Page 1

ค ว า ม ฝั น อั น สู ง สุ ด (บทเพลงพระราชนิพนธ์ คำ�ร้องโดย ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค)

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ จะแน่วแน่แก้ ไขในสิ่งผิด จะยอมตาย...หมายให้เกียรติดำ�รง ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา นี่คือปณิธาน...ที่หาญมุ่ง ถึงทนทุกข์...ทรมานนานเท่าใด... โลกมนุษย์...ย่อมจะดีกว่านี้แน่ คงยืนหยัด...สู้ ไปใฝ่ประจัญ

ขอสู้ศึกทุกเมื่อ...ไม่หวั่นไหว ขอฝ่าฟันผองภัย...ด้วยใจทะนง จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา ไม่เสียดายชีวาถ้า...สิ้นไป... หมายผดุงยุติธรรม์อันสดใส ยังมั่นใจ...รักชาติองอาจครัน เพราะมีผู้ ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน ยอมอาสัญ...ก็เพราะปอง...เทิดผองไทย...

สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

1


ค ว า ม ฝั น อั น สู ง สุ ด (บทเพลงพระราชนิพนธ์ คำ�ร้องโดย ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค)

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ จะแน่วแน่แก้ ไขในสิ่งผิด จะยอมตาย...หมายให้เกียรติดำ�รง ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา นี่คือปณิธาน...ที่หาญมุ่ง ถึงทนทุกข์...ทรมานนานเท่าใด... โลกมนุษย์...ย่อมจะดีกว่านี้แน่ คงยืนหยัด...สู้ ไปใฝ่ประจัญ

ขอสู้ศึกทุกเมื่อ...ไม่หวั่นไหว ขอฝ่าฟันผองภัย...ด้วยใจทะนง จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา ไม่เสียดายชีวาถ้า...สิ้นไป... หมายผดุงยุติธรรม์อันสดใส ยังมั่นใจ...รักชาติองอาจครัน เพราะมีผู้ ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน ยอมอาสัญ...ก็เพราะปอง...เทิดผองไทย...

สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

1


2

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


ค�ำประกาศเจตนารมณ์ สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

สถานการณ์ ข องประเทศไทยตกอยู ่ ใ นสภาวะวิ ก ฤติ อย่างรอบด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และ วัฒนธรรม รัฐบาลปัจจุบันสืบทอดอ�ำนาจและเจตนารมณ์จาก ระบอบทักษิณ ท�ำให้ระบอบประชาธิปไตยไทยกลายเป็นตลาด อ�ำนาจ และถูกครอบง�ำโดยระบบทุนสามานย์ ยึดครองเสียง ข้างมากในสภาไว้ได้ ยึดอ�ำนาจรัฐและการปกครองประเทศ เอื้อประโยชน์กันแต่ในหมู่พวกพ้องและบริวาร บริหารประเทศ ด้วยความเหิมเกริม ลุแก่อ�ำนาจเยี่ยงอันธพาลครองเมือง การ ทุจริตคอร์รัปชั่นระบาดไปในทุกส่วน สร้างความเสียหายให้ ประเทศอย่างไม่เคยมีมาก่อน นโยบายประชานิยมถูกเข็นออกมาใช้อย่างเมามันเพื่อ ดึงเอาประชาชนมาเป็นพวกพ้อง สร้ า งฐานอ� ำ นาจเพื่ อ ให้ สามารถชนะการเลือกตั้ง ยึดเอาอ�ำนาจรัฐและรัฐสภามาไว้ ภายใต้ระบอบเผด็จการทักษิณ โดยไม่ค�ำนึงถึงศีลธรรมและ ความถูกต้อง ประชาชนถูกครอบง�ำด้วยประชานิยม และถูก สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

3


บิดเบือนให้เข้าใจว่า “ประชาธิปไตย คือ การเลือกตั้ง” สิทธิ ของประชาชนถูกจ�ำกัดไว้เพียงแค่การเลือกตั้งเท่านั้น ไม่ได้มี โอกาสใช้สทิ ธิของตนเองไปท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายและแผน พัฒนาประเทศได้อย่างสมฐานะของความเป็นประชาชนของ ประเทศไทย นโยบายประชานิยมในประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ของประชาชนอย่างแท้จริงถูกใช้ไปเพื่อส่งเสริมการบริโภค และความฟุ่มเฟือยในหมู่ประชาชน ไม่ได้มุ่งไปสู่การพัฒนา การผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการ ผลิตด้านต่างๆ ในหมู่ประชาชน ปัญหาหนี้สินของประเทศ เพิ่มพูนมาเป็นภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนอย่างไม่รู้เนื้อ รู้ตัว และจะน�ำไปสู่วิกฤติของชาติอย่างแน่นอน ความขัดแย้ง แตกแยก แบ่งพวกแบ่งฝ่าย เกิดขึ้นโดย 4

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


ทั่วไปในสังคม และมีแนวโน้มน�ำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น ทุกที โดยรัฐบาลไม่ได้มีความส�ำนึกรับผิดชอบในการที่จะแก้ ปัญหาเพื่อสร้างความผาสุกสงบร่มเย็นของประชาชนเป็น ที่สุด เพราะมุ่งแต่จะเอาประโยชน์จากความขัดแย้งแตกแยก ของสังคม หวังสถาปนาระบอบเผด็จการทักษิณให้แข็งแรง มั่นคงยิ่งขึ้น ในท่ามกลางการก�ำราบปราบปรามฝ่ายตรงข้าม ให้พินาศย่อยยับไปโดยไม่ค�ำนึงถึงศีลธรรมความถูกต้องและ การพัฒนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ในที่สุด ความขัดแย้งแตกแยกต่างๆ เหล่านี้ ก�ำลังจะน�ำ ประเทศไปสู่ความรุนแรงและความเป็นอนาธิปไตยที่ควบคุม ไม่ได้ ซึ่งถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เป็นไปเช่นนั้น มหาภัยอันร้าย แรงจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติของเรา ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็น

สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

5


อย่างเร่งด่วนที่จะต้องน�ำประชาชนไปสู่ความเข้าใจในเรื่อง ประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริง เรียนรูก้ ารใช้สทิ ธิและ หน้าทีเ่ พือ่ สามารถใช้อำ� นาจของประชาชนในการปกครองและ บริหารประเทศได้อย่างแท้จริง สามารถตอบสนองสิทธิและ ประโยชน์อันพึงได้ของประชาชนอย่างเพียงพอ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศชาติโดย ส่วนรวมเพื่อความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน สิ่ ง ส� ำ คั ญ ต้ อ งน� ำ ประชาชนให้ ห ลุ ด พ้ น จากการ ครอบง�ำของระบอบประชาธิปไตยแบบสามานย์ที่เป็นอยู่ใน ปัจจุบันให้จงได้ เพื่ออาศัยพลังประชาชนอันมหาศาลไปท�ำ หน้าที่สถาปนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนที่สมบูรณ์ คือ “ระบอบประชาธิปไตยวิถีไทย ด�ำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหา กษัตริย์” 6

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย คืออาสาสมัครกองหน้าของประชาชนเพื่อการต่อสู้กับระบอบ ทุ น สามานย์ แ ละประชาธิ ป ไตยสามานย์ จ� ำ เป็ น ต้ อ งโค่ น ระบอบทุนสามานย์เผด็จการทักษิณให้จงได้ด้วยพลังของมหา ประชาชนที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย และ สามารถสามัคคีกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆ อย่างกว้างขวางใน ขอบเขตทั่วประเทศ เรียนรู้การต่อสู้ และสนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในกลุ่มเครือข่ายของประชาชน และสามารถ สามั ค คี แ สวงหาความร่ ว มมื อ กั น ได้ ทั้ ง จากองค์ ก รของรั ฐ และของเอกชน เรียนรู้ร่วมกัน ต่อสู้ร่วมกัน มีจังหวะก้าวที่ สอดคล้องกัน ซึ่งจะต้องเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าประชาชนจะ สามัคคีกันและร่วมมือกันเป็นพลังที่แข็งแกร่งอย่างแน่นอน สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

7


8

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


ประชาชนต้องสามัคคีกันเบื้องหน้า แม้จะต้องเผชิญ หน้ากับอ�ำนาจรัฐเผด็จการทักษิณและเหล่าสมุนบริวารที่ภักดี ต่อระบอบเผด็จการทักษิณ ขอให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทุก หมู่เหล่า อย่าได้ครั่นคร้ามเกรงกลัว จงก้าวออกมาทีละก้าว อาศัยจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษไทยที่ได้ร่วมกัน สร้างชาติกนั มาแต่โบราณ ด้วยจิตใจอันหาญกล้า เสียสละและ อดทน ซึ่งในครั้งนี้ อานุภาพของพลังประชาชน จะได้ส�ำแดง ฤทธิ์เดชและประสิทธิภาพร่วมกันอย่างแข็งแกร่ง จนถึงเวลา นั้น อ�ำนาจของเผด็จการทักษิณจะไม่สามารถต้านทานพลัง อ�ำนาจของมหาประชาชนได้ ท้ายนีข้ ออ�ำนาจบุญบารมีของพระแก้วมรกต พระสยาม เทวาธิราช อ�ำนาจของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์และ บุญบารมีของปกเกล้าปกกระหม่อมทั้งสองพระองค์ จงอ�ำนวย ชั ย และดลบั น ดาลให้ ภ ารกิ จ สร้ า งชาติ ต ามแนวทางสร้ า ง ชาติไทยโค่นล้มทุนสามานย์เผด็จการทักษิณ สร้างระบอบ ประชาธิ ป ไตยวิ ถี ไ ทย ด� ำ รงไว้ ซึ่ ง สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ ส�ำเร็จลุล่วงโดยเร็วและด้วยความราบรื่นด้วยเทอญ สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

9


10

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


ยุทธศาสตร์สร้างประเทศไทย ภายใต้ความพอเพียงอย่างยั่งยืน ด้วย ๙ ปฏิวัติ

สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

11


12

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


สถานการณ์โลก การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากร ด้ ว ยปริ ม าณประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยอั ต ราการเติ บ โต สูงสุดที่กว่า ๑.๘% ต่อปี เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ทศวรรษ ๑๙๕๐ และอีกระยะหนึ่งระหว่างคริสต์ทศวรรษ ๑๙๖๐ และ ๑๙๗๐ อัตราการเติบโตสูงสุดที่ ๒.๒% ต่อปี ในปี ๑๙๖๓ และปัจจุบัน จ�ำนวนประชากรโลกได้เพิ่มสูงกว่า ๗ พันล้านคน ในปี ๒๕๕๕ โดยอัตราการเติบโตของจ�ำนวนประชากรโลกในปัจจุบันอยู่ที่ ประมาณ ๑.๒% ต่อปี ผลการคาดคะเนจากส�ำนักส�ำมะโนสหรัฐอเมริกาคาด ว่า ประชากรทั่วโลกจะถึงระหว่าง ๗,๕๐๐ ถึง ๑๐,๕๐๐ ล้าน คน ในปี ๒๐๕๐ การประมาณระยะยาวกว่ า นั้ น ท� ำ นาย ประชากรโลกเมื่อถึงปี ๒๑๕๐ ไว้หลากหลาย ทั้งเติบโต ซบเซา หรือกระทั่งลดลงในภาพรวม นักวิเคราะห์บางคนตั้งค�ำถามว่า ประชากรโลกจะเติบโตได้ตอ่ ไปหรือไม่ โดยอ้างแรงกดดันทีเ่ พิม่ สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

13


ขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ปริมาณอาหารโลก และทรัพยากรพลังงาน และยังมีข้อมูลจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ได้คาดการณ์วา่ จ�ำนวนประชากรโลกจะแตะหนึง่ หมืน่ ล้านคนในปี ๒๖๒๖ หรือในอีก ๗๐ ปีข้างหน้า ส่งผลให้เกิดความต้องการในส่วนของปัจจัย ๔ โดย เฉพาะที่ชัดเจนคือ ความต้องการในส่วนของที่อยู่อาศัยและ อาหารก็เพิ่มขึ้นแปรผันไปตามจ�ำนวนประชากร

14

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


การเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่ม ขึ้นจากภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า Green house Effect ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ภูเขาน�้ำแข็งรวมทั้งก้อนน�้ำแข็งจะ ละลายอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ระดับน�้ำทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้น และไหลลงสู่ทั่วโลก ท�ำให้เกิดน�้ำท่วมได้ในทุกทวีป นอกจาก นี้ จ ะพลอยท� ำ ให้ สั ต ว์ ท ะเลเสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากระบบนิ เ วศ เปลี่ยนแปลง

ส่วนทวีปยุโรป ยุโรปใต้ ภูมิประเทศจะกลายเป็นพื้นที่ ลาดเอียง เกิดความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ ปัญหาอุทกภัยจะ เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากธารน�ำ้ แข็งบนบริเวณยอดเขาสูงทีป่ กคลุมด้วย หิมะจะละลายจนหมด สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

15


ขณะที่เอเชีย อุณหภูมิจะสูงขึ้น เกิดฤดูกาลที่แห้งแล้ง มี น�้ำท่วม ผลิตผลทางอาหารลดลง ระดับน�้ำทะเลสูงขึ้น สภาวะ อากาศแปรปรวน อาจท�ำให้เกิดพายุต่างๆ มากมายเข้าไป ท�ำลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งปัจจุบันก็เห็น ผลกระทบได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นพายุไต้ฝุ่น เป็นต้น ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ ๑ องศาเซลเซียส ในช่วง ๔๐ ปี อย่างไรก็ตาม หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ๒- ๔ องศา เซลเซียส จะท�ำให้พายุไต้ฝุ่นเปลี่ยนทิศทาง เกิดความรุนแรง และมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐-๒๐ ในอนาคต นอกจากนี้ ฤดู ร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้น ในขณะที่ฤดูหนาวจะสั้นลง ในความเป็นจริงคือ พื้นที่ของโลกนี้ไม่มีทางที่จะเพิ่มขึ้น มีแต่จะลดลง เนื่องจากสถานการณ์สภาวะโลกร้อนท�ำให้ น�้ำ แข็งขั้วโลกละลาย ส่งผลให้ปริมาณน�้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นกิน พื้นที่ในส่วนที่เป็นพื้นดิน เช่น ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรสาคร ถูก กัดเซาะพื้นที่บริเวณชายฝั่งไปแล้วกว่า ๑๓,๗๐๐ ไร่ ซึ่งจะน�ำ โลกไปสู่สถานการณ์การขาดแคลนพื้นที่ที่จะเป็นแหล่งผลิต อาหาร

16

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


วิกฤติอาหารโลก กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอาหารและการเกษตร แห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ (Food and Agriculture Organization : FAO) ที่มีส�ำนักงานอยู่ในสหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ และกรุงโรมในอิตาลี ได้เฝ้าติดตามผลกระทบจากการเพิ่มขึ้น ของอุณหภูมิในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนที่มีต่อผลผลิต ข้าวในเขตนาชลประทานจ�ำนวน ๒๒๗ แห่ง ในประเทศผู้ผลิต ข้าวรายใหญ่ของโลก ทั้งจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ในช่วงระหว่างปี ๑๙๙๔-๑๙๙๙

สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

17


“ในขณะทีอ่ ณ ุ หภูมติ ำ�่ สุดในช่วงเวลากลางวันเพิม่ ขึน้ หรือช่วงเวลากลางคืนทีร่ อ้ นขึน้ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง”

จาร์รอด เวลช์ (Jarrod Welch) นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนียในซานดิเอโก (University of California, San Diego) สหรัฐฯ ผูเ้ ป็นหัวหน้าคณะวิจยั ครัง้ นี้ เปิดเผยในเอเอฟพี ส่วนผลงานวิจัยนั้นได้ตีพิมพ์ลงในวารสารสมาคมวิทยาศาสตร์ สหรั ฐ ฯ (Proceedings of the National Academy of Sciences : PNAS)

เมื่อไม่นานมานี้ เวลช์ให้ข้อมูลว่า อุณหภูมิช่วงกลางวัน ที่สูงขึ้นสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ในช่วงเริ่มต้น แต่ใน ที่สุดแล้วก็จะท�ำให้ผลผลิตตกลง เพราะมีผลน้อยกว่าอุณหภูมิ ที่สูงขึ้นในเวลากลางคืนที่ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง ซึ่งบีบีซี นิวส์ระบุว่านี่เป็นรายงานล่าสุดที่ระบุว่า การเปลี่ยนแปลง 18

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


ของสภาพภู มิ อ ากาศจะสร้ า ง ความยากล� ำ บากมากขึ้ น ใน การผลิตอาหารเลี้ยงประชากร โลกที่ก�ำลังเติบโตขึ้นจากการที่ ผลผลิตของพืชพันธุ์ธัญญาหาร ลดต�่ำลง ยังมีข้อมูลจากบีบีซีนิวส์ รายงานเพิ่มเติมด้วยว่า นักวิจัย ยังไม่ไ ด้ความชัดเจนว่าสภาพ ภู มิ อ ากาศที่ เ ปลี่ ย นไปส่ ง ผล ต่ อ กลไกใดของข้ า ว แต่ อ าจ เกี่ยวข้องกับการที่ต้นข้าวต้อง หายใจมากขึ้นในช่วงเวลากลาง คืนทีร่ อ้ นขึน้ ท�ำให้ตน้ ข้าวต้องใช้ พลังงานไปกับกิจกรรมดังกล่าว สูงขึ้น และท�ำให้มีพลังงานไป ใช้ ใ นกิ จ กรรมการสั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสงลดน้ อ ยลง จึ ง ท� ำ ให้ ผลผลิตข้าวลดลง  ทั้งนี้ในช่วง ๒๕ ปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของ อุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว โลกส่ ง ผลให้ ผลผลิ ต ข้ า วในพื้ น ที่ เ พาะปลู ก หลักๆ ลดต�่ำลงมาแล้วประมาณ ๑๐-๒๐% ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

19


หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นไปกว่านี้จะท�ำให้ผลผลิตข้าวตกต�่ำลง อย่างเลวร้ายที่สุดในช่วงกลางศตวรรษนี้ และหากอุณหภูมิใน ช่วงกลางวันสูงมาก มันจะไปจ�ำกัดการให้ผลผลิตของข้าว และ ยิ่งท�ำให้ผลผลิตลดลงไปอีก และในปี ๒๐๐๔ นักวิจัยอีกกลุ่ม หนึ่งยังได้ศึกษาพบว่า ผลผลิตข้าวในฟิลิปปินส์ลดลงประมาณ ๑๐% ต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ๑ องศาเซลเซียส ในช่วงเวลา กลางคืน ข้อมูลจากเอฟเอโอยังระบุอกี ว่า ข้าวเป็นอาหารหลักของ ประชากรโลก โดยในแต่ละวันมีผู้บริโภคข้าวมากถึง ๓ พันล้าน คน ทั่วโลก และข้าวยังเป็นอาหารหลักของชาวเอเชียประมาณ ๖ ล้านคน ที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่ยากจนที่สุดในโลก จ�ำนวน ๑ พันล้านคนด้วย ซึ่งการที่ผลผลิตข้าวตกต�่ำลงนั้น ยังหมายถึงว่าจะมีประชากรโลกที่อดอยากและยากจนเพิ่ม มากขึ้น   “หากเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตข้าวหรือ พัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้ จะเกิดหายนะ ขึน้ กับพืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวทัง้ หมดได้ในอีกไม่กที่ ศวรรษข้างหน้า อันเนื่องมาจากอากาศที่ร้อนขึ้นทั้งในช่วงกลางวันและกลาง คืน” เวลช์กล่าวเตือน และยังมีอกี การศึกษาหนึง่ ทีต่ พี มิ พ์ไปเมือ่ ต้นปีทแี่ ล้วให้ขอ้ สรุปไว้วา่ ประชากรโลกครึง่ หนึง่ อาจต้องเผชิญ กับวิกฤติอาหารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิอากาศภายในปี ๒๑๐๐

20

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


ความขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างอาหรับ-อิสราเอล และตะวันตก ความขัดแย้งระหว่างอาหรับ-อิสราเอล มิได้เป็นเพียง ความขัดแย้งระหว่างประเทศต่อประเทศ อย่างเช่น ความขัด แย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถาน หรือระหว่างกลุม่ ประเทศ เช่น ระหว่างกลุ่มอักษะประเทศกับกลุ่มสัมพันธมิตรในสงครามโลก ครั้งที่ ๒ เท่านั้น แต่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชาติสอง ชนชาติ และระหว่างอุดมการณ์สองอุดมการณ์ เป็นความ ขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ถือศาสนาหนึ่งกับอีกกลุ่มผู้ถือศาสนา หนึ่งซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลก ทั้งสองศาสนานั้นค่อนข้างใกล้ชิดกัน ศาสดาของศาสนาหนึ่งก็เป็นศาสดาของอีกศาสนาหนึ่งด้วย สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

21


อีกทั้งบรรพบุรุษของชนชาติทั้งสองนี้ เมื่อย้อนยุคไปจนถึงที่สุด ก็เป็นคนคนเดียวกัน แต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายนี้กลับ ยาวนาน ยืดเยื้อไม่สิ้นสุด มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ เรื่องที่ส�ำคัญ ก็คือ ความขัดแย้งอาจบานปลายจนกลายเป็นสงครามโลกครั้ง ที่ ๓ ก็ได้ ซึ่งที่มาของของปัญหาเหล่านี้ก็มีเหตุผลที่ลึกซึ้งและ ต้องมองให้ลกึ ตัง้ แต่ประวัตขิ องชนชาติทงั้ สองชนชาติทงั้ ชาวยิว และชาวอาหรับ

22

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


ระบบทุนสามานย์ที่เข้าครอบครองโลก ทุ น นิ ย มเสรี ที่ ก� ำ หนดการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยใน ลักษณะสร้างสรรค์ได้จบยุคของมันในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ไปแล้ว หลังเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจครั้งแล้วครั้งเล่า ผลกระทบ แม้ทุนนิยมบริวารทั้งหลายทั้งปวงจะได้รับความเสียหายอย่าง ถ้วนหน้า แต่เนือ่ งจากฐานทรัพยากรของทุนนิยมบริวารยังอุดม สมบูรณ์ พร้อมกับยังมีแรงงานราคาต�ำ่ และภาคเกษตรกรรมยัง เข้มแข็งเพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบดังกล่าวเอาไว้ได้ หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่รายสัปดาห์วิเคราะห์ข่าว “นิวส์ วีค” ฉบับประจ�ำวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ได้บรรยายสภาพการณ์ของวิกฤติการเงินและการล่มสลายทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ ในสหรัฐอเมริกาจนลุกลามไปทัว่ โลก ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ Occupy Wall Street ทีอ่ เมริกนั ชนลุกขึน้ มาประท้วงในขอบเขต ทั่วประเทศ สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

23


“เมื่อทุนนิยมแบบอเมริกันล่มสลายก็เป็นโอกาสของคู่ แข่งอย่างทุนนิยมยุโรปและเอเชีย”…และนี่คือสัญญาณการ มุ่งสู่เอเชียของทุนสามานย์ระดับโลกหลังทุนนิยมแบบยุโรป เกิดวิกฤติใหญ่ทางด้านการเงินและหนี้สินเช่นกัน เป้าหมายก็ เพื่อเข้ามากวาดเก็บทรัพยากรธรรมชาติในรูปของแหล่งอาหาร และพลังงาน การแสวงหาหยาดเหงื่อแรงงานเพื่อชุบชีวิตเงิน กระดาษ (Fiat Money) ที่สามารถพิมพ์ขึ้นใช้ได้เองโดยไม่ต้อง มีทองค�ำรองรับ ประเทศไทยนับแต่ทักษิณเข้าสู่การเมืองด้วยวิธีการใช้ อ�ำนาจเงินและเครือข่ายเข้าควบคุมประเทศ โดยการกว้านซื้อ นักการเมืองและพรรคการเมืองเพื่อเข้าร่วมพรรค ไทยรักไทย สร้างระบบอุปถัมภ์ อาศัยการเลือกตัง้ และก้าวสูก่ ารเป็นนายก รัฐมนตรีคนที่ ๒๓ ของประเทศ จากนัน้ ใช้ระบบทุนเข้าครอบง�ำ ประชาชนในระดับรากหญ้าด้วยสิ่งที่เรียกว่า “นโยบายประชา นิยม” สร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยจอมปลอม โดยท�ำให้ ประชาชนเชื่ อ ว่ า “เสี ย งข้ า งมากในสภา” คื อ ความเป็ น ประชาธิปไตย จนกระทั่งความลุแก่อ�ำนาจที่มีน�ำไปสู่ขบวนการทุจริต อย่างมากมาย “คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย” และพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น�ำไปสู่การเคลื่อนไหว ต่อต้านของภาคประชาชน ส่งผลสู่เหตุการณ์รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ อย่างไรก็ดี ผู้ที่ยึดอ�ำนาจขณะนั้นก็มิได้มีความเข้าใจ 24

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


ที่ลึกซึ้งถึงกระบวนการท�ำงานของเครือข่ายทักษิณอย่างเป็น ระบบ ซึ่งฝังรากลึกลงในโครงข่ายสังคมทุกระดับ หลังจากนั้น ผู้มีอ�ำนาจในขณะนั้นก็เร่งจัดกระบวนการ เลื อ กตั้ ง ใหม่ ภ ายใน ๑ ปี หลั ง จากการยึ ด อ� ำ นาจ ซึ่ ง ก็ ไ ด้ พรรคการเมืองที่อยู่ภายใต้ก�ำกับของทักษิณกลับมาอีกครั้ง จนกระทั่งการครอบครองอ�ำนาจของทักษิณและเครือ ข่ายต้องหยุดลง ภายใต้เงือ่ นไขทางกฎหมายและการเปลีย่ นขัว้ ทางการเมืองของพรรคร่วม จึงท�ำให้อ�ำนาจทางการเมือง กลับ มาอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งก็มิได้มีความเข้าใจการท�ำงาน โครงข่ายทักษิณอีกเช่นกัน ในขณะเดียวกันนั้น เมื่อโครงข่ายทักษิณไม่ได้อยู่ใน สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

25


อ�ำนาจรัฐก็เกิดปรากฏการณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภา อย่างต่อเนื่อง สอดประสานกับคนเสื้อแดงอย่างเป็นเอกภาพ ภายใต้ “ยุทธศาสตร์ ๒ ขา” และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในระยะ ที่ ๑ คือ การโค่นล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์ ซึ่งก็ต้องถือว่า ท�ำได้ส�ำเร็จจากผลการเลือกตั้งวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งพรรคเพื่อไทยชนะอย่างถล่มทลาย หลังชนะการเลือกตั้ง ๒๕๕๔ ทุกองคาพยพก็เดินหน้า หาทุนด้วยกระบวนการทุจริต และเดินหน้าท�ำลายระบบนิติรัฐ นิติธรรม สู่เป้าหมายที่ ๒ คือ การแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อขับเคลื่อน สู่เป้าหมายที่ ๓ คือ การโค่นล้มอ�ำมาตย์ เมื่อทุกปัจจัยที่เกิดขึ้น ทั้งการทุจริต การใช้อ�ำนาจ การ จาบจ้วงสถาบันฯ บ่งชี้ไปในทางที่จะน�ำไปสู่การล่มสลายของ ประเทศชาติ ภายใต้การขับเคลื่อนของระบบทุนนิยมสามานย์ ของเผด็จการทักษิณ

26

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


จากสถานการณ์สู่การตั้งรับกับวิกฤติของโลก และแก้ไขปัญหาของประเทศไทยอย่างยั่งยืน เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนในชาติ ด้วยแนวทาง ๙ ปฏิวัติ ภายใต้หลักการ

“พอเพียง อย่างเพียงพอ”

สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

27


28

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

29


การปฏิวัติของประชาชนไม่ใช่เรื่องน่ากลัว ไม่ใช่เรื่องเลว ร้าย และไม่ใช่เรื่องความรุนแรงเสมอไป เพราะการปฏิวัติของ ประชาชนอย่างแท้จริงต้องเป็นการปฏิวัติประชาชนโดยสันติ เป็นประชามติของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ประเทศ เพื่อน�ำประเทศให้กลับมารับใช้ประชาชนส่วนใหญ่ หรือให้เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เหมือนดั่งที่เป็น อยู่ในปัจจุบันนี้ นโยบายต่างๆ ของประเทศ ถูกหมุนกลับให้มา รับใช้คนเพียงไม่กี่ตระกูล “การปฏิวตั ”ิ แปลตามความหมายของ “พจนานุกรมไทย” หมายถึง “หมุนกลับ การเปลีย่ นแปลงระบบเดิม” การปฏิวตั ขิ อง ประชาชนก็หมายถึง “การหมุนกลับเปลี่ยนแปลงระบบเดิมโดย ประชาชน เพื่อกลับมารับใช้ผลประโยชน์ของประชาชน”

30

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


ส�ำหรับค�ำว่า “ปฏิรูป” หมายถึง “ปรับปรุงให้เหมาะสม” ไม่ได้เปลี่ยนระบบชนิดหมุนกลับ ยังคงรักษาโครงสร้างเดิมไว้ เพียงแต่ปรับปรุงบางส่วนโดยไม่กระทบกับโครงสร้างเดิม และ เป็นการยอมปรับปรุงให้เหมาะสม โดยผู้มีอ�ำนาจรัฐเดิม ส�ำหรับสถานการณ์ปัจจุบันภายในประเทศของเรา “การ รวบอ�ำนาจอยู่ในอุ้งมือของทักษิณและเครือข่าย กระท�ำการ กินรวบประเทศไทย” หรือที่เรียกว่า ประเทศถูกครอบครอง “โดยระบอบทุนสามานย์ เผด็จการทักษิณ” แม้จะสวมเสื้อคลุม ประชาธิปไตย แต่เผยโฉมหน้าเผด็จการออกมาให้เห็นอย่าง ล่อนจ้อน “กดขี่ขูดรีดรังแกปราบปรามประชาชน” อย่างโหด เหี้ยมอ�ำมหิต ประชาชนถูกผลักไสให้ถล�ำลึกสู่หลุมพรางของ วัฒนธรรมสามานย์ เศรษฐกิจทุนสามานย์ และการปกครอง แบบประชาธิปไตยสามานย์ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ “สั น นิ บ าตประชาชนเพื่ อ ประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย” จึงเสนอ “การปฏิวตั ปิ ระชาชน อย่างสันติ” หมายถึง “การแสดงอ�ำนาจอธิปไตยทางตรงของ ประชาชนครั้งยิ่งใหญ่ ในขอบเขตทั่วประเทศ ทุกสาขาอาชีพ” เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงส�ำคัญของประเทศชาติ เพื่อน�ำประเทศ ชาติให้กลับมารับใช้ประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง ไม่ใช่ผล ประโยชน์ส่วนใหญ่ของประเทศชาติกลับตกอยู่ในมือของคน ส่วนน้อยของประเทศชาติ เปลี่ยนแปลงให้กลับมาตกอยู่ในมือ ของประชาชนส่วนใหญ่ ทุกกลุ่มสาขาอาชีพ สันติอย่างแท้จริง จึงจะเกิดขึน้ ได้ ความผาสุกร่มเย็นของประชาชนจึงจะเกิดขึน้ ได้

สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

31


32

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


ในล�ำดับต่อไป “สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แห่งประเทศไทย” จะขอเสนอแนวทาง ๙ ปฏิวตั ิ เพือ่ น�ำไปสูก่ าร เปลีย่ นแปลงโครงสร้างส�ำคัญ เพือ่ หมุนกลับเปลีย่ นแปลงระบบ เดิมให้กลับมารับใช้ผลประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มสาขา อาชีพ และสร้างสันติสุขอย่างแท้จริง…ด้วยอ�ำนาจอธิปไตย ของประชาชน…ประชาชนชาวไทยต้องสร้างแผ่นดิน “สงบ ร่มเย็นและสันติสุข” ด้วยสองมือของพี่น้องประชาชนเอง ทุก กลุ่มองค์กร ทุกกลุ่มอาชีพ ร่วมมือร่วมแรง สามัคคีกัน

สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

33


34

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


แนวทาง ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ ๑. ปฏิวตั โิ ครงสร้างของรัฐและการกระจายอ�ำนาจ สู่ท้องถิ่น ธรรม

๒. ปฏิวัติโครงสร้างรัฐสภาและกฎหมายที่ไม่เป็น

๓. ปฏิวัติโครงสร้างพรรคการเมืองและขบวนการ เลือกตัง้ ๔. ปฏิ วั ติ โ ครงสร้ า งสิ ท ธิ ชุ ม ชนและสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ประชาชน ๕. ปฏิวัติโครงสร้างเศรษฐกิจระบอบทุนสามานย์ สู่เศรษฐกิจประชาธิปไตยวิถีไทย ๖. ปฏิวัติโครงสร้างพลังงานของชาติ ๗. ปฏิ วั ติ โ ครงสร้ า งการศึ ก ษา – สั ง คมและ วัฒนธรรม ๘. ปฏิวัติโครงสร้างทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ๙. ปฏิ วั ติ โ ครงสร้ า งการจั ด การความสั ม พั น ธ์ ระหว่างประเทศ สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

35


36

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


แนวทาง ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ ๑. ปฏิวัติโครงสร้างของรัฐและการกระจายอ�ำนาจสู่ ท้องถิ่น ๑.๑ นายกรั ฐ มนตรี ต ้ อ งมาจากการเลื อ กตั้ ง โดย ตรงของประชาชนทั่ ว ประเทศ และไม่ บั ง คั บ ว่ า ต้ อ งสั ง กั ด พรรคการเมือง สามารถสมัครในนามพรรคการเมืองหรืออิสระ ก็ได้ เพื่อเปิดทางเลือกของประชาชนให้กว้างที่สุดเท่าที่จะ ท�ำได้ ไม่ใช่จับตั้งเหมือนปัจจุบัน ๑.๒ รัฐมนตรีให้สมัครเป็นรายกระทรวง จะสังกัด พรรคการเมืองหรือโดยอิสระก็ได้ เพื่อส่งเสริมโอกาสและทาง เลือกของประชาชนให้กว้างที่สุด เพื่อสามารถคัดเลือกคนที่ สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และมีขดี ความสามารถ ไม่ใช่จบั ยัดแบบต้องตอบแทนบุญคุณหรือผลประโยชน์ ๑.๓ การกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นต้องให้จัดระบบ จัดการตนเองให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐ ปี อีกทั้งต้องจัดตั้งองค์กร สภาชุมชนของเขต ต�ำบล และจังหวัด มีอ�ำนาจควบคุมตรวจ สอบ ยับยั้ง หรือให้เปลี่ยนนโยบายที่เห็นแล้วว่าจะเกิดผลเสีย กับชุมชน หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ ๑.๔ การจัดระบบต�ำรวจ ให้มีต�ำรวจของเขตชุมชน อย่างพอเพียง ส�ำหรับส่วนกลางให้มตี ามความจ�ำเป็น เช่น สันติ บาล กองปราบปราม โรงเรียนฝึกอบรม ระดับต่างๆ ให้เป็นไป เพื่อความสงบสุขของชุมชนและประชาชนเป็นส�ำคัญ

สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

37


ธรรม

๒. ปฏิวัติโครงสร้างรัฐสภาและกฎหมายที่ไม่เป็น

๒.๑ รัฐสภาให้มีสภาเดียวที่มาจากการเลือกตั้ง ๒.๒ สมาชิ ก รั ฐ สภาให้ เ ลื อ กมาจากสั ด ส่ ว นของ ประชากร เช่น เกษตรกร ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ประกอบอาชีพ อิสระจากสมาชิกสภาองค์กรชุมชน จากเขตจังหวัด รวมกันไม่ เกิน ๖๐๐ คน ๒.๓ รัฐสภาต้องท�ำหน้าที่นิติบัญญัติอย่างชัดเจน เป็น อิสระ ไม่ขึ้นต่อฝ่ายบริหารเหมือนปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถน�ำเสนอ นโยบายใหม่ๆ ที่เป็นผลดีกับประเทศชาติได้ตามความจ�ำเป็น ๒.๔ สมาชิกรัฐสภาไม่จ�ำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมือง และไม่จ�ำเป็นต้องจบปริญญาตรี

38

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

39


40

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


๓. ปฏิวัติโครงสร้างพรรคการเมืองและขบวนการ เลือกตั้ง ๓.๑ ต้องบังคับให้พรรคการเมืองจัดระเบียบพรรค การเมืองให้เป็นประชาธิปไตย สร้างระบอบประชาธิปไตยให้ เป็นต้นแบบกับสังคมและการเรียนรู้ของประชาชน ๓.๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ ง ให้ จั ดตั้ ง ขึ้ นตาม เขตจังหวัด ให้มีความสามารถเพียงพอกับการดูแลการเลือก ตั้งให้ถูกต้อง ยุติธรรม และให้สิ้นสุดที่เขตจังหวัด ไม่ต้องมีคณะ กรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง ๓.๓ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง สามารถจั ด การ หน้ า ที่ แ ละส� ำ นั ก งานให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระจ� ำ หน้ า ที่ เ ฉพาะ กิจตามความจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถบรรลุหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

41


๔. ปฏิ วั ติ โ ครงสร้ า งสิ ท ธิ ชุ ม ชนและสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ประชาชน ๔.๑ ปั ญ หาสิ ท ธิ ชุ ม ชนเป็ น ปั ญ หาพื้ น ฐานของ ระบอบประชาธิ ป ไตย ต้ อ งให้ ค วามส�ำ คั ญ อย่ า งมาก การ จัดท�ำกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์โดยตรงของประชาชน ต้องเร่งจัดการให้ครบ ถ้วนชัดเจน ไม่ใช่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเป็น นามธรรม แต่ยังปล่อยให้มีกฎหมายอื่นๆ ที่ละเมิดต่อสิทธิ ชุมชน ตามสิทธิชุมชน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น ปัญหา ประมง ปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ๔.๒ ปั ญ หาสิ ท ธิ เ สรี ภ าพประชาชน ต้ อ งให้ มี องค์กรคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่สามารถท�ำงาน โดยอิสระทุกเขตจังหวัด มีบุคลากรและงบประมาณเพียงพอ และสามารถยับยัง้ โครงการหรือนโยบายใดๆ ทีส่ ามารถแสดงให้ เห็นว่าคุกคามหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนโดยส่วนรวม

42

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


๕. ปฏิวัติโครงสร้างเศรษฐกิจระบอบทุนสามานย์สู่ เศรษฐกิจประชาธิปไตย วิถีไทย ๕.๑ ภาคอุ ต สาหกรรมต้ อ งเป็ น อุ ต สาหกรรม เพื่ อ ชาติ แ ละประชาชน ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ คนส่ ว นน้ อ ยไม่ กี่ ต ระกู ล อุ ต สาหกรรมทุ ก ชนิ ด ล้ ว นสร้ า งสั ม ภาระให้ กั บ สั ง คม สิ่ ง แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นจ�ำนวนมากและต่อเนื่อง ต้องมุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นต้องรับใช้สังคม และ ประเทศชาติเป็นส�ำคัญ ไม่ส่งเสริมการแสวงหารายได้จาก อุ ต สาหกรรมจนท� ำ ลายสั ง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อม โดยไม่คุ้มประโยชน์กับสังคมและประชาชนโดยรวม ๕.๒ ต้ อ งสร้ า งภาคเกษตร “แบบพึ่ ง ตนเอง พอ เพียงและเป็นธรรม ยั่งยืน” และก้าวไปสู่นวัตกรรมใหม่ เพิ่ม ประสิทธิภาพทั้งภาคการผลิตและการจัดการทางการตลาด โดยเฉพาะโครงสร้างการตลาดที่เป็นธรรม ๕.๓ มุ่งเน้น “เกษตรกรร ปลอดสารเคมี” และการ พึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีวิชาการ ๕.๔ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติและวิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็ง ทางการศึกษา ทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อรองรับการท่อง เที่ยวแบบวิถีไทย

สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

43


๖. ปฏิวัติโครงสร้างพลังงานของชาติ ๖.๑ พลังงานต้องเป็นของประชาชน รับใช้ประชาชน ๖.๒ ขบวนการจัดการพลังงานต้องมีการจัดการให้ ประชาชนสามารถควบคุมตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน มีความ โปร่งใสและประหยัด ๖.๓ โครงการพลั ง งานต้ อ งขึ้ น ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ชุมชนและประชาชนโดยรวมเป็นหลักส�ำคัญ ๖.๔ นโยบายพลังงานต้องท�ำประชาพิจารณ์

44

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


๗. ปัญหาโครงสร้างการศึกษา – สังคมและ วัฒนธรรม ๗.๑ สร้างระบบการศึกษามุ่งสู่ความเป็น “ไท” เป็น อิสระและพึ่งตนเอง ๗.๒ การศึกษาต้องเพื่อรับใช้ประชาชนและสังคม รับใช้ระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเอง และวัฒนธรรมสร้างสันติสุข ๗.๓ ไม่ส่งเสริมการแข่งขันแบบ “มือใครยาวสาวได้ สาวเอา” ส่งเสริมความโอบอ้อมอารี พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ๗.๔ การศึกษาต้องเป็นระบอบสวัสดิการประชาชน ที่รัฐต้องจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ๗.๕ การสาธารณสุขต้องถือเป็นสวัสดิการประชาชน ทีร่ ฐั ต้องจัดการให้ทวั่ ถึง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ

สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

45


๘. ปฏิวัติโครงสร้างทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ๘.๑ ทรัพยากรของชาติต้องบริหารจัดการบนพื้น ฐานของสิทธิประโยชน์ของชุมชนและประชาชนส่วนรวมเป็น ส�ำคัญ ๘.๒ ต้องมีมาตรการในการใช้ทรัพยากรและฟื้นฟู ทรัพยากรอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับหลักวิชาการ เพื่อการ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ๘.๓ ต้องให้มีการศึกษาเพื่อความเข้าใจอย่างถูก ต้ อ งและเป็ น ธรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทการมี ส ่ ว นร่ ว มของ ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการอนุรักษ์และใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพสู ง สุ ด และด� ำ รงไว้ ซึ่ ง สิ่ ง แวดล้อมที่ดี

46

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


๙. ปฏิวัติโครงสร้างการจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ ๙.๑ ยึดหลักสันติภาพ อิสรภาพ บูรณภาพ เหนือ ดินแดนและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ๙.๒ น�ำประเทศชาติไปสู่ “ความเป็นอิสรเสรีและ สันติภาพ” ๙.๓ เคารพสิทธิอัตวินิจฉัยเพื่อดินแดนอย่างเคร่งครัด ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ ถือเป็นภารกิจเฉพาะหน้าเร่งด่วนเพื่อ ความผาสุกอยู่ดีกินดีของประชาชนอย่างแท้จริง ขอให้มิตรสหายและพี่น้องเร่งช่วยกันศึกษาค้นคว้าเพื่อ ต่อสู้สร้างชาติของเราให้เข้มแข็งยัง่ ยืน ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข สถาวรสืบต่อไป… สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

47


จัดพิมพ์โดย

สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

โทร. ๐๙-๒๑๐๘-๘๖๙๕

สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย 48

การปฏิวัติของประชาชน ภารกิจ ๙ ปฏิวัติ เปลี่ยนประเทศ


สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

49

การปฎิวัติของประชาชน  

การปฎิวัติของประชาชน

Advertisement