Page 1

Rebecca Karlsson Portfolio


Rebecca K arlsson L andskaparkitekt

UTBILDNING Ht 2013 - Vt 2018

Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet

Vt 2017

Lincoln University, Nya Zeeland Utbytestermin inom Landskapsarkitektprogrammet

Ht 2009 - Vt 2010

Uppsala Universitet Lärarprogrammet med inriktning historia

Ht 2008 - Vt 2009

Santa Barbara City Collage, Kalifornien, USA Blandade kurser - Engelska, musikteori, sport

ARBETSLIVSERFARENHET Ht 2016

Praktik Landskapsarkitekt Temagruppen, Stockholm

Februari 2011 - Nu

Säljare, logistik, arbetsledare och kassa Bauhaus, Uppsala

Vt 2010 - Ht 2010

Cafébiträde och klubbvärd Norrlands nation, Uppsala

PROFIL

FÄRDIGHETER

Hej!

Photoshop Indesign Illustrator SketchUp AutoCAD

Mitt namn är Rebecca Karlson och jag studerar sista terminen på Landskapsarkitektprogrammet på SLU, Uppsala. Jag har alltid haft ett stort intresse för design och mina år på utbildningen har fått min kreativitet att utvecklas till nya nivåer. Att få arbeta med ett av sina största intressen, ser jag som ett privilegium. Att upptäcka nya saker är också något som ligger mig varmt om hjärtat och det är kanske därför jag älskar att resa så mycket. Våren 2017 fick jag möjlighet att åka på ett utbyte till Nya Zeeland, ett utbyte som kombinerade mitt stora reseintresse med landskapsarkitekturstudier på Lincoln University. I min portfolio har jag samlat ett urval av de projekt jag har arbetat med under mina fem år på utbildning och hoppas på att det ska ge en bild av hur jag arbetar och min kompetens inom området.

Rebecca Karlsson

KONTAKT 0705779645 rebecca.e.m.karlsson@gmail.com linkedin.com/in/rebecca-karlssonb77008162 Rackarbergsgatan 9 lgh 1405 752 35 Uppsala


Innehåll i södra Ulleråker 1 PU arkstråket ,S Torg 2 FF olkets ,S R ingar på vattnet 3 U ,S S amadhi Buddhist Retreat 4C ,N Z T he Bird Box 5C ,N Z 6 HU abitat, STrappan lädjetrappan 7G U ,S ppsala

alun

ppsala

verige

verige

verige

hristchurch

ew

ealand

hristchurch

ew

ealand

ppsala

verige

ppsala

verige


1 BESKRIVNING AV PROJEKTET Kurs: Självständigt arbete i landskapsarkitektur, 2018 I samarbete med: Lisa Kullander I Ulleråkers södra del planeras ett parkstråk som ska fungera som en spridningsväg och samtidigt tillgodose människors behov av rekreativa platser. Ett av de viktigaste kriterierna från Uppsala kommun har varit att området också ska ta han om södra Ulleråkers dagvatten genom att rena och fördröja det innan det mynnar ut i recipienten, Fyrisån. Det ska också vara ett öppet dagvattensystem som ska kunna ta emot ett tioårsregn. I och med Ulleråkers placering på Uppsala åsen är det också viktigt att stor del av dagvattnet inte får infiltreras för att minska risken för föroreningar i Uppsalas dricksvatten. En av utmaningarna var att få stråket att kännas sammanhängande trots dess långsmala utformning och detta gjordes med hjälp av Cinoberbaggen. Det en av de insekter som har hittats i området och som också är rödlistad av naturvårdsverket. Dess röda färg har fått följa med genom hela stråket i bland annat möbler, lampor och utkikstorn. För att uppfylla kommunens önskan om att stråket ska fungera som en spridningsväg valde vi ut ett antal av de arter som idag lever i området. Vi anpassade växtligheten efter deras levnadsplatser och har därför valt att använda oss av ek, tall och björk. Vid det öppna dagvattnet har växter valts ut utefter deras förmåga att rena vattnet och klara av att leva i den typen av miljö.

Perspektiv som visar “Entrétorget”


ParkstråketU i södra U lleråker ,S ppsala

verige

Perspektiv som visar “Gröna stråket”


1 Karaktärsindelning

BÄRANDE IDÉ

Entrétorget

Stråkets bärande idé är uppdelad i tre grenar; stark identitet, strandlinje och grön länk. Stark identitet visar sig i den röda färgen som skapar orienterbarhet genom stråket. Strandlinje kommer från känslan som infinner sig när man rör sig genom stråket och ser ut över de öppna fälten likt man ser ut över havet. Även dagvattenstråket bidrar till känslan av en strandlinje. Grön länk syftar till den växtlighet som finns i stråket, både bevarad och nyplanterad, som binder samman de skogsområden som finns öster och väster om stråket.

Gröna stråket

Torget

Parktorget

Skogsglän

Illustrationsplan


ParkstråketU i södra U lleråker ,S ppsala

verige

ntan

Militärperspektiv över parkstråket


2 BESKRIVNING AV PROJEKTET Kurs: Studio – Landscape Architecture and Urban Space, 2017 I kursen Studio – Landscape Architecture and Urban Space fick vi i uppdrag att gestalta stora torget i Falun. En av de utmaningarna vi stod inför var torgets kraftiga lutning och det faktum att i princip hela torget består av kullersten, något som kommunen gärna ville bevara. Då kullerstenen är ett otillgängligt material, ville jag hitta något som kunde spegla Faluns historia och samtidigt vara tillgängligt. Jag kom då på idén att använda mönster i markmaterialet för att visa en annan sida av historien. En annan utmaning var att bevara den öppna karaktären för evenemang och liknande, men också skapa mindre rum i rummet. Jag valde också att terrassera torget för att på så sätt skapa mer plana ytor. I förslaget ”Folkets torg” har torget fått en mer tydlig karaktär med olika rumsindelning där informella och formella möten kan ske. Gestaltningen har inspirerats av kurbitsmönstret från Stora Kopparbergs folkdräkter vilket visar sig i markmaterial, sittplatser och i den övergripande rumsindelningen på torget. ”Folkets torg” ska vara en plats för just folket, här finns en plats för alla, under årets alla månader.

Illustrationsplan över torget


Folkes T org F ,S alun

Sektion mot nordĂśst

Sektion mot nordväst

Vy mot norr som visar hela torget

verige


2 BÄRANDE IDE

Byggnaderna kring torget symboliserar makt, tro, pengar och hierarki. De speglar staden och dess historia, en viktig del av Faluns rika historia och en anledning till att det har hamnat på världsarvslistan, men det finns också en annan sida av historien. Befolkningen har använt torget som handelsplats sedan 1700-talet. Det är här man har mötts, bytt varor, pratat med folk från omgivande byar; en central mittpunkt helt enkelt. För att hedra dessa människor kommer inspirationen till ”Folkets torg” från de folkdräkter som har använts av befolkningen i flera hundra år. Torgets böljande formspråk kommer från det kurbitsmönster som återfinns på väskan som är en del i Stora Kopparbergs folkdräkt. Kurbitsmönstret har fått splittras upp för att sedan placeras ut över torget och bilda dess åtta rum. Det återfinns också i markmaterialet på den stora öppna ytan som kallas ”Nedre plan”. Mönstret syns också i en del av detaljerna på torget. I ”varma kurbits” har stenblock sågats ut och slipats till kurbitsformer. En del är gjorda för att sitta på med värmeslingor i och en del fungerar som planteringskärl för sommarblommor. Hit kan folk komma för att umgås i stora folksamlingar, mindre grupper eller sitta helt ensam och njuta av solen. Torget har fortfarande en stor och öppen yta i form av nedre plan som ger möjlighet att ändra efter utefter tillfälle för torghandel, evenemang och högtider. Genom att skapa fler rum olika typer av vistelseytor minskar risken för att torget mest ska användas som en passage, vilket det tidigare har gjort. Siktlinjen mot Kristine kyrkan har bevarats och fått en inramning av träd. Torget har också fått bättre belysning för att inge en högre trygghetskänsla under hela året.

Militärperspektiv över torget


Folkes T org F ,S alun

Vy mot norr som visar “varma kurbits�

verige

Vy Ăśver marknadsplatsen


3 BESKRIVNING AV PROJEKTET Kurs: Studio – Avancerad växtgestaltning, 2017 I kursen Avancerad växtgestaltning fick vi i uppdrag att gestalta en fickpark i centrala delarna av Ulleråker, Uppsala. Under kursen fick vi fördjupa oss inom växtgestaltning där fokus låg på årstidsvariation och hur växter utvecklas över tid. Kursen gav en också förståelse för växters olika karaktärer och hur man bäst kan kombinera dem. Vi tittade även på hur man har planerat för träd i staden och fick prova på att göra en trädstrategi för Ulleråker.

Damm

Marksten

Stenmjöl

Ett av kraven i kursen var att alla illustrationer skulle vara handritade. Här presenteras mitt förslag till fickparken.

Illustrationsplan över parken


Växtlista Litt

Ant

Art/sort vetenskapligt namn

Svenskt namn

Kval/storlek

c-c cm

Anmärkning

TRÄD T1

9

Acer saccharinum ’Pyramidale’

sort av flikbladig silverlönn

högstam 3x kl 16-18

T2

1

Maackia amurensis

maackia

högstam 3x kl 16-18

Ringar på vattnet U ,S ppsala

verige

BUSKAR B1

2

Cornus mas

körsbärskornell

solitär 3x kl 125-150

B2

1

Euonymus alatus

vingad benved

solitär 4x kl 125-150

B3

5

Euonymus planipes

körsbärsbenved

solitär 4x kl, 150-175

B4

1

Laburnum x watereri ’Vossii’

hybridgullregn

solitär 3x kl 150-200

B5

330

blåbärstry

busk co 3,5 l

B6

3

Lonicera caerulea var. Kamtschatica ANJA Pinus sylvestris ’ Watereri’

miniatyrtall

co/kl 60-70

B7

120

Symphoricarpos x chenaultii ’Hancock’

hybridsnöbär

busk co 2 l

B8

1

Syringa reticulata ’Ivory Silk’

ligustersyren

halvstam 3x kl 16-18

B9

225

Taxus x media ’Hillii’

hybrididegran

co/kl 60-80

60

80

35

KLÄTTERVÄXTER K1

6

Euonymus fortunei var. vegetus

storbladig klätterbenved

co 40-50

Uppbindning

K2

6

Hydrangea anomala ssp. petiolaris

klätterhortensia

co/kl 50-60

Uppbindning

K3

6

Parthenocissus quinquefolia var engelmannii

engelmansvin

a-kval, co

PERENNER P1

8

Actaea simplex ’Brunette’

höstsilverax

a-kval

50

P2

37

Anemone x hybrida

stor höstanemon

a-kval

35

P3

44

Aruncus dioicus

plymspirea

co 1,5 l

50

P4

120

Bergenia ’Bach’

trädgårdsbergenia ’Bach’

a-kval

35

P5

66

Deschampsia flexuosa ’Tatra gold’

kruståtel ’Tatra gold’

a-kval

40

P6

51

Dryopteris filix-mas

träjon

a-kval

50

P7

180

Epimedium x perralchicum

taggig sockblomma

a-kval

25

P8

88

Heuchera ’Lime marmalade’

alunrot ’Lime marmalade’

a-kval

30

P9

88

Heuchera ’Rio’

alunrot ’Rio’

a-kval

30

P10 88

Heuchera ’Shanghai’

alunrot ’Shanghai’

a-kval

30

P11 375

Heucherella ’Tapestry’

klockvippa

a-kval

20

P12 139

Hosta lancifolia

höstfunkia

a-kval

30

P13 196

Luzula sylvatica

storfryle

a-kval

35

P14 60

Maianthemum racemosum

vipprams

a-kval

35

P15 493

Phlox stolonifera ’Blue Ridge’

krypflox ’Blue Ridge’

a-kval

25

P16 212

Pulmonaria angustifolia

smalbladig lungört

a-kval

30

P17 165

Saxifraga rotundifolia

prickbräcka

a-kval

30

P18 759

Waldsteinia ternata

waldsteinia

a-kval

30

Planteras i ytterkant av Taxus-häck.

Planteringsplan


3 BÄRANDE IDÉ

Konceptet grundar sig i idén om de ringar som bildas när en sten kastas ut i vattnet. Först bildas små ringar som upprepas tätt efter varandra, för att sedan bli större med längre mellanrum. Dammen fungerar som parkens kärna som symboliserar stenens nedslag. Vattnet i dammen är stilla för att spegla himlen ovanför och för att inge lugn. Vegetationen i fickparken är vald utefter samma princip där det närmast dammen växer lägre perenner och lökar, för att sedan bli större träd och buskar längre ut i parken. Kontraster och harmoni i växternas struktur och färg skapar intressanta möten i fickparken vilket gör att den är upplevelsevärd att besöka under hela året.

Perspektiv som visar parken snett uppifrån. Den omgivande växtligheten hjälper till att skapa en avskild plats i den lugna delen av parken.


Ringar på vattnet U ,S ppsala

verige

Perspektiv som visar den östra entrén till parken och genom pergolan kan dammen skymtas. Klätterhortensian skapar en lätt skugga för besökaren påvägen in i parken.

Perspektiv som visar parkens södra entré illustrerad inifrån parken i september. Körsbärskornellen, vildvinet, maackian och idegranshäcken skapar tydliga kontraster tack vare kornellen och vildvinets starka höstfärger. Bädden av alunrot skapar harmoni med blad av samma form, men med starka kontraster i färg vilket drar ögat till sig.


Coprosma repens - taupata (native)

Pittosporum eugenioides tarata, lemon wood

4

W Waterplant Nymphaeaceae - water lily (since the lotus flower is not hardy in New Zealand, can a water lily, as a suggestion, be chosen

Hibiscus trionum - puarangi, native hibiscus

Pathway with the Buddha statue and Community hall in the background

Parking A

Section A-a 1:500

BESKRIVNING AV PROJEKTET Kurs: Studio – Advanced Design Study, 2017 Under min utbytestermin i Nya Zeeland läste jag kursen Advanced Design Study. Där blev vi tillfrågade av den lokala Buddhist-församlingen om vi kunde skissa på ett förslag till deras ombyggnation. De hade köpt en stor bit mark utanför det nuvarande tempelområdet och skulle nu utöka sin verksamhet. De önskade att få plats med 20st små hyttor där de kunde bo avskilt och lägga hela sitt fokus på att be. Det skulle även finnas en gång utanför varje hytta, som används vid bön. Det skulle också finnas olika större byggnader för hostelverksamhet, bön och större samlingar. Munkarna önskade också odlingslotter, en besöksparkering och en lekplats i anslutning till hotellet.

Samadhi Buddhist Retreat

Shirne room with meditation kuti visible in the backgroiund

a

Sektion mot “Community Hall” a

Shrine room

Rain water collection pond

Retreat hostel

Female Meditation kuti

Play area

B

b

Land for cultivation

The temple area is a place of relaxation, a place where you can find your inner peace. Therefore, the shapes in the garden is legible with its straight pathways and clear vistas. The garden is simple and clean so that your focus will be on the meditation. B

Shrine room with main dhamma hall

Meditation kuti

Male Meditation kuti

Section B-b 1:500

‘When the mind is serene then the good and the bad is clean’ –Dhammapada (Samadhi Buddhist Vihara, n.d.)

Buddha

Community hall

Important features in the Temple area

Retreat h kitchen a

Stupa

Pond

Artificial Bodhi tree

Water- and vegetation will help the visitor to find peace and calmness in their souls. The community hall, Meditation huts and pond are all located close to each- other so that the once staying there doesn’t have to be disturbed. The Shrine room, Stupa and Bodhi tree are all located close to each-other and with open vistas to the rest of the area so that they are visible. The Bodhi tree is artificially made to Resemble the original Bodhi tree where Buddha was enlighten.

Open green area for events

The retreat hostel and Kitchen are placed close to the play area and the two lands for cultivation as well as the rain-water collection pond. All to make it easer for people to look after the children and collect greens from the cultivation land to the kitchen at the retreat hostel.

Land for cultivation

Parking Drinking water tank with pump house

Septic tank

Open green area for events and/or future buildings.

Storage for wood

The parking-lot is surrounded by plants to make it less visible. A

0m

10m

20m

30m

40m

50m

Storage room and Garage Monks Residence

N

100m

Main entrance

Illustrationsplan Masterplan 1:500

Calm Water

Clean

Vision Vegetation

Simple

The artificial Bodhi tree could, as a suggestion, look like this

A view over the garden with the Buddha statue and the Shrine Room in the background.

T2

Vegetation

T1

Plant proposal for the

T2 T1 T2

T1

T1


A

as a suggestion, be chosen

0m

10m

20m

30m

40m

50m

Storage room and Garage Monks Residence

N

100m

Samadhi B uddhist Retreat C ,N Z Main entrance

Masterplan 1:500

Pathway with the Buddha statue and Community hall in the background

Parking A

Section A-a 1:500

Shirne room with meditation kuti visible in the backgroiund

hristchurch

Calm

Water

a

Clean

ewVision ealand

Vegetation

Shrine room with main dhamma hall

Meditation kuti

B

Section B-b 1:500

Retreat hostel and kitchen and dining area

The artificial Bodhi tree could, as a for Play area look likeLand suggestion, this

cultivation

b

Sektion mot hyttorna, bรถnehus, hostel, lekplats och odlingslott.

A view over the garden with the Buddha statue and the Shrine Room in the background.

T2

Vegetation

Simple

T2 T1

T1

T1

T1

T2

Plant proposal for the detailed area Sand

Sand

B

Plant proposals for the whole garden

Sand

B

Sand

B T2

T1 Large tree Platanus x acerifolia -

B

B

T2

Gravel

T1 T2 T2

Cyathea medullaris - mamahu, black tree fern

T2

T1

T2

T1

T2 Small tree Griselinia lucida - puka, akapuka (native) Metrosideros perforata akatea, small white rata

Grass

Grass

B

Pseudopanax laetus

Busches Coprosma repens - taupata (native)

Gravel

B

B

Pittosporum eugenioides tarata, lemon wood

W Waterplant Nymphaeaceae - water lily (since the lotus flower is not hardy in New Zealand, can a water lily, as a suggestion, be chosen

Hibiscus trionum - puarangi, native hibiscus

Parking A

Pathway with the Buddha statue and Community hall in the background

Shirne room with meditation kuti visible in the backgroiund

Section A-a 1:500

W

a

Utsnitt

Detail area plan 1:100

Shrine room with main

Retreat hostel and

Land for


5

THE BIRD BOX

What do the locals actually know about Canterbury birds and how many people know that the Selwyn River has had much lower flows in recent years? This is an informative box that will take the visitor trough Canterbury in a new innovative way. No one will leave the box unmoved.

THE PURPOSE

BESKRIVNING AV PROJEKTET Kurs: Studio – Advanced Design Study, 2017 I kursen Advanced Design Study fick vi också prova på en lite annorlunda övning. Uppgiften handlade om att vi skulle skapa en box som var 10x10x10 meter och fylla den med något som vi ansåg symboliserade Canterbury (regionen/landskapet som Christchurch ligger i). För mig gjorde fåglarna i Nya Zeeland ett stort intryck och jag ville därför göra en box som spred kunskap om dem och hur de lever sina liv. Min idé handlade om att besökaren skulle få sätta på sig ett par VR-glasögon och sätta sig i en slags åkattraktion som hjälpte till att förhöja upplevelsen av glasögonen. Besökaren togs på en flygtur genom Canterbury och fick uppleva att vara sex stycken olika fåglar som lever i området. Det skapades som en 4D upplevelse då besökaren också fick känna vinden blåsa och när ett att de många vattendragen passerades stänkte också vatten upp. Det handlade inte så mycket om gestaltning i den här övningen, utan mest att komma på en idé.

THE BIRDS

The purpose with The Bird Box is to inform and create an interest among both locals and tourists about some of Canterbury’s most common birds and also tell the history about the Kiwi bird that used to live here before the humans explored the area. Could we possibly do something to get the Kiwi back and what can we do to make the other birds life’s in Canterbury as good as possible? Hopefully the box will make people feel like being part of the nature rather than a visitor, which in turn can create an interest in the environmental issues that we in Canterbury are facing today.

THE RIDE - FUNCTION This sequence shows how the ride “twist and turns”

NEW ZEALAND PIGEON

During the ride the visitor will learn more about the Selwyn River and Lake Ellesmere. The Selwyn river is drying out more nowadays than before and one of the main reasons for that is irrigation. We need to learn what we are doing wrong and how to not waist and pollute the fresh water we have. The box could also be changed through time to enlighten other animals and plant that are important to Canterbury. It is of high importance that the access to the information is as easy and fun as possible to reach a wider range of people. The purpose is also create social value and connection since there will be time after the ride to have a discussion about the birds and the environment and how we could make it better. It is always easier to do something in a group rather than by yourself. Together we could make the world at least a little bit better.

TUI

FANTAIL

The Selwyn River NEW ZEALAND HAWK

The Selwyn River delta

PARADISE SHELDUCK

About the box 10 x 10 x 10 meters 30 minutes ride 9 people on each ride Trough VR-glasses (Virtual Reality) you will fly like a bird and since the ride is moving you will also feel the turns trough your body. You will along the ride meet different types of birds that are typical for this area like the Fantail and Tui. You will find out how they live their lives, what they eat, how they sleep, and so on.

KIWI

The six birds the visitor will meet during the ride

The storyteller will tell you about the birds and the Selwyn River and its meaning to the birds. 4D-effects like wind, smell, temperature and a splash of water. The ride will be available to watch again at home on the DOC website and there you will also be able to read more about birds and what you can do to protect them.

An example of where the box could be placed. This is outside the Christchurch college

12


Buckle up and put your VR-glasses on. You will soon be lifted 5.5m above the ground and taken trough the Canterbury mountains, along the Selwyn river to the end of this journey, Lake Ellesmere. he ird ox From this moment and 30 minutes ahead, will get to Christchurch , New Zyou ealand fly and experience the life of a bird.

T

THE BIRD BOX

THE RIDE - THE STORY

B

B

Let the ride begin!” ”Welcome to the bird box. Buckle up and put your VR-glasses on. You will soon be lifted 5.5m above the ground and taken trough the Canterbury mountains, along the Selwyn river to the end of this journey, Lake Ellesmere. From this moment and 30 minutes ahead, you will get to fly and experience the life of a bird. Let the ride begin!”

1. New Zealand Pigeons collecting seeds in the Canterbury forests Visitor: “It’s getting a bit cold and windy. Aha, we are in the mountains! How amazing is that! A breath of fresh air! Oh down there is The Selwyn River! Now we are getting into the forest. Look over there, a New Zealand Pigeon. How beautiful!” Story: The ride is starting up in the Southern Alps and will take you into the forest where the pigeon is living. There is a light cold wind blowing through the box. You are a New Zealand Pigeon flying back to your nest. You will follow the pigeons while they are collecting fruits and flowers. During the flight you will get to hear more about the pigeons’ life’s in Canterbury. Information: The New Zealand Pigeon are now the only living seed disperses in New Zealand, with a bill big enough to swallow large fruit. A disappearance of this birds could cause a disaster for the regeneration of the native forests. Pigeons are large birds witch can weigh 650 g and measure up to 51 cm from tail to beak. More information will be given to the visitor during the ride.

2. Tui birds collecting nectar from native plants like the Flax Visitor: “Mum, look over there, what kind of bird is that? Could it be a Tui? It’s so beautiful and sings absolutely fantastic! Oh now it’s attacking us. It thinks we are intruders!” Story: The ride is continuing through the Canterbury forest. The humidity is high and you get to meet the Tui birds. You will follow them around the forest to collect nectar from flowers. You will meet other Tui birds and since they are quite aggressive birds they will chase you away from good food sources. During the flight you will get to hear more about the Tuis’ life’s in Canterbury. Information: The Tui belong to honeyeater family and feed mainly on nectar from native plants. Sometimes they will eat insects as well. They are important pollinators of many native trees since usually they travel long distances. The Tui has suffered from the introduction of predators in the past such as cats, possums and rats. More information will be given to the visitor during the ride.

3. New Zealand Hawks flying over the Canterbury fields with mountains in the background

5. Kiwi birds sniffing after some insects on the beach at sunset

Visitor: “Wow this is cool, it actually smells like we are on a farm! what an amazing view over the fields! Oh, I can see a mouse over there!”

Visitor: “It’s getting darker now. It’s a bit cold and windy. I wonder what kind of bird that lives here on the beach? Aha, it’s a Kiwi! It’s so cute!”

geons collecting seeds in orests Story: The ride is entering Canterbury’s farmland area. There is a light breeze and you can scent a light smell of manure. You are a Hawk looking for a mouse on the field underneath you. A quick dive downwards and the mouse is caught. You will fly over the fields while you get to hear more about the Hawks’ life’s in Canterbury.

Story: The ride has come down to the beach at Lake Ellesmere. You can feel a light, cold breeze from the ocean. It has become darker and the kiwis are now ready to enter the beach. They are sticking their noses down in the sand sniffing to try to find some insects. During the flight you will get to hear more about the Kiwis’ life’s in Canterbury.

Information: The New Zealand Hawk or The Swamp Harrier, which is its actual name, is the most common predatory bird in New Zealand. It is one of the few birds in New Zealand that have benefited from the European settlement since the landscape became more open after when farmland was created. It is a rather large bird with a body length between 50 to 58 cm and a wingspan that is normally 120 to 145 cm. Females are slightly larger than males and an adult hawk weights between 580 to 1100 g. More information will be given to the visitor during the ride.

Information: The kiwi used to live in Canterbury before the humans came. There are about 68 000 kiwi left in the whole New Zealand, but we are losing 2% every year which means around 20 kiwi birds per week. They are the only bird to have nostrils at the end of their neb and they are using it to sniff for insects. Kiwi birds are long lived and can live for between 25 to 50 years. More information will be given to the visitor during the ride.

it cold and windy. Aha, we are inhelp the You can g is that! A breath of fresh air! Oh wyn River! Now we are getting into there, a New Zealand Pigeon. How

Help protect New Zealand’s native birds

•Volunteer with DOC or other groups to control predators and restore bird habitats. •Don’t throw rubbish into water ways or storm drains. •Set traps for stoats or rats on your property. Get more information from your local DOC office. •Put a bell on your cat’s collar, feed it well, and keep it indoors at night. •Plant a range of native plants that provide food year-round to encourage birds into your garden. When visiting parks and beaches •Only take dogs to areas that allow them, and keep your dog under control. •Prevent the spread of pests. Check your gear for mice and rats when visiting pest-free islands. •Use available access ways to get to the beach. Stay out of fenced-off areas. Leave nesting shore birds alone. •Get your dog trained in avian awareness, and help save forest birds like kiwi and weka. •Follow the water care code. Keep water craft speed to 5 knots within 200 metres of the shore.

3. Fantails collecting insects to feed their young Visitor: “Now it’s getting warmer and we are getting out of the forest. Look! A fantail! That’s my favourite bird! Oh it’s just jumping around upside-down the tree. What is it doing? Aha, it’s picking insects from the underside of the leaves.” Story: The ride has come to a grove. You can still see the mountains and it’s a warm and sunny day. You will follow a fantail couple trying to collect food for their young who are fed about every 10 minutes, about 100 times a day! During the flight you will get to hear more about the fantails’ life’s in Canterbury. Information: The fantail is one of the few native birds that has been able to adapt to an environment altered by humans and it’s because its broad diet of insects and its ability to produce lots of young. Fantail stays in pair all year but due to the high mortality, they seldom survive more than one season together. Their biggest enemies are cats, rats, mynas and stoats and of all the eggs and chicks fantails produce only a few survive and grow up. More information will be given to the visitor during the ride.

6. A paradise shelduck is landing on Lake Ellesmere. It is morning and a new day begins Visitor: “Oh look over there! A paradise duck is flying towards us! Is going to land in the water. Oh no! I got all wet!” Story: The ride has come to Lake Ellesmere and the last bird, paradise shelduck. A duck will land in front of you and splash some water in your face. You feel a sea breeze in your hair and it is a beautiful sunrise. You will follow a shelduck couple flying over Lake Ellesmere and land on a field of grass to feed. During the flight you will get to hear more about the paradise shelduck’ life’s in Canterbury. Information: The paradise shelduck is one of few native duck spices that has benefited from the human modification of natural landscapes throughout New Zealand. However, they were uncommon and declining during the nineteenth century due to overhunting, but they have thankfully increased since then due to stricter regulations on hunting and the conversion of native forest to pasture. More information will be given to the visitor during the ride.

(Resource: http://www.doc.govt.nz/nature/native-animals/birds)

ing up in the Southern Alps and 1 2 will t where the pigeon is living. There is ng through the box. You are a New

REBECCA KARLSSON LASC 617 - PROJECT 2 MAY 2017

2. Tui birds collecting nectar from native plants like the Flax Visitor: “Mum, look over there, what kind of bird is that?


6 BESKRIVNING AV PROJEKTET Kurs: Studio - Stadens offentliga rum, 2016 I samarbete med: Lisa Kullander I kursen stadens offentliga rum gestaltade vi den planerade stadsdelsparken i Rosendal, Uppsala.

BÄRANDE IDÉ

Habitattrappan syftar till en park som är så inkluderande som möjligt. Ordet habitat betyder han, hon, det bor på latin och behöver därför inte enbart handla om vart djur och växter bor utan kan också speglas på människors olika behov. Parken har olika delar som tilltalar olika människor, djur och växter i olika åldrar. Det handlar om biologisk mångfald som lever i en slags symbios med människor. Via en trappa leds man oftast vidare upp eller ner, men vad händer när trappan slätas ut, men behåller formspråket av en trappa? Kan det då skapas en känsla av att man leds vidare och vill se mer? Genom att arbeta med trappor av olika konstellationer kan vi skapa en park som leder besökaren runt och ger parken olika dimensioner, både på höjden men också i form av olika habitat som besökaren leds till.


Habitat T rappan U ,S ppsala

Inspirationsbild som visar hur det urbana möter vegetationen.

Illustrationsplan

verige

Utblick över Torgny Segerstedts allé med talldungen och höjden i bakgrunden.


7 BESKRIVNING AV PROJEKTET Kurs: Formlära - fortsättningskurs, 2014 I samarbete med: Lisa Kullander, Nima Karimzadeh, Frida Viksten, Hanna Sohl, Peyman Saramolki och Louise Nederman I fortsättningskursen för formläran ville vi ändra på en trappa vid Uppsala Centralstation. Vi ansåg att stationsområdet var alldeles för grått och ville därför skapa glädje på platsen för dem som passerar. Där uppkom idén om glädjetrappan. Vi samlade ihop fotografier som fick oss att må bra. Det kunde vara bilder från resor eller på skrattande vänner. Därefter färgade vi dem i regnbågens alla färger och satte upp dem i trappan. Vi valde att inte placera några kort i mitten för att det skulle se ut som en gång som besökarna kunde ledas upp för.


Glädjetrappan U ,S ppsala

verige


TACK!

Portfolio - Rebecca Karlsson  
Portfolio - Rebecca Karlsson  
Advertisement