Page 1

1 2

Stichting Vrienden  van  de  Gorsselse  Heide  

D December  2013  

NIEUWSBRIEF De toekomst van de Heide

December 2013 In deze Nieuwsbrief De toekomst van de Heide

2

Het ”Gebiedsproces”

3

Onze Ecologische Atlas

3

Bestuursactiviteiten en informatie

4/5

Lees verder op bladzijde 2

Nieuws van de De Stichting Marke Gorsselse Heide heeft in de afgelopen maanden een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar ze hun plannen voor de uitvoering van de natuurherstelwerkzaamheden hebben toegelicht. Er is echter nog geen duidelijkheid wanneer (en door wie) het werk uitgevoerd gaat worden. Wij hebben het bestuur van de MGH op de hoogte gebracht dat wij ons hierover zorgen maken.

De plannen zien er goed uit maar wij vragen ons ook af of die niet te ambitieus zijn en of men zich niet meer moet richten op de meest essentiële zaken, zoals die van de grondwaterproblematiek en afsluiting van een aantal 'struin'-paden. Helaas hebben we nog geen toestemming gekregen om de herstelplannen op onze site te publiceren. Zie ook http://www.markegorsselseheide.nl


Stichting Vrienden  van  de  Gorsselse  Heide  

D December  2013  

De toekomst van de Heide De eenzame midwinterhoornspeler op de Gorsselse Heide. Als we naar deze mooie, bijna mystieke, foto kijken, komt de vraag op hoe de toekomst van de Gorsselse Heide zal zijn. We zijn, helaas, niet optimistisch Het aantal donateurs van onze stichting stabiliseert zich. Al enkele jaren zo rond de zeventig. Dat stemt ons aan de ene kant tot vreugde, maar aan de andere kant vragen we ons ook af waarom het er niet meer worden. Iedereen die de Gorsselse Heide bezoekt moet het toch opgevallen zijn dat het in de directe omgeving niet natuurvriendelijker wordt. Aan de Elzerdijk verliest de houtsingel rond de kartingbaan steeds verder zijn functie doordat er naast de survival-activiteiten nu ook een klimbos gebouwd wordt. Bovendien wordt het steeds drukker en neemt het aantal geparkeerde auto's langs de openbare weg toe, mede doordat het officiële parkeerterrein van Karting Eefde tijdens wedstrijden steeds meer als reparatiewerkterrein gebruikt wordt. Veel wandelaars klagen over de toename van de stank en de herrie, zelfs midden op de Heide. Aan de Deventerdijkkant worden de weilanden naast het motorcrossterrein steeds frequenter ontsierd door geparkeerde auto's, campers en trucks. Ook hier meer drukte doordat de activiteiten toenemen. De Heide zelf, daarentegen, fleurt op. Dat is te danken aan de activiteiten van de Natuurwerkgroep Gorssel, die daarbij regelmatig geholpen werd door leerlingen van verschillende scholen uit de omgeving. De overlast door loslopende honden neemt enigszins af maar de ruiters en de mountainbikers doen de natuur geen goed. Uit het overzicht dat u elders in deze Nieuwsbrief vindt zal u duidelijk worden dat we nog steeds ons best doen om te zorgen dat de overlast door de motorische recreatie niet erger wordt. U, gewaardeerde donateur, kunt ons helpen door in uw gesprekken met andere Gorsselse Heide-liefhebbers (dat moeten er toch wel meer dan 70 zijn!) de aandacht te vestigen op ons bestaan (en wat wij doen om verdere verloedering te voorkomen) en hen te vragen om ook begunstiger van onze stichting te worden door middel van een eenmalige bijdrage of een jaarlijkse donatie. Wij hebben niet veel geld nodig, maar soms moeten we griffierechten betalen of een rechtzaak bijwonen. Bovendien, als we in gesprek zijn met de gemeente Lochem of de provincie Gelderland, maakt het meer indruk als men hoort dat we gesteund worden door honderden "vrienden" in plaats van door enkele tientallen.

2


1 2

Stichting Vrienden  van  de  Gorsselse  Heide  

D December  2013  

Het ”Gebiedsproces” Het "Gebiedsproces", dat begeleid wordt door de heer van Oosten, dreigt in het slop te raken. Daarom hebben de belangrijkste betrokkenen (de zogenaamde 'stakeholders') het initiatief genomen om tot een 'gebiedsvisie' te komen om de gemeente Lochem te bewegen die te gebruiken als uitgangspunt voor een gemeentelijke toekomstvisie (inclusief actieplan en een tijdspad) voor de Gorsselse Heide en daarmee het Gebiedsproces af te ronden. Bij het Gebiedsproces speelt vooral een rol dat de Hamac, daarbij gesteund door de

procesbegeleider, de gemeente Lochem en een drietal omwonenden, een nieuwe toegangsweg wil hebben naar het terrein. Die zou vanaf de Zomerdijk moeten lopen, langs een watergang van de Dommerbeek door een tot nu toe ongerept stukje EHSnatuur. Dat is eigendom van Natuurmonumenten. NM is echter niet van plan om daarvoor toestemming gegeven en is zelfs zover gegaan dat bij verkoop van het terrein in de koopakte een bepaling wordt opgenomen die de aanleg ook in de toekomst verbiedt.

Hier zou de nieuwe toegangsweg naar de Hamac moeten komen

Ecologische Atlas Onze Ecologische Atlas voorziet in een behoefte. In een Natuurtoets uitgevoerd door Zoon Ecologie ten behoeve van de correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Lochem (zie aldaar) signaleren ze dat er over het voorkomen van diersoorten in een gebied dat zo dicht naast de Gorsselse Heide gelegen is (de Deventerdijk) bitter weinig bekend is. We zijn bezig de Atlas te actualiseren, zowel wat de vormgeving betreft als de inhoud, en zullen er, als dat karwei klaar is (over enkele weken), meer bekendheid aan geven.

Zie http://www.vriendenvandegorsselseheide.info/atlas/

3


Stichting Vrienden  van  de  Gorsselse  Heide  

D December  2013  

Bestuursactiviteiten

Ook dit jaar moesten we weer veel tijd besteden om de gemeente Lochem en de provincie Gelderland te attenderen op pogingen van de kartingbaan om op velerlei manieren hun activiteiten uit te breiden in strijd met de huidige milieu/omgevingsvergunning en/of het bestemmingsplan. Hoewel wij niet altijd in het gelijk werden gesteld denken we dat onze acties hun doel niet misten omdat we daarmee een duidelijk signaal aan het 'bevoegd gezag' (en aan de 'overtreders') gegeven hebben dat de grens bereikt is. Als we dat niet zouden doen krijgen we later misschien de opmerking: "we doen dit al jaren" en wordt het alsnog gesanctioneerd. De commissie Bezwaarschriften, die advies uitbrengt aan B&W van Lochem over de door ons ingediende bezwaren, heeft er al een paar keer op gewezen dat de gemeente te weinig controleert en dat er geen duidelijkheid is welke activiteiten (horeca, survival, detailhandel, enz.) "kartgerelateerd" zijn. Wij hebben verzoeken tot handhaving ingediend tegen de uitbreiding van de verlichting op het terrein van de kartingbaan, tegen de opening van een 'kartshop' in een nieuwe 'veldschuur', tegen de survival-activiteiten (in combinatie met horeca) en het gebruik van het weiland achter de kartingbaan voor het parkeren. Correctieve wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Lochem 2010 December 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de actualisering van het hele bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Lochem. Van verschillende kanten zijn daar bezwaren tegen ingediend bij de Raad van State. Onder andere door motorcrossvereniging Hamac over het feit dat de gemeente de 'weilanden' (die de vereniging huurt van de gemeente) alleen bestemd had als "agrarisch met waarde" en geen rekening gehouden had met het gebruik voor 3 motocrossevenementen per jaar. De RvS is daarin mee gegaan en heeft in augustus 2012 aan de gemeente opdracht gegeven om het bestemmingsplan op dat punt te wijzigen. De gemeenteraad heeft in juli 2013 een "correctieve herziening" vastgesteld. Maar in plaats van zich te houden aan de strikte opdracht van de RvS is men veel verder gegaan en heeft men tevens het parkeren op die weilanden "ongemaximeerd" toegestaan voor alle activiteiten die zich op de Deventerdijk 7 afspelen. Dat betekent dat er nu het hele jaar door de kampeerders, de toerrijders, de feestgangers enz. op 2 weilanden geparkeerd mag worden. Bovendien hebben B&W de voorgeschreven procedure niet gevolgd. Dat was voor ons reden (en ook voor de Gelderse Natuur en Milieufederatie en Natuurmonumenten) om beroep aan te tekenen bij de RvS. Inmiddels hebben we een verweerschrift ontvangen van de gemeente waar we op zullen repliceren.

4


Stichting Vrienden  van  de  Gorsselse  Heide  

D December  2013  

Geluids- en stankoverlast Karting Eefde staat al voor het tweede jaar bovenaan in het provinciale lijstje van overlastveroorzakers. Wij zijn in bespreking met de ODA (de Omgevingsdienst Achterhoek die namens de gemeente Lochem belast is met het toezicht op en de handhaving van de milieu/omgevingsvergunningen) over de overlast die de kartingbaan veroorzaakt in het Gorsselse Heide-gebied. Met name gaat het over de betrouwbaarheid van de uitgevoerde geluidsmetingen en het feit dat er nog nooit luchtmetingen hebben plaatsgevonden. Ten behoeve van ons beroepschrift tegen de verhoging van het maximum geluidsniveau hebben we, in samenwerking met een deskundige op dit gebied, een literatuuronderzoek gedaan waaruit duidelijk blijkt dat vogels (evenals mensen !) heel gevoelig zijn voor 'piekgeluiden'. De Rechtbank Arnhem heeft nu de Stichting Advisering Bestuursrechter (StAB) ingeschakeld om haar te adviseren of de door Karting Eefde naar voren gebrachte argumenten in overeenstemming zijn met de wettelijk vastgestelde meet-en rekenvoorschriften. Inmiddels hebben wij een gesprek gehad met de StAB-deskundige.

Bestuur

Donaties

voorzitter: Ben Rutenfrans vicevoorzitter: Herman Roelofs secretaris: Ad Louter

Als u onze Stichting wilt steunen kan dat door jaarlijks of eenmalig een bedrag te doneren

penningmeester: Wim de Greeff lid: Loes Wolf

Hieronder vindt u ons email adres en onze bankrekening.

contact

informatie

Heeft u vragen, opmerkingen of kritiek?

http://www.vriendenvandegorsselseheide.nl

email vriendenvandegorsselseheide@gmail.com

KvK inschrijving 08180489

telefoon 0575-494110

Bankrekening NL13RABO0145785971

Met dank aan M.B. voor de foto’s

5

Stvvdgh nieuwsbrief dec13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you