Page 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ -------------------------------------------------

ด้ว ยมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ นครราชสี ม า มี นโยบายส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นงานวิ จัย จากโครงการตาม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปฏิรูประบบวิจัยให้มีประสิทธิภาพ สู่มาตรฐานสากล โดยเป้าประสงค์ที่สาคัญ คือ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และสร้างสรรค์ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ และการนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนา มหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ ตามข้อกาหนดของ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การมุ่งเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารนานาชาติที่ อยู่ในฐานข้อมูล เพื่อนาไปใช้ข้อมูลในการจัดอันดับระดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กรจัดอันดับชั้นนา ของโลก จึ ง เป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขประกาศ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารสนั บ สนุ น ค่ า ตอบแทนการตี พิ ม พ์ ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ โดยอาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๓ และโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการกองทุนวิจัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ระดับชาติ และนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐” ข้อ ๒ ให้ใช้ประกาศนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทน การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทน ๔.๑ เป็นอาจารย์ประจา หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ วันที่ยื่นขอรับการ สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ๔.๒ เป็นผู้เขียนชื่อแรก (first author) หรือผู้เขียนที่เป็นชื่อหลัก (corresponding author) และต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ สังกัด/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๔.๓ มีหลักฐานแสดงว่าบทความวิจัยนี้ได้มาจากงานวิจัยที่ผู้ขอรับ การสนับสนุน ค่าตอบแทน มีส่วนร่วมในการทางานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ..... ๕. ลักษณะของผลงานวิจัย/.


ข้อ ๕ ลักษณะของผลงานวิจัย ๕.๑ เป็ น ผลงานวิ จั ย ที่ จั ด ทาขึ้ น จากผลงานวิ จั ยที่ ด าเนิน การอยู่ ห รื อ แล้ ว เสร็จ และไม่ เ ป็ น ผลงานวิจัยที่อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ของผู้ขอรับการสนับสนุน ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ๕.๒ ไม่เป็นผลงานวิจัยที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นผลทางการศึกษาของนักศึกษา ที่ผู้ขอรับการ สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เป็นที่ปรึกษา ๕.๓ เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ๕.๔ เป็ น ผลงานวิจั ย ที่ได้ รับการตีพิ มพ์เผยแพร่ ในช่ว งเวลาปัจ จุบัน (ปี ป ฏิทิน ที่ เสนอขอรั บ ค่าตอบแทน) ๕.๕ ไม่ เ ป็ น ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ ไ ปน าเสนอบทความวิ จั ย ตามประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายทุนสนับสนุนการไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรืองานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัย ๕.๖ ในกรณีที่ผลงานวิจัยมีรูปแบบเป็นงานวิจัย ประเมินหลักสูตรทางการศึกษา หรือ งานวิจัย ในชั้นเรียน หรืองานวิจัยสถาบัน ให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการกองทุนวิจัยพิจารณาและวินิจฉัยเป็นกรณีไป ข้อ ๖ อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ๖.๑ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล มีค่าน้าหนักคะแนนระดับคุณภาพงานวิจัย เท่ากับ ๑.๐๐ รับค่าตอบแทนเรื่องละไม่เกิน ๑๖,๐๐๐ บาท ๖.๒ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏ ในฐานข้อมูลกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Citation Index : ACI) มีค่าน้าหนักคะแนนระดับคุณภาพงานวิจัย เท่ากับ ๐.๘๐ รับค่าตอบแทนเรื่องละไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท ๖.๓ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Cited Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ มีค่าน้าหนักคะแนนระดับคุณภาพงานวิจัย เท่ากับ ๐.๘๐ รับค่าตอบแทนเรื่องละไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท ๖.๔ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล Thai-Journal Cited Index (TCI) กลุ่มที่ ๒ มีค่าน้าหนักคะแนนระดับคุณภาพงานวิจัย เท่ากับ ๐.๖๐ รับค่าตอบแทนเรื่องละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ๖.๕ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. มีค่าน้าหนัก คะแนนระดับคุณภาพงานวิจัย เท่ากับ ๐.๔๐ รับค่าตอบแทนเรื่องละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ๖.๖ ในกรณีที่ไม่อยู่ในขอบเขต ๖.๑ – ๖.๕ ให้เสนอให้คณะกรรมการดาเนินการกองทุนวิจัย พิจารณาและวินิจฉัยเป็นกรณีไป ..... ข้อ ๗ วิธีการเสนอขอรับค่าตอบแทน/. ๒


ข้อ ๗ วิธีการเสนอขอรับค่าตอบแทน ให้ผู้ขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย ยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้ ๗.๑ เอกสารที่กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ขอรับค่าตอบแทนในการตีพิมพ์บทความใน วารสาร จานวน ๑๐ ชุด โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.rdi.nrru.ac.th และสามารถติดต่อ ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ๗.๒ สาเนาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์เป็น PDF หรือ file reprint จานวน ๑๐ ชุด ๗.๓ เอกสารหลักฐานแสดงค่าน้าหนักระดับคุณภาพของวารสารวิชาการ จานวน ๑ ชุด ทั้งนี้ หากส่งเอกสารไม่ครบตามหลักเกณฑ์ในประกาศ คณะกรรมการดาเนินการกองทุนวิจัย ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจ่าย ค่าตอบแทนตามเอกสารที่ท่านยื่นส่งมาเท่านั้น ข้อ ๘ การจ่ายค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ บทความวิจัย จะดาเนินการจ่ายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กองทุนวิจัย ภายใน ๓๐ วัน ข้อ ๙ การพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้พิจารณาบทความวิจัยและอนุมัติ การจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ในกรณีที่มีปัญหาในการดาเนินการตามประกาศ ให้ อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคาวินิจฉัยของอธิการบดี ถือเป็นที่สิ้นสุด ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล) อธิการบดี ที่ ๗๕๗/๒๕๖๐

Announcement paper refunds  

เกณฑ์ ค่าตอบแทนตีพิมพ์

Announcement paper refunds  

เกณฑ์ ค่าตอบแทนตีพิมพ์

Advertisement