Page 1

Nieuwsbrief
Stichting
Vrienden
van
de
Gorsselse
Heide


2009‐03


NIEUWSBRIEF Wie woonde hier?

April 2009

Dit is alles wat er overgebleven is van de boerderij “Kijk Over” die in de 19e eeuw op de heide stond

Wat vindt u in deze Nieuwsbrief ? Verkoop Gorsselse Heide (pag.2)

Vergunning Karting Eefde (pag.2)

Wie zijn de Vrienden van de Gorsselse Heide en wat willen ze? (pag. 3-4)

De restanten van de beukenhaag zijn te zien als je vanaf de Elzerdijk (ter hoogte van “Achter ’t Peerd” de Gorsselse Heide opgaat. Met de Dienst Landelijk Gebied is afgesproken dat die niet gerooid zullen worden

“Wie woonde hier?” Een nieuw schilderij van Dorian Hiethaar.

Bestuursmededelingen (pag.4)

Afmetingen: 90 x 70 cm

Wat zijn onze plannen? De bestemmingsplannen buitengebied van de gemeente Lochem kritisch bekijken (zie onze website) Luisteren naar de plannen van de Stichting Marke Gorsselse Heide

Beroepschrift en verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Raad van State indienen (betr. Karting Eefde) Organiseren van een excursie op de Heide

1


Nieuwsbrief
Stichting
Vrienden
van
de
Gorsselse
Heide


2009‐03


De verkoop van de Gorsselse Heide De Stichting IJssellandschap is de nieuwe eigenaar van de Gorsselse Heide geworden. Dat betekent dat zij samen met de Stichting Marke Gorsselse Heide hun ideaal om de heide voor de Gorsselse samenleving te behouden en door hen zelf te laten beheren kunnen verwezenlijken. Van oudsher is de heide “gemene” markegrond (de boeren mochten daar hun schapen en koeien weiden, plaggen steken). De stichtingen willen dat ideaal van “gemene” grond in een eigentijdse vorm weer nieuw leven adem inblazen. De Gorsselnaren moeten kunnen blijven spreken van “onze” heide. De enthousiaste vrijwilligers die al jaren zich inzetten voor het behoud van hun heide blijven betrokken. De Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide is blij met deze ontwikkeling en hoopt op een goede samenwerking. De Stichting Marke Gorsselse Heide zal binnenkort haar plannen bekendmaken.

Gezicht op de hei vanaf de “schietebult”

De nieuwe vergunning voor Karting Eefde De provincie Gelderland heeft op 18 maart de nieuwe milieuvergunning voor Karting Eefde verleend. De 82 ‘zienswijzen’ zijn volkomen genegeerd! De Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide zal beroep instellen bij de Raad van State en tevens verzoeken een ‘voorlopige voorziening’ te treffen zodat in ieder geval de vergunning geschorst wordt tot de definitieve uitspraak van de RvS. Als u een kopie wilt ontvangen van ons beroepschrift stuurt u dan een email naar: vriendenvandegorsselseheide@gmail.com

2


Nieuwsbrief
Stichting
Vrienden
van
de
Gorsselse
Heide


2009‐03


Op de bres voor de Gorsselse Heide De Gorsselse Heide (GH) neemt binnen de oude gemeente Gorssel een belangrijke plaats in. Dit gebied van rond 100 hectare is één van de laatste natte-heidegebieden in ons land, met de voor zo’n gebied kenmerkende soorten planten en dieren. In de inventarisaties van de Gelderse natuurgebieden wordt de GH aangeduid als ‘natuurparel’. Maar de Gorsselse Heide heeft niet alleen natuurwaarde, het gebied heeft ook een interessante historie. Leest U nog maar eens het uitstekende artikel na van H.J. Jansen op de Haar: ‘Een oude wandeling opnieuw verteld’, in Ons Markenboek 23, 1 (2005) 26 – 33. Velen kennen de GH als het ‘schietterrein’. Dat is het, sinds het eind van de 19e eeuw, ook steeds geweest, totdat Defensie het gebruik als schietterrein rond 1995 staakte en in 2001 definitief besloot het gebied af te stoten. In het najaar van 2004 is de afspraak gemaakt dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de overdracht aan een nieuwe eigenaar zal begeleiden. Aan de ene kant heeft het militaire gebruik de heide geen goed gedaan: er zijn schietbulten opgeworpen, grachten gegraven en gebouwen opgetrokken. Er zijn veel resten van explosieven aanwezig, die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier. Maar aan de andere kant is door het militaire gebruik relatief weinig ingegrepen in de natuur. Was de heide geen schietterrein geweest, dan was hij wellicht als ‘woeste grond’ ontgonnen waarbij de natuurwaarde verloren zou zijn gegaan. Jarenlang lang leek er weinig schot te zitten in de overdracht van de GH aan een nieuwe eigenaar. In die tien jaar is er ook weinig systematisch onderhoud verricht. En als je heidegrond op z’n beloop laat is het al gauw geen heide meer door opslag van dennen en berken. Dank zij de enthousiaste hulp van vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Gorssel is het zo ver niet gekomen. Bovendien zijn de afgelopen jaren door de Dienst Landelijk Gebied goed besteed door een uitstekend natuurherstelplan op te stellen. De nieuwe eigenaar van de GH moet zich verplichten dit plan ten uitvoer te brengen. Alleen op deze manier kan de natuurwaarde van de GH voor de komende generaties worden gegarandeerd. Daarnaast heeft de aan de GH grenzende kartingbaan grote uitbreidingsplannen, die haaks staan op de functie van een natuurgebied. En zo zijn er nog wel meer bedreigingen op te noemen. Om deze bedreigingen het hoofd te bieden heeft in het najaar van 2008 een aantal vrienden van de GH de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide opgericht. De Stichting heeft, in het kort, als doel de instandhouding, bescherming en de bevordering van de natuurhistorische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het natuurgebied de Gorsselse Heide. (lees verder op pagina 4)

Onze website

Wat vindt u daar? * Het laatste nieuws * Informatie over de geschiedenis van de Gorsselse Heide * De toekomst van de Heide * Foto’s * Commentaar

Wat zoudt u nog meer meer willen zien? Een forum? Vragenrubriek? Gastenboek?

3


Nieuwsbrief
Stichting
Vrienden
van
de
Gorsselse
Heide


2009‐03


(vervolg van pagina 3)

De Stichting probeert haar doel te bereiken door het geven van voorlichting over zaken die een aantasting vormen van het milieu in en rondom de Heide, en door zo nodig actie te ondernemen wanneer de rust en de natuur van de GH worden bedreigd. Voorts wil de Stichting in het voorjaar van 2009 beginnen met excursies over de Heide. De oprichting van de Stichting was precies op tijd: de nieuwe eigenaar is nu bekend (zie elders in deze Nieuwsbrief). Wij zijn in contact met de Stichting Marke Gorsselse Heide en zijn optimistisch over de toekomst. Wij zullen echter waakzaam blijven. Minder optimistisch zijn wij over de uitbreidingsplannen van de kartingbaan aan de Elzerdijk (zie pagina 2). Wij hebben U nodig De Stichting kan deze activiteiten alleen ondernemen als zij zich gesteund weet door andere vrienden van de Gorsselse Heide. Tot nu toe hebben wij ongeveer 60 donateurs, die wij hiermee dank zeggen. Met Uw hulp moet het mogelijk zijn dat aantal snel te verhogen.

De Gorsselse Heide in het middelpunt

Freek de Wolff, voorzitter

bestuur voorzitter: Freek de Wolff vicevoorzitter: Herman Roelofs secretaris: Ad Louter penningmeester: Ben Rutenfrans lid: Loes Wolf

contact heeft u vragen, opmerkingen of kritiek? vriendenvandegorsselseheide@gmail.com fax 084-2244584

telefoon 0575-493342

financiën de komende tijd wordt er een flinke aanslag gepleegd op onze kas (dubbele griffierechten Raad van State). Daarom ons verzoek om (voor zover u dat nog niet gedaan heeft) uw donatie voor 2009 spoedig over te maken. Een extra bijdrage is welkom. Hartelijk dank

informatie http://www.vriendenvandegorsselseheide.info KvK inschrijving 08180489 Rabobank Gorssel 14 57 85 971

4

Nieuwsbrief 2009-03  
Nieuwsbrief 2009-03  

Nieuwsbrieven Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide