Page 1

| September-October 2012

1


Read Me 14 Egazine

Content [เด่นในเล่ม]

September-October 2012

4

10

ผลิตโดย: สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำ�นักงานบริหารและพัฒนา องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เลขที่ 999/9 อาคารสำ�นักงาน เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 02 264 5963-5 โทรสาร: 02 264 5966 ที่ปรึกษา: ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้และผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้

26

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม: อัศรินทร์ นนทิหทัย บรรณาธิการบริหาร: วิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการ: ธิดารัตน์ มูลลา กองบรรณาธิการ: กมลพร สุนทรสีมะ/ อภิลักษณ์ ธัญประทีป/ จารุวรรณ ชื่นชูศรี/ ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์/ ฐาปะนีย์ สามัคคี/ แพรวา มั่นพลศรี/ ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์/ สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล/ อนัญญา คูเอี่ยม/ ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล

28

กราฟิกดีไซน์เนอร์: เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี ช่างภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย พิสูจน์อักษร: กมลพร สุนทรสีมะ/ ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์ / อภิลักษณ์ ธัญประทีป ประสานงาน: ชญาภา โตสุทธิศักดิ์/ นวพร มาลาศรี/ สิริรัตน์ จันทศรี www.tkpark.or.th www.facebook.com/tkparkclub www.facebook.com/readmeegazine www.twitter.com/tkpark_TH

3

Editor’s Talk

4-25

เรื่องจากปก: พรหมลิขิตสร้างได้?

26-27

My Space: ด้วยรัก ณ สวน ร.9

28-29

Specker: คำ�ถาม ความรัก นักแต่งเพลง

มุมมองการหาคู่แบบ ‘เอิ้น พิยะดา‘

30-31

Review

32-33

Outlet: เพ้อลิขิต

34-35

1 2 3 Step: ‘พรหมลิขิต’ กับ ‘คนลิขิต’ 

คุณเชื่ออะไรมากกว่ากัน Font: Midnight Thai / TH Krub

2

36

TK Voice: คุณจะใช้วิธีใดในการ ‘หาคู่’ ?

37

Activities Calendar: September 2012

| Read Me 14


Editor’s talk [บท บก.]

ในชีวิตของเราล้วนมี ‘คำ�ถามแห่งชีวิต’ ที่ค้างคาในใจเหมือนๆ กันอยู่ไม่กี่ คำ�ถาม ก็คำ�ถามประเภท ‘เราเกิดมาเพื่ออะไร’ หรือ ‘ชีวิตคืออะไร’ ประมาณนี้ ล่ะครับ และคำ�ถามที่คาอยู่ในใจของคนจำ�นวนมากคำ�ถามหนึ่งก็คือ ‘เนื้อคู่เรา คือใครกันนะ’ Read Me ฉบั บ นี้ น้ อ งๆ ที ม งานพร้ อ มใจกั น หั น มามองคำ � ถามนี้ อย่ า งจริ ง จั ง ลองช่ ว ยกั น สื บ หาความเป็ น ไปได้ ลองสำ � รวจขอบเขต ค้นประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ความเห็น และอะไรต่อมิอะไรเกี่ยวกับคำ�ถามนี้ ไม่วา่ น้องคนไหนจะมีแฟนหรือยังไม่มี ตอนทีท่ ำ�เล่มนีน้ อ้ งๆ ก็คงจะได้รบั รู้ เรื่องอะไรที่อยากรู้และนำ�มาเล่าต่อให้กับผู้อ่านได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยในหัวใจ ได้บา้ ง เพราะความคิดทีว่ า่ มีใครอีกคนทีจ่ ะมาเป็นส่วนหนึง่ ของเรา หรือรอคอย ที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ข้างๆ เราตลอดไปนั้น มันทำ�ให้หัวใจเต้นตึกตักได้อยู่เสมอ จนเรื่องแบบนี้กลายมาเป็นบทเพลง เป็นภาพยนตร์ ละคร นิยาย แล้วยัง กลายมาเป็นธุรกิจหรือสินค้าอะไรอีกสารพัดให้เราได้เห็นๆ กันอยูท่ กุ วันไปแล้ว และด้วยความที่มันกลายเป็นอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะไปแล้วนี่ล่ะ บางที ผมก็ รู้ สึ ก ว่ า มั น น่ า เบื่ อ และน่ า เศร้ า อยู่ เ หมื อ นกั น ที่ เ ราจะมั ว หมกมุ่ น อยู่กับคำ�ถามนี้จนเกินไป ในโลกทุ ก วั น นี้ ที่ มี ปั ญ หาในทุ ก ด้ า น ทั้ ง สั ง คม เศรษฐกิจ การเมือ ง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ บางที ‘คำ�ถามแห่งชีวิต’ ที่เราควรสนใจที่สุดอาจจะไม่ใช่ คำ � ถามนี้ แต่ น่ า จะเป็ น คำ � ถามประมาณว่ า ‘เราจะมี ชี วิ ต กั น อย่ า งไร’ อะไรประมาณนี้มากกว่า และในการอ่าน Read Me ฉบับที่น้องๆ ช่วยกันสำ�รวจคำ�ถามเรื่อง ‘เนือ้ คู’่ กันอย่างจริงจังเล่มนี้ ไม่รผู้ มคิดไปเองหรือเปล่า แต่ลองอ่านดูดๆี นะครับ ผมแอบเห็นว่าน้องๆ ได้พยายามตอบ ‘คำ�ถามแห่งชีวิต’ คำ�ถามอื่นๆ เอาไว้ ในระหว่างบรรทัดด้วยล่ะ วิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการบริหาร

| September-October 2012

Read Me เล่ม 14 หากเทียบกับคน ก็ ค ง ถึ ง วั ย เ ติ บ โ ต พ อ ที่ จ ะ ส น ใ จ เรื่องความรักบ้างแล้ว และก็จริงอย่างที่ คิ ด ไว้ เมื่ อ เรื่ อ งความรั ก การหาคู่ ถู ก นำ � เ ส น อ เ ข้ า ม า ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม สายตาแต่ละคูโ่ ดยเฉพาะกองบรรณาธิการ สาวๆ ส่องประกายความสนใจ ความสนุก จึ ง เริ่ ม ต้ น ขึ้ น ตั้ ง แต่ ต อนนั้ น ก่ อ นจะมา ลงตัวที่คำ�ว่า “พรหมลิขิตสร้างได้?” ความท้ า ทายของคนทำ � ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ การหาคำ�ตอบว่าพรหมลิขิตสร้างได้จริง หรือไม่ แต่กลับเป็นการเลือกเฟ้นข้อมูล จากหลายมุ ม มอง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ นื้ อ หา เอนไปที่คำ�ตอบใดคำ�ตอบหนึ่ง และไม่ว่า ค ว า ม เ ชื่ อ เ ดิ ม ข อ ง ค น อ่ า น จ ะ เ ชื่ อ หรือไม่เชื่อเรื่องพรหมลิขิต แต่เมื่อพลิก หน้ า นิ ต ยสารแต่ ล ะหน้ า แล้ ว เขาน่ า จะยอมรั บ และเปิ ด ใจในมุ ม มองที่ ต่ า ง ได้มากขึ้น บางครัง้ คำ�ตอบของคำ�ถามบนหน้าปก นิตยสารฉบับนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่า “ได้” หรื อ “ไม่ ไ ด้ ” เท่ า นั้ น แต่ อ าจอยู่ ที่ ว่ า เมื่ อ ความรั ก เป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ จนต่ า งคน ต่ า งแสวงหา แล้ ว เมื่ อ ได้ ค วามรั ก มา เราจะรักษามันอย่างไรเพื่อไม่ให้ต้องวน กลับมาที่จุดเดิมอีกครั้งก็เป็นได้ ธิดารัตน์ มูลลา บรรณาธิการ

3


Cover Story [เรื่องจากปก]

คุณเชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหม? คนสองคนมาพบรักกันได้เป็นเพราะพรหมลิขติ ความบังเอิญ หรือความตั้งใจของใครสักคน? คำ�ตอบของคำ�ถามนี้ไม่มีใครยืนยันถูก-ผิดได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่ออะไร พรหมลิขิต แปลแบบตรงตัวคือ พระพรหม ซึ่งเป็นเทพตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ เป็นผู้สรรค์สร้างทุกอย่างบนโลกขึ้น รวมไปถึง “ความรัก”...พรหมลิขิตไว้ให้คู่กัน

ความเชื่อที่ว่าความรักเป็นสิ่งที่เบื้องบนกำ�หนดไว้แล้ว เชื่อมโยงกับตำ�นาน ที่น่าจะเคยได้ฟังเกี่ยวกับด้ายแดงที่ติดตัวทุกคนมา เพียงแต่เรามองไม่เห็น ปลายด้ายแดงด้านหนึ่งจะผูกที่นิ้วก้อยของเรา โดยอีกด้านจะโยงกับคนที่เป็น เนื้อคู่ของเรา แล้ววันหนึ่งด้ายเส้นนั้นก็จะนำ�คนสองคนให้มาใกล้ชิดและรักกัน นั่นเป็นสิ่งที่พรหมลิขิตไว้ เรื่องเล่าแสนหวานนี้น่าจะทำ�ให้คนฟังเพ้อฝันต่อไป หากไม่มีเรื่องเล่า อีกตำ�นานหนึ่งเกี่ยวกับด้ายแดงเช่นกัน เรื่องนี้เริ่มต้นเหมือนกันคือชายหญิง คู่หนึ่งต่างก็มีด้ายแดงผูกโยงไว้กับใครคนหนึ่งที่พวกเขายังไม่พบเจอ ด้ายแดง นำ�พาสองคนให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน เรือ่ งน่าจะจบลงด้วยการทีท่ งั้ คูไ่ ปเจอ กับอีกปลายด้ายแดงของทั้งสองคนที่รออยู่ แต่เปล่าเลย ทั้งสองเกิดตกหลุม รักกันระหว่างทาง จึงตัดสินใจตัดด้ายแดงของตนออก แล้วจัดการผูกปลาย ด้ายแดงนั้นไว้ด้วยกัน 4

| Read Me 14


สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กำ � ลั ง ท้ า ทาย ว่ า พ ร ห ม ลิ ขิ ต ก็ เ พี ย ง แ ค่ จิ น ตนาการแสนโรแมนติ ก มนุ ษ ย์ เ ดิ น ดิ น ต่ า งหากเป็ น คน กำ � หนดเส้ น ทางความรั ก ของ ตั ว เอง หรื อ นี่ จ ะเรี ย กว่ า เป็ น พรหมลิ ขิ ต อี ก รู ป แบบหนึ่ ง กันแน่ ถึ ง แ ม้ วิ ธี ก า ร ห า คู่ จ ะ เปลี่ยนแปลงไป แต่ทุกอย่างนั้น มีขึ้นเพื่อตอบโจทย์เดียวกัน “คนเราอยู่ได้ด้วยความรัก”

R e a d M e ฉ บั บ นี้ จึ ง ไ ด้ ร ว บ ร ว ม เรือ่ งราวความเชือ่ เรือ่ งความรักและการหาคู่ จากหลายๆ มุมมอง และวิธกี าร โดยยังไม่ตอบ คำ�ถามนำ�ทางว่าพรหมลิขติ สร้างได้หรือไม่ได้ อ่าน Read Me จบแล้วลองตอบคำ�ถาม นี้อีกครั้ง “คุณเชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหม?”

นั่นเพราะ พรหมลิขิตสร้างได้ หรือ พรหมลิขิตสร้างไว้ ให้เหตุการณ์ต้องเป็นเช่นนั้น ตำ�นานด้ายแดงผูกรักที่ยังไม่แน่ชัดก็เหมือนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง บางคนรอคอย ความรัก เชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งต้องมาถึง แต่บางคนกลับคิดตรงข้าม เขาเลือกออกเดินทาง ตามหาความรักที่มีหลายเส้นทางตามความเชื่อของแต่ละคน เมื่อย้อนเวลาไปดูเส้นทางการหาคู่ วิธีดั้งเดิมและยังคงมีอยู่ในปัจจุบันคือการพึ่งพา “แม่สื่อ” ที่เป็นคนแนะนำ�ให้สองฝ่ายได้รู้จักกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพาฝ่ายชายไปดูตัว ฝ่ายหญิงที่บ้าน และค่อยๆ พัฒนาไปตามระบบการสื่อสาร อย่างส่งจดหมายไปยังคอลัมน์ หาคูใ่ นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร มาจนถึงการใช้อนิ เทอร์เน็ตในการหาคู่ ทัง้ ผ่านโปรแกรม แชทต่างๆ หรือเว็บไซต์หาคู่ จนกระทั่งมาถึงการจัดตั้งบริษัทอย่างจริงจัง ที่ดูเหมือนจะวน กลับมาสูร่ ะบบแม่สอื่ อีกครัง้ เพียงแต่แม่สอื่ ยุคนีม้ อี งค์กรธุรกิจควบคุมและจัดการระบบหาคู่ อย่างเป็นขั้นตอน | September-October 2012

5


บริษัทจัดหาคู่: ความรักใช่อยู่ที่โชคชะตา...แต่ว่าจัดสรรได้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมทำ�ให้ความคิดของคนเริ่มเปลี่ยนไปแม้แต่เรื่อง ‘ความรัก’ หรือการมี ‘คู่ครอง’ จากความเชื่อที่ว่า ‘คู่แล้วไม่แคล้วกัน’ หากมีเนื้อคู่อยู่แล้ววันหนึ่งพรหมท่านก็จะลิขิตให้ได้มาเจอกัน แต่เมื่อมาถึงยุคสมัยที่ผู้คนเคยชินกับความเร็ว มีหรือที่ความรักจะเป็นเรื่องที่รอได้ โดยเฉพาะกับคนวัยใกล้จะพ้น หนุ่มสาว ‘บริษัทจัดหาคู่’ จึงกลายเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง ที่เหนือชั้นกว่าการหาคู่แบบเดิมๆ เพราะมีที่ปรึกษาคอยกรองประวัติและคัดความเหมาะสมให้

บริษัทจัดหาคู่ หรือ Dating Service Agency เริ่ ม ขึ้ น จากฟากฝั่ ง อเมริ ก า เมื่อประมาณ 17 ปีที่แล้ว เว็บไซต์หาคู่ชื่อ ดังของอเมริกาอย่าง www.match.com ได้ ข ยายกิ จ การจากเว็ บ ไซต์ ห าคู่ อ อนไลน์ กลายเป็นธุรกิจจัดหาคู่อย่างจริงๆ จังๆ ใน พ.ศ. 2538 เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทหาคู่ จะเติ บ โตมากในประเทศอุ ต สาหกรรม มี ข้ อ สั น นิ ษ ฐานว่ า ด้ ว ยสภาพสั ง คมที่ เต็มไปด้วยการแข่งขันด้านหน้าที่การงาน ทำ � ให้ ห นุ่ ม สาวมี เ วลาออกไปพบปะผู้ ค น น้อยลง ความรักจึงแปรเป็นทุนเข้าสูร่ ะบบที่ ธุรกิจจัดสรรได้ ประเทศโลกตะวันออกอย่างจีน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ก็ได้รับอิทธิพลการจัดหาคู่ผ่าน บริ ษั ท เช่ น กั น เป็ น เรื่ อ งน่ า ประหลาดใจ ไม่ น้ อ ย ที่ ป ระเทศซึ่ ง มี จำ � นวนประชากร มหาศาล และเป็นต้นฉบับของแม่สื่อแม่ชัก ก็ ยั ง เปลี่ ย นวิ ธี ก ารหาคู่ ไ ปตามยุ ค สมั ย ส่วนประเทศที่มีประชากรเพียง 4 ล้านคน อย่างสิงคโปร์ กลับมีบริษัทจัดหาคู่มากถึง 190 แห่ง หรือเกาหลีใต้ที่มีซีรีส์เรื่องราว ความรักโรแมนติกแสนหวาน ก็ยงั ต้องพึง่ พา บริษัทจัดหาคู่ เนื่องจากพวกเขาไม่มีเวลา แต่ก็ยังคงยึดถือความเชื่อเดิมที่ว่า หากไม่ แต่งงานจะถือว่ายังไม่ประสบความสำ�เร็จ แม้จะมีหน้าที่การงานดีขนาดไหนก็ตาม ธุ ร กิ จ การจั ด หาคู่ ข องไทยเริ่ ม ต้ น แบบ เดียวกับทางตะวันตก โดยเว็บไซต์ naddate. com ที่บริการหาคู่ออนไลน์ได้เพิ่มช่องทาง การหาคูด่ ว้ ยการจัดตัง้ เป็นบริษทั มีทปี่ รึกษา

6

1

หรือแม่สื่อคอยจับคู่และให้คำ�แนะนำ�ต่างๆ โดยเปิดกิจการมากว่า 8 ปีแล้ว ซึ่งการหาคู่ ด้ ว ยวิ ธี นี้ เ ป็ น ที่ นิ ย มมากขึ้ น จนมี บ ริ ษั ท จัดหาคู่เกิดขึ้นอีกมากมายหลายสิบแห่ง

แล้วบริษทั จัดหาคู่ เขาจะพาคุณไปพบกับ รั ก แท้ ที่ ฝั น หาได้ อ ย่ า งไร Read Me ส รุ ป วิ ธี ก า ร ใ น ก า ร ต า ม ห า ค ว า ม รั ก บนเส้นทางบริษัทจัดหาคู่ดังนี้ 2

| Read Me 14


1. ความถูกชะตาอาจพาเขา มาพบคุณ Online dating บริการหนึ่งของบริษัท จั ด หาคู่ ที่ จ ะให้ คุ ณ ได้ ฝ ากข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว และรู ป ถ่ า ยไว้ ในทางกลั บ กั น คุ ณ เอง ก็สามารถดูประวัติและรูปถ่ายของคนอื่นๆ ทีฝ่ ากไว้ได้เช่นกัน หากคุณเกิดถูกใจใครขึน้ มา ก็เพียงแค่ติดต่อผ่านทางบริษัท เขาจะทำ� หน้าที่เป็นตัวกลางประสานให้ทั้งสองฝ่าย ได้พบกัน 2. ยิ่งคนมากยิ่งมีโอกาสพบรัก ปาร์ตี้คนโสด งานสังสรรค์ที่รวมคนโสด ซึง่ มีเป้าหมายเดียวกันว่า ‘วันนีฉ้ นั จะมาหาคู’่ โดยสมาชิ ก จะได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ท าง บริษัทจัดขึ้น มีตั้งแต่งานปาร์ตี้ไปจนถึงงาน ด้านดนตรี กีฬา งานอดิเรก ซึง่ จะเปิดโอกาส ให้ ห นุ่ ม สาวโสดได้ ทำ � ความรู้ จั ก กั บ ผู้ ค น หลากหลาย ซึ่ ง มี ค วามสนใจคล้ า ยๆ กั น ในบรรยากาศทีส่ นุกสนาน เป็นกันเอง จากนัน้ ก็เป็นหน้าที่ของคุณแล้ว ว่าจะสานสัมพันธ์ ต่ออย่างไร

4

3. แม่สื่อชักพาคนที่ใช่มาให้คุณ สำ � หรั บ คนที่ ไ ม่ มี เ วลาหรื อ ช่ อ งทางใน การทำ�ความรู้จักกับคนที่อาจมาเป็นคู่ชีวิต หรือไม่ต้องการเสี่ยงเริ่มต้นความสัมพันธ์ กั บ คนที่ ทั ศ นคติ ไ ม่ ต รงกั น บริ ษั ท จะจั ด ที่ ป รึ ก ษามาสอบถามความต้ อ งการ ข อ ง คุ ณ เ พื่ อ นำ � ไ ป จั บ คู่ กั บ ค น ที่ ใ ช่ ในแบบทีค่ ณ ุ ต้องการ ถึงอย่างนัน้ คุณก็ยงั คง ต้ อ งตั ด สิ น ใจว่ า จะตอบตกลงไปเดตด้ ว ย หรื อ ขอให้ ที่ ป รึ ก ษาหาคนที่ ใ ช่ ก ว่ า อี ก ครั้ ง หากดูคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วยังไม่ถูกใจ ธิดารัตน์ มูลลา

3

| September-October 2012

บริษัทจัดหาคู่.. กับอะไรที่มากกว่าคุณคิด • บริ ษั ท จั ด หาคู่ ห ลายแห่ ง ใช้ วิ ธี ทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นการจั บ คู่ โดยมี หน่ ว ยวิ จั ย ข้ อ มู ล ซึ่ ง จะนำ � ข้ อ มู ล บุ ค คลที่ ม าลงทะเบี ย น ทั้ ง รู ป ร่ า ง หน้ า ตา กรุ๊ ป เลื อ ด ปี เ กิ ด ลั ก ษณะ ยี น เด่ น ยี น ด้ อ ย หรื อ พฤติ ก รรม ทางสั ง คม แล้ ว มาสร้ า งภาพคู่ เหมือนที่เหมาะสมกับสมาชิกรายนั้นๆ ก่ อ นที่ จ ะตามหาบุ ค คลในระบบ ที่เข้ามาลงทะเบียน แล้วประมวลผล ออกมาว่าคนใดเหมาะสมจะคู่กับใคร • บ ริ ษั ท จั ด ห า คู่ ใ น สิ ง ค โ ป ร์ มีบริการสอนการออกเดตเพื่อเปลี่ยน หนุ่ ม ๆ ให้ ก ลายเป็ น คนที่ มี เ สน่ ห์ หลั ง จากเรี ย นภาคทฤษฎี ที่ รู้ จั ก และเข้ า ใจผู้ ห ญิ ง แล้ ว จะให้ ล ง ภ า ค ส น า ม ล อ ง จี บ ส า ว กั น เ ล ย เสริมด้วยการใช้มายากลในการสร้าง ภาพลักษณ์ให้เป็นทีด่ งึ ดูดฝ่ายตรงข้าม • เ พ ศ ที่ ส า ม ก็ ส า ม า ร ถ ห า คู่ ผ่ า นทางบริ ษั ท จั ด หาคู่ ไ ด้ บริ ษั ท บางแห่ ง ได้ เ ปิ ด บริ ก ารที่ เ รี ย กว่ า sub-brand สำ � หรั บ คนกลุ่ ม นี้ โดยเฉพาะ ภายใต้ ค วามคิ ด ที่ ว่ า ความรั ก ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งเกิ ด ระหว่ า ง ชายกับหญิงเท่านั้น

7


“ความรักคือการลงทุน” เรื่องเล่าของสาวที่ตามหารักแท้ผ่านบริษัทจัดหาคู่ ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมกับรูปถ่ายของสาวคนหนึ่งที่ไม่อยากอยู่ในสถานะโสดอีกต่อไป ถูกส่งผ่านเข้าไปยังเว็บไซต์หาคู่ด้วยความตั้งใจของเธอ กลายเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำ�ให้เธอได้ออกเดตกับชายที่เขาบอกว่า เหมาะสมกับเธอ เราขอเรียกว่า “มะปราง”

Maprang “ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม...” อาชีพ รับราชการ เพศ หญิง, อายุ 33 ปี กรุงเทพมหานคร

รูปร่างสูงโปร่ง ผิวขาว ตากลมโต บอกว่า มะปรางจัดเป็นหญิงหน้าตาดี เมื่อรวมกับ นิสัยที่ร่าเริงสนุกสนาน ไม่น่าแปลกที่หญิง วั ย สามสิ บ ต้ น ๆ จะเคยมี ค วามรั ก มาแล้ ว ทัง้ เริม่ ต้นจากความเป็นเพือ่ น หรือติดต่อทาง msn แต่ความรักก็ไม่ได้ยนื ยาวอย่างทีเ่ ธอคิด “เคยมีแฟนมาแล้ว 3 คน คนแรกเป็น เพื่อนมหา’ลัยเดียวกัน คบได้ประมาณหกปี

8

ก็เลิกกันไป ส่วนอีกสองคนรูจ้ กั กันทาง msn เพราะปกติจะไม่ได้ออกไปไหนมาก ทำ�งาน กลับบ้าน คบกันคนละประมาณสองปีก็เลิก แต่ก็ไม่ได้เข็ดเรื่องความรักนะ ไม่ได้คิดว่าฉัน ควรอยู่เป็นโสด” มะปรางเป็ น สาวโสดมาสองปี ก ว่ า ๆ แม้จะเริ่มเคยชินกับชีวิตอิสระ และไม่ได้ใส่ใจ กั บ คำ � พู ด ของคนรอบข้ า งที่ ว่ า ทำ � ไมยั ง

| Read Me 14

ไม่ มี แ ฟน ยั ง ไม่ ไ ด้ แ ต่ ง งานอี ก เหรอ แต่เธอก็ยงั หวังว่าจะมีคนรัก ความเหงาไม่ใช่ ประเด็ น หลั ก ของความคิ ด นี้ มะปรางมี มุ ม มองน่ า ฟั ง และอาจทำ � ให้ ค นที่ เ คย ปฏิญาณว่า จะครองความโสดตลอดไป... เปลี่ยนใจได้ “ ก า ร มี คู่ อ ย่ า ง น้ อ ย ก็ มี ค น ช่ ว ย คิ ด คอยดูแลบ้าง รู้สึกว่าเรากลับบ้านไปทำ�ไม


ก็เพราะมีคนรออยู่ ส่วนเรื่องคนรักกันไม่พ้น ต้องทะเลาะกันเป็นเรือ่ งปกติ ขนาดพีน่ อ้ งกัน ยังทะเลาะกันเลย คนเป็นแฟนกันก็ต้องมี ทะเลาะกันบ้าง แต่อย่างน้อยๆ การมีคู่ดีกว่า อยู่คนเดียวตรงที่ถ้าเราเกิดเจ็บป่วยก็ยังมี คนมาเห็น ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรขึ้นมาก็นอนนิ่ง อยู่ตรงนั้น ไม่มีใครรับรู้ ไม่มีใครสนใจ อันนี้ เป็นกรณีที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะ” ความคิ ด นี้ เ องทำ � ให้ ม ะปรางตั ด สิ น ใจ ที่ จ ะตามหาความรั ก อี ก ครั้ ง โดยหวั ง ว่ า จะเป็ น รั ก แท้ อ ยู่ ร่ ว มกั น ไปตลอดชี วิ ต แต่ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการค้ น หาความรั ก เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยมองหาคนใกล้ตัว หรื อ ติ ด ต่ อ ผ่ า นทางโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ก นั่ น เพราะเธอได้ ดู ร ายการโทรทั ศ น์ ที่ ห าคู่ ให้ กั บ สาวโสด ทำ � ให้ รู้ จั ก บริ ษั ท จั ด หาคู่ แห่งหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายการ “เห็นว่าน่าสนใจดี ก็เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์ เขามี ส มั ค รหาคู่ แ บบออนไลน์ เราก็ ล อง ไปสมัครดูเพราะไม่เสียเงิน อีกอย่างได้เห็น โปรไฟล์คนอืน่ แต่ถา้ เราอยากรูจ้ กั กับเขาขัน้ ตอนนี้ต้องเสียเงินแล้ว เพราะต้องติดต่อ ผ่ า นทางบริ ษั ท เลยสมั ค รทิ้ ง ไว้ ก่ อ น ผ่ า นไปพั ก หนึ่ ง ก็ มี เ จ้ า หน้ า ที่ โ ทรมาหา แนะนำ � การหาคู่ แ บบที่ เ ขาเลื อ กคนที่ เหมาะสมให้ เลยลองเข้าไปคุย ซึ่งค่าใช้จ่าย นีพ่ อๆ กับเงินเดือนพนักงานออฟฟิศทัง้ เดือน จะได้ออกเดต 2 ครัง้ แรกๆ ก็ลงั เลแต่เพือ่ นทีม่ า ด้วยกันเขาเชียร์ บอกว่าถ้าได้คบกันจริงๆ ถื อ ว่ า คุ้ ม มาก อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ไม่ ไ ด้ แ ฟน แต่ก็ยังได้เพื่อน” ถ้าเช่นนั้นความรักก็คือการลงทุน มะปรางไม่ปฏิเสธ เธอให้เหตุผลว่าไม่ใช่ แต่ เ รื่ อ งความรั ก เท่ า นั้ น ทุ ก อย่ า งคื อ การลงทุ น และความรั ก ก็ เ ป็ น การลงทุ น ทีแ่ ตกต่างกันไป เหมือนกับการจีบใครสักคน แล้วเราหมัน่ ซือ้ ของขวัญให้กบั เขา นัน่ ก็เป็น การลงทุนในความรักและต้องเสียเงินเช่นกัน “ความรักเหมือนการลงทุนนะ ถ้าสมมติ ว่าเรารักใครเขารักตอบคือกำ�ไร ถ้ารักใคร

เขาไม่รักตอบ แต่เขายังเป็นเพื่อนกับเราได้ เหมือนปกติก็คือเท่าทุน แต่ถ้าเขารู้ว่าเรารัก แล้วตีตัวออกห่างนั่นคือขาดทุน” ส า ว โ ส ด ที่ ไ ม่ อ ย า ก โ ส ด อี ก ต่ อ ไ ป บอกคุ ณ สมบั ติ ค นที่ อ ยากคบหาเบื้ อ งต้ น ให้ที่ปรึกษาตามหาให้ เขาคนนั้นต้อง ‘ตัวสูง ไม่สบู บุหรี่ ไม่พดู จาขีโ้ ม้ การศึกษาไล่เลีย่ กัน’ แล้ ว การลงทุ น ของมะปรางก็ เ ริ่ ม เห็ น แสงสว่างขึ้นมา ประมาณสองถึงสามเดือน

เขาที่ ทำ � งานด้ ว ย ทั้ ง ที่ บ ริ ษั ท ของเขา กั บ ที่ ทำ � งานเราอยู่ ค นละทางกั น เขาก็ รู้ หลังจากวันนั้นต่างฝ่ายต่างก็ไม่ติดต่อกัน อี ก เลยนะ คิ ด เสี ย ดายเงิ น เหมื อ นกั น แม้แต่ความเป็นเพื่อนยังไม่ได้กลับมาเลย” จำ � ได้ ใ ช่ ไ หม...โปรโมชั่ น หารั ก แท้ ของมะปรางยังมีอกี 1 เดต (และมากกว่านัน้ ได้ถ้าเธอจะลงทุนใหม่) เธอเล่าว่าอีกไม่ถึง สองสัปดาห์เธอจะได้ออกเดตครัง้ ที่ 2 บริษทั จัดหาคูพ่ บคนทีเ่ หมาะสมกับมะปรางอีกครัง้

ต่อมา บริษทั จัดหาคูโ่ ทร.มาแจ้งว่าพบคนทีม่ ี คุณสมบัติตามที่มะปรางบอกไว้ แล้วเธอก็มี คุณสมบัติตรงกับเขาด้วยเช่นกัน หลังจาก แม่สื่อมืออาชีพบอกคุณสมบัติชายซึ่งเป็น เดตแรกให้ ฟั ง มะปรางตกลงไปพบ ทีร่ า้ นอาหารย่านรัชโยธิน ซึง่ ทางร้านได้เลือก ไว้ ใ ห้ เธอเล่ า ว่ า เป็ น เดตที่ ย ากจะลื ม เพราะหลายอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คิด! “เจอกันครัง้ แรกก็ไม่ประทับใจแล้ว โอเค... คุ ณ สมบั ติ ภ ายนอกตรงทุ ก อย่ า งตามที่ บริษทั บอกไว้ แต่พอคุยกันแล้ว รูเ้ ลยว่าไม่ใช่ จริงๆ นิสัยเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการ เ ร า เ ป็ น ค น ส ป อ ต แ ต่ เ ข า ต ร ง ข้ า ม แถมตอนกลั บ จากร้ า นเขายั ง ขอให้ ไ ปส่ ง

โดยได้ นำ � ข้ อ มู ล การออกเดตครั้ ง แรกของ เธอมาพิจารณาในการเลือกคู่เดตครั้งใหม่ ที่เธอน่าจะประทับใจมากกว่าเดตแรก มะปรางตั ด สิ น ใจไป ใจหนึ่ ง เพื่ อ หวั ง พบรักแท้ ใจหนึ่งก็เพียงเพื่อใช้สิทธิ์ให้ครบ และบอกกับตัวเองว่า “ถ้ า คนนี้ ยั ง ไม่ ใ ช่ นี่ จ ะเป็ น เดตสุ ด ท้ า ย ของฉันกับการหาคู่แบบนี้” เราก็ ไ ด้ แ ต่ ห วั ง ว่ า การพบกั น ครั้ ง นี้ จ ะ พั ฒ น า ต่ อ จ น เ ป็ น รั ก แ ท้ ใ น ที่ สุ ด หมายความว่ า นี่ จ ะเป็ น ครั้ ง สุ ด ท้ า ยที่ เ ธอ ต้องลงทุนกับความรัก

| September-October 2012

9

ธิดารัตน์ มูลลา


MeetNLunch: อยากมีคนรักแบบไหน เราจัดให้ได้ หากใครพูดถึงการหาคู่ผ่านบริษัทจัดหาคู่เมื่อสัก 10 ปีก่อน คงเป็นเรื่องน่าประหลาดใจ นี่ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่ในเวลานี้บริษัทจัดหาคู่กลับกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ หน้าที่ของแม่สื่อยุคใหม่ จะต้องทำ�อะไรบ้าง และบริษัทจะจัดหาคนรักให้ได้อย่างไร คุณนิกกี้ นิธินันท์ อัศวทร ผู้ก่อตั้งบริษัทหาคู่ มีทแอนด์ลันท์ (MeetNlunch) ซึ่งได้รับความนิยมจากคนโสดสูงสุดในเวลานี้ จะมาเล่าให้เราฟัง

บริษัทจัดหาคู่ต่างจากการหาคู่ รูปแบบอื่นอย่างไรบ้างคะ? การหาคู่มีหลายรูปแบบมาก ทั้ง msn เว็บไซต์หาคู่ หรือแม้แต่โซเชียลมีเดียอย่าง เฟชบุ๊ก (facebook) ซึ่งเป็นสังคมคนโสด ที่ ไ ม่ จำ � กั ด อายุ แต่ บ ริ ษั ท เราจะค่ อ นข้ า ง จริ ง จั ง อายุ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะแล้ ว มี ก าร ตรวจสอบว่ า สถานะโสดจริ ง ๆ โดยจะมี บริการหลักๆ 2 แบบ คือ ออนไลน์เดตติ้ง ใช้ ก ารกรอกข้ อ มู ล ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องเรา ทำ�แบบสอบถามนิสัย ซึ่งจะนำ�ไปใช้คำ�นวณ กั บ คนโสดอื่ น ๆ ที่ มี โ ปรไฟล์ อ ยู่ ใ นเว็ บ ไซต์ ว่ามีความเข้ากันได้กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถ้าพอใจ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อให้พบกัน แต่ส่วนใหญ่ คนจะดู กั น ที่ ห น้ า ตามากกว่ า ผลประมวล ทางคอมพิวเตอร์ ทำ�ให้บางครั้งพอเจอกัน แล้วนิสัยเข้ากันไม่ได้ เลยมีบริการอีกแบบ คือมี Match maker หรือที่ปรึกษา ซึ่งก็คือ แม่สื่อ ที่คนโสดจะต้องเข้ามาพูดคุยปรึกษา เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ เพื่อเลือกคน ที่เหมาะสมให้ได้ไปออกเดตกัน ตรงนี้ทำ�ให้ คนโสดรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น เพราะมีคนคอย แนะนำ�ทุกๆ เรื่อง ที่ผ่านมามีคนโสดมาให้จับคู่ มากขึ้นไหม? บริษัทเราเพิ่งฉลองเข้าสู่ปีที่ 7 ไปเมื่อ ไม่ น านนี้ ช่ ว งที่ ผ่ า นมามี ค นมาใช้ บ ริ ก าร 50,000 กว่าคน มีคู่แต่งงานไปแล้ว 400 คู่ คนที่ ค บหาดู ใ จกั น ยั ง ไม่ ไ ด้ แ ต่ ง งานกั น ก็ มี 10

| Read Me 14


หลายพันคน จำ�นวนคนโสดที่มาให้เราจับคู่ ให้มีเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ

ภารกิจของ Match maker มีอะไรบ้างคะ?

เพราะคนโสดมากขึ้นหรือเปล่าหรือเขา เคยชินกับบริษัทจัดหาคู่มากขึ้น?

ดูโปรไฟล์ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายที่โสด ถ้าเขามีอะไรที่คล้ายๆ กัน ความต้องการ คล้ายๆ กัน เราก็จะแนะนำ�ให้เขาได้รู้จักกัน

ทั้ ง สองอย่ า งค่ ะ นิ ก กี้ คิ ด ว่ า คนโสด มากขึ้นทุกปี ไม่ได้เป็นอัตราที่ก้าวกระโดด หรอกค่ ะ น่ า จะประมาณ 2-3% ทุ ก ปี เป็ น เพราะจำ � นวนประชากรเพิ่ ม มากขึ้ น ไลฟ์ ส ไตล์ เ พิ่ ม มากขึ้ น และแตกต่ า งกั น ไป และมี ค วามคาดหวั ง เรื่ อ งคนรั ก ที่ สู ง ขึ้ น คนเป็นโสดเลยมีมากขึน้ แต่กต็ อ้ งยอมรับว่า คนไทยจำ � นวนมาก ยั ง ไม่ คุ้ น กั บ การหาคู่ แบบนีท้ งั้ ทีแ่ ม่สอื่ ก็มมี านานแล้ว ถึงอย่างนัน้ คนไทยก็เริ่มรู้จักและเปิดใจยอมรับบริษัท จั ด หาคู่ ม ากขึ้ น กว่ า แต่ ก่ อ น ทั้ ง จากคน รอบข้ า งที่ เ คยมาใช้ บ ริ ก าร หรื อ จาก สื่ อ มวลชน ทำ � ให้ ค นกล้ า ที่ จ ะเข้ า มาหาคู่ ด้วยวิธีนี้มากขึ้น คิดว่าวิธีการหาคู่แบบนี้ เป็นการสร้างพรหมลิขิตไหม? เป็นเรือ่ งพรหมลิขติ มากกว่า ถ้าจะได้เจอ มันไม่สำ�คัญว่าเป็นวิธีไหน คุณอาจจะได้เจอ พรหมลิขติ ในบริษทั หาคูก่ เ็ ป็นได้ มีอยูค่ หู่ นึง่ ที่ เ ราแมทช์ ใ ห้ เ ขาจนแต่ ง งานกั น แล้ ว ทั้งที่เรียนอยู่มหา’ลัยเดียวกัน คณะเดียวกัน ปีเดียวกัน แต่เขาไม่เคยคุยกันเลย จนทั้งคู่ มาทีน่ ี่ แล้วทีป่ รึกษาก็จบั คูใ่ ห้ นิกกีว้ า่ มันเป็น พรหมลิขติ นะ ทีข่ ดี ให้เขาต้องมาพบกันจนได้

ตามระบบบริษัทจะต้องอยู่ประมาณ 2-3 อาทิ ต ย์ โดยใช้ ป ระสบการณ์ ข องแม่ สื่ อ เป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเข้ากันได้ทุกคู่ เสมอไป บางคนชอบอะไรเหมือนกันก็จริง แต่กลับเข้ากันไม่ได้ก็มี ส่วนใหญ่เลือกจาก ความเหมาะสมมากกว่า อย่างง่ายๆ เรือ่ งอายุ ถ้าห่างกันมากเกิน 10 ปี ก็จะคุยกันยากแล้ว เหมื อ นโลกต่ า งกั น จากนั้ น ก็ จ ะคอยให้ คำ � แนะนำ � อย่ า งตอนนั ด เดตต้ อ งแต่ ง ตั ว แบบไหนถึงจะดี บุคลิกภาพต้องปรับเปลีย่ น อะไรบ้าง หรือพอเขามีปัญหาอะไรก็จะโทร. มาปรึกษาเราได้ตลอด ส่วนใหญ่จะออกเดต ประมาณ 3-6 เดต ถึ ง จะเจอคนที่ ใ ช่ แต่บางคนเดตแรกใช่เลยก็มี เงื่อนไขของคนที่อยากออกเดต ส่วนใหญ่เป็นแบบไหน? ผูช้ ายจะไม่คอ่ ยอะไรมาก แต่ผหู้ ญิงจะขอ มาเลยว่ า ไม่ เ อาผู้ ช ายที่ แ ต่ ง งานแล้ ว

คุ ณ ภั ท ภั ท ราพร นิ ธิ จิ ต ราภรณ์ Match maker หรื อ ที่ ป รึ ก ษา ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ม่ สื่ อ ม า ก ว่ า ส อ ง ปี เคยจั บ คู่ ค นโสดมาแล้ ว เกื อ บ 500 คู่ จ ะ ม า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง ว่ า แ ม่ สื่ อ ยุ ค ใ ห ม่ เขามีวิธีจัดหาคู่อย่างไร

รายได้ดี สมัยนีผ้ หู้ ญิงเก่ง การงานดี รายได้ดี ก็ จ ะขอผู้ ช ายที่ ร ายได้ อ ย่ า งน้ อ ยก็ ต้ อ ง เท่าๆ กัน แต่บางเงื่อนไขเราก็ปล่อยผ่าน ไปบ้ า ง ถ้ า รู้ สึ ก ว่ า เขาน่ า จะเข้ า กั น ได้ อย่ า งเคยจั บ คู่ ใ ห้ กั บ ผู้ ห ญิ ง เก่ ง คนหนึ่ ง อายุประมาณ 32 ปี จบจากอเมริกา ค่อนข้าง จะมีเงื่อนไขมาก ออกเดตมา 5 ครั้งแล้ว ยังไม่เจอคนที่ถูกใจ เขาระบุมาเลยว่าผู้ชาย ทีเ่ คยแต่งงานแล้วเขาไม่รบั นะ แต่เรารูส้ กึ ว่า มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเคยผ่านการแต่งงานแล้ว แต่น่าจะเข้ากันได้ เลยลองติดต่อฝ่ายหญิง ค่ อ ยๆ ให้ เ ขาเปิ ด ใจลองมาพบกั น สั ก ครั้ ง แล้วเขาก็ถกู ใจเข้ากันได้จริงๆ คบกันเกือบ 2 ปี แล้วค่ะ วางแผนว่าสิ้นปีนี้จะแต่งงานกัน Match maker เชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหม? เชื่ อ เรื่ อ งพรหมลิ ขิ ต ค่ ะ เพราะบางคน ก็อยู่กันต่างขั้วคนละซีกโลกยังมาเจอกันได้ แต่บางครั้งเราจะรอพรหมลิขิตอย่างเดียว ไม่ ไ ด้ ต้ อ งให้ พ รหมลิ ขิ ต ช่ ว ยครึ่ ง หนึ่ ง และคนช่วยอีกครึ่งหนึ่ง อย่างพรหมลิขิต ขี ด มาให้ ใ ช้ บ ริ ก ารบริ ษั ท หาคู่ ก็ อ าจจะได้ แต่ ง งานกั บ ที่ ท างบริ ษั ท เราจั ด หาให้ ก็ ไ ด้ นั่นก็เป็นพรหมลิขิตเหมือนกัน ธิดารัตน์ มูลลา

“ธิดารัตน์ มูลลา” tidarat@gmail.com | September-October 2012

11


เครื่องมือสร้างสรรค์พรหมลิขิต หลายคนอาจคิดว่าพรหมลิขิตเป็นเรื่องบังเอิญ แต่ก็ยังคงมีกลุ่มคนที่พยายามสร้างหนทาง ให้พรหมลิขิตเป็นเรื่องที่กำ�หนดได้และมีเหตุผล โดยการพยายามย่นย่อระยะเวลาในการค้นหา กันจนเจอของคู่รัก พยายามคัดสรรคู่ที่เหมาะสมให้แก่กันและกัน เครื่องมือหลายอย่างที่อาจจะสร้างพรหมลิขิตได้ แต่จะทำ�ให้ความรักเป็นเรื่องที่สร้างได้จริงหรือไม่ ยังคงเป็นคำ�ถามที่ผู้ที่ได้ลองใช้เท่านั้นถึงจะรู้

1

1. หนังสือพิมพ์เสี่ยงรัก คอลัมน์มาลัยเสี่ยงรัก ในหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เป็นพื้นที่ที่คนโสดจากทุกสารทิศ พร้อมใจกันส่งรูปของตนเองมาให้ลุงหนวด คาดตาด้ ว ยแถบสี ดำ � พร้ อ มด้ ว ยระบุ คุณสมบัติของตนที่จะบอกให้โลกรู้ และระบุ สเป็กหนุ่มสาวในฝันมาเสี่ยงหาคู่ ในสมัย เรือ่ งรักๆ ใคร่ๆ ยังคงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งเขินอาย ในทีส่ าธารณะ แถบคาดตาสีด�ำ บดบังสายตา ของเจ้ า ของรู ป จึ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง คอลัมน์มาลัยเสี่ยงรักมาจนถึงปัจจุบัน ผูท้ ขี่ อให้ลงุ หนวดประกาศเรือ่ งของตนใน คอลัมน์มาลัยเสี่ยงรักจะส่งจดหมายแนะนำ� ตัวมายังตู้ ปณ. ที่ระบุ และเช่นกันสำ�หรับ ผู้ อ่ า นที่ ‘สนใจ’ ในประวั ติ รู ป คาดตา หรื อ คิ ด ว่ า ตนมี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ งตรงใจ ก็จะร่อนจดหมายไปบอกลุงหนวด ลุงหนวด ผู้ ข ยั น ขั น แข็ ง ก็ จ ะทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น กามเทพ คัดเลือกคัดกรองผู้ที่เหมาะสม และดำ�เนิน การให้ทั้งคู่รู้จักกันผ่านจดหมาย เหตุการณ์ ต่ อ ไปจะแฮปปี้ เ อนดิ้ ง ไหมนั้ น คาดว่ า เป็นเรื่องของโชคชะตา เพราะถึงอย่างไร มาลัยก็เสี่ยงรักไปแล้ว 2. ส่งสัญญาณใจด้วยอินเทอร์เน็ต เรื่องการหาคู่ผ่านเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต นับว่าน่าสนใจไม่น้อย จากยุคเริ่มแรกที่ผู้ใช้ บริการเว็บไซต์สนใจแค่รูปภาพ คุณสมบัติ อีเมล และคำ�พูดของผู้สมัครในเว็บไซต์หาคู่ 12

จนมาสูย่ คุ ปัจจุบนั ทีม่ กี ารพัฒนาให้สามารถ เปิด webcam ของอีกฝ่ายได้ พร้อมด้วยการ ส น ท น า เ ส มื อ น จ ริ ง ก้ า ว เ ล ย ไ ป ถึ ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ผู้ ส มั ค ร และค้นหา ‘เนื้อคู่’ ที่ดีที่สุดให้มาเจอกัน การสมัครเว็บไซต์หาคู่อาจจะมีค่าใช้จ่าย ที่ สู ง ลิ่ ว หรื อ ไม่ ก็ ไ ม่ ต้ อ งจ่ า ยอะไรเลย แต่มีข้อแม้อยู่ว่าคุณต้องกรอกรายละเอียด ส่วนบุคคล เพื่อนำ�ไป ‘Match’ กับสมาชิก รายอื่ น ๆ หลัง จากนั้นขั้นตอนการบริการ ก็ จ ะขึ้ น อยู่ กั บ ราคาที่ จ่ า ยไป หากเลื อ ก แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ก็อาจจะจบแค่ขั้นตอน ก า ร พ บ ป ร ะ วั ติ ค น ที่ ถู ก ใ จ ไ ด้ อี เ ม ล แ ล ะ ส า น ต่ อ ด้ ว ย ต น เ อ ง แ ต่ ห า ก มี ค่ า ใช้ จ่ า ยมากขึ้น คุณก็อ าจจะรู้ถึง รายได้ ข อ ง ฝ่ า ย ต ร ง ข้ า ม อ า ชี พ ป ร ะ วั ติ ลั บ เฉพาะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการตั ด สิ น ใจ | Read Me 14

มากกว่ า นั้ น คุ ณ อาจจะไม่ ต้ อ งสานต่ อ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ด้ ว ย น้ำ � พั ก น้ำ � แ ร ง ของคุณ บริการในเว็บไซต์สามารถนำ�คุณ ทัง้ สองคนมาเจอกันในบรรยากาศโรแมนติก ณ ร้านอาหารที่ดีที่สุด ปัจจุบันมีเว็บไซต์หาคู่เยอะจนหูตาลาย คว า มน่ า เ ชื่ อ ถื อ ยั ง ไ ม่ ชั ดเ จน สำ � หรั บ บางเว็ บ ไซต์ ดั ง นั้ น ผู้ ที่ ส มั ค รก็ ย่ อ มเสี่ ย ง กับการถูกนำ�ข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และการฝากความหวั ง ที่ จ ะหารั ก แท้ จ ริ ง จากโลกเสมือนในอินเทอร์เน็ตนัน้ อาจจะต้อง ระวังตัวระวังหัวใจเพราะความรวดเร็วทันใจ ของเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ ‘เนื้อคู่’ ที่อาจจะมาเร็ว และไปเร็วเช่นกัน ปล. เราไม่บอกคุณหรอกว่าเว็บหาคู่คือ เว็บไหนบ้าง ลองถาม google ดูสิ คุณจะพบว่า มีผลการค้นหาเป็นล้านเว็บ!


2. กล้าไหม ไปบอกรักออกทีวี Take Me Out Thailand เป็นตัวอย่างทีด่ ี ที่ จ ะทำ � ความรู้ จั ก กั บ รายการจั บ คู่ ชู้ ชื่ น ในอั ต ราประชากรไทยที่ มี ผู้ ช ายโสดน้ อ ย เท่าหยิบมือ จึงเป็นหน้าทีข่ องผูช้ ายทีจ่ ะต้อง มาเดีย่ วเพือ่ เลือกสาวเจ้า และเป็นหน้าทีข่ อง ฝ่ายหญิงกว่าสามสิบชีวิตที่จะตัดสินใจว่า ‘ชอบ’ ชายคนนั้นหรือไม่ รูปแบบรายการ เริ่มจากการที่ฝ่ายชายเปิดตัวต่อหน้าสาวๆ ไม่ว่าจะร้องเพลง เต้นรำ� หรือออกมาพูด อ้อนขอความเห็นใจเพือ่ สร้างความประทับใจ ในแรกเห็น ถึงตอนนี้หากสาวคนไหนคิดว่า หน้ า ตาไม่ ถู ก โฉลกก็ ส ามารถ ‘ดั บ ไฟ’ ตัดเยือ่ ใยตัง้ แต่ตน้ ลมได้ และในขัน้ ตอนต่อไป

3

​ก็ จ ะมี ก ารสั ม ภาษณ์ โ ดยพิ ธี ก รฝี ป ากกล้ า พร้ อ มด้ ว ยการโฆษณาคุ ณ สมบั ติ ข อง ชายหนุ่ม ทั้งรสนิยม ความสามารถ ฐานะ อาชีพ และความชอบส่วนตัว ในส่วนนี้สาวๆ จะคอยมองและตั ด สิ น ใจได้ ว่ า ผู้ ช ายคนนี้ มี ไ ห ว พ ริ บ แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ พ อ ห รื อ ไ ม่ ซึ่งในระหว่างนั้นฝ่ายหญิงก็จะค่อยๆ พูดคุย โชว์ ค วามสามารถเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ให้ โ ลก ได้เห็น ฝ่ายชายก็จะเล็งๆ ไว้ สุดท้ายท้ายสุด ฝ่ายชายก็จะเลือกผู้หญิงที่เขาจะสามารถ “TAKE” ไปเดทได้ เช่นกันที่จะสานต่อจน เป็นความรักนอกจอได้หรือไม่นนั้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั คนทั้งสอง 2

3. บริษัทหาคู่ ดูดีดี ไม่ ม ากนั ก ที่ ใ นประเทศไทยจะมี บ ริ ษั ท หาคู่เปิดหน้าร้านให้คนเดินเข้าไปใช้บริการ แต่แนวโน้มความโสดในวัยทำ�งานทีม่ มี ากขึน้ เรื่ อ ยๆ ทำ � ให้ บ ริ ษั ท เหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ เลื อ ก เป็นทางออกที่น่า เชื่อ ถือ ที่สุด สำ�หรับการ หาคู่ เพราะการการันตีถึงการปกปิดข้อมูล ของลูกค้า การวิเคราะห์การจับคูท่ เี่ หมาะสม ทัง้ ฐานะ การศึกษา รสนิยม ฐานะทางสังคม และหน้าตา ผู้ที่ใช้บริการได้รับการต้อนรับ อย่ า งดี มี ก ารทำ � แบบทดสอบเชิ ง ลึ ก และใช้จติ วิทยาในการค้นหาผลลัพธ์ความรัก ที่น่าจะเป็นไปได้ ดังนั้นผู้ที่จ่ายเงินให้บริษัท จัดหาคู่ นอกจากจะได้โอกาสทีจ่ ะพบคูท่ ถี่ กู ใจ ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ยังรวมไปถึงการจัด สถานที่นัดพบที่หรูหรา การจัดทริปเที่ยว ทีน่ า่ ประทับใจ ทางเลือกนีม้ คี วามน่าเชือ่ ถือ และคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของความ รักมากที่สุด แต่ก็เช่นกันที่เราต้องนำ�มูลค่า ของเงินไปแลกสิ่งเหล่านั้นมา ซึ่งจะคุ้มค่า หรือไม่ แลกกับความรักได้หรือไม่ ก็ต้อง มาชั่งใจกันอีกที ฐาปะนีย์ สามัคคี

| September-October 2012

13


รายการหาคู่ เราจะสร้างพรหมลิขิตด้วยหัวใจ “เหม่อมองบนฟ้าไกล จ้องมองด้วยความสงสัย ว่าใครกันนะใคร ที่พาให้เธอเดินหลงทางมาเจอกับฉัน” ถ้าเพลง พรหมลิขิต ของ Big Ass ทำ�ให้คุณเหงาขึ้นมา เพราะจนป่านนี้ยังตามหาคู่ไม่เจอเสียที ลองมาออกรายการหาคู่กันไหมล่ะ ไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้เปลี่ยนสถานะ facebook จาก single เป็น in a relationship ก็เป็นได้

1

1.The Bachelor/ The Bachelorette ‘รักของหนุ่มหล่อแสนเพอร์เฟกต์’ รายการเรี ย ลลิ ตี้ เ ลื อ กคู่ แ ท้ ย อดฮิ ต ของทางฝั่งอเมริกา เริ่มออกอากาศตั้งแต่ ปี 2002 ถึงตอนนี้ก็ปาไปถึง 16 ภาคแล้ว ทางรายการจะคัดชายโสดหน้าตาดี โปรไฟล์ดี หล่อ รวย หุ่นดี และมีการศึกษา มาให้สาวๆ อี ก 25 คน หลอมละลายไปกั บ เสน่ ห์ อันน่าดึงดูดนี้ โดยขัน้ แรกชายหนุม่ จะคัดสาว ที่ เ ขาไม่ พึ ง ใจออกจากรายการ ผ่ า นการ ให้ ‘ดอกกุ ห ลาบแดง’ สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นการ ผ่ า นเข้ า รอบ ถ้ า สาวคนใดได้ กุ ห ลาบแดง ไปครองก็เข้ารอบ แต่ถา้ ไม่ ก็ตอ้ งกลับบ้านไป จากนั้ น ชายหนุ่ ม จะพาสาวๆ ที่ เ ขาเลื อ ก ไปออกเดท ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสน โรแมนติก จนเหลือสาว 2 คน ทีเ่ ขาพาไปพบ ครอบครั ว แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามก็ จ ะมี ส าว เพี ย งคนเดี ย วเท่ า นั้ น ที่ เ ขา ‘รั ก ’ ถึ ง ขั้ น มอบแหวนเพชร หมั้นหมายกันเลยทีเดียว ที่ สำ � คั ญ รายการนี้ ไ ม่ ไ ด้ เ อาใจหนุ่ ม โสด เพียงอย่างเดียว สาวโสดก็มีสิทธิ์เลือกคู่ได้ ผ่านรายการ The Bachelorette รูปแบบ ของรายการเหมือนรายการ The Bachelor แค่เปลีย่ นจากแทนทีฝ่ า่ ยชายจะเป็นคนเลือก เป็นฝ่ายหญิงเป็นคนเลือกแทน ซึง่ หนุม่ ทีม่ า ก็ สุ ด แสนจะหล่ อ ล่ำ � (ว้ า ววว) เล่ น เอา เลื อ กยากเหมื อ นกั น โดยหญิ ง สาวจะติ ด กุหลาบแดงบนอกเสื้อ หนุ่มคนไหนได้ไป ก็เข้ารอบไปเลยจ้า

14

2. Farmer Wants a Wife ‘รักของหนุ่มเกษตรกร’ เ รี ย ล ลิ ตี้ ต า ม ห า ภ ร ร ย า ข อ ง ห นุ่ ม เกษตรกร ผลิตครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ ขณะนี้ออกอากาศที่ประเทศออสเตรเลีย

2

| Read Me 14

ท่ามกลางธรรมชาติทสี่ วยงาม พร้อมกับ การตามหารักแท้ ที่เต็มไปด้วยน้ำ�ตาและ ความสุ ข เพราะสาวๆ ที่ เ กษตรกรเลื อ ก เธอต้องสามารถทำ�งานในฟาร์มของพวกเขา ได้จริง ไม่วา่ จะไปกร้อนขนแกะ ให้อาหารสัตว์ ในฟาร์ม หรือจะคลุกโคลน แต่งานนี้จบด้วย การแต่งงานจริงๆ นะจ๊ะ ขอบอก


4 5

3

3. The Choice ‘ฟังเสียงเลือกคู่เดท’

4. The Cougar ‘อายุไม่ใช่อุปสรรคในชีวิตคู่’

5. Dating in the dark ‘รักที่ใจ ใช่หน้าตา’

เกมโชว์ ข องฝั่ ง อเมริ ก า ที่ เ ลื อ กคู่ เ ดท ผ่านเสียงพูด เพิ่งออกอากาศไปเมื่อเดือน มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา สาวๆ จะมีเวลา 30 วินาที ใ น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ แ ร ก ด้ ว ย ก า ร พู ด แ น ะ นำ � ตั ว ใ ห้ ช า ย ห นุ่ ม 4 คนเกิดความประทับใจ เพราะพวกเขา นั่ ง หั น หลั ง ให้ จึ ง มองไม่ เ ห็ น หน้ า ผู้ พู ด เสี ย งพู ด จึ ง เป็ น ตั ว ดึ ง ดู ด ความสนใจ เมื่อหนุ่มๆ เลือกได้ครบแล้ว ก็จะคุยโต้ตอบ กั บ ชายหนุ่ ม ในเรื่ อ งความสนใจส่ ว นตั ว เป็ น เวลา 15 วิ น าที ก่ อ นที่ จ ะคั ด สาว ออกไป 1 คน เหลือเพียง 2 คนที่ต้องตอบ คำ � ถามเรื่ อ งครอบครั ว หรื อ ชี วิ ต ส่ ว นตั ว หลังจากนั้นชายหนุ่มคนดังกล่าวก็จะเลือก เพี ย งหนึ่ ง เดี ย วที่ เ ขาจะพาไปเดทด้ ว ย เสน่ห์ของรายการนี้อยู่ตรงที่หนุ่มทั้ง 4 คน ล้ ว นเป็ น คนมี ชื่ อ เสี ย งในสั ง คม ทั้ ง ดี เ จ นักกีฬา นายแบบ เป็นต้น

รายการโทรทัศน์ตามหาคู่ของหญิงสาว ที่มีอายุมากกว่า ถึงจะมีสั้นๆ เพียง 8 ตอน แต่กส็ ร้างความฮือฮาให้สงั คมเป็นอย่างมาก ด้ ว ย รู ป แ บ บ ร า ย ก า ร ที่ ค ล้ า ย T h e B a c h e l o r e t t e แ ต่ ต่ า ง กั น ตรงที่รายการนี้จะใช้ ‘การจูบ’ แทนการใช้ กุหลาบแดง ถ้าเธอจุมพิตที่ริมฝีปากใคร หนุ่มน้อยคนนั้นก็เข้ารอบ ส่วนชื่อรายการ ก็ บ อกอยู่ แ ล้ ว ว่ า สาวคนนั้ น ต้ อ งเป็ น สาว ที่ อ ายุ ม ากกว่ า หนุ่ ม น้ อ ยทั้ ง 20 คน ที่ทางรายการคัดเข้ามา ซึ่งหนุ่มแต่ละคน ก็ ยั ง ละอ่ อ นอายุ 20 กว่ า ๆ เท่ า นั้ น เอง ส่วนสาว Stacey Anderson ผูเ้ ข้ามาเลือกคู่ ก็มีอายุอานาม 40 กะรัตเข้าไปแล้ว งานนี้ อยู่ กั บ เด็ ก ๆ ที่ อ ายุ ห่ า งกว่ า เธอเกื อ บครึ่ ง ก็ เ ล่ น เอาหั ว ใจกระชุ่ ม กระชวย โดยหนุ่ ม Jimmy Heck วัย 23 ปี คว้าใจเธอไปครอง แถมพ่อหนุ่มยังคุกเข่าขอแต่งงานให้เป็นที่ อิจฉาเล่นอีกด้วยแหนะ

เ รี ย ล ลิ ตี้ โ ช ว์ ที่ กำ � เ นิ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ เนเธอร์แลนด์ โดยนำ�ผูช้ าย 3 คน และผูห้ ญิง 3 คน มาแยกกันอยู่คนละฟากของบ้านพัก พวกเขาไม่ มี โ อกาสพู ด คุ ย กั น นอกจาก จะเข้าไปในห้องมืด และออกเดทกันแบบ ไม่ เ ห็ น หน้ า ครั้ ง แรกที่ ทั้ ง 6 คนพบกั น ก็จะเป็นแนะนำ�ตัว จับไม้จบั มือ ก่อนทีจ่ ะจับคู่ แ ล้ ว ท า ง ร า ย ก า ร ก็ จ ะ เ ปิ ด โ อ ก า ส ให้ ทำ � ความรู้ จั ก กั น มากขึ้ น ผ่ า นข้ า วของ เครื่ อ งใช้ ข องแต่ ล ะคน มี ก ารติ ด ต่ อ กั น ผ่ า นโปรแกรมแชททางอิ น เทอร์ เ น็ ต จนกระทั่ ง เลื อ กที่ จ ะเห็ น หน้ า กั น ในที่ สุ ด เมือ่ มาถึงจุดนีอ้ าจเรียกได้วา่ รักแท้ไม่ได้ท�ำ ให้ คนตาบอดเสมอไป เพราะบางคู่ก็พึงพอใจ ซึ่ ง กั น และกั น พร้ อ มจะสานสั ม พั น ธ์ ต่ อ แต่ บ างคู่ ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ก็ ไ ม่ ช อบใจ เสียอย่างนั้น ทั้งๆ ที่ในห้องมืด ยังจี๋จ๋ากัน อ ยู่ เ ล ย ง า น นี้ ถ้ า ใ ค ร อ อ ก ม า ร อ เ ก้ อ ตรงริ ม ระเบี ย ง มองอี ก ฝ่ า ยเก็ บ กระเป๋ า ลากออกจากบ้าน ก็น่าเศร้าใจเหมือนกัน ถึงแม้ว่ารายการหาคู่จะไม่ได้ทำ�ให้หนุ่ม สาว (โสด) ทุกคู่ รักกันจนจบลงด้วยการ แต่ ง งาน แต่ ร ายการเหล่ า นี้ ก็ เ ปิ ด โอกาส ใ ห้ พ ว ก เ ข า ทำ � ค ว า ม รู้ จั ก กั น ม า ก ขึ้ น แม้ ‘ความรัก’ อาจไม่ใช่สิ่งที่สร้างกันได้ง่ายๆ แต่ ก ารพร้ อ มที่ จ ะรั ก ใครสั ก คนก็ เ หมื อ น การเปิดโอกาสให้ชีวิตแล้ว

3

กมลพร สุนทรสีมะ | September-October 2012

15


ประเพณีกับการหาคู่ เชื่อว่าทุกวันนี้การคุยกับเพศตรงข้ามคราวละ 5 คน คงไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของหนุ่มสาว ยุคไฮเทคอีกต่อไป สังคมสมัยใหม่เปิดโอกาสให้เราได้ออกไปเรียนรู้ เที่ยวเล่น และทำ�กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อน ต่างเพศอย่างเสรี ต่างจากยุคสมัยหนึ่งที่หากชายหญิงถูกเนื้อต้องตัวกัน แม้เพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นโอกาสที่คนหนุ่มสาวสมัยก่อนจะได้พบกันจึงมีน้อยมาก แต่ก็ใช่ว่าจะสิ้นไร้หนทางเสียทีเดียว เมื่อแรงขับของกายและใจต่างเรียกร้อง ประเพณีเหล่านี้จึงถือกำ�เนิดขึ้น

แต่ ล ะหมู่ บ้ า นจะรวมตั ว กั น 5-10 คน เพื่ อ เดิ น ทางไปหาหญิ ง สาวต่ า งหมู่ บ้ า น และช่ ว ยทำ � งานทำ � การอย่ า งแข็ ง ขั น ใน ตอนกลางวัน ส่วนผู้หญิงก็ต้องทำ�อาหาร ไว้ ค อยต้ อ นรั บ การเล่ น คอนจะมี ขึ้ น ในตอนเย็น ซึ่งหนุ่มๆ จะต้องเย็บลูกช่วง จากผ้าทีส่ อดไส้ดว้ ยเมล็ดพืชให้พอมีน�้ำ หนัก และตกแต่งให้สวยงามด้วยเศษผ้าหรือด้าย เวลาเล่ น จะแบ่ ง เป็ น ฝ่ า ยชาย ฝ่ า ยหญิ ง ห า ก ฝ่ า ย ช า ย ห ม า ย ต า ห ญิ ง ค น ใ ด ก็ จ ะทอดคอนไปให้ ถ้ า ฝ่ า ยหญิ ง ไม่ รั บ แสดงว่ า ไม่ ช อบ หรื อ อาจจะรั บ แต่ ท อด ต่ อ ไปให้ ช ายอื่ น ที่ ต นหมายปองแทน แต่ ถ้ า ฝ่ า ยชายทอดไปแล้ ว ฝ่ า ยหญิ ง ทอดกลับ หมายความว่าปิ๊งกันทั้งสองฝ่าย พอตกค่�ำ ก็จะรำ�แคนด้วยกัน เป็นการเริม่ ต้น พูดคุยและทำ�ความรู้จัก 2. สะบ้าบ่อน (สะบ้าหนุ่มสาว)

1

1. เล่นคอน รำ�แคน นิ ย มเล่ น กั น ในหมู่ ช าวไทยทรงดำ � หรื อ ไทยโซ่ ง กลุ่ ม ชนเผ่ า ที่ ถู ก กวาดต้ อ น มาจากแคว้ น สิ บ สองจุ ไ ท ตั้ ง แต่ ส มั ย กรุงธนบุรี มีถิ่นฐานเดิมในประเทศไทยอยู่ที่ จังหวัดเพชรบุรี ชาวไทยโซ่งนิยม ‘เล่นคอน รำ�แคน’ ในช่วงตรุษสงกรานต์ โดยคนหนุ่ม

16

| Read Me 14

ประเพณี โ บราณของชาวมอญที่ มั ก เล่ น กั น ในช่ ว งสงกรานต์ เพื่ อ เปิ ด โอกาส ให้คนหนุ่มสาวได้มาพบปะกัน โดยฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงจะมานัง่ ประจันหน้ากันในลาน โล่งกว้าง แล้วผลัดกันทอยลูกสะบ้าลักษณะ กลมแบน ซึ่งเมื่อก่อนจะใช้เม็ดในของฝัก สะบ้ า จริ ง ๆ แต่ ต่ อ มาเริ่ ม หายากขึ้ น จึ ง มั ก นำ � ไม้ เขาสั ต ว์ หรื อ ทองเหลื อ ง มากลึ ง แทน ฝ่ า ยที่ ท อยสะบ้ า ไม่ ถู ก เป้ า


2 3

2

ของอี ก ฝ่ า ยจะถื อ ว่ า แพ้ แ ละต้ อ งโดนยึ ด ลูกสะบ้า หากอยากได้คนื ต้องฟ้อนรำ� เต้น หรือ ทำ�ท่าทางตลกขบขันตามที่ผู้ชนะออกคำ�สั่ง และระหว่างที่หนุ่มสาวเล่นสะบ้ากันอยู่นั้น นอกจากจะมีดนตรีประกอบการร้องเชียร์ ของผู้ชมเพื่อความสนุกสนานครื้นเครงแล้ว ยังมีญาติผู้ใหญ่มาคอยแอบสังเกตการณ์ ว่าที่เขยสะใภ้ในอนาคต เพื่อสอดส่องดูว่า ใครเข้า ท่า เข้า ที เล่นอย่า งมีน้ำ�ใจนัก กีฬา หรื อ ใครขี้ แ พ้ ช วนตี ไ ม่ ส มควรแก่ ก าร คบหาด้วย 3. รำ�วง

3

การรำ � วงเป็ น อี ก หนึ่ ง ประเพณี ที่ อ ยู่ คู่ กั บ คนไทยมาช้ า นาน เป็ น กิ จ กรรมชู โ รง สำ�คัญในแทบทุกเทศกาลรื่นเริงทั่วภูมิภาค ของประเทศไทย การรำ � วงเปิ ด โอกาสให้ คนหนุ่มสาวสมัยคุณตาคุณยาย ได้ใกล้ชิด และจีบกันแบบเนียนๆ ท่ามกลางบรรยากาศ เป็นใจ และบทเพลงสนุกสนานครื้นเครง รำ�วงมีวิวัฒนาการมาจากรำ�โทน ที่ใช้โทน เป็นเครื่องดนตรีเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็น กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากในสมั ย สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 เนื่ อ งจากรั ฐ บาล มีกฎข้อห้ามและงดงานรื่นเริงหลายอย่าง ป ร ะ ช า ช น จึ ง ต้ อ ง ห า กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ค ล า ย เ ค รี ย ด ต่ อ ม า ใ น พ . ศ . 2 4 8 7 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ให้กรมศิลปากร ปรับปรุงการเล่นรำ�วงพื้นบ้านให้มีระเบียบ แบบแผนมากขึ้ น จนกลายเป็ น รำ � วง มาตรฐาน โดยมีกฎกติกาน่ารักๆ ว่า คู่รำ � ที่เป็นหญิง - ชาย ต้องทำ�ความเคารพกัน ด้วยการไหว้ทั้งก่อนและหลังรำ�

สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล

| September-October 2012

17


อาถรรพ์มหาเสน่ห์...ผูกจิตด้วยพิษรัก โอม...ให้ช้างลืมโขลง โอม...ให้โขลงลืมไพร โอม...ให้มันร้อนเร่า โอม...ให้มันรักใคร่ โอม...ให้มันอยู่ไม่ได้!!!

1

เมือ่ ร่ายมนต์คาถาบทนีข้ นึ้ มา ใครหลายๆ คนจะต้องจำ�ได้อย่างแน่นอน ว่ามาจากละคร เรื่อง บ่วง คาถาดังกล่าวเป็นคาถาที่ผีอีแพง ท่องเพื่อใช้ขับกล่อมคุณหลวงให้หลงรักตน จนหั ว ปั ก หั ว ปำ � ทั้ ง ในชาติ ก่ อ นและ ชาติปัจจุบัน นับว่าอีแพงได้ประพฤติตัวตาม ภาษิ ต ที่ ว่ า ไม่ ไ ด้ ด้ ว ยเล่ ห์ ก็ เ อาด้ ว ยกล ไ ม่ เ อ า ด้ ว ย ม น ต์ ก็ เ อ า ด้ ว ย ค า ถ า ต ร ง ต า ม แ บ บ แ ผ น อ ย่ า ง ไ ม่ ผิ ด เ พี้ ย น แม้ละครจะสร้างขึ้นเพื่อให้ความสนุกสนาน แก่ผรู้ บั ชม แต่หารูไ้ ม่วา่ เรือ่ งมนต์ด�ำ ของขลัง เหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ มี อ ยู่ เ พี ย งในละครเท่ า นั้ น แต่ยังคงพบเห็นได้ในยุคปัจจุบัน!

18

เมื่อความรักและความลุ่มหลงพังทลาย ลงเพราะอีกฝ่ายไม่รักตอบ จึงก่อให้เกิดพิษ รั ก แรงหึ ง จนนำ � ไปสู่ ก ารใช้ ค าถาเพื่ อ ให้ ได้เขาคนนั้นมาครอบครอง หรือที่เราเรียก กันว่าการทำ�เสน่หน์ นั่ เอง ซึง่ การทำ�เสน่หน์ นั้ มี ม า ก ม า ย ห ล า ก ห ล า ย วิ ธี ต า ม แ ต่ ต้องการ โดยหลักๆ ที่มักจะใช้กันบ่อยคือ การทำ�เสน่ห์ยาแฝก และการใช้น้ำ�มันพราย สำ � หรั บ การทำ � เสน่ ห์ ย าแฝก เป็ น การ ทำ�เสน่หอ์ ย่างหนึง่ เพือ่ ให้คนบังเกิดความรัก และลุ่ ม หลงในตั ว ผู้ ก ระทำ � เป็ น วิ ธี ท าง ไสยศาสตร์ ข องคนโบราณและมี ห ลายวิ ธี ส่วนสาเหตุทเี่ รียกว่าเสน่หย์ าแฝกนัน้ ก็เพราะ

| Read Me 14

เป็นการทำ�ยาผสมให้กิน เมื่อผู้ใดกินเข้าไป แล้ ว จะบั ง เกิ ด ความรั ก ความโหยหาในตั ว ผู้กระทำ� ถึงกับต้องมาหากันในทันทีทันใด โดยมีคำ�กล่าวจากคนสมัยก่อนว่า ใครถูก ยาแฝกถึงอยู่ไกลไม่เกินสามวัน ถ้าอยู่ใกล้ ไม่ เ กิ น ชั่ ว หม้ อ ข้ า วเดื อ ดย่ อ มทนอยู่ มิ ไ ด้ จะต้องมาหากันเป็นแน่แท้ ตั ว ยาที่ ใ ช้ ทำ � ยาแฝกมี ห ลายอย่ า ง บางตำ �รั บ ให้ ใ ช้ ลู ก ลำ �โพงบ้ า ง หรื อ ไคลกลางใจมื อ กลางใจเท้ า ทั้ ง สองข้ า ง เลื อ ดจากหน้ า อกไปจนถึ ง เถ้ า กระดู ก ผี พ ราย ส่ ว นผสมเหล่ า นี้ ทำ � ยาแล้ ว เสก ด้ ว ยคาถาเอาใส่ ใ ห้ กิ น เรี ย กว่ า ยาแฝก ทำ � ใ ห้ ลุ่ ม ห ล ง มั ว เ ม า อ ย่ า ง ถ อ น ตั ว ไม่ขึ้น นอกจากนี้ ยั ง มี วิ ธี ทำ � ยาแฝกสำ � หรั บ หญิ ง สาวเพื่ อ ให้ บุ รุ ษ ผู้ เ ป็ น ที่ ห มายปอง โดยเฉพาะ เรียกว่า หงส์ร่อนมังกรรำ� วิธีคือ การนำ�อาหารที่เขาจะรับประทาน ตอนยัง ร้อนๆ อยู่ใส่ไว้ใต้หว่างขา ตามโบราณว่าไว้ ให้ ป ลดโจงกระเบนยกขึ้ น อั ง ไว้ ใ ห้ พ อ อากาศผ่าน เมื่อไอร้อนโดนความเย็นด้านใน ก็จะกลัน่ ตัวเป็นหยดน้�ำ ลงในหม้อ ทำ�อาการ อย่างนี้เรียกว่าหงส์ร่อนมังกรรำ� แล้วเอาให้ รับประทาน ผูช้ ายจะหลงหัวปักหัวปำ�เช่นกัน หากจะแก้อาถรรพ์เสน่ห์ยาแฝก มักแก้ โดยการรดน้ำ � มนต์ ธ รณี ส าร น้ำ � มนต์ โ อง การพระมหาเถรตำ � แย หรื อ ทำ � น้ำ � มนต์ ด้วยคาถาถอนโบสถ์ถอนเสมา ฯลฯ อาบตัว ผู้นั้นตลอดจนให้กินเข้าไป และยังมีคาถา ปัองกันตัวด้วย การทำ � เสน่ ห์ ย าแฝกนั้ น ไม่ เ ป็ น ที่ นิ ย ม ในปัจจุบันมากนัก ความเชื่อเหล่านี้จึงค่อยๆ เลือนหายไปตามวันเวลา


น้ำ � มั น พราย เป็ น อี ก หนึ่ ง ความเชื่ อ ในแวดวงไสยศาสตร์ทคี่ นไทยน่าจะคุน้ หูกนั ดี น้ำ � มั น พรายถื อ เป็ น สุ ด ยอดของมนต์ ดำ � สายล่ า งที่ มี ค วามขลั ง และน่ า กลั ว ที่ สุ ด ซึ่งน้ำ�มันพรายคือน้ำ�มันที่ได้มาด้วยการใช้ เที ย นลนจากคางของหญิ ง ตายทั้ ง กลม (หญิงตั้งครรภ์แล้วเสียชีวิตขณะลูกยังอยู่ ในท้อง) ซึ่งผู้ที่สามารถลนน้ำ�มันพรายได้ ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี วิ ช าอาคมทางไสยศาสตร์

และเป็ น ที่ น่ า เศร้ า ใจอย่ า งยิ่ ง ที่ ห ญิ ง เคราะห์รา้ ยผูน้ นั้ จะกลายเป็นคนสติฟนั่ เฟือน ไปชัว่ ชีวติ การถอนฤทธิน์ �้ำ มันพรายให้ออกไป จากตัวนัน้ กระทำ�ได้ยากยิง่ หรืออาจไม่ได้เลย หากผู้ถอนไม่มีจิตตานุภาพแก่กล้าจริงๆ นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกั บ การอันเชิญดวงวิญญาณมาเพื่อทำ�เสน่ห์ อีกด้วย แม้แต่ในเรือ่ งบ่วงเองก็ตาม ในฉากที่ อี แ พงร่ า ยคาถาอั น เชิ ญ เจ้ า หอมจั น ทร์

ในรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว ในปัจจุบนั ของขลังต่างๆ ก็ยงั มีการซือ้ ขาย กันเป็นเรื่องปกติ แต่ของบางประเภทนั้น ได้กลายเป็นเครื่องรางพกติดตัว แม้จะผิด จากเดิ ม ไปบ้ า ง แต่ จุ ด ประสงค์ ที่ ใ ช้ ก็ ยั ง คงคล้ายกันคือ ทำ�ให้คนหลงใหล หลงรัก แต่ อ าจไม่ มี ฤ ทธานุ ภ าพรุ น แรงอย่ า ง สมั ย ก่ อ นแล้ ว เช่ น ตุ๊ ก ตามหาเสน่ ห์ (หลวงพ่อทราย) พระขุนแผน คาถาเมตตา มหานิยมเป็นต้น

3

2

แก่ ก ล้ า และมี จิ ต ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ไม่ ห วั่ น ไหว เนื่องจากจะต้องเผชิญกับความน่าเกลียด น่ากลัวและน่าสยดสยองอย่างถึงที่สุด หรือ อาจเผชิญกับอิทธิฤทธิ์ของวิญญาณผีตาย ทั้งกลมได้ทุกเมื่อ หากเอาน้ำ�มันพรายไปแตะ หรือสัมผัส ถูกร่างกายของหญิงใด จะทำ�ให้หญิงนั้น เกิดความลุม่ หลงรักใคร่ในชายผูเ้ ป็นเจ้าของ น้ำ�มันพรายอย่างไร้สติ โงหัวไม่ขึ้น มีอาการ พร่ำ�เพ้อประหนึ่งคนบ้า ต้องซมซานไปหา เจ้ า ของน้ำ � มั น พรายเพื่ อ ให้ เ ขาเชยชม

ด​ วงวิญญาณนัยน์ตาขาวโพลน ร่างดำ�ทมิฬ มาร่วมทัพในการเอาชนะใจคุณหลวงพร้อม ทั้งกำ�จัดตัวเกะกะอื่นๆ ให้พ้นทาง ก็ไม่ใช่ ตัวละครที่สร้างขึ้นมาลอยๆ เพื่อให้ดูน่ากลัว เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่เจ้าหอมจันทร์นนั้ ได้ ป รากฏอยู่ ใ นตำ � นานจริ ง ๆ โดยนาง เป็ น เจ้ า มหาเสน่ ห์ เป็ น เจ้ า นางที่ รู ป โฉม สวยสดงดงาม ใครเห็นเป็นอันต้องหลงรัก ที่สำ�คัญคือนางเป็นเจ้าที่ดี หากแต่ในละคร นั้ น อี แ พงได้ อั น เชิ ญ ท่ า นมาเพื่ อ กระทำ � เรื่องชั่วร้าย เจ้าหอมจันทร์จึงปรากฏกาย | September-October 2012

จากทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วว่า การทำ�เสน่ห์ ทุกประเภท จะส่งผลร้ายต่อคนโดนเสน่ห์ จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากเป็นการฆ่าเขา ทั้ ง เป็ น แล้ ว ยั ง เป็ น บาปกรรมติ ด ไปอี ก หลายชาติภพด้วย ดังนั้น เรื่องไสยศาสตร์ เ ห ล่ า นี้ ค ว ร มี ไ ว้ เ พื่ อ ป ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ เพราะไม่มีใครรับรองได้ว่าจะทำ�ให้อีกฝ่าย รักได้จริงหรือไม่ จะรักใครต้องแสดงความรักอันบริสุทธิ์ ใจให้ เ ขาเห็ น และถึ ง แม้ เ ขาไม่ รั บ รั ก ก็ จ งยอมรั บ ความจริ ง ให้ ไ ด้ แล้ ว ลอง เปิ ด โอกาส เปิ ด ใจ ให้ กั บ คนอื่ น ที่ กำ � ลั ง ผ่านเข้ามาในชีวิตจะดีกว่า ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์ 19


มนุษย์โลก ความรัก ความเชื่อ และเนื้อคู่ เราอาจเคยได้ยินเรื่องการทำ�สเน่ห์ยาแฝก ตุ๊กตาคุณไสย น้ำ�มันพราย หรือการหาคู่แบบ ‘เหนือธรรมชาติ’ ของคนไทยกันมาพอสมควร Read Me จึงขอเสนอเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับความรักที่น่าสนใจของชนชาติอื่นบ้าง เรียกได้ว่าทุกชาติต่างก็มีความเชื่อในทำ�นองนี้เช่นเดียวกัน เพราะจริงๆ แล้วมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการ ความรักกันทั้งนั้น การ ‘แสวงหา’ ความรักของคนโสด และการ ‘ทะนุถนอม’ ความรักของคนที่มีคู่แล้ว จึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับอารยธรรมมนุษย์มาช้านาน ไม่ว่าชาติไหน ภาษาใด

1. กุญแจล็อกรัก ค า ด ว่ า เ ป็ น อี ก ค ว า ม เ ชื่ อ ที่ ค น ไ ท ย หลายๆ คนรูจ้ กั กันเป็นอย่างดี เพราะไม่วา่ คูร่ กั ชาวเกาหลี ห รื อ คู่ รั ก ต่ า งชาติ ที่ ไ ด้ มี โ อกาส ไปเที่ยวประเทศเกาหลีจะไม่พลาดกิจกรรม การคล้ อ งกุ ญ แจคู่ รั ก บนหอคอยกรุ ง โซล วิธีการคือ คู่รักจะต้องเขียนข้อความหรือชื่อ ของทั้ ง สองคนไว้ บ นแม่ กุ ญ แจที่ เ ตรี ย ม ไปเอง (มีตั้งแต่กุญแจบ้าน กุญแจจักรยาน ไปจนถึงกุญแจข้อมือ) จากนั้นนำ�แม่กุญแจ ไปล็อกคล้องไว้กบั รัว้ เหล็กแล้วโยนลูกกุญแจ ทิ้ ง ไปด้ ว ยความเชื่ อ ที่ ว่ า จะทำ � ให้ ค วามรั ก 1

20

ของทั้ ง คู่ ยื น ยาว ไม่ พ รากจากกั น เหมื อ น กุญแจที่ล็อกสนิทตลอดกาล ซึ่งจริงๆ แล้ว วั ฒ นธรรมการล็ อ กกุ ญ แจนี้ ไ ม่ ไ ด้ มี แ ค่ ที่ประเทศเกาหลี เท่านั้น แต่มีอยู่อีกหลาย ทุกมุมโลก เช่น จีน ฝรั่งเศส อิตาลี รัสเซีย เซอร์ เ บี ย เนเธอร์ แ ลนด์ ฯลฯ เพี ย งแต่ การท่องเทีย่ วเกาหลีน�ำ มาเป็นจุดขาย จนคน จดจำ�ว่าเป็นวัฒนธรรมเกาหลีไปแล้วเท่านัน้ 2. กระจกเก็บแสงจันทร์ ‘ญี่ ปุ่ น ’ เป็ น อี ก ชาติ ที่ มี วิ ธี ก ารหาคู่ ตามความเชื่อมากมาย วิธีหนึ่งที่น่าสนใจ และเป็นวิธีที่วัยรุ่นญี่ปุ่นยังนิยมทำ�อยู่คือ 2

| Read Me 14

คนที่อยากมีคู่จะต้องรอจนถึงคืนพระจันทร์ เต็มดวง อาบน้ำ�ให้สะอาด แต่งตัวด้วยชุด ที่ ช อบที่ สุ ด แล้ ว ออกไปยื น กลางแจ้ ง (หรื อ ห้ อ งที่ พ ระจั น ทร์ ส าดแสงเข้ า มาได้ เต็มที่) หันหลังให้พระจันทร์ยก ‘กระจกเงา แบบพับได้’ ขึ้นมารับแสงของดวงจัน ทร์ และพั บ กระจกปิ ด เพื่ อ เก็ บ แสงจั น ทร์ นั้ น เอาไว้ จากนั้น เอากระจกมาใส่ไว้ใต้หมอน เพราะเชือ่ กันว่า ระหว่างทีห่ ลับใหล พลังของ พระจันทร์จะบอกใบ้เนื้อคู่ผ่านความฝัน เช่น อาจจะฝันเห็นของที่เขาชอบใช้ สถานที่ที่ไป ด้วยกัน หรือบางรายโชคดีเก็บแสงจันทร์ ได้เยอะก็อาจจะฝันเห็นใบหน้าของคนคนนัน้ เลยก็เป็นได้


3. เต่าทองนำ�โชค ข้ามไปซีกโลกตะวันตก เขามีความเชื่อ แปลกๆ เกีย่ วกับความรักเช่นกัน เมือ่ ฤดูหนาว อั น ยาวนานมาเยื อ นดิ น แดนยุ โ รปเหนื อ หากมี แ มลงเต่ า ทองบิ น เข้ า มาในบ้ า น คนยุโรปจะไม่รำ�คาญ ไม่ไล่ และไม่ทำ�ร้าย หรือฆ่าแมลงเต่าทองเหล่านั้นเพราะเชื่อว่า จะมี แ ต่ เ รื่ อ งดี ๆ เกิ ด ขึ้ น โดยเฉพาะเรื่ อ ง ความรัก สำ�หรับผูห้ ญิงทีย่ งั เป็นโสด วันใดที่ แมลงเต่าทองบินมาเกาะที่แขน แปลว่าเธอ จะได้แต่งงานในไม่ช้า ยิ่งไปกว่านั้นบางบ้าน ยั ง จั บ เจ้ า แมลงเต่ า ทองมานั บ จุ ด ดำ � ๆ บนปีกด้วย โดยเชื่อว่าจุดดำ�บนปีกแมลง เต่าทองสามารถบอกเดือนทีจ่ ะสมปรารถนา ในการพบคนรักได้ เช่น ถ้ามีจุดดำ� 5 จุด คุณจะพบเนื้อคู่ในเดือนพฤษภาคม เป็นต้น ส่ ว นคู่ รั ก ที่ แ ต่ ง งานกั น แล้ ว การมี แ มลง เต่าทองในบ้านมากๆ ทำ�ให้ความรักยืนยาว และจุดดำ�บนปีกแมลงเต่าทองสามารถบอก จำ�นวนลูกๆ ที่จะมีในอนาคตได้อีกด้วย

ทำ�ในปีอธิกสุรทิน หรือปีที่มี 366 วันเท่านั้น จึงจะประสบความสำ�เร็จ 5. แอปเปิ้ลทำ�นายรัก คนอเมริกันทางเหนือเองก็มีความเชื่อ ในการทำ � นายเนื้ อ คู่ แ บบน่ า รั ก ๆ เช่ น กั น เด็ ก สาวจะนำ � ผลแอปเปิ้ ล มาหมุ น บิ ด จุ ก 3

4

4. ม้าขาวกับเนื้อคู่ ในยุ ค ที่ อุ ต สาหกรรมยั ง ไม่ แ พร่ ห ลาย คาวบอย - คาวเกิร์ลในชนบทแถบภาคใต้ อันแห้งแล้งของอเมริกาเชือ่ ว่า ‘ม้าขาว’ และ ‘ความรัก’ นั้นมีความเกี่ยวข้องกัน หนุ่มสาว โสดที่อยากมีคู่ก็เพียงแค่เดินไปในหมู่บ้าน แล้วนับจำ�นวนม้าทีม่ สี ขี าวไปเรือ่ ยๆ เมือ่ ครบ 100 ตั ว คนที่ ไ ด้ จั บ มื อ ด้ ว ยกั น คนแรก หลังจากนับเสร็จจะเป็นเนือ้ คูก่ นั หรือถ้าใคร โชคดีเจอ ‘ล่อ’ สีขาวเป็นตัวที่ 61 ก็ถอื เป็นอัน เสร็จพิธี ไม่จ�ำ เป็นต้องนับต่อ รีบวิง่ ไปหาคนที่ จะจับมือคนแรกเพื่อให้ได้เป็นเนื้อคู่ได้เลย นอกจากนี้ หากมีโอกาสได้เห็นฝูงม้ากำ�ลัง ข้ามถนนโดยบังเอิญและมีม้าขาวอย่างน้อย 2 ตัวในฝูงนั้น ให้รีบอธิษฐานถึงคนที่อยาก แต่งงานด้วย ไม่นานคำ�อธิษฐานจะเป็นจริง ทัง้ หมดทัง้ มวลมีขอ้ แม้อย่างหนึง่ ว่า จะต้อง

ไปเรื่ อ ยๆ พร้ อ มกั บ ท่ อ งตั ว อั ก ษร A-Z หากจุกแอปเปิ้ลหลุดจากผลตรงกับอักษร ตัวใด อักษรตัวนั้นจะเป็นเสียงของพยางค์ แรกในชื่อ เนื้อ คู่ เมื่อ บิดจุกเสร็จแล้วก็นำ� แอปเปิ้ ล ผลเดี ย วกั น นั้ น มาปอกเปลื อ ก โดยต้ อ งปอกให้ เ ป็ น เส้ น เดี ย วห้ า มขาด ออกจากกั น แล้ ว นำ � มาโยนข้ า มไหล่ ไปด้านหลังของตัวเอง หากเปลือกแอปเปิ้ล ยั ง ไม่ ข าดออกจากกั น แสดงว่ า จะได้ เ จอ เนื้ อ คู่ ค นนั้ น เร็ ว ๆ นี้ และถ้ า นำ � แอปเปิ้ ล ผลเดิมมากินต่อจนหมด แล้วนำ�เมล็ดมาแปะ บนหน้ า ผากตั ว เอง และตั้ ง หน้ า ตรง จำ � นวนของเมล็ ด แอปเปิ้ ล ที่ ยั ง ไม่ ห ล่ น ไป จากหน้าผาก คือ จำ�นวนวันที่จะได้เจอกับ เนื้อคู่คนนั้นนั่นเอง ความเชือ่ เหล่านีห้ ลายคนอาจมองว่าเป็น เรื่องงมงาย พิสูจน์ไม่ได้ ทำ�แล้วอาจจะไม่ สมหวั ง แต่ สำ � หรั บ คนโสด ‘ความหวั ง ’ ย่ อ มมี ค่ า เสมอ การนำ � วิ ธี ง่ า ยๆ เหล่ า นี้ ไปลองทำ�บ้างคงไม่ใช่เรื่องผิดหรือเสียหาย อะไร เพราะสั จ ธรรมความรั ก ข้ อ หนึ่ ง ที่ เ ราควรท่ อ งให้ ขึ้ น ใจ ก็ คื อ ‘ความรั ก ’ มั ก จะเกิ ด กั บ คนที่ ไ ขว่ ค ว้ า หามั น มากกว่ า คนที่เอาแต่นั่งรอให้เนื้อคู่ย้ายมาอยู่ประตู ถัดไปเสมอ... an everyday man

5

| September-October 2012

21


22

| Read Me 14


“การที่คนสองคนได้พบกัน นั่นเป็นเพราะคนบนฟ้าเขาต้องการให้เป็นแบบนั้น” “ความรัก คือ การลงทุนอย่างหนึ่ง หากอยากรักก็ต้องลองเสี่ยง” “อยากมีคนรักไม่ต้องไปเดินทางออกตามหา ถึงเวลาเขาจะมาเอง” “แปลกไหมล่ะ คนสองคนอยู่กันคนละขั้วโลก แต่ยังมาเจอกันได้ พรหมลิขิตหรือเปล่า?”

“โลกใบนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ ไม่เว้นแม้แต่ความรัก” “คนเราถ้าไม่ใช่เนื้อคู่กัน พยายามแค่ไหน ก็ไม่ใช่อยู่ดี” “ความรักก็เหมือนเกมสอยดาว จำ�นวนครั้งที่เล่นเกมยิ่งมาก โอกาสได้มายิ่งสูง”

“พรหมลิขิตเป็นแค่ความบังเอิญที่เราไปให้ความสำ�คัญ”

ไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องความรักแบบไหน รักจะเกิดขึ้นจากพรหมลิขิตจัดแจงผูกปลายด้ายแดง ที่ปลายนิ้วก้อยของคนสองคนไว้ หรือตัวคุณเองต่างหาก ที่เป็นคนขีดเส้นทางขึ้นมาและไขว่คว้าความรักนั้นมาได้ นั่นไม่สำ�คัญเท่ากับว่าคุณจะสานต่อเส้นทางนั้นอย่างไร หากชีวิตคือละครสักเรื่อง อย่าลืมว่าการพบกัน เป็นเพียงแค่ฉากหนึ่งเท่านั้น เรื่องราวของคนสองคนยังต้องผ่านอะไรมากมาย อีกหลายฉากจนกว่าจะจบบริบูรณ์ “มันไม่สำ�คัญหรอกว่าคุณจะพบกันด้วยวิธีไหน คุณจะรักกันตลอดไปไหม นั่นแหละคือสิ่งสำ�คัญที่สุด”

| September-October 2012

23


Cover Story

Read Me ลี้ร้าง...มาเสี่ยงรัก

“การบอกรักและไม่ได้รับรักตอบ เป็นทุกข์ แต่สิ่งที่ทุกข์ยิ่งกว่า คือ การไม่มีความกล้าพอที่จะบอกว่ารัก” เอาล่ะขอรับ Read Me เวียนมาถึงเล่มที่ว่ากันด้วยเรื่อง ‘พรหมลิขิต’ กระผม อนัญ’ น. (เหลนห่างๆ ญาติน้ำ�หมึก ของ ‘ลุงหนวด’) จึงขอรับอาสาร้อยเรียง ‘ประกาศหาคู่’ อย่างที่ผู้เป็นทวด (ลุงหนวด) เคยทำ�มาก่อน เพียงแค่แจ้งแถลงไขไปว่าท่านใด ยังร้างรัก อยากหาคู่มาดูใจ เพียงไม่ทันไรก็มีผู้ส่งจดหมาย (อิเล็กทรอนิกส์) เข้ามาขอเสี่ยงรักกันแล้ว ...หากท่านผู้อ่านเกิดจิตพิสมัยคนไหนก็ติดต่อมาได้ตามกติกานะขอรับ

1. หนุ่มจริงใจต้องการสาวใหญ่ ช่วยใช้หนี้!

แต่ชาติปางก่อน! พ่อหนุ่มแค่ถลอกฟกช้ำ� ดำ�เขียว ส่วนสภาพตัวรถอู่ไหนก็ไม่รับซ่อม ด้วยเหตุนี้นายมาร์ค จึงต้องหักโหมงาน หาเงินมาใช้หนี้ ผู้หญิงที่เขากำ�ลังมองหา ขอแค่ “นิสัยดี มีเงิน!” ที่สำ�คัญ “ไม่ต้องมี เวลาให้ เป็นผูห้ ญิงทีใ่ ช้ชวี ติ ได้โดยทีผ่ มไม่ตอ้ ง ให้เวลา” อีกอย่างที่พ่อหนุ่มรายนี้ฝากไว้ “ผมชอบผูห้ ญิงมีอายุครับ” พ่อหนุม่ เอ๊ยย... ตรงไปตรงมาเป็ น ขวานผ่ า กลางฟื น เอาเป็นว่าถ้า ‘สาวใหญ่’ คนไหนกำ�ลังมองหา ‘หนุ่มจริงใจ’ ก็ควรรับไว้พิจารณา 2. นักศึกษาสาวมองหา(หนุ่ม) เพื่อนสนิท

พ่อหนุ่มรายนี้มีนามสมมติว่า “มาร์ค” ถิน่ ฐานเคหะสถานอยูใ่ นเขตรอยต่อกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อ ขยายสายสีเขียว อายุก�ำ ลังเข้าวัยเบญจเพส รู ป ร่ า งสั น ทั ด กำ � ยำ � เต็ ม วั ย หนุ่ ม อุ ป นิ สั ย จริงใจ ตรงไปตรงมา เขายอมรับว่าตัวเอง เป็นผู้ชายหยาบคาย กักขฬะ ไร้มารยาท ไม่มเี วลาดูแลใครแม้แต่ดแู ลตัวเอง เพราะงาน ที่ทำ�อยู่รัดตัวจนไม่มีเวลาไปเหลียวหาสาว ที่หนักหนาไปกว่านั้น พ่อหนุ่มเล่ามาในเนื้อ จดหมายว่าปลายเดือนทีแ่ ล้ว “ผมขับรถเก๋ง ทีเ่ พิง่ จะถอยมาใหม่ปา้ ยแดง เอาเข้าไฟแนนซ์ ยังไม่ถงึ เดือน คืนนัน้ ผมเพลียงานจนหลับใน เลยขับรถชนเข้ากับเสาไฟฟ้า...” เดชะบุญ 24

เรื่องรัก สาวน้อยหน้าใส ยิ้มหวาน ท่าทาง คุยสนุก แม่หนูบอกว่าชอบเที่ยวเป็นชีวิต แต่เธอไม่คิดทิ้งการเรียน “เรื่องเรียนสำ�คัญ ที่ สุ ด ค่ ะ แต่ ช่ ว งนี้ ห นู เ หงาๆ เลยอยากได้ เพื่ อ นสนิ ท มาช่ ว ยคลายเครี ย ดจากการ เรียนบ้าง...” สัดส่วนสูง 160 เซนติเมตร หนัก 49 กิโลกรัม ผิวพรรณมาตรฐานหญิงไทย จริ ง ใจ ใสๆ โรแมนติ ก ดู เ หมื อ นจะเป็ น สาวเปรี้ ย วเข็ ด เหงื อ ก แต่ แ ม่ ห นู บ อกว่ า ยามว่างเธอชอบเข้าวัดทำ�บุญ ปล่อยปลาไหล ปล่อยเต่าเป็นเนืองนิตย์ ในวัยละอ่อนแม่หนู ไม่ขอมองหาคูช่ วี ติ แต่แค่อยากมี ‘เพือ่ นสนิท’ ไว้คอยให้คำ�ปรึกษา เพื่ อ นสนิ ท ที่ ว่ า ต้ อ งเป็ น ชายไทยแท้ กล้ามไม่ตอ้ งใหญ่ สูง 170 ขึน้ ไป พึง่ พาได้ยามที่ ภัยมา เป็นสุภาพบุรษุ เห็นคนแก่ เด็ก ผูห้ ญิง บนรถเมล์ตอ้ งลุกให้นงั่ เอาใจเก่ง ฉลาด ถ้ามี ความสนใจในศิลปะด้วยน้องเกือ้ จะพิจารณา เป็นพิเศษ ในเนื้อความสาวเจ้าไม่กำ�หนด เกณฑ์อายุ หนุม่ น้อย - หนุม่ ใหญ่ มีสทิ ธิด์ แู ล ให้คำ�ปรึกษาน้องเกื้อได้เท่าๆ กันขอรับ 3. พ่อม่ายวัย(ใกล้)ดึก

“น้องเกือ้ ” แม่หนูรายนีย้ งั ร่�ำ เรียนอยูใ่ นรัว้ มหาวิทยาลัย แต่จิตใจยังวนเวียนหนีไม่พ้น | Read Me 14

รายนี้เดินทางมาไกล จาก ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำ�ภู บุรุษท่านนี้ขอใช้ นามสมมติว่า “ห.” เดิมเป็นคนกรุงเทพฯ แต่ขนึ้ ไปทำ� ‘ธุรกิจสะตอแปรรูป’ ทีถ่ นิ่ อีสาน ดูจากบัตรประชาชนทีอ่ ตุ ส่าห์ (สแกน) ส่งมา


ห. อายุ 52 ปี (เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2493) สูง 165 เซนติเมตร น้ำ�หนักไม่ระบุ ผิวคล้ำ� ห น้ า ต า ค ม สั น พ อ ป ร ะ ม า ณ สุ ข ภ า พ สมบูรณ์พร้อม เพราะชอบออกกำ�ลังกาย ถึ ง แม้ วั ย จะเลยเลข 5 แต่ พ ลั ง ยั ง เหลื อ ! โชคร้ายของ ห. ที่ต้องตกพุ่มม่ายในวัยนี้ “ผมรักภรรยาของผมมาก แต่เธอจากผมไป ด้วยโรคร้ายเมือ่ ปีกลายทีผ่ า่ นมา” ปัจจุบนั ห. จึงเหงา เปลี่ยวเดียวดายไร้คู่ดูใจคอยห่วงใย ดูแล

3

“เมือ่ หน้าหนาวทีผ่ า่ นมา ผมคิดถึงภรรยา ขึ้นมาจับใจ” เวลาล่วงผ่านมาเป็นปี ครั้งนี้ นาย ห. อยากขอสละโสดเป็นครั้งที่สอง โดยที่ฝากบอกมาว่า “ผมอยากได้ผู้หญิง จิ ต ใจดี ที่ มี ห น้ า ละม้ า ยคล้ า ยภรรยาเก่ า ใบหน้ารูปไข่ ตาชั้นเดียว จมูกไม่ต้องโด่ง ปากเป็ น รู ป กระจั บ ที่ สำ � คั ญ ต้ อ งผิ ว ขาว ถ้าเป็นคนเหนือที่มีเชื้อจีนด้วยจะใกล้เคียง กั บ ภรรยาของผมมาก ที่ สำ � คั ญ ต้ อ งมี มารยาทเป็นผูใ้ หญ่ โสดได้มา่ ยก็ดี มีอายุพอๆ กั บ ผม แต่ ถ้ า เด็ ก กว่ า ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไร…” อายุเข้าสู่วัยนี้ แต่ ห. ยังไม่มีทายาท ถ้าสาว คนไหนกลัวว่าจะต้องมาดูแลพ่อม่ายลูกติด ล่ะก็ สบายใจได้วา่ พ่อม่ายคนนีอ้ ยูต่ วั คนเดียว ไม่มีห่วงอื่นมาเกี่ยวพัน

สถาปนิกหนุ่ม “อยากได้คนที่เข้าใจ”

‘สาวพิด’โลกขาดรัก’

นายนี้มีนามว่า “เกรียง” ร่ำ�เรียนจบจาก คณะสถาปั ต ย์ ฯ จากมหาวิ ท ยาลั ย ชื่ อ ดั ง ปัจจุบันกำ�ลังทำ�โครงการก่อสร้างโรงแรม อยู่ ที่ เ ขาใหญ่ จากกรุ ง เทพฯ ไปๆ กลั บ ๆ อายุไม่ได้บอกไว้แต่คำ�นวณดูจากรูปไม่น่า

สาวงามนามว่ า “แอน” สั ด ส่ ว นงาม ตามฉบั บ สาวเหนื อ แต่ พื้ น เพเดิ ม เธอ เป็นสาวพิษณุโลก สูง 173 เซนติเมตร หนัก 58 กิโลกรัม ผิวเหลืองเนียนละเมียดละมุน ผมตรงดกหนา นัยน์ตาเหมือนนางกวาง

จะเกิน 30 รูปร่างสันทัด สัดส่วน สูง 175 เ ซ น ติ เ ม ต ร น้ำ � ห นั ก 6 0 กิ โ ล ก รั ม ปั จ จุ บั น นั่ ง แท่ น ตำ � แหน่ ง สถาปนิ ก ให้ กั บ บริ ษั ท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ น กิ จ การของ ครอบครั ว เกรี ย งบอกว่ า ตั ว เองเป็ น คน หน้ า ตากลางๆ แต่ ฐ านะที่ บ้ า นค่ อ นข้ า ง ดีมาก เกรียงมีอุปนัยที่คล้ายผู้หญิงตรงที่ เขาชอบดู ล ะคร โดยเฉาะซี รี ส์ เ กาหลี นอกจากนีย้ งั ชอบอ่านนิยาย ผิดวิสยั ชายไทย ทั่วไป แต่ เ กรี ย งยื น ยั น ว่ า เขากำ � ลั ง มองหา ผู้ ห ญิ ง “ผมชอบผู้ ห ญิ ง ที่ เ ป็ น ธรรมชาติ รูปร่างหน้าตาไม่ตอ้ งดีมาก แต่ถา้ มีเค้าคล้าย สาวเกาหลีอนั นีถ้ อื ว่าตรงสเปก ทีส่ �ำ คัญต้อง จิ ต ใจงาม มี เ มตตารั ก สั ต ว์ เพราะว่ า ผม ชอบเลี้ยงแมว...” เขาฝากบอกไว้ตอนท้าย ของจดหมายว่า งานของเขาต้องเดินทาง จากบ้านอยู่เป็นประจำ� หากคนที่จะมาเป็น คู่ชีวิต ไม่เข้าใจ เขาก็ขอเป็นหนุ่มโสดต่อไป จนกว่าจะเจอคนที่เข้าใจมาเป็นคู่ตุนาหงัน

อุ ป นิ สั ย ใ จ ค อ ห า ก ใ ค ร ไ ด้ ไ ป เ ป็ น คู่ ชิ ด เชยชมก็ ค งสมดั ง ใจหมาย ด้ ว ยสาวแอน เพี ย บพร้ อ มทั้ ง กิ ริ ย า กาย วาจา ใจ อบายมุ ข ไม่ ข้ อ งแวะ ยามว่ า งชอบอ่ า น หนังสือ ดูละคร ชอบเอาอกเอาใจ...

4

5

เนื้อความในจดหมายโอดครวญด้วยวัย เข้าใกล้เลขสามแต่ยังร้างรักไร้คู่ชูชิด! ใช่ว่า จะไร้ ห นุ่ ม มาจี บ “แต่ ถ้ า ไม่ ใ ช่ ก็ ข อห้ า มใจ ไว้กอ่ นดีกว่า” สาวเจ้าว่าอย่างนัน้ แต่ถงึ วันที่ วัยสาวทนความเหงาไม่ไหว “รบกวนคุณ อนัญ ’ น. ช่ว ยประกาศหาหนุ่ม หน้าตาดี ผิวพรรณสะอาดสะอ้าน หนวดเคราไม่รุงรัง ต้ อ งสู ง กว่ า ดิ ฉั น อารมณ์ ดี คุ ย สนุ ก แต่ อ ย่ า พู ด มาก ชอบเดิ น ทาง ที่ สำ � คั ญ ต้องรักครอบครัว มีหน้าที่การงานมั่นคง ฝากฝังอนาคตได้ อายุประมาณ 25 - 35 ปี ถ้าได้ตามนี้ ดิฉันจะขอบพระคุณยิ่ง” หนุ่มๆ ท่ า นใดที่ คิ ด ว่ า ‘สาวแอน คื อ อนาคต’ อย่าได้นงิ่ นอนใจปล่อยให้สาวเจ้าเปลีย่ วเหงา นานนักนะขอรับ อนัญ’ น. (รับอาสาเรียงร้อย)

| September-October 2012

25


My Space [สาระบันเทิงสถาน]

เรื่อง: แพรวา มั่นพลศรี ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

ด้วยรัก ณ สวนหลวง ร.9 โลกนี้อุดมไปด้วยความรัก เพราะผู้คนล้วนต้องการความรัก และบางครั้ ง ความรั ก ก็ อ าจเป็ น เหตุ ใ ห้ ใ ครหลายคนสั บ สน ฟุ้งซ่าน หรือขาดสติ ฉันจึงขอพาทุกท่านมาพักผ่อนย้อนนึกคิด ไตร่ ต รองด้ ว ยปั ญ ญา เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มสำ � หรั บ การก้ า วต่ อ ไป ของชีวิต ณ สถานที่ซึ่งเกิดขึ้นและดำ�รงอยู่ได้เพราะความรัก สวนหลวง ร.9 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอันแสดงถึง ความรักซึ่งประชาชนมีต่อในหลวง การออกแบบและก่อสร้างเป็นไป อย่างพิถีพิถันและต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งในระดับ ประเทศและระดับนานาชาติ พื้นที่กว่า 500 ไร่ ถูกจัดแต่งให้เป็นสวน ในรูปแบบต่างๆ คล้ายเป็นการแบ่งปันโอกาสในการแสดงความรัก สวนนานาชาติทั้งเจ็ด บ่งบอกว่าไม่เพียงชาวไทยเท่านั้นที่รักในหลวง หากแต่หมายถึงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยสวนจีน สวนญี่ปุ่น จากโลกฝัง่ ตะวันออก สวนอังกฤษ สวนฝรัง่ เศส สวนอิตาลี สวนสเปน และสวนอเมริ กั น จากโลกฝั่ ง ตะวั น ตก แต่ ที่ ฉั น ชื่ น ชอบที่ สุ ด เห็นจะเป็น สวนจื้อเล่อหยวน หรือ สวนจีน ชือ่ ของสวนนีแ้ ปลว่า ผูม้ สี ติปญ ั ญารักสายน้�ำ ผูม้ เี มตตาธรรมรัก ขุนเขา ถ้อยคำ�นีม้ คี วามหมายลึกซึง้ ทัง้ สวนก็สวยงามและอบอุน่ ด้วย บรรยากาศอันชวนให้นกึ ถึงฉากนางเอกในหนังจีนนัง่ ดีดพิณเสียงอ่อน เหมาะยิ่ ง นั ก สำ � หรั บ การพั ก รบกั บ ความฟุ้ ง ซ่ า นและได้ นั่ ง ขบคิ ด เรื่องความเป็นไปของชีวิตอย่างละเอียดลออ 26

| Read Me 14


สำ�หรับวันนี้ นอกจากสวนสวยงามทั้งหลายที่เราต่างรู้จักมักคุ้น กั น ดี อ ยู่ แ ล้ ว ฉั น ใคร่ ช วนไปชมบริ เ วณหนึ่ ง ที่ น่ า จู ง มื อ คนรั ก เดินด้วยกัน นั่นคือ เขาวงกต เชือ่ ว่าหลายคนคงเคยเห็น แต่นอ้ ยคนนักทีจ่ ะก้าวเดินเข้าไปสัมผัส กับสถานที่นั้น มันคือเขาวงกตจริง ที่ไม่ใช่เพียงการขีดเส้นดินสอ ลากไปมา เดิ น หน้ า ถอยหลั ง หากแต่ เ ราต้ อ งเดิ น จริ ง หลงจริ ง เหนื่อยจริง และต้องหาทางออกจริงๆ เขาวงกตนี้ ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าของสวน ก่อนจะเข้าไปถึง อาณาบริเวณต่างๆ ทีต่ กแต่งอย่างสวยงาม ฉันอดจินตนาการไม่ได้วา่ หากตั ว เองจู ง มื อ คนรั ก เข้ า ไปเดิ น หลงในเขาวงกตอั น ซั บ ซ้ อ นนั้ น ปฏิกิริยาของเราทั้งสองจะเป็นเช่นไร เมื่อต้องเผชิญกับความเหนื่อย และความหงุดหงิดจากการเดินวนแล้ววนเล่า กระนัน้ หากความวกวน ของเขาวงกตนี้ จะทำ�ให้เราขุ่นข้องหมองใจได้ แล้วกับการมีความรัก การแสวงหาปลายทางอันเราปรารถนาซึ่งซับซ้อนและวกวนกว่านี้ มากนัก จะเป็นเช่นไร อย่างไรก็ตาม ฉันก็อดชื่นอกชื่นใจไม่ได้ เมื่อมองไปเห็นภาพ เด็กน้อยวิ่งหลงอยู่ในเขาวงกต โดยมีพ่อแม่ยืนมองดูด้วยรอยยิ้ม บางครั้ ง ก็ ต ะโกนบอกว่ า ควรไปทางไหน บางครั้ ง ก็ เ พี ย งสั ง เกต อากัปกิริยาของลูกน้อย แต่ไม่มีครั้งใดที่จะปล่อยให้ลูกพ้นไปจาก สายตาได้นานๆ ด้วยคงกลัวว่าลูกจะหลงไปไกลและหาทางออกไม่เจอ เพราะทุ ก อณู ข องพื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ ถู ก ปกคลุ ม ไว้ ด้ ว ยความรั ก เหมาะยิ่ ง นั ก สำ � หรั บ การบ่ ม เพาะความอบอุ่ น ให้ กั บ หั ว ใจ และสร้างความสดใสกระปรี้กระเปร่าให้ชีวิต สวนหลวง ร.9 จึงหาใช่ เพียงสวนสาธารณะสำ�หรับการเดิน วิง่ หรือปัน่ จักรยานออกกำ�ลังกาย หากแต่เป็นสถานที่สร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้ทุกๆ คน ถ้าคุณเหนื่อยกับการขวนขวายหาสิ่งต่างๆ เพื่อเติมเต็มให้ชีวิต ถ้าคุณอยากซึมซับพลังที่มองไม่เห็นแต่ทรงอานุภาพ สวนหลวง ร.9 รอคุณอยู่ *ดั บ เบิ้ ล ยู เอส. กิ ล เบิ ร์ ต (W.S. Gilbert) เคยกล่ า วไว้ ว่ า “ความรัก คือ สถานทีท่ คี่ นทุกชนชัน้ สามารถพบกันได้” ถ้าจริงเช่นนัน้ สวนหลวง ร.9 ก็คงเป็นสถานที่แห่งความรักโดยแท้ทีเดียว สวนหลวง ร.9

ตั้งอยู่ที่แขวงหนองบอน เขตประเวศ เปิดให้เข้าชมสวนทุกวันตั้งแต่ เวลา 05.00 - 19.00 น. แต่เก็บค่าผ่านประตูคนละ 10 บาท ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 17.00 น. สำ�หรับผู้ที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการเจ้าหน้าที่นำ�ชม ติดต่อได้ที่สำ�นักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.9 อาคารชายชล รถประจำ�ทางที่ผ่าน: สาย 2, 25, 38, 83, 133, 145, 207, ปอ.13, ปอ.8, ปอ. 11, ปอ.7 | September-October 2012

27


Speaker [ดาวดลใจ] เรื่อง: จารุวรรณ ชื่นชูศรี ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

28

| Read Me 14


อาจเพราะเวลาชีวต ิ ทีห ่ มดไปกับเรือ ่ งงาน หรือรักแท้เดินทางมาถึงช้าเกินไป ทำ�ให้คนกลุม ่ หนึง่ สนใจบริการ สร้างพรหมลิขต ิ อย่างรายการจับคูห ่ รือคอลัมน์หาคู่ ทีม ่ าของความรักรูปแบบนีท ้ �ำ ให้ Read Me นึกถึงนักแต่ง เพลงรักชื่อดัง ที่มีดีกรีจิตแพทย์นำ�หน้าชื่อ หมอเอิ้น พิยะดา หาชัยภูมิ ซึ่งไม่ใช่เพียงประสบการณ์ของเธอ เพียงคนเดียว แต่รวมไปถึงประสบการณ์ของบุคคลหลากหลายที่เธอได้สัมผัสจากการทำ�งานอีกด้วย คู่รักในความหมายของคุณคืออะไร?

คู่ รั ก ก็ คื อ เพื่ อ นที่ อ ยู่ ร่ ว มชี วิ ต กั น ไป บางทีเรามีเพื่อนสมัยเด็ก แต่วันหนึ่งก็ต้อง แยกย้ายกันไปตามภาระหน้าที่ แต่เราอาจ จะกลับมาเจอกัน และทุกครั้งที่เราเจอกัน มันมีความสุข ในขณะที่คู่รักก็คือคนที่เป็น เพื่อน แต่บางขณะที่เราอยากจะเป็นน้อง เขาก็เป็นพี่ได้ หมายถึงว่าสลับกันในเรื่อง ของการแชร์บางส่วนของชีวิต แต่ก็ไม่คิดว่า จะเป็นทั้งหมดของชีวิต เราก็คงจะต้องมี ตั ว เราเขาก็ ค งต้ อ งมี ตั ว เขา แต่ มั น มี ส่ ว น ที่ ใ ช้ ชี วิต ร่ ว มกั น ได้ แล้ ว ก็ อ ยากอยู่ กั บ คน คนนี้ไปจนแก่เฒ่า

เคยได้ รั บ แรงบั น ดาลใจในการแต่ ง เพลงจากคู่รักคู่ไหนบ้างไหม?

เรียกว่าประทับใจดีกว่า เคยได้นั่งคุย กับพี่คนหนึ่ง เขาเป็นผู้หญิงที่สวย จิตใจ ดี เก่ง ฐานะมั่นคง การศึกษาก็ดี แต่ว่าเขา ไม่มีแฟน เราก็เลยคุยกันว่าเพราะอะไรทำ�ไม พี่ที่ดีน่ารักขนาดนี้ถึงยังอยู่คนเดียว เขาเล่า ให้ฟงั ว่าจริงแล้วๆ เขาแอบรักเพือ่ นคนนึงอยู่ แต่ว่าเขาคนนั้นมีแฟนแล้ว พอตอนที่ผู้ชาย เลิกกับแฟนก็กลับต้องย้ายไปอเมริกา ซึ่งพี่ เขาก็ยังรอผู้ชายคนนี้อยู่และหวังว่าสักวัน หนึ่งจะได้กลับมาเจอกัน ตอนนั้นก็เลยแต่ง เพลง ไม่เคยจะห่างกัน ของวิน Sqweez Animal ให้ หลังจากวันนั้นเขาก็ตัดสินใจ ไปอยู่ที่อเมริกา โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะไปทำ�อะไร เขารู้แต่ว่าความรักของเขาอยู่ที่นั่น ก็เลยไป อยู่ ที่ อ เมริ ก าแล้ ว ฝึ ก เป็ น ครู ส อนโยคะ จนได้รักกับผู้ชายที่เขารอ แล้วกำ�ลังจะกลับ มาแต่งงานที่เมืองไทย

ถ้าต้องแต่งเพลงที่เกี่ยวกับการหาคู่ ในปัจจุบน ั เนือ ้ หาจะออกมาแบบไหน?

จะแต่ ง ในมุ ม มองที่ เ ริ่ ม ต้ น จากการ รักตัวเองก่อน แล้วแบ่งปันความรักนี้ให้กับ คนอื่ น แทนการเรี ย กร้ อ งให้ ค นอื่ น มารั ก มาดูแลเรา หรือว่าการพร่�ำ บ่นถึงความเหงา

อย่างเพลง จดหมายจากความเหงา ทีพ่ ปี่ อ๊ ด (ธนชั ย อุ ช ชิ น ) ร้ อ งใน Club Friday ก็ จ ะ เ ป็ น อี ก มิ ติ ห นึ่ ง ข อ ง ค ว า ม เ ห ง า ของการไม่ มี คู่ ว่ า ให้ ป ระโยชน์ ม ากมาย อย่างเช่น ทำ�ให้เรามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น สิ่งเหล่านี้มันทำ�ให้เกิดความสุขจากภายใน เราจะเห็ น ว่ า คนที่ มี ค วามสุ ข จะทำ � ให้ คนรอบข้างอยากเข้าใกล้ เพราะเขาก็จะมี ความสุขไปด้วย คิดอย่างไรกับการหาคู่รัก ผ่านสื่อกลาง?

ถ้ า เป็ น สมั ย ก่ อ นคงเป็ น เรื่ อ งแปลก หรือฉาบฉวย แต่ว่าสำ�หรับยุคสมัยนี้ที่คน หนุม่ สาวเราทำ�งานกันมากขึน้ เวลาส่วนใหญ่ มักจะหมดไปกับการทำ�งาน ทำ�ให้เวลาที่จะ ไปเจอคนอื่ น ก็ น้ อ ยลง การใช้ สื่ อ กลาง บางอย่าง เช่น รายการโทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย หรือแม่สื่อต่างๆ กลายเป็นสิ่งที่สำ�คัญและ เป็นเรือ่ งธรรมดาของยุคสมัยมากขึน้ แต่กม็ ี ทั้งด้านดีและด้านเสีย ด้านดีคือ มีช่องทาง ที่ทำ�ให้เราได้รู้จักกับคนอื่นๆ นอกเหนือจาก สังคมทีเ่ ป็นอยู่ ช่วยร่นระยะเวลาในการพาคน ที่ มี ค วามต้ อ งการเหมื อ นกั น มาเจอกั น แต่ขอ้ เสียก็คอื บางทีอาจนำ�พามิจฉาชีพหรือ ผูไ้ ม่หวังดีเข้ามาในชีวติ เราได้ เราเปิดประตูได้ แต่เปิดเข้ามาแล้ว ใจเย็นๆ ค่อยๆ ศึกษา เรียนรู้ข้อดีข้อเสียของกันและกันอย่างมีสติ จะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น

การทีค ่ นในปัจจุบน ั นิยมใช้วธ ิ ก ี ารหาคู่ ผ่านสื่อกลางสะท้อนอะไรบ้าง?

เรื่ อ งการหาคู่ อ ย่ า งการส่ ง ข้ อ มู ล ตัวเองไปในหน้าหนังสือพิมพ์ รู้สึกว่ามัน เสี่ ย งมากกว่ า เสี่ ย งกั บ ความเจ็ บ ปวด ม า ก ก ว่ า ก า ร ที่ จ ะ ไ ด้ ค ว า ม รั ก ม า จ า ก หน้าหนังสือพิมพ์ เริ่มต้นคงต้องถามตัวเอง ก่อนว่าเราส่งไปเพราะอะไร ส่วนใหญ่เกิดจาก ความเหงา การไม่แน่ใจในคุณค่าของตัวเอง หรื อ อาจจะแค่ อ ยากลองก็ ไ ด้ เห็ น คนอื่ น | September-October 2012

เขาส่ ง กั น ไปก็ อ ยากลองว่ า มั น เป็ น ยั ง ไง แต่ถามว่ามันเสี่ยงกับการจะเจออะไรที่ไม่ใช่ ของจริงมั้ย มันเสี่ยงมาก เพราะว่ามันก็ เป็นแค่หน้ากระดาษ เราสามารถจะเขียน อะไรก็ได้ อยากจะสวยแค่ไหน อยากจะสูง แค่ไหน อยากจะมีคุณสมบัติดีจบการศึกษา อะไรมันเขียนได้หมด เพราะฉะนั้นเราต้อง ยอมรับความเสี่ยงในจุดจุดนี้ โดยส่วนตัว คิ ด ว่ า มั น เป็ น การเสี ย เวลา กั บ การที่ ขวนขวายหาความรักโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็น ความรักที่แท้จริงหรือเปล่า เชื่อไหมว่ามีรักแท้มีอยู่ในการหาคู่ ผ่านสื่อกลาง?

ก็เป็นไปได้ แต่ว่าน้อยมาก เรารู้อยู่แล้ว ว่าทุกอย่างล้วนเกิดจากการเซ็ต อาจจะเป็น แค่ประตูเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้หมายความว่า ความรักนัน้ คือของจริง เพราะเราก็รๆู้ กันอยู่ แล้วว่าเกิดจากการสร้างขึน้ มา ซึง่ สิง่ เหล่านี้ จริงๆ มันไม่ต้องสร้างขึ้นมา มันเกิดจาก จั ง หวะชี วิ ต มากกว่ า จั ง หวะชี วิ ต ของคน ที่ได้เจอกัน แล้วมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไร ถ้ า เจอกั น เฉยๆ แต่ มั น ไม่ มี เ รื่ อ งราวอะไร เข้ามาในชีวิต ที่ทำ�ให้คนสองคนนั้นได้เจอ ประสบการณ์ ได้เคียงคู่กันในเรื่องของการ แก้ปัญหา หรือในเรื่องของการเรียนรู้ความ สัมพันธ์ตา่ งๆ รายการหาคูห่ รือสือ่ กลางอืน่ ๆ อาจจะเป็นแค่ประตู ไม่ใช่คำ�ตอบ เพราะความรั ก และการเลื อ กคู่ ค รอง ไม่ ใ ช่ ท ฤษฎี ค ณิ ต ศาสตร์ ที่ จ ะมี สู ต รหรื อ คำ�ตอบตายตัว มันอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ตามอารมณ์และกาลเวลาเหมือนเนื้อเพลง ทีเ่ ปลีย่ นไปตามยุคสมัย แต่ความเหมือนกัน อย่างหนึง่ ของความรักหรือการเลือกคูค่ รอง กั บ ท ฤ ษ ฎี ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ อ า จ จ ะ เ ป็ น ‘ความมีสติ’ ทีช่ ว่ ยไม่ให้เราตัดสินใจผิดพลาด ก็เป็นได้

29


Review เรื่อง: จารุวรรณ ชื่นชูศรี

Club Friday Based on true story By เอิ้น พิยะดา

Colour in White / 25 Hours

ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง ปรากฏการณ์ ข องวงการ เพลงบ้ า นเราที่ ส ร้ า งกระแสได้ แ รงไม่ แ พ้ อัลบัม้ ไหน ตัง้ แต่คา่ ยเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง GMM Grammy ได้เปิดตัวเพลงที่เขียนจากเรื่องจริง ซึ่งมาจาก Club Friday รายการที่เกี่ยวกับ เรื่ อ งราวความรั ก ทางคลื่ น กรี น เวฟ 106.5 ถ่ายทอดผ่านปลายปากกาของนักแต่งเพลงรัก ชื่อดังอย่าง ‘เอิ้น พิยะดา’ อัลบั้มนี้ประกอบด้วย 10 บทเพลง จาก 11 นักร้องน้ำ�เสียงคุณภาพ อาทิ เจ็บแต่จบ (อ๊อฟ ปองศักดิ์), ฉันรักไม่ พอหรือเธอขอมากไป (กัน นภัทร), หยุดบอก เลิกกันเสียที (นิว-จิ๋ว), คนไม่น่าสงสาร (แอน ธิติมา) และเพลงอื่นๆ ที่กระแทกหัวใจของใคร หลายๆคนอีกไม่แพ้กัน นอกจากความโดดเด่น ในเรื่ อ งนั ก ร้ อ ง ดนตรี แ ละMVแล้ ว จุ ด เด่ น อี ก ข้ อ หนึ่ ง ของอั ล บั้ ม นี้ เ ห็ น จะหนี ไ ม่ พ้ น เรื่ อ งราวและมุ ม มองทางความรั ก ที่ ไ ปพ้ อ ง ต้องกันกับชีวิตรักของหลายๆ คน จนอดรู้สึก สะกิดยิกๆ ที่ใจไม่ได้เมื่อได้ฟัง

Club Friday Based on true story

25hours Colour in White

กลับมาอีกครั้งกับวงดนตรีแนว Modern Rock ผู้ ฝ ากผลงานชื่ อ ดั ง ไว้ อ ย่ า ง เพลง ‘ทำ�ได้เพียง’ และ ‘ยินดีที่ไม่รู้จัก’ ซึ่งได้เปิดตัว อั ล บั้ ม ที่ ส องอย่ า ง ‘Colour in White’ ด้ ว ย Single แรกอย่ า งเพลง ‘โลกใบใหม่ ’ ที่ แ ปลกใหม่ ด้ ว ยซาวด์ ซึ่ ง เต็ ม ไปด้ ว ยสี สั น ผ ส า น กั บ น้ำ � เ สี ย ง อั น เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ของ แหลม สมพล รุง่ พาณิชย์ นักร้องนำ� อัลบัม้ นี้ สมาชิ ก ทุ ก คนต่ า งทำ � งานกั น เป็ น อย่ า งหนั ก เพื่อสรรค์สร้างผลงานที่มีความแตกต่างจาก อั ล บั้ ม ที่ แ ล้ ว ว่ า ยั ง คงความเป็ น ตั ว ตนของ 25 Hours ไว้อย่างครบถ้วน โดยเพลงทัง้ 11 เพลง ในอัลบั้มต่างถ่ายทอดเนื้อหาที่แสดงถึงทัศนคติ ในการมองโลก การตีความ และมุมมองใหม่ๆ ในเรื่องความรัก ซึ่งความแปลกใหม่นี้เองทำ�ให้ สามารถส่งผลงานขึ้นไปติดชาร์ตเพลงมากมาย อาทิ เพลง ‘คนข้างๆ’, ‘คิดเหมือนกันหรือเปล่า’ หรื อ เพลงที่ กำ � ลั ง เป็ น ที่ นิ ย มในขณะนี้ อ ย่ า ง ‘เที่ยงคืนสิบห้านาที’

สังข์ทอง

‘สังข์ทอง’ วรรณคดีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งเป็นที่คุ้นหูของคนไทย เนือ้ เรือ่ งเล่าถึง ‘พระสังข์’ ซึง่ เป็นหน่อเนือ้ เชือ้ กษัตริย์ ทว่าถูกอุปสรรคต่างๆ ทำ�ให้ตอ้ งระเหเร่รอ่ น ไปยั ง ต่ า งบ้ า นต่ างเมื อ ง ได้ ชุ บ ตั ว เป็ น ทองและเรี ย นรู้ ม หาจิ น ดามนต์ จ นกระทั่ ง มาปั ก หลั ก ในเมืองสาม โดยใช้รูปเงาะพรางรูปทองไว้ และเนื้อเรื่องในตอนที่คล้ายจะเป็นที่จดจำ�ได้มากที่สุด ตอนหนึ่ ง ก็ เ ห็ น จะไม่ พ้ น วิ ธี ก ารหาคู่ ที่ ฟั ง ดู น่ า ประหลาดใจอย่ า งการ ‘เสี่ ย งมาลั ย เลื อ กคู่ ’ ของพระธิดาทั้ง 7 ซึ่ง ‘นางรจนา’ น้องสุดท้องที่มองทะลุรูปเงาะเข้าไปเห็นถึงความงามภายใน ก็ได้เลือกพระสังข์มาเป็นคูค่ รอง วรรณคดีเรือ่ งนีน้ อกจากจะไพเราะด้วยการสรรคำ�แล้ว ยังสะท้อน ภาพสังคมปัจจุบันที่คนมักตัดสินกันรูปกายภายนอกมากกว่าจิตใจได้เป็นอย่างดี อาจจะต่างกัน นิดหน่อยตรงที่คนที่มีจิตใจดีไม่อาจถอดรูปให้เห็นถึงภายในได้อย่างพระสังข์เท่านั้นเอง

30

| Read Me 14


ยังไงก็รัก

When in Rome

‘ยังไงก็รัก รักเธอได้ยินไหม ไม่ต้องสงสัยหัวใจที่ให้กัน ยังไงก็รัก เธอคนเดียว ขอแค่เธอคนเดียว เพราะรักของเราคือความผูกพัน’ เนือ้ ร้องท่อนหนึง่ ของเพลงประกอบภาพยนตร์ ยังไงก็รกั ซึง่ ถ่ายทอด ผ่ า นตั ว ละครไม่ ม ากทว่ า เปี่ ย มไปด้ ว ยฝี มื อ ระดั บ ไม่ ธ รรมดาผ่ า น ไก่ สมพล ที่รับบทเป็น ย้ง และ กิ๊ก สุวัจนี ภายใต้บทบาทของ เง็ก สองหนุ่ ม สาวเชื้ อ สายจี น ที่ ถู ก พ่ อ แม่ ค ลุ ม ถุ ง ชนจั บ แต่ ง งานกั น อย่างไม่ทันรอให้พระพรหมมาลิขิต และเมื่อเวลาของชีวิตคู่เดินผ่าน ไปยาวนานถึง 7 ปี ย้งก็กลับค้นพบว่าเมียหลวงผู้แก่ง่ายตายยาก ของตนเองนั้นช่างน่าเบื่อเกินจะทน แต่ครั้นจะขอหย่าเมียเก่าหนีไป หาเมียใหม่วัยเอ๊าะก็ยังติดคำ�สาบานที่มีไว้ต่อเตี่ย ทำ�ให้ย้งต้องงัด ทุกกลยุทธ์มาใช้เพือ่ ให้เป็นอิสระจากชีวติ คูใ่ ห้ได้ เมือ่ คนหนึง่ ‘ยังไงก็รกั ’ ในขณะที่อีกคนหนึ่ง ‘ยังไงก็เลิก’ เรื่องราวความรักครั้งนี้จึงชวน สะเทือนอารมณ์จนใครบางคนอาจถึงกับหัวเราะร่าน้ำ�ตาริน

“คุณเชือ่ ในสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ บี่ นั ดาลให้สมหวังในรักไหม?” เมือ่ สาวมัน่ ผู้มีชีวิตที่ผิดหวังกับความรักอย่าง เบธ (Kristen Bell) เดินทางไกล จากนิวยอร์กมาสู่ดินแดนสุดแสนโรแมนติกอย่างกรุงโรม อิตาลีเพื่อ ร่วมงานแต่งงานของน้องสาว ที่นั่นเธอได้พบกับ ‘น้ำ�พุแห่งความรัก’ ที่เต็มไปด้วยเหรียญอธิษฐานของผู้ที่ปรารถนาความสมหวังในรัก ทว่าเบธกลับท้าทายอำ�นาจความศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยการหยิบเหรียญ อธิษฐาน อันทำ�ให้เจ้าของเหรียญต้องเวทมนตร์แห่งรัก เรื่องราว วุ่นวายจึงบังเกิดขึ้นเมื่อทั้ง นักธุรกิจไส้กรอก นักมายากลข้างถนน นายแบบหนุม่ รวมไปถึงศิลปินวาดรูปเจ้าของเหรียญ ต่างเรียงแถวกัน เข้ามาปั่นป่วนชีวิตของเบธ ทั้งๆ ที่เธอก็มีนักข่าวหนุ่มหล่ออย่าง นิก (Josh Duhamel) คอยปัน่ ป่วนหัวใจอยูแ่ ล้ว ความน่ารัก เบาสบาย และชวนยิม้ ของภาพยนตร์เรือ่ งนี้ อาจจะเป็นอีกหนึง่ คำ�ตอบดีๆ สำ�หรับ ใครที่กำ�ลังมองหาความหวานเติมให้กับชีวิต

รักท่วมหัว เอาตัวให้รอด

รวมการ์ตูนรักหลากรส ผลงานของหนุ่มนักเขียนการ์ตูนผู้แสวงหารัก ‘อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์’ ทีไ่ ด้หยิบสูตรรักของใครต่อใครมามาชวนชิมในรูปลักษณ์ของการ์ตนู ช่อง เนือ้ หามีทงั้ หมด 9 ตอน ที่แต่ละชื่อตอนมีคำ�ว่า ‘รัก’ อยู่ในนั้น เพื่อสะท้อนอารมณ์แห่งรักและสังคมแห่งรักสู่ใจผู้อ่าน ทั้งความรักของคนรักที่มีความต่างกันจนไม่น่าจะมาคู่กันได้ ในตอน ต่างรัก ความรักที่เกินพอดี จนเป็นการทำ�ร้ายกันของพ่อลูก ในตอน ปิดตาหารัก หรือตอน กรงทองแห่งรัก ที่ทำ�ให้รู้ว่า สมดุลแห่งการครอบครองควรอยู่ที่จุดไหน หากใครเคยประทับใจกับภาพการ์ตูนที่มีเอกลักษณ์ และเรือ่ งราวใกล้ตวั อันน่าขบคิดของนักเขียนหนุม่ คนนี้ และยังเป็นอีกคนหนึง่ ทีก่ �ำ ลังมีความรัก แล้วล่ะก็ หนังสือเล่มนี้จะบอกกับคุณได้ว่า ทำ�อย่างไรถึงจะเอาตัวให้รอด รักอย่างสร้างสรรค์ ไม่ทำ�ร้ายกันอีกต่อไป

| September-October 2012

31


Outlet [ปล่อยของ]

32

เรื่อง: อภิลักษณ์ ธัญประทีป ภาพ: สันต์ ตันติเมฆบุตร

| Read Me 14


เพ้อลิขิต พระอาทิ ต ย์ กำ � ลั ง ฉายแดดสุ ด ท้ า ยอยู่ ต อนที่ ผ มนั่ ง รถ ประจำ�ทางมาถึงอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ แสงสีสม้ จากลูกไฟดวงโตๆ นัน่ ช่างแยงตาและทำ�ให้แสบผิวหน้าได้ดเี หลือเกิน ผมเบือนหน้าหนี ไปอี ก ทางก่ อ นจะรี บ วิ่ ง แซงผู้ ค นที่ กำ � ลั ง เดิ น ขึ้ น สะพานลอย แหวกว่ายไปให้เร็วที่สุดท่ามกลางกระแสมนุษย์ที่มุ่งหน้าไปยัง สถานีรถไฟฟ้าเหมือนๆ กันกับผม

ครั้ น มี เ รื่ อ งดี ๆ อย่ า งนี้ ต้ อ งแบ่ ง ปั น ต่ อ หลั ง จากถึ ง สถานี ปลายทาง ผมมองหาเหยือ่ เอ้ย...ผูโ้ ชคดีรายต่อไป ผมตรงเข้าไปหา คุณป้าคนหนึง่ ทีก่ �ำ ลังจะควักเงินออกมาหยอดตูอ้ อกบัตรโดยสาร สะกิดคุณป้าอย่างทีต่ นเองถูกสะกิด “คุณป้าครับ เอาบัตรใบนีไ้ ปใช้ ก็ได้ครับ มันเป็นบัตรสำ�หรับหนึง่ วัน ผมได้มาจากคนอืน่ เหมือนกัน ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนนะครับ”

เท้าทั้งสองไปหยุดยืนอยู่หน้าตู้ออกบัตรโดยสาร มือรีบควาน หาเหรียญในกระเป๋าสตางค์เพือ่ ทีจ่ ะได้รบี ๆ ซือ้ ตัว๋ รถไฟฟ้า ส่วนใจน่ะ มันลอยไปอยูบ่ นโบกีร้ ถไฟติดแอร์ตงั้ นานแล้ว อันทีจ่ ริงต้องบอกว่า ลอยเลยกลั บ ไปถึ ง เตี ย งนุ่ ม ๆ ที่ บ้ า นแล้ ว มากกว่ า จนกระทั่ง ใครบางคนสะกิดให้ผมกลับมายังโลกแห่งความเป็นจริง ผมหันหลัง กลับไปมอง

คุ ณ ป้ า รั บ บั ต รไปจากมื อ ผมอย่ า งงงๆ ตามสู ต รเดิ ม เป๊ ะ ผมเดินจากมาด้วยหัวใจพองโตอย่างบอกไม่ถูก ความรู้สึกอย่าง กับพระเอกในหนังทีเ่ พิง่ ช่วยชีวติ ชาวเมืองให้พน้ จากอันตรายมาได้ ทั้งที่จริงๆ แล้ว แค่ส่งต่อบัตรโดยสารฟรีไปยังผู้อื่น จั๊กจี้ความคิด ของตัวเองจริงๆ พู ด ก็ พู ด เถอะ หากเปรี ย บเที ย บค่ า รถไฟฟ้ า ที่ ต้ อ งจ่ า ย ในวันหนึ่งๆ ที่นั่งรถไฟฟ้าแค่สองรอบ กับราคาบัตรเหมาจ่าย สำ � หรั บ หนึ่ ง วั น อย่ า งไรบั ต รแบบเหมาจ่ า ยก็ ยั ง แพงกว่ า ผมไม่รู้หรอกว่าเจ้าของบัตรคนแรกไปรวยมาจากไหนหรือจงใจ ซือ้ บัตรเหมาจ่ายเพราะต้องการส่งต่อความสุขเล็กๆ น้อยๆ ให้ผอู้ นื่ หรือเปล่า แต่ใครจะไปสนใจ ในเมื่อความสุขส่งต่อกันได้ใครเล่า จะไม่ท�ำ แม้จะเสีย่ งต่อการถูกรปภ.บนสถานีต�ำ หนิวา่ เป็นการโกง ค่าโดยสารกันก็ตามที แต่ก็ทำ�ให้รู้สึกดีจริงๆ เพราะการแบ่งปัน เล็กๆ น้อยๆ แบบนี้แหละ ที่จะทำ�ให้วันคืนอันรีบเร่งตัวใครตัวมัน ของคนเมืองอย่างเราๆ ได้ช้าลงจนพอจะมองซ้ายมองขวาเพื่อส่ง ความสุขต่อไปยังคนอื่นบ้าง ช่วงเวลาที่ได้ส่งความสุขนั่นแหละ ที่มันสวยงามในตัวเอง พูดถึงเรื่องความสวยงาม ใบหน้าของ ผู้หญิงคนนั้นก็พาลจะลอยขึ้นมาในหัวผมอีกแล้ว หรือนี่เองที่เขา เรียกว่ารักแรกพบ มันจะต้องเป็นพรหมลิขิตแน่ๆ!

หญิงสาวในชุดกระโปรงตามสมัย หน้าตาสะอาดสะอ้านคนหนึง่ ยืนอยู่ เธอยื่นบัตรใบหนึ่งมาทางผมแล้วเอ่ยว่า “เอาบัตรใบนี้ ไปใช้ก็ได้นะคะ” ผมยื่ น มื อ ไปรั บ บั ต รในมื อ เธอมาอย่ า งงงๆ พลิ ก ดู ก็ พ บว่ า เป็ น บั ต รโดยสารรถไฟฟ้ า แบบเหมาจ่ า ยสำ � หรั บ หนึ่ ง วั น “ขอบคุณครับ” ผมกล่าวออกไป ในใจยังคงงงุนงงว่าเอามาให้ผม ทำ�ไม เพราะอะไร ตั๋วนี่ใช้ได้จริงหรือเปล่า ไม่ใช่ว่ามาอำ�กันเล่นนะ และอาจเป็นเพราะสายตาของผมมองบัตรในมือสลับกับใบหน้า ของเธออย่ า งสงสั ย เธอจึ ง ยิ้ ม ให้ แ ล้ ว กล่ า วสำ � ทั บ อี ก ครั้ ง ว่ า “ฉั น ได้ ม าจากคนอื่ น เหมื อ นกั น ใช้ ไ ด้ ถึ ง เที่ ย งคื น นะคะ” แล้วก็หันหลังเดินจากไป ผมลองสอดบั ต รใบนั้ น เข้ า กั บ ประตู กั้ น ใช้ ไ ด้ จ ริ ง ด้ ว ยแหะ โชคดีชะมัดที่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี ไม่สิ...มันควรถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ปลากระป๋องเคลื่อนที่มากกว่า แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้กลับบ้าน ฟรีละน่า ประหยัดไปอีกสี่สิบบาท ผมพลิกบัตรทีไ่ ด้มาฟรีๆ ใบนัน้ เล่นอย่างอารมณ์ดี ใจหวนกลับไป คิดถึงคนทีม่ อบบัตรใบนีม้ าให้ผม ผูห้ ญิงคนนัน้ น่ารักดี แต่งตัวก็ดี อายุอานามของเธอก็น่าจะพอๆ กันกับผม ผมเผลอเข้าข้างตัวเอง ไปชั่วครู่ว่าเธอคงเจาะจงมอบบัตรใบนี้ให้กับผม “ไม่ใช่หรอก ไม่มีทางเป็นไปได้ เธอก็แค่เห็นเราพอดีละน่า” อีกเสียงในหัว กล่ า วเตื อ น “กั บ อี เ รื่ อ งแค่ นี้ ท่ า จะเป็ น เอามากนะเรา” ผมสรุปกับตัวเองในใจ

ผมตั ด สิ น ใจแล้ ว ตั้ ง แต่ วั น พรุ่ ง นี้ ไ ปผมจะซื้ อ บั ต รโดยสาร รถไฟฟ้าแบบเหมาจ่ายสำ�หรับหนึ่งวัน แล้วก็จะแบ่งให้คนอื่น ได้ใช้ด้วย เผื่อว่าเธอคนนั้นจะได้มีโอกาสใช้บัตรฟรีที่ผมแบ่งปัน ต่อไป และไม่แน่ว่าความดีตรงนี้อาจจะทำ�ให้ผมกับเธอคนนั้น ได้กลับมาพบกันอีกครั้งก็ได้ แล้วผมก็จะขอเบอร์เธอ จีบเธอ บอกชอบเธอ แล้ ว ถ้ า เผื่ อ เธอมี ใ จที่ ต รงกั น กั บ ผมเราก็ จ ะได้ แต่งงานกัน มีลูกด้วยกัน แล้วก็... เฮ้ย! พอกันที เพ้อเจ้อจริงๆ ตัวผม รีบกลับบ้านดีกว่าก่อนที่จะเลอะเทอะกันไปใหญ่

| September-October 2012

33


1 2 3 Step [วัยฉันฝัน] เรื่อง/ภาพ: ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล

‘พรหมลิขิต’ กับ ‘คนลิขิต’ คุณเชื่ออะไรมากกว่ากัน ? บางคนเชื่อใน ‘พรหมลิขิต’ และบางคนเชื่อมากกว่าพรหมลิขิต คือ ‘คนลิขิต’ แต่ถึงจะเชื่อแบบไหน ก็ไม่มีใครสามารถบอก ได้ว่า ความรักจะเริ่มต้นอย่างไร หรือชีวิตจะดำ�เนินต่อไปทางไหน รายละเอียดเหล่านี้เป็นเรื่องซับซ้อน เกินกว่าการมานั่ง คาดเดา ลองมาดูความคิดของคนสี่ช่วงวัยกันดีกว่า ว่าพวกเขาจะเลือกเชื่อ พรหมลิขิต หรือ คนลิขิต 

ด.ญ.ปาริดา บุญมา (อายุ 12 ปี) นักเรียน ชั้น ป. 6

“เชือ่ คนลิขติ มากกว่าค่ะ เพราะคนลิขติ เป็นสิง่ ทีเ่ ราสามารถ ทำ�เองได้ อยากทำ�อะไรก็ได้ เราสามารถกำ�หนดทุกสิ่งได้ด้วย ตั ว ของเราเอง ส่ ว นพรหมลิ ขิ ต เป็ น สิ่ ง ที่ เ รามองไม่ เ ห็ น เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะกำ�หนดให้เราเป็นยังไง เป็นสิ่งที่ ไม่สามารถคาดเดาได้เลยค่ะ”

นายจักรพงศ์ ศรีวราพิทักษ์กุล (อายุ 24 ปี) อาชีพ ผู้สื่อข่าว ไทยรัฐออนไลน์

“เลือก พรหมลิขิต เพราะหากไม่มีพรหมลิขิตก็จะไม่มีคำ�ว่า คนลิขิต คนพยายามสร้างคำ�ว่าคนลิขิตเพื่อเชิดชูตัวเอง แต่จะหันไป สนใจคำ�ว่าพรหมลิขิตก็ต่อเมื่อตัวเองพลาดหวัง เพื่อปลอบใจเท่านั้น บางครั้งที่เราทำ�ตัวเป็นคนลิขิต อย่างการเต็มใจเป็นสะพาน เพื่อให้ใครบางคนก้าวข้าม ซึ่งห้วงยามแห่งการเสียสละกับห้วงยาม แห่งการพลัดพรากก็มักจะเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ ทั้งนี้ เพราะสะพาน ย่อมมิใช่ที่อยู่ถาวรของผู้ใดก็ตาม ต่างกับอีกฟากฝั่งหนึ่งที่คนคนนั้น ก้าวข้ามไป ย่อมมีอะไรทีไ่ ม่แน่นอน ทีเ่ รียกว่าพรหมลิขติ อีกมากมาย”

34

| Read Me 14


นายภาคิน วัธนเวคิน (อายุ 35 ปี) อาชีพ ดีเจ

“ถ้าให้เชื่อระหว่างพรหมลิขิตกับคนลิขิต ผมเชื่อคนลิขิต มากกว่ า ครั บ เพราะจะดี จะร้ า ย เราก็ เ ป็ น คนเลื อ กเองได้ แต่ ก็ มี พ รหมลิ ขิ ต เป็ น ต้ น ทุ น อยู่ บ้ า ง เหมื อ นมี พ รหมลิ ขิ ต เป็นถนน 6 เลน...แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะวิ่งเลนไหน ด้วยตัวเอง อีกอย่างที่เชื่อคนลิขิต ก็เพราะว่าการเลือกครั้งสุดท้าย ของทุ ก ทางแยกของการตั ด สิ น ใจ อยู่ กั บ เราทั้ ง สิ้ น และเราสามารถดูแลและพัฒนาหรือแก้ไขได้ทกุ ครัง้ ทีเ่ ราเลือก”

นางกรรณาภรณ์ ผาติหัตถกร (อายุ 59 ปี) อาชีพ หัวหน้าหน่วยประจำ�กองฝึกอบรม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

“เชื่อทั้งพรหมลิขิต และคนลิขิตค่ะ เชื่ อ พรหมลิ ขิ ต เพราะว่ า มี ส่ ว นทำ � ให้ เ ราได้ ม าพบ และมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา ทั้งๆ ที่เราไม่เคยคาดคิด มาก่อนเลย เหมือนเป็นโชคชะตา ส่ ว นที่ เ ชื่ อ คนลิ ขิ ต เพราะความหวั ง และความฝั น ของคนเราจะเป็นจริงขึ้นมาได้ไม่มากก็น้อย เราก็ต้องลิขิต ตัวเองว่า อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ จึงทำ�ให้มันเกิดขึ้นได้ ด้วยตัวของเราเองด้วยความมานะบากบั่น”

| September-October 2012

35


TK Voice [เสียงของสมาชิก]

คุณจะใช้วิธีใดในการ ‘หาคู่’ ?

เรื่อง/ภาพ: อนัญญา คูเอี่ยม

“รอให้เขาเข้ามาเอง ไม่ต้องไปหาให้เหนื่อย” เจียร์ นักเรียน โรงเรียนสายปัญญา

“รอพรหมลิขิต…” (!) ขวัญ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

“เข้าไปถามเลยว่าอยากเป็นคู่กับเรามั้ย?” เน็ต ดีไซน์เนอร์ I love NoName

“ออกไปพบเจอผู้คนเยอะๆ รู้จักคนให้มากๆ เดี๋ยวคู่ก็มาเอง” หมวย นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“เปิดใจคุยกันนานๆ จนรู้นิสัย ถ้ามั่นใจก็ใช่เอง” บูม นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ไม่เห็นต้องไปดิ้นรน ถ้าจะมีก็มีเอง” เจ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว (ประเทศจีน)

“ชอบใครก็เข้าไปทำ�ความรู้จักก่อนเลย เดี๋ยวนี้มี Line BB WhatApp…สบาย” บิว นักเรียน โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม

“ใช้วิธีคุยให้นานกว่าเพื่อนคนอื่น เพื่อให้รู้จักนิสัยใจคอกัน” โต้ง รับราชการ

“แชท MSN ไม่ก็เล่น Line คุยกันไป ให้สนิทกันก่อน” แอน นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

36

| Read Me 14


1-2

2

9

11.00-17.00 น.

16.30-18.30 น.

10.00-17.00 น.

นิทรรศการ “ASEAN Youth movement สร้างเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่เวทีอาเซียน”

การแสดงคอนเสิร์ตเชิงทดลอง ที่เน้นรูปแบบการผสมผสาน ระหว่างเสียงกับสื่ออื่นๆ ทั้ง ภาพยนตร์ นาฏลีลา Installation และ Improvisation

เป็นคนทำ�หนังแบบศิลปิน ผู้ประกอบการ Artist Entrepreneur

15-16

16

16

11.00-17.00 น.

16.30-18.30 น.

สร้างเว็บไซต์ออนไลน์ด้วย Opencart

แนะแนวการศึกษาโดยนักศึกษา ศิษย์เก่า และอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยทางด้านดนตรี เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ศึกษาต่อ

14.00 น. ภาพยนตร์ สะบายดี วันวิวาห์

18-20

22

22-23

29

14.00 น.

13.00-17.00 น.

11.00-17.00 น.

15.00-18.00 น.

นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION ไอเปิด”

อบรม “คนทำ�หนังสือ อิสระ...อาชีพ ของคนมีฝัน”

3D Animation with 3ds Max

อบรม “สโมสอน สมอลล์รูม ตอน “60 minutes ปิดเพลงโฆษณา”

| September-October 2012

37


กลุ่มเยาวชน ตำ�บลแม่ทา อำ�เภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ความกังวลใจเรื่องเยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจช่วยเหลือพ่อแม่ ฟุ้งเฟ้อตามกระแสนิยม นิยมไปทำ�งานต่างถิ่น เมือ ่ เรียนจบ ส่วนเยาวชนทีย ่ งั เหลืออยูใ่ นหมูบ ่ า้ นก็เกิดความแตกแยก ทะเลาะวิวาทหรือชกต่อยกันเป็นประจำ� ทำ�ให้แกนนำ�กลุ่มหนุ่มสาวในหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ตำ�บลแม่ทา อำ�เภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งกลุ่ม เยาวชนบ้านห้วยทรายขึ้น ในปี 2541 และต่อมาได้ขยายผลครอบคลุมทั้งตำ�บล เพราะกลุ่มผู้ใหญ่มองเห็น คุณค่าและความสำ�คัญของการแก้ปญ ั หาเด็กและเยาวชนในท้องถิน ่ ของตนเอง จึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

38

| Read Me 14


อภิศกั ดิ์ กำ�เพ็ญ ‘อัน๋ ’ สมาชิกกลุม่ เยาวชนตำ�บลแม่ทาเล่าว่า ได้ยินพ่อแม่ปรารภเสมอว่าแก่ตัวลงทุกวัน ถ้าหมดยุคของ พวกท่าน คงไม่มีใครสานต่องานทำ�ไร่ทำ�สวน แต่ช่วงนั้นกำ�ลัง เรียนหนังสือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อยู่ใน ตัวเมืองเชียงใหม่ และยังติดเพื่อน สนุกสนานกับการใช้ชีวิต วัยรุ่น จึงแค่รับฟัง ไม่ได้คิดอะไร กระทั่งมีรุ่นพี่ในหมู่บ้าน ดึงโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) เข้ามาในท้องถิ่น แล้วจัดค่ายช่วงปี 2547 ให้เยาวชนลูกหลาน เกษตรกรเข้ า มาเรี ย นรู้ เ รื่ อ งของชุ ม ชนอย่ า งจริ ง จั ง ประมาณ 30 คน พ่อแม่กส็ นับสนุนให้เข้าร่วม จึงได้เข้าค่ายด้วย “การเข้ า ค่ า ยครั้ ง นั้ น ถื อ เป็ น จุ ด เปลี่ ย นทั้ ง แนวคิ ด และ พฤติกรรม เพราะมีกระบวนการอบรมทีเ่ ป็นระบบ มองเห็นแนว ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน สิ่งที่ได้เรียนรู้นอกจากเรื่อง ใกล้ตัวเกี่ยวกับชุมชนแล้ว ยังได้เรียนรู้เรื่องการทำ�เกษตรแบบ ยั่งยืนตามวิถีบรรพบุรุษ ซึ่งการทำ�นาไม่ใช่แค่ปลูกข้าวที่ใครๆ ก็สามารถทำ�ได้เหมือนอย่างที่เคยเข้าใจมาก่อน แต่ต้องรู้เรื่อง ทีล่ มุ่ ทีด่ อน ปริมาณน้�ำ การทำ�ปุย๋ ขัน้ ตอน วิธกี ารดูแลเอาใจใส่ ฯลฯ จึงเริม่ สนใจท้องถิน่ ของตัวเอง เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ มากขึน้ ผลที่ตามมาคือมองโลกในแง่ดีขึ้น คิดอะไรเป็นขั้นเป็นตอน สามารถจัดสรรเวลา เรียงลำ�ดับการเรียน หรือทำ�กิจกรรมต่างๆ ตามความสำ�คัญได้ ไม่ลนลานแล้วมั่วจนเสียงานเหมือนเดิม และยังสามารถเก็บออม เป็นการวางรากฐานชีวิตของตนเอง” เมือ่ เรียนจบก็กลับมาอยูบ่ า้ น ช่วยพ่อแม่ท�ำ สวน ควบคูไ่ ปกับ การทำ�งานร่วมกับกลุม่ เพือ่ นเยาวชน จึงมีเวลาอยูก่ บั ครอบครัว มากขึน้ ได้กนิ ข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา ได้พดู คุยกันแทบทุกเรือ่ ง จนรู้สึกถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดกันมาก ขณะเดียวกันก็มีเพื่อน มีทมี เกิดการเชือ่ มภาคี แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เครือข่ายด้านนอก จึงไม่คิดออกไปอยู่ที่อื่น และล่าสุดในปี 2554 นี้ ได้เข้าร่วม โครงการบัณฑิตคืนถิ่น เป็นที่ปรึกษาให้กับเยาวชนรุ่นน้อง ที่จะมีการสืบทอดกันเป็นรุ่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นวิทยากร กระบวนการเมื่อมีการจัดอบรม เน้นด้านสันทนาการ และช่วย ดำ � เนิ น รายการในการลงพื้ น ที่ ดู ง าน พู ด เกริ่ น นำ � ถึ ง ปั ญ หา ตลอดจนวิธีการจัดการต่างๆ จนนำ�ไปสู่ผลลัพธ์หรือแนวทาง แก้ไขปัญหาในปัจจุบัน อภิ ศั ก ดิ์ บอกว่ า ไม่ เ พี ย งแค่ ตั ว เขาเท่ า นั้ น ที่ เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ นเยาวชนอี ก หลายคนก็ เ ช่ น กั น ทำ�ให้ผู้ใหญ่มองเห็นถึงความตั้งใจจริง และถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาต่างๆ ให้อย่างเต็มที่ เมื่อจัดงานประเพณี หรือ กิ จ กรรมต่ า งๆ ในชุ ม ชน ก็ จ ะเวที สำ � หรั บ เด็ ก และเยาวชน

เปิ ด โอกาสให้ ทำ � งานร่ ว ม จนเห็ น ว่ า กลุ่ ม เยาวชนสามารถ ทำ � ได้ แ ล้ ว ก็ จ ะค่ อ ยๆ วางมื อ ผั น ตั ว เองมาเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง หรือที่ปรึกษาแทน กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายก อบต.แม่ทา อดีตประธาน กลุ่มหนุ่มสาวบ้านห้วยทราย ผู้มีบทบาทในการก่อตั้งกลุ่ม เยาวชนตำ�บลแม่ทา เล่าว่า ก่อนก่อตัง้ กลุม่ เยาวชน กลุม่ หนุม่ สาว ของหมูบ่ า้ นมีกจิ กรรมร่วมกับชุมชนตามวาระของงานประเพณี ต่างๆ เท่านัน้ เช่น งานสงกรานต์ งานปอย ทำ�ให้มเี วลาว่างมาก และนำ�ไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น ดื่มสุรา ติดยาเสพติด ติดเกม ใช้จา่ ยแบบสุรยุ่ สุรา่ ย โดยไม่ค�ำ นึงถึงรายรับทีผ่ ปู้ กครองต้องหา มาให้ในแต่ละเดือน เวลามีงานบุญประเพณีตา่ งๆ ก็มกั จะเขม่นกัน นำ�ไปสู่การทะเลาะวิวาท ทำ�ร้ายร่างกาย ซ้ำ�เมื่อเรียนจบแล้ว ก็ไม่อยากกลับมาบ้าน ออกไปทำ�งานรับจ้างที่อื่นเป็นส่วนใหญ่ “ช่วงนั้นเรียนจบแล้วกลับมาอยู่บ้าน ได้เป็นประธานกลุ่ม หนุม่ สาว เลยคิดวิธแี ก้ปญ ั หากับเพือ่ นๆ โดยหากิจกรรมให้หนุม่ สาวได้ทำ�อย่างต่อเนื่อง ทั้งส่งเสริมอาชีพ กีฬา พร้อมกับ ค่อยปรับทัศนคติ ความคิดของวัยรุน่ ทีม่ ตี อ่ ท้องถิน่ แต่ปญ ั หาที่ ตามมาคื อ ในการจั ด กิ จ กรรมแต่ ล ะครั้ ง จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ งบประมาณ และเมือ่ ออกไปขอจากหน่วยงานต่างๆ ในฐานะกลุม่ หนุ่มสาว มักจะไม่ได้รับความร่วมมือ จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นกลุ่ม เยาวชนบ้านห้วยทราย ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น และเมื่อกลุ่มเยาวชนบ้านห้วยทราย ประสบความสำ�เร็จ วัยรุ่น ในหมูบ่ า้ นมีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากขึน้ วัยรุน่ ทีอ่ อกไป เรี ย นหนั ง สื อ ต่ า งถิ่ น ก็ ก ลั บ เข้ า มาทำ � งานพั ฒ นาหมู่ บ้ า น ของตนเอง ก็ทำ�ให้เยาวชนจากหมู่บ้านอื่นๆ กระตือรือร้นที่จะ เข้าร่วมกลุ่ม กลายเป็นกลุ่มเยาวชน ต.ห้วยทราย มีสมาชิก เยาวชนจาก 7 หมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน” ความเปลี่ยนแปลงที่มองเห็น คือคณะกรรมการเยาวชน ที่แต่ละรุ่นจะมีประมาณ 20 คน เกิดภาวะผู้นำ� มีกลไกทำ�งาน ทีเ่ ป็นระบบ และเนือ่ งจากตำ�บลแม่ทา เป็นพืน้ ทีท่ �ำ เกษตรกรรม แบบยั่งยืน ดังนั้นนอกเหนือจากการถ่ายทอดให้ความรู้ในกลุ่ม ประชาชนทัว่ ไปแล้ว จึงผลักดันให้เป็นหลักสูตรท้องถิน่ คนแม่ทา และปลูกฝังให้กลุ่มเด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ ก่อให้เกิดสำ�นึกรักท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองอย่างแท้จริง เยาวชน ตำ�บลแม่ทา จึงเปรียบเสมือนต้นกล้าทีห่ ยัง่ รากลึก ลงไปในดิน ทำ�ให้มั่นคง แข็งแรง พร้อมที่จะยืนหยัดสู้ในสังคม บริโภคนิยม และเติบใหญ่เป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป กลุ่มเยาวชนตำ�บลแม่ทา / เกษตรกรรมยั่งยืน

| September-October 2012

39


Read Me Egazine www.facebook.com/readmeegazine

เลขที่ 999/9 อาคารสำ�นักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 264 5963-5 โทรสาร 02 264 5966

40

| Read Me 14

Read Me Vol.14 (Sep-Oct)  

Read Me Vol.14 (Sep-Oct)