Page 1

NH'NG NGU(N TR)C TUY*N KHÁC

M!t vài tri"u ch#ng c$a tr%m c&m ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Không quan tâm ho!c thích thú nh"ng th# $ã t%ng thích C&m th'y bu(n và tr)ng tr&i D* khóc ho!c khóc mà không có lý do C&m th'y ch+m ch,p ho!c c&m th'y không ngh- ng.i $/0c và không th1 ng(i yên C&m th'y vô d2ng ho!c t3i l4i T5ng cân ho!c gi&m cân Suy ngh6 v7 cái ch8t ho!c t9 sát Khó kh5n khi suy ngh6, nh: l,i ho!c t+p trung vào vi;c $ang làm Khó kh5n trong vi;c ra quy8t $<nh m4i ngày G!p v'n $7 v7 gi'c ng=, $!c bi;t vào sáng s:m ho!c mu)n ng= m>i lúc. C&m th'y m;t m>i lúc C&m th'y không có c&m xúc, có l? ngay c& không th1 khóc.

Thông tin v7 nh"ng d<ch v2 có th1 thay $@i nhanh chóng. Chúng tôi $ã li;t kê vài c. quan ch- t+p trung h4 tr0 s#c khBe tâm thCn; nhi7u phòng khám ch5m sóc ban $Cu cDng cung c'p d<ch v2 s#c khBe tâm thCn. Các websites sau $ây c+p nh+t th/Eng xuyên các thông tin v7 s#c khBe tâm thCn A New Orleans:

New Orleans, LA

! www.mhsdla.org ! www.jphsa.org ! www.louisianarebuilds.info ! www.gnocommunity.org ! www.louisianaspirit.org ! www.namineworleans.org

Khi g+p ng,-i cung c.p d/ch v0 m1i l%n 2%u tiên, nh1 mang theo: Tri;u ch#ng $/0c t@ng h0p bAi nhân viên c=a www.familydoctor.org

Nh3ng ngu4n thông tin S#c kh5e tâm th%n

! ! ! ! !

Ch#ng c# v7 thu nh+p Ch#ng c# v7 $<nh c/ Ch#ng minh th/ T't c& thu)c hi;n $ang sF d2ng Sách ho!c t,p chí $1 $>c trong phòng $0i

H/:ng dGn này là m3t 'n b&n c=a REACHNOLA và the Common Ground Health Clinic D9 án KATIVA-NOLA $ã h4 tr0 phiên d<ch và in tE r.i này. www.commongroundclinic.org www.reachnola.org http://www.sph.tulane.edu/kativanola/Vietnam/s tudy3_kivanola.htm Vui lòng gFi bình lu+n, c+p nh+t ho!c $7 ngh< t:i CGHCguide@gmail.com 6,7c c8p nh8t tháng 1, 2010


TJ VUN VÀ HV TRK TÂM THWN: CÁC TRUNG TÂM VXI CHI PHÍ HKP LÝ HOYC MIZN PHÍ

69:NG DÂY NÓNG HI HJKC GIÚP HL, GMI CÁC SN HION THOPI SAU (24 GIQ/NGÀY) !

Phòng ng%a t9 sát 1-800-273-TALK (8255)

!

COPE Line 211

!

Kh=ng ho&ng thanh niên 1-800-442-HOPE (4673)

!

Cai nghi;n 1-800-622-HELP (4357)

!

B,o hành gia $ình/l,m d2ng tình d2c 1-888-411-1333 504-837-5400

!

Kh=ng ho&ng do b< c/Rng hi8p 1-800-656-4673

!

Ng/Ei nghi;n r/0u Sn danh 504-779-1178 G>i $1 bi8t thông tin v7 thEi gian và n.i g!p m4i ngày, g!p mi*n phí

!

R)i lo,n c5ng thTng sau ch'n th/.ng 1-877-507-PTSD (7873)

!

!

Emergency 911

!

!

!

!

D/ch v0 gia 2ình c$a New Orleans Eastbank: 2515 Canal St., NO LA 70119 504-822-0800 www.fsgno.org Westbank: 1799 Stumpf, Suite 7, Bldg 2, Gretna, LA 70056 504-361-0926 D<ch v2 tham v'n cho ng/Ei l:n và tr[ con G>i $1 h\n tr/:c Th# 2-th# 6: 8 AM-4:30 PM Algiers/Fisher trung tâm s#c kh5e hành vi 4440 General Meyer, NO LA, 70114 (trailers k8 bên Joellen Smith Building) 504-361-6500 T/ v'n và h4 tr0 tâm thCn; không cCn h\n tr/:c. Th# 2-th# 6: 8 AM-4:30 PM Phòng khám s#c kh5e hành vi trung tâm thành ph; 2221 Philips St., NOLA (K8 bên Edna Pillsbury), 504-568-6650 www.mhsdla.org T/ v'n và h4 tr0 tâm thCn; không cCn h\n tr/:c. Th# 2-th# 6: 8 AM-4:30 PM Trung tâm s#c kh5e hành vi ChartresPontchartrain www.mhsdla.org 719 Elysian Fields, NOLA, 70117, 504-942-8101 T/ v'n và h4 tr0 tâm thCn; không cCn h\n tr/:c. Th# 2-th# 6: 8 AM-4:30 PM Se habla espanol C< quan d/ch v0 con ng,-i Jefferson Parish 4700 Wichers Ave, Ste. 300, Marrero, 70072

504-349-8833, 504-832-5123 G>i ho!c xem website !1 bi8t v7 n.i gCn nh't: www.jphsa.org

!

!

!

D<ch v2 tham v'n cho ng/Ei l:n và tr[ con; không cCn h\n tr/:c. Th# 2-th# 6: 8 AM-4:30 PM Se habla espanol Ti=p c8n ch>m sóc h? tr7 tâm th%n LSU 3450 Chestnut St., NO LA, 504-412-1540 D<ch v2 tham v'n cho ng/Ei l:n và tr[ con; Ch- g!p khi h\n tr/:c Th# 2-th# 6: 8 AM-5 PM T, v.n gi&i pháp (Ch,<ng trình CCANO) 921 Aris Ave, Metairie 504-835-5007 1-866-891-2210 Care line www.ccano.org T/ v'n cá nhân, hôn nhân, gia $ình và nhóm bAi các th,c s6 li;u pháp. Qu&n lý thu)c bAi các nhà tâm thCn h>c. Ch- g!p khi h\n tr/:c Trung tâm t, v.n Trinity 2108 Coliseum St., NO LA, 70130 504-522-7557 T/ v'n cho cá nhân, v0 ch(ng, gia $ình và tr[ con; Ch- g!p khi h\n tr/:c Th# 2-th# 6: 8 AM-4:30 PM

FEEL BETTER! Ch,<ng trình s#c kh5e và h4i ph0c H.A.R.P là m3t ch/.ng trình m:i A New Orleans cung c'p h4 tr0 mi*n phí $1 c&m th'y t)t h.n và xF lý các c5ng thTng &nh h/Ang $8n cu3c s)ng c=a chúng ta. Các nhóm li;u pháp $ánh tr)ng, ng(i thi7n và ch"a tr< cho n,n nhân b,o hành là m3t vài ví d2 v7 các ho,t $3ng sáng t,o $ang $/0c cung c'p

6@ bi=t thêm thông tin gAi: 504-232-4496

Vietnamese Resource Pamphlet  
Vietnamese Resource Pamphlet  

Community Resources in Vietnamese!