Page 1

ธรรมาภิบาลท้องถิ่น ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ “เพราะเชื่อว่าไม่มีใครหรือรัฐบาลใด ๆ จะแก้วิกฤติคอรัปชั่นได้นอกจากคนไทยทุกภาคส่วน ร่วมมือกัน และถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลจะสามารถแก้ปัญหาวิกฤติคอรัปชั่นได้” ในทุก ๆ สังคมมนุษย์จะมีประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม ในการกาหนดบทบาทหน้าที่ของ แต่ละคนให้ มีตาแหน่งที่ดารงอยู่ เพื่อให้เกิดการจัดการที่ดี คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข มีความยุติธรรมภายใต้เงื่อนไขที่ทุกคนยอมรับได้ ระบบกลไกทางสังคมดังกล่าวอาจมาจากความเชื่ อ การอบรมสั่งสอนที่สืบทอดกันมา ความสัมพันธ์ของคนในสังคม กฎ กติกา หรือจากกฎหมายที่ใช้ ควบคุมพฤติกรรมคนในสังคม จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่ความทันสมัย เพื่อไล่ตามสังคมตะวันตกให้ทัน ทาให้ระบบ กลไกสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิมถูกลดทอนคุณค่ า สังคมเผชิญปัญหาที่ท้าทายมากมายและหลายปัญหา กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน ปัญหาการไม่มี ธรรมาภิบาลในองค์กรต่าง ๆ ที่สั่งสมมานาน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของประชาคมโลก คาว่า “การคอร์รัปชัน” หมายถึง การใช้อานาจที่ได้รับมอบหมายในทางมิชอบ เพื่อจะให้ได้มา ซึ่งประโยชน์ส่วนตน (Transparency Internation.1993) หรือเป็นการกระทาใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ในการใช้หรืออาศัยตาแหน่งหน้าที่ อานาจ และอิทธิพลที่ตนเองมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และหรือผู้อื่น อย่างไรก็ดีประเทศไทยได้ให้ความสาคัญ และพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมาอย่าง ต่อเนื่อง จนมาถึงรัฐบาลสมัยปัจจุบันของไทยซึ่งให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน โดยได้ กาหนดกรอบยุทธ ศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) ไว้ 6 ด้าน ในยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 คือการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการบริหารภาครัฐ กาหนดให้มีการดาเนินงานที่สาคัญ 7 เรื่องประกอบด้วย การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วน ร่วม ประโยชน์ธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นร่วมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่สาคัญของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาค ประชาชน เนื่องจากธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อกัน และเป็นแนวทางในการ จัดระเบียบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ตั้งอยู่ในความถูกต้อง เป็นธรรม ดังนั้ น การนาหลักธรรมาภิบ าลมาใช้ในการบริหารจัดการจึงมีประโยชน์ ดังต่อไปนี้ (สานักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2555 : 25-26)


1. ประโยชน์ต่อองค์กร 1.1 ทาให้การบริหารจัดการขององค์การมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการที่ดี มีระบบมี ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อันนามาซึ่ง ความน่าเชื่อถือและศรัทธราต่อองค์การนั้น ๆ 1.2 ท าให้ อ งค์ ก รมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี ค วามคล่ อ งตั ว ทั น ต่ อ สถานการณ์ ส อดรั บ กั บ การ เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งภายในและภายนอก 1.3 ทาให้การดาเนินงานในภาพรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้ม ค่าสูงสุดตามภารกิจขององค์กร 1.4 ทาให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสในการระดมทุน /การเข้าสู่ตลาดทุนในระดับ สากล เพิ่มโอกาสในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาว 2. ประโยชน์ต่อประชาชน/ผู้รับบริการ 2.1 ทาให้ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการโดยรวมของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสมอภาค และมีความยุติธรรมอย่างแท้จริง อันนามาซึ่งความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ ประชาชนและผู้รับบริการ 2.2 ทาให้ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับการอานวยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ ประชาชน/ผู้รับบริการได้มากขึ้น 2.3 ทาให้การบริหารงานของภาครัฐเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม มีคุณภาพ สามารถรองรับกับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอันส่งผลทาให้ประชาชน/ผู้รับบริการมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. ประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ 3.1 ทาให้ระบบบริหารของภาครัฐมีความโปร่งใส ยุติธรรม ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม 3.2 ทาให้สังคมมีความเข้มแข็ง เกิดเป็นสังคมที่มีเสถียรภาพ ช่วยลด บรรเทา หรือแก้ปัญหา ความรุนแรงในสังคม 3.3 ทาให้สามารถลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งผลทาให้ช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ 3.4 ทาให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง สงบสุขภายใต้ความร่วมมือกัน อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็ง หรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ 3.5 ทาให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานของประเทศเป็นที่ศรัทธา เชื่อมั่น และได้รับความไว้วางจาก ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันส่งผลทาให้การพัฒนาของ ประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า กล่าวโดยสรุป หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดีที่สาคัญที่ทุกองค์การควรยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงาน การปกครองประเทศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ธรรมาภิบาลท้องถิ่น  

ธรรมาภิบาลท้องถิ่น ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ “เพราะเชื่อว่าไม่มีใครหรือรัฐบาลใด ๆ จะแก้วิกฤติคอรัปชั่นได้นอกจากคนไทยทุกภาคส่วนร่วมมือกัน และถ...

ธรรมาภิบาลท้องถิ่น  

ธรรมาภิบาลท้องถิ่น ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ “เพราะเชื่อว่าไม่มีใครหรือรัฐบาลใด ๆ จะแก้วิกฤติคอรัปชั่นได้นอกจากคนไทยทุกภาคส่วนร่วมมือกัน และถ...

Advertisement