštevati stil same kuhinje. Tako največkrat namestimo delovni pult iz masivnega lesa v kuhinjo kmečkega stila, medtem ko bi naj bili za moderne stilske kuhinje bolj primerni pulti iz "hladnih" materialov (kamen, imitacija kamna ...).

106


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Kamen

MATERIALI, IZ KATERIH SO DELOVNI PULTI Kamen

Pretežno se uporabljata marmor in granit. Ta dva materiala sta med najdražjimi in se ponavadi vgrajujeta v kuhinje višjega cenovnega razreda. Granit je kot material trden, trpežen, kemijsko obstojen in je zato zelo odporen na odrgnine, vročino (nanj lahko neposredno odlagamo vročo posodo) in tekočine. Marmor je dokaj "mehak" in porozen material, zato je občutljiv na odrgnine in vpijanje raznih tekočin. To lahko omilimo s posebnimi premazi. Slaba stran kamna je njegova trdota, vendar le v primeru, da uporabljamo keramično ali pa kakšno drugo občutljivo posodo, saj se ta hitro okruši ali pa celo razbije. Oba materiala sta zelo estetska in dajeta kuhinji posebno noto, še posebej za ljubitelje naravnih materialov.

Les

Kuhinjski pulti iz lesa so na pogled privlačni in dajejo občutek toplote. Za razliko od ostalih so mehkejši, poleg tega pa so, odvisno od vrste in obdelave, občutljivi na temperaturne razlike in tekočine. Zato je potrebna posebna obdelava z laki ali olji, kateri pripomorejo k manjši občutljivosti na vplive vode in vlage. Za pult je primernejši trd les, npr. tikovina, kateri je zaradi večje gostote tudi odpornejši proti vlagi.

Melamin

Plošče so narejene iz ivernih plošč prevlečinih z melaminsko folijo. Te plošče so cenovno ugodne, enostavne za vgradnjo in v naj-

različnejših vzorcih. Folija je dokaj odporna na odrgnine, ne prepušča vode in je enostavna za čiščenje. Za obdelavo stikov med ploščo in steno uporabimo že izdelane zaključke z vstavljenimi trakovi v barvi kuhinjske plošče.

Les

Keramične ploščice

Keramične ploščice so že od nekdaj priljubljene in večno v modi, saj so na tržišču v neštetih barvah in vzorcih. So zelo odporne na odrgnine, vročino, tekočine in kot take ne prepuščajo vode. Posebej je potrebno paziti na stikih (fugah) in izbrati kakovostno zapolnitveno maso od renomiranega proizvajalca, po možnosti takšno, ki je vodoodbojna in manj občutlijiva na razne maščobe. Poleg osnovnih ploščic se na trgu dobijo tudi razni dodatki in zaključki ter bordure.

Melamin

Kompozitni material

Kerrock kot kompozitni material sestoji iz zmletih naravnih materialov in akrilnega veziva. Je zdravju neškodljiv, gladek, neporozen in homogen. Za obdelavo je nezahteven in se obdeluje podobno kot les in mehke kovine. Na razpolago je v različnih barvah, po želji pa se lahko izdela tudi v določenih odtenkih. Na pogled je podoben marmorju, po trdnosti pa se lahko primerja z granitom. Kerrock se čisti z običajnimi čistili, posebnost pa je ta, da lahko manjše odrgnine na površini preprosto obrusimo in spoliramo. Odporen je tudi na vročino.

Ploščice

Nerjaveče jeklo

Čeprav je dosti današnjih kuhinj opremljenih s tem materialom, ni nujno, da takšna kuhinja deluje hladno. To lahko odpravimo z uporabo različnih materialov, kot sta les, keramika ..., ali uporabo toplejših barv na stenah. Nerjaveče jeklo lahko uporabimo kot kuhinjski pult v celoti ali pa samo v posameznem delu in ga v tem primeru kombiniramo z drugimi materiali. Še posebej zanimiva in lepa na pogled je kombinacija nerjavečega jekla in lesa. Površina iz nerjavečega jekla je občutljiva na vodo ki na njej zastaja, zato jo je potrebno redno čistiti.

Kerrock

Jeklo

107


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Pohištvena industrija GARANT d.d. Pohištvena industrija GARANT, d.d. Polzela proizvaja pohištvo za opremo vseh bivalnih prostorov.

Z

adnja novost so spalnice DORINA. Spalnico odlikujejo modern design, nove, moderne, kontrastne barve jesena, možnost sestavljanja ambientov po željah kupcev, zelo ugodna cena ter hitra dobava. Kvalitetno, moderno, slovensko spalni-

co po Vaših željah boste lahko kupili v vseh večjih salonih pohištva po Sloveniji in v industrijski prodajalni na Polzeli. Med spalnicami sta najbolj prodajani spalnici SABINA in DARJA, ki sta na voljo po elementih, v barvah bukev in češnja. Za manj zahtevne kupce so tu KAJA I. in KAJA II. , ki jih tržijo izključno v garniturah. Program otroških in mladinskih sob je zaokrožen v programih ROSA, kjer je osnova bukev, kombinirana s pastelnimi barvami in program ADRIA NEW LINE, kjer je osnova češnja z možnostjo kombinacije živih barv (rumena in modra). S programom ADRIA NEW LINE idealno opremite tudi zakonsko spalnico in turistične kapacitete. Program OMAR, PREDSOB in KOSOVNEGA POHIŠTVA zajema številne omare z drsnimi in klasičnimi vrati, predsobe v sestavih in po elementih ter številne omarice za čevlje in perilo, klubske mize, pisalne in računalniške mize, video vitrine. Tudi ti izdelki so na voljo v izvedbi bukev in češnja. Dnevne sobe OLJKA so na tržišču že 3 leta, navdušujejo pa številne kupce v Sloveniji in tujini. Pri tem programu nudijo kar 24

fiksnih sestavov in neomejene možnosti sestavljanja po elementih. Navdušile Vas bodo moderne linije v kombinaciji s klasiko. Poleg novih spalnic pa se v GARANTU predstavljajo tudi z novo kuhinjo DANA in DIANA, katere sodijo v srednji kvalitetni in cenovni razred. Odlikujejo jih fronte iz mediapana, ki kuhinjam daje dodatno toplino in všečnost. Na voljo so v dveh izvedbah jesena, možne pa so tudi dodatne barvne kombinacije v rdeči in vaniliji. Za manj zahtevne kupce imajo v programu tudi kuhinje PAMELA, katere odlikuje ugodna cena, velik izbor elementov in hitra dobava. V GARANTU boste tako lahko našli pohištvo za opremo vseh bivalnih prostorov od spalnic, otroških in mladinskih sob, dnevnih sob, predsob, kuhinj, omar in kosovnega pohištva. Za vso ponudbo velja hitri dobavni rok, preverjena-slovenska kvaliteta in ugodna cena. Pri nas boste našli pohištvo, ki ga že dolgo iščete – Pohištvo GARANT – Pohištvo za Vaš dom.

Pohištvena industrija Polzela d.d., Polzela 176a, 3313 Polzela Industrijska prodajalna: 03 703 71 30, 03 703 71 31, info@garant.si, www.garant.si 108

PR


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Podjetje KLI Logatec, d.d. Podjetje KLI Logatec d.d., nadaljuje lesarsko tradicijo žagarske dejavnosti, ki sega v čas izpred 70 let. Ustanovitev podjetja sega v leto 1953, danes pa KLI Logatec, kot močno moderno podjetje, nadaljuje tradicijo predelave lesa. Podjetje obvladuje tri osnovne programe: •proizvodnja, stolov in jedilniških garnitur •proizvodnja stavbnega pohištva •ter razžagovanje in sušenje lesa

S

mo KLI Logatec, z več kot 50 – letno tradicijo proizvajanja stolov. S sedežnim pohištvenim programom skušamo ohraniti in nadgraditi vez med preteklostjo in sedanjostjo, dodati svoj prispevek k mozaiku bogate tradicije obdelave in oblikovanja lesa. Posebno pozornost posvečamo funkcionalnosti in konstrukciji izdelka.. Naši stoli vzpostavljajo harmoničen odnos s človeškim telesom in na ta način na eni strani zagotavljajo ergonomično in udobno sedenje, na drugi strani pa oblikovalsko dovršenost. Izdelani so iz masivnega v glavnem bukovega lesa, za zahtevnejše kupce tudi iz kvalitetnejših lesov hrasta, jesena ali javorja, namenjeni pa so za opremo stanovanj, restavracij, hote-

lov in konferenčnih prostorov. Večino naših izdelkov izvažamo na zahtevne tuje trge zahodne Evrope, ZDA, Japonsko in ostale trge širom sveta. V zadnjem desetletju naše elegantne in kakovostne izdelke ponujamo tudi domačim kupcem. Ponudbo smo razširili z mizami in jo tako obogatili z izbranimi kompleti. Program stalno obnavljamo in dopolnjujemo v sodelovanju s priznanimi oblikovalci ter tako zagotavljamo svežino naših programov, le to pa vsako leto razširimo tudi z novimi barvnimi odtenki in novimi designi blaga. Program ki ga ponujamo kupcem je dobro sprejet, možno pa ga je naročiti tudi po vseh večjih salonih s pohištvom po Sloveniji. PR

Klas

Gaja

Klas KLI LOGATEC d.d. Prodajni salon KLI: Tovarni{ka 36, 1370 Logatec, Slovenija, tel.: +386 (0)1 755 8 522, fax: +386 (0)1 755 8 688, www.kli.si, e-mail: kli.stoli@kli.si

109 Oglasi2007_TV.indd 5

6.2.2007 14:57:48


IZLOŽBENO OKNO

Gotovi parket Tarkett SALSA NATUR HRAST 3-slojni, debeline 14 mm Dimenzija lamele: 2272x192x14 Cena: 31,74 EUR/m² (7.606,18 sit/m²) TALNE OBLOGE TALNE OBLOGE

Drofenikova 7, 3230 Šentjur Tel: 03/746 42 00 Fax: 03/746 42 15 E-mail: info@kemoplast.si Http: www.kemoplast.si RP Salon Šentjur; tel.št.: 03/746 42 10 RP Salon Ljubljana; tel.št.: 01/541 90 01

Alka Life® Tehnofan ionizatorji vode so naprave, ki vodo iz pipe preko 7 stopenjskega kombiniranega filtra najprej temeljito prefiltrirajo, potem pa s pomočjo titan/platinastih elektrod aktivirajo in ločijo na bazično (alkalno) in kislo vodo. Pitje bazične vode ima zdravilne učinke, zato so Alka Life® naprave v tujini registrirane kot medicinski pripomoček. Bazična, aktivirana voda je močan antioksidant (ORP-450mV), ki odstranjuje proste radikale in razkisljuje telo. Pitje bazične, aktivirane vode je najboljša preventivna zaščita pred kancerogenimi obolenji, glavoboli, osteoporozo ter putiko, obenem pa znižuje nivo sladkorja v krvi in blaži kardiovaskularne težave. Prišla je nova doba filtracije pitne vode – doba ionizacije.

Alex

6097 IZDELAVA IN MONTAŽA VSEH VRST SENČIL TER SVETOVANJE NA DOMU SENČILA PINTAR d.o.o., Pot na Lisice 11, 4260 Bled Tel.: +386 (0) 4 575 23 00, Fax. +386 (0) 4 576 59 01 info@sencila-bled.si, www.sencila-bled.si

KLI LOGATEC d.d. Prodajni salon KLI: Tovarni{ka 36, 1370 Logatec, Slovenija, tel.: +386 (0)1 755 8 522, fax: +386 (0)1 755 8 688, www.kli.si, e-mail: kli.stoli@kli.si

“Vrhunska vodna postelja Lectus, model Verona, izdelana v Sloveniji.”

Avtorica: Barbara Frank Naslov dela: POLJA Opis dela: cvetlični motivi; sončnice, mak in marjetice v različnih svetlobah dneva Tehnika: akril na platno, z okvirjem Leto nastanka: 2006 Dimenzija slike z okvirjem: 30x30 cm Medij: slikarstvo Žanr: tihožitje (cena posamezne slike: 110 €)

Kaskadna vezava kotlov Stenski kondenzacijski kotli Prestige so idealni za kaskadno vezavo. Takšna konfiguracija omogoča delovanje od 25 % moči enega kotla pa do maksimalne skupne instalirane moči vseh kotlov (960 kW) – 8x Prestige 120.

A.C.V. d.o.o. Opekarna 22 b 1420 Trbovlje, Slovenija Tel: 03 56 32 830, Fax: 03 56 32 831 www.acv.com


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

OTOK V KUHINJI Otok uporabimo ponavadi v kuhinjah večjih dimenzij in ga namestimo v samo središče prostora. S tem nam je omogočeno lažje opravljanje kuhinjskih opravil, saj imamo samo delovno površino za in pred seboj. S samim tem se skrajša tudi čas za pripravo hrane. Otok kot tak omogoča, da se v kuhinji zadržuje več ljudi, nenazadnje pa ga lahko koristimo kot občasno jedilnico. Za kuhinjski otok velja, da je središče vsega dogajanja v kuhinji. Ta vsestranski element je zelo prikladen za zbiranje družinskih članov in prijateljev. Pri pripravi hrane pa poleg ostalega omogoča tudi dodaten delovni prostor.

K

uhinjski otok že dolgo ni več samo enostaven prostostoječ element kuhinjskega pohištva, saj ima v moderni izvedbi lahko vgrajeno pomivalno korito, kuhalno ploščo, napo, razna odlagalna mesta ter stalaže, v katerih hranimo posodo ali pa celo steklenice vina. Lahko ga koristimo tudi kot občasno jedilnico, posebej če okoli namestimo barske stole. Vse razporeditve na kuhinjskem otoku moramo upoštevati z razporeditvijo pri kuhinjskih elementih. Tako naj bo npr. pomivalno korito vgrajeno na kuhinjskem otoku nasproti kuhalne plošče, katera je vgrajena v nizu kuhinjskih elementov. Pravilna razporeditev nam olajša delo, skrajša čas priprave hrane in "naredi" kuhinjo funkcionalno.

VELIKOST OTOKA

Kuhinjski otok načeloma izbiramo samo v primeru, da imamo kuhinjo večjih dimenzij, saj kot tak zavzema precej prostora in ni primeren za manjše kuhinje. Poleg tega je potrebno upoštevati razmerje med velikostjo

Kuhinjski otok iz nerjaveče pločevine kuhinje in kuhinjskega otoka. Otok v nobenem primeru ne sme biti prevelik ali premajhen, zato je pri namestitvi potrebno upoštevati razdaljo do kuhinjskih elementov. Ta naj bi, za nemoten prehod in potek kuhinjskih del, znašal vsaj 80 centimetrov.

POMEMBNI ELEMENTI

Če želimo da, bo kuhinjski otok izpolnjeval vse zahteve po funkcionalnosti, je potrebno upoštevati določene elemente že pri samem načrtovanju kuhinje. Tako bo potrebno nekaj dodatne napeljave za električne aparate kot so: kuhalna plošča, napa, vgradna pečica, pomivalni stroj, mikrovalovna pečica, razsvetljava, ki jo namestimo nad otok. Malce zahtevnejša je prav napeljava za napo, ki odvaja dim in paro pri kuhanju in je zato potrebna cev večjega premera. Tudi pri napeljavi kanalizacijskih cevi za pomivalno korito bo potrebno izvesti zahtevnejša dela. Tega nekaj dodatnega dela vsekakor odtehta "mesto", ki nam bo nudilo užitek bivanja v sami kuhinji.

OBLIKA IN VIŠINA

Pri obliki kuhinjskih otokov ni kakšnih posebnih strogih pravil, pa vendarle naj bi otoki sovpadali z ostalimi linijami v kuhinji. Pravokotne oblike ponavadi izberemo pri moderno zasnovanih kuhinjah z ravnimi linijami, medtem, ko so za klasične kuhinje bolj primerni otoki ovalnih ali pa nepravilnih oblik. Slednji pripomorejo k dodatnemu prostoru v kuhinji, kar ni zanemarljivo pri nekoliko manjših kuhinjah. Kuhinjski otoki so samostojni elementi in so zato popolnoma neodvisni od ostalih kuhinjskih elemntov. Zato so lahko v poljubni višini, nižji ali višji pač od namembnosti uporabe. Tako je npr. prostor za pripravo hrane nižji kot barski del. S tem pridobimo ločene površine za pripravo in konzumiranje hrane. Z malo domišljije si lahko pri različnih nivojih površin omislimo le-te iz različnih materialov: npr. topel les in hladen marmor ali pa nerjaveče jeklo in granit. Kombinacij je veliko, doprinesejo pa k raznolikosti kuhinje.

Klas

Gaja

Klas KLI LOGATEC d.d. Prodajni salon KLI: Tovarni{ka 36, 1370 Logatec, Slovenija, tel.: +386 (0)1 755 8 522, fax: +386 (0)1 755 8 688, www.kli.si, e-mail: kli.stoli@kli.si

Oglasi2007_TV.indd 5

6.2.2007 14:57:48

111


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

GOSPODINJSKI APARATI Ponudba kuhalnih plošč je na trgu zelo velika, zato odločitev o najbolj ustrezni navečkrat ni povsem enostavna. Čeprav električne kuhalne plošče, predvsem zaradi cenejšega plina, nekaj časa niso bile priljubljene, se kljub manjšim slabostim čedalje bolj uveljavljajo. K temu pripomore visoka tehnologija in enostavnost uporabe.

KUHALNE PLOŠČE

STEKLOKERAMIČNE KUHALNE PLOŠČE

S

teklokeramične plošče imajo povsem gladko ploskev in so sestavljene, kot že samo ime pove, iz steklo-keramike. Le ta je odporna na temperaturne razlike, udarce, odrgnine in obrabo, zato jo lahko v nekaterih primerih uporabimo celo kot delovni pult. Poleg tega se posoda na povsem ravni plošči ne more prevrniti, kot se to rado zgodi pri plinskih kuhalnih ploščah. Odlično prevaja toploto iz grelcev vgrajenih na spodnjem delu, kar pripomore k manjši porabi energije. Ti grelci segrevajo samo kuhalno polje nad njimi, medtem ko ostala površina plošče ostane hladna. Grelni elementi pri teh ploščah so: grelna špirala , grelni trak in halogensko grelo. Steklokeramične plošče z grelno špiralo so najenostavnejše, medtem ko čas segrevanja pri grelnem traku znaša le nekaj sekund. Plošča s halogenskim grelom doseže naravnano temperaturo takoj po vklopu (ker kuhalno polje žari, ga imenujemo tudi kuhanje s svetlobo) in se po porabi ne razlikuje bistveno od kuhalne plošče z grelnim trakom. Steklokeramične plošče, zaradi povsem ravne površine, zahtevajo nepoškodovano posodo s povsem ravnim dnom, saj se v nasprotnem primeru posoda segreva dalj časa, PREDNOSTI KUHANJA NA STEKLOKERAMIČNI PLOŠČI • ker plošče enakomerno segrevajo dno posode, se hrana ne prijema na dno • temperaturo grelca lahko uravnavamo s termostatom in s tem dosežemo enakomerno kuhanje • enostavno čiščenje kuhalne površine • zaradi povsem ravne površine se posoda ne more prevrniti • zaradi možnosti nastavitve nizkih temperatur segrevanja omogoča plošča počasna kuhanja • kuhanje na steklokeramični plošči je cenejše kot kuhanje s plinom iz jeklenke in skoraj približno enako kot pri uporabi zemeljskega plina

112

s tem pa se poveča poraba energije. Čiščenje je povsem enostavno (gladka površina plošče brez robov), uporabljati pa je najbolje čistilo za steklokeramične plošče in strgalo za odstranjevanje ostankov hrane.

Grelna površina in kontrolna lučka, ki se vklopi, ko je plošča dovolj segreta, da se lahko opečemo

Steklokeramična plošča je lahko tudi v drugačni barvi

INDUKCIJSKE KUHALNE PLOŠČE

Indukcijsko kuhalno ploščo lahko zaradi same površine uvrstimo med steklokeramične plošče, s tem, da je njen izkoristek večji (90%) kakor pri navadni steklokeramični plošči (70%). Pri ostalih načinih kuhanja se toplota prenaša preko kuhalne plošče na dno posode, pri indukcijski pa direktno segrevamo dno posode, medtem ko kuhalna površina ostane hladna. Pravzaprav se segreje le toliko, kolikor toplote sprejme od segretega dna posode. Zato se posoda segreje dokaj hitro, saj ni potrebe po primarnem segrevanju same kuhalne površine. S tem ko

ZNAČILNOSTI STEKLOKERAMIČNIH PLOŠČ • so popolnoma ravne, zato lahko posodo premikamo po plošči, prav tako se posoda ne more prevrniti • dno pri posodi mora biti popolnoma ravno brez izboklin ter robov, saj lahko v nasprotnem primeru ploščo poškodujemo • posoda se mora kuhalnemu polju prilagajati, saj se drugače plošča pregreva in s tem deformira • pri teh vrstah plošč je posebej potrebno paziti na ošiljene, ostre predmete, ker se lahko z njimi plošča hitro poškoduje • pri čiščenju je priporočljivo uporabljati čistilna sredstva namenjena posebej za steklokeramične plošče se segreje posoda samo v predelu kuhalnega polja, se zmanjša tudi poraba električne energije. Poleg tega kuhalno polje indukcijske plošče preneha delovati v trenutku, ko posodo odstavimo. Za kuhanje na indukcijskih ploščah uporabljamo posebno posodo iz nerjavečega jekla, emajlirano ali litoželezno z ustreznim dnom iz magnetnih materialov, saj jo indukcijska plošča segreva z indukcijskim valovanjem. Posoda iz keramike, stekla ipd. materialov ni primerna za te plošče. Najlažje preverimo primernost posode z magnetom, ki se mora oprijeti dna, ali pa po posebnem znaku s katerim so označene novejše posode namenjene za te vrste plošče. Indukcijske plošče so izredno varne saj lahko med drugim same zaznajo posodo na svoji površini in se pri tem avtomatično vklopijo. Čiščenje indukcijskih kuhalnih plošč je precej enostavno, saj se zaradi hladne površine okoli kuhališča hrane ne prismodi in je ponavadi dovolj, da jo samo obrišemo z vlažno krpo.


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

VZDRŽEVANJE STEKLOKERAMIČNIH KUHALNIH PLOŠČ • Za čičenje je najprimernejša mehka, čista krpa ter posebno čistilo namenjeno posebej za steklokeramične plošče • Trdovratni madeži se najlažje mehansko odstranijo s pomočjo posebnega orodja • Površino, ki se je pri kuhanju umazala, je potrebno nemudoma očistiti • Kuhalno ploščo je potrebno občasno zaščititi s posebnim zaščitnim voskom • Za čiščenje plošč niso primerna groba čistilna sredstva in razna razpršila za pečice, saj se lahko površina poškoduje

Pri indukcijskih kuhalnih ploščah se segreva samo tisti del kuhališča, ki je v stiku s posodo, saj zazna velikost posode. Pri tem ostane površina, ki ni v stiku s posodo, hladna, kar pripomore k lažjemu čiščenju (hrana se ne prismodi). Poleg tega se lahko take površine dotikamo in ni nevarnosti pred opeklinami.

uporabi zemeljskega plina še vedno najcenejša. Kuhalne plošče so po večini opremljene z električnim vžigom, kateri sproži iskro in zaneti plamen. Z gumbi uravnavamo jakost plamena in ga po potrebi večamo ali manjšamo. Vse plinske kuhalne plošče imajo vgrajena posebna varovala, ki ob ugasnjenem plamenu izklopijo dovod plina. Glede na izvedbo ločimo dve vrsti plinskih kuhalnih plošč: • klasično - plinski gorilniki so nameščeni na emajlirani ali nerjaveči plošči • steklokeramično - plinski gorilniki so nameščeni na steklokeramično ploščo Gorilniki so različnih moči, od 1,0 kW do standardnih 1,7 kW ter močnejših za večje posode 2,6 kW. Pri boljših izvedbah plošč imamo tudi dvojne gorilnike, ki imajo večje moči do 4,5 kW. Uporaba kuhalnih plošč na plin ima določene pomanjkljivosti ter tudi prednosti pred ostalimi. Prednosti so predvsem v takojšnjem močnem segretju, kar pride prav predvsem pri kratkotrajnem kuhanju. Prednost je tudi hitra regulacija temperature, saj se kuhanje konča takoj, ko plin ugasnemo. Pri ostalih ploščah se kuhanje nekaj časa še nadaljuje zaradi akumulirane toplote. Poleg tega pa so plinske kuhalne plošče tudi cenejše. Pomanjkljivosti teh plošč so: • težje čiščenje same površine • plin pri izgorevanju porablja kisik in kondenzira vlago (potrebno je prezračevanje) • posoda se od plina umaže ter sčasoma deformira • možnost prevračanja posode V primeru, da hrana med kuhanjem skipi, jo potresemo s soljo. S tem preprečimo, da bi se prismodila.

KLASIČNE GRELNE PLOŠČE

Klasične grelne plošče so sestavljene iz litine. Glede na hitrost, moč delovanja in avtomatsko delovanje (vklapljanje in izklapljanje) ločimo več vrst grelnih plošč: • hitrogrelne plošče - te se izredno hitro segrejejo (hitreje kot navadne - ponavadi ob istem premeru) in so najbolj primerne za kratko in hitro segrevanje • grelne plošče optimalne moči • grelne avtomatske plošče - se na začetku hitro segrejejo, ko pa dosežejo zadostno temperaturo, s pomočjo senzorja (le-ta je v obliki gumba vgrajen na sredini kuhalne plošče) vzdržujejo primerno temperaturo in preprečujejo samo pregrevanje plošče. Klasične grelne plošče so energijsko med najbolj potratnimi, zato se jih čedalje manj uporablja.

Kuhalna plošča na plin

Stikalo na steklokeramični plošči snamemo in ga enostavno očistimo

Foto: Electrolux

Če posoda nima magnetnega jedra, se sama kuhalna plošča ne vključi. Poleg tega zaznajo indukcijske plošče s posebnimi senzorji tudi pregrevanje posod in pri tem prenehajo delovati. Vse te lastnosti uvrščajo indukcijske plošče v sam vrh gospodinjskih aparatov tako po uporabnosti kot tudi po varnosti. Edina slaba lastnost teh plošč je začetna višja cena pri nakupu.

Steklokeramična plošča s senzorskimi stikali

ZAKLJUČEK

Pri izračunu koliko, energije in s tem denarja porabimo za pripravo kuhane hrane, ugotovimo, da je kuhanje s steklokeramično ploščo dražje od kuhanja s plinsko samo takrat, kadar uporabljamo zemeljski plin. Pri uporabi jeklenke, še posebej če upoštevamo še servise in redno vzdrževanje ter prevoze jeklenke, pa je kuhanje na plin dražje. Najdražje je vsekakor kuhanje z električnimi kuhalnimi ploščami in obenem tudi najpočasnejše, medtem ko je najcenejše z indukcijskimi kuhalnimi ploščami, vendar je začetni izdatek ob nakupu večji, saj so med najdražjimi.

KUHALNE PLOŠČE NA PLIN

Uporaba plina pri kuhalnih ploščah je v Sloveniji še vedno dokaj razširjena, saj je pri

113


SAM SVOJ MOJSTER:

Zamenjava dotrajanega perlatorja

Perlator ali nastavek z mrežico, nam na vodovodni armaturi služi za mehčanjerazpršitev (mešanje zraka v curek vode) vodnega curka. S tem se znatno pripomore k zmanjšanju porabe vode, saj perlator ustvari na pogled enak učinek, ob manjšem pretoku vode. Poleg tega poskrbi tudi za končno mešanje mrzle in tople vode. Perlator je že vgrajen v armature, vendar ga je potrebno vsake toliko časa zamenjati, predvsem zaradi nabiranja vodnega kamna, ki sčasoma prepreči enakomeren pretok vode. Zamenjava je preprosta in se jo lahko brez večjih problemov lotimo sami. Potrebno je samo nekaj osnovnega orodja in spretnosti.

Dotrajani perlator


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

MIKROVALOVNA PEČICA Mikrovalovna pečica omogoča kuhanje hrane z mikrovalovi in je danes že standarden pripomoček v vsaki kuhinji. V osnovi ločimo enostavne mikrovalovne pečice, ki delujejo samo z mikrovalovi, in kombinirane, katere imajo dodatno vgrajene grelce z ventilatorji. Pri enostavni hrano predvsem pogrevamo, kuhamo in talimo, s slednjimi pa tudi pečemo, saj je princip delovanja podoben kot v klasični ventilacijski pečici. DELOVANJE MIKROVALOV

M

ikrovalovna pečica ima vgrajen megatron, kateri proizvaja mikrovalove. Ti so kot visokofrekvenčni valovi del elektromagnetnega spektra in delujejo pri 2,45 Ghz. Podobni so radijskim in televizijskim ter takšnim, ki se uporabljajo pri mobilnih telefonih. Pri vklopu pečice se mikrovalovi, katere oddaja magnetron, razpršijo v vse smeri. Za enakomernejšo razporeditev pa dodatno pripomore vrtljiva plošča, ki se nahaja na sredini pečice. Značilno za mikrovalove je, da se od nekaterih snovi odbijajo, medtem ko skozi nekatere nemoteno prodirajo. To je potrebno upoštevati pri izbiri posode. Kovinske snovi mikrovalove popolnoma odbijajo. Snovi kot so steklo, porcelan, keramika ipd. pa mikrovalove prepuščajo. OSNOVNI DELI MIKROVALOVNE PEČICE • Ohišje • Magnetron • Ventilator • Stikala za vklop in regulacijo • Prostor za hrano (vrtljivi podstavek)

SEGREVANJE IN KUHANJE HRANE

Hrana se v mikrovalovni pečici segreva s pomočjo mikrovalov, kateri prodirajo vanjo. Pri tem prihaja do trenja vodnih molekul in s tem do sproščanja toplote, ki nazadnje samo živilo skuha. Prav zaradi tega se živila, katera vsebujejo več vode, enakomerneje in hitreje segrejejo ter skuhajo. Lahko jih segrevamo pri polni moči, medtem ko živila, ki vsebujejo manj vode, segrevamo počasneje in pri manjši moči, saj se lahko preveč izsušijo ali pa celo zažgejo. Neporozna živila, kot so npr. jajca, v mikrovalovni pečici ne segrevamo in ne kuhamo saj lahko eksplodirajo. Prav tako iz istega razloga ne segrevamo hrane v tesno zaprti embalaži. Hitrost segrevanja živil je odvisna od moči pečice, gostote in količine hrane, ki jo segrevamo ter od vsebnosti vode v hrani. Ker mikrovalovi ne prodirajo prav globoko v hrano, se le ta lahko neenakomerno segreje ali skuha. Zato je priporočljivo večje kose hrane razrezati na manjše kose ter jih enakomerno razporediti. Živila, katera pripravljamo v mikrovalovni pečici, niso zdravju škodljiva, poleg tega pa so

Priprava manjših količin hrane je v mikrovalovni pečici dosti hitrejša kot pri klasični pripravi, zato lahko na ta način privarčujemo pri energiji (tudi več kot 50 %).

KAKŠNO MIKROVALOVNO PEČICO IZBRATI

Pečice so različnih moči in velikosti, razlikujejo pa se tudi po izvedbi. Lahko so osnovne, katere delujejo samo z mikrovalovi, ali v kombinaciji z žarom in ventilatorjem. Moč mikrovalov je od 700 pa do 1000 W. Večja kot je moč, manj časa bomo porabili za pripravo hrane. Pri žarih so moči drugačne in se začnejo pri 1000 W. Žar se lahko nahaja na zgornji ali pa na spodnji in zgornji strani pečice. Nekatere pečice imajo poleg mikrovalov in žara še ventilator, kateri razpihava vroč zrak. Te delujejo podobno kot klasične ventilacijske pečice. Posebna previdnost je potrebna pri segrevanju tekočin na največji stopnji, saj se te pregrejejo preko vrelišča, ne da bi se to poznalo z nastajanjem mehurčkov. Zato je po segrevanju priporočljivo pustiti tekočino še nekaj časa v mikrovalovni pečici, saj lahko v nasprotnem primeru pride do nenadnega kipenja vroče tekočine, s tem pa do hudih opeklin.

NAČINI UPRAVLJANJA

Mikrovalovne pečice upravljamo na dva načina: z mehanskimi stikali ali pa elektronskimi. Mehanska stikala so navadno manj natančna, kar je problematično pri krajših časih segrevanja. Hrana se v mikrovalovnih pečicah, za razliko od klasičnih, segreva dosti hitreje, zato so kratki časi segrevanja pomembni, saj lahko hitro pride do pregrevanja hrane. Elektronska stikala so bolj uporabna, saj jih lahko nastavimo na kratek čas delovanja, poleg tega pa lahko delujejo kot programatorji, kar pomeni, da lahko vnaprej nastavimo različne programe kuhanja. V nobenem primeru ne smemo vklopiti prazne mikrovalovne pečice, saj lahko s tem uničimo magnetron.

toploti izpostavljena krajši čas in zato ohranijo več hranilnih snovi.

Mikrovalovi se od kovinske posode odbijajo

Mikrovalovi se absorbirajo v hrani

Mikrovalovi prodirajo skozi steklo, keramiko, porcelan ...

115


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

DNEVNA SOBA

UREDITEV DNEVNEGA PROSTORA

• NAČRTOVANJE, OPREMA, RAZSVETLJAVA • ZABAVNA ELEKTRONIKA • UMETNIŠKE SLIKE Dnevna soba je bila še pred časom rezervirana za posebne priložnosti, medtem ko je danes prostor, v katerem se zadržujemo največ časa. Poleg tega, da se v njem največkrat sproščamo po napornem dnevu, nam služi tudi kot prostor za sprejemanje gostov, gledanje televizije, poslušanje glasbe, prebiranje časopisov ... Vse te raznovrstne zahteve so botrovale k temu, da danes gledamo dnevni prostor kot enega izmed najpomembnejših prostorov v stanovanju kateri pridobiva vse več pomena kot središče doma. Vseeno, ali je dnevna soba zaseben ali pa večnamenski prostor, pomembno je, da odgovarja željam in potrebam, nenazadnje pa mora kot prostor dajati občutek ugodja. To ugotovimo po času, preživetem v takšnem prostoru.

OSREDNJI PROSTOR V HIŠI Ureditev dnevne sobe, od takrat, ko se ureditvi ne pristopa več po določenih normativih, ponuja nešteto možnosti. Zato je potrebno temu nameniti nekaj več časa, saj lahko malenkosti v razporeditvi pohištva, izbiri barv (tako pohištva, dodatkov kot zidov), pripomore k boljšemu počutju, predvsem če se v takšnem prostoru zadržujemo večino prostega časa.

NAČRTOVANJE

N

e glede na to, ali gradite ali prenavljate ali posodabljate, prej dobro premislite. In določite prednosti vrstnega reda, ki bodo začrtale smernice. Sprva bi veljalo pomisliti, koliko denarja imamo na razpolago. Ko to ugotovimo, se lažje

116

ravnamo. Pred dokončnimi zaključki se posvetujte z ostalimi člani družine in jih spodbujajte k razmišljanju - kakšna njihova ideja vam lahko nepričakovano pomaga. Brez predsodkov vzemite papir in svinčnik ter narišite tisto, kar se vam poraja v glavi. Kaj kmalu boste ugotovili, da zadeva ni povsem preprosta. Kje bo televizor in kje kavč, kam postaviti preostalo pohištvo, kje bo radiator ali več njih, koliko vtičnic je potrebnih, bo dovolj prostora za kamin? Začnite seveda pri vratih in oknih ... Jasno vam mora biti, čemu bo namenjena dnevna soba. Bistvena razlika je, če bodo v njej le družinski člani, kot pa če boste vanjo povabili tudi goste. Malce razmišljajte tudi o prihodnosti; čez desetletje vas bodo otroci zapustili in fleksi-

bilnost pri postavitvi je priporočljiva. Če vam vse skupaj ne gre od rok, pa se posvetujte s prijateljem ali strokovnjakom.

OPREMA

Dnevna soba mora zadovoljiti dve osnovni potrebi: biti mora funkcionalna, biti mora lepa. Potem vam bo v njej zagotovo prijetno, saj bo zadovoljevala vaše zahteve, obenem pa se boste v njej ugodno počutili, kar je bistveni smoter v prostoru, ki nam služi za preživljanje prostega časa. Obenem gre za prostor, v katerem preživimo največ časa - ko smo budni. Izbira tal ni nepomembna. Odločitev mora biti tehtna, kajti kasnejša zamenjava zahteva visoke stroške in dodatne težave. Morebiti so vam všeč keramične ploščice, tapison, kam-


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

nite plošče, laminat ali še kaj, pa vendar prevladuje izbira naravnega materiala. Les daje prostoru občutek topline. V primeru, da je dnevni prostor pretežno namenjen sprejemanju gostov, so lahko sedežni elementi obrnjeni stran od TV sprejemnika, središče dogajanja pa je okoli mizice. Ta razporeditev omogoča prijetnejše druženje in vzdušje.

biti ovirana. Velikost pohištva je logično odvisna od velikosti prostora. Večje oblazinjene sedežne skupine bodo primerno zapolnile razkošno prostornino, medtem ko manjša dimenzija prostora zahteva razmišljanje o dvosedih ali celo le o foteljih. Vsekakor pa ostaja prostor še za kasnejše dodajanje kanapejev, zof, taburejev. In tudi manjših stolov, če imate možnost, da posedete večje število gostov. “Sedežna” je večinoma ali kar po pravilu temeljni element dnevne sobe, saj si na njej privoščimo prijeten počitek, gledamo z nje na televizijski ekran, poslušamo glasbo, se pogovarjamo z družinskimi člani. Ker se v dnevni sobi navadno zadržujemo večino prostega časa, moramo temeljito premisliti pred nakupom oblazinjenega sedežnega pohištva. Prvi kriterij je seveda cena, nato primernost sedežne garniture v prostoru, pa material, barva, slog ... Sedežne garniture morajo namreč poleg estetike zadovoljiti tudi dobremu telesnemu počutju. Slednje je pomembno predvsem takrat, ko sedežna zadovoljuje pretežno funkcionalnost in ne toliko samemu izgledu.

RAZSVETLJAVA

Če se spominjamo, kako so naši starši ali morda celo stari starši osvetljevali dnevno

Razmestitev pohištva terja prehodnost komunikacijskih poti v dnevni sobi: pristop do vrat in omar ter njihovo odpiranje ne smeta

stveno je, da svetloba ni moteča, a obenem zadostno skrbi za vidnost nujnega.

ZABAVNA ELEKTRONIKA

Ureditev stanovanja je poleg televizijskega sprejemnika v dnevnem prostoru, pogojena z elektroniko tudi v drugih prostorih. Tako lahko postavite ozvočenje v spalnico ali kopalnico, manjši LCD televizor v kuhinjo, računalnike v otroške sobe in delovne prostore. Za vsako od teh naprav je že pri nabavi potrebno razmišljati o prostoru, na katerem bodo nameščene. Proizvajalci namenjajo več pozornosti samemu videzu posameznih komponent (nekater so prava paša za oči (npr. komponente proizvajalca Bang&Olufsen), zato sodobnim elektronskim napravam kot so DVD predvajalniki in snemalniki, HiFi komponente, ni več mesto na policah med knjigami, temveč jih je potrebno namestiti na nizke regale ob televizijskem sprejemniku ali še bolje na za to namenjene stilske omarice ali podstavke. Te se ponavadi lahko kupi na istem mestu kot elektronske naprave, zato je bojazen po neusklajenosti odveč. Poleg tega je prednost takšnih podstavkov in omaric, da so prilagojene tem napravam (ni pregrevanja komponent, lažja priključitev).

Za dobro počutje je izbira pravega pohištva ključnega pomena. Smernice za pohištveni program se navadno določajo na pohištvenih sejmih, kateri so v zadnjih letih čedalje bolj obiskani. Poleg tega pestra ponudba proizvajalcev nudi možnosti za lažjo odločitev, katero pohištvo izbrati glede na okus in potrebe. Ponudba pohištvenega programa je raznolika, od klasičnega pa vse do modernega, avantgardnega stila. Veliki omarni sestavi od tal do stropa, kjer so se televizorji zapirali v omare, so pri modernem stilu večinoma že v pozabi. V zadnjem času prevladujejo predvsem oblikovalski trendi iz šestdesetih in sedemdesetih let. Predalniki so navadno nizki in namenjeni postavitvi TV sprejemnika, medtem ko so elementi viseči, z ostrimi robovi ter brez odvečnih poličk in predalov.

sobo, nam takoj pade pred oči lestenec ali večja luč, ki je bila obešena s sredine prostora. Tega dandanes več ne videvamo, saj to ni niti funkcionalno, obenem pa imamo na voljo več estetskih rešitev. Prijetno vzdušje vsekakor pričaramo z večjim številom manjših svetil, ki so razporejeni nesimetrično, lahko posamično, lahko v sklopih in seveda tudi kombinirano. Lahko visijo s stropa, lahko jih vgradimo tako v tla, stene, strop in vitrine, lahko stojijo ali pa le ležijo na mizi ... Lahko jih vklapljamo ročno preko stikal, lahko pa nam za njihovo delovanje in tudi regulacijo služi daljinski upravljalec. Bi-

EMOK d.o.o. Dolenja Trebuša 70, tel.: 05/ 380 00 50, www.emok.si 117


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

NAMESTITEV

Včasih so se zvočniki postavljali na police omar ali pa neposredno na zid. Ker je za kvaliteto zvoka pri zvočnikih pomembno, da so nekoliko oddaljeni od tal in zidov, jih je priporočljivo namestiti na posebna stojala. Po možnosti takšna z regulacijo višine, katera se nastavi na najprimernejšo t. j. višino glave. Stojala morajo biti kvalitetna, narejena iz materiala ki ne vibrira, saj je v nasprotnem primeru zvok popačen.

teh pomankljivosti je bila namestitev teh televizorjev, posebej največjih z diagonalo 82 cm, včasih prav problematična. Tanjše police je bilo potrebno dodatno utrditi, da so prenesle težo samega televizorja. V ospredje prihajajo LCD televizorji, ki načeloma ne potrebujejo posebnih regalov ali polic. Lahko se namestijo neposredno na samo steno. Vendar je potrebno tudi pri teh vrstah televizorjev paziti pri montaži, saj največji lahko tehtajo nekaj deset kilogramov. To lahko postane problematično predvsem

pri stenah iz mavčno-kartonskih plošč. Zato je priporočljivo potrebne nosilce dodati že pri postavitvi takšnih sten. Tako odpadejo kasnejše težave pri namestitvi večjih televizorjev.

ZAKLJUČEK

Če ste zadeli s svetlobo v dnevni sobi, zavesami, namestitvijo zabavne elektronike in ostalim, vključno seveda s celotno opremo dnevne sobe, boste prepoznali, ko boste ugotavljali, koliko časa preživljate v njej.

HDTV

Za sodobne (LCD, plazma ...) sprejemnike ponujajo proizvajalci več rešitev. Na voljo so različna stojala od talnih do takšnih, ki jih namestimo na regal. Poleg tega se lahko "tanki" televizorji, za razliko od klasičnih, pritrdijo tudi na zidove s posebnimi stenskimi nosilci.

TELEVIZIJA NOVE DOBE Današnji televizijski standardi so v osnovi niso kaj dosti spreminjali in ostajajo enaki že desetletja. To počasi spreminja televizija nove dobe, imenovana HDTV, ki pomeni nov tehnološki korak k napredku in se čedalje bolj uveljavlja po svetu. HDTV SPREJEMNIKI

Č TV SPREJEMNIKI

Ureditve dnevne sobe je dandanes med drugim pogojena tudi s postavitvijo televizijskega sprejemnika. Le-ti postajajo čedalje večji in tanjši, za razliko od klasičnih s katodno cevjo, katerih glavna pomanjkljivost je bila pretežno v sami teži in globini. Prav zaradi

118

e primerjamo televizijo z računalniškimi ekrani vidimo, da se sama kvaliteta slike pri televiziji dolgo časa ni kaj bistveno izboljšala, ne glede na kakovost in ceno. Novi standard pri televizijskih sprejemnikih prinaša HDTV (High Definition TeleVision). To je televizija z visoko resolucijo oz. kvaliteto. Prvi začetki te tehnologije segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so na Japonskem začeli razvijati to tehnologijo, vendar se sam razvoj začne šele v devetdesetih letih. Sam standard še ni bil dovolj razširjen predvsem zaradi visokih začetnih cen opreme. Se

pa to z vse nižjimi počasi spreminja in nakazuje tej tehnologiji svetlo prihodnost. HDTV s tehničnega vidika prinaša kopico novosti in izboljšav v odnosu na dosedanje standarde. Predvsem je to popolnoma digitalna televizija, za razliko od sedanje, ki deluje analogno. Digitalni prenos signala pomeni manj šuma, motenj, boljšo kvaliteto slike in povezanost z računalnikom ter z mobilnim telefonom. S tem, ko postajajo računalniki pravi multimedijski centri, pomeni povezava s takšno televizijo veliko prednosti.

KVALITETA SLIKE

Kakor pri drugih sodobnih tehnologijah tudi HDTV ni univerzalen, ampak je razdeljen na

Evropsko združenje je že pred časom uvedlo logotip HD-ready, ki bi ga naj imele vse naprave, katere podpirajo najmanjšo resolucijo 1280x720 (720p format) v širokem razmerju 16:9. Poleg tega morajo imeti komponentni in digitalni vhod (DVI ali HDMI), preko katerega je mogoče prenašati signale visoke kvalitete.


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

dva formata označena s 720p in 1080i (PAL sistem, ki je najbolj razširjen v Evropi, prikazuje sliko s 576 vidnih linij na ekranu). Prvi format prikazuje progresivno sliko (pri tem se vsa slika reproducira naenkrat) resolucije 1280 pikslov v 720 vertikalnih linijah, medtem ko drugi prikazuje sliko (ta se prikazuje iz dveh prepletenih slik) s 1920 pikslov v 1080 vertikalnih linijah. Oba sistema delujeta na frekvenci 50 Hz (Evropa) in na 60 Hz (ZDA in Japonska). Pri obeh sistemih so v praksi majhne razlike in šele čas bo pokazal, kateri sistem bo postal standard. So pa že sedaj vsi TV sprejemniki kompatibilni za sprejem obeh formatov slike, saj je minimalna resolucija vsakega HDTV sprejemnika 1280 pikslov na 720 linijah. Ko takšen ekran sprejme 1080i signal, ga avtomatsko spremeni v signal 720p, ko pa ekran z resolucijo 1080i sprejme signal 720p, se slika predvaja s to resolucijo (v tem primeru do sprememb signala ne pride). Poleg povečane kvalitete slike na teh sprejemnikih ne prihaja do utripajoče slike. To je bil velik problem pri analognih sprejemnikih, predvsem pri takšnih z večjo diagonalo in frekvenco 50Hz. Spremenjeno je tudi razmerje prikaza slike iz formata 4:3 na format 16:9, kar je podobno formatu v kinodvoranah.

PRENOS SIGNALA Sistem prenosa signala pri HDTV tehnologiji ostaja isti kot pri analogni. Čeprav so to digitalni signali, se še vedno prenašajo pre-

4:3

16:9

Razmerje stranic je pri analognih televizijskih sprejemnikih 4:3, medtem ko prinaša HDTV sistem razmerje 16:9. Slika je pri tem nekoliko razširjena in bolj podobna formatu, ki ga uporabljajo v kinodvoranah. ko standardnih televizijskih oddajnikov in je vseeno, ali pridejo do uporabnika preko kabelskih vodov, anten ali satelitov. Zato ne bo potrebno pri uvedbi te tehnologije spreminjati obstoječe hišne instalacije. Za razliko od analognega signala HDTV prinaša poleg izredno kakovostne digitalne slike tudi kvaliteten digitalni zvok v 5.1 kanalnem surround zapisu. Prav tako je možen prenos vseh ostalih zvočnih zapisov. Za sprejem HDTV signala mora imeti sprejemnik digitalni vhod, (čeprav zadostuje že analogni komponentni vhod), ki je lahko HDMI (High Definition Multimedia Interface) ali DVI (Digital Visual Interface). HDMI lahko sprejme HDTV video in večkanalni audio signal, medtem ko DVI večkanalnega audio signala ne zmore. Prav zaradi te lastnosti je HDMI boljši izbor in se bo v prihodnosti predstavljal kot standard.

HDTV-tehnologija prihodnosti

HDTV (High Definition TeleVision) tehnologija se počasi, a vztrajno uveljavlja kot televizija visoke resolucije. Ta tehnologija je začela revolucionarne spremembe v prenosu televizijskega signala in bo kmalu postala globalni standard.

SiOL TV odslej z videom na zahtevo in osebnim video snemalnikom

Televizija vse bolj konvergira z internetom in ta konvergenca prinaša uporabnikom vedno nove storitve, ki močno spreminjajo izkustvo spremljanja TV programov. SiOL je kot prvi slovenski internetni ponudnik predstavil video na zahtevo in možnost snemanja TV oddaj. Storitev video na zahtevo bo gledalcem omogočila, da si iz seznama filmov in drugih TV vsebin na svoj TV zaslon prikličejo izbranega, ga pogledajo, vmes prekinjajo in znova zaženejo glede na lastne preference. V začetnem naboru filmov in drugih vsebin na zahtevo bo 60 celovečernih filmov raznolikega izbora (od uspešnic hollywoodske A produkcije do kakovostnih evropskih filmov), seznam pa se bo sproti dopolnjeval. Osveževanja bodo potekala najmanj mesečno. Poleg videa na zahtevo bo nadgrajeni vmesnik SiOL TV omogočal tudi snemanje televizijskih oddaj. Nastavitev snemanja posamezne oddaje bo možna najkasneje 15 minut pred njenim začetkom, hkrati bo možno hraniti do 6 ur posnetkov in si jih ogledati v času največ dva dni od začetka snemanja. 119


Telefon za vas!

DARILO

TELEFON

PANASONIC

ZA PRVIH 150

Brezplacni klici od 8. zvecer do 8. zjutraj! Osnovni paket z mesečno naročnino za samo 3,95 €. Vsi klici znotraj omrežja UPC Telemach, Triera, Ljubljanski kabel ter De.Tel so BREZPLAČNI. S paketom Prosti čas, za 7,70 €, pa so tudi vsi lokalni klici v fiksna omrežja od 8. zvečer do 8. zjutraj BREZPLAČNI. In ne pozabite, digitalna telefonija je že pri vas doma, le priklopiti jo morate! Bistvene prednosti Digitalne telefonije so: • enostavno telefoniranje z uporabo obstoječega analognega telefona • cenejša mesečna naročnina • lastne telefonske številke (dve) • kvaliteten signal • cenejši klici v fiksna in mobilna omrežja ter tujino • brezplačni klici znotraj omrežja UPC Telemach in nekaterih večjih operaterjev (skupina Triera, Ljubljanski kabel, De.tel) • možnost ohranitve obstoječe telefonske številke • dostop do informacij o klicih 24 ur na dan, 7 dni v tednu - preko spleta • obilica dodatnih storitev, ki jih dosedanji klasični telefoni ne omogočajo ... Z zaokroženo ponudbo televizije, interneta in telefonije pa se boste izognili tudi dodatnim stroškom, saj boste za vse storitve prejeli eno samo položnico.

Cene veljajo pri podpisu pogodbe za 12 mesecev / Storitev je možna, kjer je tehnično izvedljivo. UPC Telemach širokopasovne komunikacije d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

ZABAVNA ELEK TRONIKA

VSE NA ENEM MESTU

ZABAVNA ELEKTRONIKA IN BELA TEHNIKA, MONTAŽNA DELA

Svetovanje, prodaja in montaža avdio-video opreme, satelitskih sistemov in bele tehnike z kompletnimi sistemskimi rešitvami od projekta do inštalacij, dobave, dostave in montaže. Nudimo vam izvedbo na individualnih in poslovnih objektih, tako adaptacijah kot novogradnjah. Ponudbo blagovnih znamk prodajnega programa si oglejte na naši spletni strani www.mirotim.si/ponudba.html

Mirotim – Ekipa vam ustvari prijeten ambient slike in zvoka, tako doma kot v poslovnem svetu.

MIROTIM d.o.o. PE Šiška, Vodnikova c. 211, Ljubljana Pisarna: tel.: 01/51-30-600, 51-30-606 e-pošta: info@mirotim.si

To vam lahko omogoči Mirotim ekipa. Pokličite nas dovolj zgodaj, da vam svetujemo kaj vse potrebujete za dober sistem. Ne bo vam žal, saj boste kasneje imeli prijetno sprostitev ob gledanju najnovejšega filma, slik z digitalnega fotoaparata ali poslušanju glasbe. Vse to lahko dobite pri enem ponudniku. PR Miro Prolić

Prenovili ste stanovanje, kupili hišo ali se vselili v nove poslovne prostore. Vse naj bi bilo za vami, vendar se dostikrat izkaže, da postavitev elektronskih naprav po želji ni mogoča, prav zaradi napačno postavljenih instalacij. Naknadno prestavljanje le teh je zamudno, predvsem pa ni poceni in nenazadnje nehvaležno, posebej če so stene že prepleskane. Rešitev je lahko v pravočasnem načrtovanju in pravilni razporeditvi instalacij.

Umetniška pot Barbare Frank Barbara Frank posveča svoje življenje predvsem slikarstvu pa tudi grafiki, kiparstvu ter oblikovanju okrasnih in uporabnih izdelkov iz gline. Med leti 2004 in 2006 je imela 18 razstav doma in v tujini, od tega 12 samostojnih. Pred časom je ustanovila podjetje, ki se ukvarja z umetniškim ustvarjanjem in svetovanjem; s slikami je opremila nekaj hotelov doma in v tujini, prav tako opremlja poslovne prostore in privatne objekte ter je prejela nekaj nagrad za ustvarjalno delo. Slike, ki jih ustvarja, prihajajo iz njene želje

po raziskovanju prostora, iz domišljije, kompozicije barve in oblike, igre črte in ploskve. Pravi, da slika nagovori tistega, ki jo gleda; sprošča ga, lahko tudi motivira ter hkrati daje energijo prostoru, v katerem se nahaja. Pomembno je, da se v prostorih, v katerih preživimo veliko časa, dobro počutimo, da je barvno usklajen z nami, prijeten in sproščujoč tudi, kadar gre za delovno okolje. Celotni bivalni in delovni prostor je neke vrste slika v katero vsakodnevno stopamo, ima svoje zakonitosti, lahko nas navdihuje, daje moč in kreativnost, lahko pa nas zavira in bremeni v

UMETNIŠKO USTVARJANJE SLIK

primeru, da ni usklajen z nami, našimi željami, barvami in oblikami. Za boljše počutje je potrebno bivalni prostor prilagoditi človeku in ne obratno. S slikami opremimo prostore, da jih oplemenitimo in jim vdahnemo življenje. Dodamo lahko barvno kompozicijo abstrakcije, migetajočo krajino, umirjeno tihožitje, ali živahne figure. Domišljija daje nešteto možnosti, prav tako tudi barvnih kombinacij zidov, pohištva, dekorativnih elementov, ki zvečer zasijejo v posebni ambientalni osvetlitvi, prav tako prilagojeni vašim prostorom.

DA BODO VAŠI BIVALNI PROSTORI USKLAJENI Z VAMI • svetovanje o ureditvi privatnih in poslovnih prostorov, • opremljanje prostorov s slikami, barvno svetovanje, • svetovanje po konceptu feng shui, načrtovanje ambientalne osvetlitve ter dekoriranje prostorov

BF, UMETNIŠKO USTVARJANJE IN SVETOVANJE, Barbara Frank S.P. Gsm: 031 310 396, Gsm: 031 569 595 E-mail: barbara.frank1@gmail.com, www.barbara-frank.com

Da bo vaše bivanje usklajeno Da bo vaše bivanje usklajeno

121


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

EMOK SEDEŽNE GARNITURE Želite vedno prijetno opremljen dnevni prostor v katerem se boste dobro počutili? Emok d.o.o. vam to nudi iz svojega proizvodnega programa sedežnih garnitur, klubskih mizic, omar ter spremljujočih elementov v rustikalnem stilu. Proizvajalec Emok d.o.o. pri izdelavi oblazinjenega sedežnega pohištva uporablja okolju prijazne materiale, ki odgovarjajo evropskim standardom. Poseben poudarek pa proizvajalec namenja končnemu uporabniku, ki se glede na svoje potrebe in želje odloča med raznimi sestavi klasičnih postavitev ali kotnih sklopov, program sedežnega pohištva pa dopolnjuje z izdelavo slogovno usklajenih počivalnikov na električni pogon. Proizvaja tudi široka paleto klubskih mizic v kombinaciji masivnega hrastovega lesa z ročno izdelanim vitražnim steklom ali granitom, kar v vašemu domu ustvari poseben čar. Proizvajalec Emok d.o.o. nudi tudi pestro slogovno in barvno raznolikost z izborom elementov iz različnih barvnih odtenkov v kombinaciji masivnega hrastovega lesa ter tapetniških materialov, kot so kvalitetno goveje usnje ali blago. Torej, je za vsakogar, ki želi opremiti dnevni prostor v naravnih materialih ter želi udobna sedišča, ki nudijo popoln počitek pravi naslov- Emok naslov.

EMOK d.o.o. Dolenja Trebuša 70, tel.: 05/ 380 00 50, www emok.si Del ponudbe si lahko ogledate v vseh večjih pohištvenih centrih po Sloveniji ali v tovarniškem razstavnem prostoru vsak delovni dan med 8 in 15 uro. V primeru, da želite katalog izdelkov, vam ga bo podjetje Emok d.o.o. z veseljem poslalo. Zakaj bi se spuščali v neznano-pridružite se zadovoljnim strankam, ki jim tudi po nakupu ob strani stoji domači proizvajalec sedežnega pohištva Emok d.o.o. 122


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

VODNA POSTELJA Vodne postelje so bile priljubljeno počivališče že v časih starih Perzijcev. Zgrajene so bile iz kozjih kož, katere so napolnili z vodo in jih nato ogrevali na soncu. Leta 1883 je angleški zdravnik William Hooper patentiral preprosto vodno posteljo iz kavčuka, s pomočjo katere je blažil tegobe svojih pacientov. V skladu z tehnološkim in medicinskim razvojem so se tudi vodne postelje ustrezno razvijale in izpopolnjevale. Danes je vodna postelja sinonim za vrhunski počitek. To trditev potrjuje tudi številčnost uporabnikov tako v svetovnem merilu (150 milijonov) kot tudi na naših tleh (6000 uporabnikov).

Vodna postelja se idealno prilagaja oblikam telesa, zato v njej spimo globoko in sproščeno.

DEJSTVA, ZABLODE IN ZANIMIVOSTI O VODNIH POSTELJAH DOBER SPANEC JE ZLATO

R

azlične raziskave so pokazale, da približno tretjina ljudi na Zahodu trpi za nespečnostjo in drugimi simptomi, katerega razlog je tudi neustrezno ležišče. Pogosto se zato zatečemo k uspavalom, za katere porabimo več kot bi za kakovostno ležišče, kot je na primer vodna postelja. Medicinske raziskave so potrdile prednost vodnih postelj, saj je enakomerna razporeditev telesne teže koristna, še zlasti pri tistih, ki imajo težave s hrbtenico, artritisom in revmo.

MITI IN RESNICE

O vodnih posteljah je veliko predsodkov, ki izhajajo predvsem iz neinformiranosti. Marsikdo je mnenja, da se gugajo in povzročajo »morsko bolezen«, da se hitro predrejo in izpustijo vodo, da so pretežko breme za strop, da motijo partnerja med spanjem, da so

hladne in da so dostopne samo premožnim. Nič od tega ne drži!

STE ZMRZLJIVI?

lana. Prevleka se čisti in zaradi ogrevanja se tudi hitro suši ter tako bakterijam onemogoča razvoj.

Ko se uležete v posteljo, porabite kar precej energije, da jo ogrejete. Vodna postelja je za razliko od klasičnih ležišč ogrevana in s pomočjo termostata lahko regulirate temperaturo. To je tudi eden ključnih razlogov, zakaj se zbudite spočiti, saj vaše telo varčuje z enrgijo.

KAKO POGOSTO MENJATE LEŽIŠČE?

SPANJE BREZ NEPOVABLJENIH GOSTOV

Bojazen zaradi morebitnih škodljivih sevanj je pri vodnih posteljah odveč. Meritve radiestezistov so pokazale, da je elektromagnetno in električno sevanje grelcev zanemarljivo, prav tako pa v vodni postelji ni škodljivih sevanj. Še več, vodna masa v vodni postelji zmanjšuje geološko neugodna mesta v spalnici! PR

Klasična ležišča so priljubljen prostor majhnih, nevidnih pršic. Ti s svojimi iztrebki in odmrlimi telesi, ki se kopičijo v vzmetnicah povzročajo alergijo in astmo. Vodna postelja za razliko od klasičnih ležišč ne nudi idelanega življenjskega prostora nadležnim insektom, saj je prevleka antibakteriološko obde-

Nekateri strokovnjaki priporočajo zamenjavo ležišča na nekaj let. To pa ne velja za kakovostno vodno posteljo, katere sestavne dele lahko zamenjate in ob pravilnem vzdrževanju tako podaljšate življensko dobo.

KAJ PA POKAŽE BAJANICA?

uživajte v zdravem in udobnem spanju Zdrav in udoben spanec nas napolni z energijo za uspešno, ustvarjalno in zadovoljno življenje. Vaše spanje in vaše življenje sta preveč dragocena, da bi si lahko privoščili nekakovostno ležišče. Naši strokovnjaki so pri razvoju vodnih postelj LECTUS upoštevali

najnovejša merila glede zdravja, udobja in higiene, da bi vi lahko bolje spali. Zato se vam vodna postelja LECTUS vedno optimalno prilagodi. Ne glede na vašo starost, telesne mere in spalni položaj boste spali, kot bi bila narejena posebej za vas.

Za brezplačen katalog pokličite (01) 565 44 00 ali pošljite SMS na 051 305 207.

www.lectus.si

V R H U N S K E VO D N E P O S T E L J E

123


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

SENČILA

SENČILA BLED

Smo eno izmed vodilnih slovenskih podjetij, na področju izdelave in montaže senčil z več kot 15 letno tradicijo. Majhna obrtna delavnica je do danes zrasla v uspešno podjetje z 20 zaposlenimi, ki slovi predvsem po visoki kvaliteti izdelkov in storitev, ter individualnem pristopu do vsake stranke. Storitve senčenja nudimo po celi Sloveniji, v zadnjem času pa se poleg klasičnega senčenja z na trgu dobro poznanimi žaluzijami, roletami, roloji, lamelnimi, plise zavesami, tendami in brisoleji specializiramo za dekoracije prostorov s senčili . Estetika predstavlja tudi pri senčilih vedno večjo in vsaj tako pomembno vlogo kot funkcionalnost, zato ji posvečamo izredno velik pomen. Zelo pozorno spremljamo evropske trende, kjer so ponovno v modi naravni materiali, ki nudijo najvišjo možno kulturo bivanja in predstavljajo dušo prostora . V našem izredno obsežnem repertoarju senčil zato posebno mesto najdejo elegantne lesene laminirane lamelne zavese iz najkvalitetnejšega lipovega lesa v različnih barvnih odtenkih. Nostalgijo v vas bodo zbudile čudovite lesene žaluzije izdelane po več kot sto let staremu sistemu nizozemskih mojstrov iz najskrbneje izbranega lipovega lesa. Le te potrebujejo prostor v katerem lahko dihajo in tako tudi dosežejo svoj namen; obogatijo prostor, klasično sobo spremenijo v kraljevsko. Za tiste, ki prisegate na najčistejše naravne materiale smo izdelali roloje in panelne zavese iz naravne jute in podobnih tkanin iz naravnih materialov. Na voljo je več različnih odtenkov, zagotovo se najde primeren za vsak prostor. Roloji so zelo dobrodošli, saj

so dekorativni, hkrati pa odlično opravljajo funkcijo senčenja in se lahko namestijo skoraj v vsak prostor in na vsako okno. Panelne zavese so priporočljive za senčenje večjih površin kot so panoramska okna ali vrata, izdelamo jih ne le iz naravnih tkanin, temveč tudi v vseh drugih standardnih tkaninah. Vsa senčila iz naravnih materialov se prodajajo pod prestižno blagovno znamko Nature Project, ki predstavlja pojem senčenja s tako imenovanimi » natur senčili« na Nizozemskem, po izdelkih pa segajo najzahtevnejši kupci. Plastične setavne elemente pri notranjih rojojih smo nadomestili s transparentnimi detajli, ki predsavljajo izrazito moderen slog , za tiste , ki prisegate na kovinske interierne detajle smo izdelali rostfrei mehanizme ki se upravljajo s pomočjo kovinske verižice. Kovinski mehanizmi se zelo dobro podajo k modernim kot tudi k naravnim tkaninam. Veliko novosti smo pripravili tudi za stranke z »modernejšimi« zahtevami. Pri zunanji Krpan žaluziji, je poleg pestre palete na izbiro tudi perforirana lamela, ki je pravi bum v Nemčiji, posebej priljubljene so za poslovne objekte, saj tudi popolnoma spuščena in zaprta žaluzija dopušča rahel stik z naravo oz. zunanjo okolico. Tako nimamo občutka zaprtosti, še

vedno pa je prostor dobro zasenčen. Krpan žaluzije spadajo v skupino najkvalitetnejših žaluzij. Profili, lamele in stranska vodila so iz aluminija. Lamele so ojačane in vpete v stranska vodila, tako da prenesejo zelo močne sunke vetra. Upravljanje žaluzije je možno ročno (s komandnim drogom) ali na elektromotor. Dobavljive so v dveh različnih širinah lamel: 65 mm in 80 mm. Kot odlično senčilo bi izpostavili še screen roloje. Screen roloji so lepo dekorativno in učinkovito senčilo francoskega proizvajalca Mermer. Omogočajo delno zasenčitev ali popolno zatemnitev, kar je odvisno od izbire tkanine. Tkanina s posebnimi karakteristikami sama zelo dobro akumulira toploto sončnih žarkov in s tem preprečuje segrevanje stekla, kar je posebej koristno za zelo sončne lege in poslovne prostore, kjer je senčenje nujno za lažje delo z računalnikom. Roloji so lahko notranji ali zunanji. Notranji so pritrjeni na strop, steno ali prosto visijo. Zunanje roloje pritrdimo na okvir okna. Roloje se lahko upravlja ročno ali z elektro-motorjem. V standardnem programu, torej pri notranjih žaluzijah, slovijo ISOLITE žaluzije. Omogočajo enostavno uporabo in upravljanje s posebno verižico. Verižica ima dvojno funkcijo in sicer dvigovanje ali spuščanje žaluzije in spremembo naklona lamel. Z novo ISOLITE tehnologijo je omogočen enostaven in lahek dostop do vseh vitalnih sestavnih delov za vzdrževanje funkcionalnosti, kakor tudi za enostavno montažo na vse tipe oken ali vrat. Vsi vitalni deli se nahajajo v zgornjem profilu s pokrovom tako, da oblikujejo lepo zaključeno celoto in da se prepreči negativen vpliv okolja na mehanizem. Mehanizem je sestavljen iz reduktorja in zobniškega prenosa, tako, da je upravljanje tudi z večjimi žaluzijami lahko in enostavno. ISOLITE SB – pri tem sistemu so v zaprtem položaju reže prikrite, kar omogoča boljšo zatemnitev in lepši izgled.

Pokličite nas ali nas obiščite v našem razstavnem salonu na Bledu, kjer vam bomo z veseljem svetovali in pomagali pri izbiri. PR Senčila Bled

124


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

AKVARIJ

Veliko ljudi se v današnjem hitrem in stresnem življenju nima časa ukvarjati s hišnimi ljubljenčki, saj že za redna domača opravila skorajda zmanjkuje časa. V tem članku bi vam želeli približati del narave, ga preseliti v vaše stanovanje in vam vsaj malce zmanjšati stres, ki ga doživljate vsak dan.

DEL ŽIVE NARAVE V VAŠEM STANOVANJU OPREMA AKVARIJEV

G

ovorimo o akvariju-tem čudovitem vodnem svetu,polnem skrivnosti in življenja. Akvarij vam bo v vašem domu približal del čudovito barvite podvodne narave, z vso njeno živahno in skrivnostno lepoto. Ob njem boste pozabili svoje vsakdanje skrbi in se sprostili. Nega akvarija bo dobrodošla in zabavna sprememba v vašem prostem času. Vedno znova boste lahko opazovali zanimivo podvodno življenje,polno napetosti in presenečenj. Izbira primernega akvarija danes ne predstavlja več nikakršne težave. V trgovinah Tukano Zoo&vrt imamo veliko ponudbo različnih akvarijev,od takšnih s 54L prostornine,pa vse do 300L prostornine akvarijske posode. Ker pa se mora akvarij,kot sestavni del pohištva vašega stanovanja barvno ujemati z ambientom,v katerega bo postavljen,smo v Tukano Zoo&vrt centrih razmišljali tudi o tem. Na razpolago so številne barvne kombinacije,od klasične črne,moderne srebrne,barve češnje in javorja. Stojalo za vaš akvarij je prav tako možno kupiti v naših trgovinah Tukano Zoo&vrt in sicer v enakih barvah kot akvarij. Akvarij seveda lahko postavite že na obstoječ element v vašem stanovanju,vendar morate pri tem paziti na nosilnost tega elementa. Velika teža akvarija,napolnjenega z vodo lahko kaj hitro povzroči nesrečo na ne dovolj stabilni

omarici. Zato priporočamo,da se ob nakupu akvarijskega seta odločite tudi za nakup primerne omarice za akvarij. Izbira primernega mesta za akvarij v vašem stanovanju igra pri postavitvi akvarija odločilno vlogo. Akvarij ima lasten vir osvetlitve,zato ne potrebuje zunanje ali močne dnevne svetlobe. To pomeni,da akvarija ni dobro postavljati v bližini oken,televizije ali v zimske vrtove-na ta način bomo namreč močno povečali rast in razvoj alg,ki pa v akvariju niso zaželjene. Kvaliteten akvarij srednje velikosti-cca. 150L je osvetljen z dvema fluoroscentnima svetilkama,ki dajeta različna barvna spektra. Svetilki kombiniramo glede na tip akvarija,ki ga imamo.Za ta namen lahko v Tukano Zoo&vrt centrih najdete obsežno paleto svetilk SERA,ki nudijo optimalno osvetlitev vašega akvarija. Več o svetilkah SERA najdete v svetovalcu SERA,ki vam je brezplačno na razpolago v prodajnih mestih Tukano Zoo&vrt centrov. Akvarijski seti v trgovinah Tukano so opremljeni z vso osnovno tehniko,ki jo takšen akvarij vsebuje.To pomeni akvarijska posoda s pokrovom in svetilko,akvarijski grelnik vode,biološki filter s filtrirnim materialom,-

termometer,knjižica ali CD z navodili za nego akvarija. Tako lahko na enostaven in kvaliteačin dobite vse na enem mestu.

IZBIRA RIB IN RASTLIN ZA VAŠ AKVARIJ

Odločite se za tisto vrsto akvarijskih rib,ki prihajajo iz enakega naravnega življenskega okolja. Tako boste lahko ustvarili delček podvodne narave,ki bi jo drugače le težko opazovali. Na takšen način urejen akvarij je posebej zanimiv in ima mnoge prednosti. Rastline,ribe in dekoracije ustvarjajo prijetno celoto,vsem ribam v takšnem okolju pa ustreza enaka kakovost vode. Če želite, si lahko doma ustvarite košček podvodnega sveta iz reke Amazonke, iz tropskega deževnega gozda ali iz jezera Malawi. Pri tem se boste počutili, kot da bi šli na dopust v te eksotične pokrajine. Če smo vam s tem člankom vsaj malo polepšali dan in vas z mislimi popeljali daleč stran,s e oglasite v trgovinah Tukano Zoo&vrt, kjer vam bodo naši prodajalci na strokoven način svetovali ,pomagali pri izbiri in pri začetniških težavah. Vse naše svetovalce o ureditvi akvarija,negi akvarijskih rib in rastlin,hranjenju rib ter zdravljenju rib lahko najdete v Tukano Zoo&vrt centrih,kjer so vam brezplačno na razpolago.

125


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

BAZENI HotSpring®

Vse hitrejše življenje in obveznosti poln vsakdanjik nam pogosto onemogočata, da bi si vzeli trenutek zase in poskrbeli za svoje dobro počutje. Ker je globinska sprostitev za uravnovešenje duše in telesa nujna, je najbolje, da si kar doma omislimo svoj mali center dobrega počutja, v katerem bomo uživali skupaj z našimi najdražjimi. Z odločitvijo za ogrevani masažni bazen bomo namreč dobili odličen pripomoček za sproščanje in nabiranje novih moči po napornem delovnem dnevu, športnih dejavnostih ali večjih psihofizičnih naporih. Sinergično delovanje toplote, vrtinčenja vode in masaže ustvari občutek breztežnosti in sprostitve, kar bo fizično in psihično napetost kar odplaknilo iz našega telesa. MASAŽNI BAZENI

Ogrevani masažni bazeni postajajo vse bolj kompleksni in omogočajo različne dodatne funkcije, ki telesno kulturo s toploto, masažo, vonjem in obiljem vode povzdigujejo v pravcati kult užitka. Tudi v številnih slovenskih domovih taki bazeni niso več redkost. Vendar pa naj si novi uporabnik pred nakupom ogleda ponudbo že postavljenih ali vsaj razstavljenih bazenov in naj ne kupuje zgolj na podlagi slike iz kataloga. Ob tem naj se prepriča, da prodajalec zagotavlja primerno garancijo za izdelek, ponuja servisno podporo in mu zna svetovati, kako pravilno uporabljati bazen. In ker ogrevani masažni bazen načeloma kupujemo enkrat v življenju, pri nakupu ne sme biti odločilna njegova cena, temveč

126

kakovost, pravijo v podjetju JOBplus, d.o.o., iz Ljubljane, ki prodaja in servisira ogrevane masažne bazene HotSpring®.

ZUNANJA POSTAVITEV PRIMERNEJŠA

Prednost njihovih masažnih bazenov je v enostavni in hitri postavitvi, saj bazen dostavijo stranki na dom že v celoti zmontiran, ga postavijo na pripravljen prostor, napolnijo z vodo in priključijo na elektriko. Če ga napolnimo s toplo vodo, ga v eni uri pravzaprav že lahko uporabljamo, sicer se voda ogreva približno 24 ur. Za postavitev tudi ne potrebujemo nobenih dovoljenj. Bazene je mogoče postaviti v zaprte prostore, še najbolj primerni pa so za zunanjo postavitev, na vrt ali tera-


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

so, saj so odlično izolirani in prenesejo tudi hladnejše zunanje temperature. Lahko so prosto stoječi, delno ali v celoti poglobljeni. Pri zadnjih dveh možnostih je treba pravilno pripraviti poglobljen prostor, kamor bomo postavili bazen. Lahko tudi rečemo, da so bazeni prenosni, saj prazni tehtajo od 200 do 450 kilogramov in jih lahko brez težav tudi prestavljamo.

MEŠANICE VODNIH IN ZRAČNIH CURKOV

V bazene HotSpring® so vgrajeni sistemi različnih masažnih šob, ki so optimalno razporejene po bazenu in delujejo po načelu mešanice vodnih in zračnih curkov. Vse si lahko nastavimo po naših željah in se tako prepustimo našemu nevidnemu maserju. Vodna masaža stimulira kožo, izboljša tonus mišic, ublaži bolečine v hrbtenici in pospeši odstranjevanje strupov iz organizma. Šobe so ponavadi nameščene tako, da dobro delujejo na hrbtenico in ramenski obroč, spodbujajo limfni sistem in prekrvitev, ne nazadnje pa izvajajo tudi refleksoterapijo, ki omogoča nemoten pretok energije po telesu in sproščanje hormonov sreče. Še posebno zanimiv je masažni sistem Moto massage® za masažo hrbta, primeren za ljudi z bolečinami v hrbtenici.

SVETLOBNA IN GLASBENA TERAPIJA

Vsi bazeni imajo vgrajeno osvetlitev s spektrom šestih različnih barv in večstopenjsko intenziteto za različna razpoloženja. Vsaka barva namreč drugače vpliva na človeka, k popolni sprostitvi pa nas bo poleg kromoterapije pripeljala tudi aromaterapija z dišavnimi svečkami, saj eteričnih olj v masažne bazene ne smemo dodajati. Nekateri modeli bazenov imajo vgrajeno tudi avdionapravo s podvodnimi zvočniki, tako da zvok skozi vodo povzroča dodatne pozitivne vibracije.

ENOSTAVNE ALI ERGONOMSKO OBLIKOVANE ŠKOLJKE

Školjke bazenov HotSpring® so lahko ali zelo enostavnih, čistih linij ali pa precej konfigurirane, z ergonomsko oblikovanim sediščem ali ležiščem. Prve priporočajo tistim, ki bi morda želeli v bazenu tudi telovaditi, za uživače pa so primerne ergonomsko oblikovane školjke. Bazene odlikuje tudi visoko zmogljiv filtrirni sistem z mehanskimi filtri in srebrovimi ioni, ki preprečujejo razvoj alg, ter z ionizatorjem za bakteriološko nevtralizacijo vode. Neslišno delujoča obtočna črpalka zagotavlja neprekinjeno kroženje vode. Postopki vzdrževanja bazena so tako precej enostavni, da jih brez težav opravi tudi uporabnik sam.

stavimo tudi tam, kjer podnebje ni najbolj milo, zaradi odlične protihrupne izolacije pa tudi v spalnico, saj nam njegovo delovanje ne bo motilo nočnega sna.

ENERGETSKO VARČNO DELOVANJE

Bazene kalifornijskega proizvajalca odlikuje predvsem velika ekonomičnost. Čeprav jih po uporabi ne izključimo in je tako naprava vključena 24 ur na dan, bo mesečni račun za elektriko ob povprečni uporabi višji le za okoli tri tisoč tolarjev. Ko bazena ne uporabljamo, ga pokrijemo s termoizolativnim pokrovom, ki preprečuje izparevanje in ohlajanje vode ter hkrati ščiti bazen pred vdorom umazanije iz okolja. Bazeni HotSpring® so idealno toplotno izolirani, zato jih lahko po-

PREDNOSTI MASAŽNIH BAZENOV HotSpring®: • pripravljeni-ogreti ves čas, 365 dni v letu • vodo ščiti termoizolativni pokrov • dvižni mehanizem za dvig pokrova olajša odpiranje • enostavna postavitev • nezahtevno vzdrževanje • majhna poraba energije • nizki vzdrževalni stroški • tri nivojska filtracija vode (srebrovi ioni,ozonizator in mehanski filtri) • osvetlitev v 6-ih barvah za izvajanje kromoterapije 127


GRADNJA in OPREMLJANJE DOMA

Priporočamo, da se stranke pred nakupom dobro informirajo o karakteristikah posameznega bazena različnih ponudnikov. Predvsem je potrebno biti pozoren na kvaliteto filtrirnega in masažnega sistema (ni pomembno število masažnih šob, temveč njihova funkcija-govorimo o masažnih mestih). Nakup masažnih bazenov priporočamo vsem ljudem, ki so vsakodnevno zelo obremenjeni med svojim delovnim dnem, saj so odlično pomagalo pri ublažitvi oz. odpravi stresa. Masažni bazeni izkoriščajo vodo, kot medij, ki opere “dušo in telo”, toploto in masažo, kot eno izmed najstarejših načinov zdravljenja. Podjetje JOBplus d.o.o. se že več kot petnajst let ukvarja s proizvodi povezanimi z zdravjem in vodo in prodaja ogrevane masažne bazene HotSpring® iz Kalifornije, ki sodijo v sam kakovostni vrh masažnih bazenov in zasedajo velik tržni delež v svetovnem merilu. Med zadovoljnimi uporabniki bazenov HotSpring® je že veliko Slovencev. Vsem potenci-

Masažni bazeni so relativna novost na našem trgu, kljub temu, da jih mi tržimo že osmo leto. Zaznavamo vsakoletno povečevanje prodaje. Zavedati se moramo, da masažni bazen kupujemo enkrat v življenju, zato je pomembno, da se pred nakupom dobro informiramo predvsem o kvaliteti materialov, iz katerih so bazeni izdelani (mehanska, temperaturna, UV obstojnost), kvaliteti filtrirnega sistema, masažnih funkcijah ( pomembna je funkcija, raznolikost in namestiev masažnih šob, ne pa število masažnih šob), energetska poraba, kvaliteta črpalk in tesnilnih materialov, notranji oblikovanosti školjke bazena (sedišča, ležišča) ter seveda same velikosti oz. volumna bazena. Zelo pomembno je, da si bodoči lastnik ogleda ponudbo bazenov v naravi, ne pa da kupuje iz slik in katalogov. Pri nakupu je pomembno, da se stranka prepriča, da prodajalec zagotavlja primerno garancijo za izdelek in nudi servisno podporo. Pa tudi, da prodajalec zagotavlja strokovno pomoč pri začetnih vprašanjih, ko kupec začne uporabljati bazen. Takrat kupec šele realno spozna, kaj je potrebno vprašati. Cene masažnih bazenov se gibljejo od 6,500 € do 15,000 €. Ob tem se je potrebno zavedati, da običajno cena definira kvaliteto izbranega bazena. Določeni ponudniki bazenov ponujajo kompletno storitev z montažo, mehanizmom za dvigovanje bazenskega pokrova, postavitvijo bazena in pripomočki za vzdrževanje bazenske vode.

alnim kupcem nudijo brezplačno svetovanje pri izbiri bazena. Po želji interesentov pridejo tudi na ogled možne lokacije za postavitev in glede na dejanske pogoje svetujejo optimalno izbiro bazena. Uporabnikom ostanejo na razpolago tudi po dostavi bazena za kakršna koli vprašanja in pomoč pri rednem vzdrževanju bazena. Izkoristite moč vode Zastopa in uvaža: Hss bazeni d.o.o. Prodaja in servisira: JOBplus d.o.o. Kalanova 23, 1215 Medvode Razstavni salon:LJUBLJANA - ŠENTVID, CELOVŠKA 336 Naša ponudba je celovito predstavljena tudi na: http: www.jobplus.si Za svetovanje in obisk salona pokličite: 041-638-019 ali 01-3611-868 g. Bojan

ZAKLJUČEK

MASAŽNI BAZENI Obnovite življenjsko energijo v bazenu HotSpring®. Tak bazen kupujemo enkrat v življenju, zato pri nakupu ne sme biti odločilna cena, temveč kakovost.

128

Večina ljudi se odloča za lasten bazen, ker želijo bazen uporabiti takrat, ko ga potrebujejo oziroma si zaželijo sprostitve, po drugi strani pa vedo, kakšna je bazenska voda. Ker bazeni predstavljajo odlično sprostitev in blažijo prenekatere zdravstvene težave: težave s hrbtenico, revma, artritis, sladkorna bolezen itd.... ima uporabnik dobesedno toplice v lastnem domu. Investicija v nakup bazena ne pomeni stroška, temveč naložbo uporabnika v svoje lastno zdravje in dobro počutje. PR


www.masaznibazeni.si Ne kupujte masažnih bazenov iz slik in katalogov, pustite si stvar razložiti, vzemite si čas in si bazene oglejte v živo v našem razstavnem salonu, kjer se vam bomo posvetili, razložili celotno filozofijo masažnih bazenov in se pogovorili o možnosti nakupa in financiranja.

Prodaja in servisira: JOB plus d.o.o. Kalanova 23, 1215 Medvode

VABIMO VAS V NOV razstavni salon HotSpring masažnih bazenov: LJUBLJANA-ŠENTVID, CELOVŠKA 336 Svoj obisk pred prihodom najavite na tel: 01 3611-868 ali 041 638-019 g. Bojan e-mail: info@jobplus.si

Dom in Gradnja  

Vse za dom in gradnjo

Advertisement