Page 1

Zienswijze van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide op het

Gebiedsplan ten Noorden en Oosten van de Gorsselse Heide (gepresenteerd door de ‘Hamac-groep’)

oktober 2012


Wat wil de ‘Hamac-groep’ ? ¤ 

een nieuwe toegangsweg vanaf de Zomerdijk

¤ 

een nieuw parkeerterrein voor de Hamac- en heidebezoekers in een natuurgebied

¤ 

een groter clubgebouw

¤ 

een ‘weiland’ voor wedstrijden en evenementen

¤ 

een informatie- en startpunt voor wandel- en fietsroutes

Daardoor zouden de Hamac-activiteiten beter in het natuurgebied ingepast worden

Maar is dat ook zo?!


We bekijken de Hamac voorstellen


nieuwe toegangsweg Vanaf de Zomerdijk wil Hamac een nieuwe (verharde) weg aanleggen langs de Dommerbeek en dwars door agrarisch natuurgebied (EHS) van Natuurmonumenten en een bosgebiedje


nieuw parkeerterrein Aan het eind van die weg komt er een nieuw parkeerterrein. Voor de bezoekers van het crosscircuit, maar ook voor de wandelaars die naar de Gorsselse Heide willen gaan.

De vraag is, of er aldaar behoefte is aan een parkeerterrein voor wandelaars. Dan kan men naar de Deventerdijk lopen en dan?


nieuw parkeerterrein (vervolg) Het deel van de Gorsselse Heide dat aan de Deventerdijk grenst is in het Natuurherstelplan bestempeld als potentieel kwetsbaar gebied. En daar zijn geen toegangen gecreëerd. Daardoor moeten bezoekers verder lopen en is er het risico dat men gebruik gaat maken van ‘struinpaden’


nieuw parkeerterrein (vervolg) En, niet te vergeten:! - een deel van het jaar is het parkeerterrein (en het ‘weiland’) bezet door auto’s, aanhangwagens, campers, motoren en trucks. - dan moet men zich een weg banen naar de Deventerdijk via het ‘evenementen’-terrein. - twee middagen per week moet men dan ook ‘meegenieten’ van de herrie en stank die de crossmotoren veroorzaken: een leuk begin van de wandeling! - en waar is de toegang tot de Heide? Niet op de Deventerdijk !


het clubgebouw Het clubgebouw moet vergroot worden !

Waarom?!

•  om vergaderingen te kunnen houden (700 leden !) •  om als begin- en eindpunt van toertochten en ook de Enduro te kunnen dienen ! •  om de kantine te kunnen uitbreiden

Dat betekent meer drukte op en rond de Gorsselse Heide ! !

Dat is ongewenst!


informatie- en startpunt De ‘Hamac-groep’ heeft niet nagegaan of er behoefte is aan een informatie- en startpunt De Stichting Marke Gorsselse Heide heeft een ‘bouwstenen’ programma opgesteld dat binnenkort gepresenteerd wordt De vraag is: hoe verhouden zich de voorstellen van de Hamac met het programma van de Marke Gorsselse Heide Als er behoefte is aan een parkeerterrein voor de Heidebezoekers annex informatiepunt zijn er veel betere plaatsen te bedenken dan die door de Hamac voorgesteld worden


conclusie De voorstellen van de ‘Hamac-groep’ zijn niet in het belang van de Gorsselse Heide (en directe omgeving): -  er wordt natuur vernietigd -  de drukte op en rond de Heide neemt eerder toe dan af -  het gebied tussen de Zomerdijk/Koekoekweg/Reeverdijk/ Deventerdijk wordt verder ontluisterd -  de kans op het ontstaan van ‘struinpaden’ vanaf de Deventerdijk naar de Heide door een kwetsbaar natuurgebied wordt vergroot -  de ‘heide-wandelaars’ worden regelmatig geconfronteerd met de herrie en stank die de motorcrossbaan produceert Daarnaast kost het plan de gemeenschap veel geld en bezorgt het de gemeente extra werk vanwege de noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen (met het risico dat die plannen worden afgewezen)


Oktober 2012 Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide – KvK 08180489 – Rabobank 1457.85.971 – fax 0842244584 – vriendenvandegorsselseheide@gmail.com - www.vriendenvandegorsselseheide.info/

St.VvdGH Zienswijze Hamac gebiedsplan Gorsselse Heide  

de Hamacgroep heeft een gebiedsplan ingediend voor het gebied ten Noorden en Oosten van de Gorsselse Heide. Dit is ons commentaar