The Artesia

Page 1

THE ARTESIA Make history your home Herengracht 541

RE B

NH NH01

REB Projects

THE ARTESIA

02-0103

REB Projects

THE ARTESIA

02-01

Capricorn Capital Group, REB and Noorderhoofd Real Estate proudly present... The Artesia Our most recent project includes several unprecedented spacious, light, custom-finished residencies on one of Amsterdam’s 17th century canals, developed and designed by REB Projects and HofmanDujardin architects, and overlooking a 1500 m² ‘wild’ private garden by internationally renowned landscape architect Piet Oudolf. ‘This is the crowning glory of 10 years of residential project development. It is an honour to contribute something truly magnificent to the heritage of this wonderful city, and to the lives of those who are lucky enough to call it their home.’ Farid Asserti and Jeroen van Els REB

Capricorn Capital Group , REB en Noorderhoofd Real Estate presenteren met trots... The Artesia Ons meest recente project omvat meerdere ongekend ruimtelijke, lichte, op maat gefinishte residenties aan een van de grachten van 17e-eeuws Amsterdam, ontwikkeld en ontworpen door REB Projects en HofmanDujardin architecten, met zicht op een 1500 m² ‘wilde’ privétuin van de internationaal befaamde tuinarchitect Piet Oudolf. ‘Dit is de kroon op onze tien jaar in residentiële projectontwikkeling. Het is ons een eer iets waarlijk voortreffelijks bij te mogen dragen aan het erfgoed van deze fantastische stad, én aan de levens van hen die zo gelukkig zijn het hun thuis te mogen noemen.’ Farid Asserti en Jeroen van Els REB


REB Projects

THE ARTESIA

02-01

Capricorn Capital Group B.V. Capricorn Capital Group is an investment and management organisation with offices in The Netherlands and Switzerland. Capricorn originated from a Swiss Family Office and has a team of senior professionals with an extensive background in the banking, real estate and legal industry. In The Netherlands, Capricorn invests in value-add projects in the conurbations of Western Holland and in North Brabant, where the focus lies on (re-)developing existing assets into rental or resale properties. In Switzerland, Capricorn develops a program in collaboration with its partners, to build new accommodations in the university towns. Capricorn invests in its long-term projects together with a selected group of national and international investors.

Capricorn Capital Group B.V. Capricorn Capital Group B.V. is een investerings- en managementorganisatie met kantoren in Nederland en Zwitserland. Capricorn is voortgekomen uit een Zwitserse Family Office en heeft een team van senior professionals met een langjarige achtergrond in de vastgoed-, juridische en financiĂŤle sector. In Nederland investeert Capricorn in ‘value-add’ projecten in de Randstad en de Brabantse Stedenrij waarbij de focus ligt op de (her-)ontwikkeling van bestaande activa naar huur- of koopwoningen. In Zwitserland ontwikkelt Capricorn tezamen met haar partners een programma nieuw te bouwen woongelegenheden in de universiteitssteden. Capricorn investeert in haar projecten tezamen met geselecteerde binnenlandse en buitenlandse investeerders.

04


05

REB Projects

THE ARTESIA

02-01

REB REB REB is a real estate developer aiming to contribute to the beautiful history and spirit of the city of Amsterdam by realising superb modernized residences in its exceptional architectural heritage. Their identifiable inventive solutions and intelligent layouts ensure optimal, up-to-date use of existing structures. REB is een vastgoedontwikkelaar die een bijdrage wil leveren aan de prachtige geschiedenis en spirit van de stad Amsterdam door superbe gemoderniseerde residenties te realiseren in haar uitzonderlijke architectonische erfgoed. Hun herkenbare vindingrijke oplossingen en doordachte indelingen zorgen voor optimaal, up-todate gebruik van bestaande bouw.

NH Noorderhoofd Noorderhoofd Real Estate is part of private company Noorderhoofd, which operates as a Family Office for a Dutch client. With a background focusing on the reorganisation of mainly German companies, the activities have always been financial in nature. When it comes to real estate, the emphasis lies on a long-term relationship with the market’s proven parties, in order to realize high-end developments. Noorderhoofd Real Estate B.V. is onderdeel van Noorderhoofd B.V. welke als Family Office fungeert voor een Nederlandse klant. Met een achtergrond die zich op de herstructurering van met name Duitse bedrijven richt, zijn de activiteiten altijd van financiÍle aard geweest. Op het gebied van vastgoed wordt de nadruk gelegd op een langdurige relatie met bewezen partijen in de markt om zodoende hoogwaardige ontwikkelingen neer te zetten.


REB Projects

THE ARTESIA

02-01

The Artesia Imagine a triptych of 17th century properties, situated on Amsterdam’s most prestigious canal – the Herengracht has been THE place for aristocracy, wealthy merchants and the most influential regents and mayors since the Golden Age – including the accompanying buildings such as the original coach house on the adjacent Reguliersdwarsstraat and the triple-sized garden, enclosed by these historic buildings. Then imagine that this project’s centre property, including its monumental, almost 15 meter wide façade, has been completely renovated and rebuilt in the 1960s to extend it to nearly twice its size at the back, in order to house the expansion of the neighbouring Banque de Paris et des Pays-Bas. And there it is: the unique opportunity to develop several 350 m² open spaces, featuring nothing but windows on three sides, into bespoke single or double-level apartments – with the top floor apartment boasting an equally large roof terrace. Access is via private elevator. An enormous underground vault turned into a wellness area and perhaps – we envision – your private wine cellar. Gorgeous garden. Private underground parking. The lot. The Artesia will house an office building and approximately 30 apartments in a range of sizes, for a select party of proud residents from all corners of the world. Yet, these four premises, in the heart of the city, offer a grandeur and full custom service that very few dare to dream of. The Artesia covers the following addresses: Herengracht 539, 541 & 543 and Reguliersdwarsstraat 98 to 106 in Amsterdam

06

1 2 3 4

Herengracht K eizersgracht P rinsengracht A mstel

5 6 7 8 9 10 11

R oyal Palace R embrandt House S topera/City Hall M ayor’s Residence C arré Theatre R ijksmuseum M useum Square

1 2 3 4

Herengracht K eizersgracht P rinsengracht A mstel

5 6 7 8 9 10 11

Het Paleis R embrandt Huis S topera/Stadhuis H uis van de burgemeester C arré theater R ijksmuseum M useumplein


07

REB Projects

THE ARTESIA

02-01

5

6

7

1

2

4 8

3

9

10

11


REB Projects

THE ARTESIA

02-01

08

The Artesia Stelt u zich een drieluik van 17e-eeuwse panden voor, gelegen aan de meest prominente gracht van Amsterdam – de Herengracht was hét adres voor de adel, de rijkste koopmannen en de meest invloedrijke regenten en burgemeesters sinds de Gouden Eeuw – inclusief alle bijbehorende gebouwen zoals het originele koetshuis aan de daarachter liggende Reguliersdwarsstraat, en de drievoudige tuin die door deze historische panden omsloten wordt. Stelt u zich vervolgens voor dat alles achter de markante monumentale, bijna 15 meter brede gevel van het middelste grachtenpand van dit project in de jaren ’60 compleet gerenoveerd en verbouwd is om bijkans twee maal zo diep te worden om zo de nodige uitbreiding van de naastgelegen Banque de Paris et des Pays-Bas te huisvesten.

Reguliersdwarsstraat

106

100-104

98


09

REB Projects

THE ARTESIA

02-01

En zie daar; de uitzonderlijke gelegenheid om een aantal open ruimtes van ieder 350 m² met niets dan ramen aan drie zijdes te ontwikkelen tot naar wens afgestemde gelijkvloerse of dubbellaagse appartementen – waarvan de bovenste een al even groot dakterras heeft. Toegang via eigen lift. Een enorme ondergrondse kluis ingericht als wellness, en wellicht – zo stellen we ons voor – uw eigen wijnkelder. Adembenemende tuin. Inpandig ondergronds parkeren. Alles. The Artesia zal een kantoorpand en in totaal circa 30 woningen van verschillende formaten omvatten, voor een select gezelschap trotse bewoners uit alle windstreken, maar het zijn deze vier percelen, in het hartje van de stad, die de grandeur en volledige custom service bieden waar slechts een enkeling van durft te dromen. The Artesia behelst de volgende adressen: Herengracht 539, 541, 543 en Reguliersdwarsstraat 98 t/m 106 in Amsterdam Herengracht

539

541

543


REB Projects

THE ARTESIA

02-01

Gerrit Adriaensz Berckheyde View of the Golden Bend in the Herengracht

Gerrit Adriaensz Berckheyde Gezicht op de Gouden Bocht in de Herengracht

1671-1672

1671-1672

10


11

REB Projects

THE ARTESIA

02-01

Become the proud successor… …to the previous residents of this exceptional location on the Herengracht among which several mayors such as Nicolaes Pancras (1622-1678) and his son Gerbrand Pancras (1658-1716); Gerrit Corver (1690-1756) and Dirk Trip (1691-1748) who all lived at Herengracht 539, and Dirk Munter (1698-1700) who resided at number 541 until Johan Jacob de Famars (1653-1727) captain of the Dutch West India Company purchased the property. Before that, Henrick Decquer (1634-1697), captain of the Dutch East India Company, had been living next door at number 543, which subsequently became a mayor’s residence when in the 18th century Jan Graafland (16971767) moved in. Altogether, an endless range of eminent families have held the keys to these doors: presidents of the court; a physician; merchants; electors; masters of the arts; a renowned cartographer; barons; various bankers, and of course the aristocratic wives and heirs with reputed names such as Alewijn, Van Bambeeck, Du Peyrou, De la Naije, Huydecoper, Strick van Linschoten, Godefroi and Thorbecke.

Word de trotse opvolger… …van eerdere bewoners van deze buitengewone locatie op de Herengracht waaronder meerdere burgemeesters zoals Nicolaes Pancras (1622-1678) en zijn zoon Gerbrand Pancras (1658-1716), Gerrit Corver (1690-1756) en Dirk Trip (1691-1748) die allen Herengracht 539 hebben bewoond, en Dirk Munter (1698-1700) die op nummer 541 woonde tot Johan Jacob de Famars (1653-1727), bewindhebber van de West-Indische Compagnie het pand kocht. Voor De Famars’ tijd had Henrick Decquer (1634-1697), bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie, daarnaast gewoond op nummer 543, wat vervolgens aan de beurt was als burgemeestershuis toen medio 18e eeuw Jan Graafland (1697-1767) er neerstreek. Kortom, een eindeloze reeks eminente families hebben de sleutels tot deze deuren in handen gehad: presidenten van de rechtbank, een arts, kooplieden, keurvorsten, meesters in letteren en kunst, een vermaarde cartograaf, baronnen, een aanzienlijk aantal bankiers, en natuurlijk hun aristocratische echtgenoten en erfgenamen met klinkende namen als Alewijn, Van Bambeeck, Du Peyrou, De la Naije, Huydecoper, Strick van Linschoten, Godefroi en Thorbecke.


REB Projects

THE ARTESIA

02-01

Herengracht 541 Herengracht 541 may not have the same listed status as next door numbers 539 and 543, but that does not make this property any less impressive. On the contrary: 541 was built in 1664 on a double city lease on the south-facing stretch of this prestigious canal – a location meant for the financial and political elite – and underwent numerous ambitious renovations and extensions into the garden to accommodate the respective owners’ demands. However, between 1964 and 1967 the entire structure, including the foundation and façade, was rebuilt – respecting the characteristic typology of the Herengracht, yet based on a modern frame – by architect J. Trapman, commissioned by the new owner, the adjacent Banque de Paris et des Pays-Bas. Numbers 539 and 541 were merged, followed by 543, and to 541 an extra storey was added as well as an extension.

Herengracht 541 Herengracht 541 mag dan niet dezelfde beschermde status van Rijksmonument hebben als de naastgelegen nummers 539 en 543, maar dat maakt deze residentie niet minder glorierijk. Integendeel. 541 is gebouwd in 1664 op een dubbel stadserfdeel aan een op het zuiden gelegen deel van deze zeer prominente gracht – een locatie bestemd voor de financiële en politieke elite – en heeft een aantal ambitieuze renovaties en uitbreidingen in de tuin ondergaan om aan de wensen en eisen van de respectievelijke eigenaren te voldoen. Echter, tussen 1964 en 1967 is de gehele structuur, inclusief de fundering en de gevel, herbouwd – met veel respect voor de klassieke Herengracht-typologie, maar met een modern skelet – door architect J. Trapman in opdracht van de nieuwe eigenaar, het naastgelegen Banque de Paris et des Pays-Bas. 539, 541 en later 543 werden samengevoegd en 541 kreeg er een extra verdieping bij alsook aanzienlijk meer diepte.

12


13

Impressions

REB Projects

Furnishings

THE ARTESIA

02-01


REB Projects

THE ARTESIA

02-01

14

Legenda (m2) Entree slaapvertrek 1 - 2

4

Slaapvertrek 1

33

Slaapvertrek 2

31

Slaapvertrek 3

67

Slaapvertrek 4

48

Tuinkamer

68

Bibliotheek

15

Wijnkamer

14

Hal

0

73

Toilet

3

Totaal appartement verd.

356

Trappenhuis

51

1

2

3

4

5m

- Maatvoering in het werk controleren, bij afwijking overleg met a

- Materialen en toepassingen conform voorschriften leverancier e

- Alle voorschriften van de gemeentelijke dienst Bouw- en Wonin - Constructieve onderdelen conform opgave constructeur

- E- en W-installaties conform opgave E- W- adviseur en leveran

- Productie en montage op basis van productie tekeningen levera

- Productie tekeningen ter goedkeuring opdrachtgever en archite

- Inbouwapparatuur en voorzieningen conform opgave leverancie

- Verlichting conform opgave lichtadviseur en ter goedkeuring op

- Toe te passen materialen en kleuren dienen bemonsterd te wor

- Bemonstering materialen ter goedkeuring opdrachtgever en arc

project opdrachtgever projectfase onderwerp

Apartment 1

Ground floor and first floor ca 700 m²

Artesia Herengracht 541 REB Projects Schets Ontwerp Begane grond - versie 2

datum

14-09-2017

schaal

1:100

formaat

A2

Sumatrakade 737 1019 PV Amsterdam The Netherlands tel: +31 (0)20


15

REB Projects

THE ARTESIA

02-01

Legenda (m2) Entree slaapvertrek 2 - 3

6

Slaapvertrek 1

70

Slaapvertrek 2

31

Slaapvertrek 3

36

Entree hal

63

Woonkamer keuken

137

Wijnkamer

10

Linnenkamer

0

10

Werkkamer

14

Totaal appartement

376

Buitenruimte achter

10

Trappenhuis

24

1

2

3

4

5m

- Maatvoering in het werk controleren, bij afwijking overleg m

- Materialen en toepassingen conform voorschriften leveranc

- Alle voorschriften van de gemeentelijke dienst Bouw- en Wo - Constructieve onderdelen conform opgave constructeur

- E- en W-installaties conform opgave E- W- adviseur en leve

- Productie en montage op basis van productie tekeningen le

- Productie tekeningen ter goedkeuring opdrachtgever en arc

- Inbouwapparatuur en voorzieningen conform opgave levera

- Verlichting conform opgave lichtadviseur en ter goedkeurin

- Toe te passen materialen en kleuren dienen bemonsterd te

- Bemonstering materialen ter goedkeuring opdrachtgever en

project opdrachtgever projectfase onderwerp

Apartment 2

Second floor ca 350 m²

Apartment 3

Third floor ca 350 m²

Artesia Herengracht 541 REB Projects Schets Ontwerp Tweede verdieping

datum

14-09-2017

schaal

1:100

formaat

A2

Sumatrakade 737 1019 PV Amsterdam The Netherlands tel: +31 (0


REB Projects

THE ARTESIA

02-01

16


17

REB Projects

THE ARTESIA

02-01


REB Projects

THE ARTESIA

02-01

18


19

REB Projects

THE ARTESIA

02-01

Legenda (m2) Entree slaapvertrek 2 - 3

6

Slaapvertrek 1

70

Slaapvertrek 2

31

Slaapvertrek 3

35

Entree hal

63

Woonkamer keuken

128

Wijnkamer

10

Linnenkamer

0

10

Werkkamer

14

Totaal appartement

367

Buitenruimte voor

16

Buitenruimte achter

10

Trappenhuis

24

1

2

3

4

5m

- Maatvoering in het werk controleren, bij afwijking overleg m

- Materialen en toepassingen conform voorschriften leveranc

- Alle voorschriften van de gemeentelijke dienst Bouw- en Wo - Constructieve onderdelen conform opgave constructeur

- E- en W-installaties conform opgave E- W- adviseur en leve

- Productie en montage op basis van productie tekeningen le

- Productie tekeningen ter goedkeuring opdrachtgever en arc

- Inbouwapparatuur en voorzieningen conform opgave levera

- Verlichting conform opgave lichtadviseur en ter goedkeurin

- Toe te passen materialen en kleuren dienen bemonsterd te

- Bemonstering materialen ter goedkeuring opdrachtgever en

project opdrachtgever projectfase onderwerp

Apartment 4

Fourth and fifth floor ca 500 m²

Artesia Herengracht 501 REB Projects Schets Ontwerp Vierde verdieping

datum

14-09-2017

schaal

1:100

formaat

A2

Sumatrakade 737 1019 PV Amsterdam The Netherlands tel: +31 (0


REB Projects

THE ARTESIA

02-01

20


21

REB Projects

THE ARTESIA

02-01


REB Projects

THE ARTESIA

02-01

The Vault Herengracht 541 boasts yet another remarkable asset: The Vault The Banque de Paris et des Pays Bas built this enormous vault, mostly underground but partly visible from the garden, in 1930. Its exceptionally solid structure and location offer the perfect opportunity for leisure facilities such as wellness areas and private wine cellars, where residents and friends can meet.

Michiel Hofman Architect HofmanDujardin

‘Inside the former vault, the swimming pool and wellness facilities provide The Artesia with an unforgettable living experience. When entering your home from the garden, you will have an exciting view of the sparkling private pool.’

22


Inside a vault, we tend to soften our voices but speak freely.


REB Projects

THE ARTESIA

02-01

24


25

REB Projects

THE ARTESIA

02-01

The Vault Herengracht 541 heeft nog een opmerkelijk pluspunt: The Vault. De Banque de Paris et des Pays-Bas liet deze enorme kluis bouwen in 1930, grotendeels ondergronds maar deels zichtbaar in de tuin. De buitengewoon solide structuur en de locatie waar deze zich bevindt bieden de perfecte gelegenheid voor inpandige vrijetijdsbesteding, zoals diverse wellness faciliteiten en privé wijnkelders, alwaar bewoners en vrienden elkaar kunnen ontmoeten.

Michiel Hofman Architect HofmanDujardin

‘In de voormalige kluis geeft het zwembad met wellness faciliteiten The Artesia een onvergetelijke woonervaring. Zodra u vanuit de tuin uw woning binnenkomt heeft u een verleidelijk zicht op uw sprankelende privézwembad.’


REB Projects

THE ARTESIA

02-01

A living work of art One of the most valuable – albeit impossible to express in monetary terms – highlights of The Artesia is its large, secluded garden, designed by eminent Dutch horticulturalist Piet Oudolf. Having parked your car in the underground private parking, to which you have access via the Reguliersdwarsstraat – the ‘back’ of the project where, in the old days, the coach house and porters’ lodge were situated – you emerge in a poetical wild Garden of Eden. ‘I would like people to feel something when taking in my garden. It needs to be dynamic, enchanting throughout the year’, says the widely acclaimed but ever-humble master. His design specifically keeps in mind the fact that it will also be admired from above, through one of your many windows.

Een levend kunstwerk Een van de meest kostbare – maar niet in geld uit te drukken – geneugtes van The Artesia is haar grote besloten tuin, ontworpen door de eminente Nederlandse horticulturist Piet Oudolf. Nadat u uw auto heeft geparkeerd in de ondergrondse garage, tot welke u toegang heeft via de Reguliersdwarsstraat – de ‘achterkant’ van het project waar vroeger het koetshuis en de conciërges gehuisvest waren – komt u weer bovengronds in een poëtisch verwilderd aandoend lusthof. ‘Ik wil dat mensen iets voelen als ze mijn tuin in zich opnemen. Het moet dynamisch zijn, je het hele jaar door betoveren.’ Zo zegt de veelgeprezen maar immer bescheiden meester. Zijn ontwerp houdt nadrukkelijk rekening met het gegeven dat het ook van bovenaf bewonderd zal worden, door een van uw vele ramen.

26


27

REB Projects

THE ARTESIA

02-01

Reguliersdwarsstraat

1

Herengracht

5

4

3

2


REB Projects

THE ARTESIA

02-01

Piet Oudolf’s most prestigious, publically accessible projects include ‘The Gardens of Remembrance’ on Staten Island and ‘High Line Park’ in Manhattan, New York; the ‘Rivers of Grass’ and ‘Floral Labyrinth’ in Trentham Gardens in the United Kingdom, and commissions for the Venice Biennale and the Serpentine Gallery in London. Piet Oudolf works in collaboration with landscape specialists Deltavormgroep. Tot Piet Oudolf’s meest prestigieuze publiek toegankelijke projecten behoren onder meer ‘The Gardens of Remembrance’ op Staten Island en ‘High Line Park’ in Manhattan, New York, de ‘Rivers of Grass’ en ‘Floral Labyrinth’ in Trentham Gardens in het Verenigd Koninkrijk, en opdrachten voor de Biënnale van Venetië en Serpentine Gallery in Londen. Piet Oudolf werkt samen met landschapsspecialisten Deltavormgroep.

28


29

REB Projects

THE ARTESIA

02-01It is not about the theory, but about the everyday


REB Projects

THE ARTESIA

Production

REB Projects

Creative direction

Studio Bakker

Graphic Design

Carsten Klein

Editing/copy

Mo Veld

Text corrections

Eva Carp

Floor plans

HofmanDujardin

Landscape design impressions

Piet Oudolf, Deltavormgroep

Sketch designs

OZ

Photography

Sander Stoepker

Rendering

Project Visuals

Interior impressions Minotti B&B Italy Wellness impressions 4SeasonsSpa Martien Mulder Print

Robstolk

Š 2017 Please note that the sole purpose of this publication is to introduce you to our latest project, The Artesia, and therefore, no rights can be derived from its contents. Gelieve te bedenken dat deze publicatie slechts tot doel heeft ons laatste project, The Artesia, aan u voor te stellen, waarmee gezegd is dat aan de inhoud geen rechten kunnen worden ontleend.

02-01

32WELCOME