Page 1

Pravidla futsalu FIFA – změny a dodatky k 1.8.2011 Vysvětlivky: Modře – změny v textu oficiálních Pravidel futsalu FIFA platných pro soutěže v ČR Červeně – Rozhodnutí KF PSMF (úprava pro pražské soutěže) a Vysvětlení Zeleně – pasáže, které byly z Pravidel vypuštěny

PRAVIDLO 1 HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníka. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 16 m, maximum 25 m. Při mezinárodních utkáních jsou povinné tyto rozměry hrací plochy: délka 38 až 42 m, šířka 20 až 25 m.

Vysvětlení: změna šířky hřiště – (původně 15m – 25 m a 18m – 25m)

PRAVIDLO 3 POČET HRÁČŮ Hráči Ve všech utkáních musí být jména všech hráčů i náhradníků uvedena v zápise o utkání už před utkáním, ať už jsou v tu chvíli přítomni nebo ne. Hráč, který není uveden v zápise o utkání před zahájením utkání, se nesmí utkání zúčastnit.

Rozhodnutí KF PSMF Pokud nemá družstvo uvedeno v zápise všech 12 hráčů (5 hráčů a 7 náhradníků), může v průběhu utkání hráče do zápisu dopsat. Učiní tak, když je míč mimo hru a se souhlasem rozhodčího, kterého předem informuje. Hráč je do zápisu doplněn po zkontrolování jeho průkazu rozhodčím.

Vysvětlení: v celostátních soutěžích není možno po zahájení utkání dopisovat hráče do zápisu o utkání. V utkáních řízených PSMF je dopisování hráčů do zápisu povoleno.

Střídání brankáře •

hráč nebo náhradník, který si mění místo s brankářem, musí mít brankářský dres se stejným číslem, které měl na svém původním dresu.

Rozhodnutí KF PSMF Hráč nebo náhradník, který si mění místo s brankářem smí užít tzv. rozlišovacího dresu, přes který musí být viditelné číslo hráče.

Vysvětlení: v soutěžích PSMF je možno použít dres odlišné barvy nebo rozlišovací dres, vždy je však nutné aby bylo zřetelně viditelné původní číslo hráče.

110901132221-0d9fd8ca69c84eccacc69dd94d0cc0e9.file

str. 1 z celkem 4


Rozhodnutí Komise futsalu FIFA 1) Technická zóna Technická zóna se vyznačuje v halách, kde je vymezen prostor pro sezení náhradníků a funkcionářů družstva. V různých halách se technické zóny mohou lišit, přitom ale musí splňovat níže uvedené požadavky.

Technická zóna rozšiřuje oblast určenou pro sezení náhradníků a funkcionářů o 1 m na každou stranu, přičemž její přední hranice musí být od postranní čáry vzdálena nejméně 75 cm.

Osoba udělující taktické pokyny nesmí při jejich udělování opustit technickou zónu. Výjimky jsou přípustné pouze se souhlasem rozhodčího (např. v případě, kdy lékař nebo masér hodlají na hrací ploše ošetřit zraněného hráče).

Všechny osoby v technické zóně jsou povinny chovat se a vystupovat slušně a korektně.

Rozhodnutí KF PSMF I v případě, že není možné z jakýchkoli důvodů technickou zónu vyznačit, je technická zóna považována za funkční a osoby v ní pobývající jsou povinny tuto imaginární zónu respektovat.

Vysvětlení: i v případě, že technická zóna není vyznačena, jsou účastníci utkání povinni se chovat tak, jako by vyznačena byla.

PRAVIDLO 4 VÝSTROJ HRÁČŮ Náhradník musí být od hráčů zřetelně odlišen „rozlišovacím“ návlekem. Pokud návlek není z materiálu, který umožňuje vidět číslo na dresu hráče, nebo pokud hráč své číslo nemá viditelně na trenýrkách, musí být návlek opatřen číslem stejným jaké je na dresu hráče. Hráč, který byl vystřídán, je povinen si rozlišovací návlek okamžitě navléknout a smí ho svléknout až v okamžiku, kdy je v utkání opět nasazen jako hráč. Náhradníka, který si neoblékne rozlišovací návlek, rozhodčí požádá, aby tak učinil; v případě, že náhradník pokynu rozhodčího neuposlechne, napomene ho rozhodčí za nesportovní chování. Toto ustanovení se netýká vystřídavšího brankáře při Power-play.

Rozhodnutí KF PSMF Použití rozlišovacích návleků pro náhradníky není povinné.

PRAVIDLO 6 ASISTENTI ROZHODČÍHO Práva a povinnosti

Třetí rozhodčí: •

Před započetím každé poloviny utkání předává zástupcům obou družstev dokument, se kterým mohou požadovat oddechové časy a sbírá je nazpět po každé polovině utkání pokud nebyly použity

Zástupcům obou družstev předává dokument, který udává čas, ve kterém může střídající hráč nahradit hráče, který byl vyloučen

Rozhodnutí Komise futsalu FAČR 1. Žádost o oddechový čas (time-out) uplatňuje družstvo předepsaným způsobem (prostřednictvím zvlášť k tomu uzpůsobené karty).

Rozhodnutí KF PSMF O udělení oddechového času žádá trenér, vedoucí nebo kapitán družstva třetího rozhodčího ústně. V případě nepřítomnosti třetího rozhodčího žádá o udělení oddechového času rozhodčího. 110901132221-0d9fd8ca69c84eccacc69dd94d0cc0e9.file

str. 2 z celkem 4


Vysvětlení: v pražských soutěžích zůstává způsob žádosti o oddechový čas a udání času vstupu náhradníka na hrací plochu stejný jako v minulé sezóně – tedy ústně prostřednictvím rozhodčího.

PRAVIDLO 7 DOBA HRY Oddechový čas (time-out) • Během oddechového času se mohou hráči pohybovat na hrací ploše i mimo hrací plochu; v případě, že se chtějí občerstvit, však musí hráči hrací plochu opustit.

PRAVIDLO 12 PŘESTUPKY A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ Přestupky, za které se nařizuje přímý volný (pokutový) kop Charakteristika přestupků podle části A pravidla 12. a) Nedovolené zastavení soupeře Nejčastějším případem nedovoleného zastavení soupeře je skluz. Skluzem lze využít povrchu hrací plochy k rychlému přiblížení se k soupeři. Pokud následuje vypíchnutí míče, nejedná se o přestupek; pokud ale dojde k fyzickému kontaktu se soupeřem, jedná se o kopnutí nebo o podražení soupeře.

VYŠKRTNUTO: Pro posuzování skluzů platí:

Skluz, který byl veden směrem na soupeře a k fyzickému kontaktu přitom nedošlo, a kterým podle názoru rozhodčího ani nebyla ohrožena bezpečnost soupeře, potrestá rozhodčí nařízením přímého volného popřípadě pokutového kopu; v případě brankáře v jeho vlastním pokutovém území rozhodčí takovýto skluz netrestá.

Skluz, který byl veden směrem na soupeře a k fyzickému kontaktu přitom nedošlo, kterým ale podle názoru rozhodčího byla ohrožena bezpečnost soupeře, potrestá rozhodčí nařízením přímého volného popřípadě pokutového kopu a napomenutím hráče za bezohlednou hru.

Skluz, při kterém došlo k fyzickému kontaktu, se považuje za surovou hru a proto ho rozhodčí potrestá nařízením přímého volného popřípadě pokutového kopu a vyloučením hráče za surovou hru. Skluz se netrestá, jestliže:

není veden přímo proti hráči soupeře (je veden souběžně se směrem pohybu soupeře nebo mimo směr pohybu soupeře),

soupeř nemá míč pod kontrolou (má jej tak daleko od nohy, že skluzem nemůže být ohrožen),

bránící hráč nejeví snahu hrát míčem, pouze blokuje střelu nebo signalizovanou střelu soupeře.

Vysvětlení: je povoleno použití skluzu v souboji o míč. Musí však jít o zcela čisté odebrání míče bez kontaktu s protihráčem ! Pokud dojde k zásahu protihráče, jedná se o faul. Osobní trest (žlutá nebo červená karta) pro faulujícího hráče záleží na posouzení rozhodčího.

110901132221-0d9fd8ca69c84eccacc69dd94d0cc0e9.file

str. 3 z celkem 4


PRAVIDLO 15 AUTOVÝ KOP Postavení hráčů a míče při autovém kopu V okamžiku rozehrávání exekutor autového kopu:

se dotýká jednou nohou postranní čáry či země mimo hrací plochu (i pokud se hráč dotýká čáry jen patou a celý zbytek nohy je ve hřišti, je postavení nohou v pořádku),

kopne míč, který musí stát v klidu, buď z místa, kde míč opustil hrací plochu nebo ze země mimo hrací plochu vedle tohoto místa, a to ve vzdálenosti maximálně 25 cm od něj

Vysvětlení: autový kop je možno zahrát buď přímo z postranní čáry nebo mimo hrací plochu nejvýše 25 cm od čáry. Hráč může stát stojnou nohou ve hřišti tak, že se jen částí dotýká postranní čáry.

PRAVIDLO 16 VÝHOZ OD BRANKY 1. Jestliže při výhozu od branky míč neopustil pokutové území, protože jím dříve zahrál spoluhráč, rozhodčí přeruší hru (nebo brankář vhodil míč do vlastní branky a branka neplatí), výhoz od branky se opakuje s tím, že 4sec limit se nepočítá znovu, ale počítání pokračuje od okamžiku, kdy brankář je připraven výhoz opakovat. (Pokud by ovšem brankář chytil míč přímo ze hry a vhodil si ho do vlastní branky, branka platí, protože míč byl stále ve hře a tudíž se nejedná se o „navázání hry výhozem od branky“.)

Vysvětlení: pokud má brankář opakovat výhoz, rozhodčí nepočítá znovu 4 sec., ale pokračuje v původním počítání.

PRAVIDLO 17 ROHOVÝ KOP Trestní ustanovení Jestliže není rohový kop zahrán do 4sec:

Rozhodčí nařídí výhoz od branky.

Vysvětlení: změna oproti dřívějšímu znění pravidel (zahrával se nepřímý volný kop z rohového čtvrtkruhu) V případě jiných porušení zahrávání rohového kopu nebo postavení míče: •

Se rohový kop opakuje.

Pokud se proviní družstvo zahrávající kop, 4sec limit se nepočítá znovu, ale počítání pokračuje od okamžiku, kdy hráč je připraven rohový kop opakovat.

Vysvětlení: pokud má hráč opakovat rohový kop, rozhodčí nepočítá znovu 4 sec., ale pokračuje v původním počítání.

110901132221-0d9fd8ca69c84eccacc69dd94d0cc0e9.file

str. 4 z celkem 4

Novinky v pravidlech pro 2011-2012  

Novinky v pravidlech pro 2011-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you