Page 1

Prestaties en ambities 2017/2018


INHOUD Voorwoord

Gert-Jan Lammens > P. 03

Verenigingsontwikkeling 1. Verenigingsondersteuning > P. 04 2.  Veilig sportklimaat > P. 08 3. Sportplus > P. 12

Sport en bewegen als middel

4. Challenge010 > P. 16 5. Bewegen naar Werk > P. 20 6. Bewegen naar Beter > P. 24 7. Sport in het Jeugdnetwerk > P. 28

Vergroten duurzame

sportdeelname 8. Rotterdam Sport op Maat > P. 32 9. Combinatiefunctionarissen > P.36 10. Schoolsportverenigingen > P.40 11. Jeugdsportfonds > P.44

Sport en bedrijfsleven

12. Partnerships > P.48 Nawoord

Roderick Post > P. 53


VOORWOORD

van de Rotterdammer en zelflerend

Sport en Cultuur - voor het vertrouwen

vermogen.

in de afgelopen jaren. Niet alleen als opdrachtgever, maar ook als partner. Met

In 2017 hebben we vele sportverenigingen

de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur

ondersteund bij het vitaler en veiliger

en de start van het Sportbedrijf Rotterdam

worden, bij het sterker maken van de

belooft 2018 een dynamisch jaar te worden.

jeugdafdeling en het extra maatschappelijk

Vanuit de toenemende urgentie om sport en

actief zijn. Ook hebben we, in samen-

bewegen als onlosmakelijke schakel te zien

werking met vele partners, domeinen met

in het welbevinden van de Rotterdammer en

elkaar kunnen verbinden en kwetsbare

de dienstverlenende rol voor de stad, zien

Rotterdammers duurzaam in beweging

we ook het komende jaar met vertrouwen

Rotterdam Sportsupport bestaat in januari

gebracht. Sport heeft daarin altijd als

tegemoet.

vijftien jaar. Een mijlpaal. We zijn er trots

krachtig middel gediend. Verheugd zijn

op dat we in deze periode zijn uitgegroeid

we met het groeiend aantal Sportplus-

tot een uitvoeringsorganisatie breder dan

verenigingen in Rotterdam.

het gemeentelijk sportbeleid, omdat we hierdoor van grotere waarde mogen zijn

De komende jaren willen we verder vorm-

voor de stad.

geven aan deze ontwikkelingen en aan de verdere vertaling van onze ambities

Het ondersteunen van sportverenigingen

2030 naar de praktijk. Dit doen we

is van oorsprong de basis van ons werk,

bijvoorbeeld door intensief op zoek te gaan

maar ook onze inzet en resultaten op het

naar partnerships met bedrijven die de

effect van sport als middel en op het

meerwaarde van breedtesport erkennen.

vergroten van duurzame sportdeelname

In de ondersteuning van verenigingen krijgen

zijn inmiddels niet meer weg te denken.

in 2018 toekomstbestendigheid en ouder-

Succesfactoren zijn vooral de integraliteit,

betrokkenheid specifieke aandacht.

verbinding met andere partijen, inspelen op lokale en landelijke ontwikkelingen,

Via deze weg spreken we onze dank uit naar

Gert-Jan Lammens,

inspelen op de veranderende behoeften

de gemeente Rotterdam - in het bijzonder

Directeur Rotterdam Sportsupport

VOORWOORD

03


1. Verenigingsondersteuning

Verenigingen krijgen van Rotterdam Sportsupport ondersteuning op de meest uiteenlopende thema’s. Wat zijn slimme manieren om vrijwilligers te werven? Waarmee moeten we rekening houden bij een subsidieaanvraag voor de verbouwing van het clubhuis? Hoe kunnen we via sociale media optimaal communiceren met onze leden? Rotterdam Sportsupport helpt clubs vitaal en toekomstbestendig te worden en blijven.

04

VERENIGINGSONDERSTEUNING


PRESTATIES 2017

>296 HULPVRAGEN BEHANDELD

79

ADVIESTRAJECTEN VERZORGD

77

VITALITEITSSCORE OP EEN SCHAAL VAN 100

7.8

TEVREDENHEIDSCIJFER OVER ROTTERDAM SPORTSUPPORT

340 BEZOEKERS OP HET SPORTCONGRES

19

THEMASESSIES OP HET SPORTCONGRES

Sportcongres inspireert sportaanbieders Op 9 september organiseerden Rotterdam Sportsupport en Rotterdam Sport op Maat het Sportcongres Rotterdam. Ruim 340 bestuurders, trainers en overige kaderleden van sportverenigingen waren van de partij op de Hogeschool Rotterdam. Zij vertegenwoordigden clubs in 23 takken van sport. De gasten konden kiezen uit negentien themasessies. Er was vooral grote belangstelling voor de sessies fondswerving, succesvolle sponsoring en de marktgerichte sportvereniging. De interesse voor sessies over deze thema’s onderstreepte dat clubs nieuwsgierig zijn naar ideeën om financieel gezond te worden en te blijven. “Ik heb tijdens het congres geleerd om meer samen te werken, zowel binnen als buiten de vereniging. Dit levert voor iedereen meer rendement op”, aldus Ruud Reek van voetbalvereniging Meeuwenplaat. Nieuw deze editie waren de samenvoeging van het Sport op Maat congres met het reguliere Sportcongres en de op trainers gerichte sessies. In één sessie stond bijvoorbeeld het opzetten van aangepast sporten centraal. Deelnemers werden onder andere geïnspireerd te kijken naar het sportaanbod van andere verenigingen, draagvlak te creëren binnen de club en het zoeken naar samenwerkingen met scholen en instanties. «

164

CLUBS ONDERSTEUND VERENIGINGSONDERSTEUNING

05


Gebiedscoördinator: verbinder en aanjager Gebiedscoördinatoren van Rotterdam Sportsupport zijn in de gebieden het eerste aanspreekpunt voor sportverenigingen en andere partijen. Zij onderhouden de relaties en kennen de lokale situatie. Ook hebben ze de taak om in de gebieden samenwerkingen te realiseren tussen verschillende verenigingen en/of andere organisaties en sectoren. Zo is er in de herfstvakantie in het gebied Prins Alexander wederom een zeer geslaagde Sportplus Experience georganiseerd. Een sportdag voor zo’n 150 kinderen mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking tussen de Sportplusverenigingen uit Prins Alexander, welzijnsinstelling Buurtwerk en recreatiecentrum Zevenkampse Ring. Gebiedscoördinator Kim Santbulte was de aanjager van

Halvering stroomgebruik

dit evenement: “Het is mooi om de inzet van de verschillende partijen samen te zien komen op

06

De jaarlijkse energierekening van Hockey Club Rotterdam valt voort-

deze dag en om zo een onvergetelijke dag te

aan 25.000 euro lager uit. Dat is de verwachting sinds de vereniging

bezorgen aan al die kinderen!” In Hillegersberg-

vorig jaar alle verlichting verving door energiezuinige led-lampen.

Schiebroek werd er een geslaagd Sportcafé

HC Rotterdam kon de groene ommezwaai mede bekostigen dankzij

georganiseerd door gebiedscoördinator Mark

hulp van andere partijen. Zo ondersteunden Rotterdam Sport-

Tissink in samenwerking met Sportregie.

support en de stichting Scoren met Energie bij de aanvraag

“Tijdens het Sportcafé hebben we heel gericht

van subsidies, zowel bij de Rijksoverheid als de gemeente Rotterdam.

de communicatie verantwoordelijken van de

Ze hielpen clubs bij het selecteren van leveranciers van led-

verenigingen uit Hillegersberg-Schiebroek

verlichtingen. Bovendien kwam hoofdsponsor ABN AMRO de club

uitgenodigd. Op deze avond zijn zij bijgeschoold

tegemoet met een verduurzamingskrediet. HC Rotterdam was de

op interne en externe communicatievraagstukken

eerste club die gebruikmaakte van de extra gemeentelijke

die leven binnen de vereniging. Het samen-

subsidie voor de installatiekosten van energiebesparende maat-

brengen van al die sportverenigingen zorgt

regelen. Rotterdam zet in op een energiebesparing van dertig

ervoor dat er ook onderling weer veel nieuwe

procent bij sportverenigingen. «

energie ontstaat.” «

VERENIGINGSONDERSTEUNING


‘De reacties zijn positief en de diversiteit van de groep is leuk’

Old Stars walking football in Rotterdam Ouderen die al gestopt zijn met regulier voetbal kunnen de komende twee jaar toch nog voetballen. Het Nationaal Ouderenfonds, Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Sportsupport ondersteunen initiatiefnemers van Old Stars walking football in de regio. Eén van de deelnemende clubs is SV Charlois. Raymon Schimmel, trainer van de Old Stars: “De reacties zijn positief en de diversiteit van de groep is leuk; van onze penningmeester tot aan een barkeeper, van leiders tot vaste supporters.” De gemeente Rotterdam zet met Old Stars sport in als middel tegen eenzaamheid. Met dit aantrekkelijk sport- en beweegaanbod willen de betrokken partijen dat ouderen sociaal en fysiek in beweging blijven. «

VERENIGINGSONDERSTEUNING

07


2. Veilig sportklimaat

Verenigingen krijgen hulp wanneer ze een veilig sportklimaat willen realiseren. Clubs leren bijvoorbeeld gedragsregels op te stellen en een normen- en waardenbeleid te formuleren. Het doel: meer plezier op en rond de sportvelden. Rotterdam Sportsupport helpt clubs doelen te stellen en bijbehorende acties te realiseren.

8

VEILIG SPORTKLIMAAT


Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen PRESTATIES 2017

43

VERENIGINGEN ONDERSTEUND OP VEILIG SPORTKLIMAAT

145 VERENIGINGEN TOEGELATEN TOT DE REGELING GRATIS VOG

22

DEELNEMERS INSTAPCURSUS VEILIG SPORTKLIMAAT

28

VOETBALCLUBS AANGESLOTEN BIJ RAVV

2

LMO werkt tegenwoordig hard aan een veilig voetbalklimaat. Niet langer zijn er regelmatig geweldsincidenten op en rond de velden. Dat is mede te danken aan de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen (RAVV). Linker Maas Oever zwengelde onder leden bijvoorbeeld de discussie aan over wat wel en niet acceptabel gedrag is. Jeugdvoorzitter Michel Collet: “Een training verzorgen houdt meer in dan anderhalf uur aandacht geven aan voetbal. Didactische en pedagogische vaardigheden zijn ook van groot belang. Zeker bij puberende leden. We hebben trainers de kans gegeven zich te verbeteren op dit vlak.” De RAVV kende in 2017 ook twee succesvolle platformbijeenkomsten. Bestuurs- en kaderleden van deelnemende voetbalverenigingen gingen met elkaar het gesprek aan. De thema’s waren onder meer de acceptatie en waardering tussen trainers, spelers, ouders en scheidsrechters. Ook was er een platformbijeenkomst waar werd besproken hoe verenigingen praktische kennis kunnen uitwisselen over het creëren van een veilig sportklimaat. De conclusie luidde: verenigingen zichtbaarder maken op en rondom de velden. «

‘Een training is meer dan alleen anderhalf uur aandacht voor voetbal’

PLATFORMBIJEENKOMSTEN RAVV

VEILIG SPORTKLIMAAT

9


Aan de slag met ouderbetrokkenheid In 2017 ging Rotterdam Sportsupport aan de slag met het thema ouderbetrokkenheid, met als nieuw inzicht het uit elkaar halen van ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. “We krijgen regelmatig vragen van clubs over ouderbetrokkenheid, of we ze kunnen helpen dit te verbeteren. Wanneer wij doorvragen blijkt de behoefte te liggen in ouderparticipatie”, zegt Ineke Kalkman, pedagogisch adviseur bij Rotterdam Sportsupport. “Ouderbetrokkenheid is het door ouders/verzorgers tonen van verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kind, wat voor anderen niet altijd zichtbaar is. Ouderparticipatie kan het gevolg zijn van ouderbetrokkenheid. Bij ouderparticipatie staat niet het kind, maar actieve deelname aan activiteiten van de organisatie centraal.” Rotterdam Sportsupport ontwikkelde een online magazine waarin diverse succesfactoren en tips zijn uitgewerkt om het contact tussen ouders en sportverenigingen te bevorderen. Ook kwam het thema aan bod tijdens het Sportcongres en hield Kalkman informatieavonden bij verenigingen. “Er is veel onderzoek gedaan naar ouderbetrokkenheid in

‘Ouderparticipatie kan het gevolg zijn van ouderbetrokkenheid’

het onderwijs maar ook in de sport. De adviezen hieruit zijn nuttig maar niet praktisch en direct toepasbaar voor sportverenigingen. Wij proberen die vertaling te maken. Elke vereniging heeft een ander instapniveau en kan via de informatie uit het online magazine zelf kiezen waar haar prioriteiten liggen en hoe zij concrete stappen kan maken. Het zijn heel veel kleine stapjes die een club kan maken om de betrokkenheid te vergroten.”. «

10

VEILIG SPORTKLIMAAT


‘De sportvereniging is een vindplaats voor zorgsignalen’

Initiatieven voor een veilig sportklimaat Ter bevordering van het creëren van een veilig sportklimaat op clubs,

regels voor leden, bezoekers en vrijwilligers, en dat er een aan-

heeft Rotterdam Sportsupport in 2017 een extra voorwaarde gekop-

namebeleid is voor vrijwilligers. Een ander initiatief richtte zich op

peld aan de jaarlijkse Bijdrage Jeugdsport. Verenigingen moeten zijn

een bijscholing voor vertrouwenscontactpersonen (VCP) van

toegelaten tot de regeling gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Via

Rotterdamse sportclubs. “Jeugdleden zijn verschillende keren

deze regeling kan een sportvereniging kostenloos VOG’s aanvragen

per week bij de vereniging te vinden. Dat maakt de sportvereniging

voor haar vrijwilligers. Om toegelaten te worden tot de regeling moet

ook een vindplaats voor zorgsignalen”, aldus Ineke Kalkman,

je als club kunnen aantonen dat je met preventieve maatregelen werkt

pedagogisch adviseur Rotterdam Sportsupport. “Tijdens de bijscholing

om een sociaal veilige omgeving te creëren. 145 Rotterdamse sport-

bespreken we diverse zorgsignalen die op een club gesignaleerd

verenigingen zijn afgelopen jaar toegelaten tot de regeling gratis VOG.

kunnen worden. Daarnaast leren zij welk stappen je als VCP kunt

In het kader van een veilig sportklimaat is in juni ook een instapcursus

ondernemen. Na de training wordt elke VCP gekoppeld aan een

georganiseerd. Verenigingsbestuurders leerden onder andere

contactpersoon van een welzijnsinstelling in dezelfde wijk als de club.

welke preventieve maatregelen ze kunnen treffen en hoe deze te

De VCP geldt binnen de sportvereniging als hét aanspreekpunt voor

implementeren. Met preventief beleid wordt bedoeld dat een club

iedereen met vragen of zorgen over het welzijn van spelers, ouders

bijvoorbeeld werkt met een gedragscode voor vrijwilligers, omgangs-

of andere vrijwilligers.” «

VEILIG SPORTKLIMAAT

11


3. Sportplus

Sportplusverenigingen zijn clubs die van extra maatschappelijke waarde zijn voor de gemeente Rotterdam. Rotterdam Sportsupport stimuleert en ondersteunt sportverenigingen bij het realiseren van maatschappelijke activiteiten. Een toetsingscommissie bepaalt welke clubs het Sportpluspredicaat ontvangen. Dit toont aan dat de club een gezonde, sociale en organisatorische huishouding heeft en succesvolle maatschappelijke activiteiten ontplooit. Met ingang van 2018 telt Rotterdam 29 dergelijke ambitieuze verenigingen. De ambitie is om het komende jaar de communicatie rondom deze clubs te verbeteren om zo het goede werk meer zichtbaar te maken in de stad. 12

SPORTPLUS


55-plussers aan de wandel Bij Sportplusvereniging Rotterdam Atletiek kan iedereen bewegen op zijn eigen niveau. In 2017 startte de ondernemende vereniging met een nieuw wandelprogramma voor 55-plussers. Het wandelprogramma dient twee doelen: ondernemend en maatschappelijk verantwoord zijn als vereniging.

PRESTATIES 2017

22 7

SPORTPLUSVERENIGINGEN IN 2017

NIEUWE SPORTPLUSVERENIGINGEN VANAF 2018

17

SPORTTAKKEN

“Je hebt het over een doelgroep die zich normaal gesproken niet thuis voelt in een hippe sportschool waar ook mensen actief zijn op een hoog en uiterst intensief niveau”, zegt trainer Jesse Caron. Deelnemers dienen zich onder meer aan via praktijkondersteuners van huisartsen en medewerkers van welzijnsorganisatie SOL. Bij het wandelprogramma ‘Elke stap telt’ stelt de trainer eerst iemands basisniveau vast. Daarna bepalen deelnemer en trainer samen een doel dat binnen tien weken moet worden bereikt. Een voorbeeld: een niet-actieve 55-plusser met diabetes, overgewicht of rugklachten die over tien weken drie kilometer wil kunnen wandelen. «

10 GEBIEDEN

> 100 UNIEKE DEELNEMERS MASTERCLASSES

‘Deelnemer en trainer bepalen samen een doel dat binnen tien weken moet worden bereikt’ SPORTPLUS

13


‘Het predicaat is een mooi instrument om de maatschappelijke waarde van sportverenigingen te meten en toetsen’

Toetsingscommissie voor Sportpluspredicaat Rotterdamse verenigingen kunnen jaarlijks opgaan voor het Sportpluspredicaat. Een onafhankelijke commissie gaat dan met de vereniging in gesprek en toetst of de vereniging in aanmerking komt voor het predicaat. Hierbij wordt gekeken naar onder andere de vitaliteit, de maatschappelijke activiteiten en het ondernemerschap van de vereniging. Daarnaast wordt er met behulp van de Nederlandse Stichting

De diepte in met masterclasses

Vereniging en Recht, Stichting Waarborgfonds Sport en pedagogisch adviseurs van Rotterdam Sportsup-

Rotterdammers zijn doeners. Zo ook de bestuurs- en

port gekeken of de vereniging juridisch en financieel

kaderleden van Sportplusverenigingen. Zij hebben een drive

alles op orde heeft en of de vereniging een veilig en

om het verschil te maken met hun vereniging. Daarbij is

pedagogisch sportklimaat heeft. In 2017 bestond de

soms een moment van reflectie, ideevorming en verdieping

toetsingscommissie uit afgevaardigden van NOC*NSF,

essentieel. Daarom organiseerde Rotterdam Sportsupport in

LKCA, Kenniscentrum Sport, gemeente Rotterdam,

2017 drie masterclasses. Die werden bezocht door meer dan

Rabobank en Thuis Op Straat. Rotterdam Sportsupport

100 clubvertegenwoordigers. Leidraad tijdens de master-

is zeer content met het feit dat onafhankelijke experts

classes was het boek ‘De Waarde(n)volle Club’, geschreven

de kwaliteit en waarde van het Sportpluspredicaat

door Frank van Eekeren, onderzoeker aan de Universiteit

bewaken en dat het toetsingsproces extra inzicht geeft

Utrecht. De gasten leerden over publieke waarden: wat

in verenigingsondersteuning die nodig of gewenst is.

komt er vanuit de omgeving op de vereniging af? Ze gingen

Verenigingen die het predicaat toegekend krijgen,

ook in op zakelijke waarden: hoe creëert en benut de club

kunnen met recht trots zijn hierop en gezien worden

commerciële kansen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe

als betrouwbare partner. Patrick Rijnbeek van Kennis-

doelgroepen? Het derde thema betrof culturele waarden:

centrum Sport: “Het predicaat is een mooi instrument

hoe blijft de verenigingscultuur gehandhaafd na de komst

om de maatschappelijk waarde van sportverenigingen

van andere activiteiten? Het zoeken naar slimme verbindin-

te meten en toetsen. Door deel uit te maken van de

gen tussen deze waarden draagt bij aan het creëren van

commissie krijgen we goed inzicht in de activiteiten en

een waarde(n)volle club. Naast de masterclasses was er

ideeën, maar ook de dilemma’s waar sportverenigin-

in Diergaarde Blijdorp ook nog een succesvolle

gen tegenaan lopen in hun maatschappelijke inzet.” «

communitybijeenkomst waar Sportplusverengingen ideeën met elkaar konden uitwisselen. «

14

SPORTPLUS


Rabobank investeert in Sportplusprogramma “Deze clubs leveren direct een positieve bijdrage aan het welzijn van Rotterdammers en de samenleving.” Dat zegt Gerard Zwartkruis over de Sportplusverenigingen. Hij is directeur Bedrijven bij Rabobank Rotterdam. Vanuit de gedachte ‘Samen de stad sterker maken’ investeert de bank al een aantal jaren in het Sportplusprogramma. Dat leidt onder meer tot communitybijeenkomsten, waaronder masterclasses, waar vertegenwoordigers van de Sportplusverenigingen elkaar inspireren. Ze vergroten er ook hun netwerk. Op deze manier bouwen ze aan een hechte community van sterke, maatschappelijke clubs. “Door samen te werken, willen wij onze klanten en hun directe leefomgeving sterker maken”, aldus Zwartkruis. “Via sport en verdere versterking van Sportplusverenigingen krijgen we dit voor elkaar.” «

SPORTPLUS

15


4. Challenge010

Challenge010 slaagt erin jongeren in beweging te krijgen. Honderden scholieren uit het middelbaar onderwijs zijn via dit programma lid van een sportvereniging. Met Challenge010 biedt Rotterdam Sportsupport een scholencompetitie voor tieners die willen zaalvoetballen, basketballen, honkballen en dansen. Het project beoogt sport structureel toegankelijk te maken voor alle niet-sportende leerlingen in het voortgezet onderwijs en levert een bijdrage aan positieve gedragsontwikkeling (sociale en emotionele ontwikkeling) en het verbeteren van de schoolmotivatie.

16

CHALLENGE010


Vette vlogs van nieuwe pr-crew Wie kan Challenge010 beter promoten dan de deelnemers zelf? In 2017 is een pr-crew samengesteld van zeven leerlingen. Zij maken vlogs om leeftijdsgenoten te enthousiasmeren. “We laten andere kinderen zien hoe leuk de activiteiten van Challenge010 zijn”, zegt Shatysia Bahlmann.

PRESTATIES 2017

892 DEELNEMERS

De 13-jarige leerling van OSG Hugo de Groot houdt van de camera. Ze was onder meer te zien in Echte Penoze en op Disney Channel. “Toen Robert van der Hart van Rotterdam Sportsupport me benaderde voor de pr-crew, hoefde ik dan ook niet lang na te denken”, zegt ze. “In november is onze eerste vlog online gezet. Die gaat over een

31 SCHOLEN

5 4

dans challenge. We hebben zelfs Joëlla Ramos geïnterviewd, uit de musical The Lion King.” Dansen is ook de activiteit van Shatysia binnen Challenge010. Benieuwd naar de vlogs? Zoek op YouTube naar ‘Challenge010 Vlog’. «

OVERKOEPELENDE SPORTAANBIEDERS

SPORTEN

79% VOORHEEN NOG GEEN LID

CHALLENGE010

17


‘Ik wil het goede voorbeeld zijn’ Jamal el Ghannouti kroonde zich afgelopen jaar tot recordinternational van het Nederlands zaalvoetbalteam. De balkunstenaar, die opgroeide in Rotterdam-Zuid, is een rolmodel voor de jongere generatie. “Ik wil ze meegeven dat je met hard werken veel kunt bereiken”, zegt El Ghannouti, die als projectcoördinator

‘Schoolprestaties worden positief beïnvloed door sporten’

van Challenge010 in Rotterdam-Zuid actief is. “Ik wil het goede voorbeeld zijn, kinderen een spiegel voorhouden. Het is een voordeel dat ik uit de buurt komt. Hoe dichter je bij de jongeren

Discipline en samenwerking

staat, hoe geloofwaardiger je voor ze bent. Discipline en respect zijn voor mij belangrijke

Bijna één op de drie leerlingen van vmbo

waarden. Je moet je bewust zijn van je status

Slinge is actief via Challenge010. Dat werd

en daar ook naar handelen. Ik sta er altijd voor

in november beloond met de titel ‘Challen-

open om rolmodel te zijn.” «

ge010-school van het jaar’. Vmbo Slinge vanaf 1 augustus 2018 Vakcollege Zuidrand genaamd - telt 200 leerlingen. Ongeveer zestig zijn via Challenge010 aangesloten bij een sportvereniging. “Schoolprestaties worden positief beïnvloed door sporten”, zegt Marc van Splunter, docent lichamelijke oefening. “Kinderen krijgen discipline en leren samenwerken.” Daarmee kunnen ze ook hun voordeel doen búiten school. Van Splunter: “Hier in Rotterdam-Zuid zijn er verleidingen om uit de pas te gaan lopen. We hopen dat sport helpt de leerlingen die daar vatbaar voor zijn in het gareel te houden. Met trainingen en wedstrijden na schooltijd kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat ze gaan rondhangen en zich vervelen op straat.” «

18

CHALLENGE010


Trainingen Feyenoord en Excelsior Betaaldvoetbalorganisaties Feyenoord en Excelsior herkennen óók de waarde van Challenge010. Met ingang van het seizoen 2017/2018 verzorgen ze trainingen binnen dit programma. Feyenoord beschouwt Challenge010 als een logische aanvulling op bestaande projecten en programma’s van de organisatie om Rotterdammers in beweging te brengen. “Door onze deelname aan dit project dragen we bij aan een betere toekomst voor de jongeren in de stad”, zegt Ton Strooband, manager Supporters- en Maatschappelijke Zaken. Feyenoord verzorgt trainingen voor middelbare scholieren in Rotterdam-Zuid die meedoen aan Challenge010. Het doel is om deze scholieren te laten doorstromen naar sportverenigingen. Aan de andere kant van de Maas zijn leerlingen actief via Excelsior4All, de stichting van Excelsior Rotterdam die sociaal-maatschappelijk actief is. Directeur Niels Redert: “Challenge010 past precies binnen onze maatschappelijke pijlers, doelstellingen en ambities.” «

CHALLENGE010

19


5. Bewegen naar Werk

PRESTATIES 2017

236 GESTARTE TRAJECTEN

60%

VAN DE DEELNEMERS STROOMT NA HET AFGERONDE TRAJECT DOOR NAAR VRIJWILLIGERSWERK OF WERK(ERVARINGSPLAATS)

4

SPORTAANBIEDERS

20

BEWEGEN NAAR WERK

Werkzoekenden lopen het risico stil te komen staan op het vlak van werk, gezondheid, financiën en sociale contacten. Bewegen naar Werk heeft als doel dat zij weer gaan meedoen binnen de maatschappij. Werkzoekenden zijn twee keer per week actief bij een sportvereniging. Ze kunnen ook rekenen op advies en ondersteuning door een lifecoach. Zo verandert stilstand in beweging.


Arbeidscontract als conciërge Na vijf jaar werkloosheid heeft Ton Heijstek (58) weer een baan. Via Bewegen naar Werk stroomde hij door als conciërge bij LTC Plaswijck ‘62. In maart meldde hij zich voor het eerst bij de tennisvereniging. Toen nog als deelnemer aan Bewegen naar Werk. Ton dacht zelf, door onder andere lichamelijke klachten, dat de stap naar werk ver weg was. “Na een paar weken werd vanuit de Stichting Tot Instandhouding tennispark Plaswijck (de STIP) gevraagd of ik op vrijwillige basis het groenonderhoud wilde verzorgen. Al snel kreeg ik ook het verzoek technische klussen uit te voeren, zoals het repareren van tennisnetten.” Zowel STIP als Ton waren enthousiast na de proefperiode. De club bood de enthousiaste vrijwilliger een arbeidscontract aan. “Per 1 augustus kreeg ik een contract voor een half jaar”, zegt Ton. “En het ziet ernaar uit dat dit straks wordt omgezet in een jaarcontract.” «

Via Bewegen naar Werk stroomde Ton door als conciërge bij LTC Plaswijck ‘62

BEWEGEN NAAR WERK

21


‘Deelnemers kunnen meer dan ze soms zelf denken’ Een week voor kerst deden dertig deelnemers van Bewegen naar Werk mee met een run die speciaal voor hen was georganiseerd. De werkzoekenden legden, ieder in hun eigen tempo, vijf kilometer af. De start en finish waren op de baan van Rotterdam Atletiek en tussendoor volgden de deelnemers een parcours door het Vroesenpark. Moe maar voldaan passeerden de deelnemers de finishlijn. De koploper kwam zelfs binnen de 25 minuten binnen. “Sommige deelnemers zagen deze run vooraf als onmogelijk, maar het bleek uiteindelijk best mee te vallen”, zegt Roos

Evaluatieonderzoek Bewegen naar Werk

Slenters, projectleider van Bewegen naar Werk. “De deelnemers kunnen meer dan ze soms zelf denken. Deze run geeft het zelfvertrouwen een

Rotterdam Sportsupport hecht er waarde

enorme boost. We kijken terug op een succesvolle ochtend.” «

aan om te weten of haar projecten en diensten resultaat opleveren. Daarom doen we onderzoeken en evaluaties naar de inzet, resultaten en effecten van onze projecten en programma’s. In 2017 heeft de Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, onderzoek gedaan naar de ervaren impact en werkzame mechanismen van Bewegen naar Werk. In het eerste kwartaal van 2018 wordt het rapport “Sport en bewegen als context voor re-integratie” gepresenteerd en in 2018 geven we, in samenwerking met andere partijen en netwerken, graag vervolg aan het meer Rotterdammers op weg helpen. «

22

BEWEGEN NAAR WERK


CS010 winnaar ‘Ons Kluppie 2017’ Wielervereniging CS010 werd dit jaar verkozen tot winnaar van ‘Ons Kluppie 2017’. De bijzondere fietsvereniging liet in een spannende finale negen Rotterdamse sportverenigingen achter zich. Behalve de titel ontving de club ook een cheque ter waarde van 2.500 euro. In de dojo van Budo Ryu, de winnaar van 2016, sprak jurylid Leontien van Moorsel lovende woorden: “CS010 laat zien dat het loont om vernieuwend te zijn. Het is een club die scherp kijkt naar de vraag en hier op het juiste moment met het aanbod op inspringt. De vereniging is uniek in Rotterdam en de jury is zeer te spreken over haar ambitie om de sport als breedtesport in de stad te stimuleren.” «

ONS KLUPPIE

23


6. Bewegen naar Beter

PatiĂŤnten met diabetes type 2 of een hart- en vaatziekte zijn gebaat bij regelmatige beweging. MEE Rotterdam Rijnmond, FysioHolland, zorggroep IZER en Rotterdam Sportsupport hebben daarom ruim een jaar geleden het initiatief genomen tot Bewegen naar Beter. Rotterdammers (55+) met een chronische ziekte stromen na een interventie bij de huisarts, fysiotherapeut of sportconsulent door naar zelfstandig sporten of bewegen.

24

BEWEGEN NAAR BETER


Kracht en conditie opgebouwd “Ik voel me veel fitter dan voorheen en pak tegenwoordig op het werk de trap in plaats van de lift.” Dit zijn de woorden van Dirk Batenburg. Via Bewegen naar Beter was de 63-jarige Rotterdammer terechtgekomen bij fysiotherapeut Tessa Verstelle van FysioHolland Rotterdam. Behalve van diabetes had hij ook last van jicht. “Tessa en ik hebben realistische doelen gesteld die ik graag wilde bereiken. Daarna heb ik zes weken lang onder haar begeleiding twee keer per week gesport om op een verantwoorde manier kracht en conditie op te bouwen.” Inmiddels is Batenburg lid van een sportschool waar hij drie tot vier keer per week anderhalf tot twee uur sport. Hij neemt minder medicatie, zijn bloedsuikerwaarde is gezakt en hij zit beter in zijn vel. «

PRESTATIES 2017

174

MENSEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE BEMIDDELD RICHTING SPORTAANBOD

35

‘Ik voel me veel fitter dan voorheen en pak tegenwoordig op het werk de trap’

DEELNEMENDE HUISARTS- EN FYSIOTHERAPIEPRAKTIJKEN BEWEGEN NAAR BETER

25


Doorverwijzing naar de sportschool Ze koppelt patiënten met een chronische ziekte aan een sportconsulent van MEE Rotterdam Rijnmond. Else Vermeer, praktijkondersteuner van de aan het project deelnemende huisartsenpraktijk Straatweg, vertelt over een doorverwijzing binnen Bewegen naar Beter. “Op het spreekuur in Huisartsenpraktijk Straatweg sprak ik een jonge man die al jaren te zwaar was. Aan de hand van zijn bloed-suikerspiegels zag ik dat hij grote kans op diabetes maakte als hij niet in

Tafeltennissen na herseninfarct

actie zou komen. Zelf wilde hij ook graag gaan bewegen. Ik heb een sportconsulent met hem

In drie jaar van drie naar 25 leden met een beperking. Tafelten-

in contact gebracht. Eerst zijn ze samen gaan

nisvereniging Alexandria ’66 heeft inmiddels één van de grootste

kijken bij een zwemvereniging en daarna bij

paratafeltennistakken in ons land. Dat succes én de gedegen

een badmintonvereniging. Badminton bleek de

basis bij de Sportplusvereniging leidden mede tot het gastheer-

jongen het best te bevallen. Daarnaast is

schap rondom de Nederlands Kampioenschappen in juni. “Wij

hij gestart met bewegen in de sportschool

hebben de dag aangegrepen om landelijk meer bekendheid te

in de buurt. Ik heb daar zicht op, want de

geven aan paratafeltennis”, zegt voorzitter Saskia Meijer. “Dat

sportconsulent stuurt me regelmatig een

deden we via een minicongres onder de naam ‘Paratafeltennis:

rapportage.” «

een meerwaarde voor iedere club’. Het kan een aangename en nuttige sportvorm zijn voor bijvoorbeeld mensen die vanwege een dwarslaesie in een rolstoel zitten, die revalideren na een herseninfarct of die een chronische ziekte hebben. Revalidanten ontwikkelen motorische vaardigheden en personen met een chronische aandoening verbeteren hun conditie en zelfvertrouwen. Bovendien levert de sport sociale contacten op. Sommige leden zijn hier nu zelfs vrijwilliger.” «

26

BEWEGEN NAAR BETER

‘De sport levert sociale contacten op. Sommige leden zijn nu zelfs vrijwilliger’


Sport Award winnaars in het zonnetje gezet De Gehandicaptensportprijs ging in 2017 naar SGT Alexanderstad. De vereniging kreeg veel waardering voor het sportaanbod van ruim vijftig G-tennissers in verschillende leeftijdscategorieën. Centraal in de werkwijze van SGT Alexanderstad staan de persoonlijke aandacht en ontwikkeling van de leden. “Het winnen van deze award helpt mogelijk bij het bereiken van nog meer (jonge) sporters met beperkingen”, aldus G-tennistrainer Ruben van den Oever. “G-tennis is namelijk voor alle soorten beperkingen en kan spelers zoveel plezier bezorgen. Er is bij ons ook altijd ruimte voor meer sporters!” Ook voetbalvereniging TransvaliaZW en Stichting Plons (watersport) waren genomineerd. De prijs voor Sportvrijwilliger ging naar Marc Knoet. Sinds de start van Hockeyclub Delfshaven heeft Marc zich in veel rollen volledig voor de club ingezet. Als trainer, penningmeester, wedstrijdsecretaris, lijncoördinator en spin-in-het-web. Tegenwoordig staat hij bij de club vooral bekend om zijn enorme betrokkenheid bij de jeugd. Annet van der Vaart (Rotterdam Atletiek Varkenoord) en Kevin van den Berg (Volley Zuid) grepen net naast de award voor Sportvrijwilliger 2017. « SPORT AWARD WINNAARS

27


7. Sport in het Jeugdnetwerk

In de aanpak Sport in het Jeugdnetwerk zoeken sportverenigingen en zorgen welzijnsorganisaties de optimale samenwerking met elkaar. Steeds meer partijen in Rotterdam raken overtuigd van de meerwaarde die deze samenwerking kan bieden. Het doel: jongeren kansrijk, veilig en gezond laten opgroeien in Rotterdam. 28

SPORT IN HET JEUGDNETWERK


Sport, zorg en welzijn vullen elkaar aan Sportverenigingen en zorg- en welzijnsinstanties hebben elkaar veel te bieden. De Rotterdamse verenigingen bereiken een groot deel van de jeugd. Zorg en welzijn brengen daarnaast de nodige kennis en expertise met zich mee. “Sport kan zeker worden ingezet als middel”, zegt Nadia de Haan, projectleider van Sport in het Jeugdnetwerk bij Rotterdam Sportsupport. “Uit het onderzoek Jeugd, Zorg en Sport van de Wageningen Universiteit (2017) blijkt dat kwetsbare jongeren, die intensief sporten, zelf meer pro-sociaal gedrag, hoger welzijn en betere schoolprestaties rapporteren dan kwetsbare jongeren die niet sporten. Jongeren die intensief sporten zijn ook mentaal weerbaarder en lijken minder probleemgedrag te vertonen.” “Een veilig en positief sportklimaat is een absolute randvoorwaarde voor de positieve effecten op kwetsbare jongeren”, vervolgt De Haan. “We zetten daarom met Sport in het Jeugdnetwerk, naast onze ondersteuning van clubs door pedagogisch adviseurs en door het optimaal benutten van sportplusverenigingen, ook in op laagdrempelig contact tussen het professionele wijknetwerk van zorg en welzijn en de sportverenigingen.” «

PRESTATIES 2017

11 GEBIEDEN MET MULTIDISCIPLINAIR KERNTEAM

100 AANWEZIGEN BIJEENKOMST #STAYCONNECTED

Vier functies van Sport in het Jeugdnetwerk: 1. H  et bieden van een kansrijk (positief en veilig) opvoeden opgroeiklimaat op de sportvereniging; 2. S  portvereniging als (vroegtijdige) vindplaats van opvoed- en opgroeiproblemen; 3. H  et toeleiden (van kwetsbare jeugd) naar sport door jeugdprofessionals; 4. Inzet van sport als onderdeel van specifieke interventies in de jeugdhulp;

SPORT IN HET JEUGDNETWERK

29


Buurtwerk ondersteunt jongeren en sportclubs in Prins Alexander Diverse jongerenwerkers zijn in 2017 op succesvolle wijze gekoppeld aan een vaste sportvereniging in Prins Alexander. Volgens Gijs Verhoeff, manager bij Stichting Buurtwerk Alexander, is het essentieel dat jongerenwerkers en de mensen van de vereniging elkaar kennen en weten wat ze aan elkaar hebben. “Anders zal die laatste groep nooit het gesprek met ons aangaan. Persoonlijk contact bevordert de bekendheid en samenwerking. Sportverenigingen zijn betrokken bij hun leden en kunnen veel waarnemen. Een sportclub is een vindplaats van de meest uiteenlopende signalen, soms zelfs zorgwekkende. Nu clubvrijwilligers en jongerenwerkers van de stichting elkaar steeds beter weten te vinden, komen signalen vroeger in beeld bij professionals. Het gevolg: in een eerder stadium volgt ondersteuning of begeleiding, onder meer bij verwaarlozing of ongepast gedrag.” «

30

SPORT IN HET JEUGDNETWERK

‘Ouders tonen zich enthousiast over het effect van de trainingen op het gedrag van de jongeren’


Sámen meer bereiken voor kinderen In 2017 is een succesvolle samenwerking opgezet tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en welzijnsorganisatie Buurtwerk. “Voor ons bleek Buurtwerk de missing link te zijn bij het op weg helpen van jeugd naar een sportvereniging”, zegt jeugdver-

Van pesten op het plein naar voetballen bij een club

pleegkundige Paul van der Zwaal van het CJG. Het CJG ziet 95% van de jeugd tussen 0 en 18 in de groepen twee en zeven én in

Steven Schutrup, jongerencoach bij WMO

het eerste en derde jaar van het voortgezet

Radar, constateerde dat er in en rondom

onderwijs. Tijdens deze contactmomenten

basisschool De Regenboog in Overschie

kan het advies komen om meer te gaan

problemen waren. Sommige kinderen pest-

bewegen. Toch leidt deze raad lang niet altijd

ten elkaar flink en dat had zijn weerslag op

tot sportdeelname, merkt Van der Zwaal:

de sfeer, onder andere op het Oranjeplein,

“Wij geven aan ouders en kind informatie

dat aan de school grenst. WMO Radar kreeg

mee over sportverenigingen in de buurt,

deze jongeren doorverwezen en gebieds-

maar we hebben weinig grip op het vervolg.

coördinator Mark Lensselink van Rotterdam

Juist bij kwetsbare jeugd lijken er obstakels

Sportsupport bracht hen in contact met

te zijn in het gaan bewegen. Ouders en kind

de nabijgelegen voetbalvereniging rcsv

hebben dan meer begeleiding nodig om tot

Zestienhoven. “Daarna ging het snel”, aldus

daadwerkelijke sportdeelname te komen.

Lensselink. “De kinderen konden een training

Hier komt Buurtwerk naar voren.

volgen op het Oranjeplein onder leiding van

De jongerenwerkers van Buurtwerk nemen

een trainer van rcsv Zestienhoven, waarbij

het contact over en pakken de sportvraag

Schutrup de kinderen ondersteunde vanuit

op.” Dit resulteerde in de laatste fase van

de club. Het accent werd door hen samen

2017 al tot 23 kinderen (en hun ouders) die

gelegd op discipline en samenwerking.

op deze manier zijn begeleid om te gaan

Scheldpartijen, pesterijen en onsportief

sporten of bewegen. «

gedrag werden onmiddellijk aangepakt. Ouders tonen zich enthousiast over het positieve effect van de trainingen op het gedrag van de jongeren en de sfeer.” «

SPORT IN HET JEUGDNETWERK

31


8. Rotterdam Sport op Maat

SPORT OP MAAT WEEK 2017

150 DEELNEMERS SPORT OP MAAT DAG

31

VERSCHILLENDE SPORTCLINICS

300 DEELNEMERS SPORT OP MAAT SCHOLENDAG

32

ROTTERDAM SPORT OP MAAT

Voor iedereen is er een geschikte sport of beweegvorm. Dat is het uitgangspunt van Rotterdam Sport op Maat. De netwerkorganisatie, waarvan Rotterdam Sportsupport als coรถrdinator deel uitmaakt, helpt mensen met een beperking op weg. Verenigingen die deze doelgroep willen bedienen krijgen ondersteuning van verschillende organisaties.


450 Rotterdammers in beweging “Er zijn zóveel sport- en beweegvormen om mee kennis te maken. Een aantal van onze cliënten overweegt nu om georganiseerd te gaan sporten of bewegen bij een aanbieder die zich vandaag heeft gepresenteerd.” Dat zei Rosien van Brink in september na de Sport op Maat dag. Zij is begeleider in huis Giovanni, onderdeel van Middin. Dit is een gezinsvervangend tehuis waar volwassenen met een verstandelijke beperking wonen. Van Brink en vijf cliënten bezochten de Sport op Maat dag. Samen met de Scholensportdag, voor scholieren uit het speciaal onderwijs, en het Sportcongres

PRESTATIES 2017

> 500

vormde dit evenement de Sport op Maat week. Zo’n 450 Rotterdammers met een beperking kwamen in beweging tijdens deze dagen. Gedurende de Sport op Maat dag toonden in totaal 36 sportverenigingen wat ze te bieden hebben. «

BEMIDDELINGEN NAAR SPORT

44

DEELNEMERS TRAININGSSESSIES AANGEPAST SPORTAANBOD

14

‘Een aantal van onze cliënten overweegt nu om georganiseerd te gaan sporten of bewegen’

CLUBS ONDERSTEUND ROTTERDAM SPORT OP MAAT

33


WION inspireert Tokyo Sportplusvereniging RKC WION, grondlegger van het G-korfbal in Nederland, werd in november vereerd met een bezoek van een delegatie van NOC*NSF, Japanese Sport Council en drie deelgemeenten uit Tokyo. In aanloop naar de Olympische Spelen en Paralympics Tokyo 2020 wordt gewerkt aan het letterlijk en figuurlijk wegnemen van drempels voor mensen met een beperking die graag willen sporten. De delegatie uit Tokyo was voor een werkbezoek in Nederland, waarbij Rotterdam Sport op Maat en

Noa Actief: drempels weg in Delfshaven

het succesverhaal van WION omtrent het ontstaan en de integratie van G-korfbal

Een primeur: op dinsdagavond 3 oktober betraden, onder begeleiding

binnen de vereniging en op landelijk niveau

van Chafik El Hachioui en Hakima El Ghafour, voor het eerst mensen

in Nederland als voorbeelden zijn gegeven.

met een beperking de zaal van tafeltennisvereniging Xerxes. Chafik is

“WION kan terugkijken op een geweldige

sportbegeleider binnen Noa Actief, Hakima pedagogisch hulpverlener.

avond waarbij we ons als vereniging voor een

Noa Actief wil dat inwoners van Delfshaven met een lichamelijke of

internationaal gezelschap hebben kunnen

psychiatrische beperking geen drempels ervaren op weg naar sport en

profileren en manifesteren met de wijze

beweging. “Wij denken in een grote behoefte te voorzien”, zegt El

waarop wij het G-korfbal binnen onze

Ghafour. “In Delfshaven komen bepaalde gezondheidsproblemen

vereniging hebben vormgegeven. Een blauw-

bovengemiddeld vaak voor, ook bij mensen met een beperking.” Noa

druk van internationale allure waar

Actief zoekt daarom nadrukkelijk de samenwerking. De initiatiefnemers

we geweldig trots op kunnen zijn”, aldus

doen een oproep aan onder meer zorgprofessionals, zoals huisartsen,

Trudy van Bregt, initiatiefneemster voor

om cliënten te attenderen op het maatgerichte sport- en beweegpro-

het G-korfbal bij WION in 1990. «

gramma. “We staan ook open voor ieders ideeën om het beste te bieden aan inwoners van Delfshaven met een beperking”, aldus El Ghafour. «

34

ROTTERDAM SPORT OP MAAT


Jubileum voor running blind Hardlopen ondanks een visuele beperking. Tien jaar geleden begonnen drie Rotterdammers hiermee. Nu zijn landelijk vele mensen actief via Running Blind. Het gaat om 125 sporters met een visuele beperking en een flink aantal buddies: mensen die begeleiden. Het 10-jarig jubileum in oktober werd gevierd in sportcentrum Papendal, waar 150 mensen uit het hele land bijeenkwamen. John Stoop, één van de oprichters in 2007: “We begonnen met hardlopen op de velden van Hockeyvereniging Victoria. Al vrij snel stroomden meer mensen met een visuele beperking in. Uiteindelijk is het

‘Landelijk zijn vele mensen actief via Running Blind’

een klein wereldje; mond-tot-mondreclame deed zijn werk. Via Koninklijke Visio (expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen) en Rotterdam Sport op Maat dienden zich ook belangstellenden aan. Het is natuurlijk mooi dat een kleinschalig en particulier Rotterdams initiatief is uitgegroeid tot een landelijke stichting.” «

ROTTERDAM SPORT OP MAAT

35


9. Combinatiefunctionarissen

Bij Rotterdamse jeugd tot achttien jaar belangstelling wekken voor sporten en verenigingen. Zie hier een belangrijke taak van de combinatiefunctionarissen. Zij organiseren bijvoorbeeld sportactiviteiten in de wijk, op scholen en bij sportclubs. De combinatiefunctionarissen van Rotterdam Sportsupport versterken de samenwerking tussen deze partijen. Het mes snijdt aan twee kanten: sportclubs kunnen meer leden aan zich binden en de gemeente Rotterdam krijgt meer kinderen en jongeren aan het sporten.

36

COMBINATIEFUNCTIONARISSEN


Al bijna duizend voetballende meiden Steeds meer Rotterdamse meiden zijn lid van een voetbalvereniging. Tussen 1 september 2016 en dezelfde dag in 2017 steeg het aantal met tien procent: van 873 tot 968. De komst van een combinatiefunctionaris meidenvoetbal bij Rotterdam Sportsupport in 2016 past in deze tendens. Suzanne

PRESTATIES 2017

16

SPORTTAKKEN

1.000 ACTIVITEITEN/CLINICS

> 40.000

Bakker verzorgt sindsdien voetbalclinics voor meiden. Ze ondersteunt ook verenigingen die meidenvoetbal willen gaan organiseren. “Van de achttien Rotterdamse clubs die meisjesvoetbal aanboden, had in 2016 slechts de helft meer dan één meisjesteam”, weet Bakker. Maar inmiddels is Rotterdam op de goede weg, gezien het stijgende aantal leden bij verenigingen. “Maar ook tijdens het voetballen op pleinen wordt het steeds normaler dat meiden meedoen”, aldus Bakker, die verwacht dat het aantal voetballende meiden blijft stijgen. «

BEREIKTE KINDEREN

14 GROTE SPORTEVENEMENTEN ALS MEDEORGANISATOR

COMBINATIEFUNCTIONARISSEN

37


Lonend initiatief Robbie van Beers is combinatiefunctionaris judo bij Rotterdam Sportsupport en constateerde dat de forse groei van het aantal judoleden bij Rotterdamse sportverenigingen problemen opleverde bij het vinden van voldoende judoleraren. “Ik ben toen bij verenigingen gaan kijken om daar mensen warm te krijgen voor een opleiding. Maar je moet de zwarte band hebben om te mogen starten”, zegt Van Beers. “In een gesprek met de Judo Bond Nederland (JBN) gaf ik aan mensen, die geen zwarte band

Rotterdamse Sporticonen

hebben, op te willen leiden voor de jongste jeugd. De bond was hier zelf al mee bezig,

Zoveel mogelijk kinderen de kans geven te bewegen. Dat beogen

maar dit initiatief kwam voor hen nog te

Rotterdam Sportsupport en Rotterdamse Sporticonen. In het voorjaar

vroeg.” En daarom nam Van Beers afgelopen

van 2017 sloegen beide partijen de handen ineen. De Stichting

jaar het initiatief om een eigen opleiding te

Rotterdamse Sporticonen eert Rotterdamse sporthelden in de vorm

starten. Met zes deelnemers ging Van Beers

van een naar hen vernoemd jeugdsportevenement. Kinderen

intensief aan de slag. Alle deelnemers zijn

kunnen gratis meedoen. Voorbeelden zijn de strijd om de Willem

inmiddels hard op weg gediplomeerd trainer

van Hanegem Cup en de Deborah Gravenstijn Classic, een mini-

te worden bij de JBN, die het initiatief van

judotoernooi voor meisjes tot twaalf jaar dat nu meer dan 120

de combinatiefunctionaris in een later

deelnemers heeft. Combinatiefunctionarissen van Rotterdam

stadium alsnog omarmde. Van Beers: “Het

Sportsupport spelen een belangrijke rol rondom en tijdens veel van dit

inspirerende aan dit verhaal is dat een ‘nee’

soort jeugdsportevenementen, zoals onder meer Jeugdvakantieland,

niet altijd het einde hoeft te betekenen van

The Final in Ahoy en De Springvallei. De combinatiefunctionarissen

een initiatief.” «

verzorgen clinics. Het doel hiervan is om kinderen vervolgens te laten doorstromen naar sportverenigingen. Een combinatiefunctionaris helpt met het zetten van de noodzakelijke stappen. «

38

COMBINATIEFUNCTIONARISSEN


Energieke boksclincs Sharita van der Hulst en Roxana Gaal vervullen bij Rotterdam Sportsupport samen de functie combinatiefunctionaris boksen. Ze geven regelmatig clinics op scholen en boksverenigingen, zoals in november op het Zuider Gymnasium en basisschool de Mare. Met het geven van clinics willen ze leerlingen enthousiast maken voor de kickboks- en bokssport en hen helpen bij het vinden van een vereniging die bij hem of haar past. Gaal over de clinic bij de Mare: “De kinderen waren enthousiast na de training. Er is zelfs een aantal dat een briefje heeft meegenomen waarmee ze een gratis proefles mogen volgen bij één van de verenigingen in de buurt van school.” Van der Hulst verzorgde een clinic op het Zuider Gymnasium en hoopt dat ze hiermee de drempel voor leerlingen verlaagt om lid te worden van een sportvereniging. “Het is een toegankelijke sport waar je met elkaar leert werken aan je zelfvertrouwen en beheersing.” «

COMBINATIEFUNCTIONARISSEN

39


10. Schoolsportvereniging

Al ruim tien jaar een succes: de Schoolsportvereniging. Op school of in de buurt maken leerlingen uit het basisonderwijs kennis met verenigingen en sporten. Daarna kunnen ze besluiten lid te worden van een club. Kinderen starten dan doorgaans in de vertrouwde omgeving en komen uiteindelijk terecht bij de vereniging zelf. Rotterdam kent inmiddels 26 schoolsportverenigingen (25 regulier en ĂŠĂŠn in het speciaal basisonderwijs). De aanpak inspireert ook andere gemeenten.

40

SCHOOLSPORTVERENIGING


PRESTATIES 2017

25

SCHOOLSPORTVERENIGINGEN IN HET BASISONDERWIJS

1

SCHOOLSPORTVERENIGING IN HET SPECIAAL BASISONDERWIJS

3.130 KINDEREN SPORTEN IN DE WIJK

1.125 KINDEREN DOORGESTROOMD NAAR DE VERENIGINGSLOCATIE

27

Drie keer zoveel competitieteams Al 35 kinderen zijn dit schooljaar via een Schoolsportvereniging doorgestroomd naar Hockeyclub Delfshaven om competitiewedstrijden te spelen. Vorig seizoen telde Hockeyclub Delfshaven drie jeugdteams. Dat zijn er nu negen. De stijging is vooral te danken aan de aanwas vanuit Schoolsportverenigingen. Hockeyclub Delfshaven is er bij vier aangesloten: Provenierswijk, Bospolder-Tussendijken, Het Nieuwe Westen en Spangen. Romy van der Heide is trainingscoördinator en pedagoog bij de in 2015 opgerichte Hockeyclub Delfshaven. Zij zegt: “De initiatiefnemers wilden een vereniging midden in de wijk, want hier was weinig sportaanbod. De gewenste locatie in de directe omgeving is gevonden, maar toch blijkt de drempel voor sommige ouders en kinderen nog te hoog te zijn. Door de sport en de vereniging bekend te maken op scholen en in de buurt, kan deze barrière vaak worden weggenomen.” «

SPORTTAKKEN

63

VERENIGINGEN

71

‘De initiatiefnemers wilden een vereniging midden in de wijk, want hier was weinig sportaanbod’

SCHOLEN

SCHOOLSPORTVERENIGING

41


‘Meer geleerd dan alleen voetballen’ Hij maakt deel uit van de A-selectie op zondag, is keeperstrainer en heeft vijf jaar F-teams begeleid. En dat allemaal bij Spartaan ’20, de voetbalclub waar hij ruim twaalf jaar geleden als jochie mogelijk nooit zou zijn terechtgekomen als Schoolsportvereniging Katendrecht niet had bestaan. ‘Hij’ is Donovan Peters. Spartaan ’20-voorzit-

Nieuwe combinaties voor breder aanbod

ter Leandro Lopes: “Donovan is een mooi voorbeeld van wat Schoolsportverenigingen voor de Rotterdamse jeugd kunnen bete-

Een gevarieerd aanbod voor kinderen die actief zijn

kenen. Maar ook wat de jeugd uiteindelijk

via een Schoolsportvereniging. Rotterdam Sportsup-

voor de club kan betekenen.” Peters zelf: “De

port bereikt dit niet alleen dankzij combinaties met

komst van de Schoolsportvereniging gaf veel

tientallen traditionele sportverenigingen. Steeds vaker

jongens uit Katendrecht destijds net dat

helpen vernieuwende sportaanbieders het scala te

zetje om te beginnen met voetballen. En als

verrijken. Dat zijn bijvoorbeeld sportverenigingen met

je aan het trainen bent, ben je serieus bezig

louter studentenleden. Zo voorziet Erasmus Volley,

en hang je niet op een schoolplein. Je maakt

een vereniging voor sportief studerend Rotterdam,

voor het eerst kennis met een sportclub,

sinds 2015 in volleybaltrainingen in de Kloosterbuurt.

maar ook met de regels en met de discipline

Lacrossevereniging Rotterdam Jaguars meldde zich

die erbij komen kijken. De trainers hebben

in 2017 bij Rotterdam Sportsupport. De club, waar de

ons meer geleerd dan alleen voetballen.” «

meeste leden student of ex-student zijn, wil graag meer bekendheid geven aan deze sport. Sinds september kunnen basisscholieren trainingen volgen in Kralingen-Crooswijk. Rotterdam Sportsupport vergroot het aanbod van Schoolsportverenigingen niet alleen door samenwerking met clubs voor studenten. Nieuw zijn ook ‘multi-sporttrainingen’ van PlayFit voor kinderen uit groep 2 en 3. En BMX-Fietsclub biedt sinds kort freerunning en BMX aan basisscholieren. «

42

SCHOOLSPORTVERENIGING

‘Als je aan het trainen bent, ben je serieus bezig en hang je niet op een schoolplein’


Primeur: circuslessen Leren op een bal te balanceren. Samen een menselijke piramide

Sportsupport graag nieuwe sport- en beweegvormen onder de

vormen. Het werd in 2017 mogelijk voor leerlingen van Schoolsport-

aandacht brengt. De organisatie kan de aanbieders hiervan onder-

vereniging Het Oude Westen. Voor het eerst kregen jongens en

steunen. Rotterdam staat bekend als Sportstad. Steeds meer wordt

meisjes via een Schoolsportvereniging de kans deel te nemen aan

hierbinnen een verbinding gemaakt met cultuur. De samenwerking

circusactiviteiten en door te stromen naar een structureel aanbod bij

tussen Rotterdam Sportsupport met Circus Rotjeknor en Circus Mix

Circus Rotjeknor. Later in het jaar werden nog meer kinderen hiertoe

toont dit aan. Voorwaarde is dat het cultuuronderdeel te maken

in staat gesteld. Circus Mix sloot zich toen aan bij Schoolsport-

heeft met bewegen. Kinderen die naar het circus willen kunnen ook

vereniging Hillesluis. Deze ontwikkeling onderstreept dat Rotterdam

gebruik maken van het Jeugdcultuurfonds. ÂŤ

SCHOOLSPORTVERENIGING

43


11. Jeugdsportfonds

PRESTATIES 2017

4.948 KINDEREN SPORTEN DOOR JEUGDSPORTFONDS

274

NIEUWE INTERMEDIAIRS

195

BORDEN MET INTERMEDIAIRS OP SCHOLEN EN WELZIJNSINSTELLINGEN

44

JEUGDSPORTFONDS

In 2017 konden maar liefst 4.948 Rotterdamse jongens en meisjes dankzij het Jeugdsportfonds sporten bij een sportvereniging. De financiële middelen worden beschikbaar gesteld door de gemeente Rotterdam, fondsen, sponsors, donateurs en het Rijk. In opdracht van het Jeugdsportfonds Rotterdam voert Rotterdam Sportsupport de organisatie uit voor dit lokale Jeugdsportfonds.


De intermediair: een belangrijke schakel Daan Baecke is gymdocent op een basisschool in het Oude Noorden en helpt ouders in het aanvraagproces bij het Jeugdsportfonds. Als intermediair fungeert hij als tussenpersoon voor ouders die gebruik willen maken van het Jeugdsportfonds. Baecke begrijpt dat sommige verzorgers, die moeite hebben om de contributie voor hun kind te betalen, het een grote stap vinden om op hem af te stappen. Toch roept de Rotterdamse gymdocent iedereen op zich hier niet voor te schamen. “Het Jeugdsportfonds is er voor dit soort situaties. Waarom zou je er niet gebruik van maken? Als ouders zich aan willen melden kunnen ze bij mij terecht. Wel moeten ze door middel van een loonstrookje of uitkeringsspecificatie kunnen aantonen dat er echt te weinig geld is om de sportvereniging te betalen.” «

‘Waarom zou je geen gebruik maken van het Jeugdsportfonds?’ JEUGDSPORTFONDS

45


Jeugdsportfonds Rotterdam goede doel NN Marathon Het Jeugdsportfonds Rotterdam was dit jaar het officiële goede doel van de NN Marathon Rotterdam, dat maar liefst 48.654 euro bijeenbracht. “Met deze fantastische bijdrage zorgen de lopers en Nationale Nederlanden ervoor dat ruim tweehonderd kinderen die voorheen langs de zijlijn stonden, nu weer mee kunnen doen. Dat is van grote waarde voor de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen. We zijn de marathonlopers en Nationale Nederlanden zeer dankbaar”, aldus Jacques van Steen, bestuurslid van het Jeugdsportfonds Rotterdam. Lopers konden bij inschrijving en op de expo doneren voor het goede doel, een betaalde SMS versturen of een online actiepagina aanmaken. Het Jeugdsportfonds Rotterdam is ook in 2018 het officiële goede doel van de NN Marathon Rotterdam. «

46

JEUGDSPORTFONDS

Kinderen die voorheen langs de zijlijn stonden, kunnen nu weer meedoen


NL Sportsupport verlegt grenzen De succesvolle dienstverlening, projecten en programma’s van Rotterdam Sportsupport zijn ook buiten Rotterdam niet onopgemerkt gebleven. Onder de naam van NL Sportsupport zijn we in 2017, veelal in opdracht van het NOC*NSF, daarom van start gegaan met het uitvoeren van programma’s buiten de stad. Een voorbeeld hiervan is Grenzeloos Actief, een programma gefinancierd vanuit het ministerie van VWS, waarin gemeenten, (welzijns)organisaties en sportaanbieders de regionale samenwerking zoeken om de drempel voor mensen met een beperking om te sporten te verlagen. In het kader van dit programma zijn we niet alleen actief in Rotterdam, maar ook in de gemeenten rondom Rotterdam. Procesbegeleider Martijn Blok: “We zien dat de bereidheid om samen te werken groot is bij gemeenten en professionals. Als verbinder en aanjager proberen we iedereen bij elkaar te brengen. De samenwerking moet ertoe leiden dat het sportaanbod in de regio zichtbaar wordt en dat dit aanbod door alle partijen op elkaar wordt afgestemd.” In februari komen de wethouders uit de deelnemende gemeenten bij elkaar om de samenwerking extra kracht bij te zetten. Het afgelopen jaar zijn we onder het vaandel van NL Sportsupport ook begonnen met het opstarten van de verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank en hebben we verenigingsondersteuning helpen opzetten en uitbreiden in Ridderkerk en Nissewaard. In 2018 worden de opdrachten grotendeels vervolgd. « NL SPORTSUPPORT

47


12. Partnerships

Een belangrijke pijler binnen Rotterdam Sportsupport is het vergroten van de samenwerking met het Rotterdamse bedrijfsleven. Door het aangaan van partnerships kunnen we van nog grotere betekenis zijn voor de stad. Rotterdam Sportsupport zoekt bedrijven waarmee we samen de stad sterker maken. Organisaties die de waarde van sport en het verenigen als middel zien, en zelf een bijdrage willen leveren aan een beter Rotterdam waar iedereen sportief en maatschappelijk kan meedoen.

48

PARTNERSHIPS


Sport en bedrijfsleven versterken elkaar

we dit intern binnen het bedrijf en extern richting stakeholders kunnen laden en uitdragen. Ook bedrijven met een onder-

De afgelopen vijftien jaar heeft Rotterdam

scheidend product of interessante

Sportsupport door de ondersteuning en

dienstverlening aan sportverenigingen zijn

inzet van sport veel kunnen betekenen voor

interessant voor Rotterdam Sportsupport.

de stad. Sport en verenigen vormen een

Voor organisaties die een kleinere financiële

ijzersterke context om mensen duurzaam in

bijdrage willen doen, stellen we jaarlijks

beweging te krijgen en te houden. Met het

een gezamenlijk doel op. Zo brengen

aangaan van een partnership kunnen we

we kwetsbare Rotterdammers duurzaam

kennis, expertise en financiële ruimte

in beweging via één van onze bestaande

bij elkaar brengen en samen meer betekenen

programma’s.

op thema’s zoals armoede, kansenongelijkheid voor jeugd, arbeidsparticipatie of eenzaamheid. Of het nu gaat om het motiveren

Wat brengt 2018?

en inspireren van jonge Rotterdammers tot meer bewegen, gezondheid of het activeren

In 2018 zetten we in op het verder vorm-

van mensen die letterlijk stil zijn komen te

geven van partnerships met het bedrijfs-

staan in hun leven; de aanpak is altijd gericht

leven. Het streven van Rotterdam Sport-

op het duurzaam maken van gedrag.

support is om het komende jaar meerdere partners aan projecten te koppelen en te laten zien wat een enorme kracht we samen

Partnerships: voor wie?

met het bedrijfsleven kunnen realiseren. Een treffend voorbeeld in deze nieuwe

Voor zowel kleine als grote organisaties die

beweging is Rabobank Rotterdam. Als

vanuit hun Corporate Social Responsibility

bestaande partner steunen zij Rotterdam

willen investeren in Rotterdam en iets willen

Sportsupport met onder meer het Sportplus-

terugdoen voor de bewoners. Zij kunnen

programma. Rotterdam Sportsupport is trots

bijvoorbeeld strategisch of programma-

op het partnership met de Rabobank en de

partner worden. Met hen zoeken we samen

investering die zij doet in de ontwikkeling van

naar een thema of programma dat het best

sportverenigingen en bestuurders binnen

past bij het dna van het bedrijf. Samen

Rotterdam. Gerard Zwartkruis vertelt op de

bepalen we de invulling en de manier waarop

volgende pagina meer over dit partnership. «

PARTNERSHIPS

49


‘Sportverenigingen zijn het cement van de samenleving’ Rabobank Rotterdam investeert door het partnership met Rotterdam Sportsupport in de stad Rotterdam. Gerard

Wat willen jullie met het partnership bereiken?

Zwartkruis, Directeur Bedrijven Rabobank Rotterdam, vertelt wat de bank drijft om de samenwerking te zoeken.

“De missie van Rabobank Rotterdam is ‘Samen de stad sterker maken’. Onze stad bruist. Hier gebeurt het. Mouwen opstropen en gaan, is het credo. Hiermee is al veel bereikt, maar een stad is nooit af en kan altijd beter. Daarom zijn we continu op zoek

50

PARTNERSHIPS


naar goede, constructieve ideeën, maar ook naar samenwerkingen met partijen om aan de slag te gaan met de strategische

Welke kansen zien jullie komende jaren om samen het verschil te maken?

kun je een groter verschil maken. Rotterdam Sportsupport zet zich in om van Rotterdam een stad te maken waar iedereen sportief en maatschappelijk kan meedoen. In

uitdagingen van onze stad. In Rotterdam Sportsupport hebben we een samenwer-

“Rabobank heeft onlangs het roer

de praktijk betekent dit dat heel veel ver-

kingspartner gevonden die sport als middel

omgegooid qua sponsoring. Focus ligt niet

schillende doelgroepen via verschillende

gebruikt om de inwoners van Rotterdam

langer op ondersteuning van een aantal

projecten worden bereikt. Bedrijven die

sterker te maken.”

grote sportbonden, maar op impact en

maatschappelijk van betekenis willen zijn

maatschappelijke relevantie. In 2017 is

doen er zeker goed aan Rotterdam

Rabobank Rotterdam samen met Rotterdam

Sportsupport te benaderen als professioneel

Sportsupport gestart met een programma

partner. De verbinding zoals wij hebben

ten behoeve van verenigingsondersteuning.

gelegd is van toegevoegde waarde die ook

Verenigingen die nog geen Sportplus-

voor andere bedrijven zou kunnen gelden.”

Rotterdam Sportsupport heeft dankzij jullie steun het Sportplusprogramma verder kunnen ontwikkelen. Waarom hebben jullie gekozen voor dit programma?

predicaat hebben, maar wel de ambitie om een maatschappelijke bijdrage te leveren, worden intensief begeleid door Sportsupport. Dankzij de professionaliteit en de expertise

“Binnen het Sportplusprogramma is

van Sportsupport kunnen we deze

ruim aandacht voor de maatschappelijke

verenigingen zelfredzaam en toekomst-

waarde van sportverenigingen. Deze

bestendig maken waarna ruimte ontstaat om

maatschappelijke waarde levert een positieve

ook maatschappelijk een rol te vervullen.”

bijdrage aan het welzijn van mensen en de samenleving. Rabobank gelooft in het

vooral gericht op het versterken van

Als bank staan jullie in contact met veel bedrijven. Waarom zouden andere bedrijven volgens jullie de stap moeten maken om ook de verbinding te zoeken?

Sportplusverenigingen zodat zij ruimte

“Vanuit onze coöperatieve roots geloven

hebben maatschappelijke activiteiten

wij erin dat je samen meer bereikt dan

te ontplooien.”

alleen. Welke ambitie je ook hebt, samen

belang en de kracht van sportverenigingen en ziet hen als het cement van onze samenleving. Verenigingen verbinden mensen door alle lagen en leeftijden met elkaar. Onze investering in Sportplus is

PARTNERSHIPS

51


52

NAWOORD


NAWOORD

de impact van sport op het individu versterkt

zorgvuldig opgebouwde, inmiddels al

en bijdraagt aan ons einddoel: het creëren

jarenlange relatie met sportverenigingen

van een gezond sportverenigingsklimaat en

en andere partijen, de voor de verenigingen

een vitale sportinfrastructuur voor iedere

diverse beschikbare ondersteuning en de

Rotterdammer.

expertise op het gebied van sport als middel en het verbinden van sectoren. We kijken

Samen met de gemeente hechten wij grote

ernaar uit om de samenwerkingen het

waarde aan Good Governance. In onze rol als

komende jaar verder vorm te geven, waarin

In de eerste plaats wil ik namens de Raad

Raad van Toezicht zien wij erop toe dat de

voor ons het overkoepelend belang van de

van Toezicht iedereen bedanken die het

organisatie op de juiste wijze wordt aan-

Rotterdammer centraal staat.

afgelopen jaar heeft bijgedragen aan de

gestuurd en dat er verantwoordelijk wordt

prestaties van Rotterdam Sportsupport.

omgesprongen met publieke gelden. In Sport

Tot slot zijn we zeer content met de door

Samen met partnerorganisaties zijn in 2017

en Cultuur hebben we een sterke, inhoude-

Rotterdam Sportsupport ontwikkelde visie

op maatschappelijk en sociaal gebied vele

lijke gesprekspartner die ons stimuleert om

voor 2030. We voelen ons verantwoorde-

stappen voorwaarts gezet. De energie en

de sportverenigingen in de stad aantrekkelijk

lijk om de duurzame deelname aan sport

toewijding waarmee dagelijks wordt gewerkt

te houden.

verder te vergroten en optimaliseren het (maatschappelijke) effect van sporten en

om de Rotterdamse breedtesport sterker te maken, is iets waar we trots op zijn.

2018 wordt het jaar van nieuwe kansen.

bewegen. Meebewegen en aanjagen in een

Met de oprichting van het Sportbedrijf is per

omgeving met snel veranderende behoeften,

De sleutel tot het succes is de integrale

1 januari een nieuw speelveld binnen de stad

technologieën en mogelijkheden; dat is wat

werkwijze van Rotterdam Sportsupport.

gecreëerd. De verzelfstandiging van

Rotterdam Sportsupport de komende jaren

De meerwaarde van sport en verenigingen

Rotterdamse sportaccommodaties vraagt

nastreeft.

voor (kwetsbare) Rotterdammers is groot en

om een goede afstemming tussen de

wordt steeds meer gekend en erkend door

samenwerkende partijen - Rotterdam

andere sectoren. Wij geloven dat de inten-

Sportsupport, Rotterdam Topsport en het

sieve samenwerking met andere domeinen

Sportbedrijf. De toegevoegde waarde van

Roderick Post,

- zoals onderwijs, zorg en het bedrijfsleven -

Rotterdam Sportsupport zien we in de

Voorzitter Raad van Toezicht

NAWOORD

53


Colofon Redactie PlumaTekst / Gerben Stolk Rotterdam Sportsupport Eindredactie Rotterdam Sportsupport Fotografie Joost van Vleuten Jan Sikken Kees Spruijt Buurtwerk Rotterdam Sportsupport Dirk Kuyt Foundation e.a. Vormgeving Trichis Druk Printvisie

Een greep uit onze samenwerkingspartners


Rotterdam Sportsupport (010) 242 93 15 info@rotterdamsportsupport.nl www.rotterdamsportsupport.nl /sportsupport @RdSportsupport Rotterdam Sportsupport

Partner

Profile for Rotterdam Sportsupport

Prestaties en Ambities 2017/2018  

Prestaties en Ambities 2017/2018  

Advertisement