Page 1

Vooraanstaand en duurzaam. Prestigious and sustainable.

SECOYA

BUILDING

Sustaining business


SECOYA

BUILDING


Papendorp. Hoogwaardig en onderscheidend.

Inspirerend, prestigieus, beeldbepalend. Tal van superlatieven zijn al gebruikt om het Utrechtse

Papendorp. SUPERIOR AND DISTINCTIVE.

kantorenpark Papendorp te kenschetsen. Feit is dat het gebied de afgelopen tien jaar is uitgegroeid tot

Inspiring, prestigious, outstanding. Many superlatives have been used to describe

één van de meest aansprekende internationale zakenlocaties met een centrale ligging in Nederland.

Papendorp Business Park in Utrecht. The fact is that in the last ten years, Papendorp has grown to become one of the most attractive, centrally located international

Op het snijpunt van de A2 en A12 heeft zich een scala aan aansprekende bedrijven gevestigd in

business parks in the Netherlands. A host of impressive companies have established

hoogwaardige en onderscheidende kantoren. Zo hebben onder meer Atos Origin, Essent, Cap Gemini,

themselves in high-quality and distinctive offices here, where the A2 and A12

CSC, Mercedes-Benz, Deloitte, Stork, Mazars en Regus hun naam verbonden aan Papendorp. Door een sterk masterplan biedt Papendorp een aansprekende variatie van grote, corporate gebouwen tot individuele kantoorvilla’s met een hoge kwaliteit van architectuur en landscaping.

motorways intersect. Among those linking their names with Papendorp are Atos Origin, Essent, Cap Gemini, CSC, Mercedes-Benz, Deloitte, Stork, Mazars and Regus. Based on a strong master plan, Papendorp offers a choice ranging from large corporate buildings to individual office villas with superior architecture and landscaping.


Secoya Campus. Vooraanstaand en inspirerend.

Ook in een hoogwaardig en onderscheidend kantorengebied kan er maar ĂŠĂŠn plek de meest prominente zijn.

Secoya C ampus. PRESTIGIOUS AND INSPIRING.

Pal aan de Papendorpseweg, die leidt van de afrit van de A12 naar het centrum van Papendorp, bevindt zich

Even in the most prestigious business parks, only one spot can be

Secoya Campus. Een harmonieus ensemble van vijf gebouwen, die in aard en omvang van elkaar verschillen.

the most prominent. Secoya Campus is situated directly on the Papendorpseweg, which runs from the A12 slip road to the centre of

Een groen concept van internationale allure op een eersteklas zichtlocatie, dat een duurzame werkomgeving

Papendorp. A harmonious ensemble of five buildings, differing from each

combineert met uitstraling en exposure. Een inspirerende en motiverende werkplek, die Atos Origin en Essent

other in size and character. A green concept of international allure in a

reeds als thuisbasis hebben gekozen.

first-class situation that combines a sustainable work environment with prestige and high visibility. An inspiring and motivating workplace, which Atos Origin and Essent have already chosen as their headquarters.


AFRIT 2

Centrum

AMSTERDAM

A2 O rt el

Va n

iu sla an

D eve n t

e

r la

UTRECHT

an Bl

a

l eu

aa

n

o Papend

A12

rpse

we g

ARNHEM

DEN HAAG

SECOYA

A2 MAASTRICHT

AFRIT 16

Nieuwegein

A12


LOCATIE A2/A12. SNELwEG EN OV.

Papendorp ligt op het kruispunt van de twee hoofdassen van Nederland, de A2 (Amsterdam-Maastricht) en de A12 (Arnhem-Den Haag). Het gebied heeft een directe op- en afrit aan beide snelwegen en heeft via de spectaculaire Prins Clausbrug een directe verbinding naar het centrum van de stad. Dankzij de vrije

LoC aTIon on a2/a12. MoTorWay and PUBLIC TranSPorT Papendorp lies at the crossroads between the two main arterial roads of the netherlands, the a2 (amsterdam-Maastricht) and the

busbanen zijn er de hele dag door snelle en hoogfrequente verbindingen van en naar Utrecht CS,

a12 (arnhem-The Hague). The area has direct access and exit slip

het OV-hart van Nederland.

roads on both motorways and has a direct connection with the city centre via the spectacular Prins Claus Bridge. Bus lanes guarantee fast and frequent connections all day to and from Utrecht central station, the heart of the dutch public transport network.


De ruimte. Voor PROFESSIONALS en high-potentials. Onderscheidende waarde en nuchter professionalisme gaan hand in hand. In de dynamische omgeving van Papendorp vinden succesvolle ondernemingen en high-potentials een hoogwaardige ambiance. De gebruikers van Secoya Campus beschikken zelfs over een eigen enclave waar verkeersstromen in een groen landschap

SPACE. FOR PROFESSIONALS AND HIGH POTENTIALS. Distinctive value and sober professionalism go hand in hand. Successful companies and high potentials enjoy a special ambience in

doorlopen tot onder de gebouwen. Secoya Campus biedt alles wat een onderneming nodig heeft: een

the dynamic environment of Papendorp. The users of Secoya Campus

ijzersterke basis voor groei, ruimte ontplooiing en flexibiliteit in een duurzame huisvesting.

even have their own enclave, where traffic flows through a green landscape and passes under the buildings. Secoya Campus provides everything a company needs: a solid base for growth, room for development and flexibility in sustainable accommodation.


Groen licht. De succesfactor én de X-factor. Nieuwe gebruikers van de kantoorgebouwen op Secoya Campus kunnen rekenen op een warme ontvangst in de stijl en kwaliteit die bij hen past. De gebouwen zijn met een ruimtelijke visie ontworpen, wat onder meer tot uiting komt in uitnodigende entreepartijen die zich over meerdere verdiepingen uitstrekken, en die op geraffineerde wijze aan de organisatie kunnen worden aangepast. Deze visie strekt zich ook uit tot de groene buitenruimte die de ontspannen sfeer en de eigentijdse uitstraling van deze locatie accentueert. Hier vinden uw professionals ook de inspiratie en geestelijke ruimte die mede het verschil bepalen tussen ‘good’ en ‘great’.

GREEN LIGHT. THE SUCCESS FACTOR AND THE X-FACTOR. New users of the office buildings on Secoya Campus can depend upon a warm reception in the style and quality that they deserve. The buildings have been designed with a broad vision, which is expressed in such things as the inviting entrances that extend over several floors and can be cleverly adapted for the individual organization. This vision also extends to the green outdoor area, which accentuates the relaxed atmosphere and modern feel of the location. Here, your professionals will find the inspiration and emotional space that determine the difference between ‘good’ and ‘great’.


Duurzaamheid. Zuinig en bewust. SUSTAINABILITY. EFFICIENT AND AWARE.

Secoya Campus is ontworpen en gebouwd als een inspirerend en bij uitstek duurzaam project. Milieuen energiebewustzijn hebben een centrale plaats ingenomen bij de realisatie: de gebouwen zijn alle zeer

Secoya Campus was designed and built as an inspiring and ideally sustainable project. In its realization, environment and energy-efficiency were points of focus: all the buildings are very economical in their use of

energiezuinig en voorzien van tal van voorzieningen die het energieverbruik terugdringen. Dit komt tot uiting

energy and are well equipped to keep energy consumption to a minimum.

in de certificering voor Energielabel A met een zeer lage energie-index van 0,90 (zeer energiezuinig). Naast

This is demonstrated by the Energy label A certification, with a very low energy index of 0.90 (very energy-efficient). Besides energy efficiency, the

energiebewustzijn voldoet het complex ook aan de andere duurzaamheidsprincipes. People, Planet en Profit

complex also fulfils the other sustainability principles: People, Planet and

zijn primaire uitgangspunten geweest bij de ontwikkeling van totale campus.

Profit, and these were the foremost concerns in the development of the entire campus.


Het nieuwe werken. Flexibel en efficiënt. De gebouwen op Secoya Campus dragen allemaal een eigen karakter, maar hebben gemeenschappelijk dat ze volop gebruiksmogelijkheden bieden en flexibel aan te passen zijn voor gebruikers die een voorkeur hebben voor nieuwe kantoorconcepten. Met alle specificaties zijn de gebouwen bij uitstek geschikt voor ‘Het Nieuwe Werken’. Daarmee staat de kantoorruimte direct in dienst van kostenbeheersing door efficiënte bedrijfsprocessen, een hoge output van de organisatie en haar medewerkers en een werkwijze en sfeer waarin mensen zich prettig en productief voelen: een belangrijke bindende factor voor talent. De verdiepingslayout faciliteert vele kantoorconcepten. Door de combinatie van het individueel regelbare klimaatsysteem in de plafonds en de computervloeren zijn vele indelingen mogelijk.

NEW WORLD OF WORK. FLEXIBLE AND EFFICIENT. The buildings on Secoya Campus each have their own character, but they all offer a wealth of facilities and can be adapted easily for users who opt for new office concepts. Their specifications are such that the buildings are ideally suited to ‘The New World of Work’. The offices lend themselves to cost control through efficient business processes, a high output from the organization and its employees and a way of working in a pleasant atmosphere in which people feel positive and productive – an important factor for retaining talent. The floor layout facilitates many different office concepts. The combination of the individually controlled climate system in the ceiling and the computer floors provides the flexibility for a wide range of layouts.


Thuisbasis voor talent. Hoogopgeleid en SUCCESVOL.

Binnen Papendorp is Secoya Campus een van de meest aansprekende kantoorclusters. Te midden van vooraanstaande ondernemingen en organisaties voelen hoogopgeleide, internationaal georiĂŤnteerde professionals zich het beste thuis. Secoya Campus biedt een omgeving waarin mensen en organisaties worden

HOME B ASE FOR TALENT. HIGHLY TRAINED AND SUCCESSFUL. Secoya Campus is one of the most attractive office clusters in Papendorp. Highly trained, internationally orientated professionals feel

gestimuleerd om samen te werken en kennis te delen. Een plek die talent bindt en boeit. Secoya Campus kan

at home here among leading companies and organizations. Secoya

met recht worden getypeerd als een thuisbasis voor talent.

Campus offers an environment in which people and organizations feel encouraged to work together and share knowledge. It is a place that keeps talent interested and involved. Secoya Campus can justly be described as a home base for talent.


Architectuur. Van naam en faam. De bijzondere werkomgeving van Secoya Campus is gerealiseerd naar ontwerp van de Noorse architect Niels Torp. Hij is bekend van trendsettende ‘kantoorgemeenschappen’ voor onder meer British Airways in Londen, waar hij zich sterk richt op samenwerking tussen mensen. Wellicht zijn meest tot de verbeelding sprekende project is het Vikingschip, de beroemde ijsbaan van het Noorse Hamar waar in 1994 de Olympische Winterspelen plaatsvonden.

RENOWNED ARCHITECTURE The special work environment of Secoya Campus was realized according to a design by the Norwegian architect, Niels Torp. He is known for the trend-setting ‘office communities’ for British Airways, among others, in which he placed a strong emphasis on cooperation between people. His most imaginative project is probably the Viking Ship, the famous skating arena in Hamar, Norway, where the 1994 Winter Olympics were held.

Vikingskipet, Hamar.


PARkEREN Met een parkeernorm van 1:53 m2 beschikt Secoya Building over royale parkeergelegenheid op eigen terrein en onder het gebouw. De toegang wordt via eigen slagbomen geregeld. Via een ruime hellingbaan kan bij de hoofdentree worden voorgereden.

ParKInG With a parking bay standard of 1:53 m2, Secoya Building has generous parking facilities on its own grounds and beneath the building. entry is controlled with its own barriers. a wide sloping access lane makes it possible to drive to the front of the main entrance.


BEGANE GROND Ground floor

0

5

10 M


1e VERDIEPING 1st floor

0

5

10 M


2e VERDIEPING 2nd floor

0

5

10 M


3e VERDIEPING 3rd floor

0

5

10 M


4e VERDIEPING 4th floor

0

5

10 M


5e VERDIEPING 5th floor

0

5

10 M


Uw nieuwe kantoor. De facts en de figures.

YOUR NEW OFFICE. THE FACTS AND FIGURES.

• circa 8.400 m2 hoogwaardige kantoorruimte op

• Around 8,400 m2 of high-quality office space in a prime location

eersteklas locatie

• hoogwaardige klimaatinstallatie met 2 tot 6-voudige mechanische ventilatie en

• royaal parkeren (1:53 m2 onder/naast het gebouw)

warmteterugwinning, fancoilunits in de

• imposante entree met ruimtelijke vide over 4

plafonds, individueel regelbaar

verdiepingen • een scala aan indelingsmogelijkheden in lange en kortere kantoorvleugels met een grote kolomvrije diepte

• verhoogde computervloeren • het gebouw heeft Energielabel A met een score van 0,90 ‘zeer energiezuinig’

• Generous parking (1:53 m2 beneath and next to the building) • Impressive entrance with a generous vista across 4 floors • A range of layout possibilities in long and short office wings with considerable column-free depth • High-end climate control unit with 2- to 6-fold mechanical ventilation and heat retention, fan coil units in the ceilings, individually controlled • Raised computer floors • The building has Energy Label A with a score of 0.90 ‘very energy-efficient’.


Souterrain / Basement

vvo m2 / lfs sq.m.* 325

Begane grond / Ground floor

1.554

1e verdieping / 1st floor

1.463

2e verdieping / 2nd floor

1.463

3e verdieping / 3rd floor

1.463

4e verdieping / 4th floor

1.043

5e verdieping / 5th floor

1.080

Totaal / Total

8.391

* circa / approx.


SECOYA CAMPUS

Disclaimer Deze brochure is met de grootste zorg tot stand gekomen. Aan de hierin opgenomen informatie kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.

Disclaimer While every care has been taken in compiling this brochure, no rights may be derived from the information contained herein.


SECOYA

BUILDING

(030) 2 332 552

(030) 284 30 60

(033) 461 55 71


RealXL Vastgoedspecialisten Postbus 2105 3800 CC Amersfoort +31 33 461 55 71 www.realxl.nl contact: Ir. Richard Th. Splinter MBA

(030) 2 332 552

(030) 284 30 60

(033) 461 55 71

Secoya Building  

Secoya Building, Vooraanstaand en Duurzaam