Page 1

ЗАРАДИ ЖИТТЯ

FOR THE SAKE OF LIFE

СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ SOCIAL REPORT 2005 - 2010


ЗАРАДИ ЖИТТЯ

FOR THE SAKE OF LIFE СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ «ВІДІ ГРУП» SOCIAL REPORT OF «VIDI GROUP»


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ЗМІСТ

TABLE OF CONTENTS Звернення Голови Правління «ВіДі Груп»

5

Words by the Head of the Board of ViDi Group

5

Мета звіту

8

Goals of the Report

8

Загальна інформація Про компанію Місія Нагороди

10 10 12 14

General Information About Us Mission Awards

10 10 12 14

Напрямки соціальної відповідальності «ВіДі Груп»

16

Areas of social responsibility of ViDi Group

16

Відповідальність перед споживачами Система менеджменту якості Філософія «Кайзен»- постійне вдосконалення Служба підтримки Клієнтів Послуги преміальної якості

16 18 20 26 30

Responsibility to consumers Quality Management System «Kayzen» Philosophy – continuous improvement Customer Support Premium quality services

16 18 20 26 30

Відповідальність перед працівниками Дотримання прав людини Робоче місце та охорона праці Розвиток персоналу Програма лояльності ViDi Team Line

32 34 37 40 44

Responsibility to employees Human rights Workplace and Labor Safety Staff development Loyalty Program ViDi Team Line

32 34 37 40 44

Відповідальність перед місцевими громадами та державою Інвестиції в економіку України Сплата податків Створення робочих місць Сприяння розвитку світових стандартів бізнес-етики

2

58 60 60 61 63

Responsibility to local communities and the state Investment in the economy of Ukraine Paying Taxes Job Creation Promotion of international standards of business ethics

Підтримка місцевих громад та розвиток соціальної інфраструктури Співпраця з навчальними закладами

66 71

Support of local communities and social infrastructure development Cooperation with universities

66 71

Відповідальність перед людством «Зелений офіс» «Зелена вулиця» «Зелений автомобіль» «Чисте довкілля» «Збереження енергії Землі»

72 75 77 78 84 90

Responsibility to the humanity Green Office Green Street Green Car Clean Environment Protection of the Earth energy

72 75 77 78 84 90

Доброчинність Підтримка медичних установ Збереження духовних цінностей та культурної спадщини Підтримка молодого покоління Турбота про ветеранів Великої Вітчизняної війни Партнерство з громадськими організаціями та об`єднаннями

92 95

Charity Support of Medical Institutions Preservation of cultural values and cultural heritage Support of young people Support of the veterans of the Great Patriotic War Partnership with NGOs and associations

92 95 98 104

Contact us

112

Контактна інформація

98 104 108 110 112

108 110

58 60 60 61 63

3


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

4

Шановні друзі, ми раді представити широкому загалу перший звіт про соціальну діяльність «ВіДі Груп». Ще на світанку створення компанії ми усвідомлювали, що побудувати стабільний успішний бізнес, орієнтуючись виключно на швидкий прибуток та не враховуючи соціальні потреби суспільства, – неможливо. Для нас це стало аксіомою, яка не потребує доведення. Саме тому корпоративна соціальна відповідальність в компанії була зведена в ранг філософії, яка пронизує всю стратегію розвитку та впроваджується у всі бізнес-процеси.

Dear friends, we are pleased to introduce publicly the first report on social activities of ViDi Group. At the dawn of company creation, we realized that it is impossible to build a stable and successful business, focusing solely on quick profits and not taking into account social needs of the society. For us it has become an axiom which needs no proof. That is why corporate social responsibility in the company has been ranked as philosophy that fully goes through the development strategy and is being implemented in all business processes.

«Добрі справи говорять самі за себе» – думали ми та не прагнули афішувати наші соціальні проекти. Чому ж саме сьогодні, в період економічної нестабільності, коли дотримуватись принципів корпоративної соціальної відповідальності особливо важко і не кожному до снаги, ми вирішили опублікувати цей звіт? Відповідь проста – ми вбачаємо також у цьому свою важливу соціальну місію. Саме зараз, коли довгий період невизначеності та невпевненості у завтрашньому дні призвів до зневіри у суспільстві, коли песимістичні настрої затьмарили думки наших співвітчизників, засвідчити перед українським народом високий рівень соціальної відповідальності вітчизняного бізнесу – наш прямий обов`язок. Люди повинні знати – вони не залишились один на один з економічними негараздами. Ми продовжуємо натхненно працювати на благо кожного нашого співробітника, всього українського народу, на благо кожного з Вас! Ми створюємо нові робочі місця та забезпечуємо своїх робітників гідною заробітною платою. Ми сплачуємо податки та доводимо якість наших послуг до рівня

«Good actions speak for themselves» – that’s how we thought and did not try to show off our social projects. Then why today, in a period of economic instability, when adherence to the principles of corporate social responsibility is especially difficult and not everyone is eager to do this, did we decide to publish this report? The answer is simple – we see this as our important social mission. Right now, when a long period of uncertainty and insecurity in the future have led the society to disbelief, and pessimistic mood overshadowed thoughts of our people, we find it our duty to prove to the Ukrainian people a high level of social responsibility of the national business. People should know that they are not left alone with the economic problems. We continue to work for the wellbeing of each employee, of the Ukrainian people, for the benefit of each of you! We create new jobs and provide employees with decent remuneration. We pay taxes and prove the quality of our services to the level of art. Thinking about the next generation we implement programs of environmental protection and contribute to the support of socially


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

мистецтва. З думкою про наступні покоління ми впроваджуємо в життя програми захисту довкілля та вносимо свій вклад в підтримку соціально незахищених верств населення. Своїм прикладом ми хочемо переконати кожного з Вас, що наше майбутнє у наших руках.

vulnerable people. Wtih our example, we want to convince each of you that our future is in our hands.

2010 рік став по-справжньому знаковим для «ВіДі Груп», бо ми довели, що, незважаючи на жодні обставини, компанія завжди буде слідувати високим принципам корпоративної соціальної відповідальності, та офіційно задекларували свою підтримку Глобального Договору ООН.

2010 was truly a landmark for ViDi Group, because we proved that, in spite of circumstances, the company will always follow the high principles of corporate social responsibility, and support the UN Global Compact.

Ми сподіваємося, що цей звіт та інформація про соціальну відповідальність «ВіДі Груп» на корпоративному сайті будуть Вам корисні і допоможуть познайомитись з тими кроками, які ми робимо для розвитку нашого бізнесу та усього суспільства.

We hope that this report and the information about social responsibility of ViDi Group on the corporate website will be useful and help you get acquainted with the steps we are taking for our business and for the society in general.

З повагою, Віталій Джуринський, Голова Правління

Sincerely yours, Vitaliy Dzhurinskiy, Head of the Board of Directors

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ «ВІДІ ГРУП» WORDS BY THE HEAD OF THE BOARD OF VIDI GROUP

115


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

6

ЖИТТЄВІ ПРИНЦИПИ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ «ВІДІ ГРУП» ВІТАЛІЯ ДЖУРИНСЬКОГО

LIFE PRINCIPLES OF THE HEAD OF THE BOARDS OF DIRECTORS VIDI GROUP, VITALIY DZHURINSKIY

Моє життєве кредо: мрій, працюй, досягай!

My motto: dream, work, achieve!

Як я розумію призначення людини? Людина має бути здоровою, щасливою і багатою.

What is my understanding of the purpose of man? Man must be healthy, happy and rich.

Як я розумію місію кожної людини? Місія кожної людини повинна екстраполюватися у місію нації. Для збереження здоров`я потрібно вести здоровий спосіб життя і вчасно відпочивати, а не виснажувати організм понаднормовою роботою. У працівників «ВіДі Груп» таке ж завдання: кожен має складати індивідуальний план щодо досягнення життєвого рубежу у 120 років.

How I understand the mission of everyone? The mission of every human being should be expanded into the mission of the nation. To maintain the health a man should have a healthy lifestyle and have proper time to relax and not exhaust the body with of the overtimes. Employees of ViDi Group also have such task: everyone must make a plan to live up to 120 years.

Я ревнивий у коханні, дружбі та роботі. Всього себе віддаю і вимагаю взаємності.

I’m jealous of love, friendship and work. I give all my powers and demand the same from others.

Мої табу: не використовувати заборонених, неринкових прийомів боротьби.

My taboo: Do not use negative, non-market methods of struggle.

Моє головне професійне правило: «нехай руйнується Рим, але панує закон». Це правило проходить червоною ниткою у вчинках професійних юристів.

My main professional rule: «Let Rome is destroyed, but the law is the rule.» This rule is a common thread in the actions of professional lawyers.

Мій джентльменський набір як керівника: вміння стратегічно мислити, бути внутрішньо організованою, системною і розсудливою людиною. Якщо хочеш бути зрозумілим – зрозумій іншу сторону. Об`єм відповідальності визначається об`ємом повноважень.

My gentleman’s set as a leader’s: the ability to think strategically, to be an internally organized, systematic and reasonable man. If you want to be understood, you should understand another side. Total amount of responsibility is defined by the volume of powers.

Втримати зароблене важче, ніж розбагатіти! Досягають успіху, як правило, люди, які не перебувають у полоні стереотипів і шукають абсолютно нестандартні виходи зі складних ситуацій. Для цього їм не обов`язково мати диплом. Хоча, щоб зберегти і примножити капітал, вища освіта, самоосвіта та професійне навчання необхідні.

To retain earnings is harder than to become rich! As a rule, success comes to people who are not in thrall to stereotypes and who search absolutely non-standard solutions in difficult situations. For that, they do not necessarily need to have a degree. Although, to save and accumulate capital, higher education, self-education and professional trainings are required.

Я глибоко впевнений, що люди не народжуються лідерами, а стають такими. Можна народитися талановитою людиною, але стати ефективним керівником і досягти успіху у бізнесі виключно завдяки своїм батькам, вчителям, трудовим наставникам. Мені в житті щастило на хороших вчителів.

I strongly believe that people are not born leaders, but they become. You can be born a talented person, but you can become an effective leader and succeed in business only thanks to parents, teachers and tutors. I’m lucky to have to good teachers in my life.

7


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

МЕТА ЗВІТУ

GOALS OF THE REPORT У звіті представлена інформація про діяльність у сфері соціальної відповідальності усіх підприємств, які входять до компанії «ВіДі Груп» за період з 2005 по 2010 роки.

The report provides information on activities in the field of social responsibility of companies that are part of ViDi Group for the period from 2005 to 2010.

Виконання принципів соціальної відповідальності продемонстровано на прикладі тих компаній, які здійснюють найбільший вплив на суспільство та навколишнє середовище.

Implementation of the principles of social responsibility is demonstrated by the example of companies that make the biggest impact on society and the environment.

Напрямки корпоративної соціальної відповідальності «ВіДі Груп»:

CSR directions of ViDi Group:

Серед них слід назвати дилерські центри провідних автомобільних брендів: Тойота Центр Київ «ВіДі Автострада», «Лексус Київ Захід», Nissan «ВіДі Санрайз Моторз», Infiniti «ВіДі Ліберті», Mazda «ВіДі Скай Моторз», Ford «ВіДі Край Моторз», Тойота Центр Одеса «ВіДі Пальміра», Honda «ВіДі Дрім Моторз», Центр з продажу автомобілів з пробігом «ВіДі АвтоМаркет».

Among them there are dealerships of the leading car brands: Toyota Center Kyiv ViDi Autostrada, Lexus Kyiv West, Nissan ViDi Sunrise Motors, Infiniti ViDi Liberty, Mazda ViDi Sky Motors, Ford ViDi Kray Motors, Toyota Center Odessa ViDi Palmyra, Honda ViDi Dream Motors, used car sales center ViDi AutoMarket..

Багато уваги соціальній відповідальності, особливо екологічним та благодійним програмам, приділяють представники логістичного бізнесу «ВіДі Груп»: «БЛГ ВіДі Логістикс», «Е.Х.Хармс Автомобіль Логістикс Україна», «ВіДі Термінал» та «ВіДі Логістик».

Much attention to social responsibility, especially to the environmental and charitable programs is paid by the representatives of the logistics business of ViDi Group: BLG ViDi Logistics, E.H.Harms Automobile Logistics Ukraine, ViDi Terminal and ViDi Logistics.

Свій вклад у розвиток корпоративної соціальної відповідальності вносить страхова компанія «ВіДі Страхування», а також компанії, які надають повний спектр послуг у сфері будівництва, проектування та управління нерухомістю: «ВіДі Будівництво», «ВіДі Інжиніринг», «ВіДі Нерухомість» та «ВіДі Безпека».

Contribution to the development of corporate social responsibility is also made by the insurance company ViDi Insurance, as well as companies which provide a full range of services in construction, design and management of real estate: ViDi Construction, ViDi Engineering, ViDi Real Estate and ViDi Security.

● Відповідальність перед споживачами ● Responsibility to consumers

● Відповідальність перед працівниками ● Responsibility to employees

● Відповідальність перед людством

● Відповідальність перед місцевими громадами та державою

● Responsibility to the people

● Accountability to local communities and state

Принципи соціальної відповідальності «ВіДі Груп» значною мірою співпадають з принципами Глобального Договору ООН. Надалі компанія планує систематичний щорічний випуск звіту про корпоративну соціальну відповідальність з урахуванням вимог до звіту про прогрес Глобального Договору.

Principles of social responsibility of ViDi Group mostly follow the principles of the UN Global Compact. In the future the company plans to release a systematic annual report on corporate social responsibility to meet the requirements to report on progress of the UN Global Compact.

● Доброчинність ● Charity

8

9


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ПРО КОМПАНІЮ ABOUT US

10

«ВіДі Груп» – це група підприємств, заснована в 1994 році Віталієм Джуринським, яка керується принципами спільності місії, стандартів управління і якості, клієнтоорієнтованості, інноваційності, балансу інтересів Клієнтів, компанії та її працівників, соціальної та екологічної відповідальності. Діяльність «ВіДі Груп» сконцентрована у наступних напрямках бізнесу:

ViDi Group is a group of companies founded back in 1994 by Vitaliy Dzhurinskiy and governed by principles of the general mission, management and quality standards, innovation and balance of interests of Customers, company and employees. The activity of the ViDi Group is focused in several main business lines:

● автомобільний бізнес; ● автомобільна логістика; ● фінансові послуги і страхування; ● проектування і будівництво.

● Automotive business ● Logistic business ● Insurance and financial services ● Design and constructions

До складу «ВіДі Груп» входять підприємства – лідери в своїх галузях. Це сучасні дилерські центри у Києві та Одесі: Тойота Центр Київ «ВіДі Автострада», «Лексус Київ Захід», Nissan «ВіДі Санрайз Моторз», Infiniti «ВіДі Ліберті», Mazda «ВіДі Скай Моторз», Ford «ВіДі Край

ViDi Group includes companies which are the leaders in their business branch. These are modern dealerships in Kiev and Odessa: Toyota Center Kyiv ViDi Autostrada, Lexus Kyiv West, Nissan ViDi Sunrise Motors, Infiniti ViDi Liberty, Mazda ViDi Sky Motors, Ford ViDi Kray

Моторз», Тойота Центр Одеса «ВіДі Пальміра», Honda «ВіДі Дрім Моторз», Центр з продажу автомобілів з пробігом «ВіДі АвтоМаркет», логістичний оператор BLG ViDi Logistics, компанія-перевізник «Е.Х.Хармс Автомобіль Логістікс Україна», страхова компанія «ВіДі Страхування» та інші підприємства.

Motors, Toyota Center Odessa ViDi Palmyra, Honda ViDi Dream Motors, used car sales center ViDi AutoMarket; logistic companies BLG ViDi Logistics, E.H.Harms Automobile Logistics Ukraine, ViDi Terminal and ViDi Logistics, insurance company «ViDi Insurance and other companies.

«ВіДі Груп» спрямована на створення бізнесу у галузях економіки, що швидко розвиваються, досягнення у них лідируючих позицій, створення конкурентних продуктів і підвищення задоволеності Клієнтів, збільшення своєї вартості, зростання добробуту працівників та суспільства.

ViDi Group is aimed at creation of businesses in the fast growing sectors of economy, attainment of the leading positions in these sectors, creation of competitive products and improvement of Customers’ satisfaction, increase of the company’s value and improvement of wellbeing of the company’s employees and the society in general.

Корпоративна соціальна відповідальність стала основою місії компанії «ВіДі Груп». Адже у своїй діяльності ми керуємось принципами збереження балансу інтересів клієнтів, працівників і компанії, соціальної і екологічної відповідальності.

Corporate social responsibility for ViDi Group is a foundational work principle. In our activity we keep up to the preservation of balance of interests of customers, employees and company, policies of social and environmental responsibility.

11


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

МІСІЯ «ВІДІ ГРУП»

MISSION OF VIDI GROUP

12

МИ ВІРИМО, що тільки партнерство – шлях до загального успіху!

WE BELIEVE that only partnership is a way to an absolute success!

МИ ВМІЄМО визначати потреби наших партнерів. Завдяки злагодженій роботі колективу однодумців і постійному впровадженню найпередовіших технологій ми зможемо забезпечити найвищу якість обслуговування.

WE ARE ABLE to identify the needs of our partners. Due to a well coordinated work of the team of like-minded persons and constant introduction of the most up-to-date technologies we will be able to ensure the highest quality of services.

МИ ЦІНУЄМО:

WE APPRECIATE:

Партнерів за лояльність та довіру до нас.

Partners for loyalty and trust.

Співробітників за високий ступінь професіоналізму, чесність, працелюбність, прагнення до новаторства та творчості.

Employees for the highest level of professionalism, honesty, diligence, strive to innovations and creativity.

Компанію за взаємовигідну співпрацю на основі добропорядності та поваги, за можливість кожному реалізувати себе.

Company for mutually beneficial cooperation on the principles of good faith and respect, for a chance of self-realization to everyone.

13


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ

AWARDS AND ACKNOWLEDGEMENTS Отримуючи подяки від місцевих органів влади, представників освітніх та медичних закладів та просто звичайних людей, ми відчуваємо, що робимо важливу та необхідну для усього народу справу. When receiving acknowledgment from local authorities, representatives of educational and medical facilities and from just ordinary people, we feel that we are doing important and necessary things for everyone.

14

Слідуючи принципам корпоративної соціальної відповідальності, ми, перш за все, думаємо про користь, яку можемо принести суспільству, а не про пошану та відзнаки. Тим не менш, нам дуже приємно, що наша діяльність не залишається непоміченою спільнотою.

Following the principles of corporate social responsibility, we, first of all, think of the benefits that we can bring to society, and not about respect and awards. However, we are very pleased that our activities do not stay unnoticed by the community.

ВІДЗНАКИ НАШОЇ КОМПАНІЇ:

AWARDS OF OUR COMPANY:

● Звання соціально відповідальної компанії згідно рейтингу «ГVардія соціальної відповідальності 2009» видавничого дому «Галицькі контракти»

● Award of socially responsible company by the rating «GVardia Social Responsibility 2009» by the publishing house «Galician contracts»

● Титул «Компанія, що надихає» за результатами рейтингу бізнес-журналу «Компаньйон» – 2009 рік

● The Title «Company, that inspires» by the rating of business magazine «Companion» – 2009

● Звання соціально відповідальної компанії згідно рейтингу «ГVардія соціальної відповідальності 2010» видавничого дому «Галицькі контракти»

● Award of socially responsible company by the rating «GVardia Social Responsibility 2010» by the publishing house «Galician contracts»

● Почесна грамота Верховної ради України В.О. Джуринському за особливі заслуги перед українським народом – 2005 рік

● Diploma of the Supreme Council of Ukraine to Vitaliy Dzhurinskiy for outstanding service to the Ukrainian people – 2005

● Грамота Митрополита Київського та всієї України Предстоятеля Української Православної Церкви та орден Рівноапостольного Князя Володимира ІІ ступеня В.О. Джуринському на увагу до церковних заслуг перед церквою – 2006 рік

● Diploma of the Metropolitan of Kiev and All Ukraine of the Ukrainian Orthodox Church and the Order of prince Vladimir of 2nd degree to Vitaliy Dzhurinskiy for the attention of the religious services to the Church – 2006

● Грамота Митрополита Київського та всієї України Предстоятеля Української Православної Церкви та орден «Різдво Христове» В.О. Джуринському на увагу до церковних заслуг перед церквою

● Diploma of the Metropolitan of Kiev and All Ukraine of the Ukrainian Orthodox Church and the Order of «Christmas» to Vitaliy Dzhurinskiy for the attention to religious services to the Church

● Грамота Митрополита Київського та всієї України Предстоятеля Української Православної Церкви та орден Рівноапостольного Князя Володимира І ступеня В.О. Джуринському на увагу до церковних заслуг перед церквою – 2008 рік

● Diploma of the Metropolitan of Kiev and All Ukraine of the Ukrainian Orthodox Church and the Order of Prince Vladimir of the 1st degree to Vitaliy Dzhurinskiy for the attention to religious services to the Church – 2008

● Почесна грамота за вагомий внесок у розвиток соціальної та економічної інфраструктури села Софіївська Борщагівка – 2010 рік

● Diploma for contribution to the development of social and economic infrastructure in rural areas of Sophia Borschagivka – 2010

● Знак пошани за вагомий внесок у розвиток соціальної та економічної інфраструктури села Софіївська Борщагівка – 2010 рік

● Award of Honor for the considerable contribution to the social and economic infrastructure in rural areas of Sophia Borschagivka – 2010

15


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД СПОЖИВАЧАМИ

RESPONSIBILITY TO CONSUMERS

16

Головне для нас – довіра споживачів, а клієнторієнтованість – один із основних принципів, які лягли в основу стратегії «ВіДі Груп». Ми прагнемо забезпечити найвищу якість послуг та продукту, неухильно дотримуючись усіх державних стандартів, надаючи повну та достовірну інформацію і ведучи постійний діалог із суспільством.

Trust of consumers is important for us. And client oriented policy is one of the fundamental principles underlying the strategy of ViDi Group. We strive to provide the highest quality of products and services, and strictly follow all state standards, providing comprehensive and reliable information about products and services, conducting a continuous dialogue with society.

Олексій Чайка, Перший заступник Генерального директора

Oleksiy Chayka, 1st Deputy General Director

17


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

18

Цілком зрозуміло, що в умовах ринкової економіки споживачі надають перевагу товарам та послугам, які найкращим чином відповідають їхнім побажанням. Саме тому, плануючи та втілюючи в життя стратегію розвитку, «ВіДі Груп» приділяє максимум уваги питанням якості товарів, які реалізовуються, та послуг, які надаються. Одним з найбільш дієвих інструментів управління якістю у світі є міжнародний стандарт ISO 9001. Сучасні стандарти управління якістю ISO 9001 систематизують успішну світову практику кращих компаній, спираються на сучасні досягнення світової управлінської науки. В їх розробці беруть участь більш ніж 100 міжнародних комітетів, які об’єднують провідних фахівців промислово розвинутих країн. По суті, це перші та єдині загальноприйняті стандарти управління підприємством.

It is clear that in conditions of the market economy consumers prefer goods and services that perfectly meet their requirements. Therefore, while planning and putting into practice the strategy of development, ViDi Group pays maximum attention to quality of products and services. One of the most effective tools of quality management in the world is the international standards ISO 9001. Modern standards of quality management ISO 9001 systematize the best practices of successful global companies and are based on the world modern management knowledge. Their development involves more than 100 international committees that bring together the leading experts from industrialized countries all over the world. In fact, these are the first and only generally accepted standards of business management.

Ми з впевненістю можемо сказати, що запровадження системи управління якістю дозволило нам:

We can certainly say that the introduction of quality management system has enabled us to:

● гарантувати нашим споживачам, що вони отримають товари та послуги найвищої якості, а, як наслідок, збільшити обсяги реалізації наших товарів та послуг за рахунок лояльності споживачів;

● ensure our customers that they will receive goods and services of the highest quality, and consequently increase the sales volumes of our products and services through customer loyalty;

● здійснювати управління підприємством не за допомогою тотального контролю, а використовуючи переваги процесного та системного підходів;

● to manage the enterprise not by means of the total control, but by taking advantage of the process and system approach;

● розробити якісну систему ключових показників діяльності, на основі аналізу якої ми приймаємо найбільш ефективні рішення;

● to develop a quality system of key performance indicators, on an analysis of which we take the most effective solutions;

Починаючи з 2005 року, «ВіДі Груп» задекларувала поступове запровадження на своїх підприємствах системи управління відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001. На сьогоднішній день у нас розроблені, впроваджені та постійно вдосконалюються нормативні документи, що регламентують процеси підприємств. Ми систематично проводимо внутрішні аудити та вимірюємо рівень задоволеності наших споживачів. У нас працює центр навчання персоналу стандартам ISO. В цілому, система управління якістю дала менеджменту «ВіДі Груп» дієвий інструмент для ефективного керівництва та управління підприємствами.

Starting from 2005, ViDi Group has gradually introduced international standard ISO 9001 to its management system. Today, we have developed, implemented and constantly improve the regulations that govern business processes. We regularly conduct internal audits and measure the satisfaction of our customers. We have a staff training center to learn our employees to use the ISO standards. Generally, the quality management system gave to the management of ViDi Group an effective tool for effective management and business administration.

● запровадити чітку та прозору систему мотивації персоналу;

● to establish clear and transparent system of motivation;

● знизити відсоток неефективних витрат та витрат на рекламації.

● to reduce the percentage of inefficient costs and claims.

19


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ФІЛОСОФІЯ «КАЙЗЕН» – ПОСТІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ

PHILOSOPHY OF «KAIZEN» – CONTINUOUS IMPROVEMENT Філософія «Кайзен» – це постійний рух вперед, пошук можливостей покращити навколишній світ. KAI, вимовляється як ‘кай’ – означає «змінювати, оновлювати, реформувати або виправляти». ZEN, вимовляється ‘дзен’ – означає «добро». Philosophy of «Kaizen» is a constant movement forward, constant search for opportunities to improve the environment. KAI, pronounced ‘kai’ – means «to modify, update, correct or reform». ZEN, pronounced ‘zen’ – means «good».

20

Компанія «ВіДі Груп» ретельно вивчає досвід провідних компаній світу та активно використовує кращі надбання у своїй діяльності. Розпочавши співробітництво з всесвітньо відомим брендом Toyota, ми доторкнулись до історії та культури Японії, познайомились з принципами ведення бізнесу та філософією «Кайзен», яка знайшла втілення у дилерських центрах, що входять до складу «ВіДі АвтоСіті».

ViDi Group closely studies the experience of the leading companies in the world and actively uses the best achievements in its activity. After starting cooperation with the world famous brand of Toyota, we touched on the history and culture of Japan, met with business principles and philosophy of «Kaizen» which reflected in the work of the dealerships that are part of ViDi AutoCity.

Поняття «Кайзен» – дуже широке. Воно означає удосконалення як в особистому, сімейному і суспільному житті людини, так і в її трудовій діяльності. Коли слово «Кайзен» вживають стосовно діяльності людини на її робочому місці, перш за все, мають на увазі процес постійного удосконалення, у який включаються усі співробітники компанії – від старшого менеджера до простого працівника. Метою «Кайзен» є удосконалення діяльності компанії або її окремих підрозділів за допомогою внутрішніх резервів, без залучення великих інвестицій ззовні.

The notion of Kaizen is very broad – it means improvement both in personal, family and social life of a man, and in its professional activity. When the word «Kaizen» is used relating to a professional activity of a man, primarily it has in mind a process of continuous improvement, which involves all employees – from senior

Чому саме «Кайзен»? Тому що «ВіДі Груп» – це команда, а «Кайзен» – це колективна гра. Ця філософія націлена на швидке виявлення проблем для того, щоб оперативно знайти рішення та вжити необхідних заходів. Одним з найбільш яскравих прикладів того, як працює система «Кайзен», є досвід роботи компанії Toyota, яка розробила широко відому своєю ефективністю концепцію виробництва TPS.

managers to blue collars. The aim of Kaizen is the improvement of the company or its separate units through internal reserves, without attracting large investments from outside. Why Kaizen? Because ViDi Group is a team, and Kaizen is a team game. This philosophy is aimed at quick identification of problems in order to find solutions quickly and take appropriate action. One of the most striking examples of how the Kaizen system works is the experience of Toyota, which developed the widely-known and efficient concept of TPS.

21


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

Слід сказати, що компанія гідно оцінює співробітників, які активно беруть участь у наданні пропозицій щодо покращення ефективності бізнеспроцесів та генеруванні корисних ідей, нагороджуючи їх як грошовими преміями, так і особливою відзнакою – золотим значком «ВіДі Груп». It should be noted that the company adequately evaluates employees who actively participate in suggesting improvement of business processes and generating useful ideas. The company rewards them both with cash prizes and special honors – gold badge of ViDi Group.

22

TPS базується на таких принципах:

TPS is based on the following principles:

● «just-in-time» (дотримання принципу вчасності, стандартизація виробничих процесів);

● «Just-in-time» (the principle of timeliness, standardization of production processes);

● зменшення нераціонального використання часу, робочої площі та трудових ресурсів);

● Reduction of irrational use of time, working space and labor;

● «heijunka» або рівномірність виробничого навантаження;

● «Heijunka» or uniformity of the production load;

● реалізація 7 правил складського зберігання (що дозволяє оптимізувати складські запаси та мінімізувати робочу площу) тощо.

● Implementation of 7 rules of storage (which optimizes the stocks and helps minimizing the working area), etc.

Ця концепція створює всі умови для збереження ресурсів шляхом усунення непродуктивних витрат, а одним із її ключових елементів є система безперервного удосконалення «маленькими кроками». TPS активно використовується у Тойота Центр Київ «ВіДі Автострада».

This concept creates all conditions for resource conservation by eliminating unproductive expenses, and one of the key elements is a system of continuous improvement by «small steps». TPS is widely used in Toyota Center Kyiv ViDi Autostrada.

Ми розцінюємо помилки як можливість навчання. Замість того, щоб звинувачувати співробітників, компанія вживає коригувальні дії та поширює знання про отриманий досвід.

We see mistakes as a learning opportunity. Instead of blaming the staff, the company takes corrective actions and spreads the knowledge about the experience.

«Кайзен» дав нам багато, але головне – це певне мислення, яке стимулює кожного співробітника аналізувати процеси, пов’язані з виконанням своїх службових обов’язків і замислюватися, яким чином можна оптимізувати ці процеси.

Kaizen gave us a lot, but the main thing is that it is a certaing thinking that encourages each employee to analyze the processes associated with the performance of their duties and to think about how to optimize these processes.

Віктор Кордилевський, директор з продажів Тойота Центр Київ «ВіДі Автострада»

Viktor Kordilevsky, Sales Director Toyota Center Kyiv ViDi Autostrada

Приклади

Examples

Застосування дошок контролю процесів дозволило систематизувати документообіг та розподіл роботи, а також покращити контроль якості виконаних робіт.

Use of process control boards made it possible to systematize workflow and distribution of work, and to improve quality control of the works done.

Один із працівників сервісу Тойота Центр Київ «ВіДі Автострада» подав пропозицію, суть якої була в тому, що логістику автомобілів по цеху краще виконувати механікам. Прислухавшись до цієї ідеї, ми змогли вивільнити майстрів цеху та направити їхні зусилля на контроль якості, що призвело до значного зростання рівня цього показника.

One of the service employees of Toyota Center Kyiv ViDi Autostrada submitted a proposal with the main point that the logistics of cars in the shop should be better performed by mechanics. Following this idea, we managed to unleash the service masters and direct their efforts at quality control, leading to significant increases of this indicator.

Завдяки досягненню високих показників з післяпродажного обслуговування, 9 липня 2010 року Тойота Центр Київ «ВіДі Автострада» отримав сертифікат першого рівня відповідності (L1) за системою стандартів TSM (Тоyota Customer Service Management).

With the achievement of high performance of after-sales service, on July 9, 2010 Toyota Center Kyiv ViDi Autostrada received a certificate of the first level (L1) of the TSM system standards (Toyota Customer Service Management).

Пропозиція одного із механіків дозволила створити конструкцію підставок для переміщення знятих коліс, яка максимально оптимізує цей процес. Offer by one of the mechanics helped create a construction of stands to move the wheels that are removed from a car, which optimizes this process at most.

23


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

Тоyota Service Management – це комплексна програма розвитку післяпродажного сервісу в корпорації Toyota, спрямована на послідовне та невпинне вдосконалення роботи авторизованих дилерських центрів Toyota. Мета TSM – досягнення максимального рівня задоволеності Клієнтів, стабільної та ефективної роботи підприємств. Основою програми TSM є виробнича система Тойота (Toyota Production System), визнана найекономічнішим процесом виробництва у світі. Toyota Service Management is a complex program of after-sales service in the Toyota corporation, focused on consistent and steady improvement of the work of authorized Toyota dealer centers. The purpose of TSM is to achieve maximum customer satisfaction, a stable and efficient operation of enterprises. TSM is a genuine Toyota Production System, recognized as the most economical process of production in the world.

24

Наявність цього сертифіката засвідчує виконання нашим дилерським центром високих вимог Toyota, а саме:

This certification shows compliance of our dealer center with high standards of Toyota, i.e.:

● надання послуг найвищого рівня якості з обслуговування Клієнтів;

● Services of the highest quality of customer service;

● досягнення найвищого рівня задоволеності Клієнтів;

● The highest level of customer satisfaction;

● застосування методик «Кайзен», що забезпечують постійне вдосконалення та ефективну роботу офіційного дилерського центру.

● Application of Kaizen techniques that provide continuous improvement and effective functioning of the official dealer center.

Система TSM представляє собою чотири рівні розвитку післяпродажного обслуговування: базовий, мінімальний, перший (L1) и найвищий (L2). Досягнення кожного нового рівня засвідчує підвищення статусу дилера. Атестація TSM включає в себе більше 50 процедур контролю. Програма TSM передбачає можливість постійного вдосконалення та щорічного підтвердження високого рівня операційних процесів.

TSM System represents four levels of aftersales service: basic, minimum, first (L1) and the highest (L2). Achievement of each new level is another evidence of raising the status of a dealer. TSM certification includes more than 50 control procedures. TSM program provides for continuous improvement and annual confirmation of the high level of operational processes.

Концепція TSM вперше була реалізована у Німеччині в 1994 році. Україна приєдналася до програми у 2007 році. На сьогоднішній день тільки два дилерських центри офіційної мережі Тойота в Україні володіють сертифікатом відповідності L1, і лише один з них у Київському регіоні – Тойота Центр Київ «ВіДі Автострада».

TSM concept was first implemented in Germany in 1994. Ukraine joined the program in 2007. Today, only two centers of the official dealer network in Ukraine have Toyota Certificate of Compliance L1, and only one of them in the Kiev region – Toyota Center Kyiv ViDi Autostrada.

25


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ CUSTOMER SUPPORT SERVICE CR (Customer Relations) – процес, за допомогою якого компанія впливає на підвищення рівня задоволеності клієнтів та їх лояльності. CR (Customer Relations) – the process which helps a company to influence the growth of customer satisfaction and loyalty.

26

Клієнторієнтованість лежить в основі стратегії розвитку «ВіДі Груп». Ми живемо майбутнім днем, тому, перш за все, піклуємось не про теперішню вигоду, а про довготривале та успішне партнерство. З цією метою у «ВіДі Груп» здійснено ряд кроків, які дозволяють нам з кожним днем збільшувати кількість лояльних споживачів та рівень задоволеності Клієнтів.

Customer oriented work is underlying the strategy of ViDi Group. We are living with the future day in mind, because first of all, we take care not about current benefits, but about the long and successful partnership. For this purpose, ViDi Group has made a number of steps that allow us to increase the number of loyal customers and customer satisfaction every day.

Усім відомо, що забезпечити гідний рівень обслуговування неможливо без ретельного вивчення потреб і бажань споживачів та ефективного спілкування з ними. З цією метою на підприємствах «ВіДі Груп» було впроваджено службу підтримки Клієнтів – CR.

Everyone knows that it is impossible to provide a decent level of service without a thorough study of the needs and desires of consumers and effective communication with them. For this purpose the enterprises of ViDi Group introduced service of customer support – CR.

Служба підтримки Клієнтів дає нам змогу забезпечити кожному споживачеві обслуговування найвищої якості, належну на всіх етапах взаємодії з компанією, максимально швидке і якісне вирішення усіх питань, що виникли у Клієнта в процесі обслуговування, та індивідуальний підхід. Зберегти Клієнтів можна за умови їх задоволеності. А задоволеність Клієнтів – це мета, яка перебуває у постійному русі. Відповідно, і ми повинні бути в постійному русі, «йти в ногу з часом», пропонувати нові послуги, які змогли б приємно дивувати споживача.

Customer service enables us to provide each customer with the highest quality service, appropriate interaction with the company at all stages, the most rapid and efficient resolution of all issues araising during the Customer service. You can keep the customers when they are satisfied. Customer satisfaction is a goal that is in constant motion. Accordingly, we must be in constant motion, to keep up with time, to offer new services that could pleasantly surprise the consumers.

27


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ У «ВІДІ ГРУП»:

THE MAIN FUNCTIONS OF CUSTOMER SUPPORT IN VIDI GROUP:

1. Попередження виникнення незадоволеності Клієнтів

1. Prevention of dissatisfaction of customers

● Аналіз рівня задоволеності Клієнтів – дзвінок ввічливості всім Клієнтам, які придбали автомобіль або обслуговувалися на сервісі, з метою визначення рівня задоволеності обслуговуванням та якістю товарів

● Analysis of customer satisfaction level – courtesy call to customers who purchased a car or received services in a dealer center service, in order to determine the level of satisfaction with service and quality of goods.

● Складання і контроль виконання плану коригувальних дій щодо поліпшення

● Preparation and monitoring of the corrective action plan for the improvement purpose

● Контроль дотримання співробітниками стандартів компанії та імпортера

● Monitoring of compliance with the standards of the company and importer

● Робота з попередженням виникнення претензій

● Work with warning of any complaints

2. Вирішення претензій, які виникли

28

Варто зазначити, що комунікація з Клієнтом побудована за двостороннім принципом. Після кожного відвідування нашої компанії працівники служби підтримки Клієнтів ввічливо цікавляться враженням Клієнтів про роботу компанії та рівнем задоволеності нашими послугами. Окрім того, висловити свої побажання та зауваження, задати питання, які їх найбільше цікавлять, та отримати оперативну кваліфіковану відповідь споживачі можуть на форумах, та скориставшись формою зворотного зв`язку, що діє на сайтах наших підприємств.

It should be noted that communication with the customers is built on a bilateral basis. After each visit to our company CR staff politely asks about the experiences of customers of the company work and about the level of satisfaction with the services. In addition, customers can express their comments and concerns, ask questions and get prompt and qualified answer on the forums, and using a form of feedback on the sites of our companies.

Для більшої зручності Клієнтів нами впроваджена єдина інформаційна лінія 0 800 500 7 70 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні), а також гаряча лінія для дзвінків з мобільного 585.

For customer convenience we introduced a single information line 0 800 500 7 70 (calls from fixed telephones within Ukraine are free-of-charge), and a hotline for calls from mobiles – 585.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ «ВІДІ ГРУП»:

RESULTS OF THE CR ACTIVITY IN VIDI GROUP:

● Високий (95% -100%) рівень задоволеності Клієнтів

● High level (95% -100%) of customer satisfaction

● Лояльність Клієнтів до компанії, небажання розглядати інші пропозиції від конкурентів

● Customer loyalty to the company, unwillingness to consider other offers from competitors

● Високий рівень довіри до компанії

● High level of confidence in the company

● Відсутність конфліктних ситуацій або ситуацій, які вимагають втручання керівництва

● No conflicts or situations that require to management intervention

Отримуючи зворотний зв`язок від споживачів, ми оперативно реагуємо на зміну їхніх переваг та вимог, надаючи саме ті товари та послуги, які є найбільш важливими для них. Getting feedback from consumers, we quickly respond to changes in their preferences and requirements, providing exactly the products and services that are the most important to them.

2. Settlement of claims

● Розгляд усіх скарг Клієнтів

● Consideration of all customer complaints

● Рішення претензії до повного задоволення Клієнта

● Solving any claim till the complete customer satisfaction

● Складання плану коригувальних і попереджуючих дій

● Drawing up a plan of corrective actions and warnings

● Недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому.

● Prevention of such situations in the future.

29


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ПОСЛУГИ ПРЕМІАЛЬНОЇ ЯКОСТІ PREMIUM QUALITY SERVICES «Отримання першої премії у номінації «Кращий автосалон України на думку споживачів» – це велика честь. Для нас немає нічого більш цінного, ніж визнання Клієнтів. Ми вдячні кожному, хто вірить в нас і цінує всі зусилля, які ми прикладаємо, щоб зробити придбання та обслуговування автомобіля комфортним та вигідним». Віктор Кордилевський, директор Тойота Центр Київ «ВіДі Австострада». «Winning first prize in the category «Best showroom of Ukraine in consumers’ opinion» is a big honor for us. For us nothing is more precious than the recognition of clients. We are grateful to everyone who believes in us and appreciates all the efforts we make to make the purchase and maintenance of the car convenient and profitable». Victor Kordilevskiy, director of Toyota Center Kyiv ViDi Austostrada».

30

Системна робота з вивчення рівня задоволеності споживачів та цілеспрямована робота з удосконалення якості наших послуг принесла свої плоди. Підприємства «ВіДі Груп» отримують найкращі результати за даними незалежних досліджень Mystery Shopping. Ми високо шануємо оцінку нашої діяльності професіоналами, та найбільше цінуємо довіру українських споживачів.

Systematic work to study the level of customer satisfaction and our work focused on improving the quality of our services have brought its results. Enterprises of ViDi Group get the best results according to the independent research of Mystery Shopping. We highly respect the evaluation of our business by professionals, and we value the trust of the most of Ukrainian consumers.

Популярний серед автомобілістів Перший автомобільний телеканал у 2009 році вперше заснував конкурс «Кращий автосалон України». Вибір переможців проводився у відкритому голосуванні на сайті 1auto.tv. У рейтингу взяли участь 19 провідних автосалонів України. Підприємства «ВіДі Груп» отримали впевнену перемогу у двох номінаціях – Тойота Центр Київ «ВіДі Автострада» у номінації «Кращий автосалон України на думку споживачів» та «Лексус Київ Захід» у номінації «Кращий дизайн автосалону».

Popular among drivers First Automobile TV in 2009 founded the first contest «The best showroom of Ukraine». Choosing the winners was held in an open vote on www.1auto.tv. 19 leading showroom of Ukraine took part in the rating evaluation. Enterprises of ViDi Group received the victory in two categories – Toyota Center Kyiv ViDi Autostrada in the category «Best showroom of Ukraine in consumers’ opinion» and Lexus Kyiv West in nomination «Best showroom design».

2010 рік був не менш багатий на перемоги для «ВіДі Груп». Всім відомо, що утримувати досягнуті результати набагато важче, ніж їх завойовувати. Підприємствам «ВіДі Груп» вдалося не тільки зберегти свої досягнення та в черговий раз підтвердити свій статус, але й покращити свій рейтинг у «Кращому автосалоні України 2010».За результатами телерейтингу «Кращий автосалон України», офіційний дилерський центр «Лексус Київ Захід» був визнаний переможцем одразу у двох номінаціях – «Кращий автосалон України 2010» та «Краще постпро-

Year 2010 brought a lot of victories to ViDi Group as well. Everyone knows that to keep the results achieved is much harder than to gain them. Enterprises of ViDi Group could not only save its progress and once again confirm their status,

дажне та сервісне обслуговування» у категорії «преміум-клас».

but also managed to improve their ranking in the category «Best showroom of Ukraine 2010».

Постійно вдосконалюючись, Тойота Центр Київ «ВіДі Автострада» отримав найвищу оцінку споживачів у номінації «Краще постпродажне та сервісне обслуговування» у медіум-класі.

As a result of TV-rating of «Best showroom of Ukraine» the official dealer center Lexus Kyiv West won in two categories – «Best showroom of Ukraine 2010» and «Best aftersale service» in the category of premium class. Constantly being improved, Toyota Center Kyiv ViDi Autostrada received the highest rating of consumers in the category «Best aftersale service» in the medium class.

За 2010 рік ми зібрали велику базу лояльних Клієнтів як у сфері продажів, так і сервісу. Отримання першої премії одразу у двох номінаціях красномовно свідчить про те, що Клієнти оцінили наші зусилля, прикладені для того, щоб забезпечити посправжньому преміальні умови придбання та обслуговування автомобілів. Вибір наших Клієнтів – це джерело натхнення для всієї нашої команди.

In 2010 we have got the large base of loyal customers both in sales and service. Receiving first prize in two categories is clear evidence that the customers appreciate our efforts to provide truly premium conditions for the purchase and service of cars. The choice of our customers is a source of inspiration for our entire team.

Олександр Радін, директор «Лексус Київ Захід».

Oleksandr Radin, director of Lexus Kyiv West.

Ми – компанія, яка несе повну відповідальність за свій продукт та якість наших послуг. Ніколи не зупиняючись на досягнутому, із року в рік ми прагнемо досконалості, встановлюючи для себе нові якісні цілі та більш високі вимоги.

We are the company which is solely responsible for its product and the quality of our services. Never stopping on our achievements, each year we strive to perfection, setting ourselves higher goals.

31


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ПРАЦІВНИКАМИ

RESPONSIBILITY TO EMPLOYEES

32

Команда «ВіДі Груп» – це головна цінність компанії. Завдяки професіоналізму та натхненню кожного співробітника ми досягли лідерських позицій та впевнено крокуємо до нових звершень. Будучи соціально відповідальною компанією, «ВіДі Груп» інвестує у своїх співробітників – забезпечує високий рівень комфорту та безпеки на робочих місцях у відповідності до норм українського законодавства про охорону праці, підтримує гідний рівень заробітних плат, створює максимальні можливості для професійного розвитку.

ViDi Group Team is the main value of the company. Thanks to the professionalism and inspiration of every employee we have leading positions and we are steadily moving to the new achievements. As a socially responsible company, ViDi Group invests in its employees – provides a high level of comfort and safety in the workplace in compliance with Ukrainian legislation on labor protection, supports decent wages, creates excellent opportunities for professional development.

Василь Данильчук, директор департаменту кадрового забезпечення та роботи з персоналом

Vasyl Danilchuk, Head of HR Department

33


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ HUMAN RIGHTS У «ВіДі Груп» неухильно дотримуються гарантовані Конституцією України права людини, у тому числі і право на працю. Станом на кінець 2010 року на підприємствах «ВіДі Груп» працюють 1092 співробітників. Середній вік працівників становить 32 роки.

«ВіДі Груп» підтримує Декларацію ООН про права людини. В компанії поважають та дотримуються прав людини незалежно від статі, раси, національності, мови, віку, місця проживання, релігії та політичних переконань. У нас заборонені будь-які форми дискримінації, погроз, приниження. Ми не використовуємо дитячу та примусову працю.

ViDi Group supports the UN Declaration of Human Rights. The company respects and observes human rights regardless of gender, race, nationality, language, age, residence, religion or political beliefs. We have banned all forms of discrimination, threats, humiliation. We do not use child and forced labor.

ViDi Group adheres to the human rights which are guaranteed by the Constitution of Ukraine, including the right to work. As of late 2010 the enterprises of ViDi Group employ 1092 specialists in total. The average age of employees is 32 years.

Відсоткове співвідношення жінок та чоловіків на усіх підприємствах «ВіДі Груп»

Співвідношення жінок та чоловіків у бек-офісі компанії

Percentages of women and men in all enterprises ViDi Group

Women and men ratio in ViDi Group’s back- office

жінки 30,4% women

69,6% чоловіки men

34

32%

Гендерна рівність – один із основних принципів управління персоналом у «ВіДі Груп»:

Gender equality is one of the basic principles of personnel management in ViDi Group:

«У нашому суспільстві існує, на жаль, стійкий стереотип, що автомобіль – це суто чоловіча річ, і хоча я завжди мріяла працювати в автомобільній компанії та досить довго готувалась до цього, свої шанси розцінювала як незначні. Я була приємно здивована, коли, зваживши на мої знання про автомобілі та нестримне бажання працювати, у «ВіДі Груп» мене прийняли на роботу адміністратором сервісу, а згодом я стала консультантом з продажу автомобілів. На даний момент займаю посаду старшого консультанта з продажу автомобілів. Я дуже вдячна за шанс на самореалізацію, який мені був наданий «ВіДі Груп», – старший консультант з продажу Ольга Оснач, 24роки

«In our society there is, unfortunately, a stereotype that cars are only for men, and although I always dreamed of working in an automotive company and prepared myself for this during a long time, myr chances seemed to be relatively minor. I was pleasantly surprised when, considering my knowledge of cars and uncontrollable desire to work I was hired to work in ViDi Group to a position of service administrator and later I became a car sales consultant. Currently I am the senior consultant on car sales. I am very grateful for a chance of self-realization that I was given in ViDi Group. – Senior Sales Consultant, Olga Osnach, 24 y.o.

чоловіки men

68%

жінки women

35


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

РОБОЧЕ МІСЦЕ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ WORKPLACE AND SAFETY AT WORK

36

Слід відзначити, що компанія надає жінкам можливість реалізувати себе не тільки у професійній сфері, але й досягти гармонії в особистому житті, реалізувавши себе як матір. За усіма співробітницями, які прийняли для себе життєво важливе рішення про народження дитини, зберігається робоче місце та надається відпустка по догляду за дитиною з правом скористатися пільгами, передбаченими законодавством України та Програмою Лояльності «ВіДі Груп».

It should be noted that the company provides women the opportunity to realize ourselves not only in the professional field, but also to achieve harmony in personal life and realize itself as a mother. For all female specialists who have made a vital decision to have a baby, the company preserves their work place and gives the leave to care for a child with the right to use privileges provided by Ukraine and loyalty program of ViDi Group.

Дбаючи про людей з обмеженими можливостями, «ВіДі Груп» створила 44 робочих місця, які слугують не тільки джерелом отримання коштів для життя, але стають полем для самореалізації людей з особливими потребами.

Caring for people with disabilities ViDi Group has created 44 work places, which serve not only the source of funds for life, but become a field of selfrealization for people with disabilities.

Людина проводить на роботі третину свого життя, тож цей час повинен приносити радість і задоволення. Комфортне робоче місце та безпечні умови праці дозволяють підтримувати високий рівень продуктивності праці та мінімізувати ризики виробничих травм та професійних захворювань.

A person spends a third of his/her life at work, so this time should bring joy and satisfaction. Comfortable workplace and safe working conditions allow maintaining high productivity and minimizing the risks of occupational injuries and illnesses.

Серед постійних комплексних заходів «ВіДі Груп» по досягненню нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, задля підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій і пожеж слід назвати:

To meet the standards of safety, hygiene and working environment, to increase the existing level of health and for prevention of occupational injuries, diseases, accidents and fires the integrated activities of ViDi Group include:

● наявність стенду з охорони та безпеки праці;

● Available informational board of labor safety

● забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту;

● providing workers with uniform, special shoes and safety equipment

● забезпечення структурних підрозділів підприємства медичними аптечками;

● providing medicine kit to the structural divisions of the company

● проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці персоналу, зайнятого на роботах з підвищеною небезпекою.

● training and testing of the staff for the knowledge of safety regulations in jobs with high risk.

Особистий приклад дотримання правил безпеки на виробництві подає Голова Правління «ВіДі Груп», використовуючи засоби індивідуального захисту під час відвідувань виробництва.

A personal example of following safety rules in the production is shown by the CEO of ViDi Group, using personal protective equipment during visits to production facilities.

37


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

Основними функціями системи управління охороною праці у «ВіДі Груп» є облік, аналіз та оцінка умов праці, планування, організація, координація, контроль за виконанням та стимулюванням заходів з охорони праці та промислової безпеки. The main functions of safety management system in ViDi Group is accounting, analysis and evaluation of working conditions, it is planning, organizing, coordinating, controlling the implementation and promotion steps of safety and security.

38

Слід зазначити, що політика у сфері охорони праці у «ВіДі Груп» документально оформлена та органічно поєднана з усіма елементами діяльності підприємств. Формування політики здійснюється на основі комплексної оцінки рівня небезпеки виробничих об’єктів підприємства, яка проводиться шляхом виявлення всіх небезпечних та шкідливих виробничих факторів, характерних для кожного об’єкта, їх оцінки та аналізу можливих варіантів виникнення.

It should be noted that the policy in sphere of labor of ViDi Group is documented and integrated within all elements of the enterprise. Policy making is based on a comprehensive evaluation of risks in company production facilities, which is conducted by identifying all dangerous and harmful production factors which are specific to each object, their assessment and analysis of possible scenarios.

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про охорону праці» у «ВіДі Груп» на кожному робочому місці, у кожному структурному підрозділі створено умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечено дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Саме з цією метою у нас функціонує система управління охороною праці.

Under Article 13 of the Law of Ukraine «On Labour Protection» in ViDi Group at every workplace, in each division there are conditions created in accordance with regulations, and the company ensures compliance with the rights of workers in the field of labor safety. For that purpose we are implementing a system of labor safety management.

Ми систематично проводимо атестацію робочих місць та встановлюємо доплати і пільги на тих робочих місцях, де виявлені шкідливі умови праці. Атестація проводиться в усіх підрозділах для виявлення тих робочих місць, де технологічний процес, устаткування чи матеріали можуть стати джерелом шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що негативно впливають на стан здоров’я працівника. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству.

We regularly carry out certification of workplaces and set bonuses and benefits to those workplaces where hazardous conditions are identified. Testing is conducted in all divisions to identify those jobs where the manufacturing process, equipment or materials may cause harmful and hazardous working environments that adversely affect the health worker. Testing is conducted by a certification committee, the composition and powers of which shall be decided by the order of the company.

Результати атестації робочих місць заносяться в карти умов праці, форма яких затверджується Міністерством праці і соціальної політики разом з Міністерством охорони здоров’я України. Вони використовуються при призначенні пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», пільг і компенсацій за рахунок підприємств «ВіДі Груп». Висновки атестації необхідні також для обґрунтування пропозицій про внесення змін і доповнень до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що надають право на пільгове пенсійне забезпечення, а також для розробки організаційних, технічних, економічних і соціальних заходів колективного договору щодо поліпшення умов праці й оздоровлення працівників.

Results of certification of workplaces are registered in cards of work conditions which form is approved by the Ministry of Labour and Social Policy with the Ministry of Health of Ukraine. They are used for the appointment of retirement benefits on a preferential basis in accordance with the Law of Ukraine «On pensions, benefits and compensation through the companies of ViDi Group. Conclusions of the certification are also required to justify the proposed amendments and additions to the lists of productions, works, professions, positions and indicators that provide the right of privileged pensions, and to develop organizational, technical, economic and social activities of the collective measures for the improvement of working conditions and improvement of workers’ health.

Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу на підприємствах «ВіДі Груп» проводяться тільки санітарними лабораторіями підприємств і організацій, атестованими органами Держстандарту і Міністерства охорони здоров’я, за списками, погодженими з органами Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій. Sanitary survey of factors of production environment and working processes in the enterprises of ViDi Group are being organized only by Health Laboratories of companies and institutions certified by the State Standard Committee and the Ministry of Health, according the lists, agreed with authorities of the State Expertise of working conditions and is also executed on a contractual basis by the regional laboratories of sanitary-epidemiological stations.

39


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ STAFF DEVELOPMENT Наше кредо: «Навчання та професійний розвиток співробітників є найбільш важливим фактором, який відрізняє процвітаючі компанії від менш успішних». Our motto: «Education and professional development of staff is the most important factor that differentiates the less prosperous company from successful ones.

40

Ми створюємо усі умови для професійного розвитку та кар`єрного росту працівників.

We create all conditions for professional development and career growth of employees.

З метою створення додаткових умов для розвитку персоналу, вдосконалення системи навчання, раціонального управління знаннями та покращення поінформованості співробітників у «ВіДі Груп» розроблена багатоступенева система підбору та навчання персоналу:

In order to create additional conditions for staff development, to improve training system, to provide management skills and increase awareness of employees in ViDi Group a multistage system of employment and training has been developed:

● адаптаційні семінари для нових працівників;

● Adaptation seminars for new employees;

● семінари в Навчальному центрі;

● seminars in the Training Center;

● «Школа лінійного менеджера»;

● School for line managers;

● Академія «ВіДі Груп».

● Academy of ViDi Group.

Робота у «ВіДі Груп» для кожного нового працівника розпочинається з адаптації. На адаптаційних семінарах кваліфіковані та досвідчені співробітники, керівники служби персоналу познайомлять з традиціями та основними засадами корпоративної культури «ВіДі Груп», її місією та стратегією, а також допоможуть подолати труднощі першого періоду роботи в компанії.

Work of each employee in ViDi Group starts with adaptation. During adaptation trainings qualified and experienced employees, supervisors from HR department introduce traditions and basics of the corporate culture of ViDi Group, its mission and strategy, and help overcoming difficulties of the initial period of work in the Company.

З метою підвищення компетенції лінійних менеджерів у 2009 році було створено «Школу лінійного менеджера», де співробітники мають змогу оволодіти навичками ефективного спілкування, розстановки пріоритетів в роботі, делегування повноважень, налагодження комунікацій, вирішення конфліктів, а також отримати знання з процесів і стандартів компанії, які необхідні у роботі.

To increase the competences of line managers in 2009 there has been established the school of line manager, where staff has the opportunity to develop the skills of effective communications, allocation of priorities in work process, delegating authorities, establishing communications, conflict management, and gain knowledge of processes and standards of the company which are necessary in the work process.

Кращі працівники компанії мають можливість вдосконалити свої управлінські якості в Академії «ВіДі Груп», в якій організовано систематичне навчання з використанням різноманітних форм та методів роботи з резервом кадрів.

The best employees can improve their management skills while attending «Academy of ViDi Group, which organized a systematic study process using a variety of forms and methods of work with personnel pool.

За час успішної роботи «Школи лінійного менеджера» та Академії «ВіДі Груп» 266 працівників отримали відповідні сертифікати та були відмічені Подякою Генерального директора, окрім того, більшість з них отримали підвищення. During the activity of the «School of line manager» and «Academy of ViDi Group» 266 employees received certificates and were awarded by the General Director, and additionally, most of them were promoted.

41


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

Усі нові вакансії в компанії анонсуються, перш за все, у внутрішніх конкурсах серед співробітників. Наприклад, у 2010 році 16% працівників досягли кар’єрного росту.

All new jobs in the company are announced, primarily internally among employees. For example, in 2010 16% of employees stepped up on their career ladder.

42

Велика увага приділяється методичному супроводу навчального процесу в компанії, який розроблюється на наступний рік з урахуванням потреб бізнесу, розроблені плани корпоративного навчання, методичні збірки матеріалів до кожного заняття для самостійного опрацювання. Сьогодні можна сказати, що у «ВіДі Груп» створено повноцінну систему роботи з персоналом в контексті навчання та розвитку.

A lot of attention is given to the systematic support of the trainings process in the Company, which is being developed annually with regard to the business needs. It includes corporate training plans, methodical collections of materials for each lesson of self-study. Today we can say that in ViDi Group we have proper system of cooperation with the staff in sphere of trainings and development.

Значна робота у сфері розвитку та навчання персоналу не може не приносити своїх плодів. Інвестиції в персонал повертаються сторицею, забезпечуючи найвищий рівень компетенції співробітників. Саме тому компанія «ВіДі Груп» надає своїм працівникам значні перспективи для професійного і кар’єрного зростання.

Much work in sphere of development and training brings its fruits. Investment in training of the personnel gives its effect in return, providing the highest level of competences of the employees. That’s why ViDi Group provides its employees with significant opportunities for professional and career growth.

«Під час роботи у компанії я мав змогу поєднати теоретичне навчання у Академії «ВіДі Груп» та безцінний практичний досвід. Компанія дає кожному працівникові шанс досягти своєї особистої мети, вимагаючи натомість зовсім мало: порядності, відповідальності та прагнення до нових досягнень. Завдяки «ВіДі Груп» я можу ставити перед собою амбіційні плани, будучи впевненим, що виконаю їх. Я маю змогу самореалізовуватись, і, що не менш важливо, допомогти реалізувати себе іншим».

«While working in the company I had the opportunity to combine theoretical training in the Academy of ViDi Group with priceless practical experience. The company gives each employee a chance to achieve their personal goals, requiring very little in return: integrity, responsibility and striving for new achievements. Thanks to ViDi Group I can set ambitious plans for me, being convinced that I fulfill them. I can fulfill myself and help others realize themselves».

Іван Загреба, директор «ВіДі Будівництво», 23 роки.

Ivan Zagreba, Director of ViDi Construction, 23 y.o.

«Ріст «ВіДі Груп» – це, насамперед, ріст її співробітників. Активний розвиток компанії, пріоритет використання внутрішніх кадрових ресурсів і довіра, висловлена керівниками, відкрили для мене можливість проявити свій потенціал в роботі. На мою думку, важливий чинник успіхів працівників «ВіДі Груп» у тому, що компанія приділяє значну увагу навчанню своїх кадрів і сприяє їхній плідній праці у команді»

«Growth of ViDi Group is, first of all, a growth of its employees. Active developments of the company, focus on internal human resources and confidence expressed by managers, have opened me an opportunity to show my work potential. In my opinion, the important factor of success of employees in ViDi Group is that the company pays great attention to staff training and promotes efficient work in a team»

Ксенія Ткаченко, директор «ВіДі Ліберті», 27 років.

Ksenia Tkachenko, Director of ViDi Liberty, 27 y.o.

«ВіДі Груп» дає колосальні можливості і стимул для розвитку кожному, хто вміє ставити перед собою цілі і досягати їх. Ця компанія є для мене школою, де я з кожним днем вдосконалюю свої навики і отримую безцінний досвід, завдяки якому можу впевнено дивитись у завтрашній день»

«ViDi Group provides large opportunities and incentives for development to anyone who knows how to set goals and achieve them. This company is my school where I improve my skills every day and get priceless experience through which I can confidently face the future»

Дмитро Донігевич, директор «ВіДі Скай Моторз», 28 років.

Dmytro Donihevych, Director, ViDi Sky Motors, 28 y.o.

Завдяки тому, що «ВіДі Груп» надає своїм працівникам можливості професійного та кар’єрного росту, поле для самореалізації, гідні умови праці та достойний рівень заробітної плати, компанія стала одним із найпривабливіших працедавців на ринку України.

Since ViDi Group provides its employees with training opportunities and career growth, a field for self-realization, good working conditions and decent wages, the company has become one of the most attractive employers in Ukraine.

За час успішної роботи «Школи лінійного менеджера» та «Академії «ВіДі Груп» 266 працівників отримали відповідні сертифікати та були відмічені Подякою Генерального директора.

During the activity of the «School of line manager» and «Academy of ViDi Group” 266 employees received certificates and were awarded by the General Director.

43


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ VIDI TEAM LINE

TEAM PROFI

Основні принципи відповідальності перед співробітниками знайшли своє відображення у комплексній, багаторівневій Програмі Лояльності ViDi Team Line, кожен елемент якої ініційований та підтриманий працівниками компанії.

Basic principles of responsibility to employees are reflected in the complex, multi-level loyalty program ViDi Team Line, where each element is initiated and supported by staff.

Бездоганні умови праці

Perfect work conditions

В назві нашої програми лояльності ключове слово – Team (команда).

In the name of our loyalty program the keyword is Team.

Ми визначили, що умови праці мають відповідати нормативам та нормам безпеки за світовими стандартами і гарантуємо своїм працівникам бездоганні умови, які максимально відповідають виду діяльності, територіальному розміщенню робочого місця та функціональним обов`язкам працівника.

We determined that working conditions must comply with regulations and safety standards to international standards and guarantee its workers perfect conditions, the most responsible type of activity, job placement territorial and functional links of compulsory employee.

Комплексна Програма Лояльності для працівників ViDi Team Line має цілу низку привілеїв, які об`єднані за шістьма напрямками.

Integrated Loyalty Program ViDi Team Line for employees has a number of privileges, which are united in six sections.

Компанія ставить на перше місце безпеку та комфорт своїх працівників.

The company puts in the first place the safety and comfort of its employees.

Гарантована та конкурентоспроможна заробітна плата

Guaranteed competitive salary

Компанія гарантує не лише конкурентоспроможну заробітну плату, але й її безумовну своєчасну виплату.

The company guarantees to its employees not only competitive salaries but also its absolute timely payment.

LOYALTY PROGRAM VIDI TEAM LINE ViDi Team Line – це програма лояльності, створена нами та для нас! ViDi Team Line is a loyalty program, created by us and for us!

44

Щоб отримувати всі привілеї працівника «ВіДі Груп», необхідно рухатися в одному напрямку з компанією, жити її духом та слідувати спільній місії. To get all the privileges of an employee in ViDi Group one must move in one direction with the company and live its spirit and follow the joint mission.

45


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

46

Компанією управляє кожен співробітник

Every employee manages the company

Продуктивний зворотний зв’язок

Generative feedback

Організація діяльності «ВіДі Груп» передбачає участь в управлінні компанією кожного працівника. Це означає безпосередню причетність до:

Organization of ViDi Group involves each employee into the management of the company. This means direct participation in:

● формування стратегічних цілей;

● Formation of strategic objectives;

● планування роботи свого підприємства;

● planning of the company business;

● формування оцінки своєї діяльності;

● assessment of the activity;

● розробки та реалізації інноваційних та раціоналізаторських пропозицій;

● development and implementation of innovations;

Щодня ми вкладаємо душу, сили та талант у нашу спільну справу. Зворотний зв’язок – це показник продуктивної комунікації між працівниками та керівництвом. Впровадження нової практики прийому працівників з особистих питань Генеральним директором та директорами компаній і підрозділів – шлях до ґрунтовної співпраці та взаєморозуміння, що є необхідними складовими партнерства.

Every day we put the soul, strength and talent in our common business. Feedback is a measure of productive communication between workers and top management. Implementation of new practice of reception of staff on personal matters by the General Director and Directors of companies and divisions is the way to extensive cooperation and mutual understanding that are essential components of partnership.

Адаптація нових працівників

Adaptation of new employees

● виконання прийнятих рішень;

● decisions implementaion;

● взаємодії з Клієнтами;

● interaction with customers;

● презентації своєї компанії, її товарів та послуг.

● presentation of the company, its products and services.

Жодна пропозиція не залишається без уваги та підлягає обговоренню.

None of ideas is left unattended and is always discussed.

Комунікація з керівництвом, командна робота, участь у нарадах та засіданнях, залученість до усіх процесів роботи – це можливість управляти компанією та досягти спільного успіху.

Communication with the top management, team work, participation in conferences and meetings, involvement in all work processes – this is an opportunity to manage the company and achieve common success.

Нове місце роботи, новий колектив, нові обов’язки та правила – «ВіДі Груп» зробила все можливе, щоб цей складний період пройшов для нового члена нашої команди максимально комфортно та впевнено! Ми створили умови для якісної адаптації працівника в період випробувального терміну, забезпечили усі можливості для самоосвіти та розвитку. Новий працівник завжди може розраховувати на вичерпну інформацію та підтримку під час роботи, взаємодіючи та консультуючись з керівниками, наставником або куратором, а також фахівцями з навчання персоналу.

New job, new team, new responsibilities and rules – ViDi Group has done everything possible to make this difficult period has pass comfortably and confidently for a new member of our team! We created the conditions for effective adaptation of an employee during the probation period; we provided all opportunities for self development. New employee can always expect to receive comprehensive information and support while working, by means of interacting and consulting with managers, supervisor or curator, and staff training personel.

«ВіДі Груп» цінує професійну позицію кожного працівника. ViDi Group appreciates the professional position of each employee.

«ВіДі Груп» прагне забезпечити усіх працівників комфортною, злагодженою та продуктивною роботою в компанії з першого робочого дня. ViDi Group strives to provide all employees with comfortable, harmonious and productive work in the company from the very first day.

47


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

Кожен працівник має право та можливості на систематичну оцінку власної компетенції та подальший розвиток власної кар’єри. Для кожного працівника в компанії розробляється індивідуальна програма розвитку та навчання, за підсумками якої він отримує Свідоцтво або Сертифікат. Each employee has the right and opportunity for systematic assessment of their own competence and for further development of their career. For each employee in the company we develop an individual program of development and training, following which he receives a certificate.

48

Розвиток кожного працівника

Development of each employee

Соціально-профілактична робота

Social and Preventive work

Компанія розуміє, що кожна людина – індивідуальна та унікальна. Ми прагнемо розвивати персональні якості та професійні здібності кожного працівника.

Company understands that every person is individual and unique. We strive to develop personal qualities and professional skills of each employee.

З цією метою компанія впроваджує курси корпоративного навчання за місцем роботи працівників, підтримує їх прагнення до навчання та підвищення кваліфікації. «ВіДі Груп» регулярно запрошує працівників на спеціальні заняття з корпоративних стандартів та до дистанційного навчання, заохочує самопідготовку та щорічно видає збірку «ВіДі Груп»: сто принципових запитань і відповідей».

With this purpose, the company provides corporate training courses in the workplace to employees, supports their aspirations for education and training. ViDi Group regularly invites employees to special classes of corporate standards training and distanced learning, and the company encourages self-education and annually publishes a collection «ViDi Group: hundred basic questions and answers».

У сучасному ритмі життя кожна людина зіштовхується з різноманітними стресовими ситуаціями, змінами, конфліктами та труднощами. Оскільки діяльність більшості працівників «ВіДі Груп» пов’язана із спілкуванням з клієнтами та партнерами, їх робота вимагає сконцентрованості, врівноваженості та толерантності.

In today’s rhythm of life everyone faces various stresses, changes, conflicts and difficulties. As the activities of the most employees in ViDi Group are linked to communication with customers and partners, their work requires concentration, balance and tolerance.

Наша компанія дбає про своїх працівників, впроваджуючи заходи з соціально-профілактичної роботи. В «ВіДі Груп» організована діяльність психологічного консультативного пункту.

Our company cares about its employees by implementing measures of social activities. In ViDi Group there is activity of psychological consultation organized.

Вивчення потреб та громадської думки

Learning needs and public opinion

Знання компанії про задоволеність та потреби працівників – це основа створення та розвитку лояльності, а отже, отримання найвищих спільних результатів діяльності.

Knowledge of the company about satisfaction and needs of its staff is the basis for the creation and development of loyalty, and therefore of the highest possible joint performance.

«ВіДі Груп» систематично проводить вивчення потреб та думок працівників.

ViDi Group regularly conducts research of needs and opinions of its employees.

Тільки за допомогою та за участі кожного працівника компанія може виявити додаткові можливості для свого подальшого розвитку.

With the help and participation of every employee the company can identify additional opportunities for its further development.

Компанія сприяє в отриманні працівниками об’єктивної інформації щодо профілактики хвороб, стресів, а також підтримки здорового способу життя.

The company assists employees in obtaining objective information on disease prevention, stress and promotion of healthy lifestyles.

49


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ПРИВІЛЕЇ TEAM CLUB

ПЕРЕВАГИ TEAM COMFORT

BENEFITS OF TEAM CLUB

50

BENEFITS OF TEAM COMFORT

Надання безвідсоткових позик

Providing interest-free loans

Здоров’я працівників

Health workers

Дбаючи про своїх працівників, компанія надає їм безвідсоткові позики для вирішення найбільш вагомих соціальних питань, зокрема, на навчання, лікування тощо.

Caring for its employees, the company provides them with interest-free loans to resolve the most important social issues, particularly of education, medical treatment and more.

Здоров’я – найголовніша цінність кожного з нас. Сьогодні допомога у медичному забезпеченні працівників – не просто модний елемент лояльності, а норма для «ВіДі Груп».

Health is the main value of each of us. Today medical assistance and support to employees is not simply a fashionable element of loyalty, it is the standard for ViDi Group.

Матеріальна допомога

Financial assistance

Усі працівники мають право на отримання матеріальної допомоги від компанії на оплату ритуальних послуг в разі смерті членів родини. Ця допомога надається додатково до допомоги, наданої Фондом соціального страхування.

All workers have a right to receive material aid from the company to pay for funeral services in the event of death of family members. This assistance is provided in addition to assistance of Social Insurance Fund.

В найближчих планах компанії – створення єдиної служби «Наш лікар», яка забезпечить працівників медичними консультативними послугами. На території автомобільних містечок будуть створені медичні пункти та аптечні кіоски.

In the nearest future the company plans to create a single service «Our doctor», which will provide the staff with medical consulting services. Medical centers and drug stores will be established in the territory of the autocities.

Знижки для працівників

Discounts for employees

Усі працівники «ВіДі Груп» мають право на отримання суттєвих знижок при придбанні автомобіля, запчастин, отриманні послуг сервісу, страхування тощо, що пропонуються нашими підприємствами. Додатково працівники можуть отримувати знижку на товари та послуги партнерів компанії.

All employees of ViDi Group have a right to substantial discounts on the purchase of spare parts, services, insurance, etc., which are offered by our businesses. Additionally, employees can receive discounts on goods and services of the partners.

«ВіДі Груп» гарантує оплату лікарняного листа у відповідності до норм діючого законодавства, додатково впроваджує програму медичного страхування, забезпечує працівників щорічним діагностичним обстеженням та вакцинацією.

ViDi Group guarantees the payment of sick leave in compliance with current legislation, and additionally provides medical insurance plan, provides employees with annual diagnostics and vaccination.

51


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

TEAM SPORT

52

Харчування працівників

Catering for the staff

Обідня перерва – право кожного працівника.

Lunch break is the right of each employee.

У 2010 році компанія відкрила затишне кафе «Lunch Drive», де працівники та гості компанії можуть смачно й повноцінно пообідати за доступними цінами.

In 2010 the company opened a cozy cafe «Lunch Drive», where the company employees and its guests can get full meals at affordable prices.

Рейсові службові маршрути

Bus transfer service

Зазвичай дорога на роботу та з роботи забирає багато сил та часу. Емоційна стомленість від громадського транспорту – не найкращий помічник в роботі. «ВіДі Груп» вирішує і цю проблему. Нами організована і постійно вдосконалюється схема рейсових службових маршрутів, які формуються з урахуванням побажань працівників компанії. Варто також відмітити, що наявність службового маршруту позитивно впливає і на екологію, адже зменшує рівень використання власних автомобілів працівниками, а, відповідно, і рівень шкідливих викидів у атмосферу.

Usually the road to work and back takes a lot of energy and time. Emotional tiredness after public transport is not the best assistant in work. ViDi Group solves this problem. We have organized and we keep constantly improving a scheme of company transfer bus routes, which are formed upon the wishes of employees. It should also be noted that availability of the company buses positively influence the environment, due to reduction of the use of own cars by employees, and, consequently, the reduction of the level of harmful emissions into the atmosphere.

Спорт та активний відпочинок в наш час – це не просто актуально! Екологія, сидяча робота та надто стрімкий ритм життя вимагають від людини постійно слідкувати за станом свого здоров`я.

Sport and active recreation in our time is not just essential. Ecology, sedentary work and too rapid pace of life requires some kind of constant monitoring of the status of people’s health.

Цікаве та насичене дозвілля працівників – важливе завдання для компанії, де кожен прагне до партнерства та успіху! Ніщо краще не згуртовує людей, ніж спільна справа та спільне дозвілля.

Lively entertainment for employees is an important task for a company where everyone is committed to partnership and success! Nothing can be a better way to unite peopled than a common cause and shared leisure activities.

Щорічно «ВіДі Груп» проводить для працівників та їхніх сімей спортивні заходи, такі як:

Annually ViDi Group organizes sports events for its employees and their families, such as:

● чемпіонати «ВіДі Груп» з футболу, легкої атлетики та інших видів спорту;

● football championships of ViDi Group, athletics and other sports contests;

● Спартакіаду на призи від Генерального директора «Тато, мама і я – спортивна сім’я».

● Sports day for prizes from the General Director called «Dad, Mom and I – we are sports family».

Компанія піклується про здоров’я та якісний відпочинок своїх працівників!

The company cares about the health and quality of recreation of its employees!

53


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

TEAM WEEKEND

54

Корпоративні свята

Corporate Holidays

В компанії існує чудова традиція відзначати корпоративні свята. Ми раді не лише обговорювати робочі питання, але й святкувати разом визначні події.

The company has a wonderful tradition to celebrate corporate holidays. We are pleased not only to discuss work issues, but also to celebrate significant events together.

Щороку у листопаді «ВіДі Груп» святкує свій День народження. На цій урочистій події керівництво компанії підводить підсумки роботи та нагороджує найкращих працівників.

Every year in November ViDi Group celebrates its birthday.During this special event the top management of the company sums up the work results and rewards the best workers.

В компанії організовано професійні конкурси на звання «Майстер своєї справи». Це ще один прояв взаємозв’язку та взаємоповаги керівництва та працівників, що веде нас до спільного успіху.

The company is organizing professional contest for the nomination «Recognized Expert». This is another demonstration of the relationship and respect between the management and the staff, which leads us to the common success.

Краєзнавчі подорожі

Regional History Tours

«ВіДі Груп» шанує та щиро любить нашу країну! Ми переконані, що знання історії рідного краю та культурної спадщини стимулює людину жити та працювати на благо України. Крім того, подорожі – це чи не найкращий спосіб проведення дозвілля. На вихідних співробітники можуть взяти участь у краєзнавчих поїздках разом із членами своєї родини.

ViDi Group respects and truly loves our country! We believe that knowing the history of our native land and cultural heritage stimulates a person to live and work for Ukraine. In addition, traveling is probably one of the best types of leisure. On weekends our employees can participate in the local traveling tours with their family members.

55


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

TEAM FAMILY

56

Ми працюємо заради щасливого майбутнього наших дітей.

We work and dream of a happy future for our children.

Емоції, сміх, веселощі – ось, що приносять нашим дітям новорічні вистави та солодкі подарунки від «ВіДі Груп»! Компанія гарантує це дітям віком до 14 років – синам та дочкам наших працівників.

Emotions, laughter, fun – this is what our New Year performances and sweet gifts from ViDi Group bring our children! The company guarantees that to children under 14 – sons and daughters of our workers.

«ВіДі Груп» цінує кожного працівника за відданість загальній справі, за високий рівень професіоналізму, чесніть, працелюбність, прагнення до новаторства та творчості. Компанія впевнена, що такі риси людина передає своїм дітям. Практика та стажування наших дітей у компанії, що стрімко та перспективно розвивається, – це унікальна можливість для студентів отримати неоцінимі знання та зробити зважений вибір.

ViDi Group appreciates the commitment of each employee for devotion to the common business, for a high professionalism, honesty, hard work, commitment to innovations and creativity. The Company believes that such features are transferred by each person to its children. Practice and internship for our children in the company which grows and develops rapidly is a unique opportunity for students to get valuable knowledge and to make a choice for their future.

Дружній, відвертий та відданий загальній справі колектив – це мета «ВіДі Груп», до якої компанія може прийти лише шляхом довіри та лояльності.

Friendly, open-minded and loyal staff is a goal to ViDi Group, which can be achieved only through trust and loyalty.

Компанія надає прекрасну можливість для стажування на робочому місці дітям-студентам віком до 25 років. The company provides excellent opportunities for training in the workplaces for students under 25.

57


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МІСЦЕВИМИ ГРОМАДАМИ ТА ДЕРЖАВОЮ

RESPONSIBILITY TO LOCAL COMMUNITIES AND THE STATE

58

Компанія «ВіДі Груп» несе повну відповідальність перед суспільством та державою, своєчасно сплачуючи податки, розвиваючи бізнес на засадах чесності та прозорості, сприяючи застосуванню в Україні світових стандартів бізнес-етики.

ViDi Group carries full responsibility to society and the state, paying taxes on time, developing the business basen on honesty and transparency, promoting the application of international standards in Ukraine’s business ethics.

Олег Джуринський, директор з інвестицій

Oleg Dzhurynskiy, Director for Investments

Олена Вострікова, директор з фінансів

Olena Vostrikova, Director for Finances

59


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ

СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

INVESTMENT IN COUNTRY

CREATING NEW JOBS

У період з 2005 по 2010 рік включно компанія «ВіДі Груп» інвестувала в економіку України 114 540 596 грн. В тому числі було залучено 28,6 млн євро іноземних інвестицій.

Between 2005 and 2010 ViDi Group has invested in Ukraine’s economy UAH 114 540 596. Among them 28.6 million euro were attracted as investment.

Діаграма інвестицій, ГРН

Investment Chart, UAH

Тільки за офіційними даними близько 3 млн українців працюють за кордоном. Нестача гідно оплачуваних робочих місць та невпевненість у завтрашньому дні штовхає наших співвітчизників на пошуки кращої долі у чужих краях. Кваліфіковані кадри, у навчання яких держава вклала значні кошти, – досвідчені педагоги, обдаровані лікарі, професійні спеціалісти з інших сфер змушені погоджуватись на низько оплачувану роботу не за спеціальністю заради матеріального забезпечення своїх родин в Україні. Ця дуже глибока проблема негативно впливає на імідж нашої вітчизни на світовій арені, але найголовніше – вона стає причиною такого явища як «соціальне сирітство». Діти виховуються без батьків дідусями та бабусями, а у підлітковому віці часто залишаються без уваги дорослих, і це спричиняє відповідні наслідки.

According to official data about 3 million Ukrainians work abroad. Lack of adequately paid job and work places, inconfidence in the future push our people to search of a better life in foreign parts. Qualified personnel in education of which the state has invested considerable resources – experienced teachers, talented doctors, professional staff from other areas are forced to accept low paid work not in their specialization in order to provide financial support to their families in Ukraine. This very deep problem negatively affects the image of our country in the world, but the most important thing is that it causes such a phenomenon as «social orphanhood». Children are being brought up without parents, by grandparents, and in their young years they often are given to themselves, and this causes the corresponding consequences.

Варто відзначити, що навіть у розпал кризи «ВіДі Груп» пропонувала роботу та можливість реалізації тим спеціалістам, які прагнули працювати та зростати разом з компанією.

It is noteworthy that even in the midst of a crisis ViDi Group were offering job and the ability of those professionals who were eager to work and grow with the company.

Усього в період з 2005 по 2010 роки на підприємствах «ВіДі Груп» створено 1092 робочих місць. In total between 2005 and 2010 the business of ViDi Group has created 1092 new work places.

СПЛАТА ПОДАТКІВ PAYING TAXES

Компанія «ВіДі Груп» з почуттям великої відповідальності ставиться до сплати податків. Адже ми розуміємо, що завдяки цьому функціонує соціальна сфера, отримують заробітну плату вчителі та лікарі. В період з 2005 по 2010 рік ми поповнили бюджети різних рівнів на суму більш ніж 98 млн грн.

60

ViDi Group treats tax payment with a great responsibility. Because we understand that brings functioning to social sphere, teachers and doctors receive salary. Between 2005 and 2010 we paid more than UAH 98 million to the budgets of various levels.

61


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

Своїм головним завданням як підприємця я вважаю створення робочих місць та гідних умов праці для моїх співвітчизників. Мені боляче думати, що наші українські працьовиті люди трудяться не на благо своєї країни, а на низько кваліфікованих роботах у інших державах. Я роблю все від мене залежне, щоб змінити цю ситуацію. Віталій Джуринський, Голова Правління «ВіДі Груп»

Кількість працюючих на підприємствах «ВіДі Груп»

62

My main task as an entrepreneur is job creation and offer of decent work for my fellow citizens. It hurts to think that our Ukrainian hard working people are employed not in their country, and on low-skilled jobs in other states. I am doing everything I can to change that. Vitali Dzhurinskiy, Chairman, ViDi Group

Number of employees in enterprises of ViDi Group

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ БІЗНЕС-ЕТИКИ

PROMOTION OF INTERNATIONAL STANDARDS OF BUSINESS ETHICS Компанія «ВіДі Груп» займає активну позицію серед ділових кіл України. Ми усвідомлюємо, що як розвиток економіки, так і імідж нашої держави серед світової спільноти залежать від кроків щодо вдосконалення законодавства та дотримання прийнятих у світі норм бізнесетики. Саме тому ми беремо активну участь у розробці нормативно-правових актів та докладаємо значних зусиль для їх втілення у життя. Ми пишаємось тим, що думку наших спеціалістів цінує суспільство і влада, та раді принести користь країні на цій ниві.

ViDi Group keeps an active position in the business circles of Ukraine. We recognize that both economy development and our country’s image among the international community depend on steps to improve legislation and compliance to worldwide standards of business ethics. That is why we are actively engaged in developing regulations and work hard to realize them in practice. We are proud that our opinion of our specialists is being appreciated by society and government, and we are glad to bring benefit to the country in this field.

63


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

64

Перелік нормативно правових актів, у розробці яких брали участь представники «ВіДі Груп»:

List of regulations, prepared with participatio of representatives of ViDi Group:

1. Проект змін та доповнень до Закону України «Про податок на додану вартість» (в частині торгівлі автомобілями, що були у користуванні).

1. Draft amendments to the Law of Ukraine «On Value Added Tax» (with regard to used cars trade).

2. Проект змін та доповнень до Закону України «Про податок на доходи фізичних осіб» (в частині торгівлі автомобілями, що були у користуванні).

2. Draft amendments to the Law of Ukraine «On income tax for individuals (in terms of used cars trade).

3. Проект змін та доповнень до Закону України «Про товарну біржу» (в частині торгівлі автомобілями, що були у користуванні).

3. Draft amendments to the Law of Ukraine «On commodity exchange» (in terms of used cars trade).

4. Проект змін та доповнень до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (в частині торгівлі автомобілями, що були у користуванні).

4. Draft amendments to the Law of Ukraine «About duty on obligatory state pension insurance» (in terms of used cars trade).

5. Проект змін та доповнень до Закону України «Про захист прав споживачів» (в частині приведення цього закону у відповідність з вимогами Європейського Союзу).

5. Draft amendments to the Law of Ukraine «On protection of consumers (in terms of bringing this law into line with the requirements of European Union).

6. Проект Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

6. Draft Law of Ukraine «On equal rights and opportunities for women and men».

7. Проект Закону України «Про господарські об’єднання».

7. Draft Law of Ukraine «On Business Associations».

8. Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів».

8. Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the state technical inspection of vehicles».

9. Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання суб’єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду».

9. Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of providing authority to the entities to inspect the technical condition of vehicles during a state inspection».

10. Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери».

10. Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the wholesale and retail of motor vehicles and their components that have identification numbers».

11. Проект змін та доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (в частині спрощення митного оформлення автомобілів).

11. Draft amendments by the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the state registration (re-registration) of cars, buses and mobile machines, built on the chassis of cars, motorcycles of all types, brands and models, registration of trailers, semitrailers, motorcycle carts, others equal vehicles and mopeds «(in terms of simplification of customs clearance of cars).

12. Проект змін та доповнень до Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами» (в частині спрощення митного оформлення автомобілів).

12. Draft amendments to the Decree of the Ministry of Economy and European Integration of Ukraine «On Approval of retail sales of vehicles and license units» (in terms of simplification of customs clearance cars).

13. Проект Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України «Положення про технічне обслуговування і ремонт колісних транспортних засобів».

13. Draft Decree of the Ministry of Transport and Communication of Ukraine «Regulations on the maintenance and repair of vehicles».

65


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ПІДТРИМКА МІСЦЕВИХ ГРОМАД ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

SUPPORTING LOCAL COMMUNITIES AND SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT Ми розуміємо, що благоустрій міст та сіл, де здійснюють діяльність підприємства нашої компанії, ставлення до нашої діяльності місцевих жителів, умови життя наших працівників напряму впливають на формування здорового робочого клімату на підприємствах та бажання людей працювати у нашій компанії. Саме тому співробітництво з органами місцевого самоврядування будується на принципах партнерства та взаєморозуміння. Ми не просто виділяємо матеріальну допомогу на поодинокі соціальні нужди. Ми уважно вивчаємо потреби місцевих мешканців, дослухаємося до їхніх побажань та у співробітництві з представниками місцевих громад, органів влади, суспільних організацій планомірно, крок за кроком, вирішуємо найбільш нагальні проблеми.

We understand that the improvement of cities and villages where our businesses is present, our attitude to local residents, the living conditions of our employees directly affect the formation of a healthy business climate and the desire of people to work in our company. Therefore, cooperation with local governments is built on the principles of partnership and mutual understanding. We not just give a single financial assistance for single social need. We carefully study the needs of locals, listen to their wishes and in cooperation with local communities, governments, community organizations, systematically, step by step we resolve the most pressing problems.

Голова київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк (зліва) під час офіційного візиту до одного із підприємств «ВіДі Груп».

66

Governor of Kiev region, Head of Kiev regional state administration, Mr. Anatoly Prisyazhnyuk (left) during his official visit to a subsidiary of ViDi Group.

67


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

На проект реконструкції проїзної частини вулиць с. Софіївська Борщагівка «ВіДі Груп» затратила 98 400 грн. ViDi Group spent UAH 98,400 for the roadway reconstruction project of the streets of Sophiivska Borshchahivka village.

68

Серед проектів, які профінансувала компанія «ВіДі Груп», варто назвати декілька основних, що відіграли особливо важливу роль у розвитку місцевих громад.

Among the projects financed by ViDi Group it is worth mentioning a few major ones, which played a particularly important role in the development of local communities.

У 2006 році, турбуючись про безпеку та здоров`я місцевих жителів, «ВіДі Груп» за власні кошти облаштувала регульований пішохідний перехід у м. Вишневе за адресою вул. Київська, 13. Передумовою цього стала велика кількість нещасних випадків на даному відрізку дороги. Щорічно жертвами ДТП при переході вулиці ставало мінімум 3-4 людей. Адже неподалік знаходиться зупинка громадського транспорту, до якої спішили люди, перебігаючи дорогу у недозволеному місці. Після отримання офіційних дозволів та облаштування регульованого пішохідного переходу нещасні випадки скоротились в рази. Окрім того, компанія «ВіДі Груп» і надалі несе матеріальні затрати по підтримці пішохідного переходу та світлофору у належному стані.

In 2006, keeping in mind the safety and health of local residents, ViDi Group at its own cost arranged a controlled pedestrian crossing in the town of Vyshneve at 13 Kyivska Street. The idea came up in view of a huge number of accidents happening on this part of the road. Yearly 3-4 people at the least fell victims to the traffic accidents while crossing the street. In the vicinity there is a public transport stop to which the people were rushing when crossing the street in the wrong place. After receiving formal approvals we have arranged the controlled pedestrian crossing, which resulted in a considerable reduction of accidents. ViDi Group continues to bear material costs for maintenance of the pedestrian crossing and the traffic light in a good working order.

Компанія не залишила без уваги і жителів Софіївської Борщагівки, обладнавши сучасну криту зупинку громадського транспорту за адресою вул. Велика Кільцева, 58. Потурбувались ми і про людей з особливими потребами та молодих мам з дитячими візочками, побудувавши для них зручний пандус для спуску на зупинку.

The company also paid attention to the needs of the residents of Sophiivska Borshchahivka and arranged a modern covered public transport stop at 58 Velyka Kiltseva Street. We also took care of people with special needs and young mothers with strollers having arranged a convenient ramp running down to the stop.

Прислухаючись до побажань жителів с. Софіївська Борщагівка, «ВіДі Груп» допомогла здійснити асфальтування проїзних частин вулиць населеного пункту. Це надало змогу місцевій владі облаштувати рух громадських маршрутних автобусів по території села.

Having listened to the wishes of the people from Sophiivska Borschahivka, ViDi Group helped asphalting the streets of the village. This enabled local authorities to arrange the movement of public buses in the village.

У 2007 році компанія «ВіДі Груп» виконала масштабну роботу із благоустрою території в охоронній зоні проходження ліній електропередач у м. Вишневому по вул. Київській. Вказана територія була не огороджена, відкрита для доступу і використовувалась невідомими в якості стихійного звалища побутового та промислового сміття. На цю негативну ситуацію неодноразово звертали увагу як мешканці міста, так і депутати Вишневої міської ради. Враховуючи потенційну небезпеку перебування сторонніх людей на території проходження ліній електропередач, ми ініціювали та виконали роботи з благоустрою території. Хочемо зазначити, що в результаті наше підприємство не тільки поклало край постійному забрудненню зазначеної території, а й виконало роботи з вивозу побутового та промислового сміття, огородження території, ліквідації сміттєвих ям, тощо.

In 2007, ViDi Group carried out large-scale works on land improvement in the conservation area of transmission lines in the town of Vyshneve at Kyiv Street. The above area was not fenced off and accessible for people who used it as a spontaneous dump of household and industrial wastes. This outrageous situation was repeatedly complained against by both local residents and deputies of Vyshneve city council. Given the potential danger of unathorized access on the territory of the power lines we have initiated and completed works on the land improvement. It’s worth noting that our company has not only put an end to the constant pollution of the said territory, but has also cleaned the area from household and industrial wastes, fenced it off and eliminated garbage pits.

Загальна вартість виконаних робіт по благоустрою території ЛП у м. Вишневому склала близько 1,2 млн гривень. The total cost of works on land improvement in the town of Vyshneve was about UAH 1,2 million.

69


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

СПІВПРАЦЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ COOPERATION WITH EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS Фінансовий вклад «ВіДі Груп» у реконструкцію підстанції «Нікольська» склав 5,5 млн грн.

У 2008 році компанія «ВіДі Груп» підтримала спільну програму «Київенерго» та «Київобленерго» з повної реконструкції ліній електропередач та модернізації електричної підстанції «Нікольська».

In 2008, ViDi Group supported the joint program of Kyivenergo and Kyivoblenergo regarding the comprehensive reconstruction of power lines and upgrading of Nikolska electric power substation.

The financial contribution of ViDi Group in the reconstruction of Nikolska substation amounted to UAH 5.5 million.

Піклуючись про чистоту навколишніх населених пунктів та цінуючи важку роботу комунальних служб, ми надали на безоплатній основі сучасні сміттєзбирачі на базі вантажівок МАЗ місцевим громадам.

Caring about the cleanness of the surroundings and appreciating the hard work of communal services, we provided modern refuse collectors based on MAZ trucks to the local communities free of charge.

Порядок у суспільстві в найбільшій мірі залежить від професіоналізму, технічного та матеріального забезпечення місцевих органів внутрішніх справ. Ми турбуємось про безпеку наших громадян та забезпечили міський відділ внутрішніх справ у Вишневому 2-ма легковими автомобілями для здійснення охорони громадського порядку за програмою «Шериф».

The order in the society largely depends on professionalism, technical and material security of local law enforcement bodies. We care about the safety of our citizens and granted two cars to the Vyshneve municipal department of the internal affairs to ensure the public order under the «Sheriff» program.

Нову техніку на загальну суму у 603 тис. грн отримали у подарунок від «ВіДі Груп» комунальні служби с. Софіївська Борщагівка, смт. Козин та м. Українка. The communal services in Sophiivska Borshchahivka, Kozyn and Ukrainka got new vehicles with the total value of UAH 603 000 as a gift.

70

Ми усвідомлюємо важливість надання шансу молодим спеціалістам та забезпечуємо можливість здобути перший досвід роботи на базі підприємств «ВіДі Груп» студентам та учням навчальних закладів. Кращі спеціалісти нашої компанії стали першими наставниками та допомогли здобути початкові практичні навики перспективним молодим людям, які в майбутньому будуть працювати на благо всієї країни. У цій сфері ми тісно співпрацюємо з провідними столичними вишами:

We are aware of the importance of providing a chance to young professionals and therefore give an opportunity to gain the first work experience at the enterprises of ViDi Group to students of educational establishments. The best specialists of our company became the first mentors to a number of students helping to get the initial practical skills to some promising young people, who will work for the benefit of the entire country in the future. In this sphere we are closely cooperating with the leading capital higher educational institutions:

Національний транспортний Університет (факультет автомеханіки)

National Transport University (Faculty of Motor Mechanics)

Київський політехнічний інститут (інформаційні технології) Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (управління персоналом та маркетинг) Київський національний університет внутрішніх справ, (учбово-навчальний інститут права та психології) Академія адвокатури України ( стажування по темах організації діяльності бізнес-компанії, управління якістю, фінанси, інвестиційні проекти) Київський Національний Університет ім. Т. Шевченка ( факультет кібернетики).

Ми пишаємось тим, що даємо путівку в життя молодим та обдарованим спеціалістам. We are proud to give a start in life for young and talented professionals.

Kyiv Polytechnic Institute (Information Technologies) V. Getman Kyiv National Economic University (Human Resource Management and Marketing) Kyiv National University of Internal Affairs (Educational and Training Institution of Law and Psychology) Academy of Advocacy of Ukraine (internship on issues of organization of business activities, quality management, finance, investment projects) T. Shevchenko Kyiv National University (Department of Cybernetics).

71


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ЛЮДСТВОМ RESPONSIBILITY FOR THE MANKIND

72

Турбота про довкілля, скорочення впливу діяльності бізнесу на екологію, а також збереження енергоресурсів є пріоритетними напрямками соціальної діяльності «ВіДі Груп».

Environmental care, reduction of environmental effect of the business, as well as energy resources maintenance is prior fields of concern in the social activity of ViDi Group.

Олександр Гринів, директор з післяпродажного обслуговування

Oleksandr Gryniv, Director of After Sales Service

73


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ПРОГРАМА «ЗЕЛЕНИЙ ОФІС» GREEN OFFICE PROGRAM

74

В умовах науково-технічного прогресу взаємовідносини суспільства з природою значно ускладнились. Людина підкорила сили природи та оволоділа майже всіма можливими відновними та невідновними природними ресурсами, разом з тим все більше забруднюючи та руйнуючи навколишнє середовище. Турбота про довкілля, скорочення впливу бізнесу на екологію, а також збереження енергоресурсів є пріоритетними напрямками соціальної діяльності «ВіДі Груп». Усвідомлюючи вплив наших підприємств на навколишнє середовище, ми прагнемо покращити екологічні показники, задля раціонального використання природних ресурсів інвестуємо в енергозберігаючі технології та популяризуємо «зелений рух». Можна сказати, що турбота про довкілля «зеленою ниткою» проходить через усю діяльність нашої компанії. У цьому розділі ми хочемо познайомити Вас з екологічними ініціативами «ВіДі Груп», серед яких програми:

In the conditions of the scientific and technological progress the relationships of the society with the nature became quite complicated. A man has subdued the natural forces and mastered almost all possible renewable and nonrenewable natural resources, but in spite of that he goes on polluting and destroying the environment. The care of the environment, decrease of the business impact on the ecology and energy conservation are top priorities for social activities of ViDi Group. Realizing the impact of our enterprises on the environment we strive to improve the environmental performance, and to rationally use the natural resources we are investing in energy saving technologies and promote the «green movement». It would be justified to say that environmental care «runs green» all through our company. In this section we would like to introduce you to the environmental initiatives of ViDi Group, including the folliowing programs:

● «Зелений офіс» ● «Зелена вулиця» ● «Зелений автомобіль» ● «Чисте довкілля» ● «Збереження енергії та ресурсів Землі»

● «Green Office» ● «Green Street» ● «Green Car» ● «Clean Environment» ● «Saving Energy and Earth Resources»

За підрахунками експертів, вважається, що з одного дерева можна виготовити приблизно 10 тис. листків стандартного паперу для друкування. Це значить, що для забезпечення діяльності одного середнього офісу протягом року необхідно зрубати мінімум 1 дерево. І, якщо в масштабах однієї компанії ця цифра не вражає, то в масштабах України, де кількість підприємств та організацій станом на 1 листопада 2010 року склала 1 млн. 232 тис., цей факт вимагає пильної уваги та аналізу. В 2010 році «ВіДі Груп» підтримала міжнародний «зелений рух», впровадивши на усіх підприємствах програму «Зелений офіс».

Experts have estimated that a single tree can produce about 10 thousand sheets of standard paper for printing. This means that at least 1 tree must be cut down a year to ensure the operation of a middle-sized office. In terms of one company this figure might not be too impressive, however on the national scale, where the number of enterprises and organizations as of November 01, 2010 was 1 mln 232 thousand, this fact requires close attention and analysis. In 2010 ViDi Group supported the international «green movement» by introducing the Green Office Program throughout its organization.

75


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ПРОГРАМА «ЗЕЛЕНА ВУЛИЦЯ» GREEN STREET PROGRAM

76

Для втілення цієї програми в життя було зроблено декілька простих, але дієвих кроків:

A number of simple but quite effective steps have been taken in order to bring this program into reality:

● було прийнято рішення про максимально можливу відмову від використання паперу, задля чого внутрішній документообіг був переведений в електронну форму. Це дозволило компанії за 1 рік дії програми скоротити споживання паперу на 35%;

● it was decided to maximally cut down the use of paper which resulted in transferring the internal document flow into the electronic form. This enabled the company to cut down the paper consumption by 35% over the year of the program’s functioning;

● друкування необхідних матеріалів для внутрішнього користування проводиться на обох сторонах листка паперу;

● any materials for internal use are printed on both sides of the sheet;

● стартувала ініціатива по здачі макулатури на переробку;

● an initiative to collect waste paper for recycling was launched;

● питання про збереження ресурсів стало невід`ємною частиною корпоративної культури, з якою знайомлять кожного нового члена колективу. Крім того, комітет з питань корпоративної соціальної відповідальності систематично нагадує співробітникам про необхідність вимикання усіх електроприладів після закінчення роботи.

● the issue of resource conservation became an integral part of the corporate culture being introduced to each new team member. Besides, the Committee on Corporate Social Responsibility regularly reminds the employees about the need to turn off all electrical appliances after use.

У 2010 році «ВіДі Груп» започаткувала екологічну ініціативу «Зелена вулиця», яка тісно пов`язана та доповнює програму «Зелений офіс». Співробітниками компанії було одностайно вирішено, що дій, які запобігають вирубуванню зелених насаджень для збереження «легень» нашої планети, недостатньо. Необхідно вживати активних кроків задля відновлення площі зеленого кольору на топографічних картах наших міст та селищ. З цією метою всі кошти, які отримані від здачі макулатури згідно програми «Зелений офіс», будуть спрямовані на купівлю саджанців дерев та висаджування їх у тих районах Київської та Одеської областей, які найбільш потребують цього. Ми впевнені, що вже через короткий час ми зможемо пишатися цілими алеями пишних дерев та кущів.

In 2010 ViDi Group has launched an environmental initiative called «Green Street», which is closely connected with the «Green Office» program. The company’s employees have unanimously agreed that it is not enough to take actions to prevent cutting down of the green plantations to preserve the «lungs» of our planet. Active steps must be taken to restore the green areas on topographic maps of our cities and villages. For this purpose all funds received from the waste paper recycling under the Green Office Program will be allocated to purchasing young trees and planting them in those areas of Kyiv and Odessa regions that need it the most. We are confident that within a short period of time we will be proud of long avenues of trees and bushes.

77


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ПРОГРАМА «ЗЕЛЕНИЙ АВТОМОБІЛЬ»

Структура забруднення СО2 атмосфери за видами транспорту.

GREEN CAR PROGRAM

Будучи одним з лідерів автомобільного ринку в Україні, компанія «ВіДі Груп» усвідомлює, що працюючий двигун слугує джерелом викидів у атмосферу та негативно впливає на склад повітря, яким ми дихаємо, а в глобальному масштабі – і на зміну клімату Землі.

As one of the leaders of the Ukrainian automotive market ViDi Group is aware that a running engine is a source of harmful emissions into the atmosphere and adversely affects the composition of the air we breathe causing changes in the global climate.

Згідно з даними International Energy Agency від 2007 року світові викиди CO2 мають таку структуру:

According to the International Energy Agency report dated 2007 the global CO2 emissions have the following structure: житлово-побутові residential

інше other

7%

виробництво електроененргії еlectricity production

Structure of СО2 polution of the atmosphere per transport mode

7%

транспорт transport

23% 44% 19% промисловість industry

78

79


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

У 2010 році привід Toyota Hybrid Synergy Drive® (HSD), який встановлюється на моделі Prius та Auris HSD, вчетверте був визнаний найбільш екологічним двигуном компетентним журі у складі 72 автомобільних журналістів із 35 країн світу.

In 2010 Toyota Hybrid Synergy Drive ® (HSD) installed on Prius and Auris HSD was recognized the most environmentally friendly engine for the fourth time on end by a competent jury of 72 automotive reporters from 35 countries.

80

Розуміючи це, ми цілком і повністю підтримуємо наших партнерів – виробників автомобілів, для яких мінімізація впливу на навколишнє середовище є пріоритетним напрямком діяльності вже протягом багатьох років. Покращуючи аеродинамічні показники, знижуючи вагу автомобілів, вдосконалюючи трансмісію, а головне, підвищуючи ефективність двигунів, автовиробники намагаються у будь-який спосіб мінімізувати вплив автомобілів на навколишнє середовище. Серед кроків, яких активно дотримуються наші партнери, слід, в першу чергу, назвати виробництво автомобілів з гібридними двигунами та створення автомобілів з можливістю 100% утилізації без нанесення шкоди навколишньому середовищу. Зі свої сторони компанія «ВіДі Груп» вносить свій вклад в популяризацію «зелених автомобілів» та пропонує вітчизняним автолюбителям найбільш дружні до атмосфери авто. Серед них слід назвати Toyota Prius, в якому використані революційні технології та механізми, завдяки яким автомобіль демонструє наднизькі показники вмісту CO2 у відпрацьованих газах – 89 г/км, та має найнижчий у своєму класі показник витрат палива — 3,9 л на 100 км у змішаному циклі. Унікальні характеристики досягаються за рахунок поєднання гібридної технології Hybrid Synergy Drive, прекрасної аеродинаміки та легких матеріалів.

Being aware of it, we fully support our partners – manufacturers of cars – that set a priority to minimize the environmental impact long years ago. By improving aerodynamic performances, reducing a car weight, improving a transmission and most importantly increasing an engine efficiency the automakers are seizing each opportunity to minimize the impact of cars on the environment. Among the steps being actively taken by our partners one should note production of cars with hybrid engines and design of vehicles that are 100% recyclable without causing damage to the environment. In its turn, ViDi Group contributes to popularization of «green cars» offering the Ukrainian drivers the most environmentally friendly cars. The latter include Toyota Prius, which relies on some breakthrough technologies and devices enabling the car to demonstrate the ultra low CO2 content in exhaust gases – 89 g/km and the lowest fuel consumption in its class – 3.9 l/100 km in the combined cycle. Such unique performance is achieved due to the combination of Hybrid Synergy Drive technology, excellent aerodynamics and lightweight materials.

Тойота Центр Київ «ВіДі Автострада» одним із перших познайомив українських споживачі з цим чудо-автомобілем та організував «Сімейний вікенд з Toyota Prius», під час якого всі бажаючі могли відвідати цікаву та пізнавальну презентацію, особисто випробувати автомобіль та висловити свою підтримку «зеленого руху», придбавши екологічний Prius. Прихильники преміум-бренду Lexus також можуть зробити свій внесок в захист довкілля, адже офіційний дилерський центр «Лекус Київ Захід» пропонує представникам вітчизняної еліти суспільства унікальний кросовер з високотехнологічним гібридним двигуном RX 450. Рівень викидів вуглекислого газу в атмосферу цього потужного та одночасно економічного автомобіля становить всього 148 г/км. Будучи представленим як в шоу-румі, так і в тестовому парку «Лексус Київ Захід», цей автомобіль є яскравим прикладом прагнення людства до збереження майбутнього.

Toyota Center Kyiv «ViDi Autostrada» was one of the first to introduce Ukrainian consumers to this wonder car having organized a «Family weekend with Toyota Prius», in which everyone could attend an interesting and informational presentation, take the vehicle on a test drive and personally express his or her support of the «green movement» by purchasing an environmentally friendly Prius. The admirers of the premium brand Lexus can also contribute to the environmental protection as an official dealership «Lexus Kyiv West» offers the Ukrainian elite a unique crossover RX 450 with a high-tech hybrid engine. The level of carbon dioxide emissions of this powerful and yet efficient car constitutes as little as 148 g/km. Being displayed both in the showroom and available for a test drive in Lexus Kyiv West, this car is a striking example of the mankind’s desire to preserve the future. Another environmentally friendly car offered by Lexus

За даними «Тойота Мотор Корпорейшн» станом на 30 вересня 2010 року, Toyota Prius у всьому світі зробив свій вклад в зниження викидів вуглекислого газу, який вважається однією з причин глобального потепління, виробляючи приблизно на 11 млн тонн вуглекислого газу менше у порівнянні з автомобілями такого ж класу, оснащеними бензиновими двигунами.

According to Toyota Motor Corporation as of September 30, 2010, Toyota Prius contributed to the global reduction of carbon dioxide emissions, which is considered one of the causes of the global warming, having produced around 11 million tons less carbon dioxide compared to other cars of the same class equipped with fuel engines.

81


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

Ми пишаємось тим, що можемо запропонувати українським автолюбителям широкий спектр «зелених автомобілів» та робимо все можливе для популяризації новітніх екологічних технологій на автошляхах нашої вітчизни. We are proud to offer Ukrainian car enthusiasts a wide range of «green cars» and do our best to promote new environmental technologies on Ukrainian highways.

82

Ще один дружній до земної атмосфери автомобіль, представлений в «Лексус Київ Захід» – флагман лінійки седанів Lexus LS 600h з гібридним двигуном. Цей автомобіль відрізняється надзвичайно високими робочими характеристиками та одночасно невеликими викидами CO2 у атмосферу, які на трасі становлять 188 г/км. А вже з 2011 року компанія представить вітчизняним прихильникам бренду, які мислять прогресивно, хетчбек CT 200h з гібридним приводом. Завдяки новітнім технологіям, використаним у CT 200h, автомобіль має неабиякі характеристики динаміки, нечувану плавність ходу, а викиди CO2 в режимі траси становлять всього 96 г/км.

Kyiv West is Lexus LS 600h with a hybrid engine, which is a leader among the sedans. This car stands out for the extremely high performance and small CO2 emissions into the atmosphere amounting to 188 g/km on a highway. In 2011 the company will introduce a hybrid hatchback CT 200h to the most progressive brand admirers. Thanks to the cutting-edge technologies used in CT 200h the car boasts some outstanding dynamic performances, unparalleled smoothness and low CO2 emissions making as little as 96 g/ km on a highway.

Не менших результатів у сфері екологічних технологій досягнув ще один партнер компанії «ВіДі Груп», виробник автомобілів Honda. Звернувшись до офіційного дилера Honda «ВіДі Дрім Моторз», українські автолюбителі мають змогу стати власниками купе з гібридним електро-бензиновим двигуном об`ємом у 1,8 л. та загальною потужністю 124 к.с., при цьому автомобіль здійснює на 35 г/км менше викидів CO2, ніж його аналог, встановлений на моделі Civic. Викиди шкідливих автомобілів також дуже незначні, а що стосується нікельметалогідридних акумуляторних батарей, то в кінці свого життєвого циклу вони будуть віддані нами на переробку для подальшого використання.

Another ViDi Group partner, manufacturer of Honda, has achieved as much success in the environmental technologies. Coming to the official Honda dealer «ViDi Dream Motors» the Ukrainian drivers have a chance to become owners of a coupe with a hybrid engine with the capacity of 1.8 l and the general output of 124 hp producing 35 g/km less CO2 than its analogue installed on Civic. The harmful emissions of the cars are also quite small, whereas the nickel-metal hydride batteries used in the cars will be recycled at the end of their service life.

Ми пишаємось тим, що можемо запропонувати українським автолюбителям широкий спектр «зелених автомобілів» та робимо все можливе для популяризації новітніх екологічних технологій на автошляхах нашої вітчизни.

We are proud to offer Ukrainian car enthusiasts a wide range of «green cars» and do our best to promote new environmental technologies on Ukrainian highways.

Наразі варто зазначити, що в логістичному бізнесі «ВіДі Груп» також в повній мірі підтримуються принципи відповідальності за екологію. Виключно усі вантажівки, які здійснюють перевезення автомобілів, обладнані двигуном, що відповідає сучасному стандарту «Євро-4», введеному на території Євросоюзу у 2005 році.

Now it should be noted that the logistic business of ViDi Group is also in strict compliance with the principles of environmental responsibility. All trucks hauling cars are equipped with engines that meet Euro-4 standards introduced in the EU in 2005.

Автомобільний парк, який на сто відсотків відповідає стандарту «Євро-4», дозволяє нам бути впевненими, що наші вантажівки на 40% менше шкодять природі у порівнянні з вантажівками стандарту «Євро-3». Зокрема, викиди CO2 зменшені у 2,3 рази, а вуглеводню – у 2 рази, вміст окису азоту зменшений на 30%, твердих частин – на 80%, сірки на 0,005%, ароматичних вуглеводнів – на 35%, бензолу на 1%.

The car fleet, which is fully compliant with the Euro-4 standard, gives us an assurance that our truck cause 40% less damage to the nature than the trucks meeting the Euro-3 standard. In particular, emissions of CO2 are 2.3 times less, hydrocarbons are 2 times less, nitric oxide is reduced by 30%, solid parts by 80%, sulfur by 0.005%, aromatic hydrocarbons by 35%, and benzene by 1%.

Європейські екологічні стандарти (норми «Євро») регламентують вміст у викидах автомобілів вуглеводню, оксидів азоту, чадного газу та твердих часток. The European environmental standards («Euro» standards) regulate the content of hydrocarbon, nitrogen oxides, carbon monoxide and particulate pollutants in emissions of vehicles.

83


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ПРОГРАМА «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» CLEAN ENVIRONMENT PROGRAM Компанія «ВіДі Груп» докладає максимальних зусиль для того, щоб не зашкодити навколишньому середовищу своєю господарською діяльністю. Одним з найбільш масштабних проектів, які ми здійснюємо у співпраці з місцевими органами самоврядування та державними органами екологічної безпеки, стало покращення екологічного стану навколишнього природного середовища шляхом впорядкування прилеглої водойми та відновлення зруйнованого колектору з відведення дощових стоків на Софіївській Борщагівці.

84

ViDi Group makes every effort not to harm the environment as a result of its business activities. One of the largest projects implemented in cooperation with the local authorities and state agencies of environmental protection was the improvement of environmental situation by means of bringing an adjacent water reservoir in order and recovery of a ruined rainfall collector at Sofiivska Borshchahivka.

Приймаючи до уваги пропозиції органів державної влади та місцевого самоврядування, розуміючи також і необхідність при здійсненні комерційної діяльності керуватись суспільними інтересами, не бути байдужими до екологічних та природоохоронних проблем навколишнього природного середовища, наше підприємство при плануванні та реалізації проекту будівництва першого в Україні Міста Автомобілів «ВіДі АвтоСіті» врахувало і його екологічну та соціальну складову. А саме: розробили та реалізували окрему частину проекту щодо відновлення та облаштування закритих колекторів з відведення дощових стоків та розчистки і впорядкування прилеглого до території ставу, що перебуває в користуванні місцевої громади.

Taking into account the proposals of the state and local authorities and realizing the need of considering public interests while doing business, and being aware of ecological and environmental problems, our company has taken into account the environmental and social component of the first in Ukraine Automotive City «ViDi Autocity» at the stage of planning and construction. Namely, we have developed and implemented a certain part of the project connected with recovery and equipment of closed collectors for rainwater drainage as well as cleaning and bringing in order of the territory adjacent to the pool being in the local communal use.

У 2008 році інститутом водогосподарськоекологічних проблем України, під проводом академіка УААН (Українська академія аграрних наук), доктора технічних наук, професора Яцика А.В. проведено наукову екологоекспертну оцінку території земельної ділянки, призначеної під забудову об’єктами комерційного призначення – будівлями автомобільних дилерських центрів. Згідно вказаної експертизи встановлено позитивний вплив на навколишнє природне середовище в результаті реалізації проекту будівництва автомобільних дилерських центрів.

In 2008 the Institute of Water and Environmental Problems of Ukraine led by the Academician UAAS (Ukrainian Academy of Agricultural Sciences), PhD, Professor A.V. Yatsyk carried out a scientific environmental assessment of the site intended for commercial construction – buildings of automotive dealerships. The above expert assessment indicated a positive impact on the environment resulting from the construction of the automotive dealerships.

85


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

Вода – це життя, і не знайдеться нікого, хто сумнівався б у цій істині. Адже науково доведено, що людина може прожити без їжі до 20 днів, а без води не більше 3-5 днів. Саме тому збереження водних ресурсів нашої планети є надважливим аспектом у розвитку людства. Water is life and there is hardly anyone to doubt this truth. It has been scientifically proven that a person can live 20 days without food and only 3-5 days without water. This is the reason why water conservation on our planet is a key aspect of the mankind development.

86

Внаслідок впровадження проекту будівництва автомобільних дилерських центрів, який включає в себе природоохоронну та екологічно-соціальну складову щодо облаштування колектору з відведення дощових та каналізаційних стоків, засипки торфовищ, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, розчищення ложа прилеглого до території ставу, значно покращується природне та соціальне середовище навколишньої території, зокрема: ліквідується осередок забруднення ґрунту побутовими та будівельними відходами, здійснюється очищення водного середовища та атмосферного повітря, поліпшується санітарно-гігієнічний стан території за рахунок ліквідації заболоченості, очищення поверхневих вод. Згідно висновку вищезазначеної експертизи, виконання компанією «ВіДі Груп» комплексу робіт по реалізації проекту, будівництво колектору, ліквідація усіх несанкціонованих стоків стічних вод у колекторводоприймач як з прилеглої території, так і з території м. Києва, заходи з інженерно-біотехнічного упорядкування території призводять до оздоровлення загального екологічного стану як території Міста Автомобілів «ВіДі АвтоСіті», так і прилеглої місцевості населеного пункту Софіївська Борщагівка, поліпшення якості як ґрунтових, так і поверхневих вод.

As a result of project implementation of construction of the automotive dealerships, which includes the environmental and ecosocial component of rearranging the reservoir for rainwater and sewage, peat backfilling, eliminating spontaneous dumps, clearing the territory adjacent to the pool, the natural and social environment of the surrounding area is considerably improved, namely: the very place of polluting the soil with construction and domestic wastes is eliminated, the aquatic environment and air are cleaned, the hygienic state of the territory is improved as a result of elimination of swampy areas and purification of surface water. According to the conclusion of the above expertise, the performance of works by ViDi Group aimed at the project implementation, construction of the collector, elimination of all unauthorized wastewater drains in the water collector both from the the surrounding area and from the territory of Kyiv, measures regulating biotechnical engineering of the area lead to the general improvement of the environmental condition both of the Automotive City «ViDi Autocity» and the adjacent areas of Sophiivska Borshchahivka as well as to quality improvement of both groundwater and surface water.

Всім зрозуміло, що підприємство, яке займається технічним обслуговуванням автомобілів, а також автомобільними перевезеннями, не може повноцінно існувати без мийки. Та піклуючись про своїх Клієнтів, ми не забуваємо про охорону навколишнього середовища, про захист чистоти води та збереження водних ресурсів. Сучасні системи очищення води, які використовуються на мийках усіх підприємств «ВіДі Груп», дозволяють здійснювати настільки глибоке очищення води, що її можна використовувати повторно, зменшуючи цим самим обсяги використання цього важливого земного ресурсу. Вода на виході з відстійника дезінфікована та не має запаху. Крім того, ми використовуємо в своїй роботі виключно сертифіковану та екологічно безпечну піну для миття автомобілів.

It is clear that an enterprise engaged in maintenance of vehicles and road transportations cannot do without washing. Taking care of our customers, we also keep in mind the environment protecting and saving water resources. Modern water treatment systems that are used at the car washes of all enterprises of ViDi Group allow such a deep water treatment that it can be reused, thus cutting down the use of this invaluable Earth resource. The water leaving the tank is disinfected and has no odor. In addition, we apply only certified environmentally safe foam for car washing in our work.

Система очищення води на мийках

Water treatment system at car washes

● Стічна вода після мийки автомобіля потрапляє в приймальний лоток, де за допомогою стічного фільтру відокремлюються великі, важкі суспензії та плаваючий шлам.

● Waste water after washing a car enters the receiving tray, where the drainage filter separates big, heavy suspensions and floating sludge.

● Вода самопливом потрапляє в камери, куди додаються спеціальні речовини, активатор реакції та дезінфектор, для розчинення нафтопродуктів, первинного освітлення, бактеріологічного обеззараження та вторинного ступеня хімічної обробки.

● The water enters the reservoirs by gravity, where it is treated with special substances, reaction activator and disinfector aimed at dissolving oil products, primary clearing, biological decontamination and secondary degree of chemical treatment.

● Очищена вода використовується повторно

● The purified water is reused

На мийках дилерських центрів застосована система раціонального використання води. З моменту введення її в дію витрати цього природного ресурсу зменшились майже у 2 рази. System of rational use of water are installed at the car washes of the dealer centers. Since the beginning of its application the efficiency of using this resource has almost doubled.

87


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

5 РОКІВ ПОТОМУ (2010 РІК)

2005 РІК

5 YEARS LATER (2010)

YEAR 2005

Очима пересічного перехожого.

With the eyes of an average passer-by.

Звалища сміття… Багнюка та бруд під ногами... Калюжі настільки великі, що у випадкових перехожих виникав сумнів, чи не потрапили вони на болото. Саме так, тільки у тих, хто випадково потрапляв на цю територію. Адже місцеві жителі намагались обходити пустир стороною, і не тільки через сморід та бруд. Приваблюючи своєю занедбаністю, це місце стало пунктом збору соціально небезпечних елементів та таїло в собі загрозу життю та здоров`ю місцевих жителів. Це не кадр із фантастичного фільму про екологічну катастрофу на Землі – так виглядала у 2005 році територія на Великій Кільцевій в районі Софіївської Борщагівки, усього за якийсь десяток кілометрів від центру столиці України.

Dumping garbage... mud and dirt under the feet... Puddles are so large that passers start to doubt if it is not a swamp. That’s right, it might seem like this only to those who accidentally came to the area; the locals try to bypass the waste lands, and not just only because of the odor and dirt. Attracting by its filth, this place has been the meeting point of socially dangerous individuals, and hid a threat to life and health of local residents. This is not a frame of a fantastic movie about environmental catastrophe on the Earth. Such was a look of the territory in Velyka Kiltseva St. around Sofievska Borschagivka, only a dozen miles away from the downtown of the capital of Ukraine.

Потрапивши у звичайний день о 8.30 ранку на Велику Кільцеву на Софіївській Борщагівці у Києві, не можна не помітити комфортабельні автобуси з червоно-білим логотипом «ВіДі АвтоСіті» та людей, які, виходячи з них, заклопотано спішать до вражаюче сучасних будівель зі скла та металу. Потрохи починають з`їжджатись і модернові, стильні авто, кожне з яких, ніби за давно продуманою схемою, чітко прямує до однієї зі споруд, на фасаді якої красується той самий фірмовий знак, що й на капоті автомобіля. У променях сходу сонця, що віддзеркалюються сотнями вогнів у величезних скляних вітринах будівель, ця картина також нагадує витвір кіномистецтва, або ж, щонайменше, репортаж з одного з процвітаючих міст Європи або Америки. Але це не подорож у майбутнє. Це наше вітчизняне сучасне! Це перше в Україні Місто Автомобілів «ВіДі АвтоСіті», де знаходиться штаб-квартира «ВіДі Груп». Всього за 5 років на місці сміттєзвалища компанією було збудовано автомобільне містечко, яке об`єднує 9 дилерських центрів, надає споживачам можливість вибору серед 60 моделей різних марок та обслуговує щоденно близько 150 автомобілів. І це не всі досягнення «ВіДі Груп». За п`ять років компанія створила 1092 нових робочих місць, сплатила до бюджетів різних рівнів більше 98 млн грн податків, інвестувала в економіку України 114 540 596 грн. Ми переконані, що це стало можливим завдяки злагодженій роботі професіональної команди фахівців, грамотному менеджменту, залученню провідних технологій та знань, а також завдяки дотриманню засад корпоративної соціальної відповідальності компанії.

If you come to Velyka Kiltseva St. around Sofievska Borschagivka in a normal day at 8.30 in Kiev, you will see comfortable buses with red and white logo of ViDi AutoCity arriving and people stepping out of them, who hurry to the entrances in modern buildings of glass and metal. Modern stylish cars arrive and head to the buildings with the same logo as on the bonnet of the car. In the rays of the rising sun reflected by hundreds of lights in the huge windows of the buildings, this landscape also reminds a piece of cinema, or at least a shooting from some prosperous city of Europe or America. But it is not a time travel to the future. This is our modern present time! This is the first in Ukraine City of cars ViDi AutoCity, where the headquarters of ViDi Group is located. Only in 5 years in the place of a waste land a city of cars had been built. It unites 9 dealer centers, provides customers with a choice among 60 models of different car brands and serves about 150 cars daily. And it’s not all achievements by ViDi Group. Within five years the company has created 1092 new jobs, paid to the budgets of different levels over UAH 98 million of taxes, and invested in the economy of Ukraine UAH 114 540 596. We believe that this has become possible with help of the efficient work of our professional team, experienced management, engagement of modern technologies and knowledge, and thanks to observation of the base of the corporate social responsibility.


2005 РІК YEAR 2005

118


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

5 РОКІВ ПОТОМУ (2010 РІК) 5 YEARS LATER (2010)

121


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ПРОГРАМА «ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ ТА РЕСУРСІВ ЗЕМЛІ» SAVING ENERGY AND EARTH RESOURCES PROGRAM

90

Людство зрозуміло, що якою б багатою не була наша рідна планета Земля, як би щедро не дарувала вона нам свої ресурси – вони не є нескінченними. З думкою про майбутні покоління компанія «ВіДі Груп» на всіх напрямках та рівнях своєї діяльності прагне застосовувати сучасні енергозберігаючі технології та ресурсозберігаючі програми. І ми можемо пишатися своїми досягненнями на цій ниві.

The mankind has finally realized that no matter how rich our planet Earth is, no matter how generous it is in granting its invaluable resources, the latter are not infinite. Thinking about the future generations ViDi Group is striving to apply modern energy-efficient technologies and programs in all areas and levels of its activities. And we can proudly boast our achievements in this field.

«Година Землі» – це всесвітній заклик до дії, метою якого є привернення уваги людини та кожної спільноти. Це заклик почати діяти, заклик взяти на себе відповідальність та приєднатись до спільної роботи заради стабільного майбутнього. Найбільш відомі місця та видатні пам`ятки у всьому світі стають темними. Люди на усій планеті вимикають світло та об`єднуються для підняття невідкладної дискусії про майбутнє нашої дорогоцінної планети.

The Earth Hour is a global call to action aimed at drawing attention of every person and every community. It is a call to start acting, a call to take responsibility and join the common work for a sustainable future. The most famous places and monuments around the world become dark. People all over the planet turn off the light and unite to raise an urgent debate on the future of our precious planet.

Усі підприємства, які входять до складу «ВіДі Груп», беруть участь у глобальній акції «Година Землі». Щорічно в останню суботу березня на одну годину ми вимикаємо світло, тим самим підтримуючи світовий рух за боротьбу зі зміною клімату.

All enterprises forming part of ViDi Group participate in the global Earth Hour campaign. Each year on the last Saturday of March we turn off the light for one hour, thus supporting the global movement for fighting the climate change.

Системний, спланований підхід до енерго- та ресурсозбереження на усіх ланках діяльності дозволяє нам не тільки зберігати багатства нашої планети, але й підвищувати рентабельність наших підприємств. Наприклад,

A systematic, planned approach to energy saving and resource conservation at all levels of activity allows us to not only preserve the wealth of our planet, but also to increase the efficiency of our businesses. For example, using energy-saving

використання енергозберігаючих матеріалів є гарантією скорочення витрат на експлуатацію, саме тому використання новітніх технологій було заплановано ще на стадії проектування дилерських центрів, які входять до складу Міста Автомобілів «ВіДі АвтоСіті»:

materials guarantee the reduction of operating costs, which is why the use of new technologies was planned back at the design stage of the dealer centers that are part of the Automotive City «ViDi Autocity»:

● при будівництві дилерських центрів було передбачено встановлення енергозберігаючих світильників з терміном служби не менше 14 000 годин. В офіційному дилерському центрі «Лексус Київ Захід» 96% освітлення забезпечується за допомогою енергозберігаючих ламп;

● during the construction of the dealer centers it has been provided for installation of energy saving lamps with a lifetime of at least 14 000 hours. In the official dealership «Lexus Kyiv West» 96% of lighting is provided by energy saving lamps;

● в будівлях застосовані трьохкамерні склопакети, які дозволяють зберегти максимум тепла;

● three-chambered glass packs are used in the buildings allowing to preserve most of the heat;

● для утеплення покрівлі та стінових конструкцій застосовуються сучасні матеріали, які зберігають тепло у приміщеннях;

● modern materials keeping heat in the premises are used for ceiling and wall insulation;

● ущільнювачі дверних прорізів, доводчики дверей, встановлені у всіх приміщеннях, та автоматичні двері у автоцентрах допомагають зберегти температуру комфорту, як взимку так і влітку без додаткового використання енергії;

● doorway sealers, door closers installed in all rooms and automatic doors in the auto centers help to keep the temperature comfortable in winter and summer without additional use of energy;

● для економного використання одного з основних ресурсів планети на усіх мийках встановлені сучасні системи очищення та повторного використання води.

● modern water treatment and reuse systems are installed at all car washes for the efficient use of this vital resource.

91


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ДОБРОЧИННІСТЬ CHARITY

92

Здавна людство склало символічну систему духовних цінностей, яка передається від покоління до покоління та знаходить своє відображення у релігійних заповідях, творах мистецтва і навіть у дитячих народних казках. З часом вона змінюється та доповнюється, але головними завжди залишаються людська доброта, порядність, почуття гідності, любов до рідної землі та її народу, працьовитість, лагідна турбота про маленьких і старих, протистояння злу. Це ті якості, які роблять людину Людиною.

The mankind has created a symbolic system of spiritual values long time ago passing it from generation to generation, which is reflected in religious commandments, works of art and even in folktales. Over the time this system undergoes changes and amendments, but the core values remain intact. These are human kindness, decency, dignity, love to homeland and people, diligence, care for young and old, resistance to evil. These are the qualities that make a Human.

Ігор Пирог, директор з маркетингу

Igor Pyrоg, Marketing Director

Руслана Ярченко, менеджер з РR

Ruslana Yarchenko, РR Manager

93


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ УСТАНОВ SUPPORT OF MEDICAL INSTITUTIONS

94

Наприкінці ХIX – на початку XX століття у колишній Російській імперії не було іншого міста, де доброчинність була б така розвинена, як у Києві. Відомі цілі династії українських благодійників і меценатів – сім’ї Терещенків, Бродських, Ханенків, Харитоненків, Семиренків.

In late XIX – early XX century the former Russian empire could hardly boast any other place, where charity would have been so highly developed, as Kyiv. The whole dynasties of Ukrainian philanthropists and patrons are known to this date, among others the Tereshchenkos, Brodskys, Khanenkos, Kharytonenkos, Semyrenkivs.

Що може бути благороднішім за милосердя, співчуття та допомогу хворим дітям, літнім людям, незахищеним верствам населення? Сьогодні можна з впевненістю сказати, що традиції доброчинності відновлюються на теренах нашої вітчизни, але, на жаль, досить часто благодійна діяльність перетворюється на разові акції, які здійснюються час від часу. Видатний російський письменник Лев Толстой сказав: «З усіх наук, які людина повинна знати, найголовніша – це наука про те, як жити, заподіюючи якнайменше зла і якнайбільше добра». Підхід до доброчинності, як до науки, декларує і компанія «ВіДі Груп». Ми переконані, що тільки системні та цілеспрямовані на благо людей і суспільства дії можуть принести найбільш позитивний результат, зробивши вагомий внесок не тільки у долю окремих людей, але й усього суспільства.

What could be more noble than mercy, compassion and help to sick children, elderly people, socially vulnerable people? Today we can confidently say that the tradition of philanthropy is being recovered in our homeland, but unfortunately the charity work often boils down to one-time events happening now and then. The prominent Russian writer Leo Tolstoy said: «Of all the sciences that a person needs to know the most important is the science of living causing the least harm and doing the most good.» The approach to charity as a science is being declared by ViDi Group too. We believe that only systematic and purposeful actions aimed at the wellbeing of people and society can bring the most positive results making a significant contribution not only in the lives of individuals but also of the entire society.

Виходячи з цього, ми сконцентрували та системно проводимо свою діяльність у декількох основних напрямках, які можуть принести найбільшу користь спільноті.

Considering this, we have focused and systematically undertake activities in several key areas that can bring the greatest benefit to the community.

При виборі медичної установи для гуманітарного шефства компанією «ВіДі Груп» спільно зі стратегічним партнером BLG Logistics було прийнято рішення зупинитись на Васильківській центральній районній лікарні. І причин для цього було немало. Лікарня фінансується виключно за рахунок держави, а існує і виживає завдяки співробітникам та небайдужим людям. Але наперекір усьому приємно вражає неповторна атмосфера любові та доброти, яка панує в лікарні. Як говорить завідуюча дитячим відділенням Васильківської ЦРЛ Дорошенко Ніна Іванівна: «…дитяча лікарня – це храм Божий, діти це відчувають і навіть після видужання приходять до нас просто в гості…». Ми і самі переконалися в цьому, а ще ми зрозуміли, що, допомагаючи цій лікарні, ми допоможемо врятувати не одне маленьке життя, будучи впевнені, що наша допомога попаде в порядні професійні руки.

When choosing a medical facility for humanitarian patronage ViDi Group together with its strategic partner BLG Logistics chose Vasylkiv central district hospital. There have been a number of reasons for such a decision. The hospital is funded solely by the state surviving only thanks to the efforts of its staff and not indifferent individuals. But in spite of all difficulties this institution strikes with a unique atmosphere of love and kindness that dominates in the hospital. As the head of the pediatric department of Vasylik CDH Nina Doroshenko puts it: «...children’s hospital is a temple of God and children feel it. Even after recovery they come to us just to pay a visit...» We had a chance to see it by ourselves, and we understood that helping the hospital we will help save another small life being sure that our assistance would be in the hands of decent professionals.

95


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

96

Наше партнерство розпочалось у 2007 році. З того часу співробітники BLG Logistics та «ВіДі Груп» з ентузіазмом, жертвуючи своїм власним часом, спрямували всі зусилля на збір гуманітарної допомоги в Німеччині.

Our partnership began in 2007. Since then the employees of BLG Logistics and ViDi Group directed their efforts to collect humanitarian aid in Germany with vigor and enthusiasm.

По закінченню ремонту були встановлені нові металопластикові вікна та двері, значно розширена робоча площа для здійснення медичної допомоги, замінено покриття на стінах та підлозі.

In the course of repairs a new metal door and windows have been installed, the working area to provide medical care was enlarged, the wall and floor coating have been replaced.

У результаті до дитячого відділення Васильківської центральної районної лікарні були передані речі, які завжди стануть в нагоді в медично-лікувальному закладі: дитячі ліжечка, комп`ютери, чайники, кавоварки, радіотелефони, постільна білизна, рушники, іграшки, а головне – спеціальне ліжко з підігрівом для недоношених діток.

As a result, the children’s department in Vasilkiv central district hospital got the things that will always be useful in a medical facility: children’s beds, computers, kettles, coffee makers, phones, linens, towels, toys, and most importantly a special bed with heating for premature babies.

Продовженням спільного благодійного проекту бізнес-партнерів BLG Logistics та «ВіДі Груп» стало фінансування ремонту реанімаційної кімнати у Васильківській ЦРЛ. Стан медичних закладів в Україні відомий кожному пересічному громадянину. На жаль, дитяча лікарня у Василькові також не є виключенням із правила. Багаторічна відсутність державних дотацій призвела до плачевного стану лікарняних палат. Маленьке приміщення, прогнилі вікна та двері, жахливе покриття стін та підлоги – все це гнітюче впливало як на персонал лікарні, так і на маленьких пацієнтів та їхніх батьків.

The next step of the joint charity project of the business partners BLG Logistics and ViDi Group was financing the renovation works of the resuscitation room in Vasylkiv CDH. We are all aware of the state of medical facilities in Ukraine. Unfortunately, the children’s hospital in Vasylkiv is also no exception to the rule. The long years of underfinancing turned the hospital wards into a sorry sight. Small rooms, rotten windows and doors, terrible wall covers and floors – all this made a depressing impact both on the hospital staff, young patients and their parents.

Поза увагою «ВіДі Груп» не залишились й інші медичні заклади, які знаходяться на території присутності компанії. Нами було прийнято рішення приділити увагу, перш за все, найбільш нагальним проблемам, які пов`язані зі спасінням людського життя. Всім відомо, що автопарки медичних закладів знаходяться у катастрофічному стані, і лікарі швидкої допомоги досить часто не в змозі виконати клятву Гіппократа через відсутність справних карет швидкої допомоги. Враховуючи це, новим обладнаним автомобілем швидкої медичної допомоги була забезпечена міська станція швидкої медичної допомоги у м. Вишневе, Київської області. Ще один автомобіль, повністю обладнаний для потреб швидкої допомоги, «ВіДі Груп» передала Брусилівській центральній районній поліклініці.

ViDi Group also paid attention to other medical institutions located in the vicinity of the company’s premises. We decided to focus first of all on the most urgent issues that are connected with saving lives. It is a common knowledge that car fleets of medical institutions are in a disastrous condition and emergency physicians are often unable to execute the Hippocratic oath due to the lack of serviceable ambulances. Given this, we have granted a new ambulance to the city ambulance station in the town of Vyshneve, Kyiv region. Another car fully equipped for emergency needs was granted by ViDi Group to Brusyliv central district clinic.

Підтримуючи медичні заклади, ми сподіваємось, що наші дії не тільки допоможуть зберегти здоров`я та життя наших співвітчизників, але й додадуть віри в майбутнє людям, яких спіткало лихо та хвороби, а також ентузіазму медичним працівникам, адже вони зрозуміють, що не одинокі в цій важкій боротьбі за людське життя.

By supporting the medical institutions we hope that our actions will not only help preserve health and lives of our compatriots, but will also give faith in the future to the people suffering from a disaster or a disease, and will inspire the medical staff realizing that they not alone in the difficult struggle for a human life.

Ми впевнені, що це тільки початок, і прикладемо всі зусилля, щоб вже через незначний час м. Васильків могло пишатись дитячим відділенням районної лікарні. We believe that it is only the beginning and we will apply all our efforts to make Vasylkiv feel proud of its hospital’s pediatric department in the near term.

97


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ЗБЕРЕЖЕННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

PRESERVATION OF CULTURAL VALUES AND CULTURAL HERITAGE

Людина не може існувати як без духовних цінностей, так і без матеріальних, тому їх протиставлення не має жодного сенсу. Але, як не прикро, останнім часом простежується тенденція прагнення людей до матеріальних вигід, а спільнота все більше перетворюється на суспільство споживачів. Духовність – це показник ступеня усвідомлення людиною своєї сутності, сутності світу, свого буття, ставлення до нього, усвідомлення цілей і сенсу життя. Це усвідомлення формується, насамперед, на основі засвоєння величезного багатства історичного досвіду людства, культурної спадщини попередніх поколінь. Суспільство, яке не піклується про духовні цінності, про культуру – приречене не тільки на духовне зубожіння, але й економічне. Адже існує закономірність: чим вища моральна, правова і політична свідомість людей, тим вищий у них і рівень матеріальних благ. Безперечним є факт, що бути моральним економічно вигідно, а той, хто жертвує духовністю заради нагальної вигоди, програє не лише морально, а й економічно.

98

A man can not exist without spiritual values, just like without material ones, so their conflict is senseless. But sadly enough the recent trends demonstrate a shift toward the predominance of the material benefits over the spiritual ones, whereas the community is steadily turning into the consumption society. Spirituality is a measure of an individual awareness of one’s essence, the essence of the world, one’s life, one’s attitude, awareness of goals and sense of life. This awareness is formed primarily on the basis of mastering a huge wealth of the historical experience of mankind and the cultural heritage of previous generations. A society that does not care about spiritual values, about culture is doomed only to spiritual and economic impoverishment. For there is a regularity: the higher the moral, legal and political consciousness of the people, the higher is their level of wealth. It is indisputable that being moral is economically feasible and the one who sacrifices spirituality for the sake of current needs is not only at a moral loss but at an economic too.

99


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

100

Православ`я споконвіків відігравало важливу культурно-історичну роль у суспільстві. Воно виступає як хранитель національних традицій, формує світосприйняття більшості людей, норми їхньої поведінки. Релігія звертається до душі й розуму людини і допомагає віруючим навіть у скрутних ситуаціях ставити на перше місце духовні потреби, вірити в добро, справедливість і чесність, та, тим самим, формувати певну соціальну поведінку. І хоча довгий час на теренах нашої країни релігія була майже у підпіллі, настала пора, коли суспільство зрозуміло її важливу духовно-виховну роль.

Orthodoxy has always played an important cultural and historical role in the society. It acts as a keeper of national traditions, forms the perception of most people, defines their norms of behavior. Religion calls on a human soul and mind and helps the faithful even in the difficult situations to give the highest priority to the spiritual needs, to believe in good, justice and honesty, and thus shape a certain social behavior. Despite the fact that the religion has been almost underground in Ukraine for long years, the society is not starting to realize its important spiritual and educational role.

В рамках програми по збереженню духовних цінностей суспільства компанія «ВіДі Груп» профінансувала будівництво храму Казанської ікони Божої Матері у с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської обл.

Within the program on preservation of spiritual values of the society ViDi Group has financed the construction of the church of the Lady of Kazan Icon in the village of Sofiivska Borshchahivka in Kyiv-Sviatoshyn district in Kyiv region.

З домонгольського часу тут були землі Софійського собору, на господарстві працювали ченці та селяни, тут вирощували «борщові» культури – звідси і походить назва місцевості. Але, так склалися обставини, що свого храму в селі ніколи раніше не було. На Страсний Четвер у 1994 році був освячений Хрест на місці будівництва храму Казанської ікони Божої Матері та розпочалося зведення церкви. Компанія «ВіДі Груп» однією з перших відгукнулась на прохання місцевої громади про допомогу у будівництві храму, виділивши значну суму необхідних коштів – 1млн 300 тис. грн. За рахунок «ВіДі Груп» були проведені найбільш дорогі та трудоємні інженерні роботи, а саме, зведено купол будівлі. Вже 4 листопада 1998 року у приміщенні новозбудованого нижнього храму відбулася перша служба на престольне свято.

Since the pre-Mongol times these have been the lands of the St. Sofia Cathedral cultivated by monks and peasants, who used to grow here the vegetables used in the Borsch recipe – hence the name of the area. But it turned out that the village had never had its own church. On the Holy Thursday in 1994 a Cross was consecrated on the construction sight of the Church of the Lady of Kazan Icon and the construction of the church began. ViDi Group was among the first to respond to the request of the local community to help build the church marking a significant donation in the amount of UAH 1 million 300 thousand. ViDi Group has financed the most expensive and labor intensive engineering works, among others building of a dome. On November 4, 1998 in the newly built lower house the first service on the patronal feast was held.

«Ми щиро вдячні компанії «ВіДі Груп» та особисто Віталію Олександровичу Джуринському за допомогу у зведенні храму. З того моменту, як у нашому селі почав діяти храм, люди піднеслися духовно, вони мають, де знайти розраду горю та поділитись своєю радістю. Я щасливий, що мав можливість познайомитись з людиною, яка, на мою думку, уособлює в собі кращі риси справжнього християнина. Мені відрадно усвідомлювати, що серед представників українських ділових кіл є люди, для яких гроші – не самоціль. Адже все, що робить Віталій Олександрович, він робить заради великої мети, заради людей та майбутнього нашого народу».

«We are much grateful to ViDi Group and personally to Vitalii Oleksandrovych Dzhurinskyi for assistance in building the church. Since the beginning of functioning of the church in our village people have elevated spiritually; they now have a place to share their joy and relieve their grief. I am happy to have this opportunity to become acquainted with a man who, in my opinion, represents the best features of a true Christian. I am glad to realize that among the Ukrainian businessmen there are people for whom money is not an end in itself. After all, everything Vitaliy makes has a grand aim, for the sake of people and the future of our people»,

Настоятель храму Казанської ікони Божої Матері, протоієрей Володимир Табачин

Pastor of the Church of the Lady of Kazan Icon, Archpriest Volodymyr Tabachyn

101


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

Варто відмітити, що храм Казанської ікони Божої Матері – другий за величиною у Київській області, і звісно ж, подібний проект вимагає багато часу та значного фінансування. Споконвіків люди будували храм усі разом, роками, вкладаючи в нього свою душу. І хоча будівництво храму у Софіївській Борщагівці ще не закінчено, «ВіДі Груп» зробить все можливе для того, щоб і надалі підтримувати цю благу справу. Важко переоцінити роль славетного сина українського народу, поета Тараса Григоровича Шевченка. Це ім’я коштовним діамантом виблискує у золотій скарбниці світової культури. Творчість великого народного поета внесла в українську літературу незнане багатство тем і жанрів та долучила її до кращих досягнень світової культури. На його творах виховувались цілі покоління. Шевченко для свідомості українців — не просто література. Він — символ чесності, безстрашності, безмежної любові до людини та Батьківщини. Ім`я Тараса Шевченко увібрало в себе живу душу народу, стало часткою його життя. Його поезія ось уже майже понад 150 років викликає у людей почуття захоплення своєю красою, своєю силою і народною мудрістю.

102

На щастя, зараз відбувається процес відродження національної культури, науки, побудови суверенної України, а слова Шевченка і сьогодні спрямовані в майбутнє: І оживе добра слава, Слава України, І світ ясний, невечірній Тихо засіяє…

It should be noted that the Church of the Lady of Kazan Icon is the second largest in the Kyiv region and it is natural that such project requires a lot of time and finances. Since the time immemorial people built temples throughout the long years putting their heart and soul into them. Although the construction of the church in Sophiivska Borshchahivka is not complete, ViDi Group will do its best to continue supporting this good initiative. It is difficult to overestimate the role of a famous son of the Ukrainian people, the poet Taras Shevchenko. This name is a precious diamond shining in the golden treasury of the world culture.

В пам`ять про великого поета та в ім`я майбутнього України ми профінансували облаштування пам’ятника Тарасу Григоровичу у м. Вишневому Київської області. Ми впевнені, що ця акція доброчинності стане часточкою тієї пошани, яку кожен справжній українець носить в серці до Тараса Шевченка.

The works of the great national poet brought an unprecedented wealth of themes and genres into the Ukrainian literature integrating it into the world cultural heritage. Generations grew on his works. For Ukrainians Shevchenko is not just a literary man. He is a symbol of honesty, fearlessness, endless love for people and Homeland. The name of Taras Shevchenko embodies the live soul of the people; it became it integral part. For nearly 150 years his poetry invokes in people the feeling of admiration for its beauty, power and wisdom. Fortunately, today we witness the process of revival of the national culture, science, creation of a sovereign Ukraine, whereas Shevchenko’s words are aimed at the future: And the good fame will be revived, the good fame of Ukraine, and the light, clear, not nocturnal will quietly shine... To commemorate the grand poet and in the name of the future of Ukraine we funded the construction of the monument to Taras Shevchenko in the town of Vyshneve in the Kyiv region. We believe that this charity event will be a part of the honor, which every true Ukrainian has in his heart to Taras Shevchenko.

103


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ПІДТРИМКА МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ SUPPORT OF YOUNG PEOPLE Компанія «ВіДі Груп» приділяє велику увагу проектам, спрямованим на виховання та підтримку «молодих пагонів» нашого суспільства.

ViDi Group pays much attention to the projects aimed at education and support of «young sprouts» of our society.

104

Діти – це наше майбутнє. І від того, які цінності лягають в основу виховання в дитинстві, від того, на яких принципах зростає юне покоління, залежить, яким буде наше суспільство.

Children are our future. And the values that form a basis for upbringing in the childhood, the principles on which the young generation grows are the factors that will define the future of our society.

Тісно співпрацюючи з середніми школами в с. Софіївська Борщагівка та с. Козин Київської області, ми підтримуємо найбільш обдарованих дітей та надаємо можливість отримати освіту в найкращих вузах країни.

Working closely with secondary schools in the village of Sophiivska Borshchahivka and village of Kozyn in the Kyiv region we support the most gifted children and give them an opportunity to get education in the best universities of Ukraine.

«Навчання в Київському Національному Університеті ім. Т. Г. Шевченка є заповітною мрією багатьох молодих людей. Плекала таку надію і я, хоча і розуміла, що враховуючи складне матеріальне становище сім`ї, досягти своєї мети мені буде досить важко. Як же я була вражена, коли після перемоги у творчому конкурсі у рідній школі в Софіївській Борщагівці в якості нагороди компанія «ВіДі Груп» надала мені можливість отримати освіту у кращому виші нашої країни! Я щиро вдячна за таку підтримку. З ентузіазмом навчаючись улюбленій справі, я прагну стати висококваліфікованим спеціалістом та отримати роботу в компанії моєї мрії – «ВіДі Груп».

«Studying at the T. Shevchenko Kyiv National University is a cherished dream for many young people. I was also cherishing this dream, although I understood that given the difficult financial situation in my family it would be very difficult to achieve this goal. I was literally speechless when after winning a creative contest in my native school in Sophiivska Borshchahivka ViDi Group as a reward gave me an opportunity to receive education in the best university of our country! I am very grateful for this support. I am studying enthusiastically the thing I like and I wish to become a highly qualified specialist and get a job in the company of my dreams – in ViDi Group».

Аліна Зарва, студентка ІV курсу Інституту журналістики КНУ ім. Т. Г. Шевченка

Alina Zarva, a student of the fourth course of the Institute of Journalism of T. Shevchenko Kyiv National University

Вже стало доброю традицією привітання компанії «ВіДі Груп» учнями та вчителями середньої школи села Софіївська Борщагівка. Напередодні новорічних свят дилерські центри «ВіДі АвтоСіті» наповнюються гомоном та веселим сміхом дітей. Школярі приходять у гості зі справжнім різдвяним Вертепом — яскравою казковою виставою. Співробітники дилерського центру відчувають величезне задоволення від колядок і щедрівок, а в подяку діти отримують солодкі подарунки та грошовий сертифікат для школи на все найнеобхідніше для плідного і якісного навчання майбутніх спеціалістів.

It has become a good tradition for ViDi Group to receive greetings from students and teachers of the secondary school in the village of Sophiivska Borshchahivka. Right before Christmas holidays the dealerships of «ViDi Autocity» get filled with noise and laughter of children. Pupils come to the visit with a true Christmas crib – a bright fairytale show. The employees of the dealership enjoy listening to the Christmas carols, whereas the kids receive gifts and a money certificate for the school to spend for all necessary things to ensure fruitful and effective education of future professionals.

105


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

106

«Ми щиро раді бачити дітей у наших дилерських центрах з року в рік. Чекаємо їх завжди з нетерпінням. Це прекрасно, що наша українська школа дає нам таких талановитих і обдарованих дітей, адже нам потрібні першокласні молоді спеціалісти».

«We are pleased to see children in our dealerships from year to year. We are always looking forward to greet them. It’s wonderful that our Ukrainian school gives us such talented and gifted children, because we need first-class young professionals,»

Артем Ткаченко, Керівник автомобільного бізнесу «ВіДі Груп»

Artem Tkachenko, Head of the automotive business of ViDi Group

Діти – часті гості в дилерських центрах «ВіДі АвтоСіті» не тільки на новорічні свята, недарма в кожному з них обладнані цікаві ігрові куточки для малят. Школярі також з радістю бувають у першому в Україні Місті Автомобілів. Спеціально для допитливих дітлахів «ВіДі АвтоСіті» надає можливість відвідати та у буквальному розумінні слова дослідити дилерські центри, познайомитись з автомобілями відомих брендів і зовсім по-дорослому поцікавитись відмінностями моделей, їхніми характеристиками і цінами. Таку змогу ми надаємо кожній школі і єдині наші вимоги – попередити про візит, для того, щоб ми могли порадувати дітей подарунками, цікавими розповідями та неухильно дотримуватись правил техніки безпеки, які встановлені у нас на підприємствах.

Children are frequent guests at the dealerships of «ViDi Autocity» not only on the New Year’s holiday – for this purpose each dealership has specially equipped areas to entertain kids. Pupils are also happy to attend the first in Ukraine City of Cars. Especially for curious kids «ViDi Autocity» gives an opportunity to visit and literally explore the dealerships getting acquainted with cars of famous brands and getting to know in the adult manner of the differences in models, their specifications and prices. We provide this opportunity to every school under the only requirement that we are warned about the visit in advance, so that we may please children with gifts, interesting stories and strictly adhere to the safety rules introduced at our enterprises.

107


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ТУРБОТА ПРО ВЕТЕРАНІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ CARING FOR THE WWII VETERANS

108

У тих, хто не пам`ятає свого минулого, не буде майбутнього. Історія часто дає нам жорстокі уроки та вимагає, щоб ми не забували гіркий досвід. Важко переоцінити те, що зробили для нас наші ветерани під час Великої Вітчизняної війни. Вони подарували нам найцінніше – мирне небо над головами. Робити все можливе, щоб їх життя було безхмарним, – чи не про це повинен пам`ятати кожен з нас?

Those who do not remember their past have no future. The history often gives us horrible lessons and demands that we never forget the bitter experience. It is hard to overestimate the deed of our veterans during the Great Patriotic War. They gave us the most valuable thing – the peaceful sky over our heads. To do the best to make their lives cloudless – isn’t it the thing we should all keep in mind?

Наші серця завжди відкриті для учасників Великої Вітчизняної війни, але існує один день – 9 травня, коли нам хочеться зробити для цих мужніх людей щось особливе. Саме тому «ВіДі Груп» вже багато років поспіль організовує спільно з місцевою владою в с. Софіївська Борщагівка, с. Велика Олександрівка та с. Козин свято Перемоги. На пошану ветеранів, учасників бойових дій, солдатських вдів виступає військовий оркестр, який ніби повертає їх у часи молодості, а організована польова кухня з солдатською кашею та символічними «ста грамами» створюють теплу атмосферу для спілкування та спогадів про тих, хто віддав своє життя заради того, щоб ми жили.

Our hearts are always open to the participants of the Great Patriotic War, but there is one day, May 9, when we want to do something very special for these brave people. That’s why ViDi Group has been organizing jointly with the local authorities the Victory Day in the village of Sophiivska Borshchahivka, village of Velyka Oleksandrivka and the village of Kozyn for many years. A military orchestra performs in honor of the veterans, participants of fighting, soldiers’ widows returning them into the times they were young, whereas the organized field kitchen with a soldier’s porridge and symbolic «shot» create a warm atmosphere for communication and recollection of those who gave their lives for the sake of ours.

109


ЗАРАДИ ЖИТТЯ FOR THE SAKE OF LIFE

ПАРТНЕРСТВО З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ОБ`ЄДНАННЯМИ PARTNERSHIP WITH NGOS AND ASSOCIATIONS Будучи соціально відповідальною компанією, «ВіДі Груп» вітає співробітництво з громадськими організаціями та фондами, чия мета – допомога тим, хто цього найбільше потребує. As a socially responsible company ViDi Group welcomes the cooperation with NGOs and foundations which goal is to help those in need.

110

Життя – складне та не завжди справедливе. Не всім дітям пощастило мати благополучну родину, і ми не повинні забувати про тих, хто волею долі опинився в дитячих будинках та інтернатах. У цих дітей не так вже й багато приводів для радості, тому колектив «ВіДі Груп» не втрачає можливостей подарувати вихованцям таких закладів часточку свого душевного тепла.

Life is complicated and not always fair. Not all children are fortunate to have a well-to-do family, and we must not forget those who by fate ended up in orphanages and boarding schools. These children have not much reasons to rejoice, that’s why the employees of ViDi Group grabs at each opportunity to give a piece of their hearts the dwellers of such institutions.

У 2010 році участю у Доброчинному Гала-вечорі, направленому на благо підростаючого покоління нашої країни і всього українського суспільства, розпочалась наша співпраця з Фондом Братів Кличків. В результаті добродійного аукціону було виручено 880 000 євро, які будуть направлені на ремонт і реконструкцію дитячих спортивних шкіл, розвиток проектів освіти.

In 2010 we started our collaboration with the Klitschko Brothers’ Foundation with participation in charity gala evening aimed at the benefit of the younger generation of our country and the Ukrainian society. As a result of the charity auction EUR 880,000 was raised, which will be allocated for repair and reconstruction of children’s sports schools and development of educational projects.

В різні роки компанія разом з командою ентузіастів та представників громадських організацій готувала приємні сюрпризи діткам в дитячих будинках Київської області: Білоцерківському, Ніжинському, Фастівському, Сквирському та Бородянському. Тойота Центр Київ «ВіДі Автострада» підтримує ініціативу свого партнера «Тойота Клуб Україна» та допомагає ліками дитячому будинку у с. Вовчків Київської області.

In different years the company alongside with a team of volunteers and representatives of NGOs prepared pleasant surprises to kids living in orphanages in the Kyiv region: Bila Tserkva, Nizhyn, Fastiv, Skvyra and Borodianka. Toyota Center «Kyiv ViDi Autostrada» supports the initiative of its partner «Toyota Club Ukraine» and donates medicines to the children’s home in the village of Vovchkiv in the Kyiv region.

У 2010 році «ВіДі Груп» відгукнулась на заклик про допомогу підтопленим районам Прикарпаття та взяла участь у спільній доброчинній акції «Клубу позашляхових пригод» Першого автомобільного телеканалу під егідою Червоного Хреста. А саме, компанія закупила та передала зі спільною експедицією медичні препарати для фельдшерських пунктів у селах постраждалих районів. Завдяки цьому люди навіть у найвіддаленіших куточках, куди через стихію неможливо було проїхати звичайним транспортом, отримали найбільш необхідні медикаменти: валідол, зеленку, йод, жарознижуючі препарати, анальгетики, активоване вугілля, а також перев`язувальні матеріали та термометри.

In 2010 ViDi Group responded to the call for assistance to flooded areas in Prykarpattia and took part in a joint charitable campaign of the «Off-road adventure club» of the First automotive channel under the auspices of the Red Cross. Namely, the company purchased and transferred in the joint forwarding medications to first-aid stations in the affected villages. This helped the people in the most remote areas inaccessible due to the disaster to get the most necessary medicines, such as validol, brilliant green, iodine, antipyretics, analgetics, activated carbon, and bandaging materials and thermometers.

«Ми щиро раді, що завдяки нашим спільним зусиллям тисячі українських дівчаток та хлопчиків зможуть активно займатись спортом та отримати хорошу освіту». Лист-подяка до «ВіДі Груп» від Фонду Братів Кличків «We are pleased that due to our joint efforts thousands of Ukrainian girls and boys will be able to actively engage in sports and obtain a decent education». Letter of gratitude to ViDi Group from Klitschko Brothers’ Foundation

111


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ CONTACT US

112

Управляюча компанія «ВіДі Груп» м. Київ, Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 60 тел./факс: +38 (044) 246-61-46 електронна пошта: office@vidigroup.com

«ViDi Group», Management company Kiev, Sofievska Borschagivka, 60, Velyka Kiltseva Tel./fax: +38 (044) 246-61-46 Email: office@vidigroup.com

Для представників ЗМІ: Менеджер по роботі зі ЗМІ тел./факс: +38 (044) 507-05-57 (вн.6374)

Contacts for mass media: Members of mass media communications Tel./fax: +38 (044) 507-05-57 (ext. 6374)

report__70096 (1)  
report__70096 (1)  
Advertisement