Page 1

TF een it

TeenFit - Tag h책nd om din sundhed


TeenFit konceptet TeenFit er et livsstilsforløb henvendt til 13-18-årige unge, der er motiverede for at ændre livsstil. Formålet med TeenFit er at bidrage til at støtte unge, som er motiverede for at ændre deres nuværende livsstil til en sundere livsstil. Denne livsstilsændring omhandler hensigtsmæssige kost- og motionsvaner samt mental, fysisk og social trivsel. TeenFit tager udgangspunkt i et ungesyn, der baserer sig på fællesskab, hvor gruppen af deltagere som helhed er katalysator for livsstilsforandringer. Relationerne deltagerne imellem skal være medvirkende til at opbygge fællesskaber og den enkelte deltagers oplevelse af at være en del af et fællesskab, hvor der kan hentes støtte, forståelse og tryghed i forhold til udfordringer ved at ændre livsstil. Udover fællesskaber fokuserer TeenFit på de strukturer, hvor deltagerne oplever at lykkes med en sund livsstil, som giver mening for den enkelte. TeenFit inddrager ligeledes familien til de deltagende unge.

”Mit ønske var at blive mere aktiv og spise lidt sundere. TeenFit var en mulighed for at komme i gang med det” Ord fra en tidligere deltager

2


Filosofien bag TeenFit Det sundhedsvidenskabelige ståsted for TeenFit balancerer mellem den evidensbaserede viden for, hvad der er hensigtsmæssige vaner i forhold til fysisk sundhed, og den enkelte unges oplevelse af, hvad der giver mening og oplevelse af sammenhæng i forhold til vedkommendes livsstil. Det metodiske udgangspunkt er ”den anerkendende tilgang”, hvor fokus er at skabe positive forestillinger om fremtiden på baggrund af tidligere succesoplevelser. Gennem forløbet vil deltagerne tilegne sig forskellige erfaringer i forhold til fællesskab, kost- og motionsvaner, og disse erfaringer kan anvendes til en fremtidig strategi for deltagernes livsstil.

”TeenFit handler ikke kun om at ville tabe sig, det handler mere om at blive glad i sindet” Ord fra en tidligere deltager

”Vi fik et mega godt fællesskab i gruppen og blev gode venner. Det har været fedt at være med i TeenFit” Ord fra en tidligere deltager

TF 3


Undervisning og arbejdsformer TeenFit er kendetegnet ved en vekslen mellem teoretisk undervisning og praktiske øvelser. Følgende elementer tænkes ind i TeenFit:

Fællesaktiviteter omkring kost og motion

TF

I fællesskab afprøves forskellige motionsformer og madlavning, der har til formål at give deltagerne erfaringer, som kan anvendes i deres hverdag, og som fremad kan være elementer i livsstilsændringen. Gennem aktiviteterne lærer deltagerne hinanden at kende, hvilket gør at fællesskabet kan blive katalysator for de livsstilsændringer, som der ønskes skabt gennem TeenFit.

Målsætning

Som opstart på TeenFit sætter deltagerne nogle specifikke mål i forhold til, hvad de ønsker at ændre ved deres livsstil. Dette gøres, for at få deltagerne til at reflektere over, hvad de i sidste ende gerne vil have med fra forløbet. Der kan både opstilles kort- og langsigtede mål, og der bliver løbende mulighed for at evaluere på processen i forhold til opfyldelse af egne mål. og løbende under mødegangene vil det være muligt for de enkelte at fortælle de andre deltagere om deres mål, og om der opleves succes eller udfordringer i forbindelse hermed.

Coachingsamtaler

Coachingsamtalerne foregår i grupper eller enkeltvis alt efter deltagernes behov. Fokus i coachingsamtalerne er de temaer, de unge oplever som vigtige i forbindelse med ændring af livsstil. Coachingsamtalerne vil delvist tage udgangspunkt i de refleksioner og mål, som deltagerne har nedskrevet i deres portfolio og delvist i, hvad gruppen eller den enkelte ønsker at tale om under den pågældende samtale. 4


Refleksiv skrivning

Det er væsentligt, at deltagerne under forløbet reflekterer over opsatte mål, udfordringer, samt positive og negative situationer, som de oplever med videre. For at give de unge mulighed for at sætte ord på oplevelserne i forbindelse med ændring af livsstil påbegyndes en portfolio i starten af forløbet, hvor deltagerne kan notere det, som de har behov for. Et portfolio, enten digitalt eller fysisk, udvikles løbende indeholdende kostforslag, fysiske øvelser og personlige noter.

TF Opfølgning

Opfølgning tænkes så vidt muligt ind i forløbet med det formål at støtte de unge videre, når de ikke længere er en del af selve forløbet.

”Før ventede jeg bare på frik varter. Jeg lukkede jeg mig me get inde. Nu føler jeg mig me re frisk og tror mere på mig sel v. Jeg er blevet tættere med min e venner” Ord fra en tidligere deltager

Forældreinddragelse

Forældrene er vigtige, når unge skal ændre livsstil. Hvis muligt inddrages disse i løbet af TeenFit-forløbet, således de får indblik i og forståelse for den proces, som de unge gennemgår. Denne forståelse vil give familien større mulighed for at støtte den unge i processen.

5


Mål med TeenFit Målene med TeenFit er: • At den unge oplever en større motivation i forhold til at ændre livsstil, der i højere grad opfylder generelle anbefalinger i forhold til kost og motion. • At den unge oplever glæde ved bevægelse og får øget bevidsthed omkring krop og motion. • At den unge oplever at have kompetencer og mestringsevner i forhold til håndtering af egen sundhed og livsstil. • At den unge oplever fordelen ved, i fællesskab med andre unge, at være fysisk aktiv og at arbejde med sund mad og trivsel.

Øget

Glæde

Motivation

Krop & Motion

Bevægelse

Ændret

Livsstil

Bevidsthed

Mestringskompetence

Fællesskab & Trivsel

6

Større


Eksempler på TeenFit Forløb TeenFit kan iværksættes som: • Modulopdelte forløb i grundskolens ældste klasser og på efterskoler • Valgfag eller understøttende undervisning i grundskolens ældste klasser • Målrettede læringsforløb på ungdomsuddannelser, andre skoler og uddannelsesinstitutioner

Vi skræddersyr, i samarbejde med jer, et forløb, der matcher de unge, som I har med at gøre.

TF 7


Underviser Rebild Ungdomsskole har deres egen TeenFit instruktør.

Sabrina Munk Sabrina er ansat i RU som centerkoordinator i Ungecenter Øst. Sabrina er cand.scient. i Folkesundhedsvidenskab og har en bachelor i Idræt.

TF een it

Kontakt smjo@rebild.dk 9988 9434

Teenfit folder (samarbejdspartnere)  
Teenfit folder (samarbejdspartnere)  
Advertisement