Page 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ……………………………………………. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยการไป นาเสนอบทความวิจั ยด้ว ยวาจาในการประชุมวิ ช าการระดับนานาชาติ เพื่อความเข้มแข็งทางด้านวิช าการ ทั้งในแง่ของการสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่สากลและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเฉพาะสาขา อาศัยอานาจตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘(๓) และข้อ ๑๓ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนวิจัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐” ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตรา จ่ายทุนสนับสนุนการไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ หากมีประกาศใดขัดหรือ แย้งให้ใช้ประกาศ ฉบับนี้แทน ข้อ ๓ ในประกาศนี้ บทความวิจัย หมายถึง ผลงานที่เขียนหรือจัดทาขึ้น โดยอาศัยเนื้อหาจากผลงานวิจัยที่กาลังดาเนินการ อยู่หรือที่แล้วเสร็จที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุนที่ได้รับการยอมรับ อาทิ สกอ. วช. สกว. สสส. สวก. ทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่ส่วน ใดส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาของผู้ขอรับทุน กรณีงานวิจัยที่ใช้ทุนส่วนตัวบทความวิจัย ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง งานวิจัยที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อย ร้อยละ ๒๕ ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ๔.๑ เป็นอาจารย์ประจาหรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ที่ผ่านการทดลอง ปฏิบัติงานแล้ว ณ วันที่ยื่นขอทุนสนับสนุนไปนาเสนอผลงานวิจัย ๔.๒ เป็นผู้เขียนบทความวิจัยชื่อแรก (First Author) ซึ่งบทความที่จะไปนาเสนอต้องยังไม่เคย นาเสนอที่ใดมาก่อน และยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน ๔.๓ ต้องไม่เป็ น ผู้ ที่อยู่ ระหว่างการรับทุนศึ กษาต่อจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครราชสี ม า ทั้งแบบเต็มเวลาและบางเวลา ๔.๔ ยั ง ไม่ เ คยได้ รั บ ทุ น การไปน าเสนอผลงานวิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย ไปประชุ ม วิ ช าการ เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยมาก่อนในรอบ ๒ ปี ๔.๕ ผู้ขอรับทุนมีสิทธิขอรับทุนได้ ภายในวงเงินไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อปีงบประมาณ


ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การพิจารณา ๕.๑ บทความวิจัยอยู่ในสาขาวิชาทีส่ อดคล้องกับหัวข้อการประชุมวิชาการ ๕.๒ สนั บ สนุ น เฉพาะการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี ก ารจั ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และได้รับการยอมรับในสาขานั้นๆ ไม่เป็นการประชุมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชา ๕.๓ ได้รับการตอบรับให้นาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral Presentation) จากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอย่างเป็นทางการ ๕.๔ มีคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒริ ะดับ ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ จากต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ๕.๕ ต้องเป็นการนาเสนอบทความวิจัยฉบับเต็มและมีหลักฐานแสดงว่าจะได้รับการตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หรือในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ข้อ ๖ อัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุน กรณีต่างประเทศ สาหรับทวีปเอเชีย สนับสนุนทุนละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (ยกเว้นประเทศ ญี่ปุ่นให้สนับสนุนทุนละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท) สาหรับทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีป แอฟริกา สนับสนุนทุนละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ทุนสนับสนุนการไปนาเสนอผลงานวิจัยกรณีต่างประเทศ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสาหรับค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทาง ตามจ่ายจริง ดังนี้ (๑) ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) เฉพาะการเดินทางไปและกลับ (๒) ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม (Registration Fee) (๓) ค่าที่พักโดยประหยัด (Accommodation Fee) ซึ่งการกาหนดจานวนวันเข้าพักให้ คานึงถึงความจาเป็นและความเหมาะสมเป็นหลัก และเฉพาะวันที่เกี่ยวข้องกับการนาเสนอผลงานวิจัยเท่านั้น ค่าใช้จ่ายตามวรรค (๑) (๒) (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ข้อ ๗ ขั้นตอนและวิธีการขอรับทุนสนับสนุน ๗.๑ ผู้ขอรับทุนต้องกรอกแบบฟอร์มการขอทุนพร้อมทั้งส่งสาเนาบทความวิจัยฉบับเต็ม (Manuscript - Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) ของผลงานที่จะนาเสนอที่ผ่านการยอมรับจากผู้จัดการ ประชุมพร้อมยื่นหลักฐานการตอบรับ ๗.๒ แนบเอกสารหรือประกาศของการประชุมซึ่งมี กาหนดการและรายละเอียดการประชุม อัตราค่าลงทะเบียน และเอกสารตอบรับการเสนอผลงานที่ผ่านการยอมรับจากผู้จัดการประชุม ๗.๓ เมื่อเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๗.๑ – ๗.๒ ครบถ้วน ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ กองทุนวิจัยเพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนที่ผู้ขอรับทุนจะออกเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัย ๗.๔ เมื่อคณะกรรมการกองทุนวิจัยมีมติเห็นชอบแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งผลการ พิจารณาต่อผู้ขอรับทุนภายใน ๓ วัน และจะดาเนินการทาประกาศให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ขอรับทุน ภายใน ๗ วัน นับจากวันประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ๗.๕ หลังจากที่อธิการบดีอนุมัติลงนามคาสั่งไปราชการให้แก่ผู้ขอรับทุนแล้ว ให้ผู้ขอรับทุนทา สัญญาการรับทุน สนับ สนุน กับสถาบัน วิจัยและพัฒนา ภายใน ๗ วัน เพื่อให้ อธิการบดีลงนามในสัญญา ก่อนการเดินทาง ๗.๖ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการจัดทาเรื่องยืมเงินทดรองจ่ายไปราชการตามระบบ และเสนอต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติการยืมเงินทดรอง ภายใน ๗ วัน


ข้ อ ๘ ภายหลั ง เดิ น ทางกลั บ จากการไปน าเสนอผลงานวิ จั ย แล้ ว ให้ ผู้ รั บ ทุ น ส่ ง รายงานต่ า งๆ จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ต่อคณะกรรมการกองทุนวิจัย ผ่ า นสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ประกอบด้ ว ยเอกสารตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนดโดยสถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นา ดังต่อไปนี้ ๘.๑ รายงาน (เป็นรูปเล่ม) การไปนาเสนอผลงานวิจัยตามรูปแบบที่ส ถาบันวิจัยและพัฒนา กาหนด จานวน ๒ เล่ม ๘.๒ รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ แบบ ๘๗๐๘ และแบบ บก. ๔๒๓๑ พร้อม แนบหลักฐานทางการเงิน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในต่างประเทศเพื่อทาการเบิกจ่ายและล้างเงินยืมไป ราชการ ข้อ ๙ สัญญาทุนสิ้นสุดลง เมื่อบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสาร ประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding) หรือวารสารระดับนานาชาติ ที่ตีพิมพ์บทความวิจัยในงานประชุม วิชาการที่ผู้รับทุนเข้าร่วม หากภายใน ๒ ปี ไม่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องคืนเงินทุนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ ๑๕ บาท ต่อปีทันทีนับจากวันทาสัญญา ข้อ ๑๐ คณะกรรมการกองทุน วิจัย เป็นผู้พิจารณาทุนสนับสนุน เพื่อไปนาเสนอผลงานวิจัย โดยผล การวินิจฉัยหรือการตัดสินของคณะกรรมการกองทุนวิจัย ถือเป็นที่สิ้นสุด ข้อ ๑๑ ขั้นตอนและเวลาการให้บริการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้าย ประกาศนี้ และ ให้ยกเลิกประกาศที่ขัดต่อประกาศนี้ ผู้สนใจขอรับทุนสามารถขอแบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนไปนาเสนอผลงานวิจัย และยื่นแบบ เสนอขอรับทุนได้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.rdi.nrru.ac.th ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล) อธิการบดี ที่ ๗๕๖/๒๕๖๐


เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราจ่ายทุนสนับสนุนการไปนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการไปนาเสนอผลงานวิจัย

ส่งเรื่องพิจารณา ๑.บันทึกข้อความเรียนอธิการบดี ๒.หลักฐานตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราจ่ายทุนสนับสนุนการไป นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ก่อนเดินทาง ๑๕ วัน)

ระยะเวลาดาเนินการ ประมาณ ๑๕ วัน

เสนอเรื่องให้คณะกรรมการ กองทุนวิจยั พิจารณา (เดือนละ ๑ ครั้ง) อนุมัติ

บันทึกเสนอผ่านประธานโปรแกรมวิชา คณบดี ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนา

เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับ บันทึกข้อความ ๑.ใบสมัครขอรับทุน ๒.รายละเอียดงานประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ ๓.สาเนาบทความวิจัยฉบับเต็ม (Manuscript) หรือบทคัดย่อ (Abstract)

ไม่อนุมัติ

ประกาศให้ทนุ (สถาบันวิจัยฯ) และจัดทาคาสั่งไปราชการ (กบค. ออกคาสั่งกรณีไปราชการต่างประเทศ) / ภายใน ๗ วัน หลังจากการประชุมกองทุนฯ เสนออธิการบดี อนุมตั ิและลงนาม

ผู้ขอรับทุนจัดทาสัญญารับทุนสนับสนุนการไปนาเสนอ ผลงานมวิจัย จานวน ๒ ฉบับ (ภายใน ๗ วัน)

ผู้ขอรับทุนยืมเงินทดรองจ่าย

มีต่อหน้า ๕

แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขอรับทุน


ต่อเนื่องจากหน้า ๔

การรับทุนไปนาเสนองานวิจัย

การเบิกจ่าย ระยะเวลาดาเนินการ ประมาณ ๒๓ วัน

ผู้ได้รับทุนเขียนรายงานการเดินทางและ จัดส่งเอกสาร มายังสถาบันวิจัยฯ จานวน ๒ ฉบับ ภายใน ๑๕ วัน

เอกสารที่ต้องส่ง ๑.รายงานการเดินทางฯ ตามแบบฟอร์ม ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ๒.หลักฐานการเงิน ๓.ใบสัญญายืมเงินทดรองจ่าย

สถาบันวิจัยฯดาเนินการทาเบิกล้างหนี้เงินยืม ส่งการเงิน ภายใน ๗ วัน

สัญญาทุนสิ้นสุดลง เมื่อบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม วิชาการหรือวารสารระดับชาติ/นานาชาติ (International Journal) ที่ตีพิมพ์สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับ นานาชาติที่ได้เข้าร่วมนาเสนอ หากภายใน ๒ ปี ไม่ได้รับ การตีพิมพ์จะต้องคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรไปพร้อม ดอกเบี้ย

เอกสารที่ต้องส่ง สาเนาบทความวิจัยฉบับเต็มที่ได้รับ การตีพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๘ อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

Announcement oral presenting funds  

เกณฑ์ ทุนนำเสนอบทความวิจัย

Announcement oral presenting funds  

เกณฑ์ ทุนนำเสนอบทความวิจัย

Advertisement