Page 1

Nieuwsbrief Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide

EXTRA

Nieuwsbrief Stichting Vrien Vrienden van de Gorsselse Heide

NIEUWSBRIEF

In het afgelopen jaar heeft de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide een aantal acties uitgevoerd. Samen met de Gelderse Milieu Federatie hebben we protest aangetekend bij de provincie Gelderland en de rijksoverheid tegen de inkrimping van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ook rondom de Gorsselse Heide zijn er stukjes ‘afgeknabbeld’. De gemeente Lochem hebben we op de hoogte gebracht dat het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied niet voldoende recht doet aan de bijzondere status van de Gorsselse Heide (‘natte parel van Gelderland’). Daarnaast zijn we ontstemd dat ten behoeve van de uitbreiding van de motorcrossbaan aan de Deventerdijk een weiland gelegen in de EHS opgeofferd wordt. Verder lopen er enkele procedures bij de provincie Gelderland en de Raad van State inzake de kartingbaan aan de Elzerdijk (uitbreiding, horeca-activiteiten).

EXTRA

Het is zo ver

2 4 augustus 2009

De Heide is weer van ons

Wat vindt u in deze Nieuwsbrief ? Verkoop Gorsselse Heide (pag.2)

De Gorsselse Heide in het middelpunt

Natuurwerkgroep Gorssel (pag.2)

Wie zijn de Vrienden van de Gorsselse Heide en wat willen ze? (pag. 3)

bestuur voorzitter: Freek de Wolff vicevoorzitter: Herman Roelofs secretaris: Ad Louter penningmeester: Ben Rutenfrans lid: Loes Wolf

contact

donaties

De Stichting IJssellandschap is de nieuwe eigenaar en de Stichting Marke Gorsselse Heide wordt de beheerder.

Als u onze Stichting wilt steunen kan dat door jaarlijks of eenmalig een bedrag te doneren. U kunt zich vandaag hier opgeven. Hieronder vindt u ons email adres en onze bankrekening.

http://www.vriendenvandegorsselseheide.info

email vriendenvandegorsselseheide@gmail.com

KvK inschrijving 08180489

fax 084-2244584

Rabobank Gorssel 14 57 85 971

De restanten van de beukenhaag die vroeger rondom de boerderij de “Kijk Over” stond (en die we hier op het schilderij van Dorian Hiethaar zien afgebeeld), hebben die eeuwen getrotseerd

Informatie (pag.4)

Wij feliciteren de Stichting Marke Gorsselse Heide

informatie

heeft u vragen, opmerkingen of kritiek?

telefoon 0575-493342

Vandaag, 24 augustus 2009, is de Gorsselse Heide (na twee eeuwen), weer in het bezit van de gemeenschap, de Marke.

Er blijven nog wel wat vragen. Wij zijn blij dat de Stichting IJssellandschap de Gorsselse Heide gekocht heeft en dat de Stichting Met name zouden we graag willen horen hoe de Marke Gorsselse Heide het gebied mag beheren. inspraak met de lokale bevolking gaat plaatsvinden. Wij verheugen ons op een goede samenwerking.

4

1


Nieuwsbrief Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide

EXTRA

Nieuwsbrief Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide

De verkoop van de Gorsselse Heide Het ministerie van Defensie besloot een paar jaar geleden om een aanzienlijk deel van de militaire oefenterreinen af te stoten. Daartoe behoorde ook de Gorsselse Heide. Ruim 100 jaar geleden kocht het ministerie van Oorlog de gronden van de toenmalige eigenaren. Die hadden de percelen verworven toen rond 1840 de markegenootschappen opgeheven werden (op grond van een eerdere wet van Lodewijk Napoleon) en de "woeste gronden" verdeeld moesten worden aan belanghebbenden. Defensie heeft de Heide eind 2004 overgedragen aan het ministerie van LNV met de bedoeling het door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Domeinen te laten verkopen. DLG heeft een Natuurherstelplan opgesteld dat bindend is voor de toekomstige eigenaar. In maart 2009 vond de verkoop bij openbare inschrijving plaats. Er waren 3 bieders. De Stichting IJssellandschap was de hoogste (400000 euro). De Stichting IJssellandschap is voor het toekomstige beheer een nauwe samenwerking aangegaan met de Stichting Marke Gorsselse Heide. De akte van levering is 24 april 2009 gepasseerd en vandaag vindt de officiële overdracht plaats. Feest !

EXTRA

Op de bres voor de Gorsselse Heide De Gorsselse Heide (GH) neemt binnen de oude gemeente Gorssel een belangrijke plaats in. Dit gebied van rond 100 hectare is één van de laatste natte-heidegebieden in ons land, met de voor zo’n gebied kenmerkende soorten planten en dieren. In de inventarisaties van de Gelderse natuurgebieden wordt de GH aangeduid als ‘natuurparel’. Maar de Gorsselse Heide heeft niet alleen natuurwaarde, het gebied heeft ook een interessante historie. In de publicaties van de Historische Vereniging de Elf Marken kunt u daar meer over lezen. Velen kennen de GH als het ‘schietterrein’. Dat is het, sinds het eind van de 19e eeuw, ook steeds geweest, totdat Defensie het gebruik als schietterrein rond 1995 staakte en in 2004 definitief besloot het gebied af te stoten. Aan de ene kant heeft het militaire gebruik de heide geen goed gedaan: er zijn schietbulten opgeworpen, grachten gegraven en gebouwen opgetrokken. Er zijn veel resten van explosieven aanwezig, die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier. Maar aan de andere kant is door het militaire gebruik relatief weinig ingegrepen in de natuur. Was de heide geen schietterrein geweest, dan was hij wellicht als ‘woeste grond’ ontgonnen waarbij de natuurwaarde verloren zou zijn gegaan. Jarenlang lang leek er weinig schot te zitten in de overdracht van de GH aan een nieuwe eigenaar. Er is in die tijd ook weinig systematisch onderhoud verricht. En als je heidegrond op z’n beloop laat is het al gauw geen heide meer door opslag van dennen en berken. Dank zij de enthousiaste hulp van vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Gorssel is het zo ver niet gekomen.

Gezicht op de hei vanaf de “schietebult”

Onze website

Wat vindt u daar? * Het laatste nieuws

* Informatie over de geschiedenis van de Gorsselse Heide * De toekomst van de Heide * Foto’s * Commentaar

Nu is er de nieuwe eigenaar die de Heide, op basis van het Natuurherstelplan, weer zal terugbrengen naar de oude glorie. Wij hebben daar het volste vertrouwen in. Maar …

Natuurwerkgroep kgroep Gorssel

De aan de Heide grenzende motorcross- en kartingbanen hebben grote uitbreidingsplannen, die haaks staan op de functie van een natuurgebied.

O d Op de zaterdagochtenden t d ht d 12 september t b en 10 oktober (vanaf 9 uur) gaat de Natuurwerkgroep Gorssel weer aan de slag om o.a. de hei te ontdoen van zaailingen. Verzamelpunt is de ingang van de Heide schuin tegenover Achter ’t Peerd (Elzerdijk 44)

Om deze (en andere) bedreigingen het hoofd te bieden heeft in het najaar van 2008 een aantal mensen de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide opgericht. De Stichting heeft, in het kort, als doel de instandhouding, bescherming en de bevordering van de natuurhistorische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het natuurgebied de Gorsselse Heide. De Stichting probeert haar doel te bereiken door het geven van voorlichting over zaken die een aantasting vormen van het milieu in en rondom de Heide, en door zo nodig actie te ondernemen wanneer de rust en de natuur van de GH worden bedreigd.

U kunt zich vandaag hier opgeven. Nadere informatie is te krijgen bij Lucie van Zeijts (telefoon 0575-543824, email lexenlucie@orange.nl).

De Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide kan deze activiteiten alleen ondernemen als zij zich gesteund weet door veel vrienden van de Gorsselse Heide.

Op deze ‘werkweekeinden’ willen we u graag meer vertellen over de doelstellingen van de Natuurwerkgroep

Wat zoudt u nog meer meer willen zien? Een forum? Vragenrubriek? Gastenboek?

Wij hebben U nodig. Juist nu !

2

3

Nieuwsbrief 2009 extra  

Extra Nieuwsbrief uitgegeven ter gelegenheid van de overdracht van de Gorsselse Heide