Page 1

‫سطوح یادگیری‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪6.‬‬

‫به خاطر سپردن‬ ‫درک و فهم مطالب‬ ‫کاربرد‬ ‫تجزیه و تحلیل مسائل‬ ‫ترکیب و نو آوری‬ ‫داوری و ارزشیابی‬


‫سطح اول ‪ :‬به خاطر سپردن‬ ‫)حافظه(‬ ‫توانایی به خاطر سپردن و به یاد آوردن‬ ‫چیزهایی را که می بینیم ‪ ،‬می شنویم و یا‬ ‫می خوانیم‬


‫سطح دوم ‪ :‬درک و فهم‬ ‫مطالب‬ ‫توانایی بیان مطالب آموخته شده با کلمات‬ ‫وجملت خود‬


‫سطح سوم ‪ :‬کاربرد‬ ‫توانایی به کار بردن مطالبی که حفظ‬ ‫کردیم و مفاهیمی را که درک کردیم‬ ‫درموارد جدیدی که تا آن زمان با آن روبه‬ ‫رونشدیم یا برایمان توضیح داده نشده‬ ‫است‬


‫سطح چهارم ‪ :‬تجزیه و تحلیل‬ ‫مسائل‬ ‫توانایی حل مسائل با استفاده از تجزیه آن‬ ‫به اجزای کوچکتر و سپس تحلیل هر یک از‬ ‫عوامل موثر‬


‫سطح‬

‫پنجم ‪ :‬ترکیب و نو‬ ‫آوری‬

‫توانایی ترکیب نتایج حاصل از تحلیل عوامل‬ ‫در سطح چهارم و به دست آوردن نتایجی که‬ ‫تا آن زمان مورد بحث قرار نگرفته است‬


‫سطح ششم ‪ :‬داوری و‬ ‫ارزشیابی‬ ‫توانایی قضاوت و تشخیص درست از‬ ‫نادرست‬

levels of learning  

for student

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you